new-top-banner-english

Straf en Skuld

Skriflesing:  Deuteronómium 28:15-30, 45-47

Seeninge en vervloekinge.

 

Deuteronómium 28:15-30;

 

15         Maar as jy nie luister na die stem van die HERE jou God, om      sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou   vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal.

 

16         Vervloek sal jy wees in die stad, en vervloek sal jy wees in die    veld.

 

17         Vervloek sal wees jou mandjie en jou bakskottel.

 

18         Vervloek sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou            land, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee.

 

19         Vervloek sal jy wees by jou ingang, en vervloek sal jy wees        by jou uitgang.

 

20         Die HERE sal teen jou stuur die vervloeking, die verwarring         en die bedreiging in alles waar jy jou hand aan slaan, wat jy    moet doen; totdat jy verdelg is en totdat jy gou tot niet gaan      vanweë die boosheid van jou handelinge, dat jy My verlaat het.

 

21         Die HERE sal maak dat die pes jou aankleef totdat Hy jou          vernietig uit die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem.

 

22         Die HERE sal jou swaar tref met tering en koors en vurige           koors en ontsteking en droogte en brandkoring en             heuningdou; en hulle sal jou vervolg totdat jy omkom.

 

23         En jou hemel wat bo jou hoof is, sal koper, en die aarde wat onder         jou is, yster wees.

 

24         Die HERE sal die reën van jou land poeier en stof maak; van die             hemel sal dit op jou afkom totdat jy verdelg is.

 

25         Die HERE sal maak dat jy voor jou vyande verslaan word; op een           pad sal jy teen hom uittrek en op sewe paaie sal jy voor hom uit         vlug — en jy sal ’n skrikbeeld vir al die koninkryke van die aarde             word.

26         En jou lyke sal as voedsel dien vir al die voëls van die hemel en vir die diere van die aarde sonder dat iemand hulle skrikmaak.

 

27         Die HERE sal jou swaar tref met swere van Egipte en met geswelle en skurfte en uitslag waarvan jy nie kan gesond word nie.

 

28            Die HERE sal jou slaan met kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring,

 

29            sodat jy op die middag sal rondtas soos die blinde in die donker rondtas, en in jou weë sal jy geen voorspoed hê nie; maar jy sal altyddeur net verdruk en beroof wees sonder dat daar ’n helper is.

 

30         Jy sal jou met ’n vrou verloof, maar ’n ander man sal haar skend; ’n huis sal jy bou, maar daarin nie woon nie; ’n wingerd plant, maar dit nie in gebruik neem nie.

Deuteronónium 28:45-47

45         En al hierdie vloeke sal oor jou kom en jou agtervolg en jou        inhaal totdat jy verdelg is, omdat jy nie geluister het na die   stem van die HERE jou God om sy gebooie en sy insettinge       wat Hy jou beveel het, te hou nie;

46         en hulle sal by jou ’n teken en ’n wonder wees, en by jou             nageslag tot in ewigheid.

47         Omdat jy die HERE jou God nie met vreugde en vrolikheid          van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie,

Jesaja 40:1-11

Die trooswoord van die God van Israel.

1          TROOS, troos my volk, sê julle God.

2          Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar        stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van           die HERE dubbel ontvang het vir al haar sondes.

3          ’n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van        die HERE; maak gelyk in die wildernis ’n grootpad vir onse     God!

4          Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak       word; en die bult moet ’n gelykte en die rotsagtige plekke ’n           laagte word.

5          En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word, en           alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die HERE    het dit gespreek.

6          ’n Stem sê: Roep! En hy vra: Wat moet ek roep? Alle vlees is     gras, en al sy aanvalligheid soos ’n blom van die veld.

7          Die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die HERE      daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras!

8          Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse       God hou stand in ewigheid.

9          O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op ’n hoë            berg! O             Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op       met mag; hef dit op, wees nie bevrees nie! Sê aan die stede van             Juda: Hier is julle God!

10         Kyk, die Here HERE sal kom as ’n Sterke, en sy arm sal heers;    kyk, sy loon is by Hom, en sy beloning is voor sy aangesig.

11         Hy sal sy kudde laat wei soos ’n herder; Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra; die lammerooie sal Hy saggies lei.

Hierdie is 'n baie, baie belangrike saak.  Ons lesing gaan oor "Straf en Skuld". Dit mag miskien vir u vreemd klink maar ek vertrou dat die HERE vir my die genade sal gee om dit vir u duidelik te maak sodat wanneer ons klaar is, u hierdie boodskap met groter begrip sal verstaan.

Mag die HERE ons genade gee om die tyd waarin ons lewe te verstaan. Die mens se verstand en lewe is so kort. Dit is soos die gras, dit is soos die blom van die veld. Tog is ons deel van 'n ewigheidspatroon. Hierdie geslag het nie sommer net uit die lug geval nie. Ons is van hierdie mense van wie ons hier gelees het se nageslag.

 

As ons na die HERE se Woord kyk, sien ons hoe die HERE met Israel gepraat het en hoe Hy magtige beloftes van seëning vir Israel gegee het. Pragtige beloftes en baie seëninge as hulle gehoorsaam was, maar dit het hulle nie gedoen nie.

 

Die HERE het hulle egter ook gewaarsku dat as hulle dit nie doen nie, dan sal hierdie dinge met hulle gebeur. Nie omdat God 'n wraaksugtige God is nie. Nie

omdat God 'n behae daarin het om ons seer te maak nie, maar omdat God 'n God van orde is - omdat God die regeerder van die heelal is. Die HERE het die heelal in Sy wysheid en Sy majesteit en wonderlikheid geskape.

 

As die son en die maan en die sterre skielik sou moes kon besluit: "Ons gaan nou nie meer luister na die wette waarmee God ons in ons bane geplaas het nie", dan vergaan u en ek in hierdie oomblik. Dan is daar chaos in die heelal.

Daardie lewelose wesens, pragtig en wonderlik soos hulle is, die son en die maan en die sterre, hulle het nie siele nie. Hulle het nie die lewe van God in hulle harte gekry nie, hulle is nie lewende wesens nie. Hulle is skeppinge van God en hulle is daar geplaas soos God hulle wou hê en so snel en sirkuleer hulle voort en daarom is daar nog harmonie. Daarom begin die bloeiseltjies alreeds by die bome uitkom want daar is weer 'n nuwe seisoen op hande. Ons het dit verwag en ons kan dit op ons kalenders afmerk, want hulle is gehoorsaam aan God. Die HERE het dit ingebou dat hulle daardie wette moet gehoorsaam met die resultaat wat daarop sal volg.

 

U en ek is nie lewelose wesens nie, veral die volk van God.  Ons is deel van die uitgesoekte volk van God, wat die Satan op hierdie oomblik wil vernietig. Aan hierdie uitgesoekte volk het God ook wette gegee. Magtige wonderlike wette. Indien ons volgens daardie wette sou lewe, sou al die heerlikheid van God in ons en deur ons geopenbaar word. Die wêreld sou dit sien, die heiden sou dit sien, die engele sou dit sien. Die hemel sou bly wees.

Die verskil  tussen ons en die sterre en die hemelliggame in hulle bane, is dat die HERE vir u en vir my 'n keuse gegee en gesê het: "As julle wil, kan julle met My saamwerk. As julle wil, sal dit met julle goed gaan". U kan gerus weer die eerste veertien verse van Deuteronónium 28 en Levitikus 26 lees.

Ondenkbare heerlike seëninge! Maar die HERE het ook gewaarsku dat ons nie net die goeie kan hê nie. Ons kan nie net die positiewe deel van God se wette hê en met die negatiewe deel maak ons soos ons wil nie! Dan is God nie 'n God van orde nie. Dan is God nie 'n God op wie ek kan reken nie. Nee, die HERE het gesê: “as julle luister, sal dit die resultaat wees: die reën sal val op sy tyd, dit sal wonderlik wees in julle oeste, in julle gesaaides, onder julle diere, en in julle liggame. Daar sal nooit siektes wees nie. Daar sal nooit droogtes wees nie. Daar sal nooit peste wees nie.” Dit sal wonderlik wees!

 

As julle nie luister nie sal dit en dit gebeur. Ons kan mos nie verwag dat indien ons gehoorsaam is aan die wette dat die HERE aan ons hierdie wonderlike beloftes moet gee, en net die goeie daarvan sal smaak, en indien ons nie luister na Sy wette dat ons nie die slegte sal ontvang nie. Wat 'n soort God sal dit dan wees? As ek dan kies om God se wette te verbreek, dan moet ek ook verwag dat die resultate van daardie verbreking na my toe sal kom.

 

Ons lees in Levítikus 26 dat die HERE 'n tydperk vasgestel het en dat die HERE gesê het dat as julle nie na my stem luister nie, sal Ek julle sewe keer straf. Daardie sewe keer is 'n tydperk van 2 520 jaar. Daar is geen twyfel daaromtrent nie.

 

Ek wil vir u sê dat ons nou in hierdie tyd gekom het waarin ons die klimaks daarvan beleef. Ons voorouers en die wat op hulle gevolg het en tot op vandag, het God se wette verbreek. Ons het God se wil verontagsaam en daarom het ons stelselmatig al meer en meer agteruitgegaan en is ons nou in hierdie oomblik in die klimakstyd van God se straf en alleen die genade van die HERE kan ons daaruit red.

 

Wanneer ek dan God se wette verbreek dan stel ek onmiddellik God se strafklousules in werking. As ek op ‘n dak klim moet ek genoeg voorsorg tref vir die wet van swaartekrag. Daarom moet ek my met 'n tou vasmaak aan die nok van die dak sodat as my voet glip, die tou my ten minste kan vashou sodat ek my nie beseer nie.  Maar as ek nie hierdie voorsorg getref het nie en ek val en beseer myself dan kan ek nie vir God die skuld gee nie.  Die gevolge is my skuld want God se wette is in werking.

Die strawwe van Israel was gewis en seker omdat dit ingeboude beginsels is wat funksioneer en die heelal aanmekaar hou. Dieselfde beginsels is ook vandag in werking.

Dinge in die natuur is ook nie reg nie. Ons weet nie watter soort somer ons kan verwag nie, want die Augustuswinde het nog nie gewaai nie. Ons weet nie of ons gaan reën kry nie want ons het nog nie eens koue hierdie winter gehad nie.

 

Dinge is verkeerd in ons gesondheid. Daar is baie siektes en dit word elke dag meer.

 

Dinge is verkeerd in ons ekonomie. Dit weet ons almal en daaroor hoef ek nie  uit te wei nie.

 

Dinge is verkeerd in ons politiek. Almal van ons weet dit.

 

Maar waarom is dit so? Is dit maar sommer toevallig?? Nee, daar is 'n magtige verklaring in God se Woord. Omdat God in elkeen van hierdie terreine vir ons vasgestelde wette gegee het en daardie wette hang af van wat hier binne u en my hart plaasvind. Dit is wat so wonderlik is dat as ons in ons harte regkom, sal die natuur, die reën, die politiek en die ekonomie regkom.

 

Ons moet die verskil tussen skuld en straf ken. Kyk weer na die opskrif van Deuteronomium 28 -"Seëninge en vervloekinge". Net so seker as wat die seëninge sou kom as Israel gehoorsaam was, so seker sou die vervloekinge kom as Israel nie gehoorsaam was nie.

 

Ons gaan soek nie die probleem by die kern van die ekonomie, die politiek of waar ook al nie.  Nee, ons stig die een politieke party na die ander, ons tref die een ekonomiese maatreël na die ander. Eers word die rentekoerse gelig en dan weer laat daal. Eers word die rand se waarde opwaarts aangepas en dan weer afwaarts aangepas. Dan styg die prys van goud en dan daal dit weer. Almal se oë is net op daardie aanwysers gevestig in afwagting dat die dinge sal regkom. Ons moet ons oë op die Woord hou en in ons harte vestig want daar moet dinge regkom.  

 

God is barmhartig en God is genadig maar God is ook nie 'n verloëner van sy eie Woord nie.

Verwaarlosing en ongehoorsaamheid kom ook nie sommer oornag nie. Ek wil die voorbeeld aan u stel om hierdie saak duideliker te maak. Ek het gedink die mans sal kan verstaan omdat hulle so baie met masjiene werk. Hy is partykeer verbaas dat hy lankal iets gehoor het dat daardie masjien nie reg is nie, dan het sy vrou dit nog glad nie gehoor nie.

'n Ding gebeur nie sommer net so nie. Ons moet na die simptome kyk en ons moet kyk waarom dinge gebeur. So ook het in ons land, die droogtes en ons oeste wat geaffekteer is, nie oornag gebeur nie. Hierdie dinge kom oor lang seisoene. Moes ons nie lankal daarvan kennis begin neem het nie, moes ons nie lankal gekyk het na God se Woord nie?

 

Ek wil vir u wys op 'n paar simptome:   Die simptome van die onluste in ons land, met ander woorde die opkoms van die heiden. Die HERE het vir Israel gesê dat dit sal gebeur as sy nie gehoorsaam is nie.

 

Kom ons lees weer in Deuteronomium 28:7;

7               Die HERE sal maak dat die vyande wat teen jou opstaan, voor jou       verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie        voor jou uit vlug.

 

Op watter voorwaarde? As jy luister na My gebooie! As jy in My paaie wandel kan jou vyande maar teen jou opstaan. Hulle sal niks teen jou uitvoer nie. Nie soos ons vandag maak nie. Hulle staan teen ons op en dit word gepaai, en dit word toegegee en dit word oorgegee op allerhande maniere en daardie proses is nog ver van klaar af. Let in die volgende paar maande daarop hoe die buiteland se oë op ons gerig sal wees.

Ons moet kennis neem van wat rondom ons is en binne ons eie harte en ons moet kyk of ons simptome in ons harte reg is, of ons waarlikwaar in die regte verhouding met God is.

 

Ons lees in Levitikus 26:7-8;

7               En julle sal julle vyande agtervolg, en hulle sal voor julle val deur die       swaard.

8               Vyf van julle sal honderd agtervolg, en honderd van julle sal tien             duisend agtervolg; en julle vyande sal voor julle val deur die swaard.

 

‘n Honderd van ons mooi jong seuns sal tien duisend van die vyand op die vlug laat slaan as ons saak met die HERE reg is. As ons saak egter met God nie reg is nie, sal dit nie gebeur nie. Dan sal ons nog moet vlug voor ons vyande.

 

Kom ons kyk na die simptoom van siekte. Daar is baie siektes in ons land en al is ons is 'n pinkstervolk en ons glo in goddelike genesing, moet ons ook erken dat baie gesond word deur gebed, maar baie van ons het gesterf ten spyte van gebed. Ek dank die HERE vir Sy genade dat Hy net vir ons wys dat Hy nog die hoorder en verhoorder is van gebed.

 

Ons kyk na Deuteronomium 7:15;

15                  En die HERE sal elke krankheid van jou wegneem en al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie; maar Hy sal dit lê op almal wat jou haat.

 

Wat 'n wonderlike belofte! Maar as jy die hele hoofstuk lees sal jy sien wat die voorwaardes is wat die HERE van ons verlang.

 

Ons gaan terug na Deuteronomium 28:58;

58            As jy nie sorgvuldig al die woorde van hierdie wet hou wat in hierdie boek geskryf is, om hierdie heerlike en gedugte Naam, die HERE jou God, to vrees nie,

 

 "As iv nie sorgvuldig”. Ons lewe in 'n tyd waarin ons baie gesteld is op sorgvuldigheid. Spesifieke spesifikasie vir 'n stuk masjienerie, 'n baie sorgvuldige patroon vir daardie dame se rok. As dit net hier of daar nie reg sit nie dan word dit na die snyer teruggeneem. Baie sorgvuldige resepte vir die lekker koeke wat ons eet. Wanneer ons egter by die Woord van die HERE kom, dan is dit sommer maar net so. Dan wonder ons waarom dit met ons sleg gaan.

 

Deuteronónium 28:59;

59            dan sal die HERE oor jou en oor jou nageslag buitengewone plae bring, groot en aanhoudende plae, en kwaadaardige en aanhoudende siektes;

 

Hoeveel keer lees ons in 'n koerant of hoor ons van iemand wat ons ken dat die persoon oorlede is na 'n lang siekbed. En as ek hoor van 'n lang siekbed  of aanhoudende siekte dan dink ek aan kanker of een of ander ongeneeslike siekte.

Die King James vertaling sê: "long continuance". Die Amplified New Testament sê: "long duration". Is die Bybel nie op datum nie? Die HERE het gesê dat as ons nie na Hom luister nie dan sal ons daardie tipe van siektes kry.

 

Deuteronónium 28:60-61;

60            en Hy sal weer op jou bring al die kwale van Egipte waarvoor jy bang       was, sodat hulle jou aanklewe.

61         Ook allerhande siektes en allerhande plae wat in die boek van hierdie      wet nie geskryf is nie, die sal die HERE teen jou laat opkom totdat jy     verdelg is.

 

Dit gaan swaar met ons maar dit sal nog baie swaarder word, want die strafklousules moet vervul word.

 

Wat se soort God sal God wees as Hy toelaat dat sy Wette net verbreek word en dan niks van die strafklousules in werking laat tree nie. Dit sal 'n onmoontlike situasie skep. Daarom ook in die Evangelieverkondiging waarin so baie gepredik word oor voorspoed en Goddelike genesing; "Oh, God is a good God, Oh have faith in God, glo in die HERE”!! en so word mense mislei want ons word nie vertel ons moet ons sondes laat staan nie! Ons moet ons tot God bekeer nie!

 

Die gevolg daarvan is dat die droogtes voortgaan, die heiden word meer rebels, die ekonomie vererger, werkloosheid neem toe, inflasie neem toe, honger duur voort. Ons sakke waarin ons ons geld in steek, kry al hoe meer gate volgens die profeet Haggai. Elke keer as die inflasie toeneem, is daar ekstra gate in ons sakke en die geld wat ons daarin steek val op die grond uit.

Siektes word al meer. Die herpes, die vigs, die geslagsiektes. Maar in die tussentyd gaan ons jong mense voort met hul losbandige lewens. Praat met hulle oor alles, maar moet nie met hulle oor God praat nie.  Dit wil hulle nie hê nie, maar hulle wil voorspoed hê.

Hulle wonder wat van hulle toekoms gaan word. Gaan ek ook eendag daardie advokaat, prokureur, onderwyser, of dokter of predikant of sakeman of boer wees wat my pa of ma of voorouers was? Gaan ek ook eendag in 'n mooi huis bly? Dit lyk vir my dit word al hoe onmoontliker. Die gevolg is ek word al hoe meer depressief en opstandig. Ek word al meer ontwrig maar ek soek nie na die waarheid en die kern van die oorsaak nie


Wat  is ons reaksie:  is dit bekering?

Ons reaksie is nie bekering nie. Weet u wat is ons reaksie? Ons reaksie is: "As ek maar net die straf kan vryspring. As ek maar net gesond kan word van hierdie siekte. As ek maar net op een of ander manier uit my ekonomiese probleem kan kom."

 

As ek so terugkyk oor my bediening, en ek kyk na mense wat na my huis toe gekom het vir gebed, dan moet ek eerlik sê dat hulle gehuil het oor hulle straf en nie die sonde nie. Hulle het gehuil oor hulle mans wat hulle nie reg behandel nie of die vrou wat ontrou is, of die geld wat verkwis is, of die kinders wat onregeerbaar is en nie die HERE wil dien nie.

 

Hoekom hou ons werklik by 'n stopstraat stil? Ons hou by 'n stopstraat stil omdat ons gevang sal word as ons dit nie doen nie, en ook 'n groot boete kan kry. Maar is dit reg? Nee, jy moet by 'n stopstraat stilhou al sal daar ook nooit 'n boete wees nie. Hoekom moet jy by die spoedgrens hou? Is dit uit vrees vir die straf of moet ons by die spoedgrens hou uit beginsel?

 

Romeine 6:23;

23           Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe             van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse HERE.

 

Sonde, die doen van sonde is nie straf nie. Die straf kom na die sonde. Die sonde is 'n verbreking van God se wet. Die sonde is 'n daad van ongehoorsaamheid. Die sonde is 'n verbreking van 'n verhouding. Die klimaks daarvan was die dood van onse Here Jesus aan die kruis van Golgota.

Daardie booswig wat daardie pragtige meisietjie verkrag het, hy dink nie aan 'n mooi en skoon en belowende lewe wat hy besoedel en vernietig het vir die res van haar lewe nie. Nee, al waaraan hy dink is dat hy nie gevang moet word nie. Wat hy gedoen het, pla hom nie.

 

Ons dink meer aan die straf as aan die skuld. Ek wil dit weer vir u duidelik maak: Ek steel iets. Ek word gevang. Sê maar dit is iets baie waardevols wat ek gesteel het. Ek kry 'n boete van R500.00 of ses maande tronkstraf. Dit is my straf. Nou kom een van u en u is baie jammer vir my - onthou wat Paulus sê: "Hy wat meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie." - ek kan tog nie sien dat Pastoor Neser vir 'n hele ses maande in die gevangenis deurbring nie. Dit is iets verskrikliks. U betaal my R500 boete vir my. My straf is afgekoop. Kon u egter iets daaraan doen vir die feit dat ek gesteel het? Niks! Ek het gesteel. Dis my skuld! Dis my skuld!

 

Daarom sê: Jesus: "Vader, Ek sal nie net die straf dra nie - die straf is die dood -  maar Vader, Ek sal ook die skuld kom dra. Ek sal word soos die wat al hierdie dinge gedoen het. Ek sal word soos Pastoor Neser wat daardie kosbare ding gesteel het. Afgesien van wat die mens sê, maar wat u sê en wat die Duiwel sê het Ek die diefstal gepleeg".

Dit is plaasvervanging!! Dit is wat Jesus kom doen het Hy het die skuldige geword en Hy het die straf gedra en ek as ek in Horn glo, het ek waaragtig vry geword.

 

Straf en skuld. Ons wil net hoor van 'n liefdevolle God wat my straf sal wegvat. Glo net in die Here Jesus en jy sal nie hel toe gaan nie. Glo in die Here Jesus en die poorte van die hemel word vir jou oopgemaak.

Dit is waar, maar dit is net die helfte van die waarheid. Ons moet berou hê oor ons daad!! 

Die profeet sê : "Die hart van hierdie volk het stomp geword" Ons is bang vir straf.  

 

As ons maar voor die HERE sal ween en sê: “My God, ons het die hele Godsplan bederf. HERE, ons is ongehoorsaam, ons is opstandig. HERE my hart is vuil, wees my, sondaar, genadig!!! My hart moet skoon kom en  ek moet weer die regte respek vir U wet hê "

 

In die benoudheid van Jakob wat vir ons voorlê, wat meëdoenloos gaan kom as gevolg van ons sondes, gaan daar 'n oomblik kom wanneer u en ek gaan besef dat my groot probleem nie die straf is nie maar my sonde.

 

Ons lees in Sagaria 12:8-14;

8          In dié dag sal die HERE die inwoners van Jerusalem rondom   beskut, en die struikelende onder hulle sal in dié dag wees soos             Dawid, en die huis van Dawid soos 'n hemelse wese, soos die    Engel van die HERE voor hulle uit.

9              Ook sal Ek in die dag daarna soek om al die nasies wat teen Jerusalem          aankom, to verdelg.

10            Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek           uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir      wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos 'n mens        rouklaag oor 'n  enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos 'n mens     bitterlik ween oor 'n eersgebore kind

11         In dié dag sal die rouklag groot wees in Jerusalem, soos die rouklag       van Hadad-Rimmon in die laagte van Megiddo.

12         En die land sal rouklaag by geslagte, elke geslag afsonderlik; die           geslag van die huis van Dawid afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik;         die geslag van die huis van Natan afsonderlik, en hulle vroue      afsonderlik;

13         die geslag van die huis van Levi afsonderlik, en hulle     vroue afsonderlik; die geslag van Simeï afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik.

14         Al die ander geslagte - elke geslag afsonderlik, en hulle vroue           afsonderlik

 

Die rouklag moet kom oor my skuld. Die rouklag moet kom dat ek aan my God ongehoorsaam was. My rouklag moet kom oor hierdie “ou hardheid van hart” van my. Nie in die eerste instansie oor die groot strawwe wat kom nie. Ek wil vir u sê die strawwe kom. Die strawwe gaan groot wees maar in die straf gaan die belydenis kom. In die straf gaan die erkenning kom:

"Ek is skuldig. Here Jesus, wees my genadig."

 

U mag dink: "Ek is lank op die pad" maar dink 'n bietjie of u ooit hierdie verskil in u lewe gesien het, en of dit net 'n kwessie is van berou oor die straf.  Kom ons vra die HERE dat ons berou sal hê nie net oor die straf nie maar oor die sonde - dan sal bekering kom, dan sal daar herlewing kom.

 

Die HERE skenk ons genade in Jesus Naam.

 

 

 

Amen.

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580