new-top-banner-english

Die Wet van die Here

E-Boek: Die wet van die Here

Inleiding

 

Dawid het gesê: 

Die wet van die HERE is volmaak. Dit verkwik die siel; die getuienis van die HERE is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige -- (Ps. 19:8).

Ons Here Jesus het gesê:

Matthéüs 5:17-19;

17         MOENIE dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie.  Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.

18         Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.

19            Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.

 

Jesus se Opsomming van die Wet

 

Toe ‘n Fariseër Jesus ‘n vraag gestel het om Hom te versoek, het Hy hulle as volg geantwoord:

Matthéüs 22:36-40;

36         Meester, wat is die groot gebod in die wet?

37         En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. 

38         Dit is die eerste en groot gebod.

39         En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

40            Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.

 

Paulus se Definisie van die Wet

Romeine 13:8-10;

8          WEES aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul.

9          Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ookal word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

10            Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die wet. 

 

Die Bybel se Definisie van Sonde

Ons lees in:

1 Johannes 3:4;

Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is die wetteloosheid. 

(Ongeregtigheid / wetteloosheid is die oortreding van die wet - sien die Engelse Bybel).

Jesus het vir die siek man van Betésda gesê, nadat Hy hom gesond gemaak het:

Johannes 5:14;

“ - - - - Kyk, jy het gesond geword; moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. 

Met andere woorde, Jesus het vir hom gesê moenie weer die wet oortree nie; sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie.

Ek kan nie maar net leef soos ek wil, en dan as gelowige elke keer vir God vra om my te genees of uit te help wanneer ek dan die gevolge van my eie handelinge oor my kry nie. God sal dan sy eie wet minag.  Deur die wet is die kennis van die sonde, want anders hoe sou ek geweet het wat reg en wat verkeerd is?

 

Nuwe Verbond, Dieselfde Wet

 

Daar is net een Goddelike Wet.

Daar is ‘n nuwe Verbond. - - - - - -

Jeremia 31:31-34;

31         Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit;

32         nie soos die verbond wat Ek met julle vaders gesluit het op dié dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie – my verbond wat húlle verbreek het, alhoewel Ék gebieder oor hulle was, spreek die HERE.

33         Maar die is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.

34         En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.

Hebreërs 8:8-12;

8          Want Hy berispe hulle en sê: Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond tot stand sal bring,

9          nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here.

10         Want die is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here; Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.

11         En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle.

12         Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.

- - - - - - En ‘n nuwe Middelaar (i.p.v. Moses).

Maar dit is nog dieselfde wet, eers geskryf op klippe, nou op die hart.

Vgl. Matt. 22:36-40. 

Die wet en die profete is in die Ou Testament.

Dis nog sonde byvoorbeeld om enige van die Tien Gebooie te oortree.

In die Nuwe Testament gaan die wet dieper as die uiterlike daad - sien Jesus oor moord, egbreek, ens. in die Bergpredikasie (Matt. 5:28).

Genade het my so verander dat ek nou die wet uit die diepte van my hart doen. Ek het nou oorgegaan van dié posisie van ‘n slaaf tot dié van ‘n seun. 

Liefde is die vervulling van die wet. 

Christus wat nou in my lewe, Hy vervul die wet. 

Hy het vir my ‘n voorbeeld nagelaat dat ek in sy voetstappe moet navolg.

1 Petrus 2:21;

Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg;

 

Indeling van die Wet

 

Die Wet kan in drie dele ingedeel word.

(a) Die Seremoniële wette.

(b) Morele wette.

(c) Regsplegende of Burgerlike Wette.

Die eerste gedeelte, naamlik deel (a) is op Gólgota vervul want daardie gedeelte het gewys op die Lam van God wat die sonde van die wêreld sou wegneem.  Dis nie nou meer nodig vir die besnydenis, offerandes, was van hande, waskomme, of enige van die rituele gedeeltes nie.

 

Maar die gedeeltes (b) en (c) is ewige wette net soos die Wet van Swaartekrag of enige ander natuurwet en ook net so bindend en net so meedoënloos as dit oortree word.

Dit het ook bestaan sedert die begin van die Skepping en was maar net op die berg Sinai formeel aan Israel toevertrou om te hou en aan die wêreld te demonstreer.

Dit was alreeds aan Adam bekend toe hy heerskappy oor die Skepping ontvang het:

Génesis 1:26-28;

26         En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

27         En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

28         En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

 

Abraham het na God se stem geluister en sy ordening, sy gebooie, sy insettinge en sy wette onderhou.

Génesis 26:5;

Omdat Abraham na my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het.

En dit was amper 400 jaar voor die “gee van die wet” op berg Sinai.

 

Orde en Harmonie deur die Wet

 

Net soos daar orde en harmonie in die hemele is omdat God se wette daar uitgevoer word, so sal daar alleen orde en harmonie op aarde kom as ons God se wette vir die aarde gehoorsaam.

Die redding van die siel van die sondaar kom alleen deur die BLOED van Jesus die Christus; en harmonie vir ons aardse bestaan kom deur die WET. 

 

Daarom het Jesus ons geleer bid:

“Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is. laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil (geopenbaar in sy wet) geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde” - (Matt. 6: 9-10).

Die verwerping en verontagsaming van God se wette is die oorsaak van sonde, siekte en onrus op aarde.  Een van die eerste beloftes vir die Duisendjarige Vredesryk van God op aarde is die volkome herstel van die wet. 

Luister:

Jesaja 2:2-5;

2              En aan die einde van die dae sal die berg (koninkryk) van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom.

3              En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek na die berg van die HERE, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.

4              En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer oorlog te voer nie.

5              Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die HERE!

 

Die Wet dek elke fase van die mens se bestaan: sy alledaagse lewe, sy rus, landbou, geldwese. regspleging, voedsel, regeringstelsel, arbeidsverhoudinge, sanitasie, huwelik, huisgesin ens.

 

So ‘n volmaakte wet sal nooit verander of vervang word nie. Sou God vir die Kroon van sy skepping naamlik die “mens” dan nie ook reëls gegee het waarvolgens hy moet leef sodat hy gelukkig kan wees nie?

 

As Hy dit vir die uitspansel gedoen net, en vir die natuur, hoekom nie ook vir die mens nie? Nee, dank God, selfs die hare op ons hoof is almal getel.

Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die wet -- (Rom. 3:31).

Dit bring geluk, vrede, gesondheid en welvaart.

 

Geen wonder dat die HERE vir Josua na die dood van Moses gesê het nie:

Josua 1:7-8;

7          Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses, my kneg, jou beveel het; wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. 

8              Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan al jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolge handel.


Die Wêreld Stuur af op Vernietiging

 

Adam was aan God se wet ongehoorsaam en die resultaat was chaos!

Met al ons geleerdheid en wetenskap neem siektes, peste, onluste, ekonomiese moeilikhede en oorloë by die dag toe.

Lees self Levítikus 26; Deuteronómium 28 en 30.

 

Israel het nie eers één gehad wat gestruikel het nie toe hulle Kanaän ingegaan het nie. 

Sien Psalm 105:37;

Toe het Hy hulle laat uitgaan met silwer en goud, en onder sy stamme was daar niemand wat struikel nie. 

 

Moses het sterk gebly tot die einde toe.

Deuteronómium 34:7;

En Moses was honderd-en-twintig jaar oud toe hy gesterf het; sy oog was nie verswak nie, en sy krag het nie vergaan nie.

 

En hulle het nie dokters, hospitale, penicillin entstowwe ens. gehad nie!

 

Droogtes

 

Elke jaar word een of ander gedeelte van ons land geknel deur verskriklike droogtes. 

Lees nou Deuteronómium 28:12;

Die HERE sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op sy tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasie uitleen, maar self nie hoef te leen nie.

 

Vandag oortree ons God se gebooie en dink ons kan deur beter kunsmis-toedienings, bewerking metodes, bastersaad ens. alleen ons oeste verseker.  As ons die reën nie op sy tyd kry nie, is alles tevergeefs.

 

Grondbesit

 

Die kinders van Israel was nie geregtig om hulle grond te verkoop sodat hulle nageslag dan geen grond gehad het om te besit nie.

Levítikus 25:23;

DIE grond moet ook nie vir altyd verkoop word nie; want die land is myne, omdat julle vreemdelinge en bywoners by My is.

 

As hulle vir een of ander rede die grond wil of moet verkoop, dan is die eienaar geregtig om dit na nege-en-veertig jaar in die Jubileumjaar terug te eis.

Levítikus 25:10, 13-17;

10         En julle moet die vyftigste jaar heilig en ‘n vrylating in die land uitroep aan al sy bewoners.  Dit moet vir julle ‘n jubeljaar wees; dan moet elkeen na sy besitting en elkeen na sy geslag teruggaan.

13         In hierdie jubeljaar moet julle elkeen na sy besitting teruggaan.

14         Daarom, as jy iets aan jou naaste verkoop of van jou naaste koop, moet julle mekaar nie verdruk nie;

15         volgens die getal jare ná die jubeljaar moet jy van jou naaste koop; volgens die getal jare dat daar ‘n oes is, moet hy dit aan jou verkoop;

16         volgens die groter aantal jare moet jy die koopprys daarvan vermeerder, en volgens die kleiner aantal jare moet jy die koopprys daarvan verminder, want hy verkoop aan jou die aantal oeste.

17         Laat niemand dan sy naaste verdruk nie, en vrees jy jou God; want Ek is die HERE julle God.

 

Op hierdie manier sal ‘n geslag dan nooit uit sy erfenis uitgedruk word nie, en sal jy altyd jou ou stam families op hulle plase behou, en dis hulle wat die ruggraat van jou volk is.

Dan sou ons volk nooit met ‘n “armblanke” probleem gesit het nie.  Dan sou ons ook nie die situasie gehad het wat nou vinnig aan die ontwikkel is, dat jy groot Finansiële Maatskappye het wat groot lappe aarde aanmekaar koop en dan naturelle daarop plaas nie.  Die eienaar is miskien deur droogte of een of ander ramp gedwing om te verkoop, en sy erfenis is vir hom vir ewig verlore.  Hy moet ‘n dorpsbewoner gaan word, ongeskik vir geskoolde arbeid en met ‘n heimwee in sy hart vir sy grond, wat na allerhande euwels lei.

God wil geregtigheid hê:

Miga 6:8;

Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die HERE van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God?

So waarsku God teen groot grondbesit en die span van huis teen huis - - (woonstelle / meenthuise).

God se wet voorsien huise vir almal:

Jesaja 5:8;

Wee hulle wat huis aan huis trek, akker aan akker voeg, totdat daar geen plek meer is nie, en julle alleen grondeienaars in die land is.

Jesaja 65:21-22;

21         En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet:

22         hulle sal nie bou dat ‘n ander dit bewoon nie; hulle sal nie plant dat ‘n ander dit eet nie; want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet. 

Dis waar al die onheile uitbroei want die mens is vervreemd van dit waarvoor hy van nature aangelê is.  So ontstaan die massamens en die diktatuur met die resultate wat ons oral rondom ons sien en die bestaan van die mensdom bedreig.

 

Rente

 

Die wet het Israel verbied om hulle geld aan mekaar op rente uit te leen.

Lees:

Levítikus 25:37;

Jou geld mag jy hom nie op rente gee nie, en jou eetware mag jy nie teen wins gee nie

Deuteronómium 23:19;

Jy mag jou broer geen rente oplê nie, rente van geld, rente van eetware, rente van enigiets wat ‘n mens teen rente uitleen nie.

Exodus 22:25;

As jy aan my volk, aan die arme by jou, geld leen, mag jy vir hom nie soos ‘n skuldeiser wees nie; julle mag hom geen rente oplê nie.

Eségiël 18:17;

Sy hand van die ellendige afhou, geen rente of woeker neem nie, my verordeninge volbring en in my insettinge wandel – hy sal nie sterwe weens die ongeregtigheid van sy vader nie, hy sal sekerlik lewe.

 

Vandag is ons ganse ekonomiese stelsel op rente gebaseer.  Dit het van geld die MAMMON gemaak, die tiran, wat die mens verslaaf het.  Aan ‘n dooie ding wat net as ruilmiddel moes dien, is die mag verleen om homself voort te plant. 

 

Die mag van voortplanting is deur God net aan lewende wesens gegee.  Die persoon wat geld het kan van sy rente lewe sonder om te werk, en dit is teenstrydig met die wet van God dat jy in die sweet van jou aanskyn jou brood moet eet. 

 

Geen Verpligte Inkomstebelasting nie

 

God het ‘n vrywillige gawe van een tiende van die inkomste van sy volk geëis en dit was al.  As hulle volgens God se volmaakte wette en voorskrifte geleef het, sou dit heeltemal voldoende gewees het om die Leviete in stand te hou wat vir die administrasie van die volk verantwoordelik was. 

 

As gevolg van al die dinge wat met ons verkeerd loop omdat ons, ons eie wette maak, het ons so ‘n groot burokrasie (Staatsdiens) nodig, dat ons groot belastings moet betaal om dit in stand te hou.  Die gevolg is die meeste mense betaal hulle inkomstebelasting (die wet van die land verplig hulle) maar hulle betaal nie wat aan God toekom nie.

Lees:

Númeri 18:21; levitra india price

En kyk, Ek gee aan die kinders van Levi al die tiendes in Israel as erfdeel vir hulle dienswerk wat hulle verrig, die dienswerk van die tent van samekoms. 

Deuteronómium 16:10;

Dan moet jy die fees van die weke hou vir die HERE jou God ooreenkomstig die vrywillige offer van jou hand wat jy sal gee, namate die HERE jou God jou sal seën.

Maleági 3:6-12;

6          Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.

7          Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie. Keer terug na My, en Ek wil na julle terugkeer, sê die HERE van die leërskare. Maar julle vra: Waarin moet ons terugkeer?

8          Mag ‘n mens God beroof? Want julle beroof My, en julle sê: Waarin het ons U beroof? In die tiendes en offergawe.

9          Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle My, julle, die hele nasie!

10         Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin,sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie.

11         Ek sal ook die sprinkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrings van julle grond nie sal verwoes nie; ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die HERE van die leërskare.

12         En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehae sal wees, sê die HERE van die leërskare.

Spreuke 28:8-9;

8          Wie sy goed vermeerder deur rente en deur woeker, maak bymekaar vir een wat hom oor die armes sal ontferm. 

9              Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is ‘n gruwel.

 

Alle Skulde Elke 7de jaar Afgeskryf

 

Elke sewende jaar moes alle skulde binne die volk afgeskryf word.

Deuteronómium 15:1-10;

1          AAN die einde van sewe jaar moet jy ‘n kwytskelding laat plaasvind.

2          En dit is die saak van die kwytskelding: elke skuldeiser moet kwytskeld wat hy aan sy naaste geleen het; hy moet sy naaste en sy broer nie aanmaan nie, want tot eer van die HERE is daar ‘n kwytskelding uitgeroep. 

3          Die uitlander mag jy aanmaan; maar wat jy by jou broer het, moet jou hand kwytskeld.

4          Maar daar moet geen arme by jou wees nie, want die HERE sal jou ryklik seën in die land wat die HERE jou God jou as erfenis sal gee om dit in besit te neem;

5          as jy net goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al hierdie gebooie wat ek jou vandag beveel. 

6          Want die HERE jou God seën jou soos Hy jou beloof het, sodat jy aan baie nasies sal uitleen, maar self nie hoef te leen nie; en jy sal oor baie nasies heers, maar oor jou sal hulle nie heers nie.

7          AS daar by jou ‘n arme is, een uit jou broers, in een van jou poorte, in jou land wat die HERE jou God jou sal gee, dan moet jy jou hart nie verhard nie.

8          Maar jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom, en jy moet gewillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoefte, wat hom ontbreek.

9          Neem jou in ag, dat daar in jou hart geen slegte gedagte is nie, naamlik: Die sewende jaar, die jaar van kwytskelding, is naby – en jou oog dan jou arm broer skeef aankyk, en jy hom niks gee nie, en hy teen jou na die HERE roep, en dit sonde in jou word. 

10         Jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie; want ter wille hiervan sal die HERE jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aan slaan.

 

Dink net watter verligting dit sou wees as almal elke sewende jaar skoon kon begin. 

Let op die gees van hierdie wet en nie op die letter nie. 

Al God se wette is gegee met die doel om ons gelukkig te maak. 

 

Deuteronómium 6:24;

En die HERE het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring, om die Here onse God te vrees, dat dit met ons altyd goed mag gaan, om ons in die lewe te hou soos dit vandag is. 

 

Grond Moet Elke 7de jaar Rus

 

Alle landbougrond moet elke 7de jaar braak lê.

Lees:

Levítikus 25:3-4;

3          Ses jaar mag jy jou land saai en ses jaar lank jou wingerd snoei en die opbrings daarvan insamel;

4          maar in die sewende jaar moet daar in die land volkome rus wees, ‘n sabbat vir die HERE; jou land mag jy nie saai en jou wingerd nie snoei nie.

Exodus 23:10-12;

10         En ses jaar lank moet jy jou land besaai en die opbrings daarvan insamel;

11         maar in die sewende moet jy dit ongebruik en braak laat lê, dat die arm mense van jou volk kan eet; en wat hulle laat oorbly, kan die diere van die veld opeet. So moet jy doen met jou wingerd en jou olyfbome.

12         Ses dae moet jy werk verrig, maar op die sewende dag moet jy rus, dat jou os en jou esel kan uitrus en die seun van jou slavin en die vreemdeling kan asem skep.

 

Die Wetenskap het bewys dat sulke periodes van rus voldoende is om die krag van die grond te herstel en die plante ‘n kans te gee om saad te skiet en sodoende hulleself te bewaar van uitsterwing.

 

In ons gierigheid en ongehoorsaamheid “myn” ons maar net ons grond, van jaar tot jaar, en put al die ware lewenskrag uit die grond uit, wat nie kan herstel word met kunsmis nie. 

 

Die gevolg is die plante het geen weerstand teen peste en siektes nie.  Dit lei weer na die gebruik van gifstowwe en insektedoders wat baie skadelik is vir die menslike gestel en baie van ons nuwe soorte siektes veroorsaak.  Dit is in Amerika bewys dat elk bord kos met groente of vrugte daarop, spore van hierdie insek gifstowwe bevat.  Dit word nie deur die liggaam afgeskei nie en werk kumulatief en versamel gewoonlik in die lewer.

 

Daar is eksperimenteel vasgestel dat melkkoeie wat met DDT bespuit is teen vlieë, hierdie gifstof in hulle melk bevat het - dit is deur die vel in die liggaam geabsorbeer.

(Lees “Silent Spring” deur Rachel Carson. Uitgewers Hamish Hamilton, London).

 

Gesondheidswette

 

Alle gesondheidswette moet onderhou word.

Lees ons artikel:”Waarom die Bybel die eet van Varkvleis verbied”.

In Levítikus 11 en Deuteronómium 14; lees ons van al die voedselsoorte wat geëet en nie geëet mag word nie. 

So bv. mag die volgende nie geëet word nie:

Die kameel, das, haas, vark, arend, lammervanger, aasvoël, volstruis, ens.

Lees:

Exodus 15:26;

- - - As jy getrou na die stem van die HERE jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op Egipteland gelê het nie; want Ek is die HERE wat jou gesond maak.

Deuteronómium 7:9-15;

9          Jy moet dan weet dat die HERE jou God God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom liefhet en sy gebooie onderhou, in duisend geslagte. 

10         Maar aan die wat Hom haat, aan elkeen persoonlik, vergeld Hy dit, om hom te vernietig; Hy sal met sy hater nie versuim nie, hom persoonlik sal Hy dit vergelde.

11         Hou dan die gebod en die insettinge en die verordeninge wat ek jou vandag beveel om dit te volbring. 

12         En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en volbring, sal die HERE jou God vir jou die verbond en die goedertierenheid hou wat Hy jou vaders besweer het;

13         en Hy sal jou liefhê en jou seën en jou vermenigvuldig, en Hy sal die vrug van jou liggaam seën en die vrugte van jou land, jou koring en jou mos en jou olie, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee, in die land wat Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het om aan jou te gee.

14         Geseënd sal jy wees bo al die volke; daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie.

15         En die HERE sal elke krankheid van jou wegneem en al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie; maar Hy sal dit lê op almal wat jou haat. 

 

Dit is ontdek dat die mummies van Egipte gely het aan presies dieselfde siektes as wat ons vandag aan ly want ons eet dieselfde onrein voedsel as wat die Egiptenare geëet het.

Ook die eet van bloed was verbode. 

Lees:

Levítikus 7:26-27;

26         Ook mag julle géén bloed van voëls of van vee in enigeen van julle woonplekke eet nie.

27         Elkeen wat maar enigsins bloed eet, dié siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word.

Levítikus 17:13;

En elkeen uit die kinders van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat ‘n stuk wild of ‘n voël vang wat geëet mag word – hy moet die bloed daarvan laat uitloop en dit met grond toemaak;

 

Bloed is onder andere ook die rioolstelsel van die liggaam, want deur die are vloei al die afval produkte van die liggaam vir suiwering deur die longe en ander organe.

Alle groente en vrugte wat saad dra kan geëet word.  God het ‘n groot verskeidenheid van hierdie voedselsoorte voorsien.


Die Sabbatdag

 

Dit is die vierde gebod.

Lees Exodus 20:8-11;

8          Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig

9          Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen;

10         maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie – jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.

11         Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.

Deuteronómium 5:12-15;

12         Onderhou die sabbatdag, dat jy dit heilig soos die HERE jou God jou beveel het.

13         Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen;

14         maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie – jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie; sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy.

15         En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland ‘n slaaf was, en die HERE jou God jou daarvandaan uitgelei het deur ‘n sterke hand en ‘n uitgestrekte arm; daarom het die HERE jou God jou beveel om die sabbatdag te hou. 

 

Die woord Sabbat beteken rus en nie Saterdag nie. 

Die mens moes rus, een dag uit die sewe, met ander woorde na ses dae van arbeid.  Dan moes hy verkwikking kry vir liggaam en gees.  Die meeste mense is so besig met hulle daaglikse arbeid en bedrywighede dat hulle amper geen tyd of aandag aan hulle siele wei nie.  En Jesus het gesê wat sal dit die mens baat al sal hy ook die hele wêreld wen en skade aan sy siel ly.

Die meeste mense in ons volk weet nie eers wat die basiese beginsels van ons geloof is nie, want hulle is so besig met aardse dinge. 

 

Wanneer gaan u tyd kry of neem om U Bybel te ondersoek?  Of om ernstig te bid en ook te peins oor Gods Woord en sy wette?  As u nie die vierde gebod van die Sabbat onderhou nie, sal die antwoord op hierdie vraag wees: NOOIT!

 

Jesus het die Sabbat onderhou!

Lees 1 Petrus 2:21;

Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg;

Markus 2:27-28;

27         En Hy sê vir hulle: Die sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die sabbat nie.

28         Daarom is die Seun van die mens Here ook van die sabbat.

 

Die hou van die Sabbat is net so bindend as die gebod teen moord, egbreek en enige van die ander tien gebooie.  Gedurende ses dae moet jy werk en die sewende dag rus.  Die wat gedurende die ses dae nie werk nie is net so skuldig soos die wat op die sewende dag werk.  Die man wat op die sewende dag nie rus en kontak met sy Skepper in aanbidding maak nie, is ongeskik en ontoegerus vir sy ses dae van arbeid.  Die sewende dag van rus is gemaak om ons geestelik en liggaamlik te verkwik en te verfris.

Die Heer belowe om ons so te seën in ons ses dae van arbeid, dat ons sewende dag ‘n betaalde vakansiedag sal wees.  Maar omdat ons hierdie wet verbreek, net soos al die ander wette, rus daar so baie vloeke op ons dat selfs sewe dae van arbeid nog nie genoeg is om in al die behoeftes te voorsien nie. 

Lees Jesaja 58:13-14;

13            As jy jou voet terughou van die sabbat - om nie jou besigheid op my heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat ‘n verlustiging noem en die heilige dag van die HERE hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie;

14            dan sal jy jou verlustig in die HERE, en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob; want die mond van die HERE het dit gespreek.

14

Let wel, die Heer sê as ons ons verlustig in die sabbat en nie menslike plesier soek nie, maar geestelike: - - - - - -

[Ons moet nie eers ons eie woorde spreek nie, maar die dag deurbring in gebed, bestudering, bespreking en bepeinsing van Gods Woord - ons gedagtes en harte letterlik versadig met die Wese van God].

- - - - - So ‘n onderhouding van die sabbat sal diepe blydskap en vreugde bring, want ons sal volkome rus van tydelike werk en ons siele in ons Maker kan versterk.

Ons sal ons etes, huis skoonmaak, inkope, volmaak van ons karre met brandstof en so meer sonsondergang van die sesde dag voltooi.  So baie Christene wag tot Sondagoggend om hulle melk. brood, koerante ens. by die Kafee te gaan koop.  Hulle dryf handel op die Here se Dag. 

Om nie eers te praat van die Sondagkoerant met al sy misdade, sport en sataniese advertensies waarmee die gedagte en die siel dan gevul word totdat dit tyd is om Kerktoe te gaan vir die wat nog opgaan na die Huis van die Here.  Die gedagtes is dan so vol van daardie “goed” dat die Here Jesus dan maar moet buitekant staan en klop.  Dis ‘n gruwel.


Watter dag?

Die wet vereis een dag in sewe.

Tyd verskil van plek tot plek.  Twee-uur namiddag in Durban – Suid-Afrika, is 10uur namiddag G.M.T. in Sydney, Australië.

 

Dit is die Gees van die wet wat onderhou moet word. 

(1)   Die eerste sabbat wat herdenk was in Exodus 20 gedenk die vierde gebod die Skepping

(2)   Die tweede sabbat wat herdenk was in Deuteronómium 5:12-15;

(Deuteros = tweede, en NOMOS = wet) toe die wet herhaal is, is die motief nou nie meer die Skepping nie maar die verlossing uit Egipte.  Met ander woorde toe moes Israel saam met rus en te aanbid, ook bly wees oor hulle verlossing uit die slawehuis van Farao.  Die beginsel is nog dieselfde naamlik een dag uit sewe, maar die herdenking is anders.

(3) Die derde sabbat wat herdenk word is die van die Christen, wat die Opstanding van Jesus Christus herdenk.  Jesus het op die eerste dag van die week opgestaan. 

Lees:

Matthéüs 28:1;

EN laat ná die sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdaléna en die ander Maria om na die graf te gaan kyk.

Markus 16:2; 

En baie vroeg op die eerste dag van die week, net ná sonop, kom hulle by die graf.

Lukas 23:56; 

Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die sabbat gerus volgens die gebod.

Lukas 24:1; 

EN baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en die ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was.

Johannes 20:1.

EN op die eerste dag van die week kom Maria Magdaléna vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. 

 

Van daardie dag af hou die Apostels hulle Sabbat op die eerste dag van die week.

Lees:

Handelinge 20:7;

En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek, en hy het sy rede gerek tot middernag toe. 

1 Korinthiërs 16:2;

Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die insameling nie eers plaasvind as ek kom nie.

Openbaring 1:10;

Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ‘n groot stem gehoor, soos van ‘n basuin,

 

Die Keiser Konstatinus het, net nadat hy die Christelike Geloof aangeneem het, die Dag van die Here, soos toe alreeds vir drie eeue deur die Christene gehou, die amptelike Sabbatdag gemaak. 

Pinksterdag was ook op die eerste dag van die week.  Ons het dus nie net die Opstanding uit die Dode nie, maar ook die Gawe van die Heilige Gees om op die dag te herdenk.

 

Ignatius wat ‘n metgesel van die Apostel Johannes was het gesê ons hou die Dag van die Here waarop ons lewe herrys het.

 

Justin Martyr, teen die einde van die eerste eeu en aan die begin van die tweede het gesê dat “Op die dag wat ons Sondag noem, kom almal in die Stad en van die platteland bymekaar en dan lees ons die gedenkskrifte van die Apostels en die geskrifte van die Profete.  Dit is die dag waarop die Skepping van die wêreld begin het en waarop Christus uit die dode opgestaan het”.

 

Irenaeus, ‘n dissipel van Polycarp, wat weer ‘n dissipel van die Apostel Johannes was het gesê, ”Op die Dag van die Here, hou al ons Christene die Sabbat en dan oorpeins ons die Wet en verbly ons in die werke van God."

 

So kan ons nog baie ander bewyse aanhaal, maar vir hierdie doel moet dit nou volstaan.  Ons hoop om in die nabye toekoms ‘n veel meer volledige verhandeling oor die Sabbat te gee. 

 

Vir my is dit net te wonderlik dat presies 50 dae na die uittog uit Egipte, toe gee die Heer die Wet aan Israel op berg Sinai.  En weer presies 50 dae na die Opstanding toe gee die Heer die Heilige Gees, wie die krag sou gee om daardie Wet te onderhou.

 

Daar is nog baie ander wette en aspekte daarvan, maar hierdie is net gegee om u te prikkel tot verdere ondersoek van die Skrifte en om dit te gehoorsaam.

 

Amen!

 

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580