new-top-banner-english

Rusland in Profesie

E-Boek: Rusland in profesie

Inleiding

 

Hierdie studie word nie gegee met die doel om sensasie te maak of om nuuskierigheid te bevredig nie.  Die Profetiese Woord is aan ons gegee om ons te bemoedig en te waarsku:

En ons het die profetiese woord wat baie vas is waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; - 2 Petrus 1:19).

 

Die geweldige vinnige groei van die Kommunisme kan miskien as die grootste wonderwerk van ons moderne tyd beskou word.  Die statistieke is ontstellend en selfs skrikaanjaend.  Hulle het in 1917 ‘n gevolg van 40,000 gehad; in 1962 is hulle in absolute beheer van oor die een biljoen mense. Soos dr. Fred Schwarz dit stel in sy boek: “The Heart, Mind and Soul of Communism” (Geskryf in 1956) “Hulle het diegene onder hulle beheer by 20,000 binne 40jaar vermenigvuldig, dit is ‘n vermeerdering van 2miljoen%.  Ten einde hulle droom van wêreldoorheersing te verwesenlik, moet hulle net die huidige bevolking onder hulle beheer met drie vermenigvuldig.  Enigiemand wat nie deur hierdie gegewens ontsteld en uiters verontrus raak nie, as skynbaar sonder enige sin van verantwoordelikheid of enige vermoë om helder te dink, en is seker heeltemal tevrede met ‘n gewone diere bestaan sonder enige gedagte aan die dag van môre”.

 

Aan die hoof van hierdie Godlose en Antichris monster staan Rusland, die magtigste nasie op aarde vandag.  Die stelling dat, menslik gesproke, die Wit Westerse Nasies of algehele verslawing of totale uitwissing in die gesig staar is nie swartgalligheid nie, maar sober, naakte realisme.

 

Maar dank God, daar is ‘n weg van ontkoming.  Die Bybel het Rusland en baie van haar bondgenote alreeds 2550 jaar gelede op hulle naam genoem.  Dit is een van die merkwaardigste bewyse dat die Bybel waar is.  Ons sal nou hiervandaan aangaan om uit die profesieë van die Bybel vir u te bewys hoedat God so lank gelede die toestande presies soos ons hulle vandag ondervind, aan sy diensknegte geopenbaar het.  Mag God skenk dat dit vir u, liewe leser, terug na u Bybel sal stuur, en u sal lei tot ‘n lewende geloof in Jesus Christus as u Saligmaker en Heer.  Hy is die enigste Een wat ons kan red: Dit sal Hy ook doen wanneer Hy kom om hier op hierdie aarde as Koning van alle konings Heer van alle here te regeer.  Maar alleen diegene wat weergebore is sal burgers van daardie koninkryk wees - (Joh. 3:3,5,7).

 

In die Boek van Eségiël gee hoofstukke 38 en 39 so ‘n akkurate beskrywing van Rusland en haar bondgenote soos hulle vandag is dat Bybel studente hulle die Russiese hoofstukke van Eségiël genoem het.  Ons sal nou hierdie hoofstukke vers vir vers ontleed. 

Eségiël

 

Eségiël 38:1-3;

1          VERDER het die Woord van die HERE tot my gekom en gesê:

2          Mensekind rig jou aangesig teen Gog, in die land Magog, die vors van Ros, Meseg en Tabul, en profeteer teen hom

3          en sê: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Meseg en Tabul!

 

In die Scofield naslaan Bybel (Tweede uitgawe, 1917 bladsy 883) lees ons hierdie kommentaar op hierdie verse: “Almal stem saam dat die primêre verwysing hier, op die noordelike Europese) magte, onder aanvoering van Rusland dui - - - Gog is die vors (of prins)en “Magog” sy land.  Die verwysing  na Meseg en Tabul (Moskou en Tobolsk) is ’n baie duidelike punt van uitkenning.

 

Gog

 

Eerwaarde W.M.H. Milner, M.A., F.R.G.S., A.V.I. (“Oxonian”), wat ‘n groot gesaghebbende op die gebied van die Filologie (Taalwetenskap) was, het in sy boek, “Die Russiese Hoofstukke van Eségiël” soos volg geskryf:

 

“GOG” het ‘n lang “O” in beide die Hebreeus en die Grieks - en is saamgestel uit die oud wêreldse grondwoord “GG”, wat in ouere tale iets reusagtig (“g-i-gantic”) geïmpliseer het.  Vir hierdie etlike afgelope jare is Rusland nou alreeds die “Kolos” (Reus) van die Noorde.  

 

“A-g-a-g” was ‘n Monarg (heerser of potentaat) van beide die Bybelse geskiedenis en profesië.  Hierdie naam, of liewer titel, kom van dieselfde wortel.  Hy was (in sy eie oë) A, Aleph, + GG = nr. 1 Groot! Die Agagiete, so sê “Young se Analitiese Konkordansie”, was ‘n Ámalekietiese Ras, en Agag was maar net ‘n poëtiese naam vir Ámalek, wat van ‘n besondere dinastie of Koningshuis afgelei is.

 

Gog stel dus iets voor wat reusagtig groot en magtig is.  Dit is inderdaad die hedendaagse kolos van die Noorde.  Die Soviet Unie alleen is driekeer so groot soos die Verenigde State van Amerika en het ‘n bevolking van ongeveer 210 miljoen.  Dit is groter as die hele Noord Amerika (insluitende Kanada) en beslaan een sesde van die Kontinentale oppervlakte van die aardbol.  Vanaf Oos tot Wes strek sy oor meer as 6,000 myl (ongeveer vyf maal die lengte van ons eie land van Noord na Suid, vanaf Messina in Noord Transvaal tot Kaapstad).  Van Noord na Suid strek sy vanaf die Noordpool tot by Iran en Afghanistan in die Suide.  Wanneer dit twaalfuur middag op die Poolse grens in die Weste is, is dit alreeds elfuur namiddag aan die Beringstraat in die Ooste.  (Die seestraat tussen Rusland en Alaska).


Die boek van Joël praat ook oor hierdie magtige nasie wat in die laaste dae (die dae waarin ons nou leef) sal uitreik na Wêreldoorheersing. 

Joël 2:2 sê;

‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag; soos die môreskemering, uitgesprei oor die berge, kom ‘n talryke en magtige volk, wat van oudsher sy gelyke nie gehad het nie en dit hierna ook nie sal hê tot in die jare van die verste geslagte nie.

 

(Let op Joël 2:20, hierdie mag is uit die noorde afkomstig – vgl. met Eségiël 38:6).

 

Die Land van Magog

 

Magog is die Russiese Ryk in Europa en Asië.  “Vanaf die grense van Poland en Litaue in die Weste, tot by Kamtsjatka en Wladiwostok in die Ooste is die sogenaamde Russiese Volkere of suiwer of gemengd Mongools (onthou die ou gesegde: “Scratch a Russian and you will find a Tartar” - (Krap aan ‘n Rus en jy ontdek ‘n Tartaar).  Gog en Magog maak die kern uit van die Slawiese en Asiatiese heidendom wat die laaste Sataniese Ryk op aarde is, voor die Duisendjarige Vrederyk van ons Here Jesus Christus.

 

Attila en sy Hunne het vanuit Mongolië gekom, en ook netso die Mongoolse Hordes in 1224 en 1237 n.C. onder Genghiz Khan.  Vanaf die daeraad van die geskiedenis was hierdie nasies nog altyd Anti-God en satanies geïnspireerd.  Dit is nog hierdie selfde sataniese inbors van hierdie nasies van die Ooste wat ons vandag bedreig.  Die golf wat deur die eeue aan die oplaai was, het nou sy vloed sterkte bereik en is op die punt om oor die Weste te rol en dit te oorstroom en die Kerk van Jesus Christus te vernietig en ook die Blanke Westerse Nasies, haar beskermhere onder God.

 

Ros

 

Die geleerde Hebreeuse taalkundige, Gesenius, in sy kommentaar oor die woord Ros in Eség. 38:2-3; Eség. 39:1, sê dat dit ‘n eienaam is, en ongetwyfeld aan die naam Rusland beantwoord.  Hy het dit drie geslagte gelede gesê, toe Rusland nog nie eers ‘n droom of ‘n nagmerrie was nie. 

 

In die jaar 950 n.C. het die Keiser Konstantinus Porphyrogenitus van die Ros geskryf wat vanaf Rusland met hulle bote na Konstantinopel (nou Instanbul) gekom het.  Daar kan dus geen twyfel wees nie dat die naam Ros soos deur Eségiël 2,550 jaar gelede gebruik, die vroegste vorm van die naam Rusland, soos vandag bekend, was.

 

Meseg

 

Die outydse naam Meseg het in die moderne Moskou ontwikkel, wat die hoofstad van Rusland al vanaf die vroegste tye is.  Dit word deur Milner in sy boek “The Russian Chapters of Ezekiel” behandel. 

In hierdie selfde boek beskryf hy in die besonderheid die identiteit en nasionale karakter van die Moskouiete (Muscovites) en som dit soos volg op: “Brute krag en verraderlike sluheid is die twee karaktertrekke van die Moskowietise ras”.

Die Psalmis het dit 1,000 jaar voor Christus as volg gestel in:

Psalm 120:2-7;

2          o HERE, red my siel van die valse lippe, van die bedrieglike tong!

3          Wat sal Hy jou gee of wat vir jou daaraan toevoeg, o bedrieglike tong?

4          Skerp pyle van ‘n held saam met gloeiende kole van besembosse.

5          Wee my dat ek as vreemdeling vertoef in Meseg, dat ek by die tente van Kedar woon!

6          Te lank al woon my siel al by die wat vrede haat.

7          Ek is vredeliewend; maar as ek spreek, is hulle op oorlog uit.

 

Is dit nie presies ons ondervinding vandag, waar ons met Kommunisme te doen het nie?

 

Tubal

 

Tubal is die moderne Tobolsk in Siberië agter die Oeral Gebergte. waar Rusland baie moderne industriële stede ondergronds het.  Dit is in die verre Noorde (sien Eség. 38:6,15; Eség. 39:2) waar hulle feitlik onkwesbaar is.  Hoe het Eségiël so lank gelede geweet dat hierdie groot mag soos ons hom vandag sien, vanuit hierdie gebiede in die verre Noorde sou kom?

 

Antichris Nasie

 

In Eségiël 38:3 sê die Heer:

            “ - - - - - Kyk, Ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Meseg en Tubal.

Waarom is God teen hom?

In Johannes 3:16 lees ons dat:

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Jesus het gesê dat Hy nie gekom het om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.  God is teen geen mens omdat hy ‘n sondaar is nie, want ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God.

 

Die Heer is teen Gog, omdat Gog teen die Heer is.  Kommunisme is militante ateïsme.  Dit verklaar openlik dat dit toegewei is aan die een groot taak om godsdiens te vernietig en die Christendom totaal uit te delg.  Dit was Lenin wat godsdiens die opium van die volk genoem het.  Ateïsme word in Russiese Skole as ‘n verpligte onderwerp geleer.  Die feit dat God teen Gog is, is dus nog ‘n baie duidelike merk van uitkenning wat bewys wie Rusland in profesie is.

 

Jou Hele Leër

 

Eségiël 38:4;

En Ek sal jou weglok en hake in jou kakebene sit en jou laat uittrek en jou hele leër, perde en ruiters, almal volkome toegerus, ‘n groot menigte met die groot en klein skild, wat almal die swaard hanteer;

Die Russies Sjinese kombinasie met al hulle satellietstate en onderhorige volkere is sekerlik die sterkste mag wat die wêreld nog ooit gesien het.  Hulle effektiewe mannekrag vir oorlog is een honderd maal soveel soos die van die Weste. 

 

Dit word bereken dat Rusland en Sjina alleen tesame tussen 20 en 30 miljoen man onder die wapen het.  In konvensionele wapens is hulle baie sterker as die Weste.  De Courcy skryf in sy “Intelligence Digest”, die mees betroubare nuusdiens in die wêreld, dat as Duitsland gedurende Wêreld Oorlog Nommer 2 een kwart van die duikbote gehad het wat Rusland nou het, sou sy die Geallieerde Magte tot ‘n Kompromie kon gedwing het; as sy die helfte gehad het, sou sy gewen het.

Sover dit vuurpyle en ruimtetuie betref, is Rusland die Weste voor.  Ons industriële stede lê oop en kan binne ‘n paar minute na die aanvang van vyandelikhede vernietig word.  Die Heilige Skrif wys baie duidelik dat die eerste aanval ‘n verrassingsaanval sal wees.  Baie van die Russiese stede is ondergronds en in gebiede waarvoor daar nog geen volledige landkaarte bestaan nie.

 

“En Ek sal jou weglok.”

Die Kommunistiese strategie is om die Verenigde State van Amerika te isoleer en haar dan met vuurpyle en lugarmadas van oor die Noordpool aan te val. Terselfdertyd sal die Kommunistiese Hordes oor Europa stroom om die Atlantiese kus te bereik.

Dan sal hulle ewe skielik omswaai (“Ek sal jou weglok”) en op Palestina afpyl.  Dit is dan hier waar die laaste beslissende slag so bloedig sal wees dat die bloed tot aan die tooms van die perde sal kom.  Dit is waarom vers 4 van Eségiël 38 van perde en hulle ruiters praat. 

Lees nou Openbaring 14:14-20;

14        EN ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit wolk en een soos ‘n Menseseun wat op die wolk sit, met ‘n goue kroon op sy hoof en in sy hand ‘n skerp sekel.

15        En ‘n ander engel het uit die tempel gekom en met ‘n groot stem geroep na Hom wat op die wolk sit: Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir U gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het.

16        En Hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai.

17        En ‘n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het ook ‘n skerp sekel gehad;

18        En ‘n ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar uitgekom en met ‘n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het, en gesê: Slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword.

19        En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van God.

20        En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, tweehonderd myl ver.

 

Die Boek van Joël skryf ook oor die aanslag van die Kommuniste op die Weste en waar dit sy klimaks met die slag van Armagéddon sal bereik.

Joël 3:13-14;

13        Steek die sekel in, want die oes is ryp! Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor! Want hulle boosheid is groot.

14        Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die HERE in die dal van beslissing!

 

God sal die Kommunisme gebruik as die gesel en die sekel in sy hand om ‘n afvallige en verrottende Christendom te kasty omdat hulle, hulle geloof versaak het en doof is vir die roepstem om antwoord te gee op hulle roeping, hoog en heilig, om die wêreld in die voetstappe van Jesus Christus te lei.  Let daarop dat die HERE sê: “Ek sal jou weglok - - - - - en jou laat uittrek” - (Eség. 38:4).

 

Is die kenteken of wapen van Rusland nie die Hamer en Sekel nie?  Was dit ooit so vantevore? Met so ‘n leër en met sulke vernietigende wapens soos hulle vandag het, is bloedvergieting op so ‘n skaal moontlik.

“Jou hele leër, perde en ruiters”.

Rusland is die enigste land ter wêreld met miljoene van perde as deel van haar oorlogsuitrusting.  Die Mongool was nog altyd sedert die dae van Ghenghiz Khan beroemd vir sy rykuns in die oorlog.  Hy is vir sy perd liewer as vir sy eie vrou en kinders.

Wanneer die Russiese leërs op Palestina afpyl sal hulle moet die Elburz en Kaukasiese Bergreekse oorsteek.  Die perd sal kan indring waar geen gepantserde gemeganiseerde voertuig ooit sal kan kom nie.  Baie van die olievelde sal natuurlik opgeblaas en buite aksie gestel word, wat dan die gemeganiseerde eenhede tot ‘n stilstand sal bring.

Perse, Kusiete (Ethiopië) en Putéërs (Libië)

 

Eségiël 38:5;

Perse, Kusiete (Ethiopiërs) en Putéërs (Libiëers) saam met hulle, almal met skild en helm.”

Persië is die Iran van vandag.  Hierdie land is baie sterk onder Russiese invloed en dit is vanselfsprekend dat sy aan die kant van Rusland sal wees wanneer die groot aanslag begin.  Die Kusiete (Ethiopië) word uitgeken as die lande suid van Egipte: Nubië (Soedan) en Abbissinië.

 

Libië:

“Die naam Libië soos deur die Griekse en Romeinse skrywers, op die Kontinent van Afrika as geheel toegepas het, maar met uitsluiting van Egipte”.  (Aldus dr. William Smith in sy beknopte Woordeboek van 1865).

“Hierdie naam, in sy breë betekenis, was deur die Grieke gebruik om die hele Afrika aan te dui”.  (So sê Eerw. Richard Watson: “Woordeboek van die Bybel”, gepubliseer in 1846).

Beide hierdie twee geleerdes word as gesaghebbendes beskou.

 

Eségiël het dus 2,550 jaar gelede gesien dat Afrika Kommunisties sou word en haar sal voeg by die geledere van Gog in haar finale poging om wêreldoorheersing te verkry. Skaars 20 jaar gelede sou niemand op die gewone manier dit enigsins kon vermoed het nie.  Die Afro Asiatiese Volk tesame met Rusland en haar onderhorige lande beheer vandag die Verenigde Volkere Organisasie.  Afrika sal nog ‘n 200 miljoen by die geledere van die Kommunisme voeg.  Daar is net een weg van ontkoming vir die Weste, en dit is om op ons knieë te gaan en God te vra om sy Seun Jesus Christus te stuur.  (vgl. Hand. 3:19-21).

 

Hierdie aspek word volledig in ons Studie oor die Boek van Openbaring behandel.

 

Gomer en al sy Leërs

 

Eségiël 38:6;

Gomer en al sy leërs, die huis van Togarma, in die uithoeke van die Noorde, en al sy leërs - baie volke saam met jou. 

 

Gomer word deur Milner, ‘n gesaghebbende, beskou as die streke van die Ukraine, die Don en Turkestan (Kazakhskaya) die groot steppe (of hoogvlaktes) van Suid-Rusland, wat aan Mongolië grens, en beroemd is vir sy uitstaande ruiters.  Die beroemde Kosakke kom uit hierdie gebied.

 


Togarma

 

Togarma is vir my nie baie duidelik nie, maar word deur Milner aangegee as die gedeelte van Rusland waar die Turkse element van die Russiese Volk vandaan kom.  Wat wel egter duidelik is, is dat dit met die “uithoeke van die Noorde” in verband moet staan en dit is genoeg om ook Togarma in verband met Rusland te bring. 

Joël sê aangaande die finale slag:

Ja, Ek sal die sprinkaanswerm uit die noorde afkomstig, van julle af wegjaag en dit wegdrywe na ‘n dor en woeste land; sy voorhoede na die Oostelike See en sy agterhoede na die Westelike See toe.  En sy stank sal opstyg, en ‘n slegte reuk uit hom opgaan want hy het alte groot dinge gedoen - (Joël 2.20). 

Eségiël 38:15 sê;

Dan sal jy kom uit jou woonplek uit die agterhoede van die Noorde, jy en baie volke saam met jou wat almal op perde ry, ‘n groot menigte en ‘n magtige leër.

Joël sê: “Want ‘n sterk ontelbare nasie het opgetrek oor my land; sy tande is leeutande, en dit kan byt soos ‘n leeuin - (Joël 1:6).

Joël 2:2;

- - - - - - ‘n talryke en magtige volk, wat van oudsher sy gelyke nie gehad het nie en dit hierna ook nie sal hê tot in die jare van die verste geslagte nie.

 

“Baie volke saam met jou”, Sjina alleen het nou (1962) ‘n bevolking van 700 miljoen.

 

Dit was Lenin wat gesê het” “Moenie bekommerd wees as net een kwart van die wêreldbevolking oorbly nie, solank hulle maar net Kommuniste is”.  Dit is waarom selfs Rusland bang is vir sy vennoot Sjina: laasgenoemde kan dit bekostig om driekwart van sy bevolking te verloor, want dan sal daar nog genoeg oorbly om die wêreld te beheer.

Die name, lokaliteit en mag alleen, sover wat in hierdie paar verse beskryf is, is genoeg om sonder enige twyfel Rusland en haar bondgenote uit te ken.  Ons moet erken dat God alleen, Wat die einde van die begin af ken, hierdie openbarings deur sy Profeet Eségiël kon geskryf het.

 

Die Konings van die Ooste

 

Dit is onmoontlik om in ‘n artikel van hierdie formaat al die Skrifte te kwoteer wat op hierdie onderwerp betrekking het.  Ons behandel hulle gewoonlik volledig in ons Bybel Studies.  Daar is baie Skrifte wat duidelik aandui hoe die massas vanuit die Ooste teen die Weste gaan opruk.  Dit staan nou voor die deur. 

Hier is ‘n paar verwysings wat u self kan naslaan:

Openbaring 16:12; Rigters 6:3,33; Rigters 7:12.

(‘n Voorafskaduwing van wat nou weer gaan gebeur.  Nasies en volkere behou hulle inherente karaktertrekke, identiteit, drange en vyandigheid deur die eeue.)

 

Rooi Leër, Rooi Rusland, Rooi Sjina

 

Netsoos in die vorige paragraaf, sal ek hier net die Skrif verwysings gee wat oor hierdie belangrike merk van uitkenning handel, naamlik ROOI.  Onthou ook terwyl u hierdie verwysings in u Bybel nagaan dat die draak die simbool van die ou Keisers van China vir geslagte lank was:

Nahum 2:3; Jesaja 63:1-6; Génesis 25:25 - (Ámalek, kleinseun van Esau); Openbaring 12:3.

 

Rusland die Leidsman

 

Eségiël 38:7;

Hou jou reg en maak jou klaar, jy en al jou menigtes wat by jou vergader het; en wees vir hulle ‘n leidsman.

Onthou, die Heer is nog besig om met Gog te praat en spreek hom aan as die leidsman of gebieder van al die nasies wat saam met hom sal wees wanneer hy die aanval maak.  Rusland is die leier van die Kommunistiese Antichris kombinasie wat nou vinnig sy finale vorm begin aanneem, soos in hierdie verse van Eségiël oor die 2,000 jaar gelede voorspel. 

Moskou (Meseg) is die ko-ordinering middelpunt en die hoofkwartier van alle ondermynende magte teen die Blanke Christelike Weste.  Selfs hier in Suidelike Afrika word al die ondermynende bedrywighede en rysmier aktiwiteite teen ons Regerings vanuit Moskou bestuur.  Skakel enige namiddag in op Radio Moskou op die 19 meter band en luister self na die baie slim en sataniese propaganda wat op Afrika gerig word.  O ja, Gog en Moskou vervul beslis die rol van leidsman vir al die Kommuniste dwarsoor die hele wêreld.

Daar is wel wrywing tussen Moskou en Peking wat spruit uit wedywering tussen die twee, maar dit sal nie na ‘n konflik tussen die twee lei tot amper teen die einde van Armagéddon nie - maar later meer hieroor.

 

Aan die Einde van die Jare

 

Eségiël 38:8;

Ná baie dae sal jy bevel ontvang; aan die einde van die jare sal jy ‘n land intrek wat van die swaard weer reggekom het, wat versamel is uit baie volke, op die berge van Israel wat gedurigdeur as puinhoop daar gelê het - ja, dit is uit die volke uitgebring, en hulle woon almal in veiligheid.

Alle Bybel studente is dit met mekaar eens dat die laaste dae die periode tussen die Eerste en die Tweede Koms van ons Heer en Saligmaker Jesus Christus is, met ander woorde, die dae waarin ons ook nou leef.  Die einde van die jare is die periode reg aan die einde daarvan.  Dit staan voor die deur.  Die groepering van die nasies is feitlik voltooi, en die motorkar, oorlogstenk, vliegtuig, vuurpyle en waterstofbomme wat in die Bybel beskryf word in verband met die laaste oordeel is al almal vandag met ons.

 

Die Motorkar:

Nahum 2:3-4;

3          Die skild van sy helde is rooi geverf, die dapper manne in skarlaken gekleed, die strydwaens skitter met die glans van staal op die dag as hy hom gereedmaak, en die spiese word geswaai.

4          Langs die paaie raas die strydwaens (motors), hulle jaag rond oor die vlaktes; hulle voorkoms is soos fakkels, soos bliksemstrale skiet hulle heen en weer, (spoed)”

 

Vliegtuie:

Jesaja 31:5;

Soos voëls wat fladder, so sal die HERE van die leërskare Jerusalem beskut, beskut en red, verskoon en bevry.

Jesaja 60:8;

Wie is dit wat daar aangevlieg kom soos ‘n wolk en soos duiwe na hulle vensters?

Joël 2:3-6;

3          Voor hom uit verteer ‘n vuur, en agter hom brand ‘n vlam; voor hom lyk die land soos die tuin van Eden, en agter hom is dit ‘n woeste wildernis; ook kan niks daaraan ontkom nie.

4          Sy voorkoms is soos dié van perde, en net soos ryperde so hardloop hulle.

5          Soos die gedruis van waens huppel hulle oor die bergtoppe, soos die geknetter van ‘n vuurvlam wat die kaf verteer, soos ‘n magtige volk wat vir die geveg opgestel is.

6          Vir hom bewe die volke van angs, alle aangesigte verbleek.

 

Die perd was die vinnigste dier wat in die ou dae bekend was.  Ons het vandag nog die gevleuelde perd – “Pegasus”, as die embleem van een van ons hedendaagse oliemaatskappye, om spoed aan te dui.  “Pegasus” was die “Gevleuelde Perd” van die Griekse mitologie.  Joël het in hierdie oorlog van vuur aan die eindtyd, die moderne vliegtuig en vuurpyl van bergtop tot bergtop, as het ware, sien spring terwyl hulle deur die lug klief en soos hulle teen die gesigseinder gesien is.  So spoed hulle dan oor die bergtoppe met hulle dodelike ladings van bomme en masjiengeweervuur en laat net pyn, die geknetter van ‘n vuurvlam en verwoesting agter.  Die geratel en geknetter van hulle masjiengewere en vlamwerpers het dieselfde geknetter van ‘n vuurvlam wat deur ‘n woud woed.

Is dit nie ‘n raak beskrywing van dinge soos dit vandag is nie? Miskien is daar onder die lesers van hierdie boekie diegene wat al onder masjiengeweervuur en bomme deurgeloop het.  Miskien kan u nog onthou hoedat sulke eskaders van vliegtuie so in die verte teen die gesigseinder net soos ‘n klomp jaghonde (jagvliegtuie) gelyk het wat van die een bergtop na die ander spring (huppel).

 

Die modern Oorlogstenk beskryf:

Joël 2:7-10;

7          Soos helde hardloop hulle, soos krygsmanne klim hulle op die muur, en elkeen gaan sy eie koers; hulle verander nie van pad nie.

8          En die een druk nie die ander nie; elkeen gaan sy eie pad; en tussen wapens deur val hulle; maar hulle bly in gelid.

9          Hulle oorval die stad, hulle hardloop op die muur, hulle klim in die huise, hulle dring by die vensters in soos ‘n dief.

10        Voor hulle bewe die aarde, sidder die hemel; die son en die maan word swart, en die sterre trek hulle glans in.

 

Tenks word in moderne oorlogvoering gebruik om huise en geboue om te stamp. Wanneer hulle in oorlogsformasie voortbeweeg dan dring koeëls nie maklik deur hulle pantser om hulle van koers af te laat verander of om hulle uit gelid te ruk nie - (verse 7 en 8).  Die moment wanneer hulle ‘n stad inneem, sprei hulle uit en deurkruis die stad om dit so gou en effektief as moontlik onder beheer te kry. 

 

Hulle stamp mure om en trap huise plat wat in hulle weg staan - soms dring hulle ‘n huis deur ‘n venster met geweld binne.  Veral met sommige van ons moderne huise met hulle groot vensters tot amper op die grond, kan so ‘n tenk maklik die huis by een venster “inry” en by die ander een uit, met verwoesting in daardie huis op sy spoor. 

 

Wanneer so ‘n eskader tenks met hulle duisende tonne aan gewig, aan die beweeg is, “bewe” die aarde letterlik, net soos ‘n trein wat die perron van ‘n stasie laat bewe.  Moderne leërs het tienduisende van hierdie monsters wat tonne elk weeg. Wanneer elkeen van hulle beweeg en terselfdertyd vuur en rookdamp by die bekke van hulle bulderende kanonne uitskiet, en die kartetse begin bars en die bomme ontplof (heel moontlik nog atoombomme as kanonkoeëls), dan sal die aarde bewe en die hemel (lug) sidder (vers 10) en die rook en stof en as en damp sal die lug donker maak sodat jy nie die son of die maan of sterre sal kan sien nie. 

Dit word ook in Joël 3:15 bevestig.

 

Atoombomme en Waterstofbomme:

Net so akkuraat word Atoom- en Waterstofbomme in die volgende Skrifte beskryf: Jesaja 66:15, 16; Jeremia 30:23, 24; Joel 2: 30-32; Openbaring 16: 16-21.

(Vir ‘n volledige verklaring van hierdie Skrifte, skryf vir die boekie: “Die Boek van Joël, Sy Profetiese Boodskap en Waarskuwing”. 

 

Vuurpyle:

“Pyle van weerlig, goed gerig, sal rondvlieg, en vanuit die wolke, soos uit ‘n goed gespanne boog, sal hulle reg op die merk afpyl”. (“Wisdom of Solomon 5:21, Apocrypha” - my vertaling uit Engels).

 

“Want sterk is sy regterarm wat die boog span, die pyle wat hy afskiet is skerp, en sal nie mis wees nie, wanneer hy hulle begin skiet tot in die eindes van die aarde. En die dooies sal as mis op die grond uitgewerp word, en daar sal niemand wees om hulle te vertroos nie want die aarde sal verlate wees en die stede sal omgegooi word.”  (Ook my vertaling van 2 Esdras 16:13,23 in die Apokriewe uit die Engels).

 

Hierdie is verskriklike dinge om aan te hoor, maar waar. 

Is u gereed?

Hierdie dag staan al op die drumpel. 

Jesus het gesê:

Waak dan en bid altyddeur sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan –

(Luk.21:36).

 

Toe Kruschef gedreig het dat hy die Westerse Nasies sou begrawe, was dit geen ydele pronk nie, menslik gesproke, want hy het die wapens om daardie dreigement mee uit te voer. 

Ons Here Jesus het gesê:

“En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word” –

(Matt. 24:22).

 

As u wil behoue bly, dan beter u aan die voorwaardes van Psalm 91 voldoen.

Vers 8 toon aan dat Rusland en al haar bondgenote op Palestina sal toesak.  Die rede is dit: Wanneer Jesus nou spoedig weer kom om op aarde te regeer, sal dit wees vanaf berg Sion in Jerusalem. 

Die Kommunisme, al glo hulle nie die Bybel nie dan glo Satan wat hulle aanvoer, dit wel, hy wil Christus voorspring en Hom verhoed om sy Godsryk hier op aarde te vestig.  Dit is ook die hoof rede waarom die Kommunisme ‘n inherente gees binne hulle het wat hulle dryf om wêreldoorheersing ten alle koste te bekom. 

 

Die uiteindelike doelwit wat op die spel is, is wie sal heers, Christus of Satan!

Ons behandel dit volledig in ons Studies oor Openbaring.

 


‘n Lugaanval

 

Eségiël 38:9;

Dan sal jy optrek soos ‘n onweer wat aankom, jy sal wees soos ‘n wolk om die land te oordek, jy en al jou leërs en baie volke saam met jou.

 

Die optrek soos ‘n onweer, soos ‘n wolk, om die land te oordek dui baie duidelik op ‘n lugaanval op ‘n massiewe skaal.  Ons leef in ‘n tyd van valskermtroepe — ons het dit alreeds in die afgelope wêreldoorlog gesien.  Hierdie komende oorlog sal dit by verre oortref.  Rusland en haar volgelinge het tienduisende van frontlinie vliegtuie wat gereed staan om onmiddellik op te styg. 

Terselfdertyd sal die Westerse Nasies aan die volle vuur van ‘n vuurpyl bombardement met kernbomme onderwerp word - die “pyle” van 2 Esdras 16:13,23, wat tot aan die eindes van die aarde geskiet word.  Onthou dit sal oorlog op ‘n wêreldskaal wees, iets wat niemand nog ooit vantevore gesien het of vir homself kan inbeeld nie.  Slaan weer die Skrifte oor Atoom bombardement en vuurpyle na.  Hoe het Eségiël meer as 2,000 jaar gelede van hierdie dinge geweet?

 

‘n Listige Plan

 

Eségiël 38:10-12;

10        So sê die Here HERE: In dié dag sal daar gedagtes in jou hart opkom, en jy sal ‘n listige plan beraam

11        en sê: Ek sal optrek teen die land wat ooplê, ek sal kom by rustige mense wat in veiligheid woon; wat almal woon sonder muur en geen grendel of poorte het nie;

12        om buit te maak en roof te rowe, om jou hand uit te steek teen die puinhope wat weer bewoon is, en teen ‘n volk wat uit die nasies versamel is, wat vee en goed verwerf het, wat op die middelpunt van die aarde woon.

Dit is nie Palestina hierdie nie.  Dit dui op mense wat rustig woon en wat nie voorsorg gemaak het om hulle stede te versterk nie: mense wat gegaan het om die puinhope (verlate, onbewoonde plekke - Engels: “Waste places”) van die aarde te bewoon, en daar welvarend geword het.

Die hedendaagse Palestina is ‘n klein landjie met ‘n klein bevolking in vergelyking met die groter lande en volkere van die aarde.  Die Westerse Nasies egter, is baie ryk in vergelyking met Rusland en die nasies van die Ooste en van Afrika.  Ons weet ook dat die Kommunisme geen geheim daarvan maak dat hulle ons sal kaalstroop van al ons besittings en dit gelykop, so sê hulle, sal verdeel onder almal wat nie het nie.  Hulle neem dit natuurlik nie in aanmerking nie dat diegene, wat vee en goed verwerf het, het daarvoor gewerk, en dat baie van die wat nie het nie in elk geval nooit die bekwaamheid gehad het om iets bymekaar te maak nie.

Dit is die Westerse Nasies wat oor die afgelope drie eeue uitgesprei en die ontvolkte gebiede van die aarde gaan bewoon het en hulle omskep het in oorde wat vandag deur diegene beny word wat dieselfde geleenthede gehad het, maar nie dieselfde bekwaamheid nie.  (Dink maar hoe ons eie Voortrekkers die Vrystaat en Transvaal leeg gevind het - puinhope nadat die naturelle stamme mekaar uitgeroei het.  Dit geld ook tot ‘n groot mate vir Noord Amerika.  Hierdie gebiede het voorwaar gewag vir God se volk om te kom).

 

Ek is oortuig dat hierdie gedeelte op die Wit Protestantse Weste betrekking het.  In elk geval, verse 8 en 9 handel oor die inval in Palestina, waarom dan sal verse 10 tot 12 nou weer oor dieselfde handel? Vers 10 sê ook: “In dié dag;” dit wys ook op ‘n ander plek - en daar is geen ander plekke op aarde wat aan hierdie beskrywing beantwoord behalwe Wes-Europa, Kanada, die Verenigde State van Amerika, Suidelike Afrika, Australië en Nu-Seeland nie.

 

Die Verlore Tien Stamme van Israel

 

Hierdie laasgenoemde nasies, afgesien van ‘n verskil in taal wat in elk geval nie noodwendig ‘n verskil in ras beteken nie, is almal dieselfde soort mense.  As ons die elemente onder hulle wat van Suid- en Sentraal Europa afkomstig is sou kon verwyder, sou hulle die mees homogene groep op aarde wees.  Dit is nie die tema van hierdie artikel nie, ons het ook nie nou die ruimte nie, maar ons glo dat hulle die afstammelinge van die sogenaamde “verlore” tien stamme van Israel is.

 

Ons weet dat hulle nooit na Palestina teruggekeer het na die Assiriese Ballingskap nie.  God het ook belowe dat Hy hulle nie vir altyd sou verwerp nie.  Inteendeel, Hy het deur die Profeet Hoséa beloof dat hulle in die laaste dae die seuns van die lewende God genoem sou word; met ander woorde, ‘n Christen Volk, want jy kan alleen ‘n Seun van God word deur geloof in Jesus Christus - (Sien Joh. 1:12).

 

En dit is presies wat die Westerse Nasies is, en geen ander nasie ter wêreld nie.  Ons is nie naby daar waar ons behoort te wees nie, maar ons erken die Here Jesus Christus in ons Grondwette, open ons Parlementsittings met gebed, beskerm die Christelike Kerk en die Bybel, en stuur Sendelinge en Christelike leesstof tot aan die eindes van die aarde uit.  Geen ander nasies doen dit nie.  Ons is die Huis van Israel.

 

Gog Uitgedaag

 

Eségiël 38:13;

Skeba en Dedan en die koopmans van Tarsis en al sy jong leeus sal vir jou sê: Kom jy om buit te maak? Het jy jou menigte bymekaar laat kom om roof te rowe? Om silwer en goud weg te dra, om vee en goed weg te neem, om ‘n groot buit te maak?

In die dae van die Bybel was die grootste gedeelte van die Weste van Europa aan die Atlantiese Kus “Tarsis” of “Tartessus” genoem.  Die Amerika’s, en die ander lande oorkant die see was natuurlik nog onbekend in Eségiël se dae.  Maar ons het genoeg hier voor ons om tot ‘n definitiewe gevolgtrekking te kom: Ons weet dat dit die Westerse Christelike Nasies aan beide kante van die Atlantiese Oseaan is wat in die pad van die Kommunisme staan om wêreldoorheersing te verkry. 

 

Ons weet dat ook hulle die mees vooraanstaande koopmans nasies van die wêreld is, presies soos die koopmans van Tarsis in die dae van Salomo was.  Groot Brittanje het die leeu op haar nasionale wapen en Kanada, Suid-Afrika, Australië en Noord lerland was dikwels die jong leeus gedurende die afgelope twee wêreldoorloë genoem.  Die identiteit is onbetwisbaar. 

Met die huidige stand van die nasies teenoor mekaar, Ooste teen Weste, is die groepering duidelik en absoluut net soos deur Eségiël voorspel.

 

Ek moet erken dat ek nie baie duidelikheid oor Skeba en Dedan het nie.  Ek glo dat in die finale slag hulle onder sommige van die Arabiese Stamme en sekere seksies van die Indiese Volk gevind sal word.  Die rede waarom ek dit sê is omdat die suiwer Arabier ook ‘n afstammeling van Abraham is, net soos Israel, maar deur Hagar; en dat ‘n sekere seksie van die Indiese Volk ook van Abraham afstam deur Keturah. Afgesien van hulle kleur, het baie van die Arabiere en die Indiërs nie die gelaatstrekke van die Wes Europeaan nie? Onthou die wyse manne uit die Ooste. Lees Génesis 25:1-6.

Die tyd sal ons leer.

 

GOD in Gog Geheilig

 

Eségiël 38:14-16;

14        Daarom, profeteer, o mensekind, en sê aan Gog: So spreek die Here HERE: Sal jy dit nie opmerk in dié dag as my volk Israel veilig woon nie?

15        Dan sal jy kom uit jou woonplek, uit die agterhoeke van die Noorde, jy en baie volke saam met jou wat almal op perde ry, ‘n groot menigte en ‘n magtige leër;

16        en jy sal optrek teen my volk Israel soos ‘n wolk om die land te oordek. Aan die einde van die dae sal dit wees – dan sal Ek jou teen my land laat aankom, sodat die nasies My kan ken as Ek My in jou , o Gog, voor hulle oë as die Heilige laat ken.

 

Hier wys die Heer baie duidelik dat Gog teen Israel sal optrek.  Dit sal in die laaste dae wees, dit wil sê nou.  Net een leërafdeling van Rusland sal genoeg wees om met die Jode in Palestina af te reken.  Maar dit is vir almal nou al duidelik dat dit die Westerse Nasies is wat in die Kommunisme se pad staan.  Daarom is die “My volk Israel” van wie ons hier lees, die Weste.  God sal vir Gog gebruik om Israel te kasty en dan die Russiese en ander leërs saam met haar op ‘n bonatuurlike wyse vernietig om aan hulle (die heidene) te toon dat Hy God is.

 

‘n Lang Uitstaande Geskil Afgereken

 

Eségiël 38:17;

So sê die Here HERE: Is jy dit van wie Ek in die voortyd gespreek het deur my knegte, die profete van Israel wat in dié dae geprofeteer het, jare lank, dat Ek jou teen hulle sal laat aankom?

 

In Exodus 17:14-16 lees ons hoedat die Ámelekiete (Ámalek was die kleinseun van Esau) die eerste nasie was wat Israel na die Exodus aangeval het.  Dit was as gevolg van hierdie ingebore haat van Esau vir Jakob en wat van geslag tot geslag voortgeplant is.  God het toe geweet dat Hy oorlog met Ámalek van geslag tot geslag sou hê.

Ons het gesien dat Gog van Agag die Koning van die Ámalekiete kom.  Hier sien ons dus aan die einde van die laaste dae dat God in hierdie laaste oorlog sy afspraak met Ámalek gaan hou.

Lees: Eségiël 35:5-6; Obadja 10-14; Maleági 1:4.

 

Die HERE tree Tussenbeide

 

Lees Eségiël 38:18-23;

18        Maar in dié dag, die dag as Gog teen die land van Israel aankom, spreek die Here HERE, sal my grimmigheid in my neus opkom.

19        Ja, in my ywer spreek Ek, in die vuur van my grimmigheid: Waarlik, in dié dag sal daar ‘n groot aardbewing wees in die land van Israel,

20        sodat van my aangesig af weg sal bewe die visse van die see en die voëls van die hemel en die wilde diere van die veld en al die gedierte wat op die grond kruip, en al die mense wat op die aarde is; en die berge sal omvergegooi word en die kranse inmekaarstort en al die mure op die aarde val. 

21        En Ek sal die swaard oproep teen hom na al my berge, spreek die Here HERE; die swaard van die een sal teen die ander wees.

22        En Ek sal met hom in die gereg gaan deur pes en deur bloed; en oorstromende stortreën en haelstene, vuur en swawel op hom laat reën en op sy leërs en op baie volke wat saam met hom is.

23        So sal Ek My dan as groot en as heilig laat ken en Myself bekend maak voor die oë van baie nasies; en hulle sal weet dat Ek die HERE is. 

 

Hier word ‘n heerlike toneel vol van majesteit en krag wat deur geen menslike pen beskryf kan word nie, voor ons oë onthul: die HERE tree op ‘n bonatuurlike wyse tussenbeide ten behoewe van sy volk.  Hy laat groot haelstene, vuur en swawel van uit die hemel, op Gog en sy leërs neer reën.  Terselfdertyd skud die grootste aardbewing wat die wêreld nog ooit ondervind het, selfs die voëls van die hemel.

Vergelyk: Heb. 12:25-29; Josua 10:11; Open. 16:21; Sagaría 14:1-4,12-15. 

 

In hierdie selfde tyd sal die leërs van Gog, wat van baie nasies kom, ontnugter word en besef dat hulle ‘n leuen geglo het.  Gevegte onder mekaar sal dan uitbreek en die slagting sal groot wees.

 

Israel Bekeer en Gevul met die Heilige Gees

 

Lees Eségiël 39.

Baie van hierdie hoofstuk is ‘n hersiening van hoofstuk 38, net met meer besonderhede bygevoeg.  In hierdie tyd van beproewing sal Israel (die Westerse Protestantse Nasies en die Jode van suiwer Israelitiese afkoms) se oë oopgaan en hulle en die heidene sal besef dat hulle, Israel, God se ou Uitverkore Volk is.

(Lees Eség. 39:22, 23).

God sal aan hulle ‘n gees van berou skenk, en sy Gees op hulle uitstort.  Eségiël 37 sal dan vervul word en Christus sal op aarde vanaf die berg Sion regeer en op die troon van Dawid sit soos die engel dit aan Maria beloof het:

Lukas 1:31-33;

31        En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

32        Hy sal groot wees, en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,

33        en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob, tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.

 

Daar sal geen leërs gedurende Jesus se Duisendjarige Vrederyk nodig wees nie, want daar sal geen oorlog wees nie.  Daar sal geen godsdienstige twiste wees nie, want Christus is die Weg, die Waarheid en die Lewe.  Daar sal geen politieke dwarstrekkery wees nie, want die Heerskappy sal op Sy skouer wees.  Ook geen kompetisie waar hulle mekaar se kele afsny nie, want die oorheersende motief sal nie profyt wees nie, maar diens.  Geen stakings nie, geen armes nie, en siektes sal verdwyn. 

            “Want soos die aarde sy plante voortbring, en soos ‘n tuin sy gewasse laat uitspruit, so sal die Here HERE geregtigheid en lof laat uitspruit voor die oog van al die nasies” – (Jes. 61:11)

 

(Aldus J. Bernard Nicklin in “The Approaching Climax”).

 

Die Einde.

 


Naskrif: (September 1965).

Op hierdie huidige oomblik van heruitgawe van hierdie artikel het wêreldgebeure ‘n hele paar stappe nader aan die tyd beweeg waarin die finale opmars van die hordes van die Ooste (vgl. Rig. 6:3-5,33; Rig. 7.12; Open. 16:12) onder aanvoering van Rusland, die reus van die Noorde, teen die Weste sal begin.

 

Noudat die wedywering tussen Rusland en Sjina vir uiteindelike wêreldoorheersing na die verslaning van die Weste deur die Kommunisme, soos hulle dink, in alle erns begin het, kan ons Eségiël 38:21 beter verstaan:

            “Die swaard van die een sal teen die ander wees”.

 

Moet u dus nie laat mislei deur te dink dat Rusland en Sjina met mekaar sal rusie kry voordat die botsing tussen die Ooste en Weste (wat nou baie naby is) begin het nie.  Rusland sal hulle leidsman wees soos Eségiël 38:7 voorspel.  Maar elkeen van Rusland en Sjina sal presies weet wat die planne van die ander een is.

Hou veral Sjina op hierdie huidige oomblik in Afrika dop: Volgens De Courcy in “Intelligence Digest” is Sjina hard besig om terroriste in Afrika vir guerrilla oorlogvoering op te lei.  Pierre Mulele, die leier van die Kongolese terroriste byvoorbeeld, is deur hulle opgelei.  Onlangs het die “Sjinese Kommissie vir Kulturele Betrekkinge met Afrika” meer as 100,000 kopieë, in verskillende vertalings, van Mao Tse-Tung se handboek oor rewolusie, versprei.  Hulle word op hierdie oomblik bestudeer. 

 

Die wêreld het nog nooit, en sal ook nooit weer, die gekombineerde mag en woede van die hele Kommunistiese Blok, wat nou ter eniger tyd teen die Weste gewerp kan word, gesien nie.  Moet nie mislei word nie! Eségiël waarsku dat Rusland en Sjina gesamentlik soos ‘n sprinkaanswerm teen die Weste sal aanstorm.  En hulle sal al die gekleurde nie-Christen Nasies, met inbegrip van Afrika by hulle hê.  Alleen net dieselfde God wat vir Gídeon en sy klein bende uit die hande van die Midianiete, Ámalekiete (Rusland) en die kinders van die Ooste (Sjina en Bondgenote) gered het, kan ons vandag red. Hierdie wonderwerk van verlossing sal die “wonders waar ons vadere ons van vertel het” - (Rigters 6:13) by verre oortref.

“En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is” - (Lukas 21:28).

 

Naskrif: (Maart 1976).

Nou, veertien jaar na die eerste uitgawe van hierdie pamflet, het ons niks meer by te voeg nie.

Die afgelope 14 jaar het net die korrektheid van ons verklaring van Eségiël 38 en 39 bevestig.  Dit het dus nog baie meer betekenis daaraan gegee. 

Noudat Angola en alles wat dit vir ons gewys het, vir Gog in Afrika nog ‘n vastrapplek gegee het, is die skrif vir die Weste aan die muur: Alleenlik ‘n opregte bekering tot God kan ons red.  U daadwerklike ondersteuning in die spoedige en massa verspreiding van hierdie pamflet en ons ander literatuur wat die Profesieë van die Bybel vir ons oopmaak, is nou dringend nodig.

Einde.

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580