new-top-banner-english

Na die Dood

 

E-Boek: Na die dood, wat dan?

Inleiding

Die hele lewe is een voorbereiding vir die dood. 

In die midde van die lewe staan ons in die dood. 

Koning Dawid het gesê:

“Daar is maar net een tree tussen my en die dood” - 1 Sam. 20:3.

 

Elke keer wanneer ons die sirene van die ambulans hoor word ons herinner aan die dood.  Elke lykshuis, elke kerkhof, elke begrafnisstoet spreek tot ons van die laaste vyand, die dood - - - - ,

1 Korinthiërs 15:26;

            Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 

- - - - - en waarsku ons dat ook vir ons, die meedoënlose maaier heel onverwags mag kom.

Dit maak nie saak wat ons doen nie, maar voor die wederkoms van Christus moet die dood die uiteindelike ondervinding van elkeen op aarde wees. 

Dink daaraan, die wêreldbevolking vandag van oor die 3 Biljoen (Januarie 1968) sal daar oor 100jaar feitlik nie een meer oor wees nie.  Hulle liggame sal dood en sonder gevoel wees, maar wat van hulle siele?

 

Wat sê die Woord van God?

Wat leer die Woord van God ons aangaande die toestand van die mens na die dood? 

Die Bybel leer vir ons dat die mens se siel vir ewig sal voortbestaan in een van twee plekke, naamlik die Hemel of die Hel. 

 

 


Hoofstuk 1

Verskil tussen die Fisiese en die Geestelike Natuur van die Mens

 

Die mens is nie net ‘n fisiese wese nie; in werklikheid is die mens in wese gees.  Die Bybel leer vir ons baie duidelik dat die mens ‘n geestelike natuur het, wat heeltemal afsonderlik is van die liggaam waarin dit woon.

Job 32:8 sê;

            Maar dit is die Gees in die mens en die asem van die Almagtige wat hulle verstandig maak. 

 

Sagaría 12:1;

            GODSPRAAK. Die woord van die HERE oor Israel. Die HERE spreek, wat die hemele uitsprei en die aarde grondves en die gees van die mens in sy binneste formeer:

Die “gees binne-in die mens” en die “mens” wat ons kan sien, is so verskillend van mekaar soos ‘n huis en die een wat daarin woon van mekaar verskil. 

 

Vergelyk ook die volgende:

Job 14:22;

            Net sy vlees aan hom voel pyn, en sy siel in hom treur.

Matthéüs 10:28;

            En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.

 

1 Korinthiërs 2:11;

            Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. 

 

1 Korinthiërs 6:20;

            Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. 

 

Ons lees in:

Génesis 2:7; 

En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

 

Hier sien ons dat God eers die mens se liggaam uit die stof van die aarde geformeer het en toe daarbinne in die asem van die lewe geblaas, en sodoende het die gees van die mens dan sy woning binne in die stoflike liggaam gemaak.

Lees ook:

1 Thessalonicense 5:23;

            En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!

 

Hebreërs 4:12;

            Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. 

 

Hier sien ons dat die mens ‘n “drieledige” wese is, want hy is geskape na die Beeld van God – - - - -

 

Génesis 1:26;

            En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

 

God het nooit die mens bedoel om van sy liggaam geskei te wees nie, daarom kan die hemel soos ons dit vandag ken, ook nooit as die mens se finale tuiste beskou word nie.  Daar sal ‘n dag kom wanneer God nuwe hemele en ‘n nuwe aarde gaan skep, waarin daar geregtigheid woon. 

 

2 Petrus 3:13;

            Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.

 

Lees ons boekie “Die Nuwe Hemele en die Nuwe Aarde”.

 

In sy onsterflike liggaam met sy wedergebore gees sal die mens nie meer gebonde wees aan ruimte of tyd nie en dus vry beweeg in beide die nuwe hemele en die nuwe aarde. 

 

Lees:

Filippense 3:20-21;

20        Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,

21        wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp. 

 

1 Johannes 3:2-3;

2          Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. 

3          En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is. 

 

1 Korinthiërs 15:51-55; 

51        Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,

52        in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. 

53        Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.

54        En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.

55         Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?

 


 

Hoofstuk 2

Wanneer is ‘n Mens “Dood”?

Hierdie vraag het vir die mens baie aktueel geword met die jongste prestasie van die Mediese Wetenskap, naamlik die hartoorplanting. 

Die Bybelse definisie van dood is:

Wanneer die gees van die mens finaal van sy liggaam geskei word.  Dit is die eerste dood. 

Daar is ‘n tweede dood waarvan die Bybel praat:

Dit is wanneer die gees van die mens, die werklike “jy”, finaal van God geskei word, hiervan praat ons verderaan in hierdie artikel. 

 

Dit is baie interessant om in verband met die eerste dood, die boekie van Wyle Ds. M. J. de Kock te lees: “Op Die Grense van die Ewigheid”, waarin hy beskrywe wat hy in die Geesteswêreld “gesien” en “ondervind” het, toe hy in ‘n skyndood was. 

Die boeke van John Bunyan, die skrywer van:

“Die Pelgrim se Reis na die Ewigheid” en “Hemel en Hel”, is ook baie leersaam en aangrypend. 

Hierin beskryf hy hoedat hy uit wanhoop sy hand aan sy eie lewe wou slaan toe hy nog ongered was, maar dat ‘n engel aan hom verskyn het en hom gewaarsku het om dit nie te doen nie.  Hierdie hemelse wese het hom toe geneem en aan hom die Hemel en die Hel gaan toon. 

 

Salomo sê in:

Prediker 8:8; 

            Daar is geen mens wat heerskappy het oor die wind om die wind teë te hou nie, en niemand het mag oor die dag van die dood nie, en daar is geen vrystelling in die oorlog nie; so sal ook die goddeloosheid hom wat dit begaan, nie red nie.

Prediker 12:7; 

            en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. 

 

Van die liggaam sê:

Génesis 3:19;

            In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. 

In Génesis 25:8;

            Abraham het die asem uitgeblaas en in goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef. En hy is by sy volksgenote versamel. 


Van Jesus word dit gesê:

Lukas 23:46;

            En Jesus het met ‘n groot stem uitgeroep - - - -

(Hy was nog in Sy volle krag).

[Vergelyk: Johannes 10:17-18;

17        Daarom het die Vader My lief, omdat Ek my lewe aflê om dit weer te neem.

18        Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit Myself af. Ek het mag om dit af te lê en Ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het Ek van my Vader ontvang]. 

 

- - - - en gesê: Vader, in u hande gee Ek my gees oor! En toe Hy dit gesê het, blaas Hy die laaste asem uit. 

Die profeet Elía het oor die gestorwe seun van die weduwee gebid: 

1 Konings 17:20-22;

20        en hy het die HERE aangeroep en gesê: HERE my God, het U selfs oor die weduwee by wie ek as vreemdeling vertoef, ‘n onheil gebring deur haar seun te laat sterwe?

21        Daarop het hy hom drie maal uitgestrek oor die kind en die HERE aangeroep en gesê: HERE my God , laat die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer.  

22        En die HERE het Elía verhoor; en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het. 

Paulus skryf aan die Korinthiërs:

2 Korinthiërs 5:6-9;

6          Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon.

7          Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. 

8          Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. 

9          Daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om Hom welbehaaglik te wees.

Aan die Filippense sê hy: 

Filippense 1:21-24; 

21         Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. 

22        Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid; en wat ek sal kies, weet ek nie. 

23        Want ek word van weerskante gedring: ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste;

24         maar om in die vlees te bly, is nodige om julle ontwil.

 

Die dood is dus die skeiding van die gees, die werklike “jy”, van die liggaam. 


Hoofstuk 3

Waar Gaan die “Gees” Heen?

Ons het nou al gesien dat:

(a) die mens ‘n gees het, 

(b) met die dood dat sy gees van sy liggaam skei. 

Wat word dan na die dood van hierdie “heengegane geeste”? 

Dit is hier waar ‘n deeglike begrip van die betekenis van die woorde in die oorspronklike Griekse en Hebreeuse teks ‘n absolute vereiste is. 

Kom ons kyk na die volgende voorbeelde:

(a) Die Nuwe Testament:

Lukas 16:22-23;

22         En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham.

23         En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe.  En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem. 

Hier is die oorspronklike Griekse woord vir “doderyk” die woord “hades”. 

Matthéüs 23:33; 

            Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?

Hier is die oorspronklike Griekse woord vir “hel” die woord “gehenna”.

2 Petrus 2:4;

            Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word;

Hier is die woord “hel” uit die Griekse woord “tartarus” vertaal, en beteken volgens Bullinger “A Critical Lexicon and Corcordance” die grense van ons huidige uitspansel, die “lug” waarvan Satan die “prins” is.

Soos in: Efésiërs 2:2;

            waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk,

Paulus praat in: Efésiërs 6:12;

            Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. 

Die ongehoorsame engele: Judas 1:6. 

            En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar;

Die duiwel besetenes van Gadara.

Matthéüs 8:29;

            En meteens skreeu hulle en sê: Wat het ons met U te doen, Jesus, Seun van God? Het U hier gekom om ons voor die tyd te pynig?

In Daniël 10 lees ons hoedat daar vir een-en-twintig dae lank ‘n geweldige stryd in die “lug” was tussen ‘n engel van God en die “vors van die koninkryk van die Perse” (‘n wêreld heerser van die duisternis van hierdie eeu - Efé. 6:12) totdat die aartsengel Mígael hom kom help het. 

(b) Die Ou Testament:

Hier word die woord “sheol” met die woord “doderyk” in ons Afrikaanse Bybel vertaal, wat ‘n korrekte weergawe is van wat met die afgestorwene gebeur. 

Wanneer die graf bedoel word, word die woord “Queber” gebruik soos bv.

1 Konings 13:30; 

            En hy het sy lyk in sy graf neergelê, en hulle het oor hom gerouklaag: Ag, my broer!

Dit kom 34 keer in die Ou Testament voor.

Opsomming:

Die geeste van die afgestorwenes het onder die Ou Testament na ‘n plek “sheol” gegaan, en word as die “doderyk” in ons Afrikaanse Bybel vertaal, die ekwivalent hiervan in die Nuwe Testament is “hades”.

Die beste bewys hiervan word gevind deur - - - -

Psalm 16:10; - (OT “sheol”)

            want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. 

Vergelyk met:

Handelinge 2:27; - (NT “hades”)

            Want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u Heilige oorgee om verderwing te sien nie. 

- - - - waar daar in beide van Christus gepraat word dat Sy liggaam nie verderwing sou sien nie.

Daar is ‘n duidelike verskil tussen:

a)  Die graf vir die liggaam.

b)  Die doderyk vir die gees.

Die woorde vir “graf” is heeltemal verskillend van - - - -

Hebreeus -- “Sheol”

Grieks -- ”Hades”

- - - - wat die doderyk voorstel.

Die “graf”, vir die liggaam van die gestorwene is:

In Hebreeus -- “Queber”.

In Grieks -- “Mnemeion”.  

Die woord “Sheol”, vir die doderyk, word nooit in die meervoud gebruik nie, waar “Queber”, vir die graf, baie in die meervoud voorkom.

Dus is daar baie “grafte”, maar net een doderyk “sheol of hades”.


Hoofstuk 4

Die Doderyk

“Hades” -- (Grieks), Sheol -- (Hebreeus) – In die dae van die ou Testament en gedurende Christus se bediening op aarde. 

Lees die verhaal van die ryk man en Lasarus soos deur Jesus self vertel in:

Lukas 16:19-31;

19        EN daar was ‘n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe.

20        En daar was ‘n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het.

21        En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek.

22        En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham.

23        En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien by Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem.

24        En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam.

25        Maar Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte.  En nou word hy getroos, maar jy ly smarte.

26        En by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan oorkom nie.

27        En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te stuur -

28        want ek het vyf broers - om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie.

29        Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister. 

30        Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer.

31        Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.

 

Let daarop dat vers 28 praat van hierdie plek van pyniging.

In vers 26 lees ons dat daar ‘n groot kloof gevestig was tussen:

a) die boesem van Abraham (waar Lazarus heen gegaan het na sy dood),

b) en die doderyk (waar die ryk man heen gegaan het na sy dood).

Daar was dus baie beslis twee kompartemente waarheen die afgestorwenes gegaan het:

a) een vir die regverdiges (die boesem van Abraham), en

b) een vir die onregverdiges (die plek van pyniging).

Die inwoners van albei “kompartemente” was by hulle volle bewussyn. 

Lees nou:

Handelinge 2:27; 

            Want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u Heilige oorgee om verderwing te sien nie.

Dit verwys terug na Psalm 16:10 waar Dawid geprofeteer het dat Jesus se siel na die doderyk sou gaan, en Sy liggaam na die graf waar dit nie verderwing sou sien nie.

Vergelyk nou hiermee:

Lukas 23:43;

            En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.

Dit was wat Jesus aan die berouvolle kwaaddoener aan die Kruis gesê het toe laasgenoemde vir Hom gesê het:

Lukas 23:42;

            En hy sê vir Jesus: Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom.

Kort daarna het daar duisternis oor die hele aarde gekom, die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur.

Lukas 23:46;

              En Jesus het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Vader, in u hande gee Ek my gees oor! En toe Hy dit gesê het, blaas Hy die laaste asem uit. 

Sy liggaam het daarna vir drie dae en drie nagte in die graf van Josef van Arimathéa gelê waaruit Hy op die derde dag opgestaan het, sonder dat Hy verderwing gesien het, soos Psalm 16:10 voorspel het. 

Sy gees, die werklike Jesus, is na die Paradys, waar Hy belowe het om die kwaaddoener aan die kruis te ontmoet. 

Dit is die boesem van Abraham waar Lasarus en al die ander regverdiges was, wat onder die Ou Verbond gesterf het.  Dit was die geluksalige bewaarplek waar hulle heengegaan het na hulle dood om daar te wag vir die aankondiging dat die Lam van God op wie hulle gehoop het, geslag was.  

Sien: Johannes 1:29;

            Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!

Niemand anders as Jesus self het vir hulle die Goeie Nuus kom bring toe Hy onmiddellik, na Hy sy asem aan die Kruis uitgeblaas het, triomfantelik die “Boesem van Abraham” kompartement van die doderyk binnegestap het en vir hulle gaan vertel het dat dit “volbring was”.

Lees: Efésiërs 4:9-10; 

9          Maar dít: Hy het opgevaar - wat beteken dit anders as dat Hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde?

10        Hy wat neerdaal het, is dieselfde as Hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat Hy alles tot volheid kan bring. 

Hoofstuk 5

Die Doderyk Sedert die Hemelvaart van Christus

Die regverdige “dode” onder die Ou Verbond kon nog nie in die teenwoordigheid van God verskyn, voordat die bloed van die Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, voor die genadetroon aangebied is nie.  Dit het Jesus gedoen net na sy opstanding.  Daarom het Jesus vir Maria, wat die eerste by die graf op die opstandingsmôre was, gesê:

Johannes 20:17;

              Jesus sê vir haar: Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na My Vader nie; maar gaan na My broeders en sê vir hulle: Ek vaar op na My Vader en julle Vader, en My God en julle God. 

Kort na daardie opstandingsmôre en voor sy hemelvaart lees ons dat sy dissipels Hom wel aangeraak het. 

Soos byvoorbeeld in:

Matthéüs 28:9;

            En terwyl hulle op weg was om dit aan sy dissipels te vertel, kom Jesus hulle meteens teë en sê: Wees gegroet! Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid Hom.  

Hy het dus opgevaar na die Vader voor sy sigbare hemelvaart.  Dit was om sy Bloed in die Heilige der Heilige te gaan aanbied.

Sien ook:

Hebreërs 10:19-22;

19        TERWYL ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus

20        op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees,

21         en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het,

22        laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. 

 

Met die werklike hemelvaart toe Jesus aan die regterhand van God gaan sit het;

Sien:

Markus 16:19; 

            Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God.

- - - het hy al die afgestorwe regverdiges uit die “Boesem van Abraham” kompartement van die doderyk, (Abraham die vader van al die gelowiges), met Hom saamgeneem. 

Op die eiland Patmos sien Johannes onder andere hierdie gesig.

Openbaring 6:9;

            En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is terwille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. 

Openbaring 7:9-17; 

9          Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande;

10        en hulle het met ‘n groot stem geroep en gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam!

11        En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid

12        en gesê: Amen! Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid! Amen.

13        Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom?

14        En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.

15        Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan.

16        Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie;

17        want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee.

 

Paulus skryf soos volg in:

Efésiërs 4:8-10;

8          Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes gevange geneem, en gawes aan die mense gegee.

9          Maar dít; Hy het opgevaar - wat beteken dit anders as dat Hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde?

10        Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat Hy alles tot volheid kan bring. 

Die Nuwe Hollandse Vertaling gee vers 8 as volg weer:

            “Daarom heet het: opgevaren na den hoge voerde Hij krygsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan die mensen”.

Die Nuwe Engelse vertaling sê:

“With captives in His train”. 

Met ander woorde: Jesus het neergedaal na die “Boesem van Abraham”, wat toe nog in die onderste dele van die aarde - - - -

Dus baie dieper as die graf:

Vergelyk 1 Samuel 28:13-14; 

13        En die koning antwoord haar: Wees nie bevrees nie; maar wat sien jy? En die vrou sê vir Saul: Ek sien ‘n bonatuurlike wese uit die aarde opkom.

14        Hy vra haar toe: Hoe is sy voorkoms? En sy antwoord: ‘n Ou man kom op met ‘n mantel om.  Toe Saul begryp dat dit Samuel is, buig hy met sy aangesig na die aarde toe en val neer. 

 

- - - - was, die regverdige “dode” daar gaan haal, met Hom saamgeneem met sy hemelvaart tot in die teenwoordigheid van God.

 

Paulus spreek ook van die Paradys as sinoniem met die derde hemel.

Sien: 2 Korinthiërs 12:2-4; 

2          Ek weet van ‘n man in Christus, veertien jaar gelede – of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit – dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel.

3          En ek weet van so ‘n man – of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit -

4          dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat ‘n mens nie mag uitspreek nie. 

 

Stéfanus, die eerste martelaar, het net voordat hy gesterf het, gesê in:

Handelinge 7:55-60;

55        Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. 

56        En hy het gesê: Kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan.

57        Maar hulle het met ‘n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm.

58        En hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig; en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van ‘n jongman met die naam van Saulus. 

59        En hulle het Stéfanus gestenig terwyl hy die Here  aanroep en sê: Here Jesus, ontvang my gees! 

60        En hy het op sy knieë neergeval en met ‘n groot stem uitgeroep: Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie! En met dié woorde het hy ontslaap. 

 

Paulus sê dat as ons by die liggaam uitwoon, ons by die Here inwoon - - - -

2 Korinthiërs 5:8;

            Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon.  

- - - - en dat hy ‘n verlange gehad het om heen te gaan en met Christus te wees. 

Filippense 1:23;

            Want ek word van weerskante gedring: ek het ‘n verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste;

Onthou Christus is aan die regterhand van God. 

Volgens Markus 16:19;

            Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. 

En Handelinge 7:55-56;

55        Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. 

56        En hy het gesê: Kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan.

Dus gaan die gelowige wanneer hy ontslaap het, ook om in die teenwoordigheid van God te wees.  Paulus troos die Thessalonicense met die versekering dat God, dié wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom sal bring. 

1 Thessalonicense 4:14;

            Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring. 

 

Opsomming:

Voor Gólgota het die gelowiges na die “Boesem van Abraham” gedeelte van die doderyk gegaan wat in die onderste gedeeltes van die aarde geleë is en was ‘n plek van vertroosting. 

Na Gólgota is die “Boesem van Abraham”, saam met die wat daarin was oorgeplaas na die teenwoordigheid van God, of die derde hemel, (Paradys).  Alle ware gelowiges in ons Here Jesus, gaan sedert die Kruisdood van Jesus, ook direk na Hom waar Hy gesete is aan die regterhand van God.

 

 

 

 


Hoofstuk 6

Die Teenswoordige “Hel”

God stuur niemand na die hel nie.  Mense verdoem hulleself tot die hel, deur Christus as hulle persoonlike Saligmaker te verwerp en God se “saligheidsplan” te minag.

Daar is ‘n verskil tussen die toestand van die ongereddes nou in die doderyk en wat hulle posisie in die finale hel (Grieks: Gehenna) sal wees na die laaste oordeel. 

Ons het gesien dat daar drie Griekse woorde is, naamlik: - - - -

“Hades”, - - - “Gehenna”, - - - “Tartarus”.

- - - - wat elkeen ‘n verskillende plek aandui. 

Die teenswoordige verblyf van die wat in hulle goddeloosheid gesterf het, word vir ons in die verhaal van die ryk man en Lasarus baie duidelik geskilder. 

In Lukas 16:22 lees ons;

“En toe die bedelaar sterf, is hy deur engele weggedra na die boesem van Abraham”.

In Lukas 16:23 lees ons;

“En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk “Hades” sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem”.

In die doderyk “Hades” was sy gees lewendig en was hy by sy volle bewussyn - hy kon sien want hy het Abraham en Lasarus van ver af herken.  Hy kon voel, hy was dors, hy kon praat, en hy kon onthou.

In Lukas 16:24 sê; “Want ek ly smarte in hierdie vlam”. 

In Lukas 16: 28 praat van: “hierdie plek van pyniging”. 

Dit is dus ‘n plek en nie ‘n sekere toestand wat ‘n mens daarin verkeer nie.

Dit is geen gelykenis hierdie nie, maar ‘n stelling aangaande ‘n werklike geval.

In Lukas 16:19; - “daar was ‘n ryk man”. 

In Lukas 16:20; - “daar was ‘n bedelaar”. 

Nerêns word hier na ‘n gelykenis verwys soos in bv.

Matthéüs 13:3, 24, 31 en 33 nie.

3          gelykenis van die saaier

24         gelykenis van die onkruid

31         gelykenis van die mosterdsaad

33         gelykenis van die suurdeeg.

Gelykenisse gee ook nie persoonlike name aan soos hier nie:

Abraham, Lasarus.

Maar al was dit ook ‘n gelykenis, dan sou dit nog dieselfde waarheid geleer het, naamlik dat na die dood word die sondaar in die plek van pyniging gestraf, waar hy lewendig is, by sy volle bewussyn en kan hy sien, hoor, praat, voel, onthou en andere herken. 


Hoofstuk 7

Die Laaste Oordeel Voor die Groot Wit Troon

 

Ons lees in Openbaring 20:11-13; 

11        EN ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.

12            En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.

13        En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. 

Hier vind ons ‘n beskrywing van die tweede opstanding - - - -

Vergelyk:

Openbaring 20:4-5;

4          En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.

5          En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie.  Dit is die eerste opstanding. 

Johannes 5:28-29;

28        Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor

29        en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. 

Daniël 12:1-2;

1          EN in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.

2          En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. 

- - - - en van die laaste oordeel. 

Dan word die ongeredde dode en die gevalle engele geoordeel: 

Handelinge 17:31;

31        omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.  

Romeine 2:16;

            in die dag wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie.

2 Petrus 2:4;

            Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word; 

 

Alle goddelose engele, demone en mense word dan in die poel van vuur gewerp vir ewig. 

Sien:

Matthéüs 5:22-30;

22        Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.

23           As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het,

24        Iaat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe.

25        Wees gou goedgesind teenoor jou teëparty so lank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teëparty jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie.

26        Voorwaar Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie.

27        Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie

28           Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.

29        As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.

30        En as jou regterhand jou Iaat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.  

Matthéüs 10:28;

            En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. 

 

Matthéüs 25:41;

            Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.

Markus 9:42-48;

42        EN elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is beter vir hom as ‘n meulsteen om sy nek gehang en hy in die see gegooi word.

43        En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om twee hande te hê en in die hel te gaan in die onuitbluslike vuur,

44        waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.

45        En as jou voet jou Iaat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om kreupel die lewe in te gaan, as om twee voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitbluslike vuur,

46        waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.

47        En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word,

48        waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.

Hebreërs 6:2;

2          van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. 

Hebreërs 10:26-31; 

26        Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie,

27        maar ‘n verskriklike verwagting van oordeel en ‘n vuurgloed wat die teëstanders sal verteer.

28        As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van twee of drie;

29        hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het?

30        Want ons ken Hom wat gesê het: My kom die wraak toe, Ek sal vergelde, spreek die Here; en weer: Die Here sal sy volk oordeel.

31        Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God.

Openbaring 20:10-15; 

10        En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.

11        EN ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.

12        En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen.  En die dode is geoordeeI na wat in die boeke geskryf is, volgens hulIe werke.

13        En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.

14        En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp.  Dit is die tweede dood.

15        En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

 

Die wit troon dui die absolute geregtigheid en regverdigheid van die laaste oordeel aan.

 

In Openbaring 20:13 het ons gesien dat elkeen geoordeel is volgens sy werke.

In vers 12 het ons gesien dat dit God die Vader is wat op die troon sit en dus die regter is, en nie die Here Jesus Christus nie. 

 

Vandag is Christus nog die Middelaar. - - - -

1 Timótheüs 2:5;

            Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,

2 Korinthiërs 6:2;

            Want Hy sê: In die tyd van die welbehae het Ek jou verhoor, en in die dag van heil het Ek jou gehelp.  Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae; kyk, nou is die dag van heil (verlossing).

1 Johannes 2:1;

            MY kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.

- - - - Maar in daardie dag sal daar geen Middelaar en geen Voorspraak wees nie.

Redding is alleen vir diegene wie se name geskrywe is in die boek van die lewe.

Lees:

Filippense 4:3;

            En ek vra jou ook, opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saamgestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander medearbeiders wie se name in die boek van die lewe is. 

Lukas 10:20;

            Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. 

Hebreërs 12:25;

            Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want as húlle nie ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde ‘n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemele spreek. 

 

Openbaring 20:15;

            En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. 

Openbaring 21:27; 

            En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. 

Die goddelose sal uit die eerste boeke volgens hulle werke geoordeel word. 

Openbaring 20:13;

            En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.

 

Hieronder sal wees: rykes, vernames, geëerdes, geleerdes, vooraanstaande kerkmanne, priesters, wetgeleerdes en Fariseërs.  Hulle name sal nie in die boekrol van die lewendes wees nie, omdat hulle vir Christus verwerp en nie vir sy Naam en sy Woord getuig het nie. 

Hoe staan die saak met u?

Die goddelose sal geoordeel word net om hulle mate van straf te bepaal. 

 

Sien:

Matthéüs 10:15;

            Voorwaar Ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad.

Matthéüs 11:22-24; 

22        Maar Ek sê vir julle, dit sal vir Tirus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. 

23        En jy, Karpérnaüm, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word; want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou hy bly staan het tot vandag toe. 

24        Maar Ek sê vir julle dat dit vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. 

Matthéüs 12:41-42;

41        Die manne van Ninevé sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel; want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en – meer as Jona is hier!

42        Die koningin van die Suide sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel; want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor, en – meer as Salomo is hier!

Matthéüs 23:14, 33; 

14        Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op, en doen vir die skyn lang gebede.  Daarom sal julle ‘n swaarder oordeel ontvang. 

33        Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?

Markus 6:11;

            En almal wat julle nie ontvang of na julle luister nie, gaan daarvandaan weg en skud die stof onder julle voete af tot ‘n getuienis teen hulle.  Voorwaar Ek sê vir julle, dit sal vir Sodom of Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad. 

Lukas 10:14;

            Maar vir Tirus en Sidon sal dit in die oordeel verdraagliker wees as vir julle. 

Lukas 12:47-48;

47        En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word;

48        maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word.  En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis. 

Openbaring 20:10-15; 

10        En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.

11        EN ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.

12        En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen.  En die dode is geoordeeI na wat in die boeke geskryf is, volgens hulIe werke.

13        En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.

14        En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp.  Dit is die tweede dood.

15        En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Openbaring 22:12;

            En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. 

Daar is nie ‘n tweede kans nie, want dit is vir die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel.

Hebreërs 9:27;

            En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel.

Diegene wie se name ingeskrywe is in die boek van die lewe deur die bloed van die Lam word nie veroordeel nie, maar net geoordeel om hulle posisie en beloning in die ewige lewe te bepaal, volgens hulle werke, soos dit geskrywe staan in die boeke.

Johannes sê in:

Johannes 3:36;

            Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. 

Lees ook:

Johannes 3:16;

            Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Johannes 5:24;

            Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. 

 


Hoofstuk 8

Die Toekomstige Bestemming van die Gelowiges

Ons Here Jesus het vir Martha gesê:

Johannes 11:25-26;

25        Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;

26        en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?

Hy het ook gesê:

Johannes 8:51;

            Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie.

 

Gelowiges in Jesus Christus ontslaap, hulle sterf nooit.

Vergelyk:

Handelinge 7:60; 

            En hy het op sy knieë neergeval en met ‘n groot stem uitgeroep: Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie! En met dié woorde het hy ontslaap.

 

Die apostel Paulus skryf aan die Thessalonicense soos volg:

1 Thessalonicense 4:16; 

            Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. 

Lees ook:

1 Korinthiërs 15:12-13, 20-38; 

12        As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie?

13        As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie.

20        Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.

21        Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur ‘n mens.

22        Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

23        maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.

24        Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.

25        Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.

26        Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.

27        Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.

28        En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

29        Anders, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop, as die dode geheel en al nie opgewek word nie?  Waarom laat hulle hul nog vir die dode doop? 

30        Waarom is ons ook elke uur in gevaar?

31        Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here.

32        As ek in Éfese op menslike wyse met wilde diere geveg het, watter voordeel was dit vir my? As die dode nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons!

33        Moenie dwaal nie; slegte gesprekke bederf goeie sedes.

34        Wees nugter op die regte manier, en sondig nie; want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming.

35        Maar iemand sal sê: Hoe word die dode opgewek, en met hoedanige liggaam kom hulle?

36        Dwase mens! Wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie.

37        En wat jy saai - jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar ‘n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders.

38        Maar God gee dit ‘n liggaam soos Hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam.

2 Korinthiërs 5:1-4; 

1          WANT ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons ‘n gebou het van God, ‘n huis nie met hande gemaak nie, ewig, in die hemele.

2          Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorklee te word,

3          as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. 

4          Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. 

Aan die Filippense skryf hy so:

Filippense 3:20-21; 

20        Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,

21        wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp. 

 

Met die opstanding sal daar aan die gelowige ‘n verheerlikte onsterflike liggaam gegee word, soos die van Jesus na sy opstanding.  Alle tekens van siekte of van misvormdheid sal verwyder wees, maar dit sal genoeg van ons eienskappe van hierdie lewe hê, sodat ons mekaar sal herken.

 

Dit sal wees soos die koringkorrel wat in die aarde geval en gesterf het, en weer gegroei het om ‘n koringkorrel te word dieselfde as die een wat geplant is en tog ook nie dieselfde nie.

 

Vergelyk ook:

1 Johannes 3:2-3;

2          Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. 

3          En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is. 

 

 

 


Hoofstuk 9

Verdere Eienskappe van die Opstandingsliggaam

Eerste eienskap.

Soos nou net gesê:

Dit sal nie presies dieselfde wees as die wat in die graf gelê is nie, en tog ook dieselfde.

Lees 1 Korinthiërs 15:35-38;

35        Maar iemand sal sê: Hoe word die dode opgewek, en met hoedanige liggaam kom hulle?

36        Dwase mens! Wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie.

37        En wat jy saai - jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar ‘n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders.

38        Maar God gee dit ‘n liggaam soos Hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam.

Jesus se opgestane liggaam het die merke van die spykers in sy hande en voete gehad en die van die swaard in sy “sy”.  Sy dissipels kon hom herken en tog was dit ‘n liggaam wat na willekeur kon verskyn of verdwyn en ook deur obstruksies gaan wat vir die gewone liggaam ondeurdringbaar is. 

 

Tweede eienskap.

Dit sal ‘n liggaam wees sonder bloed, maar wel van vlees en been. 

Lukas 24:39;

39        Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want ‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie. 

1 Korinthiërs 15:50-51; 

50        Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. 

51        Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,

Filippense 3:21;

            wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp. 

In ons natuurlike liggaam het ons bloed nodig om ons lewe te onderhou, om die liggaamsselle van voedsel te voorsien en al die afval materiaal te verwyder. 

Die onsterflike liggaam sal geen verwering in hom hê nie en sal dus nie die bloed nodig hê om hom aan die lewe te hou nie.  Dit sal ‘n onsterflike en onverganklike liggaam wees, dit sal nie verweer en ook nie verrot nie.

1 Korinthiërs 15:42 sê;

            So is ook die opstanding van die dode; daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid;


Derde eienskap.

Dit sal ‘n verheerlikte liggaam wees. 

1 Korinthiërs 15:43;

            daar word gesaai in oneer, daar word opgewerk in heerlikheid; daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 

Vergelyk ook:

Openbaring 1:13-17; 

13        en tussen die sewe kandelaars Een soos die Seun van die mens met ‘n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met ‘n goue gordel.

14        Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ‘n vuurvlam,

15        en sy voete soos blink koper wat gloei soos in ‘n oond, en sy stem soos die stem van baie waters.

16        En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en ‘n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag.

17        En toe ek Hom sien, val ek soos ‘n dooie aan sy voete; en Hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste.

 

Vierde eienskap.

Dit sal ‘n kragtige liggaam wees, die dae van swakheid en vermoeienis sal vir altyd op ‘n end wees.  Die liggaam sal alles kan doen wat die gees van hom verlang.  Dit sal ‘n hemelse liggaam wees.

 

1 Korinthiërs 15:47-49;

47        Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.

48        Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. 

49        En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. 

 

Vyfde eienskap.

Dit sal geklee wees in lig, en blink en skyn en skitter soos die son.

Sien:

Matthéüs 13:43;

            Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader.  Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. 

Daniël 12:3; 

            En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos.


Matthéüs 17:2; 

            En Hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. 

Lukas 9:29;

            En terwyl Hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. 

 

Daar word gemeen dat die liggame van Adam en Eva nie naak was toe hulle geskape is nie, maar geklee was in lig.  Dit is waarom hulle onmiddellik na hulle gesondig het gemerk het dat hulle naak was - - - - , 

Génesis 3:7; 

            Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle skorte gemaak. 

- - - - want toe het die lig hulle verlaat.

 

Sesde eienskap. 

In die opstanding sal niemand meer trou nie, en ook nie meer sterf nie, maar wees soos die engele. 

Matthéüs 22:30;

            Want in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel. 

Lukas 20:35-36;

35        maar die wat waardig geag word om daardie eeu en die opstanding uit die dode te verkry, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie.

36        Want hulle kan ook nie meer sterwe nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is. 

 

Sewende eienskap. 

Daar sal egter ‘n verskil in heerlikheid tussen die opgestane liggame wees, wat sal bepaal word volgens die werke hier op aarde.

Sien:

1 Korinthiërs 15:41-42;

41        Anders is die heerlikheid van die son en anders die heerlikheid van die maan en anders die heerlikheid van die sterre; want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster.

42        So is ook die opstanding van die dode: daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid;

Lukas 19:16-19;

16        En die eerste het verskyn en gesê:  Meneer, u pond het tien ponde wins gemaak.

17        En hy sê vir hom: Mooi so, goeie dienskneg; omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor tien stede.

18        En die tweede kom en sê: Meneer, u pond het vyf ponde verdien.

19        En hy sê ook vir hierdie een: En jy moet wees oor vyf stede.


Matthéüs 6:20;

20        maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie;

1 Korinthiërs 3:11-15;

11        Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.

12        En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels -

13        elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.

14        As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;

15        as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

 

Ons sal nou meer in besonderhede hierop ingaan in ons volgende afdeling oor: Die eerste en die tweede opstanding. 

In die Bybel sien ons ‘n baie duidelike verskil tussen die eerste en die tweede opstanding. 

Dit is baie saliger om aan die eerste opstanding as aan die tweede opstanding deel te hê.

‘n Periode van 1,000 jaar skei die eerste opstanding van die tweede opstanding.  Hierdie periode word genoem die Millennium of Duisendjarige Vrederyk.

 


Hoofstuk 10

Die Eerste en Tweede Opstanding

In Openbaring 20 skryf Johannes soos volg oor die eerste opstanding.

Openbaring 20:4-6;

4          En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.

5          En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.

6              Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood - - - -

[Vgl. Open. 20:14; “En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp”].

- - - - geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

 

Toe Petrus vir ons Here Jesus gesê het dat hulle alles verlaat het om Hom te volg, en wou weet wat hulle dan sou kry, het Jesus hom soos volg geantwoord:

Matthéüs19:28; 

En Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, - - - -

[Vgl. Hand. 3:21; “Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete”].

- - - - julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel. 

 

Ons sien dus dat net diegene wat aan die eerste opstanding deelneem, saam met Jesus sal regeer vir die duisend jaar lank.  Tweedens sien ons dat Jesus beloof het dat alleen diegene wat bereid was om alles prys te gee, ja selfs om te sterwe terwille van die getuienis van Jesus en oor die woord van God, saam met Hom op sy troon sou sit om gedurende die duisend jaar te regeer. 

 

Dit word bevestig deur die volgende Skrifgedeeltes:

Openbaring 3:21; 

            Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. 

2 Timótheüs 2:12;

            As ons verdra, sal ons met Hom regeer. As ons Hom verloën, sal Hy ons ook verloën. 

Hebreërs11:35; 

            Vroue het hulle dode deur opstanding teruggekry, en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie, om ‘n beter opstanding te kan verkry. 

Paulus streef na die opstanding uit die dode in - - - -

Filippense 3:10-14;

10        sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word,

11         of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik.

12        Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is.

13         Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie.

14        Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.

- - - - en noem dit die hoë roeping van God in Christus Jesus.

Wanneer ons dan hierdie Skrifte baie mooi ondersoek is dit die slotsom:

Almal wat waarlik gewas is in die bloed van die Lam, sal gered word en sal die ewige lewe beërwe.  Maar net die wat die oorwinnaarslewe lei sal saam met Jesus regeer en dus aan die begin van die duisend jaar opgewek word in onsterflike en onverganklike en verheerlikte liggame.

Diegene wat nie die oorwinnaarslewe lei nie sal saam met die goddelose dode aan die einde van die duisend jaar met die tweede opstanding opstaan om voor die groot wit troon te verskyn.  Hulle name sal in die boek van die lewe gevind word, en hulle sal dus nie die tweede dood hoef te sterf nie, maar hulle sal die voorreg verbeur het om saam met Jesus die duisend jaar lank te regeer.

Vir diegene wat in die lewe oorbly met die wederkoms van Christus, sal dieselfde geld.  Alleen diegene wat die oorwinningslewe lei (alles prysgee terwille van die naam en saak van Christus, en selfs bereid is om vir Hom te sterwe), sal met die laaste basuin in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, verander word om saam met die wat dan uit hulle grafte vir die eerste opstanding sal kom om die Heer, tegemoet te gaan in die lug. 

Diegene wat wel gered is maar nie die oorwinningslewe lei nie, sal agterbly, om die duisendjarige vrederyk in hulle gewone liggame in te gaan.  Hulle sal dan gedurende die Millennium sterf, want alleen die wat aan die opraping of die eerste opstanding deelgeneem het, sal onsterflikheid verkry het.  Aan die einde van die duisend jaar sal hulle dan opstaan om saam met die ander voor die groot wit troon te verskyn. 

O, hoe behoort die begrip van al hierdie dinge ons aan te spoor om ons lewe, --  “gees” “siel” en “liggaam”, aan God te wy. 

Lees vir seker ons pamflet “Die Opraping”, wat hierdie baie belangrike saak breedvoerig behandel. 


Hoofstuk 11

Belonings vir Gelowige

Ons kan nooit ons saligheid verdien nie, ons word alleen uit genade gered.

Efésiërs 2:1-10;

1          EN julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes

2          waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk,

3          onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.

4          Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,

5          ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus - uit genade is julle gered -

6          en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,

7          sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus.

8          Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;

9          nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

10        Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

 

God bied aan die verlorene, saligheid en verlossing deur die bloed van Jesus die Christus.  Vir die getroue diens van die gereddes, belonings.

Verlossing en saligheid is ‘n vrye gawe.

Johannes 4:10;  

            Jesus antwoord en sê vir haar: As jy die gawe van God geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou sê: Gee vir My water om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het.

Romeine 6:23; 

            Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

Efésiërs 2:8-9;

8          Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;

9          nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. 

 

Belonings word verdien deur werke.


Sien:

Matthéüs 10:42;

            En elkeen wat een van hierdie kleintjies net ‘n beker kou water laat drink, omdat hy ‘n dissipel is, voorwaar Ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. 

Lukas 19:17;

            En hy sê vir hom: Mooi so, goeie dienskneg; omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor tien stede. 

 

1 Korinthiërs 3:8-15; 

8          Maar hy wat plant en hy wat natmaak, is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. 

9          WANT ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle.

10        Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ‘n bekwame boumeester die fondament gelê, en ‘n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou.

11        Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.

12        En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels -

13        elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.

14        As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;

15        as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

 

1 Korinthiërs 9:24-27; 

24        Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie?  Hardloop só dat julle dit sekerlik kan behaal.

25        En elkeen wat aan ‘n wedstryd deelneem, onthou hom in alles - húlle nogal om ’n verwelklike krans te ontvang, maar ons ‘n onverwelklike.

26        Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie.

27        Maar ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie.

 

2 Timótheüs 4:8;

            Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. 

Jakobus 1:12;

            Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet. 

1 Petrus 5:4;

En wanneer die Opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. 

Openbaring 2:10;

            Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien dae lank verdrukking hê.  Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee. 

Openbaring 3:11;

            Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. 

Openbaring 22:12;

            En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. 

 

‘n Ander verskil is dat in saligheid word jy onmiddellik deelagtig. 

Lukas 7:50;

            En Hy sê vir die vrou: Jou geloof het jou gered; gaan in vrede. 

Johannes 3:36;

            Hy wat die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. 

Johannes 5:24;

            Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. 

Johannes 6:47;

            Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo, het die ewige lewe. 

1 Johannes 5:11-13;

11        En dit is die getuienis: dat God ons die ewige Iewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun.

12        Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie.

13        Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.

 

Terwyl die belonings moet wag vir die toekoms wanneer dit uitgedeel sal word met die wederkoms van Christus (vir die oorwinnaars) en aan die einde van die duisend jaar vir die wat die ewige lewe beërwe het.

Matthéüs 16:27;

            Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade. 

2 Timótheüs 4:7-8;

7          Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. 

8          Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. 

Openbaring 22:12;

            En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.

Maleági 3:16-18; 

16        Toe het die wat die HERE vrees, met mekaar gespreek; en die HERE het dit opgemerk en gehoor, en daar is ‘n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die HERE vrees en sy Naam eer. 

17        En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, sê die HERE van die leërskare, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelyde hê soos ‘n man medelyde het met sy seun wat hom dien. 

18        Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en goddelose, tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie.

Daniël 12:3;

            En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. 

Markus 9:41;

            Want elkeen wat vir julle in my Naam ‘n beker water gee om te drink, omdat julle aan Christus behoort, voorwaar Ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie.

 


Hoofstuk 12

Die Finale Hel (Gehenna) of Poel van Vuur

 

Op die huidige oomblik is die uiteindelike hel, die “Gehenna” of “poel van vuur” nog leeg.  Met die slag van Armagéddon sal die dier en die valse profeet in die vuurpoel gegooi word. 

Openbaring 19:20;

            En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het.  Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.

Vir die duur van die duisendjarige vrederyk sal hulle die enigstes daarin wees.  Na die duisend jaar word die duiwel en sy engele - - - -

Sien:

Matthéüs 25:41;

            Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. 

- - - - ook daarin gewerp om dag en nag gepynig te word tot in alle ewigheid.

Openbaring 20:10;

            En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.

Dan na die groot verhoor voor die groot wit troon - - - -

Openbaring 20:12-15;

12        En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen.  En die dode is geoordeeI na wat in die boeke geskryf is, volgens hulIe werke.

13        En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.

14        En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp.  Dit is die tweede dood.

15        En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

- - - - sal ook diegene wie se geeste uit die “hades” gedeelte van die doderyk (die teenswoordige hel) geroep is om met die tweede opstanding in hulle liggaam - -

Vergelyk:

2 Korinthiërs 5:10; 

            Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. 

Romeine 14:12;

            So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. 

- - - - die straf te ontvang vir hulle ongehoorsaamheid, in die poel van vuur gewerp word.

Openbaring 20:15;

            En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Dit is die “tweede dood”. 

Openbaring 20:14;

            En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp.  Dit is die tweede dood. 

Dit is die verskriklike plek wat nooit vir die mens berei was nie, maar vir die duiwel en sy engele.  Die nuwe hemele en die nuwe aarde (sien ons boekie hieroor) waarin geregtigheid woon - - - -

2 Petrus 3:13;

            Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. 

- - - - is vir die mens berei, maar jy sal uiteindelik beland op die plek in die rigting waarvan jy beweeg.  

Is jy ‘n volgeling van Christus? - - - -

Johannes 12:24, 26;

24        Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug. 

26        As iemand My dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer. 

 

- - - - Dan sal jy uiteindelik aanland waar Christus is. 

Is jy ‘n volgeling van Satan, sal jy uiteindelik aanland waar Satan sal wees, in die poel van vuur. 

 

In die Ou Testament word die aardse ekwivalent van hierdie plek, “Tofet” genoem.

Lees die volgende tekse:

Jeremia 7:31-32;

31        En hulle het die hoogtes van Tofet gebou wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en dogters met vuur te verbrand – iets wat Ek nie beveel het nie en in my hart nie opgekom het nie. 

32        Daarom, kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat nie meer gesê sal word: Tofet en die dal van die seun van Hinnom nie, maar Moorddal.  En hulle sal in Tofet begrawe, omdat daar geen plek sal wees nie. 

 

Jeremia19:6, 11-14; 

6          Daarom, kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat hierdie plek nie meer sal genoem word Tofet en die dal van die seun van Hinnom nie, maar Moorddal.

11        en vir hulle sê: So spreek die HERE van die leërskare: Net so sal Ek hierdie volk en hierdie stad verbreek, soos 'n mens ‘n erdepot breek, wat nie meer heelgemaak kan word nie; en hulle sal in Tofet begrawe, omdat daar geen plek sal wees om te begrawe nie.

12        So sal Ek met hierdie plek maak, spreek die HERE, en met sy inwoners, en hierdie stad maak soos Tofet.

13        En die huise van Jerusalem en die huise van die konings van Juda sal word soos die plek Tofet, onrein; naamlik al die huise op die dakke waarvan hulle rook laat opgaan het vir die hele leër van die hemel en drankoffers uitgegiet het vir ander gode.

14        Toe het Jeremia uit Tofet gekom, waarheen die HERE hom gestuur het om te profeteer, en hy het gaan staan in die voorhof van die huis van die HERE en aan die hele volk gesê:

 

Jesaja 30:33;

            Want ‘n Tofet is van gister af gereedgemaak, ook is dit vir die koning berei; diep en wyd het Hy die houtstapel daarvan aangelê met vuur en hout in menigte; die asem van die HERE is soos ‘n stroom van swawel wat dit aan die brand steek. 

2 Konings 23:10;

            Hy het ook Tofet verontreinig wat in die dal van die kinders van Hinnom was, sodat niemand sy seun of sy dogter vir Molog deur die vuur sou laat deurgaan nie. 

Dit was in die vallei van Hinnom naby Jerusalem waar die vuur gedurig gebrand het om al die vullis te verbrand.  Dit is dan ook hier waar die Israeliete wanneer hulle in afgodery verval het, hulle kinders ook vir die afgod Moleg laat verbrand het.  Stel u voor die bittere gekerm en geskreeu, en die slaan van dromme op heidense ritme om dit uit te doof. 

Hierdie selfde plek word in die Grieks in die Nuwe Testament “Gehenna” genoem.  Dit was die beste illustrasie wat daar was om die ewige verterende vuur van die hel aan die verstand van die mense te bring.  Dit word twaalf keer gebruik, en die term “poel van vuur” vyf keer. 

In hierdie vullis in die vallei van Hinnom, het dit natuurlik ook gekrioel van die wurms wat gehelp het met die verteringsproses.  Daarom het ons Here Jesus hierdie terme gebruik toe hy in: - - - -

Markus 9:43-48;

43        En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om twee hande te hê en in die hel te gaan in die onuitbluslike vuur,

44        waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.

45        En as jou voet jou Iaat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om kreupel die lewe in te gaan, as om twee voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitbluslike vuur,

46        waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.

47        En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word,

48        waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.

 

- - - - gewaarsku het dat in die hel “Gehenna” die wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. 

 

In die volgende Skrifgedeeltes het ons Here Jesus die Griekse woord “Gehenna” (vir hel) gebruik:

In Matthéüs 5:22 sê Hy;

            “- - - - - - en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.

In Matthéüs 5:29;

            “- - - - - - want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. 

In Matthéüs 10:28;

            En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.

In Matthéüs 18:9; 

“- - - - - - Dit is vir jou beter om met een oog in die lewe in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word. 

Matthéüs 23:33;

            Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? 

 

Hierdie en ander verwante gedeeltes wat die woord “Gehenna” vir die finale hel gebruik, is dus duidelik te onderskei van die ander gedeeltes wat die Griekse woord “Hades” vir die teenswoordige hel gebruik.

 


Hoofstuk 13

Die “Hel” is ‘n Plek van Vuur

Die Bybel is baie beslis omtrent die feit dat die finale hel ‘n plek van vuur is.

 

In Openbaring 20:14-15; -- word dit ‘n poel van vuur genoem.

14        En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp.  Dit is die tweede dood.

15        En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

 

In Markus 9:43, 45; -- praat Jesus van die onuitbluslike vuur.

43        En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om twee hande te hê en in die hel te gaan in die onuitbluslike vuur,

45        En as jou voet jou Iaat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om kreupel die lewe in te gaan, as om twee voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitbluslike vuur,

 

In Matthéüs 5:22; -- praat Hy van die helse vuur.

            Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur. 

 

In Matthéüs 18:8; -- noem Jesus dit die ewige vuur.

            En as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan, kreupel of vermink, as om twee hande of twee voete te hê en in die ewige vuur gewerp te word. 

 

In Matthéüs 3:12; -- praat Johannes die Doper van onuitbluslike vuur.

            Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand. 

 

In Openbaring 21:8; -- skryf die Apostel Johannes. 

            Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars – hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood. 

 

In Matthéüs 25:41; -- praat Jesus weer van die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele en in vers 46; -- van die ewige straf.

41        Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.

46        En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.  

 

In Matthéüs 13:41-42; -- praat Hy van die vuuroond waar daar geween en gekners van die tande sal wees.

41        die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen,

42        en sal hulle in die vuuroond gooi.  Daar sal geween wees en gekners van die tande. 

 

In die lig van hierdie Skrifte is dit amper oorbodig om nog die vraag te vra of dit letterlik of simbolies is.

Maar kom ons kyk nogtans na die volgende Skrifte:

Jakobus 3:6;

            Die tong is ook ‘n vuur, die wêreld van ongeregtigheid.  Net so ‘n plek neem die tong onder ons lede in; dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. 

1 Petrus 1:7;

            sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus;

Psalm 104:4;

            wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars.

1 Korinthiërs 3:13;

            elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.

Hebreërs 12:29;

            Want onse God is ‘n verterende vuur. 

 

In die geval van Moses en die brandende bos in - - - -

Exodus 3:2;

            Daarop verskyn die Engel van die HERE aan hom in ‘n vuurvlam uit ‘n doringbos.  En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie!

- - - - het die doringbos in die vuur gebrand en tog nie verteer nie.

 

Maar of dit letterlik of figuurlik is, een feit bly staan, die straf is afgryslik! Vir enigiemand om te sê dat daar geen toekomstige straf vir die goddelose in die hel is nie, is om talle baie duidelike stellings hieroor in die Bybel, heeltemal te verontagsaam.

Kyk byvoorbeeld weer na die volgende:

Matthéüs 8:12;

            Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis.  Daar sal geween wees en gekners van die tande.  

Matthéüs 13:42, 50; 

42        en sal hulle in die vuuroond gooi.  Daar sal geween wees en gekners van die tande. 

50        en hulle in die vuuroond gooi.  Daar sal geween wees en gekners van die tande. 

Matthéüs 22:13;

            Toe sê die koning vir sy bediendes: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis.  Daar sal geween wees en gekners van die tande. 

Matthéüs 24:51;

            en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot van die geveinsdes maak.  Daar sal geween wees en gekners van die tande. 

Matthéüs 25:30;

            En werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis; daar sal geween wees en gekners van die tande.  

Lukas 13:28;

            Daar sal geween wees en gekners van die tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf buitentoe. 

 

Almal spreek van die geween en gekners van die tande en hierdie woorde is deur Jesus self gebruik.

 

 


Hoofstuk 14

Is die Straf van die Hel vir Ewig?

 

Die Bybel leer nêrens dat daar ‘n tweede kans sal wees nie.

Ons lees in Hebreërs 9:27;

            En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel. 

Die goddelose sal ook nie vernietig word in die sin, dat hulle sal ophou om te bestaan en dus onbewus van hulle straf sal wees nie.

Die woorde: “vernietig”, “vergaan”, “verteer” beteken nie uitwissing nie.

Psalm 78:45; -- gebruik die woord “verteer” bv. in die volgende sin.

            Hy het onder hulle steekvlieë gestuur wat hulle verteer het, en paddas wat verwoesting oor hulle gebring het. 

Dit beteken nie dat die steekvlieë hulle uitgewis het nie.

Hebreërs 2:14 sê;

Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het - dit is die duiwel. 

 

Christus het gekom om die duiwel tot niet te maak, maar die duiwel is vandag nog aan die gang en sal volgens:

Openbaring 20:10; -- vir ewig bestaan.

            En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.

Dit beteken net, dat Christus aan die Kruis sy mag gebreek het. 

Vgl. nou: 2 Thessalonicense 1:9; - - - -

            Hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte,

- - - - Met: Génesis 4:16;

            Toe gaan Kain weg van die aangesig van die HERE, en hy het gewoon in die land Nod, aan die oostekant van Eden. 

Die werklike dood beteken nie vernietiging nie, maar ‘n verbanning vanuit die teenwoordigheid van God.

Die ewige dood is nie ‘n onbewuste toestand van ‘n non-bestaan nie, maar ‘n bewuste bestaan buite die teenwoordigheid van God.

Oral waar God in der waarheid nie is nie, daar is duisternis, buitenste duisternis, want God alleen is waarlik lig.

Die verlorene sal terdeë bewus wees hiervan, anders sal dit vir hom nie duisternis wees nie, en dus ook geen straf nie. 

Die Goddelike Teenwoordigheid word in die hemel meer geopenbaar as op enige ander plek, en dit is van hierdie Teenwoordigheid dat die goddelose vir ewig verban sal wees.  Dit is 'n verskriklike gedagte!

Die woorde, “vergaan”, “vernietig”, “verloregaan” beteken nooit uitwissing nie!

So bv. word die woorde “verloregaan” in - - - -

Johannes 3:15,16; 

15        sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 

16        Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 

- - - - en “vergaan” in - - - -

Matthéüs. 9:17; 

            ‘n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie; anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan.  Maar ‘n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en altwee bly behoue. 

Lukas 15:17;

            Maar hy het tot homself gekom en gesê: Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger!

2 Petrus 3:6; 

            waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. 

- - - - uit dieselfde Griekse woord “Apollumi” vertaal, wat nooit uitwissing beteken nie, maar net verwoesting of uit aksie stel of ongeskik vir sy doel, beteken.

Ons weet uit die wetenskap dat niks in werklikheid vergaan in die sin dat dit ophou om te bestaan nie, dit word net verander van vorm, soos byvoorbeeld materie wat omskep kan word in energie.  Hierdie beginsel geld nog veel meer vir die siel van die mens.

Die ewige dood beteken net ‘n ewige skeiding van God, die Bron van Lewe.

Van die losbandige vrou word dit bv. gesê:

1 Timótheüs 5:6;

Maar sy wat losbandig is, is lewendig dood. 

 

Daar sal geen algemene universele versoening van alles en almal wees nie. 

Sommige gebruik - - - -

Handelinge 3:21;

            Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete.

- - - - om te bewys dat alles, selfs die duiwel, met God uiteindelik versoen sal raak.  Nêrens het God deur sy profete gespreek van die uiteindelike versoening van die duiwel of sy engele nie.  Jesus het gesê dat die hel “Gehenna” of ewige vuur, vir die duiwel en sy engele berei is en dat diegene wat vir God ongehoorsaam is, ook daarheen sou gaan.

Matthéüs 25:41;

            Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. 

Die Bybel leer baie duidelik dat Versoening met God alleen deur geloof in Christus kom.

Sien:

2 Korinthiërs 5:17-21;

17        Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

18        En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het,

19        naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.

20        Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.

21        Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

 

Kolossense 1:20-21;

20        en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis – ek sê  deur Hom – die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. 

21        Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het Hy nou versoen

 

Die straf van die Goddelose sal vir ewig en altyd wees.  Net soos die uiteindelike hemel ‘n plek is wat vir ewig sal duur, so sal die uiteindelike hel vir ewig duur. 

 

God is liefde, maar God is ook regverdig.  Dit is noodsaaklik en billik dat die regverdiges vir ewig van die goddelose geskei moet wees.  Dit is die een rede vir die hel.  Die sondige, onwedergebore mens is ‘n ewige misdadiger, en daarom moet daar ‘n plek van ewige inperking ook wees.

In Matthéüs 25:46 lees ons;

            En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.

 

Hier word die woord ,,ewige" vir beide die ewige straf sowel as vir die ewige lewe vanuit dieselfde Griekse woord “aionios” vertaal.  Indien ons dan die ewige lewe as vir altyd neem, dan moet ons die ewige straf ook as vir altyd neem. 

Hierdie woord “aionios” word ook as ewig in die volgende gevalle vertaal:

1)  God

Romeine 1:20;

            Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;

Romeine 16:26;

            maar nou geopenbaar is en deur die profetiese Skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof -

2)  Die Heilige Gees.

Hebreërs 9:14; 

            hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. 

3)  Lewe

Matthéüs 19:16,29; 

16        EN daar kom een na Hom en sê vir Hom: Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê?

29        En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my Naam verlaat het, sal honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe beërwe. 

Matthéüs 25:46; 

            En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. 

Johannes 3:16,36; 

16        Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

36        Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. 

Romeine 6:23; 

            Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

4)  Verlossing

Hebreërs 5:9; 

            en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat hom gehoorsaam is, ‘n bewerker van ewige saligheid geword.

5)  Versoening

Hebreërs 9:12; 

            ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing teweeggebring. 

6)  Erfenis

Hebreërs 9:15; 

            En daarom is Hy Middelaar van ‘n nuwe testament, sodat, terwyl daar ‘n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. 

7)  Evangelie

Openbaring 14:6; 

            EN ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ‘n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. 

8  )Testament

Hebreërs 13:20;

            MAG die God van die vrede, wat die groot Herder van die skape, naamlik onse Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het,

9)  Koninkryk

2 Petrus 1:11; 

            Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus. 

10)  Eer en Krag

1 Timótheüs 6:16;

            wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

11)  Troos

2 Thessalonicense 2:16; 

            En mag onse Here Jesus Christus self en onse God en Vader, wat ons liefgehad het en ‘n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het,

12)  Heerlikheid

2 Thessalonicense 1:9; 

            Hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte,

1 Petrus 5:10; 

            EN mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons ‘n kort tyd gely het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves!

13)  Opgestane Liggame

2 Korinthiërs 5:1; 

            WANT ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons ‘n gebou het van God, ‘n huis nie met hande gemaak nie, ewig, in die hemele. 

14)  Onsigbare Dinge

2 Korinthiërs 4:18;

            omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. 


15)  Wonings

Lukas 16:9; 

En Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende deur die onregverdige Mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle jul in die ewige tente kan ontvang.

16)  Oordeel

Hebreërs 6:1-2;

1          DAAROM moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God,

2          van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. 

Markus 3:29; 

            maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel -

17)  Vuur

Matthéüs 18:8; 

            En as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan, kreupel of vermink, as om twee hande of voete te hê en in die ewige vuur gewerp te word. 

Matthéüs 25:41;

            Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.  

Judas 1:7;

            soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aan geloop het, as ‘n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. 

18)  Straf

Matthéüs 25:46;

En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. 

Die straf van die goddelose sal dus net so lank wees as die lewe van die regverdige. 

Lees weer Matthéüs 25:46.

 


Hoofstuk 15

Die “Hemel” is vir Ewig Gesluit vir die wat ongered Sterf

Jesus het vir Nikodémus gesê:

Johannes 3:3;

            Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.  

Lees ook:

Johannes 3:5, 7, 15-18, 36;

5          Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. 

7          Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. 

15        sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 

16        Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

17        Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word. 

18        Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie,

36        Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.

Vir die Fariseërs het Hy gesê:

Johannes 8:21;

            En Jesus het weer vir hulle gesê: Ek gaan weg, en julle sal My soek en in julle sonde sterwe. Waar Ek gaan, kan julle nie kom nie. 

Lees ook van die Ryk Man en Lasarus in Lukas 16:19-31; -- (Hoofstuk 4)  

Daar is geen bekerings in die oord van die verlorenes nie!

Paulus skryf aan die Korinthiërs: 

2 Korinthiërs 6:2; 

            Want Hy sê: In die tyd van die welbehae het Ek jou verhoor, en in die dag van heil het Ek jou gehelp.  Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae; kyk, nou is die dag van heil (verlossing). 

Die Profeet Amos sê aan die volk van God:

Amos 4:12; 

            Daarom sal Ek só met jou handel, o Israel; omdat Ek só met jou sal handel - maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel!

Is u gereed om te sterf?

Dit is ‘n afspraak wat u sal moet nakom.

Paulus skryf aan die Hebreërs:

Hebreërs 9:27; 

            En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. 

Lees:

Johannes 14:6;

            Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. 

Handelinge 4:12;

            En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. 

Romeine 3:23;

            want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

Romeine 6:23; 

            Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. 

Romeine 14:12;

            So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. 

Niemand sal deur sy goeie werke alleen in die hemel kom nie.

Paulus skryf aan die Efésiërs:

Efésiërs 2:8-9;

8          Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;

9          nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. 

Die Profeet Jesaja skryf:

Jesaja 64:6;

            En ons het almal geword soos ‘n onreine, en al ons geregtighede soos ‘n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. 

Titus 3:5;

            nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees

Die skrywer vra hierdie baie ernstige vraag in:

Hebreërs 2:3;

            Hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid veronagsaam wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het?

 

Hoofstuk 16

Die Kruis is die Brug

Ons lees in 1 Petrus 3:18;

Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring – Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;

 

In Christus Jesus het God ruim voorsiening gemaak vir die sonde van elke mens wat daardie aanbod wil aanneem. 

Die grootste sonde is die verwerping van Christus. 

Lees:

Johannes 16:7-11;

7          Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;

8          en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel:

9          van sonde, omdat hulle in My nie glo nie;

10        en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie;

11        en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. 

 

Let veral op vers 9: “van sonde, omdat hulle in My nie glo nie”.

 

Lees ook:

1 Johannes 5:9-13;

9          As ons die getuienis van die mense aanneem – die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat Hy aangaande sy Seun getuig het.

10        Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself.  Hy wat God nie glo nie, het Hom tot leuenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. 

11        En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié is in sy Seun. 

12        Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. 

13        Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God. 

 

Indien u Gólgota kan peil, sal u die eindelose straf van die hel kan begryp.  Daar is twee dinge wat die verlorene in die verdoemenis vir ewig sal kwel. 

Dit is eerstens sy sondes teen God en sy medemens,

En tweedens dat hy die geleentheid gehad het om dit te ontvlug - - - -

Sien:

Hebreërs 2:3; 

            Hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid veronagsaam wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het?

 

maar dit hardnekkig geweier het, en liewer verkies het om hel toe te gaan as hemel toe.

Daar is oorvloedige genade by God want Hy wil nie hê dat een verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom

2 Petrus 3:9; 

            Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. 

 

Paulus skryf aan die Romeine:

Romeine 5:20;

            Maar die wet het daar bygekom, sodat die misdaad meer sou word, en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. 

Lees ook:

Romeine 5:10; 

            Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy Seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is. 

Efésiërs 2:1-10; 

1          EN julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes

2          waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk,

3          onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.

4          Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,

5          ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus - uit genade is julle gered -

6          en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,

7          sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus.

8          Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;

9          nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

10        Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

 

Indien dit dan alles waar is, en dit is die Waarheid!

Johannes 17:17;

            Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid. 

Voor watter verskriklike keuse staan u nie?

Moenie toelaat dat die duiwel u bedrieg nie.

Hy het nog altyd probeer om God se Woord te verwoes sedert die dag toe hy gesê het:

Génesis 3:1;

            MAAR die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het.  En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?

 

Maar die Woord staan nog vandag, en sal bly staan tot in ewigheid. 

Matthéüs 5:19;

            Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.

 

U staan dus voor hierdie groot uitdaging om te kies tussen die dood en die lewe. 

Wat sal dit vir u wees:

Die ewige lewe of die ewige verdoemenis?

Die Einde. 

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580