new-top-banner-english

Hoe om die wil van God te ken

Geluk van goddelose is maar skyn

'n Psalm van Dawid

1          Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie.

2          want soos gras sal hulle gou verwelk, en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog.

3          Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid,

4          en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.

5          Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hý sal dit uitvoer;

6          en Hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag.

7          Swyg voor die HERE en verwag Hom; wees nie toornig op hom wat voorspoedig is in sy weg, op die man wat listige planne uitvoer nie.

8          Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid; wees nie toornig nie dit is net om kwaad te doen.

9          Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word; maar die wat die HERE verwag, hulle sal die aarde besit.

10         En nog ‘n klein rukkie en die goddelose sal daar nie wees nie; ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie,

11         Die sagmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede.

12         Die goddelose bedink listige planne teen die regverdige en kners met sy tande teen hom.

13         Die HERE lag vir hom, want Hy sien dat sy dag kom.

 

Ons lees net weer vers 4:

 

4              en verlustig jou in die HERE dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.

 

Daar is geen mens wat nie al gewonder het, hoé gaan hy die Wil van God in sy lewe leer ken nie. Daar is so baie omstandighede in ons lewens waarin ons dit nodig het om te wéét wat die Wil van God is. Jongmense moet op die kwesbaarste stadium in hulle lewe groot besluite neem oor hulle toekoms: In watter rigting kan hy gaan studeer na matriek of gaan hy werk na sy skoolopleiding, wil hy eendag trou en met wie? Hierdie is groot en belangrike besluite.

 

Baie mense vertrou op die noodlot, andere dryf maar doelloos voort.

 

Daar is mense wat die Bybel vat en dan bid en die Bybel oopmaak en kyk na ‘n teks en glo dit is die woord wat hulle moet vat as leiding. Ek weet van wonderlike gevalle waar mense al so gelei was, maar ek weet ook van gevalle waar mense ʼn baie groot fout gemaak het. Ek weet ook van gevalle waar mense so gemaak het en as die teks nie reg is nie, dan maak hulle die Bybel toe en hulle slaan hom maar weer oop totdat hulle by die regte teks uitkom wat hulle graag wil hê. Daar is baie beter maniere as dit, daar is ʼn baie sekerder weg as dit.

 

Een ding wat die mens uit sy hart moet kry en dit lyk vir my dit is so diep gewortel, dit is dat die mens sonder dat hy dit besef meer aan die wraak van God glo as aan die liefde van God.

 

Daar moet ʼn leidende hand van God in my lewe wees en die Here wil hê ons moet op Sy leiding staatmaak. As ons 'n polis wil uitneem of ons huis verkoop of koop, moet ons besef dat ons God se leiding daarin nodig het. “To read the small print.” As jy 'n polis uitneem op 'n huis sal jy daar in die “small print” sien dat die huis verseker is vir soveel omstandighede behalwe “for an act of God” – ʼn aardbewing of ʼn orkaan of so iets. “An act of God?” Wat het God dan daarmee te doen? Is dit net die Here wat orkane en aardbewings laat gebeur? Is dit net die Here wat rampe in ons lewe laat gebeur? As ons na Job kyk  sien ons dat die dinge wat hy gevrees het, wel oor hom gekom het. Dit was nie God wat al daardie rower bendes toegelaat het om sy goed te roof nie, dit was nie eers die HERE wat Job siek gemaak het nie, dit was die duiwel.

 

Sal die HERE dan vir my, my weg verberg? Sal die HERE dan nie vir my die pad wys wat ek moet loop nie? Dit wat ek vir u skryf kom uit my hart, wat ek uit die hart van God ontvang het, want ek glo God is 'n praktiese God. As ons lewens meer God gekonsentreerd raak, gaan ons die stem van God  in ons lewens hoor. Ek het twee keer in my lewe God se stem hoorbaar gehoor. Ek het Sy stem al baie keer in my gees gehoor, dat ek geweet het Hy lei my op die weg wat ek moet gaan of dit is die stap wat ek moet neem.

 

Wie van ons het nie begeertes nie? Wie van ons het nie verlangens nie? Wie van ons het nie situasies nie, hoe sal ek weet wat my volgende stap gaan wees?

 

Psalm 37:4

4          en verlustig jou in die HERE dan sal Hy jou gee die begeertes van          jou hart.

 

Hoe om die Wil van God te ken? Daar is vyf punte wat ek vir u wil wys.

 

Punt 1: Kom tot bekering en word 'n kind van God

 

Ons lees in 2 Petrus 3:9

9          Die Here vertraag nie die beloftes soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

 

God se Wil is dat u nie verlore moet gaan nie maar dat u tot bekering moet kom. Wanneer u tot bekering gekom het, sal die Here u verder lei. Die Here wil nie hê dat sommige moet verlore gaan nie maar dat almal tot bekering moet kom. Het u al tot bekering gekom? Het u al die Wil van God in u lewe gedoen?

 

Ons kyk verder wat Paulus aan Timótheüs sê. 1 Timótheüs 2:3-4

3          Want dit is goed en aangenaam voor God, onse Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom.

4          Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus.

 

Is u gered? Of is u verlore? Onthou dit is God se Wil dat u gered moet word!

 

Markus 3:31-35

31         SY broers en sy moeder het toe gekom, en terwyl hulle buite staan, stuur hulle na Hom om Hom te roep.

32         En ʼn skare het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir Hom: U moeder en u broers soek U daarbuite.

33         En Hy antwoord hulle en sê: Wie is my moeder of my broers?

34         En Hy kyk rond na die wat rondom Hom sit, en sê: Daar is my moeder en my broers!

35         Want elkeen wat die wil van God doen, dié is my broer en suster en moeder.

 

Net soos ʼn broer en ʼn suster en ʼn vader en ʼn moeder ’n intieme verhouding het met sy kind of met sy ouers, sal hy nie aan hulle sy wil bekend maak nie?

 

Kind van God, lewe u nie miskien soos ʼn vreemdeling voor God al sê u, u is ʼn Christen? Ek glo ons kan en ons moet en ons gaan in die dae wat voorlê gedwing word om in so ‘n intieme verhouding met die Here te lewe dat die Here se Wil elke oomblik aan my bekend sal wees.

 

Ons lees in 1 Johannes 2:15–17

15         Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.

16         Want alles wat in die wêreld is – die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe – is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

17         En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.

 

Maar hy wat die Wil van God doen, bly vir ewig! Dit is God se Wil dat ons Hom moet lief hê. Dit is God se Wil dat ons Hom moet dien. Dan sal die Here Homself ook aan ons openbaar.

 

By die sondaar is ons nie baie gewild as ons vir hom sê dat ons die Wil van God wil doen nie. Daar is selfs kinders van die Here wat na fortuinvertellers, palm- en teekoppie lesers gegaan het om te hoor wat hul toekoms vir hul inhou. Daardie manier is nie God se Wil nie. God se Wil is dat ek daardie dinge sal laat staan en dat ek dit sal bely. Die weg waarlangs God Sy Wil aan die mens wil openbaar is nie ‘n gewilde weg nie want daar is niks opwindends daarin nie. Die weg van oorgawe wil ons nie hê nie.

 

Die Here Jesus sê in Johannes 3:19

19         En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos.

 

Hy sê hulle het die duisternis liewer gehad as die lig. As jy die Wil van God werklik in jou lewe wil leer ken en wil weet wat God se plan vir jou toekoms is, dan moet jy jou bekeer tot die Here. Halleluja! En dan word jy ‘n kind van God.

 

Punt 2: Word vervul met die Heilige Gees

 

Die Here Jesus het gesê: “Die Trooster, die Heilige Gees wanneer Hy kom, Hy sal vir julle dinge wys wat moet kom”. As jy vervul is met die Heilige Gees sal Sy Gees jou in jou persoonlike lewe lei. Die Heilige Gees sal ook vir jou in die gemeente lei en Hy sal vir jou sê wat jy moet doen.

 

Toe die Here Jesus op die aarde by Sy dissipels was het Hy hulle gelei. Hulle het nie nodig gehad om te preek nie, hulle het nie nodig gehad om te dink wat gaan ons môre en oormôre doen nie. Jesus was by hulle. Jesus het toe vir hulle gesê dat Hy Iemand anders na hulle gaan stuur. Nie iets anders nie, Iemand anders, die Trooster, die Heilige Gees en Hy sal hulle lei en Hy sal hulle leer.

 

Ons lees in Efesiërs 5:17-18

Hierdie is baie welbekende woorde wat deur die Apostel Paulus skryf is.

17         Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is.

18         Moenie dronk word van wyn nie – daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul.

 

Maar verstaan wat die Wil van die Here is. Met ander woorde, die wat nie verstaan wat die Wil van die Here is nie, is onverstandig. (They are foolish. One preacher said you can even translate it as they are stupid.) Verstaan wat die Wil van die Here is! Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid maar word met die Gees vervul. Wat beteken dit? ʼn Persoon wat onder die invloed van drank is, weet nie wat hy praat nie. Party persone word aggressief, ander word weer baie passief en op verskillende maniere openbaar ʼn persoon homself. Daardie persoon is absoluut onder die invloed van daardie drank en dit is wat die Apostel hier wil tuisbring. Hy sê: “moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul”. Met ander woorde, moenie onder die invloed van drank kom nie maar kom onder die invloed van die Heilige Gees. Moenie oorweldig word deur drank nie, word oorweldig deur die Heilige Gees en wanneer jy oorweldig is onder die Heilige Gees, dan sal jy verstaan wat die Wil van God is!

 

Toe die Apostel Paulus na die ooste wou gaan, gee die Here hom ‘n “gesig” en die Here wys vir hom ʼn man wat wink met sy hand en sê kom oor na Macedónië en help ons.

 

Handelinge 16:9

9          En Paulus het ʼn gesig in die nag gesien – daar staan ʼn Macedóniër

            wat hom smeek en sê: Kom oor na Macedónië en help ons!

 

Daar is so baie jongmense wat vir die Here wil gaan werk maar onseker is of hulle hul werk moet opgee. Baie maak selfs groot foute. As ons werklik vervul word met die Heilige Gees, sal die Heilige Gees vir ons sê wat die Wil van God in ons lewens is. As ons wandel in die Gees en ons is vervul met die Heilige Gees sal ons weet en verstaan wat die Wil van God is.

 

Punt 3:  Julle Heiligmaking

 

1 Thessalonicense 4:3

3          Want dit is die wil van God – julle heiligmaking .........

 

Dit is die Wil van God, julle heiligmaking! As God se kinders ʼn heilige lewe lei en vol van Sy Gees en Woord is – dat die Woord van die Here ryklik in ons harte woon, sal jy weet wat jy moet doen. Dan noem hy vier punte van ʼn heilige lewe:

3          ................dat julle jul moet onthou van die hoerery; (van gedagtes, van woorde, van dade. Ons gedagtes, dade en woorde is dikwels so onrein en dan verwag ons dat God Sy wil in ons lewens moet openbaar.)

4          dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer,

5          nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie;

6          dat niemand sy broeder in die handel moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here ʼn wreker is oor al hierdie dinge, soos ons vir julle ook vantevore gesê en betuig het.

 

Paulus sê ons moet ʼn heilige lewe lei. Ek moet respek betoon teenoor die teenoorgestelde geslag en nie vir wellus en die oorgawe van die begeerte van die vlees ingee nie. Dat ek my broer nie in die handel moet bedrieg nie - Wat bedoel hy daarby? Ek moet nie iemand gebruik en misbruik nie. Ek moet in opregtheid en eerlikheid sake doen.

 

Die vrou se figuur word op een of ander manier beklemtoon in tydskrifte, beeldradio en rolprente. Sonder dat jy dit besef absorbeer jy dit en allerhande beelde vervul jou gedagtes en jy is verward en besoedeld en God se stem kan nie meer tot jou deurdring nie. God se stem wil vir jou sê my seun, my dogter dit is die weg! Maak so, maak so! Maar jy kan God se stem nie meer hoor nie omdat jy vol is van allerhande besoedelde gedagtes. Ons word beheer deur, in plaas van die Gees van God, so dikwels deur ons welluste, deur ons hartstogte. Dit is verskriklik om te dink aan die persoon in die uiterste verslawing aan verdowingsmiddels, die ander een aan drank. Om daardie persoon te sien onder die mag van wellus, onder die mag van begeerte – in plaas van onder die mag van die Heilige Gees.

 

Punt 4: Ons moet onderdanig wees

 

Dit is God se Wil dat ons onderdanig moet wees. As daar ooit 'n tyd was van opstandigheid is dit vandag. Vat u eie lewe, hoe maklik raak u nie opstandig nie. Hoe gou is ons nie op ons perdjie nie. Hoe gou neem jy nie aanstoot nie. Ons is in daardie tyd – die Satan bring al hierdie dinge op ons af. Nou wil ek vir u God se Wil wys en u moet dit beoefen. Die Here is besig om ons voor te berei vir iets groots en iets wonderliks en daarom laat die Here hierdie dinge toe.

 

Ons lees 1 Petrus 2:13-15

13         Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van            die Here – of dit die koning is as opperheer,

14         of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf,          maar die wat goed doen, te prys.

15         Want so is dit die wil van God dat julle deur goed te doen die     onkunde van die dwase mense tot swye sal bring.

 

Want so is dit die Wil van God om die dwase mense tot swye te bring. Weet u wat is een van die slegste advertensies vir die Christelike geloof? Die Christen self! Ons eie lewenswandel. Laat ek vir u een illustrasie gee waarin ek vir u die verantwoordelikheid wil wys.

 

Die jongman sit in sy motor en het êrens op 'n plek stilgehou in die pad. Agter hom hou ‘n ander persoon stil en die persoon begin sy toeter blaas. Onmiddellik is hierdie voorste een op sy perdjie en hy begin op sy tande kners en sê: “ek sal nie padgee vir die een agter my nie”. Hy sit stil en die persoon agter hom kan ook nie verbykom nie en hy blaas terug op sy toeter en hulle albei blaas vir mekaar toeters. Naderhand spring die voorste een uit, nou baie kwaad,  om vir die agterste een sy fortuin te vertel met sy ken uitgesteek. Hy wou net vir hom sê, wat bedoel jy en toe sê die persoon agter vir hom dat hy agterop sy motor 'n plakker gesien het: “toet as jy vir Jesus lief het” en ek het maar net my toeter vir jou geblaas – “honk if you love Jesus”.

 

Ons kan dikwels so woedend word vir die persoon wat voor ons ry en dit vir daardie persoon wys, maar watter advertensie was ons dan vir die Here Jesus? Hoe baie keer maak ons so, ons het daardie gees in ons, ons het daardie gesindheid in ons. Maar jy wil graag hê God moet Sy Wil aan jou openbaar? As iemand jou net ʼn bietjie te na kom, sal jy nie net omdat jy ʼn kind van die Here is, bereid wees om skade te lei nie, bereid wees om beledig te word terwille van die Naam van Jesus nie?

 

Die Here laat hierdie dinge toe in ons lewens omdat die Here besig is om vir Homself ʼn groep oor die hele wêreld uit te soek. Die wêreld moet gered word. Voordat Jesus weer kom, gaan die wêreld die geleentheid kry om die suiwer heerlike evangelie van die Here Jesus te sien in volle werking. Wanneer die wêreld sien dat jy ʼn kind van God is en dat jy bereid is om te ly terwille van sy Naam dan sal die wêreld Jesus erken en die Here sal sy Wil aan jou bekend maak.

 

Daar is ook die getuienis van die sersant wat tot bekering gekom het. Daar was 'n jong rekruut wat maar 19 jaar oud was toe hy in die leer gekom het. In daardie groot “bungalow” was hy die enigste een wat daardie aand gekniel en sy Bybel gelees het. Die sersant wat saam met hulle die aand in die “bungalow” was, het op hom gevloek en geskree omdat, volgens hom, daardie dinge oudtyds was waarmee hy hom besig hou. Maar hy het homself nie daaraan gesteur nie en nie van sy knieë op gestaan nie totdat hy klaar gebid het nie. Die sersant het homself voorgeneem om hierdie jong rekruut by te kom. Vroeg oggend neem hy hulle op ʼn lang mars, (a Route march) deur die verskriklikste omstandighede. Dit het vreeslik gereën en hulle was baie moeg die aand en wou net in hulle beddens val. Die sersant het ook daar gesit en sy skoene uitgetrek en dit was vol modder en die rekruut kniel voor sy bed en hy bid en die sersant skree op hom maar hy steur hom nie daaraan nie en hy bly op sy knieë voor die Here. Die sersant vat die ou vuil skoen en hy gooi hom hier agter sy kop, maar die rekruut bly maar op sy knieë en hy vloek verder en hy gooi die ander skoen en hy tref hom agter sy kop en die rekruut bly nog op sy knieë. Die sersant was ook so moeg en hy sak toe terug op sy bed en het hom  nie verder aan die rekruut gesteur nie.

 

Die volgende oggend staan daardie sersant se paar skoene (boots) langs sy bed, nog nooit vantevore het sy skoene so geblink nie. Daardie jongman het daardie skoene van hom skoon gemaak en langs sy bed kom sit. Hy gaan staan toe by daardie jongman en sê vir hom: “What is your secret?” (“Jongman,wat is jou geheim?”) en hy sê: My secret is Jesus. (“My geheim is die Here Jesus!”) Hy het nie opstandig geword nie, hy het nie homself verdedig en vir die sersant gesê: “Het jy dan geen respek vir God nie, ons lewe dan in ʼn land wat nog die Christelike geloof erken. Dit is tog my vrye tyd en pla jou nie as ek bid nie?” Wat sou ek en u nie dalk vir daardie sersant gesê het nie? Maar toe word sy siel gered op daardie manier. Dit is God se Wil vir u en vir my om onderdanig te wees.

 

Punt 5: Ons moet ly terwille van die Evangelie

 

Dit is God se Wil dat ons moet ly terwille van die evangelie soos hierdie jongman gely het en ek glo dat die tyd het gekom, waar die Here vir ons gaan roep om waarlik te ly nog meer as ooit tevore, terwille van die evangelie.

 

1 Petrus 4:13,19

13         maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook in die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel.

19         So laat dan die wat volgens die wil van God ly, ook hulle siele aan          Hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade.

(As ons moet ly terwille van die evangelie).

 

 

Dit sê in 2 Timóthëus 3:12

12         En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.

 

As ek die Wil van God in my lewe wil leer ken moet ek eers die Wil van God uitvoer, soos dit bekend is in sy Woord en dan sal die Here deur sy Gees ook sy Wil aan my bekend maak in my alledaagse sake en lewe. Ons moet toelaat dat die Here Jesus met sy Gees en sy Woord in ons harte bly en ons moet in nou kontak met Hom bly sodat hy in die môre vir ons kan sê wat ons moet doen, dat Hy vir my sal sê watter motor ek vir my moet koop, byvoorbeeld. In baie gevalle sal Hy vir jou sê dit is onnodig om daardie motor te koop. Ons koop eers die motor en dan bid ons dat die Here tog hierdie pragtige duur motor van my moet beskerm. Of ons koop eers daardie sitkamer- of slaapkamerstel en dan bid ek dat die Here my moet help om dit te betaal. Ek het Hom nie gevra wat ek moes doen nie en my gesindheid was ook nie absoluut onderworpe aan sy Wil nie.

 

Die jongmeisie trou eers met daardie jongman want sy het hom tog so lief, o, die begeerte van die oomblik! Daarna vra sy dat die Here hom tog sal red en hulle bymekaar sal hou, maar sy het nie die Here se Wil geken in die begin nie. Sy was nie bereid om die Here waarlik heerskappy oor haar lewe te gee nie.

 

Het die Here heerskappy oor u lewe? Het u die eerste stap al gevolg? Het u die Here aangeneem as u Saligmaker? Het u die tweede stap gevolg? Is u vervul met die Heilige Gees? Het u die derde stap gevolg? Lei u ʼn heilige lewe voor God? Of lei u ʼn lewe van hartstog of wellus, en oorgawe aan wat u begeer? As dit iets is wat u wil doen, dan doen u dit, om die liggaam te bevredig. As u ʼn boek wil lees, dan lees u dit, as dit ʼn prent is wat u na wil kyk, dan kyk u daarna. Is u bereid om liewer onreg te lei of staan u op vir u regte elke keer en elke oomblik. Verlustig jou in die Here, vertrou op Hom en Hy sal jou gee die begeertes van jou hart! As die Here in jou hart woon, as jy vol is met die Heilige Gees, watse begeertes gaan jy dan hê, anders as God se begeertes?

 

Die Heilige Gees van God en Sy Woord wat ryklik in jou hart woon sal dit begeer wat God begeer. Die Here sal vir jou gee die begeertes van jou hart! Jy sal niks anders wil hê nie as wat God wat in jou woon wil hê nie.

 

As 'n handskoen net daar lê is sy vingers morsdood en daardie handskoen kan niks doen nie, maar as jy die hand daarin steek, dan maak die handskoen wat die hand wil maak, die vingers van die handskoen beweeg, waar die vingers binnekant beweeg. Net so as Jesus binne in jou hart bly, waar Hy beweeg, waar Hy jou lei, sal jy meegaan, gaan jy dan heel die weg met Hom.

 

Amen

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533