new-top-banner-english

Troos my Volk

E-Boek: Troos My Volk

Spreek HERE, u dienskneg, u diensmaagd luister, in Jesus Naam,  Amen.

 

Ek wil met u praat oor hierdie tema wat vir my van baie groot betekenis is, naamlik:

Troos, troos my volk, sê julle God!

Jesaja 40:1-31;

1          TROOS, troos my volk, sê julle God.

2          Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die HERE dubbel ontvang het vir al haar sondes.

3          ‘n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van die HERE; maak gelyk in die wildernis ‘n grootpad vir onse God!

4          Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word; en die bult moet in gelykte en die rotsagtige plekke ‘n laagte word.

5          En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die HERE het dit gespreek.

6          ‘n Stem sê: Roep! En hy vra: Wat moet ek roep? Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos ‘n blom van die veld.

7              Die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die HERE daarin blaas. Voorwaar die volk is gras!

8          Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid.

8              o Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op ‘n hoë berg!  o Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag; hef dit op, wees nie bevrees nie! Sê aan die stede van Juda: Hier is julle God!

10         Kyk, die Here HERE sal kom as ‘n Sterke, en sy arm sal heers; kyk, sy loon is by Hom, en sy beloning is voor sy aangesig.

11         Hy sal sy kudde laat wei soos ‘n herder; Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra; die lammerooie sal Hy saggies lei.

12         WIE het die waters met die holte van sy hand afgemeet, en die hemele met ‘n span die maat geneem, en in ‘n drieling die stof van die aarde opgevang, en die berge geweeg in ‘n weegtoestel en die heuwels met ‘n weegskaal?

13         Wie het die Gees van die HERE bestier en as sy raadsman Hom onderrig?

14         Met wie het Hy raad gehou, dat dié Hom verstand sou gee en Hom sou leer aangaande die pad van die reg, en Hom kennis sou leer en hom bekend maak die weg van die volledige insig?

15         Kyk, die nasies is soos ‘n druppel aan die emmer, en soos ‘n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, Hy hef die eilande op soos ‘n stoffie!

16         En die Líbanon is nie genoeg as brandhout en sy wild nie genoeg as brandoffer nie!

17         Al die nasies is voor Hom soos niks; as niks en nietigheid word hulle by Hom gereken.

18         By wie wil julle God dan vergelyk? Of watter gelykenis naas Hom stel?

19         Die ambagsman giet ‘n beeld, en die goudsmid trek dit oor met goud en smelt silwerkettings.

20         Wie te arm is vir so ‘n offergawe, kies ‘n stuk hout wat nie vergaan nie; hy soek vir hom ‘n kunsvaardige ambagsman om ‘n beeld op te rig wat nie wankel nie.

21         Weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde nie gelet nie?

22         Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos ‘n dun doek en sprei dit uit soos ‘n tent om in te woon.

23         Hy maak die vorste tot niet, die heersers van die aarde verander Hy in nietigheid;

24         skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars wortel hulle stam in die grond, of Hy blaas op hulle, sodat hulle verdor, en die storm voer hulle weg soos ‘n stoppel.

25         By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Heilige.

26         Slaan julle oë op in die hoogte en kyk! Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leërskare uittrek volgens getal, Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat Hy sterk van vermoë is; daar word nie een gemis nie.

27         WAAROM sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel: My weg is vir die HERE verborge, en my reg gaan by my God verby?

28         Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie.

29         Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.

30         Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs;

31         Maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

 

Is dit nie ewige woorde nie?

 

Voordat ek my boodskap begin, (want ek sal nie tyd hê om dit weer te sê nie), want ek wil hê u moet mooi oplet:

Die HERE maak sy beloftes aan Israel;

Die HERE troos sy volk;

En net om sy volk sekerheid te gee, sê Hy vir hulle wie Hy is!

Hy sê: Hy meet die heelal af soos ‘n stoffie!

Hy sê: Hy sit op die kring van die aarde en voor Hom, is die mense soos sprinkane!

Hy gooi die sterre en die maan en die son in die uitspansel uit! 

Hy noem hulle elkeen by sy naam!

Dit is Hy wat Israel se God is!

 

Ek wil hê u moet daaraan dink; en ek wil hê as u verstaan wat ek vir u wil oorbring, dan moet u begin bid en u moet sê:

“o, Gees van God, blaas weer oor hierdie volk, maak ons wakker soos die doodsbeendere in die vallei van Eségiël 37. 

 

Troos, troos my volk, sê julle God. 

U sal met my saamstem, u wat onder u volk woon en beweeg, daar is ‘n geweldige neerslagtigheid; daar is ‘n geweldige wanhopigheid onder ons volk.  Ons is platgeslaan in baie, baie opsigte.  In die een opsig, is daar diegene, sommige verloor ons werk; ons skole is deurmekaar; daar is geen wet en orde meer nie.  Dis bekende dinge al by ons.  Maar dan is daar ook ‘n ander groep van ons volk (daar is nie baie van hulle nie), met wie dit baie, baie goed gaan, maar hulle is besig om te “wêrelds te word” en hulle kom dit nie agter nie.  Hulle beskou ons wat nog hierdie pad loop as “verkramp en agterlik” en voel eintlik vir ons vreeslik jammer!

 

En die van ons dan, wat hierdie boodskap verstaan voel in die diepte van ons wese jammer vir hulle, want hulle weet nie wat daar vir hulle wag nie.  So, daar is ‘n deurmekaar atmosfeer onder ons volk!

“Troos, troos, my volk, sê julle God”;

Kom ons neem net eers daardie versie, dan kyk u of daar nie dinge is wat ek nou vir u gaan sê wat u miskien nog nooit raakgesien het nie.

In die eerste instansie; wat is troos?

Iemand wat nie “troos” nodig het nie, beteken “troos” niks voor nie. 

‘n Persoon wat ‘n dierbare verloor het wat vir hom of vir haar kosbaar was, ‘n vader of ‘n moeder of ‘n man of ‘n vrou of ‘n kind, so ‘n persoon het troos nodig.  As so ‘n persoon troos kan ontvang, is daar niks wat kosbaarder is as dit nie.  Maar soos ek sê, jy moet jou behoefte besef!  Jy moet weet waarvoor jy getroos moet word. 

 

Tweedens, troos is nie veel werd as dit nie op iets gebaseer is nie of as daar nie ‘n verwagting is dat die trooswoorde werklikwaar vir my verligting en troos sal bring nie.  Daar is so baie ydele “troos” woorde; ons troos baie keer mekaar, baie keer probeer jy ‘n kind troos en dan weet jy, ek kan nie daardie troos goedmaak nie.  Maar hierdie God van ons wat sê; “Troos, troos my volk, sê julle God”, Hy het daardie vermoë, Hy het daardie krag!

Daarom sê Hy vir ons: “Sy heerlikheid en sterkte”. 

Laat ek maar net weer vir u daardie 12de versie lees.

“Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet” 

Het u miskien al probeer water skep, om op ‘n ding te gooi, en al wat u het is u hand?  Hoeveel kan die holte van ons hand bevat, hoeveel water?

Die HERE sê; Hy het die waters, die see, alles het Hy met die holte van sy hand afgemeet. 

Hoe ‘n groot God is dit nie?

Dis die God wat Israel troos!  Dis nie ydel troos woorde hierdie nie, dis woorde wat betekenis in hulle het, en in hierdie moeilike tyd moet u en ek dit raakvat, anders gaan ons ook nie getroos word nie! 

“en van die hemel met ‘n span die maat geneem”

Hy het die hemele met die afstand tussen sy duim en sy pinkie afgemeet; tussen die duim en pinkie, dit is ‘n span. 

Hoe groot is die hemele nie?

Hoe groot is hierdie God nie?

Ons kan Hom nie bevat nie!  Ons kan Hom nie begryp nie!

Maar as Hy praat van water in die “holte van sy hand” en dit “afmeet” met ‘n “span”, kan ons begin om darem ‘n idee te kry en as die Heilige Gees ook saamwerk, dan kan Hy ons die grootheid van onse God laat besef.  Dit is ons moeilikheid; beide in ons sonde en in ons afvalligheid en ook in ons hartseer, weet ons nie meer hoe groot onse God is nie. 

“en in ‘n drieling (of in ‘n maat) die stof van die aarde opgevang en die berge geweeg in ‘n weegtoestel en die heuwels op ‘n weegskaal”

Lees maar weer, hy gaan aan tot by die 26ste vers om vir ons te vertel hoe groot Hy is!

Dis nie sonder rede dat die profeet dit gesê het onder die inspirasie van die Heilige Gees nie!

Maar dit is nog nie al nie; hoe sal ons tot oortuiging kom?

Troos, troos my volk, sê julle God!

 

Dan die 2de vers: “Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die HERE dubbel ontvang het vir al haar sondes”.

Hier is ‘n tweede ding wat ons baie, baie nodig het en waar daar ‘n geweldige stryd in die onsienlike oor gaan, en dit is: dat ons, ons sondigheid sal besef; ons sondigheid as ‘n volk. 

Ons kry almal swaar; en op een of ander manier kry ons baie, baie swaar.  Ons was nou hierdie naweek, (en ek sal nou nie op besonderhede ingaan nie, nou, ek moet u maar sê, die HERE is ook partykeer vir ons goed), ons was op ‘n rykmansnaweek, dit was so lekker op die wildplaas, by al die luukse daarvan, in hierdie lekker oop voertuie wat ons in geneem was.  Daar is allerhande soorte wild op die plaas en hulle is so mak, sommer hier by jou.  Daar word nie geskiet nie.  Jy het bediendes en hulle steek die vure vir jou aan, hulle braai die vleis vir jou; dit was wonderlik!

Maar, daardie mense, toe ons nou so praat rondom die kampvuur ( dit was so lekker) van hierdie vriend en daardie een, hierdie een het ‘n projek van twintig miljoen en daardie een het ‘n projek van soveel miljoen, toe sê ek (ek het dit opgemerk en die mense het dit beaam): “o, ja, maar dit is waar die maagswere vandaan kom, dit is waar die hartaanvalle vandaan kom op ‘n jong leeftyd”.  Hierdie selfde mense wat so lewe, as die projek net misluk, net so hoog en so groot as wat hy gegaan het, so laag val hy. 

Toe vertel hulle vir ons van vriende van hulle, wat die groot busmaatskappy van Bophuthatswana bestuur het en skatryk daaruit geword het.  Baie bekwame mense; die een was in professor in verkeerstudies by die Randse Afrikaanse Universiteit.  Die ander een is ‘n geoktrooieerde rekenmeester in al die dinge; almal broers en hulle het dit so bestuur.  Hulle het onder die ou bedeling die kontrak gekry vir vyf jaar.  Nou onder die nuwe bedeling is daardie kontrak opgesê.  Daardie mense, netso hoog as wat hulle was, so laag lê hulle nou. 

Dit is die soort lewe wat ons in is.  Nou, waar kom al hierdie dinge vandaan?  Dit is as gevolg van ons sonde; maar as ons sonde nie aan ons geopenbaar word nie, sal ons dit nie besef nie.  Ons het as ‘n volk gesondig teenoor onse God, omdat ons die hoë roeping waarmee God ons geroep het, nie nagekom het nie maar agter die Baäls aan geloop het, agter die vreemde gode aangeloop het en nie agter die God van Israel nie; wat ‘n streng weg vir ons aangewys het!  Ons wou nie daardie weg bewandel het nie.

 

Nou, die enigste manier wat jy werklikwaar tot berou sal kom; dat jy werklikwaar troos sal nodig hê:

“Troos, troos my volk, sê julle God”. 

“Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die HERE dubbel ontvang het vir al haar sondes”.

Wie oortuig ‘n mens van sonde? Jesus sê: Die Heilige Gees.

Johannes 16:7-9;

7          Maar Ek sê vir julle die waarheid; Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom (die Heilige Gees) na julle stuur;

8          en as Hy (die Heilige Gees) kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel:

9          van sonde, omdat hulle in My nie geglo het  nie.

 

Die Heilige Gees moet kom om vir ons as ‘n volk te oortuig waar ons weggedwaal het van onse God, dan sal ons begin roep na Hom en dan sal ons begin te soek na troos!

 

Nou kyk wat sê die Profeet Sagaría met hierdie woorde:

Sagaría 12:10;

Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ‘n mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind.

“ ‘n Gees van genade en smekinge”. 

Dis wat die HERE oor ons moet uitgiet omdat ons gesondig het, maar ons sal nie daardie Gees van genade en smekinge kan ontvang, totdat ons besef dat ons afgedwaal het van God nie!

Dawid (die bekende sonde wat hy gedoen het met Bátseba) luister mooi:  Dawid pleeg daardie verskriklike sonde met Bátseba; hy laat haar man Uría vermoor en volgens die Skrif het dit Dawid nie gepla nie; totdat Natan die profeet by hom gekom het; en vir hom gesê het: “jy is die man”.  

Toe slaan dit hom soos ‘n voorhamer tussen sy oë.

Dawid dig toe Psalm 51. 

As daar iemand in hierdie vergadering is; ek is een van hulle; wat in my lewe tot waaragtige berou gekom het en waar daar baie van my trane op Psalm 51 geval het; waar Dawid uitroep:

“HERE, teen U alleen het ek gesondig; gee my weer die vreugde van u heil; neem u Heilige Gees nie van my af weg nie”. 

Ek het so baie gebid vir hierdie diens en gesê: “HERE, ek kan al die feite voor hierdie vergadering lê, maar as U nie kom en ‘n oortuiging in mense se harte gee nie, dan sal hierdie boodskap vir hulle nie van veel betekenis wees nie”. 

Maar dit is wat die volk nodig het!  Dit is wat God vir ons gaan doen.

Ek lees vir u weer;

“Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die HERE dubbel ontvang het vir al haar sondes”.

Waar het Israel gesondig;

Waar het ons afgedwaal;

Waar het ons die pad verloor?

Ons het die pad verloor amper sedert die dae van ons vadere!  Ek wil vir u noem Levítikus 26. 

 

In Levitíkus 26, as u in u Bybels kyk, dan sal u sien die opskrif daar is:

belofte en bedreiging”. 

In die eerste 13 verse sê die HERE vir Israel; as Israel gehoorsaam is aan God, o, dan sal Hy ons so seën, dat ons dit amper nie sal kan glo nie.

Levitíkus 26:3-6,14-18, 21,24,28,33,40,42-46;

3          As julle in my insettinge wandel en my gebooie hou en dit doen,

4          sal Ek julle reëns gee op die regte tyd, en die land sal sy opbrings gee, en die bome van die veld sal hulle vrugte gee.

5          En die dorstyd sal vir julle aanhou tot die druiwe-oes, en die druiwe-oes sal aanhou tot die saaityd, en julle sal jul brood volop eet en veilig in julle land woon.

6          Ook sal Ek vrede gee in die land - - -

(hier is die vrede) ook sal ek vrede gee in die  land,

- - - - sodat julle sal lê en rus sonder dat iemand julle skrikmaak; - - - -

(wanneer het u laas so kon gaan slaap?)

- - - - en Ek sal die wilde diere uit die land laat verdwyn, en geen swaard sal deur julle land trek nie. 

“en so aan en so aan; lees self al hierdie heerlike beloftes in Levítikus 26.

14         Maar as julle nie na My luister en al hierdie gebooie nie doen nie;

15         en as julle my insettinge verwerp, en as julle siel van my verordeninge ‘n afsku het, sodat julle nie al my gebooie doen nie en my verbond verbreek --

16         dan sal Ék dit ook aan julle doen: Ek sal verskrikking oor julle beskik: die tering en die koors wat die oë verteer en die siel laat versmag; julle sal ook tevergeefs julle saad saai, want julle vyande sal dit opeet.

17         En Ek sal my aangesig teen julle rig, sodat julle voor jul vyande verslaan word; en julle haters sal oor julle heers, en julle sal vlug terwyl niemand julle agtervolg nie.

(let daarop dat die HERE sê: as ons ongehoorsaam is aan Hom sal Hy ons sewevoudig tref.)

18         En as julle dan nog nie na My luister nie, sal Ek voortgaan om julle sewevoudig weens julle sondes te tugtig.

21         En as julle jul teen My versit en na My nie wil luister nie, dan sal Ek meer plae op julle lê, sewevoudig volgens julle sondes.

24         sal Ek My ook teen julle versit en julle ook sewevoudig tref weens al julle sondes.

28         sal Ek My in grimmigheid teen julle versit, ek sal julle ook sewevoudig tugtig weens julle sondes.

33         En Ek sal julle onder die volke verstrooi en ‘n swaard agter julle uittrek; en julle land sal ‘n wildernis en julle stede puinhope word.

40         Dan sal hulle hul ongeregtighede bely en die ongeregtigheid van hulle vaders deurdat hulle ontrou teen my gehandel het; en ook dat hulle hul teen My versit het,

42         sal Ek dink aan my verbond met Jakob en ook my verbond met Isak en ook aan my verbond met Abraham sal Ek dink, en aan die land sal ek dink.

43         Maar die land moet eers van hulle verlate wees en moet vir sy sabbatte vergoeding kry terwyl dit woes lê sonder hulle; en húlle sal vir hul ongeregtigheid boet, omdat, ja, omdat hulle my verordeninge verwerp en hulle siel van my insettinge ‘n afsku gehad het.

44         Maar ook dan, as hulle in die land van hul vyande is, verwerp Ek hulle nie en het Ek van hulle geen afsku, sodat Ek ‘n einde aan hulle sou maak en my verbond met hulle sou verbreek nie; want Ek is die HERE hulle God.

45         Maar Ek sal tot hulle beswil dink aan die verbond van die voorvaders wat Ek uit Egipteland voor die oë van die nasies uitgelei het om vir hulle ’n God te wees. Ek is die HERE.

46         Dit is die insettinge en die verordeninge en die wette wat die HERE tussen Hom en die kinders van Israel by die berg Sinai deur die diens van Moses gegee  het.

 

Sewe plekke sê die HERE vir Israel: Ek sal julle sewevoudig  tref.  Nou die getal sewe, het ‘n geweldige betekenis in die Bybel.

Nie alleen sê die HERE, Hy sal hulle sewevoudig (die Engelse Bybel sê: “seven times”) Hy sal hulle sewevoudig tref, maar Hy sê dit ook sewe maal wat van die uiterste belang is!

Nou in die Bybel is – “ ‘n tyd” – 360 jaar; 7x360 jaar is 2520 jaar.

En die HERE sê: “as julle My ongehoorsaam is, dan sal Ek julle 2520 jaar tref en julle straf!”. 

 

Ons het nou gekom aan die einde van daardie 2520 jaar!  Ek wil vir u nou ‘n goeie boodskap bring.  Ek wil vir u sê: en dis die troos van God; daar is nog net ‘n paar jaar van hierdie “sewe tye” oor, dan is ons “straftydperk” verby, dan gaan die HERE se seën op ons kom!  Dan gaan die HERE hierdie ou volkie weer oprig en haar maak ‘n sieraad in die midde van die aarde!

Die HERE gaan haar maak; “sy kroon en sy juweel op die aarde”.  

 

Jesaja 62:1-3;

1          Terwille van Sion sal Ek nie swyg nie en terwille van Jerusalem nie stil wees nie, totdat sy geregtigheid uitbreek soos ‘n glans en sy heil soos ‘n fakkel wat brand. 

2          En die nasies sal jou geregtigheid sien en al die konings jou heerlikheid; en jy sal met ‘n nuwe naam genoem word wat die mond van die HERE sal noem.

3          En jy sal ‘n sierlike kroon wees in die hand van die HERE en ‘n koninklike tulband in die hand van jou God.

“sy kroon en sy juweel op die aarde”.  En met haar oor hierdie nasies kom regeer.

Dis daarom, (die duiwel ken die Godsplan) dat hy die heiden opgestook het, en die duiwel weet ook van Israel se sonde!  Hy weet van ons sonde!  Hy weet dat God ons moet straf.  Want God is ‘n regverdige God.  Daarom probeer hy om in hierdie laaste tydjie (nog net die paar jaar wat oor is); geen wonder dat die Bybel sê die duiwel loop rond soos ‘n briesende leeu, om te kyk wie hy kan verskeur, want hy weet sy tyd word kort, daar is ‘n tyd ook vir die Satan bepaal.

As hy sy doel wil bereik om die Godsplan te verydel dan moet hy nou gou speel.  En wat moet hy doen?  Hy moet vir Israel, vir u en vir my vernietig.  Absoluut vernietig; sodat God geen volk het om oor te kom regeer nie!

Daarom gaan ons deur so ‘n moeilike tyd en daarom gaan ons tye nog moeiliker word maar ek bring vir u hierdie boodskap om vir u te sê: my trooswoorde het substansie.  Die substansie is dit: dat wanneer hierdie straftydperk verby is gaan Ek vir julle dubbel vergoed vir alles wat julle moes ly en vir al die swaarkry:

“Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die HERE dubbel ontvang het vir al haar sondes”.

Ons moet ons sondes besef, ons moet besef ons het troos nodig, ons moet besef daardie troos het substansie daarom verklaar God sy almagtigheid deur ons te wys na die hemele!

Prys die HERE!  God hou sy beloftes!

Ek noem maar net; (dis geweldig as u daaroor nadink) onthou u toe Adam en Eva gesondig het, toe God met hulle daar by die boom staan en vir Adam en Eva vra wat het julle nou gedoen?

En toe die HERE gesê het daar sal vyandskap tussen jou saad en haar saad wees - (dis nou die Satan en die vrou) en tussen jou saad en haar saad; jy sal hom aan die hakskeen byt en hy sal jou die kop vermorsel.  God het daardie saad gestuur, Hy het die Satan die kop vermorsel aan die kruis!

God het sy belofte gehou.  Kan u dink hoe platgeslaan, hoe absoluut in die grond Adam moes gewees het.  Adam het die Godsplan geken. 

Adam het geweet wat hy verbrou het.  Adam het geweet hy het dit wat kosbaar is, wat hy in sy hand gehad het, het hy deur sy vingers laat glip.  Het u al iets verloor?  Het u al verbrou?

Het u al iets gedoen wat u in ‘n verskriklike toestand geplaas het?  Ek het nou vir myself gesê en toe ek gebid het, het ek gesê: “HERE, sal ek nou die tyd neem om hierdie illustrasie te maak, sal ek nie te veel van my kosbare tyd neem wat ek nog het nie?”

Maar ek sal maar moet.  Ek wil vir u sê enige iemand wat al ‘n woord gebring het - maar dalk sal u dit ook verstaan; u weet dis nie maklik om hier voor te staan nie.  Ons is denkende mense, u is denkende mense wat hier voor my sit, ek weet, u sit my die hele tyd en beluister en beweeg en ek moet in u hart inkom, en dit is nie maklik nie. 

Kom ek maak vir u ‘n illustrasie:

Die persoon gaan kuier vir sy meisie; nou, dit is baie deftige mense by wie hy gaan kuier.  Dis nog in die ou dae, nog toe ons die lekker ou vrykamer (die spaarkamer) gehad het, spesiaal vir die gaste!  Die bed met sy valletjies en al hierdie dinge, te netjies.  Die persoon het nou vir die meisie gaan kuier en hy gaan nou die aand slaap in hierdie spaarkamer.  Alles so pragtig, daar is onder andere ook ‘n baie mooi lessenaar vir hom gesit (nog in die ou dae lank voor die balpuntpenne) ook ‘n pen met ink wat daar gestaan het, notapapier as hy dalk wou notas maak, alles te pragtig. 

Hy kruip mooi onder daardie pragtige beddegoed in, en die nag, moet hy nou badkamer toe gaan, en hy weet nie mooi waar die lig is nie.  Hy begin voel en hy voel en ongelukkig met dié voelery, stamp hy die inkpot om; en hier lê hierdie inkpot nou op die tafel, maar hy kom dit nie agter nie.  Hy het nie eintlik besef nie, hy dag dit is miskien maar water of so aan, en in die soek na die lig, toe hy die lig aanskakel, toe het hy daardie mure en die pragtige beddegoed met die valletjies, besmeer soos hy gevoel het, dis net pure ink!  Hoe gaan hy nou sy gasvrou en sy gasheer en die meisie die volgende dag in die oë kyk;  “dis verleentheid”.

Verstaan u? Nou ja, ons moet daardie verleentheid kry, ons moet daardie besef kry; ék het teen die grote God gesondig.

Maar Hy sê hier vir Jerusalem: “jou skuld is betaal.  Ag, is dit nie wonderlik nie, en dis waarheen ek nou met u wil gaan; maar voordat ek dit doen, wil ek net vir u nog ‘n paar tekste noem:  

Númeri 23:19;

God is geen mens dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie.  Sou Hý iets sê, en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?

“Dat God iets sal belowe en dit nie waar maak nie?”  God het dit waar gemaak. 

Loof die HERE. 

Hy het vir ons die oorwinning gegee oor die Satan deur die dood van onse Here Jesus. 

 

Nou die van u wat my boek oor Jesaja gelees het, sal weet wat ek nou vir u gaan sê; en die van u wat my boek oor Jesaja nog nie gelees het nie, u moet dit asb lees.  Dit is een van die belangrikste boeke in die Bybel. 

Jesaja; u sien ek het begin lees by Jesaja 40.  Jesaja is verdeel in 2 dele.  Jesaja het 66 hoofstukke.  Die eerste 39 hoofstukke (soos u gesien het, hy eindig net voor ons begin lees het).  In die eerste 39 hoofstukke gee Jesaja al die strafaankondigings; en hy moes profeteer vir Israel.  Hoe God haar (Israel) sou straf vir al haar sondes. 

Maar wanneer jy nou van Jesaja hoofstukke 40 tot 66 lees, wys Jesaja op die heerlike dinge wat God vir Israel gaan doen en van Jesaja 40 tot 66 sê Jesaja hierdie wonderlike dinge:  Hy sê vir Israel, “jou sonde is klaar voor betaal, jou skuld is vergoed”. 

“En my broer en suster dit is evangelie”. 

Wat beteken evangelie?

Evangelie beteken goeie nuus!

Vir Israel moet hierdie goeie nuus gebring word.  Dat vanaf Gólgota het God klaar Israel se sonde betaal.  Soos u vandag hier sit, is u sonde klaar betaal, dis goeie nuus!  As u dit verstaan het, sou u nou almal opgespring het van groot blydskap.  Maar wag maar, (ek bid die HERE, die HERE sê “my woord sal nie leeg na my toe terugkeer nie, dit sal volbring dit waartoe dit is gestuur is!”

Ek bring vandag vir u hierdie woord; God het klaar deur Jesus Christus vir ons sondes betaal, dit beteken glad nie dat ek nou maar sommer net kan gaan sondig nie.  Nee, inteendeel as ek besef wat dit hom gekos het en sy groot liefde en genade; elke keer wanneer ek dan sondig sal ek onmiddellik sê: “HERE, ek het oortree, vergewe my, ek het my broer en my suster te na gekom. Ek sal my haas na u toe wie ek te na gekom het, en sê: “ou broer, ou vriend, ek het jou te na gekom, vergewe my!  Vergewe my!  Dank die H ERE, God is met ons oppad, langs daardie weg!

Maar nou; Jesaja was nie net ‘n profeet nie, hy was ook ‘n patriot (baie lief vir sy vaderland), luister elke Israeliet is in wese ‘n profeet en ‘n patriot!

En u sal dit baie mooi sien; daarom is daar baie van ons slim teoloë, en baie van hulle, die meeste van hulle om die waarheid te sê, u kan na enige van hierdie kweekskole toe gaan en hulle sal vir jou sê: “nee, maar daar is verskillende, minstens 2 Jesaja’s wat ‘die boek Jesaja’ geskryf het; want daar is so ‘n groot verskil tussen hoofstukke 1 tot 39 en dan hoofstukke 40 tot 66, - dis 2 Jesaja’s wat die boek Jesaja geskryf net”. 

Nee, dit is 2 boodskappe wat Jesaja moes bring. 

Hoofstukke 1 tot 39, moes Jesaja vir Israel al die strawwe aankondig wat God op haar sou laat val as gevolg van haar sondes. 

Vanaf 40 tot 66 moes hy vir Israel aankondig al die seëninge. 

Nou, sal ‘n patriot, ‘n ware vaderlander, sal hy dan nie ook baie makliker kan praat oor die seëninge van sy volk as oor die strawwe van sy volk nie?  Sekerlik, maar wat is nou besig om met u en met my te gebeur? 

O, God se woord is wonderlik, en hy is wyd en hy is diep; maar hy is ook eenvoudig. 

U moet mooi kyk in hierdie laaste fase; Satan probeer nie net om ons fisies te vernietig nie, ons werk van ons af weg te neem nie, ons brood van ons weg te neem nie.  Hy probeer om ook ons siel van ons weg te neem.  Satan probeer om ons “identiteit van ons weg te neem.  Hy wil van ons “wêreldburgers” maak!

‘n Ware profeet, ‘n ware patriot, (prys die HERE!) neem God se woord hier soos hy staan.  Maar die prediking vandag rondom ons praat nie oor hierdie dinge nie.  Daarom praat hulle nie oor die profete nie. 

2 Petrus 1:19;

En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte;

Daarom praat hulle nie oor die profete nie. 

“Ons moet almal een wees.  Dit maak  nou nie meer saak; ras of kleur of geur of wat ook al nie.  Ons is nou almal dieselfde.  “Ons is nou wêreldburgers” of ek nou ‘n Suid-Afrikaner is, of ek nou in ‘n ander land kom, dit maak mos nou nie veel saak nie.  Hierdie wêreld het nou geword die “global village”. 

Ons is nou maar die ou “klein wêreldjie”.  Dit maak mos nou nie saak nie, jy kan maar ‘n wêreldburger wees.  Nee, jy kan nie ‘n wêreldburger wees en ‘n ware patriot nie, daar word van ons, ons nasionale gevoel weggeneem, en dit met ‘n baie opsetlike doel! 

 

Nou goed, ek wil vir u net so ‘n paar van hierdie heerlike beloftes van God vir u bring.  As ons nou bv.  Jesaja 41 neem of ons neem eers Jesaja 40, die gedeelte waarvan ons gelees het, en wat u saam met my gelees het, maar wat u miskien nie raakgesien het nie. 

Kyk na Jesaja 40:5;

En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word en alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die HERE het dit gespreek.

U het dit miskien al baie oor gelees, “en die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die HERE het dit gespreek”, maar nou moet u sien van die volgende dele wat ek vir u gaan lees; In die heerlikheid van die HERE speel Israel - die volk, ‘n integrale rol; u en ek is bestem vir heerlikheid. 

Voel u vernederd;

Voel u, “ag, ek is maar ‘n wurm”.

Miskien sit u hier met ‘n groot teleurstelling;

Miskien sit u hier met ‘n groot bedreiging wat vir u wag!

Miskien u werk,  miskien u besigheid! 

Dis die onbestendige tyd waarin ons lewe. 

Moenie jou adel verloor nie, moenie jou geloof in God verloor nie. 

Troos, troos my volk, God gaan alles goedmaak as u sal volhard tot die einde toe. 

Kom ons kyk na die 8ste vers:

Jesaja 40:8,10-11;

Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid. 

Ja, alles is tydelik, alles is verganklik behalwe die woord van God, behalwe God se beloftes.  Al die beloftes van God is ja en amen in Christus Jesus onse Here. 

Dus Israel, wat God vir jou belowe het gaan God vervul, hoe onmoontlik dit ook al mag lyk.  Daar is baie dinge wat vir ons op die oomblik onmoontlik lyk; maar God is die God van die onmoontlike. 

10         Kyk, die Here HERE sal kom as ‘n Sterke, en sy arm sal heers; kyk, sy loon is by Hom, en sy beloning is voor sy aangesig.

U wat vir die HERE werk, daar is baie dinge wat u vir die HERE doen, wat niemand raaksien nie, behalwe Hy.  Prys die HERE!  En dit is die belangrikste, hy is niemand se skuldenaar nie, Hy sal alles beloon en dit sal heerlik wees. 

11         Hy sal sy kudde laat wei soos ‘n herder; Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra; en die lammerooie sal Hy saggies lei.

Hy sal dit doen!

“Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand tot in ewigheid”. 

 

Ons kyk ‘n bietjie net na ‘n paar, daar is baie meer.  Die tyd gaan ons nie toelaat om dit alles vir u te noem nie, (ek wil net vir u ‘n idee gee) maar u sal dit in my boek “Jesaja” vind, maar u sal dit ook in die Bybel vind, u kan dit maar net lees. 

Kom ons kyk na:

Jesaja 41:14-16; (vanaf die 14de vers byvoorbeeld)

14         Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel!   Ék help jou, spreek die HERE, en jou Losser is die Heilige van Israel.

Nou dis ‘n versie wat u miskien al baie oorgelees het, maar daardie woord “Losser” beteken: ‘n familielosser.  ‘n Familielid – losser, - - - - -

(die Engels sê: “kinsman redeemer”);

- - - - - en niemand kan ‘n losser wees nie; - - - -

(die Heb. is “gâ’al” – Strong’s 1350)

- - - - - niemand kan ‘n “gâ’al” wees sonder om ‘n familielid te wees nie, daarom moes Jesus ‘n Israeliet wees, anders kon Hy nie u Losser en my Losser wees nie, nie ‘n Kanaäniet, (‘n Kanaäniet kon nie vir ons sterf nie, ‘n Filistyn kon nie vir ons sterf nie) dit moes ‘n Israeliet wees.  Is dit nie wonderlik nie. 

Jesus was ons familie, daarom het Hy vir ons gesterf.  Maar terselfdertyd, as jy familie is; die ene wat sterf en een vir wie gesterf word moet ‘n familielid wees, en ek weet, dit is hier waar die ander prediking nou ons mense wegvoer.  Maar, laat hulle so populêr wees as hulle wil, kom ons bly by die woord van God; “die kinsman redeemer” die “gâ’al”, die familieverlosser kon net familie verlos, daarom het Hy nie aan die kruis gesterf vir die Filistyn nie, Hy het ook nie gesterf vir die Hetiet, of die Jebusiet of watter nasies ook al in ons moderne tyd nie.  Hy het vir Israel gesterf, want Israel is sy familie.  O, Prys die HERE!

Ek weet baie mense het nou al hiervandaan af, dan loop hulle nie meer saam met ons nie, dan sê hulle: “nee, hierdie evangelie van jou is ‘n  rassistiese evangelie.  Maar, in sy edele betekenis (dis al betekenis wat hy het), is dit ‘n rassistiese evangelie.  Dit is ‘n evangelie vir een volk, vir een ras!  Dis nie ‘n maklike pad om te loop nie maar die pad van die waarheid was nog altyd moeilik; Jesus het aan die kruis gesterf daarvoor!

14         Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel!  Ék help jou spreek die HERE, en jou Losser is die Heilige van Israel.

15         Kyk, Ek maak jou tot ‘n skerp, nuwe dorsslee wat baie tande het, jy sal berge dors en fynmaal, en heuwels maak soos kaf.

U en ek gaan dit nog doen, u en ek gaan ‘n transformasie ondergaan.  U weet nie wat u gaan word nie, u het geen idee hoe heerlik God ons gaan verheerlik nie!

16         Jy sal hulle uitwan, en die wind sal hulle wegneem en die storm hulle verstrooi; maar jy sal juig in die HERE, jou beroem op die Heilige van Israel.

Nou u kan Jesaja 40 tot 66 lees, dit is in hierdie trant wat God hierdie belofte maak net aan een volk.  Net aan een volk!

Soek vir my ‘n ander volk en kom wys hom vir my as u hom gekry het in Jesaja 40 tot 66, behalwe Israel. 

Kom ons kyk nog net na ‘n paar versies, dan moet ek begin afrond. 

Kom ons kyk na:

Jesaja 42:1-4;

1          Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ‘n welbehae het.  Ek het my Gees op Hom gelê; - - - -

(praat natuurlik van Jesus) 

- - - - - Hy sal die reg na die nasies uitbring.

2          Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie.   

3          Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg uitbring.

As daar ooit iets is waaraan daar uiterste gebrek vandag in die wêreld is en veral in ons land is dit aan “reg”.  Hier is Hy wat daardie “reg” gaan uitbring; (reg uit te bring, dit wil sê Hy kom om die grondslag van geregtigheid op die aarde te kom herstel). 

4          Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat Hy die reg op aarde gegrond het nie, en die eilande (Kuslande) wag op sy leer. 

 

Kom ons lees Jesaja 43:1-8 en ook verse 19-21 saam met Romeine 8:19, waar selfs die natuur wag op hierdie volk wat geopenbaar gaan word. 

Jesaja 43:1-8, 19-21;

1          MAAR nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!

2          As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere - hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.

3          Want Ek is die HERE, jou God, die Heilige van Israel; jou Heiland; Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek.

4          Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en Ek jou liefhet, daarom gee Ek mense in jou plek en volke vir jou lewe.

5          Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af.

6          Ek sal sê aan die noorde: Gee! en vir die suide: Hou nie terug nie!  Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die aarde af,

7          elkeen wat na my Naam genoem is en wat Ek geskape het tot my eer, wat Ek geformeer, wat Ek ook gemaak het.

8          Bring uit die volk wat blind is en tog oë het, en die dowes wat ore het. 

19         Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit, sal julle dit nie merk nie?  Ja, Ek maak ‘n pad in die woestyn, riviere in die wildernis.

20         Die wilde diere van die veld sal My eer, die jakkalse en die volstruise; want Ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis om my volk, my uitverkorene, te laat drink. 

21         Die volk wat Ek vir My geformeer het, hulle sal my lof verkondig.

Romeine 8:19;

Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.

Selfs die natuur wag op hierdie volk wat geopenbaar gaan word!

 

Ons het droogtes, ons het siektes, ons het peste.  U moet nou nie lag nie, maar as u lag, sal ek u nie kwalik neem nie; toe ek hierdie boodskap voorberei en sê:  “HERE, help my om hierdie boodskap uit te bring”, toe herinner die HERE my aan die “malkoei” siekte.  Weet u, selfs die ou malkoeie, hulle sal die HERE so prys wanneer Israel tot haar reg gekom het, want daar sal geen  “malkoeie” ooit meer wees nie.  Weet u selfs die blommetjies en die plante sal nooit meer verwelk of verdor nie!  Want God se volk het op haar plek gekom. 

As u waarlik in die HERE is, (en ek het dit baie gedoen; ek het baie buitekant geloop en vir die bome en vir die plante gepreek en vir hulle gesê: “julle wat nou so swaar kry, wag net tot God se volk op haar plek kom; julle sal nooit weer droogte ly nie, julle sal nooit weer siektes hê nie.  Julle sal die pragtigste blomme wees; kyk hoe lelik lyk jy nou.  Julle sal die pragtigste diere wees; kyk hoe maer is jy nou). 

Ons het nog nie gesien; ons het nog nie gedroom wat God vir ons toeberei het nie.  Maar God wag vir sy volk.  Weet u wat is die boodskap wat die predikers behoort te bring? Die predikers behoort vir Israel te sê: “ek bring vir jou die goeie boodskap, jou stryd is verby, jou skuld is betaal. 

Aanvaar dit; begin jou verbly in die HERE, dan sal in jou blydskap jou oorwinning kom. 

In ons blydskap lê ons krag in die HERE.

Prys sy wonderlike en lieflike naam!

Jesaja 43:20; (daar waar dit praat van die jakkalse en volstruise wat die HERE gaan prys; so u sien dit is nie my verspotte taal nie, dit is Bybel taal wat ek vir u sê, maar ons sien dit nooit raak nie).

Daar sal riviere wees in die woestyn, daar sal waterplasse kom in die wildernis.  Hierdie ou aarde van ons waar hulle sê die Kalahariwoestyn is besig om nader te kruip, nee, die woestyn sal nie oorwin nie; voordat die woestyn oorwin, het Jesus gekom.  Het Jesus sy volk herstel en word die woestyn ‘n land van loof en ‘n lland van lof.

Jesaja 50:1-3;

1          SO sê die HERE: Waar is tog die skeibrief van julle moeder waarmee Ek haar verstoot het? Of wie is daar van my skuldeisers aan wie Ek julle verkoop het?  Kyk, weens julle ongeregtighede is julle verkoop, weens jul oortredinge is julle moeder verstoot.

2          Waarom het Ek gekom en daar was niemand nie, het Ek geroep en niemand geantwoord nie?  Is my hand werklik te kort om te verlos, of is daar in my geen krag om uit te red nie? Kyk, deur my dreiging maak Ek die see droog; Ek maak die riviere tot ‘n woestyn, sodat hulle visse stink, omdat daar geen water is nie, en hulle sterwe van dors.

3          Ek beklee die hemel met swartheid en bedek dit met ‘n roukleed.

 

“So sê die HERE: Waar is tog die skeibrief van julle moeder waarmee ek haar verstoot het?”. 

U sien, ons is in hierdie ellendige toestand; want ons is deur God geskei, ons is deur God verstoot; ons kruip nog onder die swaar hand van God.  U moenie ongeduldig raak nie.  U moet ook nie opstandig raak teen die HERE nie.  Vra die HERE vir krag en genade om hierdie straftydperk deur te sien.  Dit sal nie vir ons help om teen die prikkels te skop nie, dit sal nie help om nou te sê: ”Kom ons skiet Mandela dood of ons maak wat - - - - ”. 

(Ek het geen suggesties nie, ek gebruik net ‘n illustrasie), dit sal nie help nie, so baie van ons het dit gedoen, daar is nog van ons dierbare mense wat in die tronk sit wat nie daar moes gewees het nie.  Hulle was mislei omdat hulle hierdie boodskap nie ken nie.  Ons moenie met swaard en met geweld probeer nie, ons kan nie hierdie ding verander nie. 

Ons harte moet verander. 

Ons lees verder (Jesaja 50:1) “Of wie is daar van my skuldeisers aan wie Ek julle verkoop het?  Kyk, weens julle ongeregtighede is julle verkoop, en weens julle oortredinge is julle moeder verstoot.

Ons is verkoop aan die Swartes, ons is verkoop aan die Indiërs, kyk wie sit in die regeringsbanke.  Neem maar byvoorbeeld die SABC (SAUK) kyk wie is aan beheer? Nou die dag tref dit my so, ek het my radio net aangeskakel gehad, en dank die HERE ek kon hom baie gou ook afskakel, want op ‘n Vrydag vanaf 11:30 tot 12:00 uur, is daar die Moslem program, dan moet jy hoor al die geluide, wie is in beheer?  Wie is in beheer van ons Afrikaanse program? - Mohammed Sjeik en wat is Mohammed Sjeik?  Hy is ‘n Moslem en hy is in beheer van ons Afrikaanse Programme. 

Besef ons die toestand waarin ons is?  Maar hoekom is ons daar?  Ons is daar onder die straffende hand van God!

En ons moet dit erken; En ons moet ons tot die HERE bekeer en sê;  HERE, ek verstaan nou, ek sal geduldig op U wag.  En ek sal my intussen voorberei vir my verheerliking, vir die verheerliking en die verlossing van ons volk.

Jesaja 50:2,  “Waarom het ek gekom en daar was niemand nie, het Ek geroep en niemand geantwoord nie?  Is my hand werklik te kort om te verlos, of is daar in my geen krag om uit te red nie?”

Baie van ons Afrikaners sê vandag al so; en ons is in ons wese ‘n godvresende volk. 

Hierdie selfde Jesaja 51:7 praat van ons as die volk in wie se hart die wet van God geskrywe is.

Jesaja 50:2, “of is daar in my geen krag om uit te red nie? (luister)  Kyk, deur my dreiging maak Ek die see droog”. 

Ek wat die see kan droog maak; het Ek nie krag om jou uit te red nie.

“Ek maak die riviere tot ‘n woestyn, sodat hulle visse stink, omdat daar geen water is nie, en hulle sterwe van dors”.

Vers 3, “Ek beklee die hemel met swartheid en bedek dit met ‘n roukleed”. 

“Dit is My almag; kan Ek nie red nie, ja, sekerlik, maar Ek wag vir my tyd om uit te loop, want Ek is ook ‘n regverdige God”

Ek gaan nou verder:

Ons moet dus nie moedeloos word nie; Ons moet ons nie laat intimideer deur ‘n Waarheids en Versoenings Kommissie, met al die leuens en die toneelspel wat daar plaasvind nie; vreeslik gehuil oor ‘n kind wat hier doodgemaak word of daar doodgemaak word, my broer en suster, ons was in ‘n oorlewing stryd! Ons was in ‘n totale aanslag wat glad nie voor die wêreld gebring word nie; hoe sleg ons ook al was, laat ons God dank vir ons verdedigingsmag en ons polisie van weleer.  Omdat die leiding (die regering) ook nie hierdie dinge geken het nie en omdat hulle ook weggedwaal het van God af, is daar baie foute gemaak, maar ons moet erken, in hierdie totale aanslag; wat is die gevolge nadat ons dit verloor het?  Waar is wet en orde?  Dit bestaan nie meer nie.  Ons ekonomie is op die afdraande; ons onderwys is in absolute chaos!  Dit is wat gebeur het, dit is waarvoor daar geveg was, maar wat ons verloor het. 

 

Maar nou eindig ek met Lukas 24; dit gee vir ons die verhaal van die Émmaüsgangers.  Die Émmaüsgangers was baie verslae want hulle het verwag dat Jesus groot en magtige dinge kom doen!  Dat Hy self van die kruis nog sou kom om hierdie beloftes wat Hy aan Israel gemaak het, sou waarmaak.  Dit moet u mooi in gedagte hou, kyk bv. na vers 21: (luister net mooi).

 

Lukas 24:21; “En ons het gehoop dat dit Hy was wat Israel sou verlos;” - hulle loop daar met mekaar saam en sê: “ons het gehoop”.  Waar het hulle daardie “hoop” vandaan gekry?  Hulle was Jesus se dissipels vir oor die 3 jaar.  Dink u nie Jesus het met hulle gepraat oor die hoop van die verlossing van Israel nie, maar hulle het Hom verkeerd verstaan.  Hulle het nie verstaan dat Hy eers aan die kruis moes sterf om Israel se Losser te word nie, om ons skuld te betaal sodat Jesaja 40:2 kan sê: “gaan sê vir Jerusalem jou stryd is verby, jou skuld is betaal”. 

 

Maar God is ‘n regverdige God.  God kan nie ons skuld betaal nie, Hy kan nie sê ons stryd is verby voordat die prys nie betaal is nie en die prys was Gólgota, dit het hulle nie verstaan nie en baie van ons verstaan dit tot vandag toe nie.  Ons het gehoop dat dit Hy was wat Israel sou verlos. 

 

Nou kom ons by Lukas 24:25-27;

25         En Hy sê vir hulle: o, Onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het! 

Kyk hoe gaan Jesus dadelik terug na die profete toe. 

26         Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie?

27         En Hy (Jesus) het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het. 

Jesus gaan dadelik terug na die profete toe! 

Wat doen ons prediking vandag, ons prediking het die profete by die venster uitgegooi!

Geen wonder daar is geen troos vir ons volk nie. 

Waar is daar troos in ons prediking?

Kom ons bemoedig ons volk met die heerlikheid wat daar vir ons binnekort wag!

 

Kyk hoe het Paulus vir die Filippense gepreek:

Filippense 3:20-21;

20         Want ons burgerskap is in die hemele van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus

21         wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.

 

Ook vir die Thessalonicense in:

1 Thessalonicense 4:13-18;

13         MAAR, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.

14         Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.

15         Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.

16         Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

17         Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

(hierdie gedeelte eindig met) -

18         Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

 

Kyk wat het Jesus vir sy dissipels beloof, en dus ook vir ons in:

Matthéüs 19:28; 

28         En Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte - - - -

(KJV “regeneration” - nuwe regering; wederoprigting - regeneration)

- - - - wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel.

 

Ons lees saam met bogenoemde dan ook:

Openbaring 20:4-6;

4          En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.

5          En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.

6          Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.  

 

Amen!

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580