new-top-banner-english

Die mure van Jerusalem

E-Boek: Die Mure van Jerusalem

Ons gaan saamlees uit die HERE se Woord uit Nehemía.  

Nehemía 1:1-11;

We are going to read from Nehemia 1:1-11. starting with verse 1.

Ons lees die hele hoofstuk met mekaar saam.

1          DIE geskiedenisse van Nehemía, die seun van Hagálja. En in die maand Kislew van die twintigste jaar toe ek in die vesting Susan was,

2          het Hanáni, een van my broers, gekom, hy en manne uit Juda; en ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap, en na Jerusalem.

3          En hulle het vir my gesê: die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stukkend en sy poorte is met vuur verbrand.

4          En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het dae lank getreur; en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel

5          en gesê: Ag, HERE, God van die hemel, grote en gedugte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet en U gebooie onderhou -

6          laat u oor tog opmerksaam en u oë oop wees, om te luister na die gebed van u kneg wat ek vandag voor u aangesig bid, dag en nag, vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely wat ons teen U gedoen het; ook ek en my familie het gesondig.

7          Ons het verkeerd gehandel teenoor U, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat U aan Moses, u kneg, beveel het, nie gehou nie.

8          Dink tog aan die woord wat U aan Moses, u kneg, beveel het, naamlik: As julle ontrou is, sal Ek julle onder die volke verstrooi;

9          maar as julle jul tot My bekeer en my gebooie onderhou en dit doen - al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal Ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat Ek verkies het om my Naam daar te laat woon.

10         Hulle is tog u knegte en u volk wat U verlos het deur u grote krag en deur u sterke hand.

11         Ag, Here, laat u oor tog opmerksaam wees op die gebed van u kneg en op die gebed van u knegte wat verlang om u Naam te vrees; en laat dit tog vandag u kneg geluk, en verleen hom barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek was naamlik skinker van die koning.

 

Ons lees tot daar.  Mag die HERE sy Woord aan ons harte seën.

Soos ek vir u afgekondig het, die boodskap wat die HERE soos ‘n las op my hart gelê het, is: Die mure van Jerusalem.

“Die mure van Jerusalem”

In die oog van God was Jerusalem ‘n skone stad - dis die stad wat God verkies het om sy Naam daar te vestig.  Dis die naam van priester en profeet - die stad waar hulle name in voorkom, maar hierdie stad met sy mure wat om hom gebou was, hierdie stad waarin die pragtige Tempel van Salomo in gestaan het, hierdie heerlikheid, waar die mense van heinde en verre gekom het om daarna te kyk, hierdie stad het in Nehemía se tyd “plat” gelê!  Die mure was omgegooi, die tempel was verwoes, en dit was nie net ‘n kwessie van klip en klei nie - dit was ‘n kwessie van die Naam van die HERE!

En, daar in sy ballingskap, toe Nehemía hierdie nuus kry en hulle sê vir hom - hulle sê “die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie verkeer in groot ellende en in smaad en die muur van Jerusalem lê stukkend, en sy poorte is met vuur verbrand” - (Neh. 1:3). 

Geliefdes, wat het gebeur?  Wat het gebeur, wat het die mure van Jerusalem omgegooi? Wat het die Tempel verwoes? Ons weet, sover dit mensehande betref, was dit die vyand wat gekom het.  Die fisiese vyand het gekom.  Nebukadnésar het uiteindelik gekom en die afrondingswerk gedoen, en die mure omgegooi en die Tempel verbrand, en vir Juda in ballingskap weggevoer.

Dit was nie waar dit begin het nie, as Israel getrou gebly het aan die HERE, as hulle harte op God gevestig gebly het, dan sou Jerusalem tot vandag nog fier en vas, en heerlik en trots gestaan het tot die eer en verheerliking van die HERE.  Die Tempel sou nog daar gestaan het.  Die Naam van die HERE sou nie ontheilig gewees het nie, en God se volk sou nie in ballingskap weggevoer gewees het nie.

So, dit was nie Nebukadnésar nie, dit was nie hy en sy soldate wat Jerusalem se mure omgegooi en die tempel verwoes het nie.  Nee, die omgooiing het in die hart van die volk begin.  As ons dit verder mag deurvoer (ek sal weer daarby terugkom) maar so kan ons kyk, na elke huis, en elke familie, en elke mens se lewe. 

Waar begin die omgooi van jou huis?

Waar begin die omgooi van jou volk?

Waar begin die omgooi van jou lewe?

Iemand kan jou platslaan met die vuis, jy sal weer opstaan - en al moet jy ook sterwe, jy sal weer eendag opstaan.  Prys die HERE!

Niks, maar niks kan ‘n mens, ‘n huis, ‘n volk, vernietig behalwe sy eie sonde nie. 

Die mure van Jerusalem het platgelê, en die verskriklike smaad het gekom as gevolg van die sonde van die volk.  Dit is vir my so geweldig treffend dat toe die duiwel voor God gaan staan het oor Job, en die duiwel vir die HERE gesê het: ja, Job is ‘n vroom man, en Job dien U, want U het mos ‘n muur rondom Job gebou.  Ek kan vir Job nie bykom nie.  Daar is ‘n muur rondom hom.

Toe sê die HERE vir die duiwel: Nou-ja, maar gaan probeer iets met Job.

Dit is nie my boodskap vanmôre nie, maar as jy mooi daarop ingaan, dan sal jy sien die duiwel het ‘n kraak gemaak in die muur wat rondom Job was!  En weet u wat was daardie kraak? Daardie kraak was dat Job het begin om te vrees.  Job het begin bang word, en Job het begin om bang te word dat hierdie voorspoed van hom en hierdie beskutting van hom nie altyd kon voortduur nie.

En daar het die duiwel deur daardie kraak in sy muur ingekruip, en Job se hele besitting van hom weggeneem; en uiteindelik sy hele gesondheid. Job se mure was platgegooi en Job het op die ashoop gaan sit. 

Die skrywer van die Spreuke sê vir ons in:

Spreuke 4:23;

Bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.

Jerusalem se mure het platgelê, en die Tempel was verwoes, omdat Israel haar hoë en haar heilige roeping verruil het vir dit wat geen voordeel inbring nie.  Israel het haar God verruil vir afgode.

Israel het haar heerlikheid verruil vir dit wat vuil is, en die omval van die mure was outomaties.  So is dit ook in u lewe en in my lewe: u kan maar na elke mens se lewe kyk, - daardie man en daardie vrou: al is hulle lewe eenvoudig, maar as hulle God dien, dan staan hulle huis.

Ek sal nooit vergeet nie, ‘n verkoopsman het eenkeer vir my gesê; hy het gesê: hulle leer vir ons in die verkooptegniek (“salesmanship”) - as jy nou gaan en jy probeer klandisie werf (you start canvassing), - en jy loop so in die straat af - en as jy so aankom na die huis toe, kyk hoe lyk daardie huis (maak nie saak nie, al is hy eenvoudig) maar as daardie huis goed versorg is, die tuin is mooi na gekyk en so aan, hy sê dan kan jy maar aan daardie mense iets gaan verkoop. Hulle sal hulle terme (paaiemente) betaal.  Hulle sal hulle paaiemente betaal! Hy sê want jy kan dit aan die buitekant van die huis sien en so is dit in ‘n mens se lewe: as jou hart binnekant reg is, dan is jou lewe buitekant reg. 

As jou hart binnekant reg is man en vrou, pa en ma, seun en dogter, dan staan daardie huis.  Dan sal sy mure nie platval nie!  U weet, ‘n paar weke gelede, toe ek hierdie gedeelte gelees het; ek het werklikwaar - ek kon my droefheid nie keer nie, ek moes ween voor God.  En ek sien in die gees vir Nehemía daar sit, en hy kry hierdie tyding - die mure lê plat, die tempel is plat: hy sê: “En toe ek hierdie woorde hoor (dis die vierde vers) het ek gesit en ween, en ek het dae lank getreur;”. 

Dis die volgende las op my hart vanmôre, ook vir hierdie gemeente en vir myself, sal ons nie begin treur oor die omgegooide mure in ons volk se lewe; oor die omgegooide mure van ons huise nie.  Hoeveel huise is daar nog wat staan in die HERE, waar die HERE gedien word? - pa, ma en kinders, waar die HERE se Naam nog grootgemaak word?

Die duiwel het begin by ons huise!

Hy het geweet as hy die mure van ons “huise” omgooi, dan gooi hy die mure van Jerusalem om.  Hy het presies so gemaak in die geskiedenis van Israel - die duiwel het gesê: “Nooi hulle seuns en dogters na julle feeste, lok hulle om julle afgode te kom aanbid, wys vir hulle hoe lekker dit vir die vlees is, hoe lekker dit vir die uiterlike is, sodat hulle daardie wat binnekant is, kan verruil vir wat geen god is en waarin daar geen krag is nie”.

En toe Israel se hart begin afvallig raak van God, en toe Israel se huise begin verkrummel, toe val die mure van Jerusalem.

En die HERE laat my kyk so in die gees oor ons volk, en ek sien “plat” mure. O, ek sien onbekeerde kinders, ek sien onbekeerde ouers, en pa’s en ma’s en ek sien ‘n onbekeerde volk - ek sê: HERE, ons mure lê plat, my God, en HERE, dit lyk asof dit ons so min raak.  Dit lyk asof ons so min hartseer is daaroor.

Dit sê: “ En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween en dae lank getreur”. 

En ek sê: Ag HERE, gee vir my genade in my eie hart, gee vir my genade by ons toehoorders, dat U ons oë sal oopmaak vir die behoefte van God se volk, en dat ons waarlik sal begin om te treur.  U weet, die HERE sê in sy Woord: “as ‘n mens hartseer is, dan gaan dit goed met jou hart”.  Dit is die waarheid.  O, mag God vir ons ‘n hartseer gee oor die toestand van ons volk waardeur die Gees van God kan werk.

Ek dank die HERE vir die verstand, ek dank God vir die logika; dit het sy plek, maar God sê: “ ‘n gebroke en verslae hart sal God nie verag nie”.  O, dat ons harte weer ‘n verslaenheid sal kry oor die sonde en die toestand van ons volk.

En toe sê hy (verderaan in vers 4) “en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel”.  Hy (Nehemía) het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel, en toe het hy sy sonde en die sonde van die volk voor God begin bely.  Dis wat ons nodig het. 

Ons het nodig om ons sonde te bely.   Ons het nodig om vir God te sê: HERE, ek het dit gedoen, en ek het dat gedoen, en dis nodig om te begin by elkeen van onsself.  Dit is vir my so mooi dat hy (Nehemía) sê daar in die sesde vers, die laaste deel:

“terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely wat ons teen U gedoen het; ook ek en my familie het gesondig”. 

Daar is genoeg in ons eie lewens om by te begin!  As ons neem in ons volk, maar ons neem ook in ons eie lewens; Israel het haar hoë roeping verruil vir wetteloosheid.  Ons is ‘n wettelose volk.

Hoeveel van ons ken die wette van God?  Hoeveel van ons is begaan daaroor? U weet, die lieflike ou Psalm 1 sê:

Psalm 1:1-2;

1          WELGELUKSALIG is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;

2          maar - - - -

(Luister)

- - - sy behae - - - -

(Sy behae)

- - - - is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.

Waar is ons “behae” in die wet van die HERE?, is ons behae nie miskien meer ‘n “behae” van die koerant nie? Hoe baie van ons sal gretig in die môre liewer die koerant oopmaak om te kyk na die jongste nuus en al daardie dinge?  Is ons behae nie in die televisie, en in die radio en in al hierdie dinge nie. Is ons behae nie in die kennis van die wêreld daar buitekant nie. 

Maar in die kennis van God?

Ag, dit maak nie vir ons saak nie - ons kan sonder God klaarkom; ek bedoel dit is ons houding, ek bedoel dit is ons lewenswyse.  Mag God genade vir ons gee vanmôre dat ons dit sal besef.  Al sê ons dit nie, lewe ons so.  En dis jou lewenswyse wat tel.  “It is your manner of life that counts, more than your words”. 

Ons lewe asof ons sonder God kan klaarkom. 

Ons is ‘n baie (menslik gesproke) selfgenoegsame volk; ons het genoeg kos, ons is florerend finansieel, ons het oorlog op ons grense en rondom ons, maar ons is nog nie baie bedreig nie, ons het goeie dokters, ons het goeie hospitale en as ons siek word, dan gaan ons maar hospitaal toe; ons het goeie banke, as ek in die nood raak, dan kry ek ‘n finansiering skema, ek kry ‘n lening - - - - .

Hoeveel van ons weet wat dit is om op ons aangesig voor God te lê en te sê: HERE, ek het net een uitkoms, en dit is U!

Weet u, omdat God liefde is, is God ‘n jaloerse God. 

God is jaloers oor ons liefde.

God is jaloers oor ons afhanklikheid van Hom.

Ons is nie meer afhanklik van God nie, ons het losbandig geword.  Ek gaan myself haas, ek gaan nie baie hieroor uitwy nie, want ek het nog baie om vir u te sê.  Ons het losbandig geword: ons het nie meer daardie vastigheid van vaste beginsels in ons lewe nie, ons het wellustig geword; dis verskriklik, mens wil dit nie eers noem nie; ons sien waaruit ons advertensies bestaan, ek gaan dit nie eers sê nie, u weet dit!  U weet wat mense maak as hulle wil hê jy moet na ‘n ding kyk, wat sit hulle langs daardie motorkar?.  Wat sit hulle langs daardie swembad, of wat ook al?  Alles, alles net om na die luste, “the lusts of the flesh” . . . . . .

Materialisme:  Ons kyk nie meer na mense se karakters nie, ons kyk nie meer na edelmoedigheid nie, ons kyk na welvaart.  Ons kyk na die mooi motorkar wat ons mee ry; die huis wat ons in bly, die huisraad: o, as ons in ‘n huis instap en dis goed versorg en daar is pragtige huisraad, ja-nee, dis seker maar ordentlike mense wat hier bly, dis welopgevoede mense, en so aan.  Kyk hulle huisraad: die man het seker ‘n goeie posisie en die vrou het mooi smaak en so aan.  Ons het “oulik” en slim geword.  Ek vind nie fout met dit nie, maar ek vind fout met ons waardebepaling; met ons standaarde. 

Jy kyk nie meer na eenvoudige mense nie, dis die waarheid.  Laat iemand hier met ‘n eenvoudige ou rokkie inkom of ‘n eenvoudige pak klere en hier buitekant staan ‘n ouerige tjor van ‘n motorkar, ons sal hom goed behandel, maar ons het klaar ‘n opsomming van hom / haar gemaak voordat ons hulle leer ken het en gesien het dis dalk ‘n man en vrou van gebed; dis ‘n man en vrou van beginsels!  Hier het die mure van Jerusalem omgeval.  Dis hier waar ons moet kyk. 

 

Afgodediens: Israel het begin afgode dien, Israel het begin wegkyk van God af.  Ek gaan nounou vir u ‘n paar uittreksels uit God se Woord daaromtrent lees; dis dieselfde met ons - ons afgode is ons besittings, dit is ons blinkgoed en al ons pragtige goed; dit is ons afgode.  En wat gebeur met Israel?  Die mure van Jerusalem het omgeval, want afgode kan nie daardie mure in stand hou nie. 

Ons mure het omgeval want ons het ook dieselfde pad geloop.  Israel het gemaksugtig geword; en hoe gemaksugtig is ons nie vandag nie.  Alles moet gemak wees, alles moet gerieflik wees.

Om ‘n ware kind van God te wees, dit kós, om jouself by mekaar te hou.  Dit kós om jouself te dissiplineer!  Dit kós om ‘n lewe te lei waar jy, ja, ook jou liggaam in toom hou, waar jy jou liggaam kasty, ek sê nie soos Martin Luther om op die sementvloer in die winter met ‘n kaal lyf te gaan lê en te dink jy sal saligheid daardeur kry nie!  Maar gemaksugtigheid het ons weggekry van onse God af. 

Sport: O, hoe lief het Israel nie vir sport geword nie.  Sport, - ons god.

Sport het ons gebring om selfs ons beginsels prys te gee: van om ‘n  afsonderlike volk te bly: dáár het die dun ent van die wig begin.

Status! - - - - - Trots! - - - - - Hoogmoed!

Al hierdie dinge was reeds ín Israel voor Nebukadnésar gekom het.  As hulle nie daar was nie, kon Nebukadnésar maar omgedraai het; hy sou niks uitgevoer het met Israel nie. 

Dis hierdie dinge wat die mure van Jerusalem omgegooi het, en dit is dieselfde metode vandag nog. 

Ek wil net vir u ‘n paar voorbeelde noem: ek lees vir u uit Jeremia, en ek wil net sê: as u nou die Profeet Jeremia neem, dan sal u sien Jeremia die wenende profeet, het gewaarsku - hy was naderhand in die put gegooi, maar hy het juis gewaarsku oor hierdie dinge, want nog in sy leeftyd (Israel en Juda wou nie luister nie!) het Nebukadnésar gekom, en in sy leeftyd het Nebukadnésar vir Juda in ballingskap gevoer en die mure van Jerusalem omgegooi. 

Nou kyk waaroor praat hy, kyk waarteen waarsku hy, maar het Juda geluister?

O nee!  Sal ons luister vanmore? Mag God ons genade gee.

Ek lees vir u:

Jeremia 2:5; (u kan gerus daardie hele hoofstuk lees)

5          So sê die HERE: - - - -

(kyk hoe mooi pleit die HERE met hulle)

- - - - - Watter onreg het julle vaders in My gevind, dat hulle ver van My afgewyk en agter nietige afgode aan geloop het en self nietig geword het?

Hier is een van die stappe in die omval van die mure van Jerusalem - en dis die waarheid.  As jy agter ‘n nietige afgod aanloop, dan word jy self nietig.  As jou dinge wat jy aanbid - of dit jou huis is, of dit jou meubels is, of dit jou motorkar is, of dit jou pragtige vrieskaste en “tumble dryers”, of wat dit ook al mag wees, as dit al hierdie dinge is, en jy loop agter hom aan, dan word jy net so nietig soos hy.  Jy word net so leeg soos hy.  Jy word net so koud soos daardie vrieskas. 

Ek sê nie, (moet my nie verkeerd verstaan nie) ek sê nie jy moet nie vrieskaste hê nie, ek sê nie daar is selfs iets verkeerd met ‘n tuimeldroër as jy hom nodig het nie, maar as hy jou god geword het, dan is alles verkeerd.  Dan word jy soos hy.  Dis die waarheid.  En dan val jou muur. 

Dan val die muur van jou eie lewe;

en val die muur van jou huis;

en val die muur van jou volk. 

Ja, loof die HERE!  

U weet, ek onthou (ek wil dit net vir u noem), ons het ‘n kasset hier van ‘n toespraak van ‘n sekere persoon en hy het hierdie; wat sal ‘n mens dit noem? - variasie gemaak van Job, en hy het gesê: Die duiwel het by God gekom en vir God gesê:  “Sien Jy hierdie Suid-Afrikaanse volkie? Sien Jy hoe ‘n wonderlike volk dit is? Sien Jy hulle wonderlike verlede? Sien Jy hulle godsdiens sin?

Beproef hulle en kyk of hulle nog so sal wees!

Ons het oorloë gehad, ons het droogtes gehad, ons het ellendes gehad, maar hierdie volk het tot ‘n groot mate bly staan. 

Toe kom die duiwel die tweede keer en die HERE sê: Ja, het jy my volk vernietig, Satan?

Die vyand het oor hulle geloop en hulle plat getrap, en hulle het soos die doringboompie wat langs die pad bly staan weer opgestaan nadat baie waens oor hom gegaan het.  Hy het weer opgestaan en die Satan sê: Ja, maar gee my nog een kans.  Ek wil nog een ding doen. En die HERE sê: Ja, wat is dit?

En Satan sê: Gee vir hulle voorspoed. 

Gee vir hulle voorspoed; gee dat hulle al hierdie dinge kry en kyk of hulle nog sal staan.  En dis presies wat die duiwel mee gekom het.  Die duiwel het gekom met voorspoed na Suid-Afrika, die duiwel het gekom met voorspoed na ons volk, en ek sê vir u vanmôre, as God u hart sal oopmaak, sal u uit hierdie diens gaan, en u sal voor God gaan ween en u sal sê: HERE, die mure van Jerusalem lê plat!

Die duiwel het geslaag met voorspoed - ons het self nietig geword!

Jeremia 2:6-11;

6          En hulle het nie gesê nie: Waar is die HERE wat ons uit Egipteland laat optrek het, ons in die woestyn gelei het, in ‘n land van wildernis en kuile, in ‘n land van droogte en doodskaduwee, in ‘n land waar niemand deurtrek en waar geen mens woon nie?

Hulle het nie daaraan gedink nie; hulle het nie gesê:  Dis die God wat ons gedra het nie! Nee, nee; hulle afgode; hulle afgode – “Their idols”!

7          En Ek het julle gebring in ‘n land van tuine, om die vrugte en die goeie daarvan te eet; maar toe julle inkom, het julle my land verontreinig en my erfenis ‘n gruwel gemaak.

8          Die priesters het nie gesê: Waar is die HERE nie? En die wat die wet handhaaf, het My nie geken nie; en die vorste het teen My oortree, en die profete het geprofeteer deur Baäl en agter dinge aangeloop wat geen voordeel bring nie.

9          Daarom sal Ek nog met julle twis, spreek die HERE; en met julle kindskinders sal Ek twis.

(ek glo ons is daardie geslag)

10         Want gaan oor na die eilande van die Kittiërs, en kyk; en stuur na Kedar, en gee daar goed ag op; en kyk of so iets gebeur het:

(en kyk nou mooi)

11         of ‘n nasie sy gode verruil - wat nie eers gode is nie. Maar my volk het sy heerlikheid verruil vir wat geen voordeel bring nie.

En ek wil vanmôre vir u sê: ONS LEEF IN DIE MIDDE DAARVAN.  Gaan na die heidene toe; Ons kan selfs vir hulle die Christendom bring, maar laat hom los, en wat maak hy? Hy gaan terug na sy afgode toe!

Hy gaan terug na sy afgode toe! Gode wat geen gode is nie! 

Hulle gaan terug na hulle afgode toe, maar ons?

Gaan ons terug na onse God toe? Na die lewende God?

Die HERE sê “Het jy al ooit so iets gehoor?”

Hy vra die hemel: “Hemel, het jy al ooit so iets gehoor dat ’n volk sy heerlikheid verruil vir dit wat niks is nie?”

Maar dit is wat my volk gedoen het!

Dit het aangeloop op die platgooi van die mure van Jerusalem!

 

Jeremia 2:12-14;

12         Verbaas julle hieroor, o hemele, en huiwer, verstyf heeltemal van skrik, spreek die HERE.

(die Here sê die hemel moet hom verbaas.  U het so iets nog nooit gesien nie)

13         Want my volk het twee verkeerde dinge gedoen: My, die fontein van lewende water het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie.

 

Niks van hierdie dinge wat ons vir ons uitgekap het, al ons weelde, al ons voorspoed, hou enige water nie.  Hy sal nie jou trane afdroog nie, hy sal nie jou siel bevredig nie, hy sal nie vir jou die ewige lewe gee nie.  Ja, ek wil vanmôre vir u sê; ek weet ons praat groot dinge, en ek het een keer in my lewe ‘n preek gehoor, geliefdes, wat ek nooit sal vergeet nie.  Dit is jare gelede: dis voor ek in die Bediening gekom het:

‘n Prediker het een keer gesê, (en ek het die waarheid daarvan ondervind, en geliefdes, dis ‘n groot verantwoordelikheid).  Hy sê: “Jy moet onthou, die ding wat jy preek, sal jy op getoets word”.  En dis die waarheid. 

Maar ek preek dit, omdat ek glo dit is die Woord van God!

Hierdie gebarste reënbakke sal nie jou liggaam gesond maak wanneer hy siek is nie.  Met al ons slimheid is ons ‘n sieker volk as ooit tevore.  Ek glo in ‘n waaragtige God gerigte lewe is daar genesing vir jou gebeente, is daar genesing vir jou liggaam. 

God maak gesond!  

God gee troos!  

God gee lewe!

God gee blydskap!

God gee heerlikheid!

Maar ons verruil dit vir dit wat niks is nie!   Dis die een ding!

13         My, die fontein van die lewende water verlaat om vir hulle gebarste reënbakke uit te kap. Gebarste reënbakke wat geen water hou nie.

14         Is Israel ‘n dienskneg? Of is hy ‘n bediende wat in die huis gebore is? Waarom het hy dan ‘n buit geword?

Ons het ‘n “buit” geword.  Ons mure is omgegooi.

En so kan u voortgaan en is daar nog baie plekke, dan kom hy by die derde hoofstuk en hy wys van die owerspel wat Israel gepleeg het en nie geluister het na die HERE nie, en hoedat die Here vir haar terugroep in die dertiende vers van Jeremia 3.

Jeremia 3:13-14;

13         Alleenlik, ken jou ongeregtigheid, dat jy teen die HERE jou God oortree het en jou weë gerig het na die vreemdes, onder elke groen boom; maar na my stem het julle nie geluister nie, spreek die HERE.

14         Keer terug, o afkerige kinders, spreek die HERE, want Ek is heer oor julle; - - -

(I am husband unto you)

- - - - - en Ek sal julle neem, een uit ‘n stad en twee uit ‘n geslag en sal julle in Sion bring.

En so belowe die HERE dat Hy weer vir Jerusalem sal herstel.

O, dank God, Jerusalem se mure gaan nie vir altyd plat lê nie. 

Maar: Die mure wat opgerig gaan word, moet eers opgerig word in u hart en in my hart.  En God wys vir ons dat dit is presies wat gaan gebeur.  Die HERE gaan tot ons harte spreek in die uur van BENOUDHEID, en daardie BENOUDHEID staan vir u en vir my voor die deur - (Jer. 30:7).

En daarom wil ek vanmôre vir u ook bemoedig: en ek wil ook vir u ‘n visie gee, en ek wil vir u sê dat wanneer die wiele vir u begin te rol, en u op die plek kom (want dit is wat God sê gaan gebeur) wanneer u op die plek kom en geneig sal wees om te sê: “Dis klaar met ons, dis verby met ons”, rig jou hart tot God en laat die HERE weer ons harte lewendig maak en die HERE gaan die mure van Jerusalem herstel. 

Die heiden is aan ons poorte, die hele wêreld is teen ons.  Die Westerse Wêreld sê ons is vervangbaar - (we are expendable).

Hulle kan sonder ons klaarkom, maar ek wil vanmôre vir u sê: in hierdie uur van BENOUDHEID gaan die herontwaking kom!   O, en Jerusalem se mure gaan pragtig lyk!  O, en ek wil vir u wys uit die HERE se Woord wat God sê van die mure van die nuwe Jerusalem: maar net voor dit, net eers die oprigting in ons eie hart in Openbaring 19.

Die hemel kom in beroering en die Hallelujas klink soos donderslae. 

Openbaring 19:6-9;

En ek het iets gehoor soos die stem van ‘n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja! want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar.

(He has taken the Kingdom)

7          Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.

 

Dis maar ‘n ou sinsnedetjie - “en sy vrou het haar gereed gemaak”, maar as jy nou na die profete toe gaan, en jy sien wat daardie “ gereedmaking” beteken, dan sal u sien dit is weer die oprigting van die mure van ons hart.  In die tyd van benoudheid gaan ons, ons tot die HERE bekeer.  Ons gaan ons lewens in orde bring, ons gaan ons huise in orde bring.  Die mans sal weer die man en die hoof van sy huis wees, die vrou sal weer die vrou van die huis wees, die kinders sal in hulle plek wees; daar sal nie baie wees nie.  God sê daar sal min oorbly.  O, dis ‘n verskriklike tyd wat voorlê, maar dis ‘n heerlike tyd wat voorlê. 

Die mure van Jerusalem gaan herbou word. 

8          En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne - - -

(Sy volk - die bruid),

- - - - - want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.

Sien u die gereedmaking: die fyn linne, die pragtige gewaad – “the glorious garment”. 

Dis die regverdige dade van die heiliges; hulle het hulleself gereed gemaak om hulle Bruidegom te ontmoet. 

Hulle het hulle “mure” begin herstel.

9          Toe sê hy vir my: Skryf - salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my: Dit is die waaragtige woorde van God.

 

En nou in Openbaring 21:9-12,17-21;

9          EN een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plae, het na my gekom en met my gespreek en gesê: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, - - - -

(hierdie bruid wat haarself gereed gemaak het)

- - - - - die vrou van die Lam

10         En hy het my in die gees weggevoer op ‘n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal;

11         en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos ‘n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen.

12         En dit het ‘n groot en hoë muur - - - - -

(luister, hier kom die muur)

- - - - - met twaalf poorte gehad, en by die poorte twaalf engele en name daarop geskrywe, naamlik dié van die twaalf stamme van die kinders van Israel.

 

Jerusalem se mure is herstel!  Maar kom ons kyk hoe lyk daardie muur; kyk wat ‘n pragtige muur is dit; dan sê hy nou van die verskillende kante van dit alles;  

17         En hy het sy muur gemeet op honderd-vier-en-veertig el, volgens ‘n mens se maat, wat die maat van ‘n engel is.

18         En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud soos suiwer glas.

 

Hierdie ou Jerusalem wat Nehemía so oor geween het; die mure is plat, die stof waai oor die puinhope.  Jerusalem word herstel, want die hart van die volk word herstel. Die bruid het haarself gereed gemaak, en die mure is van edelgesteentes en sy strate van pure goud.

 

19         En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede saffier, die derde chalcedoon, die vierde smarag;

20         die vyfde sardóniks, die sesde sardius, die sewende chrisoliet, die agste beril, die negende topaas, die tiende chrísopraas, die elfde hiasínt, die twaalfde ametís. 

21         En die twaalf poorte was twaalf pêrels; elkeen van die poorte was uit een pêrel, en die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas.

Onse God is nooit ‘n God van uiterlike vertoon nie, maar hierdie pragtige stad is vir ons ‘n uitbeelding van die pragtige hart van die volk wat daarbinne sal woon.  Hierdie stad waarvan die mure nooit weer omgegooi sal word nie. 

 

Jesaja sê in Jesaja 49:14-16;

14         MAAR Sion sê: Die HERE het my verlaat en die Here het my vergeet!

 

Ja, ons lewe in die tyd wat ons, as ons ‘n visie nie het nie, gaan ons dit sê:

want SION = ISRAEL = JERUSALEM.

“die HERE het my verlaat en die HERE het my vergeet”.

15         Kan ‘n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Ofskoon, hulle sou vergeet, nogtans sal Ek jou nie vergeet nie!

16         Kyk, Ek het jou in die handpalms gegraveer; jou mure is gedurig voor My.

 

“Jou mure is gedurig voor My”

God gaan Jerusalem herstel, maar Hy gaan begin van binnekant af!  En in die uur van Jakob se benoudheid gaan haar redding kom.

Dit is presies wat Jesaja sê in Jesaja 54 wat dan ooreenstem met Openbaring 21.

Jesaja 54:10-12;

10         Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredesverbond nie wankel nie, sê die HERE, jou Ontfermer.

11         Jy ellendige, deur die storm gejaagde, ongetrooste! Kyk, Ek lê jou stene in sierklei, en Ek grondves jou in saffiere;

12         en jou borswerings maak Ek van robyne en jou poorte van karbonkels en jou hele ringmuur van edelgesteentes.

Is dit nie pragtig nie? O, Prys die HERE!

Kom ons kyk net gou na Jesaja 60:18;

Van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie - van geen verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie; maar jy sal jou mure Heil noem en jou poorte Lof”

Jou mure “Heil” en jou poorte “Lof”.

Is dit nie heerlik nie.  O, Prys die HERE!

Ons kyk ook na:

Jesaja 26:1;

IN die dag sal hierdie lied gesing word in die land van Juda: ‘n Sterk stad het ons;

“God stel heil tot mure en skanse”. 

God stel heil tot mure en skanse; ‘n sterk stad het ons’. 

 

Ja, die Bruid (Israel), het haarself gereed gemaak!

Kom dat ons vanmôre begin om onsself gereed te maak!

Kom dat ons nie wag vir die oordeel nie. 

Laat ons sê: Here, dis waar!  Die mure van Jerusalem lê plat!

 

Kyk na ons mense, kyk na ons jeug, kyk na ons huise - Here, dit laat ons ween, my God!  Ons sien die plan van die duiwel, ons sien hoe ons mense gevang word, met slim advertensies, met honderde verskillende aanloklikhede en versoekings.  Dit begin by die ou klein kindertjies, dit gaan deur ons skole, dit gaan deur ons samelewing!  Die vyand loop oor ons.  Ons mure lê plat. 

 

Kom laat ons begin ween en sê: Here, ons weet dit gaan nie so bly nie, maar Here, begin by my! 

Begin by my!

 

Amen.

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533