new-top-banner-english

Die Name van God

E-Boek: Die Name van God

Daar is vandag baie onenigheid en verwarring onder die kinders van God aangaande sy Name.  Om hierdie rede, na baie jare se ondersoek, het ek twee professore in Hebreeus, en een Joodse Rabbi aangaande die ‘naam' geraadpleeg.

 

Ek het die Joodse Rabbi gevra of die professore korrek is as hulle sê dat die uitspraak van die tetragrammaton YHWH as YAHVEH (in Afrikaans klink dit so: Jawê)’n Engelse transkripsie is, en dat die Hebreeuse uitspraak van die Heilige Naam glad nie so klink nie, het hy sonder aarseling geantwoord dat die bewering heeltemal korrek is.  Verder het die Rabbi gesê dat elke letter van die YHWH sy eie klank het, afhangende van in watter hoedanigheid die Naam genoem word.

 

Die Jode het ‘n heilige eerbied vir die Name van God gehad en was bang dat as hulle dit uitspreek hulle die Naam ydellik sou gebruik.  Daarom het hulle vermy om die Naam JHWH (of YHWH) uit te spreek en in die plek daarvan:

Adonai - (beteken Here) of Hashem - (beteken die Naam) gesê. 

Volgens die Rabbi gebruik hulle Adonai wanneer hulle die Ou Testament in die Sinagoge lees, en Hashem wanneer hulle in gewone gesprek met mekaar verkeer.

 

Met verloop van tyd het die oorspronklike uitspraak van JHWH heeltemal verlore geraak.  Geleerdes het die klinkers van JHWH probeer rekonstrueer en tot die slotsom gekom dat dit Jahwe (uitspraak soos dit in Afrikaans klink, Jawê) moet wees.  Maar dit is glad nie 100% seker nie. 

 

In Jesaja 52:6 lees ons:

“Daarom sal my volk my Naam leer ken; daarom sal hulle weet op dié dag dat dit Ek is wat spreek: Hier is Ek!”   

 

Die dag is duidelik die dag waarop die Here hierdie wêreldstelsel met geweld gaan vernietig en homself onmiskenbaar aan die heiden en sy volk gaan openbaar. 

 

Die elemente “jahu”, of die verkorte vorm “jah” kom in eiename voor.  Die probleem is dat die elemente soos “eho” en “jo” (vergelyk Jehoshua en Jo-el) wys op ‘n moontlike ander uitspraak van die Naam. 

 

Om die waarheid te sê daar is ‘n ander groep, wat net so ernstig soos die Jawê groep is, wat baie beslis beweer dat die uitspraak in Engels “YAHUEH” en nie “YAHWEH” moet wees nie.  Hulle gee net so baie geleerde argumente en verwysings soos die Jawê groep.

Volgens “THEOLOGICAL WORDBOOK OF THE OLD TESTAMENT” - Vol.1, bld. 210 kry ons die volgende kommentaar:

Yehonatan, Jehonathan, “Yahweh (sy weergawe van YHWH) has given;” abbreviated Yonatan Jonathan, a substitute name for the same person - - - - and

 

Yehoshapat, Jehoshaphat.  “Yahweh (sy weergawe van YHWH) has judged”; alternatively Yoshapat, “Joshaphat”, applied only to two subordinates of David - -.

 

Ek gee hier die aanhaling om aan te dui dat die elemente “jeho” en “jo” ook hier voorkom.  Ons kan dus nie van die feit wegkom dat “Jawê” nie die Hebreeuse uitspraak van die Naam van God wat met YHWH in die oorspronklike geskryf word, is nie.  En dit is tog waarom dit gaan, nie waar nie?

 

Die Naam van Jesus: soos hierbo, het ek ook vir al die jare wat ek met die Naam Jashua gekonfronteer is, in alle eerlikheid en opregtheid ondersoek ingestel of dit reg is.  In al die gewone boeke en konkordansies wat ek geraadpleeg het, kon ek dit nêrens vind nie.  Die Name Yehoshua, Josua en Yesua het ek wel gevind.

 

Die twee professore het ook my bevindinge bevestig.  Hulle sê die uitspraak “YAHSHUAH” is verkeerd.  In die Ou Testament is dit duidelik “Jehoshu’ah”. 

Jesus is dan die Griekse vorm. 

“YAH” beteken nie: Ek is, nie, en “SHUAH” beteken nie: Die Gesalfde nie.

 

Dieselfde Groep waarna ek hierbo verwys het, wat sê die Naam van God is nie Jawê (Afrikaanse uitspraak) nie, maar Jahueh, sê ook dat die Naam van ons Saligmaker is nie “Jahshuah” nie, maar “Jahushua”.  Hulle kom ook met ‘n klomp verwysings en “bewyse”.  Die elemente “jahu”, “'jeho” en “jo” kom hier ter sprake.

 

Die argument word ook gebruik dat die engel wat met Josef in Matt.1:21 gepraat het, met hom in Hebreeus moes gepraat het, en dus die naam “Jahshuah” moes gebruik het.  Ons het reeds aangetoon dat die woord “Jehoshua of Jesua” kon gewees het, maar nie “Jahsuah” nie.  Bowendien is dit ook meer waarskynlik dat die engel in Aramees met hom gepraat het; dit is ‘n verwante taal, maar nie Hebreeus nie.  Dit is vir my baie duidelik dat die gebruikers van die woord “Jahshuah” geen 100% sekerheid het dat dit korrek is nie.  En tog, ten spyte daarvan dat hulle ook nie 100% sekerheid het dat die uitspraak “Jawê” korrek is nie, gaan hulle en verander die Naam van die Vader en die Seun tot “Jawê en Jashuah” regdeur die Nuwe Testament.  Ek beskou dit as uiters aanmatigend.

 

Die Name: God, Here en Jesus in Grieks waarin die oorspronklike manuskripte verskyn, pas in by die matematiese patroon wat regdeur die Ou en Nuwe Testament loop.  Gaan vervang ek dit met “Jawê, Jahshuah en Elohim” ensovoorts, gooi ek daardie hele matematiese patroon omver.

 

Daardeur wil die gebruikers van “Jawê, Jahshuah ens.” vir ons sê dat die Grieks van die Nuwe Testament ongeïnspireerd is; sodoende plaas hulle die grondteks van die hele Nuwe Testament onder verdenking, en ondermyn hulle die geloof van ‘n kind van God.  As die Nuwe Testament dan so verkeerd is wat die Name betref, is dit logies om te vra of die grondteks van die Nuwe Testament nie ook op ander plekke verkeerd kan wees nie.  Waar staan ons dan?

 

Dan kom hulle nog boonop om vir ons te sê dat die Naam Jesus van die Griekse afgod “Zeus” afgelei is, en praat hulle van Jesus as “Je-Zeuz”.  Vir my grens dit aan Godslastering.  Hulle het geen grond daarvoor nie, en dit is in elk geval onsinnig.

 

Vine in sy “EXPOSITORY DICTIONARY OF NEW TESTAMENT WORDS” sê onder die opskrif “JESUS” die volgende:

“IESOUS is a transliteration of the Heb. 'Joshua', meaning 'Jehova is salvation', i.e. 'Is the Saviour', a common name among the Jews, eg. Ex.17:9; Luke 3:29 (R.V.); Col. 4:11. 

It was given to the Son of God in Incarnation as His personal name, in obedience to the command of an angel to Joseph, the husband of His mother Mary, shortly before He was born, Matt. 1:21.  By it He is spoken of throughout the Gospel narratives generally, but not without exception, as in Mark 16:19,20; Luke 7:13, and a dozen other places in that Gospel, and a few in John”.

 

In sy boek “Voices from the Silent Centuries”, skryf die internasionaal erkende geleerde in Grieks en Hebreeus, Dr. Harry Rimmer D.D., D.Sc., dat 80% van die Nuwe Testament in Grieks oorgeskryf kan word vanaf inskripsies wat die eerste Christene op potskerwe gedurende die eerste 300jaar geskryf het toe papier nog nie bestaan het nie, en papirus skaars en duur was.  Hierdie potskerwe is deur argeoloë opgegrawe.

Waar die Naam van die Seun van God op hulle voorkom, word dit as “IESOUS en CHRISTOS” geskryf, net soos die Grieke dit vandag nog skryf. 

Ons skryf dit: JESUS CHRISTUS in Afrikaans.

Dit is in die Naam van Jesus Christus dat menigtes deur die eeue heen gered is, baie wonders en tekens plaasgevind het, en waarin baie gedoop is in die Heilige Gees.  Dit is in die Naam van Jesus dat my eie siel ook gered is, ek baie antwoorde op my gebede ontvang het, en waarin ek al vir baie siekes gebid het en hulle wonderbaarlik gesond geword het.  Sal die Heilige Gees die naam van ‘n afgod eer?  O, mag ons liewe Heer diegene wat die wonderlike naam van ons Here Jesus met die van ‘n afgod vergelyk, genadig wees en hulle so ‘n groot sonde vergewe.

 

Opsomming:

Wanneer ek God Here noem, weet ek in my taal wat ek bedoel. 

Hy is my Heer. 

Ek aanbid Hom as die Allerhoogste. 

Sy Gees het nog altyd met my gees getuig dat ek ‘n kind van God is.

 

Ek glo dat die Naam wat Jesus aan ons kom openbaar het, die Naam “Vader” is, vergelyk:

Johannes 17:6,11-12,26;

6          Ek het u Naam geopenbaar aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het.  Hulle het aan U behoort en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord bewaar.

11        En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld; en Ek kom na U toe.  Heilige Vader, bewaar in u Naam die wat U My gegee het sodat hulle een kan wees net soos Ons.

12        Toe Ek saam met hulle in die wêreld was, het Ek hulle in u Naam bewaar.  Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul sou word.

26        En Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U My liefgehad het, in hulle kan wees, en Ek in hulle.

Matthéüs 6:9; 

            Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;

 

Laat die Naam van die Allerhoogste argumentshalwe “Jawê” wees. 

Elkeen, heiden, Israeliet, sondaar, wie ook al, kan Hom so noem, maar net diegene wat vir Jesus as Verlosser en Saligmaker aangeneem het, en Hom erken as Heer, kan die Allerhoogste “Vader” noem. 

Hy is vir Israel ‘n Vader, - - -

Exodus 4:22;

Dan moet jy vir Farao sê: So spreek die HERE: My eersgebore seun is Israel. 

Jeremia 31:9, 20;

9          Hulle sal kom met geween, en met smekinge sal Ek hulle lei; Ek sal hulle bring by waterstrome, op ‘n gelyk pad waarop hulle nie sal struikel nie; want Ek is vir Israel ‘n Vader, en Efraim is my eersgeborene.

20        Is Efraim vir My ‘n dierbare seun of troetelkind? Want so dikwels as Ek teen hom spreek, dink Ek nog altyd aan hom; daarom is my ingewande oor hom in beroering; Ek sal My sekerlik oor hom ontferm, spreek die HERE.

- - - -maar nie vir die heiden nie. 

 

As jy kinders het, kan net hulle vir jou vader noem, maar almal kan jou op jou naam noem.  My vader was Johannes.  Ek het hom nooit Johannes genoem nie, uit respek, maar ek het hom vader genoem, uit liefde. 

Hosea 2:15; - - - -

En in dié dag, spreek die HERE, sal jy My noem: My man; en jy sal my nie meer noem: My Baäl nie.

- - - - word dikwels na ons geslinger. 

Ek sê, kyk mooi van watter tyd dit praat. 

“Die dag” het nog nie gekom nie.  Wanneer dit kom sal alles aan ons geopenbaar word wat nou verborge is.  Moenie dat ons die Here vooruit loop nie. 

In elk geval, “My man” is “Ishi”. 

Indien ons Jawê broers konsekwent wil wees, moet hulle ophou om die Allerhoogste “Jawê” te noem en begin om Hom “Ishi” te noem.

 

Amen!

 

Vir verdere inligting oor die onderwerp kan die boekie:

“Wat is regtig sy Naam” deur J.A. Dreyer,

En die kasset met Pastoor Neser in gesprek met Ds Dreyer oor die Name van God, by ons verkry word.

 

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580