new-top-banner-english

Die groot Verdrukking

E-Boek: Die Groot Verdrukking

Inleiding

 

Die ganse wêreld begin onrustig voel.  Selfs die sondaar begin aanvoel dat daar iets geweldigs in die “lug” is.  Net soos die insekte - en dierewêreld instinkmatig weet wanneer daar ‘n groot storm aan die kom is, so is daar die begin van ‘n gewaarwording by die mens van iets wat aan die kom is.  Ongelukkig is die uitwerking daarvan by die meeste ‘n reaksie van, laat ons eet en drink, want môre sterf ons.

Net soos ons in ons Studie oor die “Opraping” noukeurig nagegaan het wat die Skrif ons daaromtrent leer, so gaan ons ook kyk wat Gods Woord oor die groot verdrukking te sê het.

 

Wat Sê Die Bybel?

 

Wanneer ons ‘n Konkordansie neem, dan vind ons dat die woord “Verdrukking” onder andere in die volgende gedeeltes voorkom:

Matt. 24:21,29;  Mark. 13:24;  Joh. 16:33;  Hand. 14:22;  Rom. 8:35;  2 Kor. 1:4;

2 Kor. 7:4;  1 Thess. 3:4;  Open. 1:9;  Open. 2:9-10,22;  Open. 7:14. 

En die woord “Vervolging” in:

Hand. 8:1;  Hand. 11:19 en 2 Tim. 3:12.

 

Hieruit kan ons sien dat die verdrukking van die kinders van God nie iets is wat net aan die einde, kort voor die Wederkoms van Christus gaan plaasvind nie, maar alreeds in die dae van die Bybel deur die Christene ondervind was.  Nêrens sal ons ook werklik die term “die groot verdrukking so in hierdie verband vind nie.

So het Jesus bv. gesê:

“- - - - - In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin” - (Joh. 16:33).

 

Die woord “wêreld” kom van die Griekse woord “Kosmos” wat wêreldorde of wêreldstelsel beteken.  Hierdie vervolging of verdrukking van die Christene het alreeds in die dae van die Nuwe Testament begin.  Ons besef dit by verre te min, dis daarom dat so baie van ons so gou aanstoot neem wanneer die wêreld ons ‘n bietjie skeef aankyk. 

Dit het iets gekos om in die dae van die Nuwe Testament ‘n Christen te wees, soms jou lewe.  Die standaard is nog nooit verlaag nie, en ook nie die maatstaf nie.  Daar moet ‘n toetsing wees, om te kyk wie waarlik kinders van God is, en wie dit net in naam is.


 

Antichris

 

Ons het in ons Studie oor die “Opraping” (u moet dit saam met hierdie Studie lees) aangetoon dat die woord Antichris eintlik beteken “in die plek van” en daarop gewys dat die Pous van Rome hierdie beskrywing tot in die fynste besonderhede vervul.  Dat hy waarlik die Valse Christus by uitstek is, en die Man van Sonde.  Ons het gewys dat in die 1,260jaar (of 3½ tye) waarin hy absolute Godsdienstige en Politieke opperheerskappy gehad het, hy 50miljoen Christene vermoor het.

Hy het dus selfs die wrede Romeinse Keisers soos Nero, Diocletian, Galerius, Maximian, ensovoorts, in wie se tyd 10miljoen Christene die wreedste marteldood gesterf het, by verre oortref.

Vir daardie edele ontslapenes wat nou rondom die troon van God is en in wit geklee is, was hulle tyd ‘n tyd van groot verdrukking en die wrede keisers en selfs wreder Pouse die Antichriste.  Kan die Kommuniste wreder wees?

Kan daar ‘n erger martelaarsdood wees as om deur wilde diere verskeur te word terwyl tienduisende dit rondom die arena toejuig, of om jou liggaam met pik besmeer te hê en dan aan die brand gesteek te word?

So baie van hulle is doodgemaak, gemartel en vermoor, dat bv. op die 5de Mei 1514 op die Lateraanse Konsilie waar die Pous, Kardinale, Biskoppe en Aartsbiskoppe, Priesters en Monnikke in groot prag en praal vergader het, het nie een enkele getuie vir die Hervormers opgedaag nie.  Dit is toe afgekondig: “Die ketters is dood.  Daar is geen opposisie teen die Kerk meer nie”.   Hulle het gejuig van vreugde omdat al die Protestante dood was, en het geskenke aan mekaar gegee om dit te vier.

Op 31 Oktober 1517 spyker Martin Luther toe sy Tesis aan die Kerkdeur van Wittenberg vas.  Toe die Pous dit hoor sê hy: “Die Ketters leef weer in die persoon van Martin Luther”. 

Sien Openbaring 11:10.

Wanneer u nou die volgende Skrifte lees sal u sien dat die Antichris al vanaf die dae van die Nuwe Testament bestaan het en in verskillende gedaantes verskyn het, maar dieselfde instrumente in die hand van Satan (die eintlike teëstander van Christus) was:

1 Joh. 2:18;  1 Joh. 2:22;  1 Joh. 4:3;  2 Joh. 7.

Daar is dus nêrens ‘n werklike Skriftuurlike Grondslag vir die lering dat daar ‘n verskriklike tiran, ‘n soort van “Superman” aan die einde van die tyd sal verskyn, dat ons in hom die Antichris sal sien en dat hy gedurende die laaste 3½ of 7 jaar wat die Groot Verdrukking genoem word, sal regeer nie.  Ons het alreeds aanduidings gegee dat ons glo dat groot verdrukking die deel van God se kinders in die dae van die Nuwe Testament was. 

Ons sal dit verder in die loop van hierdie Studie bewys.

 

“Die Laaste Dae”

 

Dit is ‘n ander Bybelse term van groot belang vir alle tye, wat in ons dae baie verkeerd verstaan word.  Soos met baie dinge van betekenis, is daar ‘n verloop en dan ‘n klimaks.  Ons glo dat met “die laaste dae” net voor die sigbare Wederkoms van ons Here Jesus, daar ‘n klimaks in die “groot verdrukking” gaan wees, en so ook ‘n klimaks in God se handeling met hierdie wêreld, wat gaan uitloop op die “Dag van die HEREwat ’n dag van wraak en strafgerig oor ‘n goddelose mensdom gaan wees, soos geen mensetong dit ooit sal kan beskryf nie.

Selfs die hemele sal verbygaan met gedruis en die elemente sal brand en vergaan en die werke daarop sal blootgelê word.

(In ons Studie oor die “Nuwe Hemele en die Nuwe Aarde” sal ons verduidelik dat net soos met die sondvloed die “wateroordeel” nie die aarde uitgewis het nie, maar net die werke daarop, so sal die “vuuroordeel” ook net die werke van die mens wat teenstrydig is met die Geregtigheid van God, vernietig).

Verskriklik sal dit wees vir elkeen wat in daardie dag nie vrede met God deur die Bloed van Christus gemaak het nie.  Dit word die laaste “Dag” genoem.  Dit is ook die “Dag” van die eerste Opstanding en van Oordeel.

 

Maar, terwille van die korrekte begrip van die Skrif, wil ons ten strengste daarteen waak dat die term “die laaste dae” nie uit sy verband geruk word en alles toegespits word net op die laaste oomblikke voor die Koms van Jesus nie.  Dit is nie die geval nie.  En omdat die meeste Bybel studente dit wel so vertolk, verstaan hulle die “Groot Verdrukking” verkeerd, en het hulle die valse vertolking van die “Groot Verdrukking en die Opraping” soos deur die Jesuïtiese (Roomse) Priester Ribera versin, sonder meer aanvaar. 

Lees die volgende Skrifte waarin die term, “die laaste dae” en soortgelyke gedagtes, in voorkom:

Gén. 49:1;  Jes. 2:2;  Miga 4:1;  Hand. 2:17;  2 Tim. 3:1;  Heb. 1:1;  2 Pet. 3:3;

1 Pet. 1:20;  1 Joh. 2:18;  Judas v.18.

So praat Heb. 1:1, van die dae waarin die Brief aan die Hebreërs geskryf is, as “hierdie laaste dae.”

Petrus verduidelik aan die skare wat op die Pinksterdag saamgedrom het, en in die war was oor wat gebeur het, soos volg:

Handelinge 2:16-18;

16        Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is:

17        En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. 

18        En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer!


Petrus het uit Joël 2:28-32 aangehaal en die gebeure wat vir die laaste dae deur Joël voorspel is, op sy tyd van toepassing gemaak.  Maar ons weet dat die Heer dwarsdeur die eeue sedertdien gedoop het met die Heilige Gees, dit vandag nog doen en sal aanhou om dit te doen tot Jesus kom.  Dus strek die laaste dae ten minste vanaf Petrus se tyd tot met die Wederkoms van Christus.

Sien ook: 1 Johannes 2:18;

KINDERS, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.

Die ‘laaste dae’, ‘laaste uur’ of ‘laaste tyd’ is dus die tydperk tussen die Eerste en die Tweede Koms van ons Here Jesus.

 

Die Ontstaan van Die Profesie oor Die “Groot Verdrukking”

 

Daar word na “groot verdrukking” verwys in Matt. 24, Mark. 13 en Luk. 21, wat as parallelle hoofstukke beskou kan word en ‘n verslag is van ons Here Jesus se antwoord aan sy dissipels op hulle vraag in verband met Sy Wederkoms.  Dit is opmerklik dat dit glad nie in die evangelie volgens Johannes voorkom nie, heel waarskynlik omdat Johannes na die val van Jerusalem in die jaar 70 n.C. geskryf het.

In Lukas 19:41-44, lees ons hoe ons Here Jesus oor Jerusalem geween het omdat sy nie die gunstige tyd toe God haar besoek het opgemerk het nie, en dat sy daarom so verwoes gaan word dat daar in haar nie een steen op die ander gelaat gaan word nie.  Jesus het die profesie van die Ou Testament geken, en geweet dat Hy deur die Jode verwerp sou word, dat hulle Hom sou kruisig, en dat sy dissipels vervolg sou word, maar dat hulle in die dae wat sou volg, daarvoor swaar gestraf sou word.

 

Matthéüs 23:29-39.

 

Hier sien ons weer hoe die Heer die verwoesting van die Joodse Nasie en hulle stad en tempel voorspel het, en dat hulle Hom, die Christus, nie weer sou sien nie totdat hulle sal sê:

            “Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!” – (Vgl. Lukas 1:68).

 

Ons sien hier die belangrike feit dat die Wederkoms van onse Here Jesus nie sal plaasvind voordat die Jode vir Jesus van Násaret as die Messias aangeneem het nie.  Die Profesieë wys baie duidelik dat dit nie sal gebeur voordat die Here God eers deur groot strafgerigte hierdie aarde geoordeel het nie. 

Ons behandel dit volledig in ons Studie oor “Die Russiese Hoofstukke van Eségiël”, “Die Boek van Joël”, “Die Boek van Openbaring”, “Die Tyd van Die Heiden” en ander Studies.

Met hierdie woorde van Jesus nog vars in hulle ore, stap sy dissipels saam met Hom by die tempel uit en wys Hom die massiewe gebou, asof om Hom te vra hoe dit moontlik was dat so ‘n gebou ooit omgegooi kon word. 

Die Joodse Geskiedskrywer Josephus wie ‘n ooggetuie van die vernietiging van Jerusalem was, vertel ons dat: “Die tempel was gebou van klippe wat wit en sterk was, en elk van die klippe was 38 voet lank, 12 voet dik en 18 voet breed” - (“Oudhede van die Jode” Boek 15, bl. 11 par. 3).

Die tempel was ook versier met baie kosbaarhede, want selfs die vyande het dit geëer en dikwels het konings en vorste duur geskenke daar agtergelaat.  So ‘n pragtige gebou sou tog sekerlik nooit verwoes word nie! Die Heer het toe net weer sy voorspelling van ‘n paar dae vantevore herhaal.

Lees saam: Matthéüs 24:1-3; Markus 13:1-4; Lukas 21:5-7.

Let op dat die woorde “voleinding van die wêreld” - (Matt. 24:3) beteken: “die voleinding van die eeu” (consummation of the age).

 

Dit is in Jesus se antwoorde op hierdie vrae in verband met die vernietiging van Jerusalem, die voleinding van die eeu en sy wederkoms, dat die profesie aangaande die –

Groot Verdrukking

 - gemaak is.

Ons sal die “sleutel” om hierdie profesie oop te sluit, vind, deur noukeurig die weergawe daarvan soos gegee deur Matthéüs, Markusen Lukas, punt vir punt te vergelyk.  Dan sal ons kan sien of “die groot verdrukking” al verby is, nou aan die gang is, of nog moet kom.

Die antwoord op hierdie vraag kom werklik kortliks uit ons Here Jesus se antwoorde op die twee vrae wat aan Hom in Matt. 24:3 gestel is, naamlik:

(1)  “Wanneer sal hierdie dinge wees?” (Die vernietiging van Jerusalem en die Tempel.)

(2)  “Wat is die teken van U koms en van die voleinding van die eeu?”

 

Ons moet Jesus se antwoorde op die grondslag van hierdie twee vrae ontleed.   Kom ons doen dit in die volgorde waarin dit in Matthéüs, Markus en Lukas voorkom.  Hieruit sal ons dan die regte begrip van die groot verdrukking kry.

Lees nou: Matthéüs 24:4-8; Markus 13:5-8; Lukas 21:8-11.

Hierdie gedeeltes is ons Heer se antwoord op die dissipels se tweede vraag, naamlik die teken van die voleinding van die eeu en van sy wederkoms.  Baie sal in sy Naam kom en voorgee dat hulle sy krag het, en dat die tyd vir die oprigting van die Koninkryk van God aangebreek het.  Baie sou verlei word en hierdie valse Christusse glo.  Die Heer was hieroor begaan en wou seker maak dat sy dissipels nie mislei sou word nie, maar duidelike tekens sou hê waarby hulle kon weet wanneer sy koms op hande is.

Daar sou oorloë en gerugte van oorlog wees, maar die Christene moes nie daaroor verskrik word nie, want sulke ding moet eers plaasvind.  Die oorloë was al in die Ou Testament voorspel en sou sekerlik gebeur.

Dan gee Jesus ‘n baie duidelike teken van die voleinding van die eeu deur die “smarte”, die “lyding” of barensnood te beskrywe wat die nuwe era sou aankondig:

Matthéüs 24:7-8;

7          Want (dit sal die teken van die einde wees) die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke. 

8          Maar al hierdie dinge is ‘n begin van die smarte.

Hierdie baie uitstaande mylpaal wat vir ons die geslag aandui in wie se leeftyd Christus sal kom, was die groot Wêreldoorlog in 1914-1918 en die hongersnode, epidemies, aardbewings en woelinge wat dwarsoor die wêreld daarop gevolg het. Dis met die uitbreek van hierdie oorlog dat vrede vir die eerste keer op ‘n wêreld skaal van die aarde weggeneem is.  Dit is nog nooit sedertdien herstel nie, en sal ook nie totdat Armagéddon verby is, en Christus sy koninkryk van vrede op aarde kom oprig het nie.

Sien: Jes. 2:2-5; Luk. 1:30-33; Dan. 2:35,44.

Daar was nooit werklike vrede tussen Wêreldoorlog Nommer 1 en Wêreldoorlog Nommer 2 nie.  Dadelik was daar beplan vir Wêreldoorlog Nommer 3 wat die laaste oorlog, die “vuuroorlog” of Armagéddon gaan wees.  Dit sal ‘n Kernoorlog wees.  Wat is ’n Kernoorlog? Dit is waarin hulle Atoombomme en Waterstofbomme gaan gebruik.  Hoe werk hierdie bomme?

Die prinsiep is om die kragte wat die elementêre boustene van die atoom, naamlik die elektrone en protone, wat aanmekaar gebind is, los te maak of vry te stel.  Dit veroorsaak so ‘n geweldige en onmiddellike hitte dat dit ‘n ontploffing veroorsaak wat baie miljoene kere sterker is as die ontploffing van die groot 10,000 ton bomme wat die grootste van die laaste oorlog was. 

Die vuurbal van die Waterstofbom ontploffing alleen het ‘n deursnee van 4 myl en op ‘n afstand van 40 myl is dit helderder as 500 sonne!

Dis die -

elemente

 - wat 2 Petrus 3:10 sê, sal verbrand en die hemele (Gr. “ouranos” waar ons woord Uranium vandaan kom) wat met gedruis (geweldige ontploffings) sal verbygaan.  Die eksperimentele waterstofbom wat in 1954 onder die see naby die Bikini Eilande ontplof is, het die see vir ure daarna in daardie omgewing laat kook. 

Jesus het na dieselfde verwys toe Hy gesê het:

In Lukas 21:26;

en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte (Gr. dunamis - dinamiet) van die hemele (Gr. ouranos -uranium) sal geskud word.

Ek glo dat die oorlog wat op die laaste slag sal uitloop (Armagéddon) alreeds in 1914 begin het.  Die “elemente” kan nou ter eniger tyd begin “brand” en die “hemele” (waterstofbomme?) met “gedruis” laat verbygaan om multi miljoene dooies op die aarde te laat lê soos beskrywe in o.a. Jer. 25:30-33; Jer. 30:23-24;


Jes. 66:15-16 en baie ander gedeeltes. Jeremia sê dat: “aan die einde van die dae sal julle dit verstaan.” (Jer. 30:24).

Daardie -

vuurbal

 - van 4 myl deursnee en 500 sonne op ‘n afstand van 40 myl verhit die lug so geweldig en onmiddellik dat ‘n kolom van rook, as en stof vir oor die 80,000 voet die lug inpluim.  Dit veroorsaak so ‘n geweldige lugleë ruimte op die oppervlakte dat winde van orkaansterkte van oral rondom begin instroom om dit op te vul.  Die draaiing van die aarde laat hierdie reuse lugstrome dan terselfdertyd in die rondte draai - die “dwarrelstorms” van Jesaja, Jeremia en ander profete en die gedruis van 2 Petrus 3:10.

Die ruimte en ons huidige onderwerp laat ons nie toe om verder hierop in te gaan nie. Dit sal volledig in ons Studie oor “Atoomoorlog in die Bybel” behandel word. Laat ek nog net dit sê: Die hitte en wat daarmee saamgaan sal so geweldig wees, dat dit selfs die see en riviere gaan drooglê.  Dit is alreeds ‘n welbekende feit in die Geskiedenis dat daar gevalle was waar orkane hele damme en waterplasse skoon droog “gelek” en hoog die lug in gevoer het.  Vandaar die paddas wat soms uit die lug reent.

My bede is maar net dat die Heer vir u wat hierdie woorde lees genade sal gee om gewas te wees in die Bloed van die Lam want die Exodus van God se volk uit die slawehuis van hierdie goddelose wêreld (Egipte) is op hande.

 

In hierdie volgende gedeeltes: Matthéüs 24:9-14; Markus 13:9-13; Lukas 21:12-18;praat die Heer nog van die periode gedurende sy afwesigheid.  Dit word deur Lukas 21:12 bevestig:

“Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan - - - - ”. 

Dit wil sê, voor hierdie groot oorlog aan die einde van die eeu (Wat in werklikheid reeds in 1914 begin het). In die ooreenstemmende vers in Matt. 24:9, het die woord “dan” wat verse 8 en 9 verbind, nie die betekenis van die opvolging van vervolging na die groot oorlog nie, maar dit beteken “en verder” of bowendien, m.a.w., by al hierdie dinge sal hulle julle nog boonop oorgee aan verdrukking, julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word terwille van my Naam. Dit word deur die ooreenstemmende gedeeltes in Markus en Lukas bevestig.

 

Matthéüs 24:14 gee nog ‘n teken van die einde van die eeu en van die Wederkoms van Christus deur te voorspel dat die evangelie aan alle nasies verkondig sal word.  Dit toon aan dat verse 9 tot 13 van Matt. 24 algemene kenmerke van die hele periode gee, en verse 4 tot 14 gee ‘n waarskuwing van wat voor die voleinding van die eeu sal gebeur.

 

Jesus het sy dissipels gewaarsku dat daar ‘n groot afval van die primitiewe Apostoliese Geloof sou kom, en dat valse leraars en profete baie sou mislei en dat ongeregtigheid vermeerder sou word.  Die ware Christene sou vervolg en gehaat word deur alle nasies, en sal selfs deur hulle eie bloedverwante om die lewe gebring word.  Dit het so gebeur in die tyd van die heidense Keisers en in die dae toe die Roomse Kerk volmag gehad het, net soos dit ook vandag gebeur oral waar die Kommunisme ‘n land oorneem. Terselfdertyd sou die Christene aangedoen word met die krag van die Heilige Gees wanneer hulle vir die waarheid getuig. 

Dit was ook so in die tyd van die keisers en die Pouse en is vandag nog van krag, ook onder die Stalins en Mao Tse Tungs.  Hulle getuienis in trane en bloed sou nie tevergeefs wees nie, want as hulle getrou volhard tot die einde toe - (Matt. 24:13), sal hulle nie vergaan nie, maar hulle heerlike erfenis in die Messiaanse Koninkryk ontvang.  So ‘n vervolging sal ook nie ‘n neerlaag beteken nie, want daardeur sal die evangelie aan alle nasies verkondig word, en dan sal die voleinding van die eeu kom.  Vandag is die Bybel al in oor 1,000 tale vertaal en gaan die evangelie uit oor die hele aarde.

 

Die Teken van Die Verwoesting van Jerusalem http://viagraspills.com/tab/over-the-counter-viagra/

 

In die volgende afdeling van hierdie Profetiese Rede, beantwoord ons Here Jesus die dissipels se eerste vraag, naamlik wanneer Jerusalem verwoes sou word en wat die teken sou wees.  Soos ons in Matt. 23:36 gesien het, het Jesus gesê dat dit sou kom in die leeftyd van die geslag met wie Hy toe gepraat het: “Voorwaar Ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom”. 

En dit was ook so, want binne 40jaar het al die weë wat Jesus voorspel het, oor die Jode en hulle Stad gekom.

Lees weer die volgende gedeeltes saam:

Matthéüs 24:15-21;   Markus 13:14-19;   Lukas 21:20-24.

Ons sien dat Matthéüs en Markus die allerlaaste teken van die vernietiging van Jerusalem aangee as: “die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die Profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, - laat hy wat lees oplet”. 

Lukas sê weer: “En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingel sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is” - (Luk. 21:20).

Hieruit kan ons aflei dat die leërs van die Romeine wat Jerusalem omsingel het net voor sy verwoesting, die “gruwel van die verwoesting” was wat deur Daniël voorspel is.  Hierdie profesie is in die jaar 70 n.C. vervul toe die Romeine Jerusalem ingeneem en binne die heiligdom van die tempel gaan staan het.  Daar het hulle, hulle heidense vaandels laat wapper en die Heilige der Heilige met bloed bevlek deur daar as ‘n gebaar van bespotting te offer. 

Christus het sy dissipels gewaarsku dat, as hulle die Romeinse soldate met hulle heidense vaandels van die arend en die slang in die heilige omgewing van Jerusalem sien staan, dan moet hulle die teken van die naderende verwoesting herken en voordat die omsingeling heeltemal voltooi was het hulle gevlug tot by ‘n plek met die naam van “Pelle”.  Toe die Romeinse soldate uiteindelik onder Prins Titus toeslaan, was al die Christene veilig uit.  Josephus vertel ons dat 1½ miljoen Jode in Jerusalem en omgewing gesterf het en dat die strate letterlik gevloei het met bloed; maar nie een Christen het omgekom nie. 

Hulle het so vinnig gevlug, want die tyd was so min, dat hulle nie eers van hulle huise se dakke afgekom het om van hulle besittings saam te neem nie.  Die wat op die land was het nie eers omgedraai om hulle klere te gaan optel nie, maar gevlug, want hulle het onthou dat dit die voorspelde wraak was wat oor die Jode sou kom vir al hulle goddeloosheid en vir die kruisiging van Jesus - (Sien Matt. 24:16-17).

Die noodsaaklikheid om te vlug was so dringend dat Jesus gesê het hulle moes bid dat die vlug nie op die Sabbat sou wees nie, want dan sou hulle deur die Jode verhinder word om meer as ‘n Sabbatsreis (omtrent 1 myl) ver te gaan, of in die winter, want dan sou hulle vlug in die berge in gevaar gewees het.

En dit sou ook baie swaar vir verwagtende moeders wees, of vir die wat nog laat drink, want daar sou hongersnood in die land van Judéa wees en groot verdrukking soos daar nog nooit gewees het nie - (Matt. 24:21), en ook nooit sal wees nie.

Baie Christene glo dat hierdie groot verdrukking nog in die toekoms is.  Maar as ons die agtergrond van hierdie profesie van Christus noukeurig bestudeer, sal ons sien dat dit onteenseglik wys op die vernietiging van Jerusalem.

Die bogenoemde besonderhede van ons Heer se waarskuwinge aan sy dissipels om te vlug, is almal tot Judéa en die omliggende berge beperk. Die plat dakke is almal Oosters van aard.  Die kwessie van die vlug op die Sabbat is heeltemal suiwer Joods van aard, en net op Palestina van toepassing waar die Wet van die Sabbatsreis toe nog van toepassing was. 

Diegene wat dus sê dat die groot verdrukking nog nie gekom het nie, weerspreek dus die duidelike stellings van Christus.  Daar is egter ‘n paar moeilikhede verbonde aan die toepassing van die groot verdrukking op net die verwoesting van Jerusalem in die jaar 70 n.C.  Dit het weer daartoe gelei om te dink dat die verdrukking nog in die toekoms moet wees.  Wanneer ons die Heer se beskrywing van die groot verdrukking ondersoek dan vind ons dat dit ‘n tyd van moeilikheid sal wees:

(1)   “soos daar nie gewees het nie”,

(2)   “en ook nooit sal wees nie”.

 

Die beleg en verwoesting van Jerusalem het die eerste voorwaarde vervul, soos die beskrywing daarvan deur Josephus dit bevestig, maar die wêreld het al ander sulke verdrukkinge beleef, soos b.v. die 10miljoen martelare onder die Keisers en die 50miljoen onder die Pouse van Rome.  Gedurende die 1914-1918 oorlog het ongeveer 13miljoen mense omgekom en in die 1939-1945 oorlog seker minstens dubbel soveel.  Volgens die Skrifte in Jeremia, ens. vroeër aangehaal, sal dit in die derde wêreldoorlog nog veel, veel erger wees.

Die moeilikheid is dus om hierdie feite met ons Heer se onteenseglike toepassing van hierdie Skrif op die verwoesting van Jerusalem te vereenselwig.

Ons sien ook in Matt. 24:29 dat Jesus gesê het dat Hy, “Dadelik na die verdrukking van daardie dae” sou terugkeer.  Ons weet dat Hy nie kort na 70 n.C. teruggekeer het nie, en dat amper 1,900jaar sedertdien verby is, en Hy het nog nie teruggekeer nie.  Ons het hier dus nog ‘n tweede groot probleem.

Sommige praat van twee groot verdrukkings, een in 70 n.C. en een teen die voleinding van die Eeu.  Maar daar kan nie twee verdrukkings wees “wat nooit vantevore so was en ook nooit weer in die toekoms so sal wees nie”.

 

Die Oplossing

 

Kom ons lees weer noukeurig:

Matthéüs 24:21-22;  Markus 13:19-20;  Lukas 21:23-24.

Ons sien baie duidelik volgens Matt. 24:22 dat die duur van die groot verdrukking deur God self vasgestel is terwille van die uitverkorenes.

Laat ons eers die uitverkorenes identifiseer.

Onthou om nie u idees van wie die uitverkorenes is, te gebruik nie, maar om te kyk wie die Bybel sê, hulle is. 

Die Profeet Jesaja sê in Hoofstuk 45:4 dat die Nasie Israel wie God dien sy uitverkorenes is - “terwille van Jakob, my kneg, en Israel, my uitverkorene.”

In 1 Petrus 1:2 toon die apostel dat die uitverkorenes van God die huis van Israel is wat heidens geword het in teenstelling met die huis van Juda. 

Aan Timótheüs skryf Paulus:

“Daarom verdra ek alles terwille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry met die ewige heerlikheid” – (2 Tim. 2:10).

Hier kan die uitverkorenes nie die kerk of gereddes beteken, soos gewoonlik aanvaar word nie, want hulle moet nog verlossing verkry.

Baie mense dink dat net die Jode God se uitverkore volk is.  Die Jode is maar net ‘n klein deeltjie van die nageslag van Jakob, en is ‘n geveinsde skynheilige godsdienstige seksie selfs deur Christus “slange en adders” genoem.  Die verdrukking van 70 n.C. was ook nie terwille van die Jode van Jerusalem verkort nie.  Die stad is verwoes, een en ‘n half miljoen het gesterf, en die ander is verstrooi, baie is as slawe verkoop – (Sien Lukas 21:24).

 

Ons sal in verdere Studies bewys dat die letterlike afstammelinge van die ander sogenaamde “Verlore Tien Stamme van Israel” (Jakob), God se uitverkorenes onder die Wit Christen Nasies van die Weste gevind word.  Dis daarom dat Satan deur die Russo-Sjinese en Swart Afro-Asiatiese, ‘n godloënende kombinasie, die Westerse beskawing wil vernietig.  In hierdie op hande synde oorlog kan die ganse beskawing vernietig word, maar terwille van die uitverkorenes (Israel) sal die dae verkort word - (Matt. 24:22).

 

Jesus het gesê: “Want orals waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls bymekaarkom” - (Matt. 24:28). 

Sien ook Lukas 17:37; Eség. 39:4.

Hy het dit aan sy dissipels as ‘n teken gegee om ingelig te wees teen valse Christusse en valse profete - (sien Matt. 24:23-26). Sy Wederkoms sal beslis voorafgegaan word deur die “weerlig wat flits van die ooste tot die weste” wat sal veroorsaak dat “die dooie liggaam” orals lê. 

Verskriklik sal dit wees in daardie dae:

Sien: Jer. 25:30-33;  Jer. 30:23-24;  Jes. 66:15-16;  2 Pet. 3:10-13.

Maar die dissipels sal in daardie tyd hier op aarde wees, want hulle kan dan mislei word, selfs die uitverkorenes (Engels - “very elect”).  Dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die Seun van die mens kom in grote krag en heerlikheid en dan eers word die engele uitgestuur met harde trompetgeluid om die uitverkorenes uit die vier windstreke te versamel - (Sien Matt.: 24:29-35).

 

Ons het gesien dat die Here Jesus die profesie van die groot verdrukking baie beslis op die vernietiging van Jerusalem toegepas het, maar dat dit nie daar geëindig het nie.  Die oorlog tussen die Romeine en die Jode was ook tot Palestina beperk, dus kon alle vlees op aarde nie vernietig word nie, al het daar ook geen lewende uit daardie oorlog oorgebly nie.  Dus sien ons dat al het Christus die profesie van die groot verdrukking op Jerusalem toegepas, het dit nie daar geëindig nie.  Ons het ook gesien hoe miljoene Christene deur die eeue deur verdrukking gegaan het.

Vandag sterf mense nog onder Rooi Kommunistiese verdrukking by die tienduisende ‘n martelaarsdood.  John Noble, ‘n Amerikaner wat nege en ‘n half jaar in Soviet Konsentrasiekampe deurgebring het, beskryf die afgryslike toestande in daardie kampe.  Daar is miljoene mense daarin.  Die Soviet Ekonomie is op slawearbeid gebou.  Kan daar ‘n groter verdrukking wees as dit?

 

Geen Vlees Gered

 

Vir die eerste keer sedert die begin van die wêreld het dit vir die mens moontlik geword om homself te vernietig, toe hy die Atoombom en Waterstofbom vervaardig het.  M.a.w. alles in aanmerking genome, sou die verdrukking duur vanaf die vernietiging van Jerusalem tot op die Wederkoms van Christus.

Ons kan dus sien dat daar geen Bybelse grond is vir ‘n verdrukking van 3½ of 7 jaar, aan die einde nie.  Ons het in ons Studie oor die “Opraping” gesien dat hierdie teorie deur die Jesuïtiese Priester Ribera ontwerp is om die eerste Hervormers te mislei toe hulle die vervolging van die Protestante deur die Roomse Kerk, in verband gebring het met 2 Thess. 2 en die “Man van Sonde”.

 

Tweede Beleg van Jerusalem

 

‘n Noukeurige ondersoek van Sagaría hoofstukke 12 tot 14 sal aan die lig bring dat daar reg aan die einde, net voor die Wederkoms van Christus, ‘n tweede poging deur die heidense nasies aangewend gaan word om beheer oor Jerusalem te verkry en om die Christendom uit te roei.  (Sien my Studie oor die Boek van Joël).  Dis in hierdie gedeeltes waar daar so ‘n merkwaardige beskrywing van die uitwerking van atoombestraling op die menslike liggaam gegee word.

Lees Sagaría 14:12-15.

Vergelyk dit dan met hierdie beskrywing van die toestand van die slagoffers in Hiroshima soos beskryf deur Peter Burchett, Spesiale Verslaggewer van die “Daily Express”.

“ln Hiroshima, dertig dae nadat die eerste Atoombom die stad verwoes het; sterf mense nog, geheimsinnig en afgryslik - mense wat ongedeerd uit die ontploffing gekom het - van ‘n onbekende iets wat ek maar net as die Atomiese Pes kan beskryf.  Ek het mense in die hospitale aangetref, wie, toe die bom geval het, geen beserings opgedoen het nie, maar wat nou sterf aan, jy kan dit amper noem, die spookagtige nagevolge.  Hulle gesondheid het sommer sonder enige skynbare oorsaak, begin ingee.  Hulle het begin eetlus verloor; hulle hare het begin uitval; blou kolle het op hulle liggame begin uitslaan.  Daarna het bloeding uit die ore, neus en mond begin.  Die dokters het my vertel dat hulle eers gedink het dat dit die simptome van algemene swakheid was.  Hulle het hulle pasiënte Vitamine A inspuitings begin gee.  Die resultate was skrikwekkend.  Die vlees het vanaf die prik plek van die naald begin weg vrot.  En in elke geval het die pasiënt gesterf.”

Foto’s wat later gepubliseer is het aangetoon dat blootstelling aan Atoom-bestraling soortgelyke nagevolge gehad het, sonder die inspuitings om die proses te begin.

Hier is hoe die Britse Regering dit amptelik beskryf:

“Diegene wat uiters bestraal is (met gammastrale van die bom); het selde binne minder as ‘n week gesterf; dit is duidelik dat die gammastrale feitlik die hele beenmurg doodgemaak het; sodat die pasiënt noodwendig die een of ander infeksie ten prooi geval het, gewoonlik het dit vanaf die mond begin versprei, en het met “Gangreen” (verrotting) van die lippe, tong en soms van die keel, gepaard gegaan.

In die lig van Sagaría se stelling dat “hulle tong sal wegteer in hulle mond” - (Sag. 14:12), wie kan ontken dat die Bybel baie meer in tred met die tyd is as wat baie sal wil erken?

Maar die profeet het ook gesê: “hulle oë sal wegteer in hulle holtes” - (Sag. 14:12).

J. Mersey gee ons die volgende oë-getuie verslag, kort na die bombardering van Hiroshima: “Daar was omtrent twintig man, en hulle was almal in presies dieselfde aaklige toestand: hulle gesigte was heeltemal verbrand, hulle oogholtes was leeg, die vloeistof uit hulle gesmolte oë het teen hulle wange afgeloop; en hulle monde was die ene etter gevulde wonde” - (Hiroshima).

Dis aan sulke omstandighede dat die Heer ‘n einde sal moet maak anders sal geen vlees bestaan nie.  Dit sal Hy doen met sy wederkoms.  (Sien ons afsonderlike Studie hieroor).  Dan sal Hy hierdie heidense magte vernietig en die Christendom bevry.

Sien: 2 Thess. 1:5-10; Open. 19:11-21; Sag. 14:1-3.

Verskriklik sal dit in daardie dag wees vir diegene wat nie in die skuilplek van die Allerhoogste sit nie, en wat nie vernag in die skaduwee van die Almagtige nie - (Ps. 91:1). 

Lees die hele Psalm 91 want dit is van toepassing op hierdie tyd.

Dit sal die klimaks wees van die groot verdrukking wat sou duur van 70 n.C. tot met Christus se Wederkoms in glans en glorie en heerlikheid om die heerskappy op sy skouers te neem en waarlik hierdie ou aarde en die wat daarop lewe te lei na waters waar rus is - (Ps. 23).

Psalms 22, 23, 24, vorm ‘n heerlike drieling en sien profeties op die drievoudige bediening van ons Here Jesus as die Goeie Herder - (Ps. 23) wat sy lewe aflê vir die skape - (Ps. 22) en daarvoor die Kroon - (Ps. 24) ontvang. 

Psalm 22: Die Kruis;  Psalm 23: Die Staf (Kierie);  Psalm 24: Die Kroon.

(In Engels: The Cross, The Crook and the Crown).

Dis die Boodskap van al die –

Profete,

 - as u net die sleutel het om dit te verstaan.  God het ‘n Plan en ‘n Doel met sy Volk Israel, soos ons hulle vind onder die Blanke Christendom van die Weste.  Dis waarom die heiden raas en rumoer (Sien Psalms 2 en 83) om onder die aanvoering van Satan (die Antichris) God se Volk te vernietig sodat Jesus nie sy koninkryk op aarde kan oprig nie.

Sien my artikel: “Die Tyd van die Heiden”.

Dit gaan die groot verdrukking na sy klimaks voer.  Die Botsing tussen die Nasies van God en die Nasies van Satan.  Die “elemente” sal brand met vuur en die “hemele” (“ouranos” - uranium) sal verbygaan met gedruis (stormwind).  Terselfdertyd sal die leërskare van God en die Satan en sy demone ook “neerdaal” en toetree tot die stryd. 

(Sien my Studie: “Die Dag van Die HERE” en “Die Boek van Joël”).

Verskriklik sal dit wees.  Waarlik as dit verby is, sal daar nuwe hemele en ‘n nuwe aarde wees waarin geregtigheid woon.

(Sien my Studie: “Die Nuwe Hemele en Die Nuwe Aarde”.)

Dis in –

hierdie tyd,

 - wanneer ons hierdie dinge sien begin gebeur dat die ware kinders van God hulle hoofde moet ophef, want hulle verlossing is naby - (Lukas 21:28).

Lees nou:

Matthéüs 24:32-36;  Markus 28-32; Lukas 21:29-33.

In hierdie gedeeltes gee ons Here Jesus ‘n opsomming van die tekens van sy wederkoms, deur die gelykenis van die bot van die vyeboom en al die bome te gebruik.  Net soos hulle uitloop ‘n teken is dat die somer naby is, so moet ons weet dat die Koninkryk van GOD naby is wanneer ons al die dinge sien gebeur.

Dit is wanneer ons die ontwaking van die Joodse Nasie en al die nasies (bome) sien. 

In 1918 het die terugkeer van die Jode na Palestina begin en na die tweede wêreldoorlog het die Afro-Asiatiese Nasies die een na die ander hulle onafhanklikheid begin kry.  Vandag oorheers hulle die Verenigde Volkere Organisasie. Jesus het gesê dat “die geslag wat hierdie dinge” sal beleef sal nie verbygaan totdat alles gebeur het nie.

Opsomming:

Om op te som kan ons dan sê dat Christus die twee vrae van sy dissipels beantwoord het, naamlik wat die tekens sou wees van die vernietiging van Jerusalem en van sy wederkoms.  Hy het hulle gedagtes van die een gebeurtenis na die ander gelei en het die hele periode tussen die twee, die “groot verdrukking” genoem.

Die resultaat van ons Studie, dat die “Groot Verdrukking” die hele periode vul, naamlik vanaf die vernietiging van Jerusalem in 70 n.C. tot en met hierdie geslag van die ontwaking (uitbot) van die nasies wat met die eerste Wêreldoorlog (1914-1918) begin het, los vir ons dan al die skynbare teenstrydighede op.  Ons Here Jesus was heeltemal reg om die Profesie van die Groot Verdrukking op die vernietiging van Jerusalem toe te pas, want die verdrukking van beide Jood en Christen het toe begin.  Die eerste Romeinse vervolging van die Christene het in die jaar 68 n.C. onder Nero begin.  Die Romeins-Joodse oorlog was egter nie die begin en einde van die verdrukking nie, maar net die begin van daardie lang tyd van beproewing wat uiteindelik sal uitloop op die ingryping van God uit die hemel om die mens van algehele vernietiging te red, deur die wederkoms van Christus.

 

Wederkoms van Christus.

 

Lukas 21:34-36;

34         MAAR pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie.

35         Want soos ‘n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.

36         Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.

Naskrif:

Indien u belangstel gee ons u hier ‘n kort beskrywing van hoe die Roomse Kerk gedurende die Donker Middeleeue bedrog gepleeg het. 

Ons haal aan uit: “The Great Tribulation” van A.J. Ferris, B.A. 6.60.

In die Groot Verdrukking, sou Valse Christusse ’n soort Christelike Geloof verkondig wat amper die Uitverkorenes (very elect) met tekens en wonders sou mislei.  In vervulling hiervan het daar baie Pouse gedurende die Middeleeue
regeer wat valslik elke eienskap van Christus vir hulleself toegeëien het.  In die Rooms Katolieke Kerk het hulle die sakramente en leerstellinge van die Bybel vervals en deur nagemaakte “wonderwerke” en “Heilige Dinge”, amper selfs die Gees gevulde Christene mislei.

Wanneer die Pous met die Pouslike Drievoudige Kroon gekroon word, dan openbaar die gepaardgaande woorde hom as ‘n valse Christus: Luister: “Ontvang hierdie kroon, versier met drie krone, en moet nooit vergeet nie, dat wanneer u dit op het, dat u die Vader van Prinse en Konings is, en die opper Regter van die Heelal; en op aarde die Plaasvervanger van Jesus Christus, ons Verlosser”.

 

Nog ‘n voorbeeld van hoe die Pous ‘n valse Christus is, word deur die volgende Dekreet van die Vatikaanse Raad van 1869 gegee: “Die Heilige Apostoliese See en die Romeinse Pontief beklee die hoogste rang in die wêreld, en die Roomse Pontief is homself die opvolger van die geseënde Petrus, Prins van Apostels, en die ware Plaasvervanger van Christus, die Hoof van die Hele Kerk, en die Vader en Leraar van alle Christene, en dat volmag aan hom gegee is en Petrus deur die Here Jesus Christus, om die Algemene Kerk te voed, te beheer en te regeer”. 

 

Biskop Jewel, een van die grootste geeste wat die Hervormde Kerk van Engeland opgelewer het, skryf as volg in sy uitleg van die Brief aan die Thessalonicense, oor die “tekens en wonders” wat deur die Pouslike Valse Christusse verrig word:

“Van valse wonders het ons ‘n oneindige aantal gesien; verskynings van geeste, en gesigte van engele; die Maagd Maria wat van bo uit die hemel afswem; armsalige siele wat uit die Vagevuur uitroep vir gebede (masses of Requiem). Maar hierdie wonderwerke was hoegenaamd geen wonderwerke nie.  Hulle was deur valse harlekyne opgekook om geld te maak.  Dikwels is daardie sogenaamde geeste gevang en in die tronk gesit; die sogenaamde engele is ontmasker, en die Heilige Maagd gevang, en moes hulle beken dat hulle valse apparate en allerhande versinsels gebruik het om daarmee te mislei.

 

In daardie dae kon afgode te voet loop, beelde kon afklim en hulle eie kerse aan die brand steek; hulle kon hulle oë draai en hulle hande beweeg.  Hierdie wonderwerke was fyn bedrogspul en geen wonderwerke nie.  Die doppe waarbinne persone weggekruip het, die drade wat hulle van binne getrek het om die hande te beweeg en die oë te laat draai en al die res van hulle bedrog is ontmasker.  Hy gee prente van die verskillende apparate.  Een van hulle is ‘n leë dop in die vorm van ‘n vroulike figuur.  Binne was skerp ysterpenne.  Die ding is dan oopgeswaai, Protestante daarin geplaas in ‘n omhelsing van die dood, wat hulle deurboor het die moment as dit toeswaai.  Onder was daar ‘n geheime val, wat dan die liggaam onder laat uitval”.

U kan verder hieroor oplees in Dr. J.A. Wylie se boek: “History of Protestantism” en “The Seven-Hilled City” deur Grattan Guinness. 

 

Einde.

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580