new-top-banner-english

Die Israel Waarheid

E-Boek: Die Israel Waarheid -TV 0nderhoud

ONDERHOUDSVRAE.

 

01. Pastoor, vertel my wat is die Israelvisie?

02. Wat is die Israelvisie en geloof van vandag? …

03. Wie het eerste met u oor hierdie boodskap gepraat en wie het u die kruis daarvoor gegee?

04. Is die Israelvisie dus ‘n Kerk?

05. Is dit soortgelyk aan enige ander kerk- of godsdiensgroep?

06. ‘n Mens kan tog sekerlik nie die geestelike aspek daarvan heeltemal verontagsaam nie?

07. Glo u dat u ‘n spreekbuis van God is?

08. Hoe het die Israelvisie ontstaan soos dit nou is?

09. Waarom is hierdie Israelvisie so eksklusief?

10. Hoe reageer u teen weerstand teen die Israelvisie?

11. Glo u dat hulle verkeerd is?

12. In watter opsig?

13. T.o.v. die “Verlore tien stamme”.  Wie is hulle en waar is hulle nou?

14. Is hierdie verlore stamme ook deel van Israel?

15. Waar pas ander nasionaliteite by die prentjie in?

16. Wat beteken dit werklik om “Wedergebore” te word?

17. Kan ‘n mens ‘n waaragtige seun of dogter van God wees?

18. Hoe en wanneer sal hierdie “Verlore Stamme” in hulle Beloofde Land kom?

19. Hoe reageer u t.o.v. die “Joodsheid” van Jesus self?

20. U het pas gesê dat Jesus nie uit ‘n aardse vader is nie?

21. Maar Jesus het in ‘n Joodse familie grootgeword?

22. Hoe kan u die identiteit en opvoeding verdiskonteer?

23. Hoe belangrik is ras in God se oë?

24. Wie is u Naaste?

25. Wat en waar is die Beloofde Land geleë?

26. Wat dink u is nou die grootste probleem t.o.v. waar Israel hulle nou bevind?

27. Oorweeg u ander nasies ook?

28. Wat van die ander Nasionaliteite in die Beloofde Land?

29. U opinie van De Wet Kritzinger en Eddie von Maltitz?

30. Maar basies glo hulle in u lering?

31. Is hulle met u geaffilieer?

32. Het u onskuldige bloed aan u hande?

33. Wat van mense wat hulleself as “Israelvisie” bestempel?

34. Sou u sê Nasionaliteit is belangriker as “wedergeboorte”?

35. Sal swartmense, Sjinese, ens. Uitverkore kinders van God word?

36. Maak dit ‘n verskil of u hemel toe kan gaan of nie?

 


Onderhoud met Pastoor F.W.C. Neser op 5 Junie 2003.

(Uitgesaai op 22 Junie 2003 om 13h30 op “Crux” TV 1)

 

Pastoor Neser:

Onse Hemelse Vader, ons kom na U in die Naam van ons Here Jesus Christus, en ons vra vir U leiding.  Ons glo HERE, dat ons in baie belangrike tye leef en daarom bid ons dat wat vanoggend gespreek sal word tot U eer sal wees en vir u mense daarbuite waarvan U woord verklaar: “My mense gaan ten gronde weens gebrek aan kennis”.  U sê ook in U woord dat ons die waarheid sal ken en die waarheid sal ons vrymaak.  Gee Heer dat ons in hierdie oggend as U nederige instrumente U nie sal faal nie.  In Jesus Naam. Amen.

 

Onderhoudvrae:

Vraag 1. 

Pastoor, sê vir my wat is hierdie Israelvisie?

Antwoord:

Eerstens is die woord “Israelvisie” ‘n verkeerde benaming.   Dit behoort die “Israelwaarheid” te wees. 

Kortliks is dit: 

Ons glo dat God ‘n spesifieke ras benoem het waardeur Hy Homself aan hierdie wêreld wil openbaar.  Wanneer ons kyk na die wêreld is dit nie ‘n mooi prentjie nie.  Soos ek hierdie wêreld huidig sien, is dit definitief nie tot die eer van God nie.  Daar is haat, oorloë, terrorisme en siektes.  Aaklige siektes ten spyte van ons wonderlike mediese kennis - en die wêreld word by die dag sieker.  Ons bou groter hospitale en die siektes word net meer.  Terwyl ons nog veg teen Vigs, het ons “Sars” en so gaan dit voort.  Dit is nie hoe God hierdie wêreld  geskape het nie.  Toe Hy dit voltooi het, het Hy daarna gekyk en gesien dat dit goed was.  Dit was nie God se voorneme dat daar siekte, haat, moord, ens. sou wees nie.

Hy het die mens ‘n vrye wil gegee, ons heersers gemaak. As ‘n mens dus sy vrye wil en heerskappy wil handhaaf moet hy ook die verantwoordelikheid aanvaar, want vir elke voorreg is daar ‘n gelyke mate verantwoordelikheid daaraan verbonde.  En nou het die wêreld homself in die gemors laat beland deur ongehoorsaamheid.

Sal God die Almagtige Skepper (en ek vra eerbiediglik Sy seën), nou sy hande in die lug gooi en sê:  “Ag, dit was ‘n mislukking!”  Gaan Hy dit so los?  Wat gaan van hierdie wêreld word?  Gaan ons onsself vernietig?  Want dit is waarop ons afstuur.  Nee! God het vir ons ‘n weg gemaak.

Hy het ‘n spesifieke persoon gekies en daardie persoon se naam was Abram.  Hy het hom uit sy plek uitgeroep en vir hom gesê: “In jou en jou saad sal al die families van die aarde geseënd wees.”  Uit Abraham is Isak gebore en uit Isak, Jakob.  Hierdie beloftes en verbintenisse is van die een na die volgende oorgedra.  Toe het God met Abraham, Isak en Jakob (hierdie punt is van kardinale belang!) ‘n EWIGDURENDE,ONHERROEPLIKE en ONVERANDERBARE verbond aangegaan.

Hy het sy wette aan hulle gegee en Hy het vir hulle gesê:  As julle volgens hierdie wette leef, sal dit met julle goed gaan.  Daar sal geen siektes en geen kwale tussen julle vee of julle troppe voorkom nie en daar sal geen plae julle oeste tref en daar sal geen siektes wees nie, mits julle My stem gehoorsaam”.

Deur Jakob is die twaalf stamme gebore en hierdie twaalf stamme is die wêreld ingestuur.  Ek kan dit sien, soos ‘n ligstraal die duister in ‘n donker vertrek deurdring en die stof blootlê.

Toe het Hy vir hulle gesê:  “Leef nou volgens my wette sodat die wêreld kan sien dat julle ‘n anderse volk is.  Geen siektes; geen oorloë, geen gebrek, geen hongersnood, aangesien dié daarbuite, die ander nasies, sal al hierdie dinge moet verduur.  Die Bybel tref dan verder ‘n breë onderskeid wat baie belangrik is en dit is dat God homself, die God van Abraham, Isak en Jakob noem.  Die volk met wie Hy sy verbond gemaak het.  Hy noem Homself nie die God van enige ander groep nasies nie, maar slegs van hierdie nasie met wie Hy ‘n ewigdurende verbond gesluit het.  God het gesê dat wanneer hy hulle seën, die ander nasies na hulle toe sal kom.  Dit is My voorneme en hulle sal agterkom dat julle n’ anderse volk is, en dat al julle omstandighede anders is.  Hulle sal dan na julle toe kom en vra:  “Waarom?”  Julle sal dan vir hulle kan sê:  “Omdat ons God die Lewende God is!  Julle gode is afgode, boomstompe, klippe, die son, die maan en die sterre.  Ons God het al daardie dinge wat julle aanbid, gemaak.  Hulle het geen lewe in hulleself nie.  Ek is die enigste een wat lewe in Myself het!  Op dié manier sal daardie volke, as hulle sal glo, ook na My toe kom.  Daardeur sal die wêreld gered en losgekoop word. 

Ongelukkig het hierdie nasie ook nie God gehoorsaam nie.  Hulle het die “weg van die heidene” gevolg, soos die Bybel dit noem, instede van God se weg.  Natuurlik moes hulle toe dieselfde gevolge dra.  Die Bybel sê die loon van die sonde is die dood.

Miskien moet ek dit ook nog byvoeg:

Die Bybel sê dat die hemele die handewerk van God verklaar.  Die enigste manier wat ons as mense die volmaaktheid van God sal kan sien, is in God se heelal, as ons na die hemel opkyk.  Die son byvoorbeeld kom op en gaan onder op dieselfde tyd soos honderde en duisende jare gelede en sal so voortgaan.  So ook die maan en die sterre, die getye van die oseane, omdat in daardie, die mensehand nie instaat was om te kon inmeng nie.  Dit is die enigste volmaaktheid wat ons nog kan waarneem. 

Vraag 2. 

Wat is die “Israelvisie” en mening van vandag?

Antwoord: 

Ek gaan miskien met ‘n ompad, maar ek kom daarby.

Die mens is die kroon van God se skepping.  Dit is soos God met my as ‘n klein seuntjie begin het.  Ek was sedert my kindsdae lief vir die Bybel en kon hierdie dinge sien.  Ek blaas nie my eie beul nie, ek is baie onvolmaak.  In elk geval, ek het ‘n sensitiewe gees.  Ek voel dinge diep en ek wil antwoorde hê.

Ons is die kroon van God se skepping en behoort as mense, die glorie van God, selfs meer as die son, maan en die sterre, te weerspieël.  Wat het verkeerd geloop? Alles het verkeerd gegaan omdat God ons ‘n vrye wil gegee het en ons het besluit om ongehoorsaam te wees.  So het God gekom en Abraham, Isak en Jakob gekies en daarna die twaalf stamme, en hierdie verantwoordelikheid aan hulle oorgedra en aan geen ander nasie nie, net aan hierdie nasie, om ‘n diensvolk te wees.  Eerstens, om die glorie van God te openbaar en tweedens vir die versoening van die mensdom.  Uit hierdie ras sou die Verlosser, die Here Jesus Christus, kom.  Hy was eintlik aan Eva belowe kort na die val.  God het gesê dit sal haar saad wees wat die slang se kop sal vermorsel.  Aan hierdie ras is die oordraging en voortplanting van die Saad wat in die volheid van die tyd sou kom, nl. Jesus Christus, toevertrou.

So, hierdie nasie was ongehoorsaam en het in twee opgebreek, en dit is waar die Israelwaarheid inkom.  Die een gedeelte is genoem die “Huis van Juda” wat die Benjaminiete ingesluit het, en die ander tien stamme is genoem die “Huis van Israel”.  Beide was ongehoorsaam en is in gevangenskap weggevoer.  MAAR GOD HET NIE SY VERBOND METHULLE VERBREEK NIE.  Hy sou die wêreld deur geen ander ras verlos nie.

Ons in die “Israelwaarheid” glo dat ons kan bewys (soos verwys in my boek “Die Verlore Tien Stamme van Israel”) uit argeologie, uit die geskiedenis en grootliks deur bewyse uit die Bybel self, dat die Anglo-Saksiese, Keltiese, Germaanse en aanverwante nasies, dit is die blanke nasies wat hulle in die Westelike en Noordwestelike Europa gevestig het, wie die fisiese afstammelinge is van daardie tien stamme, bekend as die “Verlore Tien Stamme”.

God het nêrens sy verbond herroep nie en as ‘n kind het ek myself afgevra:  “Waar is hierdie mense?”  God het ‘n EWIGDURENDE VERBOND met hulle gemaak en as God dan die verbond met hulle verbreek het, hoe kan ek só ‘n God glo?  Watter van al die rasse is hulle dan vandag?  Swart? Geel? Wit?  Wie was hulle in die Bybel se tyd?  Hulle kon nie net verdwyn het nie; onder watter ander naam is hulle vandag bekend?  Die blankes was die enigstes wat die Christelike geloof oorgedra het; wat sendelinge uitgestuur het en al die Bybels gedruk het.  Al ons getuienis van die Lewende God kom van die blankes, en wie is hulle?  Die “Israelwaarheid” onthul en ons glo, dat ons mense daardie verantwoordelikheid dra.

Vraag 3. 

Wie het die eerste keer met u oor hierdie boodskap gepraat?

Wie het die kruis aan u gegee?

Antwoord: 

Ek is gebore in 1918, reg aan die einde van die eerste wêreld oorlog.  Spoedig daarna, in 1929, het die groot finansiële ineenstorting gekom, die Groot Depressie, waarvan die jongmense van vandag, net kan lees.  Daar was eenvoudig net geen geld nie.  My vader was ‘n boer en ‘n sieklike man en meeste van ons mense was arm.  Die oorlog het so pas geëindig en dan was daar ook die Rebellie van 1914 wat veral die Afrikaner verder verarm het.  Hierdie dinge het my diep getref en dan lees ek in die Bybel van God se beloftes vir welvaart, gesondheid, rykdom en welgesteldheid in alle opsigte.  En al wat ek rondom ons kon sien was ellende. 

Terloops wil ek net meld dat ons in die Vrystaat die woord “besoedeling” toe nog nie eers geken het nie.  Die lug daar was skoon en helder.  By volmaan kon jy jou Bybel, by maanlig lees.  Die maan het so majestueus deur die lug geseil in al sy glorie dat dit asemrowend was.  Dit maak so n’ diep indruk, dit is ontsaglik, dit is so pragtig! As ‘n klein seuntjie het ek my vader se hand geneem en uitgeroep:  “Pappa, kom kyk net hoe perfek is dit!”  Tye kan bepaal word deur: - die vasgestelde opkoms en ondergang van die maan te bereken. 

Wanneer ons ou muurhorlosie gaan staan het, is dit reggestel na die sonsopkoms en sonsondergang, aan die hand van tabelle waarvolgens die korrekte tyd bereken word volgens vasgestelde wette.  Die hemele gehoorsaam nougeset die wette van God.  Daarom is hulle so ‘n verwesenliking van die heerlikheid van God.  Kyk dan net hoe swoeg die aarde!

Kort na 1929, toe ek 11 jaar oud was (‘n elfjarige kan nogal diep dink), was dit die groot droogte van 1933, waarvan hierdie geslag ook net van kan lees!  Dit was ‘n verskriklike tyd in ons land, ek sal nie daarop uitbrei nie, maar dit het ontsettende politieke reperkussies gehad.  Die Verenigde Party, die Nasionale Party en dies meer, het hul impak op ons politiek gemaak teen die agtergrond van die stryd vir blank en nie-blanke integrasie.  Dit sal u aanspreek en waar sal u antwoorde vind?  Slegs in die woord van God en dit is hoe die HERE met my gepraat het.

Vraag 4. 

Is die Israelvisie dus ‘n kerk?

Antwoord:

Nee, dit is nie ‘n kerk nie.

Vraag 5. 

Is dit gelykvormig aan enige ander kerk of godsdienstige groep?

Antwoord:

Nee.  Ek sal u vertel waar die verskil inkom.  God se verbond is met die regte Israeliete, soos ek verduidelik het.  Verskoon my as ek onbeskaamd klink, maar ons mense gaan ten gronde weens gebrek aan kennis en ek blameer grootliks die kerk daarvoor, wie se verantwoordelikheid dit is om die mense God se woord te leer.  Omdat ons God se roeping verloor het en die verbond met Israel, het ons die helfte van die waarheid van die Bybel verloor, omdat die kerk, nou van die “kerk”, die nuwe Israel maak. 

Hulle sê, ons is nou God se verbondsvolk!.  Dit is nie die waarheid nie en hulle kan my nie n’ enkele Skrif wys waardeur dit bewys kan word nie.  Jou “wedergeboorte” verander nie jou nasionaliteit nie.  ‘n Engelsman bly ‘n Engelsman, ‘n Duitser ‘n Duitser en ‘n Zulu ‘n Zulu.  Nee, die werklike kerk, die Ekklesia (dit is wat ons onsself noem), is die liggaam van Christus.  Die kerk is Sy uitverkore mense wat waarlik op Sy roepstem geantwoord het. 

Ekklesia is die Grieks vir kerk.  Waar u ookal die woord “kerk” in ons Bybels vind, is dit afgelei van die Griekse woord “Ekklesia”. 

“Ekklesia” is saamgestel uit twee woorde: - “Ek” en “Kaleo”.  

“Ek” - beteken “vanuit” en “kaleo” - beteken “roep bymekaar”. 

Die werklike kerk is dié wat bymekaargeroep is uit die wêreld uit.  Die benaming “kerk” het vandag ‘n baie veralgemeende term geword waar “kerk” in werklikheid ‘n baie spesiale betekenis het.

Vraag 6. 

Maar ‘n mens kan tog sekerlik nie die geestelike aspek geheel en al ignoreer nie?

Antwoord:

Tot dusver het die hele bespreking gegaan oor geestelike aspekte soos God se roeping en uitbeelding van die heerlikheid van God.  Dit is die ander punt en ek is bly dat u dit gemeld het.  Weereens fouteer die kerk hier.  Op hierdie einste punt het hul prediking afgedraai en wat ek noem “homosentries” geword, waar dit “teosentries” moet wees.  Die evangelie prediking van vandag wentel om (soos in ‘n neutedop); “Hoe kan ek gered word? Hoe kan ek in die hemel kom? Hoe kan ek my huwelik red?  Hoe kan ek my finansiële probleme oplos? 

Ek!… Ek! … Mens! … Mens! …

Ek het in die Nederduitse Gereformeerde Kerk grootgeword en ek dank die HERE vir wat ek daar geleer het.  In die algemeen is daar baie wonderlike dinge in die kerk.  Ek minag dit nie, maar dit is nie voldoende nie.  Waar is die HEERLIKHEID VAN GOD?  Dit is wat my as ‘n kind verwar het.  Ek glo dat ek die antwoord deur God ontvang het, want dit kon nie deur natuurlike talent ontstaan het nie.  God moes met my gespreek het.  Ek het gesê:  “HERE, ek sien nêrens U heerlikheid nie?  Die hemele verklaar U heerlikheid, maar ons as mens sien nie die HEERLIKHEID VANGOD in ons regering (watter politieke filosofie ookal aangehang word) of in die kerkprediking nie.  Die wêreld peil stelselmatig op vernietiging af en te oordeel aan die prediking is God heeltemal onbewus daarvan.  Hulle enigste doelwit skyn te wees hoe om ons in die hemel te kry!  Die hoofdoelwit van die Bybel is egter die VERHEERLIKING VAN GOD!

Die Westminster Belydenis, wat die belydenis van die hoofstroom kerke is, is om “God te verheerlik en jou in Hom vir ewig te verheug”.  Maar hulle lewe nie volgens daardie belydenis nie.  Die wêreld word nie geleer hoe om hulleself te regeer nie en dit word oorgelaat aan die filosofieë van die politieke partye:  Kommunisme, Kapitalisme, Nazisme, en wat dit ook al mag wees!  Dit is hoe die MENS SELF besluit het om die wêreld te regeer en hy stuur dit op vernietiging af.  Selfs deur ons wonderlike demokrasie en kapitalisme.

Hierdie mag miskien ‘n sensitiewe punt aanraak, maar ons praat terwille van die waarheid.  Selfs ons veel aangeprese demokrasie is nie God se sisteem nie.  God het nooit gesê die “meerderheid” of selfs die “gepeupel” moet heers nie.  Hy het altyd die klein groepie gekies, die individu, aan wie Hy die kennis, die bevoegdheid en die vermoë gegee het om die weg te lei.  Die meerderheid het nog nooit die mens in die regte rigting gelei nie.  Dit is die verskil in die “Israelvisie” en die kerke se standpunte.

‘n Mens hoor selde in die kerke ‘n preek geneem uit die Profete.  Wanneer laas het u, u prediker uit die Profete hoor preek?  Vir alle doeleindes en voorneme kan hulle uit die Bybel uitgeskeur word, want hulle word eenvoudig oorgeslaan.  En tog, as u na die Profete kyk, sal u vind dat daar meer profesieë oor die tweede koms van Christus is, as in die Nuwe Testament.  Die profete het ‘n heerlike visie gehad van die toekoms en ons huidige tyd.  Ek glo dat as ons hierdie kritiese tydperk in wêreld geskiedenis sou ontleed, sou ons ontdek watter geweldige Goddelike gebeure spoedig op ons wag.

Vraag 7. 

Glo u dat u ‘n mondstuk van God is? 

Soos die profete die mondstuk van God was, glo u dat u die mondstuk van God vir vandag is?  Die profete van die Ou Testament het namens God gepraat.  Glo u dit van uself dat u die mondstuk van God is?

Antwoord:

Ek eien niks vir myself toe nie.  God het sy profete van die Bybel gehad en wat hulle verkondig het, was genoeg.  Ons behoort hulle getrou te verkondig.

Vraag 8. 

Hoe het die Israelvisie begin - soos dit nou is?

Antwoord:

Meer of min daar om en by 1850.  Sommige mense, veral in Engeland, wat gesien het dat die Britse nasie die beloftes van God ontvang wat vir die eindtyd aan Israel voorspel is.  Hulle was ‘n Christen volk, hulle was ‘n Sending volk en hulle het die evangelie na die vier uithoeke van die wêreld versprei.  Hulle het al die Bybels en al sy literatuur gedruk.  As julle gaan na die Vreemde Velde en die grafstene besigtig van diegene wat vir die evangelie gesterf het, sal u vind dat die meeste uit die Engelssprekende wêreld; ‘n paar Duitsers, ‘n paar Hollanders, maar meesal Engelse, kom.  Dit was ook die Engelssprekende volk wat die beskawing dwarsoor die wêreld geneem het.  Dit is waar dit begin het.  Soos met enige iets anders, maak ‘n mens foute en ons maak nog steeds foute. As jy nie wil fouteer nie, doen dan niks!

Vraag 9. 

Waarom is die Israelvisie so eksklusief?

Antwoord:

Omdat God ‘n spesiale groep mense gekies het.  Hierdie opdrag is aan geen ander groep mense gegee nie.  Jesaja sê:  Die volk wat ek vir My geformeer het, hulle sal my lof verkondig”.  Nou kan u maar vandag enigiemand vra ons Swart volk of enige ander volk, wie u wil, “By wie het u van die Here Jesus gehoor of dat daar ‘n God in die hemel is, die Skepper van hemel en aarde.”  Van die blanke nasies!  Daarom sê ek, selfs aan nie-blankes:  “As u na hierdie evangelie nader getrek is, moet u God vir die blanke bedank.  En as u die waarheid hiervan werklik besef, sal u saam met my die blanke se identiteit probeer behou en dit nie probeer vernietig nie.  Omdat, as daar nie blankes was nie, sou u nie die evangelie van die Here Jesus Christus gehoor het nie.  Indien hierdie wêreld nog vir baie geslagte sou bestaan, terwyl die blanke uit die wêreld geneem is, sal die evangelie saam met hom sterf omdat hy deur God bestem is om sy instrument te wees vir die verkondiging van Sy heerlikheid.

Vraag 10. 

Wat is u reaksie op teenstand teen die Israelvisie?

Wat sal u reaksie wees teen n’ Afrikaner of blankes wie die Israelvisie opponeer?

Antwoord:

Daar is baie van hulle.  Ek voel jammer daaroor, maar ek bid dat die HERE hulle oë sal open.

Vraag 11. 

Glo u dat hulle verkeerd is? 

Wat dink u dus moet ‘n verwysingspunt van die Christen wees ten opsigte van reg of verkeerd?  Wat moet as maatstaf gebruik word om tussen reg en verkeerd te kies?

Antwoord:

Die waarheid, nl. God se woord.  Jesus het gesê: “Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak.”  In Sy Hoëpriesterlike gebed in Johannes 17, het Jesus gesê:  u woord is die waarheid en hiervan kan ek uit ondervinding getuig.  In my biblioteek is daar allerhande boeke, sommige van hulle kan u in die hel laat beland!  Dit is hoe ek gesoek het en ek het ver en wyd gesoek.  Dit was ‘n lang stryd omdat ek in alle opregtheid die WAARHEID wou weet.  Mense vra gewoonlik:  “wie is reg?” n’ Persoon moet eerder nie vra:  “wie is reg?”nie, maar “wat is reg?” want daar is ongetwyfeld net een regte weg. 

Jesus het gesê:  Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe.  Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.”  Soos Jesus na die aarde toe gekom het om die Vader te verheerlik, so het Hy dit aan ons oorgedra om Hom in die krag van die Heilige Gees te verheerlik.

Ek merk een van u vrae is:  “As Ek verhoog word, sal Ek alle mense na my toe trek” . (“If I be lifted up, I will draw all men unto Me.”) . 

U ken seker die koortjie?

“Lift Jesus higher,

Lift Jesus higher,

Lift Him up for the world to see”.

Wel, kom laat ons dit doen!

Vraag 12. 

In watter opsig?

Antwoord:

In alle opsigte!  God beheer elke fase van die lewe.  U kan so geestelik wees as u wil, U kan so geestelik wees soos wat u verkies, U kan Hallelujas sing en wonderlike sessies van aanbidding van God hê, maar jy moet voedsel hê om te eet.  Voedsel moet op een of ander manier verkry word en God het ons die wette daarvoor gegee.  Die Bybel vertel ook vir ons hoe om ons grond te bewerk en hoe om ons oeste in te samel, maar nou het ons so “geestelik” geword dat mens amper kan sê: “Ons het van geen aardse nut geword nie”.

God vertel selfs vir ons wat om te eet.  Watter voedsel ons moet eet en wat om nie te eet nie.  Ons mag nou miskien op sommige mense se tone trap, maar ons is hier om die waarheid te verkondig.  Die Bybel verbied byvoorbeeld ten strengste die eet van varkvleis en enigiets afkomstig van die vark.  Hy is gemaak om ‘n aasvreter te wees en sy verteringstelsel verskil totaal van die van skoon diere.  Niks wat van die vark afkomstig is, behoort geëet te word nie.  As u dit eet sal u op die lange duur die gevolge daarvan dra.  Vele van ons siektes het hul oorsprong in ongehoorsaamheid aan God se voedsel voorskrifte.  God se wette oorvleuel elke aspek van ons lewens.

Vraag 13. 

Om terug te kom na die “Verlore Tien Stamme”. 

Wie is hulle en waar is hulle nou?

Antwoord:

Soos reeds genoem, is hulle in Europa.  Die Anglo-Saksiese, Keltiese en verwante Germaanse nasies.  Rofweg gesproke, die wit nasies.  Ek weet dat ons die HERE al baie teleurgestel het in baie opsigte.  Dit maak my hartseer en hierdie Israelwaarheid maak my nederig, want dit laat my besef van my geweldige verantwoordelikheid.  God het getuies op aarde gekies en gesê:  “Julle het Ek vir myself geformeer, julle sal my lof verkondig.” God verander nie. Die beloftes en roeping van God is sonder berou volgens die Bybel.   God het iemand geroep, met geweldige implikasies vir jou en my.  Ook persoonlik, as God jou geroep het en jy antwoord nie op sy roepstem nie, sal jy daarvoor verantwoordelik gehou word.  God skep nie behae daarin nie, maar God moet altyd konsekwent wees.  As God besluiteloos tussen keuses sou wees sou ons heeltemal verward gewees het.

Vraag 14. 

Die stamme wat verlore is, is hulle ook deel van Israel?

Antwoord:

Wel, hulle is nie “verlore” nie.  Die kerk het in hierdie opsig ook afgedwaal.  As u egter die Argeologie, die geskiedenis en die Bybel self raadpleeg, sal u ontdek dat hulle nie verlore is nie.  Toe hierdie Tien Stamme deur Assirië in gevangenis weggevoer is tot anderkant die Eufraat- en Tigrisriviere is hulle hervestig in Hala, Habor en die stede van Medië.  Dit is veelseggend dat dit hiervandaan is waarvandaan hulle nooit teruggekeer het nie.  Toe die Assiriërs hulle weggevoer het, het hulle hul identiteit verander en het hulle vir die geskiedenis “verlore” geraak.  Desnieteenstaande kon hulle nie vir God verlore geraak het nie, want Hy het ‘n ewigdurende verbond met hulle gemaak.  As God instaat is om ‘n ewigdurende verbond te verbreek, hoe kan ons so ‘n God vertrou en dien?  As Hy my dan ewigdurende lewe in die Here Jesus beloof, watter versekering het ek dan van my ewige bestemming?  Nee! God is onveranderlik!  Hy sê:  “Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.” (Maleági 3:6)

Ons het dieselfde verbond, dieselfde opdrag en dieselfde verantwoordelikheid en tensy ons ontwaak as ‘n Westerse nasie wat die afstammelinge is van daardie verlore stamme, is daar geen hoop vir die wêreld nie, want dit is die enigste manier wat God daargestel het om die wêreld te red.  Hierdie volk moet hulle Verlosser aanneem, Hom kroon as Koning (Halleluja!) en aan die wêreld die heerlikheid van God toon.

Vraag 15. 

Waar pas ander nasionaliteite in die prentjie in? 

Ons weet nou van die “Verlore Stamme”.  Wat van die ander nasionaliteite?

Antwoord:

God het vir sy hele skepping voorsiening gemaak.  Ek weet nie presies hoé nie, maar ek weet Hy is ‘n regverdige God.  Wat is die fokuspunt vandag?  Die Westerse nasies kyk van hulleself af weg en is gefokus op sendingwerk in die heidense wêreld.  Hierdie ander nasies mag dit heel moontlik as astrantheid beskou en vra: ”Wil julle wit mense ons evangeliseer, maar julle is dan erger as ons?”.   Ek is beskaamd oor die wit mense se agteruitgang.  Ons behoort in majesteit te wandel.  Ons blink uit in kennis om dienaars te wees. 

Neem nou enige van ons begaafde mense; advokate, dokters, ens, wat hulle talent misbruik en superieur voel.  Hy dink: “Wel, ek is nou ‘n groot Dokter!”  Hy weet waarvan hy praat en die pasiënt het geen seggenskap in die saak nie.  Maar as so ‘n dokter egter nie sy werk ordentlik doen nie en ook sy pasiënt nie met respek behandel nie, is hy meer verdienstelik vir skande as vir ‘n minder begaafde persoon.

Hoe meer God aan jou gee, soveel te meer word jy voor verantwoordelik gehou, en is veral toepaslik op die blanke.  Ons is ‘n begaafde ras, ander mag met my verskil.  Waar kom jou kundigheid vandaan?  Dit kom van die blanke ras!  Die blankes het die lande ontwikkel.  Toe die witman na hierdie land toe gekom het, dit mag miskien die nie-blankes aanstoot gee - ek sê dit in ‘n goeie gees, het hulle nog nie eens die wiel geken nie. 

Ons het die Spoorweë gebou, tereg met hulle arbeid, maar met ons toesig en opleiding.  So ook het ons die telegraaf installasies en ander ontwikkelings gebou, ens.  Ek beweer byvoorbeeld, dat as jy die witman uit Afrika sou neem, dit sou wees asof jy die enjin uit jou motorkar haal.  Die witman is die dryfveer en as sulks behoort hy ondersteun en gerespekteer te word.   Maar ons is self onbewus ten opsigte van wat ek vanoggend sê en dit is waarom ons nie ons verantwoordelikheid nakom nie.

Vraag 16. 

Wat beteken dit werklik om “wedergebore” te word? 

U het vroeër van “wedergeboorte” gepraat en genoem dat dit ‘n geestelike iets is, maar die nasionaliteit van daardie persoon verander nie en die ras verander nie.  Wat  beteken “wedergeboorte” dan werklik?

Antwoord:

Om weer gebore te word?  Wel, die Bybel sê:  Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.”  As ek aan die volle doelwit daarvan wil beantwoord, beteken dit eerstens dat ek nou die heerlikheid van God meer as ooit tevore sal soek voordat ek aan die wêreld ‘n volle openbaring sal bied van die doel van die Allerhoogste. (Hou in gedagte waar ons vertrekpunt is.)

Ons beginpunt is toe God die aarde gemaak het.  God het gesien dat alles wat Hy gemaak het baie goed was.  Nou, gaan God nie alles herstel nie?  Die Bybel praat van die herstel van alle dinge.  Die prent sal dus nie voltooi wees voordat die aarde tot sy Eden se glorie herstel is waar elke vloek verwyder is en die laaste vyand, die dood, vernietig is nie.  Slegs dan sal hierdie wêreld begin funksioneer volgens God se oorspronklike opset. 

Die mens het deur sy ongehoorsaamheid hierdie ongelukkige ontwrigting van God se plan veroorsaak.  Daarom is een van die grootste gevolge elke keer wanneer ons ongehoorsaam aan God is, dat ons die kontinuïteit van God se plan onderbreek.  Wat dit ookal mag wees, is dit ‘n deel van die algehele ongehoorsaamheid wat God se doelwit bederf het.

Vraag 17. 

Kan ‘n mens ‘n opregte seun of dogter van God wees? 

Kan u dus ‘n opregte seun of dogter van God wees selfs wanneer u nie deel is van die Israelwaarheid of van sy volk nie?

Antwoord:

Ons kan nie aan God voorskryf nie.  Soos ek dit sien moes God iewers begin en Hy het by Abraham, Isak en Jakob begin en met hulle ‘n verbond gemaak.  Hy het sy verbond met hierdie spesifieke volk gemaak.  Wanneer ons as God se Israel Volk terugkom, eers dan sal ons God se doelwitte verwesenlik en sal God sy deel nakom.  Daar is baie onderling verbonde en aangeleenthede wat vir eers teveel tyd in beslag sal neem, byvoorbeeld, die onkruid tussen die koring.

Ek laat daardie dinge wat vir my nog dowwe areas is, aan God oor.  God het sy liefde vir ons betoon deur sy Seun aan die kruis vir ons te laat sterf omdat Hy ons liefhet.  Daarom kan ons Hom vertrou om sy doel te vervul met elkeen en op sy eie manier wat vir ons almal “veilig” sal wees.

Vraag 18. 

Hoe en wanneer sal hierdie “Verlore Stamme” in hulle beloofde land kom?

Antwoord:

Ja, die Bybel is baie beslis oor die aangeleentheid.  Dit sê vir ons God sal sy Israel Volk terugneem na die land van hulle vaders.  Ons sien vandag dat die Jode hierdie belofte opeis.  Dit is ‘n ander kommerwekkende gebeurtenis.

Die benaming “Jood” is afgelei van Juda (vierde seun van Jakob) wat tesame met die stam van Benjamin bekend geword het as die “Huis van Juda” in teenstelling met die ander Tien Stamme wat as die “Huis van Israel” bekend geword het.  Hulle het egter met verloop van tyd baie vreemde elemente geabsorbeer.  Soveel so dat daar vandag nie ‘n druppel Israelbloed in 9/10 van die hedendaagse Jode se are is nie, aldus die Joodse Outoriteite. 

Huidig is hierdie ‘n geweldige groot brandpunt in die wêreldtoestand waar die toe-eiening van Palestina tussen die Jode vs. Arabiere ‘n baie sensitiewe punt is.  ‘n Mens kan amper sê dit het die afgelope oorlog in Irak aangevuur.  Deur hulle eie erkentenis het mnr. Bush gesê hulle het Irak aangeval omdat hulle ‘n bedreiging vir Israel was, of, om presies te wees, vir die huidige bevolking in Israel wat ek nie “Israeliete” sou noem nie, omdat hulle nie geregtig is op die benaming “Israel” nie.  Slegs die “Tien Stamme” is op daardie benaming geregtig.

Toe Jakob die seuns van Josef geseën het (onthou hy het sy hande gekruis), het hy gesê:  “Laat my naam op hulle wees”. By Jabok is Jakob se naam verander na ISRAEL.  Die kerk ignoreer gewoonlik hierdie dinge terwyl dit die hoeksteen van ons fondasie is.

Vraag 19. 

Wat is u reaksie op die Joodsheid van Jesus self? 

U skyn die Jode en hulle aanspraak te verwerp?

Antwoord:

Jesus was nie ‘n Jood nie.  Jesus was die Seun van God.  ‘n Mens verkry sy nasionaliteit van sy vader af.  En, Jesus het nie ‘n aardse vader gehad nie.  Op grond daarvan was Hy nie ‘n Jood nie.  Tweedens het die “Huis van Juda” ‘n ander onderafdeling gehad naamlik die “Huis van Dawid”.

Vraag 20. 

U het pas gesê dat Jesus nie uit ‘n aardse vader was nie?

Antwoord:

Onthou, Hy was beide God en mens.  Wat Sy mensheid betref was Hy uit die geslagslyn van Dawid.  Dawid was ook nie ‘n Jood nie.  Ek weet dit klink vreemd, maar lees self die Bybel en u sal sien.  Abram was nie ‘n Jood nie;  Isak was nie ‘n Jood nie en die Israeliete in Egipte was nie Jode nie.  Tog verwys predikers gladweg na die bevryding van die Jode van die slawerny van Egipte.  Daar was geen Jode in Egipte nie.  Volgens die Bybel het hulle eers later gekom.  Dit is deurslaggewende feite wat ‘n mens moet verstaan.

Vraag 21. 

Maar Jesus het in ‘n Joodse familie grootgeword? 

Nasionaliteits gewys het dit Sy identiteit geword.  Sy ouers, sy broers en susters het die Joodse sedes gevolg soos wat dit van daardie nasionaliteit verwag is.  Alles wat Hy geleer het, was van hulle afkomstig, sy onderwys en alles.

Antwoord:

Nee.  Hy het dit van sy Vader geleer.

Vraag 22. 

Hoe kan u die identiteit en geleerdheid buite rekening laat? 

Hy het in die Tempel hulle skool bygewoon.  Hy het hulle taal gebesig.  Sy identiteit was in daardie nasionaliteit.  Hoe kan u al hierdie dinge ignoreer?

Antwoord: 

Nee, ek laat nie hierdie dinge buite rekening nie.  Hulle is nie belangrik nie.  Wat wel van belang is, is dat Hy gekom het om die wil van sy Vader te doen.  Hy het aan sy moeder gesê:  Het u nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie?”

Nou, die volgende is ‘n sensitiewe punt, maar die Bybel is sensitief en ons moet verstandig wees omtrent hierdie dinge.  Ek kan alleenlik die Bybel self aanhaal:  “Julle is van julle vader, die duiwel “ en Hy het hulle ‘n “addergeslag” genoem.  Wanneer ek preek sê ek altyd dat ons van Jesus moet leer en sy voorbeeld volg.  Hy was nooit neerhalend om te probeer verkleineer nie, nie met opset of met voorbedagte rade nie.  Dit mag verskriklik klink maar Hy het die Fariseërs genoem: “Julle addergeslag! Julle is van julle vader, die duiwel!” dit was slegs die waarheid.  Daar is steeds vandag nog ‘n geslag van adders op die aarde tussen die Jode.  Ek weet dit is dinamiet, maar dit kom uit die woord van God.

Vraag 23. 

Hoe belangrik is ras in God se oë?

Antwoord:

Baie belangrik.  Dit is duidelik in alles wat ek sovêr gesê het.  As daar nie ‘n Israel ras is nie, is daar geen evangelie nie.  Deursoek die afgelope eeue.  Wie was die nasies wat die evangelie van Christus Jesus aangeneem het?  As voorbeeld, neem die Reformasie na Martin Luther se tyd, dit is interessant om te sien waar die Reformasie begin het; in Westelike Europa. 

Nie eers in Suid Europa nie, want die bevolking van die Meditereense rasse was nie suiwer Israel nie.  Hulle het dit nie aanvaar nie en Romeinse Katolieke gebly, dit sal ook golwe veroorsaak!  Selfs storms!  Maar dit is waar.  Dit het in Wes-Europa in 1517 wortel geskiet.  Daarna het die hervorming in Engeland en Noordwes Europa posgevat en het sendelinge die evangelie begin versprei.  Hulle het ‘n nuwe vonk ontvang om hulle sending tot die verheerliking van God  te vervul.  Hulle sendelinge is uitgestuur na Afrika, Sjina en oraloor.  Baie het daarvoor met hulle lewens betaal.  Dit was nie sonder betekenis nie en het verskriklike uitwerkinge gehad wat in ‘n breër verband gesien moet word.

Vraag 24. 

Wie is u naaste? 

Kan u kommentaar lewer op “U as ‘n Christen moet u naaste liefhê.  Wie is dan u naaste?

Antwoord:

Dis ‘n goeie vraag.  Ons is so geneig om ons siening en terminologie te buig ooreenkomstig wat ons sien en ondervind.  Daar is egter net een onfeilbare en ware gids en dit is die Bybel self.  Andersins, as u afwyk van die weg, is jy op ‘n dwaling, en draai jy daarvan af beland jy in ‘n donga en ‘n slaggat.  Bly dus liewer op die hoofweg.  Volgens die Bybel is jou naaste die een wat soos jyself is.  Miskien moet ek die Skrif vir u lees:

Levítikus  19:18  Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself.  Ek is die HERE.

Ek moet die een liefhê soos myself; (lyk, is), dit is wat dit sê!. Nogtans word dit nie uitgesonder in enige ander gevoel van welwillendheid nie omdat die Bybel nie op enige plek haat of wraak voorskryf nie.  Die HERE sê dat die wraak Hom toekom.  God alleen kan wraak neem omdat Hy alleen instaat is om in waarheid te oordeel.  Niemand van ons behoort onsself te wreek nie.  Hierdie punt word dus ook verdraai en met verkeerde bedoelings toegepas.  Was dit nie vir ‘n tekort aan tyd nie, kon ek vir u vele toepaslike Skrifte aanhaal.

Vraag 25. 

Wat en waar is die Beloofde Land? 

Die Beloofde Land – wat is dit daardie, wat terugnemend gaan wees deur die “Verlore Tien Stamme”, en waar is dit?

Antwoord:

Het u “Wêreldsake nr. 2” wat ek geskryf het, gelees?  Die Beloofde land strek vanaf Egipte tot by die Eufraatrivier van Wes tot Oos, en van Egipte tot by moderne Turkye.  Daardie hele gebied is aan Israel belowe.  Wanneer Jesus terugkom sal dit ook die sentrale punt van die regering oor die hele wêreld wees.  Hy gaan Israel versamel.  Hy sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes vanuit die vier hoeke van die aarde te versamel.  Dit moet ook in aanmerking kom. 

Dit word algemeen gepreek dat die uitverkorenes al die kinders van God is - wat ‘n wanopvatting is.  Daar is net een groep mense wat uitverkies is deur God, en dit is Israel.   Ek besef dat dit woede gaan veroorsaak, maar dit is die woord van God.  Dit kan nie oorbeklemtoon word dat die uitverkiesing van Israel nie begunstiging is nie, dit is om geheel en al dienaars van God op hierdie aarde te wees.  Daar is te veel Base en te min Klase in hierdie wêreld.  Ons moet dienaars wees om van enige betekenis te wees.  Jesus het gesê:  “net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie.”

Hierdie Israel nasie is ‘n Diens Nasie.  Nogtans, vir Israel om sy bediening te vervul as God se dienaars behoort hulle nie bemoeilik of verhinderd te word nie.  Hulle het sekere talente, sekere kwalifikasies en sekere besittings nodig.  Met hierdie uitsig het God hulle van hierdie besittings voorsien en hulle met die nodige bekwaamheid toegerus.

Al ons uitvindsels het hul oorsprong in die Westerse Nasies gehad.  Die bedoeling was geensins om hulle “per sè” uitmuntende meesters van hierdie wêreld te maak vir hulle eie gewin nie, maar tot voordeel van die wêreld en ter verheerliking van God.  God sou nie ‘n wêreld kon kwytskeld waar daar aan die eenkant weelde en oorvloed en aan die anderkant hongersnood en ellende heers nie.  So,Israel se gebied sou wees van die Eufraat tot by Egipte.

Nou, soos ek reeds gesê het (verwys na my Wêreldgebeure), die Jode weet dat hulle daarop geregtig is volgens die woord van God.  Maar hulle is egter nie daarop geregtig nie omdat hulle nie die voltallige Israel is nie.  Selfs al sou elke Jood ‘n suiwer Israeliet wees, verteenwoordig hulle net twee van die twaalf stamme.  (Daarvoor het ons magtiging - verw. my boek “Die Verlore Tien Stamme van Israel”). Die Jodedom, volgens hulle hoogste gesag, bestaan uit net twee stamme.  ‘n Baie betekenisvolle punt is dat toe die Jode geskreeu het:  “Weg met Jesus! Weg met Hom!  Kruisig Hom! Ons het geen ander koning as die Keiser nie - laat Sy bloed op ons en ons kinders wees”, - was die TIEN STAMME NIE TEENWOORDIGNIE!  Hulle was reeds weggevoer anderkant die Eufraatrivier.  Hulle kan nie verantwoordelik gehou word vir daardie woorde nie.  Dit is ‘n ontsagwekkende punt om te bepeins.

Vraag 26. 

Wat dink u is die groot probleem om vas te stel waar Israel nou is?

Antwoord:

Die grootste uitdaging voor ons is om na ons God terug te keer.  Om werklik bekeer te word.  Laat  ons van die res van die wêreld vergeet en die blankes in gedagte hou.  Dink u dat ons werklik gered is?  Werklik bekeerd is en daarom onsself as Christen Volke beskou?  Kyk na die manier van hoe ons leef.  Jesus het gesê:  “Aan julle vrug sal julle geken word”, Hy het ook gesê, “Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en jul Vader wat in die Hemel is, verheerlik”.  Tot my skande moet ek erken dat ons blankes gladnie ‘n getuienis vir ons God is nie.  Ons kan nie vir die ander nasies hetsy swart, geel, of wat ook al, sê:  Kyk na die blankes, volg hulle voorbeeld na en julle lewens sal verander nie.  Ons kan dit nie sê nie.

Vraag 27.  

Neem u ander nasies ook in aanmerking? 

Ek wil nie kla nie, maar u neem nie ook ander nasies in daardie geografiese area in aanmerking nie.  Gaan daar net die verlore Israel Stamme wees en geen ander nasies nie?

Antwoord:

Die opregte Israel Volk van God; teen daardie tyd sal beide die Huise verenig wees,alle ware Israeliete.  Die Jodedom sluit ‘n menigte opregte Israeliete In.  Ek weet dit sal gramskap opwek maar as jy na die Jood kyk, sien jy twee tipes.  Die een is selfversekerd, arrogant, stewig gebou.  Die ander een is ‘n regte heer, gewoonlik slanker gebou en ligter van kleur,hy lyk na die Westerse Nasie.  Hulle sal ook gered word, dit is die ander groot gebeurtenis waarna ons vooruitsien, die bekering van die Jood.

Die opregte Jood moet nog eers die Here Jesus as sy Messias aanneem.  Die Jodedom wag nog vir hulle Messias om te kom.  Maar Hy het reeds gekom en Hy het ook vir hulle gesterf.  Nadat hulle Hom aangeneem het, sal hulle saam verenig word; die ware Israel!  Teen daardie tyd sal die Here Jesus kom.

Hierdie wêreld sal in so ‘n toestand van konflik verkeer dat Jesus in:

Matthéüs 24:22 sê:  “En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes (dit is vir Israel seonthalwe) sal daardie dae verkort word.”  Volgens Eségiël 37, sal hulle saam gevoeg word, diegene, ( die ware Israel) is die twee stokke wat dan saamgevoeg word.  Hulle sal met die Heilige Gees vervuld wees en die wêreld sal ‘n nasie sien wat soos nog nooit vantevore bestaan het nie!  ‘n Ganse nasie gevul met die Heilige Gees, met Jesus die teruggekeerde Christus, as hul Koning in hulle midde.  Ek glo Hy sal sy hoofkwartiere in die Nuwe Jerusalem maak en daardie area sal die hart en die sentrale punt van sy regering wees waarvandaan Hy die res van die wêreld sal regeer. 

Volgens Jesaja 2 en Miga 4, sal die wêreld dan die “weg” van die HERE geleer word.  Wat hierdie wêreld nodig het, is ‘n gesaghebbende staatsbestel wat ware gesag en absolute geregtigheid sal handhaaf.  Tot dusvêr was daar nog nooit so ‘n entiteit (eenheid) nie, Jesus is die een.  Hy is die Vors van vrede en geregtigheid, tesame met ‘n Geesvervulde Israel (beide Huise saamgevoeg).  Dit was God se oorspronklike bedoeling toe Hy Abram geroep het.  En dan, uiteindelik, nadat die wêreld hierdie volsirkel voltooi het deur al ons mislukkings, trane en teleurstellings en wanneer ons harte verander is, sal ons God se instrumente hier op aarde word, tot ‘n seën vir die wêreld en tot verheerliking van God!

Vraag 28. 

Wat van die ander nasionaliteite in die beloofde land? 

Die wat reeds nou daar is?  Wat sal word van die mense wat nou daar is en nie deel is van die werklike Israel nie?

Antwoord:

Tydens hierdie geweldige uitwissing wat die een fase gaan beëindig en die ander fase inlui, sal van hulle vernietig word en die ander sal gedeporteer word na die lande van hulle herkoms.  Daar sal hulle deur Jesus Christus en sy mede-regeerders met ‘n ysterstaf regeer word.  Dan sal hulle deur die ware regering van God regverdigheid geleer word.  Dit is die enigste manier waarop al die trane van ons aangesigte afgevee sal word.  God sal moet kom en volle beheer oor die hele aarde neem.  Jesus het die duiwel, die Prins van hierdie wêreld genoem.  Hy het gesê:  “In hierdie wêreld (hierdie wêreldorde) sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin!” 

Prys God!

Vraag 29.

U opinie van De Wet Kritzinger en Eddie von Maltitz? 

De Wet het gesê hy is deel van die Israelvisie?  Is dit waar? Wat dink u van wat hy daar sê?

Antwoord:

Dit is een van ons probleme.  Daar is soveel van hierdie mense wat saam met ons gegroepeer word, maar met wie ons niks te doen het nie.  Geensins iets nie.  Ek ken De Wet Kritzinger nie eens nie.  Ek sien dat hy melding maak van die Israelboodskap en so is daar vele ander.  Ek ken ook nie vir Eddie von Maltitz nie.  Van wat ek in die nuusblaaie gelees het en ek het hom net op TV gesien, dink ek hy is ‘n misleide jongman.  Dit is tragies en ek voel jammer daaroor.

Vraag 30. 

Maar hy glo basies in wat u onderrig?

Antwoord:

Nee, nee!  Soos ek vroeër vanoggend gesê het:  “Ek hoor dat daar in Pretoria alleen 26 verskillende Israel groepe is”.

Vraag 31. 

Is hulle met u geaffilieer?

Antwoord:

Geensins.  Ek wil niks met hulle te doen hê nie.  Hierdie mense versprei geweld en hierdie is nie ‘n saak van geweld nie omdat die HERE: “Nie deur krag of geweld nie, maar deur My Gees”.  Hierdie aspirasie van die mens, van watter nasionaliteit of politieke sienswyse ookal, moet ek u net waarsku, dat dit nie bereik sal word nie, wat u ookal beoog of waarvoor u staan.

Vraag 32. 

Het u onskuldige bloed aan u hande? 

Al glo u in vrede en preek vrede en iemand wat basies glo wat u in onderrig, selfs al, miskien ‘n verwringing – ‘n fout maak, hoe sal u antwoord op ‘n aantyging dat u onskuldige bloed aan u hande het?

Antwoord:

Niemand kan my daarvan beskuldig dat ek onskuldige bloed aan my hande het terwyl ek die waarheid preek nie.  God se woord is die waarheid!  Ek preek dit met geen ander doel nie.  Nie om enige politieke party of nasionaliteit te bevorder nie.  Ek leer slegs wat God aan my sê en dit is reg en mooi.  Sy voornemings is mooi omdat dit die wêreld van homself sal red.  As ons voortgaan soos tans, kan ek sien dat ons op ‘n dinamietvaatjie sit, hoe vreedsaam dit ookal mag bleik te wees. 

Emosies word opgestook, veral deur die woord “Rassisme”. Dit is al feitlik ‘n vloekwoord en klink soos die gesis van ‘n slang, so onheilspellend en dreigend.  Ek glo dit is baie gevaarlik.  As enigeen vir ‘n blanke sou opkom, dan is dit rassisme.  Goed, ek erken daar is ook misleidende politiek daarin.  Die ware rasse kwessie, soos ons dit in die Bybel kry, is egter ‘n saak van diens.  Die witman is geroep om God te dien en die mensdom te dien.  Die blanke moet ook op sy regte plek kom waar hy nie op die oomblik is nie.  Nietemin, dinge wat gaan gebeur in die nabye toekoms, gaan dit noodsaak dat die blanke op sy regte plek kom.

Vraag 33. 

Wat van die mense wat hulleself “Israelvisie” noem? 

Hoe verklaar u al hierdie verskillende groepe mense wat hulleself “Israelvisie” noem?

Antwoord:

Ek is bly dat u dit vra.  As u werklik verstaan wat ek tot dusvêr gesê het, sal u besef dat my siening leen homself aan ‘n konserwatiewe standpunt.  Dit mag miskien die aspirasies wek van diegene wat strewe na ‘n sogenaamde “Volkstaat” en die opperheerskappy van die Afrikaner, ensovoorts.  Ek gee toe dat dit op so ‘n manier verklaar kan word.  Ongelukkig was daar ook diesulkes wat by my groep aangesluit het sonder dat ek dit aanvanklik geweet het.  Hulle het baie moeilikheid vir ons veroorsaak, maar ek dank God dat hulle ons verlaat het, omdat ek te liberaal was.  Maar hulle het nie verstaan nie!.

U moet ook verstaan dit was vir die blanke ‘n bitter pil, vir hulle en vir ons, om te sluk, om nou deur ‘n swart regering regeer te word en om uitgeskop te word.  Dit was nie maklik om daarby aan te pas nie.  Nouja, ek het myself voorgeneem om sovêr moontlik in hierdie onderhoud van die politiek af weg te bly.  Dinge is ook nie onder hierdie regering reg nie en sal ook onder geen ander regering as God s’n regkom nie.  Selfs die blanke regering het nie die regering van God in ons sake geken nie.  Ons het nie Sy leiding gevra nie.  Ek vra aan mense hoe sou hulle die land regeer het as hulle die President was?  Wie het ons menigte ingewikkelde probleme opgelos?  Ek sê vir u, nie u of ek sou dit in ons eie krag kon gedoen het nie.  Ons is te trots en oningelig om op ons knieë te gaan en God te vra om dit vir ons te doen en ons te lei.  Dit is wat Moses gedoen het.  Hy het die Israel Volk regeer soos God dit vir hom voorgeskryf het.  Dwarsdeur die geskiedenis van Israel het dit met hulle goed gegaan wanneer hulle ‘n koning gehad het wat homself aan God ondergeskik gestel het.  Die oomblik egter wat hy van die HERE weggedraai en agter ander gode aangegaan het, het Israel agteruitgegaan.  Dit is dieselfde vandag.  Die Bybel is;  “‘n Lamp vir my voet en ‘n Lig vir my pad.”

Vraag 34. 

Sou u sê dat om weer gebore te word of “nasionaliteit” die belangrikste is?

Antwoord:

Nee.

Vraag 35. 

Sal die swart mense, Sjinese, ens. die uitverkore kinders van God word?

Per slot van rekening sal dit swart mense, Sjinese of almal wees wie nou “geestelike”, die uitverkore kinders van God word?

Antwoord:

Dit laat ek aan die HERE oor.  Ek weet nie of u die Afrikaanse woord “Bybelstryd” ken nie.  Ek het hierdie dinge as kind gesien en sommige mense raak van hulle verstand af wanneer hulle dit nie kan verstaan nie.  Ek het baie sulke vrae gehad.  Ek het vir baie jare geworstel met sommige van die vrae wat u my vanoggend gevra het.  Byvoorbeeld soos met baie ander tekste het die HERE my gelei na:

Deuteronómium 29:29.  “Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet.” 

Wanneer ek by so ‘n vraag kom, het ek dus sulke vrae aan die HERE oor gelos.  God is regverdig, God is opreg, God is liefde en God het sy uitverkore ras en Hy sal daar nie van afwyk nie.

Maar wat is God se doelwit?  God se doelwit is die herstel van alle dinge vir sy eie heerlikheid.  God kan nie faal nie.  Die rasse maak nie saak of en hoe hulle ontstaan het nie.  Dit is op sigself ‘n eindelose onderwerp.  God het alles onder beheer, anders, met alle respek gesê, het Hy ‘n gemors van alles gemaak.  Hy sal alle dinge herstel.  Daardie dinge hinder my nie.  Dit is in alles so, selfs in jou werk ook.  Begin by die essensiële dinge, eerste dinge eerste.   Kry Israel in die plek wat God vir haar bestem het en teen daardie tyd glo ek sal ons die verligte denke en gees hê om u eerste vraag wat u my gevra het, te beantwoord.

Vraag 36. 

Maak dit saak of jy hemel toe kan gaan of nie? 

U sê sulke dinge maak nie saak nie, u laat dit aan God oor.  Maar sekerlik sal dit tog vir ‘n swart of gekleurde man saak maak of hulle hemel toe gaan of nie?

Antwoord:

Wat ek nou gaan sê weet ek sal my die misnoeë op die hals haal van my broeders en susters wat my weens hierdie standpunt verlaat het.  Ek voel dat wanneer ‘n Swartman na my toe kom (en u weet daar is baie valshede vandag in godsdienste), maar as hy opreg is, en die Gees getuig ook van hierdie dinge, en ek sien dat hy eerlik en opreg is, sal ek vir hom sê:  “Swartman, dank God dat jy sy roeping gevoel en gehoor het, want meeste van jou mense hoor dit nie.”

 

EINDE VAN ONDERHOUD.

DANKIE.

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533