new-top-banner-english

Jesus van Nasaret

E-Boek: Jesus van Nasaret

Deel 1

Inleiding

Wanneer ‘n mens die Bybel lees, dan sal hy baie gou agterkom dat daar een Sentrale Persoon daarin op die voorgrond tree, en dit is Jesus van Násaret, die Christus, soos dit uit die Grieks vertaal word, of die Messias, soos uit die Hebreeus.  Dit is so in beide die Ou en die Nuwe Testament.

Die woord “Jesus” kom 979 keer in die NT voor.  Dit is die Naam wat eerste op aarde gegee is aan die Seun van God - (sien bv. Lukas 1:31-33; Matt. 1:21).  Jesus is die Griekse vorm van die Hebreeuse “Jehoshua”, wat as Josua 215 keer geskryf word en wat “Saligmaker” of “God wat ons Saligmaker is”, beteken. 

 

Christus en die egte Christendom is onafskeidbaar aan mekaar verbonde.  As ons die naam van Buddha wegneem van die Buddhisme, of die van Mahomet van die Mahommedanisme, dan sal die leerstellinge van hierdie godsdienste nog ongeskonde gelaat word.  Hulle praktiese waarde, vir wat dit werd is, sal nie bedreig of verminder word nie.  Maar neem uit die Christendom die Naam en die Persoon van Jesus die Christus weg, en wat het ons oor? Niks!  Die hele bestaan en krag van die Christelike Geloof is in Jesus gekonsentreer.  Sonder Hom is daar absoluut niks. 

Die verskriklikste en mees verwoestende feit in die ganse heelal, is sonde.  Dit het die aard en die natuur van die mens omgekeer, en sy innerlike vrede verwoes.  Dit het hom van sy adel beroof, en hom ‘n slaaf van die duiwel gemaak. 

Sien ons Studie oor: “Die Duiwel”.

 

Die mens het iemand nodig gehad wat hom uit hierdie toestand kon verlos, hom uit die duiwel se greep kon bevry en vir hom die deure van die gevangenis kon oopsluit.  Die mens self was hulpeloos om dit vir homself te doen.  Deur die eeue heen het die primitiewe mens gevra: “Hoe sal ek uitkom? Hoe kan ek beter word? Wat moet ek doen? Waarheen moet ek myself wend? Hoe kan ek verlos word van hierdie slawerny en siekte? Is daar ‘n weg? Wie kan my help?”  Die duiwel was selfvoldaan met sy magtige oorwinning in die tuin van Eden, die demone uit die hel het gelag en gespot.

 

Sonder ‘n ingryping direk van God was dit ‘n onmoontlike toestand.  God is liefde, maar ook regverdig, en sy wet was dat as die mens sondig moet hy liggaamlik en geestelik sterf.  Die mens het gesondig, hy was opsetlik ongehoorsaam aan God.  Die mens moes dus sterf, so nie sou God ‘n leuenaar wees, want Hy kan nie sy woord breek nie.  Daar moes ‘n weg gevind word, want die mens was hulpeloos en verlore.  Hy was selfs vyandig teenoor God, sy verstand was verduister en sy hart was verhard deur die sonde.

 

Maar selfs in die Tuin van Eden, net na die val van die mens, het God hom begin leer dat die mens deur plaasvervanging gered kon word.  Iemand anders sou die rekening moes betaal vir die verlossing van die mens.  Maar hoe sou die mens weer kon teruggevoer word na sy onskuldige staat sonder dat God onregverdig sou wees?  Hoe kon God regverdig wees en tog die sondige skuldige mens regverdig verklaar?

Die een mens kon die ander nie help nie, want almal ly aan dieselfde siekte, almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God, daar is niemand regverdig nie, ja ook nie een nie.  Nee, die enigste oplossing was dat iemand wat onskuldig was, sou vrywillig moes aanbied om as ‘n plaasvervanger voor God te sterf.  Hierdie onskuldige persoon sou die mens se skuld, straf en dood moes dra. Hy sou moes kom en die duiwel se gevangenis oopsluit.  Hy sou moes die dood, die graf en die hel smaak.  Maar sou so iemand gevind word? Daar was nie so iemand in die hemel of op die aarde nie, behalwe die Seun van God, want Hy alleen was oneindig groot en magtig om die Plaasvervanger van almal te wees.

 

Dit is oor Hom dat ons Studie gaan.  Hy sou ‘n mens moes kom word en tog ook GOD wees om beide die mens en God weer bymekaar te bring.  Hy sou moes kom worstel met die sonde en Satan, die sielevyand van die mens verslaan.  Hy sou moes kom en die bande losmaak en die gevangenes vrylaat deur ‘n prys te betaal - en daardie prys sou Jesus se eie bloed wees. 

Dank God vir ewig en altyd, die Seun van God het hierdie uitdaging aanvaar, ‘n mens kom word deur as ‘n kind gebore te word, en hulle het sy Naam JESUS genoem.  Hy het gekom om u en my plek te neem; vanaf die Wieg tot die Kruis, het Hy een doel voor oë gehad, en dit was om te sterf.  Daar is geen ander weg om gered te word van sonde of van die hel, sonder om uself met Christus en die Kruis te vereenselwig nie.

 

Die wêreld sal nooit vrede vind totdat dit kom tot die Kruis van Jesus van Násaret wat ook die Christus genoem word.  U sal nooit vrede met God ken nie, of vrede van gewete, van verstand en vrede in jou siel, totdat u aan die voet van die Kruis kom staan en u met Christus vereenselwig deur die geloof nie.  Dit is die geheim van vrede.

 

Hierdie Jesus van Násaret het aan die Kruis van Gólgota gesterf vir die sonde van die wêreld, op die derde dag het Hy opgestaan, opgevaar na die Hemel om te gaan sit aan die regterhand van God, vanwaar Hy spoedig weer sal terugkeer na hierdie aarde om vir ‘n duisend jaar te regeer en selfs die natuur terug te bring na sy toestand soos dit was in die paradys. 

 

Sien ons Studie: “Die Wederkoms van Christus”.


Belangrike Vrae:

Die NT is die enigste oorspronklike verslag van die bestaan en lering van Jesus die Christus.  Het Jesus van Násaret waarlik daarop aanspraak gemaak dat Hy God, geopenbaar in die vlees, was, soos die Christendom dit oor die algemeen huldig? Kon dit nie miskien wees dat Hy net die een was wat spesiaal deur God gestuur was, maar nie God self nie? Was Hy die Goddelike ongeskape tweede Persoon van ‘n Ewige Godheid, of was Hy die hoogste geskape wese, nie gelyk met God nie, maar ondergeskik aan God, alhoewel Hy ‘n verhewe posisie saam met Hom beklee?

 

“Maar maak dit nou so baie saak?” sal sommige vra.  Ons sê ja, dit is ‘n saak van lewensbelang.  As Jesus Christus God is, dan moet ons aan Hom die aanbidding gee wat God toekom; indien ons dit nie doen nie, sal ons God beledig.  Indien Jesus Christus nie God is nie, dan sal ons deur Hom te aanbid asof Hy God was, hoe ‘n Hoë of Verhewe Wese Hy ookal mag wees, beide godslastering en afgodery pleeg. 

Indien Jesus Christus God is, dan is Hy ‘n Oneindige Wese, en is daar tussen Hom en die hoogste geskape wese ‘n kloof van oneindige afmetings.  As Jesus Christus nie God is nie, dan maak dit nie saak hoe ‘n verhewe wese Hy in ons voorstelling van Hom is nie, sal daar nogtans tussen Hom en die ewige HERE (JHWH) ‘n oneindige gaping wees.

 

Daar kan nie verskillende grade van die Godheid wees nie.  Jesus die Christus was of God of Hy was nie God nie.  Hoe sal ons weet watter beskouing is reg? Alleen die Heilige Gees self, onder Wie se inspirasie die Bybel geskryf is, sal vir ons die saak kan verklaar, want ons moet ons beskouing op die Heilige Skrif alleen laat berus.

 

Hierin moet ons dan drie baie belangrike beginsels nakom.

Eerstens:

Is dit absoluut noodsaaklik dat ons ‘n eerlike en ope gemoed moet hê wat gewillig is om deur die Waarheid oortuig te word; Jesus van Násaret self het gesê: “As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is, en of Ek uit Myself spreek” - (Joh. 7:17).

Tweedens:

Vir sy korrekte verklaring moet ‘n Skrifgedeelte in die lig van sy verband beskou word, en in die lig van ander Skrifte wat oor dieselfde tema handel; doen ons dit nie, kan ons uit die Bybel uithaal wat ons wil.

Derdens:

Moet ons, ons ondersoek benader met ‘n nederige gebed tot God om ons verstand te verlig: “Lei my in u waarheid en leer my, want U is die God van my heil: U verwag ek die hele dag” - (Psalm 25:5).

 


Deel 2

Die Verskyning van GOD aan die Mens, in die OT

 

Augustinus het gesê: “Die Nuwe is in die Oue omhul, die Oue is in die Nuwe vervul.”

(My vertaling van: The New is in the Old concealed; The Old is in the New revealed).

Die lees van die OT berei ons voor vir die Nuwe.  Wat ons in die volle “aar” vind in die Nuwe, is maar ‘n “saadkorrel” in die grond, in die Oue.  Die saadjie is soms klein, miskien verborge, gehul in geheimsinnigheid - maar dit is daar.  Dit is veral waar aangaande Jesus van Násaret.  Dit was gedurende daardie gedenkwaardige wandeling na Émmaüs dat:

En Hy begin het vanaf Moses en al die profete en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het - (Lukas 24:27).

 

Wanneer ons begin soek na wie Hy werklik is, moet ons verwag dat die OT vir ons die pad sal aanwys wat sal lei na die waarheid en ons gemoed sal voorberei vir die voller openbaring wat sal volg.

 

Elke Israeliet het uit die Heilige Skrif geweet dat die mens nie toegelaat was om God te sien nie:

Verder het Hy gesê: Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie - (Ex. 33:20).

Hiermee stem die NT saam:

“Niemand het ooit God gesien nie - - - - -” (Joh. 1:18),

 

Wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het nie of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen - (1 Tim. 6:16).

 

In hierdie lig is dit vir ons nodig om uit te vind wie dan die Een was wat:

a) Aan Abraham verskyn het as: “Die God van heerlikheid” - (Hand. 7:2).

b) En aan Hagar in die woestyn as: “die Engel van die HERE (JHWH)” (HERE in hoofletters is vertaal uit JHWH in die oorspronklike); en sy het getuig: “U is ‘n God wat sien. Want sy het gesê: Het ek hier ook gesien na Hom wat my sien?” - (Gén. 16:13).

c) En aan Jakob by Pniël toe hy gesê het: “Ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered” - (Gén. 32:30).

d) En aan Moses by die brandende bos as: “Ek is,” – (Exod. 3:6) sodat Moses sy  aangesig verberg het, want hy was bevrees om God aan te sien.

e) En aan Josua naby Jérigo as: “die leërowerste van die HERE (JHWH),” sodat hy “met sy aangesig op die grond geval en hom neergebuig het” - (Josua 5:14).

f) En aan Gideon by die terpentynboom van Ofra wat eers beskryf is as “die Engel van HERE (JHWH) en toe weer as HERE (JHWH) - (Rigters 6:11,14).

g) En aan Manóag en - sy vrou, die ouers van Simson wat “met hulle aangesig op die grond geval het ... “En Manóag sê vir sy vrou: Ons sal sekerlik sterwe, omdat ons God gesien het” - (Rigters 13:20,22).

 

Hierdie voorvalle uit die Geskiedenis van die OT moet baie belangrike vrae in die gedagtes van denkende mense laat opkom! Dit is baie duidelik dat hierdie Godvresende mense oorstelp was van vrees want hulle was oortuig dat hulle God gesien het.  Hulle het van hulle oortuiging getuig, en die Skrif bevestig dit sonder om dit te verklaar.  Sommige het geglo dat hulle gaan sterf, en was verbaas toe dit nie gebeur het nie.  Maar hulle verligting toe hulle gespaar gebly het, het nie hulle oortuiging verminder dat hulle werklik God gesien het nie, of hulle verbasing oor hoe dit kon gebeur het dat hulle Hom gesien het en tog nog aan die lewe gebly het. 

As hulle dan God nie gesien het nie, waarom sê die Skrif dat hulle Hom gesien het? En as hulle God gesien het, waarom het hulle nie gesterf nie, volgens Exodus 33:20? Waarom word die Een wat aan Gideon verskyn het, die een oomblik beskryf as die Engel van die HERE (JHWH), en dan die volgende oomblik as die HERE (JHWH) self? Of ook, waarom vind ons die ou aartsvader Jakob dat hy aan die eenkant vir God gelykstel aan die Engel wat hom verlos het, en dan weer aan die anderkant, toe hy die seuns van Josef geseën het, sê in:

Génesis 48:15-16;

15         “- - - - Die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as Herder my lewe lank gelei het tot vandag toe,

16         die Engel wat my uit elke teëspoed verlos het - mag Hy die seuns seën - -

 

Waarom het hierdie Engel vir Moses en Josua beveel om hulle skoene uit te trek? Waarom het hy toegelaat dat Josua Hom aanbid - (sien Jos. 5:14), maar toe die Apostel Johannes voor die engel neergeval het om hom te aanbid, toe sê hy:

“Moenie! - - - - - Aanbid God” - (Open. 19:10).

 

Die persoon van Jesus van Násaret wat die Christus (Messías) is, gee vir ons die enigste oplossing vir hierdie raaisel van die skynbare verskynsels van God in die OT in die persoon van hierdie geheimsinnige Engel van die Verbond.  Hy is die Persoon wat in die begin by God was - (Joh. 1:2) en Sy heerlikheid gedeel het voordat die wêreld was - (Joh. 17:5).

 

Indien hierdie Engel van die HERE (JHWH) (of Engel van die Verbond) die Seun van God was, dan is een ding duidelik: die manifestasie (verskynsel) van die Seun word in die OT aangebied of voorgestel as die verskyning van God, en verklaar vir ons waarom Jesus van Násaret in die NT gesê het: “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien” - (Joh. 14:9).

Die feit dat hierdie Engel van die HERE (JHWH) ook HERE (JHWH) genoem word, lei ons om die vraag te vra, of die naam HERE (JHWH) nie op die Seun sowel as op die Vader van toepassing is nie; dit sal die baie gedeeltes in die OT verklaar wat van die HERE (JHWH) spreek, maar wanneer hulle in die NT aangehaal word, dan het hulle direk op Jesus van Násaret, die Christus, betrekking (Sien volgende onderafdeling).

Dit sal so ‘n vers soos die volgende verklaar:

“- - - - dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leërskare” - (Maleági 3:1).

 

Wie kan dit anders wees as die HERE (JHWH)? Ons kom dus tot die gevolgtrekking dat alhoewel geen menslike oog nog ooit vir God die Vader aanskou het of kan aanskou nie, dat tog in sy Seun, wat “die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese” - (Heb. 1:3), die mens God waarlik aanskou het. 

 

 


Deel 3

Gedeeltes uit die OT

wat Verwys na die HERE (JHWH),

Maar in die NT op Jesus van Násaret Betrekking het.

 

1). Jesaja 40:3;

3          ’n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van die HERE; (JHWH); maak gelyk in die wildernis ‘n grootpad vir onse God!

Matthéüs 3:1-3;

1          IN daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die  woestyn van Judéa

2          gepreek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.

3          Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het: Die stem van een wat roep in die woestyn: Berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit!

Lukas 1:76;

En jy, kindjie, (Johannes die Doper) sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here (Jesus van Násaret, die Christus) uitgaan om sy weë reg te maak.

 

2). Jeremia 11:20;

“Maar, o HERE (JHWH) van die leërskare, regverdige Regter, wat niere en hart toets - - - - - ”. 

Jeremia 17:10;

“Ek, die HERE (JHWH), deursoek die hart, toets die niere - - - - ”. 

Openbaring 2:18,23;

18         “ - - - - Dít sê die Seun van God - - - - -”.

23         “ - - - - - dat dit Ek is wat niere en harte deursoek, - - - - - ”. 

 

3). Jesaja 60:19;

“- - - - maar die HERE (JHWH) sal vir jou wees ‘n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees.

Lukas 2:30-32; (Simeon wat spreek aangaande die kindjie Jesus)

30         omdat my oë u heil gesien het,

31         wat U berei het voor die oë van al die volke –

32         ‘n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel.

 

4). Jesaja 8:13-14;

13         Die HERE (JHWH) van die leërskare - - - - -”

14         Dan sal Hy vir julle ‘n heiligdom wees, ‘n klip waar ‘n mens teen stamp en ‘n rots waar ‘n mens oor struikel, vir die twee huise van Israel - - - - ”. 

1 Petrus 2:7-8;

7          “- - - - maar vir die ongelowiges geld die woord: (is Christus) - - - - en:’n Steen van aanstoot en ‘n rots van struikeling - ”

8          vir dié wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is.

 

5). Jesaja 45:22-23;

22         “- - - - Want Ek is God, en daar is geen ander nie.

23         Ek sweer by Myself; geregtigheid gaan uit my mond, ‘n woord wat nie herroep word nie: dat voor My elke knie sal neerbuig, by My elke tong sal sweer.

Filippense 2:10-11;

10         Sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie” . . .

11         en elke tong sou bely dat Jesus (van Násaret) Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

 

6). Sagaría 12:10;

Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek (JHWH) uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het - - - - - ”. 

Johannes 19:34-37;

34         Maar een van die soldate het met ‘n spies in sy sy gesteek - - - - - - ”

36         Want hierdie dinge het gebeur, dat die Skrif vervul sou word . . .

37         “- - - - Hulle sal sien in wie hulle gesteek het.

 

7). Maleági 3:1;

“KYK, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek - - - -”. 

Matthéüs 11:10;

Want dit is hy (Johannes die Doper) van wie daar geskrywe is: Kyk, Ek stuur My boodskapper voor u aangesig, wat u weg voor U uit sal regmaak.

 

8). Génesis 14:19;

“ - - - - - deur God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde.

Deuteronómium 10:14;

Kyk, aan die HERE (JHWH) jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is.

Johannes 3:35;

Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee.

Handelinge 10:36;

“ - - - - deur Jesus (van Násaret) Christus - Hy is die Here van almal.

9). Vergelyk Psalm 102:25-28;

25         My God, sê ek, neem my nie weg in die helfte van my dae nie – u jare is van geslag tot geslag!

26         In die voortyd het U die aarde gegrondves, en die hemele is die werk van u hande.

27         Húlle sal vergaan, maar ú sal bly, ja, hulle almal sal soos ‘n kleed verslyt;           U verwissel hulle soos ‘n kledingstuk, en hulle verdwyn.

28         Maar U bly dieselfde, en u jare het geen einde nie.

Met: Hebreërs 1:10-12;

10         en: U, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande.

11         Hulle sal vergaan, maar U bly; en hulle sal almal soos ‘n kleed verslyt,

12         en soos ‘n mantel sal U hulle toerol, en hulle sal verander word, maat U is dieselfde, en u jare het geen einde nie. 

 

10). Lees Jesaja 6:1,3,10;

1          “IN die sterfjaar van Koning Ussía het ek die Here sien sit op ‘n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het.

3          En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die HERE van die leërskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol!

10         Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hul oë en met hul ore nie hoor en hul hart nie verstaan nie, en hulle hul nie bekeer en gesond word nie.

Vergelyk dit nou met:

Johannes 12:37-41;

37         En alhoewel Hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in Hom geglo nie;

38         sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar?

39         Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja óók gesê het:

40         Hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

41         Dit het Jesaja gesê toe hy sy heerlikheid gesien en van Hom gespreek het.

Jesaja het hier die heerlikheid van die HERE (JHWH) van die leërskare gesien, en Johannes sê dat Jesaja die heerlikheid van Jesus die Christus gesien het toe hy dit gesê het.

 

11). Númeri 21:6-7;

6          Toe stuur die HERE giftige slange onder die volk wat die volk gebyt het; en baie mense uit Israel het gesterwe.

7          En die volk het na Moses gekom en gesê: Ons het gesondig dat ons teen die HERE en teen u gespreek het. Bid tot die HERE, dat Hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid.

1 Korinthiërs 10:9;

En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom.

 

12). Psalm 23:1;

Die HERE (JHWH) is my herder; niks sal my ontbreek nie.

Jesaja 40:10-11;

10         Kyk, die Here HERE sal kom as ‘n Sterke, en sy arm sal heers; kyk, sy loon is by Hom, en sy beloning is voor sy aangesig.

11         Hy sal sy kudde laat wei soos ‘n herder; Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra; die lammerooie sal Hy saggies lei.

Johannes 10:11;

Ek (Jesus van Násaret) is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.

In die OT is die HERE (JHWH) die GOEIE HERDER; in die NT is dit Jesus van Násaret (Lees ook Maleági 3:6; Hebreërs 13:8).

 

13). Vergelyk ook :

Eségiël 34:11-12;

11         Want so sê die Here HERE: Kyk, hier is Ek, en Ek sal na my skape vra en vir hulle sorg.

12         Soos ‘n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal Ek vir my skape sorg; en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op die dag van wolke en donkerheid.

Met: Lukas 19:10;

Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.

In die OT was dit die HERE (JHWH) wat “soek en red wat verlore was”.

In die NT is dit Jesus van Násaret wat “soek en red wat verlore is”.

 

 


Deel 4

Die Vader en Die Seun

Die Wyse waarop Die Vader en Die Seun, Jesus Christus,

in Die Godheid saam Verbind is.

 

Lees die volgende Skrifte in u Bybel:

2 Korinthiërs 13:13;

Aangesien julle ‘n bewys soek van Christus wat in my spreek, en Hy is teenoor julle nie swak nie, maar kragtig onder julle.

Matthéüs 28:19;

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

1 Thessalonicense 3:11;

Hoe ons, soos julle weet, net soos ‘n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het.

1 Korinthiërs 12:4-6;

4          Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees;

5          en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here;

6          en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk.

Titus 3:4-5;

4          Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het -

5          nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees.

Met: Titus 2:13;

terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus,

Romeine 1:7;

aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is: Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus!

Daar is baie voorbeelde van hierdie aard in al die Sendbriewe van Paulus.

Jakobus 1:1;

JAKOBUS, ’n dienskneg van God en die Here Jesus Christus, aan die twaalf stamme wat in die verstrooiing is: Groete!

Johannes 14:23;

Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.

“Ons”, My Vader en Ek

2 Petrus 1:1;

“ - - - - - deur die geregtigheid van onse God en Saligmaker, Jesus Christus:

Kolossense 2:2;

“ - - - - - om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus,

(Volgens “Dakes” – om die verborgenheid te leer ken van God: en van die Vader en van Christus)

Johannes 17:3;

En dit is die ewige lewe, en dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

Johannes 14:1;

LAAT julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.

(Let op: “ - -  glo ook in My”.

En vgl. met:

Jeremia.17:5-7);

5          So sê die HERE: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die HERE afwyk.

6          En hy sal wees soos ‘n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dor plekke in die woestyn bewoon, ‘n brakkerige en onbewoonde land.

7          Geseënd is die man wat op die HERE vertrou. En wie se vertroue die HERE is.

Openbaring 7:10;

“ - - - heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam!

Openbaring 5:13;

“- - - - - aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid!

Met Johannes 5:23;

Sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer.  Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie.

Gevolgtrekking:

Die Naam van Jesus die Christus word met die van GOD die Vader in baie Skrifgedeeltes gepaar, op ‘n wyse wat onmoontlik sou wees om te doen met die naam van enige ander wese wat nie God self was nie.

 

 


Deel 5

Die Godheid van Jesus Christus

I. Dieselfde Name en Titels as GOD.

(1). Lees Lukas 22:70;

En hulle sê almal: Is U dan die Seun van God? En Hy antwoord hulle: U sê dat Ek dit is. 

“Die Seun van GOD.”

Hierdie naam word aan Christus veertig keer gegee (vlgs. R.A. Torrey in “What the Bible Teaches”). Dan word die sinonieme uitdrukkings: “Sy Seun”, “My Seun”, dikwels gebruik.  Dat hierdie Naam die Godheid van Jesus Christus aangedui het word deur die volgende Skrif bewys nl.:

Johannes 5:18;

Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om Hom dood te maak, omdat Hy nie alleen die sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en Hom met God gelykgestel het.

 

(2). Vergelyk:

Openbaring 1:17;

En toe ek Hom sien, val ek soos ‘n dooie aan sy voete; en Hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste.

Met:

Jesaja 41:4;

Wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslagte roep van die begin af; Ek, die HERE, die Eerste, en by die laaste is Ek dieselfde.

Jesaja 44:6;

SO sê die HERE, die Koning van Israel en sy Losser, die HERE van die leërskare: Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten My is daar geen God nie. 

In Openbaring is dit Jesus Christus wat die “Eerste en die Laaste” is;

In Jesaja is dit die HERE (JHWH) van die leërskare wat die “Eerste en die Laaste” is.

Daar kan nie twee eerstes en twee laastes wees tensy hulle absoluut gelyk is nie.

 

(3). In Openbaring 22:12-13,16;

12         En kyk, EK kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.

13         Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die laaste.

16         Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig.  Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester.

Dit is Jesus Christus wat “Die Alfa en die Oméga” is, en “Die Begin en die Einde”. 

In Openbaring 1:8; - - - - -

Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

 - - - - volgens die oorspronklike vertaling is dit die Here God wat die Alfa en die Omega is.

 

(4). In Handelinge 3:14; - - - -

En julle het die Heilige en Regverdige verloën en gevra dat ‘n moordenaar aan julle geskenk word,

 - - - - praat Petrus van Jesus van Násaret as die “Heilig en Regverdige”. 

In Hosea 11:9; - - - -

“ - - - - want Ek is God en nie ‘n mens nie, die Heilige in jou midde. - - - -”.

- - - - en baie ander verwante gedeeltes is dit God wat die “Heilige” is.

 

(5). Lees:

Maleági 3:1;

KYK, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leërskare. 

Lukas 2:11;

Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is.

Handelinge. 9:17

“ - - - - :Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word.

Vergelyk:

Johannes 20:28;

En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God!

Hebreërs 1:10;

En: U, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande. 

“Die Here” - Hierdie naam of titel word ‘n paar honderd keer aan Jesus gegee. Die Apostels het geen twyfel gehad dat Hy waarlik die HERE was nie.

 

(6). Handelinge 10:36;

Dit is die woord wat Hy gestuur het aan die kinders van Israel toe Hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus – Hy is die Here van almal.

“Jesus Christus - Hy is die Here van almal”.

 

(7). 1 Korinthiërs 2:8;

“ - - - - sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie -

Hier word van Jesus van Násaret gepraat as “Die Here van die heerlikheid”;

terwyl in: - - - - -

Psalm 24:8-10;

8          Wie is tog die Erekoning? Die HERE, sterk en geweldig, die HERE geweldig in die stryd. 

9          Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!

10         Wie is dan tog die Erekoning? Die HERE van die leërskare – Hy is die Erekoning! Sela.

- - - - dit die HERE van die leërskare is wat die Erekoning is (“Lord of Glory” in die Engelse Bybel).

 

(8). Jesaja 9:5;

Want ‘n Kind is vir ons gebore; ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors -

a) Wonderbaar;

Vergelyk Rigters 13:18;

En die Engel van die HERE sê vir hom: Waarom vra jy dan na my naam terwyl hy wonderbaar is?

b)Sterke God;

c)Ewige Vader.

 

(9). Hebreërs 1:8;

“ - - - U troon o God, is tot in alle ewigheid, die septer van u koninkryk is ‘n regverdige  septer.

“God”.

Vgl. weer Johannes 20:28;

En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God!

Hier noem Thomas vir Jesus van Násaret “my God”, en Jesus het hom dit verwyt omdat hy dit nie eerder geglo het nie.

 

(10). Matthéüs 1:23;

Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.

“God met ons”. 

 

(11). Titus 2:13;

Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus.

“Die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus”.

 

(12). Romeine 9:5;

Aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is na die vlees - Hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid! Amen.

 

Daar is sestien name wat vir Christus gebruik word, en wat baie duidelik die Godheid aandui in die Bybel, sommige oor en oor, sodat die totale aantal Skriftuurplase ‘n paar honderd tel.

 

II. Goddelike Hoedanighede - In Eng. “Divine Attributes”

 

1. Sy Almag

(a) Lukas 4:39;

Toe gaan Hy oor haar staan en bestraf die koors, en dit het haar verlaat, en sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien.

Jesus van Násaret het mag oor siekte, dit is onderworpe aan Sy woord.

 

(b) Matthéüs 8:26-27;

26         En Hy sê vir hulle: Waarom is julle bang, kleingelowiges? Toe staan Hy op en bestraf die winde en die see, en daar het ‘n groot stilte gekom. 

27         En die manne het hulle verwonder en gesê: Wat vir ‘n mens is Hy, dat selfs die winde en die see Hom gehoorsaam is?

Jesus van Násaret het mag oor die winde en die see; hulle is onderworpe aan Sy woord.

 

(c) Lukas 7:14-15;

14         En Hy het nader gegaan en die baar aangeraak.  Daarop staan die draers stil.  En Hy sê: Jongman, Ek sê vir jou, staan op!

15         En die dooie het regop gaan sit en begin praat; en Hy het hom aan sy moeder teruggegee.

Lukas 8:54-55;

54         En toe Hy almal na buite uitgejaag het, gryp Hy haar hand en roep uit en sê: Dogtertjie, staan op!

55         En haar gees het teruggekom, en sy het onmiddellik opgestaan; en Hy het beveel dat hulle haar iets te ete moes gee. 

Johannes 5:25;

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal lewe. 

Die Seun van God (Jesus van Násaret) het mag oor die dood; dit is onderworpe aan Sy woord.

 

(d) Matthéüs 8:16;

En toe dit aand geword het, het hulle baie na Hom gebring, wat van duiwels besete was; en Hy het die geeste met ‘n woord uitgedrywe; en almal wat ongesteld was, het Hy gesond gemaak,

Lukas 4:35-36,41;

35         En Jesus het hom bestraf en gesê: Bly stil, en gaan uit hom uit! En die duiwel het hom tussen hulle neergegooi en uit hom uitgegaan sonder om hom seer te maak.

36         Toe kom daar verbaasdheid oor almal, en hulle praat met mekaar en sê: Wat vir ‘n woord is dit, dat Hy met gesag en mag die onreine geeste gebied, en hulle gaan uit!

41         En duiwels het ook uit baie uitgegaan en geskreeu en gesê: U is die Christus, die Seun van God! En Hy het hulle bestraf en nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het dat Hy die Christus was. 

Jesus van Násaret, die Seun van God, die Christus, het mag oor duiwels (demone); hulle is onderworpe aan Sy woord.

 

(e) Efésiërs 1:20-23;

20         wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,

21         bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige.

22         En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,

23         wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. 

Christus (Jesus van Násaret) is ver bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige; alle dinge is onder sy voete onderwerp.  Al die heerskappy van engele en magte is aan Hom onderworpe.

 

(f) Hebreërs 1:3;

Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,

Die Seun van God (Jesus van Násaret) dra alle dinge deur die woord van Sy krag.

Gevolgtrekking:

Jesus van Násaret, die Christus, die Seun van GOD, is Almagtig.

 

2. Sy Alwetendheid

(a) Johannes 4:16-19;

16         Jesus sê vir haar: Gaan roep jou man en kom hier.

17         Die vrou antwoord en sê: EK het nie ‘n man nie. Jesus sê vir haar: Jy het reg gesê: Ek het nie ‘n man nie;

18         want jy het vyf mans gehad; en die een wat jy nou het, is nie jou man nie.  Dit het jy met waarheid gesê

19         Die vrou sê vir Hom: Here, ek sien dat U ‘n profeet is. 

Jesus van Násaret het mense se lewens geken, selfs die geheime dinge van hulle lewens.

 

(b) Markus 2:8;

En Jesus het dadelik in sy gees geweet dat hulle by hulleself so redeneer, en Hy sê vir hulle: Wat redeneer julle oor hierdie dinge in jul harte?

Lukas 5:22;

Maar Jesus het hulle redeneringe gemerk, en Hy antwoord en sê vir hulle: Wat redeneer julle in jul harte?

Johannes 2:24-25;

24         Maar Jesus self het Hom nie aan hulle toevertrou nie, omdat Hy almal geken het

25         en omdat Hy nie nodig gehad het dat iemand van die mens sou getuig nie; want Hy self het geweet wat in die mens is. 

Jesus van Násaret het die gedagtes van mense geken; Hy het alle mense geken; Hy het geweet wat binne in die mens aangaan.

In: - - - -

2 Kronieke 6:30;

wil U dan hoor uit die hemel, u vaste woonplek, en vergewe en aan elkeen gee volgens al sy weë, U wat sy hart ken – want U alleen ken die hart van die mensekinders -

En: - - - -

Jeremia 17:9-10;

9          Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

10         Ek, die HERE, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.

- - - - Word ons vertel dat God (JHWH) alleen die hart van die mensekinders ken. Daarom moet Jesus van Násaret God (JHWH) wees.

 

(c) Johannes 6:64;

Maar daar is sommiges van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat Hom sou verraai.

Jesus het van die begin af geweet dat Judas Hom sou verraai.  Nie net was mense se gedagtes van die oomblik by Hom bekend nie, maar ook wat hulle in die toekoms sou dink of besluit.

 

(d) Johannes 1:48-49;

48         Daarop sien Jesus Natánael na Hom toe kom en sê van hom: Hier is waarlik ‘n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. 

49         Natánael sê vir Hom: Waarvandaan ken U my? Jesus antwoord en sê vir hom: Voordat Filippus jou geroep het toe jy onder die vyeboom was, het Ek jou gesien.

Jesus het ook van mense se doen en late op ‘n afstand geweet.

 

(e) Lukas 22:10-12;

10         En Hy antwoord hulle: Kyk, as julle in die stad ingaan, sal ‘n man julle ontmoet wat ‘n kruik water dra; volg hom na die huis waar hy ingaan.

11         En julle moet vir die eienaar van die huis sê: Die Meester vra u – waar is die kamer waar Ek die pasga met my dissipels kan eet?

12         En hy sal julle ‘n groot bovertrek wys wat reggemaak is; daar moet julle dit berei. 

Johannes 13:1;

EN voor die fees van die pasga het Jesus, omdat Hy wis dat sy uur gekom het - - - - - - - - - ”

Lukas 5:4-6;

4          En toe Hy ophou met spreek, sê Hy vir Simon: Vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang.

5          En Simon antwoord en sê vir Hom: Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie; maar op u woord sal ek die net laat sak.

6          En toe hulle dit gedoen het, het hulle ‘n groot menigte visse ingesluit; en hulle net wou skeur. 

Jesus het geweet wat in die toekoms sou gebeur, nie alleen sover dit die werke van God betref nie, maar ook selfs die handelwyse van mense tot in die fynste besonderhede, en selfs aangaande die visse in die see.

 

(f) Johannes 21:17;

Hy vra hom die derde maal: Simon, seun van Jona, het jy My lief? Petrus het bedroef geword, omdat Hy hom die derde maal vra: Het jy My lief? En hy antwoord Hom: Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet.  Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. 

Johannes 16:30;

Nou weet ons dat U alles weet en nie nodig het dat iemand U iets vra nie. Daarom glo ons dat U van God uitgegaan het.

Kolossense 2:3;

In wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. 

Jesus het alles geweet; in Hom is verborge al die skatte van wysheid en kennis.

Gevolgtrekking: 

Jesus die Christus is dus Alwetend.

Toe Jesus Christus Homself verneder het om ‘n mens te kom word, het Hy vrywilliglik Sy Godheid omsluier en die beoefening van Sy Goddelike Alwetendheid beperk – vgl.: Mark. 11:12-14; Filip. 2:7.

3. Sy Alomteenwoordigheid

(a) Matthéüs 18:20;

Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde. 

Jesus Christus is oral teenwoordig waar daar twee of drie in sy Naam vergader is.

 

(b) Matthéüs 28:20;

En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

Jesus Christus is by elkeen wat uitgaan na enige plek in die wêreld om dissipels te gaan maak, hulle te doop, en hulle te leer.

 

(c) Johannes 14:20;

In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle. 

2 Korinthiërs 13:5;

Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie - as julle ten minste nie verwerplik is nie!

Jesus Christus is binne elke gelowige.

 

(d) Efésiërs 1:23;

wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. 

Jesus Christus vervul alles in almal.

Gevolgtrekking:

Jesus (van Násaret) Christus is dus Alomteenwoordig.

 

4. Sonder Begin en sonder Einde

Johannes 1:1;

IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.

Miga 5:1;

EN jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ‘n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid.

Kolossense 1:17;

En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dine stand. 

Jesaja 9:5;

Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors -

Johannes 17:5;

En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld was. 

Sien ook:

Johannes 6:62;

Hoe dan as julle die Seun van die mens daarheen sien opvaar waar Hy tevore was?

Johannes 8:58;

Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voordat Abraham was, is Ek. 

Hebreërs 13:8;

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Vergelyk met:

Maleági 3:6;

Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie. 

Gevolgtrekking:  

Die Seun van GOD was vanaf alle Ewigheid.

 

5. Onveranderlikheid

Hebreërs 13:8; (Soos hierbo)

Hebreërs 1:12;

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid

Jesus Christus is onveranderlik.  Hy is nie net altyd, maar is ook altyd dieselfde.

 

6. In die Gestalte van God

Filippense 2:6;

Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,

Voor sy vleeswording was Jesus Christus in die Gestalte van GOD.

 

7. Al die Volheid van God Liggaamlik

Kolossense 2:9;

Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik;

In Jesus Christus woon al die volheid van GOD liggaamlik.

 

III. Sy Goddelike Ampsbedieninge

 

1 Skepping:

Hebreërs 1:10;

En: U, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is die werke van u hande

Johannes 1:3;

Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Kolossense 1:16;

Want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte -  alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.

Die Seun van GOD (Jesus van Násaret) die Ewige Woord, die Here, is Skepper van alle geskape dinge.

 

2. Behoudenis:

Kolossense 1:17;

En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.

Hebreërs 1:3;

Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,

Die Seun van God is die Behouder van alle dinge.

 

3. Vergiffenis van sonde:

Markus 2:5-10;

5          En toe Jesus hulle geloof sien, sê Hy vir die verlamde: Seun, jou sondes is jou vergewe!

6          En sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en in hulle harte geredeneer:

7          Waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sondes vergewe behalwe Een, naamlik God?

8          En Jesus het dadelik in sy gees geweet dat hulle by hulleself so redeneer, en Hy sê vir hulle: Wat redeneer julle oor hierdie dinge in jul harte?

9          Wat is makliker, om vir die verlamde te sê: Die sondes is jou vergewe! of om te sê: Staan op en neem jou bed op en loop?

10         Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op die aarde sondes te vergewe – sê Hy vir die verlamde man:

Lukas 7:48;

En Hy sê vir haar: Jou sondes is vergewe. 

Jesus Christus het die mag gehad op aarde om sondes te vergewe.  Let op: Hy het geleer dat sondes sonde teen Homself was - (sien Lukas 7:40-47 - Hy spreek van beide Simon en die vrou, as sondaars, wat in die skuld teenoor Homself was.

Vergelyk Psalm 51:4).

 

4. Opwekking van die dode:

Johannes 6:39,44;

39         En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat al wat Hy My gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. 

44         Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag. 

Dit is Jesus Christus wat die dooies opwek.

 

5. Verandering (Transformasie) van liggame:

Filippense 3:21;

Wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.

Jesus Christus sal ons vernederde liggaam van gedaante verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam.

 

6. Oordeel:

2 Timótheüs 4:1;

EK besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk:

Die Here Jesus Christus sal die lewende en die dode oordeel.

Let op:

Johannes 5:22-23;

22         Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee,

23         sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie:

Hier beklemtoon die Here Jesus self die Goddelike aard van sy ampsbediening.

 

7. Skenking van die ewige lewe:

Johannes 10:28;

En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.

Johannes 17:2;

Soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe kan gee.

Jesus Christus is die Skenker van die ewige lewe.

 

IV Jesus Christus moet aanbid word soos GOD

 

(1). Matthéüs 28:9;

En terwyl hulle op weg was om dit aan sy dissipels te vertel, kom Jesus hulle meteens teë en sê: Wees gegroet! Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid Hom. 

Lukas 24:52;

En hulle het Hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. 

Matthéüs 14:33;

Toe kom die wat in die skuit was, en val voor Hom neer en sê: Waarlik, U is die Seun van God!

Vergelyk hierdie met:

Handelinge 10:25-26;

25         Toe Petrus dan binnekom, het Cornelius hom tegemoet gegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys.

26         Maar Petrus het hom opgerig en gesê: Staan op, ek is self ook maar ‘n mens. 

Openbaring 22:8-9;

8          En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het; en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het.

9          Toe sê hy vir my: Moenie! want ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar.  Aanbid God.

Matthéüs 4:9-10;

9          en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid.  

10         Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! Want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien. 

Jesus Christus het dus sonder huiwering aanbidding aangeneem (aanvaar) wat deur goeie manne en engele onmiddellik en met vrees van die hand gewys is.

 

(2). 1 Korinthiërs 1:2;

aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die Naam van onse Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as onse Here:

2 Korinthiërs 12:8-9;

8          Hieroor het ek die Here drie maal gebid, dat hy van my sou wyk.

9          En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. 

Handelinge 7:59;

En hulle het Stéfanus gestenig terwyl die Here aanroep en sê: Here Jesus, ontvang my gees!

Gebed was tot Christus gerig.

 

(3). Psalm 45:12;

en as die Koning u skoonheid begeer – want Hy is u Heer – buig u dan voor Hom neer.

Johannes 5:23;

Sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie. 

Vergelyk:

Openbaring 5:8-9,12-13;

8          en toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier-en-twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. 

9          Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie,

12         en met ‘n groot stem het hulle gesê: Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. 

13         En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid

en die krag tot in alle ewigheid!

Dit is die wil van die Vader dat almal dieselfde Goddelike eer aan die Seun sal betoon as aan Homself.

 

(4). Hebreërs 1:6;

En wanneer Hy weer die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê Hy: En al die engele van God moet Hom aanbid.

Filippense 2:10-11;

10         sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,

11         en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. 

Vergelyk:

Jesaja 45:21-23;

21         Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou: Wie het dit van ouds af laat hoor, lank tevore dit verkondig: Is dit nie Ek, die HERE, nie? En buiten My is daar geen ander God nie: ‘n regverdige en reddende God is daar buiten My nie. 

22         Wend julle tot My en laat julle red, alle eindes van die aarde! Want Ek is God, en daar is geen ander nie. 

23         Ek sweer by Myself; geregtigheid gaan uit my mond, ‘n woord wat nie herroep word nie: dat voor My elke knie sal neerbuig, by My elke tong sal sweer. 

Die Seun van God, Jesus van Násaret, moet as God aanbid word deur engele en mense.

 

Algemene Gevolgtrekking:

Jesus Christus is ‘n Persoon wat aanbid moet word deur engele en mense, net soos God die Vader aanbid moet word.

Let Wel: Elkeen wat weier om Jesus van Násaret as sy Goddelike Saligmaker en HEER aan te neem, is skuldig aan die verskriklike sonde van om God te verwerp. ‘n Persoon dink dikwels dat hy goed is omdat hy nog nooit gesteel, gemoor of verkul het nie.  “Aan watter groot sonde is ek skuldig? “ vra hy selfvoldaan.  “Jy is skuldig aan die verskriklike en verdoemde sonde van om God te verwerp”, is ons antwoord. 

 

Maar veronderstel nou dat ‘n mens die Godheid van Jesus van Násaret verwerp of in twyfel trek? Dit sal niks aan die feit verander of sy skuld minder maak nie.  Om ‘n feit te betwyfel of te verwerp sal dit nie verander nie.  Veronderstel ‘n mens ontken die opregtheid van ‘n persoon wat die toonbeeld van eerbaarheid is: dit sal die feit nie in die minste verander nie, maar sal die een wat dit betwyfel het skuldig maak aan die beswaddering van sy karakter. 

 

Netso sal die ontkenning van die feit van die Godheid van Jesus van Násaret dit nie minder ‘n feit maak nie, maar dit sal die een wat dit ontken, skuldig maak aan verskriklike lasterlike oneerbiedigheid teen God.


Deel 6

Die Eenheid van GOD

1. Die feit van die Eenheid van GOD

Deuteronómium 4:35;

Jy self het dit te gesien gekry, dat jy kan weet dat die HERE God is; daar is geen ander buiten Hom nie.

Deuteronómium 6:4;

Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE

Jesaja 43:10;

Júlle is my getuies, spreek die HERE, en my kneg wat Ek uitverkies het, sodat julle kan weet en My kan glo en insien dat dit Ek is – voor My is geen God geformeer nie, en ná My sal daar geeneen wees nie. 

Jesaja 44:6;

SO sê die HERE, die Koning van Israel en sy Losser, die HERE van die leërskare: Ek is die Eerste en Ek is die Laaste, en buiten My is daar geen God nie.

Jesaja 45:5;

Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,

Vergelyk ook verse 14,18;

14         “ - - - - hulle sal jou smeek en sê: Waarlik, God is in jou; anders is daar geen, geen ander God meer nie!

18         Want so sê die HERE, wat die hemele geskape het – Hy is God! – wat die aarde geformeer en dit gemaak het – Hy het dit bevestig; hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word -  Ek is die HERE, en daar is geen ander nie. 

1 Timótheüs 2:5;

Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,

Markus 10:18;

En Jesus sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe Een, naamlik God.

Markus 12:29;

En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: Hoor, Israel, die Here, onse God, is ‘n enige God, is ‘n enige Here;

Die Here onse God is dus ‘n enige Here en daar is geen ander God naas Hom nie.

 

2. Die aard van hierdie Goddelike Eenheid

Vraag:    Is daar ‘n veelvuldigheid van persone in hierdie een God?

Antwoord: Die Hebreeuse woord wat as “een” vertaal word in die Engels, en as “enige” in Afrikaans, dui ‘n saamgestelde eenheid aan, en nie ‘n enkelvoudige eenheid nie.  Dit wil sê dit is een saamgestel uit andere.

Lees:

Génesis 2:24;

Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees. 

Génesis 11:6;

EN die HERE sê: Daar is hulle nou een volk en het almal een taal! - - - - -”

Ons vind dieselfde gebruik van die Griekse woord vir “een” in die NT:

1 Korinthiërs 3:6-8;

6          Ek het geplant, Apollos het natgemaak, maar God het laat groei.

7          So is dan hy wat plant of hy wat natmaak, niks nie, maar God wat laat groei.

8          Maar hy wat plant en hy wat natmaak, is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. 

1 Korinthiërs 12:13;

Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge. 

Johannes 17:22-23;

22         En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is. 

23         Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die wêreld kan weet dat U My gestuur het, en hulle liefgehad het net soos U My liefgehad het. 

Galásiërs 3:28;

Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus. 

Die woord wat die meeste in die OT gebruik word vir God, is in die meervoudsvorm.

God gebruik voorname in die meervoud wanneer Hy van Homself spreek:

Génesis 1:26;

En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, - - - - ”

Génesis 11:7;

Kom, laat Ons neerdaal en hulle taal daar verwar - - - - - ”

Génesis 3:22;

Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken.  As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!

 


Jesaja 6:8;

Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my.

Lees bietjie Sagaría 2:10-11;

10         Jubel en wees bly, o dogter van Sion! Want kyk, Ek kom om in jou midde te woon, spreek die HERE.

11         En baie nasies sal hulle in dié dag by die HERE aansluit, en hulle sal My tot ‘n volk wees; en Ek sal in jou midde woon. Dan sal jy weet dat die HERE van die leërskare my na jou gestuur het. 

 

En sien daarin hoedat dit spreek van die HERE (JHWH) as gestuur deur die HERE (JHWH) van die leërskare.

In vorige afdelings het ons al gesien hoedat “Die Engel van die Here” terselfdertyd beide onderskei is van die Here en ook met Hom geïdentifiseer word.

Johannes 1:1;

“In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.”

Die Skrif wys baie duidelik dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees word almal baie duidelik aangedui as Goddelike Wesens, en dat hulle net so duidelik ook onderskei word van mekaar.

Neem byvoorbeeld:

Matthéüs 3:16-17;

16         En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom.

17         En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. 

Matthéüs 28:19;

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

2 Korinthiërs 13:13;

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal! Amen.

Vergelyk ook:

2 Petrus 1:16-18;

16         Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van onse Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit;

17         want Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot Hom gekom het: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. 

18         En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe ons saam met Hom op die heilige berg was.

 

Vraag:   Maar hoe kan God drie en ook een wees terselfdertyd?

Antwoord: Hy kan nie drie en een in dieselfde sin wees nie. In watter sin kan Hy dan een en drie wees? ‘n Volkome bevredigende antwoord op hierdie vraag is natuurlik uit die aard van die saak onmoontlik:

Eerstens: Want God is Gees, en getalle behoort basies tot die fisiese wêreld, en ons sal moeilikheid teëkom wanneer ons probeer om vir onsself geestelike dinge uit te dink met fisiese begrippe.

Tweedens: God is oneindig, ons is eindig.  Hy besit alleen onsterflikheid en bewoon ‘n ontoeganklike lig - (1 Tim. 6:16).  Ons pogings om ‘n filosofiese verduideliking van die Drie-eenheid van God te gee, is ‘n poging om die feite van oneindigheid in terme van die eindige uit te druk en uit die aard van die saak kan ons op sy beste, maar net gedeeltelik daarin slaag.  Maar dit weet ons verseker -God is in hoofsaak een, maar Hy is ook drie.  Daar is maar net een God: maar hierdie een God openbaar Homself aan die mens as Vader, Seun en Heilige Gees, en hulle is Drie Verskillende Persoonlikhede.

Johannes 14:16;

En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid.

Markus 1:10-11;

10         En dadelik toe Hy opklim uit die water, sien Hy die hemele skeur en die Gees soos ‘n duif op Hom neerdaal.

11         En daar het ‘n stem uit die hemele gekom: U is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.

 

Opsomming van die leerstelling in hierdie Skrifte bevat:

Daar is Een GOD wat in alle ewigheid bestaan, en Homself openbaar in Drie Persone - Vader, Seun en Heilige Gees.

(Miskien sal dit help: lemand het eenkeer gesê dat die mens altyd net wil optel wanneer hy met die dinge van God te doen kry, en dan sê hy 1+1+1=3.

Maar wanneer God met die mens deel, dan wil Hy liewer vermenigvuldig, soos byvoorbeeld: Hy vergewe menigvuldiglik, Hy seën menigvuldiglik, daar is die rykdom van sy genade, en so aan.  Daarom moet ons die een en een en een van God liewer met mekaar vermenigvuldig wanneer ons aan God dink, en dan kry ons 1x1x1=1.  Prys die Heer, of Hy met ons handel in sy hoedanigheid as Vader, of as Seun of as Heilige Gees, die Een is in volkome harmonie met die Ander, en kan ons volkome rus in die heerlike versekering van:

“Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE” – (Deut. 6:4).

Lees ook: Mk. 12:29; Jes. 42:8; Joh. 17:3; 1 Kor. 8:4,6.

 


Deel 7

Die Onderworpenheid van Jesus

Die Onderworpenheid van Jesus van Násaret;

Die Seun van GOD, aan die Vader.

 

(1). Johannes 14:28;  

Julle het gehoor dat Ek aan julle gesê het: Ek gaan weg en Ek kom weer na julle toe.  As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek gesê het: Ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as Ek. 

“Die Vader is groter as Jesus Christus, die Seun”.

 

(2). Hebreërs 1:5;

Want aan wie van die engele het Hy ooit gesê: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer? en weer: Ek sal vir Hom ‘n Vader wees, en Hy sal vir My ‘n Seun wees?

Johannes 3:16;

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

“Die Vader het Jesus Christus, die Seun, gegenereer”.

Die aller belangrike vraag hier is dit: Dui hierdie woord “gegenereer” op die ontstaan van die Ewige Woord - - -

Vergelyk:

Johannes 1:1-2;

1          IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.

2          Hy was in die begin by God. 

Johannes 1:14;

En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon – en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom – vol van genade en waarheid. 

- - - - of op die Vleesgeworde Jesus van Násaret?

Die antwoord is duidelik: Die Woord is sonder begin en sonder einde, maar in sy Vleeswording het Hy ‘n begin gehad op daardie bepaalde dag toe Hy in Maria deur die Heilige Gees verwek is.

Lees Psalm 2:7 en ook verse 1,2,6,8 om die verband te kry.

Lees ook Lukas 1:35;

En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.

Hier is dus nog ‘n aspek waarin Jesus van Násaret absoluut uniek is.

Maar Hy word ook in die Skrif van gepraat as dat Hy die eersgeborene “uit die dode” is, en dat ook in hierdie opsig is sy “geboorte” uniek, en staan dit in noue verband met sy onderworpenheid aan die Vader.

(Lees: Handelinge 13:33; Romeine 1:4 met: 1 Korinthiërs 15:35-54).

 

Hy is die hoof van ‘n nuwe geslag wat uit die dode gebore sal word omdat Hy die dood oorwin het.  Hiervan het Hy die eersteling geword, en dit het op ‘n bepaalde dag gebeur, die dag toe Hy uit die dode opgestaan het.  Daar is niemand soos Jesus van Násaret nie !

 

(3). Johannes 6:57;

Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe.

Jesus Christus leef deur die Vader.

 

(4). Johannes 5:19,30;

19         Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die Seun  kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat Hý doen, dit doen die Seun ook net so. 

30         Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het.

Johannes 7:16;

Jesus antwoord hulle en sê: My leer is nie myne nie, maar van Hom wat My gestuur het.

Johannes 8:28,42;

28         En Jesus sê vir hulle: Wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit Ek is; en uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat my Vader My geleer het, dit spreek Ek. 

42         En Jesus sê vir hulle: As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het uit God uitgegaan en gekom; want Ek het ook nie uit Myself gekom nie, Maar Hy het My gestuur.

Johannes 12:49-50;

49         Want Ek het nie uit Myself gespreek nie; maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My ‘n gebod gegee wat Ek moet sê en wat Ek moet spreek. 

50         En Ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat Ek dan spreek - net soos die Vader vir My gesê het, so spreek Ek. 

Johannes 14:10;

Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek die Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.

Die Seun kan niks doen onafhanklik van die Vader nie.

 


(5). Johannes 6:29;

Jesus antwoord en sê vir hulle: Dít is die werk van God, dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het. 

Johannes 8:29,42;

29         En Hy wat My gestuur het, is met My; die Vader het My nie alleen gelaat nie, omdat Ek altyd doen wat Hom welgevallig is. 

42         En Jesus sê vir hulle: As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het uit God uitgegaan en gekom; want Ek het ook nie uit Myself gekom nie, Maar Hy het My gestuur.

Jesus die Christus is deur die Vader gestuur.

 

(6). Johannes 10:18;

Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit Myself af.  Ek het mag om dit af te lê en Ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het Ek van my Vader ontvang. 

Jesus van Násaret het bevele van die Vader ontvang; Hy was onder sy gesag en bestier.

 

(7). Johannes 5:36;

Maar Ek het ‘n groter getuienis as dié van Johannes, want die werke wat die Vader My gegee het om te volbring, die werke self wat Ek doen, getuig van My dat die Vader My gestuur het.

Johannes 14:10;

Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.

Die Vader het aan Jesus van Násaret die werke gegee om te doen, en dit was die inwonende Vader wat dit uitgevoer het.

 

(8). Lukas 22:29;

En Ek beskik vir julle ‘n koninkryk soos my Vader dit vir My beskik het,

Die Koninkryk van Jesus Christus was vir Hom deur die Vader beskik. 

Lees ook:

Openbaring 3:21;

Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.

 

(9). 1 Korinthiërs 15:24;

Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.

Jesus Christus sal uiteindelik die Koninkryk aan die Vader oorgee.

 


(10). 1 Korinthiërs 15:27-28;

27         Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.

28         En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Jesus Christus self sal Homself aan die Vader onderwerp sodat God kan wees alles in almal.  Die Vader, die Seun en die Heilige Gees sal dan saam regeer tot in alle ewigheid, het soos voor die opstand (rebellie) wat dit vir hulle noodsaaklik gemaak het om afsonderlike rolle te vervul in die skepping en verlossing van alle dinge.

 

(11). 1 Korinthiërs 11:3;

Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. 

God is die hoof van Christus.

 

(12). Hebreërs 7:25;

Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree. 

‘n Mens nader tot God deur Christus.  God self is die uiteindelike bestemming. Jesus van Násaret is die weg tot die Vader.

Vergelyk:

Johannes 14:6;

Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

 

(13). Johannes 20:17;

Jesus sê vir haar: Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader nie: maar gaan na my broeders en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. 

Jesus van Násaret (die Christus) praat hier van die Vader as My Vader en julle Vader en My God en julle God.

Algemene Gevolgtrekking:

Jesus van Násaret (die Christus) is en sal vir altyd wees, onderworpe en ondergeskik aan die Vader.  In God die Vader het ons die bron van die Godheid; in Jesus Christus die Godheid in sy openbaring.  Maar in die tak is al die volmaaktheid van die stam (sien Kol. 2:9).  God die Vader is die bron van heerlikheid; Jesus Christus, die Seun, is die uitstraling daarvan.  Hebreërs 1:3 sê Hy (Jesus) is die afskynsel van Sy (die Vader) heerlikheid.

Let Wel: Al die Skrifte hierbo gebruik, het betrekking tot die Vleesgeworde Christus, en nie tot die van Ewigheid - af - Bestaande Woord nie.

 

Deel 8

Die Menslike Natuur van Jesus van Násaret

 

Ons kom nou om te bewys uit die Skrif, dat netsoos Jesus van Násaret waarlik God was, en tog onderworpe aan die Vader, so was Hy ook waarlik mens.  Mag dit ons tot aanbidding stem, en ons opnuut bring om Hom aan te neem as ons Saligmaker, Verlosser en Heer, want daar is niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde soos Hy nie.

 

(1). Jesus word ‘n mens genoem

1 Timótheüs 2:5;

Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus.

Christus Jesus word dus ‘n mens genoem selfs na sy hemelvaart.

Lukas 19:10;

Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.

Jesus word (77 keer) die Seun van die mens genoem.  Stéfanus het van Hom as die Seun van die mens gepraat selfs nadat hy Hom in sy heerlikheid aan die regterhand van God sien staan het - (Hand. 7:56).

 

(2). Sy menslike fisiese natuur

Johannes 1:14;

En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon - en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom - vol van genade en waarheid.

Hebreërs 2:14;

Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het - dit is die duiwel.

Die Ewige Woord het vlees geword, vlees en bloed deelagtig geword.  Jesus Christus het ‘n werklike menslike liggaam gehad.

Let wel: Die ontkenning van die werklikheid van Christus se menslike liggaam, is ‘n teken van die gees van die Antichris.

Lees 1 Johannes 4:2-3;

2          Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God;

3          en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.

Die inwonende heerlikheid het soms deur die omhulsel van vlees geskyn en dit van gedaante laat verander - (Matt. 17:2).

Lukas 24:39;

Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk, want ‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie.

Johannes 20:27;

Daarna sê Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier, en kyk na my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig.

Jesus Christus het dus ‘n liggaam van vlees en been gehad na sy opstanding.

Lees:

Handelinge 7:55-56;

55         Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God.

56         En hy het gesê: Kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan.

Openbaring 5:6;

En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar ‘n Lam asof geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe Geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. 

Matthéüs 26:64;

Jesus antwoord hom: U het dit gesê. Maar Ek sê vir u almal: Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel.

Jesus Christus het nog sy liggaam in die heerlikheid.  Hy sal weer kom op die wolke na die hemel as “die Seun van die mens”. 

Let wel: Ons liggame sal van gedaante verander met Sy Wederkoms, om gelykvormig te wees aan Sy liggaam - (Filip. 3:21). 

 

(3). Sy menslike afkoms

Lees:

Lukas 2:7;

En sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. 

Handelinge 2:30;

Omdat hy dan ‘n profeet was en geweet het dat God vir hom met ‘n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit,

Handelinge 13:23;

Uit die nageslag van hierdie man het God vir Israel, volgens die belofte, Jesus as Verlosser verwek,

Romeine 1:3;

aangaande sy Seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid.

Galásiërs 4:4;

Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,

Hebreërs 7:14;

Want dit is volkome duidelik dat onse Here uit Juda voortgespruit het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie.

Jesus Christus het ‘n aardse moeder en van haar kant ‘n menslike afkoms gehad. Hy was Maria se seun en van die geslag van Dawid.  Maria was net so werklik sy moeder, as wat God sy Vader was.

 

(4). Menslike beperkinge

(a) Fisiese Beperkinge

Johannes  4:6; -            Jesus Christus was moeg.  vgl.  Jesaja 40:28.

Matthéüs 8:24; -            Jesus Christus het geslaap.  vgl. Psalm  121:4,5.

Matthéüs 21:18; -           Jesus Christus het honger gehad.

Johannes 19:28; -          Jesus Christus het dors gehad.

Lukas 22:44; -               Jesus Christus het deur menslike smarte gegaan.

1 Korinthiërs 15:3; -       Jesus Christus het gesterf.

Gevolgtrekking: Jesus Christus was onderworpe aan moegheid, honger, dors, smarte en dood - aan die liggaamlike (fisiese) beperkinge van die menslike natuur.

(b) Intellektuele en morele beperkings

Lukas 2:52;

Jesus Christus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense. 

Hy was onderworpe aan die menslike wette van liggaamlike, verstandelike en morele ontwikkeling.

Lees ook:

Markus 11:13;

En toe Hy op ‘n afstand ‘n vyeboom met blare sien, het Hy daarheen gegaan in die hoop om iets daaraan te vind; en toe Hy daarby kom, vind Hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van vye nie.

Markus 13:32;

Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader

Gevolgtrekking:

Die kennis van Jesus Christus was aan beperkinge onderhewig.

(vgl. Lukas 2:52; soos hierbo)

Let wel:

(i) Hy het vrywillig self sy kennis beperk.  Hy het Homself ontledig:

Volgens Filippense 2:7;

Maar Hy het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word.

(ii) As ‘n Leraar was Jesus van Násaret ten volle Goddelik geïnspireerd sodat Hy “die woorde van God gespreek het”. 

Johannes 3:34;.

Want Hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God; want God gee Hom die Gees nie met mate nie.

 

(iii) Die inwonende Goddelike Natuur het dikwels deur die “voorhangsel” van vlees gebars (sien afdeling oor die Godheid van Jesus van Násaret), maar as ‘n mens was hy ‘n ware mens in sy verstand- en geestesgesteldheid.

Lees ook:

Hebreërs 4:15;

Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.

Hebreërs 2:18;

Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word. 

Vergelyk ook:

Jakobus 1:13;

Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie.  Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie.

Gevolgtrekking:

Jesus van Násaret was versoek.  Hy was onderworpe aan die essensiële morele beperkinge van die menslike natuur.

Let wel:

(i) ‘n Vleeslike natuur is nie ‘n essensiële bestanddeel van die menslike natuur nie.  Dit behoort nie tot die menslike natuur soos hy deur God geskape is nie.  Dit is wat deel geword het van die menslike natuur as gevolg van die sonde.

 

(ii) Lees:

Hebreërs 2:14;

Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het – dit is die duiwel -

Filippense 2:5-8;

5          Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.

6          Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,

7          maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword;

8          en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. 

Jesus van Násaret se morele beperkinge was self opgelê.  Hy het vrywilliglik Homself onder die essensiële morele beperkinge waaronder die mens is, geplaas, sodat Hy die mens kon verlos.  Wonderbare liefde! ! !

 

(iii) Hy was versoek net soos ons, maar, sonder sonde!  Dit wil sê Hy het nie aan die sonde toegegee nie.  Maar om ons volmaakte plaasvervanger te wees, moes die sonde vir Hom net so ‘n werklike aantrekkingskrag gehad het as vir ons, vandaar sy menslike natuur.  Wonderbaar Jesus, wonderbaar Verlosser!

 

(c) Beperkinge van krag

Lees:

Markus 1:35;

En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan en na ‘n eensame plek vertrek en daar gebid.

Johannes 6:15;

En toe Jesus merk dat hulle wou kom en Hom met geweld neem om Hom koning te maak, het Hy weer weggegaan na die berg, Hy alleen.

Met:

Matthéüs 14:23;

En nadat Hy die skare weggestuur het, klim Hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was Hy daar alleen.

Lukas 22:41-45;

41         En Hy het Hom van hulle afgesonder omtrent so ver as ‘n mens met ‘n klip kan gooi, en neergekniel en gebid

42         en gesê: Vader, as U tog maar hierdie beker van My wil wegneem! Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied!

43         En ‘n engel uit die hemel het aan Hom verskyn en Hom versterk.

44         En toe Hy in ‘n sware stryd kom, het Hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. 

45         Toe staan Hy van die gebed op en kom by sy dissipels en vind hulle aan die slaap van droefheid.

Hebreërs 5:7;

Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan Hóm geoffer het wat Hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit angs -

Gevolgtrekking:

Jesus van Násaret het gebid (word 25 keer genoem). Hy het krag ontvang vir sy werk, en vir morele oorwinning, net soos ander mense, deur gebed.  Hy was aan menslike toestande onderworpe om te ontvang wat Hy begeer het.

Handelinge 10:38;

met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was. 

Jesus Christus het krag ontvang vir sy Goddelike werk, nie uit sy inherente Godheid nie, maar deur die salwing van die Heilige Gees.  Hy was aan presies dieselfde voorwaardes vir krag onderworpe, as ander mense.

Johannes 14:12;

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo – die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.

Gedurende die dae van sy vernedering was Jesus Christus onderworpe aan beperkinge in die beoefening van sy krag.

 

(d) Sy menslike verhouding tot God

Johannes 20:17;

Jesus sê vir haar: Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader nie; maar gaan na my broers en sê vir hulle; Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God.

Jesus Christus het die Vader genoem: “My God.”

Jesus van Násaret (die Christus het die verwantskap van ‘n mens teenoor God die Vader gedra.

 

(e) Menslik in alle dinge

Hebreërs 2:17;

Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.

Jesus Christus het “in alle dinge” gelyk geword aan sy broeders.  Hy was onderworpe aan alle liggaamlike, verstandelike en morele voorwaardes: “wat noodsaaklik is vir die menslike natuur”. 

Algemene Gevolgtrekking:  

Jesus van Násaret (die Christus) was in “alle opsigte ‘n werklike mens”.  Hy het dit vrywilliglik geword ten einde die mens te red - (Filip. 2:5-8; 2 Kor. 8:9).  Hy het die menslike natuur deelagtig geword, sodat ons die Goddelike Natuur deelagtig kon word. 

2 Petrus 1:4;

waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is.

Vraag: Hoe sal ons die Bybelse leerstelling van die ware Godheid van Jesus Christus versoen met die Bybelse leerstelling van die egte menslike natuur van Christus?

Antwoord: Dit is nie ons hooftaak nie.  Ons hooftaak is om die suiwere egte betekenis van elke Skrif te vind.  Indien ons dan die verskillende Skrifte met mekaar kan versoen, goed; maar so nie, glo hulle albei en laat die versoening oor aan die deurbreek van meer kennis.  Dit is ‘n baie onverstandige en gevaarlike prinsiep om te eis dat ons elke vers in die Bybel so moet vertolk dat ons dit met elke ander vers moet kan versoen.  Dit lei soms na die uiterste dwaling, en die gruwelikste verdraaiing van die Skrif.  Ons taak is om die duidelikste betekenis van ‘n vers te vind, soos dit in die oorspronklike bedoel is. 

 

Onthou dat daar alreeds baie gedeeltes in die Heilige Skrif is wat vir ons vantevore heeltemal onversoenbaar met mekaar voorgekom het, maar nou, na meer kennis, tog gevind is om lieflik met mekaar te harmoniseer.  Waarhede wat vir ons nou nog met mekaar skyn te bots, is in volkome harmonie in die oneindige wysheid van God, en sal eendag, wanneer ook ons naderkom aan die Alwetenheid van God, ook vir ons verstand in volkome harmonie met mekaar wees. 

Hoe wonderlik is dit nie om te sien hoe vreesloos die Bybel die Godheid en die mensheid van Jesus van Násaret (die Christus) naas mekaar stel.

Om hierdie wonderlike gedeelte af te sluit, lees self die volgende Skrifte:

Matthéüs 8:24-26;

Lukas 3:21-22;

Johannes 11:38,43-44;

Lukas 9:28-29,35;

Matthéüs 16:16-17,21;

Hebreërs 1:6;

(met: Hebreërs 2:18);

Hebreërs 4:14-15. 


Deel 9

Die Eienskappe van Jesus van Násaret

 

I.  Die Heiligheid van Jesus Christus

 

1. Die Feit van die Heiligheid van Jesus van Násaret

Lees:

Handelinge 4:27,30;

27         Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het,

30         deurdat U u hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die Naam van u heilige Kind Jesus plaasvind. 

Markus 1:24;

En gesê: Hou op! Wat het ons met U te doen, Jesus, Nasaréner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die Heilige van God!

Lukas 4:34; (soortgelyk soos hierbo)

Handelinge 3:14;

En julle het die Heilige en Regverdige verloën en gevra dat ‘n moordenaar aan julle geskenk sou word,

1 Johannes 2:20;

En julle het die salwing van die Heilige en weet alles.

Jesus die Christus is dus Heilig, absoluut Heilig.  Hy is “Die Heilige”.

Let op:

In die OT is dit HERE (JHWH) God wat die Heilige genoem word.  HERE (JHWH) word die “Heilige van Israel” omtrent dertig keer alleen net in Jesaja genoem.

 

2. Wat Beteken “Heilig? “

Lees:

Levítikus 11:43-45;

43         Moenie julle self ‘n gruwel maak deur enige ongedierte wat wemel nie: julle moet jul daaraan nie verontreinig, sodat julle daardeur onrein word nie. 

44         Want Ek is die HERE julle God; toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want Ek is heilig; daarom, verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie. 

45         Want Ek is die HERE wat julle uit Egipteland laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat Ek heilig is. 

Deuteronómium 23:14;

Want die HERE jou God wandel midde-in jou laer om jou te red en jou vyande aan jou oor te gee; daarom moet jou laer heilig wees, sodat Hy niks skandeliks by jou mag sien en Hom van jou afwend nie. 

Heilig beteken om vry te wees van enige besoedeling.  Om te sê dat Christus absoluut heilig is, beteken dat Hy absoluut rein is. 

Vergelyk:

1 Johannes 3:3;

En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is. 

Let op die baie maniere waarop die Bybel die absolute reinheid van Christus uitbring:

Hebreërs 7:26;

Want so ‘n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het;

Hebreërs 9:14;

hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. 

1 Petrus 1:19;

maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,

1 Johannes 3:5;

En julle weet dat Hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in Hom nie.

2 Korinthiërs 5:21;

Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Hebreërs 4:15;

Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.

1 Johannes 3:3;

En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.

 

Gevolgtrekking: Die Bybel gebruik talle uitdrukkings en illustrasies om ‘n volledige beeld te gee van die absolute heiligheid of morele reinheid van Christus. Daar is niks in die natuur wat daarmee vergelyk kan word nie, behalwe miskien lig.

Sien bv.

1 Johannes 1:5;

EN dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie.

Johannes 8:12;

En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê

Die helder verblindende lig wat in heerlikheid vanuit die gesig en klere van Jesus van Násaret op die Berg van Verheerliking gestraal het - (Matt. 17:2; Lukas 9:29) was die uitstraling van sy morele reinheid en heiligheid.

3. Hoe het die Heiligheid van Jesus Christus Homself Geopenbaar?

Lees:

Hebreërs 1:9;

U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat; daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle;

Die Heiligheid van Jesus Christus het homself geopenbaar in dat Hy geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat het.  Dit is nie genoeg om net geregtigheid lief te hê nie; ongeregtigheid moet ook gehaat word.  Aan die anderkant is dit ook nie genoeg om net die ongeregtigheid te haat nie; ons moet die geregtigheid liefhê. 

Lees:

1 Petrus 2:22;

Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie;

Johannes 8:29;

En Hy wat My gestuur het, is met My; die Vader het My nie alleen gelaat nie, omdat Ek altyd doen wat Hom welgevallig is.

Johannes 12:49;

Want Ek het nie uit Myself gespreek nie; maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My ‘n gebod gegee wat Ek moet sê en wat Ek moet spreek.

Jesus Christus het nooit sonde gedoen of valsheid gepleeg nie.  Hy het altyd die dinge gedoen en gespreek wat die Vader behaag het.  ‘n Volle heiligheid bestaan dus daarin deur, nie net nooit enigiets te doen wat verkeerd is nie, maar ook om altyd alles te doen wat reg is.

Hebreërs 4:15;

Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.

Die Heiligheid van Jesus Christus het homself daarin geopenbaar dat Hy gedurig oorwinning oor versoeking gehad het.  Dit was nie net ‘n negatiewe heiligheid wat nooit gesondig het omdat Hy beskut was teen sonde nie, maar ‘n positiewe heiligheid wat die sonde ontmoet en oorwin het - (Sien 1 Pet. 2:21).

Lees: Die hele Bergpredikasie (Matt. 5-7);

Veral Matthéüs 5:48;

Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.

Die Heiligheid van Jesus van Násaret bestaan daarin dat Hy absolute volmaaktheid van sy dissipels eis, en dat hulle moet weier om enige kompromie met die sonde te maak.

Lees:

Matthéüs 23:13,33;

13         Maar wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense; want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. 

33         Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?

Johannes 4:17-18, - (Die vrou wat vyf mans gehad het)

Die Heiligheid van Jesus Christus is geopenbaar in dat Hy enige vorm van sonde en geveinsdheid aan die lig gebring en bestraf het.

Lees:

1 Petrus 2:24;

wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle genees is

1 Petrus 3:18;

Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring – Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;

2 Korinthiërs 5:21;

Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Filippense 2:6-8; - (gestalte van ‘n dienskneg)

Galásiërs 3:13;

Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word – want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang. -

Die Heiligheid van Jesus Christus het homself daarin geopenbaar in dat Hy die grootste offer in sy mag gebring het om ander te red van die sonde wat Hy gehaat het, en hulle te bring tot die geregtigheid wat Hy liefgehad het.  Dit het die KROON gespan oor die openbaring van Sy Heiligheid.  Hy het die sonde so gehaat, en die geregtigheid so liefgehad dat Hy gewillig was om nie net liewer te sterf as om te sondig nie, maar om selfs Sy Goddelike Heerlikheid prys te gee, en in die gelykenis van ‘n mens gemaak te word, en te sterf as ‘n kwaaddoener, en deur die mense verwerp te word, en van God geskei te word, sodat andere nie mag sondig nie.

Lees:

Matthéüs 25:31-32,41;

31         EN wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit;

32         en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei;

41         Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.

2 Thessalonicense 1:7-9;

7          en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele

8          in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.

9          Hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte,

Die Heiligheid van Jesus Christus sal Homself openbaar in die verskriklike, onherroeplike straf van diegene wat weier om hulle sonde te laat staan.  Hy het gesterf om die mens wat Hy liefhet te skei van die sonde wat Hy haat.  Indien die mens weier om van sy sonde afstand te doen, laat Hy hom oor aan sy selfopgelegde vennootskap, en die verdoemenis wat daarmee saamgaan.  Mense praat baie van die heiligheid van God en die liefde van Jesus, maar Jesus is net so heilig as God, en God is net so liefdevol as Jesus –

(Joh. 3:16; Efé. 2:4-5).  Hierin soos in alles anders, is Jesus en die Vader een.

Sien:

Johannes 10:30;

VOORWAAR, voorwaar Ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van ‘n ander kant af inklim, hy is ‘n dief en ‘n rower.

Laat ons onthou dat ons Verlosser Heilig is.  Ons sal nooit Sy ware liefde kan begryp voordat ons nie Sy absolute Heiligheid kan besef nie.

 

4. Die volgende Getuig van die Heiligheid van Jesus van Násaret

Petrus: - Handelinge 3:14;

Johannes: - 1 Johannes 3:5;

Paulus: - 2 Korinthiërs 5:21;

Al die Apostels en hulle metgeselle gesamentlik: - Handelinge 4:27;

Ananías: - Handelinge 22:12;

Die sterwende rower aan die kruis: - Lukas 23:41;

Die Romeinse hoofman oor honderd: - Lukas 23:47;

Pilatus se vrou: Matthéüs 27:19;

Pilatus self (drie keer): - Johannes 18:38; Johannes 19:4,6;

Judas Iskáriot: - Matthéüs 27:3-4;

Die onreine gees: - Markus 1:23-24;

Jesus self: - Johannes 8:46; Johannes 14:30;

God die Vader: - Hebreërs 1:8-9; Matthéüs 17:5.

 

II.   Die liefde van Jesus tot die Vader

 

Lees die volgende Skrifte:

Johannes 14:21,31;

21         Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê en My aan hom openbaar.

31         Maar dat die wêreld kan weet dat Ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader My beveel het - staan op, laat ons hiervandaan weggaan.

Johannes 15:10;

As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly.

(vgl. 1 Johannes 5:1-3;

1              ELKEEN wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is. 

2              Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar.

3          Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie. 

Johannes 6:38;

Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het.

Filippense 2:8;

en in gedaante gevind is as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. 

Johannes 8:55;

En julle ken Hom nie, maar Ek ken Hom; en as Ek sê dat Ek Hom nie ken nie, sal Ek soos julle ‘n leuenaar wees.  Maar Ek ken Hom en bewaar sy woord. 

Matthéüs 26:39,42;

39         En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader , as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil hê nie, maar soos U wil. 

42         Weer het Hy vir die tweede maal gaan bid en gesê: My Vader, as hierdie beker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied.

Psalm. 40:8;

Toe het ek gesê: Kyk ek kom; in die boekrol is dit my voorgeskrywe.

Lukas 2:49;

En meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. 

Johannes 4:34;

Jesus sê vir hulle: My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om sy werk te volbring.

Johannes 8:29;

En Hy wat My gestuur het, is met My; die Vader het My nie alleen gelaat nie, omdat Ek altyd doen wat Hom welgevallig is.

Johannes 5:30;

Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het.

Johannes 17:4;

Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring.

(vgl. Joh. 19:30;

En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit is volbring! En Hy het sy hoof gebuig en die gees gegee).

Johannes 7:18;

Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer; maar Hy wat die eer soek van dié Een wat Hom gestuur het, Hy is waaragtig en daar is geen ongeregtigheid in Hom nie. 

Johannes 17:1,4;

1          DIT het Jesus gespreek, en Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun sodat u Seun U ook kan verheerlik –

4          Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring.

 

Die EER van die VADER was Jesus van Násaret se eerste en grootste strewe, en die alles oortreffende mikpunt van sy lewe.  Dit was tot die VADER se eer dat Hy beplan, gebid, gewerk, gely en gesterf het. 

 

Jesus van Násaret het geleer dat die EERSTE en GROOT GEBOD is dat:

Matthéüs 22:37-38;

37         “ - - - - Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand”

38         Dit is die eerste en groot gebod. 

Sy eie lewe is die hoogste demonstrasie van hierdie wet wat Hy self vir ons geleer het.

 

III. Die liefde van Jesus Christus vir die Mens

Lees:

Efésiërs 5:25,2;

25         Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het.

2          en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as ‘n gawe en offer aan God tot ‘n lieflike geur.

Galásiërs 2:20;

Ek is (was) met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.  En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het. 

Johannes 13:1;

“ - - - en omdat Hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe.

Met:

Johannes 17:2,9,12;

2              soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe kan gee. 

9          Ek bid vir hulle; Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort.

12         Toe Ek saam met hulle in die wêreld was, het Ek hulle in U Naam bewaar.  Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul sou word.

Johannes 18:9;

Sodat die woord vervul sou word wat Hy gespreek het: Uit die wat U My gegee het, het Ek niemand verloor nie. 

Lees:

Johannes 14:21;

Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar. 

Met:

Johannes 15:9,10;

9          Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad.  Bly in hierdie liefde van My.

10         As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van My Vader bewaar en in sy liefde bly. 

Markus 3:35;

Want elkeen wat die wil van God doen, dié is my broer en my suster en moeder.

Lees:

Matthéüs 9:13;

Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie; want Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. 

Lukas 19:10;

Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.

Romeine 5:6,8;

6          Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe.

8          maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.

 

Jesus Christus het die vuilste sondaar net so waarlik lief as wat Hy die kind van God het, maar Hy het hulle nie op dieselfde manier lief nie.  Vir die een het Hy medelye, in die ander skep Hy behae; - - -


Lukas 23:34;

En Jesus sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp.

Jesus Christus het sy vyande liefgehad.

Johannes 19:25-27;

25         En Simon Petrus het hom staan en warm maak. En hulle sê vir hom: Jy is tog nie ook een van sy dissipels nie? Toe ontken hy dit en sê: Ek is nie. 

26         Een van die hoëpriester se diensknegte wat familie was van die man van wie se oor Petrus afgekap het, sê: Het ek jou nie in die tuin by Hom gesien nie?

27         En Petrus het dit weer ontken; en dadelik het die haan gekraai. 

Die Christelike geloof verontagsaam nie die natuurlike verwantskap van die mens nie, maar heilig dit.

Lees:

Markus 10:13-16;

13         EN hulle het die kindertjies na Hom gebring, dat Hy hulle kon aanraak; en die dissipels het die wat hulle gebring het, bestraf.

14         Maar toe Jesus dit sien, het Hy hulle dit baie kwalik geneem en vir hulle gesê: Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God.

15         Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.

16         En Hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. 

Jesus van Násaret het kindertjies baie liefgehad.

Vergelyk:

Matthéüs 18:3,6,10;

3          En Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie!

6          maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat ‘n meulsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. 

10         Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is.

Die man of die vrou wat nie ‘n besonderse liefde vir klein kindertjies het nie, is nie soos Christus nie.

Johannes 11:15, 35-36;

15         En Ek is bly om julle ontwil dat Ek nie daar was nie, sodat julle kan glo.  Maar laat ons na hom toe gaan. 

35         Jesus het geween.

36         Die Jode sê toe: Kyk, hoe lief Hy hom (Lasarus) gehad het!

 


Johannes 19:26;

En toe Jesus sy moeder sien en die dissipel wat Hy baie liefgehad het, by haar staan, sê Hy vir sy moeder: Vrou, dáár is u seun!

Jesus Christus het sekere persone op ‘n besondere wyse liefgehad.

 

Hoe die liefde van Jesus Christus teenoor die mens geopenbaar is:

2 Korinthiërs 8:9;

Want julle ken die genade van onse Here Jesus Christus, dat Hy, alhoewel Hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. 

Lees:

Filippense 2:6-8;

6          Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,

7          maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word;

8          en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

Met:

Romeine 8:16-17;

16         Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;

17         en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word. 

Efésiërs 5:2;

En wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as ‘n gawe en offer aan God tot’n lieflike geur.

Galásiërs 2:20;

Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

1 Johannes 3:16;

Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir ons afgelê het; en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê.

Johannes 15:13;

Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.

Dit was ‘n selfopofferende liefde.  Die dood van Christus was nie die enigste offer wat Hy gebring het nie, maar die Kroon van ‘n hele lewe van opoffering vanaf die wieg, of die krip, tot die Kruis.  Net die feit van sy menswording, was al klaar ‘n opoffering van onmeetbare grootheid en betekenis.

 

Lees:Lukas 7:48; Open. 1:5; Lukas 15:4-7; Joh. 10:4; - - - -

Met: Jes. 40:11; Matt. 8:17; Matt. 14:14; Matt. 15:32;

Vergelyk: Heb. 13:8;

  - - - - Open. 3:19; Joh. 14:18; Joh. 11:33-36; Joh. 14:27; Joh. 15:11; Markus 3:5; Markus 16:7; Rom. 8:37; Joh. 13:1-5; - Hier het die liefde van Jesus Christus Homself daarin geopenbaar dat Hy die nederigste en mees veragte diens verrig het teenoor sy dissipels.  Dit is maklik om die diens van die laagste kneg te verrig vir die wie jy waarlik liefhet.  ‘n Moeder kan die mees afstootlike en onaangenaamste diens verrig vir haar baba wat sy liefhet.  Wat anders as liefde, wonderbaar liefde, kon die Eniggeborene van God aan Wie Hy alle mag gegee het, beweeg om van die tafel af op te staan om hierdie diens teenoor sy dissipels te verrig, wat gewoonweg die werk van die nederigste slaaf in die huis was? En Judas was een van die dissipels, hy in wie die Satan dit alreeds gegee het om Jesus te verraai!

 

Johannes 15:15 - Wanneer u ‘n besondere groot Waarheid bekom, is dit nie ook u eerste groot begeerte om dit aan u boesem vriende bekend te maak. nie? Netso Jesus van Násaret, in die volheid van sy groot liefde teenoor ons, haas Homself om aan ons bekend te maak alles wat die Vader aan Hom openbaar het.

Joh. 14:21-23; Efé. 5:25-27.

 

IV. Jesus Christus se liefde vir Siele

 

Lukas 19:10; - Dit was die groot doel van Jesus se sending na die aarde.  Hy het gekom om te soek en te red wat verlore was, en nie om eer te kom soek of om skatte te vergader, of om vir Homself in hierdie bedeling ‘n aardse koninkryk op te rig nie.  Hy het in die hemel groter heerlikheid agtergelaat as wat die wêreld ooit kan bied.  Die wat verlore is, was vir Hom meer werd as al die rykdom en eer van hierdie wêreld.  Een enkele siel was van onskatbare waarde.  Die ganse wêreld het nie vir Hom die waarde gehad wat een siel gehad het nie.

 

Johannes 4:6-7,10; - Jesus Christus was altyd op die uitkyk om verlore gaande siele te red.  Ons sien dit weer in Johannes 9:35 en in Markus 2:4-5.  Hy het van Sy wonderwerke gebruik gemaak om die siele van mense te bereik. So moet ons ook van wonderwerke en elke ander daad van vriendskap, liefde en diens gebruik maak om die siele van mense te bereik.

 

Lukas 15:4; - Hy het nie net vir geleenthede om siele te red uitgekyk, en dit verwelkom wanneer dit sy pad langs gekom het nie, maar Hy het ook geleenthede gesoek.  Hy het nie net die verlorenes wat na Hom gekom het ontvang nie, maar Hy het agter hulle aangegaan.  ‘n Ware liefde vir siele sal homself altyd daarin openbaar dat ‘n mens na hulle sal gaan soek.

 

Uit Johannes 4:32-34; - sal ons sien dat Jesus van Násaret sy blydskap en bevrediging daarin gevind het om verlore gaande siele te red.  In hierdie werk het Hy nie gedink aan moeg word nie en honger en dors verontagsaam.

Lees Markus 3:20-21;

20         EN hulle het in ‘n huis gegaan, en ’n skare het weer saamgekom, sodat hulle selfs nie brood kon eet nie.

21         Toe sy mense dit hoor, gaan hulle uit om Hom in die hande te kry; want hulle het gesê: Hy is buite sy sinne.

Jesus het Homself so in sy werk geheel en al gewerp dat Hy die gewone behoeftes van sy liggaam heeltemal verontagsaam het; mense het gesê: “Hy is buite sy sinne”. 

 

In Lukas 15:5-7; - sien ons dat Jesus van Násaret Homself met groot blydskap verheug het oor verlore siele wat gevind is.

Netso het Hy getreur oor verlore siele wat weier om gered te word:

Sien:

Johannes 5:40;

En julle wil nie na My kom om die lewe te hê nie.

Lukas 19:41-42;

41         En toe Hy naby kom en die stad sien, het Hy daaroor geween

42         en gesê: As jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien! Maar nou is dit vir jou oë bedek.

Matthéüs 23:37;

Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie!

Niemand sal ooit die droefheid kan peil wat deur Jesus se hart gesny het oor siele wat weier om gered te word.

In Johannes 10:11; - - - -

Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.

Matthéüs 20:28;

net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe (siel) te gee as ‘n losprys vir baie

- - - - sien ons dat Jesus met blydskap sy lewe afgelê het om siele te red.

 

V. Die medelye van Jesus van Násaret

 

In Markus 6:34 en Matt. 9:36 het ons gesien dat Jesus Christus medelye gehad het met die skare wat moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie.  Wat sou Jesus gesien het as Hy vandag tussen die skares in ons groot stede moes beweeg?

In teenstelling hiermee kyk na die houding van die Fariseërs in:

Johannes 7:48-49;

48         Het iemand uit die owerstes in Hom geglo, of uit die Fariseërs?

49         Maar hierdie skare wat die wet nie ken nie , is vervloek!

Soos wie van die twee is ons, soos Christus of soos die Fariseërs?


In Markus 8:2; - - -

Ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al drie dae by My bly en niks het om te eet nie.

- - - - sien ons dat dit nie net met die geestelike behoefte van die mens is wat Christus medelye gehad het nie, maar ook met sy liggaamlike nood.

Lees: Matt. 14:14; Matt. 20:34; Mark. 9:22,25; Mark. 1:40-41.

 

Jesus van Násaret het medelye met die massas in die algemeen gehad, met hulle sorge en kommer, hulle siektes en kwale, hulle blindheid, hulle duiwelbesetenheid, melaatsheid.  Die wêreld steier weg van hierdie mense met afsku en soms met walging, maar Christus het na hulle toe gegaan en hulle aangeraak en hulle genees. 

 

In Lukas 7:12-13; - sien ons hoedat Hy medelye gehad het met diegene wat dierbares moes afstaan aan die dood.

 

In Lukas 15:20,1-2; Markus 3:5; -  sien ons dat Jesus van Násaret medelye gehad het met die sondiges, die verlorenes en die wat geestelik dood was, en met alle vorme van lyding en smart, ongelukkigheid en vervallendheid.  Dit was nie by Hom ‘n koue uitvoering van ‘n pligsbesef nie, maar dit het sy hart ontroer. 

Hulle sorge en kommer, pyn en mislukking was sy kommer en pyn, sonde, skande en mislukking. 

In hierdie medelye van Hom het sy krag gelê.  Dit is in die ontroering van sy eie hart oor dit wat die mens moes deurgaan, waar die krag ontstaan het om deur die Heilige Gees die verlossing te bewerkstellig, - Lees bv. Joh. 11:33; 2 Kor. 5:21.

Die mens kan nie gered word net deur middel van brandende woorde nie, nee, maar deur bloeiende harte!

 

Hoe het Christus hierdie medelye van Hom bewys?

(1). Lukas 10:33-36; - Hierdie goeie Samaritaan is ook ‘n tipe van Jesus van Násaret self.  Hy het nie net sy medelye by gevoelens en by woorde alleen laat bly nie, o nee, maar deur dade en in gedurige en volgehoue en selfopofferende bediening van die een met wie Hy medelye gehad het.

(2). In Markus 6:34; - het Hy die skares geleer. Dit help nie net om ‘n behoeftige te voed of te klee en dan maar weg te stuur nie.  Hy moet ook geleer word, en dit verg soms die grootste geduld en selfopoffering.

(3). In Matthéüs 14:14; - het Hy sy medelye bewys deur die siekes gesond te maak; -

Vergelyk Matthéüs 10:8;

Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. 

(4). In  Matthéüs 15:32; - het Hy die skares kos gegee.

(5). In Matthéüs 20:32-34; - het Hy stilgestaan toe die blindes na Hom roep, en Hy het hulle blinde oë weer laat sien.

(6). In Markus 5:8; Markus 9:25 - het Hy sy medelye bewys deur onreine geeste uit die mense uit te drywe.

(7). In Markus 1:41; - het Hy sy medelye bewys deur nie net die ou onaanraakbare melaatse aan te raak nie, maar ook om hom gesond te maak.  Wanneer laas het u ‘n ou onaanraakbare (beide letterlik en figuurlik) aangeraak? Die wêreld smag na die aanraking van ‘n skoon en liefderike hand.

(8). In Lukas 7:12-14; - het Hy die dooie lewendig gemaak.

(9). In Lukas 7:48,50; Johannes 6:37; - toon Hy dat Hy die sondaar wat na Hom toe kom, nooit sal uitwerp nie.

Lees nou:

Hebreërs 13:8;

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.  

1 Johannes 2:6;

Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het. 

Johannes 14:12;

In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.

VI.  Die Gebedslewe van Jesus van Násaret

 

In Hebreërs 5:7; - sien ons dat Jesus van Násaret ‘n man van gebed was.  Die woorde “gebed” en “bid” word ten minste vyf-en-twintig keer i.v.m. Hom gebruik, en daar is baie ander gevalle waar Hy gebid het, waar die woorde “bid” of “gebed” nie direk gebruik word nie.  Elkeen van die vier Evangelies praat van sy gebedslewe.  Daar is baie merkwaardige eienskappe aan die lewe van Jesus van Násaret verbonde, maar nie een van hulle is so merkwaardig as die feit van sy gebedslewe nie.

Lees Lukas 6:12;

EN Hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in die gebed tot God deurgebring.

Jesus Christus het in die nag gebid, soms dwarsdeur die nag.  Dit was die beste tyd waarin Hy alleen met God kon wees en ongestoorde gemeenskap met Hom kon hê.  Hy het ook baie vroeg in die môre, nog diep in die nag, opgestaan om te bid, en alleen te wees met God – (Markus 1:35).

 

Uit Lukas 3:21-22; Markus 1:35,38; Lukas 6:12-13; Lukas 9:18,21-22; - sien ons dat Jesus Christus altyd gebid het voor belangrike stappe in sy lewe.  Voor sulke belangrike gebeurtenisse in sy lewe het Hy Homself altyd voorberei deur spesiale tye van gebed.

Maar ook na die groot gebeurtenisse en krisisse van sy lewe het Hy gebid – (Matthéüs 14:23; Johannes 6:15).  Dit was om sy kragte te herwin, en ook om te waak teen die versoekings van hoogmoed, tevredenheid en selfvoldaanheid. Jesus van Násaret was ook waarlik mens, en Hy het sy probleme aangedurf op dieselfde manier as wat ons dit moet doen, met dieselfde wapens as wat ons moet gebruik, naamlik die Woord van God en Gebed.

 

Matthéüs 14:19; Lukas 24:30; - Jesus van Násaret het gebid voor Hy geëet het. Hy het oor die geringste dingetjies gebid; elke stap van sy lewe was geneem met gebed.  Veral wanneer die lewe besonder druk en veeleisend was, het Hy Homself na eensame plekke onttrek om te bid.  Sommige mense is so besig dat hulle nie tyd kry om te bid nie.  Dit skyn dat hoe besiger die lewe van Jesus was, hoe meer het Hy gebid.  Soms het Hy nie tyd gehad om te eet nie - (Markus 3:20), soms het Hy nie tyd gehad om te slaap nie - (Markus 6:31,33,46), maar Hy het altyd tyd gemaak om te bid; hoe meer die werk gedruk het, hoe meer het Hy gebid. 

Al die groot manne in die werk van God het hierdie voorbeeld van Christus nagevolg.  Menige ‘n ander magtige man van God het sy krag verloor, omdat hy nooit hierdie geheim ontdek het nie, en toegelaat het om sy gebedslewe te laat verdring deur sy oormaat van werk.

 

Lukas 23:34,46; - Jesus het in die laaste oomblikke van sy lewe gebid.  Sy laaste woorde was ‘n gebed.  Sy lewe was ‘n lewe van gebed, en met gebed het dit tot ‘n gepaste einde gekom.

 

Johannes 17:1; - Jesus het altyd gebid met die oog op die verheerliking van die Vader, en in volkome onderworpenheid aan die Vader, - (sien Matt. 26:42).

 

Lukas 22:41; - Jesus Christus het op sy knieë gebid, en op sy aangesig voor God,  - (sien Matt. 26:39). As die sondelose Seun van God op sy knieë en op sy aangesig voor God kon bid, wat van ons?

 

Daar was ook gevalle waar Hy sy oë na die hemel opgehef het en opgekyk het na God, soos ons in - Matt. 14:19 en Joh. 17:1 sien.  Dit is goed om ons oë toe te hou wanneer ons bid sodat niks ons aandag kan aftrek nie, maar daar is tye wanneer ons ook met oop oë in die geloof kan opkyk na God.

 

Lukas 22:44; - Jesus het ook ernstig gebid; en met sterk geroep en trane, - (Heb. 5:7). 

Daar is sommige wat dink dat dit ‘n wonderlike geloofspeil is wat hulle bereik het wanneer hulle baie kalm en stil maar net elke belofte in die geloof met kinderlike geloof kan toeëien.  Hulle het blykbaar hulle Meester oortref, of hulle weet nie wat dit beteken om in die erns van die Heilige Gees in die gebed te worstel nie.  Ons het ‘n suspisie dat hulle kalmte nie van die Heilige Gees kom nie, maar weens gebrek aan erns.  Die Heilige Gees tree vir ons in met “onuitspreeklike sugtinge” - (Rom. 8:26). 

Laat ons versigtig wees dat ons nie die luiheid van onverskilligheid verwar met die rus van die geloof nie.  Enige geloofsrus wat nie ook plek maak vir magtige worstelinge in die gebed nie, is nie volgens Christus nie.  Natuurlik is “sugtinge” en “trane” en “sterk geroep” wat nagemaak is, of die resultaat is van blote vleeslike opwerking, nog erger.

 

Lukas 6:12; - Jesus het tyd geneem met sy gebed - “en die nag in die gebed tot God deurgebring”.  Die tyd wat ons aan ons gebede bestee is belangrik.  Met moderne tegnieke kan ons vandag sekere dinge doen in ‘n paar minute, waar dit ons vroeër ure geneem het, maar dit kan nie met gebed gedoen word nie.  Jesus van Násaret het ook gebid sonder om die eerste keer op te hou wanneer daar geen antwoord kom nie, - (Matt. 26:44).  Met hierdie voorbeeld van die Christus, laat ons leer om nie noodwendig geen verhoring die eerste keer wanneer ons bid, noodwendig te aanvaar as ‘n gebrek aan geloof nie.

Jesus van Násaret het ook met danksegging en gelowig gebid:

Johannes 11:41-42;

41         Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê: Vader, Ek dank U dat U My verhoor het;

42         en Ek het geweet dat U My altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het Ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het. 

Vergelyk ook:

Filippense 4:6;

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. 

1 Johannes 5:14-15;

14         En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.

15         En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het. 

Markus 11:24;

Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.

 

VII. Die Sagmoedigheid van Jesus Christus

 

Lees: Matthéüs 11:29;

Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;

Matthéüs 21:5;

Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe, sagmoedig, en Hy sit op ‘n esel, ja, ‘n jong esel, die vul van ‘n pakdier. 

2 Korinthiërs 10:1;

EN ek self, Paulus, bid julle by die sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus, ek wat in julle teenwoordigheid wel nederig is onder julle, maar in my afwesigheid moedig teenoor julle -

Jesus Christus was sagmoedig. Wat beteken sagmoedigheid?

Lees:

1 Korinthiërs 4:21;

Wat wil julle hê? Moet ek met die roede na julle kom of met liefde en in die gees van sagmoedigheid?

2 Korinthiërs 10:1; - (Soos hierbo!)

Galásiërs 6:1;

BROEDERS,as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. 

2 Timótheüs 2:24-25;

24         en ‘n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. 

25         Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie,

 

Titus 3:2;

Om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. 

Sagmoedigheid is daardie gesindheid wat die teenoorgestelde is van hardheid en twisgierigheid, en wat vriendelik en sag is wanneer jy met andere te doen het.  Dit beteken nie swakheid en slaafse onderworpenheid nie.  Dit verg ware geestelike volwassenheid om beslis, maar tog liefderik en sag jou standpunt in te neem.

Lees:

Matthéüs 12:20;

‘n Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en ‘n lamppit wat rook, sal Hy nie uitblus nie, totdat Hy die reg tot oorwinning uitbring. 

Lukas 7:37-38,48,50;

37         En toe ‘n vrou in die stad, wat ‘n sondares was, verneem dat Hy in die Fariseër se huis aan tafel was, het sy ‘n albaste fles met salf gebring

38         en agter by sy  voete gaan staan en ween; en sy het sy voete begin natmaak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof; en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf.

48         En Hy sê vir haar: Jou sondes is vergewe.

50         En Hy sê vir die vrou: Jou geloof het jou gered; gaan in vrede.

Markus 5:33-34;

33         Die vrou, wat gevrees en gebeef het omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor Hom neer en vertel Hom die hele waarheid.

34         En Hy sê vir haar: Dogter, jou geloof het jou gered.  Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. 

Jesus se sagmoedigheid het duidelik na vore gekom in die wyse waarop Hy sondaars hanteer het; sonder dat Hy hulle sonde goed gepraat het, het Hy hulle tog herstel en opgehef.

Lees:

Johannes 20:29;

Jesus sê vir hom: Omdat jy My gesien het, Thomas, het jy geglo; salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. 

Johannes 21:15-17; - Hier kom die sagmoedigheid van Jesus van Násaret baie duidelik na vore in die wyse waarop Hy die ongeloof van Thomas en die ontroubaarheid van Petrus bestraf het sonder om hard of onvriendelik met hulle te wees. 

Sien ook: Johannes 13:21,27; Lukas 23:34;

 

VIII. Die Nederigheid van Jesus Christus

 

(1). Matthéüs 11:29; - Jesus Christus was nederig van hart. 

(2). Johannes 8:50; - Hy het nie sy eie eer gesoek nie.

(3). Jesaja 42:2; - Hy het publisiteit en die eer van mense soveel as moontlik vermy; Hy het Homself nooit geadverteer nie. 

(4). Matthéüs 9:10 en Lukas 15:1-2; - Hy was nie te trots om met die uitworpeling en veragtes te assosieer nie. 

(5). Hy was gewillig om die mees onregverdige aantygings en beswaddering teen Homself te verduur - (Jes. 50:5-6; Heb. 12:3).  Ook Jes. 53:7.

(6). Selfs toe hulle Hom vals beskuldig het, het Hy nie sy mond oopgemaak om Homself te verdedig nie - (1 Pet. 2:23; Matt. 26:60-63; Lukas 23:8-10). 

Jesus het nie sy eie goeie Naam verdedig nie.  Hy het dit aan God oorgelaat.

(7). Filippense 2:9; - Sy nederigheid was geopenbaar in dat Hy gekom het, nie om gedien te word nie, maar om te dien, en om die mees veragte diens aan sy dissipels te betoon - (Matt. 20:28; Joh. 13:4-5).

Lees ook Filippense 2:6-8.


Deel 10

Die Dood van Jesus van Násaret

I. Die belangrikheid van die dood van Christus

 

(1). Die belangrikheid van Jesus Christus word regstreeks meer as een honderd vyf-en-sewentig maal in die NT genoem. Benewens dit is daar baie profetiese. verwysings na Sy dood in die OT.

(2). Hebreërs 2:14; - Jesus Christus het vlees en bloed deelagtig geword sodat Hy kon sterf.  Die vleeswording was met die oog op die dood.  Die dood van Jesus Christus was nie ‘n blote insident in sy mensgeworde lewe nie, dit was die hoofdoel daarmee.  Hy het ‘n mens kom word sodat hy as ‘n mens, en vir die mens, kon sterf.

(3). Matthéüs 20:28; - Jesus Christus het in die wêreld gekom sodat Hy sy lewe kon gee as ‘n losprys vir baie.

(4). 1 Petrus 1:11; - Die voorspelde dood van Jesus Christus was ‘n saak waarin die profete van die OT intens belanggestel het, en ook nagespeur het. 

Lees ook Lukas 9:30-31.

(5).1 Petrus 1:12; - Ook die engele het intens belanggestel in die dood van Christus.

(6). Openbaring 5:8-12; - Die dood van Jesus Christus is die hooftema van die lied van die hemel.

(7). 1 Korinthiërs 15:1,3-4; - Die dood van Jesus Christus is een van die twee fundamentele waarhede van die evangelie.  (vgl. 1 Kor. 11:26; 1 Kor. 2:2). Die belangrikheid van die dood van Jesus Christus sal verder na vore kom wanneer ons die doel en gevolge van sy dood behandel.  Die moderne neiging om die hoofklem op die lewe en voorbeeld van Jesus Christus te laat val, is heeltemal onskriftuurlik.

 

II. Die doel van die dood van Jesus Christus, of,

Waarom het Jesus Christus gesterf?

 

(1). Jesaja 53:5,8,11-12; 1 Petrus 3:18; Rom. 4:25; 1 Kor. 15:3; 1 Petrus 2:24. Jesus Christus het gesterf as gevolg van die sonde van ander –

(a)   Dit is sonde wat Sy dood absoluut noodsaaklik gemaak het.

(b)   Dit was nie sy eie sonde nie, maar die sonde van andere wat Hy in sy dood gedra het.  Sy dood was plaasvervangend - dit is, ‘n Regverdige wat verdien het om te lewe, wat moes sterwe in die plek van die ongeregverdigde mense wat verdien het om te sterwe.

(2). Matthéüs 20:28; - Jesus Christus het sy lewe gegee as ‘n losprys - dit is sy dood was die prys wat betaal moes word om andere vry te koop van die dood. 

(3). Jesaja 53:10; - Jesus Christus se siel was ‘n skuldoffer gemaak vir sonde - dit was op grond van sy dood dat vergifnis geskenk word aan sondaars - (Sien Lev. 6:6,7).  Lees ook: Heb. 9:22,28; Jes. 53:12.

(4). 1 Johannes 4:10; Romeine 3:25; - Jesus Christus is die versoening vir ons sondes.  God het Hom voorgestel in sy bloed as ‘n versoening - Hy is dit deur die storting van sy bloed, of dood, waardeur die wraak van God teen ons as sondaars bevredig is.  God is heilig en moet sonde haat.  Sy heiligheid en haat vir die sonde, moet sigself openbaar.  Sy wraak teen die sonde moet êrens tref, of die sondaar self, of ‘n wettige plaasvervanger – (Sien Jes. 53:6). Die heiligheid van God was dus die hoofrede vir die dood van Christus.

(5). Galásiërs 3:10,13; - Jesus Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word.

(6). 1 Korinthiërs 5:7; - (vgl. Exod. 12:13,23) Jesus Christus het gesterf as ons paaslam - dit is dat sy gestorte bloed mag dien as die grond waarop God ons sal verbygaan en ons spaar.

(7). Galásiërs 4:4-5; - Jesus Christus het gesterf om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.

(8). Galásiërs 1:4; - Jesus Christus het gesterf sodat Hy ons kan uitred uit die teenswoordige bose wêreld of eeu. 

(Vergelyk ook Filip. 3:20; Gal. 4:3-5,7-9; Gal. 5:1).

(9). 1 Petrus 3:18; - Jesus Christus het gesterf om ons tot God te bring. Sy dood het die diep onoorbrugbare kloof wat daar tussen ‘n Heilige God en ‘n sondige mens bestaan het, uit die weg geruim.

(10). Johannes 12:24; - Jesus Christus het gesterf dat Hy veel vrug kon voortbring.  Uit Sy dood het daar die nuwe geslag van die Seuns van God ontstaan.

(11). Romeine 14:9; - Jesus Christus het gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers.

 

Soos ons in Kolossense 1:19-20; Romeine 8:20 sien, sal selfs die fisiese Skepping, beide op aarde en in die hemele, deur die dood van Jesus Christus met God versoen word.

Lees ook: Romeine 8:21 en 2 Petrus 3:13.

Die Versoening van Christus het ‘n geweldige omvang - ver bokant alle menslike filosofieë.  Ons het maar net begin om daardie Bloed wat op Gólgota gestort is, te begryp.  Sonde is ‘n baie aakliger, vernietigende en verreikende euwel as wat die meeste van ons besef, maar daar is ‘n Krag en Doeltreffendheid in die Bloed van Christus, wat seker net die Ewigheid eendag aan ons sal openbaar.

 


Deel 11

Die Opstanding van Jesus van Násaret

 

I. Die Opstanding is ‘n feit

 

(1). 2 Timótheüs 2:8; 1 Korinthiërs 15:4; - Jesus Christus het opgestaan uit die dode.  In baie opsigte is die Opstanding van Jesus van Násaret die belangrikste feit van die Christelike Geskiedenis.  Dit is die Gibraltar van Christelike Bewysstukke en die Waterloo van Vrydenkery en Rasionalisasie. Indien die stellings van die Heilige Skrif aangaande die Opstanding bewys kan word as Geskiedkundig betroubaar, dan rus die aansprake en leerstellings van die Christelike Geloof op ‘n onwankelbare rots.

Die betroubaarheid en egtheid van die vier Evangelies is sonder enige twyfel bewys.  In hierdie Evangelies is vier onafhanklike ooggetuie verslae van die Opstanding van Jesus van Násaret, wat bokant alle twyfel vasstaan.  Die skrywers het op ‘n heel eenvoudige en natuurlike manier die bonatuurlike feite wat hulle aanskou het, vertel.  Indien daar enige poging was tot verdigting of oordrewenheid, dan sou dit uit hulle getuienis geblyk het.  Die skerpste en venynigste godloënaars het hierdie vier skrywers al oor en oor onder die aller strengste “kruisverhoor” gehad, maar kon geen krakie in hulle getuienis vind nie.  Die krag en die oortuiging lê juis daarin dat hulle eenvoudig net vertel het wat hulle gesien het, en die bespiegeling oorgelaat het aan die twyfelaars. 

(2). 1 Korinthiërs 15:5-8; – Hier, soos elders, word dit vertel dat Jesus net aan sy dissipels verskyn het, met net een uitsondering, en dit is sy “broer”.  Hoekom word dit so voorgestel? Omdat dit so gebeur het, net so.  Indien hierdie storie jare later uitgedink is, sou Jesus voorgestel gewees het as sou Hy aan tenminste sommige van sy vyande verskyn het om hulle te oortuig.

(3). Johannes 20:17; - Daar is geen verduideliking vir die woorde “Raak My nie aan nie”.   Dwarsdeur die eeue het kommentators probeer om hulle te verduidelik. Waarom word dit hier so vertel? Omdat dit so is soos dit gebeur het.

(4). Johannes 19:34; - Waarom word dit vertel? Moderne fisioloë sê vir ons dat die fisiese verduideliking daarvan is dat Jesus ‘n “gebroke hart” gehad het, en dat ander feite wat genoem is (bv. die luide uitroep toe Hy gesterf het), dieselfde bewys.  Maar Johannes het niks van moderne fisiologie af geweet nie.  Waarom beskryf hy dan ‘n sekere besonderheid wat eeue lank geneem het om te verklaar? Omdat hy die gebeurtenisse neergeskryf het soos hulle plaasgevind het, en soos hy hulle gesien het.

(5). Johannes 20:24-25; - Dit is baie lewensgetrou.  Dit is in volkome ooreenstemming met soos ons Thomas op ander plekke in die Bybel leer ken het.  Indien die verhaal van hierdie insident verdigsel was, sou dit die skryfkuns van die skrywer ver oortref het.

(6). Johannes 20:4-6; - Dit is presies net soos die geaardhede van hierdie twee manne was, en Johannes was ook jonger as Petrus, en kon dus vinniger hardloop.

(7). Johannes 21:7; - Hier weer het ons die onmiskenbare eienskappe van waarheid.  Johannes was die eerste om Jesus te herken.  Petrus die voortvarende met sy blindelingse toewyding, spring in die water onmiddellik nadat hy dit gehoor het, en swem aan na die strand toe.  Was dit uitgedink?

(8). Johannes 20:15; - Maria sou nooit die krag gehad het om dit te doen nie, maar haar liefde het nie aan die onmoontlikheid daarvan gedink nie.  Was dit uitgedink?

(9). Lees ook: Mark. 16:7; Joh. 20:27-29; Joh. 21:21-22;  Joh. 21:15-17; Joh. 20:16; Lukas 24:30-31; Joh. 21:5-7; Joh. 20:7.

Bestudeer al hierdie gevalle, en u sal sien dat al die klein insidentjies en besonderhede, juis dit is wat aan die getuienis krag verleen.  Dit is hierdie oënskynlik onskuldige opmerkings en waarnemings waarby die twyfelaars en godloënaars nie kon verbykom nie.  Indien dit alles verdigsels was, sou die skrywers hulself juis net hierin en hiermee vasgeloop het.  Maar hoe meer ons die Evangelie verhaal met ‘n fynkam ondersoek, hoe meer raak ons oortuig van die egtheid en waaragtigheid daarvan.  Die onskuldigheid en natuurlikheid van die verhaal kan nie oortref word nie. 

 

Omstandigheidsgetuienis

Daar is sekere onomstootlike feite van die Geskiedenis, wat die Opstanding van Jesus van Násaret vereis om hulle te verklaar.

(1). Daar is hoegenaamd geen twyfel dat die grondwaarheid in die prediking van die Eerste Kerk, die Opstanding was nie.

(a)  Waarom sou die Apostels dit die hoeksteen van hulle prediking gemaak het as daar nie onomstootlike bewyse daarvoor was nie, en hulle dit nie vas geglo het nie?

(b)  Indien Jesus nie opgestaan het nie, sou daar beslis sekere bewyse gewees het dat Hy nie opgestaan het nie. Maar die Apostels het die einste stad deur kruis waar Jesus gekruisig is, en het dit reg in die gesig van sy moordenaars verkondig dat Hy opgestaan het uit die dode, en niemand kon dit betwis nie. Die beste wat hulle kon doen was om te sê dat die soldate aan. die slaap geraak het, en dat sy dissipels gekom en sy liggaam gesteel het.  Maar as dit die geval was, sou hulle dit geweet het, en die algehele morele transformasie wat daar in sy dissipels plaasgevind het, sou onverklaarbaar gewees het.

 

(2). Die verandering is die Rusdag.  Dit het plaasgevind, nie deur middel van ‘n bepaalde verordening of dekreet nie, maar deur algemene gebruik onder die dissipels.  In die dae van die NT vind ons dat die dissipels op die eerste dag van die week bymekaargekom het. 

Lees Handelinge 20:7; 1 Korinthiërs 16:2.

(3). Die verandering in die dissipels.  Daar was ‘n skielike verandering vanaf hopelose en volslae wanhoop, tot ‘n vrymoedigheid en opgewondenheid en blydskap wat niks kon stuit nie - (bv. Petrus, Hand. 4:19-20; Hand. 5:29, Jakobus die “broer” van die Heer).  So ‘n skielike en radikale verandering vereis ‘n verduideliking.  Dit is alleen die feit van die Opstanding en die Vervulling met die Heilige Gees wat dit kan verklaar.  Hierdie onteenseglike feite is so indrukwekkend en oortuigend dat godloënende en Joodse geleerdes erken dat die apostels geglo het dat Jesus opgestaan het uit die dode.

Die vraag ontstaan onmiddellik: Vanwaar kom hierdie oortuiging? Die antwoord is dat Jesus waarlik op die derde dag opgestaan het uit die dode.  Die wonderwerke wat die apostels en talle gelowiges sedertdien in sy Naam verrig het, is nog ‘n bewys van sy Opstanding.  ‘n Dooie Christus kon nie aan sy dissipels hierdie mag gee nie.  Die handelinge van die apostels is vol van ‘n Lewende Christus wat met hulle saamgewerk het, en die Woord bevestig het deur die tekens wat daarop gevolg het - (Markus 16:20).  Die handelinge van die apostels gaan vandag nog voort oral waar daar die regte ware geloof is.

 

II. Die Belangrikheid van die Opstanding van Jesus van Násaret

 

(1). Die Opstanding van Jesus word 104 keer in die NT genoem.

(2). Die Opstanding van Jesus Christus was die belangrikste en mees uitstaande aspek van die getuienis van die apostels: - Hand. 1:21-22; Hand. 2:24,29-32; Hand. 4:33; Hand. 17:18; Hand. 23:6; 1 Kor. 15:15.

Die Opstanding het ‘n plek ingeneem in die prediking van die apostels, wat ontbreek in ons hedendaagse prediking.

(3). Die Opstanding van Jesus Christus is een van die twee grondwaarhede van die evangelie: - (1 Kor. 15:1,3-4).

Evangelie predikers beklemtoon die Evangelie van die Kruisiging, maar die apostels het die Opstanding net soveel beklemtoon – (vgl. 2 Tim. 2:8). 

Die Kruisiging verloor sy krag en betekenis sonder die Opstanding.  Sonder die opstanding is die dood van Christus net die heldedood van ‘n edele martelaar; met die Opstanding is dit die Versoeningsdood van die Seun van God.  Dit toon dat die dood van Jesus van Násaret voldoende was om alle sondes uit te wis, want dit was die dood van die Seun van God – (sien Rom. 4:25).  Daarin het ons genoeg grond om te weet dat daar vir die swartste sonde versoening gedoen is.

(4). Bewys dat die Opstanding vals is, en dan is die Christelike Geloof tevergeefs: - (1 Kor. 15:14,17).  Maar omdat die Opstanding waar is, staan die Christelike Geloof op ‘n onwankelbare fondament van feite.

(5). Die leerstelling van die Opstanding het krag om elkeen te red wat dit in sy hart glo: - (Romeine 10:9-10).

(6). Die hoogste strewe van elke gelowige wat onderrig is in die Christelike geloof, is om die Krag van Sy Opstanding te ken.  Hy sal alles daarvoor prysgee en as drek beskou om dit te bekom: - (Filip. 3:8-10).

 

III. Die aard van die Opstanding van Jesus van Násaret

 

(1). God het Jesus Christus opgewek deur die werking van die krag van sy sterkte: - Hand. 2:24,32; Hand. 10:40; Hand. 13:30; Rom. 10:9; Kol. 2:12; Efé. 1:19-20.

(2). Na Sy Opstanding het Jesus Christus geëet en gedrink, hande en voete en vlees en been gehad, en in alle opsigte soos ‘n mens gelyk.

(3). Die Opstandingsliggaam van Jesus Christus was van so ‘n aard dat dit deur toe deure en mure kon beweeg, en dat Hy na willekeur kon verskyn aan mense, of verdwyn.  Sy liggaam was dus nie onderworpe aan die gewone beperkinge van die menslike liggaam nie: - (Joh. 20:19,26; Lukas 24:31).

(4). Jesus Christus het ‘n veranderde liggaam gehad, onverganklik, heerlik, magtig, geestelik, hemels; nie vlees en bloed nie, maar vlees en been: - (Filip. 3:21; 1 Kor. 15:42-50).

Lees ook ons Studie: “Die Wederkoms van Christus”.

 

IV. Die uitwerking en gevolge van die Opstanding van Jesus van Násaret

 

(1). Deur Jesus Christus het mense in God begin glo, wat Hom uit die dode opgewek het. 

(2). Deur die Opstanding van Jesus Christus is daar ‘n vaste fondament vir ons geloof in God gelê: - (1 Pet. 1:21).

(3). Deur die Opstanding van Jesus Christus is daar aan die gelowiges ‘n lewende hoop geskenk.

(4). Deur die Opstanding, tot ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemele bewaar is vir ons: - (1 Pet. 1:3-4). 

(5). Deur ons geloof in ‘n Opgestane, Lewende Christus, begin die Christus te leef in ons.  Die Opstanding van Jesus Christus word ook vir ons ‘n vaste fondament waarop ons, ons hoop vir die toekoms kan bou.

(6). Deur sy Opstanding is Jesus Christus met krag verklaar as die Seun van God: - (Romeine 1:4).  Jesus het openlik verklaar dat, waar die Profete, hoe groot ookal, maar net diensknegte was, was Hy die Seun en die Geliefde van die Vader – (Sien Markus 12:6-7).  Hy het geëis dat Hy een was met die Vader, en dat almal die Seun moes eer net soos hulle die Vader geëer het – (Sien Joh. 5:23; Joh. 10:30; Joh. 17:3).  Deur Hom uit die dode uit op te wek het God hierdie eis bekragtig. Jesus was juis doodgemaak omdat dit sy eis was, en God het dit geëer deur Hom weer op te wek.  Sy Opstanding bevestig dus ook sy Godheid.

(7). Deur die Opstanding van Jesus Christus het God aan alle mense sekerheid gegee dat Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur Jesus Christus: - (Hand. 17:31).

(8). Die Opstanding van Jesus Christus verseker aan alle gelowiges hulle regverdigmaking: - (Rom. 4:25).

(9). Die Opstanding van Jesus Christus bevestig bo alle twyfel die feit dat God die versoening deur Sy Bloed, van Jesus Christus, vir ons sondes aangeneem het.

(10). Deur die Opstanding van Jesus Christus het ons ‘n ewig lewende Hoë Priester aan die regterhand van God, om altyd vir ons in te tree, en dus instaat is om ons volkome te red: - (Rom. 8:34; Rom. 7:25).  Redding is dus begin deur die versoeningsdood van Christus, en dit word voortgesit en voltooi deur die intreding na sy opstanding.  Hy het self, omdat Hy opgestaan het, sy Bloed ingedra in die Heilige der Heilige.  (vgl. 1 Joh. 2:1; Luk. 22:31-32; Heb. 10:19-22).

(11). Die Opstanding van Jesus Christus is die sekerheid en die waarborg van ons eie opstanding: - (1 Thess. 4:14; 2 Kor. 4:14)

Sien ook Romeine 8:11; 1 Korinthiërs 15:55-57.


Deel 12

Die Hemelvaart en Verheerliking van Jesus Christus

 

I. Die feit van die Hemelvaart en Verheerliking van Jesus van Násaret

Jesus Christus het opgevaar in die hoogte, Hy is in die hemel ontvang, en het gaan sit aan die regterhand van God: - (Efé. 4:8; Hand. 1:9; Luk. 24:51; Heb. 10:12).  Daar word meer as een-en-dertig keer in die NT van die hemelvaart en verheerliking van Jesus Christus gepraat. 

 

II. Die wyse van die Hemelvaart en Verheerliking van Jesus van Násaret

Eerstens: Jesus Christus het opgevaar en is in die hemel opgeneem terwyl sy dissipels gestaan en toekyk het: - (Lukas 24:51; Hand. 1:9).

Tweedens: Jesus Christus is nou aan die regterhand van God gesete: - (Efé. 1:20; Kol. 3:1).

Vraag:

Moet dit letterlik opgeneem word as ‘n bepaalde plek, of figuurlik as ‘n aanduiding van gesag?

Antwoord:

Handelinge 7:55-56; - Alhoewel God alomteenwoordig is, is daar tog ‘n plek waar Hy Homself in al sy heerlikheid openbaar - ‘n plek waar dit gesê kan word dat Hy woon soos Hy nêrens anders woon nie.  Jesus Christus is aan Sy regterhand in daardie plek.  (In Sy opgestane liggaam).

Derdens: Jesus Christus is gesete bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige: - (Efé. 1:21).  Vergelyk ook Efé. 6:12.

 

III. Die Doel van die Verhoging van Jesus Christus

 

Eerstens: Jesus Christus was verheerlik sodat Hy die Vader kon verheerlik: - (Joh. 17:1).

Tweedens: Jesus Christus was verhoog as Leidsman en Verlosser om aan Israel (die Volk) bekering en vergifnis van sondes te skenk: - (Hand. 5:31).

Sien ook Lukas 2:10-11; Handelinge 13:23.

Hierdie is ‘n belangrike aspek wat deur baie verkeerd vertolk word.  U moet verseker ons reeks oor “Die Verlore Tien Stamme van Israel” in hierdie verband bestudeer.

Derdens: Jesus Christus is verheerlik om die hemele as ons voorloper in te gaan:

- (Heb. 6:20).  Hy het vooruitgegaan om die weg voor te berei en die poorte vir ons oop te maak deur sy versoeningsbloed en sy hoëpriesterlike voorspraak. 

Vierdens: Jesus Christus het opgevaar om vir ons ‘n plek te gaan berei: - (Joh. 14:2). 

Vyfdens: Jesus Christus het opgevaar en die hemel ingegaan om voor God vir ons te verskyn, dit is, om as Hoëpriester vir ons op te tree; om die bloed van versoening aan te bied en vir ons in te tree: - (Heb. 9:24). 

Dit word vir ons deur die Ou Testamentiese Priester voorgestel, wat maar net ‘n tipe was van Hom wat sou kom.

Sesdens: Jesus Christus het opgevaar na die hemel en aan die regterhand van God gaan sit om te wag vir die volslae onderwerping van sy vyande en vir die wederoprigting van alle dinge.  Wanneer daardie tyd aanbreek, sal Hy spoedig kom, en al sy vyande sal aan Hom onderwerp word. 

Sien ons Studie oor “Die Wederkoms van Christus”.

 

IV. Die Gevolge van die Verheerliking van Christus

 

Eerste: In die Verheerliking van Christus, soos in Sy Opstanding, sien ons wat die uitnemende grootheid van God se krag is vir ons wat glo: - (Efé. 1:18-20). 

Tweede:  Deur die Verhoging van Jesus Christus het ons ‘n groot Hoëpriester wat deur die hemele deurgegaan het, en ons kan ons belydenis vashou en met vrymoedigheid na die troon van genade gaan: - (Heb. 4:14-16). 

Derde: Omdat Jesus Christus verhoog is, het Hy die Heilige Gees van die Vader ontvang om uit te stort op sy gelowige en gehoorsame dissipels: - (Hand. 2:33).

 

Dit is die Verhoogde Christus wat opgevaar het, wat doop met die Heilige Gees: - (Joh. 7:39; Joh.16:7; Hand. 1:5; Hand. 5:32).

Vergelyk ook Joh. 14:12; Filip. 2:9-11.

 

Die Wederkoms van Jesus Christus

Dit word in ‘n afsonderlike Studie behandel: “Die Wederkoms van Christus”.

 

(In hierdie studie is daar ruim gebruik gemaak van:

“What The Bible Teaches” van R.A. Torrey).

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580