new-top-banner-english

Versterk Mekaar

E-Boek: Versterk mekaar in 'n tyd soos hierdie.

1 Thessalonicense 4:13-18;

Oor die opstanding uit die dode en die wederkoms van Christus.

13         MAAR, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.

14         Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.

15         Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vόόr wees nie.

16         Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met die geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

17         Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

18         Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

1 Thessalonicense 5:1-11;

1          MAAR oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie;

2          want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag.

3          Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid – dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.

4          Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie.

5          Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.

6          Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.

7          Want die wat slaap, slaap in die nag; en die wat dronk word, is in die nag dronk.

8          Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid.

9          Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus

10         wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe.

11         Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.

 

1 Thess. 4:18, - Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

1 Thess. 5:11, - Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.

Bemoedig (versterk) mekaar in ‘n tyd soos hierdie!

U sal oplet in bogenoemde twee verse het ons presies daardie woorde in sy betekenis van: - Bemoedig (“versterk”) mekaar in ‘n tyd soos hierdie!

 

Ons begin die gevare al nader sien kom!

As ons die sendbriewe lees, besef baie min van ons volk dat hierdie briewe geskrywe is in ‘n tyd toe die kerk deur ‘n tydperk van intense martelaarskap gegaan het.  Dat dit ‘n tyd was waarin die mense gesterf het vir hulle geloof.  Dat dit ‘n tyd was waarin die Christelike geloof ‘n verbode geloof was.

Dat op daardie klompie Christene jag gemaak was, dat hulle vir die wilde diere gegooi was in die arenas van daardie tyd; en om die “gru-spel” te verlig was Christene geneem, aan pale rondom daardie arenas vasgebind, bestryk met pik en aan die brand gesteek.  Dit was in “so ‘n tyd” waarin daardie mense geleef het, aan wie al hierdie sendbriewe geskrywe was.

 

Daarom is daar vir ons in hierdie tyd nie net ‘n baie tydige les in te vinde nie, maar is daar ook ‘n waarskuwing in, om onsself gereed te maak!

Daar is dan in hierdie woorde van “versterk (bemoedig) mekaar in ‘n tyd soos hierdie” nie net mooi woordjies om in ons gehoor gestreel te word nie, maar dat ons sal “wakker” word. 

 

Dus as ons in tye soos hierdie versterk wil word, dan moet ons gewaarsku word.  Ons moet voorbereide, ingeligte mense wees, sodat die versterking in dít wat kóm, ons kan sien wat die geloof van hierdie mense was wat deur so ‘n tyd gegaan het, wat ek glo, soos ek God se woord verstaan ons ook nou tegemoet gaan en dat dit nader is as wat ons dink. 

“Versterk mekaar in ‘n tyd soos hierdie” – hierin lê woorde van voorbereiding en waarskuwings. 

1 Thessalonicense 5:3;

Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid - dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.

Ons is nou in daardie tyd!

Ons wat deel van God se volk is moet kyk na wat die profete sê van God se volk.

2 Petrus 1:19;

En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte;

Ons moet kyk na daardie woorde wat die profete gespreek het in God se woord; dat dit sy klimaks gaan bereik vir hierdie tyd waarin ons nou lewe en dat ons dan sal sien ons het bemoediging nodig.  Maar ons het sobere bemoediging nodig. Ja, ons moet nugter en wakker bly.  Ons het ‘n bemoediging nodig wat ons uitdagings in die oë sal kyk, maar dan die besef sal kry:

Dit is nog dieselfde God – dieselfde God wat hierdie mense deurgedra het – al het hulle dan ook gesterwe - Paulus het vir hulle gesê; ons glo dat wanneer Jesus kom sal Hy hulle saam met Hom bring en dat die wat in die lewe oorbly Hom tegemoet sal gaan in die lug; om Hom te ontmoet.

Hoe danige lewens moet ons dan hê?

Dit is nie ‘n belofte wat sommer op enige persoon van toepassing is wat homself net ‘n Christen noem nie; wat van toepassing is op elkeen en enige een wat maar net aan ‘n Christelike kerk behoort nie.  Dit is een van die groot dwalings waarin ons verval het en as ons nie daaruit wakker geskud word nie is dit die groot ontnugtering wat daar vir ons wag in ‘n tyd soos hierdie.

 

Ons kan nie hierdie woorde wat aan hierdie mense geskrywe is (wat in daardie tyd in so ‘n groot lyding was) net so uithaal uit die Bybel en dit sommer net so oppervlakkig op onsself toe pas nie. 

Ons moet kyk watter lewe hierdie mense gelei het;

Ons moet kyk na hulle geloofsbelydenis;

Ons moet kyk na hulle visie;

Ons moet kyk na wat hulle bereid was om te betaal terwille van hulle geloof.

Terwyl dit nog die wel aangename tyd is – terwyl ons nog die geleentheid het dat ons, ons lewens daarna sal skik om ook op daardie plek te kom, kos wat wil. 

Al kos dit ook vriendskappe;

Al kos dit ook stremminge in die familiebande;

Al kos dit ook stremminge in die kerk bande. 

Ons lewe in ‘n tyd waarin ons, wat onsself betref – drasties sal moet optree. 

 

Hoséa 4:6; - “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis”. 

Ons moet kyk wat is die boodskap van die Bybel.

Ons moet kyk wat is die betekenis van die tyd waarin ons lewe.

As die woord dan ‘n lamp vir ons voet en ‘n lig op ons pad is, en dit is só, dan behoort ons met die Bybel boek in die een hand en met die nuus van die dag in die ander hand, die twee bymekaar te kan bring en sê: “Maar dit is presies wat hier geskryf staan of wat daar op daardie gedeelte van God se woorde wat op daardié gebeure van die dag, van toepassing is”. 

 

Hebreërs 10:23-25;

23         Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou;

24         en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor;

25         en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien naderkom.

 

Hou nou baie goed ingedagte dat al hierdie gedeeltes geskrywe is aan mense, in ‘n tyd wat hulle deur intense verdrukking gegaan het, sodat u kan sien wat aan hulle geskrywe was:

Wat hulle moes maak;

Hoe hulle moes optree;

Wat hulle gesindheid moes wees;

Dat ons onsself kan oriënteer (in ooreenstemming bring) dat ons onsself kan inrig in ons geloof om op dieselfde manier op te tree.

 

Hebreërs 10:23; - “Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het is getrou”. 

Ons moet dus ‘n hoop hê, maar ons moet weet op wat ons hoop.  ‘n Hoop wat nie gebaseer is op ‘n vaste fondament nie, is ‘n ydele hoop! Ons kan nie vir iemand iets aanmoedig om iets te hoop wat nie op iets gebou is nie.

 

Hierdie mense aan wie hierdie briewe geskrywe was, was mense wat ‘n diepe kennis gehad het van die ganse raadsplan van God vanaf Génesis tot Openbaring.  Hierdie mense het in ‘n tyd die woord van God ontvang toe die Nuwe Testament nog nie geskryf was nie, hulle Bybel was die Ou Testament. Hulle lering was gebaseer op wat die profete en die Psalms gesê het.

 

Ons vandag is tot ‘n groot mate losgemaak van die OT.  In baie opsigte word daar feitlik nooit gepreek oor die OT nie.  Nee, ons lewe nou in die “Nuwe Bedeling”, die gevolg is dat ons eintlik basies in die diepte van ons wese; mense is wat geen grond of fondament onder ons voete het nie, dat ons dus nie ‘n hoop kán hê wat staan op ‘n rots nie.

 

U moet mooi kyk wanneer u weer die NT lees, na die rykdom van lering van wat hierdie mense gehad het en waar daar partykeer net ‘n woord of net ‘n sinsnede van verwysing is, het daardie woord ‘n wêreld van betekenis gehad vir daardie mense.  Omdat hulle geleer was wat daardie woord en daardie gedagtes beteken – gebaseer op die plan van God wat deurloop van Génesis tot Openbaring.

 

Onthou ook hierdie woorde van Apostel Paulus:

Handelinge 20:26-27;

26         Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat ek rein is van die bloed van almal.

27         Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie.

 

Hebreërs 10:23;

Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het is getrou;

Wat ‘n bemoediging alreeds – “Hy wat dit beloof het is getrou”.

Met ander woorde: Hy wat dit beloof het, sal wat Hy beloof het doen.

Nou wat het hy beloof?

Waar sal ek dit kry?

Ek sal dit kry in die OT. 

Ek sal dit bv. veral kry in die profete.  Dit is ‘n feit dat die OT meer skryf oor die wederkoms van die Here Jesus Christus as wat die NT skryf oor die wederkoms.

 

As ons dan sê ons staan op die vooraand van die wederkoms van Jesus Christus, wat algemeen in die kerke vandag gesê word, behoort ons dan nie grondige kennis te hê van die wederkoms van die Here Jesus Christus nie.  As daar dan meer in die OT gesê word aangaande sy wederkoms as selfs in die NT - en ek verwaarloos of verontagsaam die OT – dan het ek die grootste kennis van die wederkoms nie tot my beskikking nie.

Ek het dus nie ‘n fondament onder my voete nie en kan ek dan nie werklikwaar weet – “Kyk, dit wat Hy beloof het, Hy is getrou om dit te doen” – maar dan weet ek nie wat Hy beloof het nie en dan is daar ‘n groot deel van my vastigheid en my versterking in ‘n tyd soos hierdie, wat my visie en in die wese van my geloof ontbreek en as ek dit nie bybring nie dan gaan ek knak in die toets en in die persing van die dae wat voorlê.

 

Bepeins:

Openbaring 3:10;

Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.

Hebreërs 10:24-25;

24         En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor;

25         en laat ons ons onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.

 

Watter dag?

Die dag van sy wederkoms!

Maar dan moet ek ook weet presies hoe daardie dag sal wees.

Kom ons kyk in verskeie plekke, in beide OT en NT wat sê die woord en wat sê die profete van daardie dag.  Kyk na die verskriklikheid van daardie dag. 

 

Ons in hierdie moderne wêreld met ons Nuus-media en kennis wat ons het, waar ons darem taamlik op hoogte van sake is, wat ‘n kern oorlog aan die wêreld kan doen; wat bakteriologiese oorlog aan die wêreld kan doen; wat chemiese oorlog kan doen en so aan.  Ons sien dit is presies wat die profete gesê het. 

Kan ons met ‘n nugtere beskouing na die lewe kyk waarin ons lewe en sê:

“Ja, dit is die tyd waarin ons lewe, maar Hy wat dit beloof het is getrou”.

Saam met hierdie waarskuwinge en saam met hierdie baie duidelike en noukeurige uitbeelding van hoe dit gaan wees, gaan ook heerlike en magtige beloftes saam.

As ek dit dan het, beide die nugtere naakte feite voor my; ek het die openbaring van die Almagtige God voor my; ek het sy beloftes voor my; ek het sy voorwaardes voor my wat ek moet nakom om te kan staande bly in so ‘n dag.

Is dit dan nie ‘n versterking nie?

As jy weet wat jy moet deurmaak, is jy baie beter voorbereid om dit deur te maak as wanneer dit skielik en onverwags oor jou kom, en jy weet nie wat met jou gebeur nie.

As ons as gelowiges ons volk kan voorberei vir dit wat ons moet deurstaan, sal dit vir ons die versterking wees wat ons nodig het.  Daarom het God se woord vir ons op besonderhede daarop ingegaan, sodat die dag ons nie onverwags, onverhoeds of onvoorbereid moet oorval nie.

 

Ons lees nog ‘n paar verse uit Hebreërs 10. 

Hierdie eerste Christene het deur ‘n verskriklike lydensworsteling gegaan, hulle moes deur smaad en verdrukkinge ‘n skouspel geword het voor andere.  Vandag is dit met ons net so, die voorlopers van die tyd wat voorlê.  Ons lees en hoor van wat werklik agter die ystergordyn met gelowiges aangaan, maar ons besef nie dat ook hier in ons land, waar daar nog sogenaamde “vryheid” van geloof is; maar vir diegene wat ook dan begin ontdek dat die ou tradisionele bande, dat die ou paaie wat ons geloop het en groot geword het, dat ons kan sien dat dit verkeerd was en dat dit ons nie voorberei het vir die tyd waarin ons lewe nie, en u begin daarmee te breek, dan sal u ook ‘n groot lydensworsteling deurmaak.  U sal ook ‘n skouspel word, want u sal ook verag word.  U sal ook uitgemaak word vir dit en vir dat.  U moet daarop voorberei wees, en u moet weet dat u nie die eerste een is met wie dit gebeur nie.  Dit het ook gebeur met hierdie mense in die tyd van Hebreërs.

Hebreërs 10:32-34;

32         Maar onthou die vorige dae waarin julle, toe julle verlig geword het, ‘n groot lydensworsteling deurstaan het,

33         gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukkinge ‘n skouspel geword het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so ‘n toestand verkeer het.

34         Want julle het ook saam met my gevoel in my boeie, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julself ‘n beter en blywende besitting in die hemele het.

 

“Want julle het ook saam met my gevoel in my boeie en julle het in die berowing van julle goed met blydskap aanvaar omdat julle wis dat julle self ‘n beter en blywende besitting in die hemele het”.

 

Hierdie mense (Paulus was in boeie, hy was verag en bespot, soos Jesus was) maar hierdie mense, ook hulle goed was gekonfiskeer, ook hulle moes deur hierdie verskriklike dinge gaan.  Maar omdat hulle ‘n verwagting in die hemele gehad het, het hulle dit met blydskap aanvaar.

Is dit nie ‘n versterking nie?

Wanneer u begin om die ongeregtigheid te sien, en ons sien dit reeds nou ook in ons stelsels, in ons sisteme toeneem, soos dit reeds aan die gang is. (1982-06-25 was hierdie boodskap en lering vir ons mense in Windhoek gebring, kasset B418). En hoe sien en ondervind ons nie hierdie dinge ook nou daagliks in ons eie land nie.

 

U moet nou ook nie mismoedig word nie, u moet bly word want die HERE het vir ons dit vooruit gesê in sy woord.

Die Here Jesus sê ook self in Lukas 21:28; waar Hy praat van sy wederkoms:

“En as hierdie dinge begin gebeur, kyk na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is”.

Nou as u nie ‘n visie het nie, as u nie ‘n versterking het nie, gaan u nie u hoofde ophef nie, u gaan op die grond kyk van moedeloosheid.

Indien ons gaan moedeloos en neerslagtig word is dit ‘n verloëning van ons eie geloof, dan het ons nie ‘n visie nie, dan het ons nie ‘n verwagting nie, (vanuit die hemele nie.). Maar wanneer hierdie dinge met jou gebeur, moet daar ‘n blydskap in jou hart opkom.

 

Want die Here Jesus het gesê; dit is van die valse profete - hulle vaders - goed gepraat het; dit was die valse profete wat aan ‘n Agab en ‘n Isébel se tafel gesit het.  Die Profeet Miga was onder in die put – hy was die een wat hulle nie na wou luister nie, en so was dit altyd deur die eeue.

 

Hebreërs 10:35-39;

35         Werp dan julle vrymoedigheid, wat ‘n groot beloning het, nie weg nie.

36         Want julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry.

37         Want nog ‘n klein tydjie, en Hy wat kom, sal kom en nie versuim nie.

38         Maar die regverdige sal uit die geloof lewe; en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie.

39         Maar by ons is daar geen onttrekking tot die verderf nie, maar geloof tot behoudenis van die lewe (siel -1933 vertaling)

 

Spreuke 29:18; “As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos.

Engelse K.J.V.: “Where there is no vision, the people perish”. 

Ons moet dus ‘n visie hê, dan sal ons sterk wees in hierdie tyd.  Ons moet ‘n oop geloof hê, met ander woorde ek moet langs (as het ware) ‘n oop kanaal vanuit die huidige omstandighede die toekoms kan insien en presies kan weet wat gaan gebeur, en daarvoor het die woord van God gesorg.  Maar omdat ons mense God se woord nie ken nie het hulle nie ‘n visie nie.  Het hulle nie ‘n oop gesig nie, daarom word hulle bandeloos.  Hulle word los van hulle ankers, hulle kan nie verstaan nie.

Ons Christene is nou in ‘n verskriklike toestand van verwarring.

(Bogenoemde woorde, was soos reeds genoem deel van die boodskap wat in Suid-Wes, Windhoek gebring is 1982.  Tussen die volgende lyne plaas ek vir u ‘n uitknipsel uit die Patriot 13 Desember 1996, sodat u kan sien wat op hierdie oomblik ook onder ons eie mense in SA. aangaan). 

 

PATRIOT 13 Desember 1996

DIE STROOM VAN BLOEDRIVIER:Ds. Johan Gouws VDM

Daar is baie Afrikaner volksgenote wat vrae vra.  Luister na hulle.  Wat moet ons doen? Wie moet ons glo? Wat moet ons glo? Wat is die waarheid? Wanneer vou alles inmekaar? Ons was lank skeef.  Ons is uitverkoop.  Ons is verraai.  Ons soek leiding, waar moet ons dit kry? Ons is uit die kerke, diekant toe, daardie kant toe, duskant toe, anderkant toe, o die verdeling! Daar is tydelike bevrediging, maar die kommer bly vlak in die gemoed.  Is daar nog hoop?

Boeke sien die lig, hordes van hulle soos die Skrif sê, aan die boeke maak kom geen einde nie - (Prediker 12:12).  En die volk lees, want hulle is honger.  Hulle soek en word kwaad, maak planne maar is verdeeld, deurmekaar, verskeur, verswak.  Hulle lees maar bly onrustig.  Hulle soek en word nie bevredig nie, maar weet nie wat en waar en hoe nie.  Waar lê die fout? Waar lê die oplossing?

(Hierdie is net ‘n klein gedeelte uit Ds. J. Gouws se berig.)

Hier volg die boodskap op die kasset verder. Let daarop hoe hierdie man van God jare gelede tot die mense in SWA in Windhoek gespreek het, en nou sit ons in dieselfde situasie.

(Ek herhaal weer net die laaste woorde op die kasset.)

Daarom word hulle bandeloos, hulle word los van hulle ankers, hulle kan nie vasstaan nie. (Is hierdie nie ware feite, soos u op die vorige bladsy gelees het uit die koerantuitknipsel nie). 

 

Ons Christene is nou in ‘n verskriklike toestand van verwarring.  Omdat almal begin te vra: “Wat gaan gebeur?” Die een sê so, daardie een sê so en oor die algemeen is daar nie ‘n helder uiteensetting van die tye waarin ons leef en dit kan verwag nie.

Was dit ooit God se bedoeling? Nee! Dit was sy bedoeling dat Hy vir ons sy woord gegee het, sodat ons oop kan sien, presies wat gaan gebeur.  Dis hier waar ons die sleutel nodig het van wie God se volk is.  Dat ons kan besef ons is die volk van God.  (Jesaja 51:16;  “ - - - - En aan Sion te sê: My volk is jy!).  En dat hierdie beloftes en hierdie versekering vir óns is, veral in ‘n tyd soos hierdie.  Wanneer jy dit dan weet, dan word jy sterk en weet jy ook die voorsiening wat daar vir jou gemaak is en die beloning wat daar vir jou wag.

Dan kan ons ook doen wat die volgende verse sê:

1 Thess. 4:18;

Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. 

1 Thess. 5:10;

Wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak (of ons lewe) en of ons slaap (dit is of ons sterwe) saam met Hom kan lewe.

1 Thess. 4:16;

Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

“ - - - sal eerste opstaan”

1 Korinthiërs 15:51-52;

51         Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,

52         in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.

 

“Ons sal wel nie almal ontslaap nie”, met ander woorde met die klank van hierdie laaste basuin skrywe Paulus aan dié wat dit sal lees, dat ons nie almal sal dood wees nie, met ander woorde die kinders van die Here wat lewe in die tyd van die weerklink van die laaste basuin en die wat gereed is sal nie sterf nie, maar sal verander word in ‘n oogwenk wanneer daardie basuin sal weerklink.

 

1 Thess. 4:16; - Ons sal dan saam met die wat eerste opgestaan het, die Here tegemoet gaan in die lug.

Wat ‘n heerlike versekering. 

Wat ‘n motivering dan. 

Wat ‘n motivering dan om te kyk wat is die voorwaardes.  Want daar is voorwaardes.  Wat is die voorwaardes? Wat is dan die voorwaardes vir my dat ek in daardie tyd nie sal sterf nie, dat ek in daardie tyd verander sal word in ‘n oogwenk.  Daar is voorwaardes en dit is baie duidelik in die Bybel beskryf.  Dit is baie duidelik beskryf onder watter omstandighede ek die Here tegemoet sal gaan in die lug en vir watter doel en vir watter rede.

Dit is baie duidelik beskrywe dat die wat die Here tegemoet sal gaan in die lug, tesame met die wat teen daardie tyd al gesterwe het, maar wat kwalifiseer vir daardie eerste opstanding - - - -

(u sal verderaan in hierdie boodskap en lering duidelik sien van ‘n eerste en tweede opstanding.)

- - - - die Here tegemoet in die lug om saam met Hom neer te daal na die aarde, om saam met Hom te kom regeer oor God se volk vir ‘n duisend jaar.

 

Om saam met Hom te kom regeer in die tyd wat die Here Jesus Christus hierdie aarde sal terug bring in harmonie met God soos die Here dit bedoel het in die begin.  Is dit dan nie ‘n groot voorreg om na uit te sien nie, om saam met die Here Jesus Christus te regeer nie.

Is dit dan nie ‘n versterking vir my nie?

Is dit dan nie vir my ‘n aansporing om te kyk wat is die voorwaardes nie; wat moet ek doen in my eie persoonlike lewe om ook deel daaraan te kan hê.

Dit gee vir my ‘n motief;

Dit gee vir my ‘n aansporing;

Dit gee vir my ‘n ideaal;

Dit gee dan vir my ‘n blydskap in die ondersoek van God se woord.  Dat ek dan daarin begin delf, daarin begin soek, meer naarstiglik as enige aardse mens wat gaan soek na skatte, of diamante of goud of wat ook al in sy enige stormloop van daardie aard.  Dit maak dan God se woord vir my lewendig.  Hoe erger en leliker dinge daar buitekant word, hoe meer geïnspireerd raak ek, want hoe meer weet ek hoe daardie dag nader kom, en hoe naby voor die deur, daardie dag is.

 

Kyk na Jesus se eie woorde aangaande sy wederkoms in:

Matthéüs 24:31;

En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

 

Nou, kan ek ‘n verdere betekenis hiervan kry? Ja, sekerlik, ek kan ‘n baie dieper betekenis hierin kry.  Maar weereens in die gewone beskouing van Matt. 24:31 lees ons;- “Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemele af tot by die ander einde daarvan”.

Nou goed, “sy uitverkorenes” - (o, nou ja, dit is maar seker die gereddes). 

Maar as die gereddes dan in ‘n oomblik, in ‘n oogwink verander word; onthou hulle ontslaap nie, die wat nou nie ontslaap nie, netsoos hierdie uitverkorenes wat hier bymekaar gemaak word deur die engele vanaf die vier windstreke; dit is nou nie die dooies nie, dit spreek van die wat lewendig is, wat lewe in daardie tyd. 

 

As die gelowiges dan in ‘n oogwink verander word dat die sterflike met die onsterflike beklee word en die verganklike met onverganklikheid, dan het so ‘n persoon mos nie ‘n engel nodig om hom bymekaar te maak nie.  Hy gaan die Here tegemoet in die lug, soos die Here Jesus opgevaar het met die hemelvaart, soos die ontslapenes wat sal opstaan uit hulle grafte en met hulle nuwe liggame beklee sal wees.  Dus hierdie uitverkorenes val nie in dieselfde kategorie nie.

 

Dis nou hier waar ek God se woord moet ken.  Ek het nie nodig om ‘n professor of ‘n groot geleerde te wees of ‘n vreeslike groot Bybel kenner nie, al wat ek nodig het in ons moderne tyd met al sy baie hulp middels, neem net ‘n goeie konkordansie.  Neem dan al die tekste waaronder die woord “uitverkorenes” verskyn.  As dit ‘n Engelse konkordansie is - “elect” en “all God’s elect” en lees al hierdie tekste en wanneer u dit dan lees sal u sien op wie dit betrekking het – God se Israel volk – waarvan u deel is.  Dat die Here engele sal uitstuur om sy Israel volk bymekaar te maak en as ek dan die woord “bymekaar maak” ondersoek met die konkordansie as hulp uit die vier windstreke, dan sien ek die Here het dit vir Israel belowe.  ‘n Voorbeeld in Deuteronómium 30; die Here praat hier met Israel nadat Hy vir hulle gesê het van die strawwe en hoe dat hulle verstrooi sal word as hulle Hom nie gehoorsaam is nie.  Ons wat in hierdie tyd lewe het dit dan alles gesien gebeur. 

Deuteronómium 30:1-4;

1          EN as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou het, en jy dit ter harte neem onder al die nasies waarheen die Here jou God jou verdryf het,

2          en jy jou tot die HERE jou God bekeer en na sy stem luister net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders, met jou hele hart en met jou hele siel,

3          dan sal die HERE jou God jou lot verander en Hom oor jou ontferm; en Hy sal jou weer versamel uit al die volke waarheen die HERE jou God jou verstrooi het.

4          Al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die HERE jou God jou versamel, en daarvandaan sal Hy jou gaan haal.

 

Terloops hier is nou van die voorwaardes waarvan vroeër gepraat is – as ek dan ook deel wil hê in hierdie belofte en in hierdie hoop. 

Onthou weer, ons praat met mekaar oor: “Ons moet mekaar ‘versterk’ (bemoedig) in ‘n tyd soos hierdie.”

 

As ek hierdie versterking wil hê, dan gaan soek ek na die voorwaardes.  Nou hier is van die voorwaardes:

“Jy jou tot die HERE jou God bekeer met jou hele hart en jou hele siel”. Deuteronómium 30:2-4;

2          en jy jou tot die HERE jou God bekeer en na sy stem luister net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders, met jou hele hart en met jou hele siel,

3          dan sal die HERE jou God jou lot verander en Hom oor jou ontferm; en Hy sal jou weer versamel uit al die volke waarheen die HERE jou God jou verstrooi het.

4          Al was jou verstrooides aan die einde van die hemel daarvandaan sal die HERE jou God jou versamel, en daarvandaan sal Hy jou gaan haal.

 

“en Hy sal jou weer versamel uit al die volke waarheen die HERE jou God jou verstrooi het”. 

Let op die woorde verstrooi en versamel, (bymekaar laat kom.) want ons vergeet en verloor so maklik die draad.

Matthéüs 24:31;

En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

 

Die Here Jesus sê in verband met sy wederkoms:

Matt. 24:31; - “en Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid”;

onthou hiermee saam die basuin geklank van 1 Thess. 4:16;

en 1 Kor. 15:52; - “in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink”,

(die wederkoms se Skrifte moet saam gelees word). 

Matt. 24:31 “en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke”. 

Hier in Deut. 30:3-4; - (bogenoemde Skrifte) praat Hy van dieselfde dag, wanneer Israel haar dan tot die HERE bekeer het. 

Matt. 24:31 sê presies dieselfde, “versamel uit die vier windstreke”.

Kyk nou na:

Eségiël 37:21;

en sê vir hulle: so spreek die Here HERE: Kyk, Ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit waarheen hulle getrek het, en Ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hul land.

Eségiël 39:27-28;

27         As Ek hulle terugbring uit die volke en hulle versamel uit die lande van hulle vyande, sal Ek My in hulle as die Heilige laat ken voor die oë van baie nasies.

28         En hulle sal weet dat Ek, die HERE, hulle God is, daaraan dat Ek hulle in ballingskap laat gaan het na die nasies, maar hulle weer versamel het in hulle land en dáár niemand meer uit hulle agter laat bly het nie.

Netsoos daardie belofte ‘n belofte was aan Israel wat ons nou baie duidelik gesien het in bogenoemde Skrifgedeeltes so ook hier in Eségiël 37:21.  Hier praat die HERE weer van bymekaar maak van sy volk, van die kinders van Israel.  Dit is die letterlike volk van Israel, jy kan hom nooit vergeestelik nie, jy kan hom nooit nou ‘n algemene “kerk” wat uit alle nasies en uit alle rasse bestaan maak nie.  En dit is die belofte wat die Here Jesus daar maak in Matthéüs 24 aangaande sy wederkoms, (moet ook nooit vergeet dat in Jesus se tyd op aarde toe Hy die mense geleer het, het Hy net uit die Ou Testament gepraat – die Nuwe Testament was nog nie geskryf nie.

 

Wanneer ek dan bogenoemde Skrifgedeelte met die Profete in die OT vergelyk en ek sien die belofte en ek sien die betekenis, dat hierdie Blanke Protestante Nasies waarvan u en ek ‘n deel is; die draers van die Christendom; die enigste onderhouers van die Christelike Evangelie; weet ons, wie ons is!

Dat u dan sal sê: “HERE terwille van u Naam bied ek myself aan vir so ‘n tyd!”

Uit genade kan ons dan sê: “Laat die honger, laat die benoudheid dan maar kom, HERE sodat u kan ingryp, sodat U Uself weer aan die wêreld kan openbaar!”

 

Maar dat ons die nakomelinge is van daardie selfde volk en ons sien daardie beloftes, dan gee dit vir ons hoop!  Dit gee vir ons moed en dit gee vir ons ‘n vastigheid in ‘n tyd soos hierdie, dan sal ons die volgende kan verstaan:

Psalm 91, - ‘n Psalm wat al soveel troos gebied het aan gelowiges onder baie omstandighede met sy sekondêre toepassing.

 

Psalm 91:1-16;

In die beskerming van die Allerhoogste.

1          HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.

2          Ek sal tot die HERE sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou.

3          Want Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes.

4          Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is ‘n skild en pantser.

5          Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie,

6          vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie!

7          Al val daar duisend aan jou sy en tienduisend aan jou regterhand – na jou sal dit nie aankom nie.

8          Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien.

9          Want U, HERE, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak.

10         Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie;

11         want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.

12         Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie.

13         Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap.

14         Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken.

15         Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.

16         Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal hom my heil laat sien.

 

Let op na vers 5.

Kom ons stel ons dit net ‘n bietjie voor (lees die Bybel met u verbeelding.)

Jy moet jouself indink aan dit wat daar gesê word.  Dit is nou nie ‘n stukkie beeldspraak hier nie.  Dis mooi woorde, dis pragtige taal en so aan, maar hier is diep waarhede wat hier beskrywe word vir ‘n tyd soos hierdie.

 

Stel jou nou voor, hier staan jy; - die Psalm sê (verse 7-8): “Al val daar ‘n duisend aan jou sy (linkerkant) en tienduisend aan jou regterhand na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien”. ‘n Duisend, tienduisend, stel u maar voor ‘n groot politieke vergadering of sportbyeenkoms of waar so baie mense bymekaar kom, ‘n duisend, tienduisend dooies, hier staan jy, dit het nie aan jou geraak nie, is dit nie bonatuurlik nie.  Wanneer jy dit in sy fynere besonderhede ontleed – “die pes wat in die donker wandel, die siekte wat op die middag verwoes”.  En jy lees beskrywings van tonele toe die atoombom op Hirosjima geval het, het presies daardie soort van ding gebeur. 

 

Wetenskaplikes sê vir ons vandag dat daardie atoombom in vergelyking met dit wat hulle vandag het, kinderspeletjies is.  Nou as hy daardie verwoesting in daardie tyd kon aanrig, en uit ons blaadjie “Die Groot Verdrukking” gee ons vir u beskrywings daarvan.  Hierin haal ons vir u “woordeliks” aan uit verslae van daardie tyd.  Hoedat die mense se oë in hulle oogholtes versmelt het en hulle tong verteer het in hulle mond, terwyl hulle nog op hulle voete gestaan het.  So skielik en intens was die hitte en dit is die tyd waarin ons lewe.  Elke persoon wat sober en nugter is weet daardie moontlikheid bestaan vandag.

Terloops hierdie Skrifgedeelte het my laat besluit om hierdie boodskap op skrif te stel want nie almal luister met diepe nadenke of koop die tyd uit om na die kasset te luister nie, bepeins gerus hierdie gedeelte, dit is ook ‘n Skrif wat in vervulling sal gaan. 

Ons weet ook van hierdie verse wat van “vuur” oordeel spreek in die NT.

2 Petrus 3:3-7;

3          Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel 

4          en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.

5          Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en ‘n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God,

6          Waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het.

7          Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as ‘n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense.

 

2 Petrus 3:4-7, spreek van ‘n vuur oordeel.

Lees en bepeins hiermee saam Jesaja 13:6-11.

Bepeins die volgende Skrif, lees ook Jesaja 24; - Die voleinding, Die wêreldgerig.

 

Jesaja 13:6-11;

6          Huil julle, want die dag van die HERE is naby; hy kom as ‘n verwoesting van die Almagtige.

7          Daarom word al die hande slap, en elke mensehart versmelt,

8          en hulle is verskrik, kry krampe en weë; hulle krimp inmekaar soos een wat baar; die een kyk die ander verbaas aan; hulle gesigte is vlammende gesigte.

9          Kyk die dag van die HERE kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde ‘n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg.

10         Want die sterre van die hemel en sy Oríons sal hulle lig nie laat skyn nie; die son is duister by sy opgang, en die maan laat sy lig nie skyn nie.

11         En Ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek, en die goddelose hulle ongeregtigheid; en Ek sal die trots van die vermeteles laat ophou en die hoogmoed van die tiranne verneder.

 

Ons gaan dan verder met die boodskap:

En as jy dan God se woord het wat vir jou sê dat wanneer sulke dinge gebeur en jy het jou vertroue en jou skuilplek gevind in die Allerhoogste en jy vernag in die skadu van die Almagtige en jy sê vir die Here:

“My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou”, dan geld daardie belofte vir jou vir hierdie tyd.

“Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien”, maar dit sal nie met jou gebeur nie.

Kom ons kyk na wat die Profete sê:

“Hoe die vergelding van die goddelose sal wees”.

 

Kyk net eers na Matt. 24 waar die Here Jesus van die tekens van sy wederkoms aan sy dissipels beskryf; in antwoord op hulle vraag:

“Wat sal die tekens wees van u wederkoms?”. 

En Hy het gepraat van oorloë, hongersnode, peste, aardbewings ens, ens.

En Hy sê in Matthéüs 24:22;

En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

Met ander woorde, die Here Jesus beskryf so ‘n toestand dat as daar nie ‘n end aangemaak word nie, sal geen vlees gered word nie, m.a.w. nie mens of dier sal kan bestaan nie, geen vlees.

 

Nou beskryf verskillende plekke in die Bybel vir ons van sulke toestande.  En ons wat in hierdie moderne wêreld leef, wetenskaplikes sê vir ons dat die wêreld het vandag die kapasiteit om homself 3½ keer totaal te verwoes.

 

Daarom word daar so ‘n swaard oor die mense se hoofde gehou en veral “die kat en muis speletjie” tussen Rusland en Amerika oor jou kernwapen beperking.  En as jy mooi in die besonderhede gaan, dan is dit maar altyd net die Weste wat moet beperk.  Dit is net teen die Weste wat betogings, selfs in Wes Europa gehou word.  Dis die Weste wat nie soveel kernwapens en soveel dit en soveel dat op Europese bodem moet plaas nie, maar nooit ‘n betoging teen Rusland wat hulle op Europese bodem het nie.  Sodat jy kan sien hoe die manipulasie, die samestelling en sameswering vir die vernietiging van die Weste is.  

 

As ek dan nie God se woord gehad het nie, en ek is ‘n denkende persoon, sou daar geen hoop gewees het nie.  Maar dit is juis ‘n versterking en ‘n bemoediging in ‘n tyd soos hierdie dat ek al hierdie feite “wat feite is” in die oë kan staar en die beloftes van God kan sien.  

 

Kom ons kyk net na ‘n paar plekke en daar is op so baie plekke, wat werklik gaan gebeur in daardie dag.  En volgens die profete, lewe ons op “die drumpel van daardie gebeurlikhede”.  Ek wil u vra in die naam van die Here Jesus Christus dat u ernstig daaroor moet bid dat God u gedagte kan verander, dat u begin te lewe in die lig van hierdie dinge en dat u uself versterk en voorberei daarvoor.  

 

“Vir die mense wat in die nag slaap en wat in die nag dronk is en vir hulle kom ‘n skielike verderf, en hulle sal nie eers weet wat met hulle gebeur het nie”. 

 

Dink weer aan die vers in Jesaja 13:8 – “Die een kyk die ander verbaas aan”.

Matt. 24:39 – “En dit nie verstaan het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees” (Hierdie woorde sê vir my hulle was skielik oorval). 

 

Maar, Paulus sê: “Ons is nie van die nag nie ons is van die dag, sodat daardie dag ons nie skielik sal oorval nie”.

Nou hoe kan ek dan as te ware ‘n kind van die dag word?

Hoe kan ek nugterheid kry? Gaan ek dit uit my koerante kry?  Gaan ek dit uit my televisie kry? Gaan ek dit uit my radio kry?  Gaan ek dit uit my geskiedenisboek kry? Gaan ek dit uit my politieke toesprake kry?

Nee, ek gaan dit alleen kry uit die Ou Bybel Boek.

Maar dan moet ek dit weet.  Dan moet ek dit ken.

Kom ons kyk dan na ‘n paar daarvan uit God se woord!

Jeremia 30:5-7;

5          Want so sê die HERE: Ons het ‘n stem van verskrikking gehoor; daar is vrees en geen vrede nie!

6          Vra tog, en kyk of ‘n manspersoon baar? Waarom sien ek elke man met sy hande op sy heupe soos een wat baar, en is alle aangesigte in bleekheid verander?

7          Wee, want die dag is groot, sonder weerga! En dit is ‘n tyd van benoudheid vir Jakob; maar hy sal daaruit verlos word.

 

Lees gerus ook die hele hoofstuk – Jeremia 30. 

Maar dit is ‘n tyd van verskrikking, ‘n tyd van benoudheid.

Dit is ‘n dag sonder weerga.  Dit is die tyd van die benoudheid van Jakob. 

Nou, waar lees ons van die benoudheid van Jakob? Waarna verwys die Profeet hier? Let net op hoe u, u Bybel moet lees, as u wil hê dat u Bybel vir u betekenis moet hê. 

Die moment wat u lees van die benoudheid van Jakob, dan moet u kan sê, maar waarvan praat die Profeet nou? O, ja, hy praat van Jakob, toe hy op pad terug was, en toe die berig gekom het dat sy broer Esau hom tegemoet gaan met 400 geoefende woestyn vegters.  Jakob het sy klein familie by hom gehad.  Jakob was ongewapend, was ongeoefen vir die oorlog.  En daardie dan, toe Jakob weggevlug het van sy huis af, het hy juis weggevlug omdat Esau gesê het, “as ek vir Jakob kry, dan maak ek hom dood!”. 

En hier staar Jakob daardie ontmoeting in die gesig.

Ons ken die verhaal hoedat Jakob met God geworstel het tot dagbreek toe.  Jakob was benoud!  As die HERE nie vir Jakob gehelp het nie, was dit verby met Jakob, maar ons weet God het vir Jakob uitgehelp. 

 

Nou praat die Profeet Jeremia soveel eeue daarna, en hy verwys daarna, hy gebruik dit om sy saak te stel en hy sê: “dit sal ‘n tyd van benoudheid wees vir Jakob maar hy sal daaruit verlos word”. 

Nou wie is die Jakob?

Jakob is die nakomelinge van Jakob, die letterlike nakomelinge van Jakob. 

Soos ons ook glo en soos ons ook kan bewys, daar is geskrifte wat ons het tot u beskikking, vir elke redelike mens is dit redelik oortuigend dat ons daardie hedendaagse nakomelinge van Jakob is, en wanneer ons net kyk na die wêreld teen wie die magte (van die hel), van die bose, teen wie is hulle in aantog?

As ons maar net Suider-Afrika neem; as die walle moet breek, vir wie gaan hulle uitwis, of verslaaf? - jou blanke; die draer en die kern van die Christendom!

Wanneer die magte van die Ooste en al daardie nasies, die magte van die Noorde, Gog en Magog, losgelaat word en die Weste oorstroom, gaan hulle met jou maak soos hulle gemaak het waar hulle reeds is, agter die Ystergordyn.

Jou kerke verander in stalle en in skure, en hartseer om dit te sê, selfs in kroeë en in bordele.  Dit wat hulle daar gedoen het sal hulle hier doen.  So wie is bedreig - jou blanke Christen; Jakob - die nakomelinge van Jakob, en dit is wat vir ons nou in die gesig staar!

 

Maar nou, versterk, bemoedig mekaar in ‘n tyd soos hierdie! Nou kan ek vir u in hierdie situasie sê: U kan dit nie ontduik nie.  Dit sal nie help om u kop in die sand te steek nie.  Kyk dit in die oë, maar kyk ook na God se belofte van verlossing.  Versterk u hart dan en maak u sterk om ook u mede volksgenoot daarmee te versterk.  Kom dan, dat ek ‘n beroep op u doen, dat ek ‘n oproep tot u maak, dat u, u eie lewe in orde kry, God se woord leer ken, en die boodskap uitdra tot u volk.  Dit is u hoogste roeping in ‘n tyd soos hierdie. 

 

Maar ons kyk verder: 

Jeremia 30:23-24;

23         Kyk, ‘n storm van die HERE, grimmigheid het uitgegaan, ‘n dwarrelstorm! Op die hoof van die goddelose mense breek dit los.

24         Die toorngloed van die HERE sal nie afgewend word nie, totdat Hy uitgevoer en tot stand gebring het die raadslae van sy hart; aan die einde van die dae sal julle dit verstaan.

 

(Onthou u wat u in Psalm 91 gelees het: “net met jou oë sal jy die vergelding van die goddelose aanskou, maar dit sal nie naby jou kom nie”).

Vers 23, - “Op die hoof van die goddelose mense breek dit los”.

Vers 24, – “Aan die einde van die dae sal julle dit verstaan”.

Daar is seker nie ‘n kansel of ‘n preekstoel vanwaar hierdie woorde nie al uitgegaan het nie. 

Ons lewe aan die einde van die dae. 

Let op: “aan die einde van die dae sal julle dit verstaan”. 

 

Weet u tot op die jaar 1945, tot op die neerwerping van die eerste atoombom op Hirosjima, was dit onmoontlik dat ‘n hele mensdom ooit uitgeroei kon word.  Beide na die eerste wêreldoorlog en na die tweede wêreldoorlog was die wêreld bevolking groter aan die einde van daardie oorloë as wat hulle in die begin was, as gevolg van natuurlike aanwas. 

Die mens kon homself nooit uitroei nie, maar vandat die waterstofbom en later die atoombom gekom het, en nou ook al die ander dinge kan die mens homself uitroei.

Nou kan ons dit verstaan. 

Niemand kon dit verstaan nie.

Niemand kon byvoorbeeld Matt. 24:22 voor 1945 verstaan nie.

Matthéüs 24:22;

En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. 

 

Maar ons kan dit vandag verstaan. 

Jeremia 25:30-33;

30         Jy moet dan al hierdie woorde vir hulle profeteer en aan hulle sê: Die HERE sal brul uit die hoogte en sy stem verhef uit sy heilige woning! Geweldig sal Hy brul oor sy woonplek; soos druiwetrappers sal Hy ‘n vreugdegeroep aanhef teen al die inwoners van die aarde.

31         Oorlogsrumoer het gekom tot by die einde van die aarde, want die HERE het ‘n twis met die nasies, Hy hou gerig oor alle vlees. Die goddelose – aan die swaard het Hy hulle oorgegee, spreek die HERE.

32         So sê die HERE van die leërskare: Kyk, onheil gaan uit van volk tot volk, en ‘n groot storm word opgewek uit die agterhoeke van die aarde.

33         En die wat deur die HERE verslaan is, sal dié dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde; hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie, hulle sal mis op die aarde wees.

 

Let op vers 30, - “Teen al die inwoners van die aarde”.

Hy hou gerig oor alle vlees, die goddelose, die gesneuweldes sal lê van die een einde van die aarde tot die ander einde.  Dit is mos die woord van God.  Dit is mos duidelik genoeg vir die jongste kind om te verstaan.  Hoekom moet daar nou ‘n geleerde betekenis aangegee word?

Daar staan dit!

As die woorde dan nie betekenis het nie, wat het dan betekenis?

Dit is omdat die HERE ‘n twis het met die nasies, met die goddeloosheid.  En so sal hulle lê, maar die wat op die HERE vertrou, die wat die saak met God reg het, het ‘n waarborg.  Daar is so baie plekke, waar daar ‘n waarborg is.  Is dit dan nie bemoediging, ‘n versterking vir hierdie tyd nie?

Gaan u nou God se woord van u afskud en sê: Ag nee, dit is die OT daardie, dit is nou sommer ‘n klomp woorde van Jeremia vir daardie tyd.  Onthou hy sê uitdruklik: “Aan die einde van die dae sal julle dit verstaan”. 

 

Maar kom ons kyk na Jeremia 23, hierdie is maar net enkele Skrifte, daar is vele meer in die ander profete ook te lees. 

“Aan die einde van die dae sal julle dit verstaan”.  Omdat ons dit vandag kan verstaan, is dit ook vir my ‘n bewys dat ons aan die einde van die dae gekom het.  Voor 1945 kon niemand dit verstaan nie, want ons het nie kon droom dat daar so iets sou wees wat ‘n hele stad kan uitwis.

 

In 1954, (dit word ook in sommige van ons blaadjies beskrywe), met daardie eksperimentele waterstofbom, waar bereken is dat binne ‘n radius van 20 myl kan niks bestaan nie, alles is dood en vir nog baie myle of kilometers verder, afhangende van die rigting waarin die wind waai om jou atomiese uitval verder te dra.  Mense sterf of hulle word so bestraal dat hulle liggame allerhande simptome kry en aan allerhande verskriklike siektes begin dood gaan, soos baie in Hirosjima doodgegaan het.  Daardie vuurbal alleen het ‘n deursnit van 4 myl, en op ‘n afstand van ongeveer 36 myl het dit die helderheid van 500 sonne, dit was in 1954.  Wat het die wêreld nie vandag nie.  Hierdie dinge gaan gebruik word, hierdie dinge gaan aangewend word.

2 Petrus 3:7;  (NT)

Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as ‘n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense.

Let op na: “die goddelose mense”. 

Vers 10; hier word dit ook weer genoem; “die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

2 Petrus 3:7-13;

7          Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as ‘n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense.

8          Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.

9          Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

10         Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

11         Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? -

12         julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt.

13         Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.

 

Daarom, dit wat ons nou (1982) as swaar beskou, u hierin Suidwes Afrika wat baie onseker voel en ek wil vir diegene sê in die Republiek wat ook na hierdie bande sal luister, moenie julle so veilig voel nie.  Moenie sê: “Ag, ons is so jammer vir die mense in Suidwes nie, kry maar jammer vir julle self.  Kry maar jammer vir julle self, Westerse wêreld.

Die mikpunt is nie uiteindelik die Republiek van SA nie.

Die mikpunt is wêreld oorheersing. 

Die mikpunt is uitwissing van die Christelike geloof. 

Die mikpunt is Satan teen Christus en dit is die tyd waarin ons leef. 

 

So moenie dink dit is maar nou net SWA nie.  Moet ook nie dink dat u, u saak gaan oplos deur land uit te vlug nie.  Nee, u moet vlug na die Here Jesus toe.  Ons moet vlug na God se ou Bybel boek toe en ons moet leer om God se woord en om God se boodskap te verstaan.  Dan moet ons onsself versterk in ‘n tyd soos hierdie. 

Dan kan ek ook sê: “Al gaan ek in ‘n dal van doodskaduwee ek sal geen onheil vrees nie, want die Here is met my”. 

Onthou ek sê nie vir u dat die HERE belowe het om elkeen van ons deur die vuur te laat loop nie.

Psalm 91: - ‘n Duisend hier val en tien duisend daar val, dat noodwendig elkeen van ons aan die lewe sal bly nie.  God alleen bepaal dit.  Ek kan nie vir u tot in die fynste besonderhede sy raadsbesluite vir u, as individu ontrafel nie, dit was ook nog nooit God se bedoeling nie.

As ek so terugkyk in die dae waarin hierdie mense gelewe het, hierdie mense aan wie Thessalonicense geskryf is, Hebreërs, Galásiërs, Efésiërs en so aan; daardie mense het gesterf vir hulle geloof.  Dit was ook in die Godsplan dat hulle deur getrou te wees tot die dood, die kroon van die lewe sal ontvang. 

Dit lyk vir my volgens God se woord asof elke tydperk en tydvak binne die algemene en breë raamwerk sy eie aard en karakter het.  Dat daar sekere tye is en sekere mense bestem is om te sterwe vir hulle geloof.  Hierdie mense was daartoe bestem, hulle het gesterwe.  Maar dit is na hulle wat die belofte gegaan het.  Daarom het Paulus daardie brief aan die Thessalonicense geskryf om hulle te bemoedig.

 

Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde: “Sodat julle nie sal treur oor die ontslapenes soos die wat geen hoop het nie, want wanneer die Here kom, sal die Here hulle met hom saambring”. 

 

Maar nou wys die HERE se woord vir ons dat daar weer ‘n ander tyd is.  Ek glo dit is die tyd wat ons nou begin betree.  Waar ons nie so grootliks geroep word om vir Christus te sterf nie, as om vir Christus te lewe.  As u dit mooi ondersoek sal u sien dat onder sekere omstandighede is dit makliker om te sterwe vir Jesus as wat dit is om vir Hom te lewe.  Dit is makliker om mense in ‘n tyd van wesenlike sigbare gevaar te motiveer as in ‘n tyd wanneer alles nog so vreedsaam lyk. 

 

Waarom moet ek myself nou ekstra inspan, ek sien nie eintlik werklike bedreiging nie.  Maar om dan mense te kry om vir die Here te lewe, en in baie opsigte roep dit vir ‘n groter geloof, as om vir die Here jou lewe neer te lê. 

Ek wil dan ‘n beroep op u doen en ek wil u bemoedig met hierdie woorde:

“Dat u in hierdie tyd bereid sal wees om vir Christus te lewe!”

‘n Lewe van verguising. - (HAT Woordeboek: verguising, veragtelik voorstel, beskimp, deur die modder sleur.)

‘n Lewe van uitwerping.  Maar lewe ter wille van die waarheid!

Ek wys vir u net ‘n paar tekste hierop. 

Wanneer u byvoorbeeld kyk na ‘n Skrif soos 2 Tim. 2:11, en onthou hierdie brief is aan Timótheüs geskryf, ook in ‘n tyd van martelaarskap, ook in ‘n tyd waarin hulle vir Jesus intens gely het.

2 Timótheüs 2:11-12;

11         Dit is ‘n betroubare woord; want as ons met Hom gesterf het, sal ons ook met Hom lewe.

12         As ons verdra, sal ons met Hom regeer. As ons Hom verloën, sal Hy ons ook verloën.

Die King James sê: “If we suffer with Him, we shall also reign with Him”. 

Die wat saam met Hom verdra, sal saam met Hom regeer. 

Ek weet die lering van die Christelike geloof is: dat basies is dit genade en nie verdienste nie, dit is waar.  Ek kan nie my saligheid verdien nie, Jesus het vir my daarvoor gesterf en sy bloed gestort.

Maar wanneer ek na God se woord kyk dan sien ek dat die HERE belowe ryke belonings vir die wat vir Hom verduur.  God is niemand se skuldenaar nie.  Daarom kan ek u versterk, bemoedig in ‘n tyd soos hierdie as u vir die HERE ly of dit die spot of die smaad en die hoon van u mede broers en susters self mag wees, u familie, u kerk of wat ook al, maar u lei dit terwille van die waarheid, dit gaan by God nie onopgeteken verby nie.

Die Here se beloning is dat u saam met Hom sal regeer!

2 Timótheüs 2:3;

Ly dan verdrukking soos ‘n goeie krygsman van Jesus Christus. 

 

Ag, mag ek hierdie vreugde en hierdie blydskap met u deel en mag ek hierdie insig aan u oordra dat u kan kyk, hoe u, u Bybel moet lees. 

As Hy dan sê, as ons verdra sal ons met Hom regeer.  U het miskien vir jare in u lewe as getroue Christen hierdie teks gelees.  Nou ja, as ek verdra sal ek met Hom regeer; sal ek met Hom regeer.  Nou wel dit staan nou so, dit is dit.

 

Maar vir die wat die betekenis het, en wat weet wat Paulus bedoel het, toe hy dit geskrywe het, en hierdie mense (Timótheüs) aan wie hy geskrywe het, het die volle lering van die raadsplan van God geken en dis was aan hom meegedeel.

Dus:

Die moment toe hy vir Timótheüs dit sê: “As jy saam met Hom verduur sal jy saam met Christus regeer”, toe staan daar voor Timótheüs die hele struktuur van die Godsregering.

En die Godsregering is:

Dat die Here Jesus Christus sal terugkom.

Hy sal sy uitverkorenes versamel, die engele stuur.

Hy sal Israel bymekaar maak.

Hy sal hulle red.

Hy sal hulle vul met die Heilige Gees.

Hy sal hulle weer konstitueer as sy volk soos Hy hulle uitgeroep het uit Egipteland. 

Hy sal op die troon van sy vader Dawid kom sit. 

Dit is die lering van die Skrif: Hy sal oor Israel regeer en so ook oor die hele wêreld.

Lukas 1:31-33;

31         En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

32         Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,

33         en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.

 

Die wolf en die lam sal saam wei.  Hierdie is maar die uitbeeldinge van ‘n klimaat van vrede.  Die leeu sal strooi eet soos die os, die kind sal speel op die gat van die adder.  Dit is om vir jou die beeld te gee, dat die steek en die venyn van die sonde uit die natuur uitgehaal is.  Wanneer Jesus die Christus kom, om op die troon van sy vader Dawid te kom sit en as Koning te regeer op die aarde, Koning te wees oor die huis van Jakob. 

Die wat die volle lering van God het; die moment wat hierdie bogenoemde woorde van ‘n toestand van vrede, en die nuwe regering wat kom sien of hoor uit God se dierbare woord, want dit is die waarheid; is dit nie ‘n versterking nie? Is dit nie ‘n aansporing om dan te verduur nie.  Om uit te staan, ja, waarlik uit te staan terwille van die Naam en die saak van God nie? Is dit dan nie ‘n aansporing in ‘n tyd van vandag waar God se woord sommer afgemaak word nie?

Ag nee, God het geen plan nou meer met sy volk nie, nêrens staan dit in God se woord dat Hy sy patroon of raadsplan vir die redding en uiteindelike perfekte administrasie van hierdie aarde onder Koning Jesus soos dit belowe is in die Psalms en die Profete en in die Wet, (eerste 5 boeke van die Bybel), en almal dat dit vir ons daar uiteengesit is; dat die HERE dit nou sommer eensklaps omvergegooi het, en nou sy volk heeltemal op sy geskuif het.  Dan het jy geen bemoediging en versterking in ‘n tyd soos hierdie nie, want dan verstaan jy nie die woord van God nie.  Dit is hierdie dinge wat ons moet insien en dit is dan dit wat ons versterking is!

Openbaring 20:1-6;

(Die Satan duisend jaar gebind. Die gelowiges heers saam met Christus).

1          EN ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.

2          En hy het die draak gegryp - die ou slang wat die duiwel en die Satan is – en hy het hom gebind duisend jaar lank,

3          en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.

4          En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.

5          En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.

6          Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

 

Openbaring 20:5; - “En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie.  Dit is die eerste opstanding”.

Aan hulle is die oordeel gegee.  Met ander woorde, die wat op daardie trone gaan sit het, sal regeringskap ontvang; “Aan hulle is die oordeel gegee”. 

Met ander woorde, hulle kan regspleging uitoefen en oor die woord van God, en in daardie tyd is dit die lot wat die meeste Christene in daardie tyd getref het.

Openbaring 20:4; - “En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank”.

Bepeins weer vers 4, met ander woorde dit is ‘n sekere kwalifikasie wat diegene moet hê wat saam met Jesus as konings sal regeer vir die duisend jaar lank. Maar die dode wat nie aan daardie kwalifikasie voldoen nie; het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie, dit is die eerste opstanding.

Let op: – dit is die eerste opstanding – met ander woorde die wat onthoof is terwille van die getuienis van Jesus, wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie. Hulle het vir daardie duisend jaar saam met Jesus Christus geregeer en dit is ook hulle wat aan daardie eerste opstanding deelgeneem het, maar die ander dode het vir daardie duisend jaar nie herlewe nie.

Nou sê hy in die 6de vers “salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding”.  Nou is dit nie ‘n aansporing nie? Om deel te kan hê aan daardie eerste opstanding.  Hierdie mense het presies geweet wat hulle moes doen om daarvoor te kwalifiseer, en so weet u nou presies wat u moet doen om daarvoor te kwalifiseer.  Die HERE roep nie almal van ons om onthoof te word terwille van sy Naam nie.  Maar jou lewe moet so wees, as dit van jou vereis word, dat jy bereid sal wees om dit te doen.

Ek wil net vir u beklemtoon – die Christelike geloof is nie ‘n goedkoop geloof nie, dit is ‘n duur geloof.  Maar ons het op die stadium gekom waar ons dink die enigste een wat ‘n duur prys betaal het is Jesus aan die kruis en ons staan, dikwels aan die voet van die kruis met trane oor ons wange, oor dit wat Hy gelei het, maar wat is u en ek bereid om vir Hom te ly; as ek bereid is om vir Hom te ly. 

Hier is die beloning:

Maar nou vra God nie vir elkeen van ons om onthoof te word terwille van sy Naam nie.  Party van ons vra Hy om te leef terwille van sy Naam, maar onder omstandighede van verguising, leiding, uitsluiting, slegmaak, verkleinering en van misverstand.  So was daar baie gevra om dit te doen deur die eeue.  Vir hulle is dit dieselfde beloning.  Vir Timótheüs sê Paulus: “Hy wat saam met My verduur sal saam met My heers – regeer”. 

 

Openbaring 20:6; - “Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank”.

Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom regeer duisend jaar lank.

In ons ander boodskappe praat ons met u meer oor daardie duisend jaar lank en wat gebeur in daardie duisend jaar, en wat die HERE gaan verrig en die wat saam met Hom regeer.

Mag ek genade uit God se hand gevind het om u deur hierdie boodskap te versterk en u te bemoedig vir “ ‘n Tyd soos hierdie”. 

Amen

 

 

Byvoegsel:

 

Net ‘n klein gedeelte oor die eerste opstanding en die koninkryk tydperk asook die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie.

Die eerste opstanding en die koninkryk tydperk.

Openbaring 20:4, in ons vorige studies het ons gesien dat met die wederkoms van Christus word die oorwinnaars vanuit die lewendes “opgeraap” (let wel nie weggeraap nie – verdwyn nie, maar onthou hoe Jesus reg voor sy dissipels opgevaar het, sigbaar opgegaan het.)

Vanuit die lewendes opgeraap en die oorwinnaars vanuit die dode opgewek om Hom in die lug te ontmoet.  Hulle vier dan die bruilofsmaal saam met Hom voordat Hy begin met sy duisendjarige regering oor Israel, vanaf die troon van Dawid volgens Lukas 1:31-33.

Ons het verduidelik dat die bruilofsmaal die inhuldiging van sy regering is, naamlik die aanwysing van die “ministersposte” in sy kabinet en die aanstelling van goewerneurs, magistrate, burgemeesters ensovoorts.

Lees asseblief self:

Matt. 19:27-30;  Lukas 19:17;  Lukas 22:29-30;  1 Kor. 15:24-25;  Lukas 20:34-36; Filip. 3:10-14;  Heb. 11:35;  Open. 3:21;  2 Tim. 2:12.

 

Het u vergeet hoe vol die Profete in die OT is van die nuwe regering wat aan die kom is?

Net so ‘n paar, Miga 5. Opskrif: Voorsegging van die geboorte van die Messías en sy vredeliewende regering.

Lees gerus self Miga hoofstuk 5 oor hierdie Goddelike regering.

 

Jesaja 11: Opskrif: Grootheid en Heerlikheid van die regering van die Messías.

Moenie vergeet van die wederoprigting van alle dinge nie.

 

Handelinge 3:21;

Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete.

 

Hoe baie hoor en het ons al gehoor van die “nuwe”. 

Die nuwe wêreld orde (chaos);  Die nuwe Suid-Afrika?

Maar die Here sê in:

Jesaja 65:17;

Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ‘n nuwe aarde - - - -”.

Openbaring 21:1;

Die nuwe hemel en die nuwe aarde.

EN ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie.

 

Wie sal saam met Christus regeer die duisend jaar lank?

Openbaring 20:4;

En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.

 

Hierdie vers sê vir ons baie duidelik wie hierdie mense is wat saam met Christus sal regeer in sy koninkryk gedurende die Duisendjarige Vrederyk.  In ons uitleg van Openbaring 3:21 het ons verduidelik wie diegene sal wees wat vir hierdie posisie kwalifiseer.

 

Die dier, sy beeld en sy merk is niks anders as die sigbare en tasbare uitdrukkings en werktuie van Satan hier op aarde deur middel van die Babiloniese sisteem en al sy agente soos ons hulle sien in: die swier, glans, grootsheid en die trots van hierdie wêreld (stelsel) in opstand teen God.

 

Lees 1 Johannes 2:15-17;

15         Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.

16         Want alles wat in die wêreld is - die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe - is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

17         En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.

 

Ons voorhoof beeld uit wat in ons binneste aangaan.  As ons ‘n lewe lei van inhaligheid, selfsugtigheid en hoogmoed, sal dit op ons aangesig gelees kan word, so seker as wat die nag die dag volg. 

Die hand beeld ons dade uit.  Die boom sal aan sy vrugte geken word.  Ons lewens sal dus aantoon of ons volgelinge van die lam of van die bees was.  Ons sal dienooreenkomstig “gemerk” word en dienooreenkomstig uitgeken word in die laaste dag, deur Hom voor wie die diepste geheime van ons hart soos op ‘n boek is.

Wie se merk dra u?

Dit is baie belangrik om op te merk dat diegene wat met Christus regeer, dit doen gedurende die duisend jaar wat ‘n aanvang neem met sy wederkoms na hierdie aarde.  Hulle regeer saam met Hom op sy troon; hulle is dus ook hier op aarde en sal nie eers as konings begin regeer aan die einde van die duisend jaar nie.

 

Vergelyk ook die volgende Skrifte sorgvuldig en biddende: Matthéüs 19:28;  Exodus 19:5-6;  1 Petrus 2:9-10;  Daniël 7:9-10, 14, 18, 21-22, 27.

Let weer op na die wederoprigting:

KJV Matthew 19:28;

And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Is’ra-el.

 

Bepeins ook Psalm 37:29;  (baie Skrifte van op “die aarde”).

29         Die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon.

 

Bepeins:

‘n Troon spreek van Regeringskap

Het u opgemerk in die woord van die HERE dat Jesus sit op die oomblik op die troon van sy Vader.

Openbaring 3:21-22;

21         Aan hom wat oorwin sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.

22         Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

 

1 Kronieke 29:23;

So het Salomo dan op die troon van die HERE gaan sit as koning in die plek van sy vader Dawid, en hy was voorspoedig; en die hele Israel was hom gehoorsaam.

 

1 Kronieke 28:5;

En uit al my seuns – want die HERE het my baie seuns gegee – het Hy my seun Salomo verkies om te sit op die troon van die koningskap van die HERE oor Israel.

 

1 Kronieke 28 en 29, spreek van die troon van die HERE; hierdie is ‘n aardse troon.

 

Lees ook Miga 4: belofte van heil en seën in die Messiaanse tyd.

“En aan die einde van die dae” - hierdie is op die aarde.

 

Laat u koninkryk kom en laat u wil geskied.

 

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533