new-top-banner-english

Waar het Kain sy vrou gekry?

E-Boek: Waar het Kain sy vrou gekry?

“Waar het Kain sy vrou gekry?” is een van, die vrae waarmee ons dikwels gekonfronteer word.  Die antwoord is eintlik baie eenvoudig, soos u sal sien uit wat hieronder volg.  Maar omdat die vraag nie duidelik beantwoord word soos dit moet nie, het dit na allerhande spekulasies gelei wat nie eens in die Bybel staan nie, net soos met Eva wat die appel van die verbode boom sou geëet het.  Daar staan nie eens van ‘n appel in die Bybel nie.

Netso, omdat die Bybel sê dat Kain van die aangesig van die HERE weggegaan en in die land Nod gaan woon het - - - -

Génesis 4:16;

Toe gaan Kain weg van die aangesig van die HERE, en hy het gewoon in die land Nod, aan die oostekant van Eden.

 

- - - - sê mense sommer dat hy daar sy vrou gekry het, en dat sy swart was ensovoorts.  Dit staan nie geskrywe dat Kain sy vrou in die land Nod gekry het nie, en dit staan ook nie geskryf dat daar mense in die land Nod was toe Kain daarheen getrek het nie.

 

Kom ons kyk wat die Bybel wel vir ons sê, en ons bereken wat die bevolking van die wêreld heel waarskynlik voor die vloed was.  Ek verwys na Tabelle A en B wat ek uit die boek “The Scripture of Truth” (S. W. Partridge & Co. Ltd., London) deur Sidney Collett, geneem het. 

 

Ek is ook dank aan hom verskuldig vir baie van die argumente wat ek hier gebruik.  Ek is daar seker van dat as u hierdie feite noukeurig nagaan, u verbaas sal wees dat u self miskien nog nooit so daaraan gedink het nie. 

 

Die Lewensduur van die Mens voor die Vloed

 

Ons is so gewoond daaraan om aan die ouderdom van die mens te dink as “sewentig jaar, of as ons baie sterk is, tagtig jaar” en dit gaan gou verby;

Psalm 90:10;

Die dae van ons jare – daarin is sewentig jaar, of as ons baie sterk is, tagtig jaar; en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet; want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarheen.

 

Hierdie kort lewensduur word ook op verskillende plekke in die Bybel na verwys as “ ‘n paar handbreedtes”; - - - - -

Psalm 39:6;

Kyk, U het my dae ‘n paar handbreedtes gemaak, en my leeftyd is soos niks voor U nie; ja, as pure nietigheid staan elke mens daar! Sela.


- - - - “soos ‘n skaduwee” - - - -

Prediker 6:12;

Want wie weet wat goed is vir die mens in die lewe gedurende die getal dae van sy nietige lewe wat hy soos ‘n skaduwee deurbring?  Want wie kan aan die mens bekend maak wat ná hom sal wees onder die son?

- - - - “ ‘n damp wat vir ‘n kort tydjie verskyn en dan verdwyn”, - - - -

Jakobus 4:14;

julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar ‘n damp wat vir ‘n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn.

- - - - ensovoorts. 

 

Dit is dus vir ons moeilik om te begryp hoe oud die mens voor die vloed geword het, ‘n ouderdom van amper ‘n duisend jaar!  Dit word ook nie algemeen besef nie dat die leeftyd van Adam alleen meer as een sewende van die menslike bestaan op aarde dek, vanaf Adam tot vandag toe.  Die gesamentlike lewens van Adam en Noag alleen, met net ‘n gaping van een honderd ses-en-twintig jaar tussen hulle, dek 1880 jaar en  amper een derde van die periode van die menslike bestaan.

 

Min mense het al ooit daaraan gedink dat in die 930 jaar wat Adam geleef het, - -

Génesis 5:5;

So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, nege honderd-en-dertig jaar, en hy het gesterwe. 

- - - - hy sy kindskinders tot by die agste geslag gesien het; en dat hy inderdaad vir 56 jaar as ‘n tydgenoot van Lameg, Noag se vader, geleef het.  Noag, wie se vader dus ‘n tydgenoot van Adam was, het self 950 jaar oud geword, en het dus die laaste 58 jaar van sy lewe as ‘n tydgenoot van Abraham deurgebring.  Hy het dus sy kindskinders tot in die tiende geslag gesien.

 

U kan dan ‘n denkbeeld vorm van watter kennis hierdie mense moes gehad het.  Noag kon haarfyn geweet het alles wat Adam aan sy vader Lameg vertel het.  Hy het dus die skeppingsverhaal tot in die fynste besonderhede geken, en presies geweet wat werklik met die sondeval gebeur het.  Noag kon dit weer alles net so aan Abraham oordra gedurende daardie 58 jaar wat hy sy tydgenoot was. 

Geen wonder nie dat ons Here Jesus kon sê:

Johannes 8:56;

Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien; en hy het dit gesien en hom verbly. 

 

Uit die tabelle wat met hierdie artikel saamgaan sal u ook nog verder sien hoedat die lewensduurte van die een geslag die ander oorvleuel het en hoedat die een geslag dus vir die ander kennis kon oordra.


Die Wêreldbevolking Voor Die Vloed.

 

Laat ons dus die tabelle van ‘n bietjie nader bekyk. 

In Tabel A sal u self kan sien wat ek in bogaande paragraaf gesê het.  Die berekeninge in Tabel B word op die volgende basis gemaak:-

 

 

4

 
Kom ons neem die gemiddelde lewensduur van ‘n geslag sewentig jaar soos dit vandag is volgens Psalm 90:10, en ons neem vier kinders per familie.  Aangesien die gemiddelde lewensduur van die mense voor die vloed ongeveer 900 jaar was, was daar ongeveer 13 geslagte van 70 jaar binne elk se lewensduur. 

 

Met vier kinders elke 70 jaar, sou daar dus ongeveer 52 per familie wees.  U sal moet saamstem dat dit uiters konserwatief geneem is, die families was baie groter as dit.  Maar kom ons maak dit nog kleiner en bring dit af na 48, dit sal makliker vir ons berekening wees.

 

Laat ons verder aanvaar en toelaat dat een kwart van die bevolking nooit getrou het nie, alhoewel ons vind dat al diegene wat in die Skrif genoem word, het wel getrou en kinders gehad.

 

Ons sal ook nog verder aanneem dat nog een kwart ontydig gesterf het, alhoewel ons van geen so ‘n dood in die Skrif lees nie, behalwe die van Abel, gedurende die hele tydperk voor die vloed.  Inteendeel, ons lees van geen peste of siektes soos die wat vandag die dood van so baie veroorsaak nie.

 

Dit word dus aangeneem dat net een helfte van die bevolking getrou het, en verder dat hulle vir 700 jaar uit hulle lewensduur van 900 jaar geen kinders gehad het nie, maar dat hulle net kinders gehad het gedurende die tweede en derde honderd jaar van hulle lewens, en dan teen die gemiddelde van een kind elke 4 jaar.

 

Dit sal dus moet erken word dat daar genoeg vir enige gebeurlikheid toegelaat is, en dat as ons die lewenstoestande van daardie tyd met die van vandag vergelyk, dat ons baie lae gemiddeldes vir ons berekening aanvaar het.

 

Ons sal dan uit Tabel B tot die asemrowende ontdekking kom dat die wêreld-bevolking in die leeftyd van Adam omtrent twintig miljoen kon gewees het, en dat in die leeftyd van Kain en Set (met die aanname dat Kain net so oud as sy tydgenote geword het) dit tot so hoog as een honderd ses-en-dertig miljoen kon gewees het.

 

 


Kain Se Vrou

 

Wanneer ons na die Skrif kyk, dan sien ons dat dit God se bedoeling was dat die mens vinnig moes vermeerder om die pragtige aarde wat Hy geskape het, te vul: 

Génesis 1:28;

En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. 

 

Daar was in elk geval genoeg mense om nie net een stad te bou nie, maar baie.  Dit is ook baie maklik om te begryp waarom daar allerhande ambagte en ander aktiwiteite moes ontwikkel.  Dit sal ook nou maklik gesien kan word dat daar baie vroue was uit wie Kain vir homself ‘n vrou sou kon kies.  Hy het ongetwyfeld met een van sy susters getrou, want Adam het “seuns en dogters”, gehad, - - - -

Génesis 5:4;

En die dae van Adam, ná die geboorte van Set, was agthonderd jaar.  En hy het seuns en dogters gehad. 

 

- - - - of met een van sy niggies getrou, net soos Abraham met sy suster getrou het, daar was toe nog geen wet daarteen nie.

Génesis 20:12;

En sy is ook werklik my suster; sy is my vader se dogter, maar nie my moeder se dogter nie; en sy het my vrou geword.

 

Kain se vrees; - - - -

Génesis 4:14;

Kyk, U verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir u aangesig: ‘n swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry, sal my doodslaan. 

 

- - - - was dus gladnie so ongegrond nie, as ons aanneem dat hy in sy leeftyd deur miljoene mense omring was en dat hulle almal gehoor het hoedat hy sy broer Abel doodgeslaan het.

 

Ons moet ook nog in gedagte hou dat in Noag se leeftyd daar groot ver-anderinge plaasgevind het toe die seuns van God ("hemelwesens" volgens die Nuwe Afrikaanse en ander vertalings) van die dogters van die mens geneem en by hulle kinders verwek het en die aarde gevul het met geweld. 

Génesis 6:11, 13;

11        Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld.

13        En God sê vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. 

Hierdie aspek word behandel in my twee boeke “Die Twee Sade” en “Engele” wat ‘n absolute moet is dat u dit lees. 

 

Die Profeet Hoséa sê in:

Hoséa 4:6;

My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My diepriesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet. 

 

 

6

 
As ons ‘n begrip gehad het van wat die Bybel ons aangaande die voortyd leer, sou ons nie vandag die slagoffers van die integrasielering van die liberale Gods-diens en politiek gewees het nie.  Kom laat ons in die kort tydjie wat daar nog vir ons oor is vergoed vir die verwaarlosing van ons kennis van die Bybel deur met al ons kragte te poog om te weet wat die Skrif werklik vir ons sê.

 

Maar u moet versigtig wees dat u nie mislei word deur valse profete met valse leringe nie.  Ons Here Jesus het vir die mense van sy tyd gesê:

Matthéüs 22:29;

Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. 

 

Ons het baie kosbare boeke met baie noodsaaklike lering wat u van ons kan bestel, en so ook baie kassette wat vir u hierdie basiese waarhede sal verduidelik.   

 

 

 

 


 

 
 


 

Tabel (A) uiteensetting

 

I am aware that some of the above figures may possible be subject to slight modification, such as the date of Abram's birth; but the general principle enuciated remains unaffected.

 

Thus when Lamech was born Adam was                        874 years

Adam therefore lived with Lamech for                           56 years

 

 
 


Adam's age at death being                                           930 years

 

 

Thus Abram was born after the flood                            292 years

Noah must therefore have lived with Abram for              58 years

Since Noah lived after the flood                                    350 years

 


 

 
 


 

Tabel (B) uiteensetting:

 

The heavy black figures above the italic ones show the total estimated births in each century.

 

The italic figures, which are exactly one quarter of those above them, represent the number of new families (i.e. husband & wife combined) formed in each century, after allowing for 25 % of deaths, and a further 25% of the population not marrying.

 

The ordinary figures in each line represent a total of 48 children per family spread over 200 years

(i.e. over the second & third hundred years of their parents lives).

 

The heavy black figures below the italic ones show the total estimated population in each century.

These figures are arrived at by adding to the total estimated births in any column, three-fourth (thus allowing for 25 % of deaths) of the estimated population as given in the preceding column.

 

Met erkenning aan:  "The Scripture of Truth"  deur Sidney Collett.

 

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533