new-top-banner-english

Christendom

E-Boek: Christendom en Kommunisme

 

Hierdie pamflet is 12 jaar gelede geskryf, maar die feite wat hierin weergegee word is vandag nog net so waar as toe dit geskryf was.  Die verloop van wêreldgebeure sedertdien het dit nog net meer bevestig, en bewys hoe waar dit is en hoe naby die Kommunisme aan sy einddoel, naamlik wêreldoorheersing, is.

 

In hierdie herdruk is al die persoonsname soos die van Stalin ens. onveranderd gelaat, want die name kom en gaan maar die feite bly onveranderd staan.

 

Daar word vandag die hele wêreld oor baie gepraat oor die Kommunisme. 

Ons sal seker nie ‘n enkele persoon in die beskaafde wêreld aantref wat nog nie die woord gehoor het nie.  Maar die vraag is hoeveel van ons weet nou werklik wat dit is?

Hoeveel sal vir u ‘n intelligente antwoord kan gee op die vraag:

Wat is Kommunisme? 

Die doel van hierdie artikel is om u te help om daardie vraag te kan beantwoord.  Dit gaan geen aanspraak maak op ‘n diepgaande studie nie, maar net genoeg feite voor u lê om aan u te toon dat ons met niks minder as die magte van die Hel in menslike gedaante te doen het.  Hierdie vyand is nie meer daar ver nie, maar alreeds in ons midde en so fyn ge-organiseer en so strategies geplaas dat dit vir ons in so ‘n benarde posisie stel dat alleen die genade van God ons daaruit kan red. 

Dis ‘n saak hierdie wat ver bokant enige politieke aspek uitstyg, en waaraan ‘n politieke party van watter aard ookal, weinig kan doen.  Kommunisme staan direk onder beheer van die duiwel self, en ons kan hom alleen beveg deur in alle ootmoed - die hele volk - in massa op ons knieë te gaan en God te smeek om in genade in te gryp.  Die saak is te ver heen, die mens kan daar niks meer aan doen nie. 

Laat ons ag gee op wat die Heer in Joël 2:15-17 sê, dit het op ons betrekking, in hierdie dae.

Joël 2:15-17;

15         Blaas die basuin op Sion, heilig ‘n vasdag, roep ‘n vergadering saam!

16         Versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suiglinge!  Laat die bruidegom uit sy  kamer uitgaan en die bruid uit haar slaapvertrek.

17         Laat die priesters, die dienaars van die HERE, tussen die voorportaal ween en sê: o HERE, spaar u volk, en gee u erfdeel nie oor aan smaadheid, dat die nasies met hulle spot nie; waarom sou hulle  onder die volke sê: Waar is hulle God?

Alle Kommunisme, van watter aard ookal, of dit van Stalinistiese oorsprong of van die nuwe Tito tipe is, verwerp beslis enige godsdiens of geloof.  Karel Marx, die vader van die moderne Kommunisme, het enige denkbeeld van God soos gehuldig deur Christen of Jood geheel-en-al verwerp.  Kommunisme is dus   die direkte teenoorgestelde van die Christelike geloof, en dit is dan ook die uitgesproke doel van die Kommunisme om die Christelike geloof weg te veeg vanaf die aarde!  Dit is wat sal gebeur as hulle die oorhand kry -- dit vind alreeds plaas in al die lande wat deur Rusland ingepalm is.

Ander verskille is dit:

a) Die Christen glo dat die mense geskape is deur God.

Die Kommunisme glo dat die mens ‘n neweproduk is van die ewolusie proses van die materie.

b) Die Christen glo dat die mens gesondig het teen God en sodoende vervreemd is van God en dat hy alleen versoen kan raak deur geloof in Jesus Christus.

Die Kommunis glo nie aan die sondeval nie, en glo dat die mens sy eie saligmaker is. 

c) Die Christen glo dat die wêreld in sy huidige sondige toestand onvolmaak    is, en dat dit sal verander in ‘n nuwe wêreld waarin geregtigheid woon.

 

2 Petrus 3:13;

Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon

Matthéüs 5:6;

Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.

 

Die Kommunis glo dat daar geen hiernamaals is nie, en dat die dood die einde van alles is;

d)  Die Christen glo dat, in ooreenstemming met die Onse Vader, die        Koninkryk van God uiteindelik hier op aarde gevestig en alles herskep       sal word. 

Die Kommunis glo dat die volmaakte sosiale toestand geskep sal word   deur ‘n bloedige rewolusie en ‘n Kommunistiese diktatorskap.

 

Moderne Kommunisme, wat gebasseer is op die ideologie van Lenin (1870-1924), het vir die voortplanting van sy leerstellinge, die laagste eienskappe    van die menslike natuur uitgekies naamlik haat en vrees.  Haat en die aanhitsing van onenigheid is sy basiese beginsels en doelstellings, nie ‘n     soek na waarheid en vrede nie.  Almal wat noukeurig die ontwikkeling en aktiwiteite van die Kommunisme dopgehou en al hulle belangrikste boeke gelees het, moet erken dat die hooftema, vanaf Marx tot Stalin, haat is: haat  van die arme vir die ryke, die stryd tussen besitter en nie-besitter, tussen werkgewer en werknemer.  Die einddoel van hierdie ideologiese stryd is ‘n wêreldstaat waarin niemand iets besit nie.  Daar is maar net twee keuses vir    al diegene wat nie aan die party behoort nie - om te maak soos die staat sê of te sterwe.

 

Soos reeds gesê, een van die hindernisse in die weg van ‘n Rooi oorwinning, is Godsdiens.  Dit staan in die berugte “Kommunis se Manifes” geskryf dat Godsdiens, sowel as moraliteit en vaderlandsliefde, minderwaardige kapitalistiese swakhede is.  Dis daarom dat al hierdie dinge in Rusland onderdruk is binne die eerste dekade na die rewolusie.  In die ander lande onder Russiese bewind gaan dit nie heeltemal so maklik om dit te doen nie.  Die Rooi leiers is slim genoeg om te weet dat die meeste mense diep in hulle wese glo in God en sy geregtigheid.

 

Om dus die goeie gesindheid van die Christene te wen, het hulle die storie versprei  dat daar feitlik geen verskil tussen die Christelike geloof en die Kommunisme is nie.  Dit word op ‘n listige wyse gedoen, dat al meer as een groot man hierdie valse idees ten prooi geval het - dink maar aan “The Red Dean of Canterbury” wat selfs sy preekstoel gebruik om vir die Kommunisme ‘n lansie te breek.  Maar soos ons alreeds aangetoon het is daar ‘n hemelsbreë verskil tussen die twee: -

die Christelike geloof rus op waarheid,

die Kommunisme op leuens;

die Christelike geloof is ‘n leerstelling van liefde,

Kommunisme is voortplanting van haat.

 

Planne en voornemings vir wêreld oorheersing het al sedert die stigting van die Kommunistiese Party bestaan.  So byvoorbeeld sê (om maar een te noem) die geskiedenis van die Kommunistiese Party(beskou as die Rooi Bybel) dat die einddoel van die Party die omverwerping van die kapitalisme is en die vestiging van die sosialisme.  Verder verklaar dit dat die Bolsjewiste nie pasifiste is wat op sentimentele wyse na vrede hunker en hulleself net toelê op propaganda vir vrede nie.  Nee, inteendeel, dit sê die Bolsjewiste beywer hulleself vir ‘n aktiewe rewolusionêre stryd om vrede, totdat die mag van die kapitalisme finaal omvergewerp is.

 

Die Kommuniste het nog nooit ontken dat hulle doel, ‘n wêreld rewolusie is nie. Inteendeel, heeltemal openlik en ruiterlik sê hulle in massa vergaderings, radio uitsendings en die dagblaaie dat die finale stryd vroeër of later moet kom.  Hulle doel is om nie alleen geloof in God te vernietig nie, maar geloof in alles en enigiets.  Sonder geloof is ‘n mens se hele lewensbron daarmee heen, en is jy soos ‘n hulpelose dobbertjie op die oseaan.  Hulle weet dit en daarom moet die mens se geloof gebreek word, sodat jy daarna, van alle persoonlikheid ontroof, soos ‘n robot die baas se bevele sal gehoorsaam.

 

Die moraliteit van die egte Kommunis kan as volg kortliks gestel word: waar die Kommunis is, daar is die moraal.  Met ander woorde, as hy ‘n dief of ‘n moordenaar is ten einde die Party te help, word sy daad as heeltemal normaal of selfs heldhaftig beskou. 

Lenin het gesê: “Vernietig, vermoor as dit die rewolusie bevorder”. 

Leuens word oor en oor herhaal totdat die mense dit naderhand glo.  Haat teen die sogenaamde kapitalistiese lande word opgestook om sodoende die mense voor te berei vir die “Laaste Slag”.

 

Die hoofdoel van die opvoedingstelsel in die Soviet Unie is om ‘n nuwe Kommunistiese geslag op te bou, want selfs die Soviet Unie kan nie vir altyd op vrees staatmaak nie.  Hierdie nuwe geslag sal enige misdaad pleeg sonder om eens te besef dat dit verkeerd is - hulle sal gereed wees om soos robots ten enige tyd bevele te gehoorsaam, robots met menslike verstand, toegerus met tegniese vernuf en die duiwel self in hulle harte.  Alle vermoë om onafhanklik te dink word uitgewis, en enige kritiek is streng verbode.  Proewe wat uitgevoer is op jong vlugtelinge vanuit Rusland het aangetoon dat die Russiese jeug nie die vermoë het om terme en feite onafhanklik te hanteer nie.

 

Een van hulle populêrste slagkrete is ons sal met ‘n nuwe wêreld met behulp van die jeug bou.  Al diegene wat nog die ou dae onthou moet dus gevolglik vernietig word of gedwing word om te vergeet.  Dit geskied in die folterings-kamers op die afgryslikste wyse.  As jy daardie proses oorleef is jy nie meer dieselfde persoon nie.  Dan, nadat die verlede uitgevee is, word die visioen van die nuwe paradys op die geheue ingeprent in onuitwisbare letters.

 

Spesiale aandag word aan ateïsme geskenk.  Die onderwysers moet nie alleen spesiale klem op anti-godsdienstige onderwerpe lê nie, maar hulle word selfs spesiaal daarvoor opgelei.  Die doel is om die kinders te leer dat daar geen God is nie.

 

Nog ‘n baie belangrike taak wat die party homself ten doel stel is om die invloed van die familiekring te vernietig.  Die familie word ook beskou as een van die instellings van die ou wêreldorde en moet dus ook uitgewis word net soos al die ander instellings, gewoontes en opvattings.  Egskeidings was so maklik gemaak om te verkry dat die talle van kinders wat sonder enige huis of voog was ‘n ernstige probleem begin word het.  Liefde tussen ouers en kinders word nie aangemoedig nie, want elke getroue onderdaan moet vry wees van sulke sentimentele bande.

 

Moenie dink dat omdat Rusland ver van ons of geleë is, hierdie gevaar ook ver van ons af is nie.  Die naturelle bevolking in ons eie land word stelselmatig voorberei as die voorhoede van die Rooi leer wanneer Rusland die stryd gaan ontketen in sy poging om wêreldoorheersing.  Die toestand is ernstig, die omvang is wêreldwyd.  Dit wat in Kenia gebeur is maar die begin van veel groter dinge in Afrika en veral Suid-Afrika.  Ons het geestelike wapens nodig want die Kommunisme is meer as net ‘n leerstelling, dit is ‘n geloof, ‘n godsdiens. 

Lees Efésiërs 6:11-12;

11         Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.

12         Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. 

 

Die uitgesproke Kommunis is bereid om sy lewe vir Stalin te gee, is u as ‘n Christen, bereid om sover vir Christus te gaan?  U sal moet sorg dat u daar kom of die swaard wat noual reeds oor u hoof hang, al besef u dit miskien nie, sal weldra in u bors gedruk word.  Sal u nie nou ‘n begin maak deur op u knieë te gaan en God te smeek om genade nie, en vol te hou totdat die uitkoms kom? 

 

Ons doel is om ons land en volk tot die besef te bring dat in die ernstige geroep tot God volgens Joël 2:15-17 ons enigste redding lê.

Joël 2:15-17;

15         Blaas die basuin op Sion, heilig ‘n vasdag, roep ‘n vergadering saam!

16         Versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suiglinge!  Laat die bruidegom uit sy kamer uitgaan en die bruid uit haar slaapvertrek.

17         Laat die priesters, die dienaars van die HERE, tussen die voorportaal ween en sê: o HERE, spaar u volk, en gee u erfdeel nie oor aan smaadheid, dat die nasies met hulle spot nie; waarom sou hulle onder die volke sê: Waar is hulle God?

 

Die mense vra die vraag hoekom die mense in Rusland en die satelliet lande dan nie in opstand kom as dinge so sleg is soos ons dit voorstel nie.  Besef u die mag van die Staat met sy moderne wapens en kommunikasiestelsels?  Wat kan u en ek met ons kaal hande uitvoer teen die tenk, die masjiengeweer, die vegvliegtuig, ensovoorts?  Die geheime polisie is oor die hele land versprei en elke persoon word gedurig dopgehou sonder dat hy altyd daarvan bewus is.  Die geringste teken van opstandigheid of protes word gevolg deur onmiddellike arres en die konsentrasiekamp en uiteindelik Siberië. 

Daar is feitlik geen familie in Rusland waarvan ‘n lid nie al na die tronk of ‘n slawekamp gestuur is nie.  Miljoene is alreeds tot die dood veroordeel en vermoor.  ‘n Baie oortuigende bewys van die massamoorde in Soviet Rusland was deur Stalin self gegee toe Lady Astor hom eens gedurende ‘n onderhoud heeltemal onverwags en skielik gevra het vir hoe lank hy nog sou voortgaan om mense dood te maak.  Heeltemal sonder om ‘n oog te knip het hy geantwoord: “Vir net so lank as wat dit nodig is!”

Vir die Kommuniste is daar net twee klasse mense, naamlik “ons” en die “ander”. Die “ander” word weer in twee groepe verdeel:

a)     direkte vyande,

b)    ondergeskikte vyande. 

Die 15de Partykongres het openlik verklaar dat die welaf mense uitgeroei en die gewone burgers geproletariseer moet word.  Die geheime polisie, of CHEKA, staan onder direkte bevel van Stalin en boesem die vrees in by elke enkele persoon dwarsdeur die land.  Hulle leuse is dat dit beter is om honderde onskuldige mense dood te maak as om een enkele persoon wat verdag voorkom te laat vryspring.

 

Die Chekiste gebruik onbeskryflik wrede metodes om hulle slagoffers te dwing om misdade te bely wat hulle nooit eers gepleeg het nie.  Die eerste kruisverhoor vind gewoonlik gedurende die nag plaas, na ‘n skielike en onverwagte arrestasie.  As die gevangene nie dadelik skuldig pleit nie, volg ‘n lang eensame opsluiting, sonder enige ondervraging of verduideliking.  Dan, na ‘n lang tydperk van onsekerheid, word die persoon na ‘n baie donker en koue kamer of ‘n baie warm en verskriklike helder verligte kamer geneem, waar die Chekiste hom probeer bangmaak deur ander mense in sy teenwoordigheid te pynig en dood te skiet.  Dan begin die verskriklikste pyniging,  wetenskaplik uitgewerk om die mees pynlike effekte te hê.

 

Van diegene wat na die slawekampe gestuur word ontsnap bloedweinig.  Die meeste daarvan is agter die Ural gebergte geleë en in Siberië.  ‘n Paar mense het op ‘n wonderbaarlike wyse teruggekom en dit is aan hulle wat ons tot ‘n groot mate hierdie informasie te danke het.  So beskik, daarvan is ek seker, deur God om ons te waarsku en wakker te maak.  Die vroue doen daar dieselfde werk as die mans -- soveel vir die wonderlike Soviet staat van absoluut gelykheid -- vroue van 25 jaar lyk 65 jaar oud, met grys hare, verkrimp en onseker.

 

Oral agter die ystergordyn is daar die gevoel van onsekerheid.  Daar is altyd die vrees van ‘n moontlike arres, as dit nie vanaand kom nie, dan miskien môreaand, daardie harde geklop aan die deur.  Families word van mekaar geskei, vader en moeder na verskillende kampe en die kinders na plekke waar hulle volgens die Kommunistiese leerplan gegiet word in die vorm van die vereiste patroon.

 

Daar is geen vryheid vir die nasies onder die Soviet hiel nie.  Die keuse is eenvoudig,  ondersteun die Kommuniste of sterwe.  By geleentheid van Stalin se 70ste verjaarsdag het Molotov openlik in ‘n koerantartikel verklaar dat die algehele uitwissing van alle groepe wat in opposisie teen die Kommunisme is, meer as belangrik vir die toekoms van die wêreld is.  Die Verenigde Volke Organisasie het hierdie afgryslike tipe van misdaad aan die lig gebring en dit die naam van “genocide” gegee, dit is: die sistematiese uitwissing van hele sosiale, rasse en nasionale groepe.  Daar is onomstootbare bewys dat tienduisende van mense alreeds so uitgewis is in die Ukraïene, Duitsland, Pole, die Baltiese state en ander besette gebiede.

 

Dit wag vir ons in die nabye toekoms as die Here nie help nie!  U kan verseker wees dat die oorgrote gedeelte van die bevolking van Suid-Afrika met sy redelike mate van welvarendheid, ingebore onafhanklikheidssin en diep gewortelde godsdienstige tradisie, so ‘n ongewenste groep vir die Kommuniste gaan wees en dus al klaar die vonnis van algehele uitwissing weg het indien Rusland die oorhand gaan kry in hierdie oorlog wat so sekerlik gaan uitbreek as wat u nou hierdie woorde lees.

Wat gaan u doen?  Hoe gaan u dit keer?  Val neer op u knieë, slaan u arms styf om die Kruis van Gólgota, bely u sondes en smeek die Here om vergifnis en genade.  Daar lê u heil!  Doen dit wat die Here van u verwag, stel Hom en sy saak op die voorgrond, wees bereid om alles op die altaar te lê voor Hom. Lees u Bybel en sorg dat u Hom ken, en te alle tye bereid is om verantwoor-ding te doen van die hoop wat binne in u is.

 

Lees 1 Petrus 3:15; 

Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees;

Die Kommunis doen dit - tensy u dit doen vir u geloof is ons ondergang verseker.  Ontwaak Christendom, die uur van julle beproewing het aangebreek!

Mei 1965

Dis nou 34 jaar later.  Die verloop van wêreld toestande is voldoende bewys van die grondigheid van die waarskuwinge wat in hierdie pamflet uitgespreek is.  Die onthullings wat in 1964 uit die Rivonia saak voortgespruit het, bewaar-heid ook dit wat aangaande die toestand in ons eie land gesê is.  En nog is dit nie die einde nie: sedert “Rivonia” is daar al weer ander komplotte ontdek.

Ook is dit op die VOLKSKONGRES oor die KOMMUNISME, wat in April 1964 in Pretoria gehou is, baie duidelik aangetoon hoe lewensbelangrik dit vir die Kommunisme in sy uitreiking na wêreldoorheersing is, dat Suid-Afrika as ‘n Westerse Christelike land uit aksie gestel moet word.  Die heftige teenstand teen ons van die Afro-Asiatiese ‘n Oos-Europese nasies is nie soseer as gevolg van ons kleurbeleid nie, dit is maar net ‘n dekmantel.  Nee, dis alles Kommunisties geïnspireer om Suid-Afrika tot ‘n val te bring sodat Afrika vir die Weste verlore sal wees.

Die opmars duur voort.  Hou Oos-Asië dop.  Die stryd daar, die in Afrika, die rasse onluste in Amerika, is alles deel van ‘n globale strategiese omsingelings-plan.  En omdat die Westerse Christelike Beskawing moreel verrot is en sy eerste Christelike beginsels prysgegee het, moet ons terugval voor die aanrol-lende Rooi Golf op elke terrrein.

In 1917 het Lenin 40 000 volgelinge gehad wat oor Rusland en die res van die wêreld verspreid was.  Vandag tel die Kommuniste van die wêreld oor die 1 biljoen, feitlik een derde van die wêreld bevolking.  As hulle hulle huidige groeikragtige groeitempo behou, dan is die wêreld teen die jaar 2000 totaal Kommunisties.  Dit wil sê binne 35 jaar!  Die Kommuniste stel dit veel nader. Hulle doelwit is 1973-1975 - dus nog net 8-10 jaar!

Tensy daar ‘n verandering van inbors en denke by ons Christelike Weste kom, sal hulle hierdie doel verwesenlik!  Dit wat ek in 1953 voor gepleit het, bly nog ons enigste behoud. 

Terug na God, deur Jesus Christus! 

Ons sal moet ‘n verandering, ‘n wedergeboorte by die Kruis van Gólgota ondergaan.

Die antwoord op die oplossing vir hierdie groot gevaar lê dus binne u eie hart.

In die dae van die Bybel, toe ‘n afvallige Israel haar voor God verootmoedig het en haar tot Hom bekeer het, het die Heer die heidense magte uit haar landpale verwyder.  Dis vandag nog die enigste oplossing!

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157578
This_MonthThis_Month1087
All daysAll days157578