new-top-banner-english

Die Wederkoms van Christus

E-Boek: Die wederkoms van Christus

Inleiding.

Deur hulle verwaarlosing van en onkunde aangaande die Heilige Skrif het die Jode gedurende die Eerste Koms van Christus, nie die “tekens van die tye” herken nie.  En tog moes die Wonderwerke van Jesus alleen genoeg gewees het om hulle te oortuig dat Hy waarlik die Messias was.  Het Jesaja dan nie 700 jaar vantevore al voorspel dat met sy koms die blindes sou sien, die dowes hoor, die kreupeles wandel, die stommes praat, ensovoorts, nie?

 

Maar hulle het nie die betekenis van hierdie profesieë raakgesien nie.  Toe Johannes die Doper boodskappers na Jesus gestuur het om Hom te vra: “ls U die Een wat sou kom, of moet ons ‘n ander een verwag?” het Jesus hulle met hierdie boodskap na hom teruggestuur: “Gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor: blindes sien weer, kreupeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan die armes word die evangelie verkondig” - (Lukas 7:19-22).  Hy het Johannes dus die versekering gegee dat die “tekens” letterlik en sigbaar vervul word.

 

Vandag is die tekens van Christus se Wederkoms nog duideliker sigbaar, maar die wêreld en ‘n groot gedeelte van die belydende kerk is net so blind. Veronderstel die vraag word vandag aan Jesus gestel: “Sal U weer kom?” wat sal sy antwoord wees?  Ons wil sy antwoord uit Gods Woord met u in hierdie artikel behandel.  Vir die wat oë het om te sien en ore om te hoor en ‘n hart om te verstaan, sal dit duidelik wees dat Jesus se Wederkoms voor die deur staan.

 


Samevatting van Eerste en Wederkoms van Christus

(Volgens Scofield.)

 

1.  Die Ou Testamentiese voorskou van die Koms van die Messias is in twee fases - die van verwerping en lyding - (soos bv. in Jesaja 53), en die van aardse glorie en mag - (soos bv. in Jes. 11; Jer. 23; Eség. 37).  Dikwels smelt hierdie twee fases saam in een voorspelling, - (soos bv. in Psalm 22).  Die Profete self was soms uit die veld geslaan deur hierdie skynbare teenstelling - (1 Pet. 1:10-11).  Dit was opgelos deur gedeeltelike vervulling: In die volheid van die tyd het die Messias, uit ‘n maagd gebore volgens Jesaja, gekom en sy bediening begin deur aan te kondig dat die voorspelde koninkryk “naby gekom het” - (Matt. 4:17). Dit was gevolg deur die verwerping van die Koning en koninkryk.

2    Daarna het die verwerpte Koning sy naderende kruisiging, opstanding, vertrek en terugkeer aangekondig: - (Matt. 12:38-40;  Matt. 16:1-4,21,27;  Luk. 12:35-46;  Luk. 17:20-37;  Luk. 18:31-34;  Luk. 19:11-28;  Matt. 24:25).

3.  Jesus het voorspellings gemaak van die verloop van gebeure tussen sy vertrek en sy terugkeer: - (Matt. 13:1-50;  Matt. 16:18;  Matt. 24:4-26).

4.  Hierdie beloofde Wederkoms van Christus word ‘n uitstaande tema in Handelinge, die Sendbriewe en in Openbaring.

 

Om saam te vat kan die lering van die Nuwe Testament aangaande die Wederkoms van Jesus die Christus soos volg opgesom word: —

 

(a)  Die Wederkoms is ‘n gebeurtenis (“event” in Engels) en nie ‘n proses nie, en is persoonlik en in sy sigbare opgestane liggaam soos hulle Hom in Hand. 1:11 sien weggaan het: - (Matt. 23:39; Matt. 24:30; Matt. 25:31; Mark.14:62; Luk. 17:24; Filip. 3:20-21;  1 Thess. 4:14-17).

 

(b)  Sy Wederkoms het ‘n drieledige verwantskap met betrekking tot:

Die Kerk (“Ekklesia” - Grieks vir die Kerk - die liggaam van Christus);

Israel (al 12 Stamme) en;

Die Nasies (almal van non-Israel oorsprong).

 

(1)           Vir die Kerk, sover dit die oorwinnaars betref (Sien Studie oor “Die Opraping”) beteken Jesus se wederkoms die opstanding van die ontslapenes en die verandering in ‘n oogwenk van die lewendes, om saam Hom tegemoet te gaan in die lug en dan saam met Hom terug te keer na die aarde en saam met Hom te regeer, as konings en as priesters duisend jaar lank –

(Matt. 24:36,44,48-51;  Matt. 25:13,31-34;  1 Kor. 15:51-52;  Filip. 3:20-21;

1 Thess. 1:10;  1 Thess. 4:14-17;  1 Tim. 6:14;  Titus 2:13;  Open. 1:7; 

Open. 20:6; Open. 22:20).

(2) Vir Israel beteken die Wederkoms van die Here Jesus Christus die vervulling van die tot nog toe onvervulde profesieë aangaande haar versameling as ‘n nasie, haar nasionale bekering en haar vestiging in vrede en krag onder die verbond met Dawid - (Hand. 15:14-17 met Sag. 14:1-9;  Luk. 1:31-33;  1 Kor. 15:24-28;  2 Sam. 7:8-17).  Hierdie verbond sluit in die vestiging van ‘n universele koninkryk op aarde.  Dis waarom daar nou so ‘n groot stryd aan die oplaai is op aarde - dis Satan wat die nasies van die aarde versamel om hierdie koninkryk te verhoed en te vernietig. 

 

Lees ons reeks Studies oor: “Die ‘Verlore’ Tien Stamme van Israel.

 

(3) Vir die non-Israel nasies van die aarde word die wederkoms van Christus voorspel om die vernietiging van die huidige politieke wêreldstelsel te beteken - (Dan. 2:34-35; Open.19:11-19); gevolg deur die oordeel voor Christus van Matt. 25:31-46; gevolg deur die wêreldwye bekering van die nasies en hulle deelname aan die seëninge van die koninkryk –

(Jes. 2:2-4;  Jes. 11:10;  Jes. 60:3;  Sag. 8:3-20;  Sag. 14:16-21).

 

Die Wederkoms van Christus is dus ‘n magtige gebeurtenis.  Dit is die volgende groot item op die program van God se Plan met die wêreld.  Hierdie gebeurtenis staan voor die deur.

Is u gereed?

 

Laat ons nou eers die leerstelling van die Bybel aangaande die Wederkoms van Christus van naderby beskou, en dan die tekens wat dui op sy spoedige koms ondersoek.

 

 


Die Feit van Christus se Wederkoms

 

Filippense 3:20-21;

20        Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,

21        wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.

 

Handelinge 1:10-11;

10        En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle,

11        wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.

 

Openbaring 1:7;

Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!

Lees ook:

Matthéüs 24;  Markus 13;  Lukas 21;  Titus 2:13;  Heb. 9:28;  1 Thess. 4:16-17;

2 Thess. 1:8; en nog baie meer.

 

Uit hierdie Skrifte is dit dus ‘n feit dat Jesus Christus weer kom.  By noukeurige ondersoek van hierdie Skrifte sal dit duidelik wees dat die Wederkoms van Christus,wat so dikwels in die Nuwe Testament na verwys word as die groot verwagting van die kerk, nog in die toekoms lê.  Maar soos ons verderaan uit die tekens van sy wederkoms sal sien, is dit in die baie nabye toekoms.  Jesus self het gesê:

“So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit(Hy) naby is, voor die deur” - (Matt. 24:33).

 

 


Leerstelling van die Wederkoms van Christus

Die Belangrikheid van die Leerstelling van:

Die Wederkoms van Jesus Christus.

 

(1) Dit word gereken dat die Wederkoms van Christus 318 keer in die 260 hoofstukke van die Nuwe Testament genoem word, en dat dit een uit elke 25 verse vanaf Matthéüs tot Openbaring beslaan.

 

(2) By verre die meeste profesieë aangaande Christus in die Ou Testament, staan in verband met sy wederkoms.

 

(3) 1 Thessalonicense 4:18;

            “Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.” (Sien die teksverband).

Hier word die gelowige aangesê om diegene wat bedroef is oor hulle ontslapenes, te bemoedig met die versekering van die Wederkoms van Christus. Dit geld ook vir die Ou Testament.

Lees self Jesaja 40:1,9,10;

1          TROOS, troos my volk, sê julle God.

9          - - - - - - - - - .

10        Kyk, die Here HERE sal kom as ‘n Sterke, en sy arm sal heers; kyk, sy loon is by Hom, en sy beloning is voor sy aangesig.

 

(4) Titus 2:13;

Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus.

2 Petrus 3:11-12;

11        Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? –

12        julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt.

 

Die Wederkoms van Jesus, Christus, en die gebeure wat daarmee gepaard gaan, is die salige hoop en vurige verwagting van elke ware gelowige.  Die laaste gebed in die Bybel is: “Amen, ja kom, Here Jesus! - (Open. 22:20).

 

(5) 2 Petrus 3:3-4;

3          Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel

4          en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.

 

Die leerstelling aangaande die Wederkoms van Christus is die besondere teiken vir die haat en veragting van spotters wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel.

‘n Wêreldgesinde Kerk en oppervlakkige Christene haat ook hierdie leerstelling.

 

(6) Matthéüs 24:44-46;

44        Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.

45        WIE is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee?

46        Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind.”

Lukas 21:34-36;

34        MAAR pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie.

35        Want soos ‘n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.

36        Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.

1Johannes 2:28;

En nou, my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer Hy verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie.”

Die feit van die Wederkoms van Christus is die groot Bybelse argument vir ‘n lewe van waaksaamheid, getrouheid, wysheid, arbeidsaamheid, nederigheid, selfbeheersing, gebed en om in Christus te bly. (Lees Matthéüs 25). 

 

(7) Lukas 12:35-36;

35        LAAT julle heupe gegord wees en julle lampe aan die brand.

36        En julle moet wees soos mense wat op hulle heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop.

 

Die een groot gebeurtenis waarvoor die dissipels van Christus op die uitkyk moet wees, is die Wederkoms van Jesus Christus.

 


Die Wyse Waarop Christus Weer Sal Kom

 

(1) 1 Thessalonicense 4:16-17;

16        Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

17        Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

Lees ook: Matt. 25:31-32;  2 Thess. 2:7-8;  Sag. 14:4-5.

 

Dit is baie duidelik uit hierdie gedeeltes dat Jesus met sy wederkoms terugkom na die aarde toe, en dat die wat in die lewe oorbly en gereed is, Hom sal tegemoet gaan in die lug; maar dat vir sy vyande daar groot strafgerigte met sy wederkoms gaan wees. 

U wat hierdie artikel lees is baie bevoorreg om hierdie waarskuwing te ontvang, maar daar rus ‘n groot verantwoordelikheid nou op u, moenie toelaat dat dit dalk eendag teen u sal getuig nie.

 

In Lukas 21:36 sê Jesus:

Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.

 

1 Thessalonicense 3:12-13;

Aan die Thessalonicense skryf Paulus:

12        en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is,

13        sodat Hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onse God en Vader by die wederkoms van onse Here Jesus Christus met al sy Heiliges.

 

Petrus skryf:

Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede –

(2 Petrus 3:14).

 

(2) Jesus kom weer in sy opgestane liggaam, en sal dus vir almal sigbaar wees. Ons het dit alreeds in die volgende Skrifte gesien:

(Hand. 1:11;  Heb. 9:28;  Open. 1:7).


(3) Jesus se Koms sal nie in die geheim wees nie, maar met groot publisiteit gepaard gaan:

Matthéüs 24:26-27;

26        “As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn - moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer - moet dit nie glo nie.

27        Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die, koms van die Seun van die mens wees.

Vergelyk weer Openbaring 1:7.

Die “binnekamer” Christusse is dus ‘n valse leerstelling waarteen Jesus self ons gewaarsku het.

 

Die opraping van die lewende gelowiges en die opstanding van die ontslapenes sal ook hoorbaar en sigbaar wees want 1 Thess. 4:16-17, sê dat dit gepaard sal gaan met ‘n “geroep van die Here, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God”. 

 

Die leerstelling van ‘n geheime wegraping van gelowiges vind nie veel ondersteuning uit die Skrif nie - (Volgens R.A.Torrey in “What The Bible Teaches”).

 

(4) Die Seun van die mens kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid – (Sien Matthéüs 24:30).

“Op die wolke”: - Lees Ex. 19:9;  Ex. 34:5;  Ps. 97:1-2;  Matt. 17:5;  Ps. 104:3; Jes. 19:1.  

Volgens hierdie Skrifte skyn dit asof dit Jehova is wie in die wolke gekom het.  Dus om te sê dat Jesus sal kom op die wolke is om te sê dat Jesus sal kom in die Krag en Heerlikheid van God.

 

(5) Jesus Christus sal met sy engele in die heerlikheid van sy Vader kom.

Lees: Matt. 16:27;  Mark. 8:38;  2 Thess. 1:7.

 

(6) Die Koms van Jesus Christus sal wees soos die van ‘n dief; onaangekondig, sonder waarskuwing, onverwags en skielik – (Lees Matt. 24:37-39). 

 

Dit sal natuurlik wees vir diegene wat nie na Gods Woord of na die waarskuwinge van sy diensknegte wou luister nie, net soos ook in die dae van Noag.  Vir die wat wil luister is daar genoeg tekens gegee om te weet dat dit voor die deur is. 

Lees bv.: Matt. 24:33;  Lukas 21:28;  1 Thess. 5:1-6. 

 

Laat ons dus waak en nugter wees sodat daardie dag ons nie soos ‘n strik oorval nie – (Lees Lukas 21:34-35).

 


Geen Geheime Wegraping in Die Skrif nie

 

Kom ons lees weer 1 Thess. 4:13-18.  (Lees dit a.s.b. self in u Bybel.)

Hier sien ons baie duidelik dat ons wat in die lewe oorbly tot by die Wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal voor wees nie.  Ons sal nie in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug, voor die opstanding van die ontslapenes nie.  Let op die “daarna” van vers 17.

 

Die ontslapenes weer, sal nie opstaan voor die neerdaal van die Here met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God nie.  Dit geskied nie in die geheim nie, soos ons alreeds hierbo gesien het - elke oog sal Hom sien volgens Open. 1:7, en selfs die dooies in die graf sal Hom hoor, volgens 1 Thess. 4:16.

 

Ons verandering sal kom in ‘n oogwink, maar alleen by die laaste basuin en wanneer die dode onverganklik opgewek word volgens 1 Kor. 15:51-52.  Die teorie van die Geheime Wegraping is teenstrydig met hierdie Skrifte. Volgens hierdie “Enige Oomblik” (Any Moment) leerstelling sal die Wegraping 3½ jaar voor die Eerste Opstanding plaasvind, en dit is nie volgens die Skrifte wat ons alreeds aangehaal het nie. 

 

Wanneer ons kom by ons Studie oor “Die Groot Verdrukking”, sal ons uit die Skrif bewys dat die Wederkoms van Christus eers na of teen die einde van die verdrukking kom. 

Lees: Dan. 12:1-3;  Matt. 24:27-31;  Markus 13:24-27;  Matt. 13:30,38-43;

Luk. 21:25-28.

 

En as daar dus geen Opstanding voor die Wederkoms van Christus is nie, wat sigbaar sal wees, en geen Wegraping voor die Opstanding nie, beteken dit dat die kerk deur die verdrukking sal gaan. 

 

Is ons dan, nou beter as die 10miljoen Martelare wat onder die wrede Romeinse Keisers moes sterf, of die 50miljoen wat onder die ewe wrede Pouse van die Roomse Kerk vir hulle geloof met hulle lewens moes betaal?

 

Lees ook ons Studies oor: “Die Opraping” en “Die Groot Verdrukking”.

 


“Kyk, Ek Kom Soos ‘n Dief”

 

Op ‘n hele paar plekke in die Bybel vergelyk die Heer sy koms met die van ‘n dief. Lees: Matt. 24:43;  Open. 3:3;  Open. 16:15. 

Maar dit is duidelik dat die vergelyking in verband met die onverwagsheid en nie die geheimsinnigheid van Jesus se koms staan nie.  Die gedagte is dat net soos ‘n dief nie vooraf sy koms aanmeld nie, so sal die Koms van Jesus ook onverwags op ‘n onverskillige wêreld afkom. 

Paulus skryf aan die Thessalonicense: “Maar julle, broeders, is nie in die duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie” – (vers 4, lees weer 1 Thess. 5:1-4). 

Daar is hier nie sprake daarvan dat die wêreld nie sal sien en alles sal weet aangaande die Wederkoms nie, maar eenvoudig net dat dit hulle onverwags sal oorval. 

(L.W. Paulus praat hier van: “Die Dag van Die HERE” wat nie identies met die Wederkoms van Christus is nie.  Ons sal dit in ‘n afsonderlike Studie behandel). 

 

Die feit dat die Wederkoms nie vooraf aangekondig word nie, is glad nie strydig met die feit dat dit gepaard sal gaan met hoorbare en sigbare tekens nie.

Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van die aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan - (1 Thess. 4:16)

En ook:

Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het - - - - - - -” - (Open. 1:7).

 

Ons glo dat die feit dat Christus onverwags “soos ‘n dief” kom, heeltemal goed inpas by die beskrywing van sy koms met “ ‘n geroep” en “met groot krag en heerlikheid” - (Matt. 24:30).  Die hele toneel is van EEN wat skielik kom en op so ‘n manier dat die hele wêreld van die gebeurtenis sal weet, beide die wat gereed is, en die wat onvoorbereid is. 

Onder watter groep bevind u uself?

Daar is geen Skriftuurlike grond waarop die Wederkoms in twee fases of gebeurtenisse verdeel kan word nie. 

 

Wanneer ons na die ander Skrifte aangaande die “verdrukking” kyk, dan sien ons baie duidelik dat dit nie na die “opraping” kom nie, maar voor dit.

Lees: Matthéüs 24:27-31;

27        Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. 

28        Want oral waar die dooie liggaam lê (simbool van groot slagting) daar sal die aasvoëls saamkom.

29        EN dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. 

30        En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

31        En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

(d.i. van gesigseinder tot gesigseinder, oftewel vanaf oor die lengte en breedte van die aardbol).

 

Ons sien dus hier dat ons Here Jesus self hierdie volgorde bevestig naamlik: Verdrukking, dan Wederkoms en Opraping, deur sy eie woorde: “En dadelik ná die verdrukking van daardie dae - - - - ” (Sien weer Matt. 24:29-31).

 

In Markus 13:24-27 word dit as volg weergegee:

24        MAAR in daardie dae, ná dié verdrukking, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie,

25        en die sterre van die hemel sal val, en die kragte wat in die hemele is, sal geskud word.

26        En dan sal hulle die Seun van mens op die wolke sien kom met groot krag, en heerlikheid.

27        En dan sal Hy sy engele uitstuur, en Hy sal sy uitverkorenes uit die vier windstreke versamel, van die einde van die aarde af tot by die einde van die hemel.

 

Ons kan met behulp van hierdie twee Skrifgedeeltes die gebeure as volg rangskik of tabuleer:-

1.  Die verdrukking;

2.  Tekens in die hemele, wat hulle klimaks bereik in;

3.  Die Teken van die Wederkoms;

4.  Roubedryf op aarde.  (Deur die ongereddes? )

5.  Die Wederkoms, sigbaar vir almal, op aarde, met grote krag en heerlikheid.

6.  Die Opraping van die heiliges uit die vier windstreke, van die een end van die hemele af tot by die ander end daarvan.

 

Ons Here Jesus het ook vir sy dissipels aangaande sy wederkoms gesê: “Dan sal daar twee op die land wees;

die een word aangeneem

  en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem, die ander word verlaat” - (Matt. 24:40, 41). Dit was nog altyd aanvaar dat die wat “aangeneem” word, die heiliges is, en dat dit op hulle skielike en onverwagte “wegraping” dui. Maar wanneer ons die verband ondersoek, vind ons dat net die teenoorgestelde bedoel word.

In sy kommentaar op die woord “aangeneem” se Dake in sy “Annotated Reference Bible” die volgende:

“Geneem, soos in die sondvloed - en almal weggevoer het, of hulle vernietig het (Matt. 24;39; Luk. 17:27).  Het die vloed die mense wat dit weggevoer het, weggeraap of vernietig? Netso sal die Wederkoms baie mense nie wegraap nie, maar vernietig met die Slag van Armagéddon, om baie dooie liggame vir die voëls van die hemel te gee om te verslind. 

Sien: Matt. 24:28;  Luk. 17:34-37;  Eség. 39:17-22;  Open. 19:17-21.

 

In Matthéüs 24:37-39 word na die ongelowiges in die dae van Noag verwys, hulle wat naamlik; “geëet en gedrink het, - - - - en dit nie verstaan het nie”. 

Hier moet ons eers vir u die woord “aangeneem” soos dit in die Afrikaanse Vertaling voorkom, verduidelik.

Die Engelse Bybel se “taken”, wat ‘n baie ander betekenis het, as “aangeneem.” Ons vind hierdie woorde ook in Lukas 17:34-37. 

Die oorspronklike Griekse woord waaruit die Afrikaanse woord “aangeneem” en die Engelse woord “taken” vertaal is, is “paralambano” en beteken volgens “Young’s Analytical Concordance” - “to take alongside” (om mee te neem) en kom net in hierdie twee tekse in die Bybel voor in die oorspronklike.

Weymouth vertaal dit as: “taken away” en Panin as “taken along”.

Daar is ander tekse in die Afrikaanse Bybel waar die woord aangeneem of geneem, in voorkom, maar die oorspronklike Grieks waaruit dit vertaal word is “lambano”. 

Bv. Johannes 1:12;

            Maar almal wat Hom aangeneem - - - - - - -

(Grieks – “lambano”, to take, receive - volgens “Young’s An. Conc.”)

      - - - - het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo.

Johannes 13:30;

Toe hy dan die stukkie geneem (lambano - Do.) het, het hy dadelik uitgegaan. En dit was nag.

 

Om te neem of te ontvang tot jouself, word in die Bybel volgens “Young’s” uit die Griekse woord “proslambano” vertaal, byvoorbeeld:

Romeine 14:3;

Hy wat eet, moet hom wat nie eet, nie verag nie; en hy wat nie eet, moet hom wat eet, nie oordeel nie, want God het hom aangeneem.

(Grieks – “proslambano” - to take or receive to one’s self – “Young’s”).

Romeine 15:7;

Neem daarom mekaar aan, (proslambano - Do.). Soos Christus ons ook aangeneem het, (proslambano) tot heerlikheid van God.


Filemon v. 12;

            maar neem jy hom, dit is my eie hart, aan (proslambano - Do.)

Filemon v. 17;

As jy my dan vir ‘n metgesel hou, neem hom aan net soos vir my - (proslambano — Do.)

 

“Verlaat”

Die woord wat in Matthéüs 24:40-41 en in Lukas 17:34-37 as “verlaat” vertaal word kom in die oorspronklike van die Griekse woord “aphiemi”, wat volgens “Young’s” beteken - “to send away, to let go” (d.w.s. om weg te stuur of te laat gaan).

So byvoorbeeld kom dieselfde woord “aphiemi” in die volgende twee tekse voor: Matthéüs 4:11;

Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom en Hom gedien.

Matthéüs 4:20;

            En hulle het dadelik die nette laat staan en Hom gevolg.

 

Gevolgtrekking:

Beide uit die verband van hierdie Skrif en die betekenis van die oorspronklike Griekse woorde, is dit duidelik dat in die dae van Noag die goddelose mense meegeneem (“taken”), is deur die sondvloed, en dat die regverdige Noag en sy familie laat staan (verlaat) is, om ongedeerd deur die Vloed te gaan en oor te stap op die nuwe wêreld na die Vloed.

So sal dit ook in hierdie dae wees.  Wanneer die oordeel van God op die aarde losbars in die laaste drama van die eeue voor die Koms van Jesus, sal die vuuroordeel die goddelose “paralambano” dit is meeneem (vernietig), en die regverdiges “aphiemi”, dit is laat staan of onaangeraak laat bly soos Sadrag, Mesag en Abednégo, dan sal Psalm 91 vervul word. 

Dit word ook bevestig deur die gelykenis van die onkruid.  Die engele maak eers die onkruid bymekaar om verbrand te word en bring dan die koring in die skuur. Lees self in u Bybel: Matt. 13:24-30,36,43.

Dit stem ook saam met die eindfase van die verdrukking wat kom voor die opraping, want dis in hierdie oordeel met vuur waarin die groot slagting gaan plaasvind, waar die gesneuweldes van die HERE in dié dág sal lê van die een einde van die aarde tot die ander.

Lees: Jer. 25:31-33;  Jer. 30:23-24;  Jes. 2:10-22;  Open. 19:11-21;  Open. 16:14.

Dan onmiddellik na hierdie oordeel kom Jesus op die wolke, en dan gaan die wat waardig is Hom tegemoet in die lug, saam met die uit die ontslape regverdiges wat kwalifiseer vir die eerste opstanding.  Hulle gaan om Hom te gaan verwelkom en saam met Hom op aarde te regeer vir een duisend jaar.

(Hierdie aspek van die Wederkoms van Christus word in ons boekie oor “Die Opraping” volledig bespreek.)


Die Doel van die Wederkoms van Christus.

Doel 1:

Paulus skryf as volg aan die Filippense in:

Filippense 3:20-21;

20        Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,

21        wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.

Lees ook: Rom. 8:23;  Efé. 4:30;  1 Joh. 3:2;  1 Kor. 15:51-52.

Hieruit sien ons dat Jesus met sy wederkoms die wat gereed is en nog teen daardie tyd in die lewe is, se liggame sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam.  Terselfdertyd sal diegene uit die ontslapenes wat waardig geag is vir die Eerste Opstanding ook hulle verheerlikte en onverganklike liggame ontvang.

Doel 2:

Ons Here Jesus sê in Matthéüs 25:19;

En ná ‘n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken.

Lees ook: Lukas 19:11-27;  1 Kor. 3:8;  2 Tim. 2:12;  Open. 3:21.

Wanneer Jesus kom, kom Hy om met sy diensknegte af te reken.  Hy sal aan elkeen van hulle gee volgens hulle werke – (Sien ook Matt. 16:27).

Dit is dus nie met die dood nie, maar die Wederkoms van Christus dat die oorwinnaars hulle beloning sal ontvang – (Lees ook 2 Tim. 4:8; 1 Pet. 5:4).

Doel 3:

In 2 Thess. 1:10 lees ons:

“ wanneer Hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag; want ons getuienis het by julle geloof gevind”.

Jesus die Christus kom dus weer om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo. 

Doel 4:

Ons lees in Matthéüs 25:10;

En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.

Dit was Jesus se eie woorde.

In Openbaring 19:7 staan dit geskryf:

Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.

Lees ook verse 8 en 9, en Open. 21:9.

In ons Studie van die Reeks oor “Die Verlore Tien Stamme van Israel” en in ons Reeks oor “Die Boek van Openbaring” gaan ons volledig op die saak in van wie die Bruid van Christus nou werklik is. 

Ons vra u in alle erns om veral in hierdie dae wanneer die Wederkoms van Christus voor die deur staan, om nie slaafs tradisionele vertolkings na te volg nie, maar om te kyk wat sê die Skrif.  Nog ‘n doel dus met die Wederkoms van Christus is dat Hy kom om in die huwelik te tree met sy vrou en om die bruilofsmaal te vier.

(Vergelyk: Matt. 26:29;  Luk. 12:36-37;  Luk. 22:18;  Joh. 2:10;  Joël 3:18).

Doel 5:

Lukas 19:12,15;

12        Hy het dan gesê: ‘n Man van hoë geboorte het na ‘n ver land gereis om vir homself ‘n koningskap te ontvang en dan terug te kom.

15        En toe hy terugkom, nadat hy die koningskap ontvang het, sê hy dat daardie diensknegte aan wie hy die geld gegee het, by hom geroep moes word, sodat hy kon weet wat elkeen met handel verdien het.

Matthéüs 25:31;

EN wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit.

Jeremia 23:5-6;

5          KYK, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.

6          In Sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon, en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.

Sagaría 14:9;

En die HERE, sal Koning wees oor die hele aarde; in dié dag sal die HERE een wees, en sy Naam een.

Openbaring 19:12,15-16;

12        En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self.

15        En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige.

16        En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.

Openbaring 20:4;

En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.

 

Openbaring 11:15;

EN die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.

Lees ook: Jes. 2:2-5;  Jes. 9:5-6;  Jes. 11:1-9;  Eség. 37:24-28;  Miga 4:1-4;

Matt. 19:27-30;  Luk. 1:31-33.

Jesus kom dus weer om as Koning te regeer.

In hierdie Koninkryk vorm ‘n versamelde en geredde Israel, met Juda (die twee stamme) en Efraim (die tien stamme) herenig, die kern.  Ons kan dit nie maar somaar blindelings op die Jood, soos ons hom vandag ken, gaan toepas nie; en ook nie op die kerk, soos so baie die geval is nie.  Die kerk word nêrens in die Bybel, Juda en Efraim genoem nie.  Ook maak die Bybel nêrens vir Juda verteenwoordigend ook van Efraim nie.  Dis waarom dit van die uiterste belang is dat ons weet wie Juda vandag is, en wie Efraim vandag is.  Dit word volledig behandel in ons Reeks: “Die Verlore Tien Stamme van Israel”.

Doel 6:

Jesaja 43:1,5-7;

1          MAAR nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou naam geroep; jy is myne!

5          Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af.

6          Ek sal sê aan die noorde: Gee! en aan die suide: Hou nie terug nie! Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die aarde af,

7          elkeen wat na my Naam genoem is en wat Ek geskape het tot my eer, wat Ek geformeer, wat Ek ook gemaak het.

Jesaja: 11:12-13;

11        en Hy sal ‘n banier ophef vir die nasies en bymekaar laat kom die seuns van Israel (Tien Stamme) wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda (Twee Stamme) wat verstrooid is uit die vier hoeke van die aarde. 

12        Dan sal die naywer van Efraim (Tien Stamme) verdwyn, en die teëstanders van Juda (Twee Stamme) sal uitgeroei word; Efraim sal Juda nie beny nie, en Juda sal Efraim nie benoud maak nie.

Sagaría 8:3,7-8;

3          So sê die HERE: Ek keer terug na Sion en sal midde-in Jerusalem woon en Jerusalem sal genoem word: Die stad van trou, en die berg van die HERE van die leërskare: Die heilige berg.

7          So sê die HERE van die leërskare: Kyk, Ek gaan my volk verlos uit die land van die ooste en uit die land van die weste

8          en hulle aanbring; en hulle sal midde-in Jerusalem woon. Dan sal hulle vir My ‘n volk wees, en Ék sal vir hulle ‘n God wees, in trou en geregtigheid.

Jesus die Christus kom dus weer om die verstrooides van die hele Israel uit die vier windstreke van die aarde te versamel.

Doel 7:

Romeine 11:26;

en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddeloosheid van Jakob (letterlike twaalf stamme in hul onwedergebore toestand) afwend.

Jesus die Christus kom dus weer om Israel te red om goddelooshede van Jakob af te wend.

Doel 8:

2 Thessalonicense 1:7-9;

7          en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele

8          in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.

9          Hulle sal as straf onderaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte.

Doel 9:

Wanneer ons weer Jesaja 11:1-2,4-5,9; lees, sal ons sien dat Jesus Christus weer kom om ‘n wêreldwye regering van geregtigheid en heiligheid op die aarde te kom vestig.  Dan sal alle oorloë ophou, daar sal vrede en oorvloed wees, en die regverdiges sal voorspoedig wees en volheid van vrede sal heers. 

Lees: Jesaja 2:4;  Miga 4:3-4;  Psalm 72:7,16.

            “Die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE” - Jesaja 11:9.

 

Die dag van die Wederkoms van Christus sal voorwaar wees die aanbreek van die Goue Eeu en ons kan wel uitroep: “Amen, kom gou Here Jesus”.

 

Die duiwel sal gebind word en in die afgrond gewerp word ‘n duisend jaar lank – (Open. 20:1-3).

Die Skepping self sal verander word en verlos word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Dorings en distels en bloedvergieting van watter aard ookal, sal iets van die verlede wees.  Die woestyn en die dor land sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos ‘n narsing. 

Lees: - Rom. 8:19-21;  Jes. 55:13;  Jes. 65:25;  Jes. 32:15;  Jes. 35:1.

Daar sal ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde wees.

Lees: 2 Petrus 3:12-13;  Openbaring 21:1.

Vra vir ons volledige boekie hieroor met die titel van: “Die Nuwe Hemel en die Nuwe Aarde.

Vergelyk ook Openbaring 21:2-27.

As gevolg van Christus se Wederkoms sal daar ‘n nuwe en verheerlikte mensheid wees, in ‘n nuwe en verheerlikte sosiale stelsel, in ‘n nuwe en verheerlikte heelal.  Amen! Kom Here Jesus!


Die Tyd en die Tekens van die Wederkoms van Christus

 

Die Bybel openbaar nie aan ons die dag en die uur van die Wederkoms van Jesus Christus nie, sodat ons altyd gereed mag wees vir daardie groot dag.

Lees: Matt. 24:36,42;  Markus 13:32.

Maar daar is geen twyfel daaromtrent dat Jesus wou hê dat ons nie onkundig moes wees aangaande die tydperk waarin dit sou plaasvind nie.  Daarvoor het Hy Self vir ons baie tekens gegee in Matt. 24, Markus 13 en Lukas 21.  Die Bybel is vol van sulke tekens, en die vervulling van elkeen sal al duideliker herken word deur die geslag wat lewe in die tyd van vervulling en sodoende weet dat dié dag al nader kom, ja selfs wanneer dit voor die deur is – (Sien Matt. 24:33).

Ons gaan u nou sommige van hierdie tekens gee, sodat u self kan sien dat u wat hierdie artikel lees, op die drumpel staan van die groot en deurlugtige dag van die HERE.

 

(1) Die teken van die vermeerdering van kennis - (Dan. 12:4).

“En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder”. 

 

Hierdie profesie, deur ‘n engel gegee, gee vir ons ‘n baie insiggewende voorstelling van die aard van gebeure teen die einde van hierdie bedeling.  Dit voorspel dat teen die eindtyd sal daar ‘n vermeerdering van menslike kennis sonder weerga wees. 

Dit is maar gedurende die afgelope eeu, weens die toename in tegnologiese kennis, dat die meeste van die uitvindings wat gemaak is, vervolmaak is.  Ons oupas het in hulle kinderdae in karre en waens gery wat maar min of meer dieselfde was as die van Farao 3,500jaar gelede.  Baie van hulle kan die dae nog goed onthou toe daar nog geen motorkar, telefoon, elektriese ligte, grammofoonplate of radio of televisie was nie.

Die vliegtuig het maar eers aan die begin van hierdie twintigste eeu sy verskyning gemaak.  Radio en televisie en baie ander elektroniese toestelle wat ons vandag as vanselfsprekend aanvaar, is almal wondere van hierdie twintigste eeu.  Selfs die mensgemaakte satelliete wat rondom die aarde wentel, is vir ons nie eers meer “snaaks” nie.  Sprake van die landing van ‘n mens op die maan word nie meer as fantasie beskou nie.  Deur middel van televisie kan ‘n spreker vandag al ‘n hele nasie toespreek en hulle kan hom sien.  Dit is fantasties.

Die atoom is selfs al op merkwaardige wyse ingespan.  Die bestanddeeltjie wat tot enkele jare gelede nog beskou was as die kleinste vorm waarin ‘n stof onafhanklik kon bestaan, is vandag die reus wat die hele aarde laat sidder, en bedreig met algehele verwoesting.  Dink maar aan Hiroshima en Nagasaki 23jaar gelede.

Daar is geen twyfel nie dat die engel se boodskap deur Daniël bedoel het die snelle vermeerdering van kennis ‘n teken sou wees van die tyd van die einde.

 

(2) Die Motorkar.

Nahum 2:3-4;

3          Die skild van sy helde is rooi geverf, die dapper manne in skarlaken gekleed, die strydwaens skitter met die glans van staal, op die dag as hy hom gereedmaak, en die spiese word geswaai.

4          Langs die paaie raas die strydwaens, hulle jaag rond oor die vlaktes; hulle voorkoms is soos fakkels, soos bliksemstrale skiet hulle heen en weer.

 

Hierdie is een van die merkwaardigste profesieë van die Bybel, en dit is amper 3,000jaar gelede gemaak.  Die beskrywing van die motorkar op ons moderne paaie en in ons hedendaagse stede is so in besonderhede, dat dit onmoontlik is om dit nie te herken nie.  Hierdie eienaardige (vir Nahum) voertuie het vir hom gelyk soos fakkels wat met verbysterende snelheid heen en weer oor die vlaktes beweeg.  As hulle so oor die paaie beweeg dan raas hulle.  Dit is presies hoe ons motorverkeer oor ons hoofpaaie en in ons strate is. 

In die nag sien jy lang toue van snel bewegende ligte - dit lyk letterlik of hulle heen en weer oor die vlaktes skiet, want in die nag (as jy dit sê vanuit ‘n vliegtuig of vanaf ‘n bergtop moes aanskou) kan jy nie die paaie sien nie, net die voortskietende ligte (fakkels).  Wanneer hulle so in rye langs mekaar in die strate beweeg, met nog ‘n klompie bromponies wat tussen hulle deurvleg, dan “raas” hulle letterlik.

Maar die belangrikste gedeelte van hierdie profesie is waar dit sê: “op die dag as Hy Hom gereedmaak.”  Met ander woorde op die dag wanneer die Heer Homself voorberei om terug te keer na hierdie aarde, dan sal al hierdie dinge gebeur.  Die verskyning van die motorkar en alle gemotoriseerde oorlogsvoertuie, is baie beslis ‘n vervulling van Nahum se profesie, en dus ‘n baie duidelike teken van die koms van die Heer.

 

(3) Die Vliegtuig.

Sedert die jaar 1903 toe die Wright Broers vir die eerste keer ‘n vliegtuig deur die lug laat vlieg het, het die lugverkeer geweldige vooruitgang gemaak.  Groot lugreuse met geweldige vragte deurklief vandag die lugruim teen ‘n spoed van honderde myl per uur.  Vuurpyl aangedrewe vliegtuie het al oor die 2,000 myl per uur behaal.

Byna 3,000jaar gelede het die Bybel al voorspel dat die mens eendag sou vlieg, iets fantasties vir daardie dae.  En dit was gemaak in verband met die bevryding van Jerusalem. 

Jesaja het dit in Hoofstuk 31:5 voorspel:

“Soos voëls wat fladder, so sal die HERE van die leërskare Jerusalem beskut, beskut en red, verskoon en bevry.”

Dit is in die jaar 1917 vervul toe Generaal Allenby en sy manskappe die Turke uit Jerusalem verdryf het sonder om ‘n skoot te skiet of iets in die geskiedkundige stad te beskadig.  Allenby was ‘n diep gelowige man en het gebid dat God dit vir hom so moontlik sou maak.  Die Turke was vasberade om Jerusalem tot die laaste man toe te verdedig.

Op die môre van 8 Desember 1917 was die teks wat vir die Engelse troepe voorgelees is geneem uit Jesaja 31:5 - “Soos voëls wat fladder - - - - -”. 

Op die volgende dag die 9de Desember, het Generaal Allenby die 14de Bomwerper Eskader van die destydse R.F.C. (Royal Flying Corps, die voorloper van die R.A.F. - Royal Air Force) uitgestuur om die Turkse posisies net buite Jerusalem te bombardeer.  Dit het so ‘n konsternasie veroorsaak, dat dit gelei het tot hulle oorgawe. 

Dit is baie interessant om te merk dat die leuse van hierdie 14de Eskader ‘n Arabiese een was, wat as dit vertaal word beteken - “Ek sprei my vleuels, en ek hou my belofte”.

Vir die dag wat gevolg het op die oorgawe van Jerusalem, die 10de Desember 1917, was die Godsdiensles vir die troepe, wat geneem is uit die Kalender van die Engelse Kerk vir daardie dag, geneem uit Jesaja 40 en het as volg gelui:

Jesaja 40:1-2;

1          TROOS, troos my volk, sê julle God.

2          Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die HERE dubbel ontvang het vir al haar sondes.

Kan hierdie merkwaardige opvolging van gebeurtenisse as toevallig beskou word? Ons sal verderaan sien dat hierdie bevryding van Jerusalem in 1917 ook een van die uitstaande tekens is van die Wederkoms van Christus.  Dat dit juis gedoen moes word met behulp van vliegtuie, sonder om ‘n skoot te skiet of ‘n bom te laat val, is wonderbaarlik.

Dit dien ook daarop gelet te word dat volgens die Boek van Openbaring die laaste plaag uit die “lug” uitgegiet sal word, en dat dit sal lei tot die “val van die stede van die nasies” - (Open. 15:17). Wat is dit anders as verwoesting vanuit die lug? Die uitvinding en ontwikkeling van die vliegtuig is dus nog een teken van die nabyheid van die Koms van Jesus.

 

(4) Die teken van die Atoombom.

In Lukas 21:25-26, het Jesus gesê:

25        EN daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun,

26        en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.

 

In hierdie twee verse is daar ‘n paar baie belangrike tekens wat Jesus gesê het sy wederkoms sou voorafgaan.  Ons kyk na die woorde “kragte” en “hemele” in vers 26.  Die woord kragte kom van die Griekse woord “dunamis” waaruit die woord dinamiet (Eng. “dynamite”) vandaan kom - iets met ontploffingskrag.  Die woord “hemele” kom van die Griekse woord “Ouranos” waaruit die woord uranium kom, en uranium is een van die basiese grondstowwe van die atoombom en waterstofbom.

Vers 26: kan dus as volg vertaal word: “En mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die aarde kom want die dinamiet (of ontploffingskrag) van uranium (die atoombom, of waterstofbom) sal geskud word.”

 

Dit is ‘n feit dat wetenskaplikes en staatsmanne vandag in ‘n toestand van verskriklike vrees lewe by die gedagte aan ‘n kernbotsing tussen die nasies.  Die waterstofbom kan alle lewe binne ‘n radius van 20 myl in een sekonde uitblus.  Die vuurbal van die ontploffing alleen het ‘n deursnee van 4 myl. 

Jesus het in Matthéüs 24:22, ook in verband met sy wederkoms, gesê:

“En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word”. 

Aan die einde van Wêreld Oorlog Nr. 2 was die wêreld bevolking groter as aan sy begin.  Tot op die koms van die waterstofbom kon dit nooit moontlik wees dat alle vlees uitgedelg kon word nie.  Maar nou is dit moontlik in die geval van ‘n kernoorlog.

Die Profeet Jeremia skryf dat die gesneuweldes in daardie dag sal lê van die een einde van die aarde af tot by die ander, en dat daar niemand sal wees om hulle te begrawe nie, maar dat hulle sal mis wees vir die aarde.

En dan sê hy hierdie treffende woorde:

“Aan die einde van die dae sal julle dit duidelik verstaan” - (Jer. 23:20).

Lees ook: Jer. 25:30-33;  Jer. 30:23-24.

Tot 23jaar gelede (ek skryf nou in November 1968) kon niemand hierdie Skrif verstaan nie, maar vandag kan ons dit duidelik verstaan.  Ons leef waarlik op die drumpel van die Wederkoms van Christus.  Ons maak hierdie aspek volledig duidelik in ons Studie oor “Die Groot Verdrukking”.

 

(5) Die teken van Aardbewings.

Ons Here Jesus het gesê:

“En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees - - - - -” (Lukas 21:11).

Een van die mees uitstaande kenmerke van die afgelope honderd jaar is die geweldige toename in die frekwensie van aardbewings op verskillende plekke.  Dit is asof selfs die ou aarde begin stuiptrekkings kry en krampagtig word op die vooraand van die Koms van Hom tot Wie en deur Wie alles geskape is en in Wie alle dinge standhou - (Sien Kol. 1:16-17).

 

(6) See en branders wat dreun.

EN daar sal tekens wees aan son en maan en sterre en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid wanneer see en branders dreun - (Lukas 21:25).

Daar bestaan ‘n groot gevaar dat die kusgebiede van die aarde, en dus groot stede, deur die see oorstroom kan word wanneer waterstofbomme ter see ontplof word, of wanneer groot aardbewings onder die see plaasvind.  Die geweldige getye wat so veroorsaak word hou ‘n groot gevaar in vir miljoene mense oor die aarde.  Daar was al sulke oorstromings op ‘n klein skaal.  Die ontploffing van die eksperimentele waterstofbom in 1954 in die see naby die Bikini Eilande het getygolwe laat ontstaan wat hele eilande oorstroom het. 

In gedeeltes soos Psalm 46:3; Jesaja 5:30 en verwante Skrifte word dit bevestig. Geen wonder dat die gedreun van die branders en die benoudheid van die nasies in hulle radeloosheid - (Luk. 21:25) saam genoem word nie. In dié dag sal die goddelose weet dat die HERE, God is.

 

(7) Tekens in die hemele – “Vlieënde Pierings”.

Lukas 21:11,25;

11        “- - - - - daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.

25        EN daar sal tekens wees aan son en maan en sterre - - - - -”. 

 

Ons leef in die tyd van die vuurpyl en satelliete wat rondom die aarde wentel. Daar is mos ook al amper niks meer wat ons kan opgewonde maak nie.  Daar is skaars meer iets wat vir ons “snaaks” is.  Op hierdie manier is daar baie tekens voor ons oë wat so ongemerk by ons verbygaan.  Dit was ook so in die dae van Noag, soos Jesus ons gewaarsku het.

Maar sedert 1945 is daar tog verskynsels in die lug van tyd tot tyd wat die wetenskap dronkslaan, en een van die grootste misterie is van die geskiedenis. Vanaf verskeie dele van die wêreld stroom daar die afgelope 20jaar verslae in van eienaardige en geheimsinnige voorwerpe in die lug.  Hulle beweeg met ontsaglike hoë snelhede, maklik 20,000 m.p.u., en verander dan teen daardie spoed reghoekig van rigting.  Daar is aan hulle die naam van vlieënde pierings gegee, omdat baie van hulle net soos ‘n omgekeerde piering lyk wat deur die lug beweeg.

Ons glo dat hulle is van bonatuurlike oorsprong en staan in verband met die Wederkoms van Christus.  Jesus het gesê dat wanneer Hy terugkom Hy sy engele sal stuur om die koring en die onkruid van mekaar te skei.

Sien Matthéüs 13:36-43.

Hy het ook gesê dat Hy sy engele sal uitstuur om sy uitverkorenes te versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot by die ander einde daarvan - (Matt. 24:31).  Ons lewe in die tyd van massa-transportasie deur die lug.  Een van die dae het ons Jumbostralers wat honderde mense op ‘n slag deur die lug kan vervoer.  Dink aan die vurige wa en perde wat vir Elía die lug in gevoer het - (2 Konings 2) en die menigte van perde en waens van vuur van Elísa in 2 Konings 6:17. 

Komende dinge werp altyd hulle skadu’s vooruit.  Dit wat die mens nou al deur die lug laat beweeg is maar net ‘n voorloper van wat God gaan doen en dan aan die mens gaan toon dat die mens nog mens is en dat Hy God is.

Lees ook ons boekie: “Joël: Sy Profetiese Boodskap en Waarskuwing”.

 

(8) Die teken van die Vyeboom en al die Bome.

“Toe vertel Hy hulle ‘n gelykenis: Let op die vyeboom en al die bome” - (Lukas 21:29).

Dit word algemeen aanvaar deur Bybel studente dat die vyeboom die Huis van Juda in die Bybel voorstel.  Die Jode is verteenwoordigend van die Huis van Juda vandag.

Dit is ‘n feit wat ‘n alte groot bron van wêreldnuus is, die ontstaan van die Joodse Staat in Palestina.  Hulle intense nasionalisme en die van die Arabiere is een van die brandpunte in die gespanne wêreldtoestand van vandag.  Maar so is ook die van feitlik al die nasies.  Klein nasietjies wat 20 jaar gelede nie eers van gehoor was nie, is vandag lede van die V.V.O., en bal die vuis vir die groot nasies.  Die “vyeboom” en “al die bome” is aan die “bot” voorwaar.  ‘n Boom stel ‘n nasie voor in profetiese taal.  Ons gaan volledig hierop in, in ons boekie: “Joël: Sy Profetiese Boodskap en Waarskuwing”.

 

(9) Die teken van die Ros wat Suidwaarts na Palestina beweeg.

Een van die groot tekens van die einde van hierdie bedeling is die suidwaartse beweging van Ros (Rusland) in die rigting van Palestina.  Dit is vandag duidelik vir almal om te sien.  Ons behandel dit volledig in ons boekie oor: “Rusland in Profesie”.  Dit is amper 3,000 jaar gelede haarfyn in Eségiël 38 en 39, voorspel. Let byvoorbeeld op Eségiël 38:15-16;

15        Dan sal jy kom uit jou woonplek, uit die agterhoeke van die Noorde, jy en baie volke saam met jou wat almal op perde ry, ‘n groot menigte en ‘n magtige leër;

16        en jy sal optrek teen my volk Israel soos ‘n wolk om die land te oordek. Aan die einde van die dae sal dit wees - dan sal Ek jou teen my land laat aankom, sodat die nasies My kan ken as Ek My in jou, o Gog, voor hulle oë as die Heilige laat ken.

Die Kommunistiese Regering van Rusland erken en lees nie die Bybel nie.  En tog het hulle sonder dat hulle dit weet, hierdie toneel in die ontwerp op een van hulle seëls vasgelê.  Ons vind Eségiël 38:15-16 op ‘n dramatiese wyse op hulle 14 Kopek seël (1930) geïllustreer.

Die agtergrond stel die Soviet Unie voor.  Op dit is die Rooi Kavallerie, wat ‘n mens laat dink aan die perde van Openbaring - (Sien Op. 14:20).  Rusland is Noord van Palestina en die swartlyn onderkant die perde stel die pad waarlangs die perde beweeg, voor, en dit wys direk in die rigting van Palestina.  Die hele agtergrond van die ontwerp is ‘n wolk volkome in ooreenstemming met die gesig wat Eségiël gehad het.  Die see van Azov kan ook gesien word, en die waarskynlike roete wat die Rooi Leër gaan volg, is aangebring.

 

Onwetend het hulle, hulle planne blootgelê en die Bybel bevestig.  Dit is nie moeilik om te verstaan waarom hulle oë op Palestina gerig is nie.  Dit is die Strategiese swaartepunt van die wêreld.  Die groot moondheid wat Palestina besit, besit die wêreld.  Rondom is ook die ryk olievelde van die Midde-Ooste geleë.  Dit is ook die toekomstige setel van die Koninkryk van God op aarde, daarom wil die duiwel eerste daar wees voor die Wederkoms van Jesus.  Dat alle tekens daarop dui dat hierdie groot inval op hande is, is nog ‘n teken dat die einde van hierdie bedeling op hande is.

 

(10) Die teken van die Louwarm Kerk.

Openbaring 3:15-16;

15        Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!

16        Maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.

Die Kerk van Laodicéa, van wie hierdie Skrifgedeelte praat, verteenwoordig die Kerk aan die einde van hierdie eeu.  Die Kerk van Laodicéa is die wêreldsgesinde afvallige kerk wat haar kontak met God verloor het, en wat die oordele van die eindtyd sal deurmaak.  ‘n Opgestane Here Jesus beskryf hierdie kerk as nie koud of warm nie, maar lou.  Om hierdie rede sal Hy haar uit sy mond spuug.

Dit is ‘n kerk wat ryk en verryk is en aan niks gebrek het nie (soos sy dink).  In werklikheid sê die Heer, is sy ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak.  Christus maak ‘n laaste beroep op hierdie kerk, maar daar is blykbaar geen reaksie nie.

Ons sou dink dat die kerk in hierdie verligte eeu meer geestelik as ooit tevore in die geskiedenis moes wees.  Sy is ryk en het die vermoë om meer goed te doen as op enige ander tyd in die verlede.  Maar dit bly ‘n feit dat geld alleen nog nooit die Evangelie van Jesus Christus bevorder het nie.  Geld in die kerk het alleen krag en waarde as dit die werklike algehele offervaardigheid van sy lede verteenwoordig.  Rykdom het mense nog nooit meer geestelik gemaak nie, maar het inteendeel liewer versoekinge in die weg gelê wat die meeste nie kon weerstaan nie.  God wil hê dat sy kinders ‘n eenvoudige lewe moet lei.  Hulle moet nie weelde of ‘n hoë lewe begeer nie.  Ryk lewe en oordadigheid was nog altyd ‘n vloek.  Hierdeur het die Kerk van die Laodicense wêreldsgesind en geestelik louwarm geword.  Hulle het die visie van die evangelie verloor, en daardeur ook hulle eie siele.  Baie kerke wat eens die vuur van God gehad het, kan wel die woord “lkabod” bokant hulle deure skryf want “weggevoer is die eer uit Israel” - (Sien 1 Sam. 4:21).  Dit is waarlik die tyd hierdie van die Kerk van Laodicéa, die laaste kerk van die huidige bedeling. 

 

(11) Die teken van die ontstaan van valse kultus.

1 Timôtheüs 4:1-3;

1          MAAR die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang

2          deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete,

3          wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel - - - - - ” .

In hierdie stelling het die Apostel Paulus dit duidelik gemaak dat die Gees die feit benadruk dat in die “laaste tye”, of teen die einde van hierdie dispensasie (of bedeling), sal mense afwyk van die eenvoud van die Geloof en verleidende geeste aanhang.  Die waarheid van hierdie profesie word deur huidige toestande bevestig.

Gedurende die afgelope honderd jaar het die een valse kultus na die ander ontstaan.  Daar is die valse leringe van die evolusie wat daarop gemik is om die gesag van die Bybel te vernietig en sy Goddelike inspirasie onder verdenking te bring.  Die Mormonisme het ontstaan met sy lering van veelwywery.  Dan is daar die Jehova Getuies, wat die Godheid van Jesus verloën, en alle volgelinge van Christus veroordeel.  “Pastoor” Russel, die stigter, het die Koms van Christus in 1914 voorspel, ‘n voorspelling wat natuurlik nie bewaarheid is nie.  Dan is daar die Christian Science wat nóg Christelik en nóg wetenskaplik is.  Die stigter was Mev. Mary Baker Eddy. Sy het gesê daar is nie so iets soos siekte, sonde of dood nie; dit is alles verbeelding.

Hierdie is maar ‘n paar van die valse gelowe, wat hulle oorsprong terug kan spoor tot die verleidende geeste en leringe van duiwels.  Hierdie verwikkeling is een van die tekens van die “laaste tye”.  Ons moet weet dat wanneer hierdie dinge bestaan, dan is die einde van die bedeling nie ver nie.

 

(12) Die teken van ongehoorsame kinders en opstandige Jeug.

2 Timótheüs 3:1-5;

1          MAAR weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.

2          Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,

3          sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,

4          verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;

5          mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het.  Keer jou ook van hierdie mense af.

 

Negentien honderd jaar gelede het die Apostel Paulus onder die inspirasie van die Heilige Gees hierdie verskriklike dinge van die laaste dae voorspel.  Hy het onder andere die verset van die jeug teen alle vorme van gesag duidelik vooruit gesien.  Vandag sien ons die vervulling daarvan.  Dit is wêreldwyd, en ‘n paar maande gelede het studente betogings en oproere amper selfs die Franse Regering tot ‘n val gebring.

Vanaf die Tweede Wêreldoorlog het daar ‘n gees van wetteloosheid onder die jeug begin posvat wat algemene kommer wek.  Daagliks feitlik maak die misdade van seuns en dogters, blote kinders, banier opskrifte in ons dagblaaie.  Dit wat nie lank gelede alleen van geharde misdadigers verwag kon word, word nou deur tienderjariges gepleeg - seuns en meisies.  In die Verenigde State van Amerika deurkruis bendes van roekelose jeugdiges die land en roof en pleeg geweld sover as wat hulle gaan.  Hierdie is nog ‘n teken dat ons in die laaste van die dae is, soos die Apostel Paulus ons gewaarsku het.

Waar staan u?

Daar is nog baie meer tekens wat ons kon gee, maar die wat ons gegee het is genoeg vir wie oortuig kan word.  Wanneer Jesus kom, of as u skielik moet sterf, is u gereed?

In Romeine 6:23 lees ons:

Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

 

Wat het u op die oomblik, die dood of die lewe?

Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie - (Matt. 24:44).

 

Einde.

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580