new-top-banner-english

Die vrug vd Heilige Gees


E-Boek: Die vrug van die Heilige Gees

Inleiding. 

[Kasset nr. L001]

 

Die reeks oor die Vrug van die Heilige Gees in opvolging van die Gawes van die Heilige Gees.

Matthéüs 7:15-20;

15        Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.

16        Aan hulle vrugte sal julle hulle ken.  ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!

17        So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte.

18        ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.

19        Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.

20        So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken. 

 

Ons moet mooi na elke woord kyk wat in God se Woord staan.  As ‘n boom nie vrugte dra nie word dit uitgekap en in die vuur gegooi.  Dit is waar, want dit staan so geskrywe. 

Ons moet meer tot die besef kom dat ons werklik moet bewe voor God se Woord.  Nie met ‘n sieklike vreesagtigheid nie, maar ek voel met die eerbied en respekte wat Hom toekom, want Hy het in sy Woord tog geskrywe, as ons soos die goeie slaaf werklik die Here Jesus dien, dan sal Hy vir ons alles laat toekom wat ons nodig het.  Soos die man wat alles verkoop het om daardie een pêrel te kry.  In daardie een pêrel is die waarde oor en oor vermenigvuldig van al die pêrels wat Hy verkoop het. 

So as jy soek na geluk in Jesus, sal jy daardie geluk kry, en as jy soek na gesondheid, die ewige lewe, in Jesus sal jy dit kry.  Maar dan moet jy die voorwaarde nakom om alles te verkoop wat jy het.  Jy moet daardie pêrel koop, jy moet vir Jesus koop, jy moet Hom neem in jou lewe en Hy sal jou alles weer teruggee.  As jy agterlosig of halfhartig is wat Jesus aanbetref, dan gaan jy alles verloor en dit is ‘n feit en dit is die waarheid.  “So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken”. 

Ek gee dan vir u die inleidende studie oor die Vrug van die Heilige Gees.  Ons het in die vorige studies beklemtoon dat die Here sê nie; julle sal hulle ken aan hulle gawes nie maar jy sal hulle ken aan hulle vrugte.  ‘n Goeie vergelyking en illustrasie vir ons is, as jy ‘n kersboom neem met allerhande wonderlike geskenke wat daaraan gehang is, ringe, horlosies, vulpenne, enige pragtige ding aan daardie kersboom, en langs hom sit jy ‘n vrugteboom, appelboom of perskeboom, en jy kyk na die twee.  Dan weet jy dat daardie kersboom, hoe pragtig dit ook versier is, dit is geskenke en die mense sal bly wees daaroor, maar dit is aan die kersboom gesit.  Dit het nie uit die boom gekom nie. 

Jy sal nie die kersboom ken aan die geskenke wat daaraan hang nie.  Wat meer is, daardie kersboom, as Kersfees verby is, as die geskenke van hom afgehaal is en die blare verdor is, dan word dit weggegooi.  Kom jy by die vrugteboom, en jy sien die vrugte, dan weet jy dit is ‘n appelboom, dit is ‘n perskeboom.  Dit is in ‘n mate ‘n illustrasie van die verskil tussen die twee.  Aan die een hang geskenke.  Onthou die gawes van die Heilige Gees is geskenke van God.

Die geskenke maak nog nie die boom nie, daarom was die Heilige Gees so versigtig om deur die Apostel Paulus vir ons 1 Korinthiërs 12, 1 Kor.13, en 1 Kor.14, te gee, en vir ons 1 Kor. 13, in die middel te gee.  Waar 1 Kor.12, en 1 Kor.14, handel oor die gawes, kom 1 Kor.13, (liefde) en vou sy arms rondom beide.

1 Korinthiërs 13:1-3;

1          Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek ‘n klinkende metaal of ‘n luidende simbaal geword.

2          En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.

3          En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie.

 

Dit is ‘n ernstige stelling daardie dit wys vir jou al het jy ook die gawes, en ons het dit al beklemtoon, dit is moontlik, alhoewel dit amper vir ‘n mens onverstaanbaar is, maar dit is moontlik om die gawes te hê en nie die liefde te hê nie.  Mense wat die Pinkster pad al lankal gekom het, as hulle baie van die gawes het, was daar al in die Heilige Gees “bewegings” groot verwoesting aangerig, omdat die liefde nie daar was nie.

 

So kan ‘n magtige prediker, wat ‘n matige boodskap bring, stukkend sny en uitmekaar skeur met ‘n Skrif, dit is waar, maar dit kan so gebring word sonder die liefde, dat dit daardie persoon agterna verwoes het, maar dit het hom nie gebou nie.  Cambell Morgan, ‘n groot prediker van ‘n eeu gelede, het dit so opgesom:

Die liefde bevat al nege “Vrugte” van die Heilige Gees

 

Love

Love contains all:

Joy is love's conciousness,

Peace is love's confidence,

Longsuffering is love's habit,

Kindness is love's activity,

Goodness is love's quality,

Faithfulness is love's quantity,

Meekness is love's tone,

Temperance is love's victory. 

Afrikaanse weergawe:

 

Text Box: Innerlike vrugLiefde

Die liefde bevat dit alles

Blydskap

is die liefde se gewete

Vrede

is die liefde se vertroue

 

Text Box: uitleef na medemensLankmoedigheid

is die liefde se gewoonte

Vriendelikheid

is die liefde se aktiwiteit

Goedheid

is die liefde se kwaliteit

 

Text Box: uitleef teenoor GodGetrouheid

is die liefde se kwantiteit

Sagmoedigheid

is die liefde se toon / klank

Selfbeheersing

is die liefde se oorwinning

 

Lees: 1 Korinthiërs 13:4-6.

Die liefde is lankmoedig en vriendelik;

Die liefde is nie jaloers nie;

Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,

Handel nie onwelvoeglik nie,

Soek nie sy eie belang nie,

Word nie verbitterd nie,

Reken die kwaad nie toe nie,

Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.

 

Die Here Jesus het gesê: “Aan die vrugte sal jy die boom ken”.  Laat die Here ons die genade gee om opgewek te bly oor die gawes, moenie dit vergeet nie, ons gaan dit nastrewe. 

Lees weer: 1 Korinthiërs 14:1; (ingeval ons dalk ‘n fout maak)

1          Jaag die liefde na, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. 

 

‘n Mens is ‘n snaakse ding.  Jy hardloop met hierdie ding weg, en dan weer met daardie ding.  Die kind van God moet nooit so wees nie.  Ons moet gebalanseerd wees.  U moet nie nou, nadat ons met hierdie reeks begin ingaan het op die vrugte, (mag die Here ons genadig wees om die wonderlikhede van die vrugte te sien,) sê: “vergeet van die gawes, solank ek net die vrugte het.  Dit is so wonderlik, want aan die vrugte sal hulle my ken.  Aan die vrugte sal hulle die Here Jesus in my sien, dit is die bedoeling.  Waarom sal ek my nog moeg maak aan tale, profesieë, ens”.  Dit is heeltemal verkeerd, altwee is nodig.

 

Ek het baie keer vir die mense gesê soos ek dit sien, die Gawes en die Vrug van die Heilige Gees en die Bedieninge van Christus is as jy dit nou in verband sou noem, soos ‘n land wat ingeneem moet word: dan is die gawes die soldate, die skoktroepe, hulle moet die land in besit neem.  Jou vrugte is jou koloniste wat die land bewerk nadat dit verower is, hulle bou huise en maak die land pragtig.

 

Jou bedieninge is die administrateurs: Burgemeesters, Goewerneurs wat alles administreer.  So is dit in die geestelike lewe.  Daar is ‘n vesting van die vyand.  Kanaänsland lê daar, maar daar is reuse in besit daarvan.  Daar is vreemde nasies in besit daarvan.  Dit is aan Abraham, Isak en Jakob met ‘n eed belowe.  Dit is God se volk se land, maar die vyand sit daar en daar is reuse, en Israel is bang.  Nou moet die land met geweld afgeneem word van die vyand. 

 

Dit is hier waar jou gawes die krag van die duiwel oorrompel, maar as hy klaar oorrompel is, moet die land bewoon word.  Daardie persoon was duiwelbesete.  Daardie duiwels word uitgedryf met die krag van die Heilige Gees.  Partykeer het die persoon ‘n liederlike ding in sy lewe wat ‘n woord van kennis gaan openbaar, hom gaan skud.  Die heerlikheid van God word aan die hele gemeente geopenbaar, maar as dit nou klaar is, wat maak jy dan met hom?  Nou moet jy die persoon opvoed.  Nou moet jy Jesus in hom gestalte laat kry, die vrugte.  Jy moet daardie persoon lei en leer.  Jy het die bedieninge nodig, die apostel, profeet, herder, leraar, evangelis. 

Daarom moet ons nie soos baie mense maak nie, en sê: dit wil ek hê, die ander is nie belangrik nie.  Die Bybel maak nie so nie, die Here maak nie so nie.  Aan die vrugte sal jy die boom ken. 

Nou vrugte, waar het jy al vrugte gesien sonder ‘n saad?  Hoe sal jy vrugte hê as daar nie eers saad geplant word nie?  In daardie saad moet ook ‘n lewendige saad wees, moet kiemkrag hê, nie ‘n dooie saad nie.  Party saad is dood.  Jy kan dit plant en niks sal opkom nie. 

 

Jy het die lewende saad in jou ontvang, die dag toe jy weergebore is. Dus moet jy eers weergebore word.  Jy moet die Here Jesus in jou lewe inkry.  Dit is die lewende saad.  Dit is die lewe wat in jou gekom het.  Uit daardie lewe kan die vrugte nou ontwikkel word.  Dit is baie belangrik om dit te besef dat die vrugte van die Heilige Gees die resultaat is van die nuwe lewe wat binne-in ons is as gevolg van die wedergeboorte. 

 

Wat is die wedergeboorte?  Dit is niks anders as die inwonende Christus self, wat in my hart kom woon het.  “My seun, my dogter, gee my jou hart.  Ek staan by die deur en ek klop.  As iemand oopmaak sal Ek ingaan en as julle my gebooie bewaar, dan sal die Vader julle liefhê.  Ek en die Vader sal kom en by julle kom woning maak”, en nog so baie ander Skrifte. 

Johannes 15:7;

7          As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. 

 

Baie van hierdie dinge ken u miskien uit die kop uit.  Dit is nog iets wat vir my opnuut aangespreek het, dat ons versigtig moet wees om nie te praat van die Fariseërs en Skrifgeleerdes nie, en sonder dat ons dit besef, nie self Skrifgeleerders word nie.  Ons is in Bybel Studies, uself doen studies, u kan baie Skrifte noem, koördineer, Bybel Studie hou oor die wederkoms, gawes, u ken die tekse, u raak Skrifgeleerd, u het die gees van daardie Skrif? 

Lees weer Johannes 15:7;

7          As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.

Hoe lank ken ons nie miskien al daardie Skrif nie? 

As ek dit nou opsê, sal julle sê, maar ons ken dit!  Dink ‘n bietjie daaroor na!  Dit het ‘n geweldige betekenis.  Dit is die waarheid.  Wie van ons sal nie alles wil hê wat ek vra van die Here nie?

Laat ons dit dan ‘n bietjie ondersoek:

“As julle in My bly en my woorde in julle”. 

Ons moet tyd maak om te mediteer.  Baie keer kan ons op ons knieë staan, of net sit, nie eens ons oë toe maak nie en met die Here praat, en sê: Here kom, maak Uself aan my bekend.  Dit is verbasend wat met jou gebeur, net daardie sit voor die Here.  Jy kan gaan kniel, staan, sit voor die Here met Johannes 15:7, en sê: Here, “As julle in My bly” openbaar dit aan my.  Ons moenie net Skrif ken nie, daardie Skrif moet nou deur die Heilige Gees aan ons geopenbaar word. 

 

Dit is net die Heilige Gees wat dit kan doen.  Ek kan dit nie aan u openbaar nie, niemand kan dit aan mekaar openbaar nie.  Die Here Jesus kan dit alleen doen deur die Heilige Gees.  As jy dit as ‘n openbaring kry, dan begin daardie Skrif lewe.  As dit begin lewe in jou, prys die Here, is dit wonderlik!  Dit is die inwonende Christus in ons en uit Hom kom die vrugte in ons lewe.

Galásiërs 2:20;

            Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my.  En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

“Maar Christus leef in my”. 

Ook ‘n teks wat u seker al uit die kop kan opsê. 

Dink weer na: “maar Christus leef in my” nie as ‘n teorie nie, dit is ‘n feit, maar dit moet substansie kry.  Dit moet kristalliseer in my lewe.  Dan gaan u klaar sien hoe die vrugte daaruit gaan kom.  Dit is soos die saad wat kiemkrag het, met ander woorde, ‘n lewende saad wat jy in die grond sit.  Wat maak jy met ‘n saad? Jy laat die saad in die grond bly.  Dit het sy ontkiemingstyd nodig.  Dit het die nodige vogtigheid, hitte en so aan nodig.  Dit het ‘n natuurlike proses nodig om te ontkiem en sy eerste blaartjie deur die grond te laat oopbars. 

 

So het God se Woord ‘n ontkiemingstyd in ons lewe nodig.  Ek moet dit neem en in my hart sit.  Dan sal ek nou, as ek werk toe gaan, net hierdie versie neem en die hele dag met dié vers loop en dit oor en oor sê, en bedink en na die Here Jesus kyk en begin met Hom praat.  Is dit nie wonderlik nie!  Ek leef, maar nie meer ek nie, maar Christus leef in my.  Begin mediteer, kou daaraan, kyk wat gebeur.  Die Woord gaan groei in u.

Johannes 15:3;

            Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het.

Filippense 1:11;

            vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God.

Dit is die inwonende Christus wat ook daardie vrug van geregtigheid in my lewe volbring.  Maar hierdie inwonende teenwoordigheid van Christus in die gelowige kom na hom deur die Heilige Gees, en dan in hierdie geval, die Gees van Christus. 

Hoe sal hierdie inwonende teenwoordigheid van Christus na my toe kom? 

Die Here Jesus, in sy liggaam, is aan die regterhand van God.  (so glo ons tog almal).  Dieselfde liggaam wat Hy vir ‘n Thomas gesê het: “Kom voel en vat aan my, Ek is nie ‘n gees nie, ‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie”.  Die Here Jesus in sy liggaam is aan die regterhand van God, maar deur sy Heilige Gees woon Hy in my hart en dit is nie as ‘n teorie of ‘n teks nie, maar as ‘n werklikheid, en dit moet ek so glo, en daarin moet ek my begin verbly en ek moet daaroor bepeins.  Ek moet die Here daaroor prys, met Hom daaroor praat, Hom daarvoor dank dat dit ‘n werklikheid is.  Dan word dit ‘n werklikheid, want dit is ‘n werklikheid.  Dan begin die vrugte ook daaruit ontkiem. 

 

Onthou, die doping in die Heilige Gees is ‘n tweede en afsonderlike ondervinding van die wedergeboorte, dit het ons nou al geleer en gesien, en dit is nie om lewe te gee nie, maar om krag te gee.  Sy onderskeidende manifestasie is nie vrugte nie maar gawes, dit is nou die doping in die Heilige Gees.  Dit word oor ons gehang, dit is die mantel wat vir jou aangetrek word vir krag en om sekere werk vir God te doen.  Dit klaar baie probleme op, waarom vrugte en nie gawes nie, en andersom, waarom daar vrugte is en waarom daar gawes is.  Die doping in die Heilige Gees is iets wat van bo af kom, en wat vir jou gegee word vir krag. 

 

Die vrugte kom van binnekant af, hier van binne in jou hart, want dit kom van binne die Here Jesus.  Hoe baie keer het ons gesien, in ons Studies van die Gawes, die Heilige Gees het op hulle gekom.  Die Heilige Gees het op Gideon gekom en hy het die ramshoring geblaas en hulle het die Midianiete verslaan.  Die Heilige Gees het oor Simson vaardig geword.

 

Maar die vrugte kom van binnekant af, in jou hart.  Vrugte is nie gawes nie.  Net soos die saad bewerk moet word, “must be cultivated”, so ook moet ons nie dink ons kan na ‘n opwekkingsdiens gaan om sagmoedigheid, selfbeheersing ensovoorts te bekom nie.  Jy kan vir jou laat hande oplê canadianviagras.com.  Daar is krag in en die Here sal jou seën, maar die vrugte moet jy kultiveer.  Jy sal vir hom moet sorg soos jy vir ‘n plant sorg.  Vrugte soos die wingerd of boom, moet gesnoei word.  Party takke moet uitgesny word.  Dit is ‘n seer proses.  Vrugte is nie iets wat op ‘n maklike manier kom nie.  Dit is iets wat u sal moet bewerk in u lewe, die liefde, blydskap ensovoorts, dit kom van binne soos die Gawes van bo afkom. 

Galásiërs 5:17-25;

17        want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

18        Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie.

19        En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;

20        afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;

21        afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.

22        Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. 

23        Teen sulke dinge is die wet nie.

24        Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig.

25        As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel.

 

Met ander woorde dit is nie ‘n onderbroke soort van lewe nie.  Die vrugte van die Heilige Gees is iets in jou lewe wat jy konsekwent, doelbewus, voortdurend aan moet arbei.  Jy moet gedurig die Here Jesus wat binne jou is koester.  Jy moet sê: “Dankie Here Jesus vir U liefde want Uself is liefde, en vir al die ander dinge in my lewe.  Bring dit tot volmaaktheid, bewerk dit in my”.  Daar waar jy gefaal het, daar moet jy dit terugneem na die Here toe, sodat die Here dit in jou kan vervolmaak. 

Jou wedergeboorte, jou redding, is die gebeurtenis van ‘n oomblik, maar jou heiligmaking is die werk van ‘n leeftyd.  Jy word in ‘n oomblik gered.  As jy jou oog op die Here kry en daardie vonk van die lewe val in jou hart, gee die Here die wedergeboorte, maar jou vervolmaking, jou heiligmaking werk jy aan vir die res van jou lewe.  Jy sal gedurig voor die Here moet bely dat jy nog nie is waar jy behoort te wees nie.  Jy moet daaraan werk, met ander woorde jy moet in die gees wandel.  Ek het alreeds genoem dat die gawes en vrugte in volkome balans is. 

Ek moet nie sê; wel, ek het die gawes, ek het die vrugte nie nodig nie.  Of soos baie mense wat die Pinkster saak teen staan sê; ek het al die vrugte, ek het veral die liefde dit is die belangrikste, ek hoef nie in tale te praat of te profeteer nie, maar die Here gee hulle altwee, in volkome balans vir ons. 

Ons het die vrugte nou gesien in Galásiërs 5:21-23 en die gawes in 1 Korinthiërs 12:8-10, waarin dit genoem is.  

Vrugte groei, dit is die resultaat van lewe.  Dit is die lewe van Christus, en die lewe met Christus in ononderbroke en volle gemeenskap met Hom.  Een van die pragtigste illustrasies hiervan is in Johannes 15, lees gerus die hele hoofstuk vir uself.  In Johannes 15:4, let op die woord bly of “abide”, hoe dit beklemtoon word.

Johannes 15:4-7;

4          Bly in My, soos Ek in julle.  Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie.

5          Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

6          As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.

7          As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.

Sien u die idee, u kan die res deurgaan en u sal sien daardie woordjie bly, dit is die belangrikste, ons moet in Hom bly.  Daardie saad wat jy wil laat ontkiem, as jy ‘n saad vandag geplant het, gestel dit neem ‘n week, en jy is ongeduldig.  Vandag plant jy dit en môre grawe jy dit oop en jy kyk na die saad of daar al iets gebeur het, nou plant jy dit weer.  Dan grawe jy die saad weer oop en laat dit op die tafel lê vir ‘n ruk.  Dan sit jy dit weer in die grond.  Dan glimlag ‘n mens daaroor want daardie mens moet nou nie dink die saad sal ontkiem nie, maar so maak ons ook met die Here Jesus. 

 

Ons moet daardie saak vir ons aankweek om met Hom te wandel.  Om in Hom te bly en Hy in ons.  Dan sal daar ‘n ander lewe in ons kom en dit is een van die geheime van die vrug.  Daar kan niks die plek neem, van om met die Here te wandel nie.  Hierdie vrug kom alleen deur die gemeenskap met die Here Jesus.

 

Donald Gee, een van die groot Pinkster Leraars het vir jare in Londen gewoon en Londen het baie rook en mis.  Hy het probeer om tamaties te plant in die agterplaas, toe hy nog ‘n seuntjie was.  Die rook en mis was te veel, daardie tamaties wou nie vrugte dra nie.  Hy het moed opgegee. 

Een oggend toe hy in die agterplaas kom was daar lieflike tamaties aan die plant, hy was so bly en opgewonde.  Dit het nie lank geduur nie, toe hy mooi kyk, sien hy dit is sy ma wat hom jammer gekry het en ‘n poets wou bak en tamaties van die mark, met lyntjies aan die plante vasgebind het.  Al was die tamaties daar, jy sal altyd die toutjies sien waarmee dit vasgebind was. 

 

Met ander woorde, jy kan nie vrugte aan jou ophang nie, of vasplak nie, vrugte moet uit jou uitgroei.  Daardie tamaties moet uit die tamatieplant uitgroei.  Ons kan nie liefde aanplak nie, jy kan nie ‘n aangeplakte vrede hê nie.  Die dag kom wanneer iemand daardie lyn gaan sien waarmee dit vasgebind is.  Die omstandighede gaan dit afknip, en weg is jou vrede.  Dit moet uit die plant uitgroei.  So die gawes en die heiligmaking moet met mekaar saamgaan. 

 

Gawes sonder liefde is waardeloos, soos ons alreeds in 1 Korinthiërs 13:1-3 gelees het.  Ons moet lewende briewe vir die Here Jesus wees.  Soos iemand eenkeer gesê het, u het seker al daarvan gehoor; die wêreld daarbuite lees nie die Bybel nie, hy lees ons.  Ons is die lewende briewe van die Here Jesus.  Jy kan nou al die gawes van die Heilige Gees hê, daar waar jy ookal is, maar die ding wat die mense gaan raaksien, die alledaagse medemens wat met jou saamleef, hy soek die vrugte, hy wil die vrugte sien. 

Matthéüs 7:20; 

            So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.

Ons lewens moet aan die vrugte geken word!

Soms (ook uit Donald Gee se boek) werk die krag van die Here sterker in die sagte invloede van liefde, blydskap en vrede, as deur die magtige invloede van wonderwerke en profesieë.  Jy kan gevalle hê waar daar magtige dade van geloof gedoen word, magtige wonderwerke, maar daardie gees van die liefde en vrede is nie daar nie. 

Dit is net of dit daardie siel nie so raak nie.  Daardie siel is selfs verbaas of oorrompel deur dit wat hy sien, maar hier binnekant in sy hart, is hy nie so getref as wat daar ‘n ware gees, ‘n sagte gees van liefde en van heerlike, volle blydskap en vrede is nie. 

Baie keer met getuienisse is die persoon so vol van die Heilige Gees, of dalk dink hy selfs so, dat hy iemand wil oorrompel of iemand oorweldig, iemand wil skud en dat hy daardie persoon meer wegjaag as wat hy hom goeddoen. 

 

Waar, as jy in die liefde en in die ware vrede van die Here kom, terwyl daardie persoon miskien op jou skel, net in liefde wat jy gekweek het, (want dit kom nie sommer vanself nie), die ou natuur is ook maar nors.  Dit moet gekweek word en dít wen ‘n siel meer as die oorrompelende krag.  Nou net om die balans te bewaar moet ek nie sê dat ek nie meer op die gawes moet konsentreer nie. 

Nou weer dié idee: ‘n Land moet ingeneem word, reggemaak word vir ‘n oes.  Jy wil die stuk grond voorberei.  In die grond is partykeer rotse wat jy alleen met dinamiet kan wegskiet of sagmaak. 

Daar is partykeer deure wat met geweld oopgestamp moet word en dit is hier waar die gawes van die Heilige Gees in kom.  Laat ek weer vir u ‘n illustrasie gee, by die woord, om u te wys hoe die twee saamwerk.

Handelinge 8:6;

            En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen.

 

Ons ken hierdie geval van Filippus in Samaría.  Hoe het Filippus vir Samaría oorrompel?  Deur die tekens en die wonders.  Die skare sê dit in vers 6, “en die skare het eendragtig ag gegee op die woorde”, dan word die tekens genoem. 

Moenie uit balans raak noudat ons die vrugte behandel en dink dat ons die gawes verkleineer nie.  Ons wil net vir u die balans wys.

Handelinge 13:12,10,11;

12        Toe die goewerneur dan sien wat daar gebeur het, was hy verslae oor die leer van die Here en het geglo.

Daar was tekens en u kan sien hoe dit was, eintlik drastiese tekens, daardie Elimas die towenaar wat vir Paulus weerstaan het.  Paulus het vir hom gesê in vers 10; “Kind van die duiwel”, hier was geen sagtheid nie, hier was krag, hier was geweld, dit was nodig.  Hierdie man het nie liefde nodig gehad nie, hierdie man het ‘n demonstrasie van die krag van God nodig gehad, want die duiwel was besig om deur hom te werk om die evangelie te weerstaan.  Moenie dat ons dit vergeet nie.

10        Kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die reguit weë van die Here te verdraai nie?

11        En nou, kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees en die son ‘n tyd lank nie sien nie.  En onmiddellik het daar donkerheid en duisternis op hom geval en hy het rondgegaan en gesoek na mense wat hom by die hand kon lei.

Stel uself voor, hoe hulpeloos so ‘n persoon moet wees, iemand wat met die hand gelei word, (Daardie man wat die evangelie so weerstaan het ), tot hulpeloosheid geslaan met die krag van die gawe van die Heilige Gees, en dit het die goewerneur verslae gemaak en laat glo.

Nog ‘n paar verse om die balans reg te kry.

Handelinge 14:3;

            Hulle het toe ‘n geruime tyd daar deurgebring en vrymoediglik gespreek in die Here, wat aan die woord van sy genade getuienis gegee het deur te beskik dat tekens en wonders deur hulle hande plaasvind.

Handelinge 19:20;

            So het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword.

Romeine 15:18-19;

18        Want ek sal nie waag om iets te sê van dinge wat Christus nie deur my gewerk het nie om die heidene tot gehoorsaamheid te kan bring deur woord en daad

19        deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelieverkondiging van Christus volbring het van Jerusalem af en rondom tot by Illírikum;

 

U sien ook die plek van krag en tekens en wonders.  Daarom is dit van die uiterste belang, as ek die volmaakte wil en werk van God doen, dan moet ek as ‘n gelowige vir die Here soek, sy aangesig soek, en dit is sy belofte, dit is my erfenis, om in volkome balans te wees, die gawes en die vrugte, in my lewe.  Moenie dink dit is nou net ‘n teoretiese bespreking nie. 

 

U moet ernstig bid en u hart daarvoor gee dat ons nie in die tyd wat ons saam is, om dit nou te laat verbygaan nie, dat ons nou net Skrifkennis opgedoen het nie, dat ons miskien self ‘n goeie Studie oor die Gawes en Vrug kan gee, maar dit in werking bring en die Here daarvoor glo en dat die wêreld ‘n demonstrasie daarvan sien. 

Dit wat die Here belowe het is Hy by magte om dit in ons lewens te volbring.  Waarom sal die Here vir ons hierdie dinge in sy Woord gee sodat ons maar net daarna moet kyk?  Nee, dat dit in ons lewens sal werk! 

Kom ons kyk na ‘n paar voorbeelde van mense in die Bybel van wie dit so was, wat beide die Gawes en die Vrug in hulle lewens gehad het. 

Kom ons kyk na Stéfanus:

Handelinge 6:3,8;

3          Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel;

Hier is nou die opdrag om die sewe diakens uit te soek, vol van die Heilige Gees en wysheid.

8          En Stéfanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen.

As ons nou deur sy lewe lees, dan sal ons ook die vrugte daarvan sien.  Ons sal sien hoe hy hier aan die einde gekom het, dat hy self soos die Here Jesus gemaak het deur te bid vir die wat hom gestenig het, en die Here gevra het dat Hy hulle die ongeregtigheid nie moet toereken nie.

Handelinge 7:60;

            En hy het op sy knieë neergeval en met ‘n groot stem uitgeroep: Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie!  En met dié woorde het hy ontslaap.

‘n Beskrywing van Bárnabas:

Handelinge 11:24;

            want hy was ‘n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof; en ‘n aansienlike skare is aan die Here toegebring.

Laat die wêreld, selfs ook die vyand, gedwing word om van ons te sê:  hy of sy was ‘n goeie man of vrou vol van die Heilige Gees en van geloof.  Dit is ons roeping.  Dit is die getuienis wat daar ook aangaande ons behoort afgelê te word. 

‘n Beskrywing van Ananías:

Handelinge 22:12;

            En ‘n sekere Ananías, ‘n vroom man volgens die wet, wat ‘n goeie naam gehad het by al die Jode wat daar woon,

Dit is dan na Ananías wat die Here Paulus gestuur het na sy Damaskuspad ondervinding.  Hy moes vir Paulus hande oplê en vir hom sê: “Saul, broeder, die Here het my na jou toe gestuur, om vir jou hande op te lê dat jy mag sien en ook vervul mag word met die Heilige Gees”.

 

So was die karakters uit daardie dae goeie mense, vol van die Heilige Gees en so moet ons ook wees.  Die kind van God moet die evangelie verfraai.  Ons moet vir die wêreld ons vrugte kan wys.  Die wêreld moet aan ons die liefde kan sien, geduldigheid en verdraagsaamheid en goedheid.  Die kind van God moet ‘n vriendelike mens wees.  Hy moet daardie vrugte dra.

 

Dit sal vir my niks help, dit sal nie die Here se saak bevorder, as ek in die gemeente of in my omgewing waar ek bly en bekend staan as ‘n Heilige Gees persoon, of ons staan bekend as ‘n Heilige Gees kerk en hier kom ‘n vreemdeling in, miskien ‘n soekende siel, ene wat soek na liefde, hier is niemand wat hom raaksien nie.  Daardie een is onvriendelik; die een is ongeduldig met sy kinders; hier is die man en die vrou in onmin. 

Wat se advertensie is dit vir die Here Jesus?  Aan hulle vrugte sal julle hulle ken.  Ons moet daardie vrugte dra en daardie nege vrugte mooi bekyk en dit moenie aan ons boom met lyntjies hang nie.  Dit moet uit ons takke uit groei.  Jy sal daaraan moet werk.  Jy sal moet bely, dinge moet reggeskaaf en reg gedoen word.  ‘n Mens is maar ‘n snaakse ding, daar is sekere dinge wat jy nie wil aflê nie. 

Byvoorbeeld, toe ek gerook het, het die Here my aangespreek en oortuig omtrent die rook.  Ek was ernstig daaroor, maar selfs in my ernstigste oomblikke was daar iets wat vir my gesê het: Here verlos my tog liewers nie, maar die ander stem het gesê: Doen dit! 

 

Partykeer het jy ‘n gevoel teenoor ‘n sekere mens.  Dit is amper vir jou lekker om die gevoel te behou.  Jy wil nie graag van daardie gevoel afsien nie, om te dink ek moet nou met daardie persoon gaan vriendelik wees, dit is vir my lekkerder om hom so nou en dan ‘n steek te gee, as om daarvan verlos te raak.  Ons is ‘n gevalle ou nasie.  Dit het genade van God nodig, maar jy moet daaraan werk.

 

Ons het almal saamgestem ons is slawe; ons is gekoop; ons behoort aan Jesus Christus.  Ons het onsself daaraan onderwerp.  Hy is Heer.  Dus, ek is onderworpe aan die Heer.  Ek is duur gekoop, ek behoort aan Hom.  As enigiemand uit die Woord vir my wys: Pastoor, jy maak so en die Woord sê só, dan moet ek my daaraan onderwerp, al is dit vir my as leraar ook hoe onaangenaam.  Anders is ek nie ‘n dissipel nie.  Dit is die basis.  Nou kan ons mekaar in die liefde beheer, die een aan die ander.  Ons is dan ook onderworpe aan mekaar, uit die Woord. 

 

Daar is nie ‘n beter voorbeeld as Jesus Christus self nie.  Hy het die krag gehad.  Hy het selfs die vyeboom bestraf sodat hy verdor het, maar waar was iemand wat sagter en teerder was as Jesus self en ons kan en moet ook Sy beeld in ons kry.  Die vrugte kom deur “cultivation”, gehoorsaamheid.  Die gawes word ontvang deur geloof en dit is om Hom te verheerlik en om sy koninkryk uit te brei hier op aarde. 

 

Die Here Jesus het gesê: “Ek sal vir julle ‘n ander Trooster gee, wat by julle sal bly, vir altyd” Hy sou die Here Jesus se plek inneem en deur die krag van die Heilige Gees sal dieselfde werke, die vrugte en gawes, ook in ons geopenbaar word deur Hom wat in ons woon.  Hierdie bewerking sluit ook die snoeimes en snoeiskêr in.

 

In Johannes 15 staan dat; “elke loot wat in My nie vrug dra nie”, die word afgesnoei en uitgewerp.  So moet ons ook in ons eie lewe die lote afsny wat nie vrugte dra nie en sekerlik soos enigiets wat Jesus nie verheerlik nie; my ongeduld, my onverdraagsaamheid en my liefdeloosheid, ek moet dit met geweld uitroei uit my lewe. 

Love contains all:

Joy is love's conciousness,

Peace is love's confidence,

Longsuffering is love's habit,

Kindness is love's activity,

Goodness is love's quality,

Faithfulness is love's quantity,

Meekness is love's tone,

Temperance is love's victory. 

 

Ons moet die betekenis hiervan besef en ons moet bereid wees om die prys daarvoor te betaal, sodat die skoonheid van Jesus ook in my gesien kan word.  Soos in daardie koortjie wat ons sing:

Let the beauty of Jesus be seen in me,

All His wondrous compassion and purity.

 

Laat ons dit nie net sing nie, maar dit ‘n werklikheid maak in ons lewens. 

Daarom moet ons seker maak wat is die motief van my lewe? 

Is die motief van my lewe; Hy (Jesus) of ek? 

Moet ander mense my altyd bevredig, troos, verstaan? 

Niemand verstaan of steur hulle aan my nie!

My motief moet wees, Hy! Hy! Hy! 

 

Al sien niemand my ook raak nie, laat hulle Hom in my en my lewe raaksien.  Dan gaan die heerlikheid van die Here se lewe in ons ook kom en dan gaan die wêreld ook vir Jesus leer ken.  Ons moet ‘n lewe lei wat die evangelie sal versier.

 Bestel die boek om verder te lees....

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580