new-top-banner-english

Paulus die mees vervolgde apostel

Inleiding

Ten eerste wil ek dit baie duidelik stel dat net die ou vertaling van die Bybel gebruik gaan word en in Engels die “King James Version” ook net die ou vertaling.  Die 1983 Vertaling van die Bybel en al die vreemde Afrikaanse vertalings daarna is nie die Woord van ons Hemelse Vader nie.  Dit is boeke wat geskrywe is om aan te pas by die humanistiese en liberalistiese godsdienste.  Ook word dit geskrywe om aan te pas by eie en menslike leerstellinge vir selfregverdiging van hulle misleiding en teorie teenoor die van die ware Bybelse godsdienstige leerstellinge.  Ek wil vir u nederig vra om die volgende Skrifte self noukeurig te lees en te onderstreep in u eie Bybels; Jes. 29:11-15 let veral op vers 13 die laaste sinnetjie “.... sodat hulle vrees vir My ‘n aangeleerde mensegebod is”, Paulus bevestig hierdie eiesinnige godsdienste in Kol. 2:20-23, hy spel dit uit in verse 22-23 ”.... volgens die gebooie en leringe van mense, wat alhoewel dit ‘n skyn van wysheid het, in eiesinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam, geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees”.  Lees ook sorgvuldig: Mark. 7:6-7, Matt. 15:8-9, Joh. 17:17,

1 Tim. 1:15, 1 Tim. 4:9-11, 2 Tim. 3:16-17 en Spr. 30:5-6.  Hierdie is net ‘n paar Skrifte van ‘n magdom van Skrifte, net om die verdraaiers van die Heilige Woord van God te weerlê.

 

Soos wat ons aangaan deur die bladsye van die boek en hoofstuk vir hoofstuk, sal ons aan u toon wat mense sê, wat hulle leer, hoe hulle teksverse draai en swaai om by hulle leerstelling aan te pas.  Die doel van die boek is om te wys dat Paulus tuis hoort in die onfeilbare, onweerlegbare Woord van die Heilige God van Israel.  My bede en my strewe is om hierdie boek in die hand te kry van elke ware soeker na die waarheid van God se Woord en dan sy lewe daarvolgens in te rig.

 

Hierdie werk is nie ‘n grammatikale wonderwerk nie, maar ‘n studiestuk om ons mense toe te rus en aan te wakker, om die leuen en misleiding te onderskei, waar te neem en te weerstaan, en hierdie dwaalleringe van die misleiers in Israel geledere aan die lig te bring met net die Bybel en die Bybel alleen.  Indien u op foute sou afkom laat my asseblief weet, sodat, so glo ek, ek dit kan regstel met die volgende oplaag wat herdruk gaan word.

 

Die Hemelse Vader se seën vir u terwyl u saam met my deur die bladsye van hierdie boek werk en gaan. 


Hoofstuk 1

Ongelukkig moet ek u die leser waarsku dat feite wat bewys kan word, dalk vir u skokkend kan wees.  Elke stelling en feit wat ek maak, dra ek verantwoordelikheid voor, dit sal bewys kan word met dokumentasie in my besit.

 

Daar is alreeds in die voorwoord genoem waarom hierdie boek, hierdie studiestuk die lig gaan sien.  Dit is verstommend hoedat mense, leraars, voorgangers, stigters van gemeentes, pastore en individue rondmors en speel met die Heilige Woord van die Almagtige God van Israel.  Daar was uitlatings en weglatings gedoen na willekeur.  Ek noem net ‘n paar om te demonstreer, bv. “hierdie teks hoort nie in die Bybel nie, dit is deur die vertalers ingeskrywe, en die teks is verkeerd vertaal, dit moet so en so wees,” die dinge was gedoen en gesê alles om by hulle ideologie en valse leerstellinge aan te pas.  En volgens die dwaalleraars was en is Paulus, die apostel en uitverkore werktuig van Christus die sondebok!!  Hoekom? Omdat hy en ander apostels direk teen hierdie dwalinge en mens geïnspireerde leerstellinge geskrywe en gepreek het, ons stel ons ten doel om dit aan die lig te bring en openbaar te maak aan ons broers en susters, ons medegelowiges, die ware soekers na die waarheid.

 

Die ergste dwaling was en is om Paulus uit die Skrif te kry.  Net om te wys hoe dubbelsinnig van die predikante redeneer en skrywe.  Gedurende November 1995 verskyn daar in ‘n twee maandelikse blad die “Verbondskoerier” ‘n artikel, ‘n eens NG Kerk Leraar, tans ‘n leraar in Israel Geledere, aangaande die Apostel Paulus en weer in Februarie 1996 van die “Verbondskoerier”.  Hierdie man sluit sy artikel af in die Februarie 1996 uitgawe met die woorde; “Geagte leser, wie gaan u glo?  Die Vader, die Seun, die Heilige Gees en die profete of gaan u vir Paulus glo?”  Nou liewe leser, kom ons gaan Skrif toe, Bybel toe.  Die gedeelte wat aangehaal gaan word is nie deur Paulus geskrywe nie, maar wel deur Lukas; Hand. 9:4-6: “en hy (Paulus) val op die grond en hoor ‘n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my?  En hy sê: Wie is u Here?  En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg.  Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.  En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil U hê moet ek doen?  En die Here antwoord hom; Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen.”  Nou leser, ons moet onthou die man Lukas is ‘n man gevul met die Heilige Gees.  Hy was saam met die ander apostels eendragtig in die bovertrek in Jerusalem en daar saam met die ander die vervulling met die Heilige Gees deelagtig geword. Nou vra ek: Sou die Heilige Gees vir Lukas toelaat om te lieg oor die gesprekvoering van Jesus met Paulus? Hierdie Paulus kry ‘n direkte opdrag van die Seun, nou wil ek in alle nederigheid vra, wie moet ons nou glo? Die Paulus afskieters of die Woord van die Heilige God?  Kan ek vir u die leser vra om self die vraag te beantwoord?  En vir die Paulus verdoemelinge, is die teksverse verkeerd vertaal of hoort dit nie in die Bybel nie?

 

Ons gaan hierdie gedeelte in Hand. 9 in die volgende hoofstuk van die boek verder behandel en toon dat hierdie dwaalleer, dat Paulus nie in die Bybel hoort nie, glad nie water hou nie.

 

 

Hoofstuk 2

Volgens oorlewering word daar vir baie eeue al gepoog om Paulus uit die Bybel te kry; hetsy deur geskrifte of boodskappe.  Waarom?  Wanneer ‘n mens teruggaan op die spoor dan kom ‘n mens agter dit is mense in geestelike leiersposisies wat die Bybelse pad êrens langs die pad byster geraak het.  En Paulus, die Godsman en volksman skroom nie om hierdie afgedwaaldes deur sy geskrifte aan die man te bring nie.  Hierdie mense het nou instansies, gemeentes en organisasies in die Christelike samelewing wat direk bots met Heilige Skrif, en het nou doemprofete en predikers geword teen die waarheid van die Woord en in hulle oë is Paulus die grootste sondebok en moet mee weggedoen word.

 

Nou, hier in die doodsnikke van die twintigste eeu is daar weer ‘n oplewing van sogenaamde gelowiges wat Paulus wil verdoem en vernietig as ‘n valse, selfaangestelde apostel wat nou konsuis verwarring veroorsaak onder gelowiges.  Tereg skrywe die Apostel Petrus, nie Paulus nie, maar Petrus in sy algemene brief 2 Pet. 3:15-16, “en ag die lankmoedigheid van die Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het, net soos in al die briewe.  Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf.”  Nou wonder ek net, Lukas skrywe, Petrus skrywe ten goede t.o.v. Paulus.  Moet hulle nou ook uit die Skrif, of kan hulle maar bly?  Petrus noem selfs vir Paulus ‘n geliefde broeder.  Lees tog verse 17-18 self en sien wat ons moet maak en waarvoor moet ons oppas.  Ek wil graag nog iets uit hierdie Skrifgedeelte wat genoem is lig, iets wat ons nie altyd raaklees nie.  Lees vers 15 die laaste sin en
vers 16 die eerste sin. Kom ek noem dit vir u: “.......soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskrywe het, net soos in al die briewe,....”.  Wat sê dit vir ons?  Paulus en Petrus werk en arbei saam in die gemeentes van die Hemelse Vader.

Wat die verdraaiers van die Skrif doen om hulle ideologie en bewerings te regverdig maak hulle gebruik van buite-Bybelse geskrifte.  Buite-Bybelse geskrifte kan nie aanvaar word as Heilige Gees geïnspireerd nie, dit is idees van die skrywer.  Meeste van die skrywers van Geestelike boeke, skrywe so om aan te pas by die leerstelling van sy kerklike leerstelling. Wanneer ‘n Bybelse figuur soos Paulus dan gediskwalifiseer word, dan moet sy diskwalifikasie gemeet kan word aan die Woord van die Hemelse Vader.  Deur die eeue heen kon hierdie doemprofete, skrywers en predikers, Paulus nog nie uit die Bybel kry nie.  Hulle bejammerens-waardige pogings het nog altyd en elke keer misluk.  Alhoewel die persone se ideologie en pogings misluk het, kan dit maar nie net daar gelaat word nie.  Hulle verlei onvaste siele, saai verwarring onder mense en rig groot skade aan.  Daarom hierdie boek!!

 

Met die genade van Bo, gaan ek hierdie mense se ideologie en valse leerstellinge uit die Woord van die Hemelse Vader weerlê en bewys dat hulle op ‘n dwaalweg verkeer, sover dit Paulus aangaan.  Ek gaan veral hierdie mense van die laaste jare van die twintigste eeu aanspreek en weerlê in die magtige Naam van ons wederkomende Koning.

 

Die hartseer van die hele storie is, die mense wat so poog om van Paulus ontslae te raak, is manne wat in hulle vroeër bedieninge Paulus se evangelie verkondig het as eg en waar.  Hulle het gestaan en geval daarby en selfs daarop aanspraak gemaak hulle doen dit onder die inspirasie van die Heilige Gees.  En nou?  Hierdie manne wat so heftig teen Paulus ten velde trek, ek wonder is die volgende verse nie op hulle van toepassing nie, 2 Thess. 2:11-12; 1 Tim. 4:1 en Rom. 1:25?  Ek vra maar net.

 

 

Hoofstuk 3

Wat beteken die woord apostel?  Die antwoord haal ek woord vir woord aan soos deurgegee deur ds. Ben Maree in die “Verbondskoerier” van November 1995 op bladsy 11 (paragraaf 3).  Daar moet onthou word die man was ‘n predikant in die NG Kerk, is tans ‘n predikant, leraar onder die vaandel van die hedendaagse Israeliete (nie Jode nie, maar Israeliete) en hy maak steeds gebruik van sy status as dominee.  Die man sê: “Om gestuur te wees”.  Om dus ‘n apostolaat te ontvang beteken dat daar ‘n sekere status aan die persoon toegeken word en alleen vanuit die Hoër Hand.  Die geagte dominee gaan verder in dieselfde artikel en skrywe as volg: “Nêrens in die Woord word dit weergegee dat die Hemelse Vader vir Paulus die apostolaat gegee het nie”.  Verder skrywe die liewe dominee; “Hy (Paulus) noem homself ‘n apostel, maar nêrens is daar enige bewyse dat hy deur enige iemand gestuur is nie”.  Al wat ek kan sê is, ag siestog, die arme dominee.  Kom liewe leser, ons gaan Bybel toe.  Lukas skrywe; onthou u nog Hand. 9:4-6, die gesprekvoering tussen die Messías en Paulus.  Die laaste sin van vers 6 sê die Messías vir Paulus; “Staan op en gaan na die stad, en dit sal vir jou gesê word wat jy moet doen”.  Alreeds ‘n opdrag van die Messías aan Paulus.  Nou moet u let op die gesprekvoering tussen Jesus Christus en Ananias, ‘n dissipel van Christus, Hand. 9:10-16. Let op Christus se opdrag aan Ananias in vers 15 ek gaan dit vir u uitspel: “Maar die Here sê vir hom: Gaan, want hy is vir My ‘n uitverkore werktuig om My Naam te dra voor nasies en konings, en die kinders van Israel”.  Let op vers 16 ook: “Want Ek sal hom toon hoeveel hy vir My Naam moet ly”.

 

Nie Lukas nie, nie Ananias nie, maar die Messías self sê; “hy is vir My ‘n uitverkore werktuig om My Naam te dra voor .........”.  Wat beteken dit om my Naam te dra voor en wat daarop volg?  Dit beteken hy, Paulus moes gaan en vertel.  En die arme dominee sê, “maar nêrens is daar enige bewyse dat hy deur enige iemand gestuur is nie”.  Kom ons gaan verder en kyk na die gesprekvoering tussen Ananias en Paulus.  Hand. 9:17 “ ....en hom die hande opgelê en gesê: “Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word”.  Ananias sê vir Paulus wie hom gestuur het en wat sy opdrag t.o.v. Paulus was: “sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word”.  Nou vra ek vir u hoe kan ‘n valse, selfaangestelde apostel met die Heilige Gees vervul word?  As ons na hierdie Skrifgedeelte kyk, dan moet iemand lieg!!  Is dit Maree, is dit Lukas wat Handelinge geskrywe het, is dit Ananias wat deur Jesus gestuur was of dalk Jesus die Here self wat gelieg het of dalk die Heilige Gees?  Liewe leser, beantwoord die vraag vir uself.

 

Kom ons gaan ‘n bietjie aan met hierdie Hand. 9 en kyk nog so ‘n bietjie na hierdie man Paulus, wat deur dwaalleraars uit die Bybel geskrywe wil word. Waar bevind Paulus hom na sy Damaskuspad bekering?  Kom ons kyk na Hand. 9:19-31, lees self en sien vir uself.  Vers 19, “En Saulus was ‘n paar dae saam met die dissipels in Damaskus”, dit is die laaste sin van vers 19. Kyk na verse 27-29 het saam met die dissipels, apostels gewerk en gearbei.  Nou, ons moet onthou dat hierdie dissipels en apostels in Jerusalem was met die uitstorting van die Heilige Gees.  En een van die gawes van die Heilige Gees is die gawe van onderskeiding 1 Kor. 12:10. Sou hierdie Geesvervulde manne dan nie die onderskeidingsvermoë gehad het om ‘n vals apostel te onderskei nie, iemand wat nie tuis hoort in apostel geledere nie.

 

Liewe leser, lees asseblief Hand. 15 die hele hoofstuk en gee veral ag op verse 22-25, lees nog ‘n geval Hand. 13:2-4.  Mense besig om die Vader te dien en te vas en besig om te bid, lê vir Paulus hande op en stuur vir hulle onder die inspirasie van die Heilige Gees op hulle sending.  In vers 2 staan hierdie woorde “het die Heilige Gees gesê”.  Hoe die teoloë, ander geleerdes en individue wat Paulus afskiet by hierdie Skrifgedeeltes gaan verbykom sal net hulle alleen weet.  Kan die Heilige Gees lieg en indruis teen die verordeninge van die Allerheiligste God?

 

 

Hoofstuk 4

Na die eerste aanval van verskeie leraars en ander voorgangers van Paulus se egtheid as apostel het ek die volgende waarskuwing aan hulle gerig.  Veral aan Ben Maree en Dirk van Vuuren, die stigters en redaksielede van hulle tydskrif “Verbondskoerier”.  Die waarskuwing was gerig op 23 Desember 1995 en het as volg gelei. “Net dit vooraf, Ben, Dirk, julle is besig om verwarring te saai by Israeliete.  Opperman en Nic Burger het dieselfde paaie geloop as wat julle nou begin loop”.  Terloops, Ryno Opperman en Dr. Nic Burger het ook begin om Paulus af te skiet, nie net hulle nie, vele ander het net so begin en u sal later sien waar het hulle opgeëindig.  Ek gaan verder met die waarskuwing, “Jou volgende stap gaan wees om, die besnydenis te verkondig en daarna die egtheid van Christus te betwyfel en Hom naderhand af te maak as ‘n goeie profeet. Moenie die waarskuwing ligtelik opneem nie”.  Terloops, sover ek weet, tot op datum 6.2.99 distansieer ds. Ben Maree hom nog van die besnydenis. Dirk van Vuuren glad nie, die besnydenis word luidkeels deur hom en vele ander verkondig.  Ander dwalinge sal ook nog bespreek word verder aan. Waar het al hierdie byvoegsels begin, deur Paulus as apostel van die Messías te wil vernietig en verdoem.  Daar word klem gelê dat Jesus die Messías net twaalf apostels gekies het, dit is waar, ek stem saam.

 

Net voordat ek verder gaan met my uiteensetting.  Die skrywer van die Hebreërs Boek noem Christus Jesus dan ‘n apostel Heb. 3:1, waar pas Hy dan in?  As ons na die kruisverwysing in Heb. 3:1 regoor die woord apostel kyk dan word daar verwys na Joh. 20:21 en daar staan geskrywe: “Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook”. Tereg was daar gesê die woord apostel beteken: “Om gestuur te wees”. In die vorige hoofstukke was uitgewys hoe Paulus en Bárnabas by verskeie geleenthede gestuur was deur Christus self en die apostels wat Heilige Gees geïnspireerd was.

 

Die weglatings, uitlatings en byvoegsels het gekom toe die mense gekom het met hulle vals leerstellinge, met dit wat direk indruis met die leringe van die Messías wat Hy direk van die Vader ontvang het.  Jesus Christus self sê: “Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het”. 

Joh. 15:3 dit geld vir Paulus ook, dan weer, “Heilig hulle in die waarheid; U woord is die waarheid Joh. 17:17 lees ook verse 18-19 by.  Let op Jesus sê vir Ananias, nie vir Paulus nie, “Gaan want hy is vir My ‘n uitverkore werktuig .........”, Hand. 9:15.  Daar is ‘n magdom van verskonings en ideologieë om vir Paulus uit die Bybel te kry.  Hoekom?

 

In die volgende paragrawe gaan ek vir u net een wys en in die volgende hoofstukke meer.

 

Hierdie doemprofete teen Paulus skrywe: “reeds by die beginpunt van hierdie man se geestelike lewe is daar al klaar ‘n kontradiksie”.  Die Skrifte wat gebruik word om hierdie stelling te regverdig is Hand. 9:7 en

Hand. 22:9.  Hand. 9:7 lees so: “En die manne wat saam met hom oppad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie”.  Hand. 22:9 “En die wat saam met my was, het wel die lig gesien en bang geword, maar die stem van Hom wat met my gespreek het, nie gehoor nie”.

 

Liewe leser, i.p.v. dat hierdie foutsoekers, hulle wat so maklik sê die teks is verkeerd vertaal, hierdie teks hoort nie in die Skrifte nie, krap dood en maak reg die teks, gaan en doen ‘n bietjie Bybelstudie om te sien hoekom is daar kontradiksie.  Nee, hulle vind fout en skiet af.  Kan dit hier nie die geval wees nie, my geleerde vriende wat so maklik sê; nee, maar die Hebreeuse of Griekse vertaling is so en so, wanneer dit hulle pas!!  Maar wanneer dit nie pas nie, dan swyg ‘n man maar en skiet af en vind fout en kritiseer dat dit bars.

 

Kom ons gaan doen ‘n bietjie Bybelstudie en sien in Bybelse geskrifte of ons nie die kontradiksie kan vind en verklaar nie, in die eerste plek uit die “The Interlinear Bible, Hebrew, Greek English”: “And men travelling with him (Paul) had been standing speechless, hearing indeed the sound”.  Die “King James Version” sê: “hearing a voice”.  Die “Interlinear” direk uit Grieks sê: “hearing the sound”, m.a.w. ‘n geluid of klank.  Die boonste gedeelte t.o.v. Hand. 9:7.  Nou kom ons by Hand. 22:9.  Die “Interlinear Bible” sê: “And those with me indeed saw the light, and were alarmed, but they heard not the voice of Him speaking to me”.  Die “King James Version” sê: “And they that were with me saw indeed the light, and were afraid, but they heard not the voice of him that spoke to me”, dit klop min of meer.  Die “Dakes Annotated Reference Bible” verklaar dit as volg.  Regoor Hand. 9:7 lees die verklaring, “His companions heard the sound of the voice, but not the word spoken”, en regoor Hand. 22:9 “This is, they heard the voice as a sound like men did in John 12:28-30 (lees dit) but they did not hear the distinction of the words”.  Die “Scofield Reference Bible” se voetnota op bl. 1160 i.v.m. hierdie tekse lees so: (1) “Cf Acts 22:9, 26:14 “A contradiction has been imagined.  The three statements should be taken together.  The men heard the “voice” as a sound (gr. phone), but did not hear the “voice” as articulating the words, “Saul, Saul" etc”.  Dit is tog verstaanbaar vir enige soeker na God se waarheid.  Gesien in hierdie lig, sien ek geen kontradiksie in die twee teksverbande nie.  Ons boerevolk het ‘n mooi spreekwoord; “as jy ‘n hond wil slaan, sal jy altyd ‘n stok kry”.  So gaan dit met die Paulus afskieters, hulle soek foute en kontradiksies waar daar nie is nie.  Hierdie mense is besig met 'n woordespel sonder betekenis.

 

Ek wil graag ‘n beroep doen op u die leser, wanneer u leesstof of deur ander media te doen kry met hierdie tipe van Bybel Verklaarders wat nie tevrede is met ons ou Afrikaanse Bybel nie, dan vra u vir uself die vraag wat gaan die mense doen met Skrifgedeeltes soos bv. Spr. 30:5-6. “Elke woord van God is gelouter; Hy is ‘n skild vir die wat by Hom skuil.  Voeg by Sy woord niks by nie, sodat Hy van jou nie rekenskap vorder en jy as ‘n leuenaar openbaar word nie”.

 

Paulus was ‘n man wat gesê het: “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” 2 Tim. 3:16-17.  Dit is die tipe man wat die 20ste eeu dwaalleraars wil afskiet as ‘n valse, selfaangestelde apostel.  Ons sal uitbrei op hierdie valse leerstellinge soos wat ons verder aangaan in die volgende paar hoofstukke.

 

 

Hoofstuk 5

Die Apostel-amp het nooit tot niet gegaan nie.  Nou moet ons reg lees en reg verstaan.  Ek praat nie nou van hierdie dwaal groepe wat die hoof van hulle sogenaamde kerk apostel so en so noem nie.  Ek gaan twee of drie van hierdie organisasies se name noem (1) Die Ou Apostoliese Kerk in SA. (2) Die Nuwe Apostoliese Kerk in SA. (3) Die Apostel-eenheid.  Daar is nog meer van hierdie dwaal groepe wat aan ‘n lewende apostel so en so glo. Daar bestaan nie so ‘n iets nie.  Ons moet onthou die woord apostel beteken “om gestuur te wees”.  Net so die Profete-amp bestaan nog steeds, ‘n profesie uitgebring onder die inspirasie van die Heilige Gees wat korrespondeer met die Heilige Skrif kan van groot waarde in ‘n gemeente wees.

 

Paulus het in die apostoliese tydperk gelewe.  En omdat die Messías self hom geroep en gestuur het, het die ander apostels hom ook apostel genoem.  Die Skrif sê so: “Maar toe die apostels (gestuurdes) Bárnabas en Paulus dit hoor,.....” Hand. 14:14.  En nie een ander apostel soos bv. Jakobus, Johannes, Petrus, ens. het die manne teëgestaan nie, in hoofstuk later, Hand. 15:25 noem die gekose apostels hulle “geliefdes”.  Ai, hoe kleingeestig kan ‘n mens tog nie wees nie en erken jou leerstelling is verkeerd en nie volgens die Bybel nie.  Nee, liewer bereid om Bybel figure wat saak maak te verdoem en te wil vernietig en selfs die Bybel te wil herskryf om ‘n man soos Paulus te diskwalifiseer.  Wat gaan die mense doen met Jesus die Messías wat ons die uitverkore volk se Apostel en Hoëpriester is Heb. 3:1.

 

Kom ons keer terug na die woord Apostel-amp soos vroeër gemeld.  Hierdie Paulus skrywe aan Korinthiërs die volgende: “En God het in die gemeente gestel; in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale”, 1 Kor. 12:28.  Lees tog asseblief tot by vers 31 en om die gedeelte te staaf lees Rom. 12:6-8.  Hoekom verkondig hierdie uitverkore werktuig van Jesus dit?  Met net een doel.  Kom ons gaan BYBEL toe, nie na buite-Bybelse boeke en geskrifte toe nie.  Efé. 4:11-12 lees so: “En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars; ....”. Hoekom?  Vers 12 “om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus”.  Dit is ooglopend dat die Skrif bepaal dat die gemeente die liggaam van Christus die Messías is.  Net om dit te staaf vra ek u om die volgende Skrifte oplettend en noukeurig deur te lees: 1 Kor. 12:12-31, Rom. 12:1-8 en Efé. 1-16.  Die verse reg vanaf hoofstuk 1 tot hiertoe spel vir ons uit dat Paulus nie net godsman was nie, maar ook volksman.

 

Hoekom haat hierdie Paulus moordenaars hom so?  Kom ons gaan Bybel toe.  In Matt. 26:17-30, Mark. 14:12-26 en Luk. 22:7-23 gebruik Jesus die Christus die laaste pasga met Sy dissipels en stel self die heilige nagmaal in.  In Matt. 26:26-30, Mark. 14:22-26 en Luk. 22:16-20 sê die Messías self vir Sy dissipels wat is die heilige nagmaal.  Ek weet ek gee vir u liewe leser baie Skrif om te lees, maar dit sal u beter laat verstaan en ook u Bybelkennis verbreed.  Om te begryp en te verstaan wat die Messías met die nagmaal bedoel het moet u asseblief, groot asseblief Heb. 9 in geheel lees tot by Heb. 10:1-18 en daar sal vir u ‘n wye begrip oopgaan.  Let op die Messías se rol in hierdie Hebreërs Skrifgedeeltes.

 

Deur die bank, almal wat Paulus verdoem en afskiet is terug by die hou van die pasga.  In die “Verbondskoerier” van November 1995 se “Redaksionele Kommentaar” staan hierdie woorde: “Die beste snert wat ek gehoor het is dat as jy Paulus aanvat, jy netnou vir Jesus verwerp en dan diere begin offer en jouself besny”.  Nou wil ek almal wat Paulus aangevat het vra, wat doen julle nou?  Die lam word geslag, (dit is nou konsuis ‘n fees) grotendeels word die besnydenis toegepas en daar is sommige wat alreeds die Messías (Christus) verwerp en ek weet van een wat homself toeëien dat hy Christus is (ek kom terug hierheen).

 

Paulus leer met die eer aan die Here Jesus hoe die nagmaal gevier moet word 1 Kor. 11:23-31. Paulus spel uit wie ons paaslam is, ek wil dit graag vir u neerskrywe: “..... want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus” 1 Kor. 5:7.  En omdat Paulus dit durf waag om hierdie valse, menslike instellings eeue gelede te durf weerlê het, moet hy uit die Bybel uit volgens die 20ste eeu dwaalleraars om by hulle valse leerstellinge aan te pas.  Lees asseblief Mark. 7:6-9 self.  Liewe leser, ek wil in hierdie stadium vir u weereens aanmoedig om die Skrifte hier in die boek genoem self na te gaan om te sien of dit so is, Hand. 17:11, lees die boek asseblief met ‘n oop Bybel langs u.  Om elke teksvers te gaan uitskrywe gaan baie tyd en plek neem.  Deur self te lees, leer u ook u Bybel ken.

 

Op 23 Desember 1995 het ek ‘n waarskuwing gerig aan voorgangers van gemeentes oor die Paulus aangeleentheid.  O.a. dat die volgende stap gaan wees om die besnydenis te verkondig.  Wel, die eerste stap was toe die Pasga wat ons alreeds behandel het.  Die volgende was die Sabbat wat ons net hierna, na die besnydenis gaan behandel.  Ek wil hê u moet nou baie fyn oplet na die heilige Skrif, die onveranderlike, onweerlegbare, onfeilbare Woord van die Heilige God van Israel.  Gaan lees
Deur. 10:10-22 sorgvuldig deur.  Let op vers 11, “Maar die Here het vir my gesê:....”, nou na vers 12 “En nou Israel, wat eis die Here jou God van jou as net om die Here jou God te vrees, in al Sy weë te wandel en Hom lief te hê en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel”, en nou vers 16 “Besny dan die voorhuid van julle hart en verhard julle nek nie verder nie”.  Kom ons gaan na Deut. 30:1-7, ‘n wonderlike hoofstuk, lees tog heeltemal asseblief.  Let op vers 6 “En die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê en met jou hele siel, dat jy kan lewe”.  Nog net een Skrif uit die Ou Testament,
Jer. 4:4 “Besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van julle hart, ...............”. Dit is nie Paulus wat die dinge gesê het nie, dit is die Hemelse Vader self deur Sy mondstukke Moses en Jeremia.  Gaan lees
Hand. 15:1-34 sorgvuldig en met aandag.  Na stryd en woordewisseling aangaande die vleeslike besnydenis, neem Paulus en Bárnabas nie self besluite nie, hulle neem hierdie vraagstuk na die apostels en ouderlinge in Jerusalem.  Lees vanaf verse 22-28 weer oor, gee aandag aan verse 24-27 en nou vers 28, “Want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie as hierdie noodsaaklike dinge”.  Sou die Heilige Gees, Heilige Gees vervulde apostels en ouderlinge toegelaat het om so ‘n besluit te neem as die vleeslike besnydenis aan die voorhuid ‘n noodsaaklikheid was?  Leser, beantwoord u die vraag vir uself in die lig van die Skrif.  Nou kom Paulus met die outoriteit wat die Heilige Gees, die apostels en ouderlinge aan hom gegee het en skrywe as volg: “Kyk, ek Paulus, sê vir julle dat as julle jul laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou”.  Om die verband te besef wat Paulus hier in Gal. 5:2-3 sê, moet u Gal. 5:1-15 baie mooi en reg lees. Weereens trap hierdie uitverkore werktuig van die Messías op die tone van mense wat ‘n vals leer verkondig.  Volgens die mense is hy ‘n valse apostel, ‘n leuenaar en self aangestel, hy moet uit die Bybel uit.  Hierdie mense eien hulle self die reg toe om by te voeg en weg te neem uit die Bybel soos wat dit hulle pas, soos wat dit hulle valse leerstellinge pas.

 

Wat sê die Bybel, nie Paulus nie, van byvoeg en weglaat.  Laat ons gaan kyk, Deut. 4:2 “Julle mag by die Woord wat Ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daarvan niks weglaat nie; sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou, wat Ek julle beveel”.  Hierdie dinge het Paulus gelees, dit in gestudeer.  Hy het onder die wakende oog van Gamaliël, ‘n leraar van die wet, gestudeer en dit getuig Paulus self in
Hand. 22:3 (ek wil verwys na Rom. 11:1 dat hy ’n Israeliet was uit die stam van Benjamin, sien ook 2 Kor. 11:22 en Filip.3:5).  Nou wat sê Paulus aangaande die Woord van die Lewende God. 1 Tim. 4:9-11, “Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word; want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder is van alle mense, insonderheid van die gelowiges.  Beveel en leer hierdie dinge”.  Sien ook 1 Tim. 1:15-16 en
2 Tim. 3:16-17.  Paulus het die hele Skrif aan sy volksgenote gelees en beveel.  Vir die manne wat so weglaat en byvoeg, ‘n laaste waarskuwing.  In Open. 22:18-19 staan hierdie woorde geskrywe: “Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand byvoeg dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is.  En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is”.

 

Hoe hierdie verdwaalde leraars, voorgangers en individue wat so graag anders wil wees, by die Woord van die Lewende God gaan verbykom, sal hulle alleen weet.

 

 

Hoofstuk 6

U sal onthou dat toe daar begin is om die afwykings uit te lig van die mense wat Paulus verwerp, het ek genoem dat ek sal terugkom daarna toe.  Nou in hierdie hoofstuk wil ek graag die Sabbat en die verwerping van die Messías aanraak en vir u uitwys hoe dwaal hierdie mense.

Kom ons kyk eerstens na die Sabbat.  Daarmee het ek geen probleem nie, met al die slim tabelle, teorieë, kalenders, ens.  As ‘n mens sy Sabbat op ‘n Saterdag kan hou, Vader se seën vir so ‘n persoon, dieselfde geld vir die persoon wat dit op 'n ander dag hou, instaat gestel is deur sy werks-omstandighede.  Want die Bybel sê: Ex. 23:12 “Ses dae moet jy jou werk verrig, maar op die sewende dag moet jy rus”, en verder Ex. 20:8-11,
vers 9 sê: “Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen”, vers 10 “maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God; dan mag jy geen werk doen nie .....”, lees ook Deut. 5:12-14.  Hierdie woorde kom in die Evangelie van Markus voor “En Hy sê vir hulle: Die sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die sabbat nie.  Daarom is die Seun van die mens Here ook van die sabbat” Mark. 2:27-28.  Kan of mag ons die begin van elke persoon se werkdag bepaal deur te sê jy moet op die of daardie dag begin werk sodat jy Saterdag kan af wees, want dit is die Sabbat?  Kan en mag ek ‘n oordeel uitspreek oor diegene wie se rusdag op ‘n Woensdag val?  Wanneer is die dokter se sewende dag, die treinmasjinis, die vliegtuigloods, hulle wat verpligte diens moet lewer op die Saterdag wat die mens wat dwaal bepaal het die Sabbat moet wees?  “Daarom is die Seun van die mens Here ook van die sabbat”, watter dag dit ook al mag wees.

 

Nou wonder ek sal Markus ook voor die vuurpeloton van die hedendaagse dwaalleraar moet kom?  Het u al ooit ‘n studie gemaak van die woorde “eerste dag van die week” in die Bybel, doen dit en daar sal vir u ‘n wêreld van openbaring oopgaan.  Neem ‘n goeie konkordansie en slaan dit na, byna al die aksies van die apostels het plaasgevind op die eerste dag van die week.

Waarom hou die ware gelowige Sondag die eerste dag van die week, as die dag van die Here? 

(1) Om die opstanding en volbragte werk van die Messías te herdenk, Sy oorwinning oor die dood, die hel en die graf te herdenk.  Sien Matt. 28:1, Mark. 16:9 en Joh. 20:1. 

(2) Die manifestasie van die Messías aan Sy dissipels het begin op die eerste dag van die week. Sien weer Matt .28:1, Mark. 16:9 en Joh. 20:1.

(3) Die Messías het die eerste dag prominent op die voorgrond gebring in die lig van die alreeds genoemde Skrifte.  Dit is asof Hy wou se dit is die dag waarop julle manifestasies en aksies moet plaasvind. 

Let op ek sê nie Hy het die sewende dag afgeskaf nie.  Ek noem vir u redes waarom die ware gelowige die eerste dag van die week vier.  Nog ‘n laaste en baie belangrike rede waarom gelowiges in die Messías die eerste dag van die week neem as hulle aanbiddingsdag is die uitstorting van die Heilige Gees.  Dit het plaasgevind op die eerste dag van die week, na sewe sabatte.  Gaan lees maar Hand. 2:1, dit word beskrywe in die Ou Testament in Lev. 23:15-21. U sien dit wil so voorkom asof die Messías en die Heilige Gees die eerste dag van die week huldig en die sewende ignoreer.  Die storie dat die sabbat (Saterdag) deur Konstantyn 321 en die Katolieke Kerk 364 n.C. as aanbiddingsdag verander is of liewer, dat die sabbat na Sondag verander is, absoluut nonsens is.  En dit kan baie duidelik bewys word uit gesaghebbende geskrifte.  As u graag meer inligting daaroor wil hê, voor in die boek is my naam, adres en telefoonnommer, u as leser is welkom om my te kontak.

 

Hoekom wys ek vir u al hierdie teenstrydighede uit?  Net een doel voor oë, om uit te wys waar het dit alles begin, by die vernietiging van Paulus volgens hulle eie ideologieë.  Hierdie anti-Paulis mense kan eers nie saamwerk nie, bedoelende saam die evangelie verkondig nie.  Ek gaan twee gevalle noem en daarmee volstaan, dit is net om te wys hoe hatig die mense op mekaar is, van naasteliefde is daar baie min of van geen sprake nie.  U moet onthou dit is mense wat voor gehore staan en sê “so spreek die Here die God van Israel”.

 

‘n Eens NG Kerk Predikant, tans ‘n prediker in Israel geledere, beantwoord ‘n brief van ‘n briefskrywer in hulle twee-maandelikse tydskrif, wat gelees word deur etlike duisende intekenaars op die tydskrif.  Die sogenaamde “dominee” maak ‘n aantyging in die brief van ‘n ander Israel prediker wat voorheen ‘n pastoor was in ‘n Charismatiese kerkgroep.  Die dominee sê van die pastoor die volgende: “Eers was Ryno - Elía.  Nou hoor ons hy is Jesus.  (Ek wens hy wil sy “mind” opmaak)”.  Dit is baie duidelik dat tussen die twee Paulus verdoemers geen liefde bestaan nie.  Nou vra ek, hoe spreek die Hemelse Vader deur die twee mense met dieselfde siening waar daar geen liefde tussen die twee bestaan nie?

 

Die probleem met die mense wat so weglaat, invoeg en byvoeg, hulle begin teen mekaar te skuur.  Naderhand is daar soveel verwarring tussen hulle dat die een wegbreek met ‘n klompie aanhangers agter hom aan en weer word daar ‘n nuwe groepie gestig.  Dit is die een rede waarom die Oosterse godsdienste vir ons lag, afgode dienaars bespot die sg. Christelike gelowe en die “New Age” kultus buit dit uit om insypeling te kry om hulle leerstelligheid en valse ideologieë inslag te laat vind.  Hoe meer skeuringe, hoe groter die afval, des te meer die insypel van valse leerstellinge in die Christelike godsdienste, die Woord waarsku duidelik teen hierdie dinge.

Ek gaan u ‘n laaste voorbeeld noem van skeuringe en dan daarmee volstaan en dan in die daaropvolgende hoofstukke toon hoe bevraagteken hulle al die geskrifte van Paulus met hulle eie teksverklaring.

 

Twee persone, ‘n gewese NG Kerk Predikant en ‘n persoon wat baie geleer het by die predikant, staan teenoor mekaar oor die valse leerstelling van die besnydenis.  Die predikant is daarteen, die ander is daarvoor.  Die nie-predikant is die ou met die geld en ook die redakteur van die sogenaamde geestelike tydskrif.  Die predikant was tydens die voorval afhanklik van die man met die geld.  Die man met die geld jaag die predikant weg, geheel en al weg.  Na vele onderonsies in hulle onderskeie briefwisselinge en tydskrifte wat land ingestuur is, vir mense om te lees, sê die twee, veronderstel om voorgangers in ‘n gemeente te wees, m.a.w. gestuurdes, evangelie dienaars, mekaar so sleg dat die see hulle nie kan afwas nie. Beskuldig mekaar van valsheid, diewery, selfs moord, in die proses het daar selfs ‘n egskeiding plaasgevind.  Die resultate, elkeen van die twee op sy eie troontjie, met sy eie baie klein gevolg en met die houding van op die plaas is ek die baas.  ‘n Mooi groepie spat uitmekaar so dat daar selfs mense by die huis gaan sit het en gesê het nou dien ek die Hemelse Vader op my manier.  Waar het alles begin?  By die afskiet van Paulus!!!!  Oor en oor kan bewys word dat wanneer daar aan die heilige Skrif gepeuter word om dit probeer verkeerd te bewys, dan vind sulke ongerymdhede plaas.

 

Net om ‘n bietjie humor wat die waarheid is in my skrywe in te bring.  Een van hierdie besnyde menere preek nie sonder sy vuurwapen aan sy, sy nie.  Hy het glo verkondig dat hy Elía is wat teruggekom het (“gun” en al), met tatoeëermerke op sy liggaam.  Hy laat bou vir hom ‘n troon van ± veertienduidend Rand en sit daarop, daarna word hy Jesus, nou het hy weer Elía geword (“rollie” en al).  Mense, ek het dokumentasie vir al die dinge wat ek tot dusver neergeskrywe het.  U kan vra, ek sal fotostate aan u stuur.

 

 

Hoofstuk 7

Soos wat baie, die meeste Skrif verdraaiers maak.  Hulle begin die Bybel uit verband te lees, om hulle verdraaiings en dwaal eksegese te regverdig.  So maak hulle ook met mense se geskrifte wat hulle teenstand bied.  Veral wanneer dit in hulle eie tydskrif geplaas moet word.  Toe ek hierdie gewese NG Kerk predikant teenstand bied oor sy uitlatings teenoor Paulus en ek navraag doen waarom hulle my geskrifte nie in volgorde wil plaas nie, maar uitverband plaas, was daar blatant vir my gesê, dat die spesifieke tydskrif ‘n eie aan die uitgewer gebonde is en dat die redaksie besluit wat geplaas word en wat word nie geplaas nie.  Terloops, vanaf 1995 tot op datum het die redaksie bestaan uit een persoon en na wat verneem word, verander en pas hy artikels, briewe, ens. aan soos wat dit hom, en sy leerstelling pas.  Die weerstand wat ek gebied het was in briefvorm gedoen.  Sewe briewe wat twintig bladsye beslaan (getikte foliogrootte bladsye) en handgeskrewe studiestuk oor wie Paulus was, 27 bladsye in totaal ook foliogrootte.  En net brief no.2 was geplaas omdat dit hulle gepas het, met die belofte die ander sal geplaas word inverband met die nodige kommentaar en kritiek daarby.  Nodeloos om te sê, dit was nooit geplaas nie, nooit enige kommentaar of kritiek het ek daarop ontvang nie.  Die gevolgtrekking was gemaak en is nog steeds van krag, die geagte dominee kon nie daarop antwoord nie.

 

Ai liewe leser, hoe graag sou ek die sewe briewe hierin die boek wou weergee nie.  Ook die antwoord van die predikant op die tweede brief wat hulle wel geplaas het en dan my skrywe op sy antwoord, ek sou so bly wees.  Net om te wys hoe swak is die mense se teks-verbandkennis en die verklaring daaraan verbonde, gaan ek die laaste twee paragrawe in vraagvorm aan my en my antwoord daarop woord vir woord aan u weergee en dan die oordeel by u laat vir verdere kommentaar en kritiek.  Ek sou graag van u wou hoor in die verband.

 

Ek haal aan:- “Charles, jy sê jy is deel van Israel.  Ook glo jy onvoor-waardelik in Paulus.  Wel, dan het jy pyne, want Paulus sê jy is nie uitverkies nie”, Rom. 11:7, “Wat dan?  Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie; MAAR die UITVERKORENES het dit verkry en die ander is verhard”. “Die Griekse woord “de” wat met “maar” vertaal is, het ‘n sterk teenstellende betekenis en beteken in wese “maar aan die anderkant”.  Verduidelik vir die lesers die vers asseblief. 

My antwoord:- “Nou kom ons by die laaste paragraaf en Rom. 11:7.  Ja, Ben ek is ‘n Israeliet en ek glo in die Evangelie wat Paulus verkondig het. Jy gaan pyne hê Ben nadat Rom. 11:7 klaar verduidelik is.  Kom ek skrywe eers die teks vir jou neer, “Wat dan?  Wat Israel soek dit het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard”.  Nou ‘n vraag: Word Israel hier voor ‘n uitverkiesing gestel?  Nee, Israel is die geheel en die nasionale Israel as ‘n geheel het dit nie verkry nie, net die uitverkorenes uit Israel het dit verkry.  Nog ‘n ietsie Rom. 9:6, “....; want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie”.  Net die Israeliete wat waarlik die Hemelse Vader se skape is, sal antwoord op die Goeie Herder se roepstem en die Vader se skape sal Hom (Jesus) volg.  Nie die ander nie, al het hulle Abraham as vader gehad.  ln Voorbeeld: Neem Esau, Isak en Rebekka se kind, God het hom gehaat, Jakob en Esau, een vader, een moeder, die een uitverkies en die ander een het verhard.  Beantwoord dit jou vraag Ben?  As daar nog verse is wat pla, vra gerus, oom Charles is daar om te help Ben.  Die lesers is welkom om vrae te vra wat hinder”.

 

Nog net een of twee aanhalings uit die Skrif en om te toon hoe verkeerdelik mense die Skrif kan interpreteer.

 

Hierdie eens NG Kerk Predikant sê; Paulus se wetsbenadering verg baie aandag.  Liewe leser, die dae van die Woord van die Hemelse Vader oppervlakkig lees is verby en om werklik die Bybel in verband te lees en te verstaan verg aandag, veral as jy die siele heil van jou mede-volksgenoot op die hart dra.  Alvorens ons aangaan wil ek vir u net die nydigheid van die mense wys teenoor Paulus, omdat hierdie uitverkore werktuig van die Messías hulle valse leerstellinge en ander ontoepaslike aktiwiteite aan die lig bring.  En ek haal aan:- “Selfs die miserabele Paulus raak soms groot waarhede kwyt”.  Kom ons kyk net wat beteken die woord “miserabele”:-

(1) Ellendige, armsalige.  (2) Veragtelike, lamlendige, beroerde, slegte.  Dit is wat die twintigste eeu dwaalleraars hierdie apostel (gestuurde) van die Messías noem.  Met van Paulus se geskrifte het hulle geen probleem, haal dit selfs aan as dit hulle pas.  Maar as hy skrywe Christus is ons paaslam dan is hy ‘n miserabele mens.

 

Net voordat ons verder gaan wil ek vir u uit die “Algemene brief van die Apostel Jakobus” (nie Paulus nie) aanhaal.  Jak. 2:9-12, “Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword.  Want Hy wat gesê het: Jy mag nie egbreek nie, het ook gesê; Jy mag nie doodslaan nie.  As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy ‘n oortreder van die wet geword.  Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word”. Ek het toe die vraag gevra: “So terloops!  Wat is die wet van vryheid?
Joh. 8:32, “En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak”. Wat is die waarheid? Joh. 17:17, “Heilig hulle in u waarheid; U Woord is die waarheid”. Net die volle woord is die waarheid, hou dit in gedagte asseblief.  Lees ook: Joh. 1:17, Joh. 8:36.  U moet nou die fyn woordespel sien, hier volg ‘n fyn omkering van woorde om te pas by wat jy wil sê, dat ander dit moet glo.

 

Ek haal aan:-

“Paulus se wetsbenadering verg werklik aandag.  In Rom. 2:13 sê hy, “omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word”.  Hy sê dus duidelik – “dien die wet”.  Rom. 10:4, “Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo”.  Rom. 13:10, “....daarom is die liefde die vervulling van die wet”.

In teenstelling daarmee sê Paulus in Gal. 3:10: “Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie”.  Hy haal Deut. 27:26 aan, maar wat daar staan is:- “Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om dit te doen nie; en die hele volk moet sê: Amen”.  Hy swaai die inhoud deur te sê as jy die wet doen is jy vervloek terwyl die wet van Deuteronomium sê “vervloek is jy as jy dit nie doen nie”.

 

My antwoord aan my geliefde vriend was as volg en ek haal aan: “Nou kan ons na Gal. 3:10 gaan.  Nooit maar nooit kan enige iemand Gal. 3:6-14, los maak van mekaar nie.  Soos hierbo uitgewys, as jy in een opsig van die wet struikel het jy dan aan die hele wet skuldig geword. Ek en jy en die volgende Bybel Student weet dat die wet van God ons Vader baie beslis nie net die tien gebooie is nie.  Van Ex. 12 tot Deut. 34:12 is daar talle en talle wette wat nagekom moet word; almal wat verlossing soek deur die werke van die wet is onder die vloek van die wet m.a.w. ongehoorsaam aan die wet Deut. 28:15-68 en Lev. 26:14-46.  Omdat dit onmoontlik is om die wet ten volle te hou en dit ten volle na te streef en na te kom.  Die wet self verklaar, dat as die wet nie ten volle en deurgaans nagekom word deur die wat hulle beroep op die hele wet nie, die vloek voortdurend op hulle sal rus, gaan terug na Jak. 2:10 en gaan lees weer Deut. 27:26.  Nou wil ek deur die Heilige Gees leiding Gal. 3:10 en Deut. 27:26 apart neerskrywe.  Apart uiteensit en dan opsommend neerskryf en dan moet jy die vraag wat daarop volg antwoord asseblief!!! Gal. 3:10 - “Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek, want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die Boek van die Wet om dit te doen nie”.

Kommentaar: Paulus sê nie:- As jy die wet doen is jy vervloek nie. Hy sê glad nie in die bogenoemde teks so nie.  Wat hy sê is:- “As jy nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit nie te doen nie, is jy vervloek”.  Lees Jak. 2:10 dit is wat Paulus sê in Gal. 3:10 m.a.w. as jy die hele wet nie doen nie, is jy vervloek. Presies wat in Deut. 27:26 staan, die teks lees; “Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou nie; die hele volk moet sê:- Amen”.  Net anders bewoord in Gal. 3:10 presies dieselfde betekenis, mening en uitwerking.  Bring jy nou die teenstelling uit ou broer, sodat ons mense kan sien wat die teenstelling is?

Twee paragrawe vorentoe, vra jy Ben: Hoekom weerspreek Paulus homself, is hy dalk besig met ‘n dialektiese argument metode?  Nee, Paulus weerspreek homself nie, hy is ook nie besig met ‘n dialektiese argument metode nie.  Die waarheid is, julle is besig met dialektiese leer metodes en dra dan Paulus se geskrifte verkeerdelik oor aan ons volk.  As julle nie Paulus se geskrifte verstaan of wil reg lees of instudeer nie, verlaat julle self dan op Deut. 29:29, “Die verborge dinge is vir die Here onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet.  Moenie mense mislei, verlei en verwar nie”.

In die lig van die bogenoemde dialoog, het ek die volgende vraag aan my geleerde vriend gevra en tot op datum nog geen antwoord van hom ontvang nie.  “Beantwoord vir my die vraag: Is daar ‘n vloek wat rus op die Messías?  Jy sal sê nee!  Nou wat van Deut. 21:22-23 die wet.  Die Messías sterf aan die kruis, aan en houtkruis en sodoende het Christus ‘n vloek op Hom gebring, want die genoemde Skrif lui so: “En as in iemand ‘n sonde is wat die doodstraf verdien en hy gedood word en jy hom aan ‘n paal ophang, dan mag sy lyk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik nog die dag begrawe; want een wat opgehang is, is deur God vervloek.  En jy mag jou land wat die Here hou God jou as erfenis sal gee nie verontreinig nie”.  Gal. 3:13 lees so:- “Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word - want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n tou hang”.  Lees u enige plek in die Bybel of waar lees ‘n mens in die Bybel dat hierdie vloek opgehef of tot niet verklaar is?  Nêrens nie!!  Sien u wat gebeur as ‘n mens met woorde begin speel en snaakse dinge wil aanvang deur onnosel vrae te wil beantwoord.  ‘n Persoon wat wil weet of Paulus ‘n valse of egte Apostel is, of sy leringe vals is of nie, moet sy verhouding met die Hemelse Vader ernstig ondersoek.  So ook die persone wat sy onnosel vrae as eg en reg wil bewys deur met woorde uit die Skrif te speel.  Sulke stellinge is gewoonlik kopkennis en nie Heilige Gees kermis nie.  Kom ons bly by die Skrif mense, niks is oneg in die Bybel nie.  Alles wat in die Bybel geskrywe is hoort daar, niks kan bygevoeg of weggelaat word nie.  Lees Matt. 24:35 en Matt. 5:18.  Lees wat staan reg voor in die Bybel, kom ek spel dit vir jou uit: DIE BYBEL, DIT IS DIE GANSE HEILIGE SKRIF, WAT AL DIE KANONIEKE BOEKE VAN DIE OU EN NUWE TESTAMENT BEVAT.  Die ganse Heilige Skrif en nou, nou wil Israel voorgangers hier in die laat 20ste eeu uithaal en byvoeg soos hulle wil, na eie denke om by hulle eie leerstellinge aan te pas.  Wat beteken die woorde: Kanonieke Boeke; Bybelboeke beskou as geskrewe onder die onmiddellike ingewing van die Heilige Gees.  Lees
2 Pet. 11:19-21.  Moenie langer aangaan met hierdie onbybelse stellinge van julle nie.  Keer terug na die ganse Skrif, na die Heilige Waarheid van die Woord van God. .

 

Liewe leser van die boek “Paulus die mees vervolgde Apostel van Christus”.  Wanneer ek na die uitsprake, eksegese, weglatings, ens. van hierdie mense kyk en besef wat se verwarring, twyfel, weerstand, opstand hulle saai, dan dink ek onwillekeurig aan hierdie twee Skrifgedeeltes, dit is lank, maar lees dit asseblief self.  Om te sien hoe waarsku die onweerlegbare Woord van die Lewende God ons teen die dwaalleraars Judas verse 3-25 let op verse 4, 6, 8, 10-16, 19-24 ook 2 Pet. 2:1-22 let op verse 1-4, 9-14, 17-22.  Daar is mense wat die Woord van God lees om dit te bevraagteken, i.p.v. om dit te lees om te verstaan. Ek het eenkeer êrens op die woorde afgekom en dit het deur die jare my bygebly.  Ek het dit gelees met die nodige respek en eerbied vir die Woord van God en vir my het dit elke keer gewerk.

Die Bybel

 

“LEES soos dit geskrywe staan, GLO soos dit geskrywe staan, DOEN soos dit geskrywe staan, en dan sal jy ONTVANG soos dit geskrywe staan”.

 

 

Hoofstuk 8

 

Waarom mors mense wat gedurigdeur die Woord van God bevraagteken en fout soek, om hulle onbybelse stellinge en leringe te regverdig, met die hele inhoud van die Bybel?  Met hierdie foutsoekers is daar een groot probleem omdat die hele Skrif hulle aanspreek oor hulle valse leerstellinge moet hulle, hul saak verdedig.  In teenstelling met ons wat die hele Skrif aanvaar as die Woord van die Lewende God.  Hulle het ‘n evangelie wat verdedig moet word, ons het ‘n evangelie wat in volheid verkondig kan word.  Daar kan talle name genoem word wat hierdie dwaling teenoor Paulus verkondig, persoonsname sowel as die van instansies waaraan hierdie persone behoort.  Maar laat ons maar die name verswyg.  U as leser het die volste reg om aan te vra en ek sal dit met die grootste vrymoedigheid aan u gee.  Langs hierdie weg spreek ek almal aan wat Paulus wil verdoem en vernietig, deur hom uit die Bybel te wil skrywe en te preek.  Hierdie mense stel Rom. 2:13 en Gal. 2:16 teenoor mekaar. 
Rom. 2:13 lees: “omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word”.  Gal. 2:16 lees so: “terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie”.  Die mense sluit hulle betoog so af:- “Die een oomblik sê hy (Paulus) dat die dader van die wet geregverdig sal word en die volgende oomblik sê hy dat dit nie sal gebeur nie”.  Nou moet u die leser en almal wat twyfel oor Paulus vir my ruimte gee, om ‘n Skriftuurlike gefundeerde lesing te bring om Rom. 2:13 en Gal, 2:16 bymekaar uit te bring sodat die dwaalleer aangaande Paulus stop gesit kan word.

 

Ek wil u vra om ondergenoemde Skrifture persoonlik na te slaan om die waarheid self gade te slaan.  Paulus in gevangenskap word toegelaat om sy saak aan die volk te stel:- Hand. 21:40 “.....En nadat daar ‘n groot stilte gekom het, het hy hulle in die Hebreeuse taal toegespreek en gesê:
Hand. 22:1 begin Paulus met sy verdediging, vers 2 lui so: “En toe hulle hoor dat hy hulle in die Hebreeuse taal toespreek, was hulle nog stiller.  En hy sê: “ In vers 3 identifiseer hy homself.  Ek wil vir u aanhaal uit “The Jewish New Testament” in direkte vertaling uit die Hebreeuse teks na Engels toe. “I am a Judean, (nie ‘n Jood nie, maar Judeër) born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city and trained at the feet of Gamali-el in every detail of the Torah of our forefathers.  I was a Zealot (yweraar) for God, as all of you are today".  Opgevoed, onderrig, geskool, voorberei vir die taak wat op hom wag om Christus se uitverkore werktuig te wees
Hand. 9:15.  Wie is hierdie Gamaliél wat hier van gepraat word?  Kom ek haal weer vir u aan uit die Hebreeus-Engelse teks: Hand. 5;34 “But one of the members of the Sanhedrin rose to his feet, a Parush (Fariseër) named Gamali-el.  A teacher of the Torah (die wet, Pentateug) highly respected by all the people .......”.  Lees self verder dis baie interessant.  Ons sien dus dat Gamaliél ‘n leraar van die wet was, een vertaling sê van die hele Pentateug.  Die Pentateug is die vyf boeke van Moses, wat ook die eerste vyf boeke van die Ou Testament is.  Ons sien dus Paulus het die volle wet van God geken en hy getuig ook so in Hand. 24:14 en Rom. 3:31.  Slaan Hand. 28:23 na en lees hoe preek die man Paulus uit die wet en die profete.  Ten laaste oor hoe heilig die wet vir Paulus was, lees Rom. 7:7-12 en verder.  Vers 7 “omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie”. Hoe kan ‘n mens ‘n teksie hier gryp en ‘n teksie daar gryp, dit uit verband ruk en sê Paulus se uitsprake is aangaande die wet verwarrend?  Laat ons ‘n bietjie aangaan, ek wil my punt maak. 

 

Paulus was bekend met die Messías en Sy leerstellinge.  Na sy ontmoeting met Jesus die Here op die Damaskuspad na sy gesprekvoering met die Here daardie dag, het hy nooit weer terug gekyk nie en het van krag tot krag gegaan.  Hoor hoe getuig hierdie man aangaande sy Messías se genadewerk in en aan hom: - Rom. 1:1; 1 Kor. 1:1; 2 Kor. 1:1; Gal. 1:1;

Ex 1:1; 1 en 2 Tim. 1:1; Tit. 1:1-4, ens.  Nooit het die Vader, die Seun, die Heilige Gees, die Apostels of enige gemeente Paulus se Apostelskap of evangelieverkondiging betwyfel of betwis nie.  Hulle het geweet dat hierdie man se roeping en sending direk uit die hart van God kom.  Hulle het kennis geneem van sy skrywes, sy prediking en sy getuienisse en vandag nog neem ons kennis daarvan.  Vanwaar sy evangelie?  Lees Gal. 1:11-12 en neem kennis vanwaar!!!

 

Nou kom ons terug na die stelling van Rom. 2:13, en Gal. 2:16, toe Paulus hierdie dinge gesê het, het hy aan Christus se eie leringe gedink, waar Hy, Jesus Christus self gesê het: “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die Profete te ontbind nie, maar om te vervul” Matt. 5:17 lees verse 18-19 ook by asseblief.  Paulus het geweet dat Jesus Christus gesê het, “Ek is die Alfa en die Omega,die eerste en die laaste.......”.  Jesus het ook gesê; “...... moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid..  “.  Open. 1:11, 17-18.   Hierdie studie in ag geneem, kan u sien waarom Paulus gesê het, “...... maar alleen deur die geloof in Jesus Christus........” Gal. 2:16.  Jesus Christus het die wet vervul, daarom die stelling.  Paulus het nie neerhalend, verkleinerend of ontkennend van die wet gepraat nie, maar net alleen die eer en lof aan die Here Jesus te gee, die voorafgaande studie bepaal dit baie duidelik.

 

Hierdie gewese NG Predikant nou ‘n predikant in Israel geledere maak in een van sy kritiese ontledings aangaande Paulus, twee baie belaglike stellings, hy beweer in sy ontleding dat Paulus gebruik kan maak van dialektiese arguments metode en van die teso-antitese arguments tegniek. Wat hierdie twee groot woorde beteken is, redeneerkunde om twee teenoorgestelde begrippe naas mekaar te plaas en dan bv. die leser die keuse te laat watter een van die begrippe aanvaar hy of sy.  Hierdie man betwyfel die intellek van die leser.  Ek wil graag ‘n paragraaf wat hy in hulle tydskrif laat plaas het tydens een van sy dwaal artikels.  Ek haal aan: “Sou dit nou die dialektiese arguments metode wees of nie, wat dit wel teweegbring by die leser is ‘n verhoogde spannings vlak.  Die leser moet dus nou kies of hy vir die wet is of teen die wet is en om die spanning te verlig sal hy uit die aard van die saak die maklikste kies, dit wil sê teen die wet en die wet word dus verwerp”.

 

Die stelling van die meneer vertel vir my dat die intelligensie van sy groep, nie tot ‘n intellektuele groep hoort nie, daarom weet hy van spannings vlakke wat opbou wanneer mense voor ‘n keuse geplaas word.  Sy groep se mense kies dadelik sommer gou-gou die maklikste uitweg om summier ‘n keuse te maak.  Nooit het hierdie dominee gelees dat hierdie man Paulus wat so deur hulle gehaat word geskryf het van die manne van Berea die volgende nie: “En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika; hulle het die woord met welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was” Hand. 17:11.  Geen Bybel student, soeker na die volle waarheid en voorganger in die Skrifte ervaar spannings vlakke wanneer 'n probleem teks opgelos moet word nie.

 

Alleenlik word van die genoemde arguments metode of tegniek gebruik gemaak wanner jy verbandhoudende geskrifte van mekaar losmaak, om ander uit verband te laat glo soos wat jy wil hê dat hulle moet glo om aan te pas by jou dwaal teologie.  Waarvan hierdie dwaal dominee ‘n ekspert is. Nêrens maar nêrens in die Bybel kon gewys of bewys word dat Paulus van enige afwykende metodes of tegnieke gebruik maak om mense te mislei nie.  Sy geskrifte hou verband die een teks met die ander, die een hoofstuk met die ander, sy geskrifte staan onder geen omstandighede los van mekaar nie en mag nie los van mekaar gelees word nie.  Natuurlik; wanneer jy die Skrif of enige ander geskrifte buite sy verband lees is jy besig met tese-antitese arguments tegniek en met hierdie tegniek saai julle verwarring onder mense (Israeliete) om hulle te laat twyfel en hulle dan te laat gryp na die dwaling waarmee julle besig is.  Dit is my plig om hierdie mense langs die weg van die boek te waarsku, moenie mense afvallig maak nie, daar is ‘n lewende God wat van julle sal rekenskap eis as mense die Ewige Lewe deur julle toedoen verloor.  Neem kennis van die waarskuwing in die Naam Jesus die Messías.

 

Ek het begrip vir hierdie mense se tirannie teen die sg. “Nuwe Testamentiese Kerk”.  Ek self staan hierdie sogenaamde Nuwe Testamentiese kerkisme teë, met mag en krag, dit is ‘n dwaal teologie verkondig deur liberaliste om by die huidige wêreldstelsel aan te pas. Vrysinnigheid in godsdiens, politiek en kultuur kan nêrens in die onweerlegbare Woord van die Hemelse Vader gevind word nie. Bybelkunde, geskiedkunde bewys dat die bloedigste oorloë plaasgevind het, wanneer daar ingedruis word teen ‘n volk se godsdienstig, politieke en kulturele vlakke.  Die kerk verander haar leringe, sienswyses en sisteem byna daagliks om aan te pas by die Een Wêreldstelsel.  Om maar met een definitiewe voldonge feit te noem.  Ons lees gereeld in tydskrifte, koerante en kerkblaaie hoedat “gereformeerde teoloë” die God van die Bybel en “Allah” tot een God skryf, ‘n skande is dit baie beslis.  Een God sê die kerk met ‘n ander naam.  U wat net tot God bid, watter God is dit?  Is dit Allah, Krisna of dalk ‘n voorvader gees?  Sien u waarom ek en duisende ander nie meer sê God nie, en as ons dit sê, dan noem ons dit in ‘n beskrywende sin.  Gaan vra jou predikant wat is die eie Naam van ons Hemelse Vader, Sy oorspronklike Naam, en as hy opreg is in sy hart sal hy erken dat dit Yahweh is.  Wanneer die Bybel praat van “Here onse God” dan is dit in eie name, Yahweh onse Elohim of Yahweh onse Almagtige.  Nooit maar nooit kan ons, ons “God” veralgemeen met afgode nie.  Ons “God” is die Almagtige Skepper van Hemel en aarde. 

 

Die Gereformeerde Kerke, sommige van hulle, het al “Anglikaanse Kerk” predikers op hulle kansels toegelaat.  Sogenaamde teoloë wat die Messías glad nie erken nie, goed wat sê “he was a good man”.  Omdat die kerk so veralgemeen kan ons nie die pad meer saam loop nie.  Dit is ‘n gruwel in die oog van ons Hemelse Vader.  Byna al die kerke tas die waarheid van die Almagtige God se Woord heeltemal mis.  Die ironie van die saak is, ons dierbare volksgenote sit vas in die kerke asof hulle daaraan vasgeanker is. Des te meer moet ons, ons beywer om ons volksgenoot in die kerk te bereik en om hom of haar daaruit te ruk met die waarheid van die ware evangelie.  Daar is ‘n feit wat volgens waarneming gekonstateer kan word, en dit is dat die grootste dwaling aangaande Paulus kom uit Israel geledere, mense wie se afwykings nie inpas by die Ganse Skrif nie. Daarom die uiters ernstige beroep om op te hou met hierdie dwase gedagte om die Vader se Woord te vermink deur eie wil te gebruik, om eie doel te bereik deur anderste te wees, al is dit om teen beterwete die waarheid prys te gee, en dit is waarmee julle besig is.  Nie die Messías nie, nie die Heilige Gees nie, nie die Apostels of die ander Gelowiges ten tye van die Bybel, skiet Paulus af nie.  Maar julle hier in die 20ste eeu doen dit sonder om te blik of te bloos, fel julle die oordeel teenoor Paulus met haat en nyd.  Here Jesus het gesê: “Ek het hierdie uitverkore werktuig van My geroep en gestuur om My Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel” Hand. 9:15.  Julle sal nooit vir Paulus uit die Bybel kry nie, nooit.  So begin maar julle eie boekie skrywe of keer terug na die Bybelse Waarheid.

 

Liewe leser, dit is seker nodeloos om te sê pleidooie, soebat en smeek om weg te doen met hulle onwaarhede, het op dowe ore geval.  Vandag is daar talle en talle goedgelowige manne en vroue op hierdie dwaalweg. Tereg het Jesaja oor diesulkes geprofeteer “.... O my volk, jou leiers is verleiers, en die weg wat jou pad moes wees, het hulle tot ‘n dwaalweg gemaak” Jes. 3:12 en dan weer Jes. 9:15 “en die leiers van hierdie volk het verleiers geword, en die van hulle wat gelei word, is op ‘n dwaalweg gebring”.

 

 

Hoofstuk 9

 

Leser as u vir my as skrywer in hierdie hoofstuk as kras gaan sien, dan wil ek vir u uitlig dat ons hier te doen het met mense wat nie skroom om te lieg om hulle punt te stel nie, mense wat kwoteer uit die Skrif en dit opsetlik verkeerd aanhaal en ‘n leuen daarby voeg in ‘n verklarende wyse om sy leuen-dwaallering te regverdig.

 

Die Skrif sê, ‘n leuenaar wat volhard in sy leuens se deel is die poel wat brand met vuur en swawel, lees asseblief Open. 21:7, 27 en 22:15.  Ons het hier te doen met mense wat uit die Bybel haal net wat hulle wil en dit vir eie gewin.  Al die Paulus afskieters is leuenaars sover dit Paulus en sy leerstelling aangaan, ek dink dit is in die vorige hoofstukke bewys.  Indien enige een van hierdie Paulus vernietigers, hulle wat hom verdoem net omdat hy hulle valse leerstellinge in die lig stel my verkeerd kan bewys uit die Bybel en op dit wat in hierdie boek geskrywe is, is ek bereid om dit in die media en persoonlik om verskoning te vra.  Maar dan moet my verkeerdheid be-oordeel word deur ‘n regverdige arbiter wat deur ‘n onpartydige paneel van blanke gelowiges aangewys word wat die Skrif in geheel aanvaar as die onweerlegbare, onfeilbare Woord van die lewende God van Israel.  Alleenlik dan.  Kom menere, die bal is op die tafel aan julle kant van die net, speel dit terug as julle kan.  Ongelukkig moet ek name noem van ‘n tydskrif en persoon om genoemde stelling te bewys en te verklaar, ek het die dokumentasie as bewys in my besit.

 

In die “Verbondskoerier” van Februarie 1996, skryf ‘n persoon by naam van J. Potgieter, Johannesburg, noem hom/haarself “Warrior of Yahweh”.  Ek neem aan dit is ‘n man, die woord “Warrior” meen krygsman, soldaat, vegsman, kryger, ens.  Hierdie persoon skrywe in sy onkunde as volg en ek moet dit in Engels doen, ek haal hom woord vir woord aan: “Therefor it spells out that Gamali-el, Pauls teacher, was an Esau-Edomite Jew that had other motives for the Christians.  He schooled Paul in his filthy motives. You should also remember that when Paul was on his way to Damascus, he was on his way to prosecute Christians, therefor his companions were also people who persecuted Christians.  Now let us see what their leader Caiaphas said, and I would like to quote the Afrikaans here: Joh. 11:50 “En dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is dat eenman vir ons volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie”.  What a filthy little plan.  Paul and his fellow Esau-Edomites knew that there would be a Judgement Day.  They get Paul to walk to Damascus, then go to Ananias and convince him that Paul is converted.  Then they take Christianity over and have it developed in the wrong direction, so at Judgement day people will be judged and found guilty for not keeping Christianity as laid down by Yahweh and Yashua.  Bingo.  Satan and his Esau-Edomites succeeded in their plan”.  Siestog!!  Al wat ek vir die Engelse Potgieter wil sê is, “Therefor you are a monkey see, monkey do, follower of a false doctrine”.

 

As daar ooit ‘n belaglike stelling was dan is dit hierdie stelling soos hierbo deur die sg. “Warrior of Yahweh”.  Dit is baie duidelik dat die man se Bybel is verskillend van die wat ek lees en ken, sy aanhalings kom definitief nie uit die ou vertaling van die Bybel, of in die “King James Version” voor nie. Kom ek wys dit in kort vir u.  In Joh. 11:50 praat die vers van die “volk”, die “King James Version” van “the people”.  Die Engelse Potgieter haal aan in die vers as “ons volk”.  Ek wil net vir u noem tussen die woord “die volk” en “ons volk” is daar ‘n baie groot verskil en hemelsbreë verskil wat nie nou hier verduidelik kan word nie, omdat dit nie nou ter sprake is nie.

 

Hierdie man verwys na Paulus se Damaskuspad bekering en skrywe die nonsens: “They get Paul to walk to Damascus, then go to Ananias and convince him that Paul is converted”.  As hierdie Engelsman of enige iemand so ‘n stelling maak is hy of sy ‘n leuenaar uit die donkerste gange van die hel.  As so ‘n stelling gemaak word, dan word volgende genoemdes tot leuenaars gemaak:- (1) Die skrywer Lukas, (2) Christus die Messías, (3) die Goddelike Heilige Gees en (4) Ananias die dissipel van Christus.

(1) Lukas die skrywer van die boek Handelinge.

(2) Jesus ons Meester in gesprek met Paulus Hand. 9:4-6; Ons Meester in gesprek met Ananias Hand. 9:10-16.

(3) Die Heilige Gees wat Paulus gevul het.  Die Heilige Gees sou tog nie in ‘n valse Apostel gaan nie Hand. 9:17.

(4) Ananias se gesprek met Paulus Hand. 9:17.

Op grond van die Bybel kan ek vir die man sê hy lieg.  Hierdie Engelse Potgieter het sy stelling gebaseer op die volgende buite-Bybelse boeke genaamd, “The Lost Books of the Bible, The Forgotten Books of Eden” en die boek “Paul and Thecla”.  Die skrywer van die artikel wat homself “Warrior of Yahweh” noem, hy lieg, miskien “a warrior of a god” wees, “but definitely not a warrior of the God of the Bible” nie, nooit in der ewigheid nie.

 

Ek wil graag ook ‘n beroep doen op almal wat die boek gaan lees.  Pasop vir baie buite-Bybelse geskrifte, a.g.v. die geskrifte dwaal ‘n mens weg van die geskrewe Woord van God af en begin dan dinge te soek in die Bybel wat nie daarin is nie.  Dit is een van die redes waarom al die afwykings daar is.  Dit is waarom mnr. J. Potgieter die bal heeltemal mis slaan en Skrif aanhaal wat glad nie in die Bybel voorkom nie. 

Daar word ook in die “Verbondskoerier” waarin die Engelse Potgieter skrywe berig deur Ben Maree as volg: “Ek was by verskeie geleenthede in gesprek met persone wat werklik gelowiges is en wat in die tronk beland het as gevolg van hul Israelwete.  Daar het hulle slegs die Bybel tot hulle beskikking gehad.  Hulle het dit dus geneem en van die begin af gelees en hierdie mense se uitsprake het my besonder geraak.  Hulle sê dat daar van Genesis af ‘n goue draad deur die ganse Woord loop en dat dinge in mekaar pas tot by Paulus en dan is daar nie meer daardie kontinuïteit van dieselfde Waarheid nie”.  Aangesien ek met van ons boere krygsgevangenisse gekorrespondeer het wat vandag nog in tronke sit, wat ware gelowiges is, het ek verskeie kere gevra vir die name, adresse en opvolgbare inligting sodat ek hulle persoonlik kon kontak en persoonlik hulle storie aangaande Paulus kan aanhoor.  Geen reaksie van die redaksie van die “Verbondskoerier” of van ds. Ben Maree nie.  Ek wonder waarom daar geen reaksie was nie?  2+2=4, dit was nog nooit 5 nie, ek sê maar net!

 

Ek stem saam met die mense wat Paulus so verdoem. Hy het onder Gamaliël gestudeer.  Gamaliël was ‘n Fariseër, het op die Joodse Raad (Sanhedrin) gedien, hy was Paulus se leermeester.  Paulus het die Christene vervolg, hy het bygestaan toe hulle Stefanus doodgegooi het met klippe.  Dit is alles waar en reg.  Is die anti-Paulus mense nou tevrede, Paulus was sommer ‘n pes tot hiertoe.  En na sy Damaskuspad bekering was hierdie man ‘n yweraar vir die saak van Jesus die Christus tot en met sy dood.  Volgens Christus self ‘n uitverkore werktuig.

 

So baie word gesê, Paulus was nie een van die twaalf nie.  Christus het hom nie verkies tot ‘n apostel nie.  Ek stem weereens saam.  Paulus was nie een van die twaalf nie.  U sal onthou hier in die begin stadium het ek vir u genoem wat ‘n gewese NG Dominee gesê het wat beteken die woord apostel, “om gestuur te wees”.  Nou wil ek weereens ‘n uitdaging rig, en dit is om net een teks, vers of gedeelte van ‘n vers waar Paulus voorgee om een van die twaalf te wees, te wys, ek sal so bly wees.

 

Nou wil ek graag wys wat Paulus se aanspraak was: 1 Kor. 15:7-10 “Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels; en laaste van almal het Hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene.  Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om ‘n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het.  Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en Sy genade aan my was nie tevergeefs nie; maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is”.  Kan u die nederigheid van die man sien in hierdie Skrifgedeelte, let op verse 9-10.  Let op Paulus se samewerking met die ander apostels, lees self verse 11,15 en nie een apostel het hom ooit gedistansieer van Paulus nie, as u weet van een, wys dit vir my asseblief, maar net in die Bybel, geen ander buite-Bybelse geskrifte nie.  Ek kan vir u talle Skrifture wys waar die apostels vir Paulus die hand van vriendskap en samewerking gegee het.  Kom ek wys vir u net vinnig een vir die interessantheid Gal. 2:9 “en toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Cefas en Johannes, wat as pilare geag is, aan my en Bárnabas die regterhand van gemeenskap gegee sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenes kon gaan”.  As die Paulus dan nou vals was, ‘n leuenaar is en dan nog self aangestel ook, dan is dit maar swak van die drie manne om nogal die hand van gemeenskap aan so ‘n man te gee, om saam met hulle te werk.

 

Liewe leser, nou kom die “Warrior of God” en die arme domineetjie en vra waarom gaan Paulus altyd net na die heidene en dit word herhaaldelik genoem in baie verse.  Hoekom gaan hy nie na Israel soos die ander 12 gestuur is nie, Matt. 10:5-8 ?  En dan haal beide van die menere
Rom. 11:13 aan.  Volgens die “hier en daar” lesers, soos die twee “here”; is heidene in die vers alles en almal wat op twee bene loop en ‘n spoor trap soos ‘n mens.  Hierdie heidene in vers 13 is die verstrooide Israeliete of nog beter gestel die verheidense Israel wat verstrooi is onder al die Westerse Nasies, dit is die Blanke Westerse Nasies waarvan u en ek deel is.  Gou sal iemand sê bewys dat Paulus ‘n apostel vir die verheidense Israel Volk is.  Dit is heerlik om dit te kan wys.  Vers 14: “as ek tog maar my eie volk jaloers kan maak en sommige uit hulle kan red”.  Eie volk?  Paulus wie is jou volk?  Vanwaar is jy Paulus?  En in my gees hoor ek hierdie maer antwoord: “Ek vra dan: Het God miskien Sy volk verstoot?  Nee, stellig nie!  Want ek is ook ‘n Israeliet uit die geslag van Abraham, van die stam van Benjamin”.  Ek hoor hierdie man vra: “Is hulle Hebreërs?  Ek ook! Is hulle Israeliete?  Ek ook!  Is hulle nakomelinge van Abraham?  Ek ook! Gaan lees dit in Rom. 11:1; 2 Kor. 11:22.  Ek sê ook: Ek vra dan; Waarom! Waarom! Waarom! moet Paulus uit die Bybel gehaal word?  Liewe leser, gaan lees self Paulus se rede in Antiochië in Pisidië, Hand. 13:13-52 gee veral ag op verse 22-26.  Luister na sy verdediging in Hand. 28:20 “Om hierdie rede dan het ek versoek om u te sien en toe te spreek, want dit is oor die hoop van Israel dat ek met hierdie ketting geboei is”.

 

Paulus staan voor koning Agrippa, net soos wat die Here Jesus vir Ananias gesê het - Hand. 9:15, en stel sy saak aan hom; “En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is, waartoe ons twaalf stamme wat God aanhoudend dag en nag dien, hoop om te kom; oor hierdie hoop, koning Agrippa, word ek deur die Jode beskuldig” Hand. 26:6-7.

 

Leser, elke stelling wat hierdie snaakse mense teen Paulus maak is daar talle stellinge uit die Bybel wat die teendeel en die regverdigheid van sy evangelie verkondiging bewys.

 

Die bewering word gemaak dat die evangelie wat Paulus verkondig ‘n ‘almal’ evangelie is.  Ons sal die teendeel in die volgende hoofstuk baie duidelik bewys.

 

 

Hoofstuk 10

 

Na hierdie Paulus se Damaskuspad bekering, tydens sy ondervinding daar praat Christus die Messías self met hom en op Paulus se vraag; “Here, wat wil U hê moet ek doen? was die antwoord direk, kort en kragtig; “En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen”.  As ons verder aanlees sien ons die gesprek tussen Christus en Ananias; Ananias se teëstribbeling.  En weer ‘n direkte, kragtige opdrag van die Messías Homself; “Gaan, want hy is vir My ‘n uitverkore werktuig om My Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel.  Want Ek sal hom toon hoeveel hy vir My Naam moet ly” Hand. 9:6-16.  U moet onthou leser dat hierdie gedeelte ‘n gesprekvoering is van Christus met twee persone onderskeidelik, met Hom as in beheer van die gesprek, die Een wat die opdrag, bevel gee.  Geen teenstand of teëstribbeling was geduld nie.  Jesus die Christus was in volle beheer van die situasie en gebeure daar.

 

Nou moet u en ek kyk na die roeping van hierdie man Paulus.  Ons moet net een ding altyd in gedagte hou, die boek Handelinge was nie deur Paulus geskrywe nie, kyk self, dit was deur Lukas geskrywe, nie deur Paulus nie.  Die eerste geskrif van Paulus self was die brief aan die Romeine.  In die eerste hoofstuk, die eerste sewe verse stipuleer hy sy bediening uit.  Kom ons kyk net na die eerste drie verse, Rom. 1:1-3 “Paulus, ‘n dienskneg van Jesus Christus, ‘n geroepe apostel (gestuurde), afgesonder tot die evangelie van God - wat Hy tevore beloof het, deur sy profete in die heilige Skrifte, aangaande Sy Seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid”.  Ons moet onthou dat Paulus ‘n volksman is, maar nog ‘n groter Godsman.  ‘n Godsman wat geywer het vir die volk aan wie hy verbonde was.  Vers 2: “wat Hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige Skrifte”.  Enige std. 2 kind wat ‘n bietjie Bybel kennis het kan vir ons sê, dat die profete in die Bybel net in God die Vader se diens was terwille van Sy volk Israel.  Is daar ‘n probleem met Paulus se roeping? Nee, ‘n baie groot nee!  Nou vers 3:  “aangaande Sy Seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid”.  Dawid uit die stam van Juda, dus beklemtoon Paulus sy evangelie verkondiging aan die Vader se uitverkore volk.  Sy (Paulus) se hele sending was t.o.v. die Seun van God uit die geslag van Juda.

 

Net vir die interessantheid, Jesus Christus die Messías is gebore net vir ‘n spesifieke volk.  Is dit waar?  Ja!  Kom ek wys dit vir u.  In Matt. 1:21 staan: “en sy sal ‘n seun baar, en jy moet hom “Jesus” noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos”.  Wie is Sy volk?  Matt. 2:5-6 - lees asb. self, ek haal net die laaste sinsnede van vers 6 aan “.... want uit jou sal ‘n leidsman voortkom wat vir My volk Israel ‘n herder sal wees”. Lees asseblief Lukas se weergawe in Luk. 1:30-38 let op verse 31-33 ook
Luk. 2:25-32.  Het die Here Jesus ‘n spesiale sending gedurende sy bestaan voordat die Hemelse vader Hom teruggeroep het?  Ja! 
Matt. 15:24 “Maar Hy (Jesus die Christus) antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel”.  Het Hy vir sy apostels (dissipels) ‘n spesiale sending gehad?  Ja! Matt. 10:5-8, 16, 23. Lees asseblief self, ek haal vir u net verse 6, 23, aan; “maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel” en “En wanneer hulle, julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe.  Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens kom nie”.  Hierdie woorde staan in Joh. 20:21 “Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook”.  Nou vra ek vir u; Sou die Messías nou vir Paulus sy geroepe uitverkore werktuig op ‘n ander manier, na ander volke toe stuur, as wat Hy die twaalf gestuur het?  Indien enige iemand sou sê ja, dan sê ek dit is nie so nie, dit is ‘n leuen, want Christus die Messías het nie dubbele standaarde nie.

 

Hy het vir Paulus presies op die selfde manier gestuur.  Mense dit is baie duidelik dwarsdeur sy hele bedieningslewe.  Kom ek bewys dit vir u binne Bybelse geskrifte.  Veral die anti-Paulus groepe, gryp na die woordjie heiden en sê soos een ou uitgewys het in vorige hoofstukke, siedaar Bingo, hy gaan na die heidene.  Ek beklemtoon dit net weereens, die evangelie verkondiging aan die heidene spel uit “na die verheidense Israel”.  As Jesus Christus sê, “gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel”, en ek gaan na die Egiptenare, Filistyne, ens., voer ek dan my opdrag direk van die Meester uit?  Nee, glad nie, onder geen omstandighede nie.  Sou Petrus, Johannes of Jakobus dit doen?  Nee, hulle sou nie!  Sal Paulus dit gaan doen?  Nee, hy sou nie!

 

Ons gaan na Kol. 3:10-17 ek wil graag vir u net twee Skrif verse uitlig. 

Vers 10  “en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper”.  Net die Adamitiese geslag waarvan ek en jy deel is kan aanspraak maak op hierdie waarheid, want net ons is geskape na die beeld van ons Skepper, sien Gen, 1:26 en Gen. 5:1-2.  Vers 12: “Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid”.  Wie kan aanspraak maak as uitverkore?  Net u en ek, liewe volks en rasgenote, lees Deut. 7:6-8, Ex. 19:5-6, Amos 3:1-2,
1 Pet. 2:9-10, Heb. 8:8-13, ens.  U sien dus Paulus is gestuur na dieselfde volk as al die ander apostels, en soos ons ook na ons volk gestuur word wat dieselfde is.  Soos wat daar in Heb. 2:16 staan; “Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom”.

 

Ons anti-Paulus vriende, kyk met ’n starre blik na Kol. 3:11 en jubel uit, sien julle; Griek, Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, Scith, slaaf, vryman en sluit af met ‘n triomfantlike “en wat sê julle nou”.

 

Ons wat glo dat Paulus ‘n gestuurde van Jesus die Christus die Messías is en dat sy geskrifte in die Bybel hoort, sê: Nooit maar nooit het Paulus die Wet van die Almagtige, die tien gebooie enigsins afgeskiet of verdraai nie. Die seremoniële of rituele gebooie of wette, het hy ook nie ‘n probleem nie, omdat hy (Paulus) geweet het in Christus die Messías is hulle vervul en ja en amen.  Ek het dit voorheen genoem en sê weer geen maar geen mens kan ooit die rituele en seremoniële wette enigsins 100% hou nie.  Toe ‘n vraag aan die Heiland gestel is deur ‘n wetgeleerde, het Hy hom as volg geantwoord: “En ‘Jesus’ antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.  Dit is die eerste en groot gebod.  En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.  Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete” - Matt. 22:35-40.  As jy as mens hierdie twee gebooie onderhou dan vervul jy die hele wet jy of die volgende persoon sal nooit jou naaste wil skade berokken nie.  Baie duidelik is die offerwette, wette wat gepaard gaan met bloed is in die Messías vervul.  Lees asseblief self, stadig en noukeurig Heb. 9:1-28 en Heb. 10:1-18 dit is noodsaaklik.  Let veral op hoofstuk 9:11-28 en op Heb. 10:5, 10, lees vers 10 weer oor.  “Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van “Jesus” Christus, net een maal” – Heb. 10:10.

 

Op 23 Desember 1995 was die mense wat Paulus verdoem, gewaarsku, moenie dit doen nie, julle loop ‘n gevaarlike steil pad, julle gaan die mense verwar, julle gaan die offerwette aanvaar en naderhand sover gaan om die besnydenis te aanvaar en ons Verlosser die Messías te betwyfel en Hom naderhand af te maak as net ‘n goeie profeet.  Geagte leser dit het gebeur in “detail”.

Mense wat hierdie dwaalleer verkondig dat Paulus ‘n valse, self aangestelde apostel is, ‘n leuenaar en ‘n miserabele veragtelike is, het vir hulle baie probleme, hartseer, verwyte en selfverwyt op die hals gehaal.  Na die waarskuwing het ‘n redakteur van ‘n tydskrif waarop geskrywe staan “terwille van die waarheid” geskrywe en ek haal aan:

“Die beste snert wat ek gehoor het is dat as jy Paulus aanvat, jy netnou vir Yahshua verwerp en dan diere begin offer en jouself besny”.  Dit het gebeur en gebeur nog steeds.  Vir wat hierna neergeskrywe gaan word, aanvaar ek verantwoordelikheid, want ek het die dokumentasie as bewyse.

 

Daar was ‘n geval van ‘n dominee en mede-kollega wat saam die vals evangelie aangaande Paulus verkondig het, saam die Pasga (bloedoffer) gehou het, is nou op die oomblik aartsvyande, skel mekaar uit vir leuenaars, diewery en selfs moord, in die proses het daar selfs ‘n egskeiding plaasgevind.  Selfs bedrog word genoem teenoor die lesers van die tydskrif en die gemeente waaraan hulle behoort en leiding geneem het. Die rede, altwee skiet Paulus af, altwee hou die pasga, maar by die besnydenis het die vurige twis en skeuring gekom, wat volgens albei onherstelbaar is.

 

‘n NG Predikant wat weg is uit die kerk, wat ook vir Paulus verdoem as apostel skrywe van ander wat Paulus uit die Skrif wil hê, wat ook die evangelie in identiese groepe verkondig as volg;

1) “Dr. Friedl Weich skryf ‘n boekie ten gunste van die besnydenis, maar Friedl sê Yahshua het nie gesterf aan die kruis nie.  Hy is later getroud met Maria Magdalena, het kinders gehad en is op 53 of 54 oorlede”.

2) “Ryno Opperman was Friedl se geestelike leier vir baie jare.  Ek het hom ontmoet in 1986 en na hom geluister.  In een enkele lesing het hy 17 foutiewe uitsprake gemaak.  Maar hierdie vellose het later verkondig dat hy Elía is wat teruggekom het.  Let wel, met tatoeëermerke op sy liggaam. Terloops, hy preek ook nie sonder sy wapen aan sy sy nie.  (So jy stry nie maklik met hom nie). Hy het ‘n troon van ± R14,000.00 laat bou en sit daarop.  Later het Ryno glo Yahshua geword en daarna was hy weer Elía, Nou het dieselfde Ryno so liberaal geword sê Friedl, dat enige ding in die hemel kan kom”.

3) “Smittie van Hiberdene verwerp die ganse Nuwe Testament en vir Yahshua”.

4) “Kamil Ingels sê Yahshua was nie die Messías nie, maar wel ‘n profeet”.

 

“Dit geagte leser is die uitsprake van manne wat al jare gelede besny is. Weet u daar is selfs wonderlike buite Bybelse bewyse dat Jesus Christus ons Verlosser is, maar hulle verwerp Hom”.

 

As ons na bogenoemde uitsprake kyk dan wil ek graag aan hierdie besnyde manne vra wat alreeds die Messías en ons Verlosser veralgemeen en selfs afkraak as net ‘n profeet of goeie mens: Die Apostel Johannes sê, nie Paulus nie, maar Johannes “Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is” - 1 Joh. 5:1.  Kom ons evalueer die betekenis van die woord Christus; dit beteken Gesalfde, Verlosser, Messías, Middelaar, as ons saamvat is en was Hy ook in Sy aardse bediening Priester, Profeet en Koning.  Dit kan nie wegredeneer word nie, maar steeds die Gesalfde Verlosser van Sy volk.  Lees self in die Bybelse Ensiklopedie die uiteensetting van die betekenis van die woord Christus. Wat sê die Woord van God verder oor die mense wat nie net vir Paulus afskiet nie, maar ook die Christus van Israel - 1 Joh. 4:1-3.

1)  “Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan”.

2)  Hieraan ken julle die Gees van God; elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God;

3)  en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou al in die wêreld”.

 

Dit is wat die Bybel sê, nie ek nie.  As u nou sou kyk na die vier uitsprake wat reeds genoem is en u lees 1 Joh. 4:3 baie sorgvuldig deur, dan wil ek graag vir u vra: Wie is hierdie mense dan?  Sal u vir uself die vraag beantwoord in die lig van 1 Joh. 4:3.  Lees ook die volgende Skrifgedeeltes baie sorgvuldig en ontleed dit dan van wat in hierdie hoofstuk saamgevat is, 1 Joh. 2:18-19.

 

 

Hoofstuk 11

 

Ter aanvulling en voltooiing van hoofstuk 10 die volgende vraag en antwoord.  Waarom moet Paulus weg uit die Bybel wees, volgens hierdie versnyde, besnyde en voorvellose mense?  Omdat Paulus se Heilige Gees geïnspireerde leringe bots met hierdie valse dogma's van hulle wat die Woord van God wil swaai en verdraai om by hulle valsheid aan te pas. Weereens lees Gal. 5:1-15, ek wil graag verse 2-4, 10, vir u uitlig; “Kyk, ek, Paulus, sê vir julle dat as julle jul laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie.  En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou.  Julle wat geregverdig wil wees deur die wet is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval”.  (Vers 10) “Ek vertrou van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie; maar die een wat julle in die war bring, sal die oordeel dra, wie dit ook mag wees”.  Hierdie man wat in gesprekvoering was met Christus self, gedoop is in water, gevul is met die Heilige Gees, sy lewe toegewy het aan die Messías self, lees in die verband Gal. 6:14, Gal. 2:20-21, Filip. 1:21-24 en Filip. 3:5-14 let op verse 7-8, lees die Skrifgedeeltes en oordeel self. Ook is hierdie man Paulus ongeveer in die jaar 67 n.C. onthoof in Rome, omdat hy nooit maar nooit na sy bekering op die Damaskuspad een tree teruggestaan het sover dit die evangelie van Christus aangaan nie.  Tot en met sy dood het hy Vader, Seun en Heilige Gees geëer en verkondig. Daarom kon Paulus ook met reg die volgende geïnspireerde uitspraak maak: “Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood (Judeër is korrek) en ook vir die Griek (Israel in verstrooiing onder die nasies), sien Rom. 1:16.  Op ‘n ander plek skrywe hy; “Want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie; want die dwang is my opgelê en wee my as ek die evangelie nie verkondig nie!” 1 Kor. 9:16.

 

Hierdie uitverkore werktuig van Christus sterf in Rome a.g.v. sy onbevreesde evangelieverkondiging.  Rome, die Mekka van die Roomse Kerk, daar sterf Paulus.  Nou kom hierdie dwaalleraars en sê hy skrywe en preek vrywilliglik ten gunste vir en van die Kerk van Rome en nou vermoor hulle hom omdat hy in hulle guns skrywe en preek, wat ‘n belaglike redenasie en stelling.  Ek noem hierdie stelling van die dwaal predikers ‘n leuen uit die donkerste gange van die hel.

 

Geagte leser, ons moet onthou dat die Bybel geskrywe is deur heilige mense van God, geïnspireer deur die Heilige Gees.  En ons moet weet dat die Bybel ‘n eenheid vorm vanaf Gén. 1:1 tot Open. 22:21, niks wat daarin geskrywe is, is te min of oorbodig, alles in die Bybel hoort daar tot die deeltekens.  Kom ons kyk na 2 Pet. 1:19-21 lees dit asseblief self.  Kom ons let net op die volgende punte in die genoemde gedeelte - Verse 20-21 “terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie: want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek”.  Nou wil ek vir u, die leser, vra; sou die Heilige God toelaat dat in Sy boek die Bybel ook genoem die geskrewe Woord van God, ‘n misleier, ‘n valse apostel, ‘n self aangestelde apostel toelaat om 13 van die 27 boeke van die Nuwe Testament te skrywe, om wat in die ander 14 boeke deur verskillende skrywers opgebou is, deur die man te laat afbreek?  Is dit logika?  Nonsens, hoe kan die Hemelse Vader teenoor Homself verdeeld wees? Ek roep u weer terug na 1 Joh. 2:18-19 en 4:2-3 toe.  Lees wat sê die Messías self in Matt. 24:1-14, let op verse 4, 11. Tereg skrywe ou koning Dawid in die Psalms; “die leuensprekers dwaal van die moederskoot af” en “want die mond van die leuensprekers sal gestop word”.  Daarom sê ek vir die hierdie mense wat die geskrewe Woord van God wil verkrag deur te sê dit hoort daar en dit hoort nie daar nie, wat wil byvoeg en weglaat soos wat hulle wil, neem kennis van die waarskuwings in en uit die Woord van die Lewende God.

 

Nou onlangs (Maart 1999) was ons aan huis by medegelowiges en outomaties het die gesprek oorgegaan na die Apostel Paulus toe.  By die mense was daar ‘n sweem van twyfel aangaande Paulus se egtheid.  Die moment toe ons oor die boek Handelinge begin praat, het sy op ‘n ietwat aanvallende manier gesê; Lukas het nie die Handelinge van die Apostels geskrywe nie.  Toe ek vra wie het dan die boek geskrywe, het die persoon nie geweet nie.  Toe ek navraag doen, was die antwoord dit kom uit ‘n baie ou Ensiklopedieë waarop daar nie oombliklik ‘n hand opgelê kon word nie, maar dit sou aan my gestuur word, ek wag nou al meer as ‘n maand daarvoor.  Ons gesprek het voortgegaan.  Ek het die persoon gevra om die eerste 4 versies van Lukas te lees.  Op my vraag aan wie het Lukas hier geskrywe, was die antwoord nogal reg.  Ek het toe gevra om die eerste 3 versies van Handelinge te lees.  Met die lees van die eerste versie, was die persoon se reaksie, ek haal aan; “my aarde dit is ook aan Theofilus geskrywe”.  Toe dit vir die persoon duidelik word dat die tweede skrywe aan Theofilus was, was die twyfel weg en ooreen is gekom dat Lukas wel vir Handelinge geskrywe het.  Die punt wat ek wil maak is dit: Mense lees nie hulle Bybel nie of hulle lees oppervlakkig sonder om in te neem en waar te neem wat hulle lees en soms uit gewoonte omdat ons so geleer was van kindsbeen af.

 

Nog ‘n probleem is die baie buite-Bybelse geskrifte waarvan baie mense gebruik maak, wat vir die dwalendes dan tog meer sin maak as die soewereine Woord van God Almagtig en dan word die Bybel bevraagteken, en fout soek kom en word aan die orde van die dag.  Tereg het die wyse Salomo gesê; “En buitendien my seun wees gewaarsku; aan baie boeke maak kom geen einde nie, en baie studie is vermoeiing van die vlees” Prediker 12:12.

 

Die “Lewende Bybel” en die “Amplified” Bybel druk dit meer verklarend uit. Ek haal die “Amplified” Bybel aan: “But about going further (than words given by one shepard), my son be-warned.  Of making many books there is no end (so do not believe everything you read), and much study is a weariness of the flesh” Ece. 12:12.  Dit is belangrik om die Woord van die Hemelse Vader in sy verband te lees, dan sal daar nie so baie dwalinge rondom die Bybel en in godsdiens wees nie.  Die een rede vir die honderde verskillende Kerkgenootskappe, Christelike organisasies en instansies is omdat die Westerling nie tevrede is met dit wat die Hemelse Vader vir ons gegee het in Sy Woord nie, daar moet altyd iets ekstra wees.

Waarom moet Paulus weg uit die Bybel uit van die mense wat weer begin het om die pasga te hou? Omdat Paulus verstaan het wat Christus bedoel het, terwyl Hy aan die kruis vasgenael was toe Hy gesê het “dit is volbringJoh. 19:30.  Die Lam van God was geslag, die bloed van stiere en bokke was nie meer nodig, die offer was vir eens en altyd gebring, die prys betaal aan die kruis op die heuwel Golgota, die bloed van ons Verlosser die Messías is genoegsaam.  Daarom die wyn en die brood as simbool dat Sy offer voldoende is en daarom gebruik die ware ernstige gelowige dit sodanig met die versekering dat Christus weer gaan kom, lees self
Matt. 26:26-30 ek haal vers 29 aan; “Maar Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer Ek dit met julle nuut sal drink”.  Paulus het dit waargeneem en aan sy volksgenote oorgedra, sodat hulle kon weet; 1 Kor. 5:7  “...... want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus”.

In 1 Kor. 11:26 beklemtoon Paulus Christus se woorde in Matt. 26:28-29, ek haal 1 Kor. 11:26 aan; “Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom”.  U sien liewe lesers, omdat Paulus die waarheid praat en dwaalleringe bloot lê moet hy “uit” die Bybel uit.

 

Hierdie Paulus verdoemers hou allerhande feeste soos byvoorbeeld die loof hulle fees, trompettefees, ens.  Dit is waar, hierdie feeste kom in die Bybel voor en dit is aan die Israeliete gegee om te hou, dit was alles ingelyf in die seremoniële wette saamgevat in die eerste vyf boeke van die Bybel ook genoem die Pentateug.  Ek wil vir u terugroep na Jak. 2:10 - “Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword”.  Onthou, dit is wat die Apostel Jakobus geskrywe het en nie Paulus nie.  Is daar enige iemand wat die Pentateug se wette ten volle kan nakom?  Nee, niemand nie, die een wat sê hy of sy kan dit doen, sal hom of haar baie vinnig as leuenaar bevind.  Daarom moes Christus die Messías kom.  Sodat ons kon inbeweeg in die wet van vryheid en dit kan alleenlik gebeur deur die Messías volkome toe te laat in my en jou lewe.  In
Jak. 2:12 staan die woorde; “Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word”.  Jak. 1:25 lees so; “Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie ‘n vergeetagtige hoorder is nie, maar ‘n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen”.

 

Onmiddellik sal gevra word wat is die wet van vryheid?  Laat Johannes toe om die antwoord te gee, nie Paulus nie.  Joh. 8:32, “En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak”.  Wat is die waarheid? Weereens Johannes; “Heilig hulle in U waarheid, U woord is die waarheid” Joh. 17:17.  Wat en wie is die woord?  Nog ‘n keer Johannes; “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.  En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon - en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom - vol van genade en waarheid, Joh. 1:1-14.  Wat gebeur nou? Ons sien dat Christus die Woord en die Waarheid is, weereens Johannes, in Joh. 8:36 staan; “As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees”.

 

Weereens moet ek u terugroep na ‘n Skrifgedeelte wat alreeds genoem is, wat u asseblief self moet lees; Matt. 22:34-40 en onderstreep vers 40 dubbeld.  As ons nakom wat Christus hier sê ons moet doen, dan word die ander essensiële wette outomaties onderhou, want wie sal dit in die lig van Christus se Woord dit dan nou oortree.  U sal merk dat vanwaar begin is met Jak. 2:10 tot hiertoe, daar nie eenmaal verwys is na enige van Paulus se geskrifte nie, maar hy onderskryf al hierdie feite hier genoem.

 

Leser, ek staan pa vir alles wat in hierdie boek geskrywe is omdat ek elke stelling en feit kan bewys omdat ek dokumentasie daarvoor het.

 

Hierdie wetsgehoorsames wat Paulus afskiet omdat hy konsuis teen die wet skrywe en preek, wat in verband gelees, nie so is nie.  Ek wil vir u wys hoe pas hulle die wet van die Hemelse Vader toe.  Kom ons gaan na die Ou Testament toe.  In Lev. 19:18 staan; “..., maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die Here”.  Dit is wat die Hemelse Vader self gesê het by monde van sy kneg Moses en nie Paulus nie.

 

Twee voorgangers in Israel geledere werk sy aan sy vir ‘n aantal jare, beide van hulle verdoem Paulus, beide van hulle slag die lam en hou Pasga.  Toe kom hulle by die besnydenis, toe stem hulle nie meer saam nie, konsternasie bars los en ‘n heftige kwaai vriendskap bars los. So by so dat hulle mekaar beskuldig van die aller gruwelikste ongerymdhede, soos bv. diefstal, dronkenskap, leuens, moord, ens.  Waar is die naaste liefde nou?  Ek haal vir u aan uit 1 Joh. 4:20-21;  “As iemand sê: Ek het God lief — en sy broeder haat, is hy ‘n leuenaar, want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan by God liefhê wat hy nie gesien het nie?  En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê”.  Die ironie van die hele saak is dat beide hierdie manne nog steeds voor groepe staan en die evangelie predik.  Beide hierdie twee aartsvyande skiet Paulus af en skel hom die uitverkore werktuig van Christus uit as ‘n miserabele vent.  Gaan kyk self in die “Verklarende Afrikaanse Woordeboek” wat beteken die woord ‘miserabele’.

 

Hoe bring ‘n mens die kloutjie by die oor?  Hoe glo ‘n mens so ‘n voor-ganger wat sê; so spreek die Here, Here; en hy of sy loop met haat in hulle hart rond teenoor mekaar en teenoor Bybelse figure wat uitverkies was deur die Heilige Seun van die Lewende God?  Dit korrespondeer mos nie met Bybelse voorskrifte of die Christelike etiek nie.  Hoe kom die mense by Christus se woorde verby soos opgeteken in Matt. 5:22-24 en 7:12 en onderstreep die woorde; “want dit is die wet van die profete”.

 

In die volgende hoofstuk gaan ons na van die mense se Skrifverklaring kyk. 

 

 

Hoofstuk 12

 

Omdat hierdie ‘n omvattende hoofstuk sal wees wil ek baie graag op u ‘n beroep doen.  Al haal ek Skrifgedeeltes aan, slaan dit asseblief self na en lees dit om die uitwerking ten volle te besef.

 

Net ter inleiding om aan u te toon hoe redeneer en lees hierdie mense om almal te verdoem wat in hulle pad staan om hulle eie valse en verdraaide evangelie te regverdig.  In die Redaksionele kommentaar van die “Verbondskoerier” skrywe die redakteur in die tydskrif van April 1998, uitgawe 34, jaargang 9 die volgende en ek haal woordeliks aan: “Die arme ou Petrus, na drie-en-‘n-half jaar sê Yahshua dat hy nog nie eers bekeer was nie - Lukas 22:32”.  Dit is waar, die Messías het dit gesê.  Dit is met sulke onsinnige uitlatings en uitsprake wat ‘n man op jou tande moet byt om nie hierdie “hier en daar” Bybellesers wat ander mense wil leer, dinge toe te voeg wat bots met jou eie Christelike beginsels en leefwyse nie.  Dit is hierdie “hier en daar” leraars wat mense mislei en in verwarring bring, omdat hulle self onder misleiding verkeer en verward is en daarom wil hulle ander goedgelowiges met hulle meesleep op hulle dwaalweg.

 

Wat Lukas 22:32 impliseer is nie dat Petrus nog nooit bekeerd was nie. Jesus Christus het geweet dat Petrus tot ‘n val sou kom en dat hy weer sou opstaan, vers 34 spel dit tog so baie duidelik uit.  Petrus se bekering het kort na sy roeping om die Here Jesus te volg gekom.  Kom ek wys dit vir u, blaai na Luk. 9:19-20 toe, lees ook Matt. 16:16-19 in die verband.  In die lig van Matt. 16:17-19 sou die Here Jesus hierdie woorde aan ‘n onbekeerde mens toe gedig het.  Nou wil ek ook sê, arme redakteur van die genoemde tydskrif, ek wonder is jy bekeerd?

 

Nog ‘n uittreksel uit dieselfde tydskrif ook deur die Redakteur, ook teen Petrus gemik.  Hierdie man haal aan uit Handeling 10 as voorbeeld en skrywe as volg; “Petrus het op hierdie stadium totaal veroordelend gestaan teenoor almal buite Juda.  Cornelius was ‘n Godvresende verstrooide, en hy het manne na Petrus gestuur op bevel van ‘n engel in ‘n gesig.  Normaalweg sou Petrus geweier het om hulle te woord te staan, maar die Trooster het vir Petrus aan die woorde van Yahweh herinner (Hand. 10:15) Petrus moes nou self besluit of hy daaraan gehoorsaam sou wees.  Dit is maar dieselfde vandag - jy wil iets doen, maar weet dit is verkeerd.  Hoekom weet jy dit? Die Trooster het jou gewaarsku en die besluit lê nou by jou om daaraan gehoorsaam te wees al dan nie.  Hy het jou herinner aan iets wat in die Woord staan”.

 

Leser, ons weet almal wat die Woord van die Hemelse Vader ken dat die Trooster die Heilige Gees is.  Dit is ‘n mooi verklarende woord en ‘n ware woord, want die Heilige Gees is ook die Trooster.  Maar ek wil vir u die leser vra; neem ‘n goeie konkordansie, slaan die woord Trooster na en kyk in watter kategorie word Hy gebruik.  Glo my, daar waar dit in teks verklarende verband pas.  Maar vergewis uself, gaan slaan na en lees self. Twee maal word die woord Trooster in die aangehaalde gedeelte gebruik. Een maal beslis uit verband.  In die ganse Handelinge 10 word die woord Trooster nie gebruik nie.  Wat wel gebruik word is Gees, met ‘n hoofletter “G”, wat beteken Heilige Gees en ook die woorde Heilige Gees. 

 

Nou wonder ek waarom gebruik die redakteur van die “Verbondskoerier” die woord Trooster uit verband en nie Gees in teksverband nie, hy gaan die boek lees, ons adres is in sy besit, antwoord asseblief, ek wil onder aparte omslag dit vir die lesers deurgee, met kommentaar daarby.  Vriende en lesers van die boek; - Mense wat die Woord van die Hemelse Vader ook genoem, die Bybel aantas, deur weg te laat en by te voeg, dood te krap en in te skrywe, is bang vir die woord Heilige Gees of Gees.  Hoekom?  Die moment wanneer die woord “Heilige” in godsdiens verband genoem word dan het jy direk en indirek met die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doen. Daarom is hierdie Bybel Verkragters bang vir die woord ‘Heilige of Gees’.  Leser, verskoon die bitsigheid, maar ek kan nie anders nie. 

 

Die redakteur skrywe in sy tydskrif; “Petrus moes nou self besluit of hy daaraan gehoorsaam sou wees”.  Wat die man hier kwytgeraak het is absoluut absurde nonsens.  Die Heilige Gees het vir hom besluit en hy het dadelik gereageer sonder om enigsins te twyfel en ek gaan dit bewys uit die Bybel.  Kyk na die opdrag aan Petrus deur die Gees in Hand. 10:19-21, ek haal aan; “En terwyl Petrus nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom: (vers 20) Staan dan op, klim af en gaan saam met hulle sonder om te twyfel, want Ek het hulle gestuur (vers 21) En Petrus het afgeklim......”. Lees vers 23 self asseblief.  Vers 29 lei so: “Daarom het ek, toe ek gehaal is, gekom sonder om teë te spreek....”  Met sy verantwoording voor die apostels in Hand. 11:1-18 lees die hele gedeelte self, ek haal net aan om my punt te maak.

 

Let fyn op die beskuldiging van die kollegas van Petrus in verse 2-3.  Na Petrus se uiteensetting van sy optrede, let op die reaksie van hierdie Heilige Gees vervulde manne in verse 17-18.  Nêrens verder aan lees ons dat daar aangedring is dat hierdie mense in Cornelius se huis hulle moes besny nie, lees Hand. 10:24-27, daar was baie.  Nou in Hand. 11:12 staan die woorde; “En die Gees het vir my gesê dat ek saam met hulle moes gaan sonder om te twyfel, .....”.  Daar was nogal getuie by ses broeders en dit nogal uit die besnydenis, wat ook die Vader se wonderwerk sien plaasvind het, deur Petrus se onmiddellike gehoorsaamheid.  Daar was geen besluite om te neem of kans om te twyfel nie.  God Almagtig gee aan Petrus ‘n definitiewe opdrag en dadelik reageer hy, daar was nie besluite om te neem of ‘n sweem van twyfeling nie.  Petrus was gehoorsaam op grond van wat Christus gesê het, lees self Joh. 3:36.

 

Waarom die bitsige nydigheid ook teenoor die Apostel Petrus?  Omdat die evangelie wat Petrus verkondig het in Handelinge 10 en 11 aangaande die besnydenis en onbesnedenes korrespondeer met wat Paulus verkondig aangaande die besnydenis en die onbesnedenes.  En dit is vir die voorvelloses ‘n bitter pil om te sluk.  Lees wat sê Paulus oor die aangeleentheid in Gal. 5:6 en 6:15.  Wanneer daar uitsprake gegee was deur die Heilige Gees by monde van die Apostels i.v.m. en oor die besnydenis en onbesnedenes, was die antwoord elke keer, dit is nie of jy besny is of onbesnede is nie, maar wat jy in Jesus Christus die Messías is. Wat nog teen Petrus gehou word, is omdat hy dit durf waag het volgens die twintigste eeu Israeliet hier in Suid-Afrika, om die vervloekte en miserabele Paulus ‘n geliefde broeder te noem, lees asseblief 2 Pet. 3:15-16 self.

 

‘n Derde ding wat teen Petrus gehou word, is omdat hy armsalige visserman, dit durf waag het om as volg te skrywe; “terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek”

2 Pet. 1:19-20.

 

Hierdie mense is so kwaad vir die Bybel, die geskrewe Woord van God, dat hulle besluit het om hulle eie Bybel te vertaal en te laat druk.  Daar word in die “Verbondskoerier” van Desember 1998, uitgawe 33, jaargang 9 geskrywe en ek haal aan; “Die hoofrede vir die tydelike staking van die “Koerier”, is die tyd en aandag wat die nuwe vertaling van die Woord vereis van ons hele redaksie.  Geweldig baie tyd word spandeer op woord navorsing, taalkundige navorsing en korrigering van die Woord.  Hoe verder die Ou Afrikaanse Vertaling wat ons ken, oopgevlek word, hoe meer word daar op vertalings korrupsie afgekom.  Die oopgevlekte korrupsie is al so erg dat ons nie eers meer ons eie Bybel wil lees nie”.  In ‘n ander uitgawe van die “Verbondskoerier” staan die presiese woorde; “Die belangrikste twee take waarmee ons tans besig is en waarvoor ons u insette wil hê, is die 1999 Bybel met Heilige Name en die opstel van ‘n Wetboek wat prakties in Sion gebruik kan word.  ‘n Volk wat gebaar gaan word, moet ‘n suiwer Woord en Wet hê”.  Die sinsnede “ ‘n Volk wat gebaar gaan word” dui vir my op ‘n volk wat nog moet kom.  Ek as persoon dank die Hemelse Vader ek behoort aan ‘n volk wat alreeds is.  En ek neem ‘n volk in ontwaking waar, nie ‘n volk wat nog gebaar gaan word nie.  Ons in ontwaking is ook in verwagting op die Wederkoms van die Verlosser die Messías, dit is die volgende groot gebeurtenis in ons volk se bestaan wat gaan plaasvind.

 

‘n Eens NG Predikant en kollega van die man wat aan die spits staan van die 1999 Afrikaanse Bybelvertaling en nou ‘n aartsvyand, vra as volg: “dit is ‘n sinnelose ding om binne ‘n jaar ‘n Bybel te probeer vertaal, en jy het nie ‘n dag se opleiding as teoloog of as pastoor, jy het nie ‘n halfuur se opleiding in Grieks of Hebreeus nie.  Graag sal ek wil weet wie hierdie 1999 Afrikaanse Bybel vertaling vir julle sal doen, want dit moet binne konteks gedoen word.  Maar ek sê nou vir jou en die lesers daar is niemand wat die kennis het in julle geledere om die Bybelvertaling te doen nie”.

 

Hierdie dinge noem ek vir u om te wys hoe redeneer mense wat Paulus geheel en al afskiet, Petrus verkleineer en die vermetelheid het om ‘n Bybelvertaling te doen met ‘n gebrekkige kennis, indien enige, van die oorspronklike tale.  Mense wat die 1933 Afrikaanse Bybel as korrup beskou.  Nou vra ek vir u, geagte leser, mag ons enige waarde heg aan hierdie mense se stellinge en uitsprake? Aan die tipe evangelie wat hulle verkondig?  Sou u met my saamstem as ek sou voorstel dat ons moet bly by die ou Afrikaanse vertaling van die Bybel en dit aanvaar as die geskrewe Woord van ons Hemelse Vader?

 

 

In die volgende hoofstuk gaan ons na die Paulus verdoemers se interessante eksegese kyk aangaande Handelinge 15.  Ek wil voorstel dat u die hele hoofstuk eers moet lees om die volle impak te kry,

 

 

Hoofstuk 13

 

Ons sal hierdie mense se verhandeling en kommentaar woordeliks neerpen met ons kommentaar daarby om hulle ongerymdheid uit te wys, ek vra u om my te verdra in hierdie hoofstuk. Die oordeel berus by u oor wie is reg en wie is verkeerd.

 

Hand. 15:1  “.......: As julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie".

Hulle kommentaar:  "Die Trooster herinner ons onmiddellik aan
Gén. 17:14 waar Yahweh sê dat die een wat nie besny is nie, Sy verbond verbreek het en onder Sy volk uitgeroei moet word”.

My kommentaar:  Gén. 17:14 het hier met Hand. 15:1 absoluut niks te doen nie.  Hier het ons met proselietemakery te doen.  Laat ons kyk na wat staan in Hand. 15:5 “Maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan en gesê: ....”.  Dit was uit 'n sekere groep, baie duidelik spel die teks dit uit; “uit die party van die Fariseërs”.  Die apostels het eers nie van hulle geweet nie, kyk na vers 24:  Aangesien ons gehoor het dat sommige wat van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde ontstel het ...”.  Dit was net ‘n klandisie soekery en nie ‘n sielesoekery nie.

 

Van vers 2 se die mense: "Stryd en woordewisseling ontstaan tussen Paulus, Bárnabas en die van Judea".

Hulle kommentaar:  “Ons word herinner aan Joh. 13:35 “Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle mekaar het”.

My kommentaar: Hierdie woordewisseling en stryd het ontstaan tussen die van Judéa en Paulus en Bárnabas omdat hulle wis dat die manne nie gestuur was nie, maar uit hulle eie wou klandisie werf, sien vers 24. Vers 2 is ook baie duidelik in die verband, daarom is daar besluit, m.a.w. ooreengekom dat Paulus, Bárnabas en nog ‘n paar ander sou opgaan na die apostels en ouderlinge in Jerusalem, i.v.m. hierdie vraagstuk.  Die aanhaal van Joh. 13:35.  Die geagte redakteur en relaas gewer oor
Hand. 15 het seker vergeet om Joh. 13:34 ook by te voeg.  Hierdie Skrifgedeelte is van toepassing ook vir vandag en dit geld vir redakteure en dominees ook.  Ek wonder het die redakteur en Skrif Verklaarder al met sy eks-dominee versoen, bewys hulle nou liefde teenoor mekaar, ek sal graag wil weet?

 

Vers 5 “Van die Fariseërs het opgestaan en gesê: (1) Dit is noodsaaklik dat hulle besny word (2) bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou”.

Hulle kommentaar: “Eerstens word ons herinner aan Yahshua se woorde in Matthéüs 23:1-3: “...alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou, onderhou en doen dit; ...”

My kommentaar:  Baie mense sal nou die mense se storie lees en nie verder ondersoek instel nie.  Dit is daarom dat ek in al my geskrifte pleit, slaan die Skrif na en kyk of dit so is, dit is noodsaaklik.  Let op na hierdie Paulus moordenaars se fyn woordespel.  As ‘n mens aanvaar dat hulle Matt. 23:1-3 reg en eg aanhaal, sal ‘n mens maar dink, dan is dit seker maar reg, ons moet doen en onderhou wat die Skrifgeleerde en Fariseër sê.  Kom ons kyk wat staan werklik in Matt. 23:1-3 lees verse 1-2 self asseblief; vers 3, "Alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou, onderhou en doen dit; maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie”.  Ek doen ‘n beroep op u, lees Matt. 23 heeltemal om die regte verband van die Messías se woorde te verkry. 

 

Die mense gaan verder: Tweedens “waarsku Yahshua in Matt. 5:18 dat geen jota of titteltjie van die Wet ooit sal verbygaan totdat alles gebeur het nie.  Dan sê Hy ook dat die een wat hierdie gebooie breek en die mense so leer, die minste genoem sal word in die hemele, maar hy wat dit doen en leer sal groot genoem word”.

My kommentaar:  Matt. 5:I8-19 word hier ook nie korrek aangehaal nie, maar kom ons laat dit daar.  Ek wil vir u net die eerste sinsnede noem van vers 19 “Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; ....”.  As ons weereens die gedeelte vanaf verse 17-48 in sy verband lees dan kry verse 17-19 perspektief en dan kom Jak.2:10 weer baie duidelik ter sprake en dan moet 1 Joh.4:20-21 teenwoordig wees in ons lewens en as dit nie is nie, dan het volgens ons Verlosser werk om te doen volgens Matt. 5:22-24.  Christus self sê by verskeie geleenthede “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself”.  Daarom aan die Paulus vernietigers en alma! wat hulle op die wet beroep, die vraag: In die lig van die genoemde Skrifte, hou ek dan nog die hele wet en al die gebooie? Lees asseblief al die genoemde Skrifture, dit verbreed net ons Bybelkennis.

 

Die mense gaan verder: Derdens sê Yahshua in Matt. 19:17 “Maar as jy in die lewe ingaan, onderhou die gebooie”.

My kommentaar:  Met die teks stop die mense en gaan nie en enkele lettertjie verder met die gesprekvoering tussen die jongman en die Messías nie.  In vers 17 sê die Messías vir die jongman; “Maar as jy die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie”.  In vers 18 vra die jongman vir Hom; “Walter?” en in verse 18-19 noem die Messías vir hom die gebooie op.  In vers 20 antwoord die jongman Hom: “Al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af.  Wat kom ek nog kort?”  Vers 21 “Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil - wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My”.  “Hier en daar” “Teksverklaarder” om by jou dwaalleer aan te pas, jy kan die wet hou, jy kan die sabbat hou, jy kan die pasga vier, jy kan jou laat besny, maar as jy nie die Verlosser ons Messías in jou lewe het as Verlosser en Saligmaker nie, dan gaan jy hel toe met ‘n enkelkaartjie.  Ek sê nie so nie, die Bybel, die geskrewe Woord van God sê so.  Gaan lees asseblief tog vir eie gewin Joh. 14:6 en 1 Joh. 5:11-13.

 

Verderaan skrywe die mense as volg: “Hy gee ook opdrag in Matt. 28:19 “...en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het”.  

My kommentaar:  Ons sal al vier evangelies moet deurgaan om te sien wat die Verlosser sy dissipels alles geleer het om te gaan leer.  Lees veral die evangelie van Johannes met aandag, doen uself die guns en werk die boek Handelinge ook deur.  Kom lees Matt. 10 die hele hoofstuk en sien die twaalf dissipels se sending en kyk waarmee word hulle toegerus, let veral op verse 1, 5-8, 16-23, verse 7-8, kyk ook na Joh. 20:21-22, Luk. 24:48-49. Jesus Christus gee hulle ‘n opdrag om te gaan in die krag van die Heilige Gees.  Hand. 1:8, die uitstorting van die Heilige Gees.  Hand. 2:1-13, die begin van die sending van die apostels met die krag en die leiding van die Heilige Gees vanaf Hand. 2:14 tot vandag toe.  Nou gee die arme redakteur en teksverklaardes van Handelinge 15 hier ‘n paar tekste aan sonder enige byskrifte en kommentaar.

(1) Joh. 12:50; vers 49 verklaar vers 50.

(2) Joh. 14:15; Sy gebooie is Joh. 13:34-35, ook Joh. 15:12,17.

(3) Joh. 14:21; 1 Joh. 4:7 en 5:1-3 verklaar die Skrif,

(4) Open. 22:14; die teks is selfverklarend en moet nog in vervulling gaan, dit sal geskied na die wederkoms van die Messías.

Wat die man wou sê met die vier Skrifgedeeltes sal hy alleen weet.  Om Handelinge 15 uit verband te trek is net nie moontlik nie.  Omdat die Heilige Gees kennelik teenwoordig was by hierdie besondere vergadering in Jerusalem.

 

Nou gaan die mense en skrywe as volg: “Die Trooster herinner my nog aan baie ander Skrif ook in die Skrifte, maar spasie is beperk”.  

“Oor die besnydenis herinner die Trooster ons dadelik aan die woorde van Yahshua in Joh. 7:22-23 waar Hy sê dat die besnydenis as deel van die wet van Moses nie verbreek mag word nie, hoewel Hy dit tog skei van die wet van Moses en sê dat dit aan die vaders (Abraham, Isak en Jakob) gegee is en nie aan Moses nie”.

My kommentaar:  Geagte leser, hierdie man skrywe ‘n onwaarheid, nooit het Jesus Christus gesê, dat die besnydenis as deel van die wet van Moses nie verbreek mag word nie.  Nêrens staan so iets opgeteken dat Christus so ‘n stelling gemaak het nie.  U moet oplet: Die Messías was hier in argument of gesprekvoering met die Jode.  Kom ons kyk wat staan in Joh. 7:22-23 – “Daarom het Moses julle die besnydenis gegee - nie dat dit van Moses is nie, maar van die vaders - en op die sabbat besnv hulle 'n mens. As ‘n mens die besnydenis op die sabbat ontvang sodat die wet van Moses nie verbreek mag word nie, is julle kwaad vir my, omdat Ek ‘n mens op die sabbat heeltemal gesond gemaak het”.  Dit gaan nie hier oor die besnydenis nie, die punt wat die Messías hier maak is wat op die sabbat gedoen mag word of nie.  Hy sê vir die Jode, julle mag ‘n mens besny op die sabbat sodat die wet van Moses nie verbreek mag word nie, maar nou is julle kwaad vir My omdat Ek ‘n mens op die sabbat heeltemal gesond gemaak het.  Kyk vers 24 “Christus sê vir die Jode; moenie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel ‘n regverdige oordeel”.  Hoe kan ‘n mens eksegese toepas as jy die Skrif nie eers reg kan lees nie? Dit is net eenvoudig onverklaarbaar.

 

In ‘n verdere uitspraak skrywe die redakteur as volg: “Dit moes heelwaar-skynlik dan die waarskuwing gewees het wat Petrus ontvang het voor die vergadering”.

My kommentaar: As Petrus gewaarsku was voor die vergadering, sou dit definitief op eie ondervinding wees.  Dink aan sy ondervinding met Cornelius in Hand. 10, sy verslag aan die gemeente in Jerusalem in
Hand. 11.  Dit sou beslis nie gewees het op grond van Joh. 7:22-23 nie. Hierdie stelling van die besnedene was net om sy verkeerde eksegese van Joh.7:22-23 te regverdig.

 

Vers 6: “En die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak te ondersoek”.

Hulle kommentaar:  “Wanneer so-iets gebeur, dink ons dadelik aan
Matt. 18:20 “Want waar twee of drie in My naam vergader daar is Ek in hulle midde”.  (Nou toe nou).  Ons moet aanvaar dat dit wel gebeur het, maar kyk ons na vers 7 se groot woordewisseling, dan wonder ‘n mens of Yahweh wel teenwoordig was (Joh. 13:35)”. 

My kommentaar: Die woorde ‘nou toe nou’ tussen hakies was my eie woorde.  Met sy weergawe en verwysing na Matt. 18:20 stem ek saam. Nou kom ons by die volgende sinsnede en ek haal aan; “...., maar kyk ons na vers 7 se groot woordewisseling, dan wonder ‘n mens of Yahweh wel teenwoordig was (Joh. 13:35)”.  Vriende, wanneer daar vergadering gehou word waar daar ‘n twispunt of vraagstuk is wat verdeeldheid kan bring en daar is nie ‘n woordewisseling nie, dan was daar mos nie ‘n vraagstuk of twispunt nie. 

 

Die volgende stelling word ook gemaak en ek haal aan; “maar kyk ons na vers 7 se groot woordewisseling, dan wonder ‘n mens of Yahweh wel teenwoordig was (Joh. 13:35)”.  Ja, die Vader was teenwoordig al die pad, waar Sy Heilige Gees is, daar is Hy ook teenwoordig.  Deur die Fariseërs het die twisvraag ontstaan, die apostels en ouderlinge was eensgesind en het saam besluit teen die klomp Fariseërs se getwis om gedurigdeur seremoniële, nie meer toepasbare wette nie op die bekeerlinge na Christus toe af te dwing.  Joh. 13:35 word weer genoem, dit is alreeds behandel, u kan dit dalk weer gaan lees om u geheue te verfris.  Een ding moet ons onthou dat hierdie apostels Gees vervulde mense was, lees 1 Joh. 3:24; Joh. 4:13 en hulle het liefde onder mekaar, sien 1 Joh. 4:16 en ook kom Joh. 13:34-35 nou hier by die vergadering in Jerusalem te pas, daarom het hulle hier in Handelinge 15 eensgesind teen die Fariseërs se dwingelandy besluit.

 

Nou kom ons by nog ‘n veronderstelde relaas van die Redakteur en ek haal aan: “Petrus staan toe uit hierdie warboel op en spreek die vergadering toe. Hy verwys na ‘n gebeurtenis wat lank gelede plaasgevind het.  Daar het dus ‘n aansienlike tyd verloop tussen Hand. 10 en 15.  Onmiddellik dink ons terug aan Hand. 9:29-31 waar Paulus die Apostels besoek het en daar ook geredetwis is totdat hulle van Paulus ontslae geraak het.  Vers 29 “en vrymoediglik gespreek in die Naam van die Here Jesus, en ook met die Griekssprekende Jode gepraat en geredetwis, maar hulle het probeer om hom dood te maak.  Vers 30, “En toe die broeders dit agterkom, het hulle hom (Paulus) na Cesaréa afgebring en hom na Tarsus weggestuur”. 
Vers 31, “En die gemeentes deur die hele Judea en Galiléa en Samaria het vrede gehad; en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder". Daarna was daar vrede terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Yahweh en die vertroosting van die Heilige Gees het hulle vermeerder.  Yahweh het dus eers onder hulle gewerk totdat die twisappel verwyder is”.  

My kommentaar:  Hierdie Paulus moordenaars staar hulle blind teen Paulus en sy geskrifte, so ernstig dat hulle niks anders raak lees nie, hulle soek net foute in Paulus se bediening en hulle soekery maak hulle net meer en meer belaglik.  Die Jodedom het nog nooit Jesus Christus as die Messías aanvaar nie, vanaf die Bybel se tyd tot op datum nie.  Waarom wou die Jode Paulus doodmaak?  Kom ons kyk eerstens na Hand. 9:22-25, ek haal net verse 22-23 aan; “Maar Saulus het al meer krag ontvang en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring deur te bewys dat Hy, Jesus die Christus is.  En ná geruime tyd het die Jode beraadslaag om hom (Paulus) om te bring”.  Lees nou saam Hand. 9:27-31 ek gaan net verse 28-29 aanhaal; “En hy (Paulus) het saam met hulle (die apostels) in- en uitgegaan in Jerusalem en vrymoediglik gespreek in die Naam van die Here Jesus en ook met die Griekssprekende Jode gepraat en geredetwis, maar hulle het probeer om hom dood te maak”.

 

Ai, ek wens so ek kon ‘n sub.A, kindjie voor die versnyde ooms laat staan sodat die kindjie vir hulle kan sê waarom die apostels elke keer vir Paulus weggestuur het.  Nie van hom ontslae geraak het of verwyder het nie.

 

Nog nooit het hierdie mense in die vier Evangelies gelees, dat hoe dikwels Jesus Christus self moes padgegee het vanaf Jode, Fariseërs en Skrifgeleerdes nie, a.g.v. die evangelie wat Hy verkondig het nie.  Nog nooit het hulle gelees van Johannes die Doper, hoe hy vervolg is, selfs vermoor is a.g.v. die evangelie nie.  Nog nooit is daar deur die mense gelees van die kere wat Petrus selfs in die tronk was a.g.v. die evangelie wat hy verkondig het nie.  Ook nie van Jakobus, die broer van Johannes se vermoording a.g.v. die evangelie wat hulle verkondig het nie.  Maar toe dit by Paulus kom lees hulle dinge raak wat nie bestaan nie.  Paulus was weggestuur omdat hy vreesloos verkondig het dat Jesus die Messías is en dit kon die versnydes nie vat nie.

 

Vir hierdie mense wat so graag ander wil leer en dan mense in verwarring bring met hulle valse en misleidende godsdienstige leerstellinge, volgens die geskrewe Woord van die Almagtige Hemelse Vader, kom daar ‘n dag wat die verleier en misleier onder die vaandel van godsdiens verantwoording sal moet doen vir hulle woorde, dade en werke
Matt. 7:20-23.

 

Hulle verdere eksegese: “In vers 9 verwys Petrus na die reiniging van die hart en ons dink dadelik aan Deut. 10:12-16.  Daar word aan ons deur Yahweh self gesê wat die voorwaardes van hartsbesnydenis is”.  

My kommentaar: Met hulle kommentaar oor vers 9 het ek geen probleem nie en ek glo nie enige ander gelowige sal nie.  Net daarop moet gelet word dat die Hemelse Vader in Deut. 10:12-16 van hartsbesnydenis praat.

 

Nou hulle verhandeling van Hand. 15:10: “In vers 10 maak Petrus sekere beweringe.  Wat Petrus as ‘n juk beskou is nie duidelik nie, hoewel die besnydenis en die onderhouding van die wet onder bespreking was.  Die besnydenis is ‘n eenmalige daad en drie dae ongemak - dit is geen juk op ‘n ware Israeliet nie”.

My kommentaar:  Die man skrywe; “Wat Petrus as ‘n juk beskou is nie duidelik nie”.  Ag foeitog!  Hoe naïef tog!  Dit was nie ‘n algemene vergadering met ‘n elle lange agenda nie.  By die vergadering was daar net een item op die agenda en dit was die besnydenis.

 

Die genade van die Vader aan Israel was net eenmalig en sender enige ongemak vir die Israeliete wat gered is uit genade.  Vers 11 is die antwoord op vers 10, dit lees so; “Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus gered word op dieselfde manier as hulle ook”.  In Joh. 1:17 staan; “'Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom”.

 

Paulus het hierdie dinge gesien en geglo en dit verkondig.  Daarom skrywe hy in Rom. 3:31 “Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die wet”.  Op ‘n ander plek skrywe hierdie volksman en godsman as volg; “"Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die Geloof wat geopenbaar sou word.  Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof - Gal. 3:23-24.  Die apostels, die volgelinge, Paulus en ons die hedendaagse volgelinge van Jesus Christus sien, verstaan en aanvaar die Skrif soos wat dit geskrywe is, ons doen soos dit geskrywe staan, ons glo soos dit geskrywe staan, daarom ontvang ons soos dit geskrywe staan.  Christus is vir ons genoeg, ons het nie Christus plus dit en dat nodig nie.  Die Woord sê; “Hy wat die Seun het, het die lewe ....” – 1 Joh. 5:12 en verder.  En dit is vir ons genoeg!

Aan die begin van die hoofstuk het ek genoem dat ek aan u die mense se verhandeling oor Handelinge 15 volledig sal neerskryf, ek moet dit doen en vra u weereens verdra my asseblief.  Gaan die Skrifte asseblief in u eie Bybels na, gebruik asseblief net die ou vertaling van die Bybel.

 

Die mense gaan as volg voort: “Wat die wet betref, herinner die Trooster ons aan Deut. 4:5-9 – “Kyk ek het julle insettinge en verordeninge geleer soos die Here my God my beveel het, om so te handel in die land waar-heen julle gaan om dit in besit te neem (v.6) Onderhou dit dan en doen dit; want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke wat al hierdie insettinge sal hoor en sê: Waarlik, hierdie groot nasie is ‘n wyse en verstandige volk (v.7) want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die Here onse God so dikwels as ons Hom aanroep? (v.8) En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou? (v.9) Neem jou net in ag en wees terdeë op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie; en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak”.  Ook in: Psalm 19:8-12; Psalm 119:10,18,19,47,160,165; Jesaja 8:16.  Die juk is dus nie op die kinders van Yahweh nie, maar die dissipels, priesters, pastore en predikante - vir hulle is dit ‘n juk.  Petrus verwys ook na die Leviete wat van ouds af nie hul werk gedoen het nie.  Vir ‘n egte kind
(Heb. 12:6-12) is die wandel in die weë van Yahweh net een groot loutere genot!! Deut. 26:18: “En Yahweh het jou vandag laat verklaar dat jy vir Hom ‘n eiendomsvolk sal wees soos Hy jou beloof het, en dat jy al sy gebooie sal onderhou”.  Wat sê Yahshua? Luk. 16:29-31; Joh. 5:46-47; “Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want hy het van My geskrywe (v.47) En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle My woorde glo?”.  Dit vorm die fondament waarop die evangelie gebou is.  Yahshua waarsku die wat Moses en die profete as ‘n las en ‘n juk beskou in
Matt. 22:29: “Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van Yahweh nie”.  Petrus het heelwaarskynlik aan hulle eerste ontmoeting met Paulus gedink (Hand. 9:26) en na die groot woorde-wisseling wat hulle so pas gehad het, besef dat Paulus en Bárnabas
(1 Joh. 2:19) self nie instaat is om in die wee van Yahweh te wandel nie, daarom wou hulle nie ‘n las op hulle lê nie.  Want deur dit te doen sou hy ‘n struikelblok vir hulle wees en dit is verkeerd - Lev. 19:14 en Matt. 18:7”.

My kommentaar:  Die hele gedeelte hierbo uiteengesit vanaf Deut. 4:5-9 aangehaal tot by die ander Skrifte gegee, laaste wat genoem was is
Jes. 8:16.  Ons besnedenes van die hart volgens Deut. 30:6 stem geheel en al daarmee saam en dit word vir ons baie mooi saamgevat in die Messías se woorde self - Matt. 5:17-19; Matt. 22:37-40; lees asseblief self die genoemde Skrifte, sodoende leer u, u Bybel ken.

Verder maak die redakteur die volgende stelling: “Die juk is dus nie op die kinders van Yahweh nie, maar die dissipels, priesters, pastore en predikante - vir hulle is dit ‘n juk”.  Hoe word ‘n mens ‘n kind van God? Deur jou te laat besny? Nee, ‘n duisend maal nee!!  Joh. 1:11-12, beeld dit 100% uit.  “Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie - (v.12).   Maar almal (uit sy eiendom Ex. 19:5) wat hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo”.  So word ons kinders van die Hemelse Vader en so word ons ook dissipels en volgelinge van die Messías ons Verlosser en Saligmaker.  Ja, ons glo daar is priesters, pastore en predikante wat nie die pad reguit loop nie, maar voordat jy die oordeel vel mnr. die redakteur, steek jou hand in eie boesem, trek dit uit en kyk of daar nie melaatsheid aan is nie.  Dit is waar Petrus verwys na die juk as volg” “.... ‘n juk te lê wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie” - Hand. 15:10.  Hierdie was nie net ‘n juk van die besnydenis alleen nie, maar van die hele wet.

Vers 11 gee die antwoord.  Ons stem saam met die man se siening en verwysings na Heb. 12:6-12 en Deut. 26:18.  Weereens wys die vriend se aangehaalde teksverse terug na wat Christus self gesê het en ek verwys weer daarna - Matt. 5:17-19; Matt. 22:36-40 en ook na 1 Joh. 1:5-10;
1 Joh. 2:7-17
.  Lees dit asseblief sorgvuldig.  Verder word die volgende Skrifte aangehaal Luk. 16:29-31: laat ons dit eers behandel.  Ons moet onthou dat in Christus se bedieningstyd op aarde was die Ou Testament Sy Bybel en Hy vertel hierdie gelykenis.  Abraham sê vir die ryk man hulle het die Woord, laat hulle na dit luister.  En in vers 30 kom die gesindheid van die Jood in die ryk man te voorskyn, hy wil ‘n ander teken hê, hy is nie tevrede met net die Woord nie, vergelyk Matt. 16:1, die woord plus.  Weer word in vers 31 gesê, die Woord alleen is genoeg, niks meer en niks minder nie.  So gaan dit ook vandag met die hedendaagse Fariseër en Sadduseër.  Dit is die Messías plus die besnydenis, die Messías plus die feeste, die Messías plus die pasga, ens.

 

Dan haal die ‘vriend’ Joh. 5:46-47 ook aan.  Die ou het seker vers 45 opsetlik vergeet.  As ons die drie verse in hulle verband neem sal ons sien dat hier van Moses as persoon gepraat word.  In Luk. 16:29-31 was Moses en die profete genoem, en daar was Moses gesimboliseer as die Wet.  Nou se Yahshua aan die mense wat tog so graag anders wil wees, as julle Moses geglo net, sou julle My glo, want hy het van My geskrywe.  Nou wonder ek net hoe sal die wet kan skrywe?  Miskien sal die versnydes vir ons kan sê.  In vers 47 staan so uitdruklik; “En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo?”  Hierdie Paulus hater skrywe al die teksverse uit in sy relaas en hy verstaan nie wat hy skrywe en lees nie, want hy skrywe so wrintiewaar; “Yahshua waarsku die wat Moses en die profete as ‘n las en ‘n juk beskou”.  Hy haal Matt. 22:29 aan; “Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie”.

 

In die lig van die bogenoemde uiteensetting wil ek graag met eerbied vir die Woord , maar vir teregwysing teenoor die dwaalleraar die teks as volg verander: “Jý dwaal; omdat jý die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie!!

 

By die laaste gedeelte van vers 10 kom die mense tot die volgende gevolgtrekking en ek haal aan; “Petrus het heel waarskynlik aan hulle eerste ontmoeting met Paulus gedink (Hand. 9:26) en na die groot woordewisseling wat hulle so pas gehad het, besef dat Paulus en Bárnabas (1 Joh. 2:19) self nie in staat is om in die weë van Yahweh te wandel nie, daarom wou hulle nie ‘n las op hulle lê nie.  Want deur dit te doen sou hy ‘n struikelblok vir hulle wees en dit is verkeerd - Lev. 19:14 en Matt. 18:7.  Kom ons ontleed bogenoemde stelling en gebruik ons logika. Die woord was voorheen al gebruik “heel waarskynlik”, altyd ‘n veronder-stelling soos bv. dit kan wees of miskien of dalk, ens.  Dan word die teks Hand. 9:26 genoem.  Natuurlik sou die mense vir Paulus bang wees, hulle het nie geweet van sy bekering nie of dat hy saam met die dissipels in Damaskus gewerk het nie.  En toe hy voorgestel is aan hulle en getuienis aangaande hom aangehoor het, het hulle hom ontvang en het hy saam met hulle gewerk.

 

Die volgende teks wat genoem word en uitverband genoem word, is
1 Joh. 2:19.  Hierdie teks gaan oor hulle wat die Seun van God verloën en kyk wat doen Paulus in Hand. 9:22-29, en wat sê hy in Filip. 1:21, 23, en Gal. 2:20.  As dit darem nie uitverband is nie dan weet ek nie wat is uitverband nie.  Leser, u moet asseblief die volgende twee Skrifte lees wat die mense aanhaal en dan moet u self oordeel op wie dit van toepassing is, Lev. 19:14 en Matt. 18:7.  Vir die Paulus afskieters wil ek graag vra om die volgende Skrifte te lees en dan ook toe te pas; Matt. 7:1-5 en Jak. 4:11-12. Nooit was daar so gemors en rondgespeel met die Woord van die Almagtige soos wat hierdie mense doen om hulle eie valse, mense ingestelde leerstellinge te regverdig nie.

 

Van hier van vers 10 af, gaan hulle dadelik oor na vers 12, nie om spasie te spaar nie, maar omdat hulle die genade werk van Jesus Christus nie wil erken nie, lees vers 11 vir uself en sien vir uself.   Rede nommer twee is, omdat Paulus vry uitspreek van die reddende genade van God.  Lees dit asseblief in: Rom. 3:23-24; Efé. 2:5, 8 en Titus 2:11.  Ons kan nie ons saligheid verdien nie, die prys is alreeds vir ons betaal deur Jesus Christus self en ons kan alleenlik gered en verlos word deur Sy soenverdienste aan die kruis en dit deur genade van Jesus Christus se kant af, alleen daardeur ontvang en kry ons die ewige lewe - 1 Joh. 5:11-13.

 

Ek haal aan oor wat die redakteur van Hand. 15:12 sê: “Daarna kry Paulus sy kans om te praat.  In reaksie op sy toespraak tree Jakobus na vore met ‘n oplossing en sê: “Broeders, luister na my!”  Eers haal hy Amos 9 aan waar die profeet van God voorspel dat aan die einde die Huis van Dawid (al twaalf stamme) weer herstel gaan word “soos in die ou dae” - (v.11).  Die Here spreek van die nasies waaroor sy Naam uitgeroep is -
(Num. 6:22-27).  Wanneer ‘n argitek ‘n restourasie wil uitvoer, kry hy eers die oorspronklike plan van daardie gebou en dan begin die nodige beplanning om dit na die vorige glorie te laat herleef.  Die Trooster neem ons gedagtes onmiddellik terug na Gén. 17 waar die fondament van Israel gelê is (verwys na artikel ‘Besnydenis-verbond’ in hierdie uitgawe).  

My kommentaar: Die gedeelte van Hand. 15:12 stem ek heelhartig mee saam, ook met die verwysing na Gén. 17, dit het gebeur!  Die redakteur wil Gén. 17 bekragtig met sy verwysing na die argitek, die oorspronklike plan en dan kan dit vorige glorie herleef.

 

Lesers, ek het dokumentasie in my besit waarin die redakteur erken dat die Hebreërs boek nie deur Paulus geskrywe is nie.  Lees saam met my
Heb. 8:6 – “Maar nou het Hy (Jesus) ‘n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook Middelaar is van ‘n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is”.  Lees ook Heb. 7:22-28, ons lees net vers 22 saam, “in sover het Jesus van ‘n beter verbond borg geword”.  Heb. 8:7 lees so; “Want as daardie eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir ‘n tweede gesoek word nie”.  Lees self Heb.8:8-13; let op verse 8-10,13.  Lees ook asseblief Heb. 9:11-12; Heb. 10:1-17, ondersoek teks vir teks in u eie Bybel en sien die dwaalweg waarop hierdie mense beweeg wat anders wil wees en fout soek waar daar nie foute is nie.

 

Hierdie hoofstuk 13 gaan ‘n baie lang hoofstuk wees, maar u moet my verdra en dit asseblief ondersoekend lees en vir uself besluit of dit so is.

Ek wil vir u as leser die volgende vraag stel: Het die Hemelse Vader se Verlossingsplan of aksie net begin na die kruisdood van Jesus? Nee, ‘n duisend maal nee!!  Dit het alreeds begin by Adam en Eva in die tuin van Eden.  Die Here se aksieplan werk soos ‘n program wat aangebied word.
‘n Voorbeeld; ‘n skoolkonsert wat eers begin by die graad een leerlinge en dan opbou tot die finale klimaks wanneer die matriekleerlinge gaan optree. Verskoon die byna kinderlike vergelyking en beskrywing om te verduidelik.

Die heel eerste verbond was gesluit met Noag, Gén. 6:18.  Dit was ‘n teken wat gegee is.  Ons lees van die verbonde met Abraham wat genoem is in Gén. 17:2-27.  Die Mnr. Redakteur noem spesifiek die besnydenis verbond. Daarna het die Wette gekom en nog verskeie verbonde daarna.  Dit alles om Israel te red en te verlos.  Die profete was daar om die heilsboodskap uit te dra aan die Here se uitverkore volk.  Dit alles vanaf Génesis tot by Maleagi was meewerkend en opbouend na die finale klimaks toe.

 

Daarna word die geboorte van Jesus aangekondig en baie duidelik word uitgespel vir wie Hy sou keur Matt. 1:21; Matt. 2:6; Luk. 1:31-33.  Reg aan Jesus se bedienings periode op aarde sê Hy self dat Hy gekom het om die Wet te vervul – Matt. 5:17-19.  Hy self stop die wetgeleerde se mond, toe hy dink hy vra die Messías ‘n strik vraag – Matt. 22:35-40.  In hierdie twee gebooie word die hele wet vervul vir elkeen van Sy volk wat dit hou.  Deur Hom het die hartsbesnydenis gekom en was die besnydenis aan die voorhuid glad nie meer nodig nie.  Na Sy kruisiging, Sy opstanding, met Sy hemelvaart het Hy Borg en Middelaar geword van ‘n nuwe en beter verbond - Heb.7:22: Heb. 8:6-13, ens.  Nou moet ons onthou die ou verbond was die eerste tree, die basis na beter en onberispelike wette, verbond en beloftes.  Tot hiertoe is die finale klimaks nog nie daar nie.  Die finale herstel, klimaks is eers daar wanneer alles aan die Vader oorgegee word en die eeue van die volmaakte ewigheidslewe met die Vader begin aanrol - (1 Kor, 15:24-28), lees dit self asseblief.

 

Kom ons vat saam, in die volgende volgorde:

Dit was die verbonde tot by Israel toe die wette en nog verbonde;

Daarna die Priesterlike dispensasie en die profete;

Daarna Jesus se koms (geboorte), Sy kruisiging, opstanding en Sy hemelvaart;

Dan die uitstorting van die Heilige Gees.

Tot hiertoe is alles alreeds in vervulling.

Die volgende groot gebeurtenis is die Wederkoms van die Messías;

Dan die duisendjarige vrederyk;

En ten laaste die Finale Herstel die finale oorgawe aan God die Vader soos reeds gemeld in - 1 Kor. 15:24-28.

Dit is die Hemelse Vader se volmaakte program vanaf Gén. 1:1 regdeur tot by Open. 22:21.  

Dit is Sy plan,

dit is onweerlegbaar;

dit is onveranderlik;

dit is onfeilbaar;

dit is volgens ons Hemelse Vader se geskrewe Woord.

Vir hierdie Paulus moordenaars en dwaalleraars, hierdie tydige waarskuwing:- “Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.  Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai" - Gal.6:7-8.  

Lees ook saam Gal. 6:5 – “Want elkeen sal sy eie pak dra”.

In hierdie stadium word daar oorgegaan na Hand. 15:19, en ek haal aan: “In vers 19 sluit Jakobus sy toespraak af deur te sê: “Daarom oordeel ek ...” In verse 22-23 word sy oordeel aanvaar deur die ander apostels, die ouderlinge en die gemeente.  Daar word geen melding daarvan gemaak dat hulle eers in gebed gegaan het en vir leiding in hierdie saak gebid het soos wat gedoen is in Hand. 1:24 nie.

My kommentaar: Die “Daarom oordeel ek .....”.  Die ek word met dik vet swart letters geskrywe, so asof Jakobus alleen klaar besluit het en daarna sy stempel op die ander af gedruk het.  So word dit deurgegee, ek haal aan: “In verse 22-23 word sý oordeel aanvaar .......”. 

 

Die volgende stelling word ook gemaak: “..... geen melding word gemaak dat hulle eers in gebed gegaan het vir leiding in hierdie saak nie”.  Hierdie stelling is ongegrond.  Ons moet onthou, hierdie apostels is Geesvervulde mense.  Jakobus was ‘n man van gebed.  Blaai in u Bybel na “die algemene brief van die Apostel Jakobus” en sien wat skrywe die man aangaande gebed.  Lees self: Jak. 1:5-6; Jak. 4:2-3, 7-8; in vers 7 - “Onderwerp julle dan aan God ....”.  Hoe onderwerp ‘n mens jou aan God? Deur gebed!  Vers 8 – “Nader tot God, en Hy sal tot julle nader .....”.  Hoe nader ‘n mens tot God?  Deur gebed!!  Kyk na Jak. 5:13-15.  In die lig van genoemde Skrifture, sou ‘n man soos Jakobus, Petrus en die ander apostels en ouderlinge so ‘n belangrike vergadering belê het sonder om die aangesig van God te soek? Leser, beantwoord uself die vraag!

 

Die laaste teks wat genoem word in die gedeelte is Hand. 1:24. Vriende, dit was voor die uitstorting van die Heilige Gees.  Hoeveel te meer sou hierdie manne nie gebid het na die uitstorting van die Heilige Gees nie?  Die mense kan glad nie die Skrif in perspektief en inverband lees nie.  Hulle lees die Vader se geskrewe Woord met oogklappe aan, daarom die verdraaide weergawe van die Skrif se waarheid.

 

Van hier af spring Mnr. die Redakteur na vers 28 van Hand. 15 en ek haal aan: “Hulle betrek die Heilige Gees in vers 28 en besluit dat die wet ‘n las is.  Die Heilige Gees kan en sal nooit deel hê aan enigiets wat in stryd met die Wil van die Here is nie”.

My kommentaar:  Nêrens in die ganse Hand. 15 sê die apostels of die ouderlinge of Paulus en Bárnabas dat die wet ‘n las is nie.  Al wat hier ter sprake was, is die besnydenis faktor.

 

Wat ek gaan neerskrywe i.v.m. die besnydenis in die hedendaagse wet-houer se teorie kom grotendeels uit die Ou Testament.  U sal oplet dat ek min van Paulus se geskrifte aangehaal het, omdat hierdie Paulus haters so maklik sê; “ag, maar dit is Paulus wat so gesê het”.

 

In Deut. 10:16 staan; “Besny dan die voorhuid van julle hart en verhard julle nek nie verder nie”.  Wanneer Christus jou hart het, dan het Hy jou lewe, dan behoort jy geheel en al aan Hom.  Daarom die roep by monde van die wyse Salomo; “My seun, gee my jou hart .....” - Spr. 23:26.  Nie ‘n gedeelte nie, jou hele hart.

a) Gee jou hart in liefde, Deut. 6:5 – “...... liefhê met jou hele hart ....”.

b) In gehoorsaamheid, Heb. 5:9 – “ ...... het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ‘n bewerker van ewige saligheid geword”.

c) In vertroue, Spr. 3:5 – “Vertrou op die Here met jou hele hart ....”.

d) In gebed, Jer. 29:13 – “En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart”.

e) In en tot bekering - Joël 2:12 “ ..., bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag”.

Dit is die besnydenis aan die voorhuid van die hart, lees ook net vir die interessantheid Heb. 8:6-13 om alles in perspektief en inverband saam te vat.  So kan hierdie foutsoekers met elke stelling wat hulle valslik probeer regverdig uit die Skrif aan die lig gebring word en tereggewys word.

 

Die mense gaan verder en haal Deut. 4:2, 6 aan en hulle skrywe die volgende twee verse heel uit, wat hulle hiermee te kenne gee sal hulle alleen weet.  Ek gaan nie die verse uitskrywe nie, my kommentaar daarop is: Dit is ‘n aanklag teen die mense self.  Hulle laat nie net woorde weg nie, hulle laat sommer hele gedeeltes weg.  Die arme siele is so verward deur hulle dwaal teologie dat hulle nou besig is om ‘n eie Bybel te skrywe wat hulle hoop om die 16de Desember 1999 uit te gee.  Inskrywings word in hulle Bybel ingevoeg vanuit buite-Bybelse geskrifte wat hulle aanvaar as reg en eg.

 

Net om te wys hoe dwaal die mense, kom ons stap aan na hulle volgende stelling en sien wat raak hulle kwyt.  Ek haal aan; “Hierdie was slegs ‘n voorstel van Jakobus en is deur die ander so aanvaar (voorstel van Jakobus; is in vet swart letters geskrywe).  Deur enige Goddelike gesag aan hierdie stelling te wil gee, verkrag u die Wet van Yahweh en die uitsprake van Yahshua.  Spr. 30:6 – “Voeg by sy woorde niks by nie, sodat Hy van jou nie rekenskap vorder en jy as ‘n leuenaar openbaar word nie”, moet vir almal (apostels ingesluit) ten alle tye geld”.  

My kommentaar: Kom ons gaan Bybel toe na Hand. 15.  As ons gaan na Jakobus se toespraak sal ons sien hoeveel maal haal hy die Ou Testament aan om sy punt te maak, minstens vier keer.  Gaan slaan dit self na asb. Hierdie voorstel van Jakobus het afgestuur op ‘n besprekingspunt, ons moet onthou hulle was besig met ‘n vergadering.  Nadat die mense tot ‘n slotsom gekom het, selfs manne wat profete was, voorgangers onder die broeders was, met ‘n brief saam met Paulus en Bárnabas gestuur.  Die brief lei; “Die Heilige Gees en ons het besluit .....”.  Sou die Heilige Gees, die apostels toelaat om te lieg aangaande Judas, Silas, Paulus en Bárnabas (met die brief) se sending? Sou die apostels die Heilige Gees gebruik om ‘n vals en leuenagtige besluit en boodskap deur te gee na pas bekeerdes?  Ons moet onthou hierdie apostels was Geesvervulde manne en valsheid en leuens was vir hulle ‘n sonde.  Kan ek weereens vir u vra om self te oordeel en die vrae te beantwoord, terwille van die waarheid van God se Woord.

 

Die mense gaan verder en ek haal aan; “U moet onthou dat Lukas die skrywer van die boek Handelinge was en hy weergegee het wat aan hom oorgedra was.  Die Trooster Yahweh sou hulle herinner het aan die hele wet - (Deut. 30:11-14; Deut. 5:32), nie net ‘n gedeelte van die wet nie, want dan sou hy afval van Yahweh verkondig - (Jer. 28:16)”.

My kommentaar:  Lukas het nie alles in Handelinge op hoorsê en skriftelike bronne geskrywe nie.  Hy het meeste van die dinge wat hy beskrywe het self meegemaak.  Kom ek wys net ‘n paar Skrifte waar hyself teenwoordig was en vat u pen en trek ‘n streep onder die woord ons: - Hand. 16:10-17; Hand. 20:5-15; Hand. 21:1-18; Hand. 27:1-28.  Die evangelie van Lukas, net soos Handelinge is aan dieselfde persoon genaamd Theofilus gerig. Die boek Handelinge is ‘n voortsetting van die Evangelie, die Evangelie was slegs ‘n opsomming en Handelinge, ‘n volledige beskrywing.  In albei skrywes aan Theofilus was die volle waarheid deurgegee.  Die geskied-kundige juistheid van Handelinge was al oor en oor bewys in die verlede en in die hede.  Selde was ‘n skrywer so goed toegerus vir sy taak en het hy soveel eersterangse bronne van inligting gehad as juis Lukas.

 

Nou haal my vriend die Redakteur Deut. 30:11-14 aan.  Weet u hoekom word vers 10 nie aangehaal nie? Omdat hierdie Skrif verkragters die woord bekeer haat.  Die woord bekeer bring jou by die Messías uit en soos u vorentoe sal sien, al hierdie voorvelloses kom later aan by ‘n punt uit waar hulle die Messías as die Seun van God verwerp en nog meer snaaksig-hede.  Om terug te kom na Deut. 30:11-14.  Raai wie haal hierdie woorde van die Skrifgedeelte byna woordeliks aan?  Hulle doodsteek!!  

Oom Paulus!!  Lees asseblief Rom. 10:5-8; lees die hele hoofstuk om volle verband te kry, let veral op die eerste 11 versies, Rom. 10 het net 21 verse.

 

Dan word Deut. 5:32 aangehaal. Lees sommer vers 33 by.  Hierdie mense hou nie die wet nie.  Hulle beroep hulle op die wette van die Bybel, maar hulle probeer net die te hou wat by hulle valse, dwaalleer aanpas.  Hulle wyk nie eers links of regs af nie, hulle laat sommer hele gedeeltes van die Skrif weg en dan lieg hulle en sê hulle verkondig die hele waarheid.  Lukas het die volle waarheid neergepen en deurgegee.

 

Net om te wys hoe swak is die Bybel lees en kennis van die mense, hulle laaste Skrifgedeelte in die paragraaf was Jer. 28:16.  Hierdie vers het absoluut niks, maar niks met die wet te doen nie.  Dit het te doen met ‘n vals profesie wat Hanánja aan die volk wou verkondig en Jeremia het hom tereggewys en ‘n profesie aan hom as persoon gebring.  Lees vers 15 dan vers 16, en nou wil ek vir die doemprofete en dwaalleraars wat vyande van die waarheid is sê; neem kennis van hierdie hoofstuk Jeremia 28 en lees weer Gal. 6:7-8.

 

Die Redakteur en kie, gaan voort en ek haal aan; “As Jakobus van gedagte was om die heidene in Antiochíë stelselmatig in die onderhouding van die wet in te lei om later die volle wet te onderhou, kan ons die opdrag in
vers 29 verstaan.  As dit dan so is, wat het Paulus en Bárnabas dan al die tyd aan die Christene verkondig?”  En dan word Hand. 11:26 aangehaal. My kommentaar: Kom ons begin by Hand. 11:26.  U moet net die volgende Skrifture self lees asseblief, die van belang en wat moet uitstaan sal ek aanhaal.  In die eerste plek: - Hand. 11:19-21; (v. 19) – “Die wat dan verstrooi was deur die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het, het die land deurgegaan tot by Fenícië en Ciprus en Antiochíë sonder om tot iemand die woord te spreek, behalwe tot die Jode (Judeërs) alleen”.  
Let op vers 21.  Ons sien dus dat die verstrooide uitverkorenes die evangelie eerste in Antiochíë verkondig het.

 

In die tweede plek: - Hand. 11:22-24; (v. 22) – “En die berig hiervan het die gemeente wat in Jerusalem was, ter ore gekom, en hulle het Bárnabas afgestuur om die land deur te gaan tot by Antiochíë”.  Ek gaan verse 23-24 ook vir u aanhaal.  “Toe hy (Bárnabas) daar kom en die genade van God sien, was hy bly en het almal vermaan om met hartlike voorneme aan die Here getrou te bly; want hy was ‘n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof; en ‘n aansienlike skare is aan die Here toegebring”.  Nou sien ons dan, Bárnabas alleen die tweede was wat die evangelie in Antiochíë verkondig het.

 

In die derde plek: Kom ons kyk wat doen hierdie goeie man, vol van die Heilige Gees en geloof - Hand. 11:25-26.  Ek gaan beide verse aanhaal: “Toe vertrek Bárnabas na Tarsus om Saulus te soek, en toe hy hom kry, het hy hom na Antiochíë gebring. En hulle het ‘n hele jaar lank, in die gemeente saam vergader en aan ‘n aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antiochíë vir die eerste keer Christene genoem”.  Ons sien dus dat derdens het Paulus en Bárnabas saam die evangelie in Antiochíë verkondig.

 

Hierdie verdwaaldes vra as volg: “As dit dan so is, wat het Paulus en Bárnabas dan al die tyd aan die Christene verkondig?”  Ek wil ‘n teenvraag vra: Sou hierdie Bárnabas wat ‘n goeie man was, vol van die Heilige Gees en geloof, afgevaardig deur die gemeente wat in Jerusalem was, toelaat dat hy of Paulus iets anders sou verkondig as wat hulle voorgangers verkondig het, iets anders as wat die Heilige Gees hulle sou toelaat?  Die persoon wat so sou dink, dink dwaas. Dalk sou die twintigste eeu Israeliete wat die Skrif lam lê en Paulus afskiet dit gedoen het.  Maar kom ek wys vir u wat is die evangelie wat Paulus en Bárnabas aan die Christene verkondig het, lees Hand. 13:13-52, let veral op vanaf verse 16-26.

 

Hoe die mense wat so lief is om andere te wil leer, die Bybel lees bly ‘n groot vraagteken?  As die Skrifverklaring van die mense net verband hou dan sal hulle self nie so verward wees en dan groter verwarring saai onder medemens wat hulle geskrifte kry en na hulle kasset-bande luister nie.

 

Die versnydes gaan verder en ek haal aan; “Hy wat Paulus is, erken in Hand. 13:10 dat die weë van Yahweh reguit is - (Hoséa 14:10).  Was die gemeente van Paulus in Antiochíë Israeliete, was hulle onder verpligting van die verbonde van Yahweh om die hele wet te onderhou (uitgesluit die seremoniële wette wat Yahshua vervul het?)”

My kommentaar: Dit is in tye soos hierdie dat ‘n mens jou tong in bedwang moet hou om nie onwelvoeglike dinge te sê aan hierdie mense nie. 

 

Hier in Hand. 13:10, is Paulus besig om Élimas die towenaar te bestraf oor sy listigheid en bedrog.  Hierdie teks hou geen verband met Hoséa 14:10 nie.  Die hele Hoséa 14 hou verband met ‘n oproep tot bekering vir die volk Israel.  Nou vra hulle iets dwaas, dit wys weereens hoe oppervlakkig is hulle Bybel lees.  Hulle vra; “Was die gemeente van Paulus in Antiochíë Israeliete?”

 

Nommer een: Dit was nie Paulus se gemeente nie, dit was ‘n reeds bestaande gemeente.  Ons het dit tog genoem.  Die mense self haal
Hand 11:26 aan.  As hulle Hand 11 vanaf vers 19-30 gelees het, sou hulle nie so ‘n onnosele vraag gevra het nie.  Hulle vra; “was hulle Israeliete?” Ja, hulle was!!  Hand. 13:16-26 spel dit uit!!  U sien dit is die moeilikheid van die ‘hier en daar’ Bybel lesers, hulle kan nooit die Woord van God inverband lees nie.

 

Nommer twee:  Vra hulle; “was hulle onder verpligting van die verbonde van Yahweh om die hele wet te onderhou?”  Die antwoord is: Ja, hulle was soos saamgevat deur Jesus Christus self in - Matt. 22:37-40.

Nommer drie: Tussen hakies skrywe die geagte Redakteur “(uitgesluit die seremoniële wette wat Yahshua vervul het)”.  Liewe leser, ek het agting vir u, maar ongelukkig moet ek die Redakteur sterk aanspreek deur te sê: Mnr. die Redakteur, dit lieg jy, Jesus Christus het nie net die seremoniële wette vervul nie, Hy het die hele wet en die profete kom vervul, lees
Matt. 5:17-19.  Leser, u weet ek as persoon wonder of Ps. 92:7 nie van toepassing is op hierdie versnydes en verdwaaldes nie.

 

Die mense gaan verder en ek haal aan: “In vers 39 ontstaan daar weer verbittering en daar kom skeiding.  Hoe lyk dit nou: - Hand. 15:2.  Stryd en woordewisseling.  Vers 7 - groot woordewisseling.  Vers 39 – verbittering”. My kommentaar: A.g.v. die uitlating van vers 1, “......: As julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie”. Paulus en Bárnabas het geweet van Christus se groot evangelistiese opdrag en wat Hy gesê het, lees self: Matt. 28:18-20; Mark. 16:15-20;
Luk. 24:45-49; Joh. 20:21-23; Heb. 7:21-28, let veral op verse 24-25.  Om hierdie rede het die stryd en woordewisseling ontstaan.  En as hierdie verdwaaldes hulle oë oopmaak sal hulle sien dat Paulus en Bárnabas, hoewel hulle geweet het wat reg was, klein en nederig genoeg was om die vraagstuk na die apostels en ouderlinge in Jerusalem te neem, omdat hulle die apostels in Jerusalem beskou het as die gesag van die gemeentes wat ontstaan het deur evangelisasie na die kruisiging van die Messías.

 

Die groot woordewisseling in vers 7 het definitief nie deur Paulus en Bárnabas ontstaan nie.  In vers 4 doen Paulus en Bárnabas verslag, in vers 5 stel die Fariseërs hulle saak.  In vers 6 word die twee standpunte ondersoek deur die apostels en die ouderlinge en daarna in vers 7 vind die groot woordewisseling plaas.  Lees asseblief die drie tekste noukeurig om die volle verband te sien en te verstaan.

 

Ja, ek stem saam dat daar in vers 39 verbittering tussen Paulus en Bárnabas ontstaan het, omdat hulle verskil het van siening.  Die een het een koers ingeslaan en die ander ‘n ander koers.  Dit is niks vreemd in Christelike kringe nie.  Hoekom is daar vandag so baie verskillende kerkgenootskappe en ander verskillende kerk organisasies? Omdat mense verskil van siening en dan ‘n ander kerk of organisasie gaan stig.  Dit gebeur in die politiek en oral, nie net in Christelike kringe nie.  Daarom doen ek ‘n beroep op u as leser, lees die Bybel reg met ‘n oop hart en daar sal baie min kwelvrae ontstaan wat u nie sal kan beantwoord nie.  Een enkele sin wil ek vir u voorhou uit die Woord van die Hemelse Vader en as u dit doen sal u verstaan en geen snaakse vrae stel soos die dwaalleraars en valse profete nie, en dit is:

Soek in die boek van die Here en lees! - Jes. 34:16”.

Die Redakteur gaan verder, en ek haal aan: “Wou die Apostels nie dalk net van Paulus en Bárnabas ontslae raak nie, gedagtig aan hul vorige ondervinding nie?"  Die mense haal Hand. 9:30-31 volledig aan, ek gaan dit nie uitskrywe nie, lees dit asseblief self in u eie Bybels.  Hulle gaan verder en ek haal aan: “Die brief word afgesluit met ‘n ‘vaarwel’.  

(Die HAT bl.1143 se “afskeidsgroet; mag dit goed met u gaan; al is geen weersiens weer - die wêreld vaarwel sê, jou afsonder van ander’).  

Dit wil voorkom asof dit ‘n laaste groet beteken; om mekaar nie gou weer te sien nie.  Nie een van Petrus, Jakobus, Johannes, Judas of Hebreërs sluit hulle briewe so af nie.  By hulle briewe is ‘n duidelike broederskapsgroet met groete en die meeste word afgesluit in die Naam van Yahshua”.  

My kommentaar: Nee, die apostels wou nie net van Paulus en Bárnabas ontslae raak nie.  As die geagte Redakteur net sy geskiedenis geken het, dan sou hy geweet het hoeveel van die apostels en ander gelowiges was weggesteek en tog ook later vermoor deur die Anti-Christelike gepeupel. Jakobus gedood deur die swaard van Herodus, Petrus in die gevangenis, na sy redding uit die tronk het hy die dissipels toegespreek en na ‘n ander plek vertrek. U kan die hele verhaal lees in - Hand. 12, die hele hoofstuk, dit is baie insiggewend.

 

Nou wil ek u die leser se goeie oordeel vra: In Hand. 12:17 in die laaste sin staan geskrywe; “En hy het uitgegaan en na ‘n ander plek vertrek”.  In Hand 12:24 staan “Maar die Woord van God het gegroei en toegeneem”. Nou die vraag: Het die Woord van God gegroei en toegeneem omdat die element Petrus na ‘n ander plek gegaan het?  Of is dit omdat die evangelie nog steeds vreesloos verkondig is?

 

Nog ‘n vraag: Die Redakteur vra: “Wou die Apostels nie dalk net van Paulus en Bárnabas ontslae raak nie, gedagtig aan hulle vorige onder-vinding nie?”.  Van Cesaréa het hulle hom weggestuur na Tarsus, nou word Hand. 9:31 heel uitverband gekwoteer.  Vers 31 lei as volg: “En die gemeentes deur die hele Judéa en Galiléa en Samaría het vrede gehad; en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van Yahweh en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder”.

 

Ja, ek gee toe dat in vers 26 staan geskrywe; “ .....; maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie geglo het dat hy ‘n dissipel was nie”.  Na sy voorstelling aan die apostels in vers 27 lees dit asseblief.  Verse 28-29 lees so: “En hy (Paulus) het saam met hulle (apostels) in- en- uitgegaan, en vrymoediglik gespreek in die Naam van die Here Jesus, en ook met die Griekssprekende Jode gepraat en geredetwis, maar hulle het probeer om hom dood te maak”.  Vir hoé lank het Paulus daar saam met die ander apostels gearbei?  Niemand kan sê nie!!  Die teorie dat dit net vir 15 dae was is nie waar nie, dit word duidelik uitgespel in Gal. 1:18-19, lees dit ook asseblief; vers 19, is van groot belang.  Ons sien dus in die 15 dae het Paulus net vir Petrus en Jacobus gesien, niemand anders nie.

 

Die bekering en wegstuur van Paulus het niks te doen gehad met die vervolging van Christene in die hele Judéa, Galiléa en Samaría nie.  Die groot vervolging het gekom van die Romeinse Ryk, soldate was gestuur om Christene uit te moor op ‘n groot skaal, ook het die Jode groot vervolging aangeblaas teen die Christendom.  Paulus was maar net een van die werkers voor sy bekering op Damaskuspad tot die Christendom deur Jesus Christus aan te neem as Persoonlike Saligmaker en Verlosser. Vanaf daardie tyd tot vandag toe word die Christus-volgeling vervolg.  Ek wonder het die Redakteur en sy volgelinge ooit van name soos Martin Luther, Zwingli en andere gehoor, ek glo nie, want as hulle het dan sou hulle nie sulke onsinnige vrae gevra het nie.

 

Nou kom ons by die gedeelte waaroor hulle dramaties raak.  Die woord vaarwel, die uiteensetting van die woord in die HAT en dan hulle treurmare dat die ander apostels nooit hulle briewe soos die brief afgesluit het nie. Hulle noem die volgende name; Petrus, Jakobus, Johannes of Hebreërs.

Laat ek verduidelik. Petrus skrywe as individu aan ‘n klomp mense “vreemdelinge van die verstrooiing”.  Daarom ‘n persoonlike afskeidsgroet. Jakobus as individu aan ‘n klomp mense, “die twaalf stamme wat in die verstrooiing is”.  Johannes skrywe in sy eerste brief aan medevolksgenote 1 Joh. 1:1-4 praat hy van ‘julle’; in die tweede brief ‘aan die uitverkore vrou en haar kinders’ m.a.w. aan die gemeente en die ondergeskikte gemeentes saam met haar; in die derde brief aan Gajus ‘n individu vir wat hy doen aan medegelowiges en ander broeders.  Kyk na Johannes se afsluiting by elke brief; Judas as individu aan medediensknegte in die bediening van die Woord van God, weer ‘n klomp mense, dan die Hebreër boek.  Niemand kan sê wie die boek geskrywe het nie, die skrywer - die brief aan die Hebreërs, weer ‘n individu aan ‘n klomp mense.  Leser, let op elke afsluiting asseblief.  Nou waarom sluit die apostels en ouderlinge dan hulle brief aan die pas bekeerdes dan af met vaarwel.  Die rede; ‘n Brief van ‘n groep mense aan ‘n groep mense.  Paulus, Bárnabas, Silas en Judas gaan julle sien, met julle gesels, maar ons ander weet nie of ons ooit die kans gegun gaan word om julle weer te sien nie, indien ons julle nie gaan sien nie, vaarwel, laat dit met julle goed gaan vorentoe.

By hierdie punt sluit die Redakteur die hoofstuk oor Handelinge 15 af.  Net vir u inligting.  Hierdie artikel het verskyn om die hoofstuk te bevraagteken en om die Apostel Paulus in ‘n swak lig te stel.  Die artikel het verskyn in ‘n tydskrif genaamd “Verbondskoerier” Jaargang 9, uitgawe 34, April 1998.

Die opskrif van die artikel was “Die dilemma van Handeling 15”, en geskrywe deur “Redaksioneel” m.a.w. ‘n redaksionele artikel.

Baie dankie dat u hierdie uiters lange hoofstuk saam met my deur gegaan het.

 

Hoofstuk 14

 

In dieselfde artikel spring die Redakteur na Hand. 16:2, om Paulus verder af te kraak.  Ek haal aan: “Paulus gaan verder en gaan besny  Timótheüs “ter wille van die Jode” - Hand. 16:2.  As Jaruach met hom was, sou u nie dink dat Hy Paulus sou herinner het aan die woord van Jer. 4:4 “Besny julle vir Yahweh ....” nie”. 

My kommentaar: Ek wil die man as volg antwoord.  Nee, Yahweh sou Paulus nie herinner het aan Jer. 4:4 nie.  Die rede waarom ek so sê kom ons lees Jer. 4:4 – “Besny julle vir die Here en verwyder die onbesneden-heid van julle hart ...”.  “Besny julle vir Yahweh”, en daar stop mnr. die Redakteur, omdat hy weet min mense gaan die teks naslaan om te kyk wat staan werklik daar.  Kan u as leser sien hoe mislei die mense baie ander goedgelowiges.  Die ou wil sy voorhuid besny om die onbesnedenheid van sy hart te verwyder.  Ek wonder wat gaan hy aan die einde oorhê.

 

Kom ons gaan terug na Hand. 16:2, dit moet eintlik vers 3 wees.  Ons weet dat die Jode hier is Judeërs.  Hierdie Judeërs het nog aan die seremoniële wette vasgehou en Paulus het die evangelie aan hulle verkondig.  Ons lees dat hy Timótheüs met hom wou saam neem op sy sendingreis, maar die Judeërs het almal wat nie besny is nie as onrein beskou en hulle het eenvoudig nie na so ‘n persoon geluister nie.  Paulus het  Timótheüs besny terwille van die evangelie onder die Judeërs en vir geen maar geen ander rede nie.  Dat die besnyding vir jou redding en verlossing ‘n móét is, dit is snert.  Daar is net Een wat kan red en saligmaak, geen wet van watter aard ook al kan saligheid of redding gee nie behalwe Jesus die Christus van Israel.   Lees in die verband Heb.5:9; Luk. 2:11; 2 Pet. 1:1,11; daar is nog vele ander Skrifte, maar die is genoeg om by te volstaan.

 

Die Redakteur gaan verder en ek haal aan: “As die besnydenis dan nou verval het, soos so baie wil beweer, dan het Paulus mos vir  Timótheüs afgesny van Yahshua, volgens sy eie woorde in Gal. 5:2 – “Kyk, ek, Paulus se vir julle dat as julle jul laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie”.  Maar kyk wat sê hy in vers 3, dat die wat hulle laat besny onder verpligting is om die hele wet te onderhou.  Paulus was besny, hy besny  Timótheüs, maar hulle wil nie die hele wet onderhou nie!”  

My kommentaar: Nee, Paulus het  Timótheüs nie afgesny van Christus af nie.   Timótheüs was besny met ‘n doel, terwille van die evangelie onder die Judeërs.  Dit moes by hulle tuisgebring word wie die Messías is.  Hulle moes geleer word dat die wet hulle tugmeester na Christus is -
Gal. 3:24-25, en as hulle Christus het, dan het hulle die Ewige lewe -
1 Joh. 5:12.  Timótheüs se besnydenis het ‘n doel gedien op daardie stadium.  Paulus was besny toe hy agt dae oud was - Filip. 3:5, so hy het homself nie laat besny nie.

 

Hulle het nie die wet onderhou nie omdat hulle geweet het wie Christus was en waarom Hy gesterf het, opgestaan het en weer gaan kom.  Hy het die laaste bloedoffer gebring - Heb. 9:11-15, lees dit asseblief self.  Die enigste wet wat tenvolle nagekom moet word is die wet van die Here -
Ex. 20:1-17 en Christus het dit met goedkeuring van sy Vader saamgevat in - Matt. 20:37-40.  Daarom het Hy self op verskeie plekke in die Openbaring Boek gesê: “Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige” -
Open. 1:8.  Lees ook asseblief Open. 21:6; Open. 22:13.  Jesus Christus was ons gisters, is ons vandag en sal ons môres tot in alle ewigheid wees. Daarom kan ons saam met ‘n Paulus uitroep “Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins” - Filip. 1:21.

 

Ten slotte haal Mnr. die Redakteur aan uit ‘n buite-Bybelse geskrif genaamd 2 Esdras 7:72-73.  Ek ken die geskrif glad nie en is vir my van geen belang nie, daarom kan ek nie daarop kommentaar gee nie.  Van buite-Bybelse geskrifte sê die Messías in Matt. 15:9 – “Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is”.

 

Die Redakteur se Iaaste gesang was twee vrae;

(1)“Was die Heilige Gees teenwoordig by hierdie besluite?”

Ja! - Hand. 15:28.

(2) “Was die opdrag aan die gemeente van Antiochië ook bindend op die volk van Yahweh?”

Ja! want hulle was ook Israeliete - Hand. 13:16-26.

 

Liewe leser, my bede is dat u iets geleer het in antwoord op hierdie voorvelloses se dilemma wat hulle ondervind het met Hand. 15 en ‘n gedeelte van Hand. 16, net omdat hulle die Skrif nie ken nie.  Hulle gaan nog baie dilemmas ondervind a.g.v. hulle dwaalleringe en misleiding.

 

 

Hoofstuk 15

Soos ek belowe het wil ek ‘n paar van die snaaksighede van dié mense uitlig, wat ‘n mens wil laat lag, maar ook vul met weemoed, om te dink dit is ons mede volksgenote wat so dwaal en mislei is.

‘n Gewese NG Kerk Predikant skrywe in ‘n brief aan: “Liewe Broers en Susters”, ek neem aan dit is gemeentelede of dalk aan medegelowiges wat hy ontmoet het op ‘n bedieningspad.  Hy skrywe as volg:- “Dr. Friedl Weich skrywe ‘n boekie ten gunste van die besnydenis, maar Friedl sê Yahshua het nie gesterf aan die kruis nie.  Hy is later getroud met Maria Magdalena, het kinders gehad en is op 53 of 54 oorlede”.

 

Leser, hierdie is laster taal.  Wat spel die man se stelling uit, net een ding, hy erken Jesus Christus die Messías, nie.  Hy verdoem die kruisdood, die opstanding, die hemelvaart en die Wederkoms van Christus, m.a.w. hy verloën die Seun van die Almagtige God.  Die vier evangelies is dus vir hom ‘n onwaarheid.  Lees wat staan in Matt. 10:33, vir die dokter maak dit nie saak nie, want hy erken en glo nie dat Jesus dié Christus is nie.  En hierdie dokter is ‘n groot Paulus moordenaar.  Dat die man Paulus misken kan nog verwerk word, maar om die Heilige Seun van God en al Sy uitsprake oor Sy kruisdood af te maak as ‘n leuen en bedrog is absoluut lasterlik en moet met die minagting wat dit verdien verwerp word.

 

Volgens die NG Predikant in sy brief is daar nog ‘n man wat die besnydenis voorstaan by name van Ryno Opperman.  Die predikant skrywe; “Ek het hom in 1986 ontmoet en na hom geluister.  In een enkele lesing het hy 17 foutiewe uitsprake gemaak”.  Verder beweer die predikant dat die Ryno Opperman verkondig het dat hy Elía is wat sou terugkom.  Hy het vir hom ‘n troon van om en by veertienduisend rand laat bou, met ‘n helikopter laat afsak en daarop gaan sit, later het Ryno glo Yahshua geword en daarna was hy weer Elía.

 

Leser, hierdie Pastoor Ryno Opperman is ook een van die Paulus haters. Laat hy hom laat besny het, vir Paulus verdoem, kan nog dalk aanvaar word, maar om hom voor te doen as Elía, dan as Jesus Christus en dan weer as Elía, dit is onaanvaarbaar.  Aan wat kan ‘n mens sulke verwaandheid toeskryf.  Net aan die woorde van 1 Tim. 6:3-5, lees dit self asseblief, dit hou groot waarheid in.  Dit is presies wat die mense is, verwaand en verstaan niks.  Sien u waarom verdoem hierdie Ryno kêrel Paulus, en baie ander is soos hy.  Paulus skrywe direk teen hulle valse en dwaal leerstellinge.  Paulus is ‘n verleentheid vir hierdie dwaalleraars en vals profete, omdat hy sy bediening direk van die Here Jesus ontvang het en nie uit boeke en buite-Bybelse geskrifte nie.  Lees Gal. 1:11-12;
Hand. 9:6, 15.  En omdat hy hulle blootgelê het reg van die begin van sy bedienings tydperke af.

 

Die NG Predikant gaan verder en skrywe: “Smittie van Hiberdene, verwerp die ganse Nuwe Testament en vir Yahshua”.  As hierdie man dan vir ons Here Jesus Christus verwerp en die Nuwe Testament, dan moet hy ook die profete verwerp.  Wat maak die besnyde dan met Skrifte soos Jes.7:14, dit is vervul in Matt. 1:23.  Lees wat staan in Jes. 9:5-6, dit is vervul, lees Lukas 2:10-11 en ook Luk. 1:31-33.  In Miga 5:1 is ook ‘n belangrike profesie en is vervul in Matt. 2:5-6.  Ek wonder of hierdie man ook nie reeds besig is om sy eie boekie te skrywe nie en dan noem hy dit ook Bybel.  Ek wil hierdie man waarsku, jy verwerp die Messías en die Nuwe Testament, daar staan in Psalm 75:8 hierdie vier woorde: “maar God is regter:” en ook in Heb. 10:31 – “Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God”.

 

Die NG Predikant skrywe nog dit: “Kamil Ingels se Yahshua was nie die Messías nie, maar wel ‘n profeet”.  Hierdie Kamil Ingels is volgens homself ‘n kenner van die Hebreeuse taal.  As hy beweer dat hy nie geweet het dat Messías beteken Gesalfde nie, dan lieg hy.

 

Wat doen mense soos die man met teksverse soos bv. Ps. 2:2 wat sê; “Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here (God) en teen sy Gesalfde en sê:”  Kyk na die opskrif van Psalm 2. Lieg die skrywer van Ps. 2?  Kom ons gaan na Joh. 1:42, Andreas sê vir sy eie broer Simon: Ons het die Messías gevind - dit is as dit vertaal word die Christus”.  Ons kan weer vir die voorvelloses vra; lieg Johannes, lieg Andreas?  Kom ons gaan na Joh.4:25; dit lui so: “Die vrou sê vir hom: Ek weet dat die Messías kom, Hy wat Christus genoem word.  Wanneer Hy kom, sal Hy ons alles verkondig”.  Let nou op na vers 26, “Jesus sê vir haar: Dit is Ek wat met jou spreek”.  Weer vra ek; lieg Johannes, lieg die Messías self?  Ek glo dat Christus die Seun van God in Sy lewenswandel op aarde, kon Hy ‘n profeet genoem gewees het, dit is niks buitengewoon nie, baie profesieë het Hy uitgebring wat alreeds vervul is en wat nog vervul gaan word.  Neem net ‘n goeie konkordansie en sien hoeveel maal het die mense wat in onkunde was Hom ‘n Profeet genoem.  Dit bewys vir my net hierdie mnr. Ingels se onkunde.

 

Nou kom ons by die gewese NG Predikant.  Hierdie man begin om Paulus te verdoem en te vermoor sedert November 1995.  In sy heel eerste geskrif noem hierdie man ten goede die drie evangelies Johannes, Markus of Matthéüs.  Hy laat Lukas uit!  Ek wonder hoekom laat hy Lukas weg? Omdat Lukas ten gunste van Paulus skrywe!!  Lukas was ook die skrywer van die Handelinge van die heilige Apostels.

 

In sy tweede geskrif sê die man; “Mense raak ‘Pauliniese’ aanbidders (want dit is so erg soos wat dit werklik word).  Raak aan Paulus, dan word hulle woedend.  Dit is net soos die Jood - raak aan sy geld, dan raak hy woedend.  Is dit miskien waarom Paulus so sensitief was vir en altyd gekla en gekerm het oor geldelike situasies?” Hy skrywe verder; “Het Yahweh nie belowe dat die arbeider sy loon werd is nie, en Yahshua, dat daar vir hulle gesorg sou word nie?  Hoekom vra Paulus voortdurend geld?”

 

Leser, as hierdie man net eenmaal in die Bybel kan wys waar Paulus vir sy eie gewin geld aangevra het, dan sal ek bly wees.  Ek het dokumentasie in my besit waar hierdie dominee geld vra vir hom en sy bediening, die woordjie kom ek, byna in elke sin voor.  Ek haal net een van sy pleidooie aan: “Ek vra u nederig maar tog baie dringend om u tiende aan my te stuur sodat ons ‘n nuwe sinvolle Woordgebonde bediening kan begin”.  Terwyl daar baie ander groepe bestaan wat die evangelie wat hy verkondig onderskryf.  Nou wil hy ‘n nuwe storie begin, sy uitgangs plek is, ek wil baas wees van my plaas.  Hierdie man verdoem Paulus.

 

In nog ‘n aflewering teen Paulus, skrywe hierdie dominee as volg: “Mense het agter gekom dat Paulus nie in die Bybel hoort nie”.  In dieselfde aflewering skrywe hy; “Geagte leser, dit gryp my aan om te sien dat die Heilige Gees mense lei om agter te kom dat Paulus nie in die Woord hoort nie”.  Die dominee sê ‘n vriend van homself sê “Nee, die Bybel weerspreek homself, hy sê toe vir sy vriend; “Nee, die Bybel weerspreek hom nie self nie, maar Paulus weerspreek die Bybel.  Paulus is die sondebok”.  Dit was geskrywe in Oktober 1997.

 

Hierdie man skrywe in ‘n ope brief êrens na Maart 1998 die volgende; “Die argument dat Paulus ‘n ding afskiet en dan noodwendig verkeerd moet wees, soos ook elders in hierdie artikel beredeneer, is nie konkreet nie. Sou Paulus alles net leuens verkondig, het almal dit al lankal agter gekom dat Paulus nie in die Bybel hoort nie en ‘n leuenaar is?  Die tegniek van die Satan is juis om die waarheid en leuen te vermeng, en sodoende misleiding te veroorsaak”.

 

Hy skryf verder in die ope brief; “Paulus is korrek, wat die besnydenis betref, ook die doop en die Antichris se koms in die eindtyd.  Daar sal seker ook ander uitsprake wees wat hy baie akkuraat in is.  So, om te sê dat Paulus en Israel Predikers teen die Woord is, is ‘n fout”.

 

Liewe leser, kan die gelowige, Bybel lesende volgelinge van die Messías, enige waarde heg aan hierdie mense wie se aand en môre praatjies nie ooreen kom nie.  Nee, ‘n mens kan nie, jy sal naderhand so verward en deurmekaar wees soos ‘n verkleurmannetjie op 'n “smartie box”.  Hulle is absoluut dubbelsinnig en teenstrydig in hulle uitsprake en eksegese.

 

Wat sê die Paulus self van die Woord van die Heilige God.  Kom ons lees: “Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red van wie ek die vernaamste is” - 1 Tim. 1:15.  In 1 Tim. 4:9-10 staan die woorde: “Dit is ‘n betroubare Woord en werd om ten volle aangeneem te word; want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder is van alle mense, insonderheid van die gelowiges.  (v. 11) - beveel en leer hierdie dinge”.  Ten laaste,
2 Tim. 3:16-17; - “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mense van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus”. 

 

Leser, ek vra vir u, u goeie oordeel. ‘n Man wat so skrywe aangaande die Woord van onse Vader, hoort sy geskrifte in die Bybel of nie?  Hierdie is net uit die briewe aan  Timótheüs aangehaal.  Lees net vir die interessant-heid van die saak self wat staan in die brief aan Titus 3:8-11.  Kom ons lees net vir die lekkerte wat sê Paulus nog vir Titus aangaande die manne wat so besny en versny is: Titus 1:10-11 – “Want daar is baie wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is, veral die wat uit die besnydenis is; hulle mond moet gestop word.  Hulle keer hele huise onderstebo deur te leer wat nie bestaan nie, ter wille van vuil wins”.  Lees self ook verse 7-9.  Kan u sien leser, waarom wil die Baälpriester en die dwaalleraar Paulus uit die Bybel hê.  Omdat hy hulle leerstellinge wat onbybels is weerlê, eie leerstellinge wat bots met die gesonde leer van die Woord van God.  Lees self Mark. 7:7 en 1 Tim. 6:3-5.

 

 

Hoofstuk 16

 

Liewe leser, ek doen op u ‘n beroep, dat wanneer u enige Christelike artikel lees en daar is Skrif Verwysings by, al skrywe die persoon die teks uit, neem u Bybel, die ou vertaling op en lees self die Skrifgedeelte.  Baie mense misbruik die Bybel en haal opsetlik woorde in die Skrif verkeerd aan om sy dwaalleer te bevorder, soos u aanstons sal sien.  Baie mense lees ‘n teks wat gekwoteer is, slaan dit nie na nie, aanvaar dit is reg want ‘n mens sal mos nie uit die Bybel lieg nie.  Ek sal vir u wys hoe dwaalleraars met die Bybel tekste goël en rondspeel tot eie gewin.

Op die buiteblad van die “Verbondskoerier” Jaargang 9 Uitgawe 38 Augustus 1998 plaas die Redakteur van genoemde tydskrif ‘n skets van ‘n skip, met ‘n man se kop daarop met ‘n onderskrif “Saulus van Tarsus”, en twaalf vierkantige blokkies met gedeeltes van Paulus se geskrifte (verse uit sy sendbriewe), daarin.  Met ‘n droewige, dramatiese fyn woordespel om ‘n daarop volgende artikel te lees van hoe ‘n groot leuenaar Paulus is.  Ek wil net vir u die volle misleidende gedeeltes uit hierdie twaalf blokkies aanhaal om te wys hoe hulle verwar en mislei.  Ek het self die vierkantige blokkies op die genoemde buiteblad en skets van die skip genommer vir eie aanhaling.

 

Blokkie 1: “Ek Paulus is Christus Jesus” – Gal. 4:14.  Wat ‘n lieg, Paulus het dit nooit gesê of beweer nie.  U moet self Gal. 4:12-15 lees, ek sal net kommentaar lewer daarop en toets in die lig van die genoemde Skriftuur. Vers 13-15: Omdat hy ‘n krankheid in sy vlees gehad het, het hulle hom nogtans aanvaar; tog het hierdie Galasiërs hom nie verag of verfoei nie. Hulle het hom verwelkom soos ‘n mens ‘n engel van God sou verwelkom of om hom te ontvang soos ‘n mens vir Christus Jesus sou wou ontvang.  Die mense was bly om hom te sien, hulle sou selfs hulle oë uitgegrawe het om hierdie boodskapper van God te wou help.  Om te wil sê; Paulus het gesê “Ek Paulus is Christus Jesus is ‘n leuen so groot soos die hel self!

 

Blokkie 2: “Daar is geen onderskeid nie” - Rom. 3:22.  As ons na die kruisverwysing kyk dan sal ons sien dit verwys na Judeërs, Grieke en ander nasies.  Ons weet van geen onderskeid van toepassing as net op die Israel nasies en geen ander volk nie.  Dit sal die geagte Redakteur nie erken nie, want “ag dit is Paulus wat dit gesê het”.  As dit iemand anders was dan sou die verdwaaldes ‘n vinnige antwoord daarvoor uitgedop het.

 

Blokkie 3: “Almal kan gered word” - Rom. 1:16.  Wat wel daar staan is; “Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek”.  Teen die tyd weet ons dat die Jood die Judeër is en die Griek die verstrooides, die uitverkorenes onder die nasies.  Die elkeen wat glo is uit hierdie twee groepe, maar definitief nie almal wat glo nie.

 

Blokkie 4: “Volgens my evangelie” - Rom. 2:16 en Gal. 1:11.  Ag siestog, die Redakteur verstaan nie mooi nie.  My evangelie is die evangelie wat deur my verkondig word.  Die man verwys ook na Gal. 1:1, kom ons kyk daarna: “Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie”.  Kom ons kyk na vers 12 om te sien vanwaar die evangelie dan is wat Paulus verkondig; “Want ek het dit ook nie van ‘n mens ontvang of geleer nie, maar deur ‘n openbaring van Jesus Christus”.  Nou, ek glo dat die Redakteur uit sy eie pen sal sien wat is die evangelie wat deur Paulus verkondig word.  Leser, sien u waarom dit so noodsaaklik is om elke geskrif wat aangegee word in u eie Bybels na te gaan, dit is baie belangrik!!

 

Blokkie 5: “Ek maak gesond” - Hand 14:10.  Leser ek dink werklik dat hierdie Redakteur ‘n leesprobleem het.  Nêrens in die genoemde teks staan “Ek maak gesond” nie.  Om die verband te kry, kom lees saam met my Hand. 14:9-10: “Hy het geluister terwyl Paulus spreek; en Paulus het die oë op hom gehou, en toe hy sien dat hy geloof het om gesond te word, met ‘n groot stem gesê: Staan reg op jou voete!  En hy het opgespring en begin rondloop”.  Tereg het die Messías in Matt. 24:11 voorspel; “En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei”. 

 

Blokkie 6: “Eet dooie goed, onrein vleis” - 1 Kor. 10:25. Nêrens staan hierdie woorde in genoemde vers nie.  Wat wel daar staan is; “Eet alles wat in die slaghuis verkoop word sonder om navraag te doen, ter wille van die gewete”.  Wanneer u 1 Kor. 10:14-33 lees, dan vra ek sou Paulus dan gesê het, “Eet dooie goed, onrein vleis”?  Wanneer u dit lees, let op die volgende verse, verse 14, 19, 20, 23, 28 en 29.  Lees ook hoofstuk 8 van 1 Kor. dit het net dertien verse. Waarom sou Paulus sê; “eet dooie goed, onrein vleis”?  Ons Messías en Wederkomende Koning het in al sy alwetendheid baie, baie ver vooruit gesien.  Daarom sê Hyself in Matt. 7:15-16, “Maar pasop vir die valse profete wat in skaapvelklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.  Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie die druiwe van dorings of vye van distels nie”.  Lees ook Matt. 7:20-23.

 

Blokkie 7: “Ek vervloek jou” - 1 Kor. 16:22: Gal. 1:8. Hierdie redakteur is sommer besig met ‘n ydellike woordspel sonder betekenis, want in
1 Kor. 16:22, staan; “As iemand die Here Jesus Christus nie liefhet nie; laat hom ‘n vervloeking wees! Maranata!".  In Gal. 1:8 staan; “Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees”.  Waarom sê Paulus so?  Die antwoord lê vanaf verse 9-16, maar ek doen ‘n beroep op u om Galasiërs hoofstukke 1 en 2, volledig te lees om die dwaling waar te neem van mense wat uitsprake maak wat glad nie in die Bybel voorkom nie.

 

Blokkie 8: “Ons is ontslae van die wet” - Rom. 7:6.  As iemand nou die uitspraak lees, sou dadelik gesê word dat Paulus nou wetteloos is.  Wat dan ‘n infame leuen sou wees.  Om die hele verband te kry van Paulus se siening aangaande die wet, moet Romeine 7 heel gelees word.  Rom. 7:7, die antwoord op vers 6 lees so; “Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie! Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie; want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie gesê het: Jy mag nie begeer nie”.  Lees self verse 12, 22. Weereens ruk hierdie Redakteur 6 woorde uit ‘n teks en kwoteer dit buite verband om oppervlakkige Bybel lesers te verwar en te mislei. 

 

Blokkie 9: “Ek doop!” - Rom. 6:4.  Hierdie man wat hom uitgee as ‘n Redakteur, se leesvermoë het hom beslis in die steek gelaat.  Rom. 6:4 lees so; “Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in ‘n nuwe lewe kan wandel”.  Nêrens kom die woorde ‘Ek doop’ voor nie.  Miskien staan die woorde in die Bybel wat hulle nou druk, met so ‘n Redakteur sal dit my nie verbaas nie.  Leser, wees versigtig wat se tipe leesstof u in u huis toelaat.  Tereg skrywe Johannes in
1 Joh. 4:1 – “Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan”.  

 

Blokkie 10: “Ek doop nie” - 1 Kor. 1:17.  In hierdie teks staan geskrywe; “Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie”.  Waarom lieg mense aangaande Paulus? Waarom wil hulle Paulus uit die Bybel hê?  Waarom vrees die mense Paulus se geskrifte?  Omdat, Paulus Christus ons Messías verhef en Hom no.1 stel bo alles en almal.  Omdat, hy alle valse leerstellinge vreesloos blootlê en aan die lig bring.  Oral waar hierdie man die evangelie verkondig het, was sy leuse; “want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en Hom as gekruisigde” – 1 Kor. 2:2, lees asseblief ook Gal. 6:14.

 

Blokkie 11: “Vroue bly stil!” – 1 Kor. 14:34. Daar staan geskrywe dat vroue moet swyg in die gemeente.  Hierdie teks kan ook vergelyk word met
1 Tim. 2:11-12.  Die laaste sin van vers 34 sê:  “ ......., soos die wet ook sê”, en die kruisverwysing verwys na Gén. 3:16, wat hier bedoel word, sy mag nie in ‘n heersende hoedanigheid teenoor haar man wees nie.  Niks verhoed ‘n vrou om te bid of te getuig in ‘n gemeente nie, sy mag nie heersend of lerend teenoor die man optree nie.  Maar soos wat die man dit uitdruk, so platweg, “Vroue, bly stil” was glad nie Paulus se bedoeling nie. Daar kan talle en talle Skrifture uit sy geskrifte gehaal word om te bewys watter groot respek hy vir vroue gehad het.  Net om een teks te noem wat uself moet lees is Rom. 16:1-2 en glo my daar is baie ander.

 

Blokkie 12: “Volg my” - 1 Kor.11:1.  In die teks staan geskrywe; “Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is”.  Nie ‘n blatante “Volg my” nie. Hoe dikwels hoor ons nie dat iemand hierdie woorde sê nie; “daardie is darem ‘n groot Christen, ek wens ek kon soos hy lewe”.  ‘n Skoon lewe in Christus is altyd mooi en die moeite werd om na te volg.  Kom ons kyk na die woorde van ons eie Messías, Jesus die Christus.  Matt. 5:13-16, lees dit self ek haal vir u net vers 16 aan; “Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik”.

Hoofstuk 17

 

Aan die begin van hoofstuk 16 het ek genoem van ‘n daarop volgende artikel.  Voordat ek enkele grepe uit daardie artikel gaan aanhaal om die misleiding daarvan uit te wys, moet ek ‘n vooraf gesprek met u voer uit die Heilige Skrif, om ‘n belangrike waarheidspunt te staaf.

 

Kan ‘n mens ‘n heilige lewenshandel en wandel lei sonder die vervulling van die Heilige Gees? Kan ‘n mens heiligmaking uitleef sonder die vervulling van die Heilige Gees?  Nee!  geen mens kan dit doen op eie krag nie.  Jy moet gevul wees met die Heilige Gees, die Heilige Gees stel jou in staat om so te kan lewe.

 

Ons lees in Joh. 17 hoe Christus vir sy dissipels bid, let veral op van
verse 17-20, ek haal vir u verse 17, 19-20 aan; “Heilig hulle in u waarheid; u woord is waarheid.  En Ek heilig Myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo”.

 

Sou die mense wat deur die Apostels in Christus sou glo m.a.w. tot bekering kom en geheilig word in die Christus dit kan doen sonder die Heilige Gees in hulle?  Nee, hulle sou nie!  Die Hemelse Vader het vir ons ‘n norm gestel wat nagekom moet word.  Sien Hand.2:38, Matt. 3:5-6,
Matt. 28:19-20, daar is nog baie sulke Skrifte.  Die norm is bekering met belydenis van sonde, die doop en dan die vervulling met die Heilige Gees. Daarom ‘n lewenswandel met Christus in Heiligheid en heiligmaking.

 

Ons sien dus net uit hierdie paar gedeeltes baie mense die eerste tree gee tot ‘n heilige wandel met Christus.  Ek gaan vir u nog ‘n paar Skrifte gee net om nog ‘n beter begrip te kry dat nie net die Apostel ‘n heilige wandel met Christus kan hê nie, maar ook ons wat Hom aangeneem het as Persoonlike Saligmaker - Heb. 12:14, Heb. 13:12, 1 Pet. 3:5 en Judas 14, daar is nog baie ander, ek gaan hiermee volstaan, soek in u Bybels na soortgelyke Skrifte.

Nou kom ons terug by hierdie mense wat Paulus verdoem tot leuenaar, valse apostel, miserabele vent, ens.  Ek haal aan; “Kom ons kyk na die opskrifte van die Vier Evangelies: Die Heilige Evangelie volgens Matthéüs, Markus, Lukas, Johannes en die Handelinge van die heilige Apostels deur Lukas geskrywe, Luk. 1:2 “tot op die dag dat Hy opgeneem is, nadat Hy die apostels wat Hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het”.

 

In die eerste plek staan bogenoemde gedeelte nie in Luk. 1:2 nie, maar wel in Hand. 1:2.  Ek wil dit baie pertinent onder die man se aandag bring dat God se uitverkiesing nie net tot die 12 Apostels beperk was nie.

(1)  Hy het ‘n volk uitverkies - Jes. 44:2; Eség. 20:5; Deut. 7:6-8, en nog baie ander.

(2)  Hy het die armes uitverkies - Jak. 2:5.

(3)  Hy het Paulus uitverkies - Hand. 9:15.

Leser, neem ‘n konkordansie en slaan self die volgende woorde na en u sal verstom staan; Uitverkies, uitverkiesing, uitverkore en uitverkorene, u sal ‘n openbaring ondervind wat u sal bybly tot in lengte van dae.

 

Ek haal die Paulus moordenaars verder aan; “Die vraag het seker nou ontstaan, wat het dit met Paulus te doen?”  Kom ons kyk na Romeine: Die brief van die Apostel Paulus aan die Romeine.  Hy word nie as heilig beskryf nie - hoekom? Rom. 2:16 “in die dag wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie”.

 

Ons sal terugkom na Rom. 2:16.  Laat ons net die eerste gedeelte van hulle vraag behandel, lees u net weer die vraag.

 

Die heilige Evangelie wat deur Matthéüs, Markus, Lukas en Johannes beskrywe word is die lewe, die doen en late van onse Here Jesus Christus, daarom word dit genoem die Heilige Evangelies.  Die Handelinge van die Heilige apostels - deur Lukas beskrywe.  Dit beskrywe weer die lewe, doen en late van die apostels, hulle word genoem heilige apostels omdat Jesus Christus self hulle geheilig het Joh. 17:17-19.

 

Nou kom ons by die vraag van die Paulus haters; Hy (Paulus) word nie as Heilig beskrywe nie - hoekom?  Vanaf Romeine tot aan die einde van
2 Thess. was aan gemeentes geskrywe.  Leser, as u aan u gemeente sou skrywe, sou u dit as volg begin?  Die brief van die heilige Dirk aan die Pretorianers, of sou u skrywe, van Dirk aan die Pretorianers? Leser, sal u die vraag vir uself beantwoord.  ‘n Mens sal ook nie skrywe van Dirk aan die heilige Pretorianers nie.  As ‘n mens logies dink voordat jy praat of skrywe, dan is dit moontlik dat jy ‘sin’ sal skrywe en nie nonsens nie.

Die laaste drie boeke van Paulus se briewe was aan individue geskrywe naamlik  Timótheüs, Titus en Filémon.  Weereens sal jy jou nooit verhef om ‘heilige’ voor jou naam te skrywe nie, ook nie voor die naam van die persoon aan wie jy skrywe nie.  Dit sal mos belaglik wees.

 

Nou wonder ek net, Jakobus, Petrus, Johannes en Judas was mos daar tydens Handelinge, hulle was apostels, hulle was mos geregtig op die titel van ‘heilige’, waarom het hulle dit nie gebruik nie?  Hulle het mos ook briewe geskrywe en nie een het gebruik gemaak van sy titel ‘heilige’ nie.  Of was hulle tydens hulle skrywes nie meer heilig nie.  Nie een van hulle word deur die artikelskrywer afgekraak nie.  Net Paulus, volgens die artikelskrywer is hy Paulus, alleen die sondebok.

 

U weet, ek as persoon wonder vandag hoeveel van hierdie persone wat Paulus verdoem, as hulle wel tot bekering gekom het, wat was hulle gewees in hulle lewenswandel van dag tot dag voor hulle bekering tot die Messías?  Ek het dokumentasie in my besit dat van hierdie voorgangers, predikers wat voor gemeentes staan hulle skuldig maak aan hoerery, in bordele rondlê, skuldig maak aan dronkenskap, diewery en omkopery.  Sê nou maar hulle het wel tot waaragtige hartsbekering gekom, nou is hulle lei skoon.  Nou beroep hierdie bekeerdes hulle op Bybel verse soos
1 Joh. 1:7, 9; 1 Joh. 2:1-2; Joh. 1:12; Open. 1:5; ens.; nou eien hulle hul die reg toe om leiersfigure te word in die sg. Christelike lewe en om voor gemeentes te sê: “so spreek die Here”.  Volgens hulle het hulle die reg. Maar Paulus het nie, hy is ‘n leuenaar, hy is vals, het hom self aangestel, waar sleg opgehou het, het hy begin, volgens die Paulus haters en moordenaars.  Net sy bekering was nie eg nie, dit was vals en ‘n leuenbekering.  Maar kan een van hulle sê “.....; ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste”; kan hulle dit se sonder ‘n swympie van skyn?  Die aangehaalde teks staan in
Filip. 1:23.  Dan haal die artikelskrywer Rom. 2:16 aan; “in die dag wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie”.  Die woorde “volgens my evangelie”, is in dik swart letters geskrywe, ons sal later terugkom na die dik swart letters toe.

 

Wat Paulus in die teks deurgee is, dat God elkeen sal oordeel volgens die lig wat hy ontvang het.  As daar verder antwoord gesoek word op
Rom. 2:16, bring Paulus baie duidelik uit in Rom. 2:17-29 veral vanaf
verse 23-29 is van toepassing op die wat geheel en al op die wet beroem. “volgens my evangelie”.  Die evangelie wat deur my verkondig word, dit is alreeds behandel.  Ek wil net dit byvoeg, so baie maal sien ons ‘n naam onder ‘n artikel of studiestuk.  Ja, ek het die artikel geskrywe as iemand my daarna sou vra.  U sien, dit is niks vreemd as iemand sou sê, dit is ‘n artikel deur my geskrywe, volgens my evangelie wat ek verkondig volgens God se onfeilbare, onweerlegbare Woord van God, lees van Paulus se evangelie wat hy verkondig in Gal. 1:10-12 en ook in 1 Kor. 15:1-3.

 

Die artikelskrywer, ‘n Paulus vernietiger gaan voort, en ek haal aan; “Drie maal word Paulus se bekering weergegee, twee maal deur Paulus self.  In al drie gevalle vra hy; “Wie is Here?”  Wat is die reaksie van die twaalf apostels?  Matt. 4:20 – “En hulle het dadelik die nette laat staan en Hom gevolg”.  Matt. 4:22 – “En hulle het dadelik die skuit en hulle vader verlaat en Hom gevolg”.  Toe hulle Yahshua se stem hoor, het hulle onmiddellik gereageer.  Wat het Saulus gedoen? - Vermoor, verban en opgesluit!

 

Die mense weier om Paulus, Paulus te noem, hulle hou vol om hom Saulus te noem.  Hoekom?  Elkekeer bring Paulus jou uit by Christus ons Messías. Kom ons kyk na ‘n paar sleutelfigure wie se naam verander het; Abram het Abraham geword - Gén. 17:5, Sarai word Sara - Gén. 17:15, Jakob word Israel - Gén. 35:10, Simon word Petrus - Joh. 1:43.  Dit is niks, maar Saulus mag nie Paulus word nie, dan is die hel los.

 

Toe die apostels, toe nog vissermanne, die stem van Christus hoor het hulle dadelik reageer en ek stem saam daarmee.  Twee van hierdie manne Petrus en Johannes staan voor die Joodse Raad en hulle neem waar dat die twee merkwaardige manne ongeleerde en eenvoudige manne was - Hand. 4:13, vry van enige fieterjasies en so was die res van die apostels. Hulle was in staat om dadelik te reageer op die roepstem van die Messías. Niemand kan dit ontken nie, omdat die Skrif so sê.

 

Maar Paulus was ‘n student van die wet, ‘n Fariseër en ‘n vervolger van die volgelinge van die Messías en was soos die algehele wetonderhouers ‘n vyand van gelowiges en van die Messías omdat hy nie geweet het wie die Messías werklik is nie.  Tot op die dag van sy bekering toe het hy kennis gemaak met Jesus die Christus van Israel.

 

Nou wil ek vir u iets baie belangrik wys in hulle leuenteologie.  Hierdie Paulus hater skrywe as volg; “In al drie gevalle vra hy (Paulus): “Wie is U Here?” Nee, liewe leser, die man lieg; Paulus het eenmaal gevra “Wie is u Here?” - Hand. 9:5.  Die ander twee maal was net oorvertellings deur Paulus self oor die gebeure op die Damaskuspad, sien Hand. 22:8 en Hand. 26:75, hy het nie drie maal gevra “Wie is u Here?” nie.  U sien, as ‘n mens nie wakker is in die Woord van God nie, kan jy maklik deur woordespel van valse leraars mislei word.

 

 

Hoofstuk 18

 

Voortdurend byna in elke artikel van die besnyde broers se briewe, tydskrifte, nuusbriewe, ens. word Paulus afgetakel en uitmekaar geskeur, soos ons aanstons sal sien.  Ek gee toe in die lig van 2 Pet. 3:15-16, dat nie almal die intellektuele vermoë het om die geliefde broeder Paulus se geskrifte te verstaan nie, daarom verdraai hulle dit, net soos die ander Skrifte tot hulle eie verderf!  Veral wanneer iemand nog nie die vervulling van die Heilige Gees deelagtig geword het nie.

 

En hoe om vervul te word, word vir ons saamgevat en verduidelik in
Hand. 2:4, Lukas se weergawe, Hand. 10:44-46; Hand. 10:11:15, Petrus se weergawe.  Dit is die enigste manier hoe om gedoop te word met die Heilige Gees.  Ons het nou gesien wat Lukas, Petrus en Paulus deurgegee het.  Was daar enigsins ‘n verskil in die verskillende ondervindings wat die verskeie groepe deurgemaak het? Nee, daar was geen verskil nie tot vandag toe.  Hoekom Paulus afskiet as selfaangestelde apostel? As hy dan nie deur Christus gestuur was nie, hoe ondervind die manne vir wie hy gebid het dan dieselfde ervaring as die huisgesin van Cornelius met wie Petrus gedeel het en die wat bymekaar was op die dag van Pinksterfees? As Paulus nie ‘n valse, selfaangestelde apostel was nie, dan het die Hemelse Vader, die Messías en die Heilige Gees mos dubbele standaarde. Hoe kan ‘n ongestuurde en gestuurde dan dieselfde outoriteit hê? Ek wonder kan ons versnyde vriende dit dalk vir ons verklaar? Ek vra maar net!

Vir die oningeligtes aangaande die geskrifte van Paulus en wat nie daarin ingelig wil word nie, het ek ook ‘n woord uit die Woord van God; “Die verborge dinge is vir die Here onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet” - Deut. 29:29.  As die geskrifte van Paulus nie vir jou geopenbaar word, of is nie, swyg daaroor, moenie jou onkunde wys deur Paulus uit die Bybel te wil skrywe of praat nie.  Of vra die Goddelike Heilige Gees om dit dan vir jou te openbaar, as jy vervul is met Hom; so nie swyg.

 

Graag wil ek u aandag vestig op dit wat hierdie uitverkore werktuig van die Messías sê; lees asseblief 1 Kor. 2:1-16, let veral op verse 6-10, ek haal vir u verse 7, 10 aan; “Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid (v.10).  Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God”.  Stap saam met Paulus vanaf Hand. 13:1 tot by die laaste versie van Filémon met ‘n oop gemoed en ontvanklike hart met die leiding van die Heilige Gees en u sal ‘n ongekende groei in u geestelike lewe ondervind.

Geagte leser, weereens wil ek in hierdie voorlaaste hoofstuk van hierdie boek vir u die swak eksegese en oppervlakkige Bybel lees van hierdie mense uitbeeld.  Volgens die Redakteur van die ‘Verbondskoerier’ van die maand Augustus 1998, is die skrywer van die artikel wat ons van hoofstuk 17 af aanhaal ‘n onafhanklike persoon wie se naam nie genoem mag word nie.  My naam kan en mag genoem word wanneer uit hierdie boek aangehaal word.

 

Hierdie persoon skrywe as volg en ek haal aan; “Rom. 15:19 “ ..... sodat ek die evangelieverkondiging van Messías volbring het .....”.  Rom. 15:20 - “ ..... maar so, dat ek my eer daarin gestel het om die evangelie te verkondig, nie waar Messías alreeds bekend was nie - om nie op die fondamente van ander te bou nie”.  Hier bevestig Saulus dat sy evangelie verskil van alle ander omdat hy nie kan bou waar ‘n ander reeds begin het nie”.

My kommentaar: Die skrywer laat val weer die klem op die ek en my en laat dit lyk asof Apostel Paulus sy eie beuel blaas, wat nie so is nie.

 

Die man haal net Rom. 15:19-20 aan, om die verband te kry moet vers 18 by gelees word en ek haal vers 18 aan; “Want ek sal nie waag om iets te sê van dinge wat Christus nie deur my gewerk het nie - om die heidene tot gehoorsaamheid te bring, met woord en daad”.  Uit vers 19 haal hulle net die volgende woorde aan; “sodat ek die evangelieverkondiging van Messías volbring het ...”.  Kom ons kyk wat staan in vers 19, maar lees eers weer vers 18 en dan vers 19 – “deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelieverkondiging van Christus volbring het van Jerusalem af rondom tot by Illirikum”.  Nou vers 20 – “maar so, dat ek my eer daarin gestel het om die evangelie te verkondig, nie waar Christus alreeds bekend was nie - om nie op die fondament van ‘n ander te bou nie”.

 

Kan u die goue draad van Paulus se evangelieverkondiging sien vanaf
vers 28.  Hierdie uitverkore werktuig van Christus sê: “ek sal nie waag om iets te sê wat Christus nie deur my gewerk het nie”.  Hier sien ons Paulus se absolute eerlikheid aangaande sy evangelieverkondiging aan die heidene (nasies) om hulle tot gehoorsaamheid te bring.  Ons sien dat die verdwaaldes net 8 woordjies uit vers 19 haal om hulle dwaalteologie te propageer.  Kom ons kyk na die verband, die laaste sin van vers 18 – “... om die heidene tot gehoorsaamheid te bring, met woord en daad,
(vers 19), deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God sodat ek die evangelie verkondig van Christus volbring het...”. 

Duidelik spel dit uit dat Paulus, die evangelieverkondiging van Christus volbring het, met woord en daad, tekens en wonders onder die heidene “deur die krag van die Gees van God”.  Niks van enige groot doenigheid van Paulus se kant af nie.  Hy gee die eer, lof aan die Gees van ons Hemelse Vader wat deur hom werk.

 

In die lig van vers 20 word die volgende stelling gemaak deur die dwaalleraar: “Hier bevestig Saulus dat sy evangelie verskil van alle ander omdat hy nie kan bou waar ‘n ander reeds begin het nie.  Wat ‘n belaglike stelling.  Wat Paulus hier sê is, waarom moet party mense die evangelie twee maal hoor, terwyl daar mense is wat die evangelie nog nie eers gehoor het nie, terwyl daar nog so ‘n wye veld is wat nog gedek moet word. Hy verduidelik Rom. 15:20 so mooi in 2 Kor. 10:13-18, let veral op
verse 16-18: slaan na en lees asseblief.

 

Vervolgens om te bewys dat Paulus nie ‘n gestuurde van die Messías was nie, word 1 Kor. 1:17 aangehaal.  Hulle haal die vers as volg aan: “Want Messías het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woord nie, sodat die kruis van die Messías nie verydel mag word nie”.  Verder haal hulle aan: “Hier bevestig Saulus eintlik dat hy NIE deur die Messías gestuur is nie.  Hoekom? Vergelyk: Matt. 20:19 – “Gaan dan heen en maak dissipels van al die nasies, EN DOOP HULLE in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het”.  Joh. 20:21 – “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook”.

My kommentaar: Soos u in die aangehaalde gedeelte sien, dat daar weer vet swart letters is waar dit die dwaalleraars pas.  Toe Christus die twaalf apostels die eerste maal uitgestuur het, het Hy hulle gestuur om net die evangelie te gaan verkondig met ander spesiale opdragte, ook nie om te doop nie, lees self Matt. 10:1-23 let op verse 5-8, 16, 23.

 

Die Messías self het nooit gedoop nie - Joh. 4:1-2.  Ek stem saam Sy groot opdrag aan die apostels was Matt. 28:19-20.  Paulus het ‘n sending ontvang en hy benadruk dit; “Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig”.  Die werk van ‘n evangelis, die ou wat agter aankom, hy kan doop en die gemeentes stig.  Paulus het die opdrag van sy hoogste gesag nl. Christus gehoorsaam uitgevoer, om nie te doop nie, was nie pligsversuim nie, maar gehoorsaamheid aan Christus was sy eerste prioriteit. 

 

Hulle volgende treurmare was “nie met wysheid van woord nie”.  Geagte leser, as hierdie dwaalleraars net aangelees het tot by vers 31 sou hy verstaan het, in 1 Kor. 2:13 spel en verduidelik hy ook wat word bedoel met wysheid van woorde.  Om te beweer dat Paulus bevestig dat hy nie deur die Messías gestuur is nie, is ‘n leuen, wat hy wel bevestig is – gehoorsaamheid aan opdragte van Christus.

 

Matt. 28:19 is nie net ‘n opdrag aan die apostels alleen nie, maar ook aan my en jou wat gered is.  Baie belangrik; wat gered is en nie vasklou aan een of ander seremoniële wet en dan dink daardeur het hy of sy die Ewige Lewe nie.  Die Messías het gesê: - “Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie:  - Joh. 14:6.  Jy kan jou laat besny, die lam slag, die sabbat, jou laat doop en wat nog, maar as jy Christus as Saligmaker nie het nie, dan gaan jy hel toe.  Paulus het gesê: “Want vir my is die lewe - Christus en die sterwe wins” - Filip. 1.21.  Ek wonder kan die naamlose artikelskrywer dit sê?

 

Die volgende probleem wat die mense het is dat Paulus nie gestuur was soos die ander apostels nie.  Toe die Messías sê: “Soos die vader My gestuur het, stuur ek julle ook” - Joh. 20:21.

My kommentaar: Dit is waar, Paulus was nie by die apostels nie. Maar ek wil u graag terugroep na Joh. 17:18-21; lees self asseblief, let op vers 20, wat die teks sê is almal wat hom aangeneem het, heilig Hy in die waarheid en as hulle in Hom is dan geld Matt. 28:19 en as dit geld vir my en jou dan geld dit ook vir Paulus.  Daarom het die Messías vir Ananias in Hand. 9:15 gesê: “Maar die Here se vir hom: Gaan, want hy (Paulus) is vir My ‘n uitverkore werktuig om My Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel”.  Paulus se sending deur die Messías self en Hy gebruik Ananias om die boodskap aan Paulus oor te dra.

 

 

Hoofstuk 19

 

Wanneer Paulus dan uit die Bybel gehaal moet word, dan is daar die mense wat hom goedpraat en hulle vereenselwig met die evangelie wat hy van die Messías ontvang het, dan moet hulle ook uit.  Kom ons kyk wie hulle is, net die wat geskrifte het.

 

(1) Lukas: Die skrywer van die evangelie van Lukas en ook het hy Handelinge van die Apostels geskrywe. Ook kan daar bewys word dat Lukas op ‘n kol hom by Paulus aangesluit het; as ons na die volgende Skrifgedeeltes kyk en sien hoedat Lukas van ons skrywe, dan weet ons dat dit so was, Hand 16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1-28.  Hieruit kan ons aflei dat Lukas hom in Troas by Paulus gevoeg het, daarna in Filippi agtergebly het, hom weer van Filippi na Jerusalem vergesel het, en tydens sy gevangenskap in Cesaréa en Rome by hom gebly het, sien Kol. 4:14; Filémon 24; 2 Tim. 4:11.

 

(2) Petrus: Petrus was een van die liefling apostels van Christus; Hy vra vir die apostels as volg: “Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek?” -
Matt. 16:15; let op na Petrus se antwoord in vers 16 – “U is die Christus, die Seun van die lewende God”.  Lees self wat sê die Messías vir hom in verse 17, 19.  Op ‘n ander plek vra die Messías weer ‘n vraag aan die twaalf - Joh. 6:67, let op Petrus se antwoord in verse 68-69.  Ons sien dus dat hierdie apostel baie na aan Christus was.  In Petrus se tweede brief die 3de hoofstuk skrywe hy oor die wederkoms van Christus.  En ons sien in verse 15-16 dat Petrus se onderrig oor die wederkoms met die van Christus dus ooreenkom met die van Paulus.  Dit is net die mense wat ongeleerd en ongeoefen is in die ondersoek van die Skrifte wat nie hierdie waarheid kan raaksien nie, en dit is die dwaalleraars wat onvaste mense verlei en op ‘n dwaalspoor lei.

 

(3) Sien ons dat toe Paulus afgegaan het om by Petrus te gaan kuier, het hy ook vir Jakobus daar in Jerusalem raakgeloop.  Gal. 1:18-19 en ons sien ook in Hand. 15:13-21 vereenselwig Jakobus hom met Paulus en wat hy verkondig.

As Paulus dus verwerp word, dan moet dié wat hulle met hom en sy evangelie vereenselwig, ook verwerp.  Haal Lukas, Handelinge, Jakobus en Petrus se geskrifte saam met Paulus se geskrifte uit die Nuwe Testament en jy het baie min oor.  Dan moet daar onthou word die Messías het hom geroep en gestuur.  Die Messías self het gesê: “hy (Paulus) is vir my ‘n uitverkore werktuig”.  Ook het die Messías self aan hom gesê, ‘n opdrag gegee, toe hy vra: “Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad en dit sal jou gesê word wat jy moet doen” - Hand. 9:6, 15.  As al die geskrifte nog moet uit wat handel oor die Messías, dan het jy niks oor van die Nuwe Testament nie.  Nooit, ooit mag ons een jota of titteltjie uit die ganse Skrif haal nie.

 

Geagte leser, ek wil vir u ‘n baie belangrike teksvers in die Bybel noem, Luk. 16:16 – “Die wet en die profete was tot op Johannes; van toe af word die evangelie van die koninkryk verkondig, en elkeen dring met geweld daarin”; lees ook verse 15, 17, in die verband.  Nog ‘n belangrike Skrif wat hierby aansluit is Matt. 11:12-13 – “Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld. Want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer”.

 

Tot en met Johannes het die wet en die profete vooruit gewys van die koms van die Messías tot en met die dag dat Hy weer sal kom.  En daarna word die evangelie van die koninkryk van God verkondig en elkeen dring met geweld daarin.  Soos Matthéüs dit uitdruk; “word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld”.

Tot en met die apostoliese tydperk het dit redelik stabiel gegaan.  

Die doel was duidelik:

(1) Hartsbekering tot Christus;

(2) Die doop op die Bybelse manier m.a.w. in water;

(3) Die vervulling met die Heilige Gees op die Bybelse manier;

(4) Dan na die strewe van Heiligmaking waarsonder niemand God sal sien nie.

 

Wat ‘n kort definisie van die 4 punte hierbo saamgevat:

(1) Hartsbekering is deur Christus toe te laat in jou lewe met sonde-belydenis en algehele oorgawe aan Hom 1 Joh. 1:7-10, 1 Joh. 2:1-2-6, Rom. 6:17-23, Joh. 1:12, Hand. 3:37-39.

(2) Doop in water, ek noem vir u twee voorbeelde uit die Skrif:

(a) Ons Messías; Matt. 3:13-17 let op v. 16, “En nadat Jesus gedoop was het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom".

(b) Die hofdienaar van Ethiopië; Hand. 8:35-40 let op verse 38-39 “En hy het beveel dat die water moes stilhou; en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water opklim .......".

 

(3) Die vervulling met die Heilige Gees; Hand. 2:4; Hand. 10:45-46;
Hand. 19:6; al drie gebeurtenisse korrespondeer met mekaar, daaroor kan dus geen twyfel bestaan nie.

 

(4) Heiligmaking: Is ‘n lewe en strewe van elke dag nader en nader om te wees soos my Saligmaker Jesus die Christus.  Paulus sê; “Ek sterf dag vir dag ...”  Sterf dag vir dag vir die sonde om dag vir dag nader aan Christus te kom.

 

In Heb. 12:14 staan geskrywe; “Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie”.  Lees ook
1 Thess. 4:1-8, ek haal vir u verse 3, 7-8 aan; “Want dit is die wil van God; julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery; want God het vir ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking.  Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het”.  U sien leser, dit is die woord van God wat tot ons spreek, en nie mense wat van veronderstellings uitgaan nie.

Na die Apostoliese Tydperk was daar ‘n tydperk van godsdiens stilte.  Na hierdie tyd van stilte het die Nuwe Testamentiese bedeling van evangelisasie begin.  Pandemonium bars los soos wat manne deur die lande trek met die Bybel onder die arm en ‘n beroep op mense, om hom te volg in sy wedloop teen ander om die evangelie te verkondig. 

Elkeen beroep hom op die Bybel dat die evangelie wat hy verkondig die regte evangelie is.  Kerkisme en Christelike organisasie ontstaan, sendinggenootskappe word gestig wêreldwyd.  Daar is reëls, regulasies, konstitusies, ordes, kerkwette, ens. word opgestel om sodoende orde in die kerk en verskillende ander organisasies en genootskappe te bewerkstellig. Op die manier word die menslike idees en leerstellinge by bogenoemde instansies ingebring en daar word al verder weg beweeg van die Woord van God af.  Deur die eeue heen het dit voortgeduur tot vandag toe.  Die dwaling het net erger en erger geword.  Deur die dwalinge weg van die Bybel af het die verwarring net toegeneem.  So ernstig het die situasie geword, dat daar ‘n groot toeloop na afgodediens ontstaan het.  Oosterse godsdienste bloei en blom as gevolg van die Westerse godsdiens wat verwarring onder sy mense saai.  Satanisme en ateïsme neem toe op groot skaal.  Mense, voorgangers, predikante, pastore en alles wat daarmee gepaard gaan het gemeentes uitgeroei met hulle valse leerstellinge. 

 

Die grootste verwarring en afdwaling het begin toe daar met die Bybel begin peuter word.  Die Bybel word vertaal, om die lees daarvan te vergemaklik, om ‘n meer eenvoudige geskrewe boek in die hand van die ongeskoolde te plaas.  Maar die ergste van alle dwalinge is, om uit die Bybel weg te neem en by te voeg na eie goeddunke.  Daar word geïnsinueer deur van die Bybel verkragters dat die ou 1933 vertaling so korrup is dat hulle dit nie meer wil lees nie.  Die Apokriewe boeke en ander buite-Bybelse geskrifte geniet onder die mense met valse leerstellinge meer voorkeur as wat die Bybel by hulle het.  Die Bybel word alweer vertaal, die keer deur ‘n sekere groep by name “Die Dogter van Sion”, om aan te pas by hulle leringe.  Dit is nog nie al nie, in dieselfde tyd is die mense ook besig met “die apostel van ‘n Wetboek wat prakties in Sion gebruik kan word”.  Die Redakteur sê: “ ‘n Volk wat gebaar gaan word, moet ‘n suiwer Woord en Wet hê”. ‘n Nuwe Bybel.  ‘n Nuwe Wetboek.  Hoekom?  Omdat die oues direk teen die leerstellinge van die mense indruis!  Daarom al die veranderinge!  Daarom moet Paulus uit!  Daarom word gesê die Messías was net ‘n profeet!  Daarom word die hele Nuwe Testament verwerp!

 

‘n Vraag wat aan my gestel was, wat alreeds in die “Verbondskoerier” verskyn het, aangaande Paulus se uitsprake.  Nou wil ek graag daarop antwoord en verduidelik voordat ons die boek gaan afsluit met die woorde “Die Einde”, en ek haal aan: “Hoekom was dit vir Paulus nodig om in
Rom 3:7 te getuig: “Maar as die waarheid van Elohim deur my leuen oorvloediger geword het tot sy heerlikheid, waarom word ek dan nog as sondaar geoordeel?”  Lewer hy dalk teen homself getuienis dat hy nie die waarheid praat nie, want volgens 1 Joh. 2:21 is daar geen leuen in die waarheid nie”.

My kommentaar: Weereens lees die Redakteur uit verband, hierdie teks kan nie losgemaak word van verse 5, 6, 8, nie, m.a.w. dit kan nie as enkel teks toegepas word nie.  Nooit kan enige iemand sê my ongeregtigheid bewys die geregtigheid van God nie.  Dan kan ons mos maar sonde doen. As ek so sou sê, dan sê ek mos; dat God onregverdig is as Hy ons sou straf oor ons sonde.  En dit kan nie wees nie, as God nie die sonde kan straf nie, sal Hy dan die mense kan oordeel?

 

‘n Mens sou ook kan sê: As my leuens help om God se eerlikheid duidelik te wys en Hy daardeur die eer ontvang, waarom moet Hy my dan die skuld gee dat ek ‘n sondaar is?  As enige iemand so sou redeneer, dan kom jy gou tot die gevolgtrekking.  Ons kan maar sonde doen, wat dit het op die ou end ‘n goeie uitwerking.  Daar is mense wat sê laat Paulus in bogenoemde vers 7 sê; laat ons sonde doen sodat die goeie daaruit kan voortkom?  Paulus het nooit so iets gedink of gesê nie.  Ten alle tye het die man Christus eerste gestel, ook in Rom. 3:7 het Hy dit gedoen, as mense net wil reg lees sal daar minder vrae wees en baie meer dankbaarheid teenoor ons Skepper, vir wat Hy daagliks ons pad langs laat kom.

 

Leser, vat saam met hande in die stryd om die waarheid van God se Woord.  Lees dit, studeer dit, doen kennis op aangaande die ganse Skrif, sodat u elke onwaarheid van dwalende groepe kan hokslaan met die Woord van God in u hand.  In Hoséa 4:6 staan geskrywe: “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet”.  Op ‘n ander plek sê die profeet; “Want Ek het ‘n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers” - Hos. 6:6.  Aan hierdie Paulus moordenaars wil ek sê: “Want ons kan niks doen teen die waarheid nie, maar wel vir die waarheid" - 2 Kor. 13:8.

Keer terug na die Bybel, keer terug na die God van die Bybel en jy sal rus vind vir jou siel.  Los hierdie plus dit en plus dat uit.  Dit gaan jou in moeilikheid bring want God is ‘n jaloerse God en ‘n verterende vuur -
Deut. 4:24 en Ex. 34:14.  Hy is jaloers op Sy volk.  Moenie dwaal nie, net wat ‘n mens saai dit sal jy maai.  God laat Hom nie bespot nie - Gal. 6:7.

 

Leser: “Die Here sal u seën en u behoed; die Here sal Sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees; die Here sal Sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee”.

AMEN

 

 

Epiloog

 

Aan u as leser net in kort ‘n paar nuttige wenke:

(1)  Wees versigtig wat u lees en as u lees, lees dan met ‘n oop Bybel langs u, sodat die Skrifte wat aangegee word, nageslaan kan word om te sien of dit so is.

(2)   Wanneer u ‘n diens of byeenkoms gaan bywoon wat vir u vreemd is, kyk of die prediking korrespondeer met die Woord van God.  Moet nie sommer dadelik die besoekerskaartjie invul nie.  Vergewis uself eers met die leerstelling wat die mense verkondig.

(3) Kry vir u en goeie naslaan Bybel, die ou vertaling, moet nie die nuwe vertaling gebruik nie, dit is nie die Woord van God nie.  ‘n Goeie Bybelkonkordansie, indien moontlik die een van ds. C. F. Mynhardt. ‘n Goeie Bybelse Ensiklopedie, as u kan, die een wat uitgegee word deur die Verenigde Protestante Uitgewers, Kaapstad.  Die Ensiklopedie is in twee boekdele. Begin dadelik met u Bybelstudie en leer u Bybel ken.

(4)   Wanneer ‘n persoon u besoek, weier om na so ‘n persoon te luister as hy enige iets anders as net die Bybel as padwyser het.  Daar is so baie buite-Bybelse geskrifte op die mark en dit bring net verwarring en misleiding, Die Bybel moet die enigste teksboek en rigsnoer wees.

 

Baie dankie dat u saam met my deur die bladsye van die boek gestap het, ek waardeer dit.  As daar vrae is, kontak my asseblief, my adres is reg voor in die boek.

 

Ons Hemelse Vader se seën vir u en u huisgesin.

 

Die Einde.

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533