new-top-banner-english

Die Tempel van God

E-Boek: Die tempel van God

Ons lees saam uit:

1 Konings 8:1-11;

8          DAARNA het Salomo die oudstes van Israel en al die stamhoofde, die familie-owerstes van die kinders van Israel, by koning Salomo in Jerusalem bymekaar laat kom om die verbondsark van die HERE uit die stad van Dawid, dit is Sion, op te bring.

2          En al die manne van Israel het by koning Salomo op die fees vergader in die maand Étanim, dit is die sewende maand.

3          Toe al die oudstes van Israel daar kom, het die priesters die ark opgeneem

4          en die ark van die HERE en die tent van samekoms gebring saam met al die heilige voorwerpe wat in die tent was; naamlik die priesters en die Leviete het dit gebring.

5          En terwyl koning Salomo en die hele by hom vergaderde gemeente van Israel saam met hom voor die ark staan, het hulle kleinvee en beeste geoffer wat vanweë die menigte nie getel of bereken kon word nie.

6          Verder het die priesters die verbondsark van die HERE na sy plek gebring, in die binneste vertrek van die huis, in die Allerheiligste, onder die vlerke van die gérubs in.

7          Want die gérubs het die vlerke uitgesprei oor die plek van die ark, sodat die gérubs die ark en sy draaghoute van bo af beskut het.

8          En die draaghoute was so lank, dat die punte van die draaghoute uit die Heilige, vlak voor die binneste vertrek, gesien kon word, maar verder buitentoe was hulle nie sigbaar nie; en hulle is daar tot vandag toe.

9          Daar was niks in die ark nie as net die twee kliptafels wat Moses by Horeb daarin neergelê het, toe die HERE ‘n verbond met die kinders van Israel gemaak het by hulle uittog uit Egipteland.

10        En toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die wolk die huis van die HERE vervul.

11        En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die HERE het die huis van die HERE vervul. 

 

“Die tempel van God”. 

Ek wil met u praat oor die tempel van God.

‘n Baie bekende Engelse prediker het eenkeer gepraat oor “Geloofsprobleme” en gesê: “daar is drie woorde wat ‘n mens goed moet onthou en wat jy ook in die regte volgorde moet stel; dan sal jou geloofslewe en jou verhouding met God ook in orde wees.

Hy het dit in Engels so gestel:

“Fact, Faith, and Feeling” - (feite, geloof en gevoel)

U moet hulle nie omruil nie! Die meeste van ons wil graag altyd die “feeling” (die gevoel) eerste hê!

As ek voel; ek voel of ek dink ek voel gelowig, dan sê ek: “ek is gelowig”. 

En dit is na soveel wonderlike ondervindinge in ‘n mens se lewe.  Ek kan nie anders as om altyd eerlik te wees nie, anders kan ek God se woord nie bedien nie, maar ek kan dalk partykeer liewerste dinge verswyg.  Maar as ons terug dink aan die ou dae, en hoedat mense onder die krag en die Gees van God was, ons ken hierdie dinge; dan kan ek nie help as ek eerlik wil wees en sê:

“Nou maar HERE, wáár is dit vandag?”. 

Dan voel ek dat een van die grootste verklarings en redes is juis die “feeling” (die gevoel).  Ons het teveel op die “gevoel” gelewe! Dit is heerlik om onder die krag van God te wees, dit is wonderlik! En sonder dit sal jy ook nooit die heerlikheid van die HERE werklik kan ervaar nie en ook nie die resultate kan lewer sonder dat jy die krag van die HERE op jou voel nie. 

Jy moet dit hê!

U sal ook sien hoe dit hier ter sprake kom in ons gelese gedeelte:

10        En toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die wolk die huis van die HERE vervul.

11        En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die HERE het die huis van die HERE vervul.

 

Sê nou vir my dat hulle dit nie gevoel het nie; natuurlik het hulle die heerlikheid van die HERE gevoel!  Dit is die dat hulle nie op hulle voete kon staan nie.  So is dit ook met die mens.  Daarom het ons al so baie deur die jare gesien hoedat mense teen die grond neerval, (en die wêreld daar buitekant spot daarmee en kritiseer dit).  Seker maar soos in die dae van die oppersaal ook; toe hulle so kyk na daardie klompie dissipels en hulle sê: “hulle is vol soet wyn!” Daardie klompie dissipels het iets gevoel, ek kan dit nie anders verklaar nie.

Ja, in ons geloofslewe is “gevoel” baie noodsaaklik, maar dit kom aan die end van die ry:

“Fact, Faith and Feeling”. 

Kry ons feite reg en kry dan ons geloof in die feite, en die gevoel sal kom! Die heerlikheid van die HERE sal weer op ons neerdaal. 

Geliefdes, hierdie ou Bybelboek, met al die kritiek wat oor hom uitgespreek is, is ‘n boek vol van feite.  Dit is ‘n boek vol van werklikhede, ook die gelese gedeelte.  Die heerlikheid van die HERE het werklikwaar die tempel vervul.  En toe die heerlikheid van die HERE die tempel vervul het, geliefdes, toe kon daardie priesters nie op hulle voete staan nie, en die volk was geseën en die volk was gestig! 

 

Wat van hierdie wolk?  Hierdie wolk het saam met Israel getrek, (toe hulle opgetrek het uit Egipteland).  Geliefdes, daardie wolk bedags en die vuurkolom in die nag was nie maar ou “klein kersliggies” nie, dit was ‘n magtige vlam, dit was ‘n gloed, want drie miljoen Israeliete alleen, moes beskut word teen die hitte van die son in die woestyn bedags, en moes warm gemaak word teen die woestyn se koue in die nag!  Wat van die omliggende nasies in die omtrek? So ‘n groot wolk?  Geliefdes, dit moes vir kilometers en kilometers en kilometers ver gesien word!

 

Toe ek hierdie boodskap so oordink, toe die HERE dit op my hart lê, toe sê ek: “HERE, is dit miskien een van die redes waarom daardie vyandige nasies nie vir Israel aangeval het nie?  (Daar was net een nasie wat dit gewaag het, reg in die begin, en dit was die Amalekiete wat Israel aangeval het en hulle as te ware in die kiem wou smoor) maar daar het die HERE magtiglik ingegryp.  Maar vir die res van daardie lang tog deur die woestyn, het daar nie een nasie vir Israel aangeval nie.

Kon dit wees dat hulle dalk hierdie geweldige wolk bedags en die vuurkolom in die nag gesien het, en dat dit hulle laat sidder en bewe het!

Fact, Faith and Feeling!

Geliefdes, die ou Bybelboek is ‘n boek van feite.

Maar glo ons daardie feite?  Dit is ons moeilikheid!  Ons moet in hierdie tyd sê:  “HERE, hier staan dit geskrywe, en of dit is omtrent Uself, of al U hoedanighede, U almag, U liefde, U genade, U barmhartigheid, en ook U geregtigheid en waar U vir Israel gestraf het toe hulle gesondig het. 

Dit is feite, geliefdes, en dit is feite waarin ons, ons geloof moet plaas en daar volgens moet begin te lewe en daar volgens ons handelinge moet rig, dan sal ons die heerlikheid van die HERE ook weer in ons lewens ondervind en die heerlikheid van God sal weer die tempel vervul.  Want onse God is ‘n onveranderlike God!  Die HERE sê: “ek is die HERE, ek verander nie, daarom is julle seuns van Jakob nie verteer nie”. 

 

As ons ‘n stukkie uit die Bybel lees; of dit ‘n versie is, of ‘n hoofstuk, mediteer ons daaroor?  Met ander woorde, sit ons as te ware ons vinger daarop en sê ons:  “HERE, hier staan dit geskrywe - dit is ‘n feit!  

Die Here Jesus, het self gesê:  “U woord is die waarheid”. 

Alles wat hier staan is die waarheid, ons het die bevestiging van onse Here Jesus daarvoor (al sal die ander twyfel) as Jesus dit bevestig het, is hierdie woord die waarheid, dit is die feite!  As ons die Bybel lees, lees ons feite!  Maar ons moet ons geloof daarin sit en dan nie maar sommer net so ‘n bietjie proeproe, en so ‘n bietjie voelvoel nie.  As ek nou nie dadelik die lekker gevoel kry nie, en ek nie dadelik antwoord op my gebed kry nie, of ek kom nie dadelik uit my moeilikheid en uit my probleme nie, dan los ek dit maar weer. 

Geliefdes, iets wat jy werklik in glo, jy gaan daarvoor, jy jaag dit na totdat jy dit kan kry want jy is oortuig dat dit so is! Mag die HERE genade gee dat ons hierdie dinge baie ernstig onder oë sal neem. 

 

Maar, geliefdes, die boodskap is die tempel van God. 

Hier het die heerlikheid van die HERE die tempel vervul, maar, dit was nooit God se bedoeling dat God ooit in ‘n huis sou bly wat met hande gemaak is nie.  Dit was nooit God se bedoeling dat God in ‘n huis sou bly met vier mure rondom nie!  Dit was nooit God se bedoeling dat God in ‘n gebou toegesluit moes word nie.  Dit het my geweldig aangegryp toe ek verder lees wat Salomo sê (want dit is ‘n lang hoofstuk hierdie, oor die inwyding van Salomo se tempel, en net in die volgende paar verse van 1 Konings 8:12-13;

Vers 12, en Salomo het gesê: “Die HERE het gesê dat Hy in donkerheid wil woon”.

Vers 13, nou het ek “Vir U ‘n woonhuis gebou, ‘n vaste plek vir U om ewig in te woon”.

 

Salomo het daar ‘n fout gemaak. 

Geliefdes, nou moet ons ook die Bybel baie goed verstaan, (die Bybel spreek die waarheid) maar sekere mense, of dit nou Salomo is, of wie ook al sekere dinge gesê het, moet ons nou nie sê dit is die HERE wat dit gesê het nie. 

Wat daar geskrywe staan is die waarheid, dat Salomo dit wel gesê het, maar Salomo was hierin verkeerd: God wil nie in donkerheid woon nie, God is lig. 

“Nou het ek vir U ‘n woonhuis gebou, ‘n vaste plek vir U om ewig in te woon”.

 

Dit was Israel se probleem selfs tot die geboorte van onse Here Jesus, selfs na die kruisiging, die hemelvaart en die dag van Pinkster; toe het die Jode nog probeer om daar in die tempel te gaan offer, maar die voorhangsel was geskeur van bo tot onder, juis om vir die mens te wys; vir u en my te wys; God het daar ‘n tydelike woning gemaak, want die ware woning van God sou kom. 

 

Ek wil vir u wys wie is daardie woning en dat ons vandag ‘n heerlikheid in ons lewens sal ondervind, en ons eie harte sal ondersoek en sê: “HERE, is dit werklik so?” God woon nie in tempels met hande gemaak.  Dit was maar ‘n “tipe”.  Die Bybel is vol “tipes”, met sy antitipe.  Die OT was ‘n tipe van die NT; die NT is ‘n vervulling van die OT.  Daarom kan die OT nie volledig wees sonder die NT, die NT kan nie volledig wees sonder die OT nie. 

 

So was die tempel van Salomo ook ‘n tipe en die heerlikheid van die HERE wat daardie tempel vervul het, dit was ‘n voorspelling, ‘n profesie, ‘n vooruitskaduwing van die heerlikheid van die HERE wat die ware tempel gaan vervul.  Ek wil vir u sê: “daardie ware tempel is God se volk, ‘n volk saamgestel uit individue, daarom is u en ek daardie tempel van God.  Daarom sal die Gees van God nooit sy rus en woning op aarde vind voordat u en ek nie met Hom vervul is nie! 

 

Wanneer ons werklik met Hom vervul is sal die heerlikheid van die HERE ook oor ons kom, dat ons dikwels nie op ons voete sal kan staan nie!  Kom dat ek u verder wys en mag die HERE u hart bly maak soos Hy my hart bly gemaak het toe ek hierdie waarheid, wat ek natuurlik baie jare mee rondloop en glo, en ek weet dit is so, maar wat ek nog nie so aan u uitgebring het nie.

 

Kom ons lees in Levítikus 26:11-12;

(u moet mooi kyk hoe God tot die volk spreek en dat die volk uit u en my en elke lid van hierdie volk bestaan).

11        En Ek sal my tabernakel onder julle oprig, en my siel sal van julle geen afsku hê nie.

12        En Ek sal in jul midde wandel en vir julle ‘n God wees en júlle sal vir My ‘n volk wees.

 

“Ek sal my tabernakel onder julle oprig, en my siel sal van julle geen afsku hê nie en ek sal onder julle wandel en vir julle ‘n God wees en julle sal vir my ‘n volk wees”.

Die geleerde mense wat die oorspronklike taal ken, sê dat wat die HERE eintlik daar gesê het is: “Ek sal onder julle en in julle en tussen julle wandel en Ek sal vir julle ‘n God wees en julle sal vir My ‘n volk wees sodat die nasies van die aarde kan weet wie die allerhoogste is wanneer Hy Homself in Israel openbaar”.

 

Kom ons gaan nou na die NT en ons kyk in 2 Korinthiërs 6:14-18 waar die Apostel Paulus hierdie woorde aanhaal:

2 Korinthiërs 6:14-18;

Dringende vermaninge om heilig te lewe.

11        ONS mond het teen julle oopgegaan, Korinthiërs, ons hart het verruim geword.

12        Nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou.

13        Maar by wyse van vergoeding - ek praat soos met kinders - moet julle ook verruim word.

14        Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?

15        En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige?

16        Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.

17        Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem;

18        en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige.

 

Vers 14, (hy sê vir die Korinthiërs): “moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig  met die duisternis?  of watter ooreenstemming het Christus met Bélial, (dit is die duiwel) of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige?  Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode?  Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel”.

Dit is wat ons in Levitikus 26 gelees het. 

Net ook die eerste vers in die volgende hoofstuk.

2 Korinthiërs 7:1;

TERWYL ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons, ons van alle besoedeling van die vlees en van die gees ons reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.

Paulus haal direk aan en hy sê vir die Korinthiërs:

“want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het; Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en Ek sal hulle God wees en hulle sal vir My ‘n volk wees”.

Geliefdes, nou hoe kon Paulus vir hierdie Korinthiërs, hierdie beloftes van God aan Israel aangehaal het, as hierdie Korinthiërs nie self ook Israeliete was nie.  Hy praat met Israeliete en hy wys hulle op ‘n Israel belofte van God en God sê vir Israel: “Ek sal onder julle en in julle en tussen julle woon.  En hy, Paulus sê vir die Korinthiërs, “want julle is die tempel van die lewende God”.  Wat vind ons dan deur die eeue heen?

Geliefdes, Satan se hoof metode met Israel was altyd nog, dat Israel haar afsonderlikheid moes prysgee en met die heiden moes vermeng sodat God nie werklik hierdie tempel kon vul nie en sy heiligheid en sy heerlikheid in Israel se lewe kon openbaar nie.

 

Is dit ook nie so met u en met my as indiwidue nie, dat ons juis so maklik ons heiligheid prys gee, speel met die sonde, gruwelike sondes, menslik gesproke; minder gruwelike sondes en ons wil gedurig met die wêreld heul (kop in een mus wees), ons is gedurig agter die lus van die oë, en die lus van die vlees en agter die grootsheid van die lewe aan, omdat die Satan hier ‘n kern waarheid van God raakgesien het, en hy God se feite glo.  Weet u my broer en suster, dat die duiwels ook glo, ons het nou gepraat van geloof, die duiwels glo ook en hulle sidder, maar hulle is ongehoorsaam, hulle is in verset, hulle is in rebellie en nou wil hulle God se tempel skend!

 

Want God, luister geliefdes, dit is baie plegtig, God het net een woonplek op hierdie aarde.  Toe die HERE vir Adam geskape het, het Hy vir Adam en Eva geskape sodat Hy onder hulle kon woon en wandel.  Dit het God ook gedoen totdat die sonde gekom het.  Waar is God nou?  Geliefdes God het as te ware die aarde verlaat want Hy het nie ‘n woonplek gekry nie, God het nie ‘n tempel gekry nie. 

As ons nou kyk deur die eeue heen, ook in ons ou volkie, geliefdes, dit is algemene tradisie dat die kerk die huis van die HERE is.  O, ja, as jy in die kerk kom, sal jy nie ligsinnige taal praat nie, jy sal ook nie eers hard praat nie, jy sal jouself ordentlik gedra.  Jy sal ook nie in die kerk jou sigaret opsteek nie, maar as jy daar buitekant die deur kom en jy is ‘n roker, dan steek jy jou sigaret op.  Jy het God nou hierin die tempel laat agterbly maar hierdie tempel ken jy nie eers nie, en hierdie is die tempel van die lewende God en God woon werklik op die aarde in u en in my.

Die HERE wandel op hierdie aarde in sy tempel; en sy heerlikheid wil u en my weer vervul as ons vir Hom die plek in ons lewens gee!

Want julle is die tempel van die lewende God soos God gespreek het:

“Ek sal in hulle en onder hulle wandel en Ek sal hulle God wees en hulle sal vir My ‘n volk wees”.

Dit is feite, geliefdes!

Ons moet ons geloof in daardie feite plaas, dan sal die gevoel (die ondervinding), die resultaat sal kom.  Maar enige iets, geliefdes, (daar is ‘n Engelse ou gesegde wat nou miskien meer bekend is in Engels, maar ‘n mens kan hom in Afrikaans vertaal). 

“All things worth doing, are worth doing well” –

“Enige iets wat die moeite werd is om te doen, is die moeite werd om dit goed te doen”.

Geliefdes, God is bo alle dinge, as ons alle dinge hier op aarde goed doen en alle materiële dinge goed doen, hoeveel te meer nie die dinge van die Gees nie!

 

Ek voel hier lê een van ons groot probleme, ons besef nie ons is die tempel van die lewende God nie en God wil hierdie tempel vul.  Hoe sal God op hierdie aarde wandel, God is Almagtig, geliefdes, God kan spreek deur natuurrampe.  God kan in sy toorn en in sy geregtigheid kan Hy vloede stuur, Hy kan droogte laat ontstaan, Hy kan weerligstrale uit die hemel laat val, Hy kan alles laat doen, maar my broer en suster dit gee nie vir God ‘n woning nie.  Dit gee nie vir God sy hartsbegeerte nie.  God se hartsbegeerte is om in u en my te woon, dis sy tempel.  Ons het ‘n ou koortjie wat ons sing: 

“Know ye not, know ye not,

that you are the temple of the Holy Ghost?”

 

My broer en suster, as ek dit weet sal ek hierdie tempel rein hou; buitekant sal ek sorg dat hy nooit vuil is nie, en ek sal sorg dat hy nooit vuil klere aan het nie, sover dit in my vermoë is.  Ek sal ook sorg dat my tempel binnekant; met gedagtes, met gesindhede en wat ook al, dat my God wat ‘n heilige God is, tuis sal voel en lekker sal bly (as ek dit in aardse terme mag noem) in hierdie tempel, en dan sal sy heerlikheid en sy heiligheid my en u en hierdie gemeente en hierdie volk weer vervul en die heiden sal weet, dat onse God in onse midde woon. 

 

Ek wil dit verder met u ontwikkel uit God se woord.

Ons lees ook Eségiël 37, ‘n baie wel bekende hoofstuk vir ons met hierdie visie van ons, wat die HERE genadiglik aan ons geskenk het, en waarvoor ons so ‘n groot verantwoordelikheid dra wanneer die vallei van doodsbeendere; en die HERE daardie doodsbeendere bymekaar gebring het en die vleis aan hulle gesit het en sy asem oor hulle geblaas het en vir hulle lewendig gemaak het; dit is die hele huis van Israel en dat hulle lewe.

Wat is die eindproduk (as ek dit so mag noem) wat is die eindresultaat. 

Kom ons lees dit in:

Eségiël 37:27-28;

27        En my tabernakel sal oor hulle wees en Ek sal vir hulle ‘n God wees en hulle sal vir my ‘n volk wees.

28        en die nasies sal weet dat Ek die HERE is wat Israel heilig as my heiligdom vir ewig in hulle midde sal wees.

 

Geliefdes, vra u self af (dalk sal u ‘n glimlag vir uself kry, ek het ook ‘n glimlag vir myself gekry); het u al ooit gedink hoe daardie tabernakel sal wees?  Het u gedink dit is ‘n groot tempel (miskien soos daardie groot tempel van die Arabiere, daar in Jerusalem, daardie vreeslike blink tempel; daar is tempels die hele wêreld oor), en weet u wat eienaardig is, gewoonlik in heidenlande het hulle die blinkste tempels, want hulle gode is dooie gode; hulle moet vir hulle dooie gode mooi materiële geboue maak.

Maar die lewende God woon nie in tempels met hande gemaak nie!

Hoe sal God se tabernakel dan hier in die midde van Israel wees?  Hy sal in u en my woon - dis sy tempel. 

Halleluja!  Prys die Naam van die heerlikheid van die HERE.

Die heerlikheid van die HERE sal op daardie volk wees en hulle sal nie kan help om die heerlikheid van God in ons te sien nie. 

 

Vir ons in hierdie gemeente, die bekende Openbaring 21, so ‘n paar versies. 

Die nuwe Jerusalem. 

(U kan gerus my verklaring in my boek van Openbaring daaroor lees).

Ek wil net vir u sê, u weet ook dat ek dit verduidelik het, dat daardie nuwe Jerusalem, - weer; dis nie ‘n “stad” nie.  O, jy lees in boeke en jy hoor in preke, hulle het hom selfs al in die lug gesien.  ‘n Pragtige kubus van ‘n geweldige gebou.  Nee, geliefdes, dis nie ‘n gebou met hande gemaak nie.  Dis ‘n wedergebore Israel; ‘n wedergebore volk van God, dít is die nuwe Jerusalem!

Openbaring 21:1-6;

Die nuwe hemel en die nuwe aarde.

1          EN ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie.

2          En ek, Johannes, het dia heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is.

3          En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.

4          En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.

5          En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.

6          En Hy het vir my gesê: dit is verby! Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet. 

Openbaring 21:6; “dit is verby” - (die woord “verby” beteken - volbring!). 

Dit is dieselfde woorde wat Jesus in Johannes 19:30, (net voordat Hy sy asem uitgeblaas het aan die kruis, gesê het) – “Dit is volbring”.

 

As ons ‘n endjie verder gaan dan sien ons in:

Openbaring 21:22;

En ‘n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel, en die Lam. 

(Hulle woon in die nuwe Jerusalem).

 

Netsoos die heerlikheid van die HERE, die tempel van Salomo verlig het, toe daardie wolk as ter ware van buite af gekom het en daardie hele tempel vervul het, en die priesters se knieë knak onder hulle en hulle val onder die heerlikheid van die HERE, toe kom die werklike “gevoel”.

Geliefdes, die teenwoordigheid, die magtige heerlike daadwerklikheid van die lewende God in die mens, jy sal dit voel, jy sal dit weet!  Maar moenie eerste die gevoel gaan soek nie, soek die feit, glo die feit!  Glo hom waaragtig en God sal Homself aan u manifesteer.  Dit is ons probleem geliefdes.  Kom ons jaag dit na en soek dit en God sal dit vir ons gee, soos op hierdie heerlike dag in die nuwe Jerusalem, wanneer dit tot sy volvoering gekom het want julle is die tempel van die lewende God.

 

Ek wil met u terug gaan na 2 Korinthiërs 6:16, (want hier is nog baie heerlike dinge wat ek vir u wil uitbring).

Vers 16, “Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees”.

“Ek sal in hulle woon, en onder hulle wandel”; “en julle is die tempel van die lewende God”.

Kom ons kyk ook na:

1 Korinthiërs 3:16-17;

16        Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie?

17           As iemand die tempel van God skend; sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle.

 

Die duiwel het; (‘n mens in sy aanbidding) en ons moet dit tog maar erken, wanneer jy in ‘n afgesonderde plek kom en jy kom met die regte gesindheid en met die regte stemming, dan voel jy baie keer die teenwoordigheid van die HERE. 

As jy na groot katedrale gaan soos in Europa, ek was nog nooit daar nie maar ek kan dit vir my goed voorstel, met sy pragtige gekleurde vensters en in die vensters nog ingebou ook pragtige kunswerke van ruitjies wat die apostels voorstel en die Here Jesus aan die kruis en binnekant pragtige skilderye en kunswerke, en so aan; dan sê mense daar kom so ‘n snaakse gewaarwording oor hulle.  Geliefdes, die duiwel gebruik dit ook, die duiwel gebruik dit met pragtige musiek.  Die duiwel gebruik dit met ‘n pragtige “gewyde atmosfeer”, en so deur die eeue het ons amper groot geword dat - God is in die kerk!

 

As ons dan Sondag klaar kerk gehou het, (verskoon nou die woord geliefdes) dan sluit ons vir God in die kerk toe!  Dan loop ons daaruit, dan skinder ons, en ons vloek selfs en ons doen allerhande ander goed, maar, Sondag trek ek nou weer my mooi pak klere aan, want ek gaan nou weer “kerk” toe, (ek sê nou nie dat u nie u beste klere moet aantrek na die onderlinge byeenkomste van die kinders van die HERE nie, u sal dit tog doen wanneer u na enige ander spesiale geleentheid gaan).

Dus Sondag trek ek dan my mooi pak klere aan, want ek gaan nou weer kerk toe; want ek gaan daar om God te ontmoet.  Nou dank die HERE, ons ontmoet ook die HERE daar, as ons in die regte gesindheid kom, want ons kom as gelowiges bymekaar, want die HERE het belowe in: Matt. 18:20 “want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde”. 

God is getrou!  Maar, as ons nie die waarheid en werklikwaar die feit in die geloof vasgryp nie, dan word ons mislei.  En ons skryf die teenwoordigheid van God toe aan die gewyde atmosfeer van die gebou en ons besef nie - ekself is die tempel van die lewende God en my broer en my suster is die tempel van God!  En ons kom bymekaar soos Petrus skryf in 1 Petrus 2:5, “en ons word as lewende stene opgebou in die heilige tempel van God”. 

Kom ons kyk ‘n bietjie daarna:

1 Petrus 2:4-10;

4          Kom na Hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is;

5          en laat julle ook soos lewende stene opbou, soos ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.

6          Daarom staan dit ook in die Skrif: Kyk, ek lê in Sion ‘n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in Hom glo, sal nooit beskaam word nie.

7          Vir julle dan wat glo, is Hy kosbaar; maar vir die ongelowiges geld die woord: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword; en: ‘n Steen van aanstoot en ‘n rots van struikeling -

8          vir dié wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is,

9          Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n priesterdom, ‘, heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

10        julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. 

Let weer mooi op en bestudeer dit, dan sal u sien dat dit aan Israeliete geskryf is; Vers 9, “Maar julle is ‘n uitverkore geslag”; (die regte vertaling is – ‘n uitverkore ras).  As kosbare stene moet ons opgebou word, soos ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom.  Julle is die tempel van die lewende God!

Woon Hy in u, my broer en suster?  Woon Hy in u? 

 

Daar is ‘n manier wat Hy by jou kom woning maak.

Hy sal nie jou deur oopstamp nie.  Hy sal geen geweld gebruik nie! 

Hy sê: “My seun, my dogter, gee my jou hart”. 

Hy sê: “Ek staan by die deur en Ek klop, as iemand oopmaak, sal Ek ingaan en maaltyd hou met hom en hy met My”. 

Hy kom om in sy tempel te woon, dit is waarvoor u en ek gemaak is, om ‘n woning vir God te wees.

 

In Kolossense 1:27; (ook aan Israeliete geskrywe)

27        aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is - - -

(Aan die einde van hierdie boodskap sal u meer besonderhede vind aangaande die woord heidene)

            - - - - - dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. 

King James Version:

“to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the gentiles: which is Christ in you, the hope of glory;”

 

Nou laat ek dit net vir u bietjie duidelik maak. 

Kom ons lees weer:

 “aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid - - - -

(dit is ‘n verborgenheid totdat dit aan jou openbaar word)

            - - - -  onder die heidene is - - - -

(daardie woord heidene is nasies - “die Israel Nasies”)

- - - dit is Christus onder julle - - - -

(die korrekte vertaling hier is “in” julle - dit is die verborgenheid, dit is Christus in julle!)

            - - - - - die hoop van die heerlikheid. 

“Die hoop van die heerlikheid” - nou as u daardie woordjie “hoop” in die Bybel gaan ontleed - dan sal u sien dit is: “die hoop van die ganse skepping”.

Dit is die hoop van die ganse skepping!

Die enigste hoop vir ‘n gevalle natuur is dat God weer in sy tempel moet kom woon, dat God weer in u en my kom woon.

 

Die dag wanneer God weer terug is op hierdie aarde in sy volheid om in u en my te woon dan gaan die dorings en die distels verdwyn, dan gaan die wolf en die lam weer saam met mekaar wei, dan gaan die ganse natuur verander word.   Geliefdes dit is groot dinge hierdie, maar dit is feite!  As u en ek nie ons geloof in daardie feite plaas nie, sal die heerlikheid van die HERE nie werklik hierdie tempel vervul nie.  Ons sal nou en dan ‘n aandoening kry, ons kry almal dit.  Partykeer voel jy naby aan die HERE, partykeer het jy ‘n lekker gevoel.

Ek wil nie oor die “gevoel” uitwei nie my broer en suster; kan ek miskien “platvloers” wees, as ek vir u sê, sommige van u sal dit verstaan.  Die mense wat hierdie dinge bestudeer sê: ‘n mens se “gevoel” het partykeer baie met jou spysvertering te doen, as jou liggaam lekker gesond voel, dan voel jy ook partykeer lekker, en as jy nou nie lekker voel nie, jy het dalk nie ‘n lekker dag gehad nie, of jy het nie ‘n goeie spysvertering gehad nie, dan “voel” jy depressief.

 

Hierdie tempel; hierdie tempel is ‘n ingewikkelde stukkie meganisme.  Hierdie tempel en die Gees is nou met mekaar verweef want dit is God se huis hierdie, dit is God se woning! Prys die Naam van die HERE!

Ek wil net terloops (voordat die gedagte my ontgaan) vir die van u wat siek is en in pyn verkeer, ek dank die HERE, jare gelede toe ek in baie van hierdie waarhede gekom het, en ek dank God vir pragtige en wonderlike ou leraars, wat die HERE my die genade gegee het om van te leer, het die een leraar gesê:

“As jy dan nou ‘n tempel van God is en jy glo dit, en die tempel raak stukkend, een van sy dakplate waai dalk af, of daar word ‘n gat in sy muur gekap, met ander woorde jy het seer, sê dan vir die HERE van die tempel; “Kom maak heel u tempel, in alle eerbied, HERE kom maak heel u huis: U huis is stukkend. 

Broers en susters, Hy sal dit kom heelmaak, Hy sal daardie pyn van jou kom weg vat.  Hy wil nie in sieklike tempels woon nie.  Hy woon ook nie in stukkende tempels nie, sê vir Hom: (ook wanneer u aan die nagmaalstafel sit) “HERE u tempel is stukkend, u tempel het seergekry, kom maak hom heel, ek glo dit HERE! En Hy sal dit vir u doen!

Om die waarheid te sê, ek glo terwyl u dit nou lees, terwyl u na die kasset luister, is God daarby u om dit vir u te doen, want ons het nie met teorieë te doen nie ons het met feite te doen.  Plaas u geloof in daardie feite, (in God se woord) en u sal die (feeling) die gevoel kry.

Kom ons lees ook:

Johannes 14:23;

Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak.

 

Nou, het God dit gesê of het Hy dit nie gesê nie?

Hy het dit gesê, daar staan dit geskrywe.

            “- - - - - en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak”.

 

Broers en susters kom ons bely by Hom. Almal van ons wat daardie ou versie al baie gelees het, het ons Hom nie werklikwaar in ons hand gevat en gesê: “HERE dit is die waarheid, HERE ek het u lief! HERE ek bewaar u woord, HERE, nou omdat ek u woord bewaar, omdat ek U liefhet, het ek ‘n belofte; “en my Vader sal hom liefhê, en ons sal na hom kom en by hom woning maak”. 

Dit is ‘n belofte, en al die beloftes van God is ja en amen in Christus Jesus onse Here!  Dit is geloof!

 

Geliefdes, die HERE sal my die genade gee om hierdie gedagtes by u tuis te bring.  Wat beteken dit om te sê jy het geloof in wat ook al, en jy pas daardie geloof nie toe nie.  Wat sal dit jou help?

Ons mans, kom ons begin by ons mans, en ons sê (ons het maar almal ons gedagtes) ons sê ‘n sekere motorkar is die beste, in my prysklas wat ek kan bekostig; ek onthou in ons kinderdae, party van ons kinders het baklei met mekaar oor die Chev en die Ford,  “ek is ‘n Ford man”, “ek is ‘n Chev man”, o, wêreld, hulle het met mekaar baklei daaroor soos hulle geglo het, wat jou “Chev” of “Ford” se naam ook al vandag mag wees.  Jy glo nou ‘n sekere motorkar is die beste, jy het die geld in jou hand en jy gaan koop ‘n ander motorkar, watse soort geloof is dit?  Dis onlogies!

 

Nou, geliefdes, as ons sê ons glo en dit is vir ons ‘n erns dan sê ek:

“Vader en Seun u het belowe u kom maak by my woning”, en as die duiwel dit nog by my wil wegneem en my laat twyfel; dan begin ek nou om die te HERE prys en sê ek: “HERE u kom om by my woning te maak, en ek prys die HERE totdat die duiwel by die deur uithardloop, dan kom die heerlikheid van die HERE en Hy vul die tempel, en u begin te dans en spring en huppel van blydskap!

 

Die mense daar buitekant sê jy is mal, maar hulle het nie die heerlikheid nie, ek het die heerlikheid!  O, prys die HERE!  Die blydskap van die HERE gee vir jou krag.  Ja, Hy gee vir jou krag:

Elía hardloop voor ou Agab uit, Agab in sy wa, toe die heerlikheid van die HERE oor Elía kom, en is nog voor Agab in Samaría, lank voordat Agab daar gekom het en die reën geval het; die heerlikheid van die HERE het die tempel vervul, die heerlikheid van die HERE vul die tempel. 

Maar, my broer en suster, dit kom nie net maar sommer so nie, want ons het met magte teen ons te doen, wat nie wil hê dat jy daardie geheim moet agterkom en moet toepas nie! 

Prys die HERE!

 

Die tempel; kom ons kyk hoe ons Here Jesus hierdie saak uitgebring het. 

Ons lees:

Johannes 2:19-22;

19        Jesus antwoord en sê vir hulle: Breek hierdie tempel af, en in drie dae sal Ek dit oprig. 

20           En die Jode sê: Ses en veertig jaar lank is aan hierdie tempel gebou, en U, sal U dit in drie dae oprig?

21        Maar Hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek.

22        En toe Hy opgestaan het uit die dode, het sy dissipels onthou dat Hy dit vir hulle gesê het; en hulle het die Skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. 

En 46 jaar is aan hierdie tempel gebou en soos ons dit uit die beskrywings het, dit was nou nie presies so mooi soos daardie tempel van Salomo nie, (dit was mos nou afgebreek deur Nebukadnéser) maar hulle het toe weer ‘n tempel gebou en hy was versier met pragtige goud en alles, om die waarheid te sê, u weet dat toe die tempel afgebrand is (40 jaar nadat die Here Jesus opgevaar het na die hemel toe) toe die Romeinse soldate die tempel aan die brand gesteek het, toe het die goud in die tempel gesmelt en tussen al die klippe ingeloop tot in elke gleufie en die Romeinse soldate wou natuurlik daardie goud in die hande kry en dit is hoekom hulle daardie tempel, laag vir laag, klip vir klip afgebreek het tot in die grond, presies soos Jesus voorspel het.  Dit was om daardie goud in die hande te kry, so dit was ‘n pragtige tempel. 

 

Nou sê hierdie priesters, wat die priesters van Israel was, hulle moes geweet het – (Levitikus 26:11-12), hulle moes die Gods plan geken het, hulle moes geweet het dat Israel is God se tempel, hulle moes geweet het dat God in die volk wil woon en nie in so ‘n gebou nie , hoe mooi hy ook al is.  Toe word hulle vir Jesus kwaad, hulle het glad nie verstaan nie!

 

So word mense vandag ook vir ons kwaad omdat hulle die waarheid van God nie verstaan nie.  Maar ons moet nie skrik vir hulle kwaad word nie, ons moet ons nie laat stuit deur hulle kwaad word nie!  Ons moet die heerlikheid van die HERE weer toelaat om sy tempel te kom vul!

 

Kom ons lees net weer:

1 Konings 8:9;

(dit is baie, baie belangrik) daar was niks in die ark nie, as net die twee kliptafels.

9          Daar was niks in die ark nie as net die twee kliptafels wat Moses by Horeb daarin neergelê het, toe die HERE ‘n verbond met die kinders van Israel gesluit het by hulle uittog uit Egipteland.

 

In daardie ark wat nou in daardie tempel in gedra was, in die heilige der heilige en geplaas was onder die twee gérubs met hulle uitgespreide vlerke, wat ‘n magtige betekenis is daar nie aan verbonde nie.  Was in daardie ark, net die 2 kliptafels (toe die HERE ‘n verbond met die kinders van Israel gemaak het)? 

Hierdie is ‘n feit, (“a fact”) glo daardie feit, plaas u geloof (faith) daarin!

Fact, Faith, Feeling.

 

Jeremia 31:31-33;

31        Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit;

32           nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op dié dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie - my verbond wat húlle verbreek het, alhoewel Ék gebieder oor hulle was, spreek die HERE.

33        Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.

 

“ ‘n Nuwe verbond sal sluit”; onthou u daardie kliptafels van die verbond wat in die ark was wat in die tempel ingedra is.

“ ‘n Nuwe verbond sal sluit”; “nie soos die verbond soos wat Ek met hulle vaders gemaak het”; (dit is nou daardie verbond met die kliptafels) “en skrywe dit op hulle hart”. 

Kyk nou net mooi, daardie selfde wet wat op daardie kliptafels was - doen God nie mee weg nie, maar Hy vat nou daardie (volgens sy verbond) daardie wet wat op die kliptafels geskrywe is en Hy skrywe dit nou op die volk se hart. 

Is dit nie wonderlik nie.  Prys die HERE!

 

Daardie verbond in daardie ark, waar die heerlikheid van die HERE dit nou vervul het, m.a.w. die HERE het dit bevestig deur sy heerlikheid daar te laat ingaan.  Dit  is ‘n tipe, dit was ‘n skaduwee van die werklike verbond wat in die hart van die volk geskrywe sou word. 

 

As ons nou aan die tafel van die HERE gaan sit; Kom ons kyk nou wat sê die Here Jesus in:

Lukas 22:20;

Net so neem Hy ook die beker ná die maaltyd en sê: Hierdie beker is die nuwe testament - - - -

(die nuwe verbond )

 - - - - in my bloed wat vir julle uitgestort word.

 

Die nuwe verbond - wat is die nuwe verbond? 

Dat die HERE nou daardie wet wat op die kliptafels geskrywe was, dit nou in ons harte gaan skrywe en dat die volk in die benoudheid van Jakob - (Jer. 30:6-7), dan tot ontwaking sal kom. 

Want ons moet die lig na Israel toe dra en ons moet hierdie heerlike waarheid van die tempel van God en dat sy heerlikheid sy tempel wil vervul, moet ons by hulle uitkry en ons sal dit by hulle uitkry as die heerlikheid van die HERE ons vervul!

 

My broer en suster, netsoos daardie vuurkolom en daardie wolkkolom en daardie heerlikheid, “ver” gesien kon word, so sal Israel die heerlikheid van die HERE sien wanneer ons besef dat ons die tempel van die HERE is, wanneer ons besef dat sy heerlikheid ons vervul en ons die kondisies en die voorwaardes nakom naamlik: “fact” – feite;

“faith” – geloof;

“feeling”- gevoel, (onthou die volgorde). 

Israel sal dit weet en Israel sal dit sien. 

Kom ons laat staan onse traagheid en onse slordigheid geliefdes, en ons jaag na hierdie dinge.  

Ek lees vir u:

Romeine 11:25-27;

25        Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene (nasies) ingegaan het;

26        en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is; Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

27        en dit is van my kant die verbond met hulle as Ek hulle sondes wegneem.

 

Amen.

 

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533