new-top-banner-english

Die Slang van Genesis 3

E-Boek: Die Slang van Genesis 3

Toe God vir Adam en Eva geskape het, was die duiwel alreeds ‘n gevalle engel en die teëstander van God.  Hy sou ook die mensemoordenaar en die vader van alle leuens word.  As die gevalle engele wat hom in sy opstand teen God gevolg het, ‘n saad op aarde kon nalaat toe hulle by die dogters van die mens ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het, waarom nie Satan self ook nie?

 

Die beeldspraak van die slang daar in die Tuin van Eden was maar net om ‘n belangrike feit en waarheid uit te bring. 

Wanneer Openbaring 12:9;- - - -

En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.

en Openbaring 20:2;- - - - -

En hy het die draak gegryp - die ou slang wat die duiwel en die Satan is - en hy het hom gebind duisend jaar lank,

na die draak verwys as die “ou slang” wat die duiwel en Satan is (Satan beteken teëstander) dan is dit duidelik dat dit niemand anders as die duiwel self was wat die eerste mens Adam versoek het nie, en nie ‘n slang nie.  Net soos die beeldspraak van “draak” moes dien om die wreedheid en skrikwekkendheid van die sielevyand uit te beeld, so moes die “slang” sy bedrieglikheid, aanloklikheid en verleidelikheid tipeer.

 

Die Hebreeus vir “slang” in Génesis 3:1;

Maar die slang was listiger as al die diere - - - - -

(“diere” hier beteken - lewende wesens)

- - - - van die veld wat die HERE God gemaak het - - - ”.

 

is “nachash” wat beteken om te blaas, fluister of mompel soos ‘n towenaar doen.  Dit beteken ook in ‘n sekere sin om waar te sê of om te bekoor, met die bedoeling om te betower of te mesmeriseer, soos ‘n slang dikwels doen met sy slagoffer voordat hy hom vang.  Dit het ook die betekenis van om te blink of te glinster soos brons of koper.  Sommige Skrifgedeeltes vertel ons dat Satan ‘n uiters bekoorlike voorkoms het, en hierdie Hebreeuse woord sluit dan ook die betekenis in van “om te bekoor of te betower”. 

Vgl. Deuteronómium 18:10-14;

10         Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan - wat met waarsêery, goëlery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie,

11         of wat met besweringe omgaan, of wat ‘n gees van ‘n afgestorwene vra of ‘n gees wat waarsê, of wat dooies raadpleeg nie.

12         Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die HERE ‘n gruwel; en om hierdie gruwels ontwil verdryf die HERE jou God hulle voor jou uit.

13         Opreg moet jy wees met die HERE jou God.

14         Want hierdie nasies wat jy uit hulle besittings verdrywe, luister na goëlaars en waarsêers; maar wat jou aangaan, die HERE jou God het jou nie so iets toegelaat nie.

 

Netso word die woord saraph (meervoud, Serafs in Afrikaans) wat beteken om te brand of verhoog te wees, in

Numeri 21:8; - - - -

Daarop sê die HERE aan Moses: Maak vir jou ‘n giftige slang en sit dit op ‘n paal; dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe.

word as ‘n giftige slang vertaal (Engels “fiery serpent”) en in die volgende:

vers 9;

Toe het Moses ‘n koperslang gemaak en dit op ‘n paal gesit: en as ‘n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly.

weer die woord nachash vir slang,

terwyl in vers 6;

Toe stuur die HERE giftige slange onder die volk wat die volk gebyt het; en baie mense uit Israel het gesterwe.

albei woorde vir “giftige slange” gebruik word. 

Hierdie selfde woord saraph (serafs in Afrikaans) word vir die hemelse wesens van:

Jesaja 6:2,6; gebruik.

2          Serafs het bo Hom gestaan; elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy aangesig bedek, en met twee het hy sy voete bedek, em met twee het hy gevlieg.

6          Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met ‘n gloeiende kool in sy hand, wat hy met ‘n tang van die altaar af geneem het,

 

Die woord saraph word dus gebruik vir beide die giftige (Engels “fiery”) slang en vir ‘n verhewe “hemelse wese”, net soos nachash ook gebruik word om beide ‘n slang en ‘n heerlike geesteswese aan te dui.  Die nachash, of slang, wat vir Eva met sy listigheid bedrieg het - - - -

2 Korinthiërs 11:3;

Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.

word in vers 14; - - -

En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.

as ‘n engel van die lig beskou.  Het ons dus nie hierin ‘n duidelike aanduiding dat dit nie ‘n slang was nie, maar ‘n wese van heerlike voorkoms, heel moontlik ‘n engel aan wie Eva so ‘n groot eerbied betoon het dat sy aan hom selfs ‘n bomenslike kennis toegeskryf het, en dat hy ‘n wese van skynbaar verhewe orde was - (en nie ‘n laer orde as syself nie)?  Bowendien word daar in die beskrywing van Satan as die “koning van Tirus” - - - -

Eségiël 28: 11-19;

11         Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

12         Mensekind, hef ‘n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir hom: So spreek die Here HERE: Jy was die seëlring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid.

13         Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.

14         Jy was ‘n gérub met uitgespreide vlerke wat jou beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.

15         Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.

16         Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig o gérub wat beskut!

17         Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien.

18         Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig; daarom het Ek ‘n vuur uit jou binneste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het.

19         Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou; jy het ‘n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie.

 

- - - - baie duidelik daarop gesinspeel dat laasgenoemde wese van ‘n bonatuurlike orde moes wees wanneer hy ‘n “gérub” genoem word (Eség. 28:14,16).

 

Sy teenwoordigheid “in Eden, die tuin van God” - (v. 13), word ook baie duidelik gestel, asook die feit dat hy “vol van wysheid en volmaak in skoonheid” was - (v. 12), en dat hy volkome in sy weë was van die dag of dat hy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in hom gevind is - (V. 15), en dat hy hoogmoedig geword het oor sy skoonheid - (v. 17).

 

Die woord “diere” in Génesis 3:1 beteken “lewende wesens” uit die woord chay in die oorspronklike, net soos die woord zoa in Open.  4 met “lewende wesens” vertaal word.  Dit word dus van Satan gesê dat hy listiger was as al die ander lewende wesens wat die HERE God gemaak het.  Maar al sou die woord “diere” behou word, dan sê dit nog nie dat of die slang of Satan ‘n “dier” was nie, maar, net dat hy listiger was as enige ander lewende wese. 

Ons kan onsself nie voorstel hoe Eva met ‘n slang in gesprek was nie, maar ons kan goed verstaan hoedat sy betowerd kon gewees het deur een wat skynbaar “‘n engel van die lig” (dit is ‘n verhewe engel) was, en wat hoër en bonatuurlike kennis gehad het.  (Dit is merkwaardig dat die woord nachash oor die algemeen vertaal word as om te betower, te bekoor en te toor; of as een wat okkulte magte het en dit toepas). 

Lees: Gén. 30:27;  Gén. 44:5,15;  Lev. 19:26;  Deut. 18:10;

1 Kon. 20:33;  2 Kon. 17:17;  2 Kon. 21:6;  2 Kron. 33:6.

Netso ook in: Núm. 23:23; en Núm. 24:1.

 

Wanneer daar dus van Satan gepraat word as ‘n “slang”, dan is dit net bywyse van implikasie: dit beteken net so min ‘n slang as wanneer:

“Dan” so genoem word in - Gén. 49:17,

of ‘n dier wanneer “Nero” ‘n leeu - (2 Tim. 4:17),

en “Herodes” ‘n jakkals - (Lukas 13:32) genoem word,

of wanneer “Juda”  ‘n jong leeu genoem word - (Gén. 49:9).  

Dit is dieselfde as wanneer die leerstelling van die Fariseërs “suurdeeg” genoem word - (Matt. 16:6). 

Dit wys maar net simbolies op die ware en werklike betekenis van dit wat bedoel word.

 

Wanneer dit in Génesis 3:15 gesê word: “jy sal hom in die hakskeen byt”, dan beteken dit ver meer as net die letterlike.  Dit voorspel die allerplegtigste gebeurtenisse in verband met die dure prys wat die Saad van die vrou, naamlik Christus, sou betaal om Satan uiteindelik te oorwin en te vernietig, wat weer voorgestel word deur, “Hý sal jou die kop vermorsel” - (v15). 

 

Dit was juis deur die dood van Christus dat hy wat die mag oor die dood bekom het, self vernietig sou word; waardeur al sy planne en mag tot ‘n einde gebring sou word, en sy werke vernietig word.

Hebreërs 2:14;

Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het - dit is die duiwel -

1 Johannes 3:8;

Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek.

Openbaring 20:1-3,10;

1          EN ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.

2          En hy het die draak gegryp - die ou slang wat die duiwel en die Satan is - en hy het hom gebind duisend jaar lank,

3          en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie.  Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.

10         En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. 

 

Watter letterlike woorde kon hierdie letterlike feite beter uitbring as juis hierdie beeldspraak?

 

Dit is presies dieselfde met die ander figuurlike taal van - Gén. 3:14, naamlik: “Op jou buik moet jy seil”. 

Hierdie beeldspraak beteken veel meer as die werklike buik van vlees en  bloed, net soos die woorde “hakskeen” en “kop” in - Gén. 3:15. 

Dit skilder vir ons voor ons geestesoog Satan se uiteindelike vernedering. 

Om voor iemand op jou aangesig te lê was nog altyd die uiterste vorm van onderworpenheid. 

Wanneer dit sê, “ons buik kleef aan die aarde” - (Ps. 44:26), dui dit op so ‘n volslae en diepe onderworpenheid wat nooit in letterlike woorde oorgedra of uitgespreek kan word nie.

Net so is dit ook met die ander oordeel: “stof moet jy eet al die dae van jou lewe” - (Gén.3:14)  Dit is nie letterlik waar nie, en die slang eet ook nie stof nie, maar dit is waar en getrou aan die werklike bedoeling van die straf. 

So ook wanneer Christene bestraf word omdat hulle mekaar byt en opeet - (Gal. 5:14-15) dan is dit iets nog veel dieper en meer hartbrekend as die letterlike betekenis van die woorde.

Wanneer “sy vyande die stof sal lek” - (Ps. 72:9) dan beteken dit nie dat hulle dit op hulle knieë met hulle letterlike tonge sal doen nie; maar hulle sal so volkome verslaan en neergewerp wees, dat geen woorde letterlik hulle neerlaag en onderwerping met reg kan beskryf nie.

 

Indien ‘n slang dan lateraan ‘n nachash genoem was, was dit omdat hy ‘n betowerende mag oor ander diere uitgeoefen het, en as dit as wys beskou was, was dit omdat hy so goed kon wegkruip, en nie vanweë enige ingebore wysheid van sy eie nie.  Dit was ook so genoem omdat sy naam verbind was met die van Satan (die ou slang) wat “Eva bedrieg het” - (2 Kor. 11:3, 14). 

 

Dit is tog verbasend hoe dit ooit veronderstel kon gewees het dat ‘n slang kon praat sonder spraakorgane, of hoedat Satan kon veronderstel wees om so ‘n groot wonderwerk te verrig.  Dit sou ‘n groter wonderwerk wees as die wat deur God self verrig is toe Hy die bek van Bíleam se donkie geopen het om dit te laat praat.

Dit toon maar net aan ons die krag van die tradisie, of oorlewering wat van kleins af voor die oë van elkeen van ons en op ons verstand die prent van ‘n “slang” en ‘n “appel” geskilder het: die vorige ‘n verkeerde uitleg van die Skrif, en die tweede ‘n blote versinsel wat nie eers in die Skrif voorkom nie. 

 

Nog nooit was Satan se wysheid so listiglik aangewend as toe hy die universele aanvaarding van hierdie tradisie bewerkstellig het nie: dit het daarin geslaag om die aandag van die mens op die letter en die metode te vestig, en sodoende die oë te verblind vir die plegtige feit dat die Val van die mens uitsluitlik te doen gehad het met die Woord van God, en dat dit daarin gesetel is naamlik dat die mens die sonde gedoen het om die leuen van die Satan te glo, liewer as die waarheid van God.

Die versoeking van “die eerste mens, Adam” het begin met die vraag, “Is dit ook so dat God gesê het?”  Die versoeking van die “tweede mens”, die Here uit die hemel” het met ‘n soortgelyke vraag begin, “As U die Seun van God is,” toe die stem van die Vader skaars weggesterf het, wat gesê het “Dit is My geliefde Seun.”

 

Alles het gewentel om die waarheid van wat die HERE God gesê het.  Nadat die Woord van God onder verdenking geplaas is in die gemoed van Eva, het dit haar in haar antwoord aan die Satan gelei om: 

 

1) Die woord “vry” uit te laat - - - -

Vgl. Génesis 3:2, met Génesis 2:16;

(Eva) - “van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet” /

(HERE God) -”van al die bome van die tuin mag jy vry eet”

 

- - - - dan - - -

 

2) Om die woorde “en dit nie aanroer nie” by te voeg - - - -

Vgl. Génesis 3:3 met Génesis 2:17;

(Eva) - “God het gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie” / (HERE God) - “daarvan mag jy nie eet nie”

 

- - - en laastens

 

3) Om ‘n sekerheid in ‘n moontlikheid te verander

(HERE God) - “sal jy SEKERLIK STERWE” - (Gén. 2:17)

(Eva) - “anders sal julle sterwe” (Gén. 3:3).

 

Dit is nie sonder betekenis nie dat die eerste woorde wat die “tweede Mens” in Sy Bediening gebruik het juis was - “Daar is geskrywe”, en dit drie keer herhaal het; en dat Sy laaste Bedieningswoorde ‘n soortgelyke drievoudige bevestiging van die geskrewe Woord van God bevat het - (Joh. 17:8, 14, 17). 

Die vorige versoeking het geslaag omdat die Woord van God drie keer verdraai is; die laaste versoeking was effektief afgeslaan omdat dieselfde Woord getrou en suiwer herhaal is.  (Volgens “The Companion Bible”)

 

Die Saad van die Slang

 

Dit bring ons nou by ‘n beter begrip van wat die HERE God bedoel het toe Hy gesê het:

“En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad” - (Gen. 3:15). 

Dit dui nie hier op die nakomelinge van ‘n slang nie, maar op die nakomelinge van Satan.  Met ander woorde, net soos die gevalle engele ‘n nakomelingskap op die aarde onder die mense gehad het, so het Satan, die hoof gevalle engel, ook sy nakomelingskap op aarde gehad; en daar sou ‘n voortdurende vyandskap wees nie net tussen Satan en die vrou en haar saad nie, maar ook tussen Satan se saad en die vrou en haar saad.  Omdat Satan die listigste van almal is en homself net so maklik kan kamoefleer (of wegsteek) soos die slang, sou beide hy en sy saad en hulle bose werke en invloed dwarsdeur die eeue dan ook nie so maklik raakgesien kon word nie.

 

In Johannes 8:44 lees ons dat die Here Jesus vir daardie Fariseërs wat gedurig op die loer was vir ‘n geleentheid om Hom dood te maak, gesê het dat hulle van hul vader die duiwel was. 

Die Here Jesus het nooit iemand “sleg gesê” nie, Hy het net die waarheid gepraat.  Dit was dus ‘n magtige feit wat Hy daar gekonstateer het, ‘n feit wat sy ontstaan daar in die tuin van Eden gehad het, en wat eers tot ‘n einde sal kom wanneer Satan en sy saad finaal vernietig word in die finale opstand teen God soos ons daarvan lees in Openbaring 20. 

 

In Matthéüs 23:33 noem Hy hulle slange en addergeslag en in - (v. 31), eie kinders (of afstammelinge) van die wat die profete doodmaak.  Hulle is dus daardie selfde saad wat dwarsdeur die eeue in vyandskap sou wees teen die vrou (en dus ook die wat uit haar gebore sou word) en haar saad. 

Lees ook Lukas 11:50 en Johannes 10:26.

 

In die gelykenis van die onkruid in Matt. 13:24-30, 36-43 lees ons van die onkruid wat onder die koring gesaai is en dat die koring die kinders van die Koninkryk is en die onkruid die kinders van die Bose (die duiwel), vgl. Matt. 6:13. 

Daar is dus ‘n letterlike saad van die duiwel, maar hulle sal alleenlik deur die engele uitgeken kan word, en dan ook alleenlik met die oestyd, dit is aan die voleinding van die wêreld.

 

In die volgende Skrifte lees ons ook van kinders van Bélial (wat staan vir die Bose) wat in die Afr. Bybel met die woorde deugniete, slegte manne, vertaal word:

Deut. 13:13;  Rig, 19:22;  Rig. 20:13;

1 Sam. 1:16;  1 Sam. 2:12;  1 Sam. 10:27;  1 Sam. 25:17,25;  1 Sam. 30:22; 

2 Sam. 16:7;  2 Sam. 20:1;  2 Sam. 23:6;  1 Kor. 21:10;  1 Kor. 13:2. 

Hier sien ons dat selfs die seuns van Elí sulke deugniete, of seuns van Bélial was.

Esau, wat uit dieselfde vader en moeder as Jakob gebore was, was van daardie ander saad, soveel so dat God gesê het, “Jakob het Ek liefgehad, maar Esau het Ek gehaat.”  (Mal. 1:3; Rom. 9:13). 

Maar God het die sondaar lief, waar kom hierdie gesindheid dan vandaan? 

Ons gaan verder hierop in, in ons reeks oor “Die Verlore Tien Stamme van Israel”. 

 

Die verklaring lê sekerlik daarin dat hulle van die saad van Satan is, en dus soos die afstammelinge van die gevalle engele, hulle nie tot God kan bekeer nie, hulle is nie van sy skape nie - (lees Johannes 10).

 

In 1 Johannes 3:12; (lees ons dat Kain uit die Bose was en die eerste moordenaar). 

Nie soos Kain wat uit die Bose was en sy broer doodgeslaan het nie.  En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en dié van sy broer regverdig.

Hier het die saad van die Slang (Satan) al sy eerste aanslag op die saad van die vrou gemaak.  Maar Kain was ook die seun van Eva. Is dít dalk, waaruit die sonde ontstaan het, dat Eva deur hierdie skynende wese mislei was, net soos die seuns van God (die gevalle engele) gesien het dat die dogters van die mens mooi was, en by hulle ingegaan het?

Genesis 6:4;

IN dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het.

Was Kain en Abel dalk ‘n tweeling, die een deur Satan bevrug, en die ander deur Adam?

 

Lees wat sê Eva omtrent Set in die Engelse Bybel:

Genesis 4:25;

And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God , said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. 

Amen!

 

(Hierdie is ‘n uittreksel uit my boekie “Engele” wat ook verkrygbaar is).

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533