new-top-banner-english

God se Groot Week

E-Boek: God se groot week

 

Inleiding

 

Ons sal GOD se Groot Week vanaf die begin van Adam af neem.  Dat daar ‘n tydperk van miljoene jare voor Adam kon gewees het, is taamlik duidelik uit die bevindinge van die Wetenskap, en ook uit baie duidelike aanduidings uit die Skrif.

Wanneer ons bv. Génesis 1:1 neem:- 

            In die begin het God (Elohim) die hemel en die aarde geskape.” 

In Génesis Hoofstuk 1, sal ons sien dat daar drie skeppings dade van God genoem word. 

Naamlik:-  

1). Die hemele en die aarde:

Génesis 1:1;

            IN die begin het God die hemel en die aarde geskape.

2). Diere lewe:

Génesis 1:21:

            En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte; en al die gevleuelde voëls volgens hulle soorte.  Toe sien God dat dit goed was.

3). Menslike lewe: 

Génesis 1:26-27;

26        En God het gesê:  Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. 

27        En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

 

Daar is die heerskappy.

Die heerskappy wat God aan die mens gegee het,

“en” die wat die mens aan Satan gegee het. 

Dat die Satan toe, van daardie oomblik af die “god van hierdie wêreld geword het.”

Sien 2 Korinthiërs 4:4;

            “die god van hierdie wêreld”.

 

Die eerste skeppingsdaad verwys na die oneindige verlede, en maak ruimte vir al die geologiese eeue.


Ons lees in Génesis 1:2;

            En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. 

 

Uit die volgende Skrifte is dit duidelik dat ‘n geweldige ramp die aarde op een of ander tyd in die gryse verlede moes getref het, en dit as gevolg van die oordeel van God.  

Jeremia 4:23-26; 

23        Ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg; ook na die hemel, en sy lig was daar nie.

24        Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die heuwels het geskud.

25        Ek het gekyk, en daar was geen mens nie, en al die voëls van die hemel het weggevlieg.

26        Ek het gekyk, en die land van tuine was ‘n woestyn, en al sy stede was afgebreek voor die HERE, voor sy toorngloed.

Jesaja 24:1;

            KYK, die HERE maak die aarde leeg en verwoes dit, en Hy keer sy oppervlakte om en verstrooi sy bewoners.

(In ‘n vorige lesing is daarop gewys, dat in die oorspronklike Hebreeus, is die betekenis van Génesis 1:2; - - - - -

            En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

- - - - - moes lees: “en die aarde het woes en leeg geword”.  God het dit nie woes en leeg geskape nie.)

Jesaja 45:18;

18        Want so sê die HERE, wat die hemel geskape het - Hy is God! - wat die aarde geformeer en dit gemaak het - Hy het dit bevestig; Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word - Ek is die HERE, en daar is geen ander nie.

Oral op die oppervlakte van die aarde is die spore van so ‘n ramp duidelik sigbaar.  Daar is selfs goeie aanduidings dat dit met ‘n vroeër toetsing en die val van engele te doen gehad het.

Lees in hierdie verband Eségiël 28:12-15;  Jesaja 14:9-14. 

(wat sekerlik baie verder strek as net die konings van Tirus en Sidon).

Eségiël 28:12-15; 

12        Mensekind, hef ‘n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir hom:  So spreek die Here HERE:  Jy was die seëlring van eweredigheid, vol van wysheid en volmaak in skoonheid.

13        Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei. 

14        Jy was ‘n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; jy het gewandel tussen vurige gesteentes. 

15        Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.

Jesaja 14:9-14;

9          Die doderyk daaronder is in beroering om jou ontwil, jou koms tegemoet; dit wek om jou ontwil die skimme op, al die bokke van die aarde; dit laat al die konings van die nasies van hulle trone opstaan.

10        Hulle hef almal aan en sê vir jou:  Ook jy het kragteloos geword soos ons; jy het soos ons geword.

11        Jou trots is neergewerp in die doderyk, die geruis van jou harpe; onder jou is wurms as ‘n bed gesprei, en maaiers is jou bedekking. 

12        Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad!  Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies! 

13        En het in jou hart gesê:  Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde. 

14        Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!

Wanneer ons dus met Adam begin, dan moet ons al die voorgaande in gedagte hou en as agtergrond gebruik. 

Die Groot en Wonderlike Godsplan.

In 2 Petrus 3:8, lees ons: 

8          Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.

Die hele Plan van God met die wêreld en die mens kan dan opgesom word in; ‘n periode van een week, met een dag vir ‘n duisend jaar. 

Die ses dae van arbeid, en dus van stryd, gevolg deur die een dag van rus, kan duidelik gesien word.

 

Elhohim (GOD)  Die Skepper Begin met Adam

 

Uit beide Bybelse en astronomiese waarnemings blyk dit dat Adam in die jaar 3996 (6X666) v.C. geskape is.  Ons neem dit as die jaar 0 - Anno Mundi, d.w.s. die jaar 0; van die skepping van die wêreld wanneer ons by Adam begin.

 

Die Eerste Dag / Die Eerste Duisend Jaar

 

Gedurende hierdie “eerste dag” was die grondslag gelê vir die verloop van die hele “week”.

Hierin het die val van Adam gekom, en ook die belofte van ‘n Verlosser.  Dit was in hierdie tyd, terwyl die mens  (Adam?)  geslaap het, dat die vyand gekom het, en onkruid tussen die koring gesaai het.  Uit die misleiding van Eva deur die Satan het Kain in die wêreld gekom.

Volgens: 1 Johannes 3:12; 

12        Nie soos Kain wat uit die Bose was en sy broer doodgeslaan het nie.  En waarom het hy hom doodgeslaan?  Omdat sy werke boos was en dié van sy broer regverdig.

Dit was gevolg deur die seuns van God (die gevalle engele) wat ‘n soortgelyke ding met die dogters van die mens gedoen het, en waaruit ‘n hele ras ontstaan het, wat in opstand gekom het teen God.  Die vloed moes kom om hulle uit te roei, anders sou die hele Godsaad op aarde uitgeroei word deur bloedvermenging.

Maar daar is ook die Godsaad gebore wat begin het met die geboorte van Set toe Adam 130 jaar oud was:

Génesis 5:3;

            Toe Adam honderd-en-dertig jaar oud was, het hy ‘n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem. 

Vergelyk: Génesis 1:26-27; 

26        En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

27        En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

 

Hierdie stamboom kan gevolg word in Génesis 5; tot waar dit uitloop op die geboorte van Noag ongeveer in die jaar 1050 AM, of te wel net in die begin van die “Tweede Dag” of Tweede Duisend Jaar.

 

Die Tweede Dag / Die Tweede Duisend Jaar.

 

Die mens het al meer en meer korrup geraak as gevolg van die vermenging, totdat Noag naderhand die enigste rasegte Adamiet was, wat op die aarde oorgebly het.  Dit was dan ook in sy tyd dat die Sondvloed gekom en alle mense uitgeroei het, behalwe Noag en sy familie.

Vanuit Noag se drie seuns; Sem, Jafet en Gam, het die Godsaad in Sem te lande gekom, en uit hom sou die Israel Nasie kom, en uiteindelik dié Christus.

Uit Jafet het Gomer, Magog, Meseg, Madai, Askenas, Togarma, ensovoorts, gekom, en wat in Eségiël 38 genoem word as die Gog en Magog wat in die laaste dae teen Israel sou kom.  Ons identifiseer dit vandag as Rusland wat teen die Weste sal optrek.

 

Uit Gam het Kus, Misraim, Put, en Kanaän, die swart nasies gekom, en veral uit Kanaän, ‘n onderhorige ras, knegte vir die afstammelinge van Sem en Jafet.

Dit was ook die begin van die Babiloniese Stelsel deur Nimrod, die stelsel wat in vyandskap teen God en Israel sou wees tot aan die einde van die 6,000 jaar.

Dit was ook in hierdie tyd dat die Toring van Babel gebou is, waar die HERE die mense se spraak moes verwar.

Die Groot Piramide van Gizeh is ook in hierdie tweede dag gebou.  In hierdie merkwaardige struktuur is die hele Godsplan in matematiese afbeeldings, wat in nou verband met die sonnestelsel staan, uitgebeeld. 

Dit word deur baie gesaghebbendes “Die Bybel in Klip” genoem.

 

Die Derde Dag / Die Derde Duisend Jaar.

 

Abram is hier aan die begin van die derde duisend jaar, naamlik in die jaar 1996 v.C. of 2004 AM (net twee jaar na die dood van Noag, hy het 950 jaar oud geword) gebore.  Dit was een van die groot gebeurtenisse in die geskiedenis van die mens en in die plan van God. 

Aan hom het die HERE belowe dat al die geslagte van die aarde deur hom geseën sou word.  Hy was ‘n afstammeling van Sem.  Die beloftes aan hom was onherroeplik en onvoorwaardelik en ewigdurend.  Hierdie beloftes is aan sy seun Isak en weer aan Isak se seun Jakob op dieselfde wyse herhaal. 

 

Dit sou dus staan tot aan die einde van die “sesde dag” en ook deurloop deur die sewende dag.  Vir ons wat van sy nageslag is en hier aan die einde van die 6,000 jaar leef, is hierdie beloftes van die allergrootste betekenis. 

 

Die Geskiedenis van Isak / Ismael en Jakob / Esau, met al die betekenis daaraan verbonde, en soos volledig in ons ander geskrifte uiteengesit, begin ook in hierdie “dag”.

Die Geskiedenis van die Assiriese Ryk, sover dit Israel en dus die Godsplan raak, begin ook in hierdie tyd, en gaan reg aan die begin van die “vierde dag” oor op die Babiloniese Ryk en die begin van die opeenvolging van Ryke soos in Nebukadnésar se Droom geopenbaar.

 

Josef word as slaaf aan die Egiptenaars verkoop, en lei uiteindelik na die koms van Jakob na Egipte, die slawediens van Israel aan die Egiptenaars, en die uiteindelike Uittog uit Egipte en die Intog in Kanaän. 

 

Die Vierde Dag / Die Vierde Duisend Jaar.

 

In hierdie belangrike tydperk is die Twaalf Stamme van Israel in twee afsonderlike “Huise” verdeel, naamlik die Huis van Israel en die Huis van Juda, en het in twee afsonderlike Ballingskappe gegaan.  Eersgenoemde het nie weer teruggekeer nie, en uit laasgenoemde het ‘n gedeelte teruggekeer, waaruit die Here Jesus presies in die jaar 4000 AM, of aan die einde van die “vierde dag” gebore is.

 

In hierdie tyd het ons ook die opeenvolging van die Ryke van Nebukadnésar se droom gesien, waar die vierde Ryk, naamlik die Romeinse (die bene van yster), aan bewind was ten tye van die geboorte van die Messias.

 

Hierdie opeenvolging van die Ryke sou in die volgende 2,000 jaar verbrokkel en ontwikkel in die Europese State wat oppermagtig sou word om dan weer op hulle beurt, te verbrokkel, maar meer hiervan in ons bespreking van die “Vyfde Dag” van 1,000 jaar.

 

Die Vyfde Dag / Die Vyfde Duisend Jaar

 

Dit het aangebreek met die Geboorte, Aardse Bediening, Kruisiging en Hemelvaart van ons Here Jesus.  Dit was ‘n gebeurtenis wat die Skepping en die Uittog uit Egipte by verre oortref het.

Die stigting van die Christelike Kerk of Gemeente (Ekklesia) op aarde het ook reg hier aan die begin plaasgevind.  Die Uitstorting van die Heilige Gees wat vir die volgende 2,000 jaar die Gemeente sou bekragtig om van Christus te getuig.

 

Ons vind dan ook hierdie Tydperk ingedeel in sewe Kerk Tydperke, baie mooi uitgebeeld in die Sewe Briewe aan die Sewe Gemeentes in Openbaring Hoofstuk 2 en 3.  Dit word volledig in ons boek “Die Boek van Openbaring” behandel. 

 

Hierdie “Vyfde Duisend Jaar” neem ons dan vanaf die Gemeente in haar bloeitydperk van haar Eerste Liefde tot aan die drumpel van die Donker-Middel-Eeue en haar diepste verval.

 

Die Huis van Israel vind ons op pad deur Europa, wat toe nog die Wildernis van die Nasies was, na haar bestemde plek in die Kuslande en Eilande Noordwes van Palestina; lande wat vandag bekend staan as Wes-Europa.  Die laaste aankoms was die wat bekendstaan as die Normandiërs en wat die Britse Eilande in ongeveer die jaar 1,000 n.C. dus aan die einde van die 5,000ste jaar AM, binnegeval het.

In hierdie tyd het die Troon van Dawid en die Gedenkklip van Jakob ook in die Britse Eilande te lande gekom en is geplaas onder die Kroningsstoel van die Britse konings.

In die Ooste het die 5de en die 6de Basuine van Openbaring geblaas en die Mohammedane met hulle Islamitiese Geloof, het Europa binnegeval en ‘n groot bedreiging vir die Christendom geword. 

 

 

Die Sesde Dag / Die Sesde Duisend Jaar

 

Ons bevind onsself op hierdie oomblik 31 Januarie 1978, amper aan die einde van hierdie “DAG”.

Die ganse Geskiedenis van die afgelope 6,000 jaar gaan nou sy klimaks bereik.  Dit is oestyd beide vir die Koring en vir die Onkruid.  Dit wat vir millennia verborge was, sal nou geopenbaar word.

Die saad van beide Satan en van God sal in die openbaar kom.  Die Here Jesus gaan kom in al Sy Glorie en Heerlikheid met die heilige engele om hierdie huidige Babiloniese Wêreldstelsel omver te gooi en die Koninkryk van God op aarde te kom vestig; Hy kom om die troon van sy vader Dawid in besit te kom neem, volgens die woorde van die engel aan Maria. 

In Lukas 1:31-33; 

31        En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

32        Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,

33        En Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.

Hy kom om die troon van sy vader Dawid in besit te kom neem, volgens die woorde van die engel aan Maria in Lukas1:31-33  (reeds genoem) en baie van die Profete in die Ou Testament. 

Lees ook die volgende Skrifte, om maar net ‘n paar te noem:

Matthéüs 25:10;

            En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. 

Openbaring 20:4; 

            En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.

Eségiël 37:19;

            sê dan vir hulle: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek sal die stuk hout van Josef neem, wat in die hand van Efraim is, en die stamme van Israel, sy bondgenote, en Ek sal hulle by hom voeg, by die stuk hout van Juda, en hulle een stuk hout maak; en hulle sal een word in my hand.

Matthéüs 5:5;

            Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.

Matthéüs 6:10;

            laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;

Daniël 2:35;

            Toe is tegelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyngestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie; maar die klip wat die beeld getref het, het ‘n groot rots geword wat die hele aarde gevul het.

Daniël 7:18;

            en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

Romeine 8:17;

            en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.

1 Korinthiërs 12:27; 

            Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik.

Openbaring 3:21; 

            Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.

Romeine 11:26; 

            en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

Openbaring 11:15;

            EN die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.

Openbaring 20:2;

            En hy het die draak gegryp - die ou slang wat die duiwel en die Satan is, - en hy het hom gebind duisend jaar lank,

Die Nasies word geoordeel:

Openbaring 16:13-14; 

13        En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom.

14        Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.

Matthéüs 3:12; 

            Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand.

Jeremia 51:1-25;  

1          SO sê die HERE:  Kyk, Ek wek op teen Babel en teen die inwoners van “die Hart van my Teëstanders” die gees van ‘n verwoester.

2          En Ek sal vir Babel wanners stuur wat hom sal uitwan en sy land leegskud; want hulle lê rondom teen hom op die dag van onheil.

3          Laat die skutter sy boog span teen hom wat span, en teen die een wat hom in sy pantser verhef; en spaar sy jongmanne nie, tref sy ganse leër met die banvloek.

4          So sal daar dan gesneuweldes val in die land van die Galdeërs en die wat deurboor is, op sy strate.

5          Want Israel en Juda is nie in weduweeskap gelaat deur sy God, deur die HERE van die leërskare nie, al was hulle land vol skuld voor die Heilige van Israel.

6          Vlug uit Babel uit, en red elkeen sy lewe; kom nie om in sy ongeregtigheid nie; want dit is die tyd van wraak vir die HERE: Hy gee hom sy verdiende loon.

7          Babel was in die hand van die HERE ‘n goue beker wat die hele aarde dronk gemaak het; die nasies het van sy wyn gedrink; daarom het die nasies rasend geword.

8          Skielik het Babel geval en is verbreek.  Huil oor hom; gaan haal balsem vir sy pyn!  Miskien sal hy gesond word.

9          Ons het vir Babel medisyne gegee, maar hy het nie gesond geword nie; verlaat hom en laat ons trek, elkeen na sy land; want sy strafgerig raak tot aan die hemel en verhef hom tot by die wolke.

10        Die HERE het ons geregtighede te voorskyn gebring; kom en laat ons in Sion vertel die werk van die HERE onse God!

11        Maak skerp die pyle, vat die skilde!  Die HERE het die gees van die konings van Médië opgewek; want sy voorneme is teen Babel om hom te verwoes; want dit is die wraak van die HERE, die wraak van sy tempel.

12        Hef ‘n banier op teen die mure van Babel, versterk die wagposte, sit wagte uit, hou hinderlae klaar; want soos die HERE Hom voorgeneem het, so het Hy gedoen wat Hy oor die inwoners van Babel gespreek het.

13        Jy wat by die groot waters woon, wat skatryk is, jou einde het gekom, die maat waarop jy afgesny word.

(Luister na kasset: Groot Ekonomiese Ineenstorting. B922). 

14        Die HERE van die leërskare het by Homself gesweer:  Al het Ek jou vol mense gemaak soos sprinkane, tog sal hulle oor jou ‘n vreugdegeroep aanhef.

15        Hy wat die aarde gemaak het deur sy krag, die wêreld gegrond het deur sy wysheid en die hemel uitgespan het deur sy verstand -

16        as Hy sy stem laat hoor, is daar ‘n geruis van waters in die hemel; en Hy laat dampe opgaan van die einde van die aarde; Hy maak bliksems vir die reën en laat die wind uitgaan uit sy voorraadskure.

17        Elke mens word dom, sonder kennis; elke goudsmid staan beskaamd deur die beeld; want sy gegote beeld is ‘n leuen, en daar is geen gees in hulle nie.

18        Nietige afgode is hulle, werk vir spotterny; in die tyd van hulle besoeking gaan hulle tot niet.

19        Jakob se deel is nie soos hulle nie; want Hy is die Formeerder van alles, en Israel is die stam van sy erfenis; HERE van die leërskare is sy Naam.

20        Jy is vir My ‘n hamer en oorlogswapens; en met jou verbrysel Ek nasies, en met jou verwoes Ek koninkryke.

21        En met jou verbrysel Ek die perd en sy ruiter; en met jou verbrysel Ek die strydwa en die wat daarop ry.

22        En Met jou verbrysel Ek man en vrou; en met jou verbrysel Ek grysaard en seun; en met jou verbrysel Ek die jongman en die jongedogter.

23        En met jou verbrysel Ek die herder en sy trop vee; en met jou verbrysel Ek die landbouer en sy twee osse; en met jou verbrysel Ek goewerneurs en owerstes. 

24        Maar Ek sal voor jou oë aan Babel en aan al die inwoners van Galdéa vergelde al hulle kwaad wat hulle in Sion gedoen het, spreek die HERE.

25        Kyk, Ek het dit teen jou, o berg wat verwoes, spreek die HERE; jy wat die hele aarde verwoes.  En Ek sal my hand teen jou uitstrek en jou van die rotse afrol en sal jou maak ‘n afgebrande berg.

Eségiël 38:1-23;. 

1          VERDER het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

2          Mensekind, rig jou aangesig teen Gog, in die land van Magog, die vors van Ros, Meseg en Tuba l, en profeteer teen hom

3          en sê: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Meseg en Tubal!

4          En Ek sal jou weglok en hake in jou kakebene sit en jou laat uittrek en jou hele leër, perde en ruiters, almal volkome toegerus, ‘n groot menigte met die groot en die klein skild, wat almal die swaard hanteer;

5          Perse, Kusiete, en Putéërs saam met hulle, almal met skild en helm;

6          Gomer en al sy leërs, die huis van Togarma, in die uithoeke van die Noorde, en al sy leërs - baie volke saam met jou.

7          Hou jou reg en maak jou klaar, jy en al jou menigtes wat by jou vergader het; en wees vir hulle ‘n leidsman.

8          Ná baie dae sal jy bevel ontvang; aan die einde van die jare sal jy ‘n land intrek wat van die swaard weer reggekom het, wat versamel is uit baie volke, op die berge van Israel wat gedurigdeur as puinhoop daar gelê het -- ja dit is uit die volke uitgebring, en hulle woon almal in veiligheid.

9          Dan sal jy optrek soos ‘n onweer wat aankom, jy sal wees soos ‘n wolk om die land te oordek, jy en al jou leërs en baie volke saam met jou.

10        So sê die Here HERE: In dié dag sal daar gedagtes in jou hart opkom, en jy sal ‘n listige plan beraam.

11        En sê: Ek sal optrek teen die land wat ooplê, ek sal kom by rustige mense wat in veiligheid woon; wat almal woon sonder muur en geen grendel of poorte het nie;

12        om buit te maak en roof te rowe, om jou hand uit te steek teen die puinhope wat weer bewoon is, en teen ‘n volk wat uit die nasies versamel is, wat vee en goed verwerf het, wat op die middelpunt van die aarde woon.

13        Skeba en Dedan en die koopmans van Tarsis en al sy jong leeus sal vir jou sê: Kom jy om buit te maak? Het jy jou menigte bymekaar laat kom om roof te rowe? Om silwer en goud weg te dra, om vee en goed weg te neem, om ‘n groot buit te maak? 

14        Daarom, profeteer, o mensekind, en sê vir Gog: So spreek die Here HERE: Sal jy dit nie opmerk in dié dag as my volk Israel veilig woon nie?

15        Dan kom jy uit jou woonplek, uit die agterhoeke van die Noorde, jy en baie volke saam met jou wat almal op perde ry, ‘n groot menigte en ‘n magtige leër;

16        en jy sal optrek teen my volk Israel soos ‘n wolk om die land te oordek.  Aan die einde van die dae sal dit wees - dan sal Ek jou teen my land laat aankom, sodat die nasies My kan ken as Ek My in jou, o Gog, voor hulle oë as die Heilige laat ken.

17        So sê die Here HERE: Is jy dit van wie Ek in die voortyd gespreek het deur my knegte, die profete van Israel, wat in dié dae geprofeteer het, jare lank, dat Ek jou teen hulle sal laat aankom?

18        Maar in dié dag, die dag as Gog teen die land van Israel aankom, spreek die Here HERE, sal my grimmigheid in my neus opkom.

19        Ja, in my ywer spreek Ek, in die vuur van my grimmigheid: Waarlik, in dié dag sal daar ‘n groot aardbewing wees in die land van Israel,

20        sodat van my aangesig af weg sal bewe die visse van die see en die voëls van die hemel en die wilde diere van die veld en al die gedierte wat op die grond kruip en al die mense wat op die aarde is; en die berge sal omvergegooi word en die kranse inmekaarstort en al die mure op die aarde val.

21        En Ek sal die swaard oproep teen hom na al my berge, spreek die Here HERE; die swaard van die een sal teen die ander wees.

22        En Ek sal met hom in die gereg gaan deur pes en deur bloed; en oorstromende stortreën en groot haelstene, vuur en swawel op hom laat reën en op sy leërs en op baie volke wat saam met hom is.

23        So sal Ek My dan as groot en as heilig laat ken, en Myself bekend maak voor die oë van baie nasies; en hulle sal weet dat Ek die HERE is. 

Eségiël 39:1-29; 

1          EN jy, mensekind, profeteer teen Gog, en sê: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Meseg en Tubal. 

2              En Ek sal jou weglok en jou lei en jou laat optrek uit die agterhoeke van die Noorde, en jou laat kom op die berge van Israel.

3          Maar Ek sal jou boog uit jou linkerhand slaan en jou pyle uit jou regterhand laat val.

4          Op die berge van Israel sal jy val, jy en al jou leërs en die volke wat saam met jou is; vir die roofvoëls van allerhande vere en aan die wilde diere van die veld het Ek jou as voedsel gegee. 

5          Op die oop veld sal jy val; want Ek het dit gesê, spreek die Here HERE. 

6          En Ek sal ‘n vuur slinger in Magog en onder hulle wat in die kuslande veilig woon: en hulle sal weet dat Ek die HERE is. 

7          En Ek sal my heilige Naam bekend maak onder my volk Israel en sal my heilige Naam nie meer laat ontheilig nie; en die nasies sal weet dat Ek die HERE is, die Heilige in Israel. 

8          Kyk, dit kom en gebeur,  spreek die Here HERE.  Dit is die dag waarvan Ek gespreek het.

9          En die inwoners van die stede van Israel sal uitgaan en vuur maak en stook met die wapens: klein en groot skilde, met boë en pyle en knopkieries en spiese; en hulle sal daarmee vuur maak sewe jaar lank;

10        sodat hulle geen hout uit die veld sal dra of in die bosse sal kap nie, maar met wapens vuur sal maak; en hulle sal plunder die wat hulle geplunder het en berowe die wat hulle beroof het, spreek die Here HERE.

11        En in dié dag sal Ek aan Gog ‘n plek gee waar ‘n graf sal wees in Israel, die dal van die trekkers aan die oostekant van die see, en dit sal vir die deurtrekkers die pad toemaak; en daar sal hulle Gog begrawe en sy hele menigte en dit noem: Die dal van Gog se menigte.

12        En die huis van Israel sal hulle begrawe om die land te reinig, sewe maande lank.

13        En al die mense van die land sal begrawe, en dit sal hulle roem wees, die dag as Ek My verheerlik, spreek die Here HERE.

14        Ook sal hulle vaste manne afsonder die wat die land deurgaan en die trekkers begrawe wat bo-op die grond oorgebly het, om dit te reinig.  Aan die einde van die sewe maande sal hulle ‘n ondersoek instel, 

15        en sien een van hulle wat deur die land trek, ‘n mensebeen, dan rig hy daarby ‘n merkteken op, totdat die begrawers dit begrawe het in die dal van Gog se menigte. 

16        En ook sal die naam van ‘n stad wees Hamóna.  So sal hulle dan die land reinig. 

17        En jy, mensekind, so spreek die Here HERE: Sê vir die voëls van allerhande vere en vir al die wilde diere van die veld: Kom bymekaar en kom aan, versamel julle van alle kante by my slagoffer wat Ek vir julle slag, ‘n groot slagoffer op die berge van Israel; en eet vlees en drink bloed!

18        Vlees van helde moet julle eet en bloed van die vorste van die aarde drink - ramme, lammers en bokke en stiere, vetgemaakte diere van Basan almal saam –

19        vet moet julle eet totdat julle versadig is, bloed drink totdat julle dronk is, van my slagoffer wat Ek vir julle geslag het.

20        En julle sal aan my tafel versadig word van perde en ruiters, van helde en alle soorte krygsmanne, spreek die Here HERE.

21        En Ek sal my heerlikheid onder die nasies bring, en al die nasies sal my strafgerig sien wat Ek voltrek het, en my hand wat Ek op hulle gelê het.

22        En die huis van Israel sal weet dat Ek die HERE hulle God is, van dié dag af verder.

23        En die nasies sal weet dat die huis van Israel vanweë hulle ongeregtigheid in ballingskap gegaan het; omdat hulle teen My troubreuk begaan het, het Ek my aangesig vir hulle verberg en hulle in die hand van hul teëstanders oorgegee, sodat hulle almal deur die swaard geval het. 

24        Volgens hulle onreinheid en hulle oortredinge het Ek met hulle gehandel en my aangesig vir hulle verberg.

25        Daarom, so sê die Here HERE: Nou sal Ek die lot van Jakob verander en My ontferm oor die hele huis van Israel en ywer vir my heilige Naam.

26        En hulle sal hul smaad vergeet en al hul ontrou wat hulle teen My begaan het as hulle in hul land veilig woon en daar niemand is wat hulle verskrik nie.

27        As Ek hulle terugbring uit die volke en hulle versamel uit die lande van hulle vyande, sal Ek My in hulle as die Heilige laat ken voor die oë van baie nasies.

28        En hulle sal weet dat Ek, die HERE, hulle God is, daaraan dat Ek hulle in ballingskap laat gaan het na die nasies, maar hulle weer versamel het in hulle land en dáár niemand meer uit hulle agter laat bly het nie.

29            En Ek sal my aangesig nie meer vir hulle verberg nie, omdat Ek my Gees oor die huis van Israel uitgegiethet, spreekdieHereHERE. 

 

Die Sewende Dag / Die Sewende Duisend Jaar

 

Hier is die stryd verby, die Satan is gebind tot aan die einde daarvan, en die Here Jesus is op die troon van sy vader Dawid gesete.  Die nasies wat oorgebly het, word met ‘n ysterroede regeer deur die Here Jesus en die Oorwinnaars wat saam met Hom regeer.

Die gebed wat ons Here Jesus ons geleer het om te bid word nou ten volle beantwoord en verhoor:

Matthéüs 6:9-13; 

9          Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;

10        laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;

11        gee ons vandag ons daaglikse brood;

12        en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;

13        en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.  Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.   Amen.

Met die Slag van Armagéddon aan die einde van die 6,000 jaar is die hemele en die aarde verander en daar is ‘n nuwe hemele en ‘n nuwe aarde.

Die eerste hemele en die eerste aarde het weer te voorskyn gekom, soos dit was voor die sondvloed.

Hierdie verandering het plaasgevind soos ons dit in ons boekie: “Die Nuwe Hemel en Die Nuwe Aarde”, beskryf. 

Waarom sal die vuuroordeel oor ‘n aarde kom waaroor die Here Jesus vir ‘n duisend jaar regeer het? 

Nee, die vuuroordeel kom juis aan die einde van die 6,000 jaar van die mens se regering en net voor die begin van die sewende duisend jaar; wanneer Jesus Christus kom om oor die aarde te regeer – “ ‘n nuwe hemele en ‘n nuwe aarde”. 

Dit is hier reg aan die begin van hierdie tydperk, dat die Bruilof van die Lam plaasvind; soos ons dit vir u in ons boek: “Die Boek van Openbaring”, beskryf en ook in die Reeks Studies: “Die Verlore Tien Stamme van Israel”.  

Ook reg hier aan die begin daal die Nuwe Jerusalem op die aarde neer, wat ‘n simboliese voorstelling is van ‘n Wedergebore en Heilige Gees vervulde Israel, wat tot bekering gekom het in die Benoudheid van Jakob, aan die einde van die ses duisend jaar tydperk!

Die nasies trek op na Jerusalem en Berg Sion om deur ‘n herstelde Israel,  onderrig in die weë van die Here te ontvang. 

Lees: Jesaja 2:2-5;

2          En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom.

3              En baie volke sal heengaan en sê: Kom, laat ons optrek na die berg van die HERE, - - - - -

(berg in profetiese taal beteken Koninkryk, en heuwels beteken kleiner koninkryke)

- - - - - - na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel.  Want uit Sion sal die wet uit gaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.

4          En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer oorlog te voer nie.

5          Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die HERE!

Lees: Miga 4:1-5;

1          EN aan die einde van die dae sal die berg (koninkryk) van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal daarheen toestroom. 

2          En baie nasies sal heengaan en sê: Kom, laat ons optrek na die berg van die HERE en na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel.  Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.

3          En Hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die verte; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.

4          Maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom sonder dat iemand hulle skrikmaak; want die mond van die HERE van die leërskare het dit gespreek.

5          Want al die volke mag wandel elkeen in die naam van sy god, maar óns sal wandel in die Naam van die HERE onse God vir ewig en altoos.

 

In hierdie tyd sal Israel groei tot haar grootste verheerliking en volkome herstel as die volk van GOD. 

Lees ook Jesaja hoofstukke 60 tot 66.

(Lees ook die “Die Boek van Jesaja”).

 

Die Eerste Opstanding

 

Aan die begin van hierdie tydperk, vind die eerste opstanding plaas, dit is die opstanding vanuit die dode van diegene wat gedurende hierdie tyd saam met Christus gaan regeer, asook die opraping van diegene wat nog lewe ten tye van die wederkoms en die oorwinningslewe lei. 

Lees ons boekie: “Die Opraping”;

En ons boek: “Die Boek van Openbaring”.

 

Die Tweede Opstanding

 

Die res van die dode, beide die gereddes en die ongereddes bly in hulle grafte tot aan die einde van die 7,000 jaar, om dan op te staan en voor die groot wit troon te staan om geoordeel te word volgens hulle werke. 

 

Sien: Openbaring 20:11-15;

11        EN ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.

12        En Ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen.  En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.

13        En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.

14        En die dood en die doderyk is gewerp in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 

15        En as dit bevind is dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Die Here Jesus regeer, soos ons gesê het, gedurende hierdie tyd op aarde.  Gedurende hierdie 1,000 jaar bring Hy die aarde terug na sy paradys toestand. 

 

Lees 1 Korinthiërs 15:24-28; 

24        Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as(sodra) Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. 

25        Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.

26        Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 

27        Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp.

28        En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Aan die einde van die 1,000 jaar, oorhandig Hy die koninkryk aan die Vader, sodat God weer kan wees, Alles en in Almal.

Dan alleen, sal Sy taak van die herstel van dit wat die eerste Adam verloor het, voltooid wees.  Daarna kan die eindelose eeue van volmaaktheid voortgaan!

 

Maar net voor die einde van hierdie Duisendjarige Vrederyk word die Satan vir ‘n klein tydjie losgelaat, sien;

Openbaring 20:7-9; (om die nasies van die aarde te verlei).

7          EN wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word;

8          en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see. 

9          En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind.

 

Ons kan nie ‘n denkbeeld vorm van hoe wonderlik volmaak alles op die aarde teen daardie tyd sal wees nie.  Een duisend jaar van Jesus se Persoonlike Teenwoordigheid op aarde, met sy volmaakte regering, sal dan nie net almal gered het wat redbaar is nie, maar daar sal nie eers die herinnering en oorerwing van sonde meer wees nie, behalwe in diegene wat nie gered kan word nie,  vanweë die verkeerde saad waaruit hulle gebore is.

En dit is dan ook presies wat gebeur: 

Die moment toe hierdie mense wat die onkruid saad in hulle het, die stem van Satan hoor, toe lig hulle, hulle koppe op, en sê: “Maar dit is mos die stem wat ek van hou daardie!”  Vir ‘n 1,000 jaar was hulle nie toegelaat om kwaad te doen nie, vir ‘n 1,000 jaar het hulle nie die stem van die duiwel gehoor nie, en kon hulle nie versoek word nie.  Maar nou is die geleentheid weer daar, en hulle gryp dit aan! 

Een duisend jaar van die Godsregering op aarde kon dit nie uitwis nie.  En kyk mooi wie is hulle: Die Gog en die Magog wat nou oor die vier hoeke van die aarde versprei is.

Een duisend jaar vantevore het hulle voorvaders met hulle bondgenote, vanuit die agterhoeke van die Noorde gekom en Israel probeer uitwis en die koms van Christus, probeer verhoed.  Hulle het nie daarin geslaag nie, en God het aan hulle ‘n massagraf gegee en sy Seun gestuur om die Duisendjarige Vrederyk van die Sewende Dag te kom stig.

Maar daar het van sy saad oorgebly en onder die ideale en gunstige toestande, gedurende die 1,000 jaar, in ‘n menigte ontwikkel en oor die hele aarde versprei.  Satan sou as die magneet dien om hulle te identifiseer en op een plek saam te trek. 

Daar het die vuur van God uit die hemel geval en hulle vernietig, en sodoende die aarde, finaal gesuiwer van die laaste saad van die duiwel wat die Sondvloed en die Vuuroordeel nie heeltemal kon regkry nie. 

Let net mooi daarop; dat die mikpunt van Satan was altyd om “die Godsaad” op aarde uit te roei.

Dan net laastens:  Wanneer presies sal hierdie Duisendjarige Vrederyk in ons tyd aanbreek?

Ons kan sien uit die Profesieë en die Tekens van die Tye dat die oomblik nou baie naby is!

Onthou die einde van die 6,000 jaar en die begin van die 7,000 jaar val saam met die verskriklikste oordeel wat die wêreld nog ooit gesien het.

Die Babiloniese Stelsel wat Nimrod in die Tweede Duisend jaar gestig het en gegroei het om God se magtige teëstander op aarde te word, moet vernietig word; Die Gods Regering moet herstel word en die Mens (Adamiet) sy ware plek inneem waarvoor God hom geskape het.

In hierdie proses gaan die hemele en die aarde verander word, ‘n skrikwekkende omwenteling ondergaan, selfs die sterre sal van die hemel val en die see drooggelê word.  Oor ‘n periode van 6,000 jaar kan ons nie presies wees tot op ‘n jaar nie.

Die Einde. 

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533