new-top-banner-english

Opraping

 

E-Boek: Die Opraping

Inleiding

 

Daar heers vandag groot onsekerheid onder die kinders van God aangaande die Wederkoms van Christus en in watter tydsverband hierdie heerlike gebeurtenis staan teenoor die Opraping en die Verdrukking.

Sal die Christen gelowiges deur die Here opgeraap en in die hemel ingeneem word voor die Groot Verdrukking op die aarde kom, en dan as dit verby is, weer saam met Hom terugkeer met Sy Wederkoms, of sal hulle deur die Verdrukking gaan en daarna opgeraap word om Hom tegemoet te gaan in die lug terwyl Hy neerdaal om op die aarde te kom regeer?

Die eerste beskouing bring natuurlik dadelik mee dat daar twee fases in die Wederkoms moet wees: ‘n geheime koms vir die heiliges, en dan ‘n openlike koms na die aarde saam met die heiliges. Ons kan nêrens in die Skrif enige bevestiging vir so ‘n beskouing sien nie.

 

Die Ontstaan van Geheime Opraping Teorie

 

Gesaghebbende geskiedkundiges beweer dat daar 10,000,000 Christene die martelaarsdood gedurende die tydperk van die Heidense Romeinse Ryk gesterf het, dit wil sê gedurende ongeveer die eerste drie en ‘n half eeue van die Christelike Dispensasie, tot die bekering van die Romeinse Keiser Konstantinus.

 

Hierdie afskuwelike wreedhede teenoor Christene gedurende hierdie periode gepleeg, is egter by verre selfs oorskadu deur die slagting wat onder Christene deur die Roomse Kerk onder die Pouse aangerig is gedurende die 1260 jaar vanaf 606 tot 1866 AD.

Dit word bereken dat direk, en indirek as gevolg van die vervolging van die Christene en Protestante deur die Kerk van Rome, daar 50Miljoen hulle lewe verloor het, sommige op die aller afgryslikste maniere.  Ons leer vandag nog in ons Geskiedenislesse van die Wrede Inkwisisie met sy pynigingsbanke ensovoorts, waar die Protestante op die wreedste wyses gedwing was om hulle geloof te verloën en terug te keer na die Kerk van Rome.  Soms is hele dorpies met manne, vroue en kinders aan die swaard van die soldate van die Roomse Kerk oorgegee, met nie een lewende agterblywende nie. 

Die St. Bartholomew Nag en die Vlug van die Hugenote uit Frankryk, is deel van ons eie Suid-Afrikaanse Geskiedenis.  Die Kerk van Rome sal vandag nog nie aarsel om dieselfde te doen as dit in sy mag is nie.  Net ‘n paar jaar gelede is daar mense in Suid Amerika deur die Roomse Kerk om die lewe gebring omdat hulle die Protestantse Geloof aanvaar het. 

Hierdie verskriklike wreedhede het die ou Hervormers en hulle voorgangers se oë laat oopgaan en hulle het die vinger na die Pous van Rome gewys en gesê: Daar is “Die Manvan Sonde”van 2 Thessalonicense, die Antichris.  Kom ons bekyk ‘n bietjie hierdie gedeelte van Gods Woord van naderby.  Onthou in die eerste plek dat in hierdie tyd, 54 n.C. die Jong Kerk van Christus alreeds deur ‘n periode van intense martelaarskap onder die wrede Romeinse Keisers gegaan het.

 

Talle gelowiges het alreeds die leeus van die arena ten prooi geval en talle andere se pikbesmeerde brandende liggame het as fakkels gedien om die feesterrein van die wrede heidene te verlig.

 

Hulle het dus intens uitgesien na die Wederkoms van ons Here Jesus.  Dit was die hoop en verwagting van die eerste Christene dat Jesus in hulle tyd sou kom. Paulus het toe die woorde van 2 Thess. 2 aan hulle geskryf om hulle daarop te wys dat daar eers sekere dinge moes gebeur voordat die Wederkoms van onse Here Jesus sou plaasvind, “En ons vereniging met Hom” - (vers 1).

 

Waar kan ‘n mens ‘n groter afval wil hê as die afval vanaf die Primitiewe Christelike Geloof, wat daar na die bekering van Konstantinus plaasgevind het? Die uitloop uiteindelik op die sogenaamde Donker Middeleeue was ‘n direkte resultaat daarvan, en ons is vandag nog nie daaruit nie!

 

Dis teen hierdie afval wat Paulus gewaarsku het, en die Mens van Sonde, die Seun van die Verderf, die Teëstander (2 Thess. 2:3-4) is niemand anders as die Pous nie.  Hy praat hier nie van ‘n individu nie, maar van ‘n stelsel, ‘n Godsdienstige en nie ‘n Politieke nie, wat sou strek vanaf Paulus se tyd tot by die Wederkoms van Christus.

 

Hy sit in die tempel van God as God, en gee voor dat hy God is (vers 4).  Hy is dus nie ‘n godloënaar nie.  Die Pous sit vandag nog in die kerk (Hy sê nog vandag die Roomse Kerk is die enigste kerk) as die plaasvervanger van Christus op aarde met mag - volgens hom - om sonde te vergewe. 

 

Een van sy titels is: “My Lord God the Pope”.  Sy “Kroon” is in drie afdelings en staan vir die Vader, die Seun en die Heilige Gees.

Vergelyk Daniël 7:25.

Die Roomse Kerk het oorgeneem van die Vierde Ryk van Daniël, wat die Romeinse Ryk was, en vir 1260 jaar (3½ tye – 3½ x 360=1260) vanaf 606 tot 1866 AD, absolute politieke mag oor dieselfde gebied as die vorige Romeinse Ryk uitgeoefen.

 

Die woord “ANTI” in Grieks beteken teen, of in die plaas van, en dit is presies wat die Pous sê dat hy is: die plaasvervanger van Christus op aarde, in Engels: “The Vicar of Christ”.   In Latyn: VICARIUS FILII DEI.

In Openbaring 13:18 sê dit, dat die getal van die dier die getal van ‘n mens is en dat sy getal seshonderd ses en sestig is. 

In vers 17 sê dit, dat sy naam ‘n getal het.

Vers 18 sê dat, die wat verstand het die getal van die dier kan bereken.

Laat ons dit as volg doen:

V

5

I

1

C

100

A

 

R

 

I

1

V *

5

S

 

F

 

I

1

L

50

I

1

I

1

D

500

E

 

I

1

Totaal

666

Nota: * (vir U in Romeinse skrif)

Verdere kenmerke van die “dier” uit Openbaring 13:3-7:

Open. 13:3 - Die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan.

Open. 13:4 - Vir 1260 jaar gedurende die tydperk 606 tot 1866 AD, het niemand dit durf waag om met die Pous oorlog te maak nie.

Open. 13:5 - Die dier doen dit 42 maande lank of 42x30 = 1260 dae, dit is jare (een dag vir ‘n jaar volgens Eség. 4:6).  Al die verskillende dekrete van die Pous: Sy stelling dat hy die plaasvervanger van Christus op aarde is; dat hy mag het om sonde op aarde te vergewe; dat sy uitsprake onfeilbaar is; dat Maria sonder erfsonde was, en ook opgeneem is in die hemel, is dit nie alles “Groot Woorde” en “Godslastering” nie?

Open. 13:6 -Die dier laster teen God en Sy Naam. Dit het die Pous gedoen deur homself aan Christus gelyk te stel.

Open. 13:6 -   Die dier laster teen die tabernakel van God.

Open. 13:7- Die dier maak oorlog teen die heiliges (50,000,000 martelaars).

(Vers 6: Is dit nie lastering van die Pous deur homself “My Lord God the Pope” en die “Plaasvervanger van Christus” op aarde, te noem nie?).

2 Thess. 2:5, - Paulus kon nie alles op skrif stel nie, want die gevaar was altyd daar dat sy brief onderskep kon word en voor die Keiser gelê word.  Hy herinner hulle dus aan wat hy aan hulle mondelings meegedeel het toe hy nog by hulle was - (Sien ook vers 15).

2 Thess. 2:6, - Die geskiedenis wys vir ons dat nie lank na die val van die Heidense Romeinse Ryk en die verdwyning van die Keisers, die Roomse Kerk met die Pous ontstaan het, en nog groter Politieke Mag uitgeoefen het selfs as die Keisers van Rome.  Maar omdat dit in die gedaante van die Christelike Geloof verskyn het, kon dit nie te voorskyn kom voordat die Keisers nie eers van die toneel verdwyn het nie. 

Uit die geskrifte van die ou Kerkvaders en van die Geskiedkundiges van daardie eerste vier eeue van die Christelike Bedeling blyk dit duidelik dat die magte wat die gelowiges aan een menslike gesag op aarde wou onderwerp, alreeds aan die werk was.  Sodra die Keiserlike gesag dus van die toneel verdwyn het, het so ‘n mag dus in die Pous na vore gekom.

Die verhinderende mag was dus die Keiser en nie die Heilige Gees soos die voorstanders van die “Geheime Opraping” beweer nie.  Terloops, is dit nie die Heilige Gees wat die wêreld moet oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel nie? - (Sien Joh. 16:7-14).

Hoe sal daar dan bekerings gedurende die 3½jaar van die sogenaamde Groot Verdrukking kan plaasvind, as die kerk en die Heilige Gees “uit die weg geruim is?”

“Die verborgenheid van die ongeregtigheid” van vers 7 wat alreeds in Paulus se tyd aan die werk was, is die “gees” wat die Pousdom voortgebring het, die gees van die Antichris, naamlik Satan, wat kom as ‘n engel van die lig, ‘n wolf in skaapsklere.  In my Studie oor Openbaring gee ek meer feite uit die Geskiedenis om dit te bewys.

In die Middeleeue het die Roomse Kerk allerhande valse “wonderwerke” verrig om die ongeletterde bygelowige massas te mislei, presies soos voorspel in 2 Thess. 2:9-10.

Dit is hierdie dinge wat die Ou Hervormers en hulle vrome voorgangers duidelik raakgesien het en die vinger na die Pous gerig en gesê het:

“Daar is die Bees, die Man van Sonde.”

 

Om stof in die oë van hierdie Godsmanne te gooi, het die Jesuïtiese Priester Ribera, in die jaar 1558 die teorie van die verskyning van ‘n Verskriklike godslasteraar wat aan die einde as ‘n individu met al daardie magte te voorskyn sou tree, en daardie kragte sou doen, ontwerp.  Hy sou dan, volgens Ribera, vir 1260 dae regeer, en dan sou die Boek van Openbaring vanaf hoofstuk 4 tot 22 eers in vervulling tree.

Die ou Hervormers het hierdie teorie egter as ‘n Pouslike bose set ontmasker, en was nie daardeur mislei nie, en gedurende die daaropvolgende 200 jaar en meer het dit vergete geraak. 

 

Tussen die jare 1826-30 het Dr. S. R. Maitland, die bibliotekaris van die Aartsbiskop van Kantelberg, hierdie Jesuïtiese wanvoorstelling opgediep, deur Edward Erving laat vertaal, en dit toe gepubliseer.  Sommige predikers het daarvoor “geval” en hierdie teorie het bekend geword as die FUTURISTIESE VERTOLKING VAN DIE PROFESIEË.

‘n Persoon met die naam J. N. Darby, die stigter van die Plymouth Brethren, het dit toe gegryp en verder gevoer. 

Om dit te laat klop met Daniël hoofstuk 9 en die 70 weke of 490 dae = 490 jaar, is die laaste week toe losgemaak vanaf die vorige 69 weke en ‘n gaping van 2,000 jaar (die periode tussen die 1ste en die 2de Koms van Jesus) tussen die 69ste en 70ste week geplaas.  Dit het bekend geword as die “Great Parenthesis” of die “Gap Theory” waarin die Profetiese Horlosie sou stilstaan.  Sedert daardie tyd, 1830, het dit soos ‘n veldbrand onder baie bewegings posgevat, sodat dit vandag feitlik deur almal aanvaar word.  En weinig weet hulle dat dit van Roomse oorsprong is om die Hervormers se oog van uitkenning van die Pous, as die Dier van Open. 13:8 en Die Mens van Sonde van 2 Thess. 2, af te kry. 

 

Ons sien die uitleg egter volgens die HISTORIESE VERTOLKING VAN DIE PROFESIEË wat die 70 weke van Daniël bymekaar hou, en dat die 70 weke voltooi is met die Doop van ons Here Jesus, Sy Dood en Opstanding, die steniging van Stéfanus en Petrus se prediking in die huis van Cornelius.

Ons gaan volledig hierop in, in ons studie:

“Die Huidige Wêreldkrisis” en “Daniël se 70ste Week”, en die “Groot Verdrukking”.

 

Hierdie metode van die vertolking van die Skrifte was altyd die van die Martelare, en hier volg die name van ‘n paar uitstaande Godsmanne deur die eeue wat dit ook so ingesien het:

John Wycliffe, Biskop J. C. Ryle, Martin Luther, Johannes Calvyn, Biskop Barnes, Hugh Latimer, Biskop Wordsworth, John Knox, Sir Isaac Newton, Charles Finney, John Foxe, Biskop Newton, Dr. H. Grattan Guinness, John Bunyan, Charles H. Spurgeon, John Wesley, Dr. F. B. Meyer, Dr. Hudson Taylor, Dr. Dinsdale Young.

 

Geen Geheime Opraping in Die Skrif

 

Kom ons lees 1 Thess. 4:13-18;

13         MAAR, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.

14         Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.

15         Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.

16         Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God: en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

17         Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

18         Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

 

Hier sien ons baie duidelik dat ons wat in die lewe oorbly tot by die Wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie voor sal wees nie.  Ons sal nie in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug, voor die Opstanding van die ontslapenes nie.  Let op die “daarna” van vers 17.

 

Die ontslapenes weer, sal nie opstaan voor die neerdaal van die Here met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van GOD nie.  Dit is geen geheime koms hierdie nie, en elke oog sal Hom sien volgens – Open. 1:7.

 

Ons verandering sal kom in ‘n oogwink, maar alleen by die laaste basuin en wanneer die dode onverganklik opgewek word volgens 1 Kor. 15:51-52.  Die teorie van die geheime opraping is teenstrydig met hierdie Skrifte.  Volgens hierdie enige oomblik (any moment) leerstelling sal die Opraping 3½ jaar voor die Eerste Opstanding plaasvind, en dit is nie volgens die Skrifte, soos alreeds aangehaal, nie. 

Wanneer ons kom by ons Studie oor die “Groot Verdrukking”, sal ons uit die Skrif bewys dat die Wederkoms van Christus eers na of teen die einde van die “Verdrukking” kom. 

Sien: Dan. 12:1-3; Matt. 24:27-31; Mark. 13:24-27; Matt. 13:30,38-43; Luk. 21:25-28.

 

En as daar dus geen Opstanding voor die (sigbare) Wederkoms van Christus is nie, en geen Opraping voor die Opstanding nie:

Beteken dit dat die KERK DEUR DIE VERDRUKKING SAL GAAN.

 

Is ons dan nou beter as die 10,000,000 Martelare onder Nero en die ander, of die 50,000,000 onder die Pous, die “Mens van Sonde”?  Maar u sal meer breedvoerig hieromtrent ingelig word deur ons Studie oor die “Groot Verdrukking” en die een oor die “Wederkoms van Christus”.

Die “Geheime Opraping” Teorie berus op ‘n verkeerde uitleg van die Skrif:

“Kyk Ek kom soos ‘n dief.”

Op ‘n hele paar plekke vergelyk die Heer sy koms met die van ‘n dief - (Sien Matt. 24:43; Open. 3:3; Open. 16:15) Maar dit is duidelik dat die vergelyking in verband met die onverwagsheid en nie die geheimsinnigheid van sy koms staan nie.  Die gedagte is dat net soos ‘n dief nie vooraf sy koms aanmeld nie, so sal die Koms van Jesus ook onverwags op ‘n onverskillige wêreld afkom. 

Paulus skryf aan die Thessalonicense:

Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie - (1 Thess. 5:4).

Daar is hier nie sprake daarvan dat die wêreld nie sal sien en alles sal weet aangaande die Wederkoms nie, maar eenvoudig net dat dit hulle onverwags sal oorval. 

(Let wel, Paulus praat hier van “DIE DAG VAN DIE HERE” wat NIE IDENTIES met die “WEDERKOMS VAN CHRISTUS” is nie.  Ons sal dit in ‘n afsonderlike Studie behandel).

 

Die feit dat die Wederkoms nie vooraf aangekondig word nie is glad nie strydig met die feit dat dit gepaard sal gaan met hoorbare en sigbare tekens nie.

“Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan” - (1 Thess. 4:16).

En ook:

“Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het - - - - -” - (Open. 1:7).

Ons glo dat die feit dat Christus onverwags “soos ‘n dief” kom, heeltemal inpas by die beskrywing van Sy Koms met ,“n geroep” en met “groot krag en heerlikheid” - (Matt. 24:30).  Die hele toneel is van EEN wat skielik kom, en op so ‘n manier dat die hele wêreld van die gebeurtenis sal weet, beide die wat gereed is en die wat onvoorbereid is. 

Onder watter groep bevind u uself?

Daar is geen Skriftuurlike grond om die Wederkoms in twee fases of gebeurtenisse te verdeel nie.  Wanneer ons na die ander Skrifte aangaande die “Verdrukking” kyk, dan sien ons baie duidelik dat dit nie na die Opraping kom nie, maar voor dit. Sien Lukas 21:26-28.

Maar die duidelikste Skrifgedeelte van almal wat hierdie volgorde bevestig, naamlik: Verdrukking, dan Wederkoms en Opraping, is die woorde van ons Heer self, soos gegee deur Matthéüs en Markus.  In hierdie wonderlike profesie sê Hy:

Matthéüs 24:29-31;

29         EN dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele geskud word.

30         En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

31         En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

Lees ook hiermee saam: Markus 13:24-27.


Ons kan uit hierdie twee gedeeltes die gebeure as volg tabuleer:

1. Die Verdrukking

2. Tekens in die hemele, wat hulle klimaks bereik in

3. Die Teken van die Wederkoms

4. Rou bedryf op aarde.  (Deur die ongereddes?)

5. Die Wederkoms, sigbaar vir almal,op aarde, met grote kragen  heerlikheid

6. Die Opraping van die heiliges uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot by die ander einde daarvan.

 

Ons Here Jesus het ook aangaande sy wederkoms vir sy dissipels gesê:

Matthéüs 24:40-41;

40         Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat.

41         Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem, die ander word verlaat.

 

Dit was nog altyd aanvaar dat die wat “aangeneem” word, die heiliges is, en dat dit op hulle wegraping dui.  Maar as ons die verband ondersoek, vind ons dat net die teenoorgestelde bedoel word.

In die drie voorafgaande verse word na die ongelowiges in die dae van Noag verwys, hulle wat “geëet en gedrink het, - - - - - en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie.”

Hier moet ons eers vir u die woord “aangeneem” soos dit in die “Afrikaanse Vertaling” voorkom, verduidelik.

“Aangeneem”:

Die Engelse Bybel sê “taken” wat ‘n baie ander betekenis as aangeneem het. Ons vind hierdie woorde ook in Lukas 17:34-37.

Die oorspronklike Griekse woord waaruit die Afrikaanse “aangeneem” en die Engelse “taken” vertaal word is “paralambo”en beteken volgens “Young,s Analytical Concordance” - “to take alongside” (om mee te neem) en kom net in hierdie twee tekse in die Bybel voor.

(Weymouth vertaal dit as “taken away” en Panin as “taken along”).

Daar is ander tekse in die Afrikaanse Bybel waar die woord aangeneem of geneem in voorkom, maar die oorspronklike Grieks waaruit dit vertaal word is lambano” byvoorbeeld:

Johannes 1:12;

Maar almal wat Hom aangeneem - - - -

(lambano - to take, receive – Young’s An. Conc.)

- - - - het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo.

Johannes 13:30;

Toe hy dan die stukkie geneem - - - -

(lambano - Do.)

- - - - het, het hy dadelik uitgegaan. En dit was nag.”

Om te neem of te ontvang tot jouself, word in die Bybel volgens “Young,s” uit die Griekse woord “proslambano” vertaal, byvoorbeeld:

Romeine 14:3;

Hy wat eet, moet hom wat nie eet, nie verag nie; en hy wat nie eet, moet hom wat eet, nie oordeel nie, want God het hom aangeneem.

(Proslambano- to take, or receive to one’s self – Young’s, An.  Conc.)

Romeine 15:7;

Neem daarom mekaar aan, (proslambano - Do.) soos Christus ons ook aangeneem het, (proslambano) tot heerlikheid van God.

Filemon v. 12;

Maar neemjy hom, dit is my eie hart, aan - (proslambano - Do.)

Filemon v. 17;

As jy my dan vir ‘n metgesel hou, neemhom aannet soos vir my - (proslambano - Do.)

 

“Verlaat”:

Die woord wat in Matt. 24:40-41 en in Lukas 17:34-37 as “verlaat”vertaal word, kom in die oorspronklike van die Griekse woord “aphiemi”, wat volgens “Young’s” beteken - “to send away, to let go”, (d.w.s. om weg te stuur of te laat gaan). So byvoorbeeld kom dieselfde woord “aphiemi” in die volgende twee tekse voor:

Matthéüs 4:11;

Daarna het die,duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom en Hom gedien.

Matthéüs 4:20;

En hulle het dadelik die nette laat staanen Hom gevolg.

 

Opsomming:

Beide uit die verband van hierdie Skrif en die betekenis van die oorspronklike Griekse woorde is dit duidelik dat in die dae van Noag die goddelose mensemeegeneem (“taken”) is deur die sondvloed en dat die regverdige Noag en sy familie laat staan (verlaat) is, om ongedeerd deur die Vloed te gaan en oor te stap op die nuwe wêreld na die vloed.

So sal dit ook in hierdie dae wees.  Wanneer die oordeel van God op die aarde losbars in die laaste drama van die eeue voor die Koms van Jesus, sal die vuuroordeel die goddelose “paralambano”, dit is meeneem, en die regverdiges “aphiemi,” dit is laat staan of onaangeraak laat bly soos Sadrag, Mesag en Abednego.  Psalm 91 word ook dan in hierdie tyd vervul.  Dit word ook bevestig deur die gelykenis van die onkruid.  Die Engele maak eers die onkruid bymekaar en bring dan die koring in die skuur – (Sien Matt. 13:24-30, 36-43). 

Dit stem ook saam met die eindfase van die “Verdrukking” wat moet kom voor die “Opraping”, want dis in hierdie oordeel met vuur waarin die groot slagting gaan plaasvind, waar die gesneuweldes van die HERE in dié dag sal lê van die een einde van die aarde tot die ander.

Sien: Jer. 25:31-33; Jer. 30:23-24; Jes. 2:10-22; Open. 19:11-21; Open. 16:14.

Dan onmiddellik na hierdie oordeel kom Jesus op die wolke, en dan gaan die wat waardig is, Hom tegemoet in die lug, saam met die uit die ontslape regverdiges wat kwalifiseer vir die eerste opstanding. Hulle gaan om Hom te gaan verwelkom en saam met Hom op aarde te regeer vir een duisend jaar.

 

Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank - (Open. 20:6).

As ons verdra, sal ons met Hom regeer. As ons Hom verloën, sal Hy ons ook verloën (2 Tim. 2:12).

Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het -  (Open. 3:21).

Lees ook Filip. 3:10-14; Heb. 11:35; Rom. 8:14-17; 1 Kor. 15:24-28.

Ek glo dat net soos diegene uit die ontslapenes wat die oorwinningslewe gelei het en hulle lewe nie liefgehad het tot die dood toe nie, alleen aan die eersteOpstanding sal deelneem om saam met Christus hier op aarde vir een duisend jaar te regeer.

 

Netso sal alleen diegene wat in die lewe oorbly tot op die Wederkoms en in die volkomeOorwinning staan en bereid is om hulle lewe vir Jesus neer te lê, indien nodig, aan die Opraping deel hê, en dus ook saam met Christus op aarde as konings gaan regeer.  Hulle sal dan ook nooit sterwe nie. 

Sien ook: Open. 12:11; Open. 2:7,10-11,17,26-28; Open. 3:5,12,21.

 

Die wat gered is en in die lewe oorbly tot op die Wederkoms, maar nie in die oorwinning staan nie, sal nie onsterflikheid ontvang nie, maar deel uitmaak van die aardse bevolking in die duisendjarige Vredesryk.  Hulle sal gedurende daardie tyd sterf om saam met die ander heiliges wat nie deelgeneem het aan die Eerste Opstanding nie, maar wie se name wel in die Boek van die Lewe opgeskryf is deur die Bloed van die Lam, opgewek word met die Tweede Opstanding om geoordeel te word volgens hulle werke. 

Die goddelose wie se name nie in die Boek van die Lewe is nie, sal gewerp word in die poel van vuur - (Open. 20:15).

Waar sal u wees in daardie dag?

“Kyk nou is die dag van verlossing” - (2 Kor. 6:2).

Die Einde.

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533