new-top-banner-english

Die BedieningsgawesA

E-Boek: Die Bedieningsgawes


Voorwoord.

Voorwoord tot die Bedieningsgawes van Christus en die Gawes en Vrug van die Heilige Gees.

Voordat ons Here Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, het Hy sy dissipels beloof dat Hy na sy terugkeer na die Vader vir hulle die Trooster, die Heilige Gees sou stuur.  Hy sou hulle in die hele waarheid lei, en van Hom (Jesus) getuig, en Hom verheerlik.  Hy sou hulle dus nie as weeskinders en ook nie herderloos agterlaat nie.

Hy sou manne opwek wat hierdie herderskap van Hom (Jesus) sou voortsit. Die Apostel Paulus noem hierdie herders “bedieninge” wat Hy (Jesus) as ‘n gawe aan die heiliges sou gee om hulle op te pas, te beskerm en toe te rus vir hulle dienswerk en hulle te lei tot volwassenheid in Christus om nie meer heen en weer geslinger te word deur elke wind van lering nie.

Saam met die Gawe van die Heilige Gees sou daar ook die Vrug van die Heilige Gees wees.  Dit sou na ‘n grondige bekering en die doop kom.  Dit is die grondslag van dissipelskap.  Hierdie dissipels moes dan geleer en toegerus word, soos hierbo genoem. 

Ek het die groot behoefte aan lering baie dringend gevoel.  In die middel sewentiger jare het ek toe begin met ‘n paar reekse Bybel Studies oor: Bekering, die Doop, die Doping in die Heilige Gees, die Gawes van die Heilige Gees, die Vrug van die Heilige Gees en die Bedieningsgawes van Christus. 

Hierdie Studies is almal op kasset opgeneem. 

Suster Rieta Schilling en haar man Jörg het transkripsies daarvan gemaak (met die hulp van ‘n groot aantal susters uit die gemeente) en het dit verwerk en op Rekenaar geplaas sodat ons dit kon laat druk.  Ons is almal innig dankbaar teenoor hulle, vir so ‘n groot taak wat met die grootste liefde gedoen is.  Ons dank ook aan suster Johanna van Heerden wat vir ons geproeflees het.

Ons glo vas dat soos dit hierdie Bedieninge, Gawes en Vrug was, wat die Christelike Geloof gegrondves het en met groot tekens en wonders en dade van die Heilige Gees die eerste Gemeentes tot stand laat kom het, dit weer so gaan wees. 

Voor die Wederkoms van ons Here Jesus, in hierdie dae van verskriklike verval, is dit alleenlik so ‘n Bediening wat ons uit hierdie toestand gaan uitruk en voorberei om ons Koning te ontmoet.

Dit is dan ook ons innige bede dat dit in die hartsbehoefte van menige gelowiges in Israel sal voorsien. 

F. W. C. Neser,

Namens Ekklesia Evangeliegroep,

30 November 2000.

 

 

 


Die Bedieninggawes van Jesus Christus

(Kasset nr. L020)

 

Inleiding

Ons begin met die reeks Studies  (wat ek glo van die uiterste belang is) naamlik die bedieninge van Christus.  In Engels “the offices of  Christ”, of ook “the ministry gifts of Christ”.  Ons gaan drie kort gedeeltes met mekaar lees, ter aanvang.

Efésiërs 4:11-12;

11        En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,

12        om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. 

Dit is ‘n geweldige stelling daardie en van die uiterste belang. 

Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, daar is vyf van hulle, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus.  Met ander woorde, as die heiliges toegerus sal word vir hulle dienswerk en die liggaam van Christus opgebou word, dan moet ons daardie vyf bedieninge in die gemeente hê.  Dit is die bedieninge wat verval het, nie baie lank na die dae van die apostels nie. Dit is wat die Here moet en gaan herstel in hierdie dae waarin ons lewe, voor die wederkoms van die Here Jesus, nie net vir sy eer nie, nie net vir die opbouing en die voltooiing van die liggaam van Christus nie, maar ook die hoof te bied vir die sataniese uitbarsting wat gaan kom om die koms van die Here Jesus uit te daag. 

 

Ons sien vandag die hele wêreld oor, ek is daar seker van, selfs toe u nog jonger was, ek weet ons lewe miskien in ‘n afgesonderde wêreld, maar ons het nie gehoor van satans kerke en baie van hierdie okkulte bedrywe nie.  Vandag skiet dit op soos paddastoele.  Wat gaan dit die hoof bied?  Daar is geen liggaam, geen organisasie in God se plan in die ganse wêreld behalwe die kerk, die ware liggaam van die Here Jesus nie.  Ons moenie skrik soos die kinders van Israel toe hulle gekom het op die grense van die Beloofde Land nie.  Hierdie dinge is ook ons beloofde land in daardie opsig.  Ons moenie skrik wanneer ons hulle “versterkte stede” sien nie. 

 

Baie van die Here se kinders skrik net soos die kinders van Israel van ouds en sê: “Hoor hierso, moenie te diep in dinge ingaan nie, moet niks daarmee te doen hê nie, jy sal jou vingers verbrand” en dit en dat.  Net soos die tien verspieders ook maar vir Israel gesê het en die hart van die hele volk week gemaak het.  Dank God, daar was twee, ‘n Josua en ‘n Kaleb wat gesê het: “Ons kán die land in besit neem!”

Ons volgende Skrif is:

1 Korinthiërs 12:28; (‘n Skrif wat al baie in ons vorige studies voorgekom het).

28        En God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. 

Let mooi op; “in die gemeente”, dit is belangrik. 

Romeine 12:6-8; 

6          En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is:

7          is dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van die bediening; of wie leer, in die lering;

8          of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie ‘n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid. 

 

Nou net soos ek vir u herhaaldelik beklemtoon het toe ons die gawes van die Heilige Gees met u behandel het en ook daarna die vrugte.  U moet onthou dit is bonatuurlik.  Daarom is dit die Bedieningsgawes van Christus en die Vrug en die Gawes van die Heilige Gees. 

Dit is bonatuurlik, dit is nie van menslike hoedanighede of talente of kragte nie, dit is bonatuurlik.  Net so is hierdie vyf bedieninge bonatuurlik.  Dit is die bedieninge van Christus.  Dit is Christus wat deur mense werk en daardie bedieninge in hulle uitvoer en tot stand bring.  Dit is daarvoor, waarvoor ons moet bid dat die Here ook daar, sy plan sal voltooi in hierdie laaste dae.

Die skriftuurlike raamwerk van die oorspronklike kerk gedurende die eerste 100jaar na onse Here Jesus was volgens hierdie patroon.  Geen wonder dat Hy so kragtig was nie, geen wonder dat Hy die magte van die hel kon weerstaan nie, geen wonder dat ten spyte van al die vervolging, van al die martelary, dat hulle kragtig was en dat deur daardie stukrag, die magtige Romeinse Ryk die eerste drie eeue omvêr gegooi was. 

Die Here Jesus het na sy hemelvaart, hierdie vyf bedieninge aan die gemeente gegee, en Hy het dit nog nooit teruggetrek nie.  Dit staan vandag nog.  Maar kyk deur die eeue hoe ons God se planne, God se patroon verander het.  Dit is pouse, dit is moderators; met alle respek vir die werk wat hulle doen, en allerhande ordes en range wat glad nie volgens die Here se patroon is nie.

Soveel het ons afgedwaal, dat as jy vandag in baie opsigte die bedieninge noem; apostel, profeet en so aan, dan sê hulle: “o ja, sektaries en van die spoor af”, en so aan.  Die Satan was so slim dat hy selfs met sy namaaksels gekom het, soos ons weet in die leer van die 12 apostels, dat hulle selfs met hierdie dinge kom en dat hulle baie mense vang.  Een van die eerste Skrifte wat hulle vir die mense lees is Efésiërs 4.  Ek kan dit werklikwaar sê, met hulle satansbediening, dit is altyd so, as die kerk nie op sy regte plek is nie, dan sal Satan sorg dat hy ‘n namaaksel daarvan sal hê.

Ten eerste apostels, profete, herders, leraars, evangeliste en so aan.  Die Here Jesus self is die Hoof Apostel van die gemeente.  Het ons dit geweet?

Kom ons kyk na:

Hebreërs 3:1;  (Daar word Hy duidelik dit genoem).

Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die Apostel en Hoëpriester, van ons belydenis, Christus Jesus. 

Die Apostel en Hoëpriester van ons belydenis, Jesus Christus.  Net soos Hy die Opperherder is, so is Hy ook die Opperapostel van die gemeente.

 

Elk van die bedieninge is geesvervulde bedieninge.  Dit is ‘n geesvervulde gawe aan die gemeente.  Die vyf bedieningsgawes dus, die nege gawes van die Heilige Gees, en die nege Vrugte van die Heilige Gees, openbaar die Here Jesus in sy verskillende hoedanighede.  Dit was altyd die bedoeling van die Here Jesus dat Hy, soos Hy vir die mense gesê het, toe hulle gesê het: “ons wil die Vader sien, toon ons die Vader”, toe sê Hy vir hulle: “Het julle nie vir My gesien nie?  Hy wat vir My gesien het, het die Vader gesien”.  Dit was altyd sy bedoeling gewees, terwyl Hy wag vir sy wederkoms, dat as die wêreld sê: “maar ons wil graag die Here Jesus sien”, dat hulle die Here Jesus in sy liggaam sal sien, in sy krag, in sy werking, in sy liefde, in sy bonatuurlike bediening.  Mag die Here genade gee dat u hierdie samevatting in u gedagte sal hê.

Dat u nou die gawes, (het ons met u klaar behandel), en nou die bedieninge, dat wanneer u dit klaar sien, u sal sien dit is die volmaakte verteenwoordiging van onse Here Jesus op aarde.  Sodat ons kan sien wat Hy bedoel, as Hy sê ons is: “been van sy been en vlees van sy vlees”, ook wat Hy bedoel as Hy sê: “soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld”. 

Daardie Skrif is in: 1 Johannes 4:17; 

Hierin het die liefde in ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

Soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld. 

Prys die Here! 

 

Die meeste mense aanvaar dat Petrus en Paulus apostels was, as hulle tog maar net ook Petrus en Paulus se lering aanvaar in sy volheid, dan sal hulle al die baie dinge hê wat hulle nie vandag het nie.  As ons praat van die Apostel Petrus, van die Apostel Paulus, of sommige van die ander apostels in die Bybel, heeltemal in orde, heeltemal reg genoeg.  Maar as ons vir hulle sê dat die bediening van die apostels het nog nooit opgehou nie; nêrens in die Bybel staan dit dat daar vandag nie meer apostels moet wees nie.  Dit is reeds die een groot fout wat mense maak: “o ja, Petrus, die Here kan daardie groot dinge deur hom doen want Petrus was ‘n apostel”.  Die Here kon daardie groot ding doen deur Paulus want Paulus was ‘n apostel. Maar hulle is vir 2000jaar al nie meer hier nie. 

 

Die duiwel is baie tevrede daarmee.  Maar net soos Petrus ‘n apostel was, en soos Paulus ‘n apostel was, en Johannes, so het die Here dit verordineer dat in sy gemeente daar altyd die apostel sal wees.  Soos ons vir u sal wys wat die bediening van die apostel was.  Dit sal u hart bekoor en mag die Here genade gee. 

Sy woord sê in:

Romeine 10:17; 

            Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. 

 

Sal u nie met my saamstem dat dit juis een van die tragedies is van die Christelike Kerk,  daar is so baie dinge wat ons nie meer hoor nie en dit is daarom dat ons dit nie meer glo nie.  As ons dit weer hoor, as dit weer gepredik gaan word in die krag van die Heilige Gees, sal dit geloof opwek in ons harte en as ons daarvoor begin glo, en die Here sê: “Laat dit vir julle wees volgens julle geloof”.  Dit sal dan terugkom, dit is besig om uit te gaan, die hele Christen wêreld oor, ek dank die Here.

U moenie dink dat hierdie ou Bybel Studietjie in isolasie is.  Daar is sulke Bybel Studiekringe, ek dank die Here, die Christen wêreld oor.  Maar in die tussentyd moes baie van die kringetjies maar eers ‘n bietjie uitstap uit die kerk uit, want dit was, of is nie, vir hulle toegelaat nie.  Maar ons dank die Here, volgens Sy belofte gaan die lig deurbreek.  Prys die Here!

 

Ja, Paulus was ‘n apostel, Petrus was ‘n apostel, maar hulle kon ook die bediening van ‘n apostel uitvoer.  Maar u weet, dit was mos nou Paulus, dit was Petrus.  Moenie dat iemand vandag kom en homself aanmatig om ‘n apostel te wees nie.  Ek wil vir u sê, die ware apostel, die ware profeet of enige van die bedieninge, sal homself in elk geval dit nooit noem nie.  Sy bediening sal dit bewys.  Daarom het ons dit ook so in ons konstitusie geskrywe.  As u ons boekie lees, dan sal u sien daarin sê ons:  “ons erken die bedieninge, maar hulle bediening sal dit in hulle lewens bewys, dat hulle dit is”.  Nie rondloop en homself aanmatig: “ek is apostel so en so, en ek is profeet so en so nie”.  Nee, jou bediening sal dit wys en jyself sal dit nooit eers noem nie.

Die Apostel Paulus leer dat die eerste gawe aan die gemeente, juis die apostel is soos ons nou gelees het in Efésiërs 4:11-12.  Dit is wat Paulus leer.  Nou ja, as die Here dit dan gegee het, hoekom sal Hy dit dan ontken. As ek dit raaksien wat die bediening, wat die funksie daarvan is, dan sal ek sê: “Here bring dit terug”, en dit is aan die terugkom.  Loof die Here!

 

Nou die woord en die naam apostel is nie so ‘n vreeslike ding nie.  Dit het in ons tyd amper ‘n soort van ‘n skeldnaam geword, maar is eintlik ‘n wonderlike naam.  Dit beteken maar net, “boodskapper” of “iemand wat gestuur is”.  In hierdie laaste herstel van die gemeente, o, wat my so bekoor, ek is so bly, u moet my maar verskoon as ek partykeer baie opgewonde raak oor die gemeente.  Die liggaam van Christus, vir my is dit die skoonste skepping wat God nog ooit geskep het, want dit is die liggaam van Christus op aarde, o, ek kan sy glorie en sy heerlikheid sien in hierdie laaste dae.  In hierdie laaste herstel van die gemeente behoort ons ‘n herstel van hierdie bedieninge te sien.  U moet daarvoor begin glo en u moet uself daarvoor begin beywer, en u moet daarvoor begin bid. 

Ek bid vir jare al, in my lewe, nadat ek hierdie dinge gesien het.  Ek sê altyd, en daar gaan baie min dae in my lewe verby wat ek nie bid nie, en sê: “Here, herstel aan die gemeente, die gawes, die vrugte en die bedieninge in al hulle krag en in al hulle glorie”.  Sit dit op u gebedslys, bid daarvoor, dank die Here daarvoor want Hy het dit belowe.  Hierdie herstel is deel van God se belofte vir hierdie dae waarin ons lewe.

Matthéüs 16:18; (die baie lieflike ou teksie wat ons seker al uit ons hoof uit kan opsê.)

En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek My gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.

Die draak sal sekerlik sy uiterste doen om die gemeente in te sluk in hierdie dae, maar hy sal dit nie oorweldig nie. 

Efésiërs 5:25-27; 

25        Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad het en Homself daarvoor oorgegee het

26        om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, 

27        sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.

Kan u sien? 

Dit is die roeping en dit is die plan van God.  Gaan enige mag uit die hel dit nie laat gebeur nie?  Nooit!  Prys die Here!  Daarom, moenie vrees nie, moenie kyk na die magte wat daarteen opgestel sal word nie.  Dit is God se orde vir hierdie dae dwarsdeur die Christelike Dispensasie.  Maar in hierdie laaste dae is dit God se orde en as ek dit amper vir u so kan stel, as ek mag, dit is die redding van die wêreld.  Ek glo die Here is besig om hierdie gemeente vir Hom op te bou.  Die Gawes, die Vrug en die Bedieninge te herstel om aan hierdie wêreld ‘n laaste geleentheid te gee, om die krag en die heerlikheid van God te sien voor die groot en deurlugtige dag van die Here. 

 

Die boek Openbaring sê dat die wat skoon is sal skoner word, die wat vuil is, vuiler word.  Dit beteken maar net weer die skeiding van die skape en die bokke.  Dit is nie daardie finale skeiding met die koms van die Here nie.  Dit sal nie sommer net eensklaps wees nie, dit is besig om te gebeur en die Here gaan sy gemeente herstel in sy volheid sodat die skape, die Here se skape, sy stem kan hoor.  Dat die gemeente sy stem hoorbaar gaan maak op aarde vir ‘n laaste keer in hierdie laaste geslag.  Ek is baie opgewonde hieroor in my hart.

Loof die Here! 

Ons kan dit alreeds sien gebeur en die Here het alreeds baie van hierdie bedieninge al in werking.  In ons dae het jy dit nog net nie mooi agtergekom nie want ons het net nog nie die oog daarvoor gehad nie.  U moet mooi kyk, hierdie bedieninge is besig om te ontwikkel voor ons oë.  Die Here is besig om sy diensknegte en diensmaagde uit te stuur en hierdie bedieninge uit te voer.  Dit sal net al meer en meer in die oog kom en na vore kom.  Daar is weer ‘n terugkeer van die bonatuurlike in die gemeente.  Dank die Here vir die mate wat ons dit selfs in ons eie gemeente het.  Ons weet dat ons kan sê: “nie omdat ons dit bereik het of omdat ons volmaak is nie, maar ons jaag daarna asof ons dit kan gryp”. 

As jy die kerk neem oor die algemeen, 50-, 60-, 70jaar gelede by die jaar 1905; waar het jy in die kerk oor die algemeen gehoor van die gawes, dat daar wonderwerke van genesing plaasvind, dat daar vir siekes gebid word, dat daar weer duiwels uitgedrywe word?  Daar was nie van gehoor nie.  Dit is van daardie tyd af al begin ontwikkel, dat in baie kringe vandag, is dit al amper algemeen.  Dit is vir ons nie meer snaaks as ons van ‘n genesings diens hoor nie, of as ons hoor van die uitdrywing van demone nie.  Kyk hoe ver het die Here alreeds met ons gekom en ons is op pad na daardie volmaakte patroon.  Loof die Here!

 

As ons in besonderheid wil ingaan en u wil ‘n nota maak daarvan kan u gerus Handelinge 8 neem en as u weer ‘n stilte tydjie het of u soek na ‘n gedeelte om te lees of te bepeins, bestudeer bietjie vir Handelinge 8; Filippus se bediening in Samaría.  Kyk ‘n bietjie wat het daar plaasgevind, hoedat demone daar uitgedryf is en met groot geskreeu uitgekom het, hoedat groot tekens en wonders daar plaasgevind het.  Daar was groot blydskap in daardie stad en hoedat die mense volgens die Bybel se patroon daar gedoop is en hoedat die mense later daar vervul is met die Heilige Gees onder die bediening van Petrus en Johannes. 

 

Daardie patroon is besig om terug te kom in die gemeentes. 

Markus 16:17-20; (besig is om homself al meer en meer te herhaal in ons dae).

17        En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in My naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek,

18        slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande oplê, en hulle sal gesond word. 

19        Nadat die Here dan met hulle gespreek het is Hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. 

20        Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het.  Amen.

 

Die Here begin dit al meer en meer te doen en dan, as u teruggaan na die dae van die Nuwe Testament, waar ‘n Filippus gegaan het of waar ‘n Petrus gegaan het of waar ‘n Paulus gegaan het, waar die Here se woord in krag bedien was, daar het die mense tot bekering gekom en daar is die gemeentes gestig. 

 

Vandag begin dit weer gebeur.  Die Here se woord word met krag verkondig, dit word bevestig deur die tekens wat daarop volg.  Meer en meer mense sê: “Dit is wat ons harte begeer, dit is die weg wat ons wil volg” Ons kom bymekaar en daar word gemeentes gestig en groepies mense vorm bymekaar en hulle sê: “Ons staan daarvoor, ons lewe die Bybelse patroon uit”. 

Al meer en meer begin dit gebeur.  Dit is besig om herstel te word, dit is in die tyd van die groot herstel.  Moenie dat mense vir u sê: “Ons is in ‘n vreeslike tyd van afval, o, ons sal nog al meer en meer afvallig word”.  Dit is reg, sekere mense, sekere groepe, die wat vuil is sal vuiler word, maar die wat skoon is, is besig om al skoner te word.  Loof die Here! Die wat soek na die waarheid, die wat ‘n verlange na God in hulle harte het, hulle begin al meer en meer vra na die waarheid en na die krag en heerlikheid van God.  As hulle Hom geproe het, dan sê hulle: “Dit is soet in ons harte en dit is wat ons wil hê en ons wil nooit weer daarvan afwyk nie”. 

 

Nou hierdie vyf bedieninge is baie, baie nodig in ons dae, daarmee sal u sekerlik met my saamstem.  Elke herlewing het ook sy sataniese nagemaakte herlewing en u kan mooi kyk ook in hierdie tyd wanneer die Here besig is om te begin werk, is Satan ook besig om te werk.  Net soos daar ‘n herlewing is van die Heilige Gees, so is daar ‘n herlewing van die duiwel se werke.  Dit is ‘n aangrypende studie deur die Bybel, jy kan oral kyk deur die Bybel, net wanneer God begin werk, dan probeer Satan hom altyd voorspring.  Oral, op elke gebied kan jy dit sien.  Dit sal my te lank neem om daarop in te gaan maar u kan maar mooi daarna kyk en daarom, omdat die Satan so bedrywig is, ook vir die rede dat hy weet sy tyd word kort.  

 

Het ons nie hierdie bedieninge nodig nie?  Gaan ons op die gewone manier van kerk hou, mense se lewens vir hulle oopmaak en vir hulle verlos van die duiwels waarmee hulle besig is?  Baie mense weet nie eers dat hulle met verkeerde dinge besig is nie en in baie van ons groot kerke,  (mense woon séance by, mense laat hulle fortuin vir hulle vertel, mense laat hulle koppies vir hulle lees, mense laat hulle handpalms vir hulle lees) word hulle nie eers daarteen gewaarsku nie.  Hulle word nie eers daarteen geleer nie, in ons kerke sit daardie mense. 

 

Ek weet nie of dit in u ondervinding is nie, maar ek weet van sekere gemeentes wat selfs op hulle basaars sekere van hierdie dinge het, en dan moet jy soveel betaal dat iemand jou koppie vir jou lees, wat die teeblare vir jou doen en daardie soort van ding, waar die leraars nie eers weet dit is verkeerd nie.  Het ons nie die bedieninge van Christus baie, baie nodig in hierdie tyd van Satan, met al sy herlewing en sy nagemaakte tekens en wonders nie?  Want u moet onthou, die duiwel is ook ‘n bonatuurlike wese en hy het ook sy bonatuurlike werkinge.

 

Ek noem vir u byvoorbeeld Simon die towenaar daar in Handelinge 8.  Toe Filippus daar was, hier is die groot meneer wat homself as ‘n god laat reken het deur al die wonderlike dinge wat hy gedoen het.  Dit word vir ons vertel in die ou geskrifte dat Simon die towenaar selfs deur die lug kon vlieg; sulke magtige duiwelskunste het hy oor beskik.  Dink net ‘n bietjie, ‘n mens is maar bygelowig, hy is maar vreesagtig van geaardheid vir die onbekende.  Net voor Filippus daar gekom het, het daardie duiwelsman die hele stad in sy hand gehad. 

Wat gaan vir Simon die towenaar onttroon?  Net die krag van God, net ‘n Filippus, die evangelis wat in die krag van die Heilige Gees gegaan het en die superieure krag gedemonstreer het.  Ons gaan nie die wêreld oorwin en die mensdom verlos op enige ander manier nie.  Ons moenie vir ons laat mislei deur allerhande dinge nie.  Ons moet hierdie dinge in ons lewens terugkry. 

 

U moet ook nooit u self daarmee tevrede stel, dat dit nou maar net baie interessant en goed is om hierdie dinge te leer nie.  Onthou dit is nie die doel nie.  Die doel is dat u hierdie dinge moet belewe en dat hierdie dinge in ons midde in werking moet kom.  Satan met al sy namaaksels en met al sy verset teen God, ons het die mag en die opdrag om dit te verbreek.

Efésiërs 4:12-13; (Ons kyk na die sewevoudige program van ‘n herstel van God vir die gemeente.  Ek voel dit is noodsaaklik dat ek hierdie lesing vir u gee as ter inleiding voordat ons werklik nou elkeen van die verskillende bedieninge op sigself behandel).

12        Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus.

13        totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. 

Nou ja, dit is pragtig, maar as ‘n mens dit sommer net lees dan ontgaan miskien 90% van die betekenis daarvan.  Onthou hy sê in vers 11, “en Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars”, en toe noem hy daar sewe redes waarom hierdie vyf bedieninge gegee is, en as ons dus die bedieninge wil verstaan moet ons ook sien waarom dit gegee is.

 

Punt 1

Nou in die eerste instansie sê hy:

“Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk”.  Daarvoor het jy die vyf bedieninge nodig.  Nou wat was hierdie “toerusting” vir hulle dienswerk?  Die betekenis in Engels van hierdie “toerusting” is “to mature”, of om ryp te maak, om hulle volwasse te maak vir hulle dienswerk.  Nou u sal met my saamstem - u het seker die band geluister van John Ortiz, u het ook geluister toe ek vir u in ons dienste verslag gedoen het.  Hoedat hy die klem daarop gelê het hoe ons gewone volwasse lidmate is.  Dat ons nog maar babatjies is in die dinge van die Here. 

 

Die een rede waarom ons nog babatjies is, is omdat ons hierdie bedieninge nie in die volle krag in die gemeente het of verstaan nie.  U sal dit sien wanneer ek elkeen van hulle met u behandel, dat nie net die krag van God nie, maar die outoriteit van God moet terugkom in die gemeente.  Daar moet outoriteit wees, die mense moet weer leer om die Here te vrees.  Nie ‘n sieklike vrees nie, ‘n regte vrees.  Dan sal ons nie meer babatjies bly nie, dan sal dit nie vir ons nodig wees om allerhande programme in ons kerke, allerhande sosiale bedrywe te hê net om die mense te vermaak, te trek, en om dit vir hulle interessant te maak nie, anders kom hulle nie kerk toe nie. 

Laat ons tog nooit onsselwers daarop instel dat dit al is, wat daar vir ons is nie.  Wanneer ons die vyf bedieninge terug het in die gemeente en die krag van God daar werk, dan sal die krag van die Here die mense trek.  Ek dank die Here, as ek terugdink, toe hierdie groepie van ons ontstaan het, daar was niks, van enigiets, selfs wat ons vandag doen nie.  Die bonatuurlike, die afwagting, die wonderlike avontuur van elke diens het die mense laat toestroom.  Die Here het seker Sy plan gehad, as ons net daarmee kon volhou en as ons mense net hierdie dinge kon verstaan.

Vandag toe ek nou voorberei vir u, en ek kyk terug na my notas, toe ek in daardie tyd ook hierdie dinge met ons mense behandel het, toe lyk dit vir my, was dit vir hulle ook so wonderlik.  Hulle kon nie stilsit in ‘n studie soos hierdie rondom die woord nie, nee, die vonke moes net spat die hele tyd.  Die tekens en die wonders en die bonatuurlike moes net aangaan. 

 

Ek het vir hulle gesê: “Mense, ‘n vuur kan nie brand sonder brandhout nie, daar moet hout wees om op die vuur te sit om hom gedurig aan die gang te hou, kom Bybel Studies toe.  Dan kom ek, dan sit daar net drie of partykeer net twee in daardie wonderlike tyd van herlewing.  Hulle wou dit net nie gehad het nie.  Ons het daardie dinge verloor.  Ek dank die Here, ek glo die Here is besig met ‘n grondiger werk en miskien moes ons daardie ondervinding deurmaak.

 

Daar het een ou broer, ons het hom genoem ou Oupa Brits, hy het so ‘n lang baard gehad, en wat hy baie keer gesê het: “Broers en susters, julle weet nie wat God vir julle gegee het nie”.  Ons het baiekeer mense op ‘n streep gesien lê, onder die krag van die Heilige Gees.  Soos daardie ou kindertjies nou lê en slaap, so het hulle gelê onder die krag van die Heilige Gees.  Dan, so nou-en-dan loop die ou traantjies so oor die wange.  Kyk jy na die gesiggies, so ‘n hemelse uitdrukking.  As hulle daar wakker word dan sê hulle, hulle was in die hemel.  So het die Here gewerk in daardie tyd, maar nou ja, stil sit in ‘n Bybel Studie, dit kon hulle nie staan nie.

Dit is noodsaaklik dat ons God se woord moet ken, goed, “om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk”, om ons volwasse te maak, “to mature”, dat ons nie meer babatjies moet bly nie.  Dat ons nie besig gehou moet word met vermaaklikhede, met speletjies en sosiale geleenthede ensovoorts in plaas van die woord van God nie.  Dat die heiliges God se woord sal liefkry, dat God se woord vir hulle lewendig sal word, dat hulle volwasse sal word in die Here Jesus soos Paulus hier verderaan skrywe. 

Efésiërs 6:10-12; 

10        Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. 

11        Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. 

12        Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

 

U sien, dit is nie net ons wat van hierdie goed praat nie, die Bybel praat daarvan en hy wys vir ons waarom dit nodig is om kragtig te word in die Here en in die krag van sy sterkte, dat ons staande kan bly in die dag van onheil en teen die liste van die duiwel.  Daarom, neem die volle wapenrusting van God aan.  Nou ja, dan gaan hy voort met die beskrywing van die wapenrusting.  Die helm van verlossing tot by die voete van bereidheid van die verkondiging van die evangelie.  Dit moet ons hê dat ons kan wees en maak soos die Here Jesus gesê het in Johannes 14:12.  Moenie dat dit een van die uitdagings wees wat vir u laat terugdeins en sê dit is onmoontlik nie, ek kan nooit so ‘n persoon wees nie, ons kan nooit so ‘n kerk wees nie. Dan maak ons die Here Jesus tot leuenaar. 

Johannes 14:12;  (‘n baie bekende Skrif).

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo - die werke wat ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan. 

Dit is wat die Here Jesus gesê het, dit moet plaasvind in die gemeente, dit het plaasgevind in die eerste gemeente, ons moet daardie gemeente wees. Dit sê; hierdie bedieninge is gegee vir die toerusting om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk.  Dit is ons dienswerk, net volwasse Christene kan dit doen.  Nou luister, “die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk”, met ander woorde, ek sê dit baie ernstig en ek het dit al vir u in ons vorige studies gesê, hier lê die ander swakheid van die verlede in ons, ook in ons groepie. 

 

Die Here het ons magtig geseën en ek sê altyd vir die mense laat ons leer uit die verlede wat ons kan.  Die Here het ons magtig geseën, die Here het my magtig geseën, selfs mense wat na hierdie band luister kan sê dit is geweldig en miskien praat ek groot, maar dit is die waarheid.  Daar is baie wat dit kan bevestig, dat in daardie tyd toe die krag van die Here op ons was, as ek by mense verbygeloop het, dan het hulle neergeval onder die krag van die Gees van God, al was ek nie eers naby hulle nie. 

Ek onthou daardie eerste aand toe dit met my gebeur het, dit was vir my te wonderlik, die mense het almal op hulle voete gestaan, ry agter ry, almal in afwagting, toe ek so by hulle verbyloop, as ek by mense is, en die ander mense wat daar gestaan het, so aankom, dan is dit net asof iemand hulle op hulle knieë geslaan het.  Ek onthou nog een suster, hulle behoort hier aan ‘n ander Pinkster Gemeente, toe sy nog wou val, en sy so vashou aan haar suster, toe knak haar knieë en toe vou hulle almal saam, net asof jy so met ‘n sekel in ‘n koringland ingegaan het.  Net so, soos ek so afbeweeg het, het hulle net so geval, soos ‘n masjien sou gaan, vinnig.  

“Wonderlike dinge, (en ek dink ons mense se oë was, te veel op my alleen) en dit is wonderlik wat die Here deur pastoor doen en laat ons na die diens toe kom en dit sien gebeur, en dit het gebeur”, en so aan.  Maar te min van ons eie mense het besef, wat dit was vir hulle; om die gemeente, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk.  Dit is daarom dat ek dit so beklemtoon, dat dit nie terwille van die bedieninge as sulks was nie.  Die bedieninge is daar om die heiliges toe te rus en hulle sterk te maak, want uit hulle uit, gaan die Here weer ander bedieninge oprig. 

Nie almal is apostels nie, nie almal is profete nie, ander het weer ander werk maar elkeen is kragtig in die Here.  Nêrens sê die Bybel dat jy, wanneer daar ‘n sieke is, jy nou die apostel moet laat haal of die profeet nie.  Die Here sê dat vir die wat glo sal hierdie tekens volg: “In My naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek”, ensovoorts.  Dink net bietjie as die liggaam van Christus elkeen kragtig is en in sy regte posisie, wat nie gaan gebeur nie!  Daarom moet u ook nie hierdie geleentheid by u laat verbygaan nie.  Neem dit in en kyk wat God vir u voorberei. 

Hy sê om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk.  Dit is nommer een, dit het ons nou met u behandel, “die toerusting”. 

 

Punt 2

Tweedens nou vir hulle dienswerk: 

Wat is hierdie dienswerk?  Die vyf bedieninge is integraal in die liggaam van Christus.  Dit is ‘n kwessie van spanwerk, die hele gemeente, daarom is die bedieninge daar om hulle toe te rus vir hulle dienswerk: “Soos die Vader My gestuur het, so stuur Ek julle.  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, hy wat in My glo, die werke wat Ek doen sal hy ook doen”.  Daarom het jy jou apostel, jou profeet, jou herder, jou evangelis, daardie drie algemene bedieninge; ons sal dit nog vir u in die besonderheid behandel.  Dan het jy jou leraar, jou herder om die kudde op te pas, hulle te leer, te lei, te rig ensovoorts. 

 

Hulle dienswerk; almal gedoop in die Heilige Gees en elkeen op sy plek.  Wat vir my so wonderlik is in Handelinge 8, u moet dit ‘n bietjie mooi bestudeer.  Hierdie Filippus was een van die sewe diakens.  Hy was ‘n diaken, maar hy het geëindig as ‘n evangelis.  Hy was bereid om sy plek vol te staan waar die Here hom aan die begin geplaas het.  So baie, (dit is een van die ander misleidende dinge van die Satan), as ons dan die roeping van die Here in ons lewens voel: “O, ek wil ‘n predikant, ‘n pastoor gaan word”, as die Here vir jou daardie plek kies, jy sal dit word, maar wees bereid om te begin by die begin.  Bereid om te doen wat vir jou gesê word.  Wees bereid om jou plek in die gemeente vol te staan.  Sorg dat jy vervul word met die Heilige Gees en sorg dat jy doen wat God vir jou gesê het.  Dat jy Hom gehoorsaam is en dat jy wandel in die lig wat jy het.  Die Here sal vir jouself verder lei.

 

Filippus, toe die Here daardie magtige werk in Samaría gedoen het, het begin as diaken in die gemeente en hy het geëindig as een van die magtigste evangeliste wat die wêreld nog ooit gesien het.  Alle valse evangelisme sal weggeveeg word en Jesus sal deur sy liggaam openbaar word as die Apostel, die Profeet, die Leraar, die Herder en die Evangelis want dit is sy heerlikheid wat geopenbaar moet word.  Dit is sy Naam wat moet groot gemaak  word.

 

Punt 3

In die derde instansie:

Waarom is hierdie vyf bedieninge gegee?  Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus.  Wat beteken hierdie opbouing van die liggaam van Christus? 

Kom ons kyk na: 1 Petrus 2:5; 

En laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. 

Die sluitsteen, die Here Jesus self, die Apostel van ons belydenis: lewende stene, die opbouing van die liggaam van Jesus Christus.  Nie een van ons is ‘n dooie saamdrawwer nie.  Nee, elkeen ‘n lewende steen.  Jy het jou plek, is lewendig, staan jou plek vol in die gemeente en jy word opgebou.

Kan u sien hoe noodsaaklik dit is dat ons hierdie vyf bedieninge terugkry?  Dat ons hulle kan raaksien en dat ons die bedieninge kan benut, geniet en dat dit vir ons daardie betekenis het.  Ons dank die Here, vir hierdie wonderlikhede en hierdie heerlike waarhede wat die Here weer besig is om vir ons oop te maak.  Hierdie lewende stene, ‘n volmaakte afdruk van die Steen naamlik onse Here Jesus self. 

Nadat die Apostel Paulus dit voor ons gestel het en vir ons 1 Korinthiërs 12, (wat ons nou al met mekaar in die verlede behandel het) waar hy nou die liggaam neem en hy sê: “elke lid is nodig”.  Die oog kan nie vir die oor sê: “ek het jou nie nodig nie”, en die voet kan nie vir die hand sê:” ek het jou nie nodig nie”  ensovoorts.  U ken daardie hele uiteensetting van dit in 1 Korinthiërs 12.  So is die liggaam.

Nou, as jy hierdie vyf bedieninge in hulle volmaaktheid het, saam met die gawes van die Heilige Gees, sal daardie leiers vir jou kan sê: “broer, suster, hier, daar”.  Soos jy ontwikkel, nader kom, voel jy die Here se Gees dryf jou na iets verder toe.  Dat Hy miskien vir jou sal sê: “my broer Filippus die diaken, die Heilige Gees stuur vir jou om in Samaría te gaan evangeliseer.  Jou werk as diaken is nou klaar.  Nou is dit jou volgende stap”. 

Ons moet daarvoor bid. 

 

U sal met my saamstem, kinders van die Here, God se kinders, een van die eerste dinge wat Hy met jou doen, Hy maak jou geesdriftig, Hy maak jou gretig om vir die Here te werk.  Maar die Here se kinders weet nie altyd hoe moet hulle vir Hom werk nie.  Hierdie een met hierdie metode en daardie een, met daardie metode.  Baie keer maak ons foute, daar is frustrasies, mislukkinge, daar is verkeerde organisasies en dan is dit partykeer ‘n groot knak in ons lewens.  Dit is omdat ons nie hierdie bedieninge volmaak en volkome het nie.  As ons hulle het en hulle is reg, dan sal die Here aan ons die gawes gee vir diegene onder ons, wat die Here sê: “broer dit is jou bediening, suster, dit is jou bediening”.  U kan dus sien, hoe ons moet bid dat die Here hierdie dinge herstel. 

 

Punt 4

In die vierde instansie:

Wat hy hier sê waarom ons hierdie vyf bedieninge nodig het; [(1) om die heiliges toe te rus (2) hulle dienswerk, (3) opbouing van die liggaam van Christus] het ons gehad.  Nou kom ons (dit gaan werklik van heerlikheid tot heerlikheid) by punt nommer vier:  “Totdat ons almal kom tot by die eenheid van die geloof”.  U sal met my saamstem, kyk die verdeeldheid vandag.  Die verdeeldheid tussen kerke en selfs binne die gemeente.  Ons moet gedurig daarteen waak dat daar nie misverstande is nie, dat ons mekaar nie verkeerdelik opvryf of figuurlik gesproke op mekaar se tone trap nie. 

 

Ons het dus hierdie bedieninge nodig om ons te bring tot die eenheid van die geloof.  Nou kyk na die resultaat.  O, u weet, as ek daaraan dink, dan kom daar koue rillings deur my liggaam.  Op die dag van Pinkster was daar 120 in een gees, in een plek.  Kyk wat het gebeur?  Die Heilige Gees het op hulle geval en kyk wat het daar uitgekom. 

As daardie klompie mense onder daardie omstandighede, nie die krag van omhoog en die toerusting van die Heilige Gees ontvang het nie, sou ons nie eers vandag van die naam van die Here Jesus geweet het nie.  Werklikwaar, hulle was een van sin en die Heilige Gees het op hulle geval.  Ons het die eenheid van die geloof nodig en dit is een van die redes waarom die Heilige Gees nie werk soos Hy graag wil werk nie, omdat daar nie genoeg eenheid onder die kinders van God is nie.

Die Heilige Gees kan nie werk waar daar nie eenheid is nie.  Wat sê hy hier?  Hoekom het ons die vyf bedieninge nodig?  Die drie redes wat ek vir u genoem het, maar ook totdat ons kom tot die eenheid van die geloof.  U kan vir uself sien, en u sal sien wanneer ek nou verder hierdie bedieninge met u in die besonderheid behandel, hoedat hierdie bedieninge van ons gelowiges, een maak.  Een van sin, een van hart, een van siel in die krag van die Heilige Gees tot die eenheid van die geloof. 

Op Pinkster was hulle ‘n eenheid, in een plek.  Wat sal nie gebeur wanneer die ware kinders van God in hierdie eenheid kom nie?   Sal ons nie die Here bid, en onsself gee en sê: “Here, enigiets wat in my na verdeeldheid lei, Here ek kruisig dit, ek lê dit op die altaar, Here ek bid vir hierdie eenheid.  Here, wek op die bedieninge van die Heilige Gees dat dit sal kom”; verbly u hierin, dit sal kom. 

Die Here het gesê:

Ek sal My gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie”. 

Daardie gemeente, sonder vlek en sonder rimpel, wat aan Hom voorgestel gaan word met Sy wederkoms.  Halleluja!  Gaan dit nie pragtig wees nie?  Sonder vlek en sonder rimpel.  Loof die Here!  Waar geen satansmag kan standhou nie.  Dit kom, die fondamente van die hel sal geskud word.  Prys die Here! 

 

Kom ons kyk net na: Psalm 133. (‘n kort Psalmpie, maar so groot van betekenis.  Maar niemand sal dit verstaan as hulle nie weet wat dit beteken nie.)  Die opskrif in ons Afrikaanse Bybel:  Die broederlike liefde.

Psalm 133.

Die broederlike liefde..

‘n BEDEVAARTSLIED van Dawid,

1          Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon!

2          Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aäron, wat afloop op die soom van sy klere. 

3          Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion;  want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid! 

 

Daar waar die eenheid is, daar waar die broers saamwoon, daar gebied die Here Sy seën.  Dit is soos die olie, dit is die simbool van die Heilige Gees.  Dit is die Heilige Gees wat ons in die eenheid bring.  Die bedieninge van die Heilige Gees, dit is soos die olie wat op Aäron se hoof uitgegiet word, dit loop af met sy baard, dit loop af tot op die soom van sy klere wat op die grond gesleep het, sy hoëpriesterlike gewaad.  Met ander woorde van bo die liggaam, van die hoof tot onder by die voete.  Is dit nie wonderlik nie? 

Dit is ‘n tipe van daardie dag wanneer die Here so sy gemeente in eenheid inbring.  Net soos die olie van bo af ondertoe geloop het, so word hierdie gemeente, en dit is wat so pragtig is.  U weet, ‘n gewone gebou, hy word van onder af gebou maar die gemeente, die ware gemeente word van bo af gebou.  Dit begin by die hoof, die Here Jesus, en dit werk af na onder toe.  Dat die Here Sy bedieninge herstel in Sy hand en hulle voer weer hulle bedieninge uit.  Hulle staan oor die gemeente, en hulle krag, deur die Heilige Gees, werk weer deur die gemeente en die gemeente word opgerig, die ware liggaam van Christus op aarde.

 

Punt 5

Nou die vyfde punt wat hy hier noem: (en daar is sewe). 

Dit is nogal wonderlik dat dit so moet wees.  Ons weet sewe is die volmaakte getal, die rede waarom hierdie vyf bedieninge daar moet wees: 

1) om die heiliges toe te rus,

2) vir hulle dienswerk,

3) tot opbouing van die liggaam van Christus,

4) tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof,

(Pragtig!  Maar kyk nou, altyd in die oortreffende trap, die volgende):

5) die kennis van die Seun van God. 

Maar nou moet u mooi kyk hoe is hierdie gedeelte geskrywe. 

Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en tot die kennis van die Seun van God”. 

Die enigste twee sinne, die enigste twee punte wat met mekaar verbind is met ‘n “en”, m.a.w. hierdie twee gaan saam:

Die eenheid van die geloof en;

Die kennis van die Seun van God. 

Dit is alleen wanneer ons sal kom in die eenheid van die geloof dat ons ook sal kom tot die kennis van die Seun van God. 

Ons kyk net weer na:

Hebreërs 6:1-3;  (Die basiese leerstellinge van die Christelike geloof en waar hy sê ons moenie daarby bly nie, ons moet voortgaan na die volmaaktheid). 

1          Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit die dooie werke en van die geloof in God,

2          van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. 

3          En dit sal ons doen as God dit toelaat.

Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking van Christus nie.  Ons moet voortgaan na die kennis van die Seun van God.  Hierdie vyf bedieninge gaan ons daartoe lei.  Hierdie vyf bedieninge gaan vir ons bring om werklik die Here Jesus te leer ken.  Met ander woorde ons kan nie werklik die Here Jesus leer ken nie as hierdie vyf bedieninge nie in hulle volle glorie herstel is nie. 

 

Wanneer ons die ware apostel, profeet en so aan het, gaan Hy, die Heilige Gees, deur die bedieninge, die Here Jesus so aan ons sal openbaar, dat ons weer in aanbidding op ons gesigte voor Hom sal neerval.  O, dat die sondaar weer sal uitroep: Wat moet ek doen om gered te word?  Ek het vir soveel jare al gebid: “Here, stuur vir ons weer die ware evangelis wat God se woord so sal predik, dat die vrees van die Here tot die mense sal kom”.  Dat hulle weer die Here Jesus sal sien asof hulle voor Hom staan aan daardie kruishout en Hom met hulle eie ore hoor roep: “My God My God, waarom het u My verlaat!”  wat hom sal laat besef, dit is my sondes wat Hom daar vasgepen het.  Dat hy sal besef dat as dit nie dit was nie, dan het ek geval tot in die middel van die hel. 

 

Toe ‘n Whitfield en ‘n Wesley gepreek het, veral Wesley, het mense partykeer waar hulle gestaan het, as hulle naby ‘n pilaar van ‘n gebou gekom het, het hulle daardie pilaar vasgegryp want hulle het gevoel as ek nie daardie pilaar vasgryp nie, val ek nou in die middel van die hel.  So het hulle tot die oortuiging van sonde gekom.  ‘n Waaragtige evangelis van God in hierdie harde wêreld, my broers en susters, laat ons bid dat die Here weer vir ons daardie bedieninge sal gee. 

 

Dit is u voorreg, dit is my voorreg om hierdie dinge te kan weet.  Kyk hoe ons dan bid, en kyk hoe gaan die Naam van die Here verheerlik word.  Wanneer die Here daardie bedieninge gaan oprig, of dit uit ons eie midde is, of waar dit ook al is, wat maak dit saak?  Dit is nie die mens wat geëer word nie, dit is die Here wat geëer word, dit is die siele wat gered word.  U weet in u eie hart, deur die Here se genade, het u, u aandeel daarin gehad deur u gebede. 

Prys die Here! 

“Tot die kennis van die Seun van God”.

 

Die ware, ware Bybelkennis is krag.  Geen wonder dat die Apostel Paulus uitroep:

Filippense 3:4;

            alhoewel ek ook rede het om ook te vertrou op die vlees.  As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer.

Dit roep Paulus self uit. 

 

2 Korinthiërs 10:3-5; 

(dat u net kan sien wat ons kan doen as ons die ware kennis het van die Seun van God.  Dat ons kyk wat die outoriteit is van die gelowige.)

3          Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie;

4          want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,

5          terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. 

 

Dit is mos maklik, maar jy sal dit nie regkry as jy nie die kennis daarvan het nie.  Jy sal dit nie kry as iemand dit nie vir jou geleer het nie.  As die Here dit nie alreeds opgewek het vir diegene wat dit alreeds aan jou gebring het nie, maar kyk wat het die gelowige.  Jy kan dit doen! 

 

Daarom ook baie van hierdie dinge wat ons vroeër van gepraat het, waar die vraag gevra word; “moet jy daardie persoon se samewerking hê, moet jy sy toestemming hê?” Nee!  Jy kan dit selfs buitekant sy teenwoordigheid doen, glo ek.  Jy kan planne verbreek.  Jy kan daardie skanse neerwerp.  Die Here het aan jou daardie outoriteit gegee, maar ons moet Hom leer ken in die krag van sy opstanding. 

Ons ken die welbekende vers:

Handelinge 1:8;

Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

 

Hoeveel te meer sal die betekenis van hierdie teks nie werklik by ons ingeskerp word wanneer die vyf bedieninge in hulle volle krag en in hulle volle heerlikheid in ons midde is nie? 

Johannes 14:20;  (kyk wat sê die Here Jesus daar).

In dié dag sal julle weet dat Ek in My Vader is, en julle in My, en Ek in julle.

Daardie dag wat Hy van gepraat het, is daardie dag wat ons vervul is met die Heilige Gees.  Loof die Here!  Watter outoriteit het ons nie?  Ons sal gebring word tot die kennis van die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God deur die bedieninge van hierdie vyf gawes.

 

Punt 6

Die sesde rede waarom hulle gegee is (in vers 13), “tot ‘n volwasse man”.  Nog ‘n heerlike stap.  Vergelyk byvoorbeeld die Here Jesus na sy doop en die doping in die Heilige Gees.  Hy is vir ons die volmaakte voorbeeld, Hy is vir ons die volmaakte mens.  Hierdie heerlike diepte, laat die Here dit aan u openbaar dat dit God se plan was deur die eeue, om te herstel in die volle posisie wat ons moes gewees het as Adam nooit gesondig het nie.  Daarom het die Here Jesus, die Tweede Adam, gekom.  Hy het sy heerlikheid in die hemel laat bly en Hy het gekom as ware mens, alhoewel Hy ook waaragtig God was. 

 

Hy het hier op aarde kom lewe as ‘n gewone mens met net een verskil tussen Hom en ons; en dit is Hy het nie gesondig nie, verder was daar geen verskil nie.  Dus is dit ook nie nodig gewees om Hom te bekeer nie want Hy het nie gesondig nie.  Maar Hy het Hom laat doop, daarom moet ons, ons ook laat doop.  Hy was gedoop met die Heilige Gees, daarom moet ons ook gedoop word met die Heilige Gees.

 

Nadat Hy uit die water opgekom het en Hy gedoop is in die Heilige Gees, lees ons dat Hy die wildernis ingelei is om versoek te word deur die duiwel.  Hy het in die krag van die Heilige Gees teruggekeer en sy faam het oral versprei.  Die tekens en die wonders wat Hy gedoen het, en die demone, nog voordat Hy by hulle uitgekom het, het uitgeroep:  “Moet ons nie pynig nie, ons weet wie jy is, die Heilige van God!” 

Net soos met Hom, ook met ons, ‘n volwasse man, volwasse vrou in Christus Jesus.  Dit is u erfenis, u posisie in die Here Jesus.  Ons het ‘n gebrek aan kennis en ook ‘n soort van ‘n onkundige en valse nederigheid: ek kan myself mos nie gelykstel met die Here nie.  Nee, my broers en susters, dit is sy bedoeling, dan noem Hy ons sy broers:

            Gaan sê vir My broers, gaan voor My uit na Galilea”.

 

Ons is been van sy been en vlees van sy vlees.  Hy het ons geleer en dit vir ons moontlik gemaak deur sy dood en sy opstanding en sy verheerliking aan die regterhand van God om die Vader wat sy Vader was, ook ons Vader te noem.  Hy en ons het dieselfde Vader, ‘n volwasse man, en dat die Here die vyf gawes gaan herstel.  U gaan sien dat die kinders van God gaan gebring word en hulle gaan sien wat hulle erfenis is, wat hulle posisie is in die Here; ‘n volwasse man.  Laat ons dan uitkom uit ons onvolwassenheid en laat ons, ons plek volwaardig inneem.  Die liggaam wat ons is moet ‘n openbaring van Jesus in die wêreld wees, net soos Hy die Vader openbaar het aan die wêreld toe Hy op aarde was. 

 

Punt 7

Die sewende doel en rede waarom hierdie vyf bedieninge gegee is:

“Tot ‘n volwasse man en die mate tot die volle grootte van Christus”.  Dit verbyster ‘n mens amper, dit oorweldig jou.  Dat die heiliges wat toegerus moet word vir hulle dienswerk dat hulle tot ‘n volwasse man sal kom tot die mate van die volle grootte van Christus.  Die mate van die volle grootte van Christus.  Kan u dink die heerlikheid wat daar wag.  Kan u dink die uitdaging wat voor ons gehou word.  Nou begin u staan op die grense van die beloofde land.  U begin sien die land wat vloei van melk en heuning.  U begin sy granate, en sy vye en sy druiwe te proe. 

U sien ook die reuse, die versterkte stede.  Broers en susters, moenie omdraai nie, moenie bang word nie.  Hy wat belowe het, is getrou.  Dit is u roeping, dit is wat God vir ons wil hê in hierdie dae.  Ek dank die Here, die uitdaging is ook myne terwyl ek besig is om u te leer.  Waarmee is jy besig? Is jy besig om maar net mense op te sweep?  Is jy besig om vir mense ‘n valse ideaal voor te hou?  Is jy besig om iets vir hulle te skilder wat onbereikbaar is?  Nee my broers en susters, hoe wonderlik en menslik gesproke onmoontlik, dit ook al moet lyk, hier staan dit geskrywe. 

Dit is God se woord en dat die hemel en die aarde sal verbygaan, maar Sy woord sal nooit verbygaan nie.  Dit is u roeping, dit is die plek, moenie nou omdraai, moenie nou ongelowig word nie, moenie sê: “Hierdie reuse gaan my oorweldig nie”. Moenie luister na mense wat sê: “Hoor hierso, moenie te diep in die Bybel ingaan nie.  Baie mense het al van hulle verstand af geraak.  Moenie te veel met hierdie dinge aangaan nie, jy gaan jou vingers verbrand, laat sulke dinge met rus”.  Nee, Hy wat roep is getrou en Hy sal dit doen.

 

Die heilige vrees van die massas, wanneer die volle liggaam van Christus in hom geopenbaar gaan word, gaan heerlik wees.  Dit gaan lei tot die redding van menigtes.  Laat die liggaam van Christus dan opstaan en kom tot sy volwassenheid en kom tot die volle mate van die gestalte van Christus.  Die gesalfde liggaam verskyn net voor die gesalfde hoof, net voordat Hy kom in sy glorie en in sy heerlikheid.  Gaan ‘n volmaakte hoof met ‘n onvolmaakte liggaam met sy wederkoms verenig word? 

Gaan dit ‘n “gebreklike Christus” wees?  Wie is Christus?  Wie is Christus in die ware plan van God, in die herstel van die mens wat tot ‘n val gekom het?  Broers en susters, die Here Jesus soos Hy gekom het ja, maar in die volle plan van God is Christus die Hoof en die gemeente is sy liggaam, ‘n volmaakte arm, met sy hand en sy vingers, ‘n volmaakte been, volmaak, watter ledemaat jy ook al mag noem, ‘n Volmaakte Christus.

 

Dink ‘n bietjie, wat se uitdaging lê daar voor vir die liggaam van Christus.  As ons kyk na die liggaam van Christus en die Here Jesus moet vandag kom om met die gemeente herenig te word, dan sal dit ‘n gebreklike liggaam wees.  Sal dit nie iets baie snaaks wees nie, so ‘n volmaakte Hoof met so gebreklike liggaam?  Is dit wat ons vir die Here Jesus wil gee met sy koms? 

 

Nee, daarvan is ek seker, dat die mate van die liefde en dankbaarheid wat die Here in u hart gelê het vir God se liefde, dat Hy die wêreld so liefgehad het dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewig lewe kan hê.  Here, ek wil vir U ‘n volmaakte liggaam aanbied.  Hy kom, om met sy liggaam herenig te word.  Dit is hoe Hy eers in die millennium en dan deur die eeue gaan funksioneer. 

 

Voor sy koms, hierdie liggaam, sonder vlek en sonder rimpel, wie gaan dit doen?  Daardie vyf bedieninge, daarvoor die apostels, profete, herders, leraars, die evangeliste, elkeen in sy geesgevulde posisie.  Kom ons bid daarvoor, kom ons ywer daarvoor, kom ons gee onsself daarvoor, die liggaam in sy glorie voordat die Here Jesus kom, in al die glorie van die Vader en die heilige engele.  Elke knie sal buig, elke tong sal bely.  Dit is hier waar ek glo, waarin al my boodskappe, Psalm 91, vir u noem waar dit sê:

“Al val daar duisend aan jou sy en tienduisend aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie”.

Ek glo dat hierdie liggaam gaan ‘n bonatuurlike liggaam wees en dit is daarom, dit is een rede waarom dit vir my inpas, dat die liggaam van Christus op die aarde gaan wees.  Ook in die finale fase van die groot verdrukking.  Maar hy gaan ‘n liggaam wees met bonatuurlike krag en dat Hy deur die vuur sal loop soos die drie Hebreeuse jong manne deur die vuur geloop het.  Soos ‘n Daniël in die leeukuil was. 

 

Nou moet uself dink, in daardie tyd van vrees en angs en chaos, en dat die wêreld hier ‘n sekere tipe, ‘n sekere groep mense sien wat as mense en tog bonatuurlik beweeg.  Dink u nie baie van hulle gaan nog in daardie uur magtig tot bekering kom nie?  Ek glo dit gaan die grootste gemeente wat Hy nog ooit gehad het, wees, ‘n bonatuurlike woord, ‘n verheerlikte Christus verenig met ‘n verheerlikte liggaam, sonder vlek, sonder rimpel.

 

Hoe groot is die mate van sy grootte nie!  En dit geopenbaar deur u en my.  “Die reuse is te groot, die versterkte stede is oninneembaar”.  Gaan u sterf in die woestyn broers en susters, of gaan u sê soos ‘n Josua en ‘n Kaleb: “dit is God se belofte, ek weet nie hoe nie, maar Hy het dit belowe, ek gaan die land in besit neem”.  Prys die Here!  Ek glo dat dit op die punt staan om geopenbaar te word deur u en deur my.  Kan ons vlees dit staan?  Nee, nie in ons huidige toestand nie.  Maar soos die Gees oor ons kom, so sal dit staan en so sal ons dit verdra. 

Weer noem ek vir u:

1 Johannes 4:17; 

Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

Daar is baie verskille van mening en ek wil nou nie hierdie ding dwars in die pad gooi nie.  Maar in Maleági word daar gepraat van dat die Here Elía sal stuur voor die groot en deurlugtige dag van die Here, en dat Hy die harte van die vaders sal bring na die kinders en die harte van die kinders na die vaders.  Daar is baie verklaringe en baie sieninge omtrent Elía.  Nou, ek is nie dogmaties hieromtrent nie, maar my siening is dat hierdie Elía, onthou, in die krag en gees van Elía, hulle het ook gesê, byvoorbeeld die mense wat glo in reïnkarnasie, hulle sê; Johannes die Doper was Elía gere-inkarneer, maar dit was nie so nie.  Johannes die Doper het gekom in die krag van Elía.  Dit was nie Elía wat opgestaan het in Johannes nie.  Johannes het opgetree in die gees, die krag en bediening van Elía.

So glo ek, dat in hierdie tyd, is dit die liggaam van Christus wat die Elía Bediening gaan hê.  Dit is alleen die gemeente wat die harte van die vaders gaan terugbring na die kinders.  Dit is die gemeente wat die volk gaan terugbring tot geloof in God.  Dit is weereens waarom ek dit so sterk beklemtoon het en ten minste voel, dit is juis wat God wil verhoed, dat daar weer ‘n soort van een man opstaan.  Dat die mense weer “een man” sal aanbid, die groot Gees maar dat die Here Sy liggaam sal opwek sodat geen vlees voor Hom sal roem nie, dat dit nie sal sê: “hierdie groot profeet of apostel nie”, maar dat dit die krag van die liggaam van Christus is. 

Dat die Here die grootste en die magtigste dinge gaan doen deur die nederigste lid van die gemeente wat hierdie dinge sien omdat daardie lid so gelei, geleer, geïnspireer is deur daardie bedieninge van Christus.  Dat daar sulke bedieninge in die gemeente is wat God se gemeente daarheen gelei het en dat dit juis partykeer miskien die broer of die suster is wat jy dit die minste van verwag wat sê: “ek neem God op Sy woord en ek stap Kanaän in” dat die Here miskien die grootste wonderwerke gaan doen deur die nederigste broer of suster sodat die naam van die Here verheerlik kan word.  Nou goed, dit is net ‘n gedagte. 

 

Nou ons opsomming ter afsluiting: 

Efésiërs 4:14; 

(Die finale rede waarom hierdie bedieninge gegee is, en hierdie 7 punte).

Sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring;

 

Ek dink u sal met my saamstem, as daar ooit ‘n mengelmoes en ‘n warboel van stemme is wat tot mense uitroep “ek is reg, volg my!  nee, ek is reg, volg my!” dan is dit vandag.  Het u nie al jammer in u hart gekry vir so ‘n soekende siel nie?  As u moet dink, as u nog op daardie stadium was, wat u gesoek het na redding, watter kerk sou u kies?  By watter kerk sou u aansluit?  Na wie se stem moet ek luister?  Hierdie een leer so, daardie ene leer so.  Dit is nou maar nog onder die Christelike Bediening, maar wat nog van die valse kultusse wat na jou toe kom, na baie mense toe kom? 

Hoekom verval hulle daarin? 

Is dit omdat hulle sleg is, of is dit omdat hulle honger is en omdat hulle soek. 

 

Nou kom ‘n spiritus by mense wat ‘n dierbare verloor het, hulle harte is seer.  “Ons is jammer, maar die Here is lief vir jou, kom saam met ons, dan kan jy met jou geliefde praat.  Ons reël vir ‘n seance, die medium, daar is die stem ook”.  Ag, ek wil nie eers daarop ingaan nie, die werke van die duiwel verheerlik nie, maar ek wil net vir u laat sien wat ek bedoel.  Hierdie een kom met dit en die ander een kom met dat. 

Die mense se harte smag na die bonatuurlike, Satan kom met sy baie dinge, sy okkultisme en al hierdie dinge, elke wind van lering.  Die arme mense is nie geleer nie, daar is nie outoriteit nie.  Daar is nie die outoriteit van die bonatuurlike, die Heilige Gees nie.  Elkeen word meegevoer.  Hierdie een hier en daardie een daar. Nou sê hy juis hierdie bediening moet kom.  Want dit is Satan se metode.  Dit is die tipe wêreld waarin ons lewe, ‘n wêreld van verwarring. 

 

Ons het daardie bedieninge nodig in die krag van die Heilige Gees, sodat ons nie meer kinders mag wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedrywe word nie.  Is dit nie verskriklik om geslinger en gedrywe te word nie?  Hoeveel mense word nie geslinger en word nie gedrywe nie?  Laat ons die Here dank vir die rus waartoe ons gekom het. 

 

Miskien was dit nie lank gelede in ons eie lewens, toe ons nog geslinger en gedrywe was nie deur elke wind van lering, hoe moet ek nou weet wat is reg?  Dit is altyd vir my die groot tragedie, in die tyd wanneer jy jou grootste besluit moet neem, is dit die tyd wat jy die minste kennis het.  Hierdie een kom met ‘n teks, ‘n Skrif of ‘n lering.  Wat weet jy van die Bybel?  Hy kom en hy wys dit vir jou uit die Bybel uit; daar staan dit.  Nou ja, jy wil nie ongelowig wees nie, jy wil ook nie teenstribbel nie.  Jy aanvaar dit, jy word meegesleur, jy is naderhand diep in die ding in. 

Hoe kom jy weer daar uit?  Net deur die Here se genade.  Maar as ons die vyf bedieninge in die krag van die Heilige Gees het, dan gaan selfs dié, wat al in die diepste dinge verval het, die suiwer stem van die Here hoor selfs die hedendaagse sataniese praktyke wat deur kerkmense funksioneer.

 

1 Timótheüs 4:1; 

Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang.

Ek is daar seker van, die een rede daarvoor is, omdat die bedieninge nie in hulle volle krag is nie, maar dank die Here, U belofte van herstel is daar.

1 Johannes 4:1-4;

(praat van die antichriste en hoedat daar alreeds baie antichriste is).

1          Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. 

2          Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God; 

3          en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. 

4          Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.

Hulle is hierdie geeste en hierdie antichriste en hierdie leringe.  Daarom praat hulle uit die wêreld en die wêreld luister na hulle.  Hy wat God ken, luister na ons.  Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie.  Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. 

Nou ja, ‘n antichris, as jy die Griekse betekenis daarvan neem, ‘n antichris beteken nie net trompop, lynreg teen Christus nie, beteken ook een wat homself stel in die plek van Christus, en daar lê die gevaar.  Dit is die grootste antichris.  Dan sê Johannes daar is baie antichriste wat sy sendbrief lees.  Hy stel homself in die plek van Christus. 

2 Korinthiërs 11:13-15;

13        Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. 

14        En geen wonder nie!  Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.

15        Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie.  Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.

Valse apostels, selfs die Satan kom as ‘n engel van die lig voor. 

 

Maar nou ja, sodat ons nie heen en weer geslinger word deur elke lering en so aan, daarom het ons die egte bedieninge van Christus so nodig.  Onthou u toe Moses gestuur is na Farao, toe het Farao sy towenaars gebring en baie van die wonders en tekens wat Moses gedoen het, het hulle nageboots.  Soveel te meer, waarom ons die bedieninge van Christus nodig het.  Dank die Here, die ware bonatuurlike sal ons kry by die diensknegte van God en dit sal die diensknegte van Satan oortref.

2 Timótheüs1:7; 

Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

Wanneer ons hoor van die werke van die duiwel soos dit al meer en meer aan die toeneem is en soos ons ook met mekaar in hierdie studie gesels het.  Moenie dat vrees in jou hart inkom nie, die Here het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van liefde en selfbeheersing.  Prys die Here!

Simon die towenaar, groot gees net totdat Filippus gekom het, die evangelis in die krag van die Heilige Gees.  Baie groot geeste vandag met al hulle baie dinge, maar as die Here se gemeente ontwaak, die liggaam van Christus opstaan in sy volmaaktheid en die bedieninge terugkry, sal Satan se werke verbreek word, dit is wat vir ons voorlê, die Here het dit belowe.  Die Here is besig om in ons eie harte te werk.  Daarom het die Here ook toegelaat dat hierdie studie na julle toe kom, dat deur hierdie band ook na ander mense sal gaan en die Here is besig om sy liggaam te herstel en om die bedieninge terug te bring op die plek waar die Here hulle bedoel het.

Dit is aan die kom en dit is alreeds besig om te gebeur. 

Markus 16:20; (daardie welbekende vers om mee af te sluit).

Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het.  Amen.

 

Dit is dieselfde Here Jesus en dit is sy belofte. 

Die liggaam van die Here gaan weer volmaak herstel word en die Here gaan weer die Woord bevestig. 

Mag die Here sy woord seën oral waar dit sal gaan.

 

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533