new-top-banner-english

Moses en sy Kusitiese Vrou

E-Boek: Moses en sy Kusitiese Vrou

Ons leef in die mees veelbewoë tyd van alle tye.  Wanneer daar gepraat word van die gevaar dat die mens homself en alle lewe op aarde totaal kan uitwis, dan is dit nie net ‘n blote bangmaak storie nie, maar ‘n harde werklikheid.

 

In sy Profetiese Rede in Matthéüs 24:22; het ons Here Jesus gesê:

En as daardie dae nie verkort word nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. 

Hy het van die dae waarin ons nou leef gepraat.

 

Ons staan op die randjie van die grootste ekonomiese ineenstorting wat die wêreld nog ooit gesien het.  Die goudprys wat nou so die hoogte inskiet sal skielik val, en dan sal Openbaring 18 vervul word.  Lees dit in u Bybel.  Ek sit dit “vers vir vers” uiteen in my boek “Die Boek van Openbaring”. 

 

Een van die ander kenmerke van hierdie einde van die Eindtyd is die gevaar van misleiding.  Ek haal weereens hierdie paar verse aan uit:

Matthéüs 24:4,11;

4          En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pasop dat niemand julle mislei nie. 

11         En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.

(Lees ook vers 24.)

 

Een van die groot misleidings in hierdie tyd veral, is die misleiding aangaande die RASSEKWESSIE.  Daar word al meer en meer vir ons gesê dat daar geen verskil in ras is behalwe die kleur nie, en dan word daar veral verwys na MOSES EN SY KUSITIESE VROU, en word daar vir ons gesê dat ons Númeri 12 moet lees. 

Ek vra u, geagte leser, om dit asseblief te doen.

 

Gebruike in die dae van die Bybel:

In Númeri 12:1 word Moses deur Aäron en Mirjam weerstaan oor sy Kusitiese vrou, en die verse wat daarop volg lees ons van hoe die toorn van God teen Mirjam ontvlam het omdat hulle dit gewaag het om teen Moses te spreek.

Nou word dit sonder meer aanvaar dat Moses se vrou swart was omdat sy ‘n Kusiet genoem word.  In die dae van die Bybel was dit dikwels die gebruik om ‘n persoon te noem volgens die land waar hy of sy vandaan gekom het, en nie volgens die ras wat hy verteenwoordig het nie.

Kom ons kyk na die paar voorbeelde:

Moses:

In Ex.2:19, word Moses ‘n Egiptiese man genoem. 

En hulle antwoord: ‘n Egiptiese man het ons uit die hand van die veewagters verlos; en hy het ook volop vir ons geput en die vee laat drink. 

Dit was die antwoord wat Jetro se dogters aan hom gegee het op sy vraag hoekom hulle daardie dag so vroeg by die huis gekom het.  Moses het op daardie oomblik daar by die put aangekom toe hy op vlug was uit Egipteland uit omdat hy daar ‘n Egiptenaar doodgeslaan het.  Die dogters van Jetro noem hom toe ‘n Egiptiese man.  Ons weet dat hy nie ‘n Egiptenaar was nie, maar ‘n Israeliet.

Jakob:

In Deut. 26:5, word Jakob ‘n Arameër (In Engels “Syrian”) genoem:

“- - - - - - My vader was ‘n swerwende Arameër en het na Egipte afgetrek en daar as vreemdeling vertoef met min mense; maar hy het daar ‘n groot, magtige en talryke nasie geword. 

Maar ons weet dat Jakob nie ‘n Arameër (Siriër) was nie, maar ‘n Israeliet (die eerste Israeliet), maar ‘n Arameër genoem was omdat hy vanaf Aram afgetrek het na Egipte.

Rebekka:

In Génesis 25:20, word Rebekka die dogter van Betuel, die Arameër, en die suster van Laban, die Arameër genoem.  Ons weet dat hulle nie Arameërs was nie, maar Hebreërs, die familie van Abraham, die Hebreër. 

In Génesis 24:1-4 lees ons dat Abraham sy dienskneg laat sweer het dat hy vir sy seun, Isak, ‘n vrou vanuit sy land en sy familie sal gaan haal.  Betuel en Laban en Rebekka was dus Hebreërs, maar hulle was Arameërs genoem omdat hulle daar gewoon het toe Abraham se dienskneg vir Rebekka gaan haal het om Isak se vrou te word.

Hierdie strengheid aangaande die suiwerheid van ras by die aartsvaders kan ook in Jakob gesien word waar Isak hom in Génesis 28:1,6,8; beveel het om vir hom geen vrou uit die dogters van Kanaän te neem nie.

Rut:

Uit Númeri 32:33 en Josua 13:24-32, sien ons dat die land aan die Ooste van die Jordaan aan die twee stamme van Israel, naamlik Gad en Ruben en die halwe stam van Manasse gegee is.  Op enige goeie Bybel kaart van daardie tyd sal ons sien dat daardie gebied bekend gestaan het as die vlaktes van Moab. 

 

In 1 Kronieke 4:22, sien ons dat daar sekere families van Juda was wat oor Moab geheers het. 

verder Jokim en die manne van Koséba en Joas en Saraf - hulle wat oor Moab geheers het - en Jasubi-Léhem; maar die geskiedenisse is oud. 

Hierdie laaste gedeelte is baie betekenisvol.

 

In hierdie “veld van Moab” - (Rut 1:1), kon Eliméleg en sy vrou Naómi en sy twee seuns onder hierdie twee en ‘n half stamme van Israel wat ook in daardie gebied gevestig was, soos ons gesien het, of met hierdie families van Juda wat oor Moab geheers het, kontak gemaak het.  Maglon en Giljon, die twee seuns van Eliméleg en Naómi kon dus vir hulle vroue geneem het uit hierdie Israel Stamme wat in die gebied van Moab gewoon het.

 

Verder is dit heel natuurlik volgens die gebruik van daardie tyd, soos reeds aangetoon, dat toe Rut uiteindelik saam met Naómi in Juda aangekom het, dat sy ‘n Moabiet genoem is omdat sy uit daardie landstreek gekom het.  Rut het ook vir Naómi gesê:

“- - - - - - u volk is my volk, en u God is my God - (Rut 1:16).

 

Nou kom ons by die man Boas:

Uit ‘n noukeurige studie van sy optrede sien ons dat hy ‘n baie opregte en vroom man was wat streng volgens die wet van God geleef het.  Selfs toe Rut daardie eerste nag by sy voetenent gaan staan het en hom gevra het om sy vleuel oor haar uit te brei (dit is, om met haar gemeenskap te hê omdat hy die naaste losser was volgens die Wet, om uit haar namens haar man wat gesterf het, kinders te verwek), het hy vir haar gesê dat hy aan haar begeerte sou voldoen, maar hy het geweet van ‘n ander losser wat ‘n nader familielid van die ontslape man van Rut was, en dat hy eers ‘n geleentheid moes gegun word om sy lossingsreg uit te oefen. 

Lees dit alles in Rut 3. 

 

In Rut 4 sien ons hoedat daardie nader familielid nie sy lossings voorkeur wou uitoefen nie, en Boas toe vir Rut tot vrou geneem het.  Uit hulle is Obed gebore die vader van Isai, die vader van Dawid uit wie se nageslag ons Here Jesus Christus gebore is.

 

In Deuteronómium 23:3, lees ons dat geen Ammoniet of Moabiet in die vergadering van die HERE mag kom nie, selfs nie tot in die tiende geslag nie, met ander woorde, nooit!  Ons het ook reeds gesien hoe streng Abraham, Isak en Jakob was om hulle bloed suiwer te hou.  Op talle plekke in die Ou Testament het die HERE vir Israel beveel om nie met ander nasies te ondertrou nie. 

 

Ek sal verderaan in hierdie artikel hierop terugkom, maar dink maar daaraan hoe vertoornd die HERE op Israel was toe hulle met die Moabiete begin ondertrou het nadat Bíleam vir Balak die raad gegee het om die Israeliete na hulle feeste uit te nooi, - (lees Núm. 25:1-3; Núm 31:16). 

Kom ons lees ook:

Deuteronómium 7:6-8;

6          Want jy is ‘n volk heilig aan die HERE jou God; jou het die HERE jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. 

7          Die HERE het ‘n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die volke nie, want julle was die geringste van al die volke. 

8          Maar omdat die HERE julle liefgehad en die eed gehou het wat Hy vir julle vaders gesweer het, het die HERE julle met ‘n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos.

Hier is ewige dinge op die spel. 

Kom laat ons dus baie noukeurig na hierdie saak kyk:

Sou Boas, wat ‘n baie opregte en vroom man was, en dit bewys het in die geval van Rut, die Wet van God wat so streng was om die bloed van Israel suiwer te hou, nou die Wet op so ‘n belangrike punt soos hierdie gaan verbreek?  Het Boas vergeet hoe God vir Israel gestraf het omdat hulle op Bíleam se raad met die Moabiete begin ondertrou het?     

Dit is ondenkbaar. 

 

Sou die Bybel wat so noukeurig is, en vir ons so mooi laat sien het hoe presies Boas was aangaande die lossingsreg in die geval van Rut (wat een van die verordeninge was wat God vir Israel as ‘n insetting gegee het) Boas se optrede nou sommer verniet vir ons so noukeurig beskryf het?

Sou God, wat beloof het dat die Messias uit Juda sou kom nou toelaat dat die voorouers van Jesus nou die helfte heidens (as Rut ‘n egte Moabiet was, soos beweer word) en die helfte Israelities (deur Boas) wees?  Dit is teenstrydig met die Boodskap van die Ou Testament.

 

Moses se Vrou

Nou kom ons by Moses en sy Kusitiese vrou. 

Een van die eerste dinge wat ons duidelik voor oë moet hou is dat die nasies van die dae van die Bybel nie almal meer in dieselfde gebiede in hierdie tyd van ons woon nie.  Daar het groot volksverhuisings plaasgevind.  Die Egiptenare van vandag is byvoorbeeld glad nie dieselfde as die Egiptenare in die dae van Josef nie.  Daar was ook twee lande van Kus (of Ethiopië in Engels) in die dae van Moses, een in Asië en een in Afrika.

 

Om reg aan ons ondersoek na die vrou van Moses te laat geskied, moet ons daarop ingaan wie hierdie man Moses werklik was, en wie sy vrou was. 

 

Kom ons begin by Moses: 

In Númeri 12:6-8 lees ons:

6          Toe sê Hy: Hoor tog my woord.  As julle profeet van die HERE is, sal Ek deur ‘n gesig My aan hom bekend maak, deur ‘n droom sal Ek met hom spreek. 

7          So is dit nie met my kneg Moses nie; in my hele huis is hy getrou. 

8          Mond tot mond spreek Ek met hom, en deur aanskouing en nie deur duister woorde nie; en hy sien die verskyning van die HERE.  Waarom het julle dan nie gevrees om teen my kneg, teen Moses te spreek nie?

 

Moses was die man met wie God van aangesig tot aangesig gespreek het.  Hy was by uitstek ‘n tipe van Christus.  Hy het reeds in Egipteland al God se stem geken en geweet van God se Verlossingsplan in Christus Jesus. 

Kom ons kyk na die volgende gedeelte uit:

Hebreërs 11:24-27;

24         Deur die geloof het Moses, toe hy grootgeword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word,

25         omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om ‘n tyd lank die genot van die sonde te hê,

26         en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. 

27         Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die Onsienlike sien. 

 

Dit is ook Moses wat vir Israel aangaande Christus gesê het:

“‘n PROFEET uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet julle luister - - - - - - ”.

Lees ook: Heb. 11:18;   Joh. 1:21,25,45;   Hand. 3:22;   Hand. 7:37.

 

Moses het ook die man geword deur wie God sy wette aan Israel bekend gemaak het, waaronder ook die wet teen die trou met ander nasies.  Kan u uself voorstel dat hierdie man wat so van aangesig tot aangesig met God verkeer het en van mond tot mond met God gespreek het, in so ‘n belangrike saak soos bloedvermenging God se wette sou oortree het?  As hy so geneigd was kon hy maklik vir hom ‘n Egiptiese meisie geneem het.  Maar hy het die smaad van Christus groter rykdom geag as al die skatte van Egipte.

 

Moses se Skoonvader:

Sy naam was Réhuel in Exodus 2:18, en as Jetro in Exodus 3:1 aangegee. 

In Exodus 2:16, word hy die priester van Midian genoem.  Midian was ‘n afstammeling van Abraham by Ketura, die vrou wat hy na Sara se dood geneem het. 

Lees Génesis 25:1-2. 

Dit word so sonder meer aanvaar dat Ketura gekleurd was, sonder enige grond daarvoor.  Abraham, die geloofsheld en vriend van God, het na God se stem geluister en sy ordening, sy gebooie, sy insettinge en wette onderhou - (Gén. 26:5).  Sou hy wat so streng was dat sy seun Isak nie oor die kleurgrens gaan nie, nou self God se wette aangaande segregasie verbreek?  Is dit nie meer redelik en Skriftuurlik om te glo dat Ketura ook ‘n Hebreër, of ten minste ‘n Semiet was nie? 

In Génesis 9:26 sê Noag dat God die God van Sem genoem sou word, hy sê nie dat God die God van Jafet of van Gam genoem sou word nie.  Diegene wat God dien sou dus uit Sem uit kom, en Réhuel was “die priester van Midian” - (Ex. 2:16). 

Die naam Réhuel beteken “vriend van God”, ‘n ware aanbidder van die Lewende God, daar is teoloë wat hom van dieselfde kaliber reken as Job en Melgisédek.  Dit word deur Exodus 18 bevestig waar ons lees dat Jetro (of Réhuel) vir Moses kom besoek het waar Moses by die berg van God met die laer van Israel gestaan het.  Jetro was verheug oor alles wat die HERE aan Farao en die Egiptenaars terwille van Israel gedoen het en dat die HERE vir Israel verlos het - (Ex. 18:8). 

In vers 12 lees ons:

Daarop het Jetro, Moses se skoonvader, ‘n brandoffer en slagoffers geneem tot eer van God. En Aäron en al die oudstes van Israel het gekom om saam met Moses se skoonvader brood te eet voor die aangesig van God.

Hieruit kan ons sien dat Jetro geen heiden was nie.  As Sippóra, sy dogter, swart was, soos beweer word omdat sy ‘n Kusiet genoem was, dan moes Jetro ook swart gewees het, en dus ‘n heiden, en nie een van die heidense nasies van daardie tyd het die God van Israel geken nie.  Maar hierdie man het nie net die God van Israel geken nie, maar was ook nog ‘n Priester van Hom en het aan Hom geoffer, en Aäron, die Hoëpriester van Israel en al die oudstes van Israel het saam met hom brood geëet voor die aangesig van die HERE.

 

Verderaan in Exodus 18 lees ons hoedat Jetro vir Moses goeie raad gegee het hoe om die administrasie van Israel te behartig en die las vir homself te verlig deur:

Exodus 18:21-22;

21         Maar kies jy uit die hele volk bekwame manne wat God vrees, betroubare manne wat onregverdige wins haat.  En stel dié aan oor hulle: owerstes oor duisend, owerstes oor honderd, owerstes oor vyftig en owerstes oor tien;

22         en laat hulle voortdurend oor die volk die regspraak uitoefen: al die groot sake moet hulle na jou bring, maar in al die klein sake moet hulle self regspreek.  Maak dit so ligter vir jou, en laat hulle saam met jou dra.

 

Moses het na sy skoonvader se raad geluister en daardie aanstellings gemaak.

U kan dus sien dat Sippóra geen Kusiet was in die sin dat sy ‘n swarte, of heiden was nie.  Dit is dus ‘n verskriklike dwaling met verreikende implikasies om vir ons te sê “lees Númeri 12” met die bedoeling om dit te gebruik om vir ons te sê dat daar Skriftuurlik niks verkeerd is vir ons Blankes om oor die kleurgrens te trou nie.

 

Segregasie:

Dit is dus ‘n onvergeeflike misleiding om sulke name soos RUT en MOSES SE KUSITIESE VROU te gebruik om ons in hierdie tyd in ‘n gemoedstoestand in te druk waarin ons die gelykstelling van rasse en ondertrouery moet aanvaar.  Die geskiedenis bewys vir ons dat daar geen gelykheid van rasse is nie, en ons kan nie in hierdie volgende beslissende paar jare wat voorlê verander wat die geskiedenis gedurende duisende jare nie kon regkry nie.  Nee, hierdie hele hedendaagse trant in beide die politiek en die Godsdiens is die misleiding waarvan ons Here Jesus ons gewaarsku het wat net voor sy wederkoms sou kom. 

Lees weer: Matthéüs 24:4-5,11,24. 

Hierdie misleiding is deel van die sataniese aanslag teen die Blanke Protestantse Nasie om hulle hul identiteit te ontneem.  In my boeke “Die Verlore Tien Stamme van Israel” en “Apartheid: Wat sê die Skrif?” toon ek aan uit die Skrif dat hierdie Blanke Protestantse Nasies van die Weste en hulle nakomeling die letterlike afstammeling van die sogenaamde Verlore Tien Stamme van Israel is. 

 

Lees asseblief in u Bybel die volgende skrifte om vir u te laat sien hoe gesteld God daarop is dat sy volk hulle bloed suiwer moet hou: 

Ex. 19:5-6;  Deut. 7:6-8;  Deut. 32:8-9;  Esra 9:1-4,11-13;  Neh. 9:1-3,7,13-14; Neh. 10:30;  Neh. 13:3,23-31. 

(Waar die woord “heilig” hier voorkom, beteken dit “afgesonder”).  Ek kan hierdie Skrifture nog baie verder uitbrei.  Lees bogenoemde twee boeke.

 

Blanke Leierskap:

Wanneer ons die Bybel reg lees, sal ons sien dat God hierdie volk en hulle nakomelinge bestem het om onder Hom die leiers te wees onder die volkere van die wêreld, ook tot die behoud en beswil van laasgenoemde.  Wanneer ons na die verlede kyk (tot op 1945) sal ons sien dat waar die Blanke toe nog die leierskap in die wêreld gehad het, was daar orde en genoeg om te eet vir die nie-blanke nasies onder hulle beheer. 

 

Na 1945 met die onttrekking van die Blanke Nasies uit hierdie gebiede, het daar hongersnood, tirannie en onderdrukking gevolg.  Die Kommunisme wat na wêreldoorheersing streef, propageer met alle mag die gelykmaking ideologie.  Die duiwel wat hulle inspireer, weet dat wanneer die Blanke Protestantse Nasies geëlimineer of geneutraliseer deur verbastering is, sal hulle maklik hierdie nie-blanke nasies kan oorrompel, oorheers en verslaaf.

Dit is dus met die uiterste ontsteltenis wanneer ek in hierdie tyd die uitsprake van ons leiers hoor wat propageer dat:

“Indien die Afrikaner wil oorleef, sal hy ‘n politieke styl moet aanleer wat hom in staat sal stel om met ander bevolkingsgroepe dialoog te voer en nie namens hulle nie maar saam oor die toekoms van Suid-Afrika te besluit” –

(Dr. Gerrit Viljoen voor die Rapportryerskorps in Pretoria, volgens DIE BEELD van 26 September 1979). 

Hierdie abdikasie is ‘n uitvloeisel van ons onkunde aangaande die Skrif, en ons onbekeerdheid as ‘n Nasie.  Daar is net een oplossing en dit is ‘n waaragtige bekering tot God en die herontdekking van ons identiteit.  

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533