new-top-banner-english

Die nuwe hemele

E-Boek: Die nuwe Hemele en die nuwe Aarde

Voordat u hierdie artikel begin lees, kan u gerus die volgende gedeeltes in u Bybel naslaan:

2 Petrus 3:1-18;

1          DIT is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. In albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek,

2          sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons, apostels van die Here en Verlosser.

3          Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikheid wandel

4          en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms ? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.

5          Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en ‘n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God,

6          waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het.

7          Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as ‘n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense.

8          Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.

9          Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie maar dat almal tot bekering moet kom.

10        Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

11         Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie ? -

12        julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt.

13        Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.

14         Daarom, geliefde terwyl julle hierdie dinge verwag beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede.

15         En ag die lankmoedigheid van onse Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het,

16         net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat,die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf.

17         Noudat julle dit dan vooruit  weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees dat julle miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit jul eie vastigheid nie.

18         Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus.  Aan Hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen.

Jesaja 65:17; 

Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ‘n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie.

Jesaja 66:22; 

Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek die HERE, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees.

Jesaja 2:2-5; 

2          En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom.

3          En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek na die berg van die HERE, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel.  Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.

4          En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.

5          Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die HERE.

Miga 4:1-4; 

1          EN aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die volke sal daarheen toestroom.

2          En baie nasies sal heengaan en sê: Kom, laat ons optrek na die berg van die HERE, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel.  Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.

3          En Hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die verte; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.

4          Maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik; want die mond van die HERE van die leërskare het dit gespreek.

Jesaja 11:1-9; 

1          MAAR daar sal ‘n takkie uitspruit uit die stomp  van Isai, en ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra;

2          en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE.

3          En Hy het ‘n welgevalle aan die vrees van die HERE; en Hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie;

4          maar aan die armes sal Hy in geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak.

5          En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van syheupe wees.

6          Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ‘n klein seuntjie sal hulle aanja.

7          Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os;

8          en die suigling speel by die gat van ‘n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ‘n basilisk.

9          Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek.

Hebreërs 12:25-29;

25         Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want as húlle nie ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde ‘n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemele spreek.

26         Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe.

27         En hierdie woord: nog een maal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly.

28         Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees.

29         Want onse God is ‘n verterende vuur.

 

Die belofte dat daar “nuwe hemele en ‘n nuwe aarde” gaan wees, word op vier plekke in die Bybel gevind, naamlik:

Jesaja 65:17;

Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ‘n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie.

Jesaja 66:22-24;

22         Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek die HERE, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees.

23         En elke maand op die nuwemaan en elke week op die sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die HERE.

24         En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen My opgestaan het; want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees.

 

Lees weer: 2 Petrus 3:10-13;

Lees Openbaring 21:1-22 (v.5), ( Die nuwe hemele en die nuwe aarde)

 

Drie Hemele

 

Die Apostel Paulus skryf aan die Korintiërs:

“Ek weet van ‘n man in Christus, veertien jaar gelede — of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie. God weet dit — dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel” – (2 Kor. 12:2).

 

Lees 2 Korinthiërs 12:1-4;

1          DIT is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here.

2          Ek weet van ‘n man in Christus, veertien jaar gelede – of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit – dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel.

3          En ek weet van so ‘n man – of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit -

4          dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat ‘n mens nie mag uitspreek nie.

 

Die Bybel praat dus van drie hemele. 

Volgens die Skrif kan die drie hemele as volg onderskei word:

(a) Die eerste hemel: Die atmosfeer, of tot sover ons dampkring rondom die aarde strek.  Dit is die gebied wat ons “lug” bevat en waarin ons wolke vorm en waaruit ons reën val.  U sal dit in die volgende Skrifgedeeltes vind: 

Génesis 1:8;

En God het die uitspansel hemel genoem.  En dit was aand en dit was môre, die tweede dag.

Psalm 77:17-18;

17         Die waters het U gesien, o God, die waters het U gesien, hulle het gebewe; ja, die watervloede het gesidder.

18         Die wolke het water uitgegiet, die hemele het donder laat hoor, ook het u pyle rondgevlieg.

Psalm 104:2-3;

2          wat Uself omhul met lig soos met ‘n kleed, wat die hemel uitspan soos ‘n tentdoek;

3          wat sy solders bou in die waters, wat van die wolke sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel,

Génesis 7:11;

In die seshonderdste jaar van die lewe van Noag, in die tweede maand, op die sewentiende dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen;

Génesis 8:2; 

Ook die fonteine van die watervloed en die sluise van die hemel het toegegaan, en die stortreën uit die hemel het opgehou.

 

(b) Die tweede hemel: Die gebied bokant ons dampkring waar die planete is.  Hier is daar geen lug of dampkring om die lig van die son, maan en sterre op te breek en sodoende tog lig te verskaf waar die sonlig nie direk val nie.  Dis in hierdie gebied pik, pikdonker, en dit word algemeen deur Bybel studente aanvaar dat dit die gebied is waarin Satan en sy demone woon.  Die ruimtemanne het dit bevestig dat dit daar swart duisternis is.  

Lees:

Génesis 15:5;

Daarop lei Hy hom uit na buite met die woorde: Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel.  En Hy sê vir hom: So sal jou nageslag wees. 

Génesis 22:17;

dat Ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootliks sal vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is; en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem.

Génesis 26:4;

En Ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande gee, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word;

Deuteronómium 1:10;

Die HERE julle God het julle vermenigvuldig; en kyk, julle is vandag soos die sterre van die hemel in menigte.

Jesaja 13:10;

Want die sterre van die hemel en sy Oríons sal hulle lig nie laat skyn nie; die son is duister by sy opgang, en die maan laat sy lig nie skyn nie.

Jesaja 14:13;

En jý het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.

Paulus skryf aan die Efésiërs:

Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug - (Efé. 6:12).

In Daniël 10 lees ons hoedat Daniël gebid het aangaande die vervulling van ‘n profesie in verband met sy volk, waarvan die tyd van vervulling in sy tyd geldig was.  ‘n Engel het eers drie weke later met die antwoord uit die hemel by hom aangekom.  Hy het vir Daniël gesê dat God sy woorde die eerste dag al gehoor het, maar dat die demoniese prins wat die koninkryk van Persië vanuit die “lug” (die tweede hemel) beheer - (sien Efé. 6:12) hom 21 dae lank weerstaan het.  Hy kon alleenlik deurkom nadat die aartsengel Mígael hom kom help het.

 

Lees ook Openbaring 12:7-12;

7          En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer;

8          en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie.

9          En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.

10         Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.

11         En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

12         Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. 

 

Dit toon dat die engele van God werk en veg ten behoewe van die volk van God, en dat die engele van Satan veg ten behoewe van die heidense volkere.  Die Bybel toon baie duidelik dat in die laaste slag net voor en met die koms van Christus, die engele ‘n baie prominente aandeel gaan hê in die beskerming en versameling van die uitverkorenes van God.

Lees:

Matthéüs 13:39, 43, 49;

39         en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel.  Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele.

43         Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. 

49         So sal dit wees in die voleinding van die wêreld: die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei.

Matthéüs 16:2;

Maar Hy antwoord en sê vir hulle: In die aand sê julle: Mooi weer, want die lug is rooi.


Matthéüs 24:31;

En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. 

Matthéüs 25:31;

En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal hy opsy heerlike troon sit;

2 Thessalonicense 1:7;

en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele

Hebreërs 1:14;

Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe nie?

 

Lees ook ons studie oor: “Die Groot Verdrukking”.

 

(c) Die Derde Hemel: Is die gebied waar God woon en is ver bokant die eerste en die tweede hemel. 

Lees weer Paulus se woorde in:

2 Korinthiërs 12:2; “Ek weet van ‘n man - - - - weggeruk is tot in die derde hemel”.

In Hebreërs 4:14 lees ons van Jesus;

TERWYL ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou.

Lees ook:

Hebreërs 7:26;

Want so ‘n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het;

Génesis 1:1;

IN die begin het God die hemel en die aarde geskape.

Jesaja 14:12-14;

12         Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe  jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!

13         En jý het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.

14         Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!

Jesaja 66:1;

DIE Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis;

Openbaring 21:2, 10;

2          En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is.

10         En hy het my in die gees weggevoer op ‘n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal;

 

Hemele - (Dampkring en Planeteruim) in teenstelling met Hemel –

(Woning van God).

Ons lees in Matthéüs 3:16-17;

16         En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele (Ouranoi in Grieks) vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom. 

17         En daar kom ‘n stem uit die hemele (Ouranos in Grieks) wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.

Hierdie Griekse woorde kom ook netso in Markus 1:10-11; voor. 

Dieselfde Griekse woord vir hemele word ook in 2 Petrus 3:5, 7, 10, 12-13; gebruik, en dit handel oor die oordeel deur vuur, van die hemele en die aarde wat nou is en die skepping van die nuwe hemele en die nuwe aarde. 

Hierdie hemele is die eerste hemel want dit kon gesien word met die blote oog.

Ons lees in Matthéüs 24:29;

EN dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.

Efésiërs 4:10 sê;

Hy wat neergedaal het is dieselfde as Hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat Hy alles tot volheid kan bring.

Dit saam met Daniël 10, Openbaring 12:7-12; Efésiërs 6:12; dui op die gebied waaruit die sterre sal val bokant die dampkring, waar dit pikdonker is, en vanwaar Satan en sy demone hulle stryd voer teen die mensdom op aarde.

 

Drie Dispensasies

 

Die Bybel bevat ‘n betroubare en gesaghebbende weergawe van die ontstaan en geskiedenis van die aarde waarop ons leef. 

Daar is drie hoof indelings of dispensasies.

Die woord wêreld word op baie plekke in die Nuwe Testament van die Griekse woord “Kosmos” vertaal, en beteken in werklikheid wêreldorde. 

So lees ons bv. in Matthéüs 24:3;

En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van die koms en van die voleinding van die wêreld? 

Hier beteken die oorspronklike Griekse woord “Aion” - eeu of dispensasie. Hulle het nie die Heer gevra wanneer die aarde gaan vergaan nie, maar wanneer die dispensasie waarin hulle geleef het, sou eindig.

Die tyd het nou aangebreek waarin daar heerlike nuwe openbarings aangaande hierdie drie wêrelde, of eeue, of dispensasies aan ons onthul word.  Namate ons al nader aan die verskyning van ons Here Jesus kom, die opgaan van die Son van Geregtigheid, sal die dinge wat vir ons vroeër verborge was, vir ons nou begin oopgaan. 

 

Die Drie Dispensasies Geïdentifiseer

Die Apostel Petrus gee ‘n baie duidelike uiteensetting van die drie tydvakke of eeue, waarin die geskiedenis van die wêreld verdeel kan word:

(a) Die eerste wêreld:

waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het - (2 Petrus 3:6)

(b) Die tweede wêreld:

Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as ‘n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense - (2 Petrus 3:7).

(c) Die derde wêreld:

Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon - (2 Petrus 3:13).

 

Die Eerste Wêreld

 

Die tydperk van die eerste wêreld strek vanaf die skepping soos in Génesis beskryf, tot die sondvloed.  Hierdie eerste wêreld was totaal anders as die wêreld soos ons hom vandag ken.  Daar was ‘n groot ring of kombers van water reg rondom die aarde.

Lees Génesis 1:7, 8, 10;

7          God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so.

8          En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was more, die tweede dag.

10         En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het Hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was.

 

Hierdie ring of kombers van water rondom die aarde het volgens Job 37:18; soos ‘n gegote spieël gelyk en het al die direkte strale van die son terug in die ruimte weerkaats, en die uitstraling van die aarde tot ‘n minimum beperk.  Dit het aan die aarde vanaf die ewenaar tot by die pole ‘n gelykmatige klimaat gegee, wat weer op sy beurt ideale toestande geskep het vir die plantegroei.  Mens en dier het dus in ‘n baie gunstige klimaat gelewe, geen wonder dat die mens so oud geword, en baie diere so groot geword het nie.

 

Die feit dat daar geen reënboog tot na die Sondvloed was nie, is ‘n bewys dat die son nooit direk op die aarde geskyn het nie.  Daar was ook geen reën soos ons dit ken tot na die Sondvloed nie, maar die aarde was benat deur ‘n mis.

Lees Génesis 2:5-6;

5          was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie; want die HERE God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie.

6          Maar ‘n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevogtig.

 

Daar word nêrens van hitte, koue, winter, en somer, saaityd of oestyd gepraat tot na die sondvloed nie:

Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag, nie ophou nie - (Gén. 8:22).

Die eerste reënboog is op die aarde waargeneem eers nadat hierdie groot watergordel uit die lug uit op die aarde geval het:

My boog gee Ek in die wolke; dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en die aarde - (Gén. 9:13).

 

Soos reeds gesê, hierdie gelykmatige klimaat onder die waterkombers het die groei van weelderige plantegroei bevorder en dit weer die ontwikkeling van die kolossale dinosourusse waarvan die skedels van sommige tot 90 voet lank is.

Die voedsel en lewensomstandighede was so volmaak dat die mens honderde jare oud geword het:

Adam het 930 jaar oud geword - (Gén. 5:5).

Noag het 950 jaar oud geword - (Gén. 9:29).

Methusalem het 969 jaar oud geword - (Gén. 5:27).

Na die Sondvloed het die lewensspan van die mens na 120 jaar gekrimp, en later na 70 of 80 jaar - (Gén. 6:3; Psalm 90: 10).

 

In die eerste wêreld was daar ook geen groot oseane nie.  Laasgenoemde het ontstaan met die Sondvloed, toe die watergordel rondom die aarde op die aarde neergestort en dit oorstroom het.  Na die Sondvloed het net genoeg water verdamp om die bergtoppe van die toenmalige wêreld te voorskyn te laat kom, dit vorm ons vastelande soos ons hulle vandag ken.  Die res van die water maak ons groot oseane uit, wat 71% van ons aardbodem oordek.

Lees 2 Petrus 3:5-6;

5          Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en ‘n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God,

6          waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het.


Eerste wêreld van korte duur

Die eerste dispensasie het maar net vir ‘n bietjie meer as 1600jaar geduur.

Die bevolking was almal gekonsentreer in die land Eden.  Dit beteken die aangename vallei.  Die tuin van Eden was in die ooste van hierdie vallei geleë.  Die mense voor die Sondvloed het almal in hierdie vallei geleef en het nog nie die res van die wêreld ontdek nie. 

Lees Génesis 2:8;

Ook het die HERE God ‘n tuin geplant in die Ooste, en daar aan die mens wat Hy geformeer het, ‘n plek gegee.

Waar was hierdie vallei presies geleë? Deur die vier riviere wat deur hierdie vallei gevloei het, kan ons presies vasstel waar op aarde dit geleë was. 

Lees Génesis 2:10-14;

10         En daar het ‘n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak; en daarvandaan is dit verdeel en het vier lope geword.

11         Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Háwila (dit is Arabië) loop waar die goud is.

12         En die goud van dié land is goed. Daar is ook balsemgom en onikssteen.

13         En die naam van die tweede rivier is die Gihon. Dit is hy wat om die hele land Kus loop.

14         En die naam van die derde rivier is die Hiddékel. Dit is hy wat oos van Assur loop. En die vierde is die Frat.

Voordat ons die lope van hierdie vier riviere sorgvuldig op ‘n kaart van Bybel Lande nagaan, moet ons onthou dat die Sondvloed volgens berekening die watervlak van die see met ongeveer 3 myl laat styg het.  Al die valleie en baie van die stede en hulle omliggende grondgebied is oorstroom en lê nou onder die water.  So was bv. die Rooi See en die Persiese Golf, valleie en dale van die rivierbeddings van bogenoemde riviere, voor die Sondvloed. 

Die Rooi See was natuurlik die bedding van die Rivier Gihon want dit is hy wat om die land Kus of Ethiopië loop.  Die Pison het weer rondom Arabië geloop. Die Hiddékel is die Tigris en die Frat is die Eufraat wat albei in die Persiese Golf loop.

Sodoende kan ons sien as ons mooi die kontoere van Arabië volg en die punt bo by Ethiopië, dat al vier uitmond net waar die Persiese Golf en die Indiese Oseaan bymekaarkom.  Die Tuin van Eden lê dus heel moontlik onder die water waar die Straat van Hormus nou is.

Dis hier waar die menseras begin het.  Die vrugbare vallei van die Tigris en Eufraat word nog altyd beskou as die vrugbare vallei wat die bakermat van die mensdom is.

Soos 2 Petrus 3:6 sê, is hierdie toenmalige wêreld met water oorstroom en het vergaan.  Daar word vandag nog deur baie gereken dat die verhaal van die verlore stad Atlantis uit hierdie tyd dateer.

Hierdie eerste mense in hierdie aangename en vrugbare vallei en onder sulke ideale klimaat omstandighede het natuurlik korrup en sondig geword en God moes die Sondvloed stuur.

Lees Génesis 6:5 tot hoofstuk 9.

Die Tweede Wêreld

Noag se Nuwe Aarde

Die Sondvloed het Noag en sy familie en al die diere wat saam met hom in die ark was opgelig uit daardie eerste wêreld waarin hulle geleef het, en hulle neergesit in, vir hulle, ‘n nuwe wêreld.  Berg Ararat waarop die Ark te lande gekom het is 16,946 voet hoog. 

Hierdie “nuwe aarde” van Noag is die aarde waarin ons vandag lewe.  Die toenmalige wêreld van voor die Sondvloed, waarin Noag gebore is was baie anders.  Die dag toe Noag uit die Ark uitstap en weer sy voet op droë grond sit kyk hy op in ‘n hemelruim wat hy nooit vantevore gesien het nie.  Dit was vir hom ‘n nuwe hemel.  Weg was die watergordel wat die aarde omring het, en nou was die son, maan en sterre helder sigbaar.  Wanneer dit gereën het, was daar ‘n reënboog in die lug, iets wat hulle nooit vantevore gesien het nie, dit was nuut.

 

Die klimaat was anders.  Nou meteens was daar somer en winter, hitte en koue, saaityd en oestyd.  Die gelykmatige klimaat was weg.  Daar was wind en storm en stortreëns.  Die son het dikwels met volle strale uit ‘n wolklose hemel neergebrand.  Mens, dier en plant was nou blootgestel aan die Kosmiese bestraling uit die ruimte. 

Op die aarde was dit ook anders.  Die plantegroei het verander, die diere was nie meer dieselfde nie, 71% van die aardbodem was nou onder water.  Al die valleie was oorstroom.  Van nou af moes die mens op die Plato’s van die toenmalige wêreld lewe, gebiede van die aarde waar die mens van voor die Sondvloed nooit eers van gedroom het nie. 

Hierdie Plato’s het mettertyd bekend geword as die vastelande Europa, Asië, Afrika, Amerika en Australië.  Alles, die lewensomstandighede, die lug, die manier van boerdery, alles, was anders.  Dit was vir hulle ‘n nuwe aarde! (Het hulle nie, toe hulle Amerika ontdek het, dit óók die nuwe wêreld genoem nie? En dit is nie te vergeleke met wat Noag na die Vloed ondervind het nie).

Vir Noag en sy familie, die enigste menslike oorlewendes na die vloed, was dit voorwaar “nuwe hemele en ‘n nuwe aarde”!  En dit is ons teenswoordige hemele en die aarde soos ons dit vandag het.  Soos reeds gesê, moes Noag hulle vir die eerste keer die hitte en die koue, die stormweer, hael en wind trotseer.

Lees Génesis 9:12-17: - verbond van die reënboog.

 

Hierdie “plato’s” waarop ons nou lewe is 3 myl bokant die vrugbare valleie van die toenmalige wêreld, nou oordek met die water van ons groot oseane.  Wat lê nie onder hulle verborge nie?  Ons het dit nog nooit gesien nie.  Sê nou net daardie waters word eendag deur God verwyder en daardie gebiede word weer blootgelê; sal dit nie vir ons ‘n nuwe wêreld wees nie?

Noag en sy nageslag moes ‘n harde stryd stry om nou ‘n bestaan te maak.  Dit was ‘n worsteling om te oorleef.  Die lewensspan het vinnig gekrimp van amper 1,000 jaar na maar 70 of 80 jaar.  Selfs ons moderne wêreld met al sy wetenskaplike prestasies, sy kunsmisstowwe, masjinerie, moderne geboue en alles kan die lewe nie verleng nie. 

Job se woorde is alte waar:

DIE mens uit ‘n vrou gebore is kort van dae en sat van onrus - (Job 14:1).

 

Die Derde Wêreld

 

Die beste lê nog voor!

Hou goeie moed: die beste lê nog voor!

Daar is heerlike beloftes in die Bybel van ‘n derde wêreld (of Era of Tydperk) —

‘n Nuwe hemel en ‘n nuwe aarde:

Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde ---- (2 Petrus 3:13).

Hier sal alles herstel word, al die moeite, vrees, kommer en sorg verdwyn, en selfs die dood sal uiteindelik nie meer wees nie!

Ons Here Jesus het aan hierdie komende derde wêreld die naam van die “Koninkryk van God” gegee. 

Hy het ons leer bid:

“Laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;” - (Matt. 6:10).

Jesus van Násaret is dié Christus, die Seun van God. 

Hy is die tweede Adam wat in hierdie nuwe wêreld gaan regeer, hierdie “herwinde paradys”. 

 

Die Tye van die Wederoprigting van Alle Dinge

 

Lees hierdie baie betekenisvolle woorde in:

Handelinge 3:19-21;

19         Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom,

20         en Hy Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus,

21         Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete.

Daar kan nie ‘n wederoprigting wees van dit wat nie alreeds vantevore bestaan het nie.  En as hierdie teenswoordige wêreld bestem is om met vuur te “vergaan” en daar nuwe hemele en ‘n nuwe aarde gaan wees, is dit logies en Skriftuurlik om te verwag dat die Skepping van God soos dit voor die Sondvloed was weer herstel gaan word.  Van hierdie Skepping het Hyself gesê dat dit baie goed was.

Dit is die koninkryk waarvan ons in hierdie volgende Skrifte lees:

Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ‘n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan -- (Dan. 2:44).

 

En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom -- (Jes. 2:2).

 

Jesaja 9:5-6;

5          Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors —

6          tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.

 

Let op die woord “heerskappy” in bogaande Skrifgedeeltes en vergelyk dit met die “wederoprigting van alle dinge” in Handelinge 3:21 en met hierdie woorde van God in Génesis 1:26;

En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. (Die slang ingeslote — F.W.C.N.)

Lees ook Openbaring 21:4;

En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.

 

Die Hoofstad

Die hoofstad sal die nuwe Jerusalem wees, en die Troon die letterlike Troon van Dawid -- lees self 2 Samuel 7 en Psalm 89. 

Die Engel het vir Maria gesê:

Lukas 1:31-33;

31         En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

32         Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,

33         en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.

Vergelyk Daniël 2:44; Jesaja 9:9-7 – ewige koninkryk.

Die Apostel Jakobus haal die volgende aan:

Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel -- (Hand. 15:16).

Petrus skryf:

Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon – (2 Petrus 3:13).

 

Waar sal die Nuwe Aarde wees?

Die Profete praat van ‘n dag in die toekoms wanneer daar nie meer oseane sal wees nie:

EN ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was nie meer nie -- (Open. 21:1).

Die woord “verbygegaan” in hierdie gedeelte is uit die Griekse woord “Parechomai” vertaal en beteken – “het voor my verbygegaan”, of, het in sig gekom. 

Met ander woorde, Johannes het gesien hoedat hierdie teenswoordige wêreld verander het en oorgegaan het vanuit sy teenswoordige toestand in die van die eerste hemel en die eerste aarde toe daar nie see was nie. 

Ook die Griekse woord “Parerchomai” beteken om van die een toestand te verander in ‘n ander toestand.

 In sy “Analytical Concordance” gee Robert Young die betekenis van “om by jou verby te gaan”, nie vernietiging nie.  Dit is van die uiterste belang.

In Matthéüs 26: 39, 42 word “Parerchomai” ook in die oorspronklike gebruik.

In sy “Annotated Reference Bible” sê Dake ook dat die woord “Parerchomai” nooit vernietiging beteken nie.

In Markus 6:48; Lukas 18:37; Handelinge 16:8; -- word hierdie selfde woorde gebruik vir waar die een by die ander verbygaan.

 

Ons sê dus weer: Johannes het die eerste hemel en die eerste aarde van voor die Sondvloed by hom sien verbygaan, en dit was vir hom ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde want hy het dit nog nooit vantevore gesien nie, net soos dit vir ons sal wees. 

Die oseane was weer opgeneem in die lug en die 71% van die aarde wat deur hulle oordek was, het weer in sig gekom.  Dit is dan op hierdie nuwe aarde waarop hy die nuwe Jerusalem vanuit die hemel sien neerdaal het.

Vergelyk: Jesaja 65:17; Jesaja 66:22 – nuwe hemele en aarde.

 

Die korrekte betekenis van Openbaring 21:1 is dus:

“En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde soos God dit oorspronklik geskape het, het in sig gekom toe dit voor my oë verbygegaan het, want die see was daar nie meer om 71% van die eerste aarde te verberg nie”.

Die beste gedeeltes van die aarde was dus nog nooit bewoon nie, maar is bewaar vir die wat die koninkryk gaan beërwe;

maar die wat waardig geag word om daardie eeu (die derde dispensasie) en die opstanding uit die dode te verkry ------ (Lukas 20:35).

 

Die Aarde bestem as die Ewigdurende Tuiste van die Mens

Al die Profete voorspel dat die aarde bestem is om die ewigdurende tuiste van die mens te wees.  Is dit dan nie waarvoor God Adam geskape het nie?  Is dit nie wat Jesus, die tweede Adam voor gekom het om te herstel nie? 

Het Jesus nie die aarde beloof aan die sagmoediges nie? – (Matt. 5:5).

Sal die bloedgewastes uit elke stam en taal en volk en nasie nie as konings en priesters op die aarde heers nie? -- (Open. 5:9-10).

Die wedergeborenes sal die koninkryk ingaan -- (Joh. 3:3, 5, 7)

Die koninkryk wat nie net in die hemel is nie, maar ook op die aarde - (Matt. 6:10).

Jesaja skryf:

Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek -- (Jes. 11:9).

Sien ook Hábakuk 2:14 -- waters seebodem oordek.

Eségiël skryf:

En hulle sal sê: Hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden; en die stede wat in puin gelê het en verwoes en afgebreek was, is versterk en bewoon -- (Eség. 36:35).

Eségiël 37:27-28;

27         En my tabernakel sal oor hulle wees, en Ek sal vir hulle ‘n God wees en hulle vir my ‘n volk wees.

28         En die nasies sal weet dat Ek die HERE is wat Israel heilig as my heiligdom vir ewig in hulle midde sal wees. 

 

Hoe sal dit gebeur?

In die derde hoofstuk van sy tweede brief sê Petrus baie duidelik hoe dit gaan gebeur.  Dit sal ‘n demonstrasie wees van die krag en almag van God wat die mens nooit sal vergeet nie. 

 

U moet verseker aanvra vir ons studie oor: “Die Groot Verdrukking” waarin ons ook skryf van die verskrikking wat die einde van hierdie teenswoordige wêreld sal vergesel, om plek te maak vir die derde dispensasie, dit is “die nuwe hemele en die nuwe aarde”.

 

 


Armagéddon en die Groot Dag van God Almagtig

 

Petrus skryf:

2 Petrus 3:7,10;

7          Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as ‘n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense.  

10         Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

 

Dit beteken in hierdie vuuroordeel sal al die werke van die mens, Kerklik, Ekonomies, alles wat nie van God is nie, verbrand word sodat dit wat van God is, en dus ewig is, kan bly

Sien Hebreërs 12:25-28 – nog eenmaal die aarde skud.

 

1)  Die “Nuwe Hollandse Vertaling”, vertaal die woord verbrand as: “en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden”.

2) Ivan Panin in sy “Numeric English New Testament”, gebruik die woord “discovered”.

3)  Die “Revised Version”, sê in ‘n voetnota: “The most ancient manuscripts read discovered,”.

4)  Die “New English Bible”, sê: “will be laid bare”.

En dit saam met die hele verband soos ons dit sover gesien het, wys vir ons dat:Met die vuuroordeel sal dit so ‘n geweldige vuur tesame met die dwarrelwinde van God - - - - -

(wat ons nog sal verduidelik)

- - - - - dat die oseane sal drooggelê word om die fondamente van die aarde te ontbloot, en die hemele, dit is die atmosferiese hemel en die sterre hemel, te verander om weer soos die eerste hemel en aarde te wees, wat vir ons nuut sal wees.

(Vergelyk: Psalm 18:7-15;  Jes. 24:6; Jes. 45:18;  Jes. 51:6;  2 Sam. 22:16; Nahum 1:4).

Gods woord praat van die stormwinde en die verslaandes van die Here wat in die dag sal lê van die een einde van die aarde tot die ander – (Jer. 25:31-33).

En die dwarrelstorms wat sal losbars op die hoofde van die goddelose mense en dat ons dit aan die einde van die dae sal verstaan - dit is nou! – (Jer. 30:23-24). Lees ook: Eség. 1:4; 2 Thess. 1:7-11).

 

Dit is welbekend dat groot orkane wat oor damme en mere getrek het groot massas water die lug ingesuig het en soms hele reservoirs leeg gelek het.  Wag totdat God se dwarrelstorms oor ons oseane en riviere begin trek!

Een enkele waterstofbomontploffing het ‘n lig van 500 sonne op ‘n afstand van 40 myl!  Die vuurbal van sy ontploffing het ‘n deursnee van 4 myl: Alles wat lewe sterwe binne ‘n radius van 20 myl vanaf die ontploffing.  Die rook, as en stof styg 80,000 voet en meer soos ‘n paddastoel die lug in, en winde van rondom pers met orkaansterkte in na die middel om die lugleë ruimte deur die ontploffing veroorsaak, op te vul.  Die draaiing, van die aarde gee aan die wind ‘n dwarrel aksie.

Wat sal gebeur as daar baie sulke bomme ontplof en God nog die arsenale van die hemel ook oopmaak en sy grimmigheid op die aarde uitstort?

U kan u goed voorstel die gedruis en rumoer wanneer die elemente begin brand en die hemele met gedruis verbygaan. 

Die woord vir hemele is “Ouranoi” en beteken die lugruim van die atmosferiese hemele, maar dis ook die grondwoord vir “Uranium”, die basiese stof van die waterstofbom.

Dit is dus baie beslis ‘n atomiese vuur wat in 2 Petrus 3:10, beskryf word.  Dit sal die aard wees van die vuuroordeel wat hierdie teenswoordige wêreld sal tref, suiwer en verander om dit te laat verander in die nuwe hemel en die nuwe aarde soos dit was toe dit nuut en vars uit die skeppende hand van God gekom het reg aan die begin. 

Dit sal met die wederkoms van Christus aan die begin van die Millennium gebeur en nie na die Duisendjarige Vrederyk nie.  Waarom sal daar ‘n oordeel val op die aarde nadat Christus alreeds eenduisend jaar regeer het?

As u 2 Petrus 3; noukeurig lees, sal u dit baie duidelik sien. 

 

Die vuur wat op die Gog en Magog val aan die einde van die duisend jaar soos in Openbaring 20:9 beskryf, val net op die nasies wat deur die Satan mislei is om die laer van die heiliges en die geliefde stad te omsingel.  Daar is geen sprake van elemente wat brand en hemele wat met gedruis verbygaan nie.

 

Is u gereed?

2 Petrus 3:13-14;

13         Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon

(Begin met Duisendjarige Vrederyk: - sien Jes. 2:1-5;  Miga 4:1-4)

14         Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede.

 

Einde.

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580