new-top-banner-english

Die brief aan die Efesiers

E-Boek: Paulus se brief aan die Efesiers

Ons gaan Efésiërs behandel onder ‘n paar kern indelings soos:-

1)         Want u is lank tevore uitverkore.

                   Teks Efé.1:4-5.

2)         Want u is Sy maaksel;

                   Teks Efé.2:10

Dit handel dan oor die hele Efésiërs van hoofstuk 1:1 tot hoofstuk 2:10.

3)         Want u burgerskap van Israel is terug gekoop. 

                   Teks Efé. 2:12-18.

4)         Want u is gebou op die fondament van die apostels en profete.

                   Teks Efé. 2:20.

5)         Sodat julle die verborgenheid van Christus kan verstaan. 

                   Teks Efé. 3:3-9.

6)         Sodat die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word.

                   Teks Efé. 3:10-11.

7)         Kom tot die volle grootte van Christus.

                   Teks Efé. 4:13-16.

8)         Verstaan wat die wil van die Here is.

                   Teks Efé. 5:17.

9)         Sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil.

                   Teks Efé. 6:13.

 

Dit is min of meer ons onderwerpe en die een sal natuurlik in die ander een

vloei. 

 


Hoofstuk 1

Want u is lank tevore uitverkore.

Die eerste wat ons gaan doen, ons maak ons Bybels oop en ons gaan eers met mekaar saam lees uit:  

Efésiërs 1:1-23; 

1          PAULUS, ‘n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, aan die heiliges wat in Éfese is, en die gelowiges in Christus Jesus:

2          Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus Christus!

3          GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus,

4          soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,

5          deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,

6          tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.

7          In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,

8          wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand,

9          deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het,

10        om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig.

11        in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,

12        sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het,

13        in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte,

14        wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.

15        Daarom - vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges -

16        hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie,

17        dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee,

18        verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is;

19        en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte

20        wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,

21        bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige.

22        En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,

23        wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

Dit is die eerste hoofstuk en ons lees tot daar.  Liewe toehoorders, ek is seker daarvan dat toe ek dit so vir u gelees het en dié wat dit saam met my gevolg het, dat u agtergekom het, dat hier magtige terme is en wonderlike dinge wat hier gesê word, wat tog betekenis moet hê.  Dit moet tog iets beteken anders het Paulus maar net sommer geskryf.  Daardie betekenis was bedoel om verstaan en begryp te word.  Anders, waarom is dit geskrywe? 

Dit is een van ons groot probleme as Christene, met die lees van ons Bybel.  Ons lees maar net en doen nie moeite om te begryp wat ons lees nie.  Ek wonder hoeveel van ons ‘n eksamen sou deurkom in ‘n standerd of graad, as ons so moes gemaak het met ons gewone studies.  Of mense wat ook onder ander mense staan waar daar gedurig allerhande instruksies uitgegee word.  As hulle daardie instruksies sommer net so sou lees en hulleself nie veel daaraan sou steur nie, of hulle dit nou wel verstaan of nie.  Dit sou darem ‘n baie verkeerde ou wêreld gewees het.  Ek gaan nie verder daaroor uitwei nie en ek dink die illustrasie is goed genoeg. 

Ons gaan nou met sulke magtige stellinge en magtige terme in Efésiërs te doen kry wat van die uiterste betekenis is om te verstaan.  Veral in hierdie  laaste dae waarin ons lewe.  Ek wil ook net vir u sê, vir die van u wat nog dieper in hierdie onderwerp wil ingaan, dit word algemeen gereken deur die Bybel verklaarders en geleerdes, dat hierdie brief aan die Efésiërs is die hoogste lering aangaande die gemeente. 

As jy werklik wil weet wat die gemeente is soos hy in hierdie laaste verse voorkom, wat die liggaam is, wat die gemeente is, dan moet ons die boek van Efésiërs baie haarfyn bestudeer. 

Ek moet vir u eerlik sê, hierdie reeks en volgens my insig van hierdie onderwerpe, sal ek nie naby daaraan kom in hierdie reeks nie.  Dit sal ‘n reeks opsigself wees.  Ek is tog net in die versoeking, ek voel, siende dat ek dit genoem het, om dan net vir u ‘n aanduiding te gee. 

Wanneer jy die Bybel lees, bly die Bybel in sy terme wat hy gebruik en in sy simboliek altyd baie naby aan die natuurlike gang en verloop van dinge.  As die Here Jesus byvoorbeeld van sy gelykenisse gebruik maak, en Hy praat van ‘n saaier wat uitgaan om te saai en van verskillende soorte sade wat in verskillende soorte grond val, dan is dit presies getrou aan die natuur en aan die boerdery.  Enige boer weet daar is verskillende soorte grond.  Ons is vandag slim genoeg om daardie grond chemies te laat ontleed. 

So ook wanneer hy praat van die gemeente wat die liggaam van Christus is, die oomblik wanneer jy die woord liggaam hoor, kan jy maar dink aan jou eie liggaam.  Uit hoeveel ledemate jou liggaam bestaan.  Jy het 10 vingers, 10 tone, 2 oë, 2 ore,  neus, mond, ensovoorts.  Afgesien nog van jou binne organe: jou hart, longe, niere en wat ook al.  Dit is jou liggaam en elkeen van daardie organe of ledemate het ‘n funksie en jou liggaam is onvolledig as een van daardie ledemate dalk verlore raak, dalk ‘n arm of been. 

‘n Paar dae gelede toe ek met mense praat, vra ek, hoeveel van julle het vandag hierdie twee hande gedank dat jy met hulle jou gesig kon was; as jy nie hierdie twee hande gehad het nie, kon jy nie jou gesig gewas het nie, afgesien van jou kos wat jy kon eet en nog 101 ander dinge.  Dit is jou hande. 

As hy dan sê, die gemeente is die liggaam van Christus, dan beteken dit dat elkeen wat aan daardie gemeente van Christus behoort, is ‘n lewende orgaan.  Hy het dus sy funksie en hy moet sy funksie ontdek en hy moet sy funksie uitvoer, anders is die gemeente ‘n gebreklike liggaam, soos jou eie natuurlike liggaam sal wees as elke ledemaat en orgaan nie sy funksie vervul nie.  Om die waarheid te sê, sekere organe in jou liggaam as hulle ophou funksioneer kan jy nie leef nie, byvoorbeeld jou hart, longe en so aan.  Ek wil maar net hê u moet dit in gedagte hou wanneer ons verder aangaan.   

Want u is lank te vore uitverkore.

Veral met betrekking tot TeksEfésiërs 1:4-5.

Hierdie boek van Efésiërs spring sommer weg met baie belangrike stellings wat juis vir eeue al, ook ‘n baie belangrike rol speel in die Christelike en Kerklike denke. 

Soos in Efésiërs 1:4-5, waar hy sê:

4          soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,

5          deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil.

Daar is baie bekende en belangrike woorde in soos: uitverkies, voorbeskik en die grondlegging van die wêreld. 

Wat beteken dit?

Voordat ons daarby kom, kom ons kry nou eers die aanloop tot Efésiërs.

Wie is hierdie Efésiërs?

Daarvoor moet ek met u ‘n entjie terug in die Bybel begin. 

Die 12 stamme van Israel wat deur die HERE uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei is en as sy volk gekonstitueer is by die berg Sinai waar die HERE hulle sy wet gegee het. 

As jy ‘n studie daarvan maak, waar die HERE eintlik in die huwelik getree het met hierdie volk.  Hulle het deur die wildernis gegaan en die HERE het hulle in die beloofde land ingelei.  Na ‘n tyd onder die Rigters, het hulle ‘n koning begeer.  Hulle eerste koning wat die HERE hulle gegee het was Saul en daarna Dawid.  Aan Dawid het die HERE ‘n ewigdurende troon belowe.  Na Dawid het Salomo gekom.  Salomo het baie gruwelik teen God gesondig om een van die grondbeginsels van die huwelikskontrak, wat God met Israel gemaak het, te verbreek. 

Salomo, ás die koning, wat die toon moes aangee, deur vreemde vroue te neem uit baie verskillende nasies en daardeur het die Here vir Salomo gesê dat Hy die koningskap van hom sou wegneem na sy dood; onder sy seun Rehábeam het God sy koninkryk in twee dele geskeur.  Die een deel het bekend gestaan as die “Huis van Juda” en die ander deel as die “Huis van Israel”.  Die HERE het ook vir hulle gesê as hulle so aanhou sondig, sal die HERE hulle in ballingskap laat wegvoer.  Hulle het nie geluister nie en dit het gebeur. 

Die eerste ballingskap het die 10 stamme getref.  Hulle is weggevoer in Assiriese ballingskap.  Lateraan is ook die 2 stamme (die Huis van Juda), weggevoer in die Babiloniese ballingskap. 

Nou wil ek met u gaan na Hoséa 1, dit is belangrik as u Efésiërs wil verstaan.  Die tien stamme wat in Assiriese ballingskap weggevoer is, het die HERE aan hulle gesê in:

Hoséa 1:9-12; 

9          En Hy het gesê: Noem hom Lo-Ammi, want julle is nie my volk nie, en Ek sal nie julle s’n wees nie.  

10        Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie; en in plaas dat aan hulle gesê word: Julle is nie my volk nie – sal aan hulle gesê word: Julle is kinders van die lewende God.

11        Dan sal die kinders van Juda en die kinders van Israel almal saam vergader en vir hulle een hoof aanstel en uit die land optrek; want groot is die dag van Jísreël!

12        Sê aan julle broers: Ammi, en aan julle susters: Rugáma. 

Net kortliks wat dit beteken.

Die HERE het vir hulle gesê, as gevolg van hulle sonde sou Hy hulle maak Lo-Ammi, wat beteken, nie my volk nie.  Nou moet ek dit verder ook vir u baie duidelik maak. 

U gaan baie die woord heidene teëkom in Efésiërs.  Die Bybel verdeel die menseras in twee hooftrekke.  Die een is Israel (12 Stamme), en al die ander wat nie Israel is nie, is heidene of nie my volk nie.  Dit is baie belangrik om dit te onthou.  Die HERE sê vir hierdie 10 stamme, as gevolg van julle sonde gaan Ek julle maak “nie my volk nie”.  Met ander woorde, die HERE sê; as gevolg van julle sonde gaan Ek julle heidene maak, in die sin, dat hulle nie tot Sy volk gereken word nie. 

Maar terselwertyd, het die HERE met Abraham, Isak en Jakob, hulle voorvaders, ‘n ewige, onvoorwaardelike en onherroeplike verbond gemaak dat hulle altyd sy volk sou wees. 

Met ander woorde, hierdie sou ‘n straf periode wees, en Hy sê amper in dieselfde asem in vers 10:  - - - -

10        Nogtans sal die getal van die kinders van Israel - - - -

“10 Stamme”.

            - - - - wees soos die sand van die see wat nie gemeet en nie getel kan word nie; en in plaas dat aan hulle gesê word: Julle is nie my volk nie - - -

Dan kan ons ook sê in plaas daarvan; julle is heidene.

- - - - sal aan hulle gesê word: Julle is kinders van die lewende God. 

Ek gaan nie nou in besonderhede daaroor in nie want dit sal te lank neem. 

In God se voorsiening alleenlik, kan jy ‘n kind van die lewende God genoem word, net langs een weg, en dit is deur geloof in die Here Jesus Christus.  Dit is die enigste manier wat jy ‘n kind van die lewendige God kan word.  Met ander woorde, die HERE sê vir hierdie 10 stamme, wat Hy Lo-Ammi, “nie my volk nie”, heidene gemaak het, “nogtans sal julle genoem word kinders van die lewende God”.  Met ander woorde, Ek sal die pad vir julle oopmaak om terug te kom na My toe.  Maar daardie pad sal alleen deur My Seun Jesus dié Christus wees. 

Ons ken die boodskap van die kruis, van Sy bloed wat Hy gestort het, elke Christen ken dit en daardie weg onderskryf ons net soos enige ander Christelike geloofsbelydenis.  Met ander woorde, daardie 10 stamme sou kon terugkom, en sou terug kom na God toe en dus weer sy volk word, deur die geloof in die Here Jesus. 

Maar dan sou iemand aan hulle daardie boodskap moes bring.  Die Efésiërs was een afdeling, ons sal nou-nou daarby uitkom.  Dit is dus baie belangrik dat ons dit insien. 

Nou gaan ons na:

Matthéüs10:5-8;

5          Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie;

6          maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. 

7          En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom.

8          Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. 

“Moenie gaan na die heidene nie, maar na die verlore skape van die Huis van Israel”.

In Matthéüs 15:24;

(Sê Jesus vir die Kananése vrou).

            Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. 

Met ander woorde, Hy het sy dissipels uitgestuur om die verlore skape van die Huis van Israel te gaan soek.

Wie is hierdie verlore skape, die Lo-Ammi?

Die Lo-Ammi is Israeliete wat “nie my volk nie” geword het maar wat weer sou terugkom na Hom toe en genoem word, ”kinders van die lewende God”, deur geloof in die Here Jesus. 

Hy het Sy dissipels uitgestuur om hierdie mense te gaan soek.  Nou wil ek vir u sê, hierdie Efésiërs was deel van daardie 10 stamme vir wie die apostel Paulus gaan soek het.  In streng opdrag van ons Here Jesus, dat hy vir hulle die goeie nuus moes gaan vertel en vir hulle gaan sê, die pad is vir julle oopgemaak om uit te kom uit julle Lo-Ammi toestand.  Om uit te kom uit julle toestand asof julle heidene is.  Daarom was hulle ook dikwels heidene genoem.  Ons sal sien soos Paulus met hulle praat, dat hulle nou kan terugkom na die lewende God, volgens daardie belofte wat Hy deur Hoséa aan hulle gegee het. 

Wanneer ons die Nuwe Testament en die sendbriewe bestudeer, dan kan ek vir u bewys dat elkeen van daardie Korinthiërs, Romeine, Galásiërs ensovoorts, elkeen van daardie groepe mense, was groepe Israeliete na wie hierdie apostels toe gegaan het.  Juis om vir hulle die goeie nuus te gaan vertel dat die pad vir hulle oopgemaak is. 

Ek wil vir u sê, liewe vriende, omdat die kerk die boodskap van hierdie groot waarheid verloor het en nou die gedagte van die heidene sommer enige nasie van gemaak het, het ons die dinamiek, die momentum van daardie boodskap verloor en het ons eeue agter geraak by die program van God. 

Matthéüs 10:23; 

23        En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe.  Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens kom nie. 

Die hele Matthéüs 10, soos u daar in die begin gesien het, waar ek vir u gelees het; “moenie ingaan na die heidene nie maar gaan liewer na die verlore skape van die Huis van Israel”. Daardie hele hoofstuk gaan daaroor en oor die uitdaging en voorwaardes van dissipelskap. 

Nou kom ons weer by:

Matthéüs 10:23;

            En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe.  Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens kom nie. 

“Julle sal met die stede van Israel (dit is belangrik) nie klaar kry voordat die Seun van die mens kom nie”.

Met ander woorde, Sy dissipels moes gedurig besig wees om vir hierdie skape wat verlore gegaan het, te gaan soek en hulle die goeie nuus te vertel.  Hierdie Efésiërs was een groep daarvan. 

Nou wil ek met u gaan na Handelinge 19 waar ons hulle vir die eerste keer in die Nuwe Testament ontmoet.  Maar net ‘n klein klompie van hulle, maar daar ontmoet ons hierdie Efésiërs. 

Ek lees nou vir julle uit:

Handelinge 19:1-6;

1          EN terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Éfese gekom; en daar het hy sommige dissipels gevind

2          en hulle gevra: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom: Ons het nie eens gehoor dat daar ‘n Heilige Gees is nie. 

3          En hy vra hulle: Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord: Met die doop van Johannes.

4          Daarop sê Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die Een wat ná hom kom, dit is in Christus Jesus. 

5          En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. 

6          En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. 

Hier ontmoet ons die Efésiërs in die Nuwe Testament.  Ek gaan nie in diepte daarop in nie maar ek wil tog vir u sê, toe hierdie Efésiërs tot bekering gekom het, was dit ‘n waaragtige bekering.  ‘n Nuwe Testamentiese bekering.  Ons moet mooi kyk wat met hierdie mense gebeur het. 

Hulle het tot die geloof gekom. 

Hulle is gedoop in die naam van die Here Jesus.

Hulle is die hande opgelê.

Hulle het die Heilige Gees ontvang.

Hulle het in vreemde tale gespreek.

Hulle het geprofeteer. 

Ook ons in hierdie moderne tyd, ons wat glo dat ons deel is van hierdie deel van God se volk.  As ons in hierdie laaste dae ons plek wil volstaan ten opsigte van die vloedgolf van die heidendom, van die vloedgolf van liberalisme, kommunisme en al hierdie verkeerde leringe, sal ons weer moet vol wees van die krag van die Heilige Gees.  Soos daardie Efésiërs geword het en wonderbaarlik die HERE gedien het. 

Kom ons kyk in:

Openbaring 2:1-7;

Aan die sewe gemeentes van Asië.  Hier kom ons die Efésiërs weer teë en ons vind alreeds ‘n klag teen hulle. 

1          SKRYF aan die engel van die gemeente in Éfese: Dít sê Hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars:

2          Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars gevind het;

3          en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my Naam gearbei en nie moeg geword het nie. 

4          Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. 

5          Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke.  Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.

6          Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat Ek ook haat.

7          Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne-in die paradys van God is. 

In vers 4, sien ons daardie liefde wat hulle gehad het toe Paulus by hulle gekom het.  Hulle was gedoop en gevul met die Heilige Gees, gespreek in vreemde tale en geprofeteer en die krag van God was in hulle lewe.  Dit is die Here Jesus wat hierdie brief skrywe.  Hy sê: “Jy het jou eerste liefde verlaat”. 

Wat betref verse 5-7, as u nou ‘n volledige verduideliking hiervan wil hê, lees dit dan in my boek van Openbaring wat ek geskryf het.

Nou wil ek nog net teruggaan na Handelinge, ek voel dit is belangrik dat u die Efésiërs kan leer ken en verstaan.  Ons kom nou by Handelinge 20.  Paulus praat nou hier weer met die Efésiërs.  As u vanaf die 17de vers lees, ons gaan dit nie nou lees nie maar in die opskrif staan:

“Paulus spreek die ouderlinge van Éfese toe”. 

Dit is ‘n baie aandoenlike toneel wat hom hier voor ons afspeel.  Hoe hy met hierdie ouderlinge gekniel het op die strand, en toe hy weggegaan het, dat hy hulle gewaarsku het. 

Luister na die waarskuwing in:

Handelinge 20:27-30; 

27        Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. 

28        Gee dan ag op julle self en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het. 

Ons sal nou-nou daarvan lees in Efésiërs 1:7.

29        Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie.

30        Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan. 

Dit het presies gebeur na Paulus se heengaan.  Daar het wrede wolwe gekom en verkeerde leringe ingebring.  Baie van daardie verkeerde leringe is vandag nog saam met ons.  Een van daardie verkeerde leringe is dat God by Gólgota weggedoen het met Sy volk Israel.  Dat elkeen nou ‘n Abrahams-kind kan word, elkeen kan nou ‘n verbondskind word, as hy maar net sê hy glo in die Here Jesus.  Daardeur is die boodskap van die Bybel heeltemal weggeneem.  God het vir Homself ‘n uitgesoekte volk voorberei, met wie Hy sou deurgaan tot die einde. 

Weet u wat belewe u en ek vandag? Ons belewe vandag hierdie groot, wat sal ek sê, drama, stryd van die eeue.  Wat voor ons oë afspeel en wat ons mense nie raaksien nie.  Omdat beide kerk en politiek dit nie vir hulle sê nie.  Maar dit is juis net die teenoorgestelde.  Weet u wat is dit? Dat God nog al die tyd vir Homself ‘n volk het. 

Ons glo, ons is deel van daardie volk.  Die blanke is deel van hierdie volk waarvan die Efésiërs ‘n deel was soos ons gesien het, waarmee God ‘n ewige verbond gemaak het.  As hierdie volk uitgeroei word, kan daar nie ‘n koninkryk van God op aarde wees nie.  Kan die Here Jesus nie terugkom om op hierdie aarde te kom regeer nie. 

Daar is twee metodes wat die Satan gebruik dwarsdeur die eeue.  Hy het al hier in die tyd van, net na Paulus se heengaan begin.  Dit is hierdie twee metodes, hierdie knyptang beweging wat ons die afgelope oorlog so goed van geleer het.  In die een arm van die knyptang is verbastering.  As hierdie volk verbaster word, as die hekke oopgegooi word.  Weet u, dat Afrika se bevolking op die oomblik ongeveer 530 miljoen is en dat op hierdie suidpunt van Afrika is ons omtrent maar 4 miljoen blankes.  Word hierdie laaste vesting afgebreek en ons word ingesuig en ook opgeswelg in hierdie swart stroom, 530 teen 4, is dit klaar met hierdie identiteit van hierdie volk. 

In die wêreld is jou verhouding van blank teenoor nie-blanke omtrent 1 tot 15, word die hekke daar ook finaal oopgegooi, soos dit nou al feitlik oopgegooi is in Europa, feitlik ook klaar oopgegooi is in V.S.A. en hulle word opgeswelg.  Dan het jy geen blanke meer oor nie en daardie blanke is niemand anders as God se verbondsvolk nie en met wie die HERE ‘n verbond gemaak het en oor wie die Here Jesus kom regeer. 

As hulle dan deur verbastering hulle identiteit verloor het kan die Here Jesus nie terugkom nie.  Dan is daar geen hoop vir hierdie wêreld nie.  Dit is een van die hoof laste op my hart, wat ek aktief mee besig is oor die 30 jaar, (onthou dit was 1985!).  Dit is die een arm van die knyptang.  Die ander arm is brute uitwissing in ‘n kernoorlog.   Wat net so ‘n moontlikheid is.  Dit is die hele verklaring van die drama wat voor ons oë afspeel.  Ek is nou klaar met die inleiding van die identifisering van God se volk.

Nou kom ons terug na Efésiërs.  Dit was belangrik dat ek dit vir u moes sê sodat u kon sien wie hierdie Efésiërs was, dat hierdie Efésiërs niemand anders was as ‘n gedeelte van daardie Lo-Ammi gedeelte van Israel.  Daardie gedeelte van die sogenaamde verlore volk van God om vir hulle die goeie boodskap te bring dat hulle deur Jesus Christus, en geloof in Hom, terug kan kom na God en weer sy volk word. 

Efésiërs 1:1-2;

1          PAULUS, ‘n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, aan die heiliges wat in Éfese is, en die gelowiges in Christus Jesus:

2          Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus Christus!

My eerste punt wat ek net daar wil maak of op wil ingaan is:”heiliges”.  Ons het ‘n idee van ‘n heilige wat veral aan ons oorgedra is deur die Roomse Katolisisme.  O, iemand word nou gekanoniseer.  Hy word nou ‘n heilige genoem omdat hy nou hierdie goeie daad gedoen het of daardie goeie daad.  Dit is nie die Bybel se definisie of verklaring van ‘n heilige nie. 

Die woord “heilig” beteken afgesonder vir ‘n doel, dit is heilig.  Daar byvoorbeeld praat die Bybel van die heilige voorwerpe in die tempel, daar was allerhande heilige voorwerpe.  Daar was waskomme, drinkbekers, sommige was van goud en sommige van silwer.  Daar was tange waarmee die kerse moes gesnuit word en so aan.  Dit was heilige tange, nie dat daardie tang nou heilig was nie, hy was afgesonder vir ‘n spesiale heilige doel.  Hier waar hy dit in Efésiërs noem ‘heiliges” is dit nie omdat hulle nou sonder sonde is nie, dit beteken omdat hulle deel is van God se heilige, afgesonderde volk. 

Kom ek lees net so ‘n paar van daardie verse.

Deuteronómium 7:6.

6          Want jy is ‘n volk heilig aan die HERE jou God; - - - -

Dit is wat die HERE vir Israel sê, “ want jy is ‘n heilige volk aan die HERE jou God”.  Met ander woorde, ‘n afgesonderde volk. 

- - - - jou het die HERE jou God; uitverkies - - - -

Daar is die woord uitverkies, onthou dit, ons gaan hom netnou weer teëkom.  Dit is ‘n volk, dit is ‘n letterlike , nasionale, etniese volk wat deur God uitverkies is.  Dit is ‘n uitverkore volk met wie Hy ‘n ewige verbond sou maak en wat Hy nooit sou versaak nie.  Nou lewe ons op daardie stadium, sê ek weer, waar die uitdaging beide uit die lug en op die aarde aan God gemaak is oor hierdie volk, u en ek. 

Kom ons lees weer vers 6 volledig. 

6          Want jy is ‘n volk heilig aan die HERE jou God; jou het die HERE jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. 

‘n Eiendomsvolk, aan die HERE te behoort.  God het hulle uitverkies, niemand kan met God daaroor stry nie. 

Deuteronómium 7:7-8;

7          Die HERE het ‘n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke.

8          Maar omdat die HERE julle liefgehad en die eed - - - -

Die eed, dit is belangrik.

- - - - gehou het wat Hy vir julle vaders gesweer het, het die HERE julle met ‘n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos.

Liewe vriende, as ons die tyd gehad het, dan sou ons vir u kon wys dat daardie eed, wat God met die vaders gesweer het, was ‘n ewige, onvoorwaardelike en onherroeplike eed.  Dit gee vir my hoendervleis om daaraan te dink dat in vandag se prediking, dit is asof God daardie eed netso weggegooi het, daarvan word daar nie gepraat nie.  

Om die waarheid te sê, in vandag se atmosfeer waar daar gesê word ons moet nou om vergifnis vra, is dit amper om te sê dat dit ‘n verskriklike sonde is om te sê God het ‘n spesiale heilige afgesonderde volk.  Met ander woorde, luister vriende, maar ek sê dit met groot klem, die een wat eintlik om verskoning moet vra, volgens die prediking van vandag is God self, want Hy het so ‘n volk vir Homself gekies.  Hy het gesê dit is vir ewig.  Dus, is dit ook vir vandag.  Wat ‘n verskriklike toestand. 

Nou goed, ek kan baie sulke Skrifte vir u noem en met daardie een gedeelte gaan ek eers volstaan.

Efésiërs 1:3;

            GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus,

Hierdie Efésiërs wat niemand anders is as van daardie 10 verlore stamme van Israel nie.  Moenie dink dit is al bewyse wat ek het nie.  Ek het nog baie om vir u te gee in die loop van ons studie van Efésiërs.  So, as u vrae het, skryf dit maar neer en kyk of u nie in die reeks van hierdie studie dit nie weer gaan doodkrap nie. 

Hierdie volk is geseënd met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus.  Die hemele, ek het ‘n pamfletjie, ek dink dit is seker daar op die tafel, van:  “Die Nuwe Hemele en die Nuwe Aarde”.  Daar wys ek, dat in die Skrif is daar 3 hemele.  Daar is die dampkring rondom die aarde waarin ons lug is, waar ons wolkformasie is en so, dit is die 1ste hemel.  Dan is daar die gebied anderkant die dampkring waar dit natuurlik stikdonker is en waar daar natuurlik geen lig is nie en dit word genoem die 2de hemel.  Dan is daar die 3de hemel, dáár anderkant en dit is die woning van God!

Kom ek gee vir u net ‘n paar Skrifte daaroor wat ek dink wat belangrik is.  Matthéüs 6:9; 

Die Onse Vader.  Die gebed wat onse Here Jesus ons leer bid het. 

            Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;

“Onse Vader wat in die hemele is”, hy sê vir die Efésiërs, julle is geseënd met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. 

So, hierdie Efésiërs, hierdie nakomelinge van die 10 stamme, is “geseënd met alle geestelike seëninge in die hemele”.  Met ander woorde die Vader self is die waarborg daarvan volgens Sy eed soos ons gesien het.

Ons kyk nog in:

Matthéüs 6:20;

            maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie;

Johannes 3:12;

            As Ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as Ek julle van die hemelse vertel?

So, daar is hemelse dinge.  Ons sal ook nog meer daarvan sien. 

Ons gaan nou na:

Efésiërs 1:20; 

wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,

Waar Christus nou sit, aan sy regterhand in die hemele.

Ek wil net vir u sê want dit is dinge waaraan ons moet dink.  U moet onthou toe die Here Jesus uit die dode opgestaan het, het Hy vir sy dissipels gesê, Ek is nie ‘n gees nie, ‘n gees het nie vlees en been soos julle sien Ek het nie.  Sy graf was leeg, Hy het opgestaan in sy liggaam en met daardie liggaam het Hy in die hemele ingegaan waar Hy sit aan die regterhand van die Vader.  Met ander woorde, daar is ‘n plek, dat as u en ek daar nou sal kan kom, weer as ongelowige Thomassis, sal Hy vir ons ook kan sê: ”Thomas, kom nou neem jou vinger en steek hom in die gate van my hande en voete en my sy en moet nie ongelowig wees nie, maar wees gelowig”

Efésiërs 1:21-23;

21        bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige.

22        En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,

23        wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

Nou kyk ons ook na:

Efésiërs 2:6;

            en saam - - - -

Dit is nou ons. 

            - - - - opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,

Met ander woorde elke gelowige kan waarlikwaar saam met die Here Jesus in die hemele gesete wees en vandaar ons outoriteit uitvoer.  Hierdie is dinge, net ‘n deeltjie van dinge wat die kerk heeltemal verloor het maar wat reg deur die eeue van die uiterste belang is. 

Ek lees net weer vir u uit:

Efésiërs 1:4; 

            soos Hy ons in Hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,

Kom ons kyk eers na die woord “uitverkies” en dan na “voor die grondlegging van die wêreld”.

Ons het alreeds gelees in Deuteronómium 7:6, “jou het die HERE jou God uitverkies”. 

Kom ons kyk ook nou na die Nuwe Testament in:

1 Petrus 1-2; 

1          PETRUS, ‘n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galásië, Kappadócië, Asië en Bithínië,

2          uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word!

Kyk nou mooi aan wie skryf die apostel Petrus hier.  Hy skrywe aan die vreemdelinge van die verstrooiing in daardie verskillende plekke.  Hierdie vreemdelinge van die verstrooiing was nou nie enige klomp mense nie.  Hierdie vreemdelinge van die verstrooiing was Israeliete gewees.  Dit is algemeen so bekend.  Dus is dit vir ons belangrik om in hierdie gedeelte en in die res van Petrus, daarop te let. 

Laat ek net weer vir u daarop wys hoe slordig ons die Bybel lees.  Kom ons neem ‘n baie gewone illustrasie. 

As ek nou ‘n brief skryf, sê nou maar aan Jan, na my tuiskoms, ek was by Jan en Maríe tuis.  Ek bedank hom vir hulle gasvryheid en so aan en maak melding van spesiale gesprekke wat ons gehad het.  Piet tel nou daardie brief op en meen dit is aan hom geskryf.  Die dinge wat ek met Jan-hulle bespreek het eien hy vir homself toe. 

Dit kan tot baie groot verwarring en skade en misverstand lei.  Dit is presies wat ons met die Bybel doen.  Hierdie briewe is sendbriewe soos byvoorbeeld ook dié een aan die Efésiërs.  Dit is aan daardie mense geskryf, daarom moet ons kyk wie hierdie mense is en in watter verband.  As hy dan vir hierdie mense sê die vreemdeling van die verstrooiing dan weet ons hulle was Israeliete. 

Dit is algemeen so aanvaar dat dit so is en wat meer is, volgens ons navorsing en soos ek ook in daardie boek van my, “Die Verlore Tien Stamme” geskryf het, is hierdie gebiede Pontus, Galásië, Kappadócië, Asië en Bithínië, juis ‘n deel waarvan daardie 10 stamme was.  In hulle deurtrek, toe hulle begin het met hulle opmars, wat hulle uiteindelik in Wes-Europa sou bring en wat hulle daarvandaan sou voer in hulle moderne ontwikkeling waar u en ek ook vandaan kom. 

Dit is van die uiterste belang dat ons dit sal sien en daarom ook hierdie brief, in daardie lig sal sien.  As hy dan vir hulle sê:”uitverkore volgens die voorkennis”, is dit presies in dieselfde trant wat Paulus geskryf het aan hierdie Efésiërs – uitverkore. 

Nog ‘n ander baie belangrike opmerking in die Bybel en dit is, ons moet onthou die Bybel ruil nie sy terme om nie.  As ons dit met ‘n gewone boek wat ons lees doen en die terme omruil met die name van die karakters, sal dit ‘n boek wees waarvan ons geen kop of stert sal kan uitmaak nie.  Maar ons maak so met die Bybel.  Geen wonder dat die Bybel vir die meeste mense onverstaanbaar is nie.  Ook in hierdie opsig waarmee ons nou besig is.  So, daar is nog ‘n Skrif oor, “uitverkore”. 

Nou gaan ons na:

Jesaja 41:8-10; 

8          MAAR jy, Israel, my kneg, Jakob, wat Ek uitverkies het, - - - -

Kyk mooi, Jakob wat Ek uitverkies het.  Daar is jou uitverkiesing en moenie nou jou uitverkiesing omruil nie.  Dieselfde uitverkiesing, uitverkorenes wat hy dan sê aan die Efésiërs, dieselfde uitverkorenes wat hy van praat in die brief van Petrus, wat Petrus geskryf het aan die vreemdelinge in die verstrooiing, die terme bly dieselfde. 

- - - - nageslag van Abraham, my vriend,

9          jy, wat Ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het, en Ek het aan jou gesê: Jy is my kneg; jou het Ek uitverkies en jou nie verwerp nie. 

10        Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God.  Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand. 

“Jakob wat Ek uitverkies het”.

Ons kyk na:

Jesaja 43:1, 10-11, 20-21; 

1          MAAR nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne !

Dan gaan ons na vers 10-11;

10        Júlle is my getuies, spreek die HERE, en my kneg wat Ek uitverkies het, sodat julle kan weet en My kan glo en insien dat dit Ek is – voor My is geen God geformeer nie, en ná My sal daar geeneen wees nie.

11        Ek, Ek is die HERE, en daar is geen Heiland buiten My nie. 

Kyk dan na vers 20-21; 

20        Die wilde diere van die veld sal My eer, die jakkalse en die volstruise; want Ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis om my volk, my uitverkorene, te laat drink.

21        Die volk wat Ek vir My geformeer het, hulle sal my lof verkondig. 

Ons kyk na:

Jesaja 44:1-2; 

1          MAAR luister nou, my kneg Jakob, en Israel wat Ek uitverkies het!

2          So sê die HERE, jou Maker en jou Formeerder van die moederskoot af, wat jou help: Wees nie bevrees nie, Jakob my kneg, en Jesúrun wat Ek uitverkies het!

Liewe toehoorders so kan ons nog baie verder voortgaan.  My punt is juis hierso, u sien dus hier dat die HERE ‘n volk uitverkies het!  Die HERE het vir Jakob uitverkies.  Maar wat maak ons vandag?  Ons sê God het die kerk uitverkies en die kerk wat uit alle volke bestaan.  Waar is die Skrif, daarvoor?  Laat ons by die Skrif bly en laat die Skrif homself verklaar en ons sal nie so verstrengel en so verward raak in hierdie krisistyd waarin ons vandag lewe nie. 

Nou, “wat Ek uitverkies het”, nou gaan ons ook verder omdat God hierdie volk uitverkies het, noem Hy ook hierdie volk sy eiendomsvolk.  Kom ons kyk net weer, die van ons wat dit baie goed ken sal dit onthou maar die van u wat nuut is miskien nie. 

Ons kyk weer na:

Deuteronómium 7:6; 

Ek wil net die eiendomsvolk voor u bring.

            Want jy is ‘n volk heilig aan die HERE jou God; jou het die HERE jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.

“Sy eiendomsvolk te wees”.

Ons kyk na:

Deuteronómium 14:1-2;

1          JULLE is kinders van die HERE julle God; julle mag julle ter wille van ‘n dooie nie stukkend kerwe of ‘n kaalte tussen julle oë maak nie.

2          Want jy is ‘n volk heilig aan die HERE jou God, en jou het die HERE uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is. 

Dit was ‘n onvoorwaardelike, onherroeplike en ‘n ewige verbond met sy volk.

Ons kyk na:

1 Konings 8:53; 

            Want U het hulle vir U as erfdeel afgesonder uit al die volke van die aarde, soos U deur die diens van u kneg Moses gespreek het toe U, Here HERE, ons vaders uit Egipte uitgelei het. 

Daar noem hy hulle as “God se erfdeel”.

Ons kyk na:

Psalm 135:4;

            Want die HERE het Jakob vir Hom uitverkies, Israel as sy eiendom.

 

“Want die HERE het Jakob vir Hom uitverkies, Israel as sy eiendom”.

Gaan maak jy dit die kerk, gooi jy die hele Bybel omver want dit is glad nie geoorloof nie.  Dit is heeltemal onredelik, onlogies en onskriftuurlik om dit te doen, net soos jou karakters se name, in enige storieboek. 

Ons kyk na:

Amos 3:2;

            Julle alleen het Ek geken uit al die geslagte van die aarde; dáárom sal Ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtighede. 

“Julle alleen het Ek geken uit al die geslagte van die aarde”.

Nou gaan ons terug na Petrus toe, daardie vreemdelinge van die verstrooiing aan wie hy geskrywe het.

1 Petrus 2:9-10; 

9          Maar julle is ‘n uitverkore geslag, - - - -

As u na die oorspronklike Grieks gaan, sal u sien daardie geslag is ‘n ras.   “Julle is ‘n uitverkore ras”

- - - - ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, - - - -

Daardie volk is “etne” en nie Ekklesia nie.  Etne: “dit is ‘n volk”.

- - - - ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. 

10        julle wat vroeër geen volk  was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. 

Presies die woorde wat aangehaal is in Hoséa 1:9-10, waar die HERE vir hulle gesê het: “Lo-Ammi, julle is nie my volk nie”.  Hier sê Hy vir hulle: “Julle is nou die volk van die lewende God”.  Hoe het hulle die volk van die lewende God geword?  Deur die geloof in die Here Jesus, dié wat sou terugkom na Hom.  Dit was die hele boodskap wat die apostels aan hierdie verstrooide Israeliete moes bring. 

Liewe vriende, dit is omdat hierdie saak heeltemal verkeerd verklaar is en heeltemal misgekyk is dat die hele verwarring vandag kom op politieke en op kerklike gebied. 

Onthou waar ek vir u gesê het, die Here Jesus het gesê: “Moenie ingaan na die heidene nie, nie na die stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel”. 

Wat nou belangrik is, kom ons kyk na;

Romeine 8:29; 

Ek wil net met hierdie uitverkiesing klaarmaak. 

            Want die wat Hy vantevore geken het, - - - -

Onthou u wat ons nog vantevore gelees het in Amos 3:2, die HERE sê; “Julle alleen het Ek geken uit al die geslagte van die aarde”. 

Dieselfde ook in:

Deuteronómium 7:6; 

- - - - dié het Hy ook vantevore verordineer - - - -

(Dit is belangrik, onthou die “verordineer”, want ons kom nou-nou weer daar by in Efésiërs.)

- - - - om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;

“Sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders”.

Nou hou net daar by Romeine 8:29 en kyk na:

Romeine 11:1-2; 

1          EK vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want ek is ook ‘n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin.

2          God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie. - - - -

“God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie”.

- - - - Of weet julle nie wat die Skrif in die gedeelte oor Elía sê nie – hoe hy by God optree teen Israel en sê:

Liewe vriende laat ek dit maar vir u sê, ek het vir u gesê, net soos 4 jaar gelede, toe ek vir die eerste keer hier gekom het, het ek baie dinge gesê wat radikaal klink in daardie reeks en ek het ook gesê, ek sal ook nou dinge sê wat baie radikaal klink. 

God het self vir Hom hierdie volk uitverkies!  Ons is daardie nageslag vandag.  Ons het gekom aan die einde van die eeue.  Die stryd en die slag kan ek sê, gaan om ons voortbestaan waardeur die Satan die hele raadsplan van God wil omverwerp.

Maar God het hierdie volk wat Hy uitverkies het, wat Hy vantevore verordineer het om gelykvormig gemaak te word aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders.  Dit is hierdie volk wat God vantevore uitverkies het toe God Adam gemaak het na sy beeld en na sy gelykenis.  Daardie woord “Adam” beteken die ene wat kan bloos. 

Geliefdes, ons is geskape na die beeld van God.  Ons Here Jesus, toe hulle gesê het toon ons die Vader, dit is vir ons genoeg, het geantwoord, Johannes 14:9, ”Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader?”

Met ander woorde, Jesus was die sigbare ekspressie, die sigbare openbaring van die onsienlike God.  Jesus het voor die mens gestaan sodat die mens kan sien hoe God lyk.  Adam was geskape na daardie beeld.  Dus Adam was ‘n witman en ons is daardie nageslag en ons is vantevore geken.  Ons is verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun. 

Die Here Jesus het gekom om ons terug te bring tot die Vader, deur die storting van sy eie kosbare bloed sodat ons weer herstel sal word in die beeld van God self.  Soos Hy dit verordineer het in die begin dat ons op hierdie aarde sou wandel en dit sou vul met sy beeld. 

Ons gaan nou terug na:

Efésiërs 1:4;

            soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,

“Voor die grondlegging van die wêreld”.

Hoeveel mense het die moeite gedoen om dit te verstaan, die grondlegging van die wêreld. 

 

Daar is twee woorde in die Grieks wat vertaal word as grondlegging;

die een is “Themelios” en die ander een is “Katabole”. 

Hierdie woord “Katabole” beteken nie om iets te bou nie maar om iets neer te werp en hierdie grondlegging van die wêreld hier is nie die “Themelios” in die Grieks nie.  .

Met ander woorde Hy het ons uitverkies in Christus voor die omverwerping van die voormalige wêreld.  Voordat die wêreld woes en leeg gelaat was.  Dit het ek vir u 4 jaar gelede duidelik gemaak, hoedat daardie eerste wêreld omvergewerp is deur ‘n ramp wat dit moes getref het en wat geassosieer word met die opstand van Lucifér self, teen God.  Vandaar jou geologiese gegewens, jou fossiele en al daardie dinge wat miljoene jare (die wetenskaplikes kan dit soveel miljoene jare maak as wat hulle wil) want dit was in daardie vorige wêreld waar die HERE ons alreeds uitverkies het. 

Om hierdie woord van “Katabole” net duidelik te maak, kyk na:

2 Korinthiërs 4:9;

            vervolg, maar nie verlate nie; neergewerp, maar nie vernietig nie.

Hierdie woord, “neergewerp” is dieselfde woord “Katabole”.  Dit is dieselfde woord wat daar gebruik is vir die grondlegging van die wêreld.  Dit is nie net baie interessant nie maar dit is baie belangrik.  Kom ons gaan nou terug.  Dit wys vir jou hoe lank gelede die HERE alreeds met hierdie uitverkiesing begin het en van hierdie volk wat Hy uitverkies het. 

Efésiërs  1:5;

            deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,

“Om ons as Sy kinders aan te neem”.

Ons kyk ook net na:

Efésiërs 1:11; 

            in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,

Hierdie woord om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus.  Dit was die wonderlike boodskap wat die apostels aan hierdie verlore 10 stamme moes bring om vir hulle te sê: “julle is uitverkies voor die grondlegging van die wêreld”

Julle was ongehoorsaam, julle het Lo-Ammi geword.  Julle was weggestoot, julle was gemaak asof julle heidene is.  Maar God het julle teruggebring omdat hy ‘n ewige verbond met julle het.  Deur Sy eie Seun te gee om vir julle te sterf, ontvang nou die goeie nuus en kom terug na die HERE.  Kom neem julle erfenis, wat ‘n wonderlike en heerlike erfenis is, en dit is om herstel te word in die beeld van God.  Daar is werk vir julle op hierdie aarde, hierdie aanneming tot kinders. 

Liewe vriende, hier is ‘n term wat ek nou aan u moet verduidelik, sodat u kan verstaan.  Ons gewone begrip van aanneme is dit: ‘n aanneme van ‘n kind.  Ons gewone begrip is, ouers wat nie kinders kan hê nie.  Dan gaan hulle na sekere instansies, wat kinders dan uitgee vir aanneming en dan neem jy daardie kind aan.  Met ander woorde, dit is nie jou kind nie, dié kind is nie gebore uit jou liggaam nie, maar jy neem hom nou aan en maak asof hy jou eie kind is. 

Dit is glad nie die betekenis hier nie.  Hierso, waar Paulus vir die Efésiërs sê, julle is God se kinders, julle was dit voor die grondlegging van die wêreld, God het dit toe al so beskik.  Julle is God se kinders.  Nou bring ons vir julle die goeie nuus.  Neem dit aan, neem die HERE aan dat Hy julle sonde vergewe het en afgewas het met die kosbare bloed van sy Seun en dat julle nou herstel word.  Herstel word tot die volle erfgenaamskap van God as sy kinders. 

Ek gaan nou-nou vir u lees uit die Scofield Bybel.  As ek miskien ‘n bietjie vir u vinnig gaan, u sal dit dalk alles nie nou mooi volg nie, maar dit sal op hierdie video en kasset wees.  Dit is ‘n groot lering wat u nou ontvang.  Ek gaan dit net voorlopig vir u duidelik maak.  Wanneer die eie kind, dit was so in die Israel bestel, gebore word, dan word daardie kind grootgemaak en opgevoed, alhoewel hy erfgenaam is, het daardie kind geen sê oor sy erfgenaamskap of oor die besittings van sy vader nie. 

Daardie kind word opgevoed, tot op ‘n sekere stadium, ons noem dit vandag “mondigwording”.  Wanneer daardie kind ‘n sekere ouderdom bereik het, nadat hy volle opleiding ontvang het om sy pa se besigheid, plaas of wat ookal te kan oorneem, en as hy die dag oorneem, hy met volle gesag, volle waardigheid en volle behendigheid en outoriteit sy pa se besigheid kan voortsit. 

Dit is wat Paulus hier sê, dat Hy dit voorbeskik het, tot aanneming van sy kinders.  Daardie, ”waar ons gesete is aan Christus se regterhand”, God het vir Adam beskik om heerskappy te hê oor die hele aarde.  Adam het daardie heerskappy aan die Satan oorgegee. 

Het God nou maar sy hande in die lug gegooi en gesê, ag nou ja, Ek het ‘n mislukking gemaak?  Nee! Die HERE het uit Adam se nageslag, vir Homself daardie ras, daardie volk voorbeskik en dat hulle uiteindelik daardie heerskappy, daardie volle outoriteit van die Vader op hierdie aarde sou uitoefen. 

Ons is bestem om God se regerende volk, onder die Here Jesus op hierdie aarde te wees.  Dit is waar die stryd vandaan kom.  Die heiden, instinktief en onder leiding van die Satan, hierdie onsienlike magte, hits hom op, om hierdie Godsplan te dwarsboom, te verskeur of anders tot niet te maak.  Dit is die stryd waarin ons vandag is. 

Nou gaan ek vir u lees wat hier in die Scofield Bybel vir ons gesê word deur daardie aanneming tot kinders.  Luister mooi, ek lees dit vir u in Engels.  Aanneming in Engels is natuurlik ”adoption”.

Adoption (huiothesia, “placing as a son”) is not so much a word of relationship as of position. The believer’s relation to God as a child results from the new birth (John 1. 12-13), whereas adoption is the act of God whereby one already a child is, through redemption from the law, placed in the position of an adult son (Gal. 4. 1-5).  The indwelling Spirit gives the realization of this in the believer’s present experience (Gal. 4:6);but the full manifestation of the believer’s sonship awaits the resurrection, change, and translation of saints, which is called  “the redemption of the body”.  (Rom. 8:23;1 Thes. 4:14-17;Eph. 1:14; 1 John 3:2). 

Ons volle posisie dan as God se kinders wanneer die Here Jesus gekom het.  Die wat dan sal opstaan, of die wat sal verander word in ‘n oomblik se tyd, hulle dan in volle besit gekom het, juis nou hier waar ons is, moet ons alreeds dit weet en dit leer en dit toepas. 

Die verlossing deur sy bloed.

Nou die volgende wat baie belangrik is in:

Efésiërs 1:7;

            In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,

Wat beteken dit?  ”In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,”

Nou hierdie “verlossing deur sy bloed”, dus die bevryding van hierdie uitverkorenes aan wie hierdie goeie nuus gebring sou word dat die HERE hulle skuld betaal het.  Deur die betaling van ‘n prys deur sy bloed vir beide die skuld en die straf, van ons sonde en die inplasing in ‘n nuwe lewe van vryheid en oorwinning. 

U sien liewe vriende, die gewone mens, luister mooi, mag die HERE genade gee dat u dit sal verstaan, het sonde.  Die sonde het twee aspekte en beide hierdie twee aspekte, is baie duidelik ook in die lewe van hierdie Efésiërs en so ook in die lewe van elkeen van u en ook van my.  Sonde is die oortreding van God se wette of wetteloosheid en dit het Israel gedoen en doen elkeen van u en ek ook. 

Wat is ons gewone reaksie? Ons gewone reaksie as ons tot die besef kom ons het gesondig, is om die straf vry te spring.  In die gewone prediking, o, neem die Here Jesus aan en jy sal die straf vryspring.  Jy sal nie hel toe gaan nie.  Jy sal nie verlore gaan nie.  Dit is die gewone.

Kom ons bring dit meer na die aardse vlak.  Jy het iets verkeerd gedoen, jy het oor ‘n stopstraat of deur ‘n rooi verkeerslig gery.  Wat is nou jou eerste reaksie?  O wêreld, het ‘n verkeersman my nie gesien nie?  Wat gaan my boete wees? Dit is jou reaksie vir die “straf” wat jy voor skrik.  By hoeveel van ons kom dit op ek het ‘n wet oortree.  Ek het wetteloos gehandel.  Ek het die orde van die samelewing verstoor. 

Soos ek onlangs (dalk het julle al na daardie kasset geluister van “Straf en Skuld”. Ek het daarin die voorbeeld gebruik van die persoon wat ‘n pragtige (dit is nou ‘n hartseer ding, dit gebeur so dikwels) jong meisie verkrag het.  Wat is die reaksie van daardie misdadiger? O, ek moet nou vlug, ek moet nou sorg dat ek nie gevang word nie.  Maar kom die gedagte by hom op dat hy ‘n pragtige jong lewe verwoes het?  Dat hy só baie hartseer veroorsaak het, só baie leed, smart en lyding?  Nee, ek moet sorg dat ek nie gevang word nie. 

Hierdie “verlossing deur Sy bloed”, dit was die goeie nuus, en dit is die nuus deur al die eeue heen dat die Here Jesus vir sy volk kom sterwe het. Dat Hy beide hulle straf en hulle skuld gedra het.  Dit is die wonderlike verlossingsboodskap van God se liefde en God se genade. 

Ek dink ek moet hiervandaan maar verder gaan.  Ek voel in my gees, dat ons dit genoeg oorgedra het.  Daar is nog baie meer wat ek daar omtrent kan sê. 

Ons gaan verder in:

Efésiërs 1:8-9;

8          wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand,

Die 9de vers is weer ‘n baie belangrike vers.

9          deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het,

“Die verborgenheid van sy wil”.  Wat is hierdie “verborgenheid van sy wil”?  Hierdie “verborgenheid van sy wil” is niks anders as die heerlike en wonderlike voorneme van die herstel van sy volk, in die volheid en die heerlikheid van God se wonderlike Raadsbesluit. 

Kom ek lees eers met u ‘n paar tekse saam uit:

Efésiërs 3:3; 

3          dat Hy aan my deur ‘n openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het;

“Die verborgenheid van sy wil”.

Ons kyk ook na:

Romeine 16:25-26; 

25        Aan Hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is,

26        maar nou geopenbaar is en deur die profetiese Skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof –

“Die verborgenheid wat deur die profetiese Skrifte bekend gemaak is.  Ons sal volgende keer in hoofstuk 2 sien van die profetiese geskrifte.  Die verborgenheid van God se wil wat deur die profetiese Skrifte bekend gemaak is.  Wat niks anders is as dat hierdie uitgewerpte Israeliete, hierdie wat ver weg gewerp is, en die wat naby was, dat hulle in die kruis, in die bloed van onse Here Jesus weer een gemaak word om die Raadsbesluit en Godsplan vir die herstel van hierdie wêreld te bewerkstellig. 

Nou het die kerk gekom en die kerk het gesê, dit is nou die hereniging tussen Jood en heiden, bedoelende Jood, swarte, die gele en wat ook al.  Geliefdes, wat ‘n mistasting van God se woord.  Hierdie hele verborgenheid is hierdie samevoeging van hierdie twee.  God se ewige Raadsbesluit wat Hy van die begin al vasgelê het, te voltooi en sy eed en sy kontrak en verbond wat Hy met sy volk gesluit het tot volle volvoering te bring.  Sodat die HERE hierdie aarde weer kan herstel en al die trane kan afdroog en al die smart en die pyn wat deur die sondeval tot stand gekom het, kan uitwis. 

Ek wil hier vir u ‘n teks lees, seker van die bekendste in die Bybel naamlik:

Lukas 1:31-33;

(Wat die engel aan Maria gerig het toe hy aan haar bekend gemaak het dat sy die geboorte sou skenk aan onse Here Jesus).

31        En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

32        Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee. 

33        en Hy sal koning wees oor die huis van Jacob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. 

Daar is weer dieselfde beginsel. 

Liewe vriende, u het baie preke in die verlede gehoor, as die HERE u spaar of as die HERE vertoef om te kom, sal u nog  baie preke hoor oor daardie eerste gedeelte “ jy sal swanger word en ‘n Seun baar”.  O ja, die maagdelike ontvangs, alhoewel in sommige teologiese kringe word selfs dit al betwis. 

Ja, sy het swanger geword deur die Heilige Gees en sy het ‘n Seun gebaar en hulle het Hom Jesus genoem.  Dit is waar.

“Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word”.

Dit is waar.  Dit word gepreek.  Maar hoekom sny ons predikers daardie woorde van die engel middeldeur en jy hoor niks van die res nie?  Maar wat sê die engel? Die engel gaan voort en sê:

“En die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee”.

Daardie troon is nie ‘n geestelike troon nie, daardie troon was net so ‘n letterlike troon as die troon van die keisers ten tye van die geboorte van ons Here Jesus.  Dit moet nog vervul word. 

Die Here God sal aan Hom die troon gee van sy vader Dawid.  ‘n Troon op hierdie aarde en Hy sal koning wees oor die hele huis van Jakob en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.  Die huis van Jakob, die 12 stamme herenig!  Dit was die boodskap wat die apostels aan hierdié mense; die Korinthiërs, Romeine, Efésiërs, Galásiërs, die Kolossense en so aangebring het.  Dat die Here Jesus nou vir die skuld betaal het en nou kan die hereniging kom en kan julle julselwers voorberei vir die terugkeer van die Koning om daardie woorde te kom bewaarheid: 

“Hy sal koning wees oor die huis van Jakob en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie”. 

Hoe durf ons die “huis van Jakob”, die kerk maak.  Wat ‘n verskriklike, gruwelike tragiese verdraaiing van die Skrif.  Dit is wat nou op die punt staan om te gebeur.  Weereens sê ek, dít is wat op die spel is.  Dit is waarom die stryd van vandag gaan.  Dit is belangrik, dit is die verborgenheid van God se wil, wat Paulus sê wat hy bekend maak. 

Kyk nou hoe pragtig daar in:

Efésiërs 1:10-11;

10        om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig -

Wanneer Israel as God se regeringsvolk herstel is op aarde dan sal selfs die natuur in bedwang wees, selfs die hemel sal weer in harmonie wees met die aarde want Christus self sal op die troon wees. 

11        in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,

Ek wil dit net ook lees in die N.A.V.

11        Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit bestem het.  So het Hy Hom dit voorgeneem.  Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.

“Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit bestem het.”

Dit is die boodskap wat vir hierdie Lo-Ammi mense gebring moes word. 

Efésiërs 1:12-13;

12        sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het,

13        in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding (verlossing) ---- ,

“Dit is, die blye boodskap van julle verlossing” gehoor het, nie net van julle sonde nie maar ook van julle Lo-Ammi toestand. 

- - - - gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte.

Onthou u Handelinge 19 toe hy hulle die hande opgelê het, toe ontvang hulle die Heilige Gees en hulle spreek in vreemde tale en hulle profeteer.  Dit was hulle teken, hy herinner hulle daaraan. 

Efésiërs 1:14;

            wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.

“Sy eiendom te verlos”.  Ons het mos nou gesien wat is sy eiendom.  Die HERE sê, Israel julle is My eiendomsvolk, om Sy eiendom te verlos. 

“Die onderpand van ons erfdeel”

Dit beteken in Grieks, “Deposito”.

Julle het die Heilige Gees ontvang, julle het die manifestasie van God in julle ontvang.  Om ook vir julle te bewys dat die HERE vir julle terug gebring het.  Dit is die deposito, met ander woorde dit is die eerste betaling van julle volle erfdeel.  

Terwyl daar sekere dinge nog afgehandel moet word en die tye van die heidene nog moet uitloop, en die volle tyd moet uitloop waar die boodskap moet uitgaan in hierdie evangelie tyd, soos die Engels sê: “the gospel dispensation”, is die ondervinding wat julle nou alreeds het, julle deposito, julle eerste betaling.  Die volle heerlikheid sal kom wanneer die Here Jesus  kom om Sy troon te kom vestig, julle bymekaar te maak en met julle oor hierdie aarde te regeer.

Efésiërs 1:15-17;

15        Daarom - vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges -

16        hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie,

17        dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee.

O, mag die HERE genade gee om julle ook die Gees van wysheid en openbaring in kennis te gee, dat julle die volle raad en wil van God sal verstaan.  Dit sal u laat opspring van vreugde.  Dit sal vir u krag gee in hierdie tyd.  Dit sal vir u visie gee.  Dit sal vir u die dinge laat verstaan wat rondom u gebeur. 

Efésiërs 1:18-23;

18        verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is;

19        en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte

20        wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,

21        bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige.

22        En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,

23        wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

 

Wanneer ons dan hierdie dinge besef, en dit is Paulus se gebed en my gebed vir u en vir myself, dat ons hierdie dinge sal besef sodat ons hierdie heerskappy nou al kan uitoefen en in daardie krag van God kan lewe. 

 

Nou dit sal ek die einde maak van hierdie twee gedeeltes en ons sal dan volgende keer voortgaan en dan sal u sien soos hierdie heerlikheid ontvou en al duideliker en duideliker vir u word, glo ek, sal ook blydskap, vreugde en krag in u binneste opspring. 

 

Bestel die boek om verder te kan lees....

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580