new-top-banner-english

Die gawes van die Heilige Gees

E-Boek: Die Gawes van die Heilige Gees

Voorwoord tot die Bedieningsgawes van Christus en die Gawes en Vrug van die Heilige Gees.

Voordat ons Here Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, het Hy sy dissipels beloof dat Hy na sy terugkeer na die Vader vir hulle die Trooster, die Heilige Gees sou stuur.  Hy sou hulle in die hele waarheid lei, en van Hom (Jesus) getuig, en Hom verheerlik.  Hy sou hulle dus nie as weeskinders en ook nie herderloos agterlaat nie.

Hy sou manne opwek wat hierdie herderskap van Hom (Jesus) sou voortsit. Die Apostel Paulus noem hierdie herders “bedieninge” wat Hy (Jesus) as ‘n gawe aan die heiliges sou gee om hulle op te pas, te beskerm en toe te rus vir hulle dienswerk en hulle te lei tot volwassenheid in Christus om nie meer heen en weer geslinger te word deur elke wind van lering nie.

Saam met die Gawe van die Heilige Gees sou daar ook die Vrug van die Heilige Gees wees.  Dit sou na ‘n grondige bekering en die doop kom.  Dit is die grondslag van dissipelskap.  Hierdie dissipels moes dan geleer en toegerus word, soos hierbo genoem. 

Ek het die groot behoefte aan lering baie dringend gevoel.  In die middel sewentiger jare het ek toe begin met ‘n paar reekse Bybelstudies oor : Bekering, die Doop, die Doping in die Heilige Gees, die Gawes van die Heilige Gees, die Vrug van die Heilige Gees en die Bedieningsgawes van Christus. 

Hierdie Studies is almal op kasset opgeneem. 

Suster Rieta Schilling en haar man Jörg het transkripsies daarvan gemaak (met die hulp van ‘n groot aantal susters uit die gemeente) en het dit verwerk en op Rekenaar geplaas sodat ons dit kon laat druk.  Ons is almal innig dankbaar teenoor hulle, vir so ‘n groot taak wat met die grootste liefde gedoen is. 

Ons glo vas dat soos dit hierdie Bedieninge, Gawes en Vrug was, wat die Christelike Geloof gegrondves het en met groot tekens en wonders en dade van die Heilige Gees die eerste Gemeentes tot stand laat kom het, dit weer so gaan wees. 

Voor die Wederkoms van ons Here Jesus, in hierdie dae van verskriklike verval, is dit alleenlik so ‘n Bediening wat ons uit hierdie toestand gaan uitruk en voorberei om ons Koning te ontmoet.

Dit is dan ook ons innige bede dat dit in die hartsbehoefte van menige gelowiges in Israel sal voorsien. 

 

F. W. C. Neser,

Namens Ekklesia Evangeliegroep,

30 Maart 2001.

 


Hoofstuk 1

Die Gawe van ‘n Woord van Kennis.

 

[Kasset nr. L016]

 

Ons het die afgelope twee keer wat ons bymekaar was, die inleidende gedagtes met u gedeel en ek wil net so ‘n paar daarvan met u herhaal en dit is van die uiterste belang.  Ons moet besef dat dié God wat ons dien, is die Lewende God.  Dit is die God van die Bybel, dit is nie ‘n gedagte, dit is nie ‘n idee nie.  Hy is werklikheid. 

Dit wat Hy doen, wat die Bybel sê Hy doen, dit het Hy gedoen en dit doen Hy ook nog vandag.  Maar die mens kan baie maklik, nie net in sonde verval nie, maar die Christen kan baie maklik in ‘n vorm van doodsheid in siel verval, deurdat hy maar net aangaan.  Hy het ‘n sekere geloof, ‘n goeie geloof het hy aanvaar en onderskryf.  Hy kan selfs na ‘n goeie gemeente toe gaan maar hy kan ook maar net saam draf en saam dryf, en saam ry op die wa. 

Maar daar is iets positiefs wat ‘n mens in jou gees moet kry.  Jy moet daardie geloof en daardie vonk en daardie vuur in jou hart, moet jy altyd behou en aanwakker.  Dit is waarteen die vyand stry om ‘n mens in jou siel dood te maak.  In baie gebiede van die lewe is dit ook so.  Daar is hierdie ding van inisiatief, jy sal baie mense kry, hy is ‘n doodgoeie mens maar hy het nie vooruitstrewendheid in hom nie, hy het nie inisiatief in hom nie, jy kan amper sê soos die mense in Engels sal sê: “he hasn't got go in him”.  ‘n Mens moet ‘n geestelike “go” in jou kry.  Jy moet God se beloftes sien, jy moet sy woord sien, jy moet sien wat Hy vir jou beskikbaar gestel het.  Dan moet jy daarna uitreik en jy moet daarna gryp. 

Daarom sê die Here: “Nader tot My, en Ek sal tot julle nader.”

In hierdie afgelope twee studies oor die gawes van die Heilige Gees, het ek die feit beklemtoon dat as ons God, onse Vader noem en jy weergebore is, is God jou Vader.  God is bonatuurlik, dan moet ons ook bonatuurlik wees, daar behoort meer van die bonatuurlike in ons lewens te wees.  In ons lewens as individue en in ons lewe as die gemeente.

Die gemeente van die Here Jesus, wat sy naam ook al mag wees, daardie gemeente moet sy natuur, sy geaardheid hê.  Ons het vir geslagte groot geword waar ons nooit ‘n wonderwerk in ‘n diens verwag het nie, waar ons nooit die Heilige Gees verwag om met ons te praat of vir ons ‘n openbaring te gee of enigiets nie.

O, nee, as jy na die Gypsey toe gaan, of as jy na die waarsêer toe gaan, o, as hulle jou vertel van die dolosgooier en die toordokter, ja, dit is werklikheid.  Is dit nie ‘n tragedie nie?  Is dit nie verskriklik nie?  Dat die wat die duiwel dien en die wat die duiwel se dinge manifesteer is meer lofwaardig, daar is meer ondervinding daarvan as wat daar is van die werkinge van die Lewende God, dié God wat ons sê, ons dien.  Is dit nie ‘n verskriklike toestand nie?  Behoort ons nie op te spring en te sê; “Here, ek is skuldig!  Here, ons is skuldig!  Here, ons is vér agter by wat ons behoort te hê.”

In daardie trant het ek met u gepraat en dalk daarop vir u gewys, ek het nog byvoorbeeld vir u die illustrasie gewys van die voëltjie.  Die kind van ‘n voël kan vlieg, hy kan ‘n nes bou, hy weet alles van wat sy pa en sy ma gedoen het, sonder dat hy ooit sy pa en sy ma dit gesien doen het.  Hoekom? Omdat dit sy natuur is.  As ek dan uit God gebore is, moet ek die goddelike natuur hê.

Toe ek die gawes opgesom het, het ek vir u gesê daar is nege gawes.  Ons gaan weer in die Skrif lees, in 1 Korinthiërs 12, van die nege gawes wat daar is. 

Hulle is verdeel in drie hoofgroepe.

Daar is die drie Openbaringsgawes:

1) Die Woord van Wysheid,

2) ‘n Woord van Kennis,

3) Die Onderskeiding van Geeste.

Ons sal hulle in besonderheid behandel.  Hierdie studie gaan juis wees oor die gawe van die woord van kennis.  Wat beteken dit?

Dan is daar die drie Kraggawes:

1) Geloof,

2) Die Werking van Kragte of Wonderwerke,

3) Gesondmaking.

Dan is daar die drie Inspirasie of Vokale Gawes:

(die gawes wat oor jou lippe kom, wat jy praat).

1) Tale,

2) Uitleg van Tale,

3) Profesie.

Nou kom ons lees net daardie gedeelte:

1 Korinthiërs 12:8-11; 

8          Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees;

9          aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees:

10        aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.

11        Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.

Ja, prys die Here!  Daar het ons nou al nege gawes opgenoem. 

In die 7de vers sien ons: (die Engels sê weer “the manifestation”).

Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.

 

Nou iets wat jy manifesteer is iets wat jy wys.  Dit is iets wat mense kan sien.  Daar is te veel van hierdie ding, wat geslagte deur in ons ingedruk is.

O, jou geloof is iets innerlik, is nie iets wat jy hoef te sien nie, dit is nie iets wat jy hoef te openbaar nie.  Maar wat was dit met die Here Jesus?  Kyk sy wonders, sy tekens, die storm wat Hy stilgemaak het op die see, Hy het gesê: “swyg, wees stil.”  Hy het die brood en die visse vermeerder.  Dit was tasbare dinge, dit was wonderlike dinge.  Hoekom nie vandag nie?  Dink julle nie as die wêreld ‘n bietjie meer van die manifestasie van die Heilige Gees sien, dat die wêreld ook meer die God wat ons dien sal erken nie.

Nou daar in die 7de vers:

            Maar aan elkeen word die openbaring (“manifestation”)van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.

Die manifestasie, met ander woorde, elkeen van hierdie nege gawes is ‘n manifestasie.  Dit is ‘n werking wat mense moet kan sien.  Dit is van die uiterste belang.  Ons moet ook ons geloof kan demonstreer.  Mag die Here vir ons genade gee, ook deur die bywoon van die studies, dat u uself as Christen en as kind van God en as een wat die Heilige Gees liefhet, dat u, u eie lewe daaraan gedurig sal wei en sê: “Here, ook ek gee myself, ook ek, Here, stel myself tot u beskikking dat die manifestasie van die Heilige Gees ook deur my in werking sal kom of deur my toedoen”. 

 

Ons gaan oor na die eerste een van die nege gawes van die Heilige Gees, om in besonderheid te behandel en ons begin by die gawe van:-

‘n Woord van Kennis. 

1 Korinthiërs 12:8;

8          Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis van weë dieselfde Gees;

 

Maar net by wyse van verduideliking, die gawe van ‘n woord van kennis.  Ons stem almal saam dat God alwetend is, God weet alles, God het alle kennis omtrent alle dinge.  Hier werk die Heilige Gees, dat in die werking van die Heilige Gees en wanneer die gawe van ‘n woord van kennis manifesteer, dan is dit wanneer God deur die Heilige Gees dit goed dink om aan die een of ander ‘n stukkie van daardie kennis mee te deel en te openbaar.  Iets wat jy op ‘n natuurlike manier nooit sou kon bekom nie.  Dit is nie kopkennis nie.  Dit is nie kennis wat jy uit ‘n boek leer nie.  Ons sal dit weer netnou herhaal want dit is belangrik.  Ek maak dit net vir u só duidelik.  Ek sal vir u netnou baie voorbeelde gee wat u dit sal laat insien. 

 

Hierdie gawes van die Heilige Gees is almal bonatuurlik, “they are super-natural”.  So, dit is nie iets wat jy met gewone talent kan produseer of voortbring nie, dit kom deur die Heilige Gees.  Dit is ‘n deel van God se kennis wat Hy aan jou meedeel.  Laat ek net vir julle so ‘n paar voorbeelde gee, dan sal julle beter verstaan wanneer ons ook die verskillende tekse van naderby beskou.

 

Ek sal nooit vergeet nie, ek moet sy naam noem, ek weet dit is vandag ‘n naam wat in oneer is, maar dat dié dinge gebeur het, kan niemand betwis nie.  Toe Rassie Erasmus hier in 1963 in Vereeniging sy veldtog gehou het, sal ek nooit vergeet, een aand, die tent was gepak (die tent kon ± 2000-3000 mense hou) en die mense het in verskillende rye, diep in sirkels rondom daardie tent gestaan, so baie mense was daar.

 

Daar het beslis baie wonderlike dinge plaasgevind, in sekere opsigte dinge wat nog nooit weer herhaal is nie.  Ek het nog nooit weer herhaal gesien, dat mense by die honderde van buitekant, party van daardie fabriek werkers nog so in hulle werksklere, party van hulle nog met die swart vlekke op hulle gesigte soos hulle net uit die fabriek uitgekom het, met opgerolde moue het hulle in daardie tent ingehardloop, daar voor die platform, tussen daardie saagsels, op hulle aangesig geval het, die Here gesmeek het om genade.

Daar is vandag nog verskillende predikers in die bediening wat daardie tyd tot bekering gekom het.  Baie jammer dat die arme man so verskriklik daarna geval het, wat sy rede ook al daarvoor mag wees.

 

Een aand, die tent was gepak, daar was ‘n gees van afwagting, alles was doodstil.  Hier by die deur kom ‘n man ingestap.  Jy kon sien hy was ‘n boemelaar, maar hy was skoon en netjies.  Voor die platform was daar so ‘n oop gedeelte, die gedeelte was altyd oopgehou vir mense wat daar wil kniel of die Here wil aanneem of siekes wat vorentoe kom want hulle het by die honderde vorentoe gekom om voor gebid te word.  Toe hy so op hierdie oop gedeelte staan, toe sê Rassie vir hom van die platform af: “Jou naam is Houtman”, die man draai so om en kyk na die platform, (ek kan nou nog die verbasing op sy gesig sien) hy sê: “Meneer, wie het vir jou my naam gesê?”  Rassie sê: “Die Here het deur die Heilige Gees vir my jou naam gesê”.  Dit was toe ‘n woord van kennis wat in werking getree het. 

 

Rassie het nie daardie man se van geken nie, en ek weet nie wie in daardie tent sy van geken het nie, seker maar baie min.  Maar God het sy van geken.  Die Here het sy naam geken, nie waar nie, net soos wat hy elkeen van ons se name ken. Die Here weet die dag en datum van ons geboorte, die Here weet alles omtrent ons, die Here weet wat ek in my sak het, die Here weet waar ek netnou was.  Enige ding, die Here weet dit.  So het die Here hierdie man se naam geken en die Here het dit goedgedink, soos julle sal sien, om sy naam deur die Heilige Gees, deur die gawe van ‘n woord van kennis, aan Rassie bekend te maak. 

 

Hy vra vir Rassie, “Wie het vir jou gesê wat my naam is?  Rassie antwoord: “Dit is die Heilige Gees wat vir my gesê het wat jou naam is.  Ek sal jou nog meer vertel, jy het ‘n broer en julle is met twee susters getroud”.  Teen daardie tyd kon jy die verbasing op hierdie man se gesig so lees dat dit gelyk het of hy oorweldig was.  Hy het omgedraai en voor die platform kom staan en so opgekyk.  Hy het nog vir hom ‘n hele paar ander dinge uit sy lewe vertel wat niemand vir hom sou kon vertel nie as hy hom nie geken het nie.  Teen daardie tyd kon jy natuurlik ‘n speld hoor val in daardie diens.  Jy kon die teenwoordigheid van die Here voel want hier is nou iets bonatuurliks in werking.  Wat ons moet onthou, die gawes van die Heilige Gees is bonatuurlik.  Waar die gawes van die Heilige Gees werk, is daar altyd ‘n besef van die teenwoordigheid van die Here en dit is God se bedoeling.  Daar het daardie aand magtige en wonderlike dinge plaasgevind. 

 

Na al daardie dinge klaar plaasgevind het, kan julle julself voorstel dat hy, die prediker, die gehoor in die holte van sy hand gehad het.  Hulle sou enige ding glo wat hy vir hulle sou sê, hulle sou enige ding doen wat hy vir hulle sou sê om te doen.  Daar het groot wonderwerke daardie aand plaasgevind. 

 

‘n Volgende aand, net wanneer hulle opgehou het met sing of hy het opgehou met praat, ek is nie meer seker nie, ek kan dit nie onthou nie, dit was te lank gelede, maar ek kan dit met sekerheid sê, wys hy skielik so in die gehoor, hy sê: “Daardie man wat daar sit”, en hy beskrywe hom en sê: “Jy is hier in verband met jou vrou.  Jou vrou is baie ernstig siek, en jy het gekom vir haar genesing vanaand meneer, vra Rassie vir die man, is ek reg?  Die man staan op en sê: “dit is reg”.  Rassie sê: “Jy kom van die Vrystaat af, en hy gee vir hom sy naam”.  Hy staan so ‘n rukkie en sê: “Toe jy ‘n jong man was, was jy ‘n baie bekende atleet”.  Weer staan hy ‘n rukkie en sê vir hom: “in die kort afstand”.  Daardie man het opgestaan en het elke ding bevestig wat Rassie vir hom gesê het.

 

Nou om uit ‘n paar duisend vir so ‘n persoon so iets te sê, jy kan nie met jou natuurlike krag dit doen nie, dit is bonatuurlik.  Dit is ‘n woord van kennis.  Die Here het vir Rassie kennis gegee omtrent daardie man.  Die idee, ook daarvan, is om die geloof van die mense in die bonatuurlike krag van God te bevestig en ook in die bediening van sy dienskneg.

 

Op ‘n ander geleentheid, is ek saam met hom op ‘n veldtog na Port Elizabeth, ek het vir hom daar gaan “tolk” want hy kon nie in Engels preek nie.  Hy het die dienste gehou in die Veremarksaal, dit is ‘n groot saal.  In die voorste ry het ‘n man gesit.  Hy wys so na die man, en sê vir hom: (die Here het nie aan hom sy naam geopenbaar nie) maar hy sê: “Meneer, jy wat daar sit, jy woon in die Kaapse weg nommer so-en-so”.  Rassie vra; “Is dit reg?”  Die man antwoord; “Ja dit is my adres”.  Weereens het dit die mense se geloof geweldig aangegryp. 

 

Na die diens, vra ek hom: “Rassie, sê jy nou vir my, hoe gebeur dit?  Hoe kry jy dit?”  “Vanmiddag, net voor die diens, terwyl ek besig was om te bid vir hierdie diens, toe gee die Here vir my ‘n gesig.  Ek sien hierdie man by sy hek uitkom op pad na die diens toe, ek sien hoe swaai hy die hek oop, toe hy die hek so oopswaai, lees ek die nommer op sy hek.  Vanaand toe ek daardie man daar sien sit, toe herken ek hom.  Dit is dieselfde man wat ek in die visioen gesien het”.  “Nou is dit net ‘n geloofstap van my kant af, om vir daardie man te sê waar hy woon, en dit was natuurlik reg”.

 

Ek het baie onder die ou Pinkster mense, toe hulle nog die Here ernstig gedien het, in die dae toe Pinkster nog Pinkster was en hulle nog gespot het daarmee en die mense met eiers en tamaties gegooi het en hulle baie gemolesteer het in hulle dienste, het van die ou mense my baie keer vertel dat hulle sal bid, en hulle het baie ernstig gebid.  Ek dink ons het baie van die krag van gebed in ons dae verloor.  Hulle sê, as hulle so bid, dat die Here duidelik vir hulle na ‘n adres stuur, Hy gee vir hulle die straat, die nommer en Hy sê gaan, daar is ‘n behoefte.  Dan gaan hulle op wat die Here vir hulle gesê het en dan sê hulle: “Meneer, mevrou. julle ken my nie, maar die Here het my gestuur en gesê hier is groot behoefte in die huis, hier is groot siekte”, of wat ook al en dan is dit presies so.

 

Dan doen die Here ‘n groot wonderwerk op daardie plek.  Ek hoop dit begin vir julle ‘n idee gee van die werklikheid van die Heilige Gees en hoe vér agter ons in die dinge van die Here is, en dat ons self die aangesig van die Here moet begin soek en sê: “Here, ons geloof moet ‘n praktiese geloof wees, daar moet die openbaring van die Heilige Gees, in ons lewens wees”.

 

Ek wil u nog van een geval vertel cialisviagras.com.  Ons was 6 maande in Pinkster (1951).  Die Branham-geselskap het na Suid-Afrika gekom.  Dit was drie broers wat teruggekom het van Amerika af.  Broer Branham, Bosworth en Baxter.  Die Here het groot tekens en wonders deur hulle gedoen.  Hulle was hier op Maranatha Park kampgronde van die A.G.S.  Dit is lank voordat ek in die bediening gekom het, nog Navorsingswerk in Pretoria gedoen.  Ek het twee weke verlof geneem en in Johannesburg gaan bly om die dienste daar te kon bywoon.  Dit was vir my soos hemel op aarde, soos die boek van Handelinge, waarby ‘n nuwe hoofstuk toegevoeg is, al die magtige tekens en wonders wat ek gesien het, ons was so opgewonde.

Suster Neser het ‘n niggie gehad, haar bynaam was Tiefie.  Dié Tiefie was ‘n verpleegster en sy het ‘n ongeluk gehad, sy het geval en haar rug was op ‘n paar plekke af en was in gips van hierbo van haar skouers af tot onderkant haar heupe, dik gips.  Ons neem haar een aand na die diens toe.  O, daar het ‘n magtige boodskap oor geloof uitgegaan.

Die ou tannie Maritz, sy het daar ook werklik die Here gevind.  Sy was so vol van die geloof en die vreugde toe ons by die huis kom en sy sê: “Tiefie, jy moet die Here glo, jou rug is gesond, ons moet daardie gips afhaal”.  Hoe gaan jy nou daardie gips afkry? Ons het ‘n saag in die hande gekry en ons het begin saag.  ‘n Vreeslike besigheid, nou begin ons naby die vel kom.  Nou moet ons versigtig wees, as die saag nou deurgaan, dat jy nie die lyf raak saag nie.  Haar een broer het in die myn gewerk, hy het so ‘n breë myngordel gehad.  Hulle neem toe die gordel en ryg dit hier van bo af in en trek dit deur tot onder, sodat daar beskerming kan wees as die saag deur die gips gaan.  Die gips is deurgesaag, nou moet ons dit ooptrek en af kry. 

Die gips is af; “toe Tiefie, jy is nou gesond”, daar het niks met daardie rug gebeur nie.  Nou is ons in die moeilikheid!  Hoe kan sy nou teruggaan dokter toe?  Maar nee, daar is geen bekommernisse nie, die Here gaan vir jou gesond maak, ons is môreaand weer by die diens en môreaand word jy gesond.  Dit klink omtrent na ‘n storie wat ek julle vertel, maar die waarheid, die Here hoor my! 

Daardie volgende aand, sy kan nou nie loop nie en so’ n af rug kan gevaarlik wees want hy kan die rugmurg beskadig of afsny en dan is sy verlam.  Ons het haar op ‘n draagbaar gesit en ons is met haar diens toe. 

Wat ‘n aandoenlike toneel!  Dit wil my laat huil wanneer ek daaraan dink.  Al die, jy kan maar sê, “mislukkings”, (ongeneeslikes) die wat dokters geen hoop meer voor het nie.  Mense met kanker, met permissie gesê, die reuk tussen daardie mense, het julle al iemand geruik wat kanker het?  Dan so ‘n klomp bymekaar.  Kreupeles, verminktes, daar is hulle almal bymekaar.  ‘n Verskriklike gesig en ons het vir Tiefie ook maar daar tussenin gesit. 

 

Dié broer Branham het ‘n wonderlike gawe gehad, dit is ‘n lang storie.  Ek het twee boeke gehad:- “A man sent from God”, daar vertel hy hoe die Here vir hom gesê het; (in 1945 het die Here ‘n engel na hom toe gestuur) “My dienskneg hierdie boodskap moet jy oor die lengte en breedte van die wêreld neem, want My koms is naby. 

Uit daardie bediening van Branham het daar magtige bedienings gekom, soos die van Tommy Osborn, die Here het ook groot tekens en wonders deur hom gedoen.  Hier in die vyftiger jare in Amerika, die manne met die bediening van goddelike genesing was te wonderlik en baie van hulle het hulle inspirasie en lering vir aansporing gekry deur dít wat die Here vir Branham gegee het. 

 

In elk geval, die engel het ook vir hom gesê dat die Here vir hom die gawe sal gee om mense se siektes te kan sien, hy sal vir hulle kan sê: “daar is ‘n gewas aan jou lewer”, sommer so in die gehoor.  Hy het dit ook gedoen, daardie een wat daar sit, jy het ‘n breuk, en dan is dit so.  Daardie man wat daar sit, jy het kanker in hierdie deel of daardie deel van jou liggaam.  Dan sal hy hom beskryf en sê jy het so ‘n kleur das en so ‘n pak klere aan, dit is die kleur van jou hare.

Dié aand, terwyl broer Branham besig was om te preek, is dit asof iemand hom net so aan sy baadjie gryp en hom omruk en hy wys direk na Tiefie toe.  Hy het haar nog nooit in sy lewe gesien nie, hy kom van Amerika af.  Hy kyk reguit na haar en sê: “Jy wat daar lê”, en hy beskryf haar, sy het sulke pragtige blonde hare gehad.  “Jou rug is op drie plekke af”, en hy het ‘n hele paar ander dinge ook van haar gesê.  Hy sê: “The Lord has just healed you, in the Name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk!”

Die beste beskrywing wat ek kan gee is soos ‘n hark in ‘n tuin wat jy op trap, so slaan sy regop dat sy voor haar draagbaar op haar voete staan.  Sy het tussen al die mense deurgeloop en het met die trappies op die platform opgegaan en vir hom ‘n handdruk gegee.  Wie het vir hom gesê wat haar makeer tussen al daardie duisende?  Dit is ‘n woord van kennis.  Dink u nie dit is wonderlik nie?

 

Nou waarom sal ons net van hierdie dinge hoor?  Hoekom sal ons hierdie dinge nie sien nie?  Sal u nie met my saamstem, as ons kyk in die tyd wat ons in lewe, ons sien hoe die heidene besig is om die wêreld in te neem, ons sien hoe afvallig word die gelowiges.  Dink julle nie dit is tyd dat die bonatuurlike krag van God in Sy gemeente begin openbaar word nie?  Waarom moet ons dan net lees van hierdie dinge in die Bybel?  Waarom moet ons dan net lees dat Petrus, Paulus, Johannes, Stéphanus en Filippus hierdie dinge gedoen het?  Nou vertel ek u net van ‘n paar wat dit gedoen het en daar is baie in die wêreld wat dit ook al gedoen het waarvan ons net nie gehoor het nie.  Ek het maar net hierdie vir u genoem by wyse van illustrasie dat u kan sien wat dit is.

 

Gaan ons die uitdaging aanvaar of nie?  Gaan ons sê: “Here, ek gaan my lewe aan u wy, nog meer as ooit tevore en ek gaan U begin loof en prys en ek gaan U begin aangryp dat ook hierdie heerlike gawes in ons lewens in werking kom”.  Onthou, ons begin nou maar net.  

Nou die eerste gawe:-

Die gawe van ‘n woord van kennis. 

Wag tot ek by die ander gawes kom en vir julle voorbeelde daarvan gee, vir julle ook wys wat die Here se Woord daarvan sê en julle moet ook onthou, wat daar ook in vorige Studies gesê is. 

Romeine 10:17; 

            Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. 

 

Soos julle die Here se woord hoor, soos ek julle vertel, soos ons dit saam bestudeer, moet u, u harte oopstel dat geloof in u hart kom, dat u nie sal sê dit klink mooi en dit was vir daardie mense in daardie tyd.  As jy dit sal toelaat, sal die duiwel dit met jou doen en hy sal altyd die direkte punt, die fokuspunt, sal hy altyd skuif na ‘n ander persoon of na ‘n ander geleentheid of na ‘n ander plek.  Dit is dieselfde met jou genesing, jy kan siek wees en jy kan die Here glo vir genesing en die lering van goddelike genesing aanvaar, “en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom”. 

 

Maar die duiwel sal altyd vir jou sê dit is nie vanaand jou aand nie, liewer op ‘n ander keer of op ‘n ander tyd, dan is dit jou kans.  Het ek dit nie al baie keer vir julle gesê nie, altyd op die een of ander manier ja, as daardie een nou vir jou kon bid, of as jy nou hierdie een was of op daardie plek, dan sal dit gebeur.  Maar nie waar jy nou is nie.  Dit is net waar sy leuen is, dit is nie in die eerste instansie die een wat vir jou bid nie, maar die EEN wat jou gesond maak is die Here Jesus.  Dit is die krag van God in Jesus. 

 

Kom ons gaan ‘n bietjie meer op ons studie in en ek gaan vir u so ‘n stukkie lees wat hier geskrywe is en dan kan ons ‘n paar tekse begin nagaan en ‘n  bestaan tussen die gawe van ‘n woord van wysheid en ‘n woord van kennis, sal ons eerstens die tweede gawe behandel naamlik; ‘n woord van kennis. 

Dit sal vir ons later ‘n beter begrip gee vir die funksie van ‘n woord van wysheid.  Die woord van kennis is ‘n bonatuurlike openbaring deur die Heilige Gees van sekere feite wat in die alwetendheid van God opgesluit is.  So ‘n openbaring gaan moontlik oor ‘n persoon of toestand van ‘n persoon of waar hy homself op enige tyd bevind.  Daar moet op gelet word dat dit nie ‘n gawe van kennis is nie, maar wel die gawe van ‘n woord van kennis. 

 

Wanneer ‘n persoon in die moeilikheid sou verkeer en desnoods na sy prokureur om raad gaan, sal so ‘n prokureur nie ál sy kennis aan sy kliënt meedeel nie, maar slegs die deel wat vir die kliënt van nut of belang is.  Die woord van kennis is nie ‘n menslike gawe nie, ook is dit nie net in sekere sin Goddelik nie, maar beslis bonatuurlik.  So onthou, ons moet die bonatuurlike daarvan beklemtoon.  Dit kan nie verkry word deur studie nie, dit is ‘n wonderwerk wat deur Goddelike openbaring en krag geskied. 

Dit is ook nie ‘n oombliklike of geleidelike ontdekking van feite omtrent God of die mens nie, dit is ‘n goddelike en bonatuurlike openbaring van dinge wat andersins verborge sou wees vir die verstand of vermoë van die mens.  Ek dink u sal met my saamstem dat geen studie of geleerdheid sou vir Branham gehelp het om na daardie meisie te wys en vir haar te sê jou rug is af nie. 

Die Here het hom die kennis gegee van wat met haar verkeerd is.  Dit het alleen van God gekom, hy het haar nie eers geken nie.  Dit is ‘n wonderwerk van bo met geen inmenging van die natuurlike nie.  Die mens dra in werklikheid niks daartoe by nie, hy ontvang alles en is net ‘n blote kanaal.

 

Deur ‘n woord van kennis mag ‘n openbaring omtrent die verblyfplek van ‘n persoon, sy geaardheid, gedagtes of die toestand van sy hart verstrek word.  Die Here Jesus het deur hierdie besondere gawe te wete gekom waar Natánael hom onder die boom bevind het, asook dat hy ‘n Israeliet sonder bedrog was.

Johannes 1:49-52; 

49        Natánael sê vir Hom: Waarvandaan ken U my? Jesus antwoord en sê vir hom: Voordat Filippus jou geroep het toe jy onder die vyeboom was, het Ek jou gesien.

50        Natánael antwoord en sê vir Hom: Rabbi, U is die Seun van God, U is die Koning van Israel!

51        Jesus antwoord en sê vir hom: Glo jy omdat Ek vir jou gesê het: Ek het jou onder die vyeboom gesien?  Jy sal groter dinge sien as dit.

52        En Hy sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdaal op die Seun van die mens.

 

Hoe het die Here Jesus geweet dat Natánael daar onder die vyeboom gesit het?  Onthou, in sy menslike hoedanigheid, Hy het nie in sy Goddelike hoedanigheid hier opgetree nie, dit is ‘n ander baie belangrike punt wat ons terloops baie goed van die Here Jesus moet onthou. 

Toe die Here Jesus op die aarde was, het Hy Homself ontledig, Hy het sy Godheid soos ‘n mantel uitgetrek en Hy het soos ‘n mens op die aarde beweeg.  Alles wat Hy gedoen het, het Hy as ‘n mens gedoen in die krag van die Heilige Gees.  Juis om vir elkeen van ons te wys dat, as ek gewas is in sy bloed en ek Hom waarlik aangeneem het as my Saligmaker en erken as my Here, en ek is vervul met die Heilige Gees, dan kan ek dieselfde dinge doen as wat Hy gedoen het.  Hy het so gesê. 

Johannes 14:12; 

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo - die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.

So, of die Here nou ‘n blinde Bartlomëus se oë oopgemaak het, of ‘n  Lasarus roep uit die graf, of ‘n Jaïrus se dogtertjie lewendig maak, of Hy die melaatse reinig, Hy het dit gedoen as mens in die krag van die Heilige Gees, dit wat elkeen van ons ook behoort te kan doen.  Moenie dat ons sê, dat dit vér te hoog is vir my nie, laat ons uit kom uit daardie gedagte, eintlik maak ons die Here Jesus bewoë, Hy het geroep, Hy is getrou, Hy sal dit doen as ons Hom net vertrou en ons aan Hom toewy. 

 

Dus, Hy kon nie vir Natánael onder die vyeboom sien sit nie, die Heilige Gees het dit aan Hom geopenbaar deur die gawe van ‘n woord van kennis.  In ‘n flits van ‘n oomblik het die Here Jesus in die gees vir Natánael onder die boom sien sit, daarom kon Hy vir hom sê soos in Johannes 1:49.  Hoe het Hy hom gesien?  Nie met sy blote oog nie, dit was te vêr, heel moontlik nog agter die bult of agter die bome, maar wel deur so ‘n openbaring van ‘n woord van kennis.  Wat was Natánael se reaksie?  Hy sê vir Hom: “Rabbi, U is die Seun van God, U is die Koning van Israel!” 

 

Dit is een van die wonderlike uitwerkinge van die werking van die Heilige Gees en in besonder van hierdie gawe van ‘n woord van kennis.  Dit bring altyd oortuiging van die teenwoordigheid en werklikheid van die waaragtigheid van God.  Dit wek geloof op. 

Kom ons kyk ‘n bietjie na die vrou by die put van Samaría. 

Johannes 4:16-19; 

16        Jesus sê vir haar: Gaan roep jou man en kom hier.

17        Die vrou antwoord en sê: Ek het nie ‘n man nie. Jesus sê vir haar: Jy het reg gesê: Ek het nie ‘n man nie;

18        want jy het vyf mans gehad; en die een wat jy nou het, is nie jou man nie.  Dit het jy met waarheid gesê.

19        Die vrou sê vir Hom: Here, ek sien dat U ‘n profeet is.

 

Die Here sê vir haar: “jy het vyf mans gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie”.  Hoe het die Here Jesus dit geweet?  Deur die gawe van ‘n woord van kennis.  Hy het daardie vrou nog nooit vantevore ontmoet nie en Hy kon vir haar presies sê wat die toestand van haar lewe was.  Wat was die resultaat?  Dat Hy daardie vrou onmiddellik tot geloof in Hom gebring het.  Dit het daardie vrou laat erken dat Hy die bonatuurlike krag van God gehad het en wanneer jy verder lees, sal jy sien hoe dit gelei het tot hierdie vrou se bekering en hoedat sy die mense gaan roep het en gesê het: “kom kyk, hierdie man wat vir my alles vertel het omtrent myself”.  Die Here Jesus kon toe met haar praat oor die Lewende Water wat Hy vir haar sou gee, die ewige lewe. 

 

Die woord van kennis is ook nie een van die vokale gawes nie.  Dit is een van die groep van die drie gawes wat openbaar.  Klein Samuel het sy woord van kennis en sy woord van wysheid ontvang nog voordat hy dit aan iemand anders vertel het.  Indien hy dit sou verswyg het, sou dit nog net so ‘n werklike woord van kennis gewees het wat hy van God ontvang het.  Die Here was “Woord” nog voordat daar ‘n woord geskrewe of gesproke was of nog voordat die Woord in die fisiese liggaam van Jesus Christus geopenbaar was. 

Ons sal die manifestasie van hierdie besondere gawe beter begryp indien ons ‘n paar verkeerde opvattings aanhoor.

Dit word verwar met natuurlike vermoë, studie of selfs natuurlike ontdekkings.  As dit een van die eienskappe was, sou dit nie ‘n gawe gewees het nie, maar wel net ‘n gewone talent.  Die gawe is ‘n manifestasie van die Heilige Gees en derhalwe vér bokant die vermoë van die natuurlike verstand.  Die Heilige Gees het die woord van kennis gemanifesteer deur aan Johannes die toestand van die sewe gemeentes te openbaar, in die eerste drie hoofstukke van Openbaring, waar Johannes presies geskryf het wat die toestand van die sewe gemeentes was. 

 

Hoe het hy dit geweet?  Deur die gawe van ‘n woord van kennis.  Natuurlike kennis is die vrug van die natuurlike verstand soos toe Gamáliël vertel het van die inval van Judas van Galiléa en die inligting gebruik het om sy vriende leiding te gee.  Dit was baie slim raad, wonderlike kennis wat Gamáliël aan die dag gelê het, maar dit was nie die gawe van ‘n woord van kennis nie.

Handelinge 5:34-39; 

34        Maar ‘n Fariseër met die naam van Gamáliël, ‘n leraar van die wet wat by die hele volk hoog in aansien was, het in die Raad opgestaan en bevel gegee dat hulle die apostels ‘n bietjie buitentoe moes bring.

35        Toe sê hy vir hulle: Israeliete, pas op wat julle gaan doen met hierdie manne;

36        want nie lank gelede nie het Theudas opgestaan en gesê dat hy iets besonders was.  By hom het ‘n aantal mense -- omtrent vierhonderd -- aangesluit. Hy is gedood, en almal wat na hom geluister het, is uitmekaar gejaag en het tot niet geword.

37        En ná hom het Judas, die Galileër, opgestaan, in die dae van die inskrywing, en ‘n aansienlike getal mense afvallig gemaak agter hom aan. Hy het ook omgekom, en almal wat na hom geluister het, is verstrooi.

38        En nou sê ek vir julle, bly af van hierdie manne en laat hulle staan; want as hierdie voorneme of hierdie werk uit mense is, sal dit vernietig word;

39        maar as dit uit God is, kan julle dit nie vernietig nie -- dat dit nie miskien bevind word dat julle selfs teen God stry nie.

 

In Handelinge het ons gesien die wysheid en raad van Gamáliël.  Maar dit was nogtans, alhoewel dit goeie raad was, was dit natuurlike raad.  U kan goed die verskil sien?  Dit was nie iets wat geopenbaar was wat hy op geen ander manier kon bekom nie.  Johannes het inligting ontvang deur die Heilige Gees wat hy op die eiland en onmoontlik op ‘n ander wyse kon bekom.  Ek verwys nou weer na die sewe gemeentes van wie hy van elkeen presies die toestand beskryf het.  Gamáliël het bloot geskiedkundige feite tot sy beskikking gehad wat hy genoem het. 

Ek hoop u verstaan teen hierdie tyd die gawe van ‘n woord van kennis, dit is nie waarsêery nie.  Jy kry ook die waarsêer, die fortuinverteller wat ook dinge omtrent jouself vertel wat daardie persoon van niks vantevore af geweet het nie.  Hy sal na hierdie mense toe gaan, hy het jou definitief nooit vantevore ontmoet nie en hy sal ook vir jou feite omtrent jouself sê.  Dit is waarsêery, dit is bose geeste wat vir daardie mense daardie feite gee en dit het gewoonlik geen goeie uitwerking of resultate nie. 

Sal ons nie maar nou met hartseer, ‘n besluit in ons harte neem, en sê: “Here, as die bose geeste dan deur hulle diensknegte sulke gawes kan laat werk, behoort hierdie dinge dan nie baie meer te werk in die gemeente van die Here Jesus nie?”.  Ons sal meer daarvan sien hoe dit wel in die gemeente gewerk het.  Dit was deur ‘n woord van kennis dat die profeet Elísa die plek van die vyand se magte kon vasstel. 

2 Konings 6:9,12;

9          Maar die man van God het die koning van Israel laat weet: Pas op dat u nie deur daardie plek trek nie, want die Arameërs trek daarheen af.

12        En een van sy dienaars antwoord: Nee, my heer die koning, maar Elísa, die profeet, wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee wat u in u slaapkamer spreek.

Dit is wat die Here bedoel het. 

Die koning van Sirië het gedurig invalle gemaak in die gebied van Israel, hulle beroof en dit vir hulle moeilik gemaak, maar elke keer as Sirië sy leërafdelings stuur (op ‘n plek wat hulle in die geheim besluit het ) dan het die manskappe van Israel vir hulle daar gewag, en hy het gesê, nou hoe kan dit gebeur?  Hy begin sy mense te beskuldig: “een van julle is ‘n verraaier”, Nee, koning, nie een van ons is ‘n verraaier nie.  Daar is ‘n profeet in Israel wat u in u binnekamer hoor spreek”. 

 

Die Heilige Gees openbaar aan hom wat God alreeds weet.  God weet alreeds wat die koning in sy slaapkamer gespreek het, want God is oral, God hoor alles.  Dus, die Here het geweet wat hulle besluit het en toe het die Here deur die Heilige Gees dit aan Elísa geopenbaar.  Elísa het dit toe weer met sy woorde aan die koning van Israel geopenbaar, sodat die koning van Israel hom kon gereed maak, om daardie soldate van Sirië te kon voorstaan, daar waar hulle ingeval het.  Dit is ‘n baie duidelike illustrasie!  Dit is die gawe van ‘n woord van kennis. 

 

As ons meer daarvan kan hê, as die Here byvoorbeeld aan ons openbaar, en u sal sien op verskillende maniere, partykeer ‘n woord van kennis wat ook nader werk deur die gawe van profesie of selfs deur die uitleg van tale.  Die Here kan vir ons meer openbaar en byvoorbeeld sê: “My dienskneg, My diensmaagd, wees versigtig, dit wag vir jou, daardie ding is aan die gang”, dit en dat, watter uitwerking sal dit nie op ‘n gemeente hê nie? 

Wat sal dit nie vir ons beteken nie?  Met Elísa was dit ‘n baie goeie illustrasie. 

Soos iemand eenkeer gesê het, “as dit kon gebeur onder die Ou Verbond, hoeveel te meer behoort dit nie te gebeur onder die Nuwe Verbond nie?  Hulle het maar gestaan onder die bloed van bokke en kalwers en lammers, ons staan onder die bloed van die Here Jesus”.

Ons lewe in die dispensasie van die Heilige Gees en kyk hoe vér agter het ons geraak.  Ek glo die rede is omdat hierdie dinge nooit verkondig word nie.  As dit nie verkondig word nie, hoe kan jy geloof daarvoor kry?  Maar as ons op hierdie dinge staan en dit begin verkondig, dan sal ons ook begin geloof kry daarvoor. 

Natuurlike kennis word bekom deur oplettendheid, deur gesprekke en lees van verslae.  In die geval van die Benjaminiet, toe hy die tyding gebring het aan Eli omtrent sy twee seuns se dood, was dit op natuurlike vlak. 

1 Samuel 4:16-17; 

16        En die man het vir Eli gesê: Dit is ek wat van die slagveld gekom het; ja, ek het vandag van die slagveld gevlug. En hy vra: Wat het daar gebeur, my seun?.

17        En die boodskapper antwoord en sê: Israel het voor die Filistyne gevlug, en daar was ook ‘n groot neerlaag onder die manskappe, en u twee seuns, Hofni en Pínehas, het ook gesterwe, en die ark van God is geneem.

Hy het berig gebring van wat hy gesien het, wat gebeur het, so dit was ‘n gewone boodskap.  Daar was niks bonatuurlik daaraan verbonde nie. 

Die woord van kennis kom sonder enige inspanning, soos toe Ananías ‘n openbaring ontvang het omtrent Saulus se bekering op die pad, selfs in die fynste besonderhede; naam van straat, die huis en inwoners word verstrek. 

Handelinge 9:10-12; 

10        En daar was ‘n dissipel in Damaskus met die naam van Ananías; en die Here het vir hom in ‘n gesig gesê: Ananías! En hy antwoord: Hier is ek Here.

11        Toe sê die Here vir hom: Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na ‘n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid:

12        en hy het in ‘n gesig ‘n man met die naam van Ananías sien inkom en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien.

Nou kyk, hierdie Ananías, hy was ‘n gewone dissipel.  Kyk na die besonderhede wat die Here vir hom hier gegee het.  Die Here het dit deur middel van ‘n gesig gedoen.  Dit was deur ‘n woord van kennis wat dit aan hom meegedeel is, inligting wat hy nie op ‘n ander manier kon bekom nie. 

Kyk na die besonderhede: die Here sê vir hom “staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat.”  Wat het hy geweet van Reguitstraat?  Die Here gee vir hom die naam van die straat: Reguitstraat, en hy praat van die huis van Judas, so die Here gee vir hom die nommer van die huis, hy ken ten minste die persoon wat daar woon.  So het die Here vir hom gesê en wat nog meer is, in die huis van Judas is ‘n man met die naam van Saulus van Tarsus.  Hy gee ook vir hom Saulus se naam en Hy sê ook nog dat hy besig is om te bid.  Al hierdie dinge is kennis, inligting wat Ananías nie gehad het nie, maar wat die Here vir hom gegee het.  Dit is ‘n wonderlike demonstrasie.  Natuurlike kennis is die resultaat van intellektuele inspanning. 

 

Die woord van kennis is afhanklik van ons gemeenskap met God soos toe Petrus sy Goddelike openbaring ontvang het, as gevolg daarvan kon uitroep: U is die Christus, die Seun van die Lewende God!  Hoe het Petrus dit geweet?  Die Here Jesus het dít vir hom gesê: “Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar My Vader wat in die hemel is”. 

 

Natuurlike kennis is moontlik sonder enige gemeenskap met God soos in die geval van die goddelose.  Jy kry vandag baie mense met hoë geleerdheid wat niks met die Here te doen wil hê nie.  Hy het sy kennis met gewone studie bekom maar hierdie feite is alleen van die Here, as jy in nou gemeenskap met Hom leef.  Ook word die woord van kennis soms geassosieer met die kennis wat ontstaan deur  jare se ondervinding wat die Christen opdoen in sy wandel met God.  Sulke ondervindings veroorsaak nie noodwendig wonderwerke nie. 

 

Jong en onervare Christene mag ondervinding met die bonatuurlike deur hierdie gawe ervaar terwyl die ouer geslag dit nie ondervind nie.  Die priester Eli het baie ondervinding van God se weë gehad, maar geen gesig nie, terwyl klein Samuel, sonder dat hy op enige ondervinding kon aanspraak maak, sekere feite bekom het deur hierdie wonderlike gawe van bó. 

1 Samuel 3:7,11,14; 

7          Maar Samuel het die HERE nog nie geken nie; ook was die woord van die HERE nog nie aan hom geopenbaar nie. 

11        Toe het die HERE aan Samuel gesê: Kyk, Ek gaan ‘n ding doen in Israel waarvan elkeen wat dit hoor, se twee ore sal tuit. 

14        En daarom sweer Ek aangaande die huis van Eli: Waarlik die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffer of spysoffer versoen word nie.

 

Hier is Samuel, ‘n klein seuntjie.  Sy ma het hom skaars gespeen en volgens belofte aan God, het sy hom na die tempel gebring en aan die Here gegee.  Hier is Eli, al ‘n ou man, jare van ondervinding, maar die Here verskyn nie aan Eli nie, Hy verskyn aan Samuel, die jongste een.  Die Here sê nie vir Eli wat gaan gebeur nie, hy sê vir Samuel wat gaan gebeur, en dat Samuel dit vir Eli moet gaan vertel. 

 

So vind jy dit ook baie in die Christelike gemeenskap, dit lyk partykeer na baie groot jaloesie.  Jy kry partykeer in ‘n gemeente, Christene wat baie jare lank op die pad is, maar een of ander rede, ‘n mens mag nie oordeel nie, alhoewel ‘n mens die woord van die Here moet ken in die geval, vir een of ander rede gebeur daar niks nie, dan sal daar miskien iemand kom wat pas tot bekering gekom het in die vuur van die Here, en die Here openbaar aan daardie jong bekeerling wonderlike dinge.

Dan sê die ou lede: “hy dink seker hy weet meer as ons” en daardie soort van dinge.  Dit is nie ‘n kwessie van hoe lank jy die Bybel geleer het nie, dit is wat God aan jou openbaar.  Dit gebeur, baie keer gebeur dit juis, mense wat al lankal op die pad is, maar hy was ongehoorsaam aan die Here soos Eli. 

 

Op een of ander punt in jou lewe was jy ongehoorsaam, ongelowig of slordig in jou geestelike lewe, dat daar niks gebeur nie.  Ek kan amper sê in baie opsigte is dit die algemene geval in die gemeente, (met ons almal maar so), dat die Here sekere dinge sal moet begin doen en dat ons nie moet ontevrede voel as daar nuwe bekeerlinge kom wat in die dinge vars is, kom en ernstig is met die Here en die Here openbaar groot dinge aan daardie persoon, dat ons nie miskien jaloers sal wees nie. 

Die Here wys miskien nie aan die predikant of die pastoor of die leier maar dat Hy dit aan die eenvoudigste in die gemeente, miskien een van die kinders openbaar.  Die Here se weë is nie ons weë nie.  Ons moet net onthou daar is niemand se eer wat gesoek moet word nie, daar is net EEN se eer wat gesoek moet word en dit is in elk geval die eer van die Here.  Maar ek noem dit net sodat dit nie noodwendig saamgaan met ‘n ervaring of baie geleerdheid of baie van die dinge nie.  Dit is bonatuurlik en die Here gee aan elkeen afsonderlik soos Hy wil. 

 

Dit word van bó, op bonatuurlike wyse verskaf sonder enige hulp van die natuurlike verstand.  Geleerdheid, studie, opmerksaamheid, jare van ondervinding speel geen rol nie.  Die gawe van ‘n woord van kennis produseer geen student nie, en ‘n student kan nooit deur sy studie hierdie gawe bekom nie.  Ons sal verder na ‘n paar voorbeelde gaan kyk.

 

Kom ons kyk na die doel en die nut van ‘n woord van kennis. 

In die eerste instansie het ons netnou gesien om ‘n koning te waarsku van die vyand se stellings.  Ons het dit gesien in 2 Konings 6:9-12 waar Elísa die koning van Israel gewaarsku het oor die invalle van die koning van Aram.

‘n Dienskneg van die Here wat moedeloos is en vertroos word. 

1 Konings 19:14-18; 

14        En hy antwoord: Ek het baie geywer vir die HERE, die God van die leërskare; want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het; en hulle soek my lewe om dit weg te neem.

15        Maar die HERE sê vir hom: Gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Hásael as koning oor Aram.

16        En Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel; en Elísa, die seun van Safat, uit Abel-Mehóla, moet jy salf as profeet in jou plek.

17        En die een wat van die swaard van Hásael vryraak, hom sal Jehu doodmaak; en wat van die swaard van Jehu vryraak, hom sal Elísa doodmaak.

18        Maar Ek sal seweduisend in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baäl gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie.

 

Nou al daardie ander opdragte en inligting en die Here sê ook vir hom van die seweduisend, hy het gereken hy is die enigste een wat oorgebly het.  Hy het nie eers geweet dat daar nog seweduisend was wat die Here gedien het nie, dit het die Here vir hom gesê en die Here het vir hom gewys deur die gawe van kennis van die Heilige Gees. 

Die geval van die vrou by die put van Samaría om haar behoefte aan ‘n saligmaker te laat besef.  Dit het ons alreeds bespreek.  Ons gaan nou kyk na hierdie baie uitstaande geval van Ananías en Saffíra. 

Lees self die gedeelte in u Bybel, Handelinge 5:1-14. 

Dit is vir ons so ‘n welbekende verhaal, maar het ons dit al ooit so gesien?.

Hier is hierdie man en vrou, Ananías en Saffíra, in die dae van die eerste gemeente was die mense so vurig en so toegewyd en hulle was so lief vir mekaar en vir die Here dat hulle besluit het om al hulle eiendomme te verkoop en alles wat hulle ingekry het, in te bring en voor die voete van die apostels te lê.

 

Die apostels het dan uitgedeel onder elkeen soos hulle nodig gehad het.  Toe besluit Ananías en Saffíra, ons sal ook ons eiendom verkoop, maar ons sal ‘n deel daarvan agterhou.  Jy kan net vir jouself dink hoe die man en vrou die ding met mekaar saam bespreek het.  Ons sal ‘n deel daarvan agterhou en dan sal ons die ander deel na die apostels bring en vir hulle sê dit is wat ons gekry het vir ons grond. 

Heel moontlik het hulle vir mekaar gesê, kyk ons hou maar hierdie ander deeltjie agter net ingeval die hele besigheid ‘n mislukking is.  Laat ons nou eers die kat goed uit die boom uitkyk, laat ons eers kyk wat gaan gebeur.  Maar ons wil darem getel wees by die ander.  Ons wil darem net so liefdevol en offervaardig lyk, net soos die ander.  Ons sê maar vir Petrus en vir die apostels “dit is alles”.

Hier staan hy voor Petrus en die Heilige Gees wys vir Petrus presies wat die situasie is, ‘n woord van kennis.  Petrus het dit nie geweet nie, hoe sou hy op natuurlike wyse geweet het?  Maar God het geweet, die Here het gehoor.  Die Here het gesien toe hulle daar in die slaapkamer of waar ook al, die hele ding bespreek en beplan het.  Die Here weet alles, Hy hoor altyd alles wat ons sê, die Here weet alles wat ons dink, maar ons weet nie wat die een of ander dink nie. 

 

Ons weet nie wat ander bespreek as dit nie binne ons oor val, binne ons gehoor bereikbaar is nie.  Maar die Here, en deur die Heilige Gees, het Hy vir Petrus presies gesê.  Is dit nie ‘n wonderlike illustrasie nie van ‘n woord van kennis nie?  Toe slaan Ananías dood neer, ‘n rukkie later kom sy vrou, sy weet toe nog nie wat met haar man gebeur het nie. 

En Petrus, jy kan sien hy was eintlik baie streng, hy was seker baie kwaai want hy het nie vir Saffíra kans gegee nie (die 7de vers).  Jy kan sê Petrus het vir haar doelbewus ‘n slagyster gestel, natuurlik vir haar dieselfde bedrag genoem as wat haar man gesê het, dit wat hulle ooreengekom het. 

Petrus sê vir haar: ”Waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek?  Kyk die voete van die wat jou man begrawe het is by die deur en hulle sal jou uitdra”, toe val sy onmiddellik by sy voete neer en het gesterf. 

Dit is geweldige dinge hierdie.  Kan julle sien hoe die krag van die Heilige Gees in daardie eerste gemeente gewerk het?  Soos iemand eenkeer gesê het: “As dit vandag nog die posisie moes gewees het in die kerk, (verskriklike ding om te sê, maar dit het hy gesê), “sal daar seker baie begrafnisse in ons kerke wees”.  Geen wonder dat dit sê;

Handelinge 5:11; 

            En ‘n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. 

U kan besef watter eerbied en watter ontsag hulle vir die apostels gehad het.  Van toe af het nie een seker gewaag om ‘n leuen te vertel nie.  Nie een het seker ooit gewaag om iets voor te gee wat hy nie was nie.  Die gevolg wat ‘n suiwerheid, wat ‘n skoonheid, wat ‘n heiligheid was daar nie in die gemeente nie.  Wat het dit teweeg gebring?  Hierdie gawe van ‘n woord van kennis. 

 

Kan u sien, en u sal nog meer sien in die weke wat voorlê, watter wonderlike krag dit aan die gemeentes van die Here sal gee as hierdie gawe in volle krag in werking is!  Die gemeente van die Here waaraan u behoort, as hy daardie gawes het, sal dit ‘n kragtige gemeente wees waar jy op die punte van jou tone sal moet wees, maar jy sal nie omgee nie, want die heerlikheid van die Here sal daar wees. 

Laat ons sê: “Here, alles wat verkeerd is in my lewe, of dit ongeloof is of twyfel of dinge wat ek nog nie laat staan het nie, Here, help my.  Dit is my ideaal.”  Dit is die geval van Ananías en Saffíra.

Handelinge 10:19-20;

19        En terwyl Petrus nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom: Daar is drie manne wat jou soek.

20        Staan dan op, klim af en gaan saam met hulle sonder om te twyfel, want Ek het hulle gestuur. 

Hier word Petrus gesê van die mense wat hom kom roep.  Petrus kon nie op ‘n gewone manier geweet het nie, hy het nie daardie mense gesien nie, niemand het vir hom gesê nie, dit was die Gees van die Here wat hom die kennis meegedeel het van daardie mense wat daar onder was, om vir hom te wag. 

 

As u Handelinge 10 goed kan onthou, waar Petrus die gesig gehad het van die laken en allerhande diere wat afgekom het en terselfdertyd weer aan die anderkant van Cornelius wat ernstig gebid het en hoe die Here toe vir Petrus na Cornelius toe wou stuur.  Toe hy nou hoor van die manne wat daar vir hom wag was dit ‘n bevestiging, so, daar is die woord van kennis. 

Kyk na hierdie volgende geval waar dit ‘n woord van kennis is.  Paulus skryf aan die ouderlinge van Éfese. 

Handelinge 20:22-23; 

22        En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem; en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie,

23        behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukkinge op my wag.

Ek glo dit was natuurlik geprofeteer gewees maar dit was ook feite wat  uitgebring was wat definitief met Paulus sou gebeur.  Dit hét ook gebeur. 

Handelinge 21:10-11; 

10        En onderwyl ons baie dae daar oorgebly het, het ‘n sekere profeet met die naam van Ágabus van Judéa afgekom.

11        En toe hy by ons kom, neem hy die gordel van Paulus en bind sy eie hande en voete en sê: Dít spreek die Heilige Gees : So sal die Jode die man wie se gordel dit is, in Jerusalem bind en in die hande van die heidene oorlewer.

Hier het die Profeet Ágabus presies vir Paulus gesê wat gaan met hom gebeur en dit aan hom gedemonstreer, dit is presies wat met Paulus later gebeur het.  Die Here het dit deur ‘n woord van kennis aan die profeet Ágabus gegee en dat hy dit so uit laat manifesteer het.

Nou skryf hy hierso van een, eintlik twee voorbeelde uit sy eie ondervinding, of ten minste wat hy by ander gehoor het.  Die een is nogal merkwaardig.  Ek gaan dit vir u lees en daarmee kan ons verder verduidelik. 

 

Hedendaagse voorbeelde:

Die geval van die sendeling W. Burton van die Kongo.  ‘n Aantal jare gelede, toe die sendeling William Burton wat by baie van ons goed bekend is, hy was hoof van die groot Pinkster kerk in die Belgiese Kongo.  Hy het ernstig siek geword, die krankheid het in der mate toegeneem sodat hy uiteindelik op sterwe gelê het.  Mede-sendelinge het alle hoop laat vaar.  Hulle het gemeen dat hy enige oomblik sou sterwe.  In hul wanhoop het hulle reeds begin beraadslaag wie sy opvolger moet wees. 

In hierdie tyd het ‘n toegewyde vrou wat in ‘n dorpie Prestin, Engeland woon en wat besig was om haar huis skoon te maak, ‘n drang gevoel dat sy onmiddellik alles moet staak en na haar kamer toe moet gaan om te bid.  Toe sy voor haar bed neerkniel, het die Heilige Gees onmiddellik vaardig oor haar begin word en sy het in ‘n taal begin bid.  Terselfdertyd het die Here deur ‘n woord van kennis aan haar geopenbaar in watter bedenklike toestand die sendeling in die Belgiese Kongo op sy bed lê.  Terwyl die Heilige Gees so in tale deur haar bid, merk sy in die gesig dat die Here hom aanraak.  Sy sien hoedat hy orent kom en van sy bed afklim, ook hoedat hy in die rigting waar die ander sendelinge hulle vergadering hou, stap. 

‘n Paar maande later toe hy met vakansie in Engeland kom, het hy toevallig in die gemeente waar dié suster aanbid sy getuienis gelewer van hoe die Here hom op wonderbaarlike wyse uit die dood gered het.  Na die diens het die suster na hom gestap en gevra of hy moontlik ‘n dagboek aanhou waarop sy antwoord ja was.  Toe hulle die twee dagboeke vergelyk met mekaar, vind hulle dat die datum, dag, uur en minuut presies ooreenstem. 

Is dit nie wonderlik nie?  Maar daar is baie sulke getuienisse waar daar by die mense ‘n drang gekom het, net ‘n onweerstaanbare drang om te gaan bid, dikwels in ‘n taal, ‘n vreemde taal, en dat die Here daardeur op ‘n vér afstand groot en wonderlike dinge gedoen het.  Wanneer ons by die gawe van die spreek in tale kom sal ek vir u ‘n paar wonderlike en uitstaande illustrasies en voorbeelde gee, een daarvan wat in my eie lewe en ondervinding gebeur het. 

 

Dit is die eerste van die nege gawes wat ek met u behandel het en die was die gawe van ‘n woord van kennis.  Ek hoop en vertrou dat die Here by u die geloof opgewek het sodat u die Here se aangesig ook sal soek vir die gawes in u lewe.  Die Here gee natuurlik aan elkeen afsonderlik soos Hy wil en dit beteken ook nou nie as ek eenkeer miskien so iets ondervind het en dat ek aan iemand op ‘n bonatuurlike wyse iets geopenbaar het omtrent homself op die manier soos ons nou hier gesien het, dat ek nou daarmee rondloop en daarmee roem en sê “wel, ek het nou die gawe van ‘n woord van kennis”, nie. 

 

Die Here gee soos Hy wil en wat ek nou ook al gesien het, en vir my is dit baie belangrik.  In die evangelie, in die saak van die Here moet ‘n mens, as ek nou maar menslike taal kan gebruik sodat u kan verstaan, moet ‘n mens bereid wees om jou nek uit te steek vir God. 

Hierdie mense wat so versigtig is, “nee ek wil nie ‘n fout maak nie, ek wil nie die Here vooruit loop nie, ek wil nie die Here voorsê wat Hy moet doen nie.  Ek wil net ‘n vroom lewe lei”, en daardie soort van ding.  Dit is met hulle wat daar dikwels niks gebeur nie. 

Die Here wil hê ons moet uitstap in die geloof,  “We must launch out in Faith”.  Daar moet jou redelike mate van sekerheid wees en die Here wil nie hê jy moet nou sommer iets hals oor kop gaan doen nie. 

Die Here sal ‘n mens ook verder lei as jy aan Hom getrou is, maar nie een van hierdie gawes sal in ‘n mens se lewe werk as jy nie bereid is om ‘n stap van geloof te neem nie.  Die Here sal vir jou daardie aansporing gee.  “The Lord will give you that measure of prompting”. 

Wanneer ons nou met hierdie gawes klaar is, dan sal ons verder gaan waar ek u sal wys hoe bekom ‘n mens enige van die nege gawes.  Nie een van hulle sal ooit werk as ek nou maar net altyd terugsit nie.  Ek moet vorentoe gaan in die geloof, ek moet myself werp op die Here. 

 

Daar is party mense wat vir jare deurgaan en party van hulle wat selfs ernstig bid en soek en dan nooit uitkom in ‘n vreemde taal nie.  Die rede daarvoor is dat ons wil hê dat alles skielik en meteens op my bevel uit die hemel kom.  Maar dit werk nie so nie, daar is ‘n deel wat ék moet doen.  Miskien omdat dit so eenvoudig is, is dit seker maar vir ons so swaar en dit is wanneer jy op daardie plek kom waar jy jouself op die Here werp, dan skakel jy God se masjien aan, dan laat Hy jou vinger sit op die regte knoppies.  Ek loof en ek dank die Here daarvoor.  Ek moet u eerlik sê, as ek na my eie lewe kyk, ek dank die Here, soos ek ook nog sal getuig in die loop van hierdie studies, van wonderlike gevalle waar die Gees van die Here verskillende gawes al deur my laat werk het.  Maar ek kan nie onthou dat ek nog ooit hiérdie gawe (die woord van kennis) in werking in my eie lewe sien werk het nie. 

 

Die gawe van ‘n woord van kennis, die Here gee vir jou inligting wat alleen uit die hemel kan kom en wat jy nie op ‘n natuurlike wyse kan bekom nie en dat jy dit dan kan uitspreek en dit dan uitgee en dit is dan ‘n woord van kennis omdat dit natuurlik so uitsluitlik, werklik, bonatuurlik is, gryp dit natuurlik dadelik die verbeelding aan in wie se teenwoordigheid jy is.  Dan kan die krag van die Here werk soos dit behoort te werk.

Ons kan maar net saambid en sê “Here, U woord het uitgegaan, U het self gesê, My woord sal nie leeg na My terugkeer nie, maar dit sal volbring waartoe Ek dit gestuur het”.  Laat die Here nou ook in u lewe toe om dit te volbring, begin te bid en dank Hom ook daarvoor.  Sê, “Here, U gee ook aan my die gawe van ‘n woord van kennis”.

 

Bestel die boek om verder te kan lees....

 

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533