new-top-banner-english

Die profeet Hosea

E-Boek: Die profeet Hosea

Inleiding

 

Hoséa word onder die “Kleinere Profete” gereken, maar sy boodskap is geensins van mindere betekenis nie.  Hy vertel in baie duidelike en geïnspireerde taal van die verwerping, straf, bymekaarmaak en uiteindelike herstel van Israel.  Hy kyk oor die eeue heen vanaf die verstrooiing van die Huis van Israel tot by die klimaks van haar verlossing en die herstel van die koninkryk. Dit word gevolg deur wêreldwye vrede en voorspoed.  Sodoende gee die profeet vir ons ‘n voorskou van die verhaal van die Huis van Israel deur die eeue.

 

Die verskil tussen die Huis van Israel en die Huis van Juda word duidelik beskryf en waarom God sy volk moes straf.  Hoséa gee vir ons duidelike aanduidings dat die Anglo-Saksiese en Germaanse Nasies tesame met die suiwer element in die Jodedom die nakomelinge van die twee huise is.  Hier sien ons ook waarom die Huis van Israel in Assiriese ballingskap moes gaan.

 

Die Noordelike Tien Stam Ryk van Israel word simbolies as ‘n ontroue vrou uitgebeeld wat deur God geskei en in ballingskap na Assirië weggestuur word.  As getroue profeet het Hoséa die volk gewaarsku oor die oordeel wat as gevolg van hul sonde kom.  Hy het dit duidelik uitgespel dat hulle nie hul straf sou vryspring as hulle aanhou om God se gebooie, insettinge en verordeninge te oortree en die afgodediens van die nasies rondom hulle na te volg nie.  Maar nogtans kyk die profeet ook ver vooruit na die dag van glorieryke herstel van die ontroue vrou wanneer sy vergifnis sal ontvang en die skeibrief vernietig sal word.

 

Die profeet het hierdie agteruitgang, en verval van Israel, as ‘n begrafnis beskryf waarin sy in haar Assiriese ballingskap begrawe en vergete sou word.  Nogtans kyk die profeet onder die inspirasie van die Heilige Gees uit na die dag wanneer sy verlos sal word uit die graf en weer voor God sal leef.

 

Dit, sê die profeet, sal gebeur wanneer Jesus die Christus, die Verlosser van Israel, die losprys met sy eie bloed betaal het.  Haar uiteindelike herstel is dus verseker en sal geskied wanneer die Anglo-Saksiese en verwante nasies (waarvan ons blankes deel is) tot ontwaking kom en besef dat hulle die nakomelinge van die Huis van Israel is.  Mag ons liewe Heer hierdie reeks gebruik om u te help om die wonderlike profesie van Hoséa beter te verstaan.

 


Hoofstuk 1

Die Dag van Jisreël

Hoséa het gedurende die bewind van Ussía, Jotam, Agas en Hiskía, konings van Juda, en in die dae van Jeróbeam, die seun van Joas, koning van Israel geprofeteer (Hoséa 1:1).  Hy was ‘n tydgenoot van die Profete Jesaja, Joël, Amos en Jona.  Sy naam beteken “Verlossing”.  Hy was ‘n profeet vir die Noordelike Tien Stam Ryk van Israel, maar het ook vir Juda geprofeteer.

Sy opdrag was:

Hoséa 1:2;

“Gaan heen, neem vir jou ‘n hoervrou en hoerkinders; want die land het grootliks owerspel bedrywe deur van die HERE afvallig te word”.

 

Op hierdie wyse het die HERE vir Hoséa ‘n rol laat speel wat ‘n weerspieëling was van wat Hy Self met sy owerspelige vrou Israel moes deurmaak.  Dit was om by Israel die afskuwelikheid van haar sonde tuis te bring, want sy het self van die Lewende God afvallig geraak en agter vreemde gode aan gehoereer.  Israel het so ver van die HERE afvallig geraak dat die tyd aangebreek het om vir haar ‘n skeibrief te gee en in ballingskap te laat gaan.

 

Hoséa se Huwelik:

Hoséa was gehoorsaam aan die Goddelike opdrag:

Toe het hy gegaan en Gomer, die dogter van Diblaim geneem; - - - - ” - (Hoséa 1:3).

Gomer beteken kompleet en Diblaim beteken twee saamgeperste vyekoeke, of dubbele omhelsing.

Hulle eerste kind was Jísreël, wat beteken: “God sal saai, of God sal verstrooi”.

En die HERE het vir hom gesê: Noem hom Jísreël, want nog ‘n klein tydjie, dan sal Ek die bloedskuld van Jísreël aan die huis van Jehu besoek en ‘n einde maak aan die koninkryk van die huis van Israel - (Hoséa 1:4).

Die HERE het vir Israel gewaarsku dat as hulle nie volgens sy wette, verordeninge en insettinge wandel nie, dan sal Hy:

En Ek sal julle onder die volke verstrooi en ‘n swaard agter julle uittrek; en julle land sal ‘n wildernis en julle stede puinhope word - (Lev. 26:33).

Vir Jakob sê die HERE:

- - - -  jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide; en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word - (Gén. 28:14).

Beide deur straf en deur seën het ons Alwyse Hemelse Vader gesorg dat Israel oor die aarde verstrooi raak om sy doel met haar te bereik.  Hiervan sal ons nog baie meer in hierdie hoofstuk sien.

Gomer het weer swanger geword en ‘n dogter gebaar en God het die profeet beveel om haar Lo-Rugáma te noem,

“- - - - want Ek sal My verder nie meer oor die huis van Israel ontferm deur hulle vergifnis te skenk nie - (Hoséa 1:6).

Lo-Rugáma beteken dus “onbegenadigd”. 

Romeine 9:25 noem dit “onbeminde” en 1 Petrus 2:10 praat van haar as een aan wie “geen barmhartigheid” bewys is nie.

Maar vir die huis van Juda sê die HERE deur die profeet:

Maar oor die huis van Juda sal Ek My ontferm en hulle verlos deur die HERE hulle God - - - - -” - (Hoséa 1:7). 

Hier sien ons ook duidelik die verskil tussen die Huis van Israel en die Huis van Juda.  Hulle is tot vandag toe twee verskillende groepe van volkere.

Hulle derde kind was ‘n seun:

“En Hy het gesê: Noem hom Lo-Ammi, want julle is nie my volk nie, en Ek sal nie julle s’n wees nie - (Hoséa 1:9).

Lo-Ammi beteken “nie My volk nie”. 

Na die val van Samaría is die Huis van Israel na Assirië in ballingskap weggevoer.  Hulle het met die verloop van tyd heeltemal verheidens.  Hulle het werklik geword asof hulle nooit die Volk van God was nie.  Hulle het die besnydenis verloor, naderhand selfs enige besef van hulle identiteit.  Maar in die tyd van Jesus se vleeswording en die bediening van die apostels het hulle nog geweet wie hulle was.

 

Kinders van die Lewende God:

Baie van hulle het die evangelie aangeneem en gelowiges geword.  Hulle was die eerste Christene. 

Dit is wat ons in Hoséa 1:10 lees:

Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie; en in plaas dat aan hulle gesê word: Julle is nie my volk nie - sal aan hulle gesê word: Julle is kinders van die lewende God. 

Daar is net een weg waarlangs ‘n mens ‘n seun van die lewende God kan word en dit is deur geloof in Jesus die Christus:

Maar almal wat Hom (Jesus) aangeneem het, aan hulle het Hy mag (outoriteit) gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; - (Joh. 1:12).

 

Volgens die groot profete soos Jesaja, Jeremia, Eségiël, Daniël, Joël, sal Israel en Juda in die benoudheid van Jakob tot ‘n ware wedergeboorte kom.  Daardie tyd het nou aangebreek, kyk uit daarvoor en berei uself vir dit voor.  Dan sal hulle herenig en vir Jesus Koning maak, lees maar Eségiël 37 en Hoséa 1:11. 

“Dan sal die kinders van Juda en die kinders van Israel almal saam vergader en vir hulle een hoof aanstel (Jesus) en uit die land optrek; want groot is die dag van Jísreël! - (Hoséa 1:11).

Hulle sal dan die heersers van die wêreld word.  “En uit die land optrek” beteken om heersers van die wêreld te word, volgens die oorspronklike.

Dit stem ooreen met Daniël 2:36,44; Dan. 7:14,18,22,27; Lukas 1:31-33 en verwante Skrifte. 

Die sinsnede “en uit die land optrek” in vers 11, lees:

“and they shall become masters of the earth” in die “New English Bible”, en;

“rise up from the earth” in die “Ferrar Fenton Bible”, en;

“beheer oor die land oorneem” in die N.A.V.

 

Dan sal ons,

Sê aan julle broers: Ammi (My volk) en aan julle susters: Rugáma - (wat genade ontvang het) – (Hoséa 1:12).

Israel wat verlore geraak het is gevind en herstel en vervul die betekenis van haar naam: “Heersende met God!”

 

Die Apostel Paulus skryf aan die Korinthiërs, wat Israeliete was:

1 Korinthiërs 6:2-3;

2          Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake?

3          Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, laat staan nog die alledaagse dinge? (1933 Vert).

 


Hoofstuk 2

Die Straf van Owerspelige Israel

In die beeldspraak waarin Hoséa vir hom ‘n hoervrou moes neem, word God se verhouding met ‘n ontroue Israel uitgebeeld.  Die liefde van God vir sy Volk Israel word herhaaldelik in die Skrif beskryf.  Ons kan maar net met twee uit baie volstaan:

“- - - - - Ja, Ek het jou liefgehad met ‘n ewige liefde; daarom het Ek jou getrek met goedertierenheid - (Jer. 31:3)

En:

Is Efraim vir My ‘n dierbare seun of ’n troetelkind? Want so dikwels as Ek teen hom spreek, dink Ek nog altyd aan hom; daarom is my ingewande oor hom in beroering; Ek sal My sekerlik oor hom ontferm, spreek die HERE - (Jer. 31:20).

 

Soos maar met alle Skrif, moet die HERE hierdie liefde van Hom vir sy volk deur sy Gees aan ons openbaar voordat ons dit werklik sal verstaan.

Omdat God ‘n absoluut regverdige God is, en getrou is aan sy eie woord, moes Hy as Israel se wettige man, haar skei weens haar ontrouheid.  Dit was ‘n radikale stap en sou uiteindelik verg dat God Self mens sal moes kom word en vir sy volk letterlik sterf voordat Hy weer met Israel in die huwelik sou kon tree.  En dit het Hy gedoen, en dit is die hele verhaal van die Bybel, die mooiste liefdesverhaal wat daar ooit geskryf is.  En om te dink dat ons nou die einde van hierdie verhaal vinnig nader, gaan die verstand by verre te bowe.

 

Israel se ontrouheid:

In Hoséa 2:1-13 (lees dit aandagtig) word hierdie ontrouheid van Israel vir ons beskryf, en die straf wat daarop volg.  Gelukkig sal Israel in haar benoudheid en bitter lyding as gevolg van haar sonde sê:

“- - - - - Ek wil heengaan en terugkeer na my vorige man, want toe het ek dit beter gehad as nou - (Hoséa 2:6).

 

Ten spyte van al haar ongehoorsaamheid het die suiwer element in God se volk hierdie uitstaande kenmerk, naamlik, dat in haar tyd van haar grootste benoudheid, soek sy altyd na die ware, lewende God.  Ons sien dit regdeur die geskiedenis van ons volk.  Laat dit ook ons troos en ons aansporing wees in hierdie uur van benoudheid waarin ons nou is.

 

Israel, die owerspelige vrou, sal herstel word (Hoséa 2:14-23).

In hierdie gedeelte is daar wonderlike nuus: God gaan nie vir altyd toornig op hierdie owerspelige vrou van Hom wees nie, en Hy gaan haar ook nie vir ewig verstoot nie!

Dis soos Dawid sê:

            Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie - (Ps. 103:9).

Of soos Jesaja sê:

Jesaja 54:7-8;

7          Vir ‘n klein oomblik het Ek jou verlaat, maar met groot ontferminge sal Ek jou vergader.

8          In ‘n uitstorting van toorn het Ek vir ‘n oomblik my aangesig vir jou verberg, maar met ewige goedertierenheid ontferm Ek My oor jou, sê die HERE, jou Verlosser.

En as ons daaraan dink dat ons die nageslag van hierdie volk is aan wie die Ewige God hierdie beloftes gemaak het, wil ons buite onsself raak van vreugde, juis nou wanneer so baie begin sê:

Ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore; dit is klaar met ons! - (Eség. 37:11).

 

In Hoséa 2 sê die HERE deur die profeet dat Hy ons in groot benoudheid gaan laat beland sodat Hy tot ons hart kan spreek.  Die dal van Agor is die plek waar Agan en sy hele familie vir hulle ongehoorsaamheid gestenig en met vuur verbrand is - (Josua 7). 

Ja:

            Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God - (Heb. 10:31).

 

God vergewe sonde, maar Hy laat dit nie ongestraf nie.

 

In daardie dag sal die verhouding tussen God en Israel herstel wees:

En in dié dag, spreek die HERE, sal jy My noem: My man; en jy sal my nie meer noem: My Baäl nie – (Hoséa 2:15).

 

Dit is ‘n baie teer saak hierdie: Vir God om weer Israel se “man” te wees, dui op ‘n baie intiemer verhouding as dat God net haar Heer is.  Die hele Skrif lei ons daarheen, en vind sy klimaks in Openbaring 19. 

 

In Hoséa 2:16-22, vind ons ‘n heerlike beskrywing van die heils uitwerking van hierdie herstelde verhouding tussen God en Israel op die volk, die land en op die hele wêreld.  Lees dit biddend.

Geen wonder dat die profete en Paulus sê dat die hele skepping met reikhalsende verlange na hierdie dag uitsien nie –

(Lees: Jes. 43:19-21; Jes. 44:21-23; Jes. 54:1-17; Rom. 8:18-23).

 


Hoofstuk 3

Die Onsterflike Liefde van God vir sy Volk

Die onsterflike liefde van God vir sy volk:

Die toekomstige Koninkryk van Dawid. 

Ons lees in Hoséa 3:1;

EN die HERE het vir my gesê: Gaan nog ‘n keer, bemin ‘n vrou wat bemin word deur haar vriend, maar wat owerspel bedrywe, net soos die HERE die kinders van Israel bemin, terwyl hulle hul tot ander gode wend en versot is op rosynekoeke.

In hierdie simboliese voorstelling word die verhouding van ‘n liefdevolle God met sy owerspelige “vrou” Israel, uitgebeeld.  Israel was op die punt om op haar lang tog van ballingskap te gaan, ontneem van haar identiteit en verbond voorregte as gevolg van haar navolging van vreemde gode, haar geestelike “hoerery”.  Maar in dit alles sou God haar nie vergeet nie.  Die “rosynekoeke” wat rond was, is ‘n verwysing na die offergawes wat Israel in navolging van die heidene, aan die heiden gode en godinne gemaak het.

Die vyftien sikkels silwer en een en ‘n half homer gars - (Hoséa 3:2) was die prys van ‘n slaaf, saam gelyk aan 30 silwerstukke.  Betekenisvol!

Lees gerus: Exodus 21:7,32; 2 Kon. 7:1,16,18.

Dit was ‘n verwysing na die verslaafde toestand waarin Israel vir ‘n lang tyd sou verkeer.  Dit was ook die prys waarvoor Jesus deur Judas verraai is toe Hy moes sterf om Israel los te koop van haar sondes - (Matt. 1:21; Matt. 26:15; Matt. 27: 3).

 

Hoséa 3:3;

En ek het aan haar gesê: Jy sal ‘n lang tyd moet stilsit vir my, nie hoereer nie, en aan geen man behoort nie; en so ook ek teenoor jou.

Op hierdie wyse moes Hoséa in sy eie getroude lewe, demonstreer wat tussen God en sy volk gedurende die baie jare van skeiding moes gebeur waarin Hy vir Lo-Ammi Israel nie ‘n “man” sou wees nie.  Dit was egter baie duidelik dat na ‘n lang tydperk die verhouding herstel sou word, net soos ons in die vorige twee hoofstukke van Hoséa ook gesien het.  Is dit nie mooi nie?

Dit word in die volgende twee verse bevestig:

Hoséa 3:4-5;

4          Want die kinders van Israel sal vir ‘n lang tyd bly sit sonder koning en sonder vors, en sonder slagoffer en sonder klippilare en sonder efod en huisgode.

5          Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en die HERE hulle God soek en Dawid hulle koning, en met siddering aankom na die HERE en sy goedheid in die laaste van die dae.


‘n Lang tyd:

Ons HERE Jesus het vir die Fariseërs en Skrifgeleerdes gesê:

“- - - - - Julle dwaal omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie - (Matt. 22:29).

Dit is ook wat met ons verkeerd is.

Ons kan nie verwag om ‘n Boek soos Hoséa te verstaan nie tensy ons die Skrif ken nie.  Saam met dit moet ons ook ons geskiedenis ken.  Omdat ons nie weet dat Abraham, Isak en Jakob ons letterlike voorvaders is nie, het ons ook nie die geskiedenis van die ware Israel geleer nie.  Daar is geen moeite gedoen om die betekenis van die “verbond” te verstaan en te sien wat God aan Israel beloof het nie.  Geen moeite is gedoen om te soek wat met Israel gebeur het en wat die sekulêre geskiedenis van haar sê en dit dan met die Bybel te kontroleer nie. 

 

Die Huis van Israel het nie permanent in Assiriese ballingskap gebly nie.  Die verbrokkeling van die Assiriese Ryk het hulle die geleentheid gegee om te ontsnap.  Hulle het vanaf die land van hulle ballingskap in ‘n Noordwestelike rigting beweeg, en so het die “lang tyd” begin waarin hulle sonder koning en sonder vors sou wees.  Dit is die jare waarin hulle deur die “wildernis” van Suid en Sentraal Europa sou trek.  Dan uiteindelik het hulle, soos deur ‘n Hoërhand gelei, koers gekry na Wes-Europa, die “bestemde plek” wat die Profeet Nathan aan Dawid meegedeel het:

en Ek sal vir my volk Israel ‘n plek bestel en hom plant, dat hy op sy eie plek kan woon en nie langer verontrus word nie.  En kwaaddoeners sal hom nie meer verdruk nie soos vroeër nie, - (2 Sam. 7:10).

 

Vanaf die tyd dat die Huis van Israel in 721 v.C. in Assiriese ballingskap gegaan het, tot met hulle aankoms in Wes-Europa eeue later, het hulle hele lewenswyse radikaal verander.  Hulle het totaal verheidens, hulle taal het verander, hulle gewoontes en gebruike.

 

Maar omdat hulle basies nog die Volk van God was en hulle gene nie verander het nie, sou hulle die Volkere word wat die Evangelie van Jesus die Christus aanneem en die Reformasie Volkere word.  Dit is ook hulle wat in die Benoudheid van Jakob - (Jer. 30:5-7) tot ‘n waaragtige wedergeboorte sal kom - (Joh. 1:12; Jes. 66:8; Hos. 3:5). 

 


Hoofstuk 4

Die Diepe Bederf van Volk en Priesterstand

In Romeine 15:4 en Korinthiërs 10:11, lees ons dat die dinge wat vantevore geskrywe is vir ons tot lering opgeskrywe is.  So ook in die Profeet Hoséa: nadat hy in die eerste drie hoofstukke die geskiedenis van Israel vir ons in beeld en profesie van sy tyd tot met die Wederkoms van Christus geskets het, gaan hy nou voort om vir ons die basiese toestand van Israel te gee wat aanleiding tot haar ballingskap gegee het. 

U sal dadelik opmerk dat dit merkwaardig ooreenstem met ons eie toestand vandag.  Ons hoef dus glad nie te wonder waarom die heiden die oorhand oor ons gekry het nie.  Dit was presies so met Israel in Hoséa se tyd. 

Kom ons kyk en besluit vir uself.

Hoséa 4:1;

HOOR, die woord van die HERE o kinders van Israel! Want die HERE het ‘n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie.

Ek glo nie ek hoef kommentaar te lewer nie.  U kan self besluit.  Is dit nie vandag presies net so nie?

Hoséa 4:2 beskryf ons eie toestand vandag net so raak:

Hulle sweer en lieg en moor en steel en pleeg owerspel; hulle breek in, sodat bloedbad aan bloedbad raak.

Die N. A. V. sê:

“- - - - hand oor hand toeneem en is die vergieting van onskuldige bloed aan die orde van die dag”. 

Daar word vandag baie meer gevloek as wat daar gebid word, baie meer gelieg as wat daar die waarheid gepraat word, baie meer gesteel en gemoor en owerspel gepleeg as wat daar eerlike, hardwerkende en opbouende lewens gelei word.  Hoséa was nie alleen in hierdie waarskuwing nie, die ander profete het hulself netso oor hierdie euwels uitgespreek, lees maar bv. Jeremia 23:10.

 

En omdat Israel die kroon van die skepping is, lei selfs die natuur wanneer haar verhouding met God nie reg is nie:

Daarom treur die land, en alles wat daarop woon, kwyn weg: met die wilde diere van die veld en die voëls van die hemel, ja, ook die visse van die see kom om - (Hoséa 4:3).

 

Ook hier hoef ek nie kommentaar te lewer nie, ons beleef dit daagliks.  Geeneen wat die Bybel lees sal nie kan opmerk watter geweldige veranderinge daar in die natuur voorspel word vir die voleindiging van die eeu en die val van die oordele van God op hierdie aarde.

In Hoséa 4:3-6, hou die HERE die priesters verantwoordelik vir die sondige toestand en onkunde van die volk. 

In vers 6 vind ons die bekende woorde - “My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis”.  Is dit nie vandag presies dieselfde nie? Dit is ‘n ewige beginsel dat kennis van die Lewende God en die gehoorsaamheid aan sy wil en wet die beginsel van die wysheid en dus van die lewe is.

Sien: Josua 1:7-8; Ps. 1:1-6; Ps. 119:9; Deut. 4:5-8.

 

Hoséa 4:7-19, gaan in dieselfde trant voort.  Lees dit gerus vir uself.  Israel is maar soos ‘n klomp skape en het goeie herders en leiers nodig. 

Dit is soos Jesaja 3:12 sê:

            “- - - - o My volk, jou leiers is verleiers - - - - -”. 

Kyk maar terug in die geskiedenis van ons eie volk in ons tyd.  Solank Israel goeie leiers gehad het, het dit goed gegaan met die volk.  En wanneer Israel in groot ellende was, het God vir hulle ‘n leier gestuur wat hulle na Hom en sy woord teruggelei het en die juk van die vyand afgeskud het. 

 

Ons toestand is nou benard, maar ons moet opkyk - (Luk. 21:28) want die “Elía Bediening” is op hande - (Mal. 4:1-6) wat ‘n voorloper gaan wees vir die Wederkoms van ons Groot Leier en Koning, Jesus die Christus, net soos Johannes die Doper die voorloper was van Jesus se eerste koms.  Moet nie nou in sak en as en wanhoop en moedeloosheid gaan sit nie, maar berei u voor vir die opwindendste tyd van alle tye.

 


Hoofstuk 5

God Draai Sy Rug op Israel

In Hoséa 5 sien ons hoedat Israel voortgaan met haar sondes en dat die priesters daarvoor verantwoordelik gehou word.  Lees dit gerus biddend vir uself en let op hoe dit presies met ons toestand in hierdie tyd ooreenstem.

Ewe tipies is dit, dat toe dit sleg gaan met Israel as gevolg van haar sonde - (v. 11) toe hardloop Israel na Assur en koning Jareb vir hulp - (v. 13), maar hulle kon hulle nie help nie.  Natuurlik nie! Maak ons nie ook netso nie? Hoeveel verbonde en akkoorde het ons vorige regering nie met vreemde nasies gemaak om uit ons moeilikheid te help nie? En nou sit ons onder ‘n heidense regering.  Ja, net soos God sy rug op Israel van Hoséa se tyd gedraai het, so het Hy ook sy rug op ons gedraai.  Laat ons dit nou maar eerlik en openlik erken: as God met ons was, sou hierdie heidene nooit die oorhand oor ons gekry het nie.  Maar God kon nie tot ons hulp kom nie, want ons volksondes is vandag presies dieselfde as die van Israel in Hoséa se tyd.

Maar dank God, sy liefde vir Israel is ‘n ewige liefde.

Lees Jer. 31:3,20; Gén. 17:7; Romeine 8:35-39; Jes. 54:7-8. 

Alhoewel God sonde haat en dit sekerlik straf, sal Hy nooit sy verbond met Israel verbreek nie. 

Dit kom so mooi in Hoséa 5:15 uit:

Dan gaan Ek heen, Ek keer na my woonplek terug totdat hulle skuld beken en my aangesig soek.  In hulle nood sal hulle My soek.

Is dit nie mooi nie?

Lees ook: Eség. 36:37; Jes. 26:9.

Hierdie heerlike waarheid kom uit in al die profete.

Lees Jes. 30:18, en wat daarop volg:

En daarom sal die HERE met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal Hy Hom verhef om Hom oor julle te ontferm; want die HERE is ‘n God van die gerig.  Welgeluksalig almal wat op Hom wag!

Lees Hoséa 6:1-3;

1          KOM en laat ons terugkeer tot die HERE; want Hy het verskeur en sal ons genees, Hy het geslaan en sal ons verbind.

2          Hy sal ons ná twee dae lewendig maak, op die derde dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe.

3          En laat ons ken - laat ons dit najaag om die HERE te ken; sy opgang is so seker soos die dagbreek, en Hy sal tot ons kom soos reën, soos die laat reëns wat die aarde besproei.

Dit is die heerlike boodskap van al die profete dat Israel in die laaste dae, en dit is nou, tot die heerlike besef sal kom dat alleenlik in hulle terugkeer tot hulle God hulle heil lê. 

Let mooi op wat Hoséa hier sê: “Hy sal ons net twee dae lewendig maak, op die derde dag ons laat opstaan sodat ons voor sy aangesig kan lewe” - (v. 2).  Een dag is by God soos ‘n duisend jaar volgens 2 Petrus 3:8.  Die tien stamme, of Huis van Israel aan wie Hoséa hier skryf, het in 721 v.C. in Assiriese ballingskap gegaan, vanwaar hulle nooit weer na die Beloofde Land teruggekeer het nie.  Een duisend jaar vanaf 721 v.C. bring ons by die jaar 279 n. C.  Nog 1000 jaar verder (2 “dae” dus) kom by 1279 AD uit.  Vanaf hierdie jaar, 1279 AD, tot 1996 AD, waar ons nou staan, is 717 jaar. 

Ons is dus nou al amper driekwart in die derde duisend jaar, die derde “dag” van Hoséa 6:2 in.  En daar staan dit dat “op die derde dag” sal Hy ons laat opstaan.  Ons leef dus binne die tydperk van hierdie beloofde herlewing van Israel.  Is dit nie opwindend nie? Spoor dit ons nie aan om vir mekaar te sê:

“- - - - - laat ons dit najaag om die HERE te ken; sy opgang is so seker soos die dagbreek - - - - ”, - (Hoséa 6:3).

Hierdie heerlike versekering is ook in ooreenstemming met baie Skrifte soos bv. Jes. 44:3; Eség. 37 en Joël 2:23-32 wat u gerus vir uself kan lees.

God se Woord is Waarheid soos ook deur Jesus in Johannes 17:17 bevestig is.

 

Dit sal nie vir altyd net sonde met die daaropvolgende straf en ellende wees nie. Nee, die profete, en so ook Hoséa, wys duidelik op ‘n dag van ommekeer, terugkeer en bekering vir Israel, met die daaropvolgende seën en herstel.  Dis so mooi en vertroostend wat:

Jesaja 30:18 sê:

En daarom sal die HERE met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal Hy Hom verhef om Hom oor julle te ontferm; want die HERE is ‘n God van die gerig. Welgeluksalig almal wat op Hom wag! 

 

Ons moet dus nie moedeloos word en voel ons is op pad na nêrens nie, en daar is vir ons geen toekoms nie.  Nee, o nee, ons heerlike bestemming deur al die profete besing, lê vir ons net om die draai.

 

Lees self biddend die res van Hoséa 6, dit is verse 4-11. 

Dit is nie moeilik nie, neem dit soos dit daar staan.

Vergelyk vers 6 met Miga 6:8. 

Vers 11 eindig so tipies van ons Hemelse Vader wat so graag sy volk wil seën, maar omdat Hy ‘n regverdige God is moet Hy Israel ook straf as sy oortree.  Hy raak ongeduldig en sê as het ware: “Hou nou op om te sondig en Ek julle moet straf, sodat Ek julle kan seën!” Kom ons doen dit.

 

God se Voortgesette Klag teen Efraim

 

Na die verdeling van die twaalf stamme van Israel in die twee huise van die Huis van Juda (d.i. die stamme van Juda en Benjamin met Levi die priesterstam) en die Huis van Israel (d.i. die tien stamme), vind ons dat die Huis van Juda dikwels sommer net Juda genoem word, en die Huis van Israel, of die tien stamme, net Efraim.  Hoséa het aan die tien stamme wat Lo-Ammi, dit is nie my volk nie, geword het as gevolg van hulle sonde, geskryf.  Hy spreek hulle aan as Efraim. 

 

In Hoofstuk 7 sien ons dat Efraim dieselfde sondes doen wat ons vandag nog doen.  Soos in Hoséa se tyd, so ook vandag “omsingel ons dade” ons, en dit “lê oop voor die aangesig van die HERE” - (Hoséa 7:1-2). 

Lees self die hele hoofstuk in u Bybel.

In vers 8 beskuldig die profeet hulle dat hulle hul met die volke vermeng, en sodoende die prooi is van Satan se ou taktiek vanaf die tuin van Eden, ‘n roosterkoek wat nie omgekeer is nie, halfgaar, nie gaar nie en ook nie rou nie, nie warm nie en ook nie koud nie.  Dit is net soos God se klag teen die Gemeente van Laodicéa wat die geestestoestand van Israel in ons tyd voorstel - louwarm wat Jesus met sy koms uit sy mond sal spuug - (Open. 3:14-22).

 

Dit is die louwarmheid van Israel wat al die korrupsie en huigelary van die afgelope tyd veroorsaak het.  Dit het gemaak dat die heiden ons land oorgeneem het, net soos in Hoséa se tyd.  Die herders het vals herders geword soos ons ook in Jeremia 23 en Eségiël 34 lees.  Hulle is soos Paulus van die laaste dae gewaarsku het dat die mense leraars sal aanstel wat die mense se ore sal streel - (2 Tim. 4:3) wat sal veroorsaak dat ons ‘n geslag geword het wat sonder kennis is - (Hoséa 4:6).

Vreemdes (Hoséa 7:9) verteer letterlik ons krag en die oorgrote meerderheid van ons volk merk dit nie op nie, net soos die stadige grys word van ‘n mens se hare. Waar ons eers die tekens en wette van ‘n Christenland gehad het, is dit nou alles van ons weggeneem.  Ons krag het daarin gelê dat die Lewende God in ons grondwet erken is en ons Parlementsittings met gebed in die Naam van Jesus geopen is.  Nou is ons ‘n sekulêre staat en kan ons die ergste verwag.

 

Ja, dít wat ons trots was, getuig nou juis teen ons, naamlik ons Christelike belydenis - (v. 10).  En tog, ten spyte van die vreemdes wat ons verteer, en die ellendes wat ons oorval, bekeer die volk hom nie tot die HERE sy God nie, en soek hulle Hom nie - (v. 10).

Ons het waarlik geword soos ‘n onnosele duif sonder verstand - (v. 11); ons gaan soek hulp by vreemdes en nie by ons God nie.  Ons soek hulp by die Europese Unie, by die VSA, by Taiwan, by die Arabiese State en nog meer, maar nie by ons Verbondsgod nie. 

Lees tog vir seker verse 12-16. 

Kyk hoe pleit die HERE by Israel in v. 13:

            “- - - - - Ék tog wou hulle verlos, maar húlle het leuens teen My gespreek”. 

 

Ons sal ons liewer selfbejammer, allerhande kompromieë maak, selfs teen die HERE opstandig word, maar ons nie tot Hom bekeer nie, net soos Efraim.  Kyk hoe baie van ons “vorste” het geval.  Hoe baie van die na wie ons opgesien het, word vandag openlik tot skande gemaak!

Die Volk se Ondergang Voorspel

 

Die profeet voorspel die ondergang van die Volk as gevolg van haar koppigheid en opstandigheid.  En dit sou skielik en onverwags kom, net soos ‘n arend geruisloos en onverbiddelik op sy prooi neer swiep en dan daarmee die lug in verdwyn.  Wanneer ons van Israel se ballingskap deur die Assiriërs lees, vind ons dat dit presies netso gebeur het - Israel is weggevoer om sover dit die volkere betref, net mooi van die aardbol te verdwyn. 

Maar dank God vir sy ewige verbond met sy volk dat Hy haar nooit sou begeef of verlaat nie.  Soos ons nou al baie goed weet, is haar identiteit vinnig besig om herontdek te word: ons glo dat ons Hemelse Vader “Ekklesia” geroep het as een van sy kanale om dit aan ons Volk en die wêreld bekend te maak.

Die straf hierbo na verwys, word soos volg deur die profeet gestel:

DIE basuin aan jou mond! Soos ‘n arend skiet dit neer op die huis van die HERE! Omdat hulle my verbond oortree het en teen my wet gesondig het - (Hoséa 8:1).

 

Tipies van Israel van Hoséa se tyd, net soos ons, die Israel van vandag sê hulle:

             “- - - - - My God, ons, Israel, ken U - (Hoséa 8:2).

Volgens ons volk is daar (of was daar) niks met ons verkeerd nie.  Elkeen het sy (haar) “Kerk”.  Ek is ‘n goeie lidmaat, ‘n goeie “Afrikaner” (nog in die ou sin van die woord).  Ons was heeltemal tevrede.  Ons het ‘n blanke “Christelike” Regering en ons eie skole gehad.  Maar nou kom dit al meer aan die lig hoe korrup ons was.

Die HERE wat ons harte ken, sê hierop: “Israel het die goeie verwerp - die vyand sal hom agtervolg!” Wie ken ons harte beter as Hy voor wie ons harte soos ‘n oop boek is? Al sê ons “ons ken U”, ken Hy ons beter.  Dit is om hierdie rede dat ons nie voor ons vyande kon standhou nie en dat hulle die kop en ons die stert geword het - (Deut. 28:13-14,43-44).

 

Hoe eerder ons tot ‘n waaragtige, hartgrondige bekering kom, en ons sondes voor die Lewende God bely, en nie voor ‘n sogenaamde Waarheid- en Versoeningskommissie nie, hoe beter.

In Hoséa 8:4-6, (lees dit) kla die HERE Israel ook nog aan dat sy vir haar leiers (konings en vorste) gekies het sonder om God te raadpleeg.  Solank hulle die vaandel van die politieke party gedra het, was dit nie eers ter sprake of hy (sy) ‘n wedergebore kind van God was nie.  Israel het haar vertroue in haar besittings en geleerdheid (haar “silwer” en “goud”) begin stel, en nie op God nie.  Die “kalf van Samaría” - (Hos. 8:6) moes nou vir ons lei en voorsien, net soos die kalf van Aäron toe Moses te lank op die Berg vertoef het - (Exodus 32).  Ons moet mos altyd iets sigbaar hê, ons kan nie eers een tree in die geloof wandel nie, net op die naakte Woord van God.

Hoséa 8:7;

Want hulle saai wind, maar hulle sal die storm maai; dit het geen halm nie; wat uitspruit, lewer geen meel op nie; selfs as dit iets oplewer, sou vreemdelinge dit verslind.

Dit is ‘n raak beskrywing van die toestand van Israel van toe, en van Israel van tans.  ‘n Koringoes wat tel se are moet meel oplewer, anders is dit net “wind”.  Deur ons baie aktiwiteite en organisasies het ons net leë are opgelewer, maar dit wat kan voed soos ware kennis van God, karakter, trou en standvastigheid, het toe die son van toetsing gekom het, soos mis verdwyn.  Met reg, hoe seer dit ookal mag maak, het ons vyand baie van ons groot patriotiese lawaaimakers die “Brandy en Coca Cola gang” genoem. 

 

Israel Word Verswelg

 

Soos alreeds gesê, sou die sonde van Israel lei tot haar tydelike verdwyning:

“Israel is verslind; alreeds is hulle onder die volke soos iets wat waardeloos is -  (Hoséa 8: 8).

In 2 Konings 17:6-23 (lees dit) word vir ons hierdie “verslinding” van Israel beskryf soos deur Hoséa voorspel.  Israel het uit die oog en uit die geskiedenis verdwyn. Dit was maar eers hier in die 19de en die 20ste eeu dat daar begin is om haar te herontdek.  Al meer en meer is die Assiriese “grafte” waarin Israel se identiteit begrawe is, oopgemaak en begin die ontwaking van die doodsbeendere van Eségiël 37 al meer en meer momentum kry.

So probeer ons vyande vandag ook om ons te begrawe, verswelg en waardeloos maak.  Hulle begin by dit wat ons teerste plek is, dit is ons onderwys.  Ons moet opgeneem word in die magtige swart stroom.  Ons moet ons identiteit ontneem word.  Dit geld ook op Taal en Godsdiens gebied en deur regstellende aksies.

Lees ook Psalm 83.

Die goeie nuus is egter dat hulle die keer nie weer sal slaag soos in die geval van Assirië nie.  Ons leef in die tyd van Israel se ontwaking soos ons in Hoséa 6:1-3 gesien het en in Eségiël 37, Joël 2:23-29 en baie ander verwante Skrifte.

 

Finale Daad van Verset

 

Voordat die Assiriese magte Israel aangeval het, het Israel bondgenootskappe met die nasies rondom haar gesluit; Hoséa sê dit was haar finale daad van verset teen God.  Nou sou sy in ballingskap weggevoer word:

Hoséa 8:9-10;

9          Want húlle het opgetrek na Assur - ‘n wilde esel wat eiesinnig rondloop, is Efraim! - hulle het onwettige bondgenootskappe gewerf.

10        Ook al werf hulle onder die volke, Ek sal hulle nou saamraap, en hulle sal begin minder word weens die laste deur die koning van die vorste opgelê.

‘n Wilde esel is koppig en eiesinnig en wil hom nie laat lei of bestuur nie.  Netso het Efraim haar nie aan God onderwerp nie, en so ook ons vandag.  Ons het aan Hom net lippediens gebring.  In stede van om op God te vertrou, het ons bondgenootskappe gesluit met nasies wat ons tradisionele vyande is.  Sodoende het ons gehoop om ons onafhanklikheid te behou, en nie na die HERE in ware ootmoed en berou gegaan nie.

Maar, dank die Heer, dit sou nie vir altyd duur nie, maar nadat sy haar straf tydperk deurgegaan het, sal Hy haar herstel, soos ons in Hoofstuk 3:4-5, gesien het.  Hierdie heerlike gebeurtenis staan nou vir ons voor die deur, hoe onmoontlik dit vir ons ookal op hierdie oomblik mag klink.  Daar wag vir ons in die baie nabye toekoms die heerlikste herlewing en ontwaking bokant wat ons ooit kan dink of verwag. 

Lees weer Hoofstuk 6:3 en ons kommentaar daarop.

Maar voordat dit kan gebeur moet ons hoogmoed en hardkoppigheid eers plek maar vir ‘n gees van nederigheid en berou.  Hulle moet op die plek kom waar hulle gewillig sal wees om te leer wat die Profeet Hoséa van die oortredinge van ons vaders gesê het.  Ons moet ophou om ons hulp by die arm van vlees te soek en te begin om op ons Verbondsgod te vertrou.  Wanneer ons weer leer om die HERE te vrees, en sy gebooie te bewaar, sal ons weer die volheid van sy seën ervaar, soos Hy aan ons beloof het wanneer Hy kom om sy koninkryk hier op aarde op te rig, soos deur al die profete voorspel.

 

Israel het Haar Heerlikheid Verloor

 

Hoséa 8:11-12;

11        Want Efraim het die altare vermenigvuldig om te sondig - die altare het vir hom tot sonde geword.

12        Ek het hom tienduisend leringe van my wet voorgeskrywe, maar dit word as iets vreemds geag.

 

Efraim is verteenwoordigend van die Tien Stamme.  Hulle het agter die heidene aangeloop, hulle gewoontes en gebruike geleer en nagevolg en uiteindelik hulle gode begin aanbid.  Dit is daarom dat die HERE hulle Lo-Ammi, dit is “nie my volk nie”, gemaak en hulle in ballingskap na Assirië laat gaan het.  Daar het hulle heeltemal vervreemd geraak van hulle God.  Dank die Vader dat Hy ‘n Verbondsgod is en sy verbond wat Hy met Abraham, Isak en Jakob gemaak het, nie sal vergeet nie.  Daarom het hulle in hulle verlatenheid en verstotenheid nog altyd diep in hulle wese die wortel van hulle verbintenis met die Lewende God behou.  Dit is waarom hulle ook in hulle verheidense toestand die evangelie aangeneem het toe die apostels hulle begin bearbei het.

 

Maar, die beskrywing van hulle toestand in vers 12 is ook ‘n uitbeelding van hoe ons vandag is.  God se Woord en Wet wat vir hulle voorspoed en vrede moes bring en hulle wysheid onder die heidene moes wees (lees Deut. 4:5-8; Ps. 119:18; Ps. 147:19-20), het hulle “as iets vreemds geag”.  Moet tog nie vir ons volksgenote vandag sê dat God se wette nog netso van toepassing is nie: hulle sal dadelik vir jou sê: “O nee, ons is nie onder die wet nie, maar onder die genade”. 

Terug onder die juk van slawerny:

Hoséa 8:13-14;

13        Slagoffers, My aangebied, offer hulle - vleis is dit, en hulle eet; die HERE het geen behae daarin nie. Nou sal Hy aan hulle ongeregtigheid dink en oor hulle sondes besoeking doen; hulle sal teruggaan na Egipte.

14        Omdat Israel sy Maker vergeet en paleise gebou het, en Juda ‘n menigte van versterkte stede, daarom sal Ek ‘n vuur in sy stede slinger wat sy paleise sal verteer.

Dit is so tipies van ons dat ons, soos die heidene, dink ons kan God omkoop met ons offergawes.  Hierdie gawes is vandag nie die bloed van bokke en stiere nie, maar ons lippediens en skyn godsdiens.  God het daar geen behae in nie (lees gerus Ps. 51).  Teruggaan na Egipte beteken teruggaan na slawerny soos Israel van ouds.  Maar vir Israel van Hoséa se tyd het dit die Assiriese Ballingskap beteken.  Vir ons beteken dit vandag die slawerny van die geldgod en van ons oorheersing deur die heiden.

 

Ons weet nie eers dat die HERE letterlik ons Maker is nie.

Lees Jes. 43:1; Jes. 44:1-2; Jes. 45:11; Jes. 51:13; Jes. 54:5.

Op Gólgota het Hy ons ook nog kom loskoop met sy kosbare bloed.  Ons behoort dus dubbel aan Hom, beide omdat Hy ons letterlik gemaak het en ook omdat Hy ons kom uitkoop het uit die slawemark.  Ons het dus nie nodig om langer slawe te wees nie, ons moet ons erfenis toeëien en die oorwinningslewe begin lei.

 

In Hoofstuk 9:1-3 sien ons dat Israel ongelukkig te lief was vir die “dorsvloere” en “parskuipe” van sonde waar sy hoereloon ontvang het.  Geestelike hoerery beteken om van die ware God af te dwaal en vals godsdienste na te jaag.  Dit is wat ons vandag ook doen.  Die “Gospels” van vandag preek en beloof vir ons mense ‘n selfsugtige “evangelie” van eie voordeel van selfs “hemel toe” gaan, maar soek nie om ons te leer om ons God se eer te soek nie.  Lees, en dink ernstig na oor wat ons Here Jesus in Matt. 7:21-23 gesê het. 

 

Die skrif vir ons tot lering:

Ons lees in Romeine 15:4;

Want alles wat vantevore geskrywe is, is vir ons lering vantevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.

En in 1 Korinthiërs 10:11;

Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.

Ons Here Jesus self het dadelik die Émmaüsgangers teruggeneem na die Skrif - lees self Lukas 24:27,44-45.

Ons is vandag nie net aan die eindes van die eeue nie, maar is ook in baie opsigte waar Israel van Hoséa se tyd was.  Ons het dus veel om vir onsself op ag te slaan uit wat met Israel gebeur het.  As Efraim dan na Egipte teruggaan - (Hoséa 9:3) en in Assur sal eet wat onrein is, beteken dit dat ons vandag weer in die slawerny van Egipte is soos ons vaders en dat ons sal “eet wat onrein is”.  Nie net is ons voedsel vandag besoedel nie, maar ook dit wat ons hoor en sien en lees (TV, tydskrifte, koerante, radio, ens., is onrein).  Ons sal nie daaruit kom nie, tensy ons Almagtige Verbondsgod ons weer sal kom uithaal soos Hy ons vadere uit Egipteland uitgehaal het.  Verse 4-6 het dieselfde betekenis.

 

Die oordeel is gewis:

Lees Hoséa 9:7.  Wat die profeet voorspel het sal vir seker kom.  En dit het gekom in Hoséa se tyd, en is besig om te kom in ons tyd.  Die profete wat Israel gesus en gepaai het was dwaas en waansinnig, en so is ook die vals profete van vandag.

Lees die res van Hoséa 9 en dit gaan op dieselfde trant voort.  So kom ons dan by vers 17:

My God sal hulle verwerp, omdat hulle na, Hom nie geluister het nie, en hulle sal rondswerwe onder die nasies. 

Hierdie profesie is letterlik vervul en Israel is vandag nog in die verstrooiing. 

Lees: Lev. 26:33; Eség. 36:19; Hoséa 1:11; 1 Petrus 1:1; Gén. 28:14.

Israel sal met die Wederkoms van ons Here Jesus deur die engele bymekaar gemaak word. 

Lees: Matt. 24: 31; Eség. 37:21; Jer. 23:3,8; Jer. 29:14; Jes. 11:12. 

 

Vals beloftes:

Lees self Hoséa 10:1-11.  Die Ou Testament is vir ons ‘n geskiedenis van God se handelinge met sy volk Israel, van sy liefde vir haar, sy getrouheid, lankmoedigheid en geduld.  Maar dit is ook ‘n tipe en ‘n voorspelling van Israel se aard en optrede in die laaste dae (die dae waarin ons nou leef) en God se reaksie daarop: hoe Hy Israel gaan straf, maar nogtans nie sal verwerp nie omdat Hy ‘n ewige, onherroeplike en onveranderlike verbond met haar gemaak het.  Die Ou Testament is dus vir ons ‘n spieël waarin ons onsself kan sien en iets daaraan doen, as ons wil; soos Paulus in Romeine 3:20 van die wet sê:

            “- - - - - want deur die wet is die kennis van die sonde.”

In Hoséa 10:1-3 lees ons hoe voorspoediger dit met Israel gegaan het, hoe meer het hulle die afgodsaltare vermeerder.  Dit is die HERE wat Israel voorspoedig gemaak het.  Hy het hulle ‘n vernuftige en vindingryke volk gemaak.  Maar in plaas van om Hom daarvoor te dank en te eer en hul lewens aan Hom toe te wy, het hulle liewer al meer en meer losbandig geword en die wêreld en die sonde gedien.  So het dit ook met ons gegaan toe ons nog ons eie blanke regering gehad het.  Ons kon byvoorbeeld ons kinders na ons eie blanke skole stuur en aan hulle ‘n hoë standaard van opvoeding gee.  Uit ons klein blanke volkie het daar van die wêreld se beste wetenskaplikes gekom.  Ons het trots en verwaand geraak.  Ons Godsdiens was ‘n gedaante van Godsaligheid sonder krag.  Ons het God en Mammon probeer dien, iets wat volgens ons Here Jesus onmoontlik is: Lees Matt. 6:24;

Niemand kan twee here dien nie; want óf hy sal die een haat en die ander liefhê, óf hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en ook Mammon dien nie!”

Hoséa 10:4;

Hulle het groot woorde gespreek, vals gesweer, verbonde gesluit - en soos ‘n gifplant spruit die oordeel uit in die vore van die landerye.

Lees dit in die konteks van verse 1-11.

Het ons blanke regering van die dag nie “groot woorde gespreek, vals gesweer. verbonde gemaak” nie? Het hulle nie vir ons gesê ons skole sal blank bly en so ook ons blanke woongebiede nie? Waar is dit?

Die gevolg is dat die toestand van ons land al so is, dat ons ook al kan begin sê: “berge bedek ons! en, heuwels val op ons” - (vers 8).

 

n Oproep tot bekering:

Omdat ons God ‘n Verbondsgod is, is alles nie verlore nie.  Die hele Bybel is evangelie, ‘n goeie boodskap.  Wat God volmaak begin het, sal Hy ook volmaak klaarmaak.  Waar ons weggedwaal en verdwaal het, sal ons maar net moet omdraai en terugkeer - dit is bekering.

 

Hoséa 10:12;

Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde; braak vir julle ‘n braakland, want dit is tyd om die HERE te soek, totdat Hy kom en geregtigheid oor julle laat reën.

Lees ook Joël 2:28-32; Hand. 2:16-21; Sag. 10:1.

Ons gaan deur al hierdie strawwe omdat ons maai wat ons gesaai het, en ons op ons eie weg vertrou het, lees self vers 13.

Dit sal met ons net so gaan soos dit met Samaría gegaan het (ons spieël), lees verse 14 en 15 van Hoofstuk 10. 

Hier in Suid-Afrika het ons blanke vestings reeds sonder slag of stoot geval (menslik onverklaarbaar).  Dit sal die Westerse wêreld ook nog netso tref voordat die finale oordele kom.  Die verrotting het alreeds ver gevorder.  God laat Hom nie bespot nie en sy woord sal letterlik vervul word. 

 

Uit Egipte geroep:

Die Profeet Hoséa vergelyk die geloof wat Israel gehad het toe sy Egipte verlaat het met haar afvalligheid in sy tyd. 

Maar hy herinner haar aan God se onveranderlike liefde vir haar:

TOE Israel ‘n kind was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte het Ek my seun geroep - (Hoséa 11:1).

Dit is ook terselfdertyd profeties van die vlug van Josef en Maria met die jong kind Jesus oor die 700 jaar later, na Egipte toe Herodes vir Jesus wou doodmaak:

En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet: Uit Egipte het Ek my Seun geroep - (Matt. 2:15).

Hier vind ons die merkwaardige vermenging van die historiese roeping van Israel uit Egipte, met die profetiese roeping van die Seun van God uit die land Egipte meer as 700 jaar later.  Dit is ook weer profeties van Israel (ons) se verlossing uit die Egipte van slawerny van hierdie hele huidige stelsel, Nuwe Wêreldorde in kluis, waarin ons tans vasgevang is.

Die merkwaardige ineensmelting van die historiese uitredding van Israel uit die slawehuis van Egipte met die profetiese roeping van die Seun van God uit Egipte, is hoogs betekenisvol.  Onthou, Egipte staan in die Bybel vir die huidige wêreldstelsel wat ‘n orde van slawerny is.  En ons, Israel, is geroep en bestem tot vryheid, maar alleenlik die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het.  Vryheid sonder die verlossing van sonde, is geen vryheid nie.

Lees Matt. 1:21; Joh. 8:36.

Hierdie is ‘n merkwaardige demonstrasie van hoedat die Heilige Gees die profeet gelei het om vir ons die historiese feite so te stel dat dit ook terselfdertyd profeties sou wees van ons Koning Jesus wat kom om oor ‘n ware vrye verloste Israel te regeer.

 

God se onveranderlike liefde teenoor sy volk:

Lees vir seker Hoséa 11:1-11.  Hoe meer Israel in die dieptes van afgodery verval het, en hoe meer Hoséa by hulle gepleit het om na die HERE terug te keer, hoe meer hardkoppig en ongehoorsaam het hulle geword.  In stede van om na die woorde van die profeet te luister, en terug te keer tot hulle God, loop hulle liewer al meer en meer agter hulle afgode aan - net soos vandag.  Alhoewel God in liefde hulle aan die hand gevat het, soos ‘n vader sy kind, om hulle te lei, het hulle sy goedheid versmaai.

Hulle word gewaarsku dat hulle heil nie in ‘n terugkeer na Egipte lê nie.  Hoe dikwels het hulle dit nie probeer nie.  Net soos met ons ook vandag: so baie van ons dink dat ons uitkoms lê in die weë van hierdie wêreldstelsel, maar dit sal na nog net meer slawerny lei, net soos Assirië nog ‘n groter slawerny as Egipte was.

God se liefde vir Israel is so groot dat alhoewel sy geregtigheid Hom eintlik druk om Israel uit te delg soos Adma en Seboim, twee konings van Sodom en Gomorra, is Hy so lief vir haar dat sy “hart omgekeer in Hom is, en sy medelye opgewek” - (Hoséa 11:8). 

 

Dis soos Jeremia 31:20 sê:

Is Efraim vir My ‘n dierbare seun of ‘n troetelkind? Want so dikwels as Ek teen hom spreek, dink Ek nog altyd aan hom; daarom is my ingewande oor hom in beroering; Ek sal My sekerlik oor hom ontferm, spreek die HERE.

 

 

Daarom sê Hy ook:

Ek sal my toorngloed nie laat gelde nie, Ek sal Efraim (tien stamme) nie weer te gronde rig nie; want Ek is God en nie ‘n mens nie, die Heilige in jou midde. En Ek sal nie kom in grimmigheid nie - (Hoséa 11:9).

Is God se genade nie groot nie?

Hoe hard moet ons harte nog wees dat sy goedheid ons nie tot berou kan bring nie?

Lees vir seker Romeine 2:4.

 

Ter wille van die Uitverkorenes:

Omdat God “te rein van oë is om die kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie” - (Hab. 1:13), moet Hy in oordeel optree teenoor almal van hulle wat sy wette verbreek. 

In die dae van Hoséa het Israel die keuse gehad van of om te bekeer of gestraf te word.  As God sy “toorngloed sou laat geld” - (Hoséa 11:9), sou sy oordeel Israel totaal uitgedelg het, want hulle sonde het die dood verdien.  Maar, soos Hoséa sê, God het geweier om dit te doen, want Hy is God en nie ‘n mens nie.  In toorn dink Hy aan ontferming - (Hab. 3:2).

Hoe staan dit met ons, God se Volk, vandag, en met al die Israel lande oor die algemeen? Ons ongehoorsaamheid aan die wette van die HERE en ons verontagsaming van sy bevele het die oordeel oor ons laat kom in die vorm van geweld, bloedvergieting, oorlog en die opkoms van die heiden; ja, hy regeer selfs ons land op die oomblik.  Maar, dank God, net soos Hy nie teen Efraim in Hoséa se tyd - (hfst. 11:9) opgetree het om haar te gronde te rig nie, so sal Hy weer nie in grimmigheid optree om ons uit te delg, soos ons verdien nie.  Ons Here Jesus het gesê dat in daardie tyd Hy die dae ter wille van die uitverkorenes sal verkort.

En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word - (Matt. 24:22).

Die uitverkorenes is Israel, waarvan ons blankes ‘n deel is.

Lees: Deut. 7:6-8; Jes. 41:8-10; Jes. 43:1-3,10,20; Jes. 44:1-2,21-23; Jes. 45:4;

Lukas 18:7-8; Joël 3:2; Amos 3:2; Mal. 3:6. 

Ons leef nou in die tyd wat genoem word “daardie dae”.  Wat vandag aangaan is genoeg rede vir God om die ganse mensdom uit te wis.  Dit is alleenlik ter wille van die uitverkorenes (Israel) dat die oordele van God nog nie voltrek is nie. 

 

Hy sal brul soos ‘n leeu:

In die gees het Hoséa die dag gesien wanneer Israel (die Blanke Weste) gedwing sou word om na die HERE terug te keer:

Hulle sal agter die HERE aan trek; Hy sal brul soos ‘n leeu. Want Hy sal brul, en die kinders sal sidderende van die seekant aankom - (Hoséa 11:10).

Vir seekant sê die “Engelse King James (KJ)” vertaling en die “Amplified Old Testament (AOT)”, “west”. 

Die Blanke Nasies word die Westerse Nasies genoem, en hulle is ook oorspronklik wes van Palestina.  Daar is natuurlik die “verstrooides van Israel”, soos ons byvoorbeeld hier in Suid-Afrika wat ook suid van Palestina is, maar dit is ook in ooreenstemming met Gén. 28:13-15; Lev. 26:33 (as gevolg van Israel se sonde); Sefánja 3:10, - - - - -

(Luister na ons kasset no. B 821: “ ‘n Ellendige en Armoedige Volk”);

- - - - - Matt. 24:31 (onthou, die uitverkorenes is die volle Israel, al twaalf stamme).

Hy (ons Here Jesus) sal die keer kom as die Leeu van die Stam van Juda - (Open. 5:5), die Koning van die konings en die HERE van die here om die koningskap oor hierdie aarde te kom aanvaar - (Open. 11:15-19; Open. 19:1-21; my boek oor Openbaring).

 

Maar Hy het 2,000 jaar gelede as die Lam van God gekom om dit vir Israel wat Lo-Ammi en Lo-Rugáma, dit is nie my volk nie, en nie-begenadigde  - (Hos. 1:9-12), dit moontlik te maak om deur geloof in Hom, die kinders van die Lewende God genoem te word. 

Lees Jesaja 53 en 54, my boek oor Jesaja en Joh. 10:9-11,15,26-28. 

 

Al die profete wys daarop dat wanneer die heiden dreig om Israel te oorstroom en verswelg, die Leeu van die Stam van Juda sal brul, hierdie hele heidense stelsel met geweld sal vernietig en sy volk sal red.  Daardie tyd het begin.  Ons blankes hier in Suid- en Suider-Afrika word tans die meeste bedreig.  Maar ons gaan ook die eerste wees om daardeur gesuiwer te word en tot ‘n magtige bekering te gaan kom en ‘n Goddelike ontwaking gaan ervaar.  Ek glo die vervulling van Eségiël 37, van die ontwaking van die doodsbeendere gaan hier begin.

 

Hulle sal sidder voor die HERE:

Ja, die vrees vir die HERE sal tot sy volk terugkeer en hulle sal beef voor sy woord.  Ons sien dit in die volgende vers:

Hulle sal al sidderende aankom soos ‘n voëltjie uit Egipte en soos ‘n duif uit die land van Assur; en Ek sal hulle laat woon in hulle huise, spreek die HERE - (Hoséa 11:11).

Ons Here Jesus het die opdrag aan sy dissipels gegee om nie na die heidene te gaan nie, maar na die verlore skape van die Huis van Israel - (Matt. 10:6).  Dit is presies wat sy dissipels na Jesus se Opstanding en Hemelvaart gedoen het.  Die geskiedenis bewys vir ons dat ‘n groot gedeelte van die Huis van Israel toe alreeds in Wes-Europa en die Britse Eilande (Wes van Palestina) aangekom het. Dit is ook na hulle wat sommige van sy dissipels eerste gegaan het.  U het seker gewonder hoekom die gemeentes in Asië wat in 1 Petrus 1:1-2 en in Open.1:4-6,11 genoem word, en aan wie die Sendbriewe van die apostels gerig was, so gou van die toneel verdwyn het.  Die rede is dat hulle almal Israeliete was en dat hulle in daardie tyd in transito was, op hulle pad na hulle bestemming in die Weste.

(Lees my boeke: “Die Verlore Tien Stamme van Israel” en “Die Boek van Openbaring”).

Dit is ook die rede waarom die Hervorming 16 eeue later in Wes en Noordwes Europa posgevat het.  Israel was daar en hulle harte was ontvanklik vir die Goeie Nuus, die Ware Evangelie van Jesus die Christus. 

Hulle was ‘n volk: lees Jesaja 51:7;

Luister na My, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart my wet is!  - - - - - ”. 

 

Die ontrou van Efraim en Juda:

Dit is baie belangrik dat ons die verskil tussen Efraim en Juda verstaan: alhoewel beide uit Jakob, wat Israel by Jabbok geword het, afstam, het die Tien Stamme wat van die Huis van Dawid na die dood van Salomo weggeskeur het, as Efraim bekend geword, en Juda en Benjamin wat by die Huis van Dawid gebly het, Juda genoem is.

God se krag, deur die Profeet Hoséa, word in Hoséa 12:1 soos volg saamgevat:

EFRAIM het My omsingel met leuens, en die huis van Israel met bedrog; terwyl Juda nog altyd bandeloos is teenoor God, ja teenoor die Allerheiligste, die Getroue. 

Dit is presies soos dit vandag ook nog met ons, hulle nakomelinge, is.

In Hoofstuk 12:2 sien ons hoe ons vandag ook nog wind najaag.  Ons wil altyd vreemdes na-aap.  Ons maak staat op leuens en geweld, en ons soek ons heil daarin om met vreemdes ‘n verbond te maak, in stede van om ons tot God te bekeer, en ons sondes te bely.

Ons moenie dink dat omdat ons God se Verbondsvolk is, ons ongestraf sal bly nie. 

Lees self Hoofstuk 12:3.

Dit is reeds omdat ons sy volk is, dat Hy ons sal straf. 

In Amos 3:2 lees ons:

Julle alleen het Ek geken uit al die geslagte van die aarde; dáárom sal Ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtighede.

 

Ons moet dus nie verbaas wees of murmureer omdat dit met ons so sleg gaan nie.

In verse 4-7 van Hoofstuk 12 spreek God ons direk aan as sy volk. 

Hy sê:

En jy, tot jou God moet jy terugkeer, beoefen liefde en reg, en hoop gedurigdeur op jou God - (v. 7).

Dit stem ooreen met Miga 6:8;

Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die HERE van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God?

 


Vals mate en gewigte:

Israel het alles wat verkeerd is by die heiden geleer omdat sy haar God en sy regverdige wette verruil het vir hulle afgode en hulle ongeregtigheid - (lees Hoséa 12:5).  Hiervan het Israel ryk geword, - (lees vers 9) en glad nie skuldig gevoel nie.  Inteendeel, sy het haar rykdom as God se seën op haar gereken.

 

Ons blankes het presies dieselfde gedoen.  Ons het rykdom, status en geleerdheid as dinge beskou wat bokant Godvresendheid, karakter en eerbaarheid kom.  As jy al hierdie eienskappe het, maar nie welaf is nie, nie in die rykste woonbuurt woon nie, nie die nuutste en duurste motorkar ry nie en nie ‘n gegradueerde is nie, word jy verag.  In sommige kerk kringe word dit selfs geskimp dat daar iets verkeerds met jou lewe is.

 

Moet my nie verkeerd verstaan nie, daar is uitstaande uitsonderinge.  Maar bogenoemde was en is nog die algemene opvatting van ons volk.  Geen wonder dat ons Hemelse Vader ons moes straf en verneder deur die heiden oor ons te laat heers nie.  Laat ons Hom dank dat die uiteindelike boodskap van die profete is dat ons in ons benoudheid, verarming en vernedering ons tot Hom gaan bekeer. 

 

In Hoofstuk 12:10-14 herhaal die HERE dat Hy Israel gaan straf vir al hierdie sonde.  Wanneer ons al die ander profete neem, sal ons sien dat God dit presies met Israel gedoen het, en dit nou nog doen; maar dat ons nou in hierdie tyd (1997) die eindfase van ons straftydperk beleef.  Die ontwaking gaan binnekort kom, want die klimaks van ons straf staan voor die deur.  Die Profeet Amos wat in dieselfde trant as Hoséa skryf sê in:

Amos 4:12;

Daarom sal Ek só met jou handel, o Israel; omdat Ek só met jou sal handel - maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel!

 

In Hoofstuk 13 gaan God voort om Efraim (10 Stamme) oor haar sonde aan te spreek.  As ons net wil luister, sal ons onsself in die spieël van die Woord sien. 

In 1 Korinthiërs 10:11 lees ons:

Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.

En in Romeine 15:4;

Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.

 

Toe Efraim sagmoedig en nederig was, het sy gesag afgedwing.  Maar dit is van haar weggeneem toe sy agter die afgode en hulle gebruike begin aanloop het (Hoséa 13:1).  Hulle het die afgode aanbid, voor hulle neergebuig en hulle gesoen - (Hoséa 13:2).  Die soen van ‘n afgod was ‘n aanduiding van die mees volslae onderwerping.  Daarom sou hulle grootsheid soos ‘n môre wolk verdwyn - (Hoséa 13:3).  Is dit nie presies wat met ons ou Boere volkie gebeur het nie? Dit is pateties om die toestand in ons land te sien, om daardie swartes in hoë posisies te sien, en jy weet hy het nie ‘n benul van wat hy moet doen nie; om ook baie van ons blankes letterlik voor die swartes te sien kruip. 

Hoe hartseer klink die woorde nie van:

Hoséa 13:4;

Tog was Ek, die HERE, jou God van Egipteland af, en buiten My het jy geen God geken nie, ja behalwe My is daar geen Heiland nie.

Voel u die hartseer in hierdie woorde?

 

Israel se ou kwaal:

In verse 4 en 5 wys die HERE hulle daarop dat Hy hulle in die woestyn geken het, maar net toe dit met hulle begin goed gaan, het hulle Hom vergeet en hoogmoedig geword.  Is dit nie presies hoe dit ook met ons is nie? – (vers 6). 

In verse 7 en 8 sê die HERE vir Israel dat Hy gevolglik vir hulle sal word soos die leeu en die beer om hulle te verskeur.

In verse 9 tot 11 vra Hy vir hulle waar hulle koning is wat hulle so graag wou hê, aangesien Hy hulle helper is (v. 9).

In Samuel 8: 7 sê die HERE vir Samuel dat die volk hom nie as Rigter verwerp het nie, maar vir God Self om nie hulle Koning te wees nie.

In Hoséa 13:12-15 wys die HERE vir Israel daarop dat as gevolg van haar sonde sy soos ‘n vrou is wat tot by die geboorte gekom het, maar nie die krag het om te baar nie.  Dit is weereens omdat hulle Hom verwerp het.  Maar omdat Hy die dood oorwin het toe Jesus uit die dode opgestaan het, sal Israel ook uiteindelik verlos word.

 

Die ontwaking van Israel:

Die groot tema wat reg deur die Bybel vanaf Génesis tot Openbaring loop is die simboliese verhouding wat daar tussen die HERE God en Israel bestaan, naamlik van MAN en VROU. 

 

Die Profeet Jeremia vat dit vir ons mooi saam dat Israel die Nasie was wat deur God uitverkies is om die kern van sy koninkryk op aarde te word, in die woorde: “Alhoewel Ek gebieder oor hulle was” - (Jer. 31: 32).

In die K.J. vertaling lees dit: “I was an husband unto them”. 

 

Ons het reeds in Hoofstuk 2 (van Hoséa) gesien dat toe Israel God verlaat het om agter ander gode aan te loop, Hy hulle verwerp en as sy ontroue vrou beskou het. Hy het verklaar dat Hy nie langer haar man sou wees nie, en het aan haar ‘n skeibrief gegee en haar in ballingskap weggestuur.  Hulle kon nie langer die Assiriese leërs die hoof bied nie en is deur hulle as gevangenes uit hulle land weggevoer. 

 

Die Assiriese begraafplaas:

In haar Assiriese Ballingskap het Israel sover dit die wêreld geskiedenis betref, verlore geraak.  Die teoloë sê dat Israel verdwyn het, net asof die land van hulle gevangenskap hulle ingesluk het.  Maar wat hierdie mense, en diegene wat soos hulle dink, vergeet, is dat die Almagtige God ‘n ewige, onherroeplike, onveranderlike Verbond met die volle Twaalf Stamme gesluit het.  Israel kon dus nie van die toneel verdwyn nie. 

Kyk maar net na Openbaring 21 en u sal die name van al twaalf die stamme van Israel in die Nuwe Jerusalem sien:

Matthéüs 19:28;

En Jesus sê vir hulle (sy twaalf dissipels): “Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte - - - - -

(d.i. wanneer alles weer herstel is, sien Hand. 3:19-21)

- - - - wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel

(d.i. oor hulle sal regeer).

 

Vir verdere lig op hierdie aller belangrike saak, lees my boek: “Die Verlore Tien Stamme van Israel”. 

Hierdie lot wat Israel as gevolg van haar sonde sou tref, word met die dood vergelyk in Hoséa 13:14;

Uit die mag van die doderyk sal Ek hulle loskoop, Ek sal hulle verlos van die dood.  Dood, waar is jou pestilensies? Doderyk, waar is jou verderf? Berou bly vir my oë verborge. 

(m.a.w. die HERE sê Hy sal nie van plan verander nie).

 

Net soos iemand wat sterf, uit die samelewing verdwyn en gou vergeet word, maar in die dag van die opstanding uit die dood weer sal verskyn: so sê die HERE deur Hoséa, het Israel uit die oog van die wêreld verdwyn soos iemand wat dood is.  Maar Hy gaan Israel weer laat herlewe volgens sy verbond met haar.  Sy sal weer aan die nasies vertoon word, verheerlik, en tot Sy eer.  Daar is baie Skrif hieroor, maar neem as voorbeeld die volgende:

Sefánja 3:14-20;

14        Jubel, o dogter van Sion, juig, o Israel! Verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem!

15        Die HERE het jou oordele opgehef, jou vyand weggeveeg; die koning van Israel, die HERE is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie.

16        In dié dag sal aan Jerusalem gesê word: Vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie!

17        Die HERE jou God is by jou, ‘n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.

18        Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel Ek; hulle hoort by jou, die smaad druk swaar op hulle.

19        Kyk, in dié tyd sal Ek met jou verdrukkers handel; en die wat kreupel is (die Huis van Judo), sal Ek red; en die wat verjaag is (die Huis van Israel), versamel; en Ek sal hulle maak tot ‘n lof en tot ‘n roem wie se skande oor die hele aarde was.

20        In dié tyd sal Ek julle aanbring, ja, in die tyd wanneer Ek julle versamel; want Ek maak julle tot ‘n roem en tot ‘n lof onder al die volke van die aarde, wanneer Ek voor julle oë julle lot verander, sê die HERE.

Lees die hele hoofstuk.

 

Israel sal verlos en weer lewendig gemaak word:

God gee dus aan Israel in Hoséa 13: 14 die versekering dat sy weer lewendig gemaak sal word. In hierdie toestand waar sy “dood” was in haar Assiriese ballingskap, was sy heeltemal vergete deur die wêreld, en het deur die eeue van haar verdwyning uit haar land, ook onbewus geraak van haarself. Sy was magteloos om iets daaraan te kon doen.

Die Here Jesus, die Seun van God, moes kom en die losprys vir hulle betaal deur vir hulle aan die kruis van Gólgota te kom sterwe. As hulle Verlosser kon Jesus, die Christus, alleen die Huis van Israel uit die mag van die dood verlos en hulle opwek sodat hulle voor die aangesig van God kon lewe (Hoséa 6: 2). Niks en niemand sou Israel se getroue Verbondsgod van hierdie voorneme laat afsien nie: “Uit die mag van die doderyk sal Ek hulle loskoop, Ek sal hulle verlos van die dood - Dood, waar is jou pestilensies? Doderyk, waar is jou verderf? Berou bly vir my oë verborge.” (Hoséa 13:14).

Ons Bybel Vertalers en Kommentators vertolk hierdie laaste sin: “Berou bly vir my oë verborge”, heeltemal verkeerd. Dit beteken nie dat God nie vir Israel jammer sal kry nie, soos die N.A.V. dit vertaal nie, maar juis net mooi die teenoorgestelde, naamlik dat Hy nie van plan sal verander om Israel weer lewendig te maak nie.

 

‘n Nasionale opstanding:

In sy onoortreflike hoofstuk oor die opstanding, 1 Korinthiërs 15, het die Apostel Paulus heel moontlik die profesie van Hoséa in gedagte gehad toe hy in triomf uitgeroep het:

1Korinthiërs 15:54-55;

54        “- - - - - Die dood is verslind in die oorwinning.

55        Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?

 

Nie net gaan Israel uit haar “Assiriese Graf” opstaan nie, maar voor die Wederkoms van ons Here Jesus gaan daar ‘n nasionale bekering van Israel plaasvind wat deur die hele wêreld gesien en ervaar gaan word. 

Dieselfde Paulus skryf aan die Romeine:

Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode? - (Rom. 11:15).

Die profete skryf daaroor in jubeltone. 

Jesaja skryf:

Jesaja 60:21-22;

21        En jou volk sal almal regverdiges wees, vir ewig sal hulle die land besit - as lote deur My geplant, ‘n werk van my hande, tot my verheerliking.

22        Die kleinste sal ‘n geslag word, en die geringste ‘n magtige nasie. Ek die HERE sal dit op die regte tyd gou laat kom.

Jeremia sê:

En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie - (Jer. 31:34).

Die merkwaardigste profesie aangaande die bekering en herrysenis van Israel vind ons in Eségiël se gesig van die Vallei van doodsbeendere:

Eségiël 37:1-10;

1          DIE hand van die HERE was op my, en Hy het my uitgebring deur die Gees van die HERE en my neergesit in die laagte; en dit was vol bene.

2          En Hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe; en kyk, daar het ‘n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor.

3          Toe sê Hy vir my: Mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord: Here HERE, U weet dit.

4          Daarop sê Hy vir my: Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: Dor bene, hoor die woord van die HERE!

5          So spreek die Here HERE tot hierdie bene: Kyk, Ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. 

6          En Ek sal senings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en ‘n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word; en julle sal weet dat Ek die HERE is.

7          Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar ‘n geruis, en kyk - ‘n beroering! En die bene het nader gekom, elke been na sy been.

8          Toe kyk ek en - daar was senings op hulle, en daar het vlees op gekom, en ‘n vel is bo-oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie.

9          Daarop sê Hy vir my: Profeteer tot die gees, profeteer, mensekind, en sê aan die gees: So spreek die Here HERE: Kom aan uit die vier windstreke, o gees; en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word.

10        En ek het geprofeteer soos Hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan - ‘n ontsaglike groot leër!

 

Hierdie droë bene stel die Huis van Israel in haar verbanne en vergete toestand voor soos u in die volgende aanhaling sal sien:

Toe sê Hy vir my: Mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê: Ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore; dit is klaar met ons! - (Eség. 37:11).

Die toestand van doodsheid kon nie duideliker gestel gewees het as wat Eségiël dit self gestel het nie.  Hulle was afgesny van hulle land, die tempel en hulle God. Hulle het selfs nie eers meer geweet wie hulle was nie.  Na hulle ontsnapping uit hulle Assiriese Ballingskap het hulle nog meer verstrooid geraak onder die volke, soos die Woord sê in:

Levitikus 26:33;

En Ek sal julle onder die volke verstrooi en ‘n swaard agter julle uittrek; en julle land sal ‘n wildernis en julle stede puinhope word.

 

Die woord van die HERE:

Nadat die Jode die Here Jesus as die Messias verwerp het, het Hy gesê dat die Koninkryk van God van hulle af weggeneem sou word, en aan ‘n volk gegee sou word wat die vrugte daarvan sou voortbring - (Matt. 21:43).  Die profesie van Eségiël aangaande die “vallei van doodsbeendere” het in vervulling begin gaan toe Jesus vir die Jode gesê het:

            Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat! - (Matt. 23:38).

 

Jesus het aan sy dissipels bevel gegee om na die verlore skape van die Huis van Israel te gaan wat toe, alreeds soos ware verlore skape amper oor die hele Romeinse Wêreld van destyds besig was om in verskillende groepe Noordwes-waarts te trek; hulle was, sonder dat hulle dit besef het, of geweet het wie hulle was, op pad na hulle bestemde plek in Wes Europa en Noordwes Europa. 

Hier is Jesus se opdrag aan sy dissipels:

Matthéüs 10:5-7;

5              Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in stad van die Samaritane nie;

6              maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel.

7          En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom.

 

Na die kruisiging, opstanding, hemelvaart en uitstorting van die Heilige Gees, en na die steniging van Stéfanus, het die dissipels op die spoor van Israel gegaan, en hierdie opdrag begin uitvoer.  Teen hierdie tyd was Israel aan die trek regoor Europa in hulle verheidense toestand.  Sommige van hulle het toe al sover as die Britse Eilande gevorder.  Ook hier het van die dissipels van Jesus by hulle uitgekom. 

Navorsing het van die wonderlikste verhale van hierdie evangelisering aan die lig gebring. So bestaan daar onomstootlike bewyse dat van die eerste Christen Gemeentes in die geskiedenis in Brittanje tot stand gekom het.

 

 


Hoofstuk 6

Lewe uit die Dood

Hier waar die Profeet Hoséa sy boodskap aan die Huis van Israel afsluit, kyk hy ver vooruit en sien hulle in ‘n vervalle toestand en onder baie moeilike omstandighede.  Hulle is in die geheel nog steeds onbewus van hulle identiteit. Omdat hy geweet het dat hulle, ten spyte van hulle sondigheid, nie buite die hulp van God is nie, maak hy die volgende beroep op hulle:

Bekeer jou, Israel, tot die HERE jou God, want jy het gestruikel deur jou ongeregtigheid - (Hoséa 14:2).

Hierdie woorde is aan ‘n volk gerig wat al baie swaar gekry het as gevolg van haar ongehoorsaamheid aan die wette, verordeninge en voorskrifte van die HERE, en nog meer gaan swaarkry as sy haar nie bekeer nie.  Die profeet gaan voort om hulle te onderrig hoe hulle moet nader tot God en wat hulle moet sê:

Neem woorde met julle, en bekeer julle tot die HERE; sê aan Hom: Vergeef alle ongeregtigheid, en neem aan wat goed is; dan sal ons as offerdiere ons lippe aanbied - (Hoséa 14:3).

In Hebreërs 13:15 lees ons:

Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.

Israel moet voor die HERE beken dat Assur haar nie kan red nie.  Dit was maar deur die eeue heen die neiging van die Volk van God om op vreemde nasies hulle hoop te plaas, in stede van op hulle God.  “Op perde wil ons nie ry nie”, dit is ons wil nie meer ‘n losbandige, ydele, spoggerige lewe van niks doen en plesier, soos die heidene lei nie.  Ons wil nie meer die werk van ons hande aanbid nie. Aanbid ons nie vandag ons mooi motorkarre (ons “perde”) en al die blink goed wat ons hande kan maak nie?

Vandag, hier aan die begin van 1998, kry ons al baie swaar, en dit gaan nog baie swaarder word.  “Assur”, die heiden wat nou oor ons “heers”, is besig om ons tot in die grond te verneder, net soos met Israel in Hoséa se tyd.  Die doel van ons liefdevolle Hemelse Vader is om ons tot inkeer te bring, en ons weer die basiese waarde van ‘n opregte, toegewyde en van God afhanklike lewe te laat ontdek.  Dit is wat Hoséa 14:4 vir ons wil sê:

Assur kan ons nie red nie, op perde wil ons nie ry nie en tot die werk van ons hande nie meer sê: Onse God nie! Want by U vind die wees ontferming.

Dan antwoord die HERE:

Ek sal hulle afkerigheid (ook daardie kwaal van ons om agter alles wat vreemd is aan te loop) genees, hulle vrywillig liefhê, want my toorn is van hulle afgewend - (Hoséa 14:5).

God het vir Israel innig lief. 

Deur die Profeet Jeremia sê Hy:

Jeremia 31:9,20;

9          “- - - - - - Ek is vir Israel ‘n Vader; en Efraim is my eersgeborene.

20        Is Efraim vir My ‘n dierbare seun of ‘n troetelkind? Want so dikwels as Ek teen hom spreek, dink Ek nog altyd aan hom; daarom is my ingewande oor hom in beroering; Ek sal My sekerlik oor hom ontferm, spreek die HERE.

Kan u uself voorstel hoe innig ons Vader verlang dat Israel na Hom moet terugkeer en ophou om haarself seer te maak?

 

In Sy ontferming haas die HERE Hom om vir Israel te sê:

Hoséa 14:6-8;

6          Ek sal vir Israel wees soos die dou, hy sal bloei soos ‘n lelie en sy wortels uitslaan soos die Líbanon.

7          Sy lote sal uitsprei, en sy prag wees soos dié van ‘n olyfboom, en sy geur soos die Líbanon.

8          Die wat onder sy skaduwee sit, sal weer koring laat groei; en hulle self sal bloei soos die wingerdstok; die roem daarvan sal wees soos die wyn van die Líbanon.

Is dit nie pragtig nie?

Daar is baie sulke beloftes van God vir Israel.

Lees hierdie een:

Jesaja 54:10-13;

10        Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die HERE, jou Ontfermer.

11        Jy ellendige, deur die storm gejaagde, ongetrooste! Kyk, Ek lê jou stene in sierklei, en Ek grondves jou in saffiere;

12        en jou borswerings maak Ek van robyne en jou poorte van karbonkels en jou hele ringmuur van edelgesteentes.

13        En al jou kinders sal deur die HERE geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees.

(Vergelyk Openbaring 21).

Sefánja 3:13-20;

13        Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leuentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie; maar hulle sal wei en neerlê, en niemand sal hulle verskrik nie.

(Bestel ook ons kasset no. B821: ‘n Ellendige en Armoedige Volk).

14        Jubel, o dogter van Sion, juig, o Israel! Verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem!

15        Die HERE het jou oordele opgehef, jou vyand weggeveeg; die koning van Israel, die HERE is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie.

16        In dié dag sal aan Jerusalem gesê word: Vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie!

17        Die HERE jou God is by jou, ‘n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.

18        Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel Ek; hulle hoort by jou, die smaad druk swaar op hulle.

19        Kyk, in dié tyd sal Ek met al jou verdrukkers handel; en die wat kreupel is,

(Dit is die Huis van Juda, Jes. 11:12-13; Miga 4:7; Efé. 2:17).

- - - - sal Ek red; en die wat verjaag is, (die Huis van Israel, do.), versamel; en Ek sal hulle maak tot ‘n lof en tot ‘n roem wie se skande oor die hele aarde was. 

20        In dié tyd sal Ek julle aanbring, ja, in die tyd wanneer Ek julle versamel; want Ek maak julle tot ‘n roem en tot ‘n lof onder al die volke van die aarde, wanneer Ek voor julle oë julle lot verander, sê die HERE.

 

Efraim finaal gereinig en herstel:

Hoséa 14:9-10;

9          Efraim (die Huis van Israel, die Tien Stamme), wat het Ek nog met die afgode te doen? Ek het hom verhoor en hou my oog oor hom. Ek is soos ‘n groen sipres; uit My word jou vrug gevind.

10        Wie wys is, laat hom op hierdie dinge let! Wie verstandig is, laat hom dit erken! Want die weë van die HERE is reg; en die regverdiges sal daarop wandel, maar die oortreders daarop struikel.

 

So kom ons dan aan die einde van hierdie merkwaardige profesie van Hoséa.  Dit het begin met die tydelike verwerping van die Tien Stamme.  As gevolg van hulle sonde en ontrou teenoor die HERE, sou hulle Lo-Ammi, nie My Volk nie, word. Hulle sou in ballingskap gaan en deur die wêreld vergeet word net so asof hulle nooit bestaan het nie. 

Maar omdat die Lewende God met die volle nageslag van Abraham ‘n Ewige, Onherroeplike en Onveranderbare Verbond gehad het, sou hulle in die “Volheid van Tyd” die leiernasie onder haar Verlosser en Saligmaker, Jesus, die Christus word. 

Hy sou kom om hulle van hulle sonde te verlos - (Matt. 1:21).

Hy as die Goeie Herder, sou hulle soek, en vind - (Matt. 10:5-8; Matt. 15:24; Lukas 19:9-10; Eség. 34).

Met hulle ontwaking en wedergeboorte as ‘n Volk - (Jes. 66: 8) gaan hulle onder hulle Koning, Jesus, die Gesalfde Koning van Israel, die heerskappy van die wêreld oorneem.  So sien ons dat die versameling, bekering, herstel en verheerliking van Israel die hooftema van die Skrif is. 

 

Einde.

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580