new-top-banner-english

Deur lyding na VolmaaktheidA

E-boek: Deur lyding an volmaaktheid

 

Lees Hebreërs 2:1-18;

1          DAAROM moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. 

2          Want as die woord deur engele gespreek, onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het,

3          hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid verontagsaam wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het,

4          terwyl God ook nog saam getuig het deur die tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedélinge van die Heilige Gees volgens sy wil. 

5          Want aan die engele het Hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek, nie onderwerp nie;

6          maar iemand het êrens getuig en gesê: Wat is die mens, dat U aan hom dink, of die mensekind, dat U hom besoek?

7          U het hom ‘n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. 

8          Alle dinge het U onder sy voete onderwerp.  Want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het Hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie.  Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie;

9          maar ons sien Hom naamlik Jesus, wat vir ‘n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, met heerlikheid en eer gekroon, sodat Hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. 

10        Want dit het Hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as Hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. 

11        Want Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit Een; om hierdie rede skaam Hy Hom nie om hulle broeders te noem nie,

12        wanneer Hy sê: Ek sal u Naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal Ek U prys;

13        en verder: Ek sal my vertroue op Hom stel; en verder:  Hier is Ek en die kinders wat God My gegee het. 

14        Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het - dit is die duiwel –

15        en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. 

16        Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom. 

17        Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. 

18        Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word.

Ons lees weer: Hebreërs 2:10. 

              Want dit het Hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as Hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid (verlossing) deur lyde te volmaak.

 

Dit praat hier van onse Here Jesus - deur lyding na volmaaktheid!

Ons lewe in ‘n tyd van ontvlugting; ons lewe in ‘n tyd waar mense kortpad wil vat; elke ding moet vinnig gaan.  Elke ding moet sommer netso afgehandel word.  Jy kan op elke gebied kyk, daar is nie meer daardie rypheid nie; daar is nie meer daardie beleënheid, daardie diepte, daardie wonderlikheid, wat ‘n mens rus gee in jou siel nie. 

Alles moet netso vinnig gaan; alles moet net bolangs gaan; alles moet net oppervlakkig wees; alles moet net geskied op die maklikste manier wat jy dit kan doen.  O, en sover, pyn aangaan, sover lyding aangaan, o, ons sal so ‘n wye draai loop as wat ons kan, net om nie pyn te hê nie.  O, ons lewe in ‘n tyd van narkose, ons lewe in ‘n tyd van inspuitings.  Ons lewe in ‘n tyd van ‘n pil vir dit, en ‘n pil vir dat. 

O, dat ons net kan ontvlug; o, dat ons net nie die naakte werklikheid in die oë moet staar nie.  Ons lewe in ‘n geslag - ek is miskien net so skuldig as enige ouer van ons.  O, as jy tog net jou kind pyn kan spaar; as jy tog net daardie trane vir jou kind kan afdroog; as jy tog net die pad vir hulle ‘n bietjie ligter kon maak.  Dit is as te ware of jy, in hulle hartseer, miskien jou eie hartseer voel, toe jý ‘n kind was, ‘n jongmens was, en die swaarkry vir hulle wil spaar.

 

Maar kom ons kom terug tot die werklikheid.  Jy kan dwarsdeur die natuur kyk, want sedert die sondeval, is daar geen volmaaktheid sonder lyding nie.  Daarom laat ons na God se Woord kyk, en vir die Here sê: Here, help my dan om nie ‘n weg hardloper te wees nie; om nie die pad te kies en daardie werk wat U in mý wil voltooi en tot rypheid en tot volheid wil bring, dat ék dit wil verongeluk, en dit ontvlug nie, deur allerhande planne te maak, en die meeste van die tyd, omdat dit dan nie God se Wil is nie, maak ons ‘n verkeerde plan, en dikwels ‘n sondige plan. 

In stede van ons te onderwerp aan daardie liefdeband van God, wat selfs die kruis op sy eie Seun gelê het.  Onse Vader in die hemel, wat seker die grootste lyding, alhoewel Hy God is, moes deurmaak toe Hy sy eie gesig moes wegdraai van sy eie Seun, wat in sy smart uit die diepte, wat niemand van ons kan peil, moes roep: “My God, My God, waarom het U My verlaat?”Dink u dat die Vaderhart van God nie gely het nie?

Is dit dan nie wonderlik nie, is dit dan nie die moeite werd nie, verdien dit dan nie ‘n bietjie wéér van u aandag, as ek weer vir u ons teksvers herhaal nie?

Luister weer na: Hebreërs 2:10.

Vers 10             Want dit het Hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as Hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid (verlossing) deur lyde te volmaak.

U moet mooi kyk hoe groot was die Seun van God. 

Deur Hom is die wêreld geskape.  Hierdie Jesus, hierdie Seun van God, (en tóg, as Hy baie kinders na die heerlikheid wou bring) was die enigste manier wat Hy die kinders tot heerlikheid kon bring, (ook vir u en vir my) om die bewerker van hulle verlossing deur lyde te volmaak.  God het nie maar nou sommer ‘n kitsdoel met u en met my nie, God het nie sommer ‘n bolangse roeping vir u en vir my nie, God het ‘n diep werk wat hy in ons wil doen. 

Ons is geskep en gemaak, nie net vir tyd nie, maar ons is gemaak vir die ewigheid.  O, daar is ‘n heerlikheid wat wag, maar daardie heerlikheid moetvolmaak word, en dit word alleen volmaak deur lyde. 

Prys die Naam van die Here!

Net om weer terug te keer na my eerste gedagte.  ‘n Klompie jare gelede was ‘n besoekende prediker in ons land.  Sy tema was: “This uncommitted age”. 

Mense wil hulleself nie meer aan iets verbind nie, selfs man en vrou, daarom is daar ‘n hoë egskeidingsyfers.  Die man en die vrou wil hulleself nie meer waarlik aanmekaar verbind nie, want daardie verbintenis sluit ook hartseer in, dit sluit ook opoffering in; dit sluit ook selfverloëning in.  Dieselfde met die kinders teenoor die ouers, die kinders wil hulle nie meer waarlik aan die ouers verbind nie.

Een van die mooiste dinge in die lewe, is ‘n kind wat werklik lief is vir Pappa en Mamma, al is Pa miskien ook ‘n mislukking.  In die werk is hy sommer ‘n ou wat niemand na kyk nie, Ma is nou maar sommer iemand wat die wêreld hulle nie veel aan steur nie, maar dit is mý Pa en dit is mý Ma, kom wat wil, ek is aan hulle verbonde, ek het hulle lief!  (En ek deel ook hulle leed met hulle.)  Ek gaan nie van die huis af weghardloop wanneer dinge ‘n bietjie skeef gaan nie.  Dieselfde met ouers teenoor kinders. 

Maar ons lewe in ‘n tyd; ons wil nie meer verbonde wees nie.  Ons wil nie meer werklik ‘n las en ‘n verantwoordelikheid op ons neem nie; want, ons kan dalk seerkry.  Ons wil nie meer diep, diep liefhê nie!  Want liefde sluit pyn in.  Dit is die waarheid! Nee, dalk raak ek teleurgesteld.  Dieselfde met ouers teenoor kinders.  Hoe dikwels hoor ons dít nie; selfs in die Christelike Gemeente: “O, nee, ék was al te veel seergemaak; ék wil nie weer seergemaak word nie. “Die gevolg is, ek is sommer maar netso bolangs ‘n lid van daardie gemeente.  So, as iemand snaaks is met my, dan staan ek maar eenkant, ek is nie diep betrokke nie.  Ek wil nie seerkry nie”.

In die Godsplan, as gevolg van die sonde wat gekom het, is daar pyn as ‘n belangrike bestanddeel.  En hoe meer ek peins oor die saak; ek gaan nie vir u sê ek het al die geheimenisse ontrafel nie, ek sê viru, ek het nog nie.  Hoe meer ek kyk, moenie laat dit u verwar nie, dat Adam moes val, Jesus moes sterf aan die kruis, daar moes pyn kom, daar moes smart kom, daar moes diepe lyding kom, sodat die teenoorgestelde daarvan kon verstaan en kon waardeur word.  Dat indie ewigheid wat kom, gaan die kind van God, wat net soos sy Verlosser deur lyde volmaak is, in ewigheid vir God prys, en gaan in ewigheid die heerlikheid waardeur en geniet!

 

Maar tog, kom ons wees eerlik, ten spyte van al onse weg hardlopery, terwille van al ons distansiëring om nie betrokke te raak nie, (kom selfs jongmense) dit is ‘n groot hartseer dat ‘n mens van so jonk al moet begin hartseer kry, maar dit is die waarheid.  Ons het nie in die vorige eeue gelewe nie, ons is maar van gister, maar ons het boeke wat ons lees, die geskiedenis ontvou homself voor ons.  Maar ek wonder of ek ‘n fout sal maak, as ek sê, ek dink ons lewe in die tyd van die grootste hartseer van alle tye, dit ten spyte van ons weg hardlopery. 

 

Ek kyk so baie keer na ‘n ou klein kindjie, jy hoor daardie huil en daardie trane, en party van daardie huil en trane is stout trane, soos ook ons sin, wanneer ons groot is, maar party daarvan is hartseer trane.  As ons God vertrou, en ons sê: O, Bewerker van ons verlossing, o, Goddelike Argitek wat werk aan die gebou van my lewe, kom en werk voort.  Here, as U die beitel moet inlê, doen dit dan in my lewe, want U bedoeling daarmee is my vervolmaking.

 

Ek wil vir u twee kontraste noem, maar oor die een, wil ek nie uitwei nie.  Daar is die hartseer van dié wat sonder God is.  Daar is die hartseer van God se kinders.  Oor die hartseer van dié wat sonder God is, nét die volgende paar verse:

Psalm 32:10;

Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die HERE vertrou - met goedertierenheid sal Hy hom omring.

 

Moenie laat iemand u bluf nie, jongmens of ouer mens, moenie laat iemand vir jou sê: “Ag, daardie een dien nie die Here nie, daardie een is onverskillig, en hy gaan sommer net lekker deur die lewe.” Moenie laat die duiwel vir jou lieg nie, die goddelose het baie smarte en dan moet hy dit alleen dra en die duiwel kom sit nog ook daarop.

Lees ook:

Psalm 37:12-13;

12        Die goddelose bedink listige planne teen die regverdige en kners met sy tande teen hom.

13        Die Here lag oor hom, want Hy sien dat sy dag kom. 

Nog een teks in daardie verband:

Spreuke 1:24-26;

24        Omdat ek geroep en julle geweier het, ek my hand uitgestrek en niemand geluister het nie,

25        en julle al my raad nie opgevolg en van my teregwysing nie wou geweet het nie,

26        daarom sal ek ook lag by julle ondergang, ek sal spot as julle verskrikking kom.

 

Luister, ook u wat miskien opstandig is, miskien in ‘n toestand van verset, luister wat sê God en u sal nie daar verbykom nie.  Daar wag ‘n verskriklike gelag van God vir die goddelose.  Laat dit maar lyk asof hy groot meneer is, en hy koning kraai vandag.  Wanneer die geween en die gekners van die tande kom, en die geroep: “Maak oop!” - en die stem kom van binne: “Gaan weg, Ek het jou nooit geken nie!”  Wat ‘n verskriklike dag sal dit nie wees nie, en die diep besef vir hom en haar wat nie verbind wil wees nie, om te weet dit is te laat!  Dit is telaat!  Dit is te laat! 

Maar ons gaan nie verder daaroor uitwei nie, want ek wil met u as kind van God praat.  Ek wil met u praat oor hierdie vervolmaking deur lyding.

Die volmaking deur lyding!. 

Die hartseer van God se kinders. 

Die Apostel Petrus skrywe soos volg:

1 Petrus 5:10;

            En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot Sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons ‘n kort tyd gely het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves!

Die lyding van die kind van God is nie vir altyd nie. 

Die lyding vir die kind van God is nie doelloos nie. 

Die lyding van die kind van God is nie harteloos nie. 

U moet nie dink, u Vader weet daar niks van af nie.  U Vader hou dit fyn dop en u Vader laat dit toe, met ‘n heerlike doel!

Luister; waarvoor? 

Om jou te vervolmaak;

Om jou te bevestig;

En jou te grondves!

Is dit nie wonderlik nie? Laat dit toe in u lewe, my geliefdes. 

 

Ek wil vir u aanhaal wat Dr. Andrew Murray so mooi gesê het:

“Daar is twee soorte mense.  Die een mens is soos klei, die ander mens is soos was.  Jy sit hulle altwee in die gloed en die hitte van die son.  Die klei word hard, die was word sag”. 

Moenie laat u hart soos klei wees, moenie dat die duiwel wat maar gedurig sê: Ja, sien jy nou, jy dien die Here, jy is lief vir die Here; hy mag ook miskien vir jou sê: Jy het al so baie opgeoffer, en dit en dat prysgegee vir die Here, maar geliefdes, ons het niks opgeoffer of prysgegee, wat nie prysgegee moes word nie.  Maar die duiwel sal vir jou sê: “Maak jou hart hard teenoor God, bly weg van die Here, gaan weg van die kerk af, moenie meer jou Bybel lees nie, moenie meer bid nie, maak jou hart hard.”

Ek wil by u pleit en sê: “Moenie vir die duiwel luister nie, kom laat jou hart wees soos was.  Hoe warmer die hitte van vervolging en lyding en hartseer op jou brand, laat dit jou hart sagter word, sodat God jou kan vorm, sodat God jou kan vervolmaak na sy doel en na sy plan, en na sy beeld”. 

Prys die Here!

Is dit nie wonderlik om te dink dat onse Here Jesus self, o, probeer dit ‘n bietjie dieper peil, alhoewel ons dit nooit sal kan verstaan nie - dat Jesus self, Hy wat die Seun van God was, moes ook vervolmaak word deur lyding.

Kyk wat sê die boek van die Hebreërs verder in:

Hebreërs 5:8;

8          Hy, (Jesus), al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het.

Jesus, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het.  Hy moes natuurlik word soos u en ek in alle opsigte, uitgeslote die sonde.  Dus as Jesus gehoorsaamheid moes leer, uit wat Hy gely het, hoeveel te meer, u en ek? Dan moet ons ook gehoorsaamheid leer uit wat ons ly.  Dus wanneer die lyding kom, onderwerp u onder die Magtige Hand van God.  Moet u nie verset nie!

Ons kyk verder.  Ons sien dat in ons lewens, wanneer ons werklik deur die vuurproef van beproewing gaan, dan bring daardie lyding ‘n glans, ‘n rypheid en ‘n diepte in ‘n mens se lewe uit.  Wanneer jy werklik hartseer is, wanneer jy werklik raad nodig het, na wie toe gaan jy? Jy gaan na die ene wat self die pad geloop het.  Jy gaan na die ene in wie se lewe jy ‘n rypheid, ‘n diepte sien, wat alleen kom deur lyding!

(U moet hier werklik na die kasset self ook luister).

Dit is ‘n integrale deel van God se vervolmaking in ‘n mens se lewe.  U sal met my saamstem dat hierdie manne van God, ‘n Petrus, ‘n Paulus, dié wat daar in die eerste kerk so bitter moes ly, en uiteindelik selfs met hulle lewe moes betaal, ons kan luister na hulle raad. Ons kan van hulle wysheid ontvang.  Daarom, kom ons kyk na:

1 Petrus 1:3-8;

3          GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode,

4          om ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis te kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons

5          wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid (verlossing) wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd.

6          Daarin verheug julle jul, al word julle nou - as dit nodig is - vir ‘n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge,

7          sodat die beproefdheid van julle geloof wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus;

8          vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap;

 

Blydskap: - blydskap bestaan nie sonder pyn en sonder lyding nie. Daar is ‘n groot verskil tussen blydskap en maar net gewone vreugde. Blydskap wat ‘n vrug van die Heilige Gees is, blydskap bloei en groei in die middel van ‘n groot hartseer, want jy kan nie bly wees in die middel van jou pyn, as God dit nie vir jou gee nie.  Daarom weet jy dit is ‘n gawe van God.  Daar is niks mooier as ‘n egte, skone, goddelike glimlag, wat glinster deur twee trane, wat af biggel oor die wange nie.  Dit is ‘n gawe van God.  Die moeders kan vir ons sê, die wat moeders is, dit is seker een van die groot redes waarom u, u kind so lief het, omdat u, u kind deur pyn ontvang het.  Maar, ons dien ‘n wonderlike hemelse Vader!

Die Apostel Paulus, nou weer op sy beurt, skrywe aan die Korinthiërs in: 

2 Korinthiërs 1:3-4;

3          GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting,

4          wat ons troos in al ons verdrukking, (Hy troos ons in al ons verdrukking) sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word.

 

Die van u wat al waarlik troos van God ontvang het, sal u daardie troos ooit wil verruil? Ek is seker daarvan u sal sê: Nooit! Waar het die troos vandaan gekom, hoekom moes u getroos word?  Omdat u hartseer was, omdat u deur lyding gegaan het.  Daarom het God u getroos.  Maar, hierdie lyding leer jou, dit is; as jy die was, die sagte gesindheid het, as jy ly, leer dit jou om die wil van God te ken.  Jy leer om God se wil te ken, alleen in lyding.

Die Psalmis sê dit vir my so mooi in:

Psalm 119:71;

71        Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek U insettinge sou leer.

 

Daar is ‘n groot lewenswaarheid in hierdie vers saamgevat.

U kan maar kyk na die geskiedenis van God se eie volk Israel.  Toe Israel die beloofde land ingaan en dit begin goed gaan, toe vergeet hulle die Here.  Is dit nie ook so met u nie?  Ek wil vir u ‘n plegtige waarheid gee.  Dié van u, sal ek sê, wat in die gelukkige toestand is dat dit op die oomblik met u goed gaan; dit gaan met u goed in u werk, dit gaan met u goed in u besigheid, dit gaan met u goed in u huis.  Ek wil vir u sê: “Wees baie, baie versigtig, want u natuur en my natuur is, wanneer dit goed gaan, om onverskillig te word, wanneer dit goed gaan, om onversigtig te word.  God se Woord leer vir ons baie duidelik dat ons teëstander, die duiwel, gaan rond soos ‘n briesende leeu om te kyk wie hy kan verskeur:

1 Petrus 5:8;

                     Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu en soek wie hy kan verslind.

 

Die oomblik wanneer jou skild nie voor jou is nie, wanneer jy nie jou volle wapenrusting aanhet nie, dan kom die vyand en hy vel vir jou neer.  Die gesegde sê: “As teëspoed sy duisende verslaan het, dan het voorspoed sy tienduisende verslaan”.  Pasop vir daardie tyd van voorspoed! Pasop vir daardie tyd wat jy sê: “A, nou is my lyding verby. Ek het deur ‘n verskriklike finansiële krisis gegaan; ek het deur ‘n verskriklike familie krisis gegaan; ek het deur ‘n verskriklike persoonlike krisis gegaan.”  Daar is baie wat met ‘n mens gebeur, die hartseer is rondom ons.  Maar daar kom die tye van verligting. 

Pasop! Pasop in daardie tyd van verligting, dan staan die vyand gereed om vir jou ‘n slag te slaan, want hy sê: Wel, ek het die vorige keer nie geslaag nie; hy en sy het opgekom, hulle het opgestaan, hulle het hulle lyding verwerk, hulle het na hulle knieë toe gegaan, hulle het die aangesig van die Here gesoek en God het hulle gehelp, hierdie keer sal ek ‘n beter werk maak.  Ek waarsku u, daar is net een veilige plek, en dit is om naby aan die Here te wees.

 

Een van die mooiste Psalms vir my in verband met hartseer, (ek het dit vroeg in my kinderjare in my hartseer geleer) is Psalm 51, die boete Psalm van ‘n Dawid, nadat hy by Bátseba ingegaan het.  Lees dit maar self, waar Dawid sy hart uitstort van berou.  En weet u tot watter slotsom kom Dawid?

Lees veral:Psalm 51:18-19;

18        Want U het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee; in brandoffer het U geen behae nie.

19        Die offers van God is ‘n gebroke gees; ‘n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie!

‘n Gebroke hart en ‘n verslae gees is kosbaar voor God.  Só ‘n persoon is ook ‘n goeie mens om te ken.  ‘n Persoon wat hoogdrawend is, ‘n persoon wat niks nodig het nie, hy is slim genoeg, hy het genoeg geld om nooit na ‘n medemens te gaan en te sê: “Ou vriend, ek het jou nodig, of kom bid ‘n bietjie saam met my, gee my bietjie raad man, kom troos my ‘n bietjie”.  

Nee wat, ek het niks nodig nie. 

Só ‘n persoon is ‘n bolangs persoon, is ‘n vlak persoon, maar ‘n persoon met ootmoed, en wat sy ootmoed geleer het deur sy trane en deur sy lyding, is ‘n persoon wat die moeite werd is om te ken.  Dit is ‘n goeie vriend, dit is ‘n nederige vriend.  As jy geval het, of jy het gefaal, of jy het hartseer, of jy het misluk, dan kan jy na hom of haar toe gaan, en hy of sy kan sy arm om jou sit en sê: “Toemaar my ou broer of my ou suster (vriend of vriendin), ek het ookal so-iets deurgemaak in my lewe, maar dank God Hy het my gehelp!

 

Nie uit mý goedheid nie, maar uit Sy Genade, en nou deur Sy Krag kan ek jou ook help.  Ek kan saam met jou bid, nie uit die hoogte nie.  Ek kan werklikwaar nie net op my knieë letterlik gaan nie, maar ook figuurlik.  Ek kan net so laag afdaal soos jy.  Ek weet wat dit beteken om daar in die stof te lê.  Ek wil vir u sê, wanneer daardie dag in u lewe kom: Onthou, daar is ‘n Opstanding in Jesus Christus, ons Verlosser.  Prys die Here!

God is getrou, Hy sal nie toelaat dat ons versoek word bokant ons kragte nie, maar saam met die versoeking sal Hy ook die uitkoms gee, sodat ons dit kan verdra.  God het nie behae in ons dood nie, maar Hy het behae in ons lewe.

Maar Hy laat die dinge toe, om u en my lewe diep en ryp te maak, sodat ek net soos Hy gehoorsaamheid kan leer, deur dít wat ek gely het.  Ek leer dit nie op ‘n Universiteit nie, ek leer dit nie op skool in daardie opsig nie, ek leer dit nie in ‘n pragtige rusbank of stoel nie, of op ‘n bed van vere nie.  Ek leer dit daar in die stof en in my trane.  Prys die Here!

Maar is dit nie wonderlik om te weet dat my Here Jesus Homself met my kom gelykstel het nie?  En Hy het in alles my gelyke geword, Hy het net nie gesondig nie. 

Kyk weer na ons gelese gedeelte in:

Hebreërs 2:17-18;

17        Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. 

18        Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word.

Is dit nie wonderlik nie?

Dink dit maar bietjie deur: Jy voel miskien baie sleg, miskien is jy diep verwond, miskien verskriklik teleurgesteld in jouself, en sê: Nee wat, daardie mense wat kerk toe gaan is nie vir my nie, ék is te sleg, of ék is te onstabiel, of te onstandvastig of wat ookal. 

Dink ‘n bietjie daaroor; daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.  Met ander woorde, as ek saam met Jesus op my knieë wou gaan, dat Hy my kan verstaan, moes Hy ook eers word, soos ek was.  Dit is ‘n geweldige gedagte, maar dit is só.

En nou die 18de vers:

18        Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word.

Maar Hy sou u en my nie kon help as Hy nie gely het nie. (Netso kan u niemand help, as u nie gely het nie).  Is dit nie wonderlik en heerlik nie! Kom laat ons met vrymoedigheid na die Here toe gaan.  Dat ons met vrymoedigheid toetree tot die troon van genade. 

Ons lees nog een gedeelte in:

Hebreërs 4:14-16; 

14        TERWYL ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou;

15        Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelyde kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.

Met ander woorde, Hy het nie toegegee nie, maar Hy het dit gevoel tot in die diepte van sy wese.

16        Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

Kom dan nou, kom met vrymoedigheid na die Troon van Genade, en die Here sal u op die regte tyd help.

 

 Amen.

 

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533