new-top-banner-english

Bybel leer aangaande die mens

E-Boek: Wat die Bybel leer aangaande die Mens

1 Sy Oorspronklike Toestand.

1.1 Die mens in die Beeld van God geskape

Punt 1

Génesis 1:26-27;

26        En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

27        En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

 

Génesis 9:6;

            Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.

Gevolgtrekking:

God het die mens na sy eie beeld, en na sy eie gelykenis geskape.

 

Vraag: Na wat verwys hierdie “beeld” en “gelykenis”?

Antwoord:

Efésiërs 4:23-24;

23        en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed

24        en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.

Kolossense 3:10;

            en julle moet jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper,

Romeine 8:29;

            Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;

2 Korinthiërs 3:18;

            En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.

Kolossense 1:15;

            Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;

 

Die beeld en gelykenis het baie duidelik betrekking op die intellektuele en morele natuur van die mens.

Punt 2

Psalm 17:15; 

(Die Hebreeuse woord wat hier gebruik word beteken baie duidelik, sigbare beeld.)

15        Maar ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou; ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word.

Vergelyk: Númeri 12:8;

(Die Engelse Revised Version sê “and the form of the LORD shall he behold”). 

8          Mond tot mond spreek Ek met hom, en deur aanskouing en nie deur duister woorde nie; en hy sien die verskyning van die HERE. Waarom het julle dan nie gevrees om teen my kneg, teen Moses, te spreek nie?

Die beeld en gelykenis skyn dus ook in 'n sekere sin betrekking op die sigbare gelykenis te hê. 

Dit is waar dat God in hoofsaak Gees is, - - -

Johannes 4:24;

            God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

- - - - en onsigbaar; - - - -

Kolossense 1:15;

            Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;

- - - - maar God het 'n beeld waarin Hy Homself sigbaar maak.

Lees: Jes. 6:1;  Hand. 7:56;  Filip. 2:6.  (sien Thayer se Grieks-Engelse Leksikon oor hierdie woord wat as “gestalte” in die laaste gedeelte vertaal word).

Jesaja 6:1;

            In die sterfjaar van koning Ussía het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het.

Handelinge 7:56;

            En hy het gesê: Kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan.

Filippense 2:6;

            Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,

Dit skyn dus dat die mens nie net in die intellektuele en morele beeld of gestalte van God geskape is nie, maar ook na sy sigbare ewebeeld.

Vergelyk:- Génesis 5:1-3;

1          Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het Hy hom gemaak na die gelykenis van God.

2          Man en vrou het Hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is.

3          Toe Adam honderd-en-dertig jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.

Dit is seker onmoontlik om te sê hoeveel van hierdie sigbare gelykenis deur die VAL verlore geraak het, maar in die wedergeboorte word die mens nie net intellektueel en moreel in die gelykenis van God herskep nie; - - - -

Efésiërs 4:23-24;

23        en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed

24        en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.

Kolossense 3:10;

            en julle moet jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper,

- - - - maar wanneer die wedergeboorte in die opstanding voltooi is, dan in die uiterlike en sigbare gelykenis ook; - - - -

Vergelyk: Filippense 3:21;

            wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.

- - - - maar uit Johannes 17:5;

            En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld was.

Vergelyk: met Filippense 2:6;

            Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,

- - - - sien ons dat hierdie “gestalte” van Christus ook die gestalte van God was.

 


Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157578
This_MonthThis_Month1087
All daysAll days157578