new-top-banner-english

Noag die Opregte

E-Boek: Noag die Opregte

Ons neem vanmôre as ons Skriflesing Génesis 6:1-13, en ons lees met mekaar saam uit:

Génesis 6:1-13;

1          TOE die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is,

2          sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.

3          Toe sê die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd-en-twintig jaar.

4          In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam.

5          Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was,

6          het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart.

7          En die HERE sê: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak het.

8          Maar Noag het genade gevind in die oë van die HERE.

9          Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.

10         En Noag het drie seuns gehad: Sem, Gam en Jafet.

11         Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld.

12         Toe sien God die aarde aan, en - dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe.

13         En God sê vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg.

 

Ons lees tot daar, mag die HERE sy woord aan ons harte seën. 

My broer en suster, as u werklik ‘n saak wil verstaan dan moet jy gaan kyk hoe het hy begin.  As jy werklik ‘n boom wil verstaan sal jy hom aan sy vrugte ken, maar hy begin by sy wortels.  Daarom, as ons werklik die wêreld waarin ons lewe wil verstaan moet ons kyk hoe het hy begin. 

Ek wil vanmôre met u praat oor “Noag die opregte!”

 

NOAG DIE OPREGTE.

Ons praat almal vandag in die wêreld, en ek is seker daarvan ons sien dit almal, en ek glo vandag hoef jyself nie eers ‘n Christen te wees om te sien dinge op hierdie aarde is nie reg nie.  Dinge op hierdie aarde is onveilig.  Dinge op hierdie aarde is gevaarlik, is onbetroubaar – geen sekerheid nie.   Maar as ons kyk na die wêreld rondom ons is daar baie feite, daar is so baie dinge waarna ‘n mens moet kyk, die tyd is so geweldig en die gebeurtenisse is so groot. 

 

Jy is maar ‘n ou kolletjie, hoe sal jy verstaan wat werklik aan die gang is as jy in ‘n groot massa is, hulle kan jou dood trap dan sal jy nie eers weet wat het hierdie massa in beroering gebring nie.  Dis wanneer jy ‘n ent uitstyg en dit van vér af bekyk, dat jy perspektief kan kry, dat jy dit sal verstaan. 

 

Hoe moet ons hierdie dinge verstaan wat vandag aan die gang is?   Kan ons dit verstaan? Was dit God se bedoeling dat ons dit moet verstaan?  Was dit God se bedoeling dat ons maar vir mekaar moet sê, ag, my broer en my suster, glo maar net.  Nou as dit reg en goed was dan sou ek sê, maar dank die HERE dan daarvoor.  Daar is ook geloof van ‘n kind, wat belangrik is. 

 

Daar is tog mense onder ons en ek is seker daarvan u is vanmôre hier omdat u een van hulle is.  Ek is een van hulle, daarom is ek wat ek is, ek wil die wese van dinge verstaan.  As dit nou God se bedoeling was dat ek maar net moet glo dan sou Hy nie net vir ons hierdie ou Bybelboek gegee het nie!  Dan sou Hy nie vir ons al hierdie dinge laat opskryf het nie!  Dan sou Hy nie vir óns Homself openbaar het nie, nie vir ons ‘n Génesis, Levítikus Exodus en later aan die Kronieke en wat ook al gegee het as dit nie bedoel was vir u en my nie.  Dan kan ons sien waarom die Profeet Hoséa gesê het: “My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis”. 

 

Dan sê God se woord tog ook, geloof, ja broer en suster, glo maar net, maar wat is geloof?  Geloof kom deur die woord van God.   Deur watter deel van God se woord?  Net van ‘n paar versies in die Evangelies, met alle liefde en respek gesproke, net oor die geboorte en lewe en die dood en die opstanding van ons Here Jesus? 

 

Party mense sê dit is vir my genoeg, maar vir my is dit nie genoeg nie.  Waarom moes Hy dan sterwe, waarom moes Hy dan opstaan en wie het Hom doodgemaak?  Hoekom is dit húlle wat Hom doodgemaak het?  Wanneer ek dan so na die wêreld kyk en ek die omstandighede waarin ons lewe vir u moet opsom, dan sou ek dit vir u so sê:

Satan en sy gevalle engele se saad wil weer vandag alle Adamiete vernietig net soos in die dae van Noag.   Vir my is dit die verklaring van die tyd waarin ons lewe, netsoos in die dae van Noag toe die wêreld gevuld was met geweld, so is hy vandag gevuld met geweld, soos die mense in die dae van Noag - alles wat hulle bedink het was net sleg.  Vandag is dit weer presies net so, alles wat die mens bedink is net sleg. 

Waar kom dit vandaan?

Hoe word dit verklaar?

Ons Here Jesus het ook nog verder vir my die reg gegee om hierdie te ondersoek en Hy het gesê, bv. in sy profetiese rede in -

Matthéüs 24:36-39:

36            MAAR van dié dag - - - -

Dit is nou die dag van sy koms

- - - - en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen..

37         En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

38         Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,

39         en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. 

 

SOOS IN DIE DAE VAN NOAG.

As die Here Jesus dan vir my gesê het: “soos in die dae van Noag” – en ek gaan die dae van Noag ondersoek, soos ek ‘n bietjie vanmôre wil doen, sal ek beter verstaan hoe die dinge is wat ons almal oor saamstem; ook ander kerke sê dat die koms van die Here voor die deur is. 

 

Soos ons gesê het daar was geweld, alles wat die mense in hulle hart bedink het was net sleg.  Dit was die kenmerke van die dae van Noag – die kenmerke van vandag.  Maar daar is ook ‘n ander aspek wat netso ‘n uitstaande uitkenmerk vandag is en dit is:

“en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees”. 

 

‘n Ander uitstaande kenmerk in die tyd waarin ons lewe is – mense verstaan nie. 

Mense verstaan nie wat aangaan nie, hulle weet werklik nie wat aangaan nie.  Hulle dink hulle verstaan.

Ons lees ook met u -

Daniël 12:10: (Daniël skryf ook oor die eindtyd en hy sê hier aangaande die tyd waarin ons lewe). 

Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel; en geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan. 

 

Terwyl ek hier met Daniël besig is, my broer en suster, hy sê: “ons sal gesuiwer en gelouter word”.  Ek wil nie vir u vandag bang maak nie en baie predikers en bewegings vandag sê, jy moet tog nie negatief praat nie, dus, jy moet net praat oor voorspoed, praat oor genesing, jy moet net praat oor redding, jy moet net praat oor oorwinning, dit is waar my broer en suster, dit staan in die Bybel maar dit staan ook in die Bybel dat jy gesuiwer en gelouter en gereinig sal word en dus moet ek dit óók vir u sê!  Daarom moet ek ook vir u sê, soos ek voor hierdie boodskap gesê het, maak gebruik van die geleenthede terwyl u dit nog het om uself sterk te maak in die HERE, want hierdie tye staan vir ons voor die deur.  So, Daniël sê ook “hulle sal nie verstaan nie”

 

Ek lees vir u uit Lukas 21, almal welbekende gedeeltes in hierdie gemeente.

Lukas 21:34-36:

34         MAAR pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie. 

35         Want soos ‘n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. 

36         Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan. 

 

Hier is twee klasse mense, die een klas mens sit met swelgery en dronkenskap – swelgery beteken ‘n ryk, oorvloedige, oordadige soort van ‘n lewe.  Ons ou klompie wat hier in ons eenvoudige lewenswyse gewikkel is, ons weet miskien nie van hierdie dinge nie maar u moet ‘n bietjie daar in die buite wêreld ingaan.  Ek hoor ook maar net van hierdie dinge waar daar mense is wat nog besig is met swelgery en dronkenskap, met ‘n ryk oordadige lewe. 

 

Dit is ‘n ander eienaardige aspek.  Dit is baie interessant maar ek het nie tyd om daaroor uit te wei nie maar jy kan dwarsdeur die geskiedenis gaan, jy kan deur al die opkoms en verval van beskawings gaan, net die moment voordat die beskawing ten gronde gaan - want eintlik vernietig hy homself; vind jy twee klasse mense, hy sif en rangskik homself.  ‘n Klein groepie mense is vreeslik ryk, maak maklik geld, gooi geld rond soos ons miskien sand en klippe sal rondgooi.  Vir hom maak dit niks nie, hy lewe met swelgery en dronkenskap want hy het gewoonlik oor dié ‘n sê.  Maar die groot meerderheid is besig met sorge van die lewe. 

 

My broer en suster, miskien ons in hierdie gemeente en die meeste van die kinders van die HERE val die meeste van ons in hierdie kategorie.  Daarom wil ek ook vir u vanmôre sê, net soos die waarskuwing is vir die rykes en die oordadiges is die waarskuwing ook vir u en my.  Moenie dat die ou bekommernisse u laat swaarkry nie, u so vasvang dat u ook nie gereed sal wees vir die koms van die Here nie.  Dit is ‘n baie, baie groot waarskuwing!

 

“Hulle sal nie verstaan nie” – nou is dit vir my interessant toe ek hierdie “verstaan” nagaan.  Toe lees ek hier in Matthéüs 13, waar die Here Jesus in sewe gelykenisse praat en vir ons neergeskryf is in Matthéüs 13, en ek lees in verse 10-11, hierdie baie interessante woorde, -

Matthéüs 13:10-11:

10         En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse?

11         Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. 

“dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie”. 

 

Ek het baie oor hierdie dinge gewonder, nie net met hierdie voorbereiding van hierdie boodskap nie, maar vir ‘n baie lang tyd al.  Nou moet u mooi kyk na die dae van Noag, ons gaan netnou ‘n bietjie dieper daarna kyk.  Die hele mensdom was verdorwe as gevolg van hierdie seuns van God wat hulleself vermeng het met die dogters van die mens en daar het ‘n nuwe ras – ‘n nuwe ras op die aarde ontstaan.  ‘n Ras wat in opstand teen God is, wat rebels teen God is, en as jy mooi kyk, het hulle die mens op aarde so ingeneem dat daar omtrent niks van God se saad oorgebly het nie, net Noag. 

 

Daarom kon hierdie wêreld, die wêreld van daardie tyd nie langer meer so voortgaan nie.  God moes hier iets drasties doen want in die volgende geslag as Noag en die deeltjie wat uit hom gekom het verlore moes gaan, fisies verlore moes gaan, het God geen toegang tot hierdie wêreld gehad nie, nêrens nie! God kan enige iets doen, God kan enige een van u en my se hart oopskeur, verskoon die growwe woord, en sê, Ek kom woon nou daarin!

Maar waar is u wil;

Waar is u toestemming;

Waar is die pa se tevredenheid as hy sy seun dreig met ‘n pak slae – as jy nie nou jou arms om my nek kom sit en sê pa ek is baie lief vir jou, jy is die beste pa in die wêreld, en hy kom, hy sit sy arms om sy pa se nek, maar dit was onder dwang, wat se bevrediging sal die pa daaruit kry?  Ek is seker daarvan – niks!

 

Nou ons Pa wil ook nie so met ons maak nie, wil nie so ‘n liefde hê nie, dus Hy sou nie ‘n ingang vind as Hy nie daar ‘n drastiese ingryping gemaak het met die sondvloed nie.  Noag was die enigste een wat uit liefde aan Hom gehoorsaam was. 

 

IN DIE TYD VAN JESUS.

In die tyd van ons Here Jesus, het hierdie saad wat maar voort gewoeker het so ‘n houvas en so ‘n greep onder die gedeelte van God se volk gehad na wie Hy toe gekom het, dit was maar ‘n klein gedeelte, die grootste gedeelte was buitekant, daarom het Hy ook sy dissipels gestuur en gesê “Gaan na die verlore skape van die huis van Israel”.  Hulle was daar buitekant, hulle was vér versprei en verdwaal.   Dit is wat die apostels ook gedoen het volgens die geskiedenis, maar Jesus moes daarheen geneem word volgens die Skrif!  Want Hy moes in Jerusalem sterwe waar Hy die prys moes betaal en waar Hy ook ‘n ingang moes vind!

 

Maar die meeste van daardie mense kon nie “meer verstaan nie” want hulle saad was ook al so besoedel en hulle was ook nie bedoel om te verstaan nie.  Daarom het die Here Jesus met hulle in gelykenisse gepraat en kon net sy dissipels verstaan het. 

 

Nou wil ek vanmôre ‘n drastiese stelling maak, ‘n verskriklike stelling; waarvoor ek nog meer veroordeel en gekruisig en weggegooi sal word.  Ek wil vir u sê, net soos in die dae van Noag, Jesus het mos so gesê: “Dit sal wees soos in die dae van Noag”.  Nie net geweld nie, nie net alles wat die mense in hulle harte bedink het was sleg nie, sodat hulle nie verstaan het nie – hoekom kon hulle nie verstaan nie?  Waarom is hulle vol van geweld – omdat hulle vol is van daardie saad.  Daar was net ‘n klein klompie oor.  Net ‘n klein klompie oor, en netsoos dit gegaan het oor die stryd van Noag, so gaan dit vandag oor die stryd van daardie klein klompie wat oor is. 

 

SO OOK VANDAG.

Net soos God iets drasties moes doen in die tyd van Noag, anders was daar nie één van God se saad oor nie, so gaan God iets drasties doen vandag – (dit is die hele verklaring).  Dis die hele verklaring en dit is waaroor die stryd om gaan.  Hoe hou u en ek vas deur God se genade?  Ek wil dit stel my broer en suster, ons is van dieselfde saad as wat Noag van was, daarom het u en ek dieselfde uitdaging as wat Noag gehad het soos ek netnou vir u verder gaan wys.  Dus, u kan nie (verskoon hierdie woord ek gebruik dit net om dit sterk te stel) op ‘n lamlendige manier voortgaan om God te dien nie! 

 

Kom ons kyk ‘n bietjie na -

Hebreërs 11:7:

Deur die geloof het Noag, - - - -

Hier is ons besig met Noag,

- - - - toe hy ‘n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en ‘n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. 

 

Kom ons kyk wat Noag gedoen het en ons moet ook so maak. 

“Deur die geloof het Noag, toe hy ‘n goddelike waarskuwing ontvang het”.

Het ons nie ‘n goddelike waarskuwing ontvang nie?

Was die HERE nie vir ons goed om sy woord oop te maak nie? 

Is die HERE nie goed om ons identiteit vir ons te gee nie? 

Is die HERE nie goed vir ons om hierdie ou Bybelboek in ons eie taal te gee sodat ons dit kan verstaan nie?

Is die HERE nie goed om hierdie afgelope klompie jare vir ons God se woord so te laat leer ken dat ons die teken van die tye kan verstaan nie?

Is daar nie vir ons ‘n goddelike waarskuwing in die tekens van die tye waarin ons lewe nie?. 

 

Noag het ‘n goddelike waarskuwing ontvang oor wat nog nie gesien was nie, daar was nie ‘n sondvloed nie, hulle het met hom gespot, hulle het verskriklik tekere gegaan, onthou dit was Satan en ‘n klomp gevalle engele se saad daar.  U moet mooi daarna kyk, en Satan is ‘n spotter.  Hulle het seker verskriklik met Noag tekere gegaan soos hulle met u en my tekere gaan.  En as ons uitstaan, nog meer tekere gaan en dan is daar baie van ons, wat ons kop soos ‘n skilpad in sy dop intrek, omdat daar met ons tekere gegaan is. 

 

Maar dit is juis wat ons moet doen – ons moet uitstaan, laat hulle maar met ons tekere gaan want ons is besig met dinge wat nog nie gesien is nie.  God het dit nog net vir ons gesê soos Hy dit net vir Noag gesê het.  Ons verstaan dit, die ander verstaan dit nie.

 

Luister nou:

“waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin”.

 

My broers en susters, beweeg u nog met eerbiedige vrees? Beweeg u, baie van ons beweeg nie eers nie, ons sit.  Noag het beweeg.  Dit moes seker ‘n geweldige gewerskaf gewees het om al daardie materiaal vir daardie ark klaar te kry.  Ek dink Noag was by dit nog ‘n man met ‘n magtige persoonlikheid.  Ek dink hy het baie van daardie spotters en Satansaad ook nog ingespan om vir hom hout te kap en al daardie goed klaar te kry.  Hy het die persoonlikheid en die krag gehad om dit te doen.  Hy het toe dit alles klaar was selfs die diere geroep en hulle het gekom.  Noag het ‘n “volk” van God in hom gehad, soos ‘n afstammeling van God - God se genes kan hê. 

 

Daarvoor het die HERE vir u en vir my die Heilige Gees belowe om ook daardie vonk en daardie krag te kry.  ‘n Ware kind van God het ‘n erfenis van outoriteit, wat u en ek moet beetkry want ons moet ook beweeg - beweeg met outoriteit. 

 

Hy het die ark klaar gemaak vir die redding van sy huisgesin.  Hy het met eerbiedige vrees aan die werk gespring.  U en ek moet ook met eerbiedige vrees aan die werk spring.  Vra die HERE, waaragtig vanmôre, ek wil u nie kasty nie, maar daar is so min beweging onder ons; ons wat hierdie waarhede so goed ken. 

 

DIE SEUNS VAN GOD.

Goed, kom ons ontleed ‘n bietjie daardie saak, dit ken u ook al goed, ons het dit met u gedoen.  Dit is in verskillende van ons kassette, dit is ook in ons boeke geskryf maar ons kyk weer ‘n bietjie vanmôre daarna. 

Génesis 6:1-2;

1          TOE die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is,

Daardie woord “mense” in die oorspronklike Hebreeus – is Adam!

“Toe die Adam op die aarde begin vermeerder”.

Onthou op hierdie stadium was daar geen vermenging gewees nie, dit was ‘n egte suiwer Godsras.  Natuurlik moes dit pragtige mense gewees het.  O, die seuns was so mooi, die dogters was so mooi want daar was geen besoedeling in gewees nie.  Almal volgens dieselfde soort en geen wonder:

2          sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.

 

Hulle het ‘n lekker tyd gehad, dit was vir hulle ‘n wonderlike en mooi meisie en ‘n mooi meisie is ‘n mooi skepping van God.  ‘n Mooi mens is iets mooi om na te kyk.  Satan doen dit vandag nog.  Ek praat met u reguit vanmôre.   Ons is almal mense en ons is ‘n klomp mans in hierdie vergadering vanmôre, dank God as u nie daaraan skuldig was nie, maar u weet daarvan; een van die lekkerste dinge, want dit streel die ego, as ‘n man sê hy het met daardie mooi meisie iets aangevang, is dit nie waar nie? U kan maar gerus amen sê as dit waar is!

 

Dit is die waarheid want dis die Satan.  Dit is vandag nog so en ek gaan vir u ‘n paar ander dinge sê wat vandag nog so is wat u mag skok en wat u nooit aan gedink het nie en wat u miskien nie met my sal saamstem nie maar wat u tenminste aan kan dink. 

“Toe sien die seuns van God”.

Daardie seuns van God – ek wil vir u ‘n paar vertalings gee:

Die “Septuagint” sê: - “Angels of God”.

Die NAV. sê: - Hemelwesens.

Die “New English Bible” sê: - “the sons of the gods”.

Die “Good News Bible” sê: - “Supernatural beings”

Met ander woorde, dit was bonatuurlike wesens wat die dogters van die mens gesien het en by hulle ingegaan het en by hulle kinders verwek het en daar het toe ‘n hele nuwe ras ontstaan. 

 

Waar is hulle nakomelinge vandag?  (Hulle is rondom ons en hulle is besig om ons te verswelg).  God sal ‘n ingryping moet maak anders gebeur weer dieselfde wat God in Noag se tyd deur die drastiese stap van die VLOED net-net verhoed het, naamlik die totale uitwissing van die Adamitiese ras.  God gaan weer ingryp, maar hierdie keer deur vuur. 

 

Ek glo dit is waarop Psalm 91 dui.  In Noag se tyd was dit die ark, hierdie keer gaan dit die skuilplek van die Allerhoogste wees (Ps. 91:1).  Lees die hele Psalm aandagtig.  Die duisend wat aan jou sy val en die tienduisend aan jou regterhand kan alleen in hierdie laaste oordeel van ‘n kernoordeel geskied. 

 

Kom ons bekyk hierdie “seuns van God” van ‘n bietjie nader. 

Ons gaan kyk wat Judas van hulle sê in Judas vers 6:

En die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar;

 

Hierdie “engele wat hulle eie beginsel”, - hierdie eie beginsel, die betekenis van  dit, as ons dit nagaan is – “wat hulle eie magsgebied” hulle eie (“domain”) hulle eie area waarin hulle toegelaat was om te beweeg, hulle daaruit gegaan en hulle eie woning verlaat het.  Hierdie engele het wonings en engelliggame, maar hulle het dit verlaat en vir hulle ‘n menslike woning aangeneem. 

Hierdie woning is presies dieselfde Griekse woord “oiketerion”, dit is net hierdie twee plekke in die Bybel waarin dit voorkom -

2 Korinthiërs 5:2:

Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorklee te word. 

Daardie “woning” van 2 Kor. 5:2 is presies dieselfde woord as in Judas vers 6. 

 

Ons woning op hierdie oomblik is ons liggame, die Bybel beskryf dit as ‘n tent.  ‘n Tent is ‘n tydelike woning.  Ons liggame is ook tydelike wonings.  Die moment wat ons sterwe – as ons, ons asem uitblaas, verlaat ons hierdie woning en dan gaan ons na die woning wat die HERE vir ons voorberei het.  Net soos die engele hulle wonings weer verlaat het en ‘n menslike een kom aanneem het. 

 

Nou is dit baie interessant en belangrik; dit is wat ek miskien vir u wil sê, wat ek vroeër gesê het, dat u dalk nie met my daaroor sal saamstem nie. 

Ons kyk na Hebreërs 13:2:

Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. 

“engele as gaste geherberg”.

Hoe sal jy ‘n persoon as ‘n gas herberg, jy kan daardie persoon alleen herberg as jy hom kan sien.  As daardie persoon na ‘n mens vir jou lyk! Met ander woorde daar is engele wat op hierdie aarde verskyn, ek glo vandag nog as mense.  Hulle het aan Abraham verskyn toe hy onder die eikebome van Mamre gesit het. 

 

Hulle het in verskillende ander plekke in die Bybel se tyd aan mense verskyn.  As ons dan gewaarsku word om gasvry te wees – want ons kan dalk ‘n engel huisves.  Dit sal ‘n baie groot voorreg wees maar jy sal dit net nie weet nie.  Dit sal natuurlik ‘n engel wees wat ‘n aardse liggaam vir homself aangeneem het met ‘n spesiale doel, want dit sê ook in -

Hebreërs 1:13-14:

13         En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete?

14         Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe nie?

“vir diens uitgestuur word”.

Hoekom sal daardie engele vandag nie nog kom en ‘n liggaam aanneem onder  die bevel van God om diens te kom verrig nie?  Hulle het gaan diens verrig toe hulle met Abraham gaan praat het.  Hulle het diens verrig toe hulle vir Lot en sy familie aan die hand gevat het en hulle uit Sodom gesleep het want hulle wou nie gaan nie – in ‘n menslike gedaante diens verrig. 

 

Is daar nie baie noodsaaklikheid vandag nie?  Ek glo so.  Ek glo dat as ons werklik oë gehad het om te sien dan sou ons baiekeer gesien het hoedat ons al gered was uit groot gevaar, deur engele wat ons nie gesien het nie maar andere wat ons wel gesien het. 

 

Ek wil nie verder daarop ingaan nie.  Die groot punt is daardie engele het hulle magsgebied, die gebied waarin hulle beweeg en waar hulle hul funksie vervul het, hulle net soos Satan, met kwade bedoelings ‘n nuwe ras op aarde kom verwek.  Dit is daardie ras wat die goddeloosheid op aarde so laat toeneem het sodat God die aarde moes verdelg. 

 

Soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees met die koms van die Seun van die mens.  Net soos daar so ‘n oorheersende meerderheid van hierdie Satan se geslag in Noag se tyd was, so sal daar dan, as ons Jesus se woorde tot in sy fynste besonderhede toepas, soos ons behoort te doen, sal daar ook so ‘n oorheersende ras in hierdie tyd wees.  So die HERE het net een keuse gehad, en dit was om hulle uit te wis - en dit was met die sondvloed.  So al die HERE weer ‘n totale uitwissing moet bewerkstellig, die keer deur vuur. 

Maar kom ons kyk ‘n bietjie verder in -

Génesis 6:11-12:

11         Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld.

12         Toe sien God die aarde aan, en - dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe.

 

Ek dink die Engelse Bybel sê “corrupted”. Die betekenis daarvan is – besoedel. 

‘n Ander Engelse woord is “adulterated”.  Ek voel hierdie “adultery” het ‘n nader betekenis nog, soos ook ons vandag egbreuk beskou.  Daar is ‘n vreemde saad geplant. 

In die Hebreeus is die woord vir bedorwe in Gén. 6:11 “shawkhath” wat in Engels “to decay or to ruin or to destroy”, om te verrot, beteken.

 

Ons lees in Jeremia 13:7:

Daarop het ek na die Eufraat gegaan en gegrawe en die gord geneem van die plek af waar ek dit weggesteek het; en kyk, die gord het bederf, dit was waardeloos.

Dit was niks werd nie, presies dieselfde Hebreeuse woord as - alle vlees op die aarde “bederf” – (Heb, “shawkhath”).  Hierdie selfde woord kom ook in Jeremia 18 voor.  U onthou die gelykenis van die twee kleipotte wat die pottebakker moes neem, die een kleipot moes hy neem en hy moes hom op die wiel sit en toe hy na hom kyk sien ons in -

Jeremia 18:4:

En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk – soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker – maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. 

Daardie woord “misluk” is dieselfde Hebreeuse woord as hierdie – alle vlees het hulle op die aarde “bederf” – “misluk”. 

 

Ons lees verderaan moes hy ‘n ander pot maak en bak – (Jer. 19).  Toe hy hom klaar gebak het, toe moes hy dit op die grond neergooi dat dit in skerwe en in splinters spat.  Die twee potte was natuurlik sinnebeelde van die twee huise wat uit Israel uitgekom het: Die huis van Israel wat weer oorgemaak was, toe dit eers misluk het, toe dit oorgemaak is na die pottebakker se smaak.  Dit stel voor – die Huis van Israel!  Maar die pot wat klaar gemaak en gebak is, moes stukkend gegooi word – dit stel voor - die Huis van Juda en dat dit nooit weer die funksie as die huis van Juda sal vervul nie! 

 

Volgens die Profete sal hy alleen sy funksie vervul as hy saamkom met die huis van Israel en die twee een word in God se hand.  Maar daardie woord – “misluk’ of “bederf” is dieselfde.  So alle vlees het hulleself op die aarde bederf!

Waarom?

As gevolg van hierdie invoeging van Satan en die gevalle engele se saad.  Nou kom ons trek weer die saak deur.  Ek is seker daarvan u sal moet met my saamstem, soos ek dit verstaan: Jesus sê “net soos in die dae van Noag, so sal dit wees met die koms van die Seun van die mens”.  Dan moet alle vlees ook op die aarde bederf wees, verrot, deur vermenging. 

Met ander woorde, die meeste mense vandag op aarde, is nie God se saad nie!  Is dit nie verskriklik nie?  Selfs binne Israel, jy kry hulle daar ook. 

Nou terug na Génesis 6:9:

            Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was ‘n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.

 

Daardie woord “opreg” het ek nou al baie vir u uitgebring maar ek bring hom weer hier in.  Die Hebreeuse woord is “tamiym” en dit beteken, ek lees dit eers vir u in Engels: -

“entire” - geheel;

“without blemish” – sonder vlek;

“physically perfect” – fisies perfek;

“pure stock - suiwer ras. 

Noag was van ‘n suiwer ras.  Dit word 46 keer in die Bybel gebruik vir offerdiere wat sonder gebrek moes wees – fisies sonder gebrek, dit is belangrik; fisies sonder gebrek.

Ek lees vir u ‘n paar daarvan, van die 46. 

Exodus 12:5, (waar met die uittog uit Egipte, Israel ‘n lam moes neem sonder gebrek wat Israel moes offer). 

Julle moet ‘n lam hê sonder gebrek, ‘n jaaroud rammetjie.  Van die skape of van bokke kan julle dit neem. 

“sonder gebrek” – “tamiym” – dieselfde woord wat gebruik was van Noag want Noag was opreg. 

 

Eségiël 46:4,6,13 (net ‘n paar verse):

4          En die brandoffer wat die vors aan die HERE moet bring op die sabbatdag, is ses lammers sonder gebrek en ‘n ram sonder gebrek;

“ ‘n ram sonder gebrek” – “tamiym” dieselfde woord as wat van Noag gebruik was. 

6          Maar op die dag van die nuwemaan: ‘n jong bul sonder gebrek en ses lammers en ‘n ram – sonder gebrek moet hulle wees;

“Tamiym”.

13         Verder moet jy ‘n jaaroud lam sonder gebrek daagliks berei as brandoffer aan die HERE; elke môre moet jy dit berei. 

“sonder gebrek”. 

So, hierdie woord “opreg” van Noag het die woord; luister nou mooi, u moet dit nou mooi verstaan, dit beteken nie basies edel, goed van hart nie,- dit wás Noag, die Heilige Gees wat hierdie woorde geïnspireer het, het sorg gedra dat vir dié wat sal soek; Daniël sê – net die wat sal soek, sal hierdie wysheid vind, die ander sal dit nie verstaan nie!  Hy was fisies opreg, hy was fisies nog die enigste een oor met die Adamsaad in hom. 

Daarom: 

Génesis 6:9;

            Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was ‘n regverdige,

 

Ons bly net by die “regverdige”.  Natuurlik was hy regverdig, daarom sou dit nie nodig gewees het as ons net van sy inbors gepraat het om weer die woord “opreg” ook te hê nie! Dit sou nie nodig gewees het nie.  Die Heilige Gees het dit daar geplaas dat ons sien hy was fisies opreg.  Hy was fisies eg, maar nou is dit ook nie al nie, - “onder sy tydgenote” – (among his contemporary generations). 

 

“Generations”, nogal ‘n goeie woord die “generations” en ek sal u wys waarom. 

“Generations” – kom ons ondersoek ‘n bietjie daardie; tydgenote – “generations”. 

Dit beteken volgens; (Strong’s – 8435, van die van u wat dit wil nagaan – “tôledâh” en dit is weer afgelei van (Strong’s 3205 – Yâlad), wat beteken; ek lees dit vir u in Engels: -

(hy was opreg onder sy tydgenote)

Tydgenote – “generations that descent is family, history – birth;

En 3205 “Yâlad”, beteken: - to bear, to beget, lineage;

om afkoms te toon, in sy afkoms, in sy familie, in sy geskiedenis, in sy geboorte, om te baar, om voort te bring, om geslag te toon. 

Met ander woorde fisies, Noag was “tamiym”.  Noag was sonder gebrek, sonder fisiese gebrek.  Dit is wat dit beteken.  Dit beteken nie soos die leraars in die kerk sê, hy was ‘n opregte man onder sy tydgenote, met ander woorde, hy was die enigste edel man met ‘n edel hart onder al die mense wat rondom hom gelewe het.  Dit sou nie nodig gewees het om te sê as ons dit verstaan nie want ons sien dit nou alreeds, dat almal dié wat rondom is, is vol van die verkeerde saad. 

Nee, dit is ‘n dubbele bevestiging van Noag in sy “pedigree” – in sy afkoms was hy suiwer en daar kom die woord voor.

Gesenius sê so:

“Generations – family, races, genesis, geniality, pedigree” m.a.w. – stamboom! 

Noag was suiwer in sy stamboom, dit is van die uiterste belang dat ons dit sien, daarom kan ons sien hoekom daar so geweldig klem gelê word op verbastering, vermenging.  Hierdie Satansaad wil die laaste van God se saad ook nou besoedel (adulterate, corrup) dit is presies wat in die tyd van Noag gebeur het.  Dit is présies wat vandag aan die gang is!

 

Dus, Noag was die laaste van die suiwer Adamiete.  Sy lewe was volgens sy genes.  Omdat hy die regte genes, die regte saad in hom gehad het, was hy ‘n opregte man, ook was hy ‘n regverdige man.  Natuurlik was Adam ‘n regverdige man.  U sal nou vir my sê, nou ja, dan is daar baie gedagtes wat ek hieruit kry.  Ek wil vir u sê, Adam, voordat hy gesondig het, was suiwer, hy was na die hand van God gemaak, na die beeld van God en tog het Adam gesondig. 

 

Dit beteken glad nie dat as jy van die suiwer saad in jou het, dat jy sonder sonde is nie.  Of dat dit onmoontlik vir jou is om te sondig, jy is juis die skyf, jy is juis die “target” die kol waarna Satan mik, net soos hy na Adam gemik het.  Jy kan nog ongehoorsaam wees al het jy die regte saad in jou en jy kan ook nog die prys daarvoor betaal soos Adam moes betaal. 

 

So, moenie vanmôre dink as jy nou na ‘n broer of ‘n suster kyk, hy het gesondig of in sonde geval, in diep sonde. O ja, hy is maar seker nie van die suiwer saad nie, pasop vir jouself, hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.  Jy is juis die skyf van die duiwel. 

 

DIE TYD IS NABY.

Ons lewe in die tyd wat Openbaring sê, kyk saam met my, ons het nog net so ‘n paar minute, wees geduldig met my.

Openbaring 22:10-14;

10         En hy het vir my gesê: Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby.

11         Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog meer regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. 

12         En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. 

13         Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die laaste. 

14         Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. 

 

Soos daar ‘n oorblyfsel was in die tyd van Noag.  Noag en sy huisgesin was al wat oorgebly het, so sal daar in die laaste dae net ‘n oorblyfsel wees.  Dit moet ek gou by u tuisbring voor my tyd verstreke is, ek noem maar vir u -

Matthéüs 24:21-22:  

21         Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. 

22         En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. 

 

Ek wil vanmôre konstateer, dat dit Satan se laaste poging gaan wees om die laaste saad van God uit te roei, en net soos dit ‘n ingryping van God alleen was wat vir Noag gered het, so sal dit ‘n ingryping van God wees wat sy laaste saad in hierdie tyd gaan red.  Dus sien ek dat in die dae wat voorlê, onmiddellik voorlê, gaan daar ‘n ‘hel’ se druk op u en my toegepas word.  Alleen om naby aan die HERE te bly en naby aan sy klompie kindertjies, laat ons naby aanmekaar bly my broer en suster. 

Jakkals, as hy die skaap wil vang maak hy eers harde geluide, hy blaf en hy laat die skape skrik en laat dié wegspring en die een wat eenkant toe spring, die gryp hy.  Bly bymekaar, vermaan mekaar, hou mekaar vas, bid vir mekaar, verdra mekaar, maar laat ons as ‘n oorblyfseltjie behoue bly totdat Jesus kom. 

Halleluja!

Hy sal nie langer talm as wat Hy moet nie. 

Ek lees vir u Jesaja 10:20-22:

20         En in dié dag sal die oorblyfsel - - -

 

Hoor u, oorblyfsel, jy weet die Engelse Bybel sê “a remnant”.  Die dames is mos baie lief vir “remnants”, dit is mos goedkoop.  Weet u wat is ‘n “remnant”? Dit is ‘n oorblyfsel, as daardie rol materiaal klaar verkoop is, en daar bly so ‘n klein stukkie oor, wat hulle amper dink hulle niks meer kan maak nie, dit is ‘n “remnant”.  Dit is ’n oorblyfsel.   Verstaan dit so want dit is wat die Bybel bedoel. 

 

- - - - van Israel en die wat ontvlug het van die huis van Jakob, nie meer voortgaan om te steun op hom wat hulle slaan nie; maar hulle sal steun op die HERE, die Heilige van Israel, in opregtheid. 

21         Die oorblyfsel sal terugkom, die oorblyfsel van Jakob na die sterke God toe. 

Halleluja!

22         Want al was jou volk, o Israel, soos die sand van die see, net ‘n oorblyfsel van hulle sal terugkom; die verdelging is vas besluit en vloei oor van geregtigheid. 

“die verdelging is vas besluit”.  Net soos die HERE daardie klomp Satan en gevalle engele saad verdelg het met die vloed, so gaan die HERE ‘n verdelging toepas, dit is vas besluit in hierdie tyd.  Waar gaan u en ek staan?

Ons kyk na Jeremia 23:3, as u hierin belangstel kan u gerus die woordjie “oorblyfsel”, (in ‘n Engelse Konkordansie – “remnant”) in ‘n goeie Konkordansie opsoek en dit sal u verbaas hoe baie hierdie woord gebruik word.  

Jeremia 23:3:

En Ek self sal die oorblyfsel van my skape versamel uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het; en Ek sal hulle terugbring na hulle weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig. 

“Die oorblyfsel” – my skape. 

Prys die HERE!

My broer en suster, daar is nog baie Skrifte, maar ek moet klaarmaak.

Die Here sê in Lukas 12:32:

Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. 

Prys die HERE!

Ons leef in ‘n tyd van ‘n verskriklike misleiding en die duiwel het binne die preekstoel kom staan, om God se volk te mislei en om vir hulle te sê daar is geen verskil in ras nie, ons is almal een voor God, ons is almal een en jy moet naasteliefde hê en jy moet liefde hê en al daardie dinge. 

 

Ons volk is verskriklik mislei, dit is Satan se laaste metode en Jesus het 4 keer in sy profetiese rede gesê: “pasop, pasop, pasop, pasop”, dat julle nie mislei word nie.  Daar sal predikers en sogenaamde profete kom wat selfs groot tekens en wonders sal doen om as dit moontlik is, selfs die uitverkorenes te mislei. 

Daarom kry jy die kreet van rassisme oor jou vir die geringste aandrang op rassuiwerheid.  In die boek “The Road to Damascus” word dit so vroom en edel vir ons voorgehou dat God is die God van die arme, God is die God van die verdruktes; dan sê hulle vir jou daar is die swarte, daar is die gele, daar is die armes, dit is - God is hulle God. 

 

 

My broer en suster, u en ek sal in die beskuldigdebank geplaas word, die hele teologie, die hele prediking is oor na die anderkant want Satan het dit ook oorgeneem.  U sal die HERE moet kén, u sal sy woord moet kén en u sal getrou moet wees aan Hom. 

 

Daarom het ek in my “Apartheid” boekie gesê wat ek in 1955 geskryf het, ons moet vir die swartes die evangelie vertel, wat ek daarby bedoel is, ons moet vir hulle sê wie hulle is, ons moet vir hulle sê wie ons is, dan sou ons nie hierdie probleme gehad het van vandag nie.  Hy sou homself dan nie aangematig het om te sê jy veronreg my nou, ek is net soos jy nie, dan sou hy geweet het waar hy staan en hy sou geweet het waar ons staan. 

 

Mag die HERE nou vir ons genade gee soos Noag die opregte, ons ook die opregtes voor God sal wees in hierdie laaste dae. 

 

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533