new-top-banner-english

Die openbaringe van Paulus

E-Boek: Die Openbaringe van Paulus

Voorwoord.

 

Hierdie boekie is ‘n transkripsie van ‘n Reeks kassette oor hierdie onderwerp. 

Ons glo die inhoud hiervan is van die uiterste belang vir elke kind van God wat tot volwassenheid in ons Here Jesus wil groei. 

Die apostel Paulus was ‘n ware geroepene van God om die waarheid van die Raadsplan van God vir ons af te rond, wat nie in die ander Boeke van die Bybel voorkom nie.

Moses en die Psalms en die Profete was almal noodsaaklik in die Ou Testament.  Netso het ons hemelse Vader die Apostels en ook vir Paulus gebruik om vir ons die Nuwe Testament te voltooi.

Dit was deur Paulus wat die openbaringe van die Gemeente of Liggaam van Christus gekom het.  So ook van regverdigmaking, verlossing, versoening ensovoorts: en wat dit alles beteken.  Wat gebeur werklik met die kind van die Here na die dood? Die here het dit alles aan Paulus geopenbaar.  Haal Paulus uit die Bybel uit en ons sal niks van al hierdie groot waarhede weet nie. 

Ons vertrou van harte dat dit ook vir u ‘n openbaring sal wees. 

Ons innige dank aan Suster Rieta Schilling vir die transkripsies en vir haar man Jörg wat die setwerk versorg het. 

 

F.W.C. Neser,

Pretoria,

23 Augustus 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 


Hoofstuk 1

Die Apostel Paulus.

Kasset no. B 1088  [10-12-1989]

 

Ons lees saam uit: 

Handelinge 9 1-19;

Dit gaan oor die verhaal van die bekering van Saulus op die pad na Damaskus.

1          MAAR Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die dissipels van die Here, het na die hoëpriester gegaan

2          en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die Weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring.

3          En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik ‘n lig van die hemel af;

4          en hy val op die grond en hoor ‘n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My?

5          En hy sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.

6          En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen.

7          En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie.

8          Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie; en hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring.

9          En drie dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie.

10        En daar was ‘n dissipel in Damaskus met die naam van Ananías; en die Here het vir hom in ‘n gesig gesê: Ananías! En hy antwoord: Hier is ek, Here.

11        Toe sê die Here vir hom: Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na ‘n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid;

12        en hy het in ‘n gesig ‘n man met die naam van Ananías sien inkom en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien.

13        Maar Ananías antwoord: Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het;

14        en hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u Naam aanroep.

15        Maar die Here sê vir hom: Gaan, want hy is vir My ‘n uitverkore werktuig om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel.

16        Want Ek sal hom toon hoeveel hy vir my Naam moet ly.

17        En Ananías het gegaan en in die huis gekom en hom die hand opgelê en gesê: Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word.

18        En dadelik het daar iets soos skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien; en hy het opgestaan en is gedoop.

19        En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was ‘n paar dae saam met die dissipels in Damaskus.

Mag die Here dan hierdie woorde ryklik aan ons harte seën.  Broers en susters, ek glo ek het vanmôre ‘n baie besonderse en baie spesiale boodskap om met u te deel. 

Die titel van my boodskap is dan: “Die Apostel Paulus”.

Ek kan sekerlik nie in die fynste besonderhede met u oor die Apostel Paulus gaan nie want dit is een van die merkwaardigste verhale in die Bybel.  U kan gerus ook weer self daaroor nalees. 

Ons vind natuurlik al sy sendingreise vir ons baie haarfyn opgeskryf en opgeteken is in die handelinge van die apostels.  Dan in sy sendbriewe word daar verder op uitgebrei wat hy alles geleer en gedoen en gely het terwille van die Naam en die saak van Hom wat hy eers so verskriklik en boosaardig vervolg het. 

Paulus is een van die uitstaande karakters van die Bybel.  Hy kan sekerlik bygetel word en ingereken word in die ry van die vernaamstes wat deur God gebruik was om sy Naam te verheerlik en Homself aan ‘n verlore mensdom bekend te maak.  Ons ontmoet vir Paulus, ek sal net vir u so ‘n kortlikse sketsie gee, met die steniging van Stéfanus. 

Ons lees in:

Handelinge 7:58;  (Dit is waar Stéfanus gestenig is). 

58        En hulle het hom - - - -

Dit is nou Stéfanus. 

            - - - - buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig; en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van ‘n jongman met die naam van Saulus. 

Dus, dit is baie belangrik as ‘n mens net so ‘n bietjie jou verbeelding gebruik en jou gedagte laat gaan.  Stéfanus was een van die eerste 7 diakens.  ‘n Jongman vol van wysheid en vol van die Heilige Gees en vol van krag.  Stéfanus was ‘n magtige getuie vir die Here Jesus wat so pas gekruisig was en opgestaan het.

U moet self dink hoedat die hele Jerusalem en Judea in rep en roer moes gewees het.  Die verskriklike teenstrydighede, die verskriklike stryery wat daaroor aangegaan het.  Aan die eenkant die ou Joodse tradisie wat nie wou laat los nie.  Die priesters en die ordes waarin hulle hulselwers gevestig het, wat aan die eenkant ‘n verskriklike bedreiging vir hulselwers gesien het.  Aan die anderkant die magtige, kragtige uitwerking van die kruisiging en die opstanding van die Here Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees. 

So was Stéfanus gevang deur hierdie owerpriesters en skrifgeleerdes, die sinagoge van daardie tyd, die leiers van die kerk, vir wie Saulus van Tarsus ook begin werk het om die Christene te vervolg.  Hy was dus baie geïnteresseerd, daar was vir hom ‘n groot belangstelling in hierdie toneel.  Hy was dus ook daar teenwoordig toe Stéfanus voor hierdie groot Raad moes verskyn.

As ek dit so in die gees sien my broer en suster, u kan gerus weer Handelinge 7 lees, maar toe Stéfanus voor daardie Raad staan, toe gee hy ‘n oorsig van die hele geskiedenis van Israel, reg vanaf die uittog van Egipte en dwarsdeur die magtige tekens en wonders wat God gedoen het. 

 

Ek kan hom net sien, hoe sy gesig geblink het onder die krag van die Gees van God.  Hier teen die einde, toe hulle woedend begin skreeu het op hom, sê die Skrif, sy gesig het begin blink soos die van ‘n engel en hier staan Saulus van Tarsus, soos ons hom sal leer ken deur saam met hom verder in die Handelinge van die apostels te gaan. 

Hy was ‘n man met ‘n baie sensitiewe hart, hy was ‘n man met ‘n drang en ‘n verlange na God, net God se beste.  Maar hy was natuurlik nog in die tradisie van die Fariseërs.  Hy was heeltemal ‘n misleide en ‘n gebreinspoelde man.  Om die waarheid te sê, hy het gedink hy moes veg vir al wat hy werd is om die ou orde te handhaaf en te verdedig en te beveilig.  Dat hierdie nuwe orde nou gekom het en dat hy die Here Jesus as ‘n indringer en vervalser beskou het. 

Hy het nog geluister na al die stories van die owerpriesters en skrifgeleerdes dat hulle, Jesus se dissipels, sy liggaam kom steel het en so aan.  Dat hulle maar sommer net ‘n leuen vertel het dat Hy opgestaan het uit die dode.  Want as dit so was, as die Here Jesus opgestaan het uit die dode, dan was dit natuurlik die end van die hele leerstelling van die ou orde. 

Hy moes daarvoor veg en moes dit verdedig.  Maar toe hy vir Stéfanus sien, hy sien die krag en die vuur waarmee hy getuig voor daardie Raad, een man teen al daardie uitgelese geleerdes van daardie tyd en hoe magtiglik hy hom gekwyt het van sy taak.  Hoedat hy nie in een puntjie ‘n fout gemaak het nie aangaande die geskiedenis van Israel wat vir Saulus so dierbaar was en wat hy so goed geken het, dat hierdie man presies praat wat die waarheid is. 

Hier teen die einde toe hulle hom wou stenig en sy gesig begin blink en hy begin bid het vir sy vyande, sien ons in:

Handelinge 7:56;

56        En hy het gesê: Kyk ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan.

Dit is daardie oomblik wat hulle, die wat vir Stéfanus gestenig het, hulle klere (hulle wou, ek sê dit met baie groot erns, seker ‘n goeie saak daarvan maak) voor Saulus neergesit het.  Hulle wou vir Stéfanus “dood”, “dood”, “dood”, gooi!  Hulle was woedend, hulle was hatig op hom.  Daarvoor het hierdie klere, soos hulle dit daardie dae gedra het, die jurk met die gordel om, dit het hulle seker gepla en gehinder dat hulle nie daardie klip so hard kon gooi soos hulle wou nie. 

U moet daardie toneel voor u sien want dit is belangrik as agtergrond.  En toe trek hulle van hulle boklere uit om lekker en harder te kan gooi met die klippe.  En hulle gaan gooi dit juis by die voete van hierdie jongman Saulus.  Hoekom nou juis aan sy voete? 

O, die Raadsplan van God is te wonderlik.  Daar glo ek het die prikkels begin.  Toe die Here Jesus nou daar aan hom verskyn en hy plat val op die grond, daardie verblindende lig rondom hom geskyn het en toe die HERE vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My? En hy sê: Wie is U, Here? Toe sê Hy, Ek is Jesus wie jy vervolg.  Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. 

Handelinge 9:6;

6              En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: - - - - -

Dit is nog terwyl hy op die grond lê. 

- - - - Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. 

In vers 15 sê Ananías toe vir hom wat God vir hom het om te doen.

Handelinge 9:15;

15        Maar die Here sê vir hom: Gaan, want hy is vir My ‘n uitverkore werktuig -- - -

‘n Uitverkore werktuig!

- - - - om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. 

Dit is een van die wonderlikste geskiedenisse en ek het die HERE gebid, Hy moet my help om dit vanmôre aan u so duidelik te bring dat dit ook u siele sal aangryp en vir u ‘n dieper studie sal laat maak van die bediening van hierdie man Saulus van Tarsus wie se naam later verander is na Paulus. 

Hy was waaragtig soos ek alreeds gesê het, ‘n yweraar vir die wet want hy het God se woord en die tradisies van sy volk lief gehad. 

My broer en suster, u en ek moet ook God se woord liefhê.  Ons moet ook die tradisie van ons volk liefhê.  Ons moet net nie ons laat bind deur daardie tradisie ten koste van die openbaring van die Here Jesus nie.  Want as ons mooi kyk, dan sal ons sien dat die Here Jesus is maar net ‘n voortsetting, is ‘n bekroning van die tradisie van Israel. 

Hy is die Koning, Hy is eintlik die 2de Adam, Hy is die uiteindelike herstel van dit wat die 1ste Adam verloor het.  Maar God het vir Homself ‘n volk gekies deur wie daardie hele boodskap en daardie openbaring gedra sou word.  Ons het die voorreg om hierdie dinge te weet want ons staan aan hierdie kant van die geskiedenis. 

Maar kom ons kyk byvoorbeeld wat sê die Apostel Paulus aangaande homself, aangaande sy tradisies.

Filippense 3:5-6; 

(Ons sal dit nie eers van onsself kan sê wat Paulus van homself sê nie). 

5              Ek is besny op die agste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, ‘n Hebreër, - - - -

Jy kan sy nasietrots daaruit sien.

- - - - uit die Hebreërs; wat die wet betref, ‘n Fariseër;

6          wat ywer betref, ‘n vervolger van die gemeente; wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik.

Dit was nie sommer ‘n gewone man hierdie nie, die Saulus nie.  “Wat die wet betref onberispelik”.  Wie kon dit sê?

Dan lees ek verder vir u uit:

Galásiërs 1:12-14;  (Ek wil net vir u so ‘n kykie gee in sy agtergrond.  Paulus praat nou hier, hy skryf aan die Galásiërs).

12        Want ek het dit ook nie van ‘n mens ontvang of geleer nie, maar deur ‘n openbaring van Jesus Christus.

13        Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodedom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg het en dit verwoes het:

14        en dat ek in die Jodedom vooruitgegaan het bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral ‘n yweraar was vir die oorleweringe van my voorvaders.

“‘n Yweraar was vir die oorleweringe van my voorvaders”.

Daar is niks mee verkeerd van die oorleweringe van die voorvaders nie.  As dit net nie jou in gebondenheid hou nie en jou weghou van die volmaakte openbaring van die Here Jesus nie. 

Dit is een van die tendense van die tyd waarin ons lewe en ek sal met Geloftedag dieper daarop ingaan.  Dit is een van die tendense van die tyd om juis ons los te maak van die oorleweringe van ons voorvaders om ons te maak soos ‘n ou dobbertjie in die oseaan sonder ‘n anker, sonder ‘n roer en sonder ‘n kompas. 

Dit is wat met ons volk besig is om te gebeur.  Dit is wat Paulus (Saulus) voor bang was.  Volksman soos hy was, was hy juis bang daarvoor.  Hy het gedink hierdie Jesus sal ons kom losmaak daarvan, hy het toe later besef Hy het juis gekom om ons daaraan te kom vasmaak en die plan van God te kom voltooi. 

Prys die Naam van die HERE!

Maar ek wil nog vir u lees omtrent Saulus, net as agtergrond.

In Handelinge 8:1-3;

(Dit is net na die dood van Stéfanus).

1          EN Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. - - - -

Dit is Stéfanus s’n. 

            - - - - En daar het in dié tyd ‘n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal is verstrooi oor die streke van Judéa en Samaría, behalwe die apostels.

2          En godvresende manne het Stéfanus begrawe en ‘n groot rou oor hom bedrywe. 

3          Maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer. 

Ek wil net vir u sê, later in een van die sendbriewe sê hy: “Ek is die vernaamste van sondaars, omdat ek die HERE se gemeente so vervolg het”.  Paulus het diep berou daaroor gehad.  Dan ook daardie eerste twee verse van Handelinge 9 wat ons alreeds gelees het.   

Nou my volgende punt wat baie belangrik is in hierdie rede van my oor die Apostel Paulus is, Paulus was ‘n hoogs intelligente man.  U sal sien hoe noodsaaklik dit was.  Ek wil hê u moet mooi op hierdie dinge let, sodat ons ook meer intelligent kan bid oor die saak van God.  Maar ek wil eers vir u die bewyse daarvoor lewer. 

Ek lees in Handelinge 22:3-5; 

(Kyk na Paulus se opvoeding).

3          Ek is ‘n Jood, gebore in Tarsus in Cilícië, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van Gamáliël, streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, ‘n yweraar vir God soos julle almal vandag is.

4          Hierdie Weg het ek vervolg tot die dood toe, en manne en ook vroue geboei en in gevangenisse oorgegee,

5          soos ook die hoëpriester en die hele raad van ouderlinge my getuies is.  Van hulle het ek ook briewe ontvang en na die broeders in Damaskus gegaan om ook die wat daar was, geboeid na Jerusalem te bring, sodat hulle gestraf kon word. 

Hy het gesit aan die voete van Gamáliël.  Die grootste Leraar, Professor in ons terme vandag, in die Godsdiens van daardie tyd.  Dit is die opleiding wat Paulus gehad het. 

Dan in Handelinge 26:24;

(Toe hy daar voor Koning Festus was). 

24        Maar terwyl hy hom so verdedig, sê Festus met ‘n groot stem: Jy is kranksinnig, Paulus; die groot geleerdheid bring jou tot kranksinnigheid.

Paulus was ‘n “groot geleerde man”. Ons sal nou-nou sien waarom dit so moes wees.  Dan sal u sien hoedat God diensknegte, ja, ook vir u en my, maak nie saak op watter manier nie, God soek sy diensknegte en diensmaagde uit.  God het ook vir u uitgesoek, moenie sê daar is nie plek vir my nie.  Ek is nie ‘n Paulus nie! Ek is miskien nie so baie slim nie, nie miskien so hoog geleerd nie.  My broer en suster, die HERE het vissermanne gebruik, weer vir ‘n ander doel.  Hy het hulle ook sy apostels en getuies gemaak. 

Ek praat nou net oor een besonderse man en dit is Paulus.  Hy het meer gearbei as al die ander apostels.  Hy het ook meer gely vir die Naam en die saak van die Here Jesus as al die ander apostels.  Die Apostel Petrus gee ‘n pragtige getuienis van Paulus en dit is baie belangrik dat ek ook vir u sê, dit is baie ter sake in hierdie tyd. 

Ek lees vir u 2 Petrus 3:15-16; 

15        En ag die lankmoedigheid van onse Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het,

16        net soos in al die briewe.  Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf. 

Dit is kragtige woorde hierdie.  En dit is wat die Apostel Petrus gebruik.  Dit is sy getuigskrif van Paulus.  So ook die mense vandag en daar is sulke groepe wat vir Paulus uit die Bybel wil haal.  Dit is ‘n ernstige saak, hulle wil vir Paulus uit die Bybel uithaal want Paulus pas nie by hulle teologie van vandag nie.  Maar ek sal nie nou daarop ingaan nie, dit is ‘n saak op sy eie. 

 

Maar Petrus sê “daar is dinge swaar om te verstaan”. Baie min mense verstaan vir Paulus.  Dit is van die uiterste belang dat u en ek vir Paulus sal verstaan.  Wat ek ook vir u verder wil duidelik maak is:  “Dit is swaar om te verstaan wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf”.

U sien, die Skrif kan ook verdraai word tot ons eie verderf.  Daar is baie mense wat die Skrif verdraai en dan dink hulle, hulle is reg maar dan is dit tot hul eie verderf.   U sien, die kosbaarste besit van die mens, naas die bloed van onse Here Jesus, is hierdie ou Bybelboek.  Maar enige iets wat kosbaar is, is gehaat by die Satan.  Dus, hoe kosbaarder enige iets is, hoe ‘n groter teiken is hy vir die aanslae van die duiwel.

Toe God die wet vir Israel wou gee, toe die Here Jesus vir Israel uitgelei het uit Egipteland om haar te konstitueer as sy volk op aarde, toe kon die HERE nie sommer enige persoon gebruik nie.  Toe roep Hy vir Moses.  Moses was ‘n spesiale uitverkore instrument in die hand van God. 

Vir veertig jaar, luister, dit is baie belangrik, Moses was veertig jaar oud toe hy gevlug het uit Egipteland.  Tot en met veertig jaar was Moses opgelei aan die beste universiteit wat daardie wêreld gehad het, naamlik die universiteit van Egipte.  Moses was opgelei in al die wysheid van Egipte, sê die Skrif.  Moses was voorberei om die koning van Egipte te word wat die magtigste nasie van daardie tyd was. 

Dit was baie noodsaaklik in die Raadsplan van God.  Maar dit was nog nie genoeg vir God nie, nou moes Moses ook aan die voete van God self gaan sit.  Hy slaan daardie Egiptenaar dood, hy vlug die woestyn in, en hy pas skape op vir 40jaar.  Vir 40jaar is hy in die skool van God, alleen in die woestyn.  Toe Moses 80jaar oud was, toe roep God hom terug Egipte toe om Israel daar uit te gaan haal.  Daar lei hy die volk uit en so gebruik die HERE toe vir Moses, om deur Moses, sy wet aan sy volk Israel te gee.  Daardie wet was nie net ‘n wet vir Israel nie, dit is die grondwet van die nuwe wêreld. 

Dit is die grondwet van God se administrasie vir hierdie aarde.  Daarom, moenie laat iemand u ooit kry om die wet van God te verag nie.  Maar moet ook nie dat iemand u ooit kry om te sê dat Paulus die wet van God verag het nie, hy het dit nie gedoen nie.  Hy het dit juis bevestig soos ons dit sal sien.  Maar die belangrike is, toe God vir Israel die wet wou gee, die kern van die Godsplan met die volk, toe roep Hy ‘n Moses, ‘n intelligente en geleerde man. 

Toe God die openbaring van die gemeente, die openbaring van sy verlossingsplan en van ons werklike saligmaking en ons werklike herstel in die geregtigheid van God, aan sy volk wou gee, toe roep Hy ‘n Saulus van Tarsus.  ‘n Geleerde en intelligente man, dit is van die uiterste  belang. 

Sommige van daardie openbaringe wil ek met u deel.  As u dieper daarop wil ingaan, dan moet u weer my Romeine reeks bestudeer.  Daarin gee ek dit vir u, in baie fyn besonderhede.  Kom ons neem dan byvoorbeeld ‘n paar. 

Ek moet net dit ook vir u sê, soos die HERE die wet aan Israel en deur Israel uiteindelik aan die wêreld gaan gee is die enigste wet wat toegepas gaan word in God se koninkryk want dit is die volmaakte wet. 

Die Psalmis sê, die wet van die HERE is volmaak, hoekom moet dit dan verander word? Hoekom hou ons so baie Parlementsittings? Dan is dit hierdie wet, dan daardie wet, dan die driekamer parlement, dan is dit hierdie parlement en ek wonder watter parlement nou aan die kom is met ‘n swartkamer ook.  In al hierdie dinge wat alles teenstrydig is met die wet van God en waarvoor ons nog sal moet betaal.  Ons moet hierdie dinge weet en hierdie dinge ken. 

Toe die HERE nou ook sy liggaam en sy gemeente, wat die kern, hart en siel van God se koninkryk gaan wees, wou openbaar, toe roep Hy Paulus.  Toe maak Hy deur Paulus vir ons die genade van God duidelik en ook die konstituering van die liggaam van Christus. 

U onthou hoe sê Paulus, byvoorbeeld, (as ek tyd kry sal ek dit weer noem sodat u dit nie vergeet nie) van die liggaam, dan gebruik hy die menslike liggaam, dan sê hy die hand kan nie vir die voet sê ek het jou nie nodig nie, en die oog kan nie vir die oor sê ek het jou nie nodig nie want elkeen het sy plek en elkeen het sy funksie. 

Net so ook in die gemeente, dit is wat die Apostel Paulus baie duidelik geleer het, nie een van hierdie leringe, en u moet vir my mooi verstaan, ek kraak niemand af nie, almal het hulle plek maar die HERE kan nie vir ‘n “Johannes” of ‘n “Petrus” of ‘n “Jakobus” of enige van die ander apostels gebruik nie, hulle het nie die geleerdheid of die intelligensie gehad nie. 

Ek sê nie geleerdheid of intelligensie is alles nie, dit kan baie gevaarlik ook wees want as jy net na jou kop kyk en jy kyk nie na jou hart nie, is jy verlore en is jy vir God niks werd nie. 

Maar ek weet nie hoe daar ‘n liggaam kan wees sonder ‘n hart of kop nie. So, hierdie dinge is baie belangrik en noodsaaklik.  U moet nie nou sê ek praat bokant u koppe nie.  Ek probeer om dit vir u so eenvoudig as moontlik te maak.  Maar dit is van die uiterste belang.  Dit help nie net vir ons om te sê ons glo in die Here Jesus nie. 

Ek moet weet wat Jesus vir my kom doen het, daarin is my krag.  Die Profeet Hoséa sê: “My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis”.  Ons moet weet wie Jesus is.  Ons moet weet wat Hy vir ons kom doen het.  Daar is ‘n paar baie belangrike begrippe en ‘n paar baie belangrike waarhede in die evangelie wat ons moet verstaan. 

Daarvoor het die Here net een man uitgekies en sy naam was Saulus van Tarsus wat later Paulus geword het.  Dit is baie interessant maar ek het nie nou die tyd om dit vir u te sê waarom het hy verander van Saulus na Paulus nie. 

As u die Handelinge van die apostels lees en u kom by Handelinge 13:7, sal u sien daar waar hy by die goewerneur Sérgius Paulus en daardie Jood, die vals profeet Bar-Jesus was en toe hy vir Saulus weerstaan het en toe Saulus vir hom sê: “jou kind van die verderf en jy wat altyd die waarheid en die woord van God weerstaan sal vir 3 dae blind wees en nie uit jou oë kan sien nie en onmiddellik het hy blind geword”.  Van daardie tyd af, verder aan word Saulus, -- Paulus genoem in die Bybel. 

Ek wil nou ‘n paar van hierdie baie belangrike dinge uitbring wat alleen deur die Apostel Paulus geopenbaar is deur onse Here Jesus aan sy gemeente. 

Byvoorbeeld die geweldige waarheid oor regverdigmaking. 

Jy sal die waarheid oor regverdigmaking nie in Johannes of Petrus of in enige van die ander kry nie, jy sal dit by Paulus kry.  Veral in sy brief aan die Romeine.  So skryf hy byvoorbeeld oor die opstanding van die Here Jesus in:

Romeine 4:25;

25      wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking.

Of soos dit beter vertaal kan word:

“Wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is omdat ons regverdig gemaak is”.

Wat beteken regverdigmaking?

Wat is dit om regverdig gemaak te word?

So skryf hy in die volgende hoofstuk in die eerste vers.

Romeine 5:1;

1          OMDAT ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus;

Wil u nie ook graag werklike vrede hê nie?

Hoe baie van God se kinders, in u eie lewe, u is ‘n kind van die HERE, u glo aan die Here Jesus, u het nie vrede nie.  Hoekom het ons nie vrede nie?  Die een rede is omdat ons nie werklik weet wat ons posisie is nie.  Wat die Here Jesus vir ons kom doen het toe Hy ons kom regverdig maak het.  Dit is wat ek nou vir u verder wil duidelik maak.

Paulus skryf hier in Romeine 3:19-20;

19           Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees;

20        aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.

U sien, Paulus gooi nie die wet weg nie.  Tog sê die mense wat hom uit die Bybel wil hê, Paulus is ‘n pes, so verskriklik is hulle teen hom.  Nou moet u my vergun om ‘n illustrasie te gebruik, sê nou maar u gesig is vuil, niemand van ons kan ons eie gesig sien nie.  Jy kan nie jou eie gesig sien nie, ander kan jou gesig sien, ander sal sien jou gesig is vuil, as hulle jou vriend is sal hulle jou sê. 

Maar as niemand jou sê as jou gesig vuil is nie, maar jy gaan staan voor ‘n spieël, dan sal die spieël vir jou sê jou gesig is vuil.  Maar luister, daardie spieël kan nie jou gesig was nie, hy kan net vir jou sê, jou gesig is vuil.  Dan kan jy ‘n bak water en seep neem en met jou hande jou gesig was.  Dit is wat die wet doen.  Dink u nie ‘n spieël is ‘n baie belangrike ding nie, ek dink so, ek is seker daarvan daar is nie een wat vanmôre nie voor ‘n spieël gestaan het nie.  ‘n Spieël is ‘n baie belangrike ding maar ook ‘n baie ydel ding. 

Dus die wet, deur die wet is die kennis van die sonde.  Sê nou maar ons het nie die wet gehad nie, hoe sou ons geweet het wat sonde is?

Die wet vir my wat sonde is.

Die wet kan my nie van sonde verlos nie.

Daarom het die Here Jesus gekom om sy bloed vir my te gee, om sy Gees vir my te gee, om my te verlos van die straf van die sonde en van die mag van die sonde en vir my ‘n oorwinningslewe te gee.  Maar dit is die wet wat my na die Here Jesus toe sal drywe. 

Daarom is die wet baie, baie belangrik.  Die wet is dus my spieël.

Ons lees verder uit Romeine 3:21;

21      MAAR nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig.

Nou, ongelukkig is dit nie ‘n goeie vertaling nie al is dit ook so in die ou vertaling.  Wat daar staan is dit:

“Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar langs ‘n ander weg as die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig”.

Die geregtigheid van God is langs ‘n ander weg geopenbaar, en dit is baie, baie belangrik dat ons dit sal sien.  Ons gaan net ‘n bietjie verder.

Romeine 3:22-23;

22        die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie;

23        want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

Hoe weet ons dit?

Die wet sê dit vir ons!

Almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God.

Romeine 3:24-31;

24        en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.

25        Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God -

26        om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat Hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. 

27        Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof.

28        Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet.

29        Of behoort God net aan die Jode, en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene,

Dit is natuurlik verheidense Israel. 

30        aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenes sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenes deur die geloof.

31        Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die wet.

Laat ek dit net vir u duidelik maak.  God is ‘n regverdige God.  Die sonde moet gestraf word.  God het gesê, die siel wat sondig sal sterwe. 

Eségiël 18:4,20; 

4          Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun – hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe.

20        Die siel wat sondig, dié moet sterwe; die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie; die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees.

Dus ‘n regverdige God moet elkeen van u laat sterwe, elkeen van ons moet sterwe, as daar nie uitkoms is nie, anders is God onregverdig want ons het almal gesondig, - (Romeine 3:23).

Nou hoe kan God sondes vergewe? Hoe kan God vir my en vir u, en daar is nie een wat nie gesondig het nie, aanneem?  Luister, daar is net een manier wat jy voor God aangeneem kan word. 

Ek voel ons neem ons geloof en godsdiens glads te ligtelik op, God is ‘n Heilige God en geen mens, Israeliet of wie hy ookal is, kan in die teenwoordigheid van ‘n Heilige God staan met so ‘n stukkie smet van sonde op hom nie.

Hoe sou God dit kon doen? 

Hy wil nie een van ons vernietig nie. 

Hy wil nie een van ons uitwis nie. 

Hy wil nie een van ons laat sterwe nie. 

Maar Hy moet ons laat sterwe want dit is sy wet.  Hoe sou Hy dit kon regkry? Net op een manier en dit is dat Hy sy eie Seun sou stuur.  Sy eie Seun wat geen sonde het nie, wat rein en heilig is want Hy was ook God self, maar om Hom op hierdie aarde as ‘n mens te laat lewe, ‘n mens soos u en ek, God se woord sê Hy was versoek net soos ons. 

Dit is eintlik ‘n verskriklike ding om aan te dink.  Dit is eintlik nie lekker vir ‘n mens om daaraan te dink nie.  Want jy wil nie die Here Jesus assosieer met sondige gedagtes nie.  Jy wil nie die Here Jesus assosieer met sondige begeertes nie want dit het u en dit het ek, sondige gedagtes, sondige begeertes.  Hy het dit ook gehad, Hy moes dit hê, Hy moes elke stukkie in sy felheid of in sy listigheid wat die Satan teen jou kan bring, moes Hy in Homself gehad het. 

Kom ek noem vir u ‘n paar voorbeelde.  God sal my vergewe as ek dit verkeerd doen.  U weet self die Here Jesus was baie lief vir Lasarus en sy twee susters, Martha en Maria, ek neem aan dat hulle baie mooi meisies was, sou die Satan nie met versoekinge gekom het nie soos by enige jongman, ouer man aangaande ‘n vrou nie, ook met Martha en Maria nie?  Ons moet hierdie dinge in die oë kyk my broer en suster, want dit is belangrik vir u redding en vir ons oorwinning want dit is die enigste manier wat jy dit sal kry.  Satan het sekerlik ook met dit na Jesus toe gekom.  Maar Hy het nie daaraan toegegee nie. 

Sodat toe Hy na die Kruis toe gegaan het was daar nie soveel van ‘n smetseltjie sonde op Hom nie.  Sodat toe Hy aan die Kruis gesterf het in u en my plek, kon Hy vir u en vir my sterwe.  Hy het nie nodig gehad om vir Homself te sterwe nie.  En sodoende kon God toe regverdig wees om u en my sonde te vergewe sonder om ongeregtigheid te pleeg, dit is die geregtigheid. 

Nou die wonderlikheid hier, as jy dit mooi kan lees en sien in:

Romeine 3:23;

23        want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

Die beeld van God waarmee Hy Adam geskape het, is gebreek toe Adam voor daardie spieël gaan staan het nadat hy gesondig het, toe sien hy self hy is ‘n gekraakte en gebarste beeld. 

“Ontbreek hom aan die heerlikheid van God”.

Toe kom die Here Jesus en Hy ruil plekke met ons om. 

Nou moet ons baie mooi hierdie woord versoening verstaan.  Daar is twee plekke in die Bybel wat van versoening praat. 

Paulus praat hier van versoening (ook op ‘n paar ander plekke waarvan ek een vir u sal wys, het ongelukkig nie tyd vir meer nie) twee heeltemal verskillende Griekse woorde. 

Hierdie woord van versoening in Romeine 3:25;

25        Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het - - -

Hoe kan God die sondes ongestraf laat bly en nog regverdig wees? Alleen deur sy Seun te gee aan die kruis!  Prys die HERE!

                - - - - wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God -

 

Daardie woord “versoening”,

Die “Engelse King James” vertaal dit as “propitiation”. 

Dit is uit die Griekse woord, - “Hilasmos”. 

Heeltemal ‘n ander woord as die “versoening” wat op ‘n ander plek gebruik word.  Nou vir my is dit baie belangrik en pragtig en ek wil dit net aan u verduidelik.  Hoe word God en die mens met mekaar versoen?  Hoe vind daardie versoening plaas?  Nou is die ou gedagte, die ou tradisie en dit kom eintlik uit die Roomse Kerk en uit die Roomse Kerk kom dit eintlik uit die heidendom en dit het nog baie by u en my posgevat. 

Ons idee van ‘n versoening by God is; God is kwaad vir my.  God is kwaad, nou moet God gepaai word, nou moet daardie kwaadheid van God weggeneem word, nou kom die ou heidene en hulle offer offerandes.  Party offer selfs hulle kinders.  Hoe hoër die offer, hoe groter die moontlikheid dat ek God kan oorhaal om nie meer kwaad te wees vir my nie. 

Dit is dieselfde in die Roomse Kerk, dit is nog dieselfde by baie van ons.  God is kwaad vir my oor my sonde. 

Luister, God is nie kwaad vir jou oor jou sonde nie. 

Dit is goeie nuus, God is kwaad vir die sonde.

Maar Hy is nie kwaad vir jou nie.  God is kwaad vir die onkruid.  Maar Hy is nie kwaad vir sy kinders nie.  Maar Hy is kwaad vir hulle sondes.  Maar al is ek nou sy kind, ek het gesondig, ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. 

Hoe kan ek nou verby kom by God en hoe gaan God by Homself verby kom om my nie te vernietig nie?  Ek moet nou versoen raak met God.  Die Engelse Bybel sê: “I must be propitiated”.  Ek moet ge-“hilasmos” word. 

God moet nie goed gemaak word vir my nie.  God is goed vir my in elk geval.  Maar dit moet vir God moontlik gemaak word om my sonde te vergewe sonder om onregverdig te wees.  Dit was, as ek dit menslik gesproke mag noem, God se probleem. 

Hoe gaan Hy dit reg kry? Net op een manier en dit is, Hy sou sy eie Seun stuur.  Hy sou sy Seun stuur om my sonde op Hom te neem.  Dit stel die Vader vry om vir my en vir u wat in elk geval sy lieflingskind is maar wat gesondig het en gestraf moes word, nou straf Hy sy Seun in my plek.  Hy straf Hom aan die Kruis, Hy draai sy gesig vir Hom weg dat Hy moes roep: “My God, My God, waarom het u my verlaat!”  Dit is die enigste manier wat God regverdig kon wees. 

Nou moet u weet, nou is daar twee aspekte, luister nou net mooi na dit. 

Daar is twee aspekte, twee kante aan sonde verbonde.

Die eenkant is skuld en die anderkant is straf. 

Dit is twee aspekte van sonde, skuld en straf. 

As ek gesteel het en ek kom voor die hof en ek kry ‘n boete van R1000.00, ‘n groot boete want ek het ‘n groot verkeerde ding gedoen, dit is my straf.  Nou kom een van u en kry vir my jammer en sê: “Pastoor ek kan darem nie sien dat jy in die tronk gaan sit nie, ek sal jou boete betaal, dit is jou straf.  Ek sal jou boete betaal dan is jy vry.  Maar jy kan nie vir my skuld betaal nie.  Jy kan nie die feit dat ek gesteel het, kan jy nie van my wegneem nie.  Ek het gesteel, jy kan my straf betaal maar die feit dat ek skuldig is, kan jy nie van my afneem nie. 

Pas dit nou toe op die ewigheid, voor onse Vader.  Ek kan nie, al sal my straf betaal wees, ek is nog skuldig.  Ek kan nie met daardie skuld die ewigheid ingaan met ‘n Heilige God nie.  Dit werk nie so nie, God is Heilig, my broer en suster.  Mag God vir ons genade gee dat ons meer en meer sal besef wat is sonde. 

Die wet sal dit vir my sê.  Moet nie die wet weggooi nie.  Die wet is van die uiterste belang.  Toe stuur die Vader sy Seun en Hy bepaal dit, dat sy Seun, die Here Jesus, altwee sou doen.  Dat Hy beide my straf en skuld sou dra.  Die spykers deur sy hande, voete, doringkroon, spies in sy sy, die géselslae, die spuug van die gepeupel van Jerusalem op sy gesig, my straf, - - - - -

Maar dit is vir my so heilig ek weet nie hoe om dit vir u te sê nie.

------- my skuld, dat Hy in my plek die skuldige sou word.  Waar het dit gebeur? Dit het gebeur nog voor die Kruis.  Dit het gebeur in die Tuin van Getsémané.  Dit is daarom wat Hy so gepleit het.  Drie keer het Hy gebid: “Vader, laat hierdie beker by My verbygaan”.

Nou sê die wat vir Jesus haat en met Hom wil spot , ag Jesus, ek sê dit met huiwering, maar ek moet dit vir u duidelik maak.  Hulle sê, Jesus was ‘n lafaard, hulle sê daar was duisende mense wat ‘n martelaarsdood gesterf het sonder om ‘n woord te sê.  Dit is waar! 

Hier pleit Hy dat die beker by Hom moet verbygaan.  Hy het nie gepleit oor die Kruis nie, Hy het nie gepleit oor die spykers deur sy hande en voete nie, en so aan.  Hy het gepleit oor hierdie skuld, nie die straf nie, die skuld.  Hy moes ‘n transformasie ondergaan voor die Vader en die heilige engele uit wie se boesem Hy uit kom.  Die Heilige, maar Hy moes ook daardie transformasie ondergaan voor die duiwel en sy engele, dat Hy werklik die skuldige was. 

As ek ‘n hoereerder is, dat Hy dan in God se oë en in die duiwel se oë, werklik ‘n hoereerder was.  As ek ‘n dief was, Hy in my plek ‘n dief sou wees, die moordenaar, noem net wat u wil, dit was in daardie beker.  So, die oomblik toe Hy dit drink, toe is Hy nie meer die Seun van God nie, in die oë van God nie.  Hy is toe ék en Hy is toe ú.  Daarvoor het Hy terug gesidder. 

Sy hele Goddelike natuur het daarvan gewalg maar dit was die enigste manier waar ‘n regverdige God, regverdig kon wees om vir u en vir my te vergewe en nogtans regverdig te wees.  Niemand het dit geleer behalwe Paulus nie.  Jy sal dit nie in Petrus kry of in Johannes of in een van die ander nie.  Jy sal dit net in Paulus kry. 

Maar wat vir my nou so wonderlik is, ek wil weer by Romeine 3:21 kom, maar nou met die regte vertaling.

21        Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar langs ‘n ander weg as die wet - - - -

Dit was hierdie wet, hierdie weg, dat Jesus ons plek sou neem.

            - - - - terwyl die wet en die profete daarvan getuig. 

Met ander woorde, hierdie weg, sal jy in die wet en in die profete kry.  Dit is so wonderlik en dit is waar.  Ek wil vir u net twee tekse noem, ek het ‘n hele ry van tekse hier oor dié onderwerp.  Ek wil vir u twee tekse uit Jesaja lees.  O, Jesaja is ‘n wonderlike boek.  Dit is die evangelie van die ou testament.  

Jesaja 43:25; 

Die HERE sê:

25        Ek, Ek is dit wat jou oortreding uitdelg om My ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie. 

Hoe kan die HERE dit doen?

Hoe kan die HERE ons oortredinge uitdelg om sy ontwil en aan ons sondes nie dink nie en nog regverdig wees? Net op een manier en dit is om sy eie Seun te stuur in my en u plek!

Ons lees ook Jesaja 44:21-23; 

21        Dink aan hierdie dinge, o Jakob en Israel! Want jy is my kneg; Ek het jou geformeer; jy is my kneg, Israel! Jy sal deur My nie vergeet word nie. 

22        Ek delg jou oortredinge uit soos ‘n newel en jou sondes soos ‘n wolk; - - -

Ék delg dit uit sê die HERE.

            - - - - keer terug na My, want Ek het jou verlos. 

Luister nou na vers 23.

23        Jubel, o hemele, want die HERE het dit gedoen. Juig, dieptes van die aarde! Breek uit in gejubel, o berge, bosse en al die bome daarin! Want die HERE het Jakob verlos, en Hy sal Homself verheerlik aan Israel. 

Dan is Jakob sy uitverkore volk.  Al is Efraim sy geliefde seun, moet Hy nog vir Jakob straf vir haar sondes as gevolg van sy eie ongeregtigheid.  Dus, hoe kan Hy haar kwytskeld, alleen deur sy Seun in haar plek te sit.  Dit is die geregtigheid van God. 

Daarom skryf Paulus nou aan die Korinthiërs, ek weet u ken al hierdie dinge maar ek wil dit maar net vir u saamvat.  

2 Korinthiërs 5:20-21; 

20        “- - - - - Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.

21        Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. 

 

Hy het net mooi Jesus met ons laat plekke omruil.  Daar is nog baie sulke wonderlike Skrifte, die ander gaan ek maar net vir u noem wat Paulus uitgebring het en niemand anders nie, en dit is na regverdigmaking, identifikasie.  Ek noem vir u maar net een teks. 

1 Korinthiërs 1:30;

30        Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. 

God het Hom gemaak vir ons:

                   wysheid uit God,

                   geregtigheid uit God,

                   verlossing uit God,

                   heiligmaking uit God. 

1) U en ek kan nooit heiligmaking bekom wat God kan bevredig nie.  Jesus is my heiligmaking. 

2) U sal nooit verlossing bekom wat God sal tevrede stel nie, u sal nog altyd struikel.  Dit is nie nou vir u ‘n rede om maar te sê dan struikel ek maar, God ken jou hart.  God ken jou voorneme.  Jy sal nooit daardie verlossing hê uit jouself wat God sal tevrede stel nie.  Daarom het Jesus my verlossing geword. 

3) U sal nooit die wysheid hê wat God van jou wil hê nie daarom het Jesus jou wysheid geword. 

Volkome identifikasie en dit is wat ons bely daar in die doopbad. 

Matthéüs 3:15;

15      Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: Laat dit nou toe, want só pas dit ons om alle geregtigheid te vervul.  Daarna het hy Hom toegelaat. 

Daarom het Jesus gesê: “So pas dit ons”

4) Aanneming tot kinders in Galásiërs 4:4-7 en so aan. 

Dit beteken nie nou aangenome kinders soos ons nou kinders aanneem nie.  Nee, hierdie aanneme tot kinders is dat God ons plaas as sy seun en dogter as waaragtige kinders, met dieselfde outoriteit van God, sal u en ek ook hê as ons, ons aanneming besef. 

5) Ons heiligmaking, liefde in 1 Korinthiërs 13.  Nie een van die ander apostels het ‘n 1 Korinthiërs 13:1-8, geskryf nie.  Al praat ek die tale van engele!  Paulus het dit geskrywe!

6) Die vrug en die gawes van die Heilige Gees, nege dele in die vrug, nege gawes, jy sal dit nie in die ander apostels kry nie, jy kry dit net in Paulus se geskrifte. 

7) Soos ek vroeër gesê het, die liggaam van Christus.  Paulus sê vir ons wie die liggaam van Christus is. 

8) Wat van die dood en die opstanding?

9) Wat van die sterflike wat sal beklee word met die onsterflikheid?

10) Die verganklike met die onverganklike?

11) Wat van die hoë roeping van God in Jesus Christus, om eendag saam met die Here Jesus te regeer, in sy Majesteit en Heerlikheid.  Hy sê: “nie dat ek dit al bereik het of volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit kan gryp”, in Filippense 3:10-14.  Paulus het dit vir ons gebring.

Geen wonder dat die wêreld en die duiwel vir Paulus so haat nie en geen wonder dat hy in sommige kerkkringe begin inkom het om vir Paulus uit te haal nie. 

Dan sal jy nooit weet wat regverdigmaking is,

Dan sal jy nooit weet wat aanneming is,

Dan sal jy nooit weet wat verlossing van skuld en van straf is nie. 

Amen.


Hoofstuk 2

Inleiding

Kasset no. B 1127 [21-10-90]

 

Deel 1 - Inleiding

Hierdie Reeks van 3 is dan die openbaringe van Paulus sodat u sal kan verstaan waar dit alles “om” gaan. 

Ons Skriflesing is uit:

Galásiërs 1:1-24; 2:1-2;

1          PAULUS, ‘n apostel nie vanweë mense of deur ‘n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader wat Hom uit die dode opgewek het,

2          en al die broeders wat by my is - aan die gemeentes van GaIásië:

3          Genade vir julle en vrede van God die Vader en onse Here Jesus Christus,

4          wat Homself gegee het vir ons sondes, sodat Hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van onse God en Vader,

5          aan wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid! Amen.

6          EK verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe,

7          terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai.

8          Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees!

9          Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ‘n vervloeking wees!

Let op die dubbele herhaling van verse 8 en 9. 

10        Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie ‘n dienskneg van Christus wees nie.

11        Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie.

12        Want ek het dit ook nie van ‘n mens ontvang of geleer nie, maar deur ‘n openbaring van Jesus Christus.

13        Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodedom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het;

14        en dat ek in die Jodedom vooruitgegaan het bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral ‘n yweraar was vir die oorleweringe van my voorvaders.

15        Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het,

16        om sy Seun in my te openbaar, sodat ek Hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie,

17        en ook nie na Jerusalem opgegaan na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damaskus.

18        Vervolgens, drie jaar daarna, het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak en vyftien dae by hom gebly;

19        en ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here.

20        En wat ek julle skryf - voor die aangesig van God, ek lieg nie!

21        Daarna het ek gekom in die streke van Sírië en Cilícië;

22        en ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes van Judéa;

23        hulle het net gehoor: hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei.

24        En hulle het God verheerlik in my.

Galásiërs 2:1-2;

1          DAARNA, veertien jaar later, het ek weer na Jerusalem opgegaan met Bárnabas, en Titus ook saamgeneem.

2          Maar ek het opgegaan op grond van ‘n openbaring en hulle die evangelie voorgelê wat ek onder die heidene verkondig; en afsonderlik aan die wat in aansien was, dat ek nie miskien tevergeefs sou loop of geloop het nie.

 

Ek het tot daar gelees omdat u twee keer gesien het uit hierdie gedeelte wat ek saam met u gelees het dat die Apostel Paulus praat van ‘n “openbaring” in verse 12 en 2.  Dit was natuurlik die grondslag van sy lewe en sy bediening.  Hy het dít wat hy bedien het, dít wat hy verkondig het, wat hy hier neergeskryf het, het hy nie van ‘n mens ontvang nie.  Hy het dit ook nie uit homself uitgekry nie, hy het dit as ‘n “openbaring” van God ontvang. 

Daarom noem ek hierdie reeks die openbaringe van Paulus en ek wil deur die HERE se genade en sy krag, en u moet ook daarvoor vir my bid dat die HERE my sal help om hierdie “openbaringe” tenminste so voor u te lê, dat u dit self verder sal kan uithaal uit God se Woord en dit ook vir u ‘n openbaring sal word. 

 

Ek wil reg hier aan die begin sê, in die Christelike weg is dit van die uiterste belang dat u nie net met die verstand God se Woord sal verstaan nie maar dat dit vir u ‘n openbaring sal word.  God se handelswyse met ons is dat Hy homself aan ons openbaar.  ‘n Openbaring is heeltemal anders as ‘n verstandsbegrip.  Alhoewel die verstandsbegrip sekerlik nie buite rekening gelaat word nie.  Die Here Jesus het self na sy opstanding sy dissipels se verstand geopen om die Skrifte te verstaan. 

Een geleerde vertaal dit baie mooi naamlik Cambell Morgan, miskien sal party van u weet, hy was ‘n baie groot prediker.  

Hy vertaal daardie:

“Hy het hulle verstand geopen as, - “He disentangled their minds”

Hy het hulle verstand losgeknoop.  My broer en suster, ons sit met vasgeknoopte verstand, ook wat die dinge van God betref.  Mag Jesus dit vir ons losknoop.  Paulus was ‘n geroepene van God.  Ek wil dit vir u wys hier uit hierdie gedeelte, reg in die eerste vers van Galásiërs 1:1;

1          PAULUS, ‘n apostel nie vanweë mense of deur ‘n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader wat Hom uit die dode opgewek het,

Paulus maak daarop aanspraak dat hy ‘n geroepene van God was, en dit was hy.  O, wat ‘n gawe van God aan die mens, hierdie dienskneg, die Apostel Paulus.  Ons is almal baie goed bekend hoedat die Here Jesus, die opgestane Here Jesus, vir Paulus op die Damaskus pad ontmoet het toe hy daar woede uitgeblaas het om die gemeente van die Here Jesus heeltemal te verwoes.  Ons lees hier in:

Handelinge 9:15;

15           Maar die Here sê vir hom: - - - -

Dit is nou nadat hy daar op die grond neergeval het en die stem uit die hemel gehoor het,”Saulus, Saulus, waarom vervolg jy My?”.  Toe hy sê: “Here, wie is U”, en toe Hy sê: “Ek is Jesus wat jy vervolg, dit is vir jou hard om te skop teen die prikkels”, lees ons;

            - - - - Gaan, - - - -

Dit is vir Ananías wat die Here sê;

- - - - want hy is vir My ‘n uitverkore werktuig om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. 

“ ‘n Uitverkore werktuig!”

Niemand minder as die Apostel Petrus self bevestig vir Paulus en ek is veral baie dankbaar vir hierdie Skrif want daar is groot seksies veral in die Israel bewegings, in die V.S.A., in ons eie land ongelukkig, wat die Apostel Paulus heeltemal wil diskrediteer.  Ek sal in die loop van hierdie reeks vir u sê waarom, en die HERE sal genade gee dat u dit sal verstaan.  Maar ek dank die Here dat Hy deur niemand minder as die Apostel Petrus self, Paulus bevestig. 

Ons lees die volgende in:

2 Petrus 3:15-16; 

15        En ag die lankmoedigheid van onse Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het,

16        net soos in al die briewe. - - - -

Luister mooi!

            - - - - Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, - - - -

Die dinge wat Paulus geskryf het is swaar om te verstaan. 

            - - - - wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf. 

Daar vind ‘n geweldige verdraaiing plaas vandag, veral in die Israel-geledere aangaande Paulus se bediening.  Luister mooi, die Godspatroon is vir ons uitgelê vanaf Génesis tot Openbaring.  Dit is ‘n eenlopende patroon.  Dit bestaan nie uit los deeltjies nie.  As jy Génesis goed verstaan en jy is vas gefundeer op Génesis dan loop jy met hom deur tot in Openbaring. 

Dit is net soos ‘n huis of ‘n groot gebou wat opgerig word.  Jy het die grondplan, almal het seker al gesien hoe die fondasie van ‘n huis uitgegrawe is, daar word beton in gegooi waarop die huis gebou word.  Daardie huis, binne daardie patroon kan allerhande vorme aanneem, maar hy sal nie buite of binne anders as daardie patroon wees wat in daardie fondasie gegooi word nie. 

As ons dit net baie goed sal verstaan, dan sal ons ook baie dinge van God se woord beter verstaan en verlos word van baie ander dwaalleringe.  Die Here God het die mens, die spesifieke “mens” Adam, daar is ook - - - - -

Ek praat met u vanoggend oor baie, baie reguit dinge, soos Paulus ook gesê het hy verkondig net een evangelie.

 - - - - - ander wat mense genoem word maar ons praat oor die mens “Adam”, dit is die fondasie, dit is die wese met wie God begin het, vir wie God na sy Beeld geskape het, en vir wie God gesê het, wees vrugbaar en vermenigvuldig.  God het die mens Adam, sy kind, gemaak; luister, vir waaragtige gemeenskap en vir waaragtige medeheerskappy saam met Hom. 

Dit is in die fondasie van die gebou van die Godsplan ingelê.  God gaan nie daardie plan laat verongeluk deur die duiwel of al die demone uit die hel nie!  Prys die Naam van die HERE! 

Ek lees vir u ‘n paar verse, by die meeste van u goed bekend. 

Génesis 1:26-28; 

26        En God het gesê: Laat Ons mense - - - -

Dit is nou Adam.

            - - - - maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. 

27        En God het die mens (Adam) geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. 

28        En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

God het vir die mens heerskappy onder Hom gegee.  Maar God het ook vir die mens perke gestel wat baie belangrik is.  Ek wil dit sommer nou noem, hierdie perke is niks anders as God se wet nie.  God het ‘n wet en u sal nou-nou sien hoe belangrik dit is, ook in die openbaringe van die Apostel Paulus. 

Ek lees vir u in Génesis 2:15-17; 

15        Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. 

16        En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet,

17        maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

Dit is van die uiterste belang dat ons dit ook in gedagte hou, soos :

In Génesis 3:11; 

Nadat die sondeval plaasgevind het, sê die HERE vir die mens:

11        En Hy sê: Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie?

God het aan die mens bevel gegee, maar die mens is geskape om medeheer-skappy saam met God te hê.  Die mens het daardie medeheerskappy heeltemal verloor.  Die Here Jesus het gekom om dit te herstel.  Nie net om ons sondes te vergewe nie, nie net om ons na ‘n sogenaamde hemel toe te neem nie, en waarvoor dit?

Ek het al baie mense gehoor, ek is nie ligsinnig nie, ek weet u het dit ook al gehoor, dit klink ligsinnig en heel moontlik is dit dalk ook so wat deur die Satan bedoel word, maar u het seker al mense gehoor sê: “Wat moet ek in die hemel gaan maak, moet ek daar êrens ( ek sê dit met groot eerbied) daar op ‘n wolk gaan sit en met ‘n harp gaan speel?” 

Is dit my bestemming? Nee, dit is waar die Christelike prediking en evangelie misrabel gefaal het om vir ons daardie beeld te laat hê.  Daar is vir ons ‘n geweldige en heerlike bestemming!  God het dit ook deur sy Apostel Paulus aan ons geopenbaar. 

Kom ons kyk net wat skryf hy aan die Korinthiërs.  Hy skryf hierdie lieflike woorde aan hulle in:

1 Korinthiërs 6:2-3; 

2          Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? - - - -

Sien, dit is wat God vir Adam gesê het.  Dit is die grondplan, die fondasie wat gegooi is.  “Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie?” 

          - - - - En as die wêreld deur julle geoordeel word, - - - -

Deur julle geoordeel word, dit is ‘n bietjie baie anders as om op ‘n wolk te sit en met ‘n harp te speel, my broer en suster.

            - - - - is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake?

3          Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?

Ons is bestem vir heerskappy.  Ons is bestem om nog oor die engele te oordeel, oor die wêreld wat sal kom.  Dit is heerlike en magtige dinge wat die Here God deur die Apostel Paulus aan ons openbaar het, wat ons nie in enige ander van die geskrifte van die Bybel direk vind nie. 

In 2 Timótheüs 2:12; 

Skrifte wat in hierdie gemeente baie goed bekend is.

12        As ons verdra, sal ons met Hom regeer.  As ons Hom verloën, sal Hy ons ook verloën. 

Ons is bestem om saam met die Here Jesus te regeer.  Medeheerskappy, dit is nog dieselfde patroon van Génesis. 

Ons lees in Openbaring 1:6; 

6          en ons gemaak het - - - -

Dit is die Here Jesus wat ons gewas het met sy bloed.

- - - - konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen. 

Ons is bestem om konings en priesters saam met Jesus Christus, die tweede Adam, te wees.  Ons sal nog baie hoor van die tweede Adam in hierdie reeks oor Paulus. 

Ek lees ook vir u Openbaringe 5:9-10; 

Ek maak net ‘n klein korreksie wat in die ou 1933 vertaling verkeerd vertaal is, ek lees dit soos dit behoort gelees te word.

9          - - - - want U is geslag en het mense(Adam) vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie,

10        en het hulle konings en priesters vir onse God gemaak, en hulle sal as konings op die aarde heers,

Onthou ”hulle”.

Hierdie mense wat geskape is, hierdie Adam, en wat bestem is vir heerskappy wat deur die sondeval en Satan so laag verneder is, dat die mens is wat hy vandag is.  Waar jy nie eers ‘n medemens kan vertrou nie.  Waar ons mekaar verraai, mekaar vertrap, mekaar uitbuit, baie erger nog as in die dierewêreld. 

As jy darem kyk, as die leeu en die tier dik gevreet is, dan sal hy daar lê, dan kan jy by hom verby loop, hy sal niks aan jou doen nie, dit is die geheim van die sirkusmense.  Hoe kry hulle dit reg om daardie diere so te hanteer?  Hulle word eers goed gevoer voordat hulle in die arena ingaan. 

 

Hy sal verskeur en byt as hy honger is.  Hulle sal paar wanneer dit hulle tyd is.  As dit nie hulle tyd is nie dan paar hulle nie.  Die mense gaan te kere op enige manier.  Dit is vandag ons grootste gevare in die Vigs probleem.  Waar het die mens nie geval nie, die Satan hom nie verneder nie. 

Maar die Here Jesus het gekom om ons op te wek en te herstel.  Ons sal nog sien, die Apostel Paulus skrywe aan die Efésiërs, dat ons saam met Hom gesete is in die hemele en dat ons reeds daardie mag en daardie gesag nou al het en dit moet uitoefen en dat Hy ons die outoriteit daarvoor gegee het. 

Waar is ons prediking, waar is ons Christelikheid in hierdie saak as ons werklik kyk wat God geopenbaar het?  Nou, soos ek vir u gesê het, hierdie doel van medeheerskappy en van gemeenskap met God, daardie doel en plan is nooit laat vaar nie want God laat vaar nie die werk van sy hande nie. 

Soos die groot Engelse digter John Milton gepaat het, sy klassieke werk, “Paradise Lost, Paradise Regained”, dit is die eindbestemming, die paradys herwin.  Maar nie net in die natuur nie, nie net die wolf en die lam wat weer saam sal wei ensovoorts nie, maar ook in ons gees. 

Ook in ons gees sal ons weer die goddelikheid terug ontvang.  Omdat ons nie weet van die openbaring van God deur die Apostel Paulus nie, oorspoel die nuwe era, die “new age” lering vandag ook ons Israeliete, wat vir elkeen sê, jy is ‘n god, die god binne in jou, jy moet net die god ontwikkel en jy sal soos God wees. 

Miljoene van ons mense gaan daar agteraan want hulle hoor nie die ware verkondiger nie dat dit Christus in ons is soos die Apostel Paulus aan die Kolossense skrywe, dat dit die verborgenheid is, Christus in ons, die heerlikheid van God. 

Dat die Here Jesus kom om in ons te kom woon, nie net as ‘n versie om op te sê nie, nie net as iets om oor te preek nie maar as ‘n waaragtige feit.  Want ons eindbestemming is heerskappy saam met God en selfs om die engele te oordeel.  Ons het engele reeds nou al tot ons beskikking as ons net wil verstaan wat die Apostel Paulus vir ons wou leer.  U het ‘n mag, ‘n outoriteit, ‘n voorreg as ek dit so mag noem, in u hande wat u nie van weet nie.  Ons sal verder daaroor praat. 

Hierdie herwinning sou natuurlik ‘n lang proses wees omdat, luister, God werk op absolute regsgronde.  Dit kom so wonderlik uit in die lering van die Apostel Paulus soos ek dit met u sal deel.  God neem nie vir u en vir my aan die nek en sê: “Nou maak jy so en nou maak jy dat”.  God verhaas ook nie sy proses nie. 

Ons raak partykeer frustreerd met mense en selfs in ons saak wil ons dit oorrompel en ons wil mekaar dwing, ons kinders dwing, man en vrou mekaar dwing in hierdie dinge. 

God werk nie so nie.  God werk op ‘n absolute regs grondslag.  Dit is een van die wonderlikste dinge dat jy die wet van God sien in die ganse heelal.  Vanaf die kleinste atoom tot in die groot heelal is daar absolute vasgelegde wette.  Die mens in sy verstand het dit sover ontdek dat hy ‘n man op die maan kon laat loop.  Dat hy nou ‘n tuig het wat op pad is na die son toe en so aan.  Omdat hy van die wette ontdek het, as hy daardie matematiese wette van God nie ontdek het nie, sou hy dit nooit kon gedoen het nie.  Sou daar nooit van hierdie satelliete rondom die aarde kon wentel het nie.   

Nou waar is die wette van u siel? Waar is die wette van ons gees?  Hulle is hier en God het hulle aan die Apostel Paulus geopenbaar.  Prys die HERE!  Maar hierdie wet wat die HERE aan Adam gegee het, toe hy ongehoorsaam was, wat hy verloor het, waar sy verstand verduister geraak het, sy verbintenis met God was afgesny, sou alleen weer herstel word in die Here Jesus deur die wedergeboorte.   

 

Hy het dit verloor en daardie wet moes weer geformuleer word en dit moes weer aan die mens terug gegee word.  Daardie wet moes weer in die mens se hart geskryf word.  Ek gaan dit sommer vir u noem, in Deuteronómium 30:6, sê die HERE Hy sal weer Israel se hart besny en Hy sal weer maak dat ons sy wette gehoorsaam maar dan moet ons dit doen uit ons vrye wil.  Want aan hierdie mens was vrye wil gegee. 

Nou hoe kies jy, hoe voer jy vrye wil uit as jy nie meer vrye wil het nie?, as jy vasgevang is deur die Satan in hierdie geweldige stryd.  In hierdie stryd is, wat die apostel Paulus vir ons so pragtig uitbring en uitlig wat ek verder meer met u oor sal praat. 

Soos ek vir u wil sê, hoe “wil” jy as jy nie kan “wil” nie.  Hoe “wil” jy om verlos te raak van ‘n sonde as jy nie “wil” verlos raak nie?  Hoe “wil” jy om verlos te raak van rook, as jy nie “wil” verlos raak nie maar ook “wil”? 

 

“As ek die goeie wil dan staan die kwaaie my by.  Die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, en die kwaaie wat ek nie wil nie, dit doen ek.  Ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?”  U as kinders van die HERE erken natuurlik hierdie aanhaling uit Romeine 7, die brief van die Apostel Paulus wat hy geskryf het aan die Romeine. 

Hoe kom ek daar uit?  Hoe kom God uit sy dilemma?  (As ek dit so mag noem) Want Hy mag nie my aan die nek neem en my dwing om te “wil” nie, ek moet self “wil”.  Hoe “wil” ek as ek nie wil “wil” nie?  Dit is ‘n diep openbaring, dit is genade van die HERE. 

Die eerste Adam het die toets gefaal en almal wat uit hom gebore is.  Ons het daardie neiging, maar dank God daar het ‘n tweede Adam gekom en Hy word so mooi aan ons geopenbaar deur die Apostel Paulus en deur niemand anders nie.  Nie deur ‘n Johannes nie, of ‘n Matthéüs, Lukas nie, maar net deur Paulus. 

Die tweede Adam het die toets geslaag en die wat uit Hom gebore word slaag ook die toets.  Ons het dít, elke wedergeborene het dít in hom.  Jy moet dit net ontdek en dit is wat die Apostel Paulus vir ons wil sê en dit is ook wat ons met u wil deel. 

Soos ek sê, God moet met ons, as ek dit in menslike terme mag noem, op ‘n baie stadige manier werk want hierdie dinge moet in ons ontwikkel.  God is die Almagtige, die Alwyse,  Hy kan die dinge netso (vinnig) doen, maar Hy het nou met u en met my te doen, wie Hy ‘n “wil” gegee het en vir wie Hy soewereiniteit gegee het.  Dus, moet Hy nog vir ons sê, Ek staan by die deur en klop, Ek stamp nie die deur oop nie.  As iemand sy stem hoor en oop maak dan kom Hy in.  Dit neem lank want ons neem so lank.  Ons is so stadig, ons het so diep geval.  So hierdie wet van God wat Hy aan die begin aan Adam gegee het toe Hy daardie fondament gelê het, sy ganse heelal is op die wet gebaseer. 

Nou sal u dit mooi sien wanneer ons verder gaan en dit is waar so baie van ons, onder die Israel broers en susters struikel, hulle dink Paulus het wetteloos geword en verkondig wetteloosheid en dit is glad nie waar nie, dit is net die teenoorgestelde.  As daar ooit een is wat die wet bevestig het dan was dit Paulus. 

 

Ons sal nou sien, hierdie wet was verlore, dit moes terug gegee word.  Dit moes geformuleer word en dit moes gekodifiseer word.  Nou sal u ‘n ander manier sien, hoe God op wonderbaarlike wyse werk.  God kies sy kanale, God kies vir u en vir my volgens ons geaardheid.  God kies ons volgens ons temperament.  God kies ons volgens ons talente en wanneer die HERE iets wil openbaar wat ook baie met die verstand te doen het want God moet u erken, daar is ‘n verstand in God. 

 

Daar is ‘n verstand in sy skepping wat die wetenskaplikes maar net probeer het om te ontdek soos Isaac Newton gesê het: “Wat die wetenskap en die kennis betref is dit soos ‘n mens wat op ‘n seestrand loop en een korreltjie sand optel tussen al die ander sand”.  Hoeveel kennis en verstand het ons nog opgetel van wat die Verstands-God het?  Hy werk ook deur ons verstand en die wet vereis verstand. 

Toe God die wet geopenbaar het, toe het Hy gewag tot Hy vir Moses kon kry.  God het die ware wet, alhoewel Hy dit gegee het aan Abraham en so aan, kon Abraham nie die wet neerskryf nie, Isak kon dit nie doen nie, Jakob kon dit nie neerskryf nie, Henog kon dit nie neerskryf nie.  Hy het gewag vir Moses.  Moses was opgevoed in al die wysheid van Egipte.  Moses was ‘n verstandsreus en God het dit aan Moses geopenbaar maar ook dit in sy verstand gegee dat hy dit kon neerskrywe. 

Daarom sê die Psalmis in: Psalm 19:8;

8          Die wet van die HERE is volmaak: dit verkwik die siel; die getuienis van die HERE is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige. 

Die wet van God is volmaak. 

Sal God ooit daardie wet weggooi?  Nee, my broer en suster.  Deur die wet is die kennis van die sonde.  Waar hoor ons dit?  By Paulus!  Deur die wet is die kennis van die sonde. 

Kom ek lees vir u ‘n paar van Paulus se uitdrukkings.

Romeine 3:20;

20        aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. 

“Deur die wet is die kennis van die sonde”. 

Laat ek dit vir u so verduidelik.  Die wet is die skietlood, die waterpas.  Die wet sê vir my of my lewe skeef of reguit is.  Hoe anders sal ek weet?  Dit is die een groot probleem vandag in jou nuwe era, in jou denke en politieke denke, veral in Suid-Afrika vandag. 

Wat is reg?  Die A.N.C. en die Kommuniste sê dit is mos nie reg dat 3-5% van die land se bevolking feitlik ‘n 95-100% van die land se rykdom besit nie.  Dit is mos nie reg dat al die blankes op die plase sit nie.  Laat die plase nou herverdeel word.  Dit is nie reg nie, maar wat is reg? 

Toe die Koloniale Regering in Afrika geval het daarvoor, (dit is wat gebeur het) as gevolg van ‘n geweldige skuldgevoel, toe gee hulle die plase terug aan die swartes.  Toe die Koloniale Regering nog die plase gehad het was daar nie een swarte wat honger gely het nie.  Daar was nie een swarte wat volksmoord gepleeg het nie.  Maar toe daardie Afrika teruggegee is aan die swartes en gesê is, hier is julle grond, dit behoort aan julle, ons is jammer dat ons dit kom vat het, toe begin die hongersnood, die volksmoord en so aan. 

Ek wil net vir u wys wat is reg en verkeerd.  Deur die wet is die kennis van die sonde, dit is die skietlood.  Dit was die wet, toe God vir hulle gesê het, julle moenie van daardie boom eet nie, daardie boom is die boom van die kennis van goed en kwaad. 

Wat is goed en kwaad anders as die kennis van die wet? Wat is goed, wat is kwaad, wie weet dit?  Wie weet dit, watter mens weet wat is goed en wat is kwaad?  Net God  weet.  God het dit gekodifiseer (om dit in een wetboek saam te vat) en vir Moses gegee in sy wet.  Dit is soos ‘n spieël, soos alreeds duidelik gemaak in die vorige hoofstuk. 

So ook is die wet, die wet kan my nie red nie, dit is waar die mense die fout maak.  Dit is wat Paulus so duidelik wou maak, die wet kan jou nie red nie.  Die wet kan niks aan jou doen nie.  Die wet kan vir jou sê wat verkeerd is met jou.  Dan kan jy gaan na die bloed van Jesus.  Jy kan gaan ná belydenis en Hy kan jou skoon was.  Prys die HERE!

Die HERE moes dit aan Moses openbaar.  God moes wag vir Moses om dit te kodifiseer.  Ons het pragtige mense gehad in die Ou Testament, ‘n Henog, Noag, Abraham, Isak, Jakob ensovoorts.  Ons het selfs die pragtige profete gehad, geïnspireerde mense.  Mense wat die stem van God kon hoor, maar hulle het nie die gawe gehad om die wet van God te ontvang en neer te skrywe nie.  Moses moes dit doen. 

Wat ek hierdeur vir u baie duidelik wil maak is die kwessie van inspirasie en van openbaring.  Inspirasie en die gee van die wet van God.  U sal nou-nou sien wat ek daarvan sê oor Paulus. 

Ons kom nou eers net by die Nuwe Testament.  Wanneer ons by die Nuwe Testament kom dan lees ons byvoorbeeld die vier Evangelies.  Hulle vertel ons akkuraat en op aandoenlike wyse van die geboorte van ons Here Jesus, van sy lewe, sy bediening en van sy dood aan die kruis, van sy opstanding.  Dit is geskrywe onder die inspirasie van die Heilige Gees.  Dit is die geskiedenis, die verhaal van wat die Here Jesus gedoen het.  Hoe sy bloed vir ons as ‘t ware voorsien is.  As die spieël my dan vertel ek is vuil, dan weet ek waar is die wasbak van die bloed van Jesus, om na toe te gaan. 

Die apostels, eenvoudige vissermanne, eenvoudige mense wat sekerlik die inspirasie kon ontvang en ontvang het en gekies was deur die Here Jesus, maar die Here Jesus kon nie aan hulle openbaar nie.  (ek wil dit nou net vir u noem, dit sal in die volgende boodskap met u behandel word)

Nie een van daardie evangelies kan vir u en vir my vertel wat is versoening nie.  God moes wag vir Paulus.  Niemand van hulle kan my werklik vertel wat is plaasvervanging nie, “subsitution”.  Wat is dit? 

Wat is regverdigmaking?  Ja, hulle kan vir my sê deur geloof in die Here Jesus word jy gereinig van jou sondes maar dit is al.  Is dit al wat die mens nodig het om ‘n mederegeerder te word met God?  Is dit al wat die mens nodig gehad het sodat hy weer in die gemeenskap met God kon wandel?  Ek sal maar vir u sê, ek sal vooruit loop. 

Nee, wat die mens nodig het, en dit is van die uiterste belang.  Wat die mens nodig het om weer met God te kan wandel en weer met God te kan regeer, moet hy in ‘n posisie geplaas word asof hy nooit gesondig het nie.  Asof hy nooit gesondig het nie!  Dit het die Here Jesus vir ons kom doen aan die kruis.  Maar dit is alleen Paulus wat vir ons hierdie dinge kom vertel het. 

Paulus vertel ons wat is regverdigmaking.  (Ek sal nog daarby kom in ons volgende boodskap).

Wat is aanneming? Aanneming tot kinders, “adoption” soos dit in Engels gesê word.  Die naaste wat ‘n mens kom in aanneming in ons aardse terme is ouers wat nie kinders kan hê nie en ‘n kindjie aanneem.  Is dit wat God van ons wil maak omdat Hy nie kinders kon hê nie?  Nou neem Hy ons maar aan.  Is ons net aangenome kinders?  Nee, ons het eie kinders geword deur die wedergeboorte, maar in die aanneming plaas God ons terug in ons posisie waar Adam was. 

Paulus openbaar dit aan ons op ‘n pragtige wyse en dit staan in u eie Bybel.  Maar ek weet nie hoeveel van u het dit raakgesien nie, daarom het God my gelei om met u oor hierdie dinge te praat.  Hier lê die krag van die evangelie.  As u dit sien gaan u ‘n ander mens word as u dit werklik gaan uitlewe. 

Wat beteken die werklike vervulling van die wet?  Wat het Jesus kom doen toe Hy die wet kom vervul het, wat almal glo dat Hy die wet kom vervul het?  Maar as ek dan van die eerste Adam my geaardheid geërf het en ek het van die tweede Adam deur my wedergeboorte my nuwe geaardheid geërf, dan wandel ek voor God asof ek ook die wet vervul het.  Ek moet dit sien en ek moet dit verstaan want die handelswyse van God met my en met u is nie net in die hart nie maar dit is ook in die verstand. 

Wat beteken die liggaam van Christus of die gemeente? Ons sê ons is die gemeente van die HERE maar wat beteken dit? Wat beteken dit om ‘n gemeente te wees?  Aan wie het die HERE dit geopenbaar?  Nie aan ‘n Petrus, Johannes of aan enige van die ander nie, aan Paulus; die gemeente!  Julle is die liggaam van Christus, die een is die voet, die ander is die hand, die een kan nie vir die ander sê ek het jou nie nodig nie. 

 

In 1 Korinthiërs 12, kry ons die Gawes van die Heilige Gees, die Vrug van die Heilige Gees, die Bedieninge van ‘n Opgestane Here Jesus.  Dit kry jy nie by Johannes, Lukas, Petrus of enige van die ander nie.  Paulus moes dit aan ons kom openbaar.  Ons sal dit verder met u deel. 

Wat is die verskil tussen die vlees en die gees? Daar is Christene, party Christene, hulle is kinders van die HERE, as hulle sterf sal hulle hemel toe gaan, maar party is vleeslik en party is geestelik.  Wat beteken dit?  Die meeste van ons is nog vleeslik, daarom baklei ons met mekaar.  Daarom kan ons mekaar nie verdra nie en so aan, omdat ons nog vleeslik is, maar ons is gered.  Maar ons is vleeslik.  Ons val en ons staan op want ons is nog vleeslik.  Paulus sê vir ons wat dit is en so aan. 

Net soos die HERE moes wag vir Moses sodat hy die wet kon openbaar en kon neerskrywe so moes God wag op Paulus.  Paulus, miskien een van die grootste, dalk dié grootste intellek wat die wêreld nog ooit gehad het.  God moes vir hom wag.  Niemand van die ander dissipels kon dit ontvang nie.  Dit is hoe wonderlik God werk en Paulus die groot intellek was ook die groot wetsgeleerde.  Hy was die absolute wetsgeleerde, hy het die wet verstaan en het besef dat die wet nie reëls van moets en moenies is nie.  Dit is ‘n spieël, dit is ‘n openbaring van die Heiligheid van God.  As ek myself wil sien, dan moet ek my sien in die spieël van die wet en in die spieël van God. 

Dus, sal ek hiermee afsluit:-

Wat Moses was vir die Ou Testament, was Paulus vir die Nuwe Testament. 

As ek die Ou Testament wil verstaan, moet ek vir Moses verstaan.  As ek die Nuwe Testament werklik wil verstaan moet ek vir Paulus verstaan.  As ek die “wil’ van God wil verstaan moet ek vir Moses en Paulus verstaan en God moet dit aan my openbaar. 

Die Apostel Paulus sou die een wees wat die tweede Adam, die Here Jesus aan ons, in sy volheid en sy heerlikheid sou openbaar.  God gee vir ons die genade en ons sien uit daarna om dit met u te deel in ons volgende boodskap.

Amen. 

 


Hoofstuk 3

Die Tweede Adam

Kasset no. B 1130 [18-11-90]

 

Deel 2 - Die Tweede Adam.

Volgende keer gaan ons praat oor die openbaring van Paulus aangaande die liggaam van Christus, wat dit alles behels, die oorwinnaars en die krag en die demonstrasie van die Heilige Gees wat ons deur die apostel kry.  Ook onder andere in die gawes, omverwerping van vestings en owerhede en magte.  Die outoriteit wat Jesus aan ons gegee het toe Hy vir sy dissipels gesê het net voordat Hy weggegaan het: “Ek gee julle die mag oor al die mag van die vyand”, en so aan, “want alle mag en outoriteit is aan My gegee, gaan dan heen”. Ons kry dit nêrens beter uitgebeeld en beter verklaar as in die geskrifte en bediening van die Apostel Paulus nie. 

Vir ons Skriflesing, ek het weer ‘n paar gedeeltes, die eerste is:

Romeine 5:12-21; 

12        DAAROM, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het -

13        want vóór die wet was daar al sonde in die wêreld; maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie.

14        Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat ‘n voorbeeld is van Hom wat sou kom.

15        Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie; want as deur die misdaad van die één baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword.

16        En nie soos deur één wat gesondig het, is die gawe nie; want die oordeel was uit één tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak.

17           Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus.

18        Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe.

19        Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die Één baie tot regverdiges gestel word.

20        Maar die wet het daar bygekom, sodat die misdaad meer sou word; en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvIoedig geword;

21        sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here.

Dan nog ‘n paar verse uit 1 Korinthiërs 15:20-28, 45;

20        Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.

21        Want aangesien die dood deur ‘n mens is, is die opstanding van die dode ook deur ‘n mens.

22        Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

23        maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.

24        Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.

25        Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.

26        Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.

27        Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.

28        En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

45        So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 

 

Onthou, ek praat met u oor die openbaringe van die Apostel Paulus en ons titel is “Die Tweede Adam”.

Ons gaan baie verse met u deel maar as ek dié boodskap kan koppel aan ‘n teksvers dan sal ek dit neem uit:

1 Korinthiërs 15:22;

22        Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

“Die tweede Adam”.

Dit is so ‘n opgewondenheid, dit is so ‘n heerlikheid dat ‘n mens amper voel soos ‘n stroom wat uitborrel oor dit wat God vir jou gegee het.  Amper soos ‘n klomp skape by ‘n kraal se hek wil uitborrel, die een die ander vasdruk.  Daarom is dit nog altyd my gebed en ek weet baie van u het vir my gebid dat ek vanmôre hierdie heerlikheid wat ek het om met u te deel, dit so sal oordra dat u dit sal kan verstaan.  

Ek sal dan sê, die eerste stap waarmee ons moet begin en dit is baie eenvoudig, naamlik dat alles wat die eerste Adam verloor het, het die tweede Adam kom herstel, in sy volheid en in sy heerlikheid.  Ons het nie gelewe in Adam se tyd nie, ons het nie vir Adam gesien nie.  Dus het ons geen konsepsie, ons het geen denkbeeld van wat ‘n wonderwese daardie Adam moes gewees het nie.  Want hy is geskape in die Beeld van God, beide in liggaam, siel en gees. 

Hy is weinig minder as God geskape en dit is juis daar waar Satan sy aanknopingspunt gekry het om vir Adam te kon sê: “Jy hoef nie so onderworpe te wees aan die Vader nie, jy is self so ‘n wonderwese.  Dit is dieselfde ding wat hy probeer het met die tweede Adam, onse Here Jesus, toe die Here Jesus daar in die woestyn versoek was deur die duiwel, toe hy vir Hom gesê het as jy die Seun van God is, sê dan vir hierdie klippe, verander in brood. 

Jesus kon dit doen maar dit was nie die bedoeling van die Vader nie want die mens lewe nie van brood alleen nie maar van elke woord wat van God uitgaan.  Dit was Adam se geheim en dit was waaruit Adam moes lewe en waardeur Adam dood gegaan het omdat hy nie daarby gebly het nie. 

U en ek moet daardie lewe weer terugkry, dat ons werklik sal weet wat dit beteken om te lewe.  Te lewe uit elke woord van God want die woord van God is lewendig en is kragtig by sy wonderlike en heerlike Naam.  Maar dit is nie so eenvoudig nie, hierdie herstel wat die tweede Adam kom herstel het, alles wat die eerste Adam verloor het. 

Dit is nie so eenvoudig nie omdat hier nou ‘n wetsaspek ter sprake is en omdat God, ‘n God van wet is.  Sy ganse skepping is wet, is absoluut gebaseer op wet.  God sal sy eie wet nie in een jota of titteltjie verbreek nie.  Hier lê, (as ek menslike terme mag gebruik) God se probleem. 

Onse Vader se probleem is dat Hy alles moet herstel maar u en my instemming en goedkeuring ook moet kry.  Dit sou Hom 6,000 jaar neem, dit sou Hom neem die gawe van sy eie Seun, aan die kruis van Gólgota.  Daarom kan die skrywer aan die Hebreërs ook sê: “Hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid veronagsaam?”. 

Hoe sal ons ontvlug? Want daar is geen ander weg wat God vir ons ooit kon uitwerk nie.  Dit is juis hier waar die grootste gronde van misverstande lê en so baie mense nie vir Paulus kan verstaan nie.  Selfs vir Paulus ‘n vals profeet noem en ook vir Paulus uit die weg wil hê want hulle het gedink Paulus het die wet geminag.  

Hulle het gedink Paulus het die wet tersyde gestel.  As jy nie die Godsplan verstaan nie soos God dit aan Paulus geopenbaar het, sal jy ook so dink.  Maar as jy hom verstaan dan sal jy sien wat Paulus bedoel het toe hy gesê het die letter maak dood maar die gees maak lewendig.  God is nie in die eerste instansie ingestel op die letter van die wet nie, Hy is ingestel op die gees van die wet, die bedoeling en die betekenis van die wet. 

Daarom kon die Apostel Paulus aan die Filippense skrywe en hy kon sê: “Werk uit julle eie saligheid met vrese en bewing want dit is God wat in julle werk, beide om te wil en te werk na sy welbehae”. 

God kan nie alles vir u en vir my doen nie want dan het Hy sy hele plan verongeluk.  Dan het Hy hierdie soewereine wese wat Hy in Adam geskape het, het Hy dan tersyde gestel en van hom ‘n pop, pion of ‘n stukkie ding op ‘n skaakbord gemaak.  Dit is gladnie die bedoeling van God nie.  U het u “wil” gekry, soos ek dit in die vorige boodskap baie beklemtoon het.  “Werk uit julle eie saligheid, julle eie heil met vrees en bewing want dit is God wat in julle werk, beide om te wil en te werk na sy welbehae”.

In God se groot genade gee Hy ons daardie aansporing, soos die Engelse sê, daardie “prompting”, maar dit is my “wil” wat dit moet neem; werk uit!, werk uit!, jy werk jou eie saligheid met vrees en bewing uit.  Maar God het dit in jou begin en soos ek gesê het dit is hier waar die groot misverstand aangaande die Apostel Paulus juis kom. 

Daarom lees ek vir u Romeine 3:31, en ons sal ook nog weer ‘n paar keer daarby uitkom.  In daardie gedeelte, nadat hy daardie pragtige en diepgaande verskillende aspekte in die Gods openbaring in Romeine 3 gegee het wat ons met u ‘n bietjie in besonderhede op sal ingaan, eindig hy dan by:

Romeine 3:31;  (waar hy sê)

31        Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die wet. 

Dit is so wonderlik dat die HERE juis so ‘n wetsman, so ‘n reus, so ‘n intellek in die wet soos Paulus neem deur wie Hy hierdie dinge kon openbaar.  Dit is waarom Paulus, so ‘n verskriklike, ek kan amper sê ‘n tandeknersende vervolger van dié Weg was voordat hy verstaan het want hy was so bang die wet word aangetas. 

Die wet was vir hom so magtig want die wet was dieselfde as God.  Dit is die waarheid en dit is hierdie dinge wat ons moet verstaan.  Dus, ek sê weer, alles was aan die eerste Adam gegee en die eerste Adam het alles verloor en deur hom almal wat uit Adam kom. 

Ons het sterflik geword, die eerste Adam het die ewige lewe gehad.  Ons het sonde geword, die eerste Adam was sondeloos, ons het hulpeloos geword.   Die eerste Adam was kragtig onder God en het die standaard van God gehad, ons het daardie standaard verloor. 

Daarom kon Paulus sê in Romeine 3:23; 

23        want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. 

“Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God”.

Soos die “Engelse King James” sê:

“All haved sinned and come short of the glory of God”. 

As jy skyf skiet en jy skiet die kol so mis dat jy die hele skyf misskiet of jy skiet die kol so mis dat jy net die randjie van die kol nie raak nie, dan het jy in albei gevalle mis geskiet.  Die doel is jy moet daardie kol tref en ons het daardie kol gemis!

Party van ons sê, ek is darem nie sleg soos die ander ou nie, ek maak nie só of só nie.  Dit maak nie saak nie, jy het die kol gemis.  God soek net ‘n raakskoot.  God soek net ‘n kolskoot.   In God se ewigheid sal daar net diegene wees wat in die kol geskiet het. 

Wie kan dit doen? Nie een van ons nie.  Daarom het daar ‘n unieke Persoon in die geskiedenis van die wêreld verskyn en sy Naam is Jesus, die tweede Adam.  Hy het kom lewe.  Hy is gebore en het gelewe op hierdie aarde soos u en ek.  Daarom is daar een van die wondere, wat ons baie wonderlik uit Paulus uitkry dat hy van die Here Jesus praat as die mens Christus Jesus. 

Dit was een van die strydpunte dwarsdeur die eeue tot vandag toe nog oor Jesus.  Was Hy werklik mens of was Hy werklik God?  Was Hy halfmens of half God?  Wie was Hy? Hy was beide God en ook beide mens.  Die mens Christus Jesus.  Dit was absoluut noodsaaklik dat Hy die mens Christus Jesus, die Adam Christus Jesus moes word om vir ons te kom herstel wat Adam verloor het en dit het Hy gedoen. 

Toe Hy aan die kruis gehang het, dat Hy nie vir sy eie sonde, van sy eie misskiet van die kol, moes betaal nie maar vir u misskiet en vir my misskiet.  Halleluja! Prys die HERE!  Sodat ons in die geloof, in die geloof in Hom, en daardie geloof, bid ek uit die diepte van my hart, dat God vanmôre meer aan u sal openbaar - - - -

U sal vir my sê maar ek is ‘n gelowige, daarom is ek hier. 

- - - - dat God u die geloof beter kan laat verstaan en u dan laat sien, as u geloof het in die Here Jesus, soos Hy gekom het vir ons, dan word u aanvaar deur die Vader en u word beskou en behandel soos die eerste Adam was. 

U het dieselfde outoriteit. U het dieselfde stand voor God.  Omdat ons dit nie weet nie soos ons dit behoort te weet nie.  Omdat ons dit nie glo soos ons dit behoort te glo nie.  Dit is vir ons te wonderlik.  Die duiwel laat ons daarvan sê, jy moet jouself nie aanmatig nie, jy kan nie dit vir jouself toeëien nie, en jy kan nie dat vir jou toeëien nie, en ons luister na die stem van die duiwel. 

Dit is daarom dat ons nog so magteloos en kragteloos is.  Nie een van ons vanmôre in God, is meer hulpeloos nie.  Nie een van ons vanmôre is meer sterflik nie.  Die Here Jesus het self gesê die een wat in My glo sal nooit sterwe nie!  Hy het die lewe klaar vir ons terug gegee! Hy het die outoriteit vir ons klaar terug gegee! U en ek kan, moet, behoort, dooies op te wek, siekes gesond te maak, duiwels uit te drywe.  Ons gaan nie vanmôre praat oor die Gawes van die Heilige Gees nie.  Ons gaan nie praat oor die beloftes van die Here Jesus nie want ons sal nie naby klaar kry nie. 

Maar dit is u posisie: Die tweede Adam het dit vir u kom herstel en u moet begin lewe in die woord en u moet begin lewe in die gees en u moet begin lewe soos u geskilder word, soos van u gesê word in die Woord, nie soos uself van u sê nie.  Of, soos die wêreld van u sê nie of soos die duiwel van u sê nie.  Dáár kom die oorwinning.  Ons sal nog meer daarby kom.  

Ek wil weer met u ‘n stukkie lees uit;

Romeine 3:9-31; 

9          WAT dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie! Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is,

10        soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie en nie. 

11        Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. 

12        Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard.  Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. 

13        hul keel is ‘n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. 

14        Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. 

15        Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. 

16        Verwoesting en ellende is in hulle paaie,

17        en die weg van vrede ken hulle nie. 

18        Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. 

19        Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees;

20        aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.

Laat ek net vir ‘n oomblik hier eindig.  Ek het in ‘n vorige keer vir u duidelik gemaak van die spieël wat nie jou gesig kan was nie maar die spieël kan vir jou sê jou gesig is vuil, sodat jy jou kan was.  Laat ek dit dan vir u ook anders stel. 

Die wet van swaartekrag kan u nie in die lug laat opgaan nie maar die wet van swaartekrag kan vir u sê wat met u sal gebeur as u sal val.  Die wet kan my nie oplig nie, die wet kan my nie salig maak nie want nie een van ons kan die wet hou nie (onthou die kol) al sou u ook 99.99% van die wet vervul en daardie .01% van die wet nie vervul nie dan het u die kol misgeskiet. 

God is Heilig, sy standaard is absoluut.  Nie een van ons kan dit hou nie.  Daarom sê die wet vir u en vir my waar ons misskiet.  Maar Hy, Jesus ons Verlosser, het in die middel van die kol geskiet en hy het vir u en vir my, soos ons in die eerste Adam opgeneem is omdat ons uit hom gekom het, so is ons in die Raadsbesluit van God in die tweede Adam opgeneem. 

Maar ons moet dit ontvang uit die geloof.  As ek die Here Jesus werklik in my hart ontvang dan ontvang ek Hom in al sy volheid en ek ontvang Hom in al sy volmaaktheid en die Vader kon geen fout in Jesus vind nie.  Daarom sal God ook geen fout in u vind nie.  Daarom sê die woord: “Daarom is daar geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie”. 

Onthou die duiwel staan ook voor die Vader.  Die Vader ignoreer hom nie.  As die Vader enigsins in die minste van sy eie wet afwyk sal die Satan onmiddellik sy hand opsteek en sê: “Allerhoogste, nie so nie!” Dit is as Hy dan vir u glad nie veroordeel nie.  Omdat u in Christus Jesus is, is u as volmaak beskou en u moet uself ook so beskou met daardie dinge wat nog aan u kleef, ‘n ander veld wat ons nie nou op kan ingaan nie.  

Ons lees verder aan in Romeine 3:21-31;

21        MAAR nou is die geregtigheid - - - -

U moet tog let op daardie woord geregtigheid. 

- - - - van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig,

Ek moet net daar ‘n klein korreksie maak, ‘n baie belangrike korreksie.  Dit is nie heeltemal ‘n korrekte vertaling nie.  Die vertaling moet so wees:-

21        Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar langs ‘n ander weg as die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig,

Ons sal dit vir u verder duidelik maak. 

22        die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie;

23        want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

24        en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.

25        Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God -

26        om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat Hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. 

27        Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof.

28        Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet.

29        Of behoort God net aan die Jode, en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene,

Ons weet wat Paulus daarby bedoel, ons kan nie nou verder daarop ingaan nie.  Hierdie hele Romeine Boek is aan Israeliete geskrywe. 

30        aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenes sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenes deur die geloof.

31        Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die wet.

Ons moet sien hoe word die wet nou bevestig.  Ek kan dit maar weer vir u vooruit sê, die wet is bevestig juis omdat die Here Jesus daardie wet volkome gehou het waar niemand dit kon hou nie selfs nie eers die eerste Adam kon dit hou nie en daar het die val gekom en u en ek ook daardeur.  Dus u en ek is aangewese, absoluut aangewese op geloof in die Here Jesus en u moet dan verstaan hoe om daardie geloof te beoefen en hoe om daardie geloof in u lewe in werking te laat kom. 

Die tweede Adam soos die eerste Adam, wat weer uit God gebore is maar ook uit ‘n vrou, het dieselfde versoeking as u en ek asook die eerste Adam, ondergaan maar sonder die sonde. 

Kom ons lees Hebreërs 2:16-18; 

(Dit is daar in Hebreërs 2, waar die vraag gevra word: “Hoe sal ons dan ontvlug as ons so ‘n groot saligheid verontagsaam?”).

16        Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom. 

17        Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. 

18        Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word. 

Nie net alleen het Hy u gereinig nie, het Hy u, ons, geregverdig voor die Vader.  Hy is ook daar om ons te help want Hy is nie in daardie opsig verhewe bokant u en my nie.  Hy het aan ons kom gelyk word en Hy het dieselfde versoekinge kom verduur. 

As u ook in versoeking is en u het ook self oor daardie versoeking geval dan neem daardie versoeking waaroor u geval het nie u geregtigheid voor God weg nie want u geregtigheid lê nie meer in u gehoorsaamheid nie.  U geregtigheid lê nou in Christus.  Christus word nie van u weggeneem wanneer u gesondig het nie, net u gemeenskap met u Vader word weggeneem. 

Daar is nou ‘n gevoel, net soos tussen twee vriende of ‘n man en ‘n vrou, as julle met mekaar rusie gekry het, het julle nou nie geskei nie, julle het net julle vrymoedigheid met mekaar verloor.  Dit word herstel deur belydenis en restitusie.  Dit is baie belangrik dat u dit sal verstaan. 

Ons lees uit Galásiërs 4:4-5.

4          Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,

Baie belangrik!

5          om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang

Nie net die feit dat Hy uit ‘n vrou gebore is, is hier baie belangrik nie maar die feit dat Hy onder die wet gebore is om diegene wat onder die wet was (wie anders is dit as Israel) los te koop en aan ons te gee sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. 

Daardie aanneming, wat ‘n geweldige waarheid is daarin.  U vind dit ook in Romeine 8:23 en Romeine 9, die hele hoofstuk.  Lees waar hy ook weer daaroor praat.  Ek moet baie haastig praat om hierdie groot waarhede ten minste by u so tuis te bring dat uself daaroor kan bid en uself daaroor kan nadink. 

Hierdie aanneming tot kinders (lees gerus ons Efésiërs boek vir meer duidelikheid oor die aanneming) sodat u en ek werklik kan verstaan as God se erfgename, as dié wat medeseggenskap het saam met die Here Jesus en ook mede-erfgename saam met Hom. 

Soos Hy aan die Efésiërs skrywe: 

Dat ons saam met die Here Jesus in die hemele gesete is.

Dat ons saam met Hom opgestaan het uit die dode. 

Dat ons saam met Hom sal regeer.

Maar: Dat ons daardie heerskappy reeds nou al kan begin, as ons net ten volle ons posisie besef, dat daardie wet volkome bevredig is. 

Dat ons dus ook volkome wets en wettige aanspraak het op al die beloftes en al die posisies van God. 

Halleluja!  Prys die Naam van die HERE!

Nou moet ek nog in verband hiermee, ook nog weer vir u lees uit:

Hebreërs 4:14-16;  (Luister mooi hierna)

14        TERWYL ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou.

15        Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.

16        Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. 

Ek gaan nie nou verder tyd neem om daarop in te gaan nie, dit sal in die loop van wat ek nog gaan sê ook duideliker word.

In hierdie hele plaasvervanging van die tweede Adam, dat Hy in u en my plek gekom het, luister mooi, het Jesus, die Seun van die mens en die Seun van God, die plaasvervangende Israeliet kom word. 

Die plaasvervangende Israeliet!

Ons het nog altyd die gedagte hier en ek ook maar omdat ons van kleins af in verskillende kerke waar ons in was, het ons geleer van plaasvervanging.  Ons het geleer dat die Here Jesus in ons plek gesterf het.  Prys die HERE!  Dat Hy ons sondes op Hom geneem het, reg genoeg.  Maar ons het nie geleer nie omdat ons nie verstaan het nie, die unieke posisie van die Here Jesus ten opsigte van sy volk Israel, naamlik dat Hy ook ons plaasvervangende lewe vir ons gelei het en nie net ons plaasvervangende dood vir ons gesterf het nie. 

Daar was die Éen wat die wet volkome vervul het in al sy eise wat die wet gestel het, “All its demands”.  Die wat in Hom glo het in die oë van die Vader, ook die wet vervul.  In daardie opsig het Hy dus vir u en vir my, ons plaasvervangende Israeliet geword en daarom kon Paulus ook skrywe aan die Kolossense wanneer hy van die Here Jesus praat. 

Kolossense 3:4; 

4          Wanneer Christus. Wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word. 

Dit is miskien vir u tot vandag toe net ‘n mooi teks maar dit is ‘n geweldige waarheid en krag wat daarin is. 

Christus is ons lewe!  Christus is ons volmaakte lewe.  Deur geloof in Hom kan ek enige oomblik opkyk in die aangesig van die Vader en sê: “Abba Vader!”, en hy sê, goed so My seun, goed so My dogter.  Ek kyk na jou, in My Seun, is jy in die kol. 

Halleluja!  Prys die HERE!

Ons sal baie meer ‘n oorwinnings lewe lei wanneer ons hierdie dinge begin in te sien.  So het Hy dan geword ons Verteenwoordigende Israeliet.  Luister nou mooi, daarom het ek hierdie neergeskrywe dat ek nie dalk ‘n fout maak nie.  Hy het ons Verteenwoordigende Israeliet geword, in Hom het elkeen wat waarlik in Hom glo, die wet volbring. 

Die wet volbring!. 

Moenie nou hieruit ‘n verkeerde gevolgtrekking uitmaak nie.  Paulus sê gladnie en ek sê ook nie as jy dit glo, jy nou ‘n losbandige lewe kan lei nie.  Nee gladnie, nou sal u juis nog meer volgens die wet wil lewe as ooit te vore, maar volgens die gees van die wet en nie die letter van die wet nie.   Want nou het Hy begin om juis daardie nuwe verbond wat Hy vir Israel gaan gee met sy wederkoms, waar elkeen so gaan wees, waar u en ek dit nou al kan word. 

Hy neem daardie wet, Jeremia 31, Hebreërs 8 en Hy neem daardie wet en skryf dit in ons harte.  Hy sit dit in ons verstand sodat dit nie nodig sal wees vir die een om vir die ander een te sê: “Ken die HERE”, nie.  Maar almal sal die HERE ken, van die kleinste tot die grootste. 

U en ek sal dan nie nodig hê om te vra wat is reg en verkeerd nie.  Wat is goed en wat is kwaad nie.  Die ding, as ek dit mag noem, miskien nie ‘n baie verhewe woord om van die kansel af te gebruik nie maar ons gebruik dit tog in die algemene taal, dan sal die duiwel ons nie met so ‘n slapriem vang as wat hy vir Eva gevang het nie. 

Wat is reg? Die boom van kennis van goed en kwaad.  Want die Gees van God sal hier in jou hart vir jou sê wat is goed en wat is kwaad.  As die HERE ons genade gee gaan ek eendag vir u, as die HERE wil, ‘n boodskap daaroor bring. 

In baie gevalle, wat vir die een reg is, is vir die ander een verkeerd in die gees.  ‘n Babatjie kan ‘n koppie van ‘n tafel afstamp maar hy het dit nie moedswillig gedoen nie, maar as u en ek dit moedswillig doen dan is dit ‘n ander saak.  Moenie laat dit vir u op ‘n verkeerde spoor bring nie.   Ek sê net weer, Jesus Christus het ons Verteenwoordigende Israeliet geword.  In Hom het elkeen wat waarlik in Jesus glo die wet volbring. 

Ek lees vir u Romeine 3:22;

22        die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie;

Geregtigheid vir die wat glo in Jesus Christus.

Dit is Paulus wat vir ons leer wat die begrippe “die geregtigheid van God” en “sonde” beteken. 

Wat is sonde?

Nou Johannes sê in:

1 Johannes 3:4;

4          Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. 

1)  Die sonde is die oortreding van die wet.   

Sonde is wetteloosheid. 

Die Engelse Kings James sê: “Sin is the transgression of the law, the cutting across the law”.  Die verbreking, jy loop dwarsoor die wet.  Dit is sonde.  Sonde is dus ‘n oortreding. 

Ons sien dit weer: “almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God”. 

2)  Sonde is ook ongeregtigheid.

In hierdie hele opset.

3)  Sonde is ook ‘n fout. 

Dat jy die kol misgeskiet het. 

4)  Sonde is ‘n betreding. 

‘n “tresspass”, waar ek met my wil op die terrein van die Goddelike wil, teenstrydig met Hom beweeg, dit is sonde.  Die Heilige Gees wat die wet in my hart skrywe sal dit al duideliker en duideliker vir my bring.  Hoe meer ek dit net aanvaar het - ek is die geregtigheid van God in Jesus Christus omdat ek in Hom glo - nou sal die Heilige Gees vir my opvoed en die Heilige Gees sal my bring na die berg van Sy Verheerliking. 

5)  Sonde is wetteloosheid. 

Of geestelike anargie en watter anargie veroorsaak sonde nie dikwels nie.  Kyk maar byvoorbeeld, ‘n persoon wat oor ‘n rooi verkeerslig ry, hy oortree die wet en so aan.

6)  Sonde is ook ongeloof. 

Ongeloof is ‘n belediging vir die Goddelike waaragtigheid.  Soos die Here Jesus sê aangaande die Heilige Gees:

Johannes 16:8-9;

8          en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel:

9          van sonde, omdat hulle in My nie glo nie;

“Wanneer Hy kom sal Hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel omdat hulle in My nie glo nie.”

Laat ek dit weer vir u bevestig, al is dit ook al wat u vanmôre met u huistoe neem.  U het geen uitweg nie.  Ons het geen uitweg nie behalwe geloof in die Here Jesus! 

Maar as ons die geloof het in die Here Jesus, het jy in essensie niks meer nodig nie want Jesus het vir jou en vir my die tweede Adam kom word.  Hy het die wet van God vervul, die geregtigheid van God vir ons kom word en so aan.  Ek sal dit nou-nou met u behandel.  Voordat ek van sonde afstap wil ek net vir u hier wys, dit leer ons deur die Apostel Paulus, alles, alles, wat nie uit die geloof is nie, is sonde. 

Romeine 14:23; 

23        Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie; en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. 

Hierin sondig ons daagliks en dikwels.  Maar dit maak u nie nou ‘n kind van die duiwel nie, dit neem nie u kindskap van u Vader af weg nie.  Dit ontneem net u krag as u dit nie in die geloof doen nie. 

Nou die geregtigheid van God. 

Kom ons kyk hoe pragtig die Apostel Paulus dit vir ons bring, die geregtigheid van God, uit:

Romeine 3:21;

21        MAAR nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. 

Onthou wat ek vir u gesê het dit is nie die regte vertaling nie. 

Die vertaling is soos volg:

21        MAAR nou is die geregtigheid van God geopenbaar langs ‘n ander weg as die wet , terwyl die wet en die profete daarvan getuig. 

Laat ek dit eers vir u kortliks duidelik maak en dan gaan ek vir u ‘n paar besonderhede gee. 

Die geregtigheid van God kan nie deur die wet bereik word nie.  Want nie een van ons kan die wet hou nie.  Dus, is ons almal verdoem, ons is verlore, daarom het God vir ons ‘n weg van geregtigheid gemaak, langs ‘n ander weg as die wet.  Weet u wat is daardie wet, wat is daardie weg?  Jesus, die weg, die waarheid en die lewe!  Hy het sy Seun gestuur om die wet vir u en vir my te kom onderhou.  Volmaak, in die middel van die kol.  Wat u en ek nodig het om daardie geregtigheid van God te bekom, is om in Jesus te glo en dit te sê. 

Wat beteken dit om in Jesus te glo? 

Dit is ons ander probleem.  Ek het baie daarmee geworstel en u moet maar verskoon as party van my verklarings ‘n bietjie naïef of kinderlik klink.  Moet ek nou al die kennis van die biochemie, dierkunde en al die samestellings hê van die koringkorrel voordat daardie stukkie brood wat ek eet, my kan voed?  Nee, al wat ek nodig het as ek honger is, eet die stukkie brood.  Of jy sy chemiese samestelling ken of nie, hy sal jou voed maar dit is wonderlik as jy weet hoe werk dit in jou maag.  Tenminste vir my is dit baie interessant.  Ek ken nie naby al die chemiese reaksies en dinge nie. 

Dieselfde met die mens, die mense word gered deur die Naam van Jesus en daarom word die mense ook gesond deur die Naam van Jesus, sonder dat hulle al die fynere besonderhede wat ek met u behandel, juis verstaan. 

Maar vir u en my, as God se kinders wat ook na “volwassenheid” groei is dit baie noodsaaklik dat ek sal verstaan wat beteken die Naam van Jesus.  Dan, as ek na “volwassenheid” gaan en ek verstaan die chemiese reaksies van daardie brood wat ek eet, is dit baie beter vir my. 

Netso met die Here Jesus, “Langs die ander weg as die wet” het die Here Jesus my geregtigheid kom word.  Die geregtigheid van God kan ek nou verstaan daarom het ek nou dit vir u hier neergeskrywe. 

Luister mooi, u sal dit seker nie kan onthou nie, maar as u na die kasset luister en dit ‘n paar keer herhaal sal u dit later beter kan volg. 

Die geregtigheid is nie soseer ‘n karaktertrek van God nie, ook nie die veranderde karakter van die gelowige nie, maar Christus self. 

Die geregtigheid van God is Jesus self. 

Hy wat in ons plek en vir ons elke eis van die wet vervul het en deur die toerekening van God geword het vir my.   Soos hy gesê het in sy brief aan die Korinthiërs, (1:30) bekende en geliefde teks by baie van ons maar na vanmôre sal u dit beter verstaan. 

1 Korinthiërs 1:30;

30        Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. 

 

Christus is my geregtigheid.

Christus is my verlossing.

Christus is my wysheid.

Christus is my heiligmaking.

Meer as dit eis die Vader nie van u en my nie.  Christus is God se geregtigheid.  Prys die naam van die HERE!

Kom ons kyk nou in verband met Israel. 

Ek lees Jeremia 23:5-6;

Dan sal u ook mooi verstaan, ons as Israeliete.

5          KYK, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. 

6          In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.

“DIE HERE ONS GEREGTIGHEID”.

Prys die HERE!

Nie jou geregtigheid wat jy probeer verkry het deur die onderhou van die wet nie.  Elke keer maar faal, elke keer as jy nou dink jy het baie wonderlik gedoen, dan die volgende oomblik lê jy plat op die grond.  My broer en suster, Jesus is jou geregtigheid.  Hy is die geregtigheid van God, vir u en vir my. 

Nou wil ek hier vir u ‘n mooi stukkie lees wat uitgehaal is uit John Bunyan se boek.  As u ooit eendag tyd kry in hierdie vreeslike ou besige wêreld, lees tog; “Die Pelgrim se Reis na die Ewigheid”. 

Maar luister hier, in hierdie verband. 

“Die gelowige in Christus is nou deur genade omhul, “surrounded”, deur so ‘n volkome en salige geregtigheid dat die wet van berg Sinai geen fout of vermindering daarin kon vind nie.  Dit is wat genoem word die geregtigheid van God deur geloof”.  Dit is John Bunyan wat so sê. 

Daarom kan die apostel Paulus dit sê in hierdie welbekende Skrif wat ons en elke kind van die HERE goed ken. 

Ek gaan dit vir u lees in:

2 Korinthiërs 5:21;

21           Want Hy - - -

Dit is nou die Vader.

            - - - het Hom - - -

Dit is die Seun,

            - - - wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. 

My broer en suster, ek vra u, wanneer gaan u dit glo, al die ou gesukkel in die lewe, sonde en val, al hierdie dinge. 

God het vir Jesus gemaak sy geregtigheid vir u en vir my. 

Daar is nog baie sulke Skrifte. 

‘n Ander heerlike waarheid in:

Romeine 3:24; 

24        en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. 

 

Wat is verlossing?

Ons almal praat van verlossing.  Dan dink die meeste van ons aan verlossing, in dié sin, dat ons hemel toegaan.  Andere praat ook in dié sin, o, jy is nog nie verlos nie. 

Jy wat vir ‘n ander een sê: “Jy is nog nie verlos nie”, weet jy waarvan jy praat? Jy kan alleen net praat volgens God se woord want u het nie die wysheid uit uself nie en ek ook nie die wysheid uit myself nie! 

Kom ons bly by die woord. 

Die verlossing; hulle word deur Sy genade verniet geregverdig deur die verlossing wat in Jesus Christus is. 

Wat is hierdie verlossing in Jesus Christus?

Nou, die slim mense, ek haal dit maar ook uit hulle boeke, ek wil nie hê u moet vanmôre iets van my dink nie, u moet ook nie dink ek is slim nie.  Ek het die dinge bestudeer en ek dank God ook vir dít wat Hy aan my geopenbaar het, maar daar is niks van myself nie. 

Hierdie woord verlossing?

Onthou u 1 Korinthiërs 1:30;

30        Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.

 

Verlossing!  Net soos Jesus my geregtigheid is, so is Jesus my verlossing.  Ek is verlos want Jesus is my verlossing.  Daar is niks wat jou bind as jy in Jesus glo nie.  Moenie laat mense van allerhande bindinge en al daardie dinge na jou toe kom nie.  As jy ‘n waaragtige gelowige is en jy glo in Jesus, dan is Jesus jou verlossing.  Nou vra ek dan, as Jesus my verlossing is watter Satan kan my dan nog bind?

 

Maar verlossing het hierdie aspekte:

Die Grieke sê die eerste een is - “Agorazo”

Dit is die Griekse woord om in die mark te koop.  In die mark te koop, die slawemark, onder die doodvonnis, elke een van ons is in die slawemark van Satan en het die doodsvonnis oor ons uitgespreek. 

Toe die verlossing van Jesus kom toe het Hy my in daardie slawemark waar ek onder die doodvonnis staan, kom koop. 

Halleluja! 

U en ek is gekoop in die slawemark. 

Nou kom ons kyk wat dit beteken. 

Romeine 7:14;

14        Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde.

Eségiël 18:4;

4          Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun – hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe. 

Elkeen, dié siel wat sondig moet sterwe en ons almal het gesondig en so aan. 

Johannes 3:18-19; 

18        Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie. 

19        En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos. 

Die koopprys is die bloed van die Verlosser, wat in hulle plek kom sterf het en daar is baie Skrifte daarvoor. 

Die tweede betekenis van verlossing:

Waar die eerste een is - “Agorazo”, in die slawemark te koop,

Is die tweede betekenis - “Exagorazo”, uit die slawemark te koop. 

Om uit die slawemark uit te koop. 

Die verloste sal nooit weer te koop aangebied word nie.  Nooit weer nie, as jy geloof in Jesus het. 

Die derde betekenis is - “Lutroo”, om los te maak, om vry te maak deur die betaling van ‘n prys. 

 

Daarom sê die Here Jesus:

Hy vir wie die Seun vrygemaak het, is waaragtig vry - Johannes 8:36.

 

Verlossing deur ‘n offerande en deur krag.  Christus het die prys betaal, die Heilige Gees bring die verlossing.

Romeine 8:2; 

2          Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. 

Nog baie ander Skrifte stem daarmee saam. 

Laat ek hierdie gedeeltetjie net vir u so opsom: (dit is vir my baie kosbaar).

Die evangeliste, Matthéüs, Markus , Lukas en Johannes, het ons vertel hoe dit gebeur het, met ander woorde, dat Jesus vir ons gebore is, gesterwe het aan die kruis ensovoorts. 

Hulle het vir ons vertel hoe dit gebeur het. 

Paulus vertel ons, hoe dit werk, en wat dit beteken!

Die evangeliste vertel ons as jy ‘n stukkie brood eet sal jy nie doodgaan van die honger nie. 

Paulus kom vertel vir ons wat werklik binne jou aangaan. 

Vir my is dit wonderlik, dit maak my verlossing en my voeding vir my soveel meer werd. 

Versoening.

Romeine 3:25; 

U moet maar die res ook lees. 

25        Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys - - - -

Altyd weer die geregtigheid te bewys. 

- - - - deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God -

Hoe kan God my sondes ongestraf laat bly en nog regverdig wees?  Deur dit op sy Seun te laai en ek moet dit glo.  Dan kan ek met God versoen raak.  Dit is versoening!  Prys die HERE!

In die Ou Testament spreek die versoendeksel baie duidelik daarvan waar die bloed van stiere en ramme besprinkel word en die Here Jesus in die hemelse, sy eie bloed op die versoendeksel besprinkel, so, om met ons weer ons gemeenskap, - - - -

of soos die Engelse sê, “communion, to restore our communion”. 

 - - - -  met God te herstel. 

Daar is geen gedagte in versoening van, om ‘n vertoornde en wraaksugtige God te gaan paai nie, maar om reg aan sy heilige wet te laat geskied en dit vir hom moontlik te maak om absoluut regverdig te wees wanneer Hy genade betoon.  Dit is ‘n heidense gedagte, daarom word allerhande offerandes voor die afgode geoffer en selfs kinders word deur die vuur gestuur want die vertoornde God moet nou gepaai word. 

My broer en suster, onse God laat Hom nie paai nie, want Hy is ‘n regverdige God.  Hy het sy Seun gegee sodat Hy absoluut regverdig kan wees, wanneer Hy u en my red, wanneer Hy u en my verlos, want die volle prys is betaal.  Dít is versoening!

Dan is daar nog sy geregtigheid.

Dan is daar nog sy regverdigmaking. 

Dan is daar nog om sy wet te bevestig. 

Dan is daar nog aanneming tot kinders.

Maar baie hiervan sal u in my Reeks kry in “Die Boek van Romeine”, waarin ek hierdie dinge behandel het. 

Ek voel net dit is absoluut noodsaaklik dat u en ek hierdie dinge moet weet want ons het dit baie nodig in hierdie tyd waarin ons lewe.

God seën u in Jesus Naam. 

Amen.


Hoofstuk 4

Die liggaam van Christus

Kasset No. B1136 [20-1-91]

 

Deel 3 - Die liggaam van Christus.

Ons het gekom naamlik by die 3de aflewering van ons reeks boodskappe oor die openbaringe van Paulus, meer korrek aan Paulus of deur Paulus.  Vanmôre wil ek, as ek die boodskap mag opsom, wil ek met u praat oor die liggaam van Christus en die geestesgawes, openbaringe wat ons nie op ‘n ander plek in die Bybel sal kry nie maar net in die geskrifte van die Apostel Paulus.  Soos ons nou alreeds gebid het, glo ek dat die HERE u vanmôre baie ryklik en besonders gaan seën. 

Ter inleiding wil ek dan vir u ‘n opsomming gee waaroor ek met u vanoggend gaan praat.  Ek wil met u dus praat oor:

1)      Die Liggaam van Christus.

2)      Die Gemeente van Christus, wat sy liggaam is.

3)      Die Bedieninge van ‘n opgestane Here Jesus.

4)      Die Gawes van die Heilige Gees.

5)      Die Vrug van die Heilige Gees

6)      Die Natuurlike, Geestelike en Vleeslike mens.

7)      Die Geestesstryd.

8)      Die Oorwinnaarslewe.

9)      Die Dood.

10)     Die Eerste en Tweede Opstanding. 

11)  Die Hereniging van Israel en Juda.

U kan sien dit is ‘n baie belangrike en vol lys van dinge wat ek met u oor wil praat en ek sal net met elkeen u aandag daarop kan vestig.  Miskien gee die Here ons ‘n geleentheid om in meer besonderhede met u op hierdie dinge in te gaan in die loop van hierdie jaar. 

Baie van hierdie dinge het ons op kasset.  Jare gelede het ons dit in Bybel studies behandel en het reekse kassette daaroor en ons sal baie bly wees as u dit sal bestel en bestudeer. 

Voordat ek dan verder gaan, luister my broer en suster, ons moet nie passief in ons geestelike Christelike lewens wees nie. 

Die Apostel Paulus skryf aan die Romeine in:

Romeine 12:11; 

11         wees nie traag in die ywer nie; wees vurig van gees; dien die Here. 

Die tyd is verby vir u en vir my om maar net soos ‘n stukkie hout op die stroom saam te drywe.  Dit is hoogtyd dat ons begin lewe kry.  Die Here Jesus het die wet so opgesom: Hy het gesê in die eerste instansie moet jy die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand en al jou kragte.  Dit beteken ‘n inspanning my broer en suster.  En jou naaste soos jouself.  Jy moet jou self inspan om God te dien, alles val nie sommer net uit die hemel uit nie.  Dit is waarom die Christendom in die toestand is waar ons vandag alreeds is, omdat ons te onbetrokke in ons lewens is.  Dan skryf die skrywer aan die Hebreërs ook in:

Hebreërs 11:6; ( Dit is so belangrik)

6          En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek. 

Die “King James” sê: “Who diligently seek him”

Die “Amplified New Testament” sê: “Who earnestly and diligently seek him”

Ons moet God ernstig soek dan sal ons ook vir God vind. 

Ek neem dan my Skriflesing vir eers uit:

1 Korinthiërs 12 1-31;

1          EN wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie.

2          Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode net soos julle ook al gelei is.

3          Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

4          Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees;

5          en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here;

6          en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk.

7          Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.

8          Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees;

9          aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;

10        aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.

11        Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.

12        WANT net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus.

13        Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.

14        Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie.

15           As die voet sou sê: Omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie - behoort hy daarom nie aan die liggaam nie?

16           En as die oor sou sê: Omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie - behoort hy daarom nie aan die liggaam nie?

17        As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees?

18        Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos Hy gewil het.

19        As almal een lid was, waar sou die liggaam wees?

20        Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam.

21        En die oog kan nie vir die hand sê: Ek het jou nie nodig nie; of ook die hoof vir die voete: Ek het julIe nie nodig nie.

22        Maar veel eerder is dié lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk;

23        en dié lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer, en so het ons onsierlike lede oorvloediger sierIikheid,

24        terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie; maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee,

25        sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra.

26        En as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly.

27        Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik

28        En God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale.

29        Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie?

30        Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê?

31        Maar beywer julle met die oog op die beste gawes; en ek wys julle ‘n nog uitnemender weg.

 

1)  Die Liggaam van Christus. 

Dit is baie hier gesê.  Maar die belangrikste deel hier is dat die gemeente die liggaam van Christus is.  Christus is in hierdie tyd in sy liggaam en is sy liggaam die gemeente.  Dit is omdat sy liggaam so swak is, dit is omdat sy liggaam so onkundig is, dit is omdat sy liggaam so ongees vervuld is, dat Christus self nie ‘n manifestasie op hierdie aarde is nie. 

Ons praat almal van die wederkoms van onse Here Jesus, ons kyk almal met reikhalsende verlange daarna uit dat hierdie selfde Jesus wat van die dissipels opgeneem was net weer so sal kom.  Hy is in sy fisiese liggaam aan die regterhand van die Vader.  Maar dit was nie die hoofbedoeling van God nie.   Daar was eens op ‘n tyd ‘n stryd in die hemele toe Satan, Christus en God se plek wou neem en selfs soos die Allerhoogste wou gewees het.

Hy is daar uitgewerp en van daardie tyd af is daar geen dispuut aangaande die Christus self nie.  Maar daar is ‘n dispuut aangaande die mens.  Daarom het hy na die aarde toe gekom, die Satan, om te kom rondloop.  Hy het Adam tot ‘n val gebring en vir ons almal daardeur.  Hy daag as ‘t ware vir God uit om te sê, “U kan dié Adam nooit weer herstel nie.  U kan dít wat U begin het nie daar stel en sê daar staan dít soos Ek dit in die begin beoog en bedoel het nie”. 

 

Dit is waaroor die stryd gaan.  Nou rus daar op u en my ‘n geweldige verantwoordelikheid, dat voor die wederkoms van die Here Jesus, voor die opstanding en voor die opwekking van die dooies en die verheerliking van die mens se liggaam, dat hierdie verganklike met die onverganklike beklee sal word en hierdie sterflike met die onsterflikheid.  Dat ons weer sal wees soos die Here Jesus self is, want dit is die eindpatroon en die einddoel waarna dit gaan. 

 

2)  Die Gemeente van Christus. 

Maar in hierdie tyd nog, van stryd en vernedering, het God vir Homself ‘n liggaam gekies waarin die Christus Homself wil openbaar en die Here Jesus in volle en heerlike werking wil wees.  Hier is sy verskillende ledemate, die oog, oor, hand, voet ensovoorts, en elke deel van die liggaam het sy afsonderlike funksie om te verrig. 

Die kerk, die gemeente het vanaf die dood van die apostels, toe die dwalinge begin inkom het, doodgegaan.  Ons het ‘n verlamde gemeente geword.  Die moderne Gemeente het passief en onaktief geword.  Alles wentel nou om die Voorganger.  Daar is die predikant, die pastoor, hy het die gawes, tenminste word hy seker daarvoor betaal.  Hy moet vir ons preek, hy moet die diens open en hy moet die diens sluit. 

In ons groot kerke sit almal doodstil, wat hulle toegelaat word is om ‘n psalm en gesang saam te sing.  Verder is hy morsdood.  Daar is geen krag of manifestasie nie.  Ek sê dit vanmôre nie om iemand af te takel nie, ek moet my punt tuisbring.  Ek was ‘n getroue kerkganger in een van ons groot kerke vandat ek my verstand het, en ek was lief vir die HERE en ek was gereeld in die diens. 

 

Maar ek het nooit eers gesien dat God ‘n mens gesond maak nie.  Ek het nooit gehoor dat een in ‘n vreemde taal praat nie, nooit gehoor dat een profeteer nie.  Ek het dit nie gesien nie en ek het dit ook nie geleer nie en ek het nooit daaraan gedink nie.  Ek het dit nie eers verwag nie, totdat, deur die genade van die HERE, ek in Pinkster gekom het. 

Watter heerlike wonderwerke het ek nie in my lewe gesien nie en mense kan sê ek jok, ek weet ék hét dit gesien. 

Toe ek nou self vir die HERE begin werk het, dank ek die HERE dat ook in my eenvoudigheid kan ek vanmôre vir u baie mense wys wie die HERE wonderbaarlik gesond gemaak het, van kankers en enige soort siektes wat jy aan kan dink.  Die HERE het werklik kreupeles laat loop in my bediening.  Die HERE het mense uit hulle rystoele laat opspring. 

Prys Sy wonderlike Naam.  

Ons tyd is kort maar dit is baie belangrik hierdie, dat ons die liggaam verwaarloos het.  Ons het nie gekyk wie is die oog in die gemeente nie.   Wie is die oor? Wie is die hand? Wie is die voet? Ons sal nou-nou kom by die bedieninge van ‘n opgestane Here Jesus. 

Ek wil vir u wys hoedat ons moet bid en daarna moet strewe dat ons genade sal kry dat God vir ons manne sal opwek in die gemeente wat vir ons sal uitwys wie sy kudde is, net soos ‘n goeie herder sy kudde kan deurkyk.  Dit is nog altyd ‘n wonderwerk hoedat ‘n goeie herder, boer of sy goeie ou skaapwagter, vir jou van elke skaap kan sê watter siekte hy gehad het, hoeveel lammers, merke ensovoorts. 

So moet God vir ons herders opwek wat daardie ore, oë, hande en voete kan ontdek en die gemeente so kan lei en so kan leer en rig dat die een nie vir die ander kan sê ek het jou nie nodig nie.  Die liggaam het almal nodig.  As ek nou in die vorm van ‘n liggaam, as u nou na my sal kyk, dit sê hier dat die hoof kan nie vir die voete sê ek het jou nie nodig nie. 

Hoe sou hierdie kop van my vanmôre hier by u kon wees as daar nie voete was om my hier te bring nie?  Maar ons is heeltemal tevrede om die gemeente, wat die liggaam van Christus is, ‘n mank of verlamde of ‘n opgesnyde liggaam te hê.  Ongelukkig laat die tyd my nie toe om verder daarmee voort te gaan nie. 

 

Ons sluit aan daarby die bedieninge.  Hierdie van die liggaam, die uitleg daarvan, die uiteensetting daarvan, kry ons in geen ander deel van die Bybel nie behalwe deur die apostel Paulus.  Laat ons God dank vir so ‘n heerlike openbaring as oor die liggaam van Christus. 

 

3)  Die Bedieninge van ‘n Opgestane Here Jesus. 

Ons lees uit:

Efésiërs 4 11-16. 

11        En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,

12        om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,

13        totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;

14        sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring;

15        maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus,

16        uit wie die hele liggaam - goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate - die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.

Wat ‘n wêreld van betekenis is hier en ek kan onmoontlik in besonderhede daarop ingaan maar ons het dit ook op ‘n reeks kassette wat ons jare gelede met ons gemeente in Vereeniging gedeel het. (Ook nou beskikbaar in boekvorm)

Maar kortliks, die HERE het gegee; apostels, profete, herders, leraars, evangeliste.  Die vyf bedieninge, die getal vyf versimboliseer onder andere genade, dit is gawes, bedieninge van God aan die gemeente.  ‘n Man wat ‘n apostoliesebediening het of ‘n profetiesebediening of ‘n herderlikebediening of ‘n evangeliesebediening of ‘n leraarbediening is ‘n gawe van God aan die gemeente.  Dit moes nooit verdwyn het nie. 

 

Maar die Apostel Paulus waarsku die ouderlinge van Éfese - - - -

In Handelinge 20:27-31;

27        Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. 

28        Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het. 

29        Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. 

30        Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan.

31        Daarom moet julle waak en onthou dat ek drie jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. 

- - - - dat na sy heengaan dat daar wrede wolwe sou kom wat die gemeente nie sou spaar nie. 

 

As jy in die kerk geskiedenis sou gaan, dan sien jy dit is presies wat gebeur het.  Daardie wrede wolwe, dit maak dit nog soveel meer gevaarliker, soveel meer belangrik dat ons dit moet weet, daardie wrede wolwe was nie tiranne soos die Pous wat 50 miljoen martelare (Protestante) doodgemaak het nie of die tiran soos die keiser wat miljoene Christene doodgemaak het van die eerste drie eeue nie. 

 

Die wrede wolwe, waarsku die Apostel Paulus, sou uit die geledere van die kerk self kom.  Uit die gemeente, uit die broeders, met ander woorde hy sou ‘n vals broeder wees maar hy sou terselfdertyd so wonderlik wees dat niemand dit sou agterkom nie. 

Met alle respek, as ons terugkyk in die kerkgeskiedenis, dan sien ons van hierdie wrede wolwe was niemand anders as die ou vrome kerkvaders self nie.  Soos byvoorbeeld die ou vrome kerkvader Augustinus, verskriklike dwalinge geleer en ter selwertyd dit in sulke vrome terme getooi dat hy vandag nog as een van die groot “studiestukke” is vir elke teologiese student. 

Die Augustinus het byvoorbeeld gesê, God het weggedoen met Israel en Hy het die kerk in die plek van Israel geplaas.  Dit is vandag nog iets van die vroomste dinge van die wat tot bekering kom of jy swart, wit, geel of rooi is, as jy tot bekering kom dan word jy die nuwe Israel in die nuwe verbondsvolk en jy ontvang die verbondsteken en so aan.  Onder andere die besprenkeling van babas. 

 

Paulus sê hier in Efésiërs 4:12,14,15; - - - - -

12        om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus,

14        sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring;

15        maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus,

- - - - - sodat die gemeente met ‘n volmaakte Hoof, die Here Jesus self, dat Hy tog nie moet sukkel met ‘n gebreklike liggaam nie. 

Hoe sou my kop gedra word deur ‘n paar ou lam voetjies en gebreklike beentjies en hoe sou ek kon praat as my longe nie sterk genoeg was nie.  Selfs my hart en spysvertering en al daardie dinge nie reg gefunksioneer het nie? 

 

Ek roem nie daarin nie maar, daarom, deur God se genade het ek nog altyd deur die jare, omdat ek God se dienskneg is, altyd daarna gestrewe om hierdie liggaam fiks te hou as ‘n offergawe aan my God.  Ek wil dit vir u sê, u kan daarvan dink wat u wil, ek het vanmôre geoefen en ek doen dit elke môre, maar veral ‘n Sondag.  Party oggende voel ek nie lekker noudat ek ouer word nie maar ek doen my oefeninge elke oggend voordat ek kom preek want my liggaam moet fiks wees.  Ek sê vir u ek voel lekker in my liggaam.  Ek eet op ‘n spesiale manier sodat my liggaam kan sterk wees om God se boodskapper te wees want Hy moet deur my praat.  Hy het dit so verordineer.

 

Maar so die liggaam, die gemeente, dit is ‘n pragtige oog, almal sing en besing vir Jesus en Hy is werd om besing te word.  Almal verheerlik vir Jesus en Hy is werd om verheerlik te word.  Maar hoe moet Hy Homself manifesteer, hoe moet Hy beweeg?  Hy het ‘n gebreklike liggaam.  Hy het ‘n liggaam wat nie eers weet wat sy funksie is nie.  Die liggaam weet nie eers of hy die oog is nie.  Die liggaam weet nie eers of die ander een dalk die oor is nie, of die hand of dalk die voet is nie.  Daarvoor het ons hierdie bedieninge nodig.  Ek sou sê, ons het veral in ‘n gemeente ‘n herder nodig wat sy skape ken.  Wat hulle potensiaal ken, wat hulle maniere ken volgens hulle geaardheid. 

 

Daarom moet ons bid vir ons herders, ons moet bid vir die herder dat hy die skape kan klassifiseer en uitken.  Ons moet bid vir apostels met ‘n apostoliese bediening.  Ek kan nie daarop ingaan nie, bestel gerus ons kassette.  ‘n Profeet met ‘n profetiese bediening, ‘n evangelis met ‘n evangelistiese bediening, hierdie ou lamsakkige tyd van ons het ons evangeliste nodig wat mense roer. 

Daar was dae waar daar evangeliste was, dat terwyl hy so gepreek het, het die mense in die gangetjies rondgekruip en gesmeek vir genade want die Gees van God het so op hulle geval en hulle het gevoel as die HERE nie nou help nie, dan sal die vloer onder hulle wegsak en sal hulle val tot in die middel van die hel.  So magtig was hulle prediking.

Ons het evangeliste nodig om dit te doen. Ons het leraars nodig om God se woord oop te maak.  Ons almal lees die Bybel, hoeveel keer het u al in ‘n diens gesit onder ‘n bediening, en wanneer u ‘n sekere woord hoor dan sê u, wêreld ek het dit nog nooit so verstaan nie.  Hier staan dit voor my oë en ek kon dit nie sien nie en toe dít vir my gesê was val die hele saak vir my oop.  Leraars, dan sal die liggaam van Christus opgebou word en ons sal ‘n liggaam wees om ‘n volmaakte Hoof te dra en sy Naam te verheerlik.

Prys die naam van die HERE!

 

4)  Die Gawes van Die Heilige Gees. 

Waarvan ons gelees het in die eerste elf verse van ons gelese gedeelte naamlik 1 Korinthiërs 12.  Ek gaan dit net vir u opsom en klassifiseer.

Daar is nege gawes.

Daar is drie groepe van gawes:

Daar is die “spreek” gawes.

Daar is “openbarings” gawes.

Daar is “krag” gawes. 

Kom ons begin by die “Spreekgawes”. 

Die tale, die uitleg van tale en profesie moet deur die mond werk.  Dit moet gespreek word daarom is dit Spreekgawes maar dit is terselfdertyd gawes waardeur die openbaringe van God kom.  Maar dit is waardeur God spreek, dit is so verordineer. 

Dan is daar die “Openbaringsgawes”.

‘n Woord van kennis, ‘n woord van wysheid en onderskeiding van geeste. 

‘n Woord van kennis waar in die gemeente, waar daar so ‘n gawe werk, of dit nou deur die leraar is of dit deur die gemeente is.  As ‘n gemeente goed funksioneer dan sal hierdie dinge gebalanseerd wees sodat niemand naderhand die voorganger, of hy nou die herder is of dalk die leraar is, hom naderhand vergoddelik en hom aanbid, o, julle moet net kom luister na pastoor so en so, o, hy is dit of hy is dat, o, ons het ‘n wonderlike prediker, dan is dit ‘n wonderlike man. 

Netnou kom die duiwel na hom toe en hy gee vir hom ‘n geswelde hoof, en dit het al so baie gebeur en dan vind daar ‘n verskriklike groot val plaas.  Maar as die gemeente goed gebalanseerd is deur hierdie vyf bedieninge, goed tot die kennis van die waarheid gebring in die mate van die gestalte van Christus, dan is die gemeente in balans. 

Dan sal uit die gemeente byvoorbeeld ‘n woord van kennis kom, waar iemand sal opstaan en sê “ Broers en susters, die HERE wys nou net vir my, hier in ons vergadering sit ‘n vreemdeling.  Daardie vreemdeling sê ek gaan nog eenkeer probeer, die lewe is vir my niks werd nie.  As ek vanmôre in daardie diens nie ‘n boodskap van God kry nie dan skiet ek myself na hierdie diens dood”. 

 

Niemand weet wat in daardie persoon se gedagte aangaan nie, niemand staan op om te sê daar is so ‘n persoon nie.  Daardie persoon sal die teenwoordigheid van God erken.  Daardie persoon sal tot ‘n magtige bekering kom.  Ek praat van gevalle waar dit so gebeur het. 

Ek dank die HERE vir goeie werk wat daar ook deur hulle gedoen word, deur mense wat bevryding doen, maar broer en suster, dit is omdat ons nie op die regte plek is wat ons so ‘n ompad moet neem en amper tot ‘n groot mate die terrein van die sielkunde moet betree nie. 

Dit moet nie nodig vir ons wees om vir mense te vra wat is jou agtergrond, wat is jou verlede, waarmee is jy dalk mee besig, was jy dalk by waarsêers gewees of het jy dalk iets verkeerds gedoen.  Skryf vir my alles op dan bid ons daaroor en as daar enige demone in jou is, dryf ons hulle uit en so aan. 

As ons die gawe van onderskeiding van geeste het, sal die HERE dit vir ons wys.  Die HERE sal sê jy was met so en so ‘n ding besig of jy is daarmee besig.  Dit is die gees wat in jou is en in baie gevalle van siektes wat ook dikwels deur bose geeste veroorsaak word sal so ‘n persoon wat die gawe van onderskeiding van geeste het, vir jou presies kan sê waar daardie siekte van jou vandaan kom. 

 

Onthou u daardie man met die verlamde arm, in Jesus se tyd, het ‘n onreine gees in hom gehad.  Daardie onreine gees het sommer dadelik teen Jesus uitgeroep.  Dan was daar die vroutjie wat ‘n gees van krankheid gehad het en die Here Jesus het dit dadelik gesien, daardie ou krom ruggie van haar, wat so siek was, dit was ‘n gees van krankheid wat haar inmekaar gedruk het.  Jesus het daardie gees dadelik onderskei en haar bevry en haar gesond gemaak. 

 

Moenie sê hierdie dinge is onmoontlik nie, dit is waarvoor die HERE die liggaam van Christus gemaak het.  Die HERE het nie vir u en my gesterf aan die kruis net sodat ons eendag moet hemel toe gaan nie.  Die HERE het vir ons gemaak en gered en gevul met sy Gees, om sy liggaam hier op aarde te wees om die magte van die duisternis, ‘n bres in hulle te slaan, in hierdie donker tyd voor Sy wederkoms.  Halleluja!

Dan is daar die “Kraggawes”.  

O, dit is heerlike gawes.  Die krag gawes is geloof, onthou u waar Paulus in 1Korinthiërs 13 praat van: “al het ek ook ‘n geloof wat berge kan versit”. Weet u dat daar sulke geloof is?  Dat daar ‘n geloof is watberge kan versit?  Almagtige gawe. 

 

Die genesing van siekes, dit is ‘n Kraggawe wat natuurlik dikwels saamwerk met al die ander gawes, byvoorbeeld “die gawe van die onderskeiding van geeste”.  Waar die gawe van die onderskeiding van die geeste, daardie gees wat die krankheid veroorsaak identifiseer en dan “die gawe van genesing” wat die genesings werk doen. 

 

Die laaste een, “die werkinge van kragte” of soos die Engels dit vir my so mooi sê: “the working of miracles”.  Daar is ‘n gawe wat wonderwerke doen.  Prys die naam van die Here!  Ons sal dit daar ongelukkig moet laat. 

 

5)  Die Vrug van Die Heilige Gees.

Dan sê die Apostels Paulus, ek gaan dit net baie vinnig vir u noem.  Alhoewel dit glad nie die geringste is nie en dit is die “vrug” van die Heilige Gees.  Die Here Jesus het gesê aan hulle vrug sal julle hulle ken.  Hy noem hulle hier in Galásiërs 5:22, ook 9 van hulle. 

 

Ek het hier ‘n notatjie in my Bybel, ek wil dit tog net vir u lees, dit was vir my so goed.  Dit is in Engels en dit gaan eintlik saam met 1 Korinthiërs 13 wat ‘n uiteensetting van die liefde is. 

Onthou nou weer hy praat van:

 

Liefde

love

Blydskap

joy

Vrede

peace

Lankmoedigheid

longsuffering

Vriendelikheid

gentleness

Goedheid

goodness

Sagmoedigheid

meekness

Getrouheid

faithfullness

Selfbeheersing

selfcontrol

 

Nou sê hy hier, alles is manifestasies van die liefde. 

As jy die liefde nie het nie, het jy nie die ander dele van die vrug nie. 

 


Love contains all,

Joy is love’s conciousness,

Peace is love’s confidence,

Longsuffering is love’s habit,

Kindness is love’s activity,

Goodness is love’s quality,

Faithfulness is love’s quantity,

Meekness is love’s tone,

Temperance is love’s victory.

 

Prys die HERE! Ons het ‘n hele reeks kassette daaroor.  (Ook nou in boekvorm beskikbaar, 2001)

 

6)  Verskil tussen die Natuurlik en die Geestelike Mens. 

Nou, een van die belangrike dinge wat u en ek moet verstaan is by die volgende openbaring wat die Apostel Paulus ontvang het wat ek nêrens op ‘n ander plek in die Bybel kry nie en dit is die verskil tussen die natuurlike en die geestelike mens.  U moet maar nou net mooi luister. 

Ons lees eers 1 Korinthiërs 2:13-16; 

13        Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. 

14        Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. 

15        Maar die geestelike mens - - - -

Hier praat hy al van twee soorte mense, natuurlike mense en geestelike mense.

- - - - beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie

16        Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus.

“We have the mind of Christ”. 

Paulus verdeel die mens in drie afdelings, ek noem vir u die Griekse woord en ook die Engels en Afrikaans daarvan.. 

1) Psuchikos

of the sense

van die sintuie

2) Pneumatikos

Spritual

Geestelike

3) Sarkikos

Carnal

Vleeslik

 

1) “Psuchikos”, (of the senses) van die sintuie.

Of die natuurlike mens, dit is die Adamitiese mens, onhernu deur die wedergeboorte.  Die natuurlike mens, die sintuiglike mens.  Die mens wat ‘n dierlike lewe lei, hy is natuurlik nie ‘n dier nie, hy is ‘n baie intelligente wese maar hy lewe volgens sy luste en sy begeertes en sy dwang, alles om die natuurlike mens met sy sintuie te bevredig. 

Ek wil net eers vir u lees uit:

Jakobus 3:14-15;.

14        Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. 

15        Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels;

Judas v. 19;

19        dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die Gees nie het nie. 

 

“Sinnelike mense wat die Gees nie het nie”.

Dit is die onwedergebore mens.  Dit is die mens vir wie die Here Jesus deur Nikodémus gesê het, “tensy jy weer gebore word kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie en kan jy die koninkryk van God ook nie sien nie.  Dit is die natuurlike mens, die “psuchikos”. 

 

2) “Pneumatikos”, (spiritual) die Geestelike. 

Die tweede tipe mens en daar is net hierdie drie van hulle is die “pneumatikos’, of die geestelike mens waarvan hy daar gepraat het in 1 Korinthiërs 2.  Dit is die hernude, gees vervulde mens wat in die gees wandel in volle gemeenskap met God. 

Kom ons kyk net na Efésiërs 5:18-21; 

18        Moenie dronk word van wyn nie – daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul. 

19        Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here,

20        terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus,

21         en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. 

Die “pheumatikos”, dit is die hernude gees vervulde mens wat in die gees wandel in volle gemeenskap met God. 

 

3) “Sarkikos”, (carnal) Vleeslik.

Dan derdens is daar die “sarkikos”, of die vleeslike mens waarvan hy ook gepraat het in 1 Korinthiërs 2.  Dit is die hernude mens, hy is weer gebore maar wat volgens die vlees wandel en ‘n baba bly in Christus.  O, in die gemeente of kerk soos ons dit gewoonweg noem, die kerk is so vol van hierdie “sarkikos” mense.  Hierdie vleeslike mense, hy het ‘n bekering gehad, hy het ‘n ontmoeting met die HERE gehad. 

Hy het onder ‘n preek gesit en hy het tot ‘n mate van ‘n ontwaking gekom maar hy is nog ‘n ou babatjie in die HERE.  Hy het nooit gegroei nie want daar was nie die apostel, profeet, herder, leraar en evangelis om hom te bind in die eenheid en te bring na die gestalte van Christus om die gawes en die liggaam te bou en te vorm nie.  

Daar was niemand om te sê: “Jy my broer, jy my suster, is die oog.  God het van jou ‘n oog gemaak vir die gemeente om te sien.  Vir jou my broer, die oor, vir jou my broer die voet, niemand sien hom nie hy is binne ‘n skoen, hy is daar onder die bank al die tyd maar as hy nie daar is nie, kan die liggaam nie beweeg nie.  Moenie dat die hand wat kan waai wat almal kan sien, wêreld hy het kunstenaars hande of mooi hande, kyk hoe mooi is sy naels versorg en al daardie soorte van dinge, dat almal net na die hand kyk en niemand sien die voet raak nie.  Hand, pasop as die voet nie daar is om jou op te hou nie dan kan jy ook nie eers waai nie, jy kan ook nie eers vat nie. 

Niemand het daardie “sarkikos”, daardie vleeslike Christen, ooit laat groei en opgebou nie.  Hy wandel volgens die vlees.  Paulus het hulle tog so treffend hier in 1 Korinthiërs 3 beskryf en kyk tog maar of u nie in sommige van hierdie beskrywings val nie. 

1 Korinthiërs 3:1-4;

1          EN ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. 

2          Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie,

3              omdat julle nog vleeslik is; - - - -

Kyk, hy noem hulle broeders, hulle is broeders maar hulle is vleeslik. 

- - - - want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie?

4          Want as die een sê:  Ek is van Paulus; en die ander: Ek van Apollos – is julle nie vleeslik nie?

So kan u dan verder lees.  Nou net om weer terug te kom na die natuurlike mens.  U sal hom nou baie goed verder herken wanneer ek hom vir u beskrywe.  Dit is nou die onwedergebore mens.  Die natuurlike mens, mag geleerd, verfynd, welsprekend en aantreklik wees maar die geestelike inhoud van die woord is vir hom toe.

Is dit nie waar nie?  Hoe baie van ons professore, ons groot wetenskaplikes, ‘n man of vrou met ‘n briljante brein, groot redenaars maar wanneer jy na hom toe kom met die Bybel, ag, dan spot hy eintlik met jou.  Dit het vir hom geen inhoud nie, dit het vir hom geen betekenis hoegenaamd nie.  Hy is ‘n natuurlike mens en die vleeslike Christen kan net die heel eenvoudigste dinge van die woord verstaan, “die melk”. 

Ook in hierdie verband, sou ek graag nog met u wou praat oor Romeine 7 en 8, (ons het ‘n reeks oor Romeine) daar waar Paulus praat van:

Romeine 7:19,24; 

19            Want die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie dit doen ek. 

24        Ek ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?

 

Daar in Romeine 8 waar hy praat as ons, die geestelike mens wat verstaan en waar hy sê die gees stry of veg teen die vlees daarom kan jy nie doen wat jy wil nie.  Sien geliefdes, dit werk so, dat toe u en ek geval het in Adam en dwarsdeur, toe het ons hele wese geval want die draad tussen God en ons was geknip. 

 

Ons het die lewe verloor daarom het die mens ook sterflik geword want toe die Here Jesus vir ons kom sterf het en deur die geloof in Hom is ons vernuwe, het ons ook die ewige lewe ontvang maar dit is net jou gees.  Jou verstand en jou liggaam is nie vernuwe nie.   Hierdie ou liggaam van my is sterflik.  As die Here Jesus vertoef om te kom gaan ek sterf en so ook u want hierdie liggaam,  (u kan so weergebore wees soos u wil) sal doodgaan. 

Ek sal doodgaan omdat hierdie liggaam nog sterflik is totdat die Here Jesus gekom het.  Die laaste vyand wat vernietig word is die dood.   Dus, terwyl ek dan sterflik is, het ek gedurig sterflikheid wat deur my vlees werk en dit werk ook in, op my gees.  Daarom is daar gedurig ‘n stryd.  Daardie stryd sal aanhou tot die dag van jou dood. 

 

Jy sal natuurlik al meer en meer in die oorwinning kom hoe meer en meer jy ook jou denke, jou sinne (Eng. – Mind), vernuwe deur die woord, deur gebed en deur die gees.  Jy sal ook meer en meer oorwinning kry oor die liggaam.   Solank as jy die dinge van die liggaam bedink, of dit op seksuele gebied is of wat met kos verband hou, of watter manier ook al.  Party mense is lief vir mooi motorkarre, party vir mooi klere, al is jy ook ‘n kind van die HERE, as jy nie ophou om daardie dinge te bedink nie, dan sal jy altyd baie meer vatbaar wees vir versoekings op daardie gebied. 

Maar hoe meer jy jou gees vernuwe soos Paulus skryf in: - - - -

Romeine 12:1-2; 

1          EK vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer – dit is julle redelike godsdiens. 

2          En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige, en volmaakte wil van God is.

- - - - Hoe meer sal jy oorwinning kan behaal.  Maar jy is nie gevrywaar tot die dag van jou dood nie. 

 

7)  Geestesstryd. 

Nou die volgende wat die HERE aan Paulus geopenbaar het en dit is nou die geestesstryd.  Ek wil net eers lees uit:

Efésiërs 6:10-12; 

10        EINDELIK, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.

11        Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.

12        Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. 

Ons sou nie soveel in besonderhede geweet het van hierdie dinge as die Apostel Paulus nie vir ons daarvan geskrywe het nie.  Hier is 4 kategorieë, as jy weer lees sal jy sien dit is:

1)            Owerhede

2)            Magte

3)            Wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu

4)            Bose geeste in die lug.

Dit is dinge wat ons vandag mee te doen het. Dit is die dinge wat daar in die ooste besig is om plaas te vind.  Nasies word beheer deur owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu.  Daardie eerste drie dus ‘n hiërargie van gevalle engele onder Satan self, waardeur hy die god en die prins van hierdie wêreld geword het en hy beheer en kontroleer alle heidennasies.  Daar is net een nasie oor wie hy nie daardie beheer het nie, in daardie sin en dit is Israel.  Want God is die God van Israel. 

 

Dit kan u ook volledig in my boek van “Daniël” lees, veral in hoofstuk 10 waar Daniël gebid het vir 3 weke en hoedat die engel toe gekom het en vir hom gesê het die eerste dag toe jy begin bid het, het ek gekom maar die prins van Persië het my teëgestaan want op daardie oomblik was die Perse wêreldheersers van daardie tyd. 

Dus, alles wat met Israel kon of sou of moes gebeur, omdat hulle in beheer was van die wêreld en hulle moes eers verbykom by die prins van Persië, die koning van Persië op aarde.  Maar hy hét ‘n wêreldheerser, owerheid en mag oor hom gehad, wat die engel wat van God gekom het, teëgestaan het in die lug.  Hierdie dinge is werklikheid wat die gewone mens niks van weet nie.  Dit is wat vandag ook nog aan die gang is.  Ek moet nou daaromtrent verder gaan. 

 

Die vierde en laaste een, die bose geeste in die lug is die geeste wat met u en met my elke oomblik werk.  Die bose geeste wat hier rondom ons is wat allerhande gedagtes in jou kop insit, wat jou lei na allerhande gruwelike dwalinge en wat ons dink wat nie bestaan nie.  Ek gaan net hier vir u ‘n kort opsomming gee wat ek hier in my Bybel geskryf het oor die:

1) “Owerhede”, die “arkas” in Grieks, magtige prinse wie se gebiede groot gedeeltes van die aarde behels, met gesag oor die nasies wat daarin woon. 

2)   Die “magte”, is net onder hulle , heel moontlik ministers wat onder hulle gesag regeer. 

3) Die “wêreldheersers”, van die duisternis van hierdie eeu, bedieninge van bedrog en misleiding om mense se verstand te verduister, veral van diegene wat andere se denke beïnvloed.  Ons dink hier aan skrywers.  Ons is so lief vir lees, so lief vir filosofiese beskouing.  Daar is groot en magtige skrywers, baie van hulle is satanies geïnspireer.  As u van my kassette bestel; “Christene en Demone”, vertel ek onder andere van die volgende geval en nog veel meer. 

4) “Bose geeste in die lug”.  ‘n Hele paar jaar gelede het ek daarop ingegaan, ek het Amerika toe geskrywe en het baie van hierdie informasie gekry. 

Daar was byvoorbeeld ‘n baie bekende skrywer en ek was self aangetrokke tot die skrywer, Taylor Caldwell, het onder andere “The Great Physician” en “Great Lion of God” geskryf, pragtige boeke oor die Here Jesus, ‘n pragtige boek oor Paulus.  Dit gryp jou aan want sy praat van die Here Jesus maar Taylor Caldwell was deur ‘n bose gees geïnspireer. 

Onder diep hipnose was Taylor Caldwell teruggevoer en het dit so gewerk; dat dieselfde gees wat in Maria Magdelena was, was ook dieselfde bose gees wat Taylor Cordwell inspireer.  Daarom kon sy so aangrypend skryf oor die Here Jesus want daardie gees was daar. 

Toe hulle haar, nog steeds onder die hipnose, neem na Gólgota, toe wou daardie vrou mal word want toe sien sy die hele toneel van die kruisiging.  Daardie gees het haar teruggeneem daarheen.  Al hierdie dinge en baie van ons filosowe is deur bose geeste geïnspireer en daardie geeste kry ook jou denke beet, die geestesstryd.  Nou, ons het mag om hierdie geeste ook omver te werp. 

 

8) Die Oorwinnaarslewe

As u verder in Efésiërs lees dan sal u sien wat ons moet doen, hoe ons die wapenrusting van God moet aantrek.  Maar ek wil net gou vir u lees uit:

2 Korinthiërs 10:3-5; 

3          Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie;

Die vlees is natuurlik die liggaam. 

4          want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,

5          terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,

 

Ons het baie gevalle my broer en suster van mense wat in die greep van die duiwel is, byvoorbeeld ‘n pragtige huwelik, dan begin die man skielik belangstel in ‘n ander vrou of die vrou in ‘n ander man en hier sit ons almal magteloos.  Ons bring dit selfs bidure toe. 

Dit is goed genoeg maar ons het kragtige wapens, ons kan daardie vestings in die gees omverwerp.  Ons het outoriteit in die gees want groter is Hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. 

Ongelukkig kan ek nie verder daaroor aangaan nie.  Ek sal die volgende onderwerpe nie met u in besonderhede kan bespreek nie, maar ek gaan vir u die tekse gee. 

 


9)  Die Dood. 

Paulus het vir ons magtige openbaringe gegee oor die dood.  Ons behoort meer oor die dood te weet en oor die dood te praat as net op begrafnisse.  Want eintlik in die Here Jesus is die dood nie ‘n verskrikking nie.  Die dood is ‘n promosie.  Die dood is eintlik ‘n wonderlike ondervinding, dit is ‘n verslane vyand. 

Ek gaan net vir u die Skrifte gee. 

1 Korinthiërs 15:51-58, (dit ken ons goed, ons hoor dit baie by begrafnisse)

1 Thessalonicense 4:13-18,

2 Korinthiërs 5:1-10,

Filippense 1:21-24.

U kan dit bestudeer in ons boekie “Na die Dood, Wat Dan”, waar ek dit haarfyn beskrywe hoe dat die dood ‘n verslane vyand is en wanneer ons sterwe het ons ‘n ander gebou.   Daarom het die Heilige Gees gesê in die huis van My Vader is daar baie woninge.  Wanneer ons hier sterwe, dus, uit hierdie liggaam uitgaan sweef ons nie rond nie, ons het ‘n ander liggaam wat by die Here is waarin ons bly tot die dag dat hierdie ou liggaam weer uit die graf opgehaal word, verheerlik en verander.  Nie meer kieme met daardie kieme van die dood in hom nie en dan kom jy terug in daardie liggaam en ‘n weergeboregees is terug in ‘n weergeboreliggaam in harmonie met mekaar en in ewige lewe en in harmonie met die Here Jesus. 

 

10)  Die Eerste en Tweede Opstanding.

Ek gaan ook net vir u Skrifte gee, u sal dit goed beskrywe kry in my “Openbaringboek”, die 2de en 3de hoofstukke. 

Filippense 3:7-21,

Lukas 20:35,

Openbaring 20:4-6,

Hebreërs 11:35,

2 Timótheüs 2:11-13,

Openbaring 3:21,

Romeine 8:16-17. 

 

Die kernpunt is hier, daar is twee opstandings, die eerste opstanding en die tweede opstanding.  Die wat aan die eerste opstanding deelneem is diegene wat die oorwinningslewe gelei het en saam met die Here Jesus gaan regeer vir ‘n 1,000jaar. 

 

Dit is die opstanding vanuit die dode, “ek nekron”, soos ons in die Grieks daarvan lees. 

 

11)  Hereniging van Israel en Juda. 

Die laaste is die hereniging van Israel en Juda. 

Die Apostel Paulus som dit so pragtig vir ons op in :

Romeine 9:1-8,

Romeine 11:1-2,25-29,

Efésiërs 2:11-22.

As u dit saam lees met die volgende teksverse:

Eségiël 37:26-28,

Handelinge 3:19-21,

Dan het u die volle openbaring ook aangaande die hereniging van die Here Jesus. 

Waar die kerk nou weer gekom het wat daardie middelmuur afgebreek word, waar hulle sê dit is nou om die Jood en die heiden bymekaar te bring was dit glad nie so nie, kyk net mooi na die Skrif, dit is die middelmuur tussen Israel en Juda waar die twee huise van mekaar geskeur het en weer bymekaar gebring word en waar God na hierdie aarde toe kom met Sy wederkoms om onder Israel te kom woon en die nasies sal weet dat Hy die HERE is wanneer sy tabernakel in Israel is.  Dan is dit die nuwe Jerusalem waar op die poorte geskrywe is die name van die twaalf stamme van Israel en waar die wat die oorwinningslewe gelei het, op 12 trone sal sit en sal heers en regeer oor Israel, oor God se volk wat Hy spesiaal vir Hom uitgekies het.  

Nou my broer en suster, dit was nou ‘n baie groot mondvol hierdie gewees en daar is baie vrae heel moontlik by u maar ek vertrou dat dit vir u tot seën was en dat dit God se woord op wonderbaarlike wyse verder oopgemaak het en dat u daaraan sal begin te werk. 

U is deel van die liggaam van Christus.  Bid daarvoor, bid saam dat die Gees van God sal kom en vir ons daardie manne sal opwek wat die gemeente weer na volwassenheid sal lei, die volmaakte liggaam van Christus op aarde. 

 

Amen.

 

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533