new-top-banner-english

Deur die Kruis na die Kroon

Ek bring vir u ‘n baie belangrike tema: “Deur die Kruis na die Kroon”.

In baie opsigte is hierdie nie ‘n baie lekker boodskap vir ‘n mens om na te luister of te lees, tensy die Here jou hart daarvoor voorberei het nie.

 

U weet toe die Here Jesus die brood en visse vermeerder het, toe Hy die blindes se oë oopgemaak het, die storm stil gemaak het en al die ander wonderwerke wat Hy gedoen het, toe het die skare Hom vertrap.

En so weer op een geleentheid, u kan dit maar gerus lees in die Here se Woord. Toe die Here nou weer die voorwaarde en die eise van dissipelskap vir hulle voorgehou het  ----  daar was ‘n groot skare rondom Hom, toe sê hulle nee, hierdie Woord is te hard, wie kan daarna luister?

 

O’ Geliefdes mag dit u siel aangryp! Toe loop hulle weg  ----  hierdie Woord is te hard, wie kan daarna luister?

 

Ek stel my altyd voor die Here Jesus het altyd bietjie op ‘n hoogtetjie moes staan, want hulle het nie luidsprekers en die dinge gehad nie en ek sien hoedat die mense hieronder Hom gestaan het, massas van hulle en toe hulle sê: “Hierdie Woord is te hard wie kan daarna luister?” Toe draai hulle om. En ek sê dit met ‘n baie groot hartseer in my hart. ‘n Dienskneg van die Here kan dit miskien beter begryp, nog as andere, want elke getroue dienskneg van die Here en wat getrou is in wat hy glo, sal in sy lewe ondervind het dat daar diegene sal wees wat omdraai en van hom af wegloop. Dit is nie maklik en dit is nie lekker om na die rug te kyk van die wat eers saam met jou geloop het en toe vir jou die rug toegekeer het nie.

 

En weet u, daar het net ‘n ou klein klompie agtergebly ---- by die Here Jesus en ek voel die hartseer! En toe Hy so na hulle kyk en Hy kyk hulle elkeen so in die oë en Hy sê: “Wil julle nie ook maar weggaan nie?” En Petrus sê: “Here na wie toe sal ons gaan, U alleen het die woorde van die Ewige Lewe!” 

Halleluja! Halleluja!

Kom ons wees van dié wat hierdie boodskap sal lees (of na luister) wat sal sê: “Here, alhoewel die eise groot is, is hierdie Woord nie te hard vir my nie, want dit is vir my die Woord van die Ewige Lewe!” Amen.

 

Kom ons lees uit Markus 8 vanaf vers 27.

Markus 8:27-38

27        EN Jesus en sy dissipels het uitgegaan na die dorpie van Cesaréa – Filippi; en op pad vra Hy sy dissipels en sê vir hulle:

            Wie sê die mense, is Ek?

28        En hulle antwoord: Johannes die Doper, en ander: Elia en ander: Een van die profete.

29        En Hy sê vir hulle: Maar julle, wie dink julle........

             “Wie dink julle”          

            .........is Ek? En Petrus antwoord en sê vir Hom: U is die Christus.

30        En Hy het hulle ‘n streng bevel gegee om niemand van Hom te vertel nie.

31        Toe het Hy hulle begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en doodgemaak word en ná drie dae opstaan.

32        En hierdie woord het Hy rond uit gespreek. En Petrus het Hom opsy geneem en Hom begin bestraf.

32        Maar Hy het Hom omgedraai, en terwyl Hy sy dissipels aankyk, het Hy Petrus bestraf en gesê: Gaan weg agter My, Satan! Want jy dink nie oor die dinge van God nie, maar oor dié van die mense.

34        EN toe Hy die skare met sy dissipels na Hom geroep het, sê Hy vir hulle: Wie agter My aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en My volg.

35        Want wat sal dit ‘n mens baat as hy die hele wêreld win en skade aan sy siel ly?

36        Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?

38        Want elkeen wat hom skaam vir My en my woorde in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele.

 

Mag die Here hierdie Magtige en Geseënde Woord aan ons harte ryklik seën.

 

Die Here Jesus sê: “Wat sal dit ‘n mens baat as hy die hele wêreld win en skade aan sy siel ly?”

 

Wat is ‘n mens se siel? Wat is die kosbaarheid daarvan vir u en vir God?

 

U weet ek het al baie verhale gelees van miljoeners en mense wat groot, as te ware koninkryke vir hulle self gebou het en op die end het hulle selfmoord gepleeg. Omdat hulle gedink het, hierdie groot bereikkings van hulle, dat dit vir hulle sielsbevredigend sou wees. Hulle het natuurlik baie opgeoffer. Familie, vriende........ want in hierdie wêreldstelsel moet jy op  ander trap om bo te kom. En toe hy daarbo kom en so baie vertrap het en so baie lyke as te ware op sy pad gelê het, toe vind hy: ek was bedrieg!

Ek was verkeerd, daar is nog ‘n leegte en ‘n leemte in my siel. Daar’s niks  die moeite werd nie.

 

Hulle vertel van Alexander die Grote. Daardie groot Griekse hoof wat die Griekse Ryk gebou het. Hy was jonk, om en by 33 jaar oud. Toe is hy in beheer van die wêreld van destyds. Dit word van hom geskrywe dat toe hy op die grense van Indië kom, sover het sy leërs die wêreld verpletter voor hulle. Toe hy op die grense van Indië kom, pluk hy sy perd in en hy sê: “My siel is nog leeg!”  En hy het terug gegaan Griekeland toe en hy is ‘n alkoholis dood, volgens die geskiedenis.

 

O, Geliefdes, kom ons luister na die Woord van onse Here Jesus, dat dit ons niks sal baat as ons die hele wêreld wen en skade ly aan ons siele. Daardie hele gedeelte wat ek gelees het moet vir ons dien as teks. Ek wil tog net ‘n versie uitkies, omdat dit vir my so baie in my lewe beteken het  en so bepalend was in my eie lewe waarmee die Here my geroep het, om my loopbaan destyds vaarwel te sê. En deur Sy genade en al my onvolmaaktheid en my lewe volkome aan Hom te wy.

 

34:       En toe Hy die skare met Sy dissipels na Hom geroep het, sê Hy vir hulle: Wie agter My aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en My volg.

 

In die begrip en die terme van daardie tyd, soos die mense daardie woorde van Jesus verstaan het, in die “Romeinse Tyd” was dit die wreedste dood wat iemand ooit toegedien kon word  ---- is die dood van die kruis!

En dit het beteken as jy jou kruis opneem, dan spreek jy die doodvonnis oor jouself uit. Dan sê jy ek sterf vir Jesus!

Wie agter My aan wil kom moet homself verloon, (wat ‘n wêreld van betekenis is daarin) en sy kruis opneem en My volg!

 

Kom dat ek nou probeer om in hierdie ou wêreld waar ons so baie gedagtes in ons het, waar ons so vierkant staan in die stryd van die lewe, ook vir oorlewing! Kom ons kyk of ek u gedagte net ‘n bietjie meer kan konsentreer op wat die Here werklik hier vir ons wil sê.

U weet Geliefdes, dink aan Goeie Vrydag in die Christen kalender.

Dit is die dag waarin ons dink hoedat die Here Jesus aan die kruis gesterf het. Hoedat Hy die wonderlike Here en Leier ons nooit geroep het tot ‘n pad wat Hyself nie geloop het nie.

 

Daar is so baie leiers veral in ons eie volksgeskiedenis ook, wat met groot woorde en groot vertoon mense geroep het op ‘n pad wat hulle self nie bereid was om te loop nie. Maar ons Heiland het dit nooit gedoen nie.

Daarom kan ons soos dit sê in 1 Petrus 2:21 ..... dat ons in Sy voetstappe kan navolg. Prys die Here!

 

1 Petrus 2:21

21        Want hiervoor is julle geroep, omdat ook Christus vir julle gely het en ‘n voorbeeld vir julle nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg;

 

En die weg van die Kruis lei na die Kroon! Halleluja! Prys die Here!

Hierdie roepstem van die kruis om by die kroon uit te kom, is miskien die grootste roepstem wat daar ooit uitgegaan het!

Kom ons kyk na ‘n paar groot gebeurtenisse.

Groot gebeurtenisse in die wêreld geskiedenis.

 

Kom ons kyk na die Skepping......................

Ons ou menslike verstandjie kan nie naby eers ‘n begrip vorm van die Grootsheid van die Skepping nie!

 

Ons in hierdie bevoorregte eeu waar ons so baie middele tot ons beskikking het; om aan ons die wonders van God meer te openbaar. Ons leef selfs in die tyd van die “hubble” teleskoop. Groot teleskope wat vir ons wêrelde kan wys wat ons voorouers nooit eers van kon droom nie. Magtige

konstilasies, Magtige “Sonnestelsels” waarvan ons ou sonnestelseltjie maar net ‘n klein deeltjie is.

Hoe groot, hoe Groot is die Skepping nie?!

 

Al daardie hemelliggame, wat beweeg volgens eksakte matematiese wette!

 

So pragtig dat die Psalmis sê: “Die hemel verkondig die heerlikheid van God. Die een dag stort vir die ander dag ‘n boodskap uit.” o’ Hoe Wonderlik is dit nie!

 

Psalm 19:2-4

2          Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande.

3          Die een dag stort vir die ander ‘n boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan:

4          daar is geen spraak en daar is geen woorde nie – onhoorbaar is hulle stem.

 

Geliefdes, maar in daardie hele Skepping is daar nie lewe nie, is            

daar nie ‘n “siel” nie. Dit is eksakte fyn wiskundige saamgestelde

stelsels wat ons bewondering afdwing!

Maar daardie stelsels kan God nie lief hê nie. Hulle kan nie vir God in hul hart ‘n tuiste bied nie!

Daarom het Hy die “mens” gemaak.

O’ hoe Groot is dit!

Ek sou nog baie graag verder met u daaroor wou praat.

Kom ons kyk na net so ‘n Groot Gebeurtenis!

Miskien nog groter .........

Die geboorte van onse Here Jesus, wat vir ons so alledaags geword het. Maar om te dink dat die grootte God wat ál daardie dinge gemaak het – Homself kon beperk het, om ‘n nietige mens te kom word en dieselfde pad te loop wat u en ek moet loop.

Hy moes ook ontvang word. Hy moes ook die konsepsie proses deurmaak. Hy moes ook die volle tydperk in Sy moeder in bly, voordat Hy gebore is.

 

Die Almagtige God wat die hemele uit gestrooi het met die punte van Sy vingers..........word ‘n mensie.........’n Babatjie. 

‘n Babatjie wat versorg moes word deur Sy moeder, wat toegedraai moes word in kombersies, want Hy het koud gekry. ‘n Klein seuntjie wat ook maar gespeel het, soos die ander. Ek wonder baie keer, dit raak my hart aan as ek dink – ek wonder hoeveel keer het Jesus ook sy knieëtjies stukkend geval, miskien dalk ‘n knop op Sy kop gekry, van ‘n val miskien ook gehuil soos ‘n klein seuntjie kan huil as hy seerkry!

Hy moes dit doen om gelyk te word met u en my, om die “siel” wat ons verloor het, toe Adam en Eva gesondig het en afgesny was van die “Bron van die Lewe”.

“Daardie Lewe”, Geliefdes, wat die Lewe van God was, dood gegaan het, dis die pad waarlangs Hy moes kom!

 

Daarom sal ons ook ‘n bietjie verder sien, wanneer ons in my boodskap gaan waar die Here Jesus sê:

 

Johannes 10:1

1          VOORWAAR, voorwaar Ek sê vir julle, wie nie deur die deur ingaan in die skaapstal nie maar van ‘n ander kant af inklim, hy is ‘n dief en ‘n rower.

Ons sal sien hoe die Satan die mens begin kry het en hoedat ons vandag nog aan daardie selfde sonde ly, dat ons hierdie Heerlikhede van God wil hê .......... sonder om by die Deur in te kom!

 

So wil jy byvoorbeeld ryk word........

 

Kyk die dobbelgees – want dan hoef jy nie in die sweet van jou aanskyn jou brood te verdien nie – dis om by ‘n ander plek in te klim. In die orde wat God daargestel het.

(Ek skryf verder aan oor hierdie saak, “dis om by ‘n ander plek in te klim.”)

Geliefdes, Hy moes dit word. Hebreërs sê:  Hy moes in alle opsigte gelyk word aan u en aan my, sodat Hy ‘n getroue en bekwame Hoë Priester kon wees. Om ons te vat wanneer ons huil, om ons te vat wanneer ons bang is, wanneer ons hartseer is, om ons te vat wanneer ons misluk het en te sê: “Vader, Ek was ook so, ek het dit ook geword.”

Geliefdes, ek weet nie, my verstand kan nie daarby kom nie,................

of dit dalk groter is as die Skepping?

Dat die God wat die Skepping gemaak het, Homself so nietig gemaak het!

Paulus skryf aan die Fillipense, hy sê dat Hy Homself verneder het tot die dood van die kruis.........wat ‘n “misdadigerdood” was............hierdie grote God wat al daardie dinge gemaak het so nietig kon word sodat nie een van ons ooit sal kan sê: “Ag, Here ek het te laag geval, ek is te hopeloos, ek is te treurig --- daar is geen hoop vir my nie.

 

Ek onthou so goed, ag geliefdes ‘n mens het so baie ondervinding in ons lewens. In jou werk wat jy gedoen het, jou loopbaan wat jy volg. So het ‘n dienskneg van die Here ook maar sy ondervindings. Ek onthou hierdie een geval, ek onthou selfs vandag nog sy naam en sy van, hy was ‘n Nick Pienaar. Hy het daar in Vereeniging net oorkant die straat van Usko fabriek gebly, waar hy gewerk het. Hy was ‘n masjien operateur, dit was al wat hy kon doen. Hy het in sy rystoel, net van sy losiesplek af oor die straat gery tot in die fabriek en het hy daar agter sy draaibank gaan sit in sy rystoel en hierdie ding gewerk. Ons het hom een aand opgelaai met sy krukke en al, na ‘n biduur toe. Ons het vir hom gebid en die Here het hom gesond gemaak.

 

U weet Geliefdes, dit is een van die wonderlikste ondervindinge in my lewe, dat ek daardie aand (ons het hom in die heel voorste sitplek laat sit, waar ons vir hom gebid het) daar het die man opgestaan en geloop ek het sy krukke op my skouer gesit en agter hom aangeloop, die kerk uit na my motorkar, want ek het hom biduur toe gebring.

Weet u dat daardie man hom nie tot die Here wou bekeer nie. Hy wou hom nie tot die Here bekeer nie!

Jare gelede, staan ek eendag in Pretoria. Daar in Paul Krugerstraat, as mens so opkyk na die stasie toe (ek kan nie meer onthou wat ek daar gedoen het nie,) maar die Here het vir my natuurlik laat opkyk en toe ek so opkyk sien ek ‘n man kom hier van die stasie se kant af aangestap. Hy swaai sy arms, hy was seker baie haastig om êrens te kom. En toe ek weer kyk sien ek dit is Nick Pienaar. Hy kyk net so op die grond en hy stap! En ek sê vir myself, ek gaan myself nou posisioneer, as hy nie opkyk nie sal hy in my moet vasloop. Ek staan só, en toe Nick voor my kom en hy opkyk, toe sê ek: “Nick is dit jý, het jy jou nog nie tot die Here bekeer nie?”

“Nee, Pastoor” en hy is om my en hy stap maar weer aan.

 

Nou sy verskoning daardie jare was, wat ek so aan hom gearbei het en hy gesond geword het, (hy was baie lief vir sy sonde) sy verskoning was: “Pastoor, ek is so diep in my sonde en kan nooit daar uitkom nie!”

Dit het my nou nie gehelp, hoedat ek gebid het, hoe ek gepleit het by hom, hy wou dit nie laat staan het nie, hy was te lief vir sy sonde.

 

Dit is soos die Here Jesus sê: “Die lig het in die wêreld gekom, maar die mens was liewer vir die duisternis, as vir die lig.”

Jesus.  Die geboorte van Jesus. Die Skepping.

Ek wil vir u nog een groot gebeurtenis noem. Dit is die Wederkoms van die Here Jesus.

Watter Magtige Gebeurtenis gaan dit nie wees nie!

 

Weet u Petrus skryf in 11 Petrus 3:10

10        Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

Geliefdes, dit gaan ‘n geweldige dag wees die Wederkoms van die Here Jesus! Ons het ook hier gelees in ons laaste versie in    Markus 8:38

38        Want elkeen wat hom skaam vir My en my woorde in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van Sy Vader met die heilige engele.

 

Daardie engele wat gesing het op Betlehem’s velde toe Jesus gebore is, hulle gaan Sy lyfwagte wees. En Openbaring (Openbaring 5:11) sê hulle is tienduisend maal tienduisend, die Heerlikheid van die Here gaan groot wees!

Dit sê die Heerlikheid van die Here gaan die aarde oordek soos die waters die seebodem. Wat ‘n Heerlike dag!

Maar gaan dit groter wees as Goeie Vrydag? Dit is my 4de punt wat ek vir u wil noem. Dat ons die Grootheid en die Grootsheid van hierdie gebeurtenis wat ons tegemoet gaan tog oor moet bedink!

 

Ag, Geliefdes, waaraan dink Suid-Afrika? Waaraan dink sogenaamde Christen Suid-Afrika oor Goeie Vrydag?

Heel moontlik bespreek baie van ons by ‘n lekker vakansieplek, baie van ons sien miskien uit na ‘n lekker naweek. Ek weet ons werk hard, ek weet ons het rus nodig. Maar daar is geen rus, so wonderlik soos die Rus in Jesus! Halleluja! Halleluja!

Ek het al so baie in hierdie vergaderings gesê, in die jare ook van ons bediening waar jy so moeg is, die duiwel vir jou sê, waarom nou vanaand biduur toe gaan? Dan gaan ons biduur toe en as ons daaruit kom dan voel ek, ek was op ‘n lekker vakansie! So gestig, so versterk en so gesalf was jy in die Here!

 

Dit is die groot dag! Dat God die hele Skepping daar gestel het die son, die maan, die sterre ............Wonderlik! Dat die Here ʼn mens kom word het, sodat Hy kan weet hoe ʼn mens voel.

Maar dat hierdie Grote God Sy lewe afgelê het, want dit was die prys, hoe sou u en ek ons Lewe weer terugkry?

Wie sal dit vir ons gee? Wat sal ‘n mens gee as Losprys vir sy siel? Wie kon dit doen? Kon ‘n engel ons kom verlos? Nee, Geliefdes! Kon Abraham of Isak of Jakob of wie ookal ons verlos en weer vir ons die Ewige Lewe gee?

Nee, daar was net Een en Hy was bereid om dit te doen!

Dis ons Here Jesus!

 

Dit is waaraan ons gaan dink op  Goeie Vrydag – veral.

Anders broers en susters, ons moet baie versigtig wees, dat ons nie val in ‘n strik en ‘n misleiding van die Satan waar die “kerk” ingeval het deur die eeue heen nie.

Sy “Heilige dae.”   O, ja, Goeie Vrydag is ‘n heilige dag. Kersdag is ‘n heilige dag, ja, selfs die Sabbat dag is ‘n heilige dag.

Op die Sabbat dag  --- die van ons wat nog daaraan dink, sal daarvan ‘n spesiale dag maak. Soos een ouderling eendag vir my gesê het, toe ek hom bersipe oor verkeerde dinge wat hy doen. Toe sê hy: “Toe sê hy Sondag dan trek ek my kerkpak aan, maar Maandag tot Saterdag dan hang ek hom op in die kas, dan ly ek my eie lewe.”

“Heilige Dae”-

Nee, daar is nie so iets soos heilige dae in daardie opsig nie.

Jesus moet elke dag My Verlosser wees  wie vir my gesterf het, maar dit roep ons tog darem tot ‘n spesiale stilstand. Waar ons spesiaal kan dink en God kan vra om my te help --- ‘n bietjie waar my verstand by kan kom.

 

U weet wat die Woord sê: “Jesus het ook Sy dissipels se verstand geopen om die Skrif te verstaan.

Daar is ‘n diens aan God van die hart maar daar is ook van die verstand.

Kan ons nie die Here vra en sê: “Here gee my tog darem ‘n bietjie ‘n groter begrip van Golgota. Wat het die Heiland daar vir my gedoen, toe Hy sy lewe afgelê het aan die kruis?

Geliefdes, kom ons kyk ‘n bietjie: “Onthou, wat sal dit die mens baat al sal hy die hele wêreld win, en skade ly aan sy siel.”

Wie agter My aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want Geliefdes, wanneer Hy weer kom, kom sit Hy op die Troon van Sy vader Dawid! Wanneer Hy weer kom, kom Hy as die Koning van die konings en die Here van die here!

O, Sy dissipels en daardie klomp Fariseërs en Skrifgeleerdes, hulle het dit gesien in die Skrifte. Hulle het in die Skrifte gesien van hierdie Heerlike Koning die Messias. Die Messias, die Verlosser van Israel. Die Koning van die konings en die Here van die here, wanneer Hy op hierdie aarde kom regeer in al Sy Glorie en in al Sy Heerlikheid  ---  en hulle wil tog net almal saam met Hom op Sy Troon sit. Elkeen het gestoei vir ‘n posisie van eer, van vernaamheid, maar hulle het nie die Kruis gesien nie!

 

Hulle het nie gesien dat hier ‘n liederlike ou ding in die mens gekom het, wat eers doodgemaak moes word nie. En dat daar ‘n pad is om hom dood te maak  ---  en dit is die pad van die kruis. Dit is die pad van die dood.

Dit is die pad van “Self verloning!”

Dit is die pad van Niks word!

Sodat Hy meer in my kan word!

 

Kom ons kyk na 1 Korinthiërs 1:22-23

(So ‘n bekende vers in die Bybel maar kom kyk ‘n bietjie nader daarna in die lig van wat ek sover gesê het.)

22        Want die Jode vra ‘n teken en die Grieke soek wysheid.

23        Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is:

(wat ʼn skandelike dood gesterf het),

ʼn struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke;

 

Dit is wat dit beteken!

‘n Struikelblok vir die Jode  ---  ons Verlosser met wie ons so gespog het by die Romeine. U moet onthou die Jode was ‘n trotse volk, want hulle het ‘n trotse geskiedenis  ---  in hulle aanspraak dat hulle Israel is. En daardie Romeinse besetting dat hulle onder die juk van die Romeine moes staan, was vir hulle ‘n kastyding.

Ek wonder of dit nie dalk ook so ‘n bietjie met ons vandag so is, en ons onder hierdie andere moet staan nie.

(Is daar nie ‘n klompie trots by ons, wat gebreek moet word, werklik gebreek moes word nie?)

Dink ‘n bietjie daaraan.

“Ons Koning  ---  en julle ou Keisertjie, ag, wag todat ons Messias kom!”

En jou werklik waar hier kom Hy en Hy ry Jerusalem in op ‘n donkie en dit nogal ‘n klein donkie, want dit was ‘n vulletjie. (Sagaria 9:9).

Ek het al so baie gesê ek dink Jesus was ‘n mooi sterk geboude man. Ek wonder of Sy voete nie amper op die grond gesleep het nie, op hierdie ou klein diertjie nie. Pateties!

Vir die Jode ‘n struikelblok! O, hierdie Jesus steek ons in die skande   ---  dis die weg van die Kruis!

Dis die weg van selfvernedering! Wie My wil volg moet homself verloon en sy kruis opneem en My volg!

Hoe lyk dit broer en suster, is daar nie ‘n klomp trots by ons nie  ---  word die eie ek nie so maklik gekwes en geraak nie! Dink maar bietjie daaroor.

 

Vir die Jode ‘n struikelblok vir die Grieke dwaasheid  ---  ons met ons Pragtige Generaals. Ons dink nog aan Alexander, sy monument het seker daar êrens gestaan. Hierdie wonderlike Generaal wat op so ‘n jong leeftyd die wêreld verower het en die pragtige Griekse kuns, en die pragtige Griekse filosofie. Dit was nou ‘n slim nasie!

(Om die waarheid te sê, dis nou net terloops, moenie dat dit u gedagte aflei nie.)

Ek glo die egte Grieke was die ou Israeliete. Ons is ook so ‘n nasie ons het so baie van daardie karaktertrekke.

Vir die Grieke dwaasheid  ---  om te dink hierdie filosofie van julle...... hier is ‘n Verlosser......... ons sien die wêreld is nie reg nie. Ons Filosowe sê dit ook vir ons. En hier kom nou Een en julle sê Hy is die Verlosser van die wêreld, en Hy gaan sterf aan die Kruis - en so ‘n skandelike dood. Hulle het Hom so verniel dat Hy nie eers na ‘n mens gelyk het nie!

Hulle het nie verstaan nie!

Hulle het nie verstaan dat die “ou ek” eers moes sterf nie!

Geliefdes, dit kos partykeer ‘n wrede ding om die “ou eie ek” te laat

sterf!

Dink maar aan u eie lewe. Hoe het die Here u gered? Wat moes die Here eers met u doen en met my doen, voordat ons werklik tot inkeer gekom het.

Hierdie “ou ek” is ‘n ander meneer! Hy’s nie maklik om dood te maak nie.

Tensy jy jouself verloon en jou kruis elke dag opneem en My volg, kan jy My dissipel nie wees nie.

 

Kyk net wat sê Jesus in die bekende hoofstuk 11 van Matthëus die 28 ste vers.

28        Kom na My toe almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

29        Neem My juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart; en julle sal rus vind vir julle siele.

30        Want my juk is sag en my las lig.

 

Leer van My want Ek is sagmoedig en nederig van hart.

Is u sagmoedig? Is u Nederig van hart? Of is u maar sommer reg om die vuiste te bal en die tong te laat loop!

Here Jesus net U genade!

 

Goeie Vrydag ............... ons gaan staan by die kruis, berei u hart voor en u sal sien wat ‘n Goeie Vrydag vir u beteken. Ons staan daar by die kruis . Verskriklike toneel!

‘n Vernielde bespude, vernederde Jesus hang aan die kruis!

Die tong word vir Hom uitgesteek, die kop word geskud!

“O, as Hy die Seun van God is, soos wat Hy gesê het Hy is (selfs die twee rowers saam het dit eers gedoen toe het die ander een darem betyds verander). Toe sê hulle: “Toe nou as jy die Seun van God is kom af daar van die kruis en haal sommer vir ons ook af.”

“O, ja Hy het gesê Hy is die Seun van God” sê die Skrifgeleerdes en Fariseërs. “Laat Hy Homself nou verlos! Laat ons sien!”

Stilte!................ Doodstil!

Kom ons kyk ‘n bietjie, ons staan daar by die kruis en gaan lees ‘n gedeelte wat dit vir ons gaan beskrywe: Maar wat ek wil hê  u aan moet dink en wat ek vir u nou net wil tuisbring is dit:  Hier is twee koninkryke in ‘n doodstryd gewikkel  ---  dit moet u sien!

 

Kom ons lees nou eers Matthëus 27 vanaf vers 45.

 

45        En van sesde uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot negende uur toe;

46        en omtrent die negende uur het Jesus met ‘n groot stem geroep en gesê:  Eli, Eli, lama sabagtáni?

Dit is: “My God, My God, waarom het U my verlaat!”

 

Kom ons staan net ‘n oomblik daar stil.

Broer en suster: “Hier is Jesus al die eeue in die boesem van die Vader, geen verwydering, geen vervreemding, niks nie!”

Hierso roep Hy uit: “My God, My God, waarom het U my verlaat!”

Hoekom moes dit wees?

Sodat u en ek in die ewige lewe nooit, nooit, van God verlate moes wees nie!

Wie kon dit doen behalwe Jesus? Hier is ‘n versekering vir u as u in Hom glo!

(Hoe die duiwel ookal soms vir jou sê en wie van ons het nie al deur sulke tye gegaan nie, waar jy van God verlate gevoel het! Waar jou gebed nie hoër as die dak gaan nie, waar die hemel vir jou koper is. Die duiwel sê: “Sien jy God wil jou nie meer hê nie! Jy het te veel gesondig, of jy het dit of jy het dat....!”)

Nee, Geliefdes, Jesus het dit deurgemaak, sodat u of ek dit nooit hoef deur te maak nie!

 

Is dit nie Wonderlik nie! Halleluja! Halleluja!

Soos ons in een van hierdie ou koortjies sing: “Halleluja! What a Saviour!”

“Wat ‘n Verlosser!”

 

Maar kyk waarlangs moes Hy gaan, langs die weg van die kruis.

47        En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê hy roep Elía.

48        Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem ‘n spons en maak dit vol asyn, en sit dit op ‘n riet en laat Hom drink.

49        Maar die ander sê: Wag, laat ons sien of Elía kom om Hom te verlos

50        Daarop het Jesus weer met ‘n groot stem geroep en die gees gegee.

Nou wil ek net hierdie kort kommentaar lewer, ongelukkig kan ek nie baie lank daarby stil staan nie.

Met ‘n “groot stem geroep” en die gees gegee.

Na al daardie foltering, na al daardie bloed wat Hy verloor het, daardie tyd wat Hy deurgemaak het, voor Pilatus en voor Herodus en die kruis wat Hy

moes dra, al daardie bloed verlies!

My broer en suster, maar toe Hy sterf het Hy nie gesterf uit swakheid nie. Hy het met ‘n Groot Stem uitgeroep en die gees gegee!

 

Nou as ons lees in Johannes 10 vers 18 sal u sien die Here Jesus sê:

18        Niemand neem dit van My af nie, Ek lê dit af uit Myself. Ek het mag (outoriteit)

om dit af te lê, en Ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het Ek van My Vader ontvang.

 

Hy die Almagtige God.  

Hy was God self ook............... dit is een van die Verborgenhede van die Godheid.

Maar prys die Here as jy glo word dit vir jou maklik om te verstaan!

Daarom Geliefdes, daar is so baie dinge wat ek vir u wil sê.

Die Here het gesê op ‘n ander plek: “As jy glo sal jy die Heerlikheid van God sien!

Ons slim moderne mense sê mos “Sien is glo!” Hoor hierso laat ek vir u sê: as dit u filosofie is sal u nooit glo nie.

Glo en u sal sien!

 

Matthëus 27:51          

51        En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee  geskeur van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur;

 

Geliefdes, dit was die teken dat die skeidsmuur tussen ons en tussen God verwyder was.

Dat ons nou vrye toegang tot die Vader het, deur die bloed van Jesus. Dat ek nou nie meer ‘n hoë priester of ‘n kardinaal of ‘n Pous of wie ookal nodig het om vir my in te tree by die Vader nie.

Ons kan nou direk gaan.................soos dit geskrywe staan in Hebreërs 10.

Daarom het ons vrymoedigheid om in te gaan in die heilige der heilige deur die bloed van Jesus.

O, broer en suster, ek weet die Christelike kerk glo dat Jesus Sy bloed vir ons aan die kruis gestort het. Maar ek voel ons maak veels te min van die bloed van Jesus. Ons moet meer die bloed van Jesus pleit. Geliefdes, dit is Satan se verplettering, is die bloed van Jesus wat Hy aan die kruis gestort het, en die aanloop daarheen. Ons het vrymoedigheid om in te gaan. Dit word vir ons gesê dat hierdie Voorhangsel was ‘n wonderlike kunswerk. Hy was amper soos hierdie velt wat ons van praat. Soos dit geweef is, en hulle sê vir ons dat dit in die ou terme 4 duim dik was. Hulle sê dit was so sterk, dit sou twee spanne osse aan weerskante neem om te skeur. En  is netso geskeur van bo na onder, nie van onder na bo nie  ---  van Bo na onder! God het dit self geskeur. Want Sy Liggaam is vir ons geskeur aan die kruis, sodat ek deur die kruis saam met Hom eendag op Sy Troon sal sit.

 

Maar daar is geen ander weg nie! Ek kan nie die Afrikaans van die ou lied onthou nie:

 

“The way of the Cross leads home

It is sweet to know as I onward go

that the way of the Cross leads home.”

 

In twee geskeur:-

52        en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan.

53        En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn.

54        En toe die hoofman oor honderd en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het  hulle baie bevrees geword en gesê: Waarlik, Hy was die Seun van God.

55        En daar was baie vroue wat dit van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galiléa af gevolg en hom gedien het.

56        Onder hulle was daar Maria Magdaléna en Maria die moeder van Jakobus en Joses, en die moeder van die seuns van Sebedéüs.

Geliefdes, dit is die toneel. Maar wat is dit eintlik, wat sê dit vir u en

vir my?

Hier het 2 koninkryke met mekaar finaal slaags geraak. Die koninkryk van die Satan en die Koninkryk van God. Die koninkryk van die duisternis en die Koninkryk van die Lig.

 

Hier is twee stelle beginsels. Dit moet u goed onthou – dit is my boodskap.

Twee stelle beginsels teenoor mekaar, wat die ewigheid moes bepaal.

1.         Die een wat nie die weg van die kruis sal gaan nie, sal lei tot ewigdurende slawerny en dood, want daar is geen ander weg nie!

2.         Die ander na vryheid en die ewige lewe.

 

Lees Hebreërs 2:14-18

14        Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het – dit is die duiwel –

15        en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.

16        Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom.

17        Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.

18        Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word.

 

Nog twee stelle beginsels wat op dieselfde neerkom, wat hier, die saak uitgemaak het:

Dit is Selfverheffing teenoor Selfverloning.

Onthou wat die Here Jesus gesê het: “Kom leer van My ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele.

Die wat agter My aan wil kom moet homself verloon en sy kruis opneem en My volg. Kom ons lees net, ek moet dit vir u doen, anders sal ek nie vir u die boodskap daaruit kan gee nie.

Lukas 22 vanaf vers 24

(Nou kyk hier is dit nou Lukas se verhaal van Jesus oppad na die kruis, dit is belangrik.)

 

Lukas 22:24,25

24        En daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet wees.

 

(Dit is nou Sy groepie dissipels.)

Die “Amplified New Testament” sê:

“There was eager contention amongst them”.

Twis ontstaan wie die grootste sal wees.

Hier is die ding, my broer en suster, u en ek ook, wie die grootste sal wees.

 

25        En Hy het vir hulle gesê: Die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle, word weldoeners genoem.

26        Maar so moet julle nie wees nie; maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie ‘n leier is, soos een wat dien.

27        Want wie is groter: die een wat aan tafel is, of die een wat dien?

Is dit nie hy wat aan tafel is nie? Maar Ek is onder julle soos een wat dien.

(Ek is een van die kelners. Halleluja!)

28        En dit is julle wat altyddeur by My gebly het in My versoekinge. (Beproewinge.)

 

Hier kom die Troon!

 

29        En Ek beskik vir julle ‘n koninkryk soos My Vader dit vir My beskik het,

30        sodat julle kan eet en drink aan my tafel in my koninkryk en op trone sit om die twaalf stamme van Israel te oordeel.

Kom ons kyk ‘n bietjie van nader. Kom ons ondersoek onsself ‘n bietjie en kom ons wees baie eerlik ons hoef nie vir mekaar te sê nie. Maar jy kan dit vir jouself in jou hart sê.

Wat maak ons vandag broer en suster,elkeen wil sy nek uitrek, bietjie bokant die ander een. Kom net in ‘n geselskap. Ons praat baie van oumas se “spog boek”. Ouma se klein kindertjies is altyd die mooiste. As ons bymekaar kom, dit vat nie lank in ‘n geselskap nie. O, my kinders is die slimste. O, waar bly jy? O, ek bly daar in (geen refleksie op iemand nie, net ‘n illustrasie) ek bly daar in Waterkloof en jy? O, ek bly in Rebekkastraat in Pretoria Wes. O, en watse werk het jy, en watse werk het ek? O’ ek is so en jy is so.

Ons kyk by die venster uit wat se kar ry jy? In hoe ‘n huis bly jy?

Elkeen net altyd die grootste, die grootste!

 

Maar die een wat die grootste wil wees moet wees soos die een wat die  jongste en die minste is. Dit is die Wet van die Koninkryk.

Deur die Kruis na die Kroon!

Ag, Geliefdes, ek sou graag verder daaroor wou skryf, maar ek moet daarby volstaan.

(Ek het ‘n endjie terug verwys, na om by ‘n ander plek in te klim.)

“Ek is die deur”. Lees tog in Johannes Hoofstuk 10 van die Goeie Herder.

Dis presies dieselfde. Die dief sal altyd op ‘n ander manier inklim, hy sal by die venster wil inklim. Ons sien dit mos so baie hulle haal selfs die teëls van die dak af. Hulle kom deur die dak.

So is dit ook in die lewe.

Ons wil nie God se manier gaan nie. God se manier is die Weg van die Kruis!

Maar God se einddoel is die Kroon!

U moet onthou Adam was God se onder koning. Ek het dit so baie in hierdie dienste al gesê. Nie een van ons kan ooit ‘n denkbeeld vorm nie. Maar Geliefdes, ek sê weer soos ek in die paar vorige boodskappe gesê het en daarmee sal ek ook moet klaar maak. As God dit nie kan en gaan herstel presies soos Hy dit begin het nie, het God misluk. Ek sê dit met Groot Eerbied!

 

Maar wat het dit Hom nie gekos nie? Intussen tyd het Hy ons ‘n soewereine wil gegee, en ongelukkig in my gevalle toestand het ek mos nou ‘n Meneer geword, het ek miskien mos nou ‘n Mejuffrou geword.

O, moet tog nie my eer aanraak nie, o, moet tog nou nie vir my sê ek moet nou die handdoek neem en voete kom was nie. Nee, moenie vir my ‘n minderwaardige plek toeskryf nie. Inderwaarheid is dit omdat ek so minderwaardig voel. Dit is die moeilikheid. Maar ek wil dit nie erken nie. Ek wil veg daarvoor! Ek wil dit handhaaf.

Broer en suster, “hy wat agter My aan wil kom moet homself verloon en sy kruis opneem en My volg, Ek het vir julle beskik ‘n Koninkryk sodat julle saam met My kan sit op 12 Trone en die 12 Stamme van Israel kan oordeel. God seën u.

 

Gebed:

 

“Barmhartige en Troue Hemelse Vader, in die Naam van onse Here Jesus het u weer ‘n nietige mensie gebruik, my God, ons het ver tekort geskiet by wat gesê word. Maar baie dankie Dierbare Heilige Gees, dat U Self die na Prediker sal wees. Dat U Self hierdie geseënde Woord sal vat wat ons so goed ken en van ons ander mense sal maak! Here dat ons waarlik U Beeld sal begin  dra alreeds op hierdie aarde. Here is dit dan nie in die donkerste wat die Lig op sy helderste skyn nie. Dis donker rondom ons Vader, dis lelik rondom ons. Here en vergewe ons, ons het self lelik geword Here. Maar Vader gee ons genade dat ons in die donkerte soos helder ligte sal skyn. Here dat ons menige persoon sal verbaas, wanneer ons die pad van Jesus volg en dat hy en sy, daardeur aangespreek sal word, want hulle het nog nooit so ‘n taal gehoor nie, hulle het nog nooit so ‘n voorbeeld gesien nie.

Kom nou in U Liefde en in U Genade waar ons ook die voorreg het om rondom U tafel te vergader. Here onse God dat ons nie maar sommer uit gewoonte daardie Brood en daardie Vrug van die wynstok sal neem nie, want dit is tog gebruiklik want ons het so groot geword. Maar Here dat dit vir ons die betekenis sal hê, wanneer U gesê het hierdie is My bloed van die Nuwe Testament, doen dit tot My gedagtenis, O Dierbare Here, en dankie vir die Belofte, dat ons dit eendag nuut met U sal drink in die Koninkryk van die Vader, Here wanneer die Troon Herstel is. Ag. My Vader, baie dankie vir die voorreg wat ek gehad het om die boodskap te bring. Dankie dat elke siel kosbaar is vir U!

 

Here dat u die 99 skapies wat veilig in die kraal is, sal laat staan en die klowe en die dale sal afgaan, Here miskien U klere skeur, Here u knieë stamp, om daardie ou skapie, U het sy stem gehoor daar onder in die kloof! Want Here U oor is fyn ingestel op ons geroep! Baie dankie daarvoor. Dierbare Here, dat daar nie een wat hierdie boekie klaar gelees het, moedeloos sal wees nie. Ag, Here ons omstandighede is moeilik. Here ons weet miskien nie môre wat vir ons wag of wat vir ons voorlê nie. Maar baie dankie my God, U het gesê U sal ons nooit verlaat en ons nooit begewe nie!

Here seën ons rondom U tafel en voed ons siele tot die Ewige Lewe, deur dit wat U vir ons gedoen het! In Jesus Naam, Amen.

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580