new-top-banner-english

Kinders van God

E-Boek: Die Kinders van God.

Ons vra die seën van ons liewe HEER.

Vader in die wonderlike Naam van Jesus dank ons U vir vandag, vir die groot voorreg dat ons weer U wonderlike Boek , die Bybel kan oopmaak en na U stem kan luister.  Baie dankie dierbare HERE dat daardie woord lewendig en kragtig en skerper as ‘n twee snydende swaard is. 

O, dierbare HERE, baie dankie dat dit vir ons vertel dat U die lewende God is en die groot prys wat U in U groot liefde en genade betaal het om ons te kom uitred uit hierdie bose wêreld.  O, dierbare Here Jesus, dat u bereid was om vir ons te kom sterwe, om vir óns te kom verneder word, om ons uit te haal uit die stof en ellende en ons op die troon te plaas wat U vir ons beskik het. 

Dierbare HERE, vul ons met die geloof en met liefde en met U Gees, gee ons ook vandag ‘n geopende oor.  Dierbare HERE om te luister na U woord.  Open ons verstand dat ons die Skrif mag verstaan soos U ook gedoen het met U dissipels van ouds.  Ons bid dit met danksegging in die wonderlike Naam van Jesus ons Verlosser en Saligmaker.

Amen. 

 

My liewe broers en susters, die HERE het my instaat gestel om weer ‘n boodskap met u te kan deel, nog ‘n boodskap wat vir baie, baie jare hier in my hart tot wasdom gekom het.  Omdat dit so ‘n wonderlike woord is wat ek met u wil deel bid ek dat die HERE vir u ook genade sal gee, dat u met ‘n mooi oorgegewe gemoed sal luister na die HERE se woord en moenie sê dit is te vergesog nie.  As dit staan in God se woord dan is dit die waarheid. 

Ek wil met u praat, naamlik:  Oor die kinders van God”. 

 

Kinders van God – en ek vra u om saam met my te lees as ons eerste Skriflesing, maar ons sal soos gewoonlik, natuurlik baie ander Skrifte met u saam lees. 

Ons lees uit 1 Johannes 3:1-10:

(Ek sien, dit tref my die opskrif van hierdie hoofstuk is ook: Die kinders van God).

1          KYK, wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word!  Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie. 

2          Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.

3          En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.

4          Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid.

5          En julle weet dat Hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in Hom nie.

6          Elkeen wat in Hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het Hom nie gesien en Hom nie geken nie.

7          My kinders, laat niemand julle mislei nie: wie die geregtigheid doen, is regverdig soos Hy regverdig is.

8          Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek.

9          Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore.

10        Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie.

 

Ons lees tot daar. 

Nou, ter aanvang wil ek hierso op ‘n paar baie belangrike punte aan u verduidelik. 

Hier by die 8ste vers lees ons:

Hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af.  Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. 

“Hy wat die sonde doen is uit die duiwel”. 

Die woordjie “uit” is uit die Grieks se woord “EK” vertaal, wat beteken - “van binne uit”, waarlik uit, letterlik uit die duiwel gebore. 

Netso in die 9de vers:

Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. 

Daardie woorde “elkeen wat uit God gebore is” is ook weer uit die Griekse woord “EK”, en dit beteken werklik: “uit die binneste van God gebore”, soos jy in die binneste van jou moeder gebore is. 

“Doen geen sonde nie” – daardie woordjie “doen” geen sonde nie, dit beteken “beoefen” geen sonde nie, dit bedryf geen sonde nie omdat God se saad in hom bly. 

Nou as ‘n mens na Jesaja toe blaai, dan sal u hierdie woorde sien wat ek al baie in die jare van my bediening aan u beklemtoon het en wat baie belangrik is vir ons Israeliete en dit is:

Jesaja 51:7:

Luister na My, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart my wet is! Wees nie bevrees vir die smaad van mense en skrik nie vir hulle skimptaal nie;

“Volk in wie se hart my wet is”.

Ek glo dat in elke Israeliet is God se wet van geboorte af ingeskryf.  Is dit nie ‘n feit dat as ons sondig, en ons het gesondig selfs voordat ons tot bekering gekom het, maar elke keer wanneer jy gesondig het, is daar iets hier binne wat jou gepla het.  Jy het daardie stem miskien stil gemaak of jy was ongehoorsaam aan hom en nogtans voort gegaan maar jy het dit nie na harte gedoen nie, omdat jou gees nie werklik saam met jou dade en woorde getuig het nie.   Jy kan nie sondig nie want jy is uit God gebore. 

Bedink hierdie dinge, dit is van die uiterste belang. 

Ek lees weer met u die 9de vers:

            Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore.

 

Nou ons lees dieselfde uit 1 Johannes 5:18:

Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die Bose het geen vat op hom nie.

“Elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie”. 

Nie van harte sondig nie, nie sonde bedryf nie soos die Engelse sê: “Did not practise sin”.  Elkeen wat uit God gebore is doen geen sonde nie omdat Sy Saad in hom bly,(daardie woord “saad” is uit die Grieks se woord “SPERMA”, dit beteken letterlik die manlike saadsel) so ook in elkeen van ons wat uit God gebore is, en elke Israeliet is uit God gebore. 

 

Dit is van die eerste dinge wat ek vir u al wil sê, laat dit u nie skok nie, moenie dink dat die duiwel u laat dink u oortree nou ‘n wet nie of u gaan te ver nie.  Dit is net soos Jesus vir die mense gesê het: “Ek is die Seun van God”.  Toe het hulle klippe opgetel om Hom te stenig want hoe kan jy wat ‘n mens is jouself God maak?  Jesus was God ook, wat mens kom word het.  Hy het dit gewaag om dit vir hulle te sê want hulle hele opvoeding, hulle hele natuur, die hele manier waarop hulle groot gemaak was het vir hulle geleer dat hulle dit nooit kan sê nie.  Maar ons is uit God gebore! En Jesus het gesê: Ek is die Seun van God!

En wanneer ons Jesus aanneem, as ons eie persoonlike Saligmaker dan gee Hy ons ook die reg of die mag om kinders van God genoem te word, soos ons lees in Johannes 1:12. 

Ek begin net by die vers voor dit.

Johannes 1:11-12:

11        Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie. 

12        Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;

 

“Kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo”. 

Die Naam van die HERE.

My broer en suster, ek praat oor die “kinders van God”. 

Loof die HERE. 

Dit is van die uiterste belang; God het ‘n saad op aarde en Jesus het gekom om die saad te red. 

Ons lees die Bybel so ligtelik, ons lees hom so bolangs, so oppervlakkig.  Die gevolg is, daar is woorde en tonele wat by ons verbygaan wat van die uiterste belang is en wat ons moet verstaan as ons God se woord wil verstaan.

Byvoorbeeld in Deuteronómium 14:1-2: (Lees hierdie woorde)

1          JULLE is kinders van die HERE julle God; julle mag julle ter wille van ‘n dooie nie stukkend kerwe of ‘n kaalte tussen julle oë maak nie. 

2          Want jy is ‘n volk heilig aan die HERE jou God, en jou het die HERE uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is.

 

“Julle is kinders van die HERE julle God”. 

Daardie woord “kinders” is in die Hebreeus “BEN” en dit beteken volgens die geleerde mense - werklik afstammeling of seun. 

Dieselfde in Matthéüs 13, die gelykenis van die onkruid tussen die koring.  Maar luister na dit; ons lees werklik hierdie woorde in:

Matthéüs 13:38:

En die saailand is die wêreld.  Die goeie saad – dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose.

 

Ons het ongelukkig groot geword met ‘n metode wat dodelik is vir die evangelie en dit het ingesluip saam met baie ander dwalinge wat in die begin gekom het toe die oorspronklike gemeentes begin wegdwaal het van die ware evangelie wat hulle by die apostels gehoor het wat hulle weer by Jesus gehoor het.  En dit is waar die verrotting begin het.  Die een dwaling wat verskriklik is; wat ons van kleins af geleer het, is om die Bybel te vergeestelik. 

 

Ons moet die Bybel baie letterlik verstaan tensy dit uit die konteks vir ons baie duidelik is dat dit ‘n geestelike betekenis het.  Sekerlik het dit ook ‘n geestelike betekenis maar as die HERE byvoorbeeld praat van die saad van God wat in ons is, dan is dit ‘n letterlike saad.   God het letterlik nakomelinge hier op aarde.  Netso het die duiwel ook nakomelinge hier op aarde. 

Daarom lees ons mos in vers 38:

“En die saailand is die wêreld.  Die goeie saad – dit is die kinders - - - -

(Kinders - Grieks – “huios” – seuns, afstammelinge)

- - - - -van die koninkryk, en die onkruid is die kinders (afstammelinge) van die Bose”.

Daarom kon Jesus bv. vir die Fariseërs van sy tyd, kon Hy vir hulle sê in:

Johannes 8:44:

Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie.  Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan. 

“Julle het die duiwel as vader”. 

My broer en suster, dis nie op ‘n geestelike manier nie.  M.a.w., elkeen wat verlore is, volgens die gewone evangelie is ‘n kind van die duiwel.   Jy word ‘n kind van die duiwel gebore en jy word ‘n kind van die HERE gebore.  Maar wanneer jy ‘n kind van die HERE gebore word moet jy tot wedergeboorte kom, daar kom die betekenis van die woord wedergeboorte vandaan. 

Jy moet weer gebore word, jy moet die tweede keer gebore word want die eerste keer is jy uit God gebore maar jy het vervreemd geraak as gevolg van die sonde en daarom is die lewe van God uit jou uitgeneem maar nie sy saad nie! 

Daarom het die Here Jesus gekom as die saad wat in die grond geval het om vrug te dra en Hy het vir ons kom sterwe sodat ons deur geloof die ewige lewe kan hê.  Werklikwaar, daardie ewige lewe, nie net vir die siel nie maar ook vir die liggaam kan terug kry, sodat God dit wat Hy met ons in die begin bedoel het en wreed deur die sonde onderbreek is, God dit weer met ons kan opneem en kan voortsit in die ewigheid. 

Kom ons kry ‘n visie.  Kom ons kry ‘n begrip hiervan dat ons kan uitsien na daardie wonderlike tyd waaraan daar geen einde sal kom nie wat ons saam met onse Here Jesus op hierdie aarde sal lewe, vir ewig sal lewe in God, sy Oorspronklike, Ewige, Goddelike, Vaderlike bedoeling met ons kan voortsit.  Daarom sê dit bv. in Génesis 1:26, dat God ons geskape het na sy beeld.  Ja, werklikwaar na sy beeld net soos Jesus vir sy dissipels gesê het: “Wys vir My ‘n muntstuk, en wie se beeld is daarop, die keiser sin”.  Nou ja, dit was ‘n werklike  afdruk van die beeld van die keiser.  Netsoos daar afdrukke is op ons geld byvoorbeeld, of ten minste was.  So is ons die afdruksel van die lewende, onsienlike God!

Prys sy wonderlike en lieflike Naam. 

Ja, die HERE het ons geskape na sy beeld sodat Hy ‘n familie, ‘n gesin op aarde kon hê van wie Hy werklik die Vader is.  As ons bid; “Onse Vader wat in die hemel is”, is dit nie maar net ‘n newelagtige begrip nie, dit is ‘n werklike begrip net soos hierdie heerlike waarheid hier in Maleági 2:14-16 uitkom – die HERE praat oor die egskeiding.  Kom ons lees:

Maleági 2:14-16:

14        En julle vra: Waarom? Omdat die HERE getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond. 

15           Het Hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel Hy gees oorgehad het? En waarom die een? Hy het ‘n geslag van God gesoek. - - -

(Hy het ‘n familie van God gesoek)

            - - - - Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. 

16        Want Ek haat egskeiding, sê die HERE, die God van Israel, en dat ‘n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die HERE van die leërskare.  Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie. 

 

Ja, God het ‘n geslag op aarde gesoek in Mal. 2:15: - “Hy het ‘n geslag van God gesoek”. Vir Homself ‘n geslag op aarde geskape. 

Loof die HERE!

Soos die “Amplified Old Test.” sê: “He sought a Godly offspring”

God noem bv. vir Israel sy eersgebore seun, in Exodus 4:22. 

Kom ons kyk ook na Jeremia 31:9,20:

(Jeremia 31, daardie wonderlike hoofstuk van die nuwe verbond).

9          Hulle sal kom met geween, en met smekinge sal Ek hulle lei; Ek sal hulle bring by waterstrome, op ‘n gelyk pad waarop hulle nie sal struikel nie; want Ek is vir Israel ‘n Vader, en Efraim is my eersgeborene. 

20        Is Efraim vir My ‘n dierbare seun of ‘n troetelkind? Want so dikwels as Ek teen hom spreek, dink Ek nog altyd aan hom; daarom is my ingewande oor hom in beroering; Ek sal My sekerlik oor hom ontferm, spreek die HERE. 

Dit is ‘n letterlike seun! O, dit is ‘n wonderlike waarheid as dit eers werklik tot jou deurgedring het.

Ons lees Galásiërs 3:26, ‘n Skrif wat ons teëstanders so lief voor is om teen ons te gooi, dan ruk hulle dit heeltemal uit verband uit. 

Galásiërs 3: 26-29, 23-24:

26        Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus;

“Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus”

27        want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

28        Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus.

Ja daar is nie eers man en vrou nie, maar daar is mans en vrouens op aarde!  So ons kan sien wat die HERE hier bedoel het, sover dit jou kindskap betref maak dit nie saak of jy man of vrou of ‘n Jood of ‘n Griek is nie solank jy uit Israel gebore is!

29        En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.

Nou ja, daardie woord “nageslag” is ook weer “SPERMA”, saad van Abraham.  M.a.w., wat hy hier bedoel – beteken omdat julle die nageslag van Abraham is, behoort julle aan Christus want julle is uit God gebore. 

23        Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. 

Wie was onder die wet ingesluit? Net Israel!

Hy skryf hier aan Israeliete, hy spring nie nou na Jode en Grieke soos ons dit verstaan nie.  Nee, hy wys maar net of jy Judeër is, of jy ‘n Griek is of jy Judeër is van die 2 Stamme, of ‘n Griek of ‘n Heleen, soos die Grieke sê, (die verlore tien stamme wat Grieke genoem is), of jy ‘n slaaf of ‘n vryman is, man of vrou is, as jy uit daardie geslag Israel gebore is, behoort julle almal aan God.  Is julle almal kinders van God en sal julle in Jesus Christus glo omdat julle die saad van Abraham is en erfgename volgens die belofte. 

Dieselfde met die 24ste vers:

24           Die wet was dus ons - - -

(Ons Galásiërs)

- - - - tugmeester na Christus toe, sodat ons regverdig kan word uit die geloof.

Wie se tugmeester was die wet?

Sekerlik nie die Jebusiete of Hetiete of Filistyne of Moabiete of Ammoniete van daardie tyd nie!  Nee, Die wet was alleen Israel se tugmeester.  Hy het alleen vir Israel uitgekies uit al die nasies soos ons gesien het in Deut. 14;1-2, en uit baie verwante Skrifte wat daarmee saamgaan. 

Prys die Naam van die HERE.

Dieselfde in Galásiërs 4:4-7:

4          Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,

5          om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.

6          En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader!

7          Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. 

“Omdat jy sy kind is”.

Dit is dieselfde wat ons in Lukas 19, met Saggéüs sien. 

Laat ek dit net vir u wys.  O, my broer en suster, hou vas aan die waarheid van God se woord. 

Ons weet van Saggéüs wat in die vyeboom opgeklim het om Jesus te sien.  Toe Jesus hom nou sien:

Lukas 19: 5-10:

5          En toe Jesus by die plek kom, kyk Hy op en sien hom en sê vir hom: Saggéüs, maak gou en klim af, want Ek moet vandag in jou huis bly.

6          Hy maak toe gou en klim af en het Hom met blydskap ontvang.

7          En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê: Hy het by ‘n sondige man tuisgegaan.

8          Maar Saggéüs het gaan staan en aan die Here gesê: Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes; en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug.

M.a.w., ‘n teken van ware hartsverandering, waaragtige bekering. 

9          Toe sê Jesus aan hom: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook ‘n seun van Abraham is.

10        Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.

 

“Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was”.

Wie was verlore? – Israel! Die verlore huis van Israel.  Soos Jesus gesê het: “Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel”. 

Hierdie dissipels wat Jesus se bevel gehoor het, het presies gedoen soos Hy gesê het.  Hulle het nie nou agter vreemde nasies aangegaan nie, hulle het hierdie verlore skape gaan soek. 

“Toe sê Jesus aan hom: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook ‘n seun van Abraham is”.

 

Het hy ‘n seun van Abraham geword omdat daar vir hom redding gekom het?

OF

Het daar vir hom redding gekom omdat hy ‘n seun van Abraham is?

 

Hier is ‘n kernwaarheid van God se woord!

Dit is dieselfde in 1 Johannes 3:9.  Die saad van God is in Israel gebore.  Dit is ‘n woord en dit is ‘n waarheid wat gehaat word.  U sien dus dat Saggéüs was eers ‘n seun van Abraham en toe het daar vir hom redding gekom. 

Met hierdie vergeesteliking, en hier is ‘n groot fundamentele dwaling wat in die kerk ingekom het wat vir ons mense tot vandag toe nog geleer word, dat jy, almal, word kinders van Abraham deur redding. 

Dit is onmoontlik, jou redding kan nie jou fisiese samestelling verander nie.  Jy is ‘n seun van Abraham gebore of jy is nie!  As jy ‘n seun van Abraham gebore is dan kan jy ook werklikwaar tot redding kom deur die wedergeboorte.  Dit is van die uiterste belang om dit te verstaan.  Dit is hierdie vergeesteliking wat ons heeltemal op die verkeerde spoor gebring het.  Dit is dieselfde met die lering oor “die koninkryk van God is binne in julle”.  Ons lees dit in:

Lukas 17:21, lees vanaf vers 21:

20        En hulle sal nie sê: Kyk hier! of Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle. 

22        En Hy sê vir sy dissipels: Daar sal dae kom wanneer julle sal begeer om een van die dae van die Seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie. 

 

Kom ons kyk ‘n bietjie hier na die situasie soos ‘n mens dit fundamenteel behoort te ontleed.  In die eerste instansie, die Koninkryk van God, alhoewel dit sekerlik ‘n geestelike basis het, het dit ook ‘n fisiese huis waarin dit bly.  Die Koninkryk van God was nog altyd Israel, altyd ‘n letterlike volk waaroor Jesus kom om Koning te wees; oor die huis van Jakob, volgens die engel se woorde aan Maria: “En Hy sal Koning wees oor die huis van Jakob en aan sy Koninkryk sal daar geen einde kom nie tot in alle ewigheid”.  

Die huis van Jakob was nog nooit ‘n geestelike entiteit nie.  Dit was ‘n letterlike entiteit, dit het bestaan uit die 12 stamme van Israel en hulle nakomelinge met wie God ‘n onherroeplike, onvoorwaardelike, onveranderlike en ‘n ewige verbond gemaak het. 

Die Koninkryk van God sal kom: Hy het geantwoord en gesê: “Die koninkryk van God sal kom nie met sigbare tekens nie”. 

            “En hulle sal nie sê: Kyk hier! of Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle”. 

Daardie woord “binne-in julle”, is uit die Griekse woord “ENTOS” vertaal en dit beteken - “in julle midde”.  Kan u nou dink, hier is die Fariseërs, hulle omring Jesus gedurig soos ‘n klomp vlieë of soos ‘n klomp aasvoëls, hulle sit net en wag dat Hy ‘n fout moes maak sodat hulle ‘n wetlike klag teen Hom kon kry om Hom dood te maak.  Daar is moord in hulle harte.  Nou, volgens die prediking sê Jesus nou vir hierdie mense; “die koninkryk van God is binne-in julle”

Nie net is dit absoluut onnosel, absurd nie, maar ek kan amper sê dit is Godslasterlik.  Die Here Jesus sou nooit vir hierdie klomp moordenaars gesê het, aan wie Hy alreeds gesê het “julle is kinders van die duiwel”, nou sê Hy vir hierdie kinders van die duiwel weer, - “die koninkryk van God is binne in julle” volgens die prediking.  Dit is nie die waarheid nie omdat daardie woord “ENTOS” heeltemal verkeerd vertaal is. 

Nou kan ons sommer ook sien dat uit die vertaling van die Bybel, die mense wat die Bybel vertaal het was ongelukkig alreeds klaar verkeerd geïndoktrineerd deur verkeerde leringe wat ingesluip het toe die eerste gemeente aan die slaap begin raak het. 

As daar ooit iets is wat ons oor moet waak dan is dit oor ons siele, dit is oor ons denke, sodat Satan nie dwaling in ons denke kan kom saai nie en dit is wat gebeur het.  Dit is wat so moeilik is om uit te kry. 

Nee, hier staan Jesus-hulle, Hy is die Koning en die kern.  Die “nukleus” van sy koninkryk is Hy en sy dissipels.  Die koning en sy dissipels in hul midde, tussen hulle.  Die HERE het vir hierdie dissipels gesê: “julle sal op 12 trone sit en die 12 stamme van Israel oordeel”.  Dit was hulle beloning, dit is waarvoor hulle bestem is, om op die 12 trone te sit. 

En nou, daar is die koninkryk, daar is die kern van die koninkryk, dit is wat Jesus vir hulle gesê het.  Dit is wat enige persoon wat Grieks verstaan het, verstaan het, “ENTOS: - in julle midde, nie binne-in julle harte nie.  Bedink hierdie saak, ek weet u sal dit nie maklik uit u hart en uit u denke uitkry nie

Ons kom terug na 1 Johannes 3:9 en Matthéüs 13:38, ek moet dit weer vir u beklemtoon.

1 Johannes 3:9, kom ons lees net eers die 1ste vers:

1 Johannes 3:1:

KYK wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! - - - -

(letterlik gebore – kinders van God genoem kan word)

- - - - Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie. 

9          Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. 

Ons kyk weer na Matthéüs 13:38:

En die saailand is die wêreld.  Die goeie saad – dit is die kinders van die koninkryk, - - -

(die gebore kinders van die koninkryk)

-          - - - en die onkruid is die - - -

(gebore kinders van die duiwel)

             - - - - - kinders van die Bose.

My broer en suster, dit is so ‘n magtige waarheid, ‘n fundamentele waarheid hierdie wat ons moet verstaan as ons die toestand in die wêreld wil begryp. 

Ek het alreeds vir u in:

Exodus 4:22 – “Israel is My eersgebore seun en;

Jeremia 31:9,20 - dat Israel God se kinders is, gewys. 

Nou kyk ons ook na 1 Petrus 1-3,23:

Onthou Petrus het gaan preek volgens die bevel van onse Here Jesus aan die verstrooides van Israel, soos ons nou hier gaan lees.

1 Petrus, ‘n apostel - - - -

(dit is ‘n gestuurde)

             - - - van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing - - -

(dit is die verlore tien stamme van Israel)

            - - - - in Pontus, Galásië, Kappadócië, Asië en Bithínië,

2          uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word!

3          GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ’n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode.

 

Dit is waarom Jesus vir Nikodémus gesê het: “Jy moet weer gebore word”.  As jy nie weergebore is nie kan jy die koninkryk van God nie sien nie, - deur die wedergeboorte tot ‘n lewende hoop! 

Ons lees nou in:

1 Petrus 1:23:

want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. 

 

Die woord is die saad en Jesus Christus is die woord wat vlees geword het.  So, wanneer daardie woord van Jesus in ons harte val, is dit soos die manlike saadsel wat met die vroulike saadsel verbind en dan kom daar lewe.  So het die HERE daardie lewende saad in ons harte geplant deur geboorte, maar dit het gewag vir die woord om op ons harte te val en die moment toe jy dit gehoor het, toe het jy lewendig geword, het jy die ewige lewe ontvang.  Is dit nie wonderlik nie?

Prys die Naam van die HERE!

Dit gaan ook saam met:

Jakobus 1:18:

            Volgens sy wil het Hy ons voortgebring - - -

(of het Hy aan ons geboorte geskenk)

- - - - deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees.

Van die Bybel Vertalings vertaal dit soos volg:

“Wuest” sê: “He brought us into being”. 

“New English Bible” sê: “Gave us birth”. 

“New International Version” sê: “To give us birth”. 

“Amplified New Test. sê: “He gave us birth as sons by His Word of Truth”

Die “NAV” sê: “Tot die lewe bring”. 

Ons het tot geboorte gekom toe ons die Woord van Waarheid  ontvang het. 

Prys die Naam van die HERE!

Is dit nie heerlik en is dit nie wonderlik nie?

Ons prys Hom en ons eer Hom daarvoor!

Ek vertrou u is nog met my.  Hier is ‘n heerlike, ‘n wonderlike en ‘n kragtige en fundamentele waarheid.  Soos ons gesien het dat die saad wat gesaai is, is die woord van God, dié saad is die kinders van die koninkryk en die onkruid is die kinders van die Bose. 

Dit lees ons ook saam met Deut. 14:1-2, wat ek weer vir u gaan lees en wat u tog maar weer baie keer moet lees en bepeins want hierdie waarheid moet diep in u hart insink want dit is die hart van die boodskap van God. 

Deuteronómium 14:1-2:

1              JULLE is kinders - - - -

(“BEN” – letterlike saad, julle is kinders, letterlike afstammelinge)

            - - - - van die HERE julle God; julle mag julle ter wille van ‘n dooie nie stukkend kerwe of ‘n kaalte tussen julle oë maak nie.

2          Want jy is ‘n volk heilig aan die HERE jou God, en jou het die HERE uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is. 

En nou ook:

Deuteronómium 28:9-10:

9          Die HERE sal jou vir Hom as heilige volk bevestig soos Hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die Here jou God hou en in sy weë wandel.

10        En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die HERE oor jou uitgeroep is, en hulle sal jou vrees.

 

‘n Vader se naam word oor sy kind uitgeroep, soos die lewende God se Naam oor ons uitgeroep is, soos ons ook lees in Jesaja 60:21. 

Kom ons lees net daardie wonderlike woorde.

Jesaja 60:21:

En jou volk sal almal regverdig wees, vir ewig sal hulle die land besit – as lote deur My geplant, - - - -

(“as lote deur My geplant”)

-          - - - ‘n werk van my hande, tot my verheerliking.

Prys die Naam van die HERE!

“Lote deur My geplant – tot my verheerliking”! 

Jeremia 14:9:

Waarom sou U wees soos ‘n man wat verslae is, soos ‘n held wat nie kan verlos nie? U is tog in ons midde, o HERE, en u Naam is oor ons uitgeroep.  Verlaat ons nie!

“U Naam is oor ons uitgeroep”. 

Want ons behoort aan Hom, ons is uit Hom gebore!

Prys die HERE!

Dieselfde wat Jesus gesê het.  Ons kan dit dwarsdeur God se woord volg. 

In Johannes 10:26-27:

(Uit daardie pragtige hoofstuk oor die goeie herder, lees ons die volgende)

26        Maar julle glo nie, - - -

(dis nou die Fariseërs – die kinders van die duiwel)

            - - - - want julle is nie van my skape nie, soos Ek vir julle gesê het.

27        My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. 

Prys die HERE!

Nou kom ons by Númeri 23:21, daardie merkwaardige profesieë, daardie huurling profeet – Bíleam.  

My broers en susters, ek is met u besig oor ‘n fundamentele waarheid; wat alleen die HERE vir my die genade moet gee dat julle sal insien en aanvaar.  Bíleam kyk na Israel; en Balak het hom gehuur om vir Israel te vervloek maar instede van om Israel te vervloek het Bíleam vir Israel net geseën want die HERE het hom gedwing.

Nou lees ons:

Númeri 23:21:

‘n Mens aanskou geen ongeregtigheid / onheil in Jakob en sien geen onheil /ellende in Israel nie.  Die HERE sy God is met hom, en die gejubel tot eer van die Koning is by hom. 

“‘n Mens aanskou geen ongeregtigheid / onheil in Jakob nie”.

Onheil in die Engels sê – “iniquity, perversity (sonde) wickedness

“Geen onheil /ellende in Israel nie. 

Die “King James” sê: “persversive”, wat op dieselfde neerkom van sonde en goddeloosheid.  Bíleam sê, ‘n mens sien niks daarvan in Israel nie

Nou hoe is dit moontlik?

Onthou, dit is nou onder die inspirasie en dwang van God, dit is ‘n profetiese uitspraak, hier is een ander groot waarheid wat ons in hierdie eindtyd waarlik moet sien en dit is dat God praat van die onvoorwaardelike redding van Israel.  Aan die end het God belowe dat Hy Israel se sondes sal wegneem en ons sien dit op baie plekke in die Profete.  Ek sal hier net vir u ’n paar noem:

Bv. Eségiël 36, ‘n pragtige hoofstuk wat as’t ware ‘n aanloop na Eségiël 37 – “die vallei van doodsbeendere” en verder aan, is. 

Eségiël 36:19-29:

19        En Ek het hulle verstrooi onder die nasies en hulle is versprei in die lande; Ek het hulle geoordeel volgens hul wandel en hul handelinge.

20        En toe hulle by die nasies kom waarheen hulle getrek het, het hulle my heilige Naam ontheilig deurdat van hulle gesê is: Hierdie mense is die volk van die HERE, en hulle moes uit sy land uittrek.

21        Toe het dit My ter harte gegaan om my heilige Naam ontwil wat die huis van Israel ontheilig het onder die nasies waar hulle gekom het.

22        Daarom, sê vir die huis van Israel: So spreek die Here HERE: Ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar terwille van my heilige Naam wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het.

23        En Ek sal my grote Naam heilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het; en die nasies sal weet dat Ek die HERE is, spreek die Here HERE, as Ek My in julle voor hul oë as die Heilige laat ken.

24        En Ek sal julle uit die nasies gaan haal - - -

(Hier is geen voorwaarde van berou of bekering nie, prys die HERE, Hy sal dit doen!)

            - - - - en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring.

25           Dan (die korrekte vertaling is EN)

EN sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig.

26        En Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee.

Kyk net die hartsverandering wat God belowe het sonder ‘n voorwaarde. 

27        En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.

28        En julle sal woon in die land wat Ek aan jul vaders gegee het; en julle sal vir My 'n volk en Ek sal vir julle 'n God wees.

29        En Ek sal julle verlos van al jul onreinhede; en Ek sal roep na die koring en dit vermenigvuldig, en Ek sal geen hongersnood op julle lê nie.

Ensovoorts!

Pragtige beloftes tot aan die einde van daardie hoofstuk; omdat God sy kinders se geroep weereens en vir die laaste keer gehoor het. My broer en suster, dit gaan swaar met ons, en dit lyk vir ons of die HERE ons verlaat het.

 

Ons is God se saad en dit is daardie saad wat na Hom roep en dit is na hulle toe wat Hy sy Seun, ons Verlosser, gestuur het en Hy is aan die kom. 

Prys die HERE!

Weldra sal ons daardie basuin hoor, die dooies sal opstaan, ja, en die wat lewe en die wat in die oorwinning is, sal Hom tegemoet gaan in die lug en saam met Jesus kom om te kom sit op die troon van sy vader Dawid en te regeer oor die huis van Jakob en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. 

Die onvoorwaardelike redding van Israel!

Prys die HERE!

Soos ons bv. in Romeine 4:5-8 lees.

5          aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken.

6          Soos Dawid ook die mens salig spreek aan wie God geregtigheid toereken sonder werke:

7          Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. 

8          Welgeluksalig is die man aan wie die HERE die sonde nie toereken nie. 

 

Dit is dieselfde as daardie profesie van Bíleam in Númeri 23. 

Ons lees ook vir u:

Romeine 11:25-29: (Kyk mooi hierna)

25        Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het;

26           en so sal die hele Israel gered word,  - - - -

(Die hele Israel, nie die heiden nie)

- - - - soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddeloosheid van Jakob afwend;

27        en dit is van my kant die verbond met hulle as Ek hulle sondes wegneem. 

28        Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande ter wille van julle; maar wat die uitverkiesing betref, bemindes ter wille van die vaders.

29        Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. 

Prys die HERE, Halleluja, loof die HERE!

 

In Jesaja, en my broer en suster as ons die Profete mooi lees veral Jesaja dan sien ons dat aan Israel is verkondig die onvoorwaardelike belofte van hulle redding, hulle moet dit net aanneem. 

En dit is wat die apostels uitgegaan het om te doen;

Dit is soos wat ons ook nog moet uitgaan, gedurig uitgaan om te doen;

En dit is wat ons probeer het toe ons met Ekklesia begin het;

En steeds hier aan die einde van my lewe waarmee ek besig is. 

Ek lees vir u:

Jesaja 43:25:

Ek, Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om My ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie.

Jesaja 44:21-23:

21        Dink aan hierdie dinge, o Jakob en Israel! Want jy is my kneg; Ek het jou geformeer; jy is my kneg Israel! Jy sal deur My nie vergeet word nie.

22        Ek delg jou oortredinge uit soos ‘n newel en jou sondes soos ‘n wolk; keer terug na My, want Ek het jou verlos.

Ons keer nie terug na die HERE nie, ons raak nie verlos omdat ons terugkeer na die HERE nie, ons raak gered omdat ons verlos is, ons moet dit net aanneem.

23        Jubel, o hemele, want die HERE het dit gedoen. Juig dieptes van die aarde! Breek uit in gejubel, o berge, bosse en al die bome daarin! Want die HERE het Jakob verlos, en Hy sal Homself verheerlik aan Israel. 

Is dit nie heerlik en wonderlik nie?

Dit is wat Paulus skrywe aan die Romeine hier in Romeine 8, laat ek maar sien hoe ver ek kom, u moet tog daardie hoofstuk lees want ek sal nie daarby uitkom nie. 

Ons lees ook vir u:

Romeine 8:19-30:

19        Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.

(Daardie berge en bosse wat sal jubel)

20        Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe - nie gewillig nie, maar terwille van hom wat dit onderwerp het -

21        in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God.

22        Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe.

23        En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam.

(Nie ‘n geestelike verlossing nie; - maar dit ook -  ook van ons liggame. 

24        Want ons is gered in hoop; maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie; want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog?

25        Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. 

26        En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat om te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.

 

 

27        En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoelinge van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. 

28        En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, - - - -

(Dit is Israel)

            - - - - alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. 

29           Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;

(God se familie)

30        en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik.

Prys sy wonderlike en lieflike Naam.

Ons het dit net vir u mooi uitgekry.

Broer en suster, so sal die HERE sy familie, sy gesin wat Hy begin het, sal Hy terugkry want ons het sy saad in ons!

Prys die HERE!

Amen.

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580