new-top-banner-english

Die boek van Openbaring(A)

E-Boek: Die boek van Openbaring

Algemene Inleiding

Die boek van Openbaring word oor die algemeen beskou as die moeilikste boek in die hele Bybel om te verstaan.  Indien ons egter die regte sleutel het, dan is dit gladnie moeilik om sy boodskap te verstaan nie.  Dit is die opsomming van die ganse Bybel, en openbaar God se doel en plan vir al die eeue. 

 

Ons kan dit kortliks as volg opsom:

Waar die boek Génesis ons vertel hoe die Paradys verloor is;

Vertel die boek van Openbaring ons hoe die Paradys herwin is.

Dit is van die uiterste belang om te onthou dat, omdat die boek van Openbaring die laaste boek in die Bybel is, sal dit van al die simboliek, leerstellings en beeldspraak van die ganse Skrif gebruik maak.  Dit sal die hele verhaal van God se doel met die mens voltooi en afrond.

 

Hierdie boek is baie simbolies geskryf.  ‘n Alwyse en liefdevolle God het dit met ‘n besondere doel gedoen om aan te toon hoedat Hy die mens ‘n vrye keuse gegee het, maar tog die einde vanaf die begin voorsien het.  Sodoende sou Hy gedurig ingryp, en die bootjie dwarsdeur al die golwe van die onstuimige see wat deur die menslike winde van self-wil, valse godsdienste en vrugtelose “werke” opgejaag is, stuur tot in die veilige hawe van die wêreldwye Koninkryk van sy Seun Jesus Christus waarin uiteindelik sy wil op aarde volbring sal word, net soos in die hemel - (Matt. 6:10).

 

Deur middel van hierdie boek demonstreer Hy weereens dat Hy alleen God is, met die mag om sy wil te volbring, en dat Hy alleen kan doen wat geen ander kan doen nie, en dit is: Om die einde vanaf die begin bekend te maak.

Die Apostel Johannes het in ‘n soort previsie, tonele in werklikheid aanskou, wat eeue ver verwyderd was van die dag waarin hy geleef het.  Hy kon nie daardie tonele in die moderne terminologie beskryf nie, daarom het hy woorde gebruik waaroor hy beskik het, om die indrukke weer te gee wat daardie tonele op sy gemoed gemaak het.  Dit is die rede waarom sy beskrywing van hedendaagse gebeure wat hy toe al in visie gesien het, in woorde amper soos ‘n prentstrokie voorkom. 

Laat ons hierdie tonele wat vir ons so noukeurig beskryf word, weer voor die gees roep, dan sal daar by wyse van ‘n terugblik, al die belangrikste gebeure van die afgelope tweeduisend jaar, in hulle volgorde voor ons geestesoog verby marsjeer.  Dink weer vir ‘n oomblik daaroor na dat die apostel in werklikheid ons moderne tye in die gees gesien het - hy het as 't ware ‘n voorvertoning van dinge wat in sy tyd nog moes kom, bygewoon.  Hy het die akteurs wat nog gebore sou word gesien, miskien baie van u wat nou hierdie woorde lees! 

Hierdie feite moet baie duidelik in gedagte gehou word wanneer ons die profetiese boodskap van die boek van Openbaring lees.  Hierdie boek is ‘n panorama van kerk en wêreldaktiwiteite vanaf Johannes se tyd tot met die Wederkoms van Christus, wat God deur Jesus aan Johannes gegee het om ons te lei en te leer.  Die Christen wat die bestudering van hierdie “Boek” verwaarloos, draai sy rug op ‘n lewensbelangrike boodskap, wat God as so noodsaaklik beskou het, dat Hy dit as ‘n spesiale “openbaring” gegee het om aan sy volk oor te dra.  Johannes het nie net getuig van die waaragtigheid van hierdie boodskap nie, en dat dit van God was nie, maar ook van die betroubaarheid van die getuienis van Jesus Christus.  Verderaan verklaar hy dat die getuienis van Jesus die Gees van die profesie is - (Open. 19:10).

 

Daniël en Openbaring.

 

Die boeke van Daniël en Openbaring moet saam gelees word.  Die boek van Openbaring is die natuurlike opvolger van Daniël, net soos die Nuwe Testament die Ou Testament opvolg.  Die een vul die ander aan.

Aangaande die afgelope 2566jaar, (d.w.s. vanaf ongeveer 600 v.C. tot nou, 1966), kan ons in breë trekke sê dat: Daniël die een derde hiervan in besonderhede behandel, en die orige twee derdes net in hooftrekke.  Openbaring gee hierdie laaste twee derdes weer in besonderheid.  Met ander woorde, Openbaring neem ons vanaf die Eerste Koms van Jesus, deur die Groot Verdrukking na Armagéddon en die Tweede Koms van Jesus Christus, die Nuwe Hemele en die Nuwe Aarde, die Koninkryk, die “kort tydjie” van Openbaring 20, en dan die Ewigheid! 

Is u gereed om met ‘n ongesluierde gesig op te kyk in al hierdie openbarings terwyl die majesteit daarvan weldra oor u hele wese gaan spoel, wanneer hierdie Boek vir u gaan begin oopgaan? 

 

Sentrale Tema.

 

Ons kan hierdie boek opsom deur te sê dat die middelpunt waarom al hierdie openbarings wentel is die Persoon van ons Here Jesus Christus in sy besondere verwantskap aan sy kerk en sy koninkryk. 

 

Ons sien dat dit die “openbaring van Jesus Christus” is - Open. 1:1) as Saligmaker en Here van alle here en Koning van alle konings. 

Die tema is die voltooiing van God se werk van herstel (6,000jaar) waarna die mens in sy rus sal ingaan. 

 

Soos ons alreeds gesê het;

Begin die boek Génesis met die “paradys verloor”,

en Openbaring eindig met die “paradys herwin”. 

Dit beskryf in besonderheid die finale stryd waarin Lucifer onttroon, en Jesus Christus gekroon word. 

Lees verseker Romeine 11:33-36.

 

Beknopte oorsig van Inhoud.

 

Daar is drie hoof kronologiese konstruksies of indelings.

(a) Hoofstukke 1 tot 3: - (Veral hoofstukke 2 en 3).

Hierdie indeling dek die tydperk vanaf die jaar 96 na Christus, (die boek Openbaring is in hierdie tyd geskryf) tot en met die Wederkoms van Christus en die Duisendjarige Vredesryk, en handel oor die Christelike Kerk, die Heidense Romeinse Ryk, die Tydperk van Roomse Opperheerskappy en die Koninkryk van Christus, met die klem op die Christelike Kerk.

(b) Hoofstukke 4 tot 11: - (Veral hoofstukke 6 tot 11).

Hierdie gedeelte dek ook die tydperk vanaf die jaar 96 na Christus tot die Wederkoms van Christus en die Duisendjarige Vredesryk en handel oor die Kerk van Christus, die Heidense Romeinse Ryk, die Rooms Katolieke Tydperk en die Koninkryk van Christus, met die spesiale klem op die tydperk van die opperheerskappy van die Pous.

(c) Hoofstukke 12 tot 22:

Hierin word die tydperk vanaf die Eerste Koms van Christus tot by sy Wederkoms en die oprigting van sy Koninkryk op aarde gedek, en handel oor die Christelike Kerk, Heidense Rome, “Roomse Rome”, die Koninkryk van Christus, met spesiale klem op die tydperk van die Opperheerskappy van die Pouse en die Koninkryk van Christus.

Die boek van Openbaring dek dus ‘n periode van 3,000jaar wêreldgeskiedenis, geskryf nog voordat dit plaasgevind het; ‘n onteenseglike bewys dat dit deur God geïnspireer is. 

 

Opskrifte en Indelings.

 

Daar is vyf hoof indelings:

(1) Die 7 Briewe (hoofstukke 1:9 tot 3:22).

(2) Die 7 Seëls (hoofstukke 4:1 tot 8:1).

(3) Die 7 Basuine (hoofstukke 8:2 tot 11:19).

(4) Die 7 Skale (hoofstukke 15:1 tot 16:21).

(5) Dan hoofstukke 17 tot 22: Die nasleep van die “7de Skaal”,

Die Oordeel en dan die vestiging van Christus se Koninkryk op aarde.

 

Verskillende Rigtings van Uitleg.

 

Daar is vier verskillende vertolkings van die boek van Openbaring.

(A). Die Futuristiese:

Hierdie skool leer dat hoofstukke 4 (of) 6 tot 22 nog in die toekoms vervul moet word.

(B). Die Historiese:

Hulle sê dat daar vanaf Johannes se tyd ‘n kronologiese vervulling in die geskiedenis is van die boek van Openbaring.  Ons behoort aan hierdie leerskool. 

(C). Die Praeteriste:

Hulle sê dat die boek van Openbaring alreeds lankal vervul is.

(D). Die Harmoniste:

Hulle probeer om hierdie verskillende vertolkings met mekaar te versoen en te laat harmoniseer.

Hierdie laaste twee leerskole is so by verre in die minderheid, dat ons hulle nie verder sal behandel nie.

Die Futuriste glo in ‘n geheime “koms” van Christus vir sy eie.  Na hierdie geheime “koms” sal daar dan ‘n periode van 3½ jaar (sommige sê 7jaar) wees, wanneer die Antichris of Bees op die aarde sal regeer, en die Groot Verdrukking sal veroorsaak.  Gedurende hierdie periode sal hoofstukke 4 tot 19 dan vervul word.

Hierdie teorie is gedurende die 16de eeu deur die Roomse Jesuïtiese priester Ribera ontwerp om stof in die oë van die Hervormers te skop, wat die Pousdom begin herken het as die groot hoer van hoofstuk 17;

en die Roomse Kerk as die “vrou - - - - - dronk van die bloed van die heiliges en van die getuies van Jesus - - - - - ” - (Open. 17:6).

 

John Nelson Darby wat die stigter van die “Plymouth Brethren” in 1830 was, het hierdie teorie verder uitborduur.  Dis baie tragies om dit te sê, maar tog waar: die grootste gedeelte van die Protestante aanvaar vandag hierdie Rooms geïnspireerde vertolking sondermeer. 

 

Die Historiste, wie se vertolking ons onderskryf, tel onder hulle geledere sulke luisterryke name uit die verlede soos Wycliffe, Martin Luther, John Knox, Isaac Newton, John Wesley, Charles Finney, C. H. Spurgeon, D. L. Moody, en nog baie andere. 

 

Die Historiese vertolking is gegrondves op vervulde profesie; deur dit te volg betree ons die vaste grond van feite wat alreeds plaasgevind het.  Met die Boek van Openbaring in die een hand en die Geskiedenisboek in die ander, kan ons die vervulling van die profesieë van hierdie Heilige Gees geïnspireerde Boek bevestig.

 

Die Futuriste het voorspel dat Mussolini die Heilige Romeinse Ryk sou laat herleef.  Toe sy ster verskiet, het hulle weer gesê dit was Adolf Hitler.  Nou sê hulle weer dit is die groep nasies wat die Europese Gemeenskapmark vorm, met Wes-Duitsland as hulle leier.

 


Hoofstuk 1

Die Bybel is Waar

Openbaring 1:1-20.

Vers 1;

DIE openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het. 

Dit is die “openbaring van Jesus Christus” en nie van Johannes nie, soos die meeste mense dink. 

Dit is die openbaring van Jesus Christus en nie die misterie van Jesus Christus nie. 

Dit is om te toon, en nie om te verberg nie, wat gou moet gebeur.

Hierdie openbaring is aan sy diensknegte, diegene wat Hom liefhet en Hom dien. 

Lees: Joh. 7:17;  Joh. 12:26;  Joh. 14:15,21,23-26. 

Ons lees dat Hy dit  “te kenne gegee het”.  Hy het dit in tekens en simbole gegee; die betekenis waarvan met die verloop van hulle vervulling deur die geskiedenis duidelik sou word. 

Hierdie Boek is die openbaring van Christus se triomf oor: die Nasies, Satan (die eintlike Antichris), en oor alle teenstand.

Dit is ook ‘n openbaring van hoe die heiliges saam met Christus sal regeer, en van die uiteindelike straf van Satan.  Dit is waarom Satan en al sy dienaars hierdie Boek haat en hulle uiterste doen om dit geslote te hou. 

Ons sal ook hier ‘n duidelike beskrywing vind van die omverwerping van die koninkryke van hierdie ou aarde en al hulle onderdrukkende stelsels.  Ons gaan lees van die nuwe hemele en die nuwe aarde waarin geregtigheid woon.  Die Nuwe Stad, die Nuwe Jerusalem en die Nuwe Bruid aan wie die stad gaan behoort, gaan aan ons voorgestel word.  God gaan alles nuut maak, en Hy alleen sal regeer 

Dit is die getuienis van Jesus Christus, en getuig ook van die woord van God, - (vers 2).  Diegene wat dit lees, hoor en onderhou sal geseënd wees. 

Let op die woord bewaar in (vers 3).  Gehoorsaamheid is die sleutel tot die seëninge van God.  Diegene wat sy Woord bewaar is hulle wat hulleself van hulle sondes bekeer, dit bely en laat staan, wat God gehoorsaam is in alles, sy Woord uitleef, en Hom erken as Heer van hulle lewe.  Die tyd is naby (vers 3), vandag meer as ooit tevore; laat ons dan waak, werk, bid en verduur meer as ooit tevore.

Vers 4;

JOHANNES aan die sewe gemeentes in Asië: Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste wat voor sy troon is.

Let daarop dat hierdie sewe gemeentes nie in Judea of Jerusalem is nie, maar in Asië.  Hierdie Asië was die gebied wat vandag as Turkye bekend staan, soos u baie maklik kan sien deur net na ‘n kaart agter in u Bybel te kyk.  Dit is van die uiterste belang hierdie, naamlik dat die boodskap van die boek van Openbaring nie aan die Jode van Palestina gerig was nie, maar aan hulle in Asië.  Die nakomelinge van die Tien Stamme van Israel, dit is die Huis van Israel, het in daardie tyd in daardie gebied gewoon.  Hulle was afsonderlik van die Huis van Juda, van wie die Jode afkomstig is.  Hierdie sewe gemeentes was dus onder die afstammelinge van die sogenaamde “Verlore Tien Stamme van Israel” gevestig. 

Lees die volgende Skrifte om te sien hoe die Bybel die Huis van Israel en die Huis van Juda van mekaar onderskei:

Jer. 3:6-8;  1 Kon. 12;  Ps. 114:1-2;  Eség. 37;  Sag. 11:7-14;  1 Kron. 5:1-2;  en daar is nog baie meer.

Hierdie tien stamme wat in ballingskap na Assirië weggevoer is - (2 Kon. 17) tussen die jare 741 en 721 v.C., het nooit weer na Palestina teruggekeer nie.  In die tyd van Christus was net die Jode (die afstammelinge van die Huis van Juda) daar.  Die tien stamme het dus geen aandeel aan die kruisiging van Jesus gehad nie.  Hulle was dus nie verantwoordelik vir die verskriklike oordeel wat die Jode oor hulleself uitgespreek het toe hulle uitgeskreeu het: “Neem weg, neem weg, kruisig Hom! Laat sy bloed op ons en op ons kinders kom!” - (Joh. 19:15; Matt. 27:25)  

Ten tye van die skrywe van die “Boek van Openbaring” het hierdie sogenaamde verlore tien stamme van Israel hulself dan in die gebied van Asië en sy omgewing bevind. 

Lees bietjie hoe Jakobus en Petrus aan hierdie selfde mense skryf: 

Jakobus 1:1;

            JAKOBUS, ‘n dienskneg van God en die Here Jesus Christus, aan die twaalf stamme wat in die verstrooiing is: Groete!

Hy rig homself tot die twaalf stamme, want na die Babiloniese ballingskap van die Huis van Juda het baie van hulle ook nie saam met Esra en Nehemía teruggekeer na Palestina om Jerusalem te herbou nie, en dus ook in verstrooiing gebly.

1 Petrus 1:1-2;

1          PETRUS, ‘n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galásië, Kappadócië, Asië en Bithínië,

2          uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word! 

1 Petrus 2:9-10;

9          Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

10         julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. 

Vergelyk:  Hoséa 2:22; Hos. 1:10;

22         En Ek sal haar vir My saai in die land en My oor Lo-Rugáma ontferm, en aan Lo-Ammi sê: Jy is my volk; en hy sal sê: My God!

10         Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie; en in plaas dat aan hulle gesê word: Julle is nie my volk nie, -- sal aan hulle gesê word: Julle is kinders van die lewende God. 

Dit is die hele boodskap van Hoséa: Israel, die owerspelige en ontroue vrou van Jehova, verwerp, maar uiteindelik gereinig en herstel.  Sy boodskap kan opgesom word in hierdie twee woorde, Lo-ammi, “nie my volk nie”, en Ammi, “my volk”.  “My volk” is ‘n uitdrukking wat in die Ou Testament uitsluitlik net met betrekking tot Israel die nasie gebruik word.  “Israel” in Hoséa beteken die Tien Stamme van die Noordelike Koninkryk in teenstelling met Juda (die stamme Juda en Benjamin) wat die Suidelike Koninkryk uitgemaak het en getrou gebly het aan die Huis van Dawid.

Lees 1 Kon. 12:1-21; (Ons sal dit in besonderhede verduidelik wanneer ons die boek Hoséa behandel).

Hier is wat die Joodse Geskiedskrywer Josephus aangaande die Tien Stamme in die jaar 70 n.C. geskryf het: “Daar is net twee stamme (Juda en Benjamin) aan die Romeine onderworpe.  Die tien stamme is oorkant die Eufraat tot vandag toe, en is ‘n ontelbare menigte” ---

(Boek 2: Hfst. 5 Par. 2). 

Gedurende die loop van die eeue het hierdie tien stamme, onder verskillende name (net soos bv. die Uys-Trek, Retief-Trek, Potgieter-Trek, ens. van ons Voortrekkers) dwarsoor Europa getrek, en in die laaste paar eeue in die Wes Europese Nasies ontwikkel, van wie ook die oorgrote meerderheid van ons blankes in Suid-Afrika afstam. 

Hierdie boodskap van die boek van Openbaring was dus aan die huis van Israel (afsonderlik van die huis van Juda) gerig om haar te bemoedig gedurende haar lang geskiedenis van kastyding gedurende die eeue terwyl sy op pad was na haar eindbestemming, naamlik die volmaakte herstel as die volk van God met die Wederkoms van ons Here Jesus, die Seun van Dawid en die Koning en Herder van Israel.

Lees Eségiël 37. 

Paulus het in sy sendingreise op die voetspore van hierdie mense gevolg wat vervreemd van hulle God en hulle geloof geword en in die loop van die eeue soos heidene geword het, om hulle te soek en te vertel van die beloftes van God wat sonder berou is - (Rom. 11:29).  

Aan die Korinthiërs, bv. wat algemeen aanvaar word dat hulle heidene was, skryf hy as volg: “Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see” - (1 Kor. 10:1-4). 

Hierdie woorde kan net op letterlike Israel van toepassing wees, en tog sê Paulus vir hierdie sogenaamde heidense Korinthiërs dat daardie Israeliete van Moses se tyd, hulle vaders was.  So sal ons dit ook in die ander sendbriewe kan opspoor. 

Dit is vandag van die uiterste belang dat ons ook in hierdie betekenisvolle tyd na ons eie mense gaan (die meeste van wie die letterlike afstammelinge van hierdie sogenaamde “Verlore Tien Stamme van Israel” is, en hulle voor te berei vir hulle heerlike lotsbestemming as die volk van God.  Satan weet dit en daarom blaas hy die heiden vandag aan om God se Plan te dwarsboom.  Hy het dieselfde gedoen in die tyd van Daniël.  Lees  Daniël 10.  Ons sal dit volledig bewys in ons Studie oor die boek van Daniël. 

Indien die Weste (die ware Israel van God) nie terugkeer tot die Here Jesus die Christus nie, en dan die res van die wêreld ook na Hom toe lei nie, is daar geen hoop vir die menseras nie. 

Mense wat die boek van Openbaring sonder hierdie allerbelangrike sleutel probeer uitlê, sal nooit sy ware boodskap verstaan nie.  ‘n Duidelike begrip van hierdie boodskap is lewensbelangrik in hierdie dae van beslissing.  Die Weste moet haar afgode weggooi, haar bekeer van haar ontvlugtingspraktyke en gejaag na plesier en singenot, terugkeer na God en haar verantwoordelikheid aanvaar as die instrument in die hand van God om Christus na die volkere te bring en die wêreld na Christus toe!.

 

Die Sewe Geeste.

 

Lees Open. 1:4; - Dit dui op die Heilige Gees.

Jesaja 11:2 sê:

en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE”. 

Dit word hier geskryf in verband met die Duisendjarige Vrederyk van Christus op aarde, wanneer “die wolf sal wei by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ‘n klein seuntjie sal hulle aanja - - - - - - - en die leeu eet strooi soos die os” - (Jes. 11:1-9).

 

Die Konings van die Aarde.

 

Verse 5-6;

5          en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed

6          en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen. 

 

Die Eersgeborene uit die Dode:

Toe Lasarus, die weduwee se seun, en andere uit die dode opgewek is, was hulle nog in hulle sterflike Adamitiese liggame.  Maar Jesus het opgestaan in sy verheerlikte onsterflike Opstandingsliggaam.  Dit is die soort liggaam wat almal wat vir die eerste opstanding kwalifiseer, gedurende die Duisendjarige Vrederyk sal hê, en uiteindelik almal van diegene wat die ewige lewe sal beërwe. 

Lees: 1 Kor. 15:42-54. 

Hulle wat die eerste opstanding waardig gaan wees (vgl Open. 20:6), sal saam met Christus ‘n duisend jaar lank op aarde regeer. 

Lees: Open. 5:10;  Open. 3:21;  Matt. 5:5. 

Daarom word Hy dan ook die Owerste oor die konings van die aarde genoem.  Dit het Hy vir ons moontlik gemaak omdat; “Hy ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed” - (vers 5).

Lees: Exodus 19:5-6;  Gén. 12:1-3;  1 Petrus 2:9-10. 

Dit sal vir ons nog baie duideliker word wanneer ons by hoofstukke 21 en 22 kom. 

Let noukeurig daarop dat Bybelse “saligheid” alleen deur die vergieting van bloed geskied, - (Joh. 3:16;  Heb. 9:22). 

Dit is ‘n wassing, nie ‘n toedekking van ons sondes nie.

Dit is ‘n verlossing van ons sondes. 

Daar is geen saligheid terwyl ons nog in ons sondes leef nie. 

Ons word nie in ons sondes gered nie, maar van ons sondes.

 

Die Wederkoms.

Vers 7;

Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen! 

Dit dui beslis letterlik op die sigbare Wederkoms van ons Here Jesus.  Dis onmoontlik om al die Skrifture vir u voluit hier uit te skryf.  Hier is sommige om self in u Bybel noukeurig na te gaan.  U sal self sien dat dit ‘n sigbare wederkoms sal wees wat met die natuurlike oog gesien sal kan word, want die wat oor Hom rou bedryf sal nie gered wees nie. 

Lees: Hand. 1:11;  1 Thess. 4:16;  Hábakuk 3:3-6;  Sag. 14:3-9;  Open. 16:18; Haggai 2:6;  Matt. 24:27;  Daniël 7:13. 

Die woord “kyk”, in vers 7 is ‘n uitroep van verwondering en verbasing oor die grootsheid van die gesig.  Jesus se koms sal waarlik ‘n allesoortreffende, heerlike gebeurtenis wees, - (Matt. 24: 27-31). 

“Kyk, Hy kom!” Ongeredde vriend, ongeheiligde vriend, onvoorbereide vriend, onverskillige vriend, ongelowige vriend, gee ag en bekeer u!.

“Met die wolke”.  Dit dui heel moontlik op letterlike wolke, maar kan ook betrekking hê op die wolke van oordeel wat Sy koms sal voorafgaan en vergesel wanneer hierdie aarde geoordeel gaan word deur vuur en die “dwarrelwinde” van die oordele van God. 

Lees: 2 Petrus 3:10;  Jer. 23:19-20;  Jer. 30:23-24;  Esé. 1:4;  Jes. 66:15-16; Nahum 1:3-6.

Let op dat Jeremia sê, “aan die einde van die dae sal julle dit duidelik verstaan”.  Die waterstofbomme met hulle vuur en wolke van rook wat tot 80,000 voet die lug in pluim, laat ons dit al duidelik verstaan.  Ons leef in die laaste van die laaste dae.  Skik u om u God te ontmoet!

Sommige verstaan ook die wolke as wysende op die skares van verlostes wat Hom met sy koms sal vergesel, tesame met die menigtes van heilige engele.

Lees: Open. 19:11-14;  Hand. 1:9;  Efé. 4:8;  Judas 1:14. 

“Elke oog”.  Dit sal totale verwarring en groot smaadheid en ewige afgryslikheid vir al die verwerpers van Christus, die Godslasteraars, die ongehoorsames, die teruggevallenes en die ontroue herders beteken.  Die rou bedryf sal luid, skrikwekkend en bejammerenswaardig wees.  Waar staan u?   In ooreenstemming met so baie ander Skrifte wys dit vir ons dat die koms van Christus oor ‘n wêreld gaan kom wat totaal onvoorbereid daarop gaan wees. 

Lees: Matt. 13:41-43;  Matt. 22:11-14;  Matt. 24:50-51;  1 Thess. 5:1-3; 

Open. 16:15. 

Vers 8;

Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. 

Dit dui onteenseglik op die Godheid van ons Here Jesus die Christus. In vers 17 sê Jesus: “Ek is die eerste en die laaste”. Daar kan nie twee eerstes en laastes wees nie, wat bewys dat Jesus en die Vader -- Een is.

 

Die Here Jesus besoek Johannes.

Vers 9;

EK, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus.

“Julle broeder”.

Ons kan alleen broeders in die gees wees deur Jesus Christus. (Joh. 1:12).  Daar is nie so ‘n ding soos die universele Vaderskap van God nie. 

Jesus het selfs vir die klomp Fariseërs wat Hom gedurigdeur so vervolg het, gesê dat hulle die duiwel as vader gehad het - (Joh. 8:44).

“Deelgenoot in die verdrukking”.

Jesus het vir sy dissipels gesê: “In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin” - (Joh. 16:33). 

Lees: Hand. 14:22;  2 Tim. 3:12. 

“In die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus”. 

Dit dui op die Messiaanse Koninkryk van ons Here Jesus waarvan die engel uit die hemel gesê het:” - - - - - en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee, en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob (al twaalf die stamme van Israel) tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie” - (Luk. 1:31-33).  Diegene wat saam met Hom sal regeer sal in hulle verheerlikte liggame wees: - - - - - -

(Open. 3:21;  2 Tim. 2:12;  Heb. 11:35;  1 Joh. 3:1-3),

- - - - - - maar dit sal hier op aarde wees.

Lees: Matt. 6:10;  Sag. 14:9;  Jes. 11:9.

 

Dit sal oor ‘n letterlike Israel wees, en oor letterlike volkere hier op aarde. 

Lees: 2 Sam. 7:4-29; Ps. 89:3-4, 27-37.

“Lydsaamheid”.

Jesus was lydsaam toe Hy beledig, uitgeskel, uitgemaak was vir alles wat sleg was, bespot, beskimp en verkleineer was.  Ons kan nie in daardie koninkryk regeer sonder hierdie lydsaamheid nie. 

Lees: 1 Petrus 2:21.

“Patmos”:

Johannes was na hierdie eensame eiland naby die kus van daardie “Asië” waar die sewe gemeentes was aan wie hierdie boodskap gestuur is, deur die wrede Romeinse Keiser Domitian verban, omdat hy nie die woord van God verloën het nie, en ook nie bang was om vir Jesus Christus te getuig nie.  Die eensame en verlate plekke van die lewe bring soms die Goddelike Teenwoordigheid baie naby.  Verdrukking en openbaring gaan gewoonlik hand aan hand. 

Hierdie openbaring van Jesus Christus is vandag ons erfenis omdat “een” eensame en getroue volgeling van die Násarener gewillig was om liewer verdrukking te ly as kompromie met die wêreld, die vlees en die duiwel te maak.  Johannes, tesame met al die martelare dwarsdeur die eeue, wat verdrukking en vervolging terwille van die Naam van Jesus moes verduur, kon waarlik sê: “Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my”.

Verse 10-11;

10         Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ‘n groot stem gehoor, soos van ‘n basuin,

11         wat sê: Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in ‘n boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is:, na Éfese en Smirna en Pérgamus en Thiatíre en Sardis en Filadelfía en Laodicéa. 

Die dag van die Here hier, is die Christelike Sabbatdag, die eerste dag van die week, en moet nie verwar word met “die dag van die Here” nie, wat die dag van oordeel en van wraak sal wees wat sy klimaks met Armagéddon en die Wederkoms van Christus sal bereik nie.

 

Mag die HERE gee dat meer van sy kinders die HERE se dag sal heilig, sodat hulle ook in die Gees (die Heilige Gees) kan wees en die Here Jesus ‘n kans gee om Homself aan hulle te openbaar, en aan hulle kan sê wat Hy wil hê dat hulle moet doen.  Maar instede daarvan, is hulle besig met tydelike aardse dinge soos hulle Sondagkoerante, storieboeke, vermaaklikheid, onnodige kos maak, en dies meer, sodat die HERE nooit eers ‘n kans kry om iets vir hulle te sê nie.

 

In vers 11, herbevestig ons Heer sy Godheid.  En terwyl Hy aldus sy absolute Almag afkondig, let daarop wie Hy aanspreek:  Niemand anders as die sewe gemeentes in Asië nie, en Hy noem hulle op hulle name!  O, ja, Hy het met ons eie voorvaders, die tien stamme van Israel gepraat.  Hoe heilig, hoe plegtig, hoe uiters noodsaaklik is dit nie dat ons goed sal luister wat die Gees het om aan die gemeentes vir hierdie laaste dae te sê het nie. 

Verse 12-13;

12         Toe draai ek my om, om te sien watter stem met my gespreek het; en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars,

13         en tussen die sewe kandelaars Een soos die Seun van die mens met ‘n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met ‘n goue gordel.

In die dae van die Ou Testament was daar altyd ‘n goue kandelaar met sewe takke binne die Tabernakel om lig in die duisternis te verskaf.  Hier word hierdie simbool gebruik om die ware kerk voor te stel, waardeur die Gees van God kon vloei om Israel en die wêreld te verlig.  Jesus self staan tussen die sewe kandelaars, die “Groot Hoëpriester” wat Israel losgekoop het met sy eie bloed, om sodoende hulle terugkeer na Hom moontlik te maak.  Hy was begerig om die volmaakte kerk te bou, of met ander woorde, ‘n uitgesoekte liggaam van oorwinnaars, deur middel van wie Hy eendag oor die huis van Jakob sou regeer tot die uiteindelike seën en heil van die ganse mensheid.  Hiervoor het Hy ‘n baie getroue en volmaakte kerk nodig. 

Daarom lees ons in Efésiërs 5:26-27; 

26         om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,

27         sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.

Lees: Matthéüs 16:18.

Verse 14-17;

14         Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ‘n vuurvlam,

15         en sy voete soos blink koper wat gloei soos in ‘n oond, en sy stem soos die stem van baie waters.

16         En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en ‘n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. 

17         En toe ek Hom sien, val ek soos ‘n dooie aan sy voete; en Hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste. 

Hierdie gesig stem baie nou ooreen met net so ‘n heerlike gesig van die verheerlikte opgewekte Heiland wat Paulus op die Damaskus pad gehad het.  U kan dit self in Hand. 26:13-18, lees. 

Vers 14 - stem baie ooreen met - Daniël 7:13-14;

13         Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nadergebring voor Hom.

14         En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. 

Jesaja 9:5 sê;

5          Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors --

 

“Witheid” - (vers14).  

Die witheid spreek ook van reinheid en volmaaktheid van karakter. 

Vergelyk vers 15 met 1 Kor. 15:25;

25         Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. 

Ons sien Hom in sy grote krag om te genees, lewendig te maak, te bekragtig, te verlig en om die uitverkorenes te besiel vir hulle taak.

 

“En gegord om die bors met ‘n goue gordel” - (vers 13). 

Met sy Eerste Koms het Hy op een geleentheid ‘n handdoek om Hom gebind en sy dissipels se voete gewas.  Dit was simbolies van nederige diens,- - - - -

Vergelyk Matthéüs 20:28. 

- - - - - maar nou: ‘n “goue gordel”, - dit beteken die Koning, die Regter. 

Op aarde was die doek om sy heupe, die simbool van die dienskneg.  Maar in hierdie gesig is dit ‘n “goue gordel om die bors” wat simbolies is van ‘n Heerser, Koning, Staatsman en Regter, soos u self sal kan vasstel deur net te kyk na ‘n portret van enige van die Keisers van Rome, as ‘n voorbeeld.

 

“Sy oë soos ‘n vuurvlam” - (vers14).  

Op aarde het daardie oë geween oor Lasarus en Jerusalem, maar hier flits hulle soos die weerlig.  Hulle deursoek, deurboor, onderskei en oordeel. 

Lees Matt. 22:1-14; die gelykenis van die bruilof wat die koning vir sy seun klaargemaak het.  Let veral op vers 11: “En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ‘n bruilofskleed aan het nie.”  Verskriklik was dit vir daardie persoon, want hy was uitgewerp in die buitenste duisternis waar daar geween was en gekners van die tande.

 

“Onse God is ‘n verterende vuur”. Ons sien Hom vir Adam en Eva uitwerp uit die Tuin van Eden, en ‘n gérub aanstel met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak.  Hy verskyn aan Moses in die brandende bos; aan Israel op berg Sinai in vuurvlamme en ‘n digte rook; en op Pinksterdag in - tonge van vuur. In die kerk brand sy oordeel, want die oordeel van God sal by die Huis van God begin.  Daarom sê Hy aan die louwarm kerk van Laodicéa, “Ek sal jou uit my mond spuug!”

“Koper” - (vers 15).

Die “koper” spreek van oordeel onder sy volk, 

 

Die “stem soos die stem van baie waters” - (vers 15).

Wys die magtige ontembare oorwinnaarskrag van die opgestane Seun van God. 

In Matt. 11:28 is dit die sagte medelydende stem wat uitnooi:

“Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee”. 

Hier is dit die stem van die Leeu van die stam van Juda. 

 

“In Sy regterhand sewe sterre” - (vers 16).

Die regterhand verteenwoordig die ereplek, waardigheid en uitvoerende mag en krag. 

 

“Sewe Sterre” - (vers 20).  

Is die leraars van die sewe gemeentes.  Dit beteken predikers, boodskappers, getuies. 

 

Daniël 12:3;

3          En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos.  

In God se hand; gehoorsaam, glinsterend in die duisternis, verteenwoordig hulle die hemelse land in ‘n vyandige wêreld.

Vergelyk: Johannes 16:33.

 

“‘n Skerp tweesnydende swaard uit Sy mond”. (v.16)

Hebreërs 4:12; 

Want die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard - - - - - - . 

Jesus is die Woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het –

(Joh. 1:14). 

In Openbaring 19:15-16 (lees ons van Hom wat op die wit perd gesit het);

15         En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. 

16         En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here. 

Lees: Jesaja 63:1-4.

 

“Sy gesig was soos die son wat skyn in sy krag” - (v.16). 

Op aarde het Hy geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie, -- (Jes. 53:2), maar nou: Die Verheerlikte Christus wandel nou te midde van die sewe kandelaars, sy kerk op aarde, as die deurgronder van elke gedagte en voorneme van die hart.

 

“Die eerste en die laaste” - (vers 17). 

Vergelyk dit met die Alfa en die Oméga van verse 8 en 11. 

Hier word die Godheid van Jesus onteenseglik erken.  Daar kan nie twee eerstes en laastes wees nie,  net Een, en dit is God. 

 

Vers 18; 

en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid.  Amen.  En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood.

Jesus is die enigste Een wat dit kan sê.

Alle andere wat gesterf het kan maar net sê, ek het gelewe, maar is nou dood.  Die laaste vyand wat vernietig sal word is die dood -- (1 Kor. 15:26) en Jesus het die dood klaar oorwin.  Prys sy Naam tot in alle ewigheid. 

Die doderyk - “Hades” in die Grieks, is die plek waar die geeste, van diegene wat buite Christus gesterf het, nou verkeer. 

Die dood hier beteken die eerste dood,dit is, die dood van die liggaam. 

Lees 1 Kor. 15:26, 54-57, - die ewige verdoemenis, waar almal wat die Seun ongehoorsaam was, hulleself sal bevind, - (Joh. 3:36), is die tweede dood, waarvan ons meer in Openbaring hoofstuk 20 sal sien. 

Verse 19-20; 

19         Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is sowel as die wat gaan gebeur;

20         die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in my regterhand, gesien het en die sewe goue kandelaars: die sewe sterre is die engele (leraars) van die sewe gemeentes, en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes. 

Hier is een van die bewyse dat dit op die Christelike Sabbatdag is dat Johannes hierdie openbaring ontvang het.  Hy het die dinge gesien wat is, dit wil sê, wat alreeds in sy tyd bestaan het, en die dinge wat, sover dit hom op daardie moment betref het, nog gaan gebeur.  Hy was dus nie in die gees weggevoer na die “Dag van die HERE”, dit is Armagéddon nie, waar hy toe alles gesien het wat net in daardie dag sou plaasvind nie.  Nee, terwyl hy in diepe gemeenskap was met die Heer op die Rusdag, toe wys die Heer vir hom in ‘n paar oomblikke se tyd die kronologiese verloop van die geskiedenis van die wêreld vanaf sy tyd tot op ons dae en die voleinding van hierdie bedeling (of eeu) met die Wederkoms van Christus. 

Sien ons studie: “Die Groot Verdrukking”. 

 

Die “sewe sterre” was dan die sewe leraars van die sewe gemeentes van Asië in Johannes se tyd, en die sewe kandelaars was die sewe gemeentes.  Hulle was ook verteenwoordigend van die Sewe Kerk Tydperke, wat sou strek vanaf Johannes se tyd tot met die Wederkoms van ons Here Jesus.  Ons sal in daardie sewe gemeentes ‘n presiese weerkaatsing sien van elke kerk tydperk dwarsoor die twee Millenniums tussen die eerste en tweede koms van Jesus, wat bekend staan as “die laaste dae”.

 

Soos ons nou gaan sien, het Johannes opdrag van ons Here Jesus ontvang om aan elk van daardie leraars afsonderlik persoonlik te skryf: Die Boodskap wat ‘n Opgestane Jesus, as die Hoof van die Gemeente, gestuur het.

Bestel die boek van Openbaring om verder te kan lees...

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533