new-top-banner-english

Die boek van Joel(A)

E-Boek:Die boek van Joel

Inleiding

Die boek van Joël is vir ons tyd en vir hierdie geslag geskryf.  Die Profesieë van die Bybel wys baie duidelik op “Die Dag van die HERE (JHWH)”, waarop Almagtige God hierdie huidige wêreldstelsel, wat in die Bybel die “Tye van die Nasies” genoem word, gaan vernietig.  Aan die hoof van hierdie stelsel staan Satan self, en hy word deur ons Here Jesus, die prins van hierdie wêreld (stelsel) genoem. 

Lees Johannes 14:30;

Maar dat die wêreld kan weet dat Ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader My beveel het – staan op, laat ons hiervandaan weggaan.

 

Paulus beskryf hierdie super heerskappy van euwel, onderdrukking en duisternis baie raak en kragtig in:

Efésiërs 6:12;

Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

 

Dit is die rede waarom alle aardse regeringstelsels soos die wêreld dit ken, gebaseer is op die kosmiese beginsels van geweld, hebsug, selfsug, ambisie en plesier. 

Lees:

Matt. 4:8-9; Joh. 12:31; Joh. 14:30; Joh. 18:36; Efé. 2:2; Efé. 6:12; 1 Joh. 2:15-17.

Hierdie wêreldstelsel is indrukwekkend en magtig met sy leërs, vlote en lugmagte; uiterlik is hy soms selfs godsdienstig: hy is wetenskaplik, verfynd en elegant. Maar van binne skuim hy met nasionale en kommersiële naywer en ambisies, en word in elke krisis alleenlik net met wapengeweld in stand gehou en word oorheers deur sataniese beginsels - (Aldus Scofield in sy Naslaan Bybel.)

 

Die hele beginsel van elke menslike vorm van regering sonder God kan beskryf word as staande onder die inspirasie van Satan en kan opgesom word as:

“Mag is Reg”.

Dit is juis hierdie toestand van sake wat onse God met geweld gaan vernietig in hierdie op hande synde “Dag van die Here”.  Terselfdertyd sal die Heer sy volk Israel vir wie Hy oorspronklik uitverkies het om sy koninkryk hier op aarde te wees, bewaar, herstel en verheerlik.

Lees:  Ex. 19:3-6;   Rom. 11:1-2,25-29;   1 Pet. 1:1-2;   1 Pet. 2:9-10,25. 

Aan hulle het Hy sy Goddelike Grondwet van hoe hierdie wêreld volgens God se beginsels van reg en geregtigheid regeer moet word, toevertrou.  Dit is die koninkryk hierdie waarvoor Jesus ons geleer het om in die “Onse Vader” te bid:

“ - - - - - laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde - (Matt. 6:10).

 

Joël beskryf vir ons hierdie proses van verbysterende omwenteling wanneer ‘n satanies-geïnspireerde wêreldmag teen God sal rebelleer, en hoe die Almagtige vanuit die hemel sal ingryp.  Hy sal dan sy regeringstelsel op aarde vestig wanneer die heerskappy op Christus se skouers sal rus - (Jesaja 9:5-6), wanneer Hy kom om op aarde vanaf die troon van Dawid oor die Huis van Jakob vir ewig te regeer – (lees Lukas 1:31-33). 

 

“ - - - - Dan sal die berge drup van mos en die heuwels vloei van melk - - - - ” – (Joël 3:18).

 

Die Herstel van Israel.

 

In die boek van Joël, soos in die res van die Bybel, is die herstel van Israel in die tyd van die Wederkoms van Christus ‘n baie prominente tema.  Vir die meeste mense egter, beteken die woord “Israel” onmiddellik “Jood”.  Dit is natuurlik ‘n baie groot dwaling en word glad nie deur die Skrif onderskryf nie.  Die Bybel maak ‘n baie duidelike onderskeid tussen die Jode en die ander stamme van Israel. 

 

Die Boek van Joël en so ook ander profesieë, sal altyd geslote Boeke bly, tensy hierdie onderskeid wat die Bybel tussen die Huis van Israel en die Huis van Juda maak, raakgesien word. 

Abraham, Isak en Jakob was nie Jode nie! 

Terme soos:

“Die Jode in Egipte,

die Exodus van die Jode,

die Jode by die Berg Sinai,

 die intog van die Jode in Kanaän,

die twaalf Stamme van die Jode,

Abraham die Jood, ens.;”

is almal verkeerd en onskriftuurlik.  Volgens die geskiedenis van die Bybel was daar geen Jode as sulks bekend nie tot ongeveer 15 eeue na die geboorte van Abraham, en tot 600 jaar na die dood van Moses.  Dit is uiters noodsaaklik om hierdie feite te weet as ons die Boek van Joël of enige van die ander profesieë van die Bybel wil verstaan.

 


Die Meeste Hebreërs nie Jode nie.

 

Abraham was ‘n Hebreër.  Die Hebreërs was nie Jode nie, want Juda, van wie die Jode afstam, was toe nog nie gebore nie.  Die Jode wat later gebore is, was natuurlik ook Hebreërs, maar net ‘n klein gedeelte van hulle.

Abraham het agt seuns gehad:

1) Een van hulle was Ismael, wie se moeder Hagar was.

2) Een seun was Isak, en sy moeder was Sarah.

3) Na Sarah se dood het Abraham Ketura tot vrou geneem, en sy het vir hom ses seuns gebaar.

Abraham, omdat hy ‘n Hebreër was, of ‘n afstammeling van Heber, sal sy nakomelinge ook Hebreërs wees, maar hulle afstammelinge is nie Jode nie.  As hulle was, dan was Ismael ‘n Jood, en siende dat die Arabiere van Ismael afstam, sal dit dus van hulle ook Jode maak.  Die nakomelinge van Ketura se ses seuns het die Brahminne van Indië geword.  Dit sou dwaas wees om hulle Jode te noem, alhoewel hulle as afstammelinge van Abraham, van die stam van Heber is, en dus Hebreërs. 

Hierdie selfde argument is op Isak van toepassing.  Isak was ‘n Hebreër, die seun van Abraham.  Isak het twee seuns gehad: Esau en Jakob.  As Isak ‘n Jood was, dan moes beide Esau en Jakob Jode gewees het.  Dit sal dan op hulle beurt weer die nakomelinge van Esau ook Jode maak.  Maar die afstammelinge van Esau het die Edomiete geword, en later uit hulle die Turke.  So was ook die Farao’s van die verdrukking uit die nageslag van Esau, maar nie een van hulle was Jode nie. (Aldus F. F. Bosworth, die skrywer van “Christ the Healer” in sy parallel “The Bible Distinction Between the House of Israel and the House of Judah”).

 

Ons kan nou nie verder op hierdie onderwerp ingaan nie, maar as u belangstel kan u met graagte ‘n kopie van Evangelis F. F. Bosworth se boekie by ons bestel. U sal nooit die Boek van Joël of enige ander Profetiese Boek van die Bybel sonder hierdie kennis verstaan nie.  Die Huis van Juda word vandag deur die hedendaagse Jodedom verteenwoordig, alhoewel baie Jode nie van suiwer Israelitiese afkoms is nie. 

Die Huis van Israel word onder die Blanke Westerse Protestantse Nasies gevind, alhoewel daar natuurlik onder hulle ook baie vreemde elemente is.  Groepe van beide die Huis van Israel en die Huis van Juda sal natuurlik ook oor die vier windstreke van die aarde verspreid wees, vanwaar God hulle op sy eie tyd sal bymekaar maak.

Noudat ons hierdie onderskeid tussen die Huis van Israel en die Huis van Juda goed verstaan, kan ons begin om Joël se wonderlike profetiese boodskap vir ons tyd, te ontleed.

 


Hoofstuk 1.

Die Plaag van Insekte

(Joël 1:1-20)

Inleiding: (Verse 1-3).

Joël gebruik hier die prentjie van die opmars en verwoestende krag van die treksprinkaan, die voetganger en die kaalvreter om die mag en vernietiging te illustreer wat gepaard sal gaan met die oordele van die “Dag van die HERE” - daardie groot dag wat hierdie bedeling sal beëindig en die Duisendjarige Vrederyk sal inlui.

 

Die hele toneel is dié van die einde van hierdie dispensasie:

die “tyd van die nasies” - (Luk. 21:24;  Open. 16:14);

van die “Slag van Armagéddon” - (Open. 16:14;  Open. 19:11-21);

van die “versameling van Israel” - (Rom. 11:25-26);

en van die “oprigting van die Koninkryk van God” - (Lees Hand. 15:14-17). 

 

Let eerstens daarop dat hierdie profesie aan die oudstes van Israel gerig is.  Dit beteken die leiers van Israel in beide Kerk en Staat.  Diegene wat wysheid en verstand besit en in staat is om ‘n volk te lei en te onderrig.  Hierdie waarskuwing moes in die verstand van die jeug ingeprent word en oorgedra word van geslag tot geslag - (vers 3).

 

Joël se Boodskap was dus nie net tot sy tyd beperk nie.  Dit was meer bepaald gerig tot die geslag wat sou lewe ten tye van “Die Dag van die HERE”.  Hulle moes diegene wees wat sy nabyheid moes besef, wat sy strafgerigte sou beleef, en wat die heerlike Goddelike ingryping van God sou aanskou wanneer Hy kom in groot krag en heerlikheid om sy volk Israel uit die hand van haar vyande te verlos.

 

Verwoesting van die land: (Verse 4-20)

Die verwoesting aangerig deur hierdie insekte plae beeld ‘n tyd uit waarin die werk van die mens se hande verwoes sal word en sy voorspoed en ekonomie induie sal stort.  Ons kan nou alreeds die letterlike vervulling hiervan sien - die boer moet stry teen peste, siektes en droogtes wat al erger word. 

Op industriële gebied word dinge al moeiliker en meer delikaat.  Ekonomies is die mark baie gevoelig - die geringste spanning op internasionale gebied veroorsaak rampspoedige verliese op die aandelemark.  U kan uself die algehele wanorde en ineenstorting voorstel wat sal volg as daar skielik ‘n ekonomiese verslapping moet intree, en dit kan oornag gebeur.

Lees: Jesaja 2:20;  Jakobus 5:1-6.

Vers 4: - Praat ook van ‘n letterlike verwoesting wat in Israel (die Westerse Nasies) agtergelaat sal word nadat die aanvallende leërs uit die Ooste geplunder en vernietig het sover hulle gaan.  Die oordeel van God val gewoonlik op ‘n geslag wat daarvoor ryp is.  Ons Here Jesus het van hierdie tyd van afrekening gepraat as ‘n tyd wat sal wees soos in die dae van Noag toe die mense geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het en hulle harte beswaar was deur swelgery (ryk oordadige leefwyse) en dronkenskap en sorge van die lewe toe die dag hulle skielik oorval het.

Lees: Matthéüs 24:37-39;  Lukas 21:34-35.

 

Vers 5: - Paulus skryf aan Timótheüs dat dit ‘n tyd sal wees waarin mense meer liefhebbers van plesier sal wees as liefhebbers van God - - - - (lees 2 Tim. 3:1-8). Hierdie Skrifte pas in by Joël 1:5, en beskryf presies die tyd waarin ons nou leef.

Ek glo dus dat hierdie profesieë van Joël gereed is vir onmiddellike vervulling in die baie nabye toekoms - laat ons waak en bid, sodat ons waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en te staan voor die Seun van die mens - (Lukas 21:36).

 

Vers 6: - Gee ons die letterlike beskrywing en betekenis van die simboliek van die treksprinkaan, die kaalvreter en die voetganger.  Die krag en woede van hierdie nasie wat teen God se Volk gaan optrek word met die van ‘n leeu vergelyk, die koning van die diere. 

In Joël 2:20, word dit die sprinkaanswerm uit die noorde afkomstig, genoem en in Joël 2:2, ‘n magtige en talryke volk wat nog nooit sy gelyke gehad het en dit ook nooit weer sal hê nie. 

In Eségiël 38 en 39 identifiseer hierdie leër met Rusland en al haar bondgenote. Moet nie op hierdie oomblik deur Rusland se skynbare kalmte, of haar wrywing met Sjina, mislei word nie.  Sy is maar nog net nie heeltemal gereed met haar vuurpylbasisse en met haar lugarmadas en duikbote wat vuurpyle vanaf onder die oppervlakte van die see kan afvuur, nie.  Glo God en Sy Woord en gee ag op die waarskuwings van Joël en moet nie aan die slaap gesus word deur ‘n valse gevoel van veiligheid nie!

 

Vers 7: - Die wingerdstok en vyeboom is simbolies van die Huis van Israel - (Jesaja 5:7) en die Huis van Juda - (Jeremia 24) onderskeidelik.  Swerms sprinkane stroop bome en plante letterlik kaal.  Netso sal hierdie aanvallende leërs van Gog en sy bondgenote die Westerse Nasies stroop.  Sprinkane kom gewoonlik vanuit die Ooste (woestyn) sover dit Palestina betref.  Sprinkane spreek ook van menigtes wat uit die lug neerdaal en dan grondlangs beweeg en vernietig sover hulle gaan.  Dit beeld vir ons die leërs van Rusland, Oos-Europa en Sjina uit wat die Weste (die Huis van Israel) en ook Palestina (die Huis van Juda) met groot valskerm leërafdelings en infanterie binneval.  In die geskiedenis van Israel, toe sy nog in haar land was, was die leërmagte uit die Ooste ook soms met sprinkane in hul menigtes vergelyk. 

Lees: Rigters 6:1-5,33;  Rigters 7:12.

Rusland en haar bondgenote is die hedendaagse afstammelinge van hierdie selfde mense. 

Lees ook: Eségiël 38:16-17.

Sjina met haar Rooi Leër en haar aggressiewe houding en haar bevolking van oor die 700miljoen, kan waarlik met sprinkane in menigte vergelyk word.  Sy is baie aktief in Afrika op hierdie huidige oomblik. 

Lees gerus:

Open. 20:1-3;   Open.12:3-4,7,9,13,16-17;   Open. 13:2,4,11;   Open. 16:13.

 

Vers 8: - In God se verhouding tot Israel word sy dikwels na verwys as die vrou van die HERE (JHWH), maar ‘n ontroue vrou, en selfs is aan haar ‘n skeibrief vir ‘n tyd gegee, maar God sal weer met haar onder die nuwe verbond trou.

Lees die volgende verwysings noukeurig:

Ex. 19:1-7;   Lev. 20:26:   Jes. 43:1;   Eség. 16:8;   Eség. 23:4-5;   Jer. 31:31-34;

(L.W. “gebieder” in vers 32 word as “heer” in die “Nuwe Hollandse Bybel” en as “husband” in die “Engelse Bybel” vertaal);

Jes. 54:1,5-6;   Hos.2:19-20;   Jer. 3:6-7,14,20-21;

(L.W. in vers 14 word “heer” in die “Revised Version” as “husband” en in die “Authorised Version” as “I am married unto you” vertaal);

Open. 16:7-8;   Open. 21:9,12.

Hierdie vers is dus in ooreenstemming met die lering van die ganse Skrif, naamlik dat in die tyd van haar benoudheid en beproewing, sal teruggevalle Israel (die Westerse Nasies en die suiwer element in die Jodedom) terugkeer na die HERE (JHWH). hulle “man” van vroeër.  Met ander woorde, hulle sal berou kry en tot inkeer kom.

Sien verder:

Eségiël 36:37;

So sê die Here HERE: Ook dit sal Ek My laat vra deur die huis van Israel om dit vir hulle te doen: Ek sal hulle mense vermenigvuldig soos skape.

Lees die hele Eségiël 36 en 37.

Verse 9-12: - Beskryf ‘n toneel van verlatenheid en doodsheid nie alleen oor die velde nie maar ook in die Huis van God.  Daar sal dus ‘n tyd van doodsheid en afvalligheid oor die “kerk” kom.  ‘n Tyd van kaalheid en van droogte.  Is ons nie nou in daardie tyd nie? Diegene wat nog uit pligsgevoel opgaan na die Huis van God, doen dit lusteloos en sleepvoet, en binne in die kerk is dit lusteloos, dood en ongeïnspireerd.  Word wakker, Volk van God, want dit val saam met die aanslag van die heiden om ons “kaal te stroop”.

 

Verse 13-14: - Hierdie toestande en bedreiginge is natuurlik as gevolg van die feit dat “Israel” afgedwaal het van die weë en verordeninge van die HERE.  Die gevolg is dat die strafklousules van die Wet in werking tree.  Die “priesters” en “dienaars van die altaar” (die predikers) word geroep om hulle voor God Almagtig te verootmoedig, want hulle is in die eerste instansie vir die armsalige geestestoestand van die volk verantwoordelik.  As hulle getroue herders van hulle kuddes was, en hulle nougeset in die Woord van die HERE onderrig het, en hulle langs die weë van geregtigheid en waarheid gelei het, dan sou hierdie oordele nie geval het nie. 

Lees: Levítikus 26; Deuteronómium 28 tot 30 en Jeremia 1:6-7.

Dan, nadat die predikers hulle self verootmoedig het en tot berou gekom het, moet hulle ‘n tyd van algehele vas en gebed vir die hele land afkondig.  Teen hierdie tyd sal wêreld toestande al tot so ‘n mate versleg het, dat nie net ons ganse fisiese bestaan op die spel sal wees nie, maar daar sal ‘n geestelike gewaarwording by die volk posvat wat hulle sal laat besef dat die oordele van God oor die aarde gekom het.  “Die Dag van die HERE” sal geen klein gebeurtenisse wees nie.  So ‘n dag was nog nooit van tevore sedert die Skepping gesien nie, en sal ook nooit weer daarna wees nie.

 

Die plaag van insekte: ‘n Tipe van die “Dag van die HERE”.

Vers 15: - Die “Dag van die HERE” word in baie plekke in die Bybel beskryf.  Dit is die “Grote en deurlugtige dag van die HERE” - (Hand. 2:20) wat hierdie bedeling beëindig en die nuwe bedeling inlui met die Wederkoms van Christus.  Die tweede hoofstuk van Joël gee verdere besonderhede aangaande hierdie “Groot Dag”. 

 

‘n Baie noukeurige ondersoek van al die Skrifte aangaande hierdie gebeurtenis sal baie duidelik aantoon dat die Wederkoms van Christus en die Eerste Opstanding en die Opraping van die Oorwinnende Gelowiges nie sal plaasvind voordat die oordele van God nie alle werke van mensehande of verstand wat teenstrydig met God is, vernietig het nie.  Dit is dus die “Dag van die HERE” in oordeel wat oor die wêreld sonder waarskuwing sal kom, en nie die persoonlike sigbare Wederkoms van Christus nie. 

 

Ondersoek noukeurig die volgende Skrifte:

2 Pet. 3:10;   1 Thess. 5:1-6;   Mal. 4:1;   Matt. 24:27-31;   Matt. 13:36-43;

Luk. 17:22-37;   Eség. 39:8;   Hand. 2:20-21;   Joël 3:15-16;   Matt. 24:22;

Jes. 34:4;   2 Thess. 1:7-8;   Judas verse 14-15;   Sag. 14:12-15;   Jes. 2:10-22;

Jes. 63:1-6:   Jer. 25:31-34;   Jer. 30:22-24;   Eség. 30:3;   Open. 19:11-21;

Heb. 12:25-29;   Joël 2:1.

Lees ook die twee boekies: “Die Opraping” en “Die Groot Verdrukking”.

 

Verse 16-20: - Hier word nog ‘n toneel van verlatenheid en verwoesting beskryf, waarvan verdere besonderhede in die volgende twee hoofstukke gegee word.

 

Verse 19-20, gee ‘n baie duidelike beskrywing van die intense hitte wat sal opgewek word in hierdie vuuroordeel wat op die aarde gaan val; so intens dat selfs die riviere sal opdroog.

Vergelyk Nahum 1:3-6.

Die vuur wat deur die Waterstofbom ontstaan sal so ‘n uitwerking hê, waar die ontploffing alleen ‘n vuurbal van 4 myl deursnee het en die helderheid van 500 sonne op ‘n afstand van 40 myl.  Ons leef dus in die werklike dag van die vervulling van hierdie Skrifte - laat ons waak en bid dat “Die Dag” nie vir ons onverwags oorval nie. 

Moet nie aan die slaap gesus word nie, maar waak, wees wakker en bid!

 

Hier is nog ‘n paar Skrifte wat die Waterstofbom voorspel, en onthou hulle is amper 3,000 jaar gelede geskryf:

Jes. 66:15-16;   Jer. 25:31-34;   Jer. 30:23;

(2 Esdras 15:13,35-45;   2 Esdras 16:13,23);

(Wisdom of Solomon 5:21-22; - Apokriewe Boeke, Engelse Vertaling).

 

 


Hoofstuk 2.

Voorspel tot Armagéddon.

(Joël 2:1-32)

Vers 1:

BLAAS die basuin op Sion, en blaas alarm op my heilige berg! Laat al die inwoners van die land bewe want die dag van die HERE kom, want hy is naby.

 

In Hoofstuk 1 het ons ‘n kort opsomming en verduideliking van “die dag van die HERE” gegee.  In hierdie vers sien ons die dringende waarskuwing uitgaan dat die “dag van die HERE” baie naby is.  Uit wat ons alreeds in hoofstuk 1 gesien het, en uit wat ons nou gaan sien, sal dit dadelik baie duidelik wees dat ons nou in die tyd leef waarin die “dag van die HERE” ter eniger tyd kan aanbreek. 

 

Let weer baie noukeurig daarop dat die “dag van die HERE” nie die geheime koms van ons Here Jesus en die “stille geheimsinnige verdwyning” van die Heiliges in die hemel in is nie.  Nee, dis ‘n dag van vuur, verwoesting, van strafgerig en van vrees en verskrikking.

 

Die blaas van die trompet was nog altyd in Israel die oproep tot oorlog en ook tot gebed.  Dit is die teken van ‘n uiterste noodtoestand; en geen wonder nie, want die mense sal bewe van angs, en die aarde sal skud.

 

Sion was die plek waar die Regering in die dae van Israel sy setel gehad het. Hierdie waarskuwing moet dus vanuit die hoogste gesag uitgaan.  “Berg” in profesie beteken: die hele nasie met sy regering en gesag, met ander woorde die nasie.  Die Nasie Israel was nog altyd God se volk op aarde (d.w.s. die volle twaalf stamme).  “My heilige berg” dui dus Israel aan en word vandag in die Wit Protestantse Nasies en in die oorblyfsel onder die Jode gevind.

 

In Jeremia 4:1-6 en Sefánja 1:14-18, gee die HERE ‘n soortgelyke waarskuwing en praat van die onheil wat vanuit die noorde kom en pleit by sy volk om hulle tot Hom te bekeer. 

 

Lees verseker:

Joël 2:20;   Eség. 38:6;   1 Thess. 5:1-3;   Psalm 2;   Psalm 83;   Eség. 30:1-9;

Rigters hoofstukke 6 en 7.

U sal dan besef dat ons werklik nou in die dae leef waarin hierdie profesieë op die punt staan om letterlik in vervulling te tree.


‘n Dag van Duisternis.

 

Vers 2:

‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag; soos die môreskemering, uitgesprei oor die berge, kom ‘n talryke en magtige volk, wat van oudsher sy gelyke nie gehad het nie en dit hierna ook nie sal hê tot in die jare van die verste geslagte nie.

 

Wolke en digte donkerheid spreek van oordeel.  Ons wat in die dae van die Waterstofbom leef kan ‘n vae denkbeeld vorm van wat dit beteken.  Ons het seker almal prente van die waterstofbomontploffing gesien, en hoedat sy wolk van paddastoel formasie tot op ‘n hoogte van 80,000 voet en meer die lug in opskiet. ‘n Enkele waterstofbom kan binne ‘n radius van 20 myl van die ontploffing alle lewe totaal uitwis, en die radioaktiewe as kan dood vir nog baie myle verder saai, afhangende van die hoogte waarop die bom ontplof het, en die rigting waarin die wind waai. 

Jesus het gesê:

En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word –

(Matt. 24:22.)

En mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word - (Lukas 21:26.)

 

Hierdie talryke en magtige volk wat van oudsher sy gelyke nie gehad het nie, is Rusland en al haar bondgenote wat Sjina en die hordes van die Ooste insluit.  Vir ‘n volle uiteensetting hiervan moet u ons artikel oor “Rusland in Profesie” lees. Moet u nie laat mislei deur die huidige skynbare wrywing tussen Rusland en Sjina nie.  Die Skrif moet vervul word.  Daar is geen groter krag op aarde as ‘n Skrif waarvan die tyd van vervulling aangebreek het nie.

 

Die Verterende Vuur.

 

Vers 3:

Voor hom uit verteer ‘n vuur, en agter hom brand ‘n vlam; voor hom lyk die land soos die tuin van Eden, en agter hom is dit ‘n woeste wildernis; ook kan niks daaraan ontkom nie.

 

Geen joernalis sal so ‘n duidelike en tog beknopte beskrywing van moderne oorlogvoering met sy vlamwerpers en vuurbomme kan gee as hierdie vers nie.

 

Ons Here Jesus het hierdie tyd van strafgerig vergelyk met die vuur wat Sodom en Gomorra verteer het:

Lukas 17:28-30;

28        Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou.

29        Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereën en almal vernietig.

30        Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.

 

In Eségiël 16:49; - gee God sommige van die redes waarom Hy hierdie twee stede verwoes het:

Kyk, dít was die ongeregtigheid van jou suster Sodom: In trotsheid, oorvloed van brood en sorgelose rus het sy en haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en behoeftige nie versterk nie.

 

Die wêreld het vandag daardie selfde stadium bereik waar haar beker van sonde oorloop, waar die mens sy Skepper uitdaag, Mammon die geldgod, aanbid en sy liggaam en siel offer op die altare van wellus en losbandigheid.  God se oordele moet kom.  Die Heer pleit by sy volk vandag, voordat dit te laat is:

En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie – (Open. 18:4).

Deur Amos die Profeet sê Hy:

            “- - - - - - Maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel! - (Amos 4:12).

 

Gedurende die afgelope Wêreldoorlog, die Koreaanse oorlog, en in die oorlog tans in Viëtnam aan die gang, sien ons hoe akkuraat die beskrywing van Joël 2:3, is van moderne oorlogvoering.  Voor die leërs is die land groen en ongeskonde, maar agter hulle lê dit verskroeid en verwoes en vertrap.  Vuur, en nogmaals vuur is die kern van moderne oorlogvoering.

 

Die Apostel Petrus beskryf dit as volg:

Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sul verbygaan en die elemente sal verbrand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand –

(2 Petrus 3:10).

 

Joël sê: “‘n Woeste wildernis; ook kan niks daaraan ontkom nie”. 

In Nahum 1:3-6, word hierdie dae waarin die aarde geoordeel sal word deur vuur, as volg beskryf:

3          Die HERE is lankmoedig, maar groot van krag; en nooit laat die HERE ongestraf bly nie. Sy weg is in warrelwind en in storm, en wolke is die stof van sy voete. 

4          Hy dreig die see en maak dit droog en laat al die riviere opdroog; Basan en Karmel kwyn weg, en die groenigheid van die Líbanon verwelk.

5          Die berge bewe voor Hom, en die heuwels smelt weg; en die aarde rys op voor sy aangesig, ja, die wêreld en almal wat daarin woon.

6          Wie sal standhou voor sy grimmigheid? Wie sal bestand wees teen die gloed van sy toorn? Sy gramskap word uitgegiet soos vuur, en die rotse word stukkend geruk voor Hom.

 

Let daarop dat selfs die heuwels sal wegsmelt, en die aarde sal oprys en al die riviere sal opdroog as gevolg van die intense hitte van die “dag van die Here”. Nahum gaan verder in Hoofstuk 2 vers 3 en noem hierdie tyd waarin ons nou leef, “Die dag as Hy Hom gereedmaak.  Dan sal die strydwaens skitter met die glans van staal, en die spiese word geswaai”. 

Dan sê Nahum in verband met hierdie dag van vuur en “gereedmaak”:

Langs die paaie raas die strydwaens, hulle jaag rond oor die vlaktes: hulle voorkoms is soos fakkels, soos bliksemstrale skiet hulle heen en weer - (Nahum 2:4).

Is dit nie ‘n baie raak beskrywing van ons motorkarre en moderne oorlogsvoertuie nie? Hulle “raas” werklik oor die paaie, en jaag rond oor die vlaktes.  Kyk maar bietjie vanuit ‘n vliegtuig op die toevoerpaaie na ‘n groot stad: dit krioel van hierdie “waens” wat jaag oor die vlaktes (of dink aan die paaie na die kusdorpe met vakansietyd).  Vir Nahum het hulle ligte in die nag die voorkoms van fakkels gehad en hulle spoed vir hom, in sy tyd, kon hy maar net beskryf as die van bliksemstrale.  Onthou Nahum (en Joël) het dit 2,700 jaar gelede geskryf! Hy het ons dae vooruit in ‘n visioen gesien, maar kon dit beskryf alleen met die woordeskat van sy tyd.

Netso ook met Joël.  Hou hierdie feite in gedagte wanneer u hierdie Profetiese Boeke lees. 

(Ons gee meer besonderhede oor hierdie aspek van vuur in ons boekies: “Die Groot Verdrukking” en “Die Nuwe Hemele en die Nuwe Aarde”). 

 

Moderne Lug - Oorlogvoering Beskryf.

 

Verse 4-6:

4          Sy voorkoms is soos dié van perde, en net soos ryperde so hardloop hulle.

5          Soos die gedruis van waens huppel hulle oor die bergtoppe, soos die geknetter van ‘n vuurvlam wat die kaf verteer, soos ‘n magtige volk wat vir die geveg opgestel is.

6          Vir hom bewe die volke van angs, alle aangesigte verbleek.

 

Die perd was die vinnigste dier wat in die ou dae bekend was.  Ons het vandag nog die gevleuelde perd, “Pegasus”, as die embleem van een van ons hedendaagse oliemaatskappye, om spoed aan te dui.  Pegasus was die gevleuelde perd van die Griekse Mitologie.  Joël het in hierdie oorlog van vuur aan die eindtyd, die moderne vliegtuig en vuurpyl van bergtop tot bergtop, as het ware, sien spring terwyl hulle deur die lug klief en soos jy hulle teen die gesigseinder sien.  So spoed hulle dan oor die toppe van die berge met hulle dodelike ladings van bomme en masjiengeweervuur en laat net pyn, die geknetter van ‘n vuurvlam, en verwoesting agter.  Die geratel en geknetter van hulle masjiengewere en vlamwerpers het dieselfde geknetter van ‘n vuurvlam wat deur ‘n woud woed. 

Is dit nie nog ‘n raak beskrywing van dinge soos dit vandag is nie? Miskien is daar onder die lesers van hierdie artikel diegene wat in die afgelope wêreldoorlog onder masjiengeweervuur en bombardering deur vliegtuie deurgeloop het. Miskien kan u nog onthou hoedat sulke eskaders van vegvliegtuie so in die verte teen die gesigseinder net soos ‘n trop jaghonde (jagvliegtuie) gelyk het wat van die een bergtop na die ander spring (huppel).

 

Indien u oproep toe gekom het om voor u Skepper te verskyn sou u miskien nie gereed gewees het nie.  Is u nou gereed?  Maak jou klaar om jou God te ontmoet want die “dag van die Here: is op hande!

 

Die Moderne Oorlogstenk Beskryf.

 

Verse 7-10:

7          Soos helde hardloop hulle, soos krygsmanne klim hulle op die muur, en elkeen gaan sy eie koers; hulle verander nie van pad nie.

8          En die een druk nie die ander nie; elkeen gaan sy eie pad; en tussen wapens deur val hulle; maar hulle bly in gelid.

9          Hulle oorval die stad, hulle hardloop op die muur, hulle klim in die huise, hulle dring by die vensters in soos ‘n dief.

10        Voor hulle bewe die aarde, sidder die hemel; die son en die maan word swart, en die sterre trek hulle glans in.

Lees hierdie verse baie noukeurig.

Hou hulle agtergrond en teksverband in gedagte: hulle is nog al die tyd deel van die Profetiese beskrywing van “Die dag van die HERE”.

Tenks word in moderne oorlogvoering gebruik om huise en geboue om te stamp. Wanneer hulle in oorlogsformasie voortbeweeg dan dring koeëls nie maklik deur hulle pantser om hulle van koers te laat verander of om hulle uit gelid te ruk nie - (verse 7 en 8).

Die moment wanneer hulle ‘n stad inneem, sprei hulle uit en deurkruis die stad om dit so gou en doeltreffend as moontlik onder beheer te kry.  Hulle stamp mure om en druk huise plat wat in hulle weg staan - soms dring hulle ‘n huis deur ‘n venster met geweld binne.  Veral met sommige van ons moderne huise met hulle groot vensters tot amper op die grond, kan so ‘n tenk maklik die huis by een venster “inry” en by die ander een uit, met verwoesting in daardie huis op sy spoor.

Wanneer so ‘n eskader van tenks met hulle duisende van tonne aan gewig, aan die beweeg is, “bewe” die aarde letterlik, net soos met ‘n trein wat soms die perron van ‘n stasie laat bewe.  Moderne leërs het tienduisende van hierdie monsters wat elk tonne weeg.  Wanneer elkeen van hulle voort beweeg en terselfdertyd vuur en rookdamp by die bekke van hulle bulderende kanonne uitskiet, en die kartetse begin bars en die bomme ontplof (heel moontlik nog atoombomme as kanonkoeëls), dan sal die aarde bewe en die hemel (lug) sidder (vers 10) en die rook en stof en as en damp sal die lug donker maak sodat jy nie die son of die maan of sterre sal kan sien nie.  Dit word ook in Joël 3:15 bevestig.

 

Die Leërmag van God te Armagéddon.

(vgl. Open. 19:11-21)

 

Vers 11:

En die HERE verhef sy stem voor sy leërmagte uit; want geweldig groot is sy leër, ja, magtig die uitvoerder van sy woord. Want die dag van die HERE is groot en uitermate vreeslik, en wie kan dit verdra?”

Lees hierdie vers noukeurig en biddend.

 

Laat sy luister, majesteit en ontsagwekkendheid u siel aangryp. Op ‘n sekere stadium van hierdie meedoënlose Satan geïnspireerde aanval van Gog uit die Noorde, in sy uitreiking tot wêreldheerskappy en die algehele uitwissing van die Christelike Weste, sal God op die toneel verskyn.  Wanneer die leërmagte van die hemel na die aarde neerdaal ten behoewe van God se volk, dan sal hierdie oorlog, wat alle oorloë gaan beëindig, die eintlike fase bereik het wat Armagéddon genoem word.

Joël 3:16 beskryf dit as volg:

En die HERE brul uit Sion, en uit Jerusalem verhef Hy sy stem, sodat hemel en aarde bewe. Maar die HERE sal ‘n toevlug wees vir sy volk en ‘n skuilplek vir die kinders van Israel.

Lees verseker ook Jeremia 25:30-33 en Amos 1:2 wat dieselfde toneel beskryf.

 

Maar die beste beskrywing nog, word in Openbaring 19:11-21 gevind.  In my uiteensetting van die “Boek van Openbaring” vind u dit volledig behandel.

“Verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God”.  Die leërmag van God sluit baie beslis die engele in en Jesus Self is hulle leërowerste. 

Lees verseker: Josua 5:13-14;   Open. 19:11-21:   Jes. 37:36.

 

Die engele van God is ontelbaar en kragtig. In die dae van die Bybel het een engel in een nag, 185,000 Siriërs verslaan toe hulle teen Israel oorlog gemaak het.  As God toe tussenbei getree het, sal Hy dit weer doen, want Hy sê:

Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie - (Maleági 3:6).

 

Dit is heerlik om te weet dat omdat die Blanke Westerse Protestantse Nasies deel is van die kinders van Jakob, Rooi Kommunisme en Swart en Geel Afrika en Asiatiese Nasionalisme ons nie sal oorweldig nie.  Maar, let op die volgende.

 

Eers Bekering, dan Goddelike Ingryping.

 

Verse 12-17:

12        Maar selfs nou nog, spreek die HERE, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag.

13        En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die HERE julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor, die onheil;

14        Wie weet of dit Hom nie weer sal berou nie, sodat Hy ‘n seën sal agterlaat - ‘n spysoffer en ‘n drankoffer aan die HERE julle God.

15        Blaas die basuin op Sion, heilig ‘n vasdag, roep ‘n vergadering saam!

16        Versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suiglinge! Laat die bruidegom uit sy kamer uitgaan en die bruid uit haar slaapvertrek.

17        Laat die priesters, die dienaars van die HERE, tussen die voorportaal en die altaar ween en sê: o HERE, spaar u volk, en gee u erfdeel nie oor aan smaadheid, dat die nasies met hulle spot nie; waarom sou hulle onder die volke sê: Waar is hulle God?

 

Voordat God sal ingryp en sy volk te hulp snel, roep Hy hulle op tot bekering met hulle hele hart, en met vas en geween en berou; hulle moet hulle harte skeur en nie hulle klere nie, dit wil sê hulle moet innerlik bekeer en nie net uiterlik nie; daar moet ‘n verandering van hart wees.  Die stywe nekke sal moet buig en die hooghartigheid.  Wanneer algehele uitwissing of meedoënlose wrede verslawing ons in die gesig staar, dan sal so ‘n verandering oor ons kom.  Teen daardie tyd sal daar nie alleen bloedvergieting en verwoesting van wêreldomvang wees nie, maar ook naaktheid, hongersnood en pes.  Die trots en hoogmoed van die mens sal in die stof lê.  Hy sal gedwing wees om sy Maker te erken en die Naam van Jesus Christus te eer, vir Hom Wie Homself verneder het om ons ellendige sondaars te red.  Hoekom laat u nie die HERE toe om nou u hart te verander nie? Aardse sekuriteit kan u nie beveilig nie.

Almal sal opgeroep word tot gebed, sonder uitsondering, selfs nie die suigelinge nie; selfs die wittebroodsdae sal of gekanselleer, of onderbreek moet word! Die algemene uitroep sal wees: “O HERE, spaar u volk, en gee u erfdeel nie oor aan smaadheid, dat die nasies met hulle spot nie; waarom sou hulle onder die volke sê: Waar is hulle God?” - (vers 17).

 

Dit is die strewe van die Kommunisme om die Christendom uit te roei.  En dit is ook die eerste ding wat hulle sal doen wanneer die Weste verslaan is en gebroke onder hulle voete lê - hulle sal vir ons sê: “Waar is jou God?” Wie het vir Joël 2,700jaar gelede gesê dat daar so ‘n toestand sal ontstaan in ‘n tyd wanneer die wêreld die moderne wapens sal hê soos in die vorige verse beskryf?

Lees weer: Psalm 2;   Psalm 83 en Eségiël 30:1-9.

 

Joël 3:2, sê dat Israel God se volk en sy erfdeel is.

Deuteronómium 7:6;

Want jy is ‘n volk heilige aan die HERE jou God; jou het die HERE jou God uitverkies om uit al die volke wat op aarde is, sy eiendomsvolk te wees.

Jeremia 51:19 sê dat Israel die stam van sy erfenis is.

Hierdie Skrifte is nog ‘n bewys dat die Boek van Joël geïnspireerd is.  Hulle wys almal op hierdie tyd wanneer die heiden sal opstaan om God se volk te vernietig. Lees gerus my artikel: “Die Tyd van die Heiden”. 

 

Die HERE se Antwoord: ‘n Wonderbaarlike Uitredding.

 

Verse 18-27:

18        TOE het die HERE geywer vir sy land en sy volk verskoon.

19        En die HERE het geantwoord en aan sy volk gesê: Kyk, Ek stuur vir julle koring en mos en olie, sodat julle daarvan versadig word, en Ek maak julle nie meer tot ‘n voorwerp van smaad onder die nasies nie.

20        Ja, Ek sal die sprinkaanswerm, uit die noorde afkomstig, van julle af wegjaag en dit wegdrywe na ‘n dor en woeste land; sy voorhoede na die Oostelike See en sy agterhoede na die Westelike See toe. En sy stank sal opstyg, en ‘n slegte reuk uit hom opgaan; want hy het alte groot dinge gedoen.

21        Wees nie bevrees nie, o aarde, juig en wees bly, want die HERE doen groot dinge!

22        Wees nie bevrees nie, diere van die veld, want die weivelde van die woestyn spruit uit, want die bome dra hulle vrugte, die vyeboom en die wingerdstok lewer hulle drag!

23        En julle, kinders van Sion, juig en wees bly in die HERE julle God, want Hy gee julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdaal die reën, die vroeë reëns en die laat reëns, soos voorheen.

24        Dan sal die dorsvloere vol koring wees en die parskuipe van mos en olie oorloop.

25        En Ek sal julle vergoed die jare wat die treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het - my groot leërmag wat Ek teen julle gestuur het.

26        Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die Naam van die HERE julle God prys wat wonderbaar met julle gehandel het, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie.

27        En julle sal weet dat Ek in die midde van Israel is, en dat Ek die HERE julle God is, en niemand anders nie; en My volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie.”

Die HERE gee antwoord op die geroep van sy volk.  Teen hierdie tyd het hulle natuurlik al die volle woede gesmaak van dit wat in die vorige verse beskryf is. Hulle het nou al die aakligheid van die oordele van God van aangesig tot aangesig gesien.  Dit sal dan ‘n grondige, diepe en blywende hartsverandering in hulle bewerkstellig het.  Wanneer daar so iets met ‘n individu of ‘n volk gebeur, reageer God altyd. 

Dawid sê:

Die offers van God is ‘n gebroke gees; ‘n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie! - (Ps. 51:19). 

Dit kan enigiemand ter eniger tyd ondervind as hy (of sy) gewillig is om homself voor God te verootmoedig.  Waarom sal u wag totdat u gedwing word?

Die HERE stuur dan koring en mos en olie en verwyder van hulle vir ewig die bedreiging en die smaad van die heiden.  Dit doen Hy deur hulle mag te breek en hulle leërs te vernietig op ‘n bonatuurlike wyse (vers 19 en 20).  Al die profete gee duidelike beskrywings van hierdie verlossing van God se Volk, wanneer Hy kom om die “sprinkaanswerm uit die noorde afkomstig” (Rusland en Bondgenote), te vernietig (vers 20). 

Hier volg ‘n paar sulke beskrywings:

So sê die HERE: Kyk, daar kom ‘n volk uit die Noordland, en ‘n groot nasie word opgewek uit die agterhoeke van die aarde - (Jer. 6:22).  

Lees hierdie saam met: Eségiël 38:6,15;   Eségiël 39:2.

En hulle gesneuweldes sal weggewerp word, en die stank van hulle lyke gaan op, en die berge smelt van hulle bloed - (Jesaja 34:3).

Lees die hele Jesaja 34 vir ‘n baie aangrypende beskrywing van Armagéddon.

En in dié dag sal ek aan Gog ‘n plek gee waar ‘n graf sal wees in Israel, die dal van die trekkers aan die oostekant van die see, en dit sal vir die deurtrekkers die pad toemaak; en daar sal hulle Gog begrawe en sy hele menigte en dit noem: Die dal van Gog se menigte - (Eség. 39:11). 

Jesaja 61:2, noem dit die dag van wraak van onse God. So word dit ook beskryf in Jesaja 63:1-6.

 

Die HERE beloof groot dinge wat Hy gaan doen.  En Hy sal sy belofte hou: Na die oordeel en die vernietiging van alles wat teenstrydig is met sy wil, kom die glorieryke Duisendjarige Godsryk van Jesus Christus die Messias wanneer die aarde haar grootste seëninge en heerlikheid sal ondervind.  Hy roep selfs die diere van die veld toe om nie meer te vrees nie want Hy sal vir hulle die weivelde van die woestyn laat uitspruit. 

Die vyeboom en die wingerd sal hulle drag lewer! Dit sal letterlik so wees, maar ook figuurlik.  Die vyeboom verteenwoordig Juda en die wingerd Israel.  Wanneer God se Volk - Juda en Israel; soos ons hulle vind onder die suiwer Jode en in die Westerse Nasies, tot bekering gekom het, en God dien, dan sal die hele aarde die vrugte daarvan pluk, selfs die diere en die plante. 

 

In God se verhouding met Israel word dit herhaaldelik verklaar dat die welvaart van die veld en kudde saamvloei met die geestelike toestand van sy volk.  As hulle gehoorsaam is, dan is daar vrede in die land, reën op sy tyd, en gesondheid vir mens en dier.  Maar ongehoorsaamheid sou oorlog, peste, hongersnood en droogte bring.  So was dit altyd dwarsdeur die eeue.  Maar in die Wederoprigting sal die ganse natuur floreer want Israel (al 12 die Stamme) sal met hulle God wandel, want dan sal almal Hom ken vanaf die kleinste tot die grootste. 

Lees: Jeremia 31:31-33;   Levítikus 26 en Deuteronómium 28.

 

Vers 23: Die vroeë reëns, of die lentereëns, is nodig om te kan plant en saai en die laat reëns, of laat somerreëns, is nodig om die oes sy laaste “stoot” te gee voordat dit ryp word.  Dit word hier geestelik op Israel bedoel en God beloof om die reën van Sy Gees in hierdie laaste tyd voor die “oestyd” (tyd van afrekening) te gee, net soos Hy dit met die eerste Pinkster, die “lente” - tydperk van die Kerk, gegee het.

Daar was die eerste uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag.  Dit het gevolg op ‘n tyd van grondige selfondersoek en voorbereiding van die 120 in die Oppersaal.  Nou beloof God weer nog so ‘n uitstorting van Sy Gees in hierdie tyd van bittere beproewing en bedreiging wat kan lei na, of die uitwissing, of die algehele verslawing van die Blanke Christelike Weste deur die heidendom.

Ons het alreeds die oproep tot bekering en tot die grootste tyd van vas en gebed in Israel (die Weste) van alle tye, in verse 12 tot 17 gesien.  Dit sal dan gevolg word deur die tweede uitstorting van die Heilige Gees, dit is die laat reëns.  Net soos die natuurlike laat reëns die plante voorberei vir die oes, so sal die geestelike laat reëns Israel voorberei vir die koms van die HERE. 

 

Dit is ook dan baie duidelik dat geen algemene uitstorting van die Heilige Gees, of ‘n algehele Israel herlewing verwag kan word tot nadat die finale oordele van die “dag van die Here” alreeds begin het nie.  Maar vir die enkelinge en groepe wat die voorwaardes wil nakom, is die Heilige Gees in al sy krag, altyd beskikbaar. 

 

Let op die term: “soos voorheen” in vers 23.  Dit beteken ons kan dit weer te wagte wees soos op Pinksterdag.  Dit was Pinkster wat onder andere die pas gebore Christelike Kerk van algehele uitwissing deur ‘n wrede heidense mag gered het toe, en dit is alleen ‘n soortgelyke Pinksterondervinding wat die kerk en die volk nou gaan red van vernietiging of verslawing deur die heidense hordes. 

 

Verse 24-27: Die Here beloof seëninge en herstel.  Ons sien ook dat die verwoesting en vernietiging wat in Israel (die Westerse Nasies) deur die Kommunisme (die treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper) aangerig is, deur God so verordineer was.  Met ander woorde, God het die fenomenale groei tot grootheid en mag van Rusland en Sjina ens., toegelaat, sodat hulle die roede in sy hand kon wees om die stywe nekke van Israel (die Westerse in naam - Christen nasies) te breek, en hulle tot berou en bekering te bring voor die Duisendjarige Vrederyk van Jesus Christus.

Lees: Eségiël 37:14;   Eségiël 39:29.

 

Die beloftes in verse 26 en 27 is heerlik.  Net soos in Eségiël 37 en in baie ander profesieë beloof die Heer om in die midde van sy volk te kom woon en dan sal hulle nooit weer in ewigheid beskaamd staan nie.  Hy sal met hulle wonderbaarlik handel, Halleluja!

Jesaja 60:1-4;

1          STAAN op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die HERE gaan oor jou op.

2          Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke; maar oor jóu sal die HERE opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word.

3          En nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang.

4          Slaan jou oë rondom op en kyk - hulle almal kom bymekaar, hulle kom na jou toe; jou seuns kom van ver, en jou dogters word op die heup gedra. 

 

Vers 28-29;

28        En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.

29        En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet.

Die volgende Skrifte gaan wonderlik hiermee saam.

Jesaja 44:1-3;

1          MAAR luister nou, my kneg Jakob, en Israel wat Ek uitverkies het!

2          So sê die HERE, jou Maker en jou Formeerder van die moederskoot af, wat jou help: Wees nie bevrees nie, Jakob, my kneg, en Jesúrun wat Ek uitverkies het!

3          Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge.”

Lees self: Eségiël 36:25-27 en Handelinge 3:19-21. 

 

Die Scofield Bybel lewer hierdie kommentaar: Hy sê:

“Vgl. Hand. 2:17, wat ‘n spesifieke vertolking gee van “daarna” (Hebreeus: “Acherith” - is laaste).  “Daarna” in Joël 2:28 beteken: - “in die laaste dae” (Grieks is “eschatos”), en het ‘n gedeeltelike en ononderbroke vervulling gedurende die “laaste dae” wat met die eerste Koms van Christus begin het - (Hebreërs 1:2); maar die meer omvattende vervulling wag op “die laaste dae” soos dit op Israel van toepassing is.

‘n Onderskeid moet gemaak word tussen die “laaste dae” wanneer dit op Israel betrekking het en die “laaste dae” wanneer die kerk bedoel word - (1 Joh. 2:18; Judas verse 17-19).  Ons moet ook ‘n onderskeid maak tussen die “Iaaste dae” en “die laaste dag”.  Laasgenoemde uitdrukking verwys na die opstanding en die laaste oordeel - (Joh. 6:39-40,44,54;   Joh. 11:24;   Joh. 12:48). 

Die “laaste dae” met betrekking tot die kerk het met die Eerste Koms van Christus (Heb. 1:2) begin, maar het in die besonder betrekking op die tyd van afval aan die einde van hierdie bedeling - (2 Tim. 3:1;   2 Tim. 4:4).

 

Die “laaste dae” in verband met Israel, is die dae van Israel se verheerliking en seëninge, en is sinoniem met die eeu van die Koninkryk - (Jes. 2:2-4; Miga 4:1-7). Hulle is “laaste” nie met betrekking tot hierdie bedeling nie, maar met die hele Geskiedenis van Israel” - (Aldus Scofield in sy Kommentaar oor Joël 2:28 en Handelinge 2:17). 

 

Die Tekens wat Dui op die Wederkoms van Christus.

 

Verse 30-31:

30        En Ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde: bloed en vuur en rookpilare.

31        Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die HERE kom.

 

Die term “rookpilare” het die betekenis van “palmbome van rook” in die oorspronklike.  En dit is presies hoe ‘n waterstofbomontploffing lyk - die palmboom of paddastoel voorkoms - ‘n kaal stam uit die grond op en wat dan bo soos ‘n wolk uitsprei.  Hierdie wolk van rook en stof verduister natuurlik die son, en wanneer die maan naderhand deur die stof hoog in die lug skyn, dan het dit die kleur van bloed.

 

Joël sê dat ons hierdie dinge sal sien voor die “groot en deurlugtige dag van die HERE”.  Het ons dit nie al klaar by ons nie? Ons het almal teen hierdie tyd daardie “wolk van die dood” in ‘n koerant of ‘n pamflet of selfs in ‘n rolprent gesien.  Kom ons kyk wat Jesus self van hierdie dae sê:

Matthéüs 24:29-31;

29        EN dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.

30        En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

31        En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

 

 

 

Eségiël gee hierdie merkwaardige beskrywing van ‘n gesig wat hy gehad het toe die hemele vir hom geopen was:

Toe het ek gekyk - en daar het ‘n stormwind uit die noorde gekom, ‘n groot wolk met onophoudelike vuur; en ‘n glans was rondom die wolk, en daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter - (Eség. 1:4). 

 

Vers 32:

En elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die HERE gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat die HERE sal roep.

 

‘n Wonderbaarlike belofte, dit beteken natuurlik diegene wat eg en opreg is.  Die wonderbaarlikheid lê natuurlik ook hierin dat daar ook ontkoming sal wees vir die vrygeraaktes wat die HERE sal roep.  Ek glo dat hierdie “oorblyfsel” die “Oorwinnende Kerk (Overcoming Church)” is, wat teen daardie tyd kragtig vervuld sal wees met die Heilige Gees, dat al nege die Gawes, al nege van die Vrug en al vyf die Bedieninge van die Heilige Gees in volle werking in hulle midde sal wees. Lees 1 Korinthiërs 12;   Galásiërs 5:22  en  Efésiërs 4.

 

Met Krag en Tekens en Wonders sal hulle dan wys op Jesus Christus en baie sal in daardie “donker nag” van storm en drang, van oordeel en vernietiging en verwarring, kragdadig tot bekering kom. 

 

 


Hoofstuk 3

Die Herstel van Israel

 

Dit is nou baie duidelik uit ons ondersoek van die vorige twee hoofstukke dat ons werklik nou in die dae lewe wat vir ons so duidelik in die Boek van Joël beskryf word.  Wanneer ons die regte sleutel gevind het om die Profesieë van die Bybel te ontsluit, dan word dit vir ons die spannendste Boek wat nog ooit geskryf is, en meer in tred met die jongste wêreldgebeure as ons oggendkoerant.

Ons lewe waarlik in die tyd wanneer ons gebeure van aardskokkende omvang ter eniger tyd kan verwag.  In hoofstukke een en twee het ons alreeds gesien hoeveel van die voorspellings in Joël alreeds vervul is, en hoeveel andere nou die stadium van vervulling bereik het.

(Joël 3:1)

Vers 1:

WANT kyk, in dié dae en dié tyd wanneer Ek die lot van Juda en Jerusalem verander,

Een van die hooftemas van die Bybel is die herstel en terugkeer van Israel na die Land van die Belofte en die vestiging van Jerusalem as die Hoofstad van die wêreld. 

Luister: Jesaja 11:10-13;

10        En in dié dag sal die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees.

11        En in dié dag sal die Here weer vir die tweede keer sy hand uitstrek, om die oorblyfsel van sy volk los te koop wat sal oorbly uit Assirië en Egipte en Patros en Kus en Elam en Sínear en Hamat en uit die kuslande van die see;

12        en Hy sal ‘n banier ophef vir die nasies en bymekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is, uit die vier windhoeke van die aarde.

(Vergelyk Matt. 24:31)

13        Dan sal die naywer van Efraim - - - -

(tien stamme, soos vandag gevind in die Westerse Nasies)

            - - - verdwyn, en die teëstanders van Juda - - - -

(soos gevind onder die Jode)

- - - - sal uitgeroei word; Efraim sal Juda nie beny nie, en Juda sal Efraim nie benoud maak nie.

Jeremia 3:17-18;

17        In dié tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die HERE; en al die nasies sal daarheen saamkom vanweë die Naam van die HERE in Jerusalem; en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hul bose hart nie.

18        In dié dae sal die huis van Juda gaan na die huis van Israel, en hulle sal saam uit die Noordland kom in die land wat Ek aan julle vaders as erfenis gegee het. 

Jeremia 23:5-8;

5          KYK daar kom dae spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.

6          In Sy dae sal Juda (twee stamme) verlos word en Israel (tien stamme) veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.

(Hebr. JHWH-tsidkenu en dus een van die talle bewyse in die Bybel dat Jesus ook JHWH is).   

7          Daarom kyk, daar kom dae, spreek die HERE (JHWH) dat hulle nie meer sal sê: So waar as die HERE leef wat die kinders van Israel uit Egipteland laat optrek het nie,

8          maar: So waar as die HERE leef wat die geslag van die huis van Israel laat optrek en laat kom het uit die Noordland en uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het. En hulle sal woon in hulle land.

 

            Dan sal julle weet dat Ek die HERE julle God is, wat woon op Sion, My heilige berg; dan sal Jerusalem ‘n heiligdom wees waar geen vreemdes meer deur sal trek nie - (Joël 3:17).

           

Jubel, en wees bly, o dogter van Sion! Want kyk, Ek kom om in jou midde te woon, spreek die HERE - (Sagaría 2:10).

Lees self ook die volgende Skrifgedeeltes:

Eségiël 37:21-28;   Amos 9:3-15;   Handelinge 15:15-17.

 

God het vir ‘n kort tydjie saam met die mens in die tuin van Eden gewandel, maar sonde het beide God en die Mens daaruit verban.  Daarna het Hy in Jesus Christus weer vir ‘n kort tydjie hierdie ou aarde besoek, en as “mens” oor die stowwerige paaie van Jerusalem rondgewandel en goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was.  Maar die “sonde” het Hom aan die Kruis vasgenael.  Dank God, hierdie vers 1 van Joël 3 bring ons tot daardie Dag van Herstel, waar die sonde betaal is, Satan gebind, en Eden weer oopgestel sal word.  Dan sal God in Christus kom om sy heiligdom vir ewig in Israel op te rig.

 

Lees: Eségiël 37:28;   Openbaring 21:3.

 

Hierdie terugkeer en herstel van Israel sal natuurlik in sy eindfase bonatuurlik wees en sal plaasvind deur middel van die bediening van engele.  Ons mense glo nie werklik die Bybel nie, daarom leef ons ook nie meer in die Woord nie.  Israel se verlossing uit Egipte was bonatuurlik en wonderbaarlik en die Heer het self gesê dat Hy hulle op arendsvleuels gedra en hulle tot Homself gebring het.  Die Bybel praat op baie plekke van magtige dade wat deur engele verrig is.  Hierdie dinge is werklikheid.

 

Oor hierdie herstel en behoudenis van Israel wat sal saamval met die Wederkoms van Jesus Christus sê Hy: “En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan” - (vgl. Jes. 11:10-13). 

Vir ander Skrifte oor die basuine of trompette wat sal blaas, lees:

1 Kor. 15:52;   1 Thess. 4:16  -  (vgl. Exodus 19:16-19). 

 

Ons moet God letterlik op sy woord neem, tensy die verband baie duidelik aantoon dat ‘n teks ‘n simboliese betekenis het.  Dis omdat ons die Bybel nie letterlik as die Woord van God beskou nie, dat ons in hierdie skemer tydperk van ons Godsdiens beland het, nie koud nie en ook nie warm nie, en op die punt om uitgespuug te word. 

 

Dis uit hierdie toestand dat die Kommunisme sy kans gekry het om te ontwikkel, asook die baie Ismes.  Die Bybel weier om geïgnoreer te word sonder om of algeheel aanvaar, of algeheel verwerp te word.  Die Kommunis en verwante bewegings sê, verwerp hom, skeur hom stukkend.  Die Gees sê, glo my woord, leef daarin en daardeur.  Dis of die een of die ander; water en vuur meng nie, ook nie lig en duisternis nie.  Hier lê die opsomming in ‘n neutedop vir al die versameling van die nasies vir die laaste slag waaroor Joël skryf, en wat besig is om voor ons oë te gebeur.

 

Om terug te keer tot die bonatuurlike behoudenis en herstel van Israel deur middel van die bediening van engele: Dit behoort nie vir ons so vreemd te wees as ons let op die bonatuurlike wyse waarop Israel uit die slawehuis van Egipte uitgelei is nie.  Net soos Israel herhaaldelik in die Bybel vermaan word om daardie uitredding nie te vergeet nie, so sal in die eeue wat kom, toekomstige geslagte herinner word aan die bonatuurlike wyse waarop Jerusalem herstel is en Israel teruggebring is na haar land:

Jeremia 23:7-8;

7          Daarom kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat hulle nie meer sal sê: So waar as die HERE leef wat die kinders van Israel uit Egipteland laat optrek het nie,

8          maar: So waar as die HERE leef wat die geslag van die huis van Israel laat optrek en laat kom het uit die Noordland en uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het. En hulle sal woon in hulle land.

 

Het Johannes dan nie op die eiland Patmos 1900 jaar gelede in visioen gesien hoedat die Heilige Stad, die Nuwe Jerusalem, uit die hemel neerdaal nie?

Lees: Openbaring 21:1-2.


Die Bediening van Engele

 

Soos ons ‘n bietjie verder aan sal sien, gaan die Engele van God ‘n baie uitstaande rol speel in die oordele van God oor die nasies wat Hom weerstaan. Dit is gedurende hierdie tyd dat die skeiding tussen die koring en die onkruid en van die versameling van Israel sal plaasvind. 

Engele sal hierdie werk doen:

Matthéüs13:39-43;

39        “- - - Die oes is die voleinding van die wêreld, (voleinding van die eeu), en die maaiers is die engele. 

40        Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld (voleinding van hierdie eeu):

41        die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat ongeregtigheid doen,

42        en sal hulle in die vuuroond gooi.  Daar sal geween wees en gekners van die tande. 

43        Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader.  Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.

            “En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit; -

(Matt. 25:31).

Lees ook:

Matt. 24:31:   Open. 19:11-21;   2 Konings 2:1,11;   2 Kon. 6:16-17.

 

As ‘n wa van vuur gebruik was om Elía liggaamlik van die grond af op te lig en hom, weg te voer, waarom kan dit nie weer gedoen word en op ‘n massiewe skaal nie? Baie van ons hedendaagse waarnemings van vlieënde pierings is bewys dat dit nie maar net verbeelding of stories was nie, want hulle is op radarskerms waargeneem en sodoende bevestig.  Sommige was so groot soos skepe, het teen ‘n spoed van so hoog as 20,000 myl per uur beweeg, en kon reghoekig op daardie spoed van rigting verander.  Hier is wette en kennis aan die werk, wat ons ruimtedeskundiges van die twintigste eeu na graad eentjies laat lyk.

Ons lewe waarlik in die mees spannende periode van alle tye as ons gereed is om die Heer te ontmoet.  Is u gereed, geagte leser?

Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie - (Matt. 24:44).

 

Maar dit sal ook die tyd van die benoudheid van Jakob (Christelike Westerse Nasies) wees.  Ons leef in die dae van globale strategie.  Geen groot moderne oorlog word meer om ‘n enkele stad gevoer nie.  Nee, die hele aarde sal daarin betrek word.  Dus, alhoewel die laaste beslissende slag in Palestina sal wees, sal die werklike slagveld die hele aarde wees - (Lees Jeremia 25:32-33).

Die Versameling van die Nasies in die Dal van Jósafat

(Joël 3:2-8)

Vers 2:

sal Ek al die nasies versamel en hulle na die dal van Jósafat laat aftrek, om daar met hulle ‘n strafgerig te hou ter wille van my volk en my erfdeel Israel wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het.

Jósafat beteken JHWH oordeel. 

Dit is dus in die lig van hierdie betekenis wat ons hierdie vers moet uitlê.  Om die hele laaste slag net tot die vallei met hierdie naam, aan die buitewyke van Jerusalem, te beperk, sal nie logies wees nie.  Dit beteken dat God die nasies vir die laaste slag sal versamel om hulle te oordeel.  Maar die “mag” wat hulle sal versamel sal hulle haat vir Israel (die Westerse Christen Nasies) wees, om hulle Geloof, hulle Kerk en hulle Bybel te vernietig.

 

Ons kan dit alreeds in ‘n besondere wyse sien in hulle haat teen Suid-Afrika soos dit veral in die VVO byeenkomste geopenbaar word.  Dis nou nie meer lank nie, dan sal u dit ook sien ontvlam teen Wes-Europa, Australië, Nieu-Seeland, Kanada, die Verenigde State van Amerika.  Die nie-blanke, die anti-Protestantse Nasies is in ‘n staat van opstand teen die leierskap en gesag van die Blanke Protestantse beskawing:

Psalm 2:2-3;

2          Die Konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en sy gesalfde (Israel) en sê:

3          Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!

Psalm 83:4-5;

4          Teen u volk smee hulle listig ‘n plan en hou onder mekaar raad teen u verborgenes.

5          Hulle sê: Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie.

 

Om hierdie Skrifte op ‘n handjievol Jode in Palestina toe te pas sal belaglik wees. Dit sal ook heeltemal teenstrydig met die toestand van sake wees soos hulle vandag is.  Die heidense nasies is in ‘n toestand van gisting en opstand teen blanke leierskap.

 

God noem Israel ook my volk en my erfdeel (v 2) en ons sien wie hulle vandag is, die draers en kampvegters van die Bybel en die Christelike Geloof.  Afvallig soos ons is, het die Ware Kerk van Jesus Christus haar tuiste in die Protestantse Weste, en nie in die Jodedom of in die Ooste of onder die Swart Nasies nie. 

 

Hierdie selfde waarheid word ook in Sagaría 14:1-3 gestel: Dit spreek van ‘n groot heidense aanslag op die Protestantse Weste.  Dit waarsku ook dat hulle ‘n groot mate van sukses sal hê voordat God terwille van sy volk sal ingryp.

Op die 16de Mei 1948 het hulle Palestina en Jerusalem tussen die Jode en Arabiere verdeel.  Die Jode verteenwoordig net die stamme Juda en Benjamin en dan ook maar net gedeeltelik. want die Jode self soos hulle vandag is het ‘n hoë persentasie non-Israel bloed in hulle, sodat die grootste gedeelte van hulle vandag geen wettige aanspraak as gevolg van afstamming, op een enkele vierkante duim van die Beloofde Land het nie.  Die suiwer Jood van Israelitiese bloed sal die gelaatstrekke en liggaamsbou (vorm van kop en neus. kleur van oë en hare) van die gemiddelde Wes Europeaan hê, wat sy rasgenoot van die Tien Stamme (die Huis van Israel) is. 

 

Geen wonder dat God toornig was toe hulle sy land verdeel het en alle reg op Palestina aan die Blanke Protestantse Nasies ontsê het.  Almagtige God gee sy misnoeë as volg te kenne in:

Eségiël 11:15;

Mensekind, jou broers, jou broers, die manne wat aan jou verwant is, en die hele huis van Israel, almal saam, van wie die inwoners van Jerusalem sê: Bly ver van die HERE af, aan óns is dit, die land, as besitting gegee

 

Hy beloof ‘n volle herstel van die land aan die volle twaalf stamme in;

Eségiël 11:17-20;

17        Daarom sê: So spreek die Here HERE: Ek sal julle bymekaarmaak uit die volke en julle versamel uit die lande waarin julle verstrooi is, en Ek sal aan julle die land Israel gee.

18        En hulle sal daarnatoe kom en al sy verfoeisels en al sy gruwels daaruit verwyder.

19        En Ek sal hulle een hart gee, en ‘n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle ‘n hart van vlees gee,

20        sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit doen; en hulle sal vir my ‘n volk wees, en Ek sal vir hulle ‘n God wees.

 

Nie een van hierdie beloftes is in die sogenaamde Israeli Staat wat op 16 Mei 1948 tot stand gekom het, vervul nie.  Hulle wandel nie in die insettinge van God nie, hulle het nog dieselfde klipharde harte, en erken Jesus van Násaret glad nie as Messias nie.

Dit is omdat hulle ‘n klomp renegaat Jode is wat met ruwe geweld en sataniese lis die Britte verplig het om haar mandaat prys te gee.  Die Arabiere is met die afskuwelikste gruweldade uit groot gedeeltes van Palestina verdryf om plek te maak vir massas Jode wat veral van Sentraal en Oos-Europa daarheen gestroom het.

God het die land aan die suiwer nageslag van Abraham deur Isak en toe deur Jakob beloof.  Die Jode wat nou daar is het ‘n groot persentasie Esau-bloed in hulle are en is dus glad nie eers geregtig om daar te wees nie.  Hulle maskereer as Jakob en reken om op daardie manier die eersgeboortereg wat hulle vader aan Jakob vir ‘n pot lensiesop verkoop het, terug te steel.

God sal die ware Israel, al twaalf stamme, terugbring na die land, gereinigd en bekeerd. 

Lees onder andere:

Eség. 36:33-38;   Sefánja 3:13-20;   Jes. 51:11;   Jes. 61:9;   Eség. 11:19-20.

Israel sal terugkeer onder die Nuwe Verbond in Christus - (Matt. 26:28). 

Die huidige Israeli Staat verwerp Christus. 

Israel sal versamel word en teruggebring word na die land met die Wederkoms van Christus: - (Deut. 30:3:   Matt. 24:31;   Jer. 31:9).

 

Verse 3-8:

Hier gaan die Heer voort om sy saak teen hierdie heidense nasies te stel, wie se nasate vandag juis die nasies is wat hulleself gereedmaak om ons te oorweldig en dan vir ons te sê: “Waar is jou God?” Hulle het dieselfde met Israel in die dae van die Bybel gedoen - “Kan ‘n Kusiet (die Swartman) sy vel verander of ‘n luiperd sy vlekke?” - (Jer. 13:23).  Daar is natuurlik uitstaande uitsonderings, maar ons praat oor die algemeen.

 

Heilig ‘n Oorlog! Wek Die Helde Op!

(Joël 3:9-16)

Verse 9-16:

9          Roep dit uit onder die nasies, heilig ‘n oorlog! Wek die helde op, laat al die krygsmanne naderkom, opruk!

10        Smee van julle pikke swaarde en van julle snoeimesse spiese; laat die swakke sê: Ek is ‘n held.

11        Haas julle en kom aan, alle nasies rondom, en versamel julle. Laat u helde, HERE, daarheen aftrek!

12        Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Jósafat; want daar sal Ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom.

13        Steek die sekel in, want die oes is ryp! Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor! Want hulle boosheid is groot.

14        Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die HERE in die dal van beslissing!

15        Die son en die maan word duister, en die sterre trek hulle glans in.

16        En die HERE brul uit Sion, en uit Jerusalem verhef Hy sy stem, sodat hemel en aarde bewe. Maar die HERE sal ‘n toevlug wees vir sy volk en ‘n skuilplek vir die kinders van Israel.

 

Nog nooit in die geskiedenis van die mens was daar ooit so ‘n voorbereiding vir oorlog soos sedert die afgelope wêreldoorlog nie.  Selfs die agterlike Swart Afrika en Geel Asiatiese State is hierdie afgelope vyftien na twintig jaar besig met “mes skerp maak” vir die finale slag.

 

In die Bybel is bome simbolies vir nasies.  Dit is waarom Jesus gesê het dat die bot van die vyeboom en al die bome ‘n teken is dat die somer naby is.  Die vyeboom simboliseer die Huis van Juda, die wingerd die Huis van Israel, en die ander bome die ander nasies.  Ons het in hierdie afgelope twee dekades so baie Afrika en Asiatiese Nasies hulle onafhanklikheid sien kry, dat hulle vandag die Verenigde Volkere Organisasie beheer. 

 

Brittanje vrees hulle invloed, daarom is sy bereid om dwarsdeur Afrika haar eie blanke rasgenote op te offer terwille van die vrede met hierdie “bome” wat nou “blare” begin kry.  Die wit nasies sal nog moet leer dat ons vrede en veiligheid nie daarin lê om verdrae en verbonde met die heidense nasies te sluit nie, maar om God te gehoorsaam en sy wette en insettinge te gehoorsaam en sy verordeninge te onderhou. 

 

Solank Israel dit in die dae van die Bybel gedoen het, was sy sterk teenoor die heidene rondom, maar sodra sy afvallig van haar Verbonds God geword het, het die heiden brutaal geword, haar bedreig, en soms oorheers.  Die Blanke Protestantse Westerse Nasies is vandag die letterlike afstammelinge van Israel (tien stamme) en die heidense nasies van vandag die letterlike nasate van die heidene van die Bybel.  Die geskiedenis is besig om homself vir die laaste keer te herhaal.  Die “Dag van die HERE”, die laaste “Dag van Afrekening” staan op die drumpel van die laaste drama van die eeue.

 

Vers 10 sê dat die swakke sal sê: Ek is ‘n held! Is dit nie wat baie van hierdie niksbeduidende swak Afrika State vandag doen nie? Hulle bal die vuis vir die groot Westerse Nasies, en laasgenoemde kruip op hulle knieë om hulle te paai.

Die meeste van hierdie Afrika en Asiatiese staatjies is nog in hulle barbaarse en onbeskaafde toestand, maar maak aanspraak op gelykheid met hulle meerderes met eeue van beskawing agter die rug.  Joël gee dus vir ons so ‘n raak beskrywing van hierdie dae waarin ons nou leef, dat ons blind moet wees om dit nie raak te sien nie.  Ongelukkig is ons blind want die God van hierdie wêreld het die sinne verblind van die ongelowiges - (2 Kor. 4:4).  Enige persoon of nasie wat moedswillig die evangelie minag of verwaarloos raak in ‘n toestand van blindheid en struikel in die helderste lig.

 

Vers 11 wys vir ons bale duidelik dat wanneer die heiden begin saamtrek vir die algehele vernietiging van die Volk van God, dan gee die Heer die bevel tot optrede aan sy engele, die helde van die HERE, om daarheen af te trek om sy volk te bewaar, beskerm en bevry. 

Psalm 103:20-21; (noem die engele)

20        “ - - - - - kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord!

21        ” - - - - - al sy leërskare, sy dienaars, wat sy welbehae doen!

Hulle sal sy erfdeel, Israel, beskerm en die heiden straf en verslaan.

Lees:

2 Thessalonicense 1:7-8;

7          “ - - - - die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele

8          in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.

Openbaring 19:17-18;

17        En ek het een engel sien staan in die son: en hy het met ‘n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg: Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God,

18        dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot.

Lees ook: Matthéüs 25:31:   Matthéüs 13:39-43.

 

In die dae van die Bybel het een engel in een nag 185,000 van Israel se vyande verslaan - (Jesaja 37:36).  Met die kruisiging van Jesus wou meer as twaalf legioene van engele Hom te hulp snel, maar hulle was nie toegelaat nie, want Jesus moes aan die kruis met sy bloed vir ons sondes betaal.  Maar hierdie keer gaan hulle saam met Hom kom in groot krag en heerlikheid en wee die heidense nasies wat hulle teen God en sy volk verset het. 

 

Vers 12: Soos alreeds aangedui, ons leef in die werklike dae nou, wanneer die heidene wakker geword het en hulleself klaarmaak om op te trek teen God se volk (die Christen Weste).  In my artikels: “Rusland in Profesie” en “Die Tyd van die Heiden” het ek in besonderhede ingegaan van hoe die heidense nasies by hulle menigtes teen God se Volk gaan optrek.  Dan sal die wêreld ‘n onbeskryflik heerlike en skouspelagtige daad van Goddelike ingryping aanskou wanneer die Heer tussenbeide sal tree om sy volk te red en die heiden te oordeel.

 

Verse 13-14: Die Bybel praat van die oordeel aan die einde van die eeu as die oestyd en van die engele as die maaiers, - (Matt. 13:39).  Dit is merkwaardig dat die nasionale kenteken van Rusland die hamer en die sekel is want Rusland word op haar naam genoem in Eségiël 38 en 39 in verband met die oordeel aan die einde van hierdie bedeling.  Ons weet ook dat Rusland militant ateïsties is. 

Lees self in u Bybel: Open. 14:18-20; Jesaja 63:1-6; Jesaja 2:10-22 vir verdere beskrywings van die slagting in die dal van beslissing.

 

Vers 15: Beskryf dieselfde toneel as in Joël 2:10,30-31.  U sal in ons uitleg van hoofstuk 2 ‘n volledige verduideliking van hierdie verse kry.

 

Vers 16: Die HERE self sal Hom haas tot die verdediging en beskerming van sy uitverkore volk.  Die nasies sal bewe van angs.

Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik: - (Ps. 2:5).

Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen! - (Open. 1:7). 

Lees ook: Hebreërs 12:25-29.

 

Die nasies wat God uitgetart het en ons Here Jesus die Christus verag het, sal dan hulle eie magteloosheid besef wanneer die HERE (JHWH) die hemel en die aarde in sy toorn begin skud.  Die Christus “verwerpers” sal versteend staan van vrees, maar die kinders van God sal gevul wees met blydskap en aanbidding, want hulle sal besef dat die Heer gekom het om hulle gebede te beantwoord en om sy Eie Naam te heilig voor die aangesig van die heiden:

“Die son sal verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre van die hemel sal val, en die kragte wat in die hemele is, sal geskud word” - (Markus 13:24-25 en Matt. 24:29). 

 

Die hemele en die aarde sal skud wanneer God sy stem verhef.  Die aarde sal dan weet wat dit is om God te hoor spreek in sy toorn.  Dan sal die neerlaag wat Sion (die Christelike Weste) in die gesig gestaar het, omskep word in oorwinning. Joël 2:21 sê:

Wees nie bevrees nie, o aarde, juig en wees bly, want die HERE doen groot dinge!

Lees ook: Miga 4:11-13,   Open. 19:11-15.

Dit sal dan ook die onmiddellike voorloper wees tot die Wederkoms van die Seun van God om op die Troon van Dawid te kom sit en begin met sy Duisendjarige Vrederyk.

Lees: Lukas 1:31-33;   Matthéüs 25:31-32.

Lees ook die volgende Skrifte wat baie nou hiermee saamgaan en vir u tot groot seën sal wees:

Hag. 2:21-22;   Eség. 38:21;   Sag. 12:4;   Sag. 14:12-15;   Open. 19:17-19.

Teen hierdie selfde tyd sal:

Openbaring 20:1-3;

1          EN ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.

2          En hy het die draak gegryp - die ou slang wat die duiwel en die Satan is - en hy het hom gebind duisend jaar lank. 

3          en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.

 


Volle Koninkryk Seëninge

(Joël 3:17-21)

 

So sal dan in sy volle glorie die Duisendjarige Vrederyk op aarde van ons Here Jesus aanbreek.  Dan sal ten volle die Onse Vader beantwoord wees:

“ - - - - laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde.

Lees: Sagaría 12:8;   Sagaría 14:9.

Jeremia 3:17-18;

17        In dié tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die HERE; en al die nasies sal daarheen saamkom vanweë die Naam van die HERE in Jerusalem, en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hul bose hart nie.

18        In dié dae sal die huis van Juda (die twee stamme) gaan na die huis van Israel (die tien stamme), en hulle sal saam uit die Noordland kom in die land wat Ek aan julle vaders as erfenis gegee het.

Jerusalem sal die hoofstad van die Nuwe Wêreld wees, en die Here Jesus sal Koning wees oor die hele aarde.

En die HERE sal Koning wees oor die hele aarde; in dié dag sal die HERE een wees, en sy Naam een - (Sag. 14:9).

Lees ook:

Jes. 35;  Jes. 52:1;  Ps. 2:6;  Open. 19:8;  Nah. 1:15;  Sag. 14:21;  Open. 21:27.

 

Dan sal blydskap weer terugkeer na hierdie ou aarde en geween en gekerm en moeite en kommer en sorge sal verdwyn.  Dit is dan wanneer die belofte wat ons Here Jesus met die laaste Avondmaal gemaak het, naamlik dat Hy eendag weer die vrug van die wynstok nuut saam met sy verlostes in die koninkryk van sy Vader sal drink, vervul sal word.

Lees: Matt. 26:29;   Luk. 22:18;   Joh. 2:10;   Luk. 12:37;   Joël 3:18.

 

Die aarde sal haar opbrengs in oorvloed lewer en daar sal nooit meer enige vrees of hongersnood wees nie:

Vir ‘n doringboom sal ‘n sipres opgaan; vir ‘n distel sal ‘n mirteboom opgaan; en dit sal vir die HERE wees tot ‘n naam, tot ‘n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie - (Jes. 55:13.)

En ek sal vir hulle plante van naam verwek, sodat hulle nie meer deur hongersnood in die land weggeruk sal word nie en die smaad van die nasies (heidene) nie meer sal dra nie - (Eség. 34:29).

 

Lees verseker ook:

Jes. 2:1-5;   Jes. 11:1-9;   Eség. 34:11-31;   Miga 4:1-5;   Rom. 8:18-25;  

Eség. 36:29-30;   Amos 9:13.

In hierdie herstelde koninkryk sal die wat aan die eerste opstanding deelgeneem het, saam met Christus heers en regeer.

Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank - (Open. 20:6).

Nou terwyl ons hierdie laaste paar jaar van hierdie bedeling betree, kom die oproep opnuut tot ons om ons al op die altaar te lê vir God.  Groot sal ons beloning wees.  Dit is ‘n veelbewoë tyd - ‘n swarte nag wat sal uitloop op ‘n helder dag.  Aan hulle wat oorwin word niks minder aangebied as heerskappy saam met Christus nie:

Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met My Vader op sy troon gaan sit het - (Open. 3:21). 

As ons verdra, sal ons met Hom regeer. As ons Hom verloën, sal Hy ons ook verloën - (2 Tim. 2:12). 

En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word - (Rom. 8:17). 

In die Boodskap van ‘n Opgestane Christus aan elk van die sewe gemeentes is daar ‘n heerlike belofte aan diegene wat oorwin.

Éfese:

“- - - - Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne-in die paradys van God is - (Open. 2:7).

Smirna:

“- - - - - Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie -  (Open. 2:11). 

Pérgamus:

“- - - - - Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang –

(Open. 2:17).

Thiatíre:

26        En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee,

27        en hy sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het - (Open. 2:26-27). 

Sardis:

“Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele - (Open. 3:5).


Filadelfía:

Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam –

(Open. 3:12). 

Laodicéa:

Aan hom wat oorwin sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het - (Open. 3:21).

 

Openbaring 21:5-8;

5          En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.

6          En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstiges sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.

7          Hy wat oorwin sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God wees, en hy sal vir My ‘n seun wees.

8          Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars - hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood. 

 

Einde.

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157578
This_MonthThis_Month1087
All daysAll days157578