new-top-banner-english

Insig in die Verlede


E-Boek: Insig in die verlede gee uitsig op die toekoms

Inleiding

Insig in die Verlede en Hede bring Uitsig op die Toekoms.

Ek weet die saak waarvoor ek staan en waaroor ek skrywe is ‘n baie omstrede saak.  Maar ek kan u die versekering gee, dit is nie die doel in my lewe om ‘n omstrede persoon te wees nie.  Nog minder wil ek myself vergelyk met die profete en met ons Here Jesus self, maar elkeen van u wat u Bybels ken sal met my moet saamstem dat as daar ooit omstrede persone was, dan was dit die profete en ons Here Jesus.

Hulle was so omstrede dat hulle uiteindelik doodgemaak was vir dit waarvoor hulle gestaan het.  Ons is nie hier om oor klein dingetjies te praat nie.  Ons is hier om oor groot sake te praat.  Ons sien wat in die wêreld aan die gang is en ons sien taamlik in die besonder Suidwes, hier waar ons vandag in Windhoek is.  U sien hoedat die Suidwes saak op die monde van die wêreldleiers is en dat daar groot dinge op die spel is.

Hoe kan sulke dinge gebeur? Het dit dan sommer uit die lug uit geval? ‘n Boom het tog wortels en hy het takke.  Jy kyk nie net na die top van die boom nie maar as jy daardie boom baie goed wil verstaan dan moet jy ook afdaal na sy wortels toe.  Ons dan as Christene, as ons werklikwaar ‘n nugtere besef wil hê van die tyd waarin ons lewe en ‘n insig daarin wil hê, dan moet ons nie net kyk na die wrange vrugte van die boom wat ons vandag pluk in wêreldsake, rassespanning en die verbrokkeling van die Christelike Westerse beskawing nie, wat ons almal betreur, maar ons moet dan ook kyk waar kom dit vandaan, anders sal ons dit nie kan verstaan nie.

Wat so wonderlik is soos die Psalmis sê: “Here u Woord is ‘n lig op my pad en ‘n lamp vir my voet”.  As daar ooit ‘n tyd is wat ons daardie lig en daardie lamp nodig het dan is dit in hierdie donker tyd.  Dit sal nie vir ons help om hier te gryp en daar te gryp en miskien hierdie een aan te val en daardie een aan te val nie.  Kom laat ons kyk waar kom die dinge vandaan en dan sal ons ook kan sien waar dit heengaan.

Daar is ‘n ou gesegde wat sommige van u miskien al baie gehoor het en miskien sommige nie.  Die gesegde is “die wat die geskiedenis verwaarloos of minag sal verplig word om dit te herhaal”.  Dit is ‘n groot waarheid wat ek nou vir u gesê het.  Daarom wil ek in hierdie konferensie baie diep teruggaan in die verlede en daarvandaan met u vorentoe gaan na vandag en hiervandaan verder in hierdie konferensie.  U het moeite gedoen en seker onkoste gemaak om hier te wees.  Ek wil vir u sê ek het nie gekom om u te vermaak nie.  Ons het eintlik gekom, nie net ek nie, u ook, om hard te kom werk in hierdie drie dae.  U sal dus met my moet saamloop, u sal moet konsentreer.

Ons gaan ‘n bietjie diep Bybelstudie doen.  Dit is die enigste manier om hierdie saak te verstaan.  As ons oor hierdie dinge oppervlakkig gaan praat, dan kan elkeen sy mening hê en sy opinie lug.  Maar as ons elke keer reg na die fondasie gaan en sê daar staan die Skrif, en daarom kan ons daarvandaan verder vorentoe gaan.  Dan kan ons mekaar verstaan as ons mense is, wat hierdie Woord van God as die basis van ons geloofslewe en hele lewensbeskouing aanvaar.

Ek aanvaar dat u sulke mense is.  Daarom net u na hierdie konferensie toe gekom.  Daarom sal u saam met my ‘n bietjie moet hard werk en ek wil u tog baie ernstig vra dat wanneer u vanmiddag kom en die volgende, die van u wat nie u Bybels saamgebring het nie, bring u Bybels saam en doen saam met my die moeite.  Ek gaan elke Skrif wat ek u gee vir u lees, en deur die HERE se genade dit vir u in verband bring.

My grootste bede is altyd - die HERE voor wie ek vanoggend staan weet dit, ek bid dit elke dag van my lewe, ek sê: “HERE laat u Woord oopgemaak word en u Naam verheerlik word”.  Wat ‘n tragedie dat ons in die Westerse wêreld hierdie Bybelboek in ons eie taal het, maar dit is vir ons ‘n geslote boek.  Daar is ‘n groot prys betaal deur die eeue heen, om die Bybel in ons eie taal te kry.  Baie het met hulle lewens en hulle bloed daarvoor betaal.  Nou het ons, ons Bybels in Afrikaans of Engels of Duits of watter taal ookal, ons kan dit lees en tog is dit vir ons Westerse Christen Wêreld, waarom alles draai, ‘n “toe” Boek.

Die meeste van ons mense verstaan nie die Bybel nie.  Die meeste van ons mense weet nie waarom dit gaan nie.  Dis ‘n groot las op my hart.  Ek is hier om die HERE te verkondig, die HERE Christus en nie myself nie maar as deel van my getuienis net dit:

Dit is een van die groot redes waarom die HERE my gedryf het en gegryp het, soos ‘n Paulus om my loopbaan in die Wetenskap vaarwel te sê, my bande heeltemal te verbreek, om uit te gaan om God se Woord te verkondig.  Dis waarom ek hierdie pamflette, waarmee baie van u bekend is, en hierdie boeke wat ek geskryf het en nog besig is om te skryf om vir ons mense God se Woord oop te maak sodat hulle die Godsplan kan verstaan.  As hulle dan nou weet waarom ‘n SWAPO, waarom ‘n Sam Njoma, waarom ‘n V.V.O, dat hulle dit dan deur God se Woord kan sien waar dit vandaan kom en waar dit heengaan.

Dinge beïnvloed u lewe.  Waarom? God se Woord sê vir u waarom, maar dan moet u dit verstaan.  Al moet ek dan sterwe, al moet ek gemartel word en ly, as ek weet waarom, is dit my krag en is dit my lewe.  Maar ons gewone mense is soos ‘n klomp skape wat na die slagpale gelei word en hy weet nie waarom nie.  Dit is die las op my hart.


Hoofstuk 1 Die Begin.

Hoe het Alles Begin?

Ons onderwerp vanoggend dan net weer die hooftema:

INSIG IN DIE VERLEDE EN HEDE BRING UITSIG OP DIE TOEKOMS.

 

Die geskiedenis van die mensdom begin voor Adam.  Ons moet weet wat voor Adam gebeur het, anders sal ons nie weet wat nou aangaan en wat gaan gebeur nie.  Ek gaan met u net eers twee verse lees, en ons sal in ‘n paar oomblikke nog meer uit daardie hoofstuk lees.

Matthéüs 13:24-25;

24           ‘N ANDER gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos ‘n man wat goeie saad in sy land gesaai het;

25        maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan.

Wanneer u, werklik die Bybel wil verstaan, en die tye waarin ons lewe, en u ‘n goeie Bybel student wil wees, moet u vir uself ‘n goeie konkordansie aanskaf.  Ek beveel “Strong’s Exhaustive Concordance” of “Young’s Analytical Concordance” aan.  Hulle kos ‘n bietjie geld maar ons spandeer geld op baie ander dinge wat ons miskien kan laat staan.  As u dan hierdie boeke neem dan sal u vind dat wat die Here Jesus daar gesê het was: “Terwyl ‘n sekere mens geslaap het, het die vyand gekom en onkruid gesaai”.

Ek wil net hê u moet saam met my kyk na:

Matthéüs 18:23;

Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met ‘n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken.

Terloops, ek wil net vir u sê ingeval u miskien dink, en daarvan word ek ook beskuldig, dat ek ‘n ander Bybel as u gebruik.  Ek wil maar net vir u sê dat hierdie Bybel wat ek vir u uit lees is nog die 1933-vertaling.  U het miskien ‘n later Afrikaanse vertaling.  So as daar hier en daar ‘n woordjie of ‘n lettertjie anders is as u s’n, is dit omdat myne net ‘n ou vertaling is maar daar is nie verskil in die betekenis nie.

“n Sekere koning”.  As u nou hierdie konkordansies neem, sal u sien dat hierdie woord “sekere” het dieselfde konstruksie as daar in Matt. 13:25, wat sê: “terwyl die mense geslaap het”, dit is, “terwyl ‘n sekere mens geslaap het, het die vyand gekom en onkruid gesaai”.  Nou sal u verder sien dat daardie sekere mens wat geslaap het wat die Here Jesus in die oog gehad het was Adam.  Terloops, het u al ooit gedink toe die duiwel vir Eva versoek het, waar Adam op daardie oomblik was? As Adam daar by Eva was, sou die hele verloop van die mensdom nie ‘n ander koers gehad het nie?

Adam was nie op sy pos nie.

Adam het geslaap of ten minste was hy nie op sy pos nie.  Een van die verskynsels in ons moderne Christelike beskawing, luister mense, is dat ons mans nie op hulle pos is nie.  Die man is nie meer ‘n man in sy huis nie.  Hy is nie meer ‘n vader in sy huis nie.  Hy is nie meer ‘n man vir sy vrou nie.  Die mans het geabdikeer.

Ons het tot ‘n groot mate ‘n matriargale Westerse beskawing geword.  Die vrouens, omdat die mans geabdikeer het, sien jy op so baie plekke dat die vroue na vore kom.  Dit is waarom ons so baie vroue Eerste Ministers, vroue Burgemeesters en al hierdie dinge het.  Dit is een van die redes en dit is nie per toeval nie.  Dit is deel van hierdie groot patroon wat reg aan die begin, begin het.  God het dit so verordineer dat die man die hoof moet wees.  As hy dan nie sy funksie vervul nie dan loop dinge verkeerd.

 

Kom ons gaan nou verder en ons lees nou daar in:

Matthéüs 13:24-30;

24        N ANDER gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos ‘n man wat goeie saad in sy land gesaai het;

25        maar terwyl die mense slaap, - - -

(‘n sekere mens geslaap het)

- - - het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan.

26        En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook.

27        En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan?

28        En hy antwoord hulle: ‘n Vyandige mens het dit gedoen.  Toe sê die diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak?

29        Maar Hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie.

30        Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.

Wanneer u vanaf vers 36 lees, dan sien u daar in ons Afrikaanse Bybel is die opskrif “Verklaring van die gelykenis van die onkruid”.

Nou kyk hoe verklaar die Here Jesus dit.

Matthéüs 13:36-43;

36        NADAT Hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan; en sy dissipels het na Hom gekom en gesê: Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand.

37        En Hy het geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad saai is die Seun van die mens,

38        en die saailand is die wêreld.  Die goeie saad - dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose,

(m.a.w.  die kinders van die duiwel).

Nou moet u mooi kyk, hierdie saad wat gesaai is, Jesus sê so, is mense.

Die goeie saad is die kinders van die koninkryk, dit is mense.  Nou luister vriende, ons sal dit verder sien, dit is belangrik, dit is ‘n natuurwet dat saad bring voort volgens sy soort.  As ek ‘n mielie plant dan verwag ek dat daar ‘n mielie sal opkom.  As daar ‘n boontjie opkom dan gaan ek baie verbaas wees.  Dit sal een van die grootste natuurfratse wees wat ooit gebeur het as dit gebeur.  Maar dit sal nie gebeur nie want God het dit nie so gemaak nie.  ‘n Boontjie bring ‘n boontjie voort en ‘n mielie bring ‘n mielie voort.

Hierdie goeie saad in mense sal mense van hulle soort voortbring wat van die goeie saadsoort is.  Dit is nie ék wat dit sê nie, dit is dié Here Jesus wat dit sê: en die onkruid is die kinders van die Bose.  M.a.w.  dit is ook mense, maar hulle is kinders van die Bose.  Wat is ‘n kind? ‘n Kind spruit voort uit ‘n ouer.  Net soos hierdie goeie saad die kinders van die koninkryk is, so is die slegte saad of die onkruid, die kinders van die Bose  en die Bose is die duiwel.  Daar is geen ander verklaring nie.  M.a.w.  die duiwel het ‘n saad op aarde, hy het kinders op aarde en daardie kinders is mense.  Dit is van die uiterste belang.  Hy het dit gedoen terwyl die mense (‘n sekere mens) geslaap het.

Laat ek dit ook vir u noem: U moet maar wakker wees en volg.  Mag die HERE genade gee dat die Bose nie u gedagtes sal laat dwaal nie.  Mag die HERE genade gee dat die Bose nie vir u miskien so bevooroordeeld maak teenoor my dat u gedagtes vertroebel raak nie.  Ons is met diep sake besig, maar hou u plek.  Ek wil net vir u wys in:

1 Korinthiërs 3:9-11;

9          WANT ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle.

10        Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ‘n bekwame boumeester die fondament gelê, en ‘n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou.

11        Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.

Die punt daar in vers 9: Hy sê vir hierdie Korinthiërs: “Julle is ‘n saailand van God”, en dit is ook wat ‘n mens is.  ‘n Mens is ‘n saailand van God.  Elke evangelie prediker bv. wanneer hy preek saai hy die Woord in u denke.  Maar so kom die Kommunis en die Verleier en doen dieselfde, saai gedagtes in jou denke.  Daarom terwyl ons slaap, m.a.w.  terwyl ons nie waaksaam is nie, word ons besaai.  Jy word vandag besaai in jou massamedia; jy word besaai deur jou briewe, deur die boeke wat jy lees.  Jou kind word besaai met daardie boeke wat hy daar in die kafee of in die supermark uit die rakkie uittrek en lees (terwyl ‘n sekere mens slaap – pappa), terwyl jy slaap in die eerste instansie, en jou kind nie waarsku en jou huisgesin nie reg opvoed nie, kom jou kind met allerhande dinge in jou huis.  Ons sien as ons verder teruggaan, wie werklik hierdie saaiers is.

Hierdie saaiers is die kinders van die Bose.  Hierdie dinge het ‘n patroon.

Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele.  Dit is wat vir ons in die onmiddellike toekoms voorlê.  Ek dink, (almal praat daaroor) dat feitlik in al die kerke begin daar gepreek te word oor die wederkoms van die HERE Jesus wat naby is.  Ons sien die tekens voor ons en rondom ons.

 

Die Voleinding van die Wêreld.

Matthéüs 13:40-43;

40        Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld:

41        die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen,

42        en sal hulle in die vuuroond gooi.  Daar sal geween wees en gekners van die tande.

43        Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader.  Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.

Die belangrike punt hier is, die goeie saad is mense en die slegte saad is mense, en dit is gedoen reg daar aan die begin van Adam.  U kan nou al klaar sien hoe noodsaaklik dit vir ons is om te kyk wat daar in die begin gebeur het om te verstaan wat vandag gebeur: Waarom ons sekere twee groepe mense vandag in die wêreld vind en waar hulle oorsprong is.

Dit sê hier: “En die maaiers is die engele”.  Voordat ek dit vir u verder verduidelik, kom ons kyk net na nog ‘n paar Skrifte.

Psalm 78:2;

Ek wil my mond open met ‘n spreuk, raaisels uit die voortyd laat stroom.

Wanneer ons dieper op die Bybel ingaan, dan sal ons sien hoedat God in sy Woord vir ons die voortyd baie duidelik uiteengesit het en dat ons daardie voortyd moet verstaan as ons hierdie tyd wil verstaan.

Matthéüs 25:31-34;

31        EN wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al sy heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit;

32        en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei;

33        en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit.

 

Ek wil hê u moet mooi kyk.  Hier word sekere mense skape genoem en sekere mense word bokke genoem.  Dit sal op die aarde wees.  Hierdie nasies, hierdie skape en hierdie bokke, is op die aarde en dit is wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, m.a.w.  die wederkoms.

Dit is belangrik dat ons hierdie twee terme, skape en bokke, moet verstaan.  Hier is twee tipes mense.  Twee tipes van nasies.  Die een tipe word skape genoem en die ander word bokke genoem.  Ek dink u kan al dadelik die strekking sien.  Daar in die begin toe hierdie twee sade gesaai is, toe die goeie saad gesaai is en toe die onkruid gesaai is, en dat die goeie saad die kinders van die koninkryk was en dat die onkruid die kinders van die Bose was.

Dus, kom ons kyk of ons in God se Woord kan sien dat hierdie goeie saad wat die kinders van die koninkryk is, dieselfde is as die skape, die skaapnasies.  Dat ons kyk of die onkruid wat gesaai is, wat Jesus gesê het wat die kinders van die Bose is, of hulle dieselfde is as die bokke en die boknasies.  Dat daar dus skaapnasies en boknasies op die wêreld sal wees.

Matthéüs 25:34;

34        Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.

Lukas 11:49-51;

49        Daarom het die wysheid van God ook gesê: Ek sal profete en apostels na hulle stuur, en van dié sal hulle doodmaak en vervolg,

50        sodat van hierdie geslag afgeëis kan word die bloed van al die profete wat vergiet is van die grondlegging van die wêreld af,

51        van die bloed van Abel af tot op die bloed van Sagaría wat omgekom het tussen die reukaltaar en die huis van God.  Ja, Ek sê vir julle, dit sal afgeëis word van hierdie geslag.

Hier moet u nou ‘n goeie konkordansie neem en daardie woord “geslag” wat so in ons Afrikaanse Bybel vertaal is, noukeurig nagaan.  Daar is verskillende Griekse woorde vir hierdie woord “geslag”.  Die woord wat Jesus hier gebruik het is “genea” en dit beteken letterlik ‘n ras.  ‘n Ras of ‘n nasie.  Dit beteken nie ‘n geslag soos bv. in Bybelse terme, waar ‘n geslag 40 jaar is nie.  Dit beteken nie in hierdie Skrif ‘n generasie nie.  Dit beteken ‘n ras, dit is belangrik!  M.a.w.  Jesus sê vir daardie Jode, en veral vir daardie Fariseërs wat met Satans oë Hom gedurig gevolg het en gekyk het waar hulle Hom op ‘n woord kon pootjie en waar hulle iets kon kry wat Hy sou sê of wat Hy sou doen waarvoor hulle Hom kon doodmaak.  Hierdie mense vir wie Hy gesê het: “Julle sê julle is kinders van Abraham, julle is van julle vader die duiwel”.

Wat het ons netnou gelees? Wat het Jesus gesê?

“Die onkruid is die kinders van die Bose”.  Sien u hoe hierdie dinge saamloop.  Die gewone Bybelleser sal hierdie dinge nooit verstaan as hy nie hierop ingaan nie en tog kan u nou ook sien:- met die oestyd, (m.a.w.  die voleinding), gaan die engele kom, (wat die maaiers is), wat die onkruid en die koring van mekaar sal skei.  Wanneer Jesus op sy troon sal sit en al die heilige engele saam met Hom, en al die nasies voor Hom geskei sal word, die skape en die bokke.

Kan u sien hoe noodsaaklik dit vir u is dat u kan sien wat in die begin gebeur het, dan sal u ook beter verstaan en dan sal u ook begin sien wat in ons politiek gebeur en wat in ons wêreldsake gebeur.  As u dit nie sien nie sal u maar soos ‘n ou dobbertjie wees wat tussen die skuim en die branders van die golwe rondgegooi word en uiteindelik teen die rotse verpletter word.

Dit sal van hierdie geslag geëis word, die bloed wat van die begin af vergiet is, van die dood van Abel af.  Wie het vir Abel doodgemaak? Kain het vir Abel doodgemaak.  Ons sal verder in hierdie reeks sien, die van u wat dit nie nou alreeds uit die lees van my geskrifte weet nie, Kain was van die Bose, - (1 Joh.  3:12).  Weer van die Bose soos daardie onkruidsaad.  Die algemene geloof is dat Kain uit Adam en Eva gebore is.  Dit is die algemene geloof.  Toe die HERE vir Adam geskape het, soos sy ganse skepping wat Hy geskape het, het God gesien dat dit goed was.

Die Saad van die Bose.

Het God ‘n slegte mens geskape? Was Adam sleg? Het Adam inherent enige greintjie van slegtigheid in hom gehad in die sin dat as hy kinders sou hê dat sy kinders dit van hom kon erf? Ons weet wetenskaplik en sielkundig en so aan, en ek weet dit is nie so eenvoudig soos dit nie, maar dit is algemeen dat jou kind erf van jou.  Hy erf ten minste jou ras, hy erf jou bloed, hy erf jou vel as jou vel ongeskonde bly, hy erf jou geaardheid.  Die man en die vrou se geaardheid.  Die oupa en die ouma se geaardheid en so ver dit teruggaan.

In my is die geaardheid en die gene, die samevloeiing van al my geslagte wat my in die wêreld laat kom het.  Maar Adam het nie geslagte voor hom gehad nie.  Hy het vars uit die hand van God gekom en hy was goed.  Kon hy na Kain, as Kain sy kind was, ‘n moordenaarsgees oorgedra het; m.a.w.  dat Kain dit van hom kon erf?

Nee! Beslis nie!! Dit sal bots met u geloof.  Dit sal bots met u hele opvatting van die goedheid van God.  Maar u het miskien nog nooit so daaroor gedink nie.  Maar dis wat God wil hê.  Paulus praat van ons redelike godsdiens.  Ons moet nie net ‘n emosionele en ‘n tradisionele godsdiens hê nie, liewe leser.  Ons godsdiens moet op die woord van God gefundeer wees, gelei deur die Gees van God.

Maar God het ook vir ons ‘n rede gegee.  Godsdiens, ware godsdiens is nie onredelik nie, is nie onlogies nie.  Dis nie iets waarmee jy nou maar aan jou kind se nek kan vat en sê: Kyk hierso omdat ek so glo moet jy so glo, en jy vra geen vrae nie.  God se Woord stel homself beskikbaar vir enige redelike vraag.

Die HERE sê: “Van hierdie geslag sal afgeëis word die bloed - - - - - van die bloed van Abel af” - en Kain het sy bloed vergiet.  M.a.w.  hierdie geslag wat Jesus mee gepraat het - hierdie ras - daardie seksie uit die Joodse volk, hou die HERE aanspreeklik saam met al die ander wat deur die eeue heen die bloed van profete en heiliges vergiet het.  M.a.w.  hulle is van dieselfde geslag.  Watter geslag dan?

Twee soorte saad:-

Die onkruid - die kinders van die Bose en –

die koring is kinders van die koninkryk.

Hulle was almal die kinders van die Bose of soos ek netnou verder vir u wil wys, van die boknasies.

Dus Kain was baie definitief nie Adam se seun nie.  Dit mag u skok.  Dit mag indruis teen u hele tradisionele opvatting maar ons lewe in die tyd van skokke.  Ons lewe in die tyd van afrekening, en daarom moet u nugter en gelowig en in die Heilige Gees, God se woord benader.  Ons sal nog verder daarop terugkom.  “Van hierdie geslag sal afgeëis word al die bloed”, ens.

Terwyl die gedagte van bokke nog vars in u geheue is: Enige persoon wat ‘n bietjie studie van die okkultisme gemaak het, van duiwelaanbiddery wat geweldig aan die toeneem is, en as u hierdie reeks lesings goed gevolg het, dan sal u sien waarom, en u sal dit ook kan verstaan.

In die okkultisme, - - - - -

(Vriende, ek vertrou ons is ‘n geselekteerde gehoor, maar in elk geval hierdie dinge gaan op band.  Ek het baie dinge al gesê wat hulle my keel voor wil afsny maar as ek dan uit vrees of ter wille van my naam die waarheid terughou, hoe sal die mense ooit die waarheid hoor? Die Here Jesus het vir Pilatus gesê: “Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig”.  Hulle het Hom doodgemaak.  Hulle het Hom aan die kruis gehang.  So was dit met Jeremia en al die apostels en die martelare.   Ons moet dus vir u die waarheid vertel).

- - - - -  in duiwelaanbidding, en vrymesselary is van dieselfde familie, en al hierdie dinge, dit laat my sidder as ek dit vir u noem, maar ek is daar seker van baie van u sal dadelik weet dit is die waarheid, u moet kyk watter prominente plek die bok in hulle rituele het, - die boknasies, die onkruid! Dan gaan ek netnou wys hoedat die simbool van die bok teruggevoer kan word na die duiwel en dat die duiwel definitief mense op die aarde het wat van hom afstam, kinders van die Bose.  Dit is wat mense nie wil besef nie.  Ons gaan vir u nog baie van hierdie dinge sê en dit vir u uit God se Woord wys.

Ons is besig met “Hoe het alles begin”.  Ons gaan terug na die fondasie en ek dink teen hierdie tyd het u al begin besef hoe noodsaaklik dit is as u die tyd wat u vandag in lewe wil verstaan en dit wat ons in die onmiddellike toekoms tegemoet gaan, hoe noodsaaklik dit is dat ons by die begin, begin.

Die Grondlegging van die Wêreld.

Dit is die Hoëpriesterlike gebed van ons Here Jesus waar Hy tot die Vader bid en kyk wat bid Hy.

Johannes 17:24;

Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U My gegee het, omdat U My liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld.

My punt wat ek hier wil uitbring is die gedagte: “van voor die grondlegging van die wêreld”.  Jesus praat van die liefde wat die Vader vir Hom gehad het voor die grondlegging van die wêreld.  So u moet nou vir die volgende paar oomblikke hierdie gedagte probeer vashou van die grondlegging van die wêreld, dit is belangrik.

Ons gaan nou kyk na:

Efésiërs 1:3-5;

3          GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus,

4          soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees.

 

Hy sê vir hierdie Efésiërs dat hulle uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld, en tog het hulle in terme van tyd met betrekking tot die grondlegging van die wêreld, maar nou die dag eers as mense op die toneel verskyn.  God het hulle duisende jare voordat hulle gebore is uitverkies.

Waar kom hierdie Efésiërs vandaan?

Waar kom u vandaan?

Waar kom ek vandaan?

Mense, hier is die dinge wat ons moet verstaan, en ons het aan die voleinding van die wêreld gekom.

 

Dit is nie net ‘n kwessie van net SWOPO wat Suidwes wil hê nie.  Dit is nie net ‘n kwessie, soos Genl.  Malan nou die dag gesê het nie, eintlik is Suid-Arika die “cherry” op die koek.  Suid-Afrika is ook nie die eindmikpunt nie! Die eindmikpunt is wêreldoorheersing.  Maar ook nie net wêreldoorheersing nie.  Die eindmikpunt van Satan, wat eenkeer in die gryse verlede, voor die grondlegging van die wêreld, sy hand uitgestrek het na die troon van God en toe self uitgewerp is, is om nou die Christelike geloof uit te wis, en Christus self te onttroon.

5              deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil.

 


Hoofstuk 2 – Die Grondlegging.

Die Grondlegging van die Wêreld.

Hierdie Efésiërs aan wie Paulus hierdie dinge gesê het was Israeliete.  Ons kan nie hierdie woorde aan die Efésiërs neem en op elke nasie toepas nie.

Paulus sê hierdie woorde vir Israeliete en daar is ‘n baie spesiale en besonderse rede daarvoor.  Ons kan nie vir elkeen voor die voet sê: “As jy tot geloof in die Here Jesus Christus kom dan word jy ‘n verbondskind van Abraham”, nie.  Dit is nie die waarheid nie! Dit is ‘n vals prediking.  Dit is ‘n vals leerstelling.  ‘n Mens word nie ‘n kind van Abraham deur geloof in die Here Jesus Christus nie.  ‘n Mens kom tot geloof in Hom omdat jy ‘n kind van Abraham is.

‘n Goeie voorbeeld is Saggéüs.

Lees noukeurig Lukas 19:9-10.

Hy is gered omdat hy ‘n kind van Abraham was; hy het nie ‘n seun van Abraham geword omdat hy tot redding gekom het nie.

Lees ook Eségiël 34:2, 4,16.

Die sendbriewe is almal aan Israeliete geskrywe.  God het met een volk ‘n ewige, onveranderlike en onherroeplike verbond gemaak, en dit is Israel.  As Hy iemand anders wil red, is dit sy prerogatief.  Ons kan nie wat in die Bybel staan op enige ander nasie as Israel toepas nie.

Ons lees in:

1 Petrus 1:18-20;

18         omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie,

19         maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,

20         wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil,

Hier het ons weer die woord “die grondlegging van die wêreld”.

In die Nuwe Testament word daar twee Griekse woorde gebruik wat met hierdie woorde vertaal word.  Die gewone persoon wat die Bybel lees (en ons kan nie almal Griekse studente wees nie), sal hierdie verskil nooit agterkom nie.  Maar ek voel dit is ons, wat God se Woord verkondig se plig teenoor u om vir u daarop te wys.  Ek sê vir mense so baie keer: “Ons lewe in ‘n tyd van spesialisasie”. Ek kan nie ‘n ingenieur, ‘n dokter, ‘n advokaat, ‘n predikant, almal terselfdertyd wees nie, en uitblink en ‘n spesialis wees op al die gebiede nie, dit is onmoontlik.

Daarom, omdat ek nou ‘n prediker is, as ek siek word, dan sal ek na ‘n goeie geneesheer toe gaan om my te ondersoek en myself in sy hande stel vir sy opinie want ek het nie die tyd en plek om nog in alles ‘n dokter vir myself te wees nie.

As ek in die moeilikheid raak op regsgebied, op watter manier ookal, dan gaan ek na ‘n goeie advokaat toe dat hy vir my goeie regsadvies kan gee want ek het nie tyd om nog wet ook te studeer nie.

Maar dan moet daardie advokaat en daardie dokter en daardie ingenieur - hy het nie tyd om ook in diepte nou ‘n predikant of ‘n pastoor se studie van God se Woord te maak nie, maar dan moet hy ook die vrymoedigheid hê om na my, sy leraar te kom, dat ek vir hom die dinge kan uitwys, en dat hy my daarin kan vertrou, maar dat ek ook vir hom kan sê (net om te bevestig wat ek vir hom sê as ek ‘n eerlike leraar is), soos enige leraar behoort te wees, gaan nou self terug na die Woord, gaan terug, hier is ‘n Strong’s, hier is ‘n Young’s, jy is ook ‘n denkende persoon, gaan kyk self!

Die ewige heil van jou siel is nog baie belangriker as die genesing van jou liggaam - dit wat die dokter vir jou doen, of daardie raad wat die advokaat vir jou gee.  My bediening vir u as mens is nog belangriker as hulle s’n, daarom moet ek nog meer akkuraat wees as die dokter en die advokaat en die ingenieur.

“Voor die grondlegging van die wêreld” - - - - - - U sal netnou sien waarom ek dit beklemtoon.  Terloops, ek hoop u het nog u plek oop daar by Petrus.  Petrus se brief, en ek weet dit sal vir baie van u ‘n harde been wees om aan te kou, maar ek kan voor die HERE vir u verseker dat dit nie my doel en uitgangspunt is om u kwaad te maak nie, maar as u kwaad word dan moet u vra hoekom word u kwaad.

Hierdie briewe van Petrus, 1 Petrus en 2 Petrus, is ook net aan Israeliete geskrywe.  Ons het nie tyd om daarop in te gaan nie.  Ek is in ‘n groot versoeking om dit te doen maar ek het nie die tyd nie want dan gaan ek baie ander dinge nie vir u kan bring nie.

Om hierdie deel, ek het nou tyd daaraan bestee maar dit is belangrik, hierdie kwessie van:

“In die begin het ‘n vyandige mens gekom en hy het onkruid gesaai”.

Die Seun van die mens het die saad van die koninkryk gesaai en dit was kinders van die koninkryk.  Jesus, wanneer Hy kom en op sy heilige troon sit, dan word die skaapnasies en die boknasies van mekaar geskei.  In Efésiërs sê Paulus “julle is uitverkies voor die grondlegging van die wêreld”.

Dit is hierdie kinders van die Bose van wie afgeëis sal word al die bloed wat verspil is.  Dit is een patroon, dit is een soort mens.

Dit is een ras wat hierdie dinge gedoen het, dit is kenmerkend van sy geaardheid.  Elke saad bring voort volgens sy soort.

Dít is heeltemal eenvoudig.

Hoe is hierdie onkruid gesaai?

Hoe en waar het Kain dan vandaan gekom dat God se Woord van hom kan sê hy is ‘n kind van die Bose? Hy was die eerste moordenaar en tog was hy, volgens soos ons dit verstaan in die Bybel, of ten minste soos dit verstaan word, die eerste mens vars uit ‘n pa Adam en ma Eva, wat deur God self gemaak is en goed gemaak was.  Hy kon nie ‘n moordenaar se geaardheid van hulle geërf het nie.

Wie is hy?  -- waar kom hy vandaan?

Nou wys die Bybel vir ons, en u sal – (ek wil u tog terloops baie sterk aanbeveel, die van u wat dit nog nie gekry het nie, om my boekie te kry wat ek oor “Engele” geskryf het en ‘n baie fyn studie daarvan te maak) - sien dit word in alle kerke geleer dat die duiwel ook ‘n engel was; dat hy Lucifer was voor die grondlegging van die wêreld, voordat hy in opstand gekom het teen God en hy toe Satan, of Duiwel, of Versoeker, of Teëstander, ens., geword het.  Dat hy ook ‘n engel was maar dat hy toe ‘n gevalle engel geword het en dat hy vandag nog ‘n gevalle engel is.

Die Verskyning van Engele.

Ek wil nou vir u wys dat engele, as mense, werklike mense, soos ons vanoggend hier is, verskyn het.  Dit is my volgende gedagte wat vir u baie vreemd gaan wees maar wat u aan moet dink, dat engele in die verlede as mense onder mense beweeg het, sonder dat die mense dit agtergekom het, en dat hulle dieselfde funksie as mense gehad het.  Hulle het geëet, gerus, ens. en dat hulle dus ook kon voortplant.  Ek weet dit is ‘n rooi vlag! Dit is kettery! Kom ons ondersoek die Skrif.

Ons kyk eers na Hebreërs 13:1-2;

1          DIE broederliefde moet bly.

2          Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg.

Dit is heeltemal onskriftuurlik om aan ‘n engel te dink met sy vlerke.  Engele het nie vlerke nie.  Ander hemelwesens het vlerke.  Daar is serafs gérubs en baie ander hemelwesens.  ‘n Engel self het nie vlerke nie.  ‘n Engel, wanneer hy verskyn lyk hy soos u en ek.

Waar kom ons vandaan?

“Uitverkies voor die grondlegging van die wêreld” (Efésiërs) - - - - -.

Waar kom ons vandaan? Wees net ‘n oomblik geduldig.  Dit is die Woord, u kan nie daarby verbykom nie “Sonder om dit te  weet het hulle engele as gaste geherberg”.

Kom ons kyk nou na ‘n paar gevalle waar engele verskyn het.

Génesis 18, ons het nie tyd om die hele hoofstuk te lees nie.  Dit sal te lank neem en as u nie daarmee vertroud is nie lees dan Génesis 18 wanneer u die geleentheid het.  Hierin sal ons lees dat Abraham onder die terpentynbome van Mamre gesit het.

Dit was seker ‘n warm dag soos dit vandag hier in Windhoek is.  Terloops, verskoon tog maar die onderbrekings, maar dit is die manier wat ek met mense praat en mag die Here dit seën.  As u, u Bybel lees, vir u eie sieleheil, lees asseblief die Bybel altyd met u verbeelding.  Moet nie sommer net lees nie, dink jouself in die situasie waarvan jy lees.

Sien vir Abraham, stel hom vir jou voor soos jy dink.  Sien hom daar onder die bome sit soos enige persoon op ‘n warm dag sal doen as daar ‘n boom naby is.  So het Abraham daar gesit.  Hier kom drie manne, drie werklike manne na hom toe aangestap.  Abraham kon natuurlik dadelik sien dat dit nie sommer gewone manne was nie want hy het voor hulle gaan neerbuig en Een van hulle het hy dadelik as HERE aangespreek.

Toe, soos die gasvryheid van daardie tyd was en tot ‘n mate seker maar ook soos ons gasvryheid vandag nog is.  Toe sit hy dadelik vir hulle kos voor.  (Hy gaan na sy stal toe, slag sy kalf en gee dit vir Sara, hulle berei dit en bedien hierdie drie manne, ek dink hy het ook hulle voete gewas).  Génesis 18:4;

Laat hulle tog ‘n bietjie water bring, en was u voete, en lê en rus onder die boom.

Hierdie drie manne, en ons sal netnou sien hulle was al die tyd engele, en wat meer was, een van hulle was niemand anders as die Here Jesus self nie, voor sy vleeswording.

Die meeste groot teoloë praat van dit as een van die teophanië, (in Engels is dit “one of the theophanies”) een van die Godsverskynsels van ons Here Jesus self voordat Hy vlees kom word het.

Hulle het hulle voete gewas, hulle het gelê en rus onder die boom en toe het hy vir hulle kos aangebied en hulle het saam geëet.  As ons nou verder gaan sal ons sien hoedat twee van hulle daarvandaan af verder gegaan het na Sodom toe.  Dit moet u nou in Génesis 19 lees.

In die tussentyd het EEN agter gebly en die EEN was die HERE self, soos u kan sien, en Abraham het by Hom begin pleit vir die behoud van Sodom en Gomorra.  Hy het by 50 begin, u ken die verhaal, afgekom en afgekom tot by 10 en die Persoon, die HERE: - - - -

(Terloops, ek sê dit maar vir u want party van u weet dit seker nie, want ek het dit ook maar vir jare nie geweet nie, so ek probeer nie sê dat u dom is of iets van die aard nie, maar net ingeval party van u dit nie weet nie, in ons Afrikaanse Bybel waar die woord “HERE” met hoofletters geskryf is, dit die Naam van God is.)

- - - - Die Persoon wat Abraham nou hier aanspreek, onthou Hy was een van die manne wat kos geëet het, hulle voete gewas en gerus het, as u nou kyk na die hoofletters, kyk bv.  daar in die 14e vers, Abraham is nou besig om met hierdie EEN te pleit vir die behoud van Sodom.

Génesis 18:13-14;

13         Toe sê die HERE vir Abraham: Waarom het Sara daar gelag en gedink: Sou ek werklik baar nou dat ek oud geword het?

14         Sou iets vir die HERE te wonderbaar wees? Hierdie tyd, oor ‘n jaar, sal Ek na jou terugkom, en Sara sal ‘n seun hê.

Sien u hoofletters  “HERE”?  M.a.w.  Abraham is hier besig om te praat met God en tog het Hy gekom as ‘n mens.  Dit is diep sake hierdie, Hy was so ‘n Mens dat Hy enige funksie van ‘n mens kon uitvoer - ook die funksie van voortplanting: Ek sê nie Hy het nie, ek sê Hy kon, want die engele kon dit doen en hulle het dit gedoen.  Dit is van ons volgende groot punte wat ek vir u gaan wys.

Hier is Hy nog besig, die HERE het toe gesê, hierdie EEN, hierdie een MAN, wat ek vir u sê die HERE was, het vir hom gesê dat Sara ‘n seun sou hê, want Sara was onvrugbaar.  Maar toe het hy nou lateraan begin pleit by Hom vir die behoud van Sodom.

In die tussentyd, kom ons kyk na Génesis 19 terwyl Abraham besig was met sy pleitrede vir die behoud van Sodom en Gomorra en afgekom het tot by 10.

Ons lees Génesis 19:1;

EN die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit; en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe.

Hulle was gewone manne maar Lot kon onmiddellik dit voel of dit gewaarword of dit sien, dis nie sommer net sulke manne nie.  Hy het hom voor hulle neergebuig.  Hy het hulle na sy huis toe genooi.  Hulle het in sy huis gekom en hy het hulle herberg gegee.  Die Sodomiete het hulle gesien inkom in die stad en in hulle bose geaardheid, (dis waarvoor hulle vernietig was), het hulle dadelik hulle oë op hierdie twee manne gekry en hulle begeer om met hulle sodomie te bedryf.  Nou as hulle nie soos gewone manne gelyk het nie sou daardie manne dit mos nie begeer het nie!

Génesis 19:4;

Hulle het nog nie gaan slaap nie toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel: jonk en oud, die hele bevolking, almal saam.

Hoe verdorwe was daardie Sodomiete nie! Laat my amper dink aan die jonk en oud van vandag.  Jong dogtertjies in bordele.  Jong seuns met hulle verdowingsmiddels en al die verskriklike dinge.  Jong seuns, (kinders) en dogtertjies wat saam met mekaar slaap in hierdie dae, omdat: terwyl pa “slaap” en in ons Westerse beskawing en nie meer die hoof en priester van sy huis is nie.  Selfs die jong seuns van Sodom het aangesluit by hierdie manne.

Génesis19:5;

En hulle het na Lot geroep en vir hom gesê: Waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken.

M.a.w.  dat ons met hulle gemeenskap kan hê.

Liewe vriende, u sien, so moet u die Bybel lees.  Die Bybel is so gekonsentreerd geskryf dat ons nie die Bybel kan lees as jou laaste stukkie pligspleging, (net om jou gewete te sus) voor jy vanaand aan die slaap raak nie.  Vergeet dit!  U moet God se Woord lees om dit te verstaan en sy boodskap te kry.

Génesis19:8; (Lot het met hulle gepleit en gesê)

Kyk tog, ek het twee dogters wat geen man beken het nie; laat ek dié na julle uitbring, en doen met hulle soos dit goed is in julle oë.  Net aan hierdie manne moet julle niks doen nie, want daarom het hulle onder die skaduwee van my dak ingekom.

“Hulle is my gaste, ek is vir hulle verantwoordelik”.

Hulle het nog so aangehou dat hulle naderhand die deur wou afbreek totdat hierdie twee manne, hierdie twee engele gekom het en hulle met blindheid geslaan het sodat hulle nie die deurknop kon kry nie.  U ken die verhaal of kan dit self lees in Génesis 19.

My punt is: Dit is engele wat soos mense op die aarde kom beweeg en verskyn het.  Ons gaan dit vir ‘n oomblikkie daar laat, maar u moet dit onthou want ons gaan in die loop van hierdie konferensie daarop terugkom en sien wat verder gebeur het en dan moet u onthou: ek gaan Kain inbring in verband hiermee, want Satan was ook ‘n gevalle engel.  Hy kon ook as ‘n mens verskyn en hy het dit gedoen.

Van sy engele wat (toe hy opstandig geraak het teen God) hom gevolg het en toe uit die hemel gewerp is, het ook mensegedaante aangeneem en soos ek vir u gesê het, hulle kon nie net eet en slaap en voete was en al hierdie dinge nie, hulle kon ook voortplant en hulle het voortgeplant.  Miskien kan u nou al begin sien waar hierdie onkruid vandaan kom.  Hierdie onkruidsaad wat terwyl die man, Adam, geslaap het - - - - Ek moes die grondslag lê want dit is sulke vreemde dinge vir die meeste van ons mense dat hulle niks daarvan weet nie.

Ons gaan nou terug na “die grondlegging van die wêreld” - - - - -

U het onthou ons het met u gelees in:

Joh 17:24, het Jesus vir die Vader gesê “ - - - - -  die liefde wat U My mee liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld”.

Ons het gelees in 1 Pet 1:20, “van - - - - - wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld”.

Hierdie “grondlegging van die wêreld”- - - - - as u na die Grieks toe gaan,dan sal u sien in hierdie woorde word die Griekse woord  “katabole” (Eng.- foundation) gebruik.

Maar as in die ander opsigte gepraat word van “die grondlegging”, word die Griekse woord “themelios” (Eng. something put down) gebruik.

Hierdie woord “katabole”  beteken dis te gooi of neer te werp.

Toe ek op hierdie ding ingaan sê ek: “Ja maar ons praat vandag ook nog so, ons gooi fondasie, ons gooi fondament.”  Dit is hoe ons praat, en dit is wat hierdie woord “katabole” beteken; toe die fondasie van die wêreld gegooi is.  Maar nog meer, ons sal nog sien toe die fondasie van die wêreld omgegooi is, het dit ook daardie betekenis in hom.

Die woord “katabole” (dis te gooi of neer te werp) staan in teenstelling met die woord “themelios” wat as naamwoord, saam met “lithos” (wat ‘n klip beteken) gebruik word soos bv. in Lukas 6:48, waar daar nie na die grondlegging van die wêreld verwys word nie.

Hebreërs 11:10;

Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is.

Dit is hier waar ‘n goeie konkordansie vir u die woorde saambring en u sien in watter tekse hulle gebruik word en dit is belangrik dat u dit sal weet.  Dit is “themelios” en nie “katabole” nie.

Hierdie fondamente is ook die metaforiese gebruik vir die leerstellinge van jou geloof.  Bv. in Romeine 15:20, waar hierdie woord ook gebruik word waar Paulus sê - - “ maar so, dat ek my eer daarin gestel het om die evangelie te verkondig, nie waar Christus alreeds bekend was nie - - om nie op die fondament van ‘n ander te bou nie - - - ”.  Hierdie fondament is “themelios.” Dit het niks met “katabole” of neerwerping te doen nie.  So is hier nog ‘n hele paar ander tekse.

Hierdie verskil in gebruik is belangrik.  Daar is groot geleerdes wat sê en wat meen, dat hierdie “katabole”, voor die grondlegging van die wêreld, beteken eintlik nie die fondasie van die wêreld nie, soos “themelios”, soos die huis wat gebou is op die rots nie, maar dat dit die omverwerping van die wêreld beteken.

Kom ons kyk eers na twee Skrifte voor ek verder gaan, en ons kom nou op ‘n ander baie belangrike terrein.

Ons kyk na:

2 Korinthiërs 4:9;

vervolg, maar nie verlate nie; neergewerp, maar nie vernietig nie.

‘n Baie dierbare Skrif in ‘n Christen se lewe maar u moet ‘n bietjie daardie woord “neergewerp” in sy Grieks gaan ondersoek en u sal sien hoe hy in verband staan met “katabole”.

Dieselfde met:

Openbaring 12:10;

Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.

So u kan sien uit die teks wat daardie neerwerping beteken en dit is in verband met “katabole”.

Nou gaan ons na Génesis toe en ons kom by:

Génesis 1:1-2;

1          IN die begin het God die hemel en die aarde geskape.

2          En die aarde was woes en leeg, en die duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

In die Begin.

“In die begin het God die hemel en die aarde geskape”.  Klaar! Stelling!

“En die aarde was woes en leeg” -  God wat alles goed skape?

Het God die hemele en die aarde woes en leeg geskape - God het dan alles goed gemaak - Nee!

Tweedens, as u nou weer na die oorspronklike Hebreeus toe gaan, en ek probeer my nou nie slim hou nie.  Ek self is nie ‘n Hebreeuse of ‘n Griekse student nie maar ek dank God ons het boeke.  Ons het goeie handleidings.  Ons het geleerde mense wie se boeke ons kan lees.  Ek het maar net daarop ingegaan.

Die woorde hier is weer ‘n verkeerde vertaling.  Waar dit sê, “ en die aarde was woes en leeg”, die werklike vertaling moes gewees het “en die aarde het woes en leeg geword”.

“In die begin het God die hemel en die aarde geskape”.

Daardie skepping was goed.  Nêrens sê dit vir ons wanneer daardie begin was nie.  Dit kon miljoene jare gelede gewees het.  Daar is die verklaring vir fossiele en ander geraamtes en al die dinge wat die kerk en die Christendom so lank mee geworstel het teenoor die evolusioniste.

Dit het woes en leeg geword! Vir iets wat ordelike en mooi geskape is, hierdie hotel bv., hierdie kamer, hier is ons tafels mooi gerangskik, die mure, die gordyne, die dak.  Ordelik! Vanmiddag kom ons hier (ek hoop nie dit gebeur nie, ek gebruik maar net ‘n illustrasie) en dis woes en dis leeg.  Dit het woes en leeg geword! Ons sal almal sê “Watter ramp het hierdie plek getref.  Wie het hier ‘n bom geplaas.  Wie het hier ‘n bom gegooi.  ‘n Bom het hierdie hele plek verwoes”.

Dit is presies wat met die eerste wêreld gebeur het.  Dit was ge-”katabole”, dit is neergewerp.  Ek gaan nou vir u wys, dat hierdie ramp wat daardie eerste wêreld getref het en hom woes en leeg gemaak het staan in verband met Satan se rebellie en opstand teen God.  Dit is hoe dit gebeur het.

Terloops, Salomo sê: “Daar is niks nuuts onder die son nie.  Wat is, was alreeds gewees.  Daar is niks nuuts onder die son nie”, - (Pred. 1:9-10.) Toe die Amerikaners hulle eerste kernbom getoets het, voor Hiroshima en Nagasaki, het hulle ‘n eksperimentele atoombom in die Nevada Woestyn laat ontplof.  Hulle het dit op ‘n toring gesit en dit laat ontplof.  Baie van u het seker al daarvan gelees.

Toe dit alles verby was en hulle die plek gaan ondersoek het, het hulle gevind dat daar, waar die atoombom ontplof het in die woestyn, in ‘n groot gebied die hitte so geweldig was dat daar net ‘n plaat glas was, wat natuurlik gesmelte sand was.  In opgrawinge in die Midde Ooste het argeoloë so ‘n groot plaat gesmelte sand ontdek.  Waar kom dit vandaan?

 

Ons sê gaan kyk in die verlede en kry hoop en insig in die toekoms.  Daar is niks nuuts onder die son nie.  Ons sien die opstand van die duiwel.  Ons sien die uitreiking van Rusland na Suidwes en Suid-Afrika as deel van die patroon van Satan om te kyk of hy nog eenkeer weer kan probeer om God, of liewer Jesus te kan onttroon.

Die Bedreiging van ‘n Kernuitwissing.

Een van sy grootste bedreigings is ‘n kernverwoesting.  Wetenskaplikes sê vir ons dat die wêreld het vandag genoeg atoom en waterstof en ander soort bomme om die wêreld drie en ‘n half keer te verwoes.  Ons het die kapasiteit, wetenskaplikes weet dit, hulle waarsku ons.  Vir jare al sê die wetenskaplikes: “Dit is vyf minute voor twaalf”.  Ons ken hierdie ding.  As dit sou gebeur, sal hierdie wêreld weer woes en leeg gelaat word deur kernontploffings en sal toekomstige geslagte, as daar weer ‘n skepping moet wees, sal hulle argeoloë weer in die sand van ons verwoesting oor die millennia wat voorlê, kom grawe, en weer gesmelte glas kry.

Dit is presies wat met die eerste skepping gebeur het en wat nou weer vir ons, voor die deur staan.  Jesus het gesê “ Soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees met die koms van die Seun van die mens”, - (Matt.  23:37).  Een van die dinge in die dae van Noag was absolute, volslae onsedelikheid, absolute volslae geweld.

Génesis 6:11, sê: “ Die aarde was gevul met geweld”.

Presies soos ons dit vandag het.

Nou hierdie neerwerping!

Kom ons kyk na ‘n paar Skrifte om vir u te wys dat dit so was.  Dat dit presies so is wat gebeur het.  Mag die Here genade gee dat u nog baie meer respekte sal hê vir God se Woord wanneer hierdie konferensie verby is, as u gesien het hoe wonderlik die Woord van die HERE is.

Jesaja 45:18;

Want so sê die HERE, wat die hemele geskape het - Hy is God! - wat die aarde geformeer en dit gemaak het - Hy het dit bevestig; Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word - Ek is die HERE, en daar is geen ander nie.

God het nie die aarde geskape om woes te wees nie.  As God nie die aarde geskape het om woes te wees nie, wie het dit dan woes gemaak? Hoe het dit woes en leeg geword soos ons in Génesis 1:2  lees?

Want dit sê: “En die aarde het woes en leeg geword”.

Dis Satan se opstand wat die hele skepping met homself omgetrek het, en dat die Gees van God weer oor die waters moes sweef, en dat God moes sê: “Laat daar lig wees”, en in sy ses skeppingsdae, die plante en die diere geskape en uiteindelik weer ‘n mens op die aarde gesit het.  Ons sal daarby kom.

2 Petrus 3:5-6;

5          Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en ‘n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God,

6          waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het.

Weer daardie wêreld wat van lankal af was, wat hulle vergeet het.  God het dit nie geskape om woes - (Hebreeus “TOHO”) te wees nie en leeg - (Hebreeus “BOHU”).

2 Petrus 3:7;

Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as ‘n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense.

Ek wil maar net ‘n bietjie vooruitloop.  Ek wil vir u sê en wys, en ek het alreeds vir u die aanduidings gegee, dat dieselfde lot ons op hierdie tydstip bedreig as wat daardie eerste wêreld van Gén. 1:1, bedreig het en dat dit ook gaan gebeur tensy daar ‘n Goddelike ingryping kom.

Die Here Jesus sê in sy profetiese rede in:

Matthéüs 24:22;

En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; - - - - - -

(Dit beteken geen mens, geen dier, niks tensy daardie dae verkort word nie),

- - - - maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

As u nou God se woord ondersoek, neem net ‘n goeie konkordansie liewe toehoorder, u sal vind dat, daardie uitverkorenes nie die gereddes is nie.  As dit die gereddes is, en soos geleer word dat die gereddes weggeraap gaan word, wat maak dit saak.  Laat die atoombomme die wêreld verwoes,  die gereddes is mos in die hemel!!!

Waarvoor moet die dae dan verkort word ter wille van die uitverkorenes as hulle die gereddes is? Hulle is dan in die hemel.  Die hemel, en ek sê dit nie ligsinnig nie, God ken my hart, as die gereddes in die hemel bedreig word is die hemel maar ‘n baie onveilige plek; dan gaan ek eendag nie baie veilig in die hemel voel nie.

Nee, as u net God se woord ondersoek dan sal u sien daar is net een groep mense wat uitverkorenes genoem word en dit is God se Israel volk, waarvan u en ek ‘n deel is.  Die dae gaan verkort word ter wille van ons.  Ter wille van God se volk, anders gaan ons almal uitgewis word en dit is wat die plan is.

Dit is wat vandag op die spel is, op twee maniere: Die Kommuniste, eintlik agter hulle sit die Illuminati wat eintlik soos ek nog vir u sal wys die werklike Satansaad  en gevalle engelesaad is wat vandag weer op aarde in mense voortleef.  Hulle doen sulke bonatuurlike dinge, geen mens het daardie breinkrag en daardie vermoë om hierdie dinge te doen nie, dat hulle doel is, as hulle nie kan slaag op enige ander manier nie, dan sal hulle hierdie aarde uitwis.

Hulle het egter ‘n tweede doel en dit is wat hulle stukrag gee.  Hulle kan hierdie uitverkorenes, vir u en vir my uitroei sonder om die aarde te verwoes, en dit is deur ons bloed te vermeng.

Daarom is die aanslag op Suid-Afrika oor ons apartheidsbeleid so gekonsentreerd.  Hoekom is daar nooit bekommernis as die Zulu of die Xhosa of die Wambo sy bloed suiwer wil hou nie? Die wêreld het nog nooit daaroor geraas en geskree nie.

Die wêreld het nog nooit geraas en geskree as die Jood, en dit is algemeen bekend dat die Jood homself by homself hou, en dat dit ‘n verskriklike ding onder die Jode is as ‘n Jood met ‘n sogenaamde “gentile” of ‘n “goyim” (d.i. nie-Jood) trou, wat natuurlik ‘n dier of “cattle” vir die Jode beteken en dit is ons, in hulle oë.  Die wêreld het nog nooit daaroor geraas omdat die Jood sê hy hou homself Joods nie.  Dit word eintlik aangeprys.

I

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533