new-top-banner-english

Die Betekenis van ons tyd

E-boek: Die betekenis van ons tyd

Inleiding

 

Ek wil net ter wille van ons kasset luisteraars sê ons is vanaand hier in Newcastle, dis Donderdag die 13de September en ek spreek hierdie groepie toe wat nou vanaand hier teenwoordig is oor “Die Betekenis van Ons Tyd”.  Ek wil ‘n kort skriflesing neem en met u vandaar verder gaan.  Ek wil met u lees uit Lukas 21:25–33.  Dit is deel van die profetiese rede van ons Here Jesus waarin sy dissipels vir Hom gevra het wat die verskillende tekens sou wees van sy wederkoms en die voleinding van die wêreld. 

 

Onder andere het Hy dan gesê, beginnende by vers 25. 

Lukas 21:25–33;

25         EN daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun,

26         en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.

27         En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ‘n wolk, met groot krag en heerlikheid.

28         En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.

29         Toe vertel Hy hulle ‘n gelykenis: Let op die vyeboom en al die bome.

30         Net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is.

31         So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur.

32         Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie.

33         Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

 

Nou wanneer ons na die wêreld rondom ons kyk vandag, dan sal ons almal saamstem, ons lewe in ‘n gevaarlike tyd.  Om die waarheid te sê, ons lewe in die gevaarlikste tyd wat die wêreld nog ooit gesien het.  Dit word bereken deur wetenskaplikes en militariste en so aan wat hierdie dinge ken, dat die wêreld vandag oor die vermoë beskik om homself 3½ keer oor, uit te wis.  Ons dink bv. verlede Augustus maand, aan die amper 40 jaar gelede toe Hiroshima en Nagasaki uitgewis is deur die atoombomme wat op hulle gewerp was en dat dit ‘n heeltemal ander wending gegee het aan wêreldgeskiedenis. 

Tot op 1945, voor daardie bomme daarop neergewerp was, het die wêreld nooit oor die vermoë beskik om homself uit te wis nie.  Ten spyte van die miljoene wat omgekom het in beide die Eerste en die Tweede Wêreld oorloë, en op ander maniere, was die wêreldbevolking aan die einde van beide daardie twee oorloë groter as gevolg van natuurlike aanwas, natuurlike sterftes; groter as wat dit was aan die begin van daardie twee oorloë.    

 

Maar vanaf die koms van die atoombom beskik die wêreld oor die vermoë om homself uit te wis.  En ek wil maar nou dit sê, want dit sal later weer kom; hier is een van die groot dinge wat hierdie boodskap wat ek dra, so aanstootlik maak in hierdie liberalistiese tyd waarin ons lewe.  Ek sê dat daar is bose magte aan die werk wat jou blanke volk wil uitwis, omdat jou Christendom, jou Christelike geloof onlosmaaklik gekoppel is aan jou blanke.  As hy uitgewis word is dit klaar met die Christelike geloof. 

 

Daar is twee maniere waar bose magte op konsentreer en wat nou begin om sy klimaks te bereik en ons staan in die onmiddellike gevaar daarvan; dit is deur uitwissing of deur verbastering!  Daarom sal jy hierdie twee absoluut aan die toppunt sien van die gevaar vir elkeen wat oë het om te sien en ore het om te hoor.  Dus, u moet dit in gedagte hou want ek sal weer ‘n paar keer daarop terugkom. 

 

Nou volgens Matthéüs se weergawe van daardie profetiese rede van onse Here Jesus toe sy dissipels Hom gevra het wat die tekens sou wees van sy koms het Hy baie tekens gegee, van oorloë en gerugte van oorloë ens. toe het Hy gesê in:

Matthéüs 24:22;

22         En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

 

”Geen vlees gered word nie”, nou dit kon nooit gebeur het voor 1945 nie.  Sedert 1945 is jou kernbomme en jou kern potensiaal vir vernietiging natuurlik tienvoudig verskerp, verbeter, en verfynd dat dit vandag nog baie meer kan geskied.  Daar het die Here Jesus gesê dat: “tensy daardie dae nie verkort word sal geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word”. 

U moet nou natuurlik besef, dit is so ‘n geweldige onderwerp hierdie dat ek nie alles vir u in fyn besonderhede in die Skrifte kan wys nie, maar u kan dit self lateraan nagaan.  Toe die Here Jesus sê dat ter wille van die “uitverkorenes” sal daardie dae verkort word; daardie uitverkorenes is nie soos die meeste mense dink die resultaat van ‘n uitverkiesing soos dit in die kerke geleer word, dat dit ‘n uitverkiesing is in die gewone sin van die woord nie.  Mense moet ook nie dink dat wanneer die HERE praat van die “uitverkorenes” dat dit bedoel die Christene nie.  Wanneer die Bybel praat van die “uitverkorenes” dan praat die Bybel van ‘n “uitverkore volk”, en daardie uitverkore volk is God se Israel volk, en dit beteken ook nie die Jode nie.  Dit sal u sien in my boeke as u verder daarop wil ingaan. 

 

Hierdie uitverkorenes is Israel waarvan ons blankes ‘n deel is hier in Suid-Afrika.  Ons ander is in moederlande waar ons oorspronklik vandaan kom en in die ander lande waarheen hulle gegaan het.  En dit is daardie uitverkorenes wat onder skoot is, wat uitgewis word, wat hulle uitgewis wil hê om die Christendom te vernietig, of met brute uitwissing, of met verbastering of albei, en dit is die twee kern bedreiginge vandag.

 

Wanneer ons nou so na die tekens kyk, onthou ek praat met u oor die betekenis van ons tyd, dan sê die HERE vir ons daar in:

Lukas 21:8;

8          En Hy antwoord: Pas op dat julle nie mislei word nie; want baie sal onder my Naam kom en sê: Dit is ek! en: Die tyd is naby! Gaan dan nie agter hulle aan nie.

 

En in Matthéüs noem Hy die waarskuwing “mislei” vier keer.  Nou wil ek vir u sê, die betekenis van ons tyd, as daar ooit ‘n tyd van misleiding was is dit vandag.  Ons word mislei, ons word gebreinspoel op die fynste en subtielste maniere waarvan die meeste van ons dit nie eers agterkom nie.  So vir my is dit een van die grootste tekens. 

Op kerklike gebied; op politieke gebied; op ekonomiese gebied, is daar vandag geweldige misleiding aan die gang.  Ek wil nie nou veel verder daarop ingaan nie. 

Verder sê Hy in:

Lukas 21:9-11;

9          En wanneer julle hoor van oorloë en opstande,  - - - - -

(Daardie woord opstande in die oorspronklike Grieks beteken eintlik rebellie). 

- - - - moenie skrik nie; want dié dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie.

10         Toe sê Hy vir hulle: Die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander.

Al daardie dinge sien ons vandag.  Vanaf 1945 met die stigting van die VVO wat bedoel was om vrede op die aarde te bring, tot vandag, was daar nog nie eendag in die wêreld waar daar nie êrens oorlog op die aarde was nie.  Alles ‘n vermeerdering van hierdie dinge wat die HERE ons van gewaarsku het.

11         En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.

 

Maar ek dink dit is taamlik duidelik vir ons.  Maar nou, ‘n ander groot teken van ons tyd, en wat ek wil hê u baie mooi moet na oplet, en ek is daar seker van, u sal met die redelikheid daarvan saam met my stem, en dit is, ‘n verskynsel wat die wêreld nog nooit gesien het nie, en dit is die opkoms van die heiden. 

Die opkoms van die heiden - daar was nog nooit ‘n tyd soos nou waar die mindere, ek bedoel nou nie in getalle nie, ek bedoel in prestasie, in intellek, in waarde, waar die mindere meer vir die meerdere gedikteer het as vandag nie, en dit is vir ons baie duidelik in God se woord uitgespel.  Ek wil vir u ‘n paar Skrifte inverband daarmee gee.  

Ek wil eers vir u neem na:

Eségiël 30:1-3;

1          VERDER het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

2          Mensekind, profeteer en sê: So spreek die Here HERE: Huil julle! Ag, die dag!

3          Want naby is ‘n dag, ja, naby is ‘n dag van die HERE, ‘n dag van wolke; die tyd van die nasies sal dit wees.

 

Nou daardie “tyd van die nasies” dit beteken “die tyd van die heidene” en die Engelse Bybel, die “King James” sê dit ook, “it shall be the time of the heathen”, en dit is presies wat vandag in die wêreld plaasvind.  Nou wil ek u terug neem na ons gelese gedeelte, hier in Lukas 21 waar ons gelees het, “die HERE gesê:”

Lukas 21:28-32;

28         En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.

29         Toe vertel Hy hulle ‘n gelykenis: Let op die vyeboom en al die bome.

30         Net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is.

31         So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur.

32         Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie.

 

Watter dinge?

Nou wil ek vir u ‘n paar dinge noem wat gebeur het voor ons oë, maar wat die meeste van ons nooit raakgesien het nie.  Die HERE sê: “let op die vyeboom en al die bome, wanneer hulle uitloop weet julle dat die somer naby is”.  Ons weet dit is so in die natuur, maar wat is die profetiese betekenis?

 

In die Bybel stel bome “nasies voor”, en die vyeboom stel die huis van Juda voor wat vandag meer bekend is as die Jodedom.  Nou in Mei 1948 het die huidige Israeli Staat tot stand gekom.  Nou op ‘n baie bedrieglike wyse wat ek nie nou op wil ingaan nie en waar daar baie beskouinge in profetiese redes oor is, maar die feit bly, die Israeli Staat het tot stand gekom in 1948, en het gekom as gevolg van ‘n geweldige opstuwing van Nasionalisme onder die Jode en dit is vandag nog steeds so, en word dit op baie maniere gedra wat van geweldige betekenis is op internasionale gebied maar ek wil nie nou vir myself daarin begewe om besonderhede daaroor te gee nie. 

 

Die feit is, die vyeboom het gebot, nou sê die HERE, hierdie geslag sal nie verbygaan voor alles gebeur het nie, en ‘n Bybelse geslag is 40 jaar.  Tel jy 40 by 1948 kry jy 1988, so hou daardie datum in gedagte, dis sommer net hier om die draai.  Om die waarheid te sê, dit sal aan die einde wees van die tweede termyn van Ronald Reagan as hy gekies word as Amerikaanse President, en die kanse is feitlik 100% dat dit so gaan wees, daar is groot betekenis daarvoor. 

 

Maar Hy sê ook “en al die bome”, let op die vyeboom en al die bome, wanneer hulle uitbot weet julle dat die somer naby is.  Wanneer die knoppies kom en die bloeiseltjies en so, weet julle die somer is naby.  Nou bome stel “nasies” voor.  Nou wil ek hê u moet daaraan dink, iets wat gebeur het wat die gewone mens nie aan dink nie. 

 

Voor 1945 het jou “nie ontwikkelde” en “onderontwikkelde” nasies geslaap.  Afrika het geslaap, die Verre Ooste het geslaap.  Java, Somatra, Indonisië, Indo-China wat Franse gebied was, Indië, Ceylon en al daardie gedeeltes was in die besit van een of ander Europese mag; die “Koloniale Tydperk” soos dit genoem word. 

 

So ook Afrika, van bo, behalwe Egipte, tot in Rhodesië wat nou Zimbabwe is, was dit onder een of ander Europese moondheid.  Terloops, terwyl hulle onder Europese beheer was, onder blanke beheer, sogenaamde Koloniale beheer het ons nêrens ooit gelees van hongersnode nie; het ons nooit gelees van massa moorde en al daardie dinge nie; het ons nooit gelees van bankrotskappe nie. 

Maar toe gebeur daar in 1945 ‘n baie eienaardige ding.  Dwarsdeur Afrika het die winde van verandering begin waai en het die kreet van “Uhuru” (wat vryheid beteken) dwarsdeur Afrika gegaan.  Hals oor kop het die Europese moondhede, die een na die ander uit Afrika padgegee en al die staatjies, tot die kleinste, (party van hulle het nie eers ‘n bevolking van ‘n miljoen nie), het skielik hulle onafhanklikheid gekry en het skielik sitting gekry in die nuut gestigte Verenigde Volkere Organisasies.  Met ander woorde, hierdie nasies wat onderhorig was tot 1945 het skielik hulle bors uitgesteek en nou self ‘n groot stem gekry. 

 

Die opkoms van die heiden;  Dit sal u lees in Eségiël, “die tyd van die heiden”.  Die bome het gebot.  Die HERE sê: “Wanneer dit gebeur, hierdie geslag wat dit sien gebeur, sal nie verbygaan voor dat alles gebeur het nie”.  Tel nou 40 by 1945 en jy kry 1985, volgende jaar (’85 - ’88). 

 

Nou moet u rondom u kyk wat besig is om in Suid-Afrika te gebeur.  U sien heeltemal ‘n nuwe regeringsvorm in ons land.  Ek dink dit is taamlik seker by mense dat hierdie ding het sy geweldige stoot gekry met jou Soweto onluste van 1976 toe die skole en die kerke en alles afgebrand is, toe skielik daarna kom die idee van die Presidentsraad en soos die vorm van die regering wat vandag in ons land is. 

 

En nou, hierdie afgelope week of twee weke, en dit is nog steeds aan die gang, het die tweede sarsie begin.  Ons sien dat Afrika in groot gedeeltes, staan op die randjie van die grootste hongersnood wat die wêreld nog ooit gesien het.  Wanneer ons gaan na die Oosblok Lande soos Rusland en Oos Europa, dan volgens kenners is daar baie groot woelinge en is daardie groot aaneen gesmoorde blok wat jou Oosblok onder Rusland vorm, begin geweldige krake toon onder die onrus. 

 

Ons neem bv. ‘n geval soos Pole, ons sien Roemenië, hoedat hy dit waag om homself al openlik teen Rusland te verset.  Daar is geweldige groot aankope, ekstra aankope van graan deur die Oosblok Lande.  Daar is ‘n dreigende ekonomiese ineenstorting.  Die groot vrees in die wêreld is dat wanneer jou Oosblok Lande en ook jou Derde Wêreld Lande skielik gaan ophou om aan die banke, die biljoene en biljoene Rande of Dollars of wat hulle ook al aan hulle skuld, nie kan betaal nie, wanneer daar meteens ‘n ekonomiese ineenstorting kom. 

Ek wil vir u sê liewe vriende, hierdie dinge staan vir ons almal voor die deur in hierdie tyd waarin ons lewe.  Vandaar die onderwerp net weer: “Die Betekenis van Ons Tyd”.  Dis dinge wat ek wil hê, wat u baie duidelik voor oë moet hou. 

 

Die “vye boom en al die bome”.  Die onrus in ons land, ons weet dit is georganiseer, jy kan amper sê georkestreer deur magte wat agter die skerms werk om die onrus ook in ons eie land te bewerkstellig.  Maar ek wil tog net vir u ‘n paar ander feite noem uit hierdie gedeelte wat ons gelees het.  Die Here Jesus het gesê:

Lukas 21:25-26; 

25         En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun,

 

‘n Mens kan ‘n hele lesing daaroor gee, maar wanneer jy nou Skrif met Skrif vergelyk dan sien jy wanneer die Bybel praat van “see en branders” bedoel dit eindelik simbolies “nasies en volkere” wat in ‘n toestand van onstabiliteit is; see en branders wat dreun.  Mense massas wat soos ‘n see in beroering klink, en dit sien ons vandag die hele wêreld oor.

26         en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.

 

Daardie woord “kragte” in die oorspronklike Grieks is “dunamis” – (Strong’s 1411) waar ons woord dinamiet vandag vandaan kom; “dinamiet ontploffings krag”.

 

“Die kragte van die hemele sal geskud word”, die woord “hemele” as u nou ‘n Griekse Bybel voor u gehad het, sou u die woord - “ouranos” - (Strong’s 3772) daar gesien het, dieselfde woord uranium wat jou atoombom of waterstofbom in elk geval jou kernbom vandag van vervaardig word. 

Met ander woorde kom ons lees dit so:  “mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die “dinamiet” van die “uranium” sal geskud word.  Daarvan het ons die eerste resultaat in 1945 gesien; 40 jaar later is 1985.  Die geslag wat hierdie dinge sien gebeur sal nie verbygaan voordat alles gebeur het nie.  Ek wil vir u sê, die betekenis van ons tyd beteken al hierdie dinge dat die koms van die Koning voor die deur is.

 

Nou weereens, sover dit ons volk betref, wat ‘n geweldige faktor in hierdie saak is, volgens die profete en die geskrifte kan Koning Jesus wat die Koning is van Israel; en dus ons Koning, omdat ons glo ons is vandag die hedendaagse nakomelinge van daardie volk met wie God ‘n ewige, onherroeplike, en ‘n onveranderlike verbond gemaak het, en dat die HERE gesê het dat wanneer die Here Jesus kom sal Hy kom Koning wees oor hierdie volk en dit is wat die heiden onder sataniese inspirasie wil verhoed. 

 

En as hierdie dinge dan gebeur, ’85 – ’88, dan is dit so naby, dan kan ons verstaan en sien wat aan die gang is.  En ek wil nie vir u bang maak nie, en ek wil nie sensasioneel wees nie, maar ek wil opreg en eerlik teenoor u wees, want soos ek vir so baie mense gesê het:  As ek vir u ‘n storie wil vertel, en as ek selfs daarin kan slaag om myself geloofwaardig te laat klink wanneer ek vir u ‘n storie vertel, maar môre en oormôre sal u uitvind of ek vir u ‘n storie of die waarheid vertel het.  Met ander woorde ek verwag om u môre en oormôre weer in die oë te kan kyk.  Ek verwag om oor vier jaar en vyf jaar, as ek u sien weer in u oë te kan kyk en dat u vir my sal kan sê: “Maar ek onthou wat julle daardie aand in Newcastle vir my gesê het en dit het werklik, presies so, waar gekom.” 

Ek kan vir u met eerlikheid sê, party van u het ons boeke gelees,daar lê my boeke op die tafel; baie van hulle het ek oor die 20 jaar gelede geskryf, waar ek van hierdie dinge geskryf het en ook van dit wat alreeds plaasgevind het.  En u kan dit self nagaan en bevestig dat dit die waarheid is en dat dit so uitgekom het. 

 

Dis ook hierdie dinge; ek vir u wil sê, as ons dan kyk na die Skrif, hierdie is maar die begin van die smarte, en u moenie dink dat dit wat u nou sien, ook hier in ons eie land, dat dit van verbygaande aard is nie.  Dit is simptome van groot dinge wat aan die kom is, en die groot aanslag gaan wees om die Godsplan te dwarsboom, want volgens die Skrif moet Koning Jesus as Koning van Israel, dus as u Koning en my Koning op hierdie aarde kom regeer om hierdie aarde terug te bring in harmonie met God.  Dit is die enigste manier. 

 

Dus, as die duiwel daarin kan slaag om vir ons uit te wis, kan daardie Skrif dat Jesus gaan kom om Koning te wees oor hierdie volk, kan dit nie plaasvind nie, dan sou Satan God gedwarsboom het soos hy God probeer dwarsboom het in die Tuin van Eden, waarnatoe ek nou-nou sal terugkom, soos hy Hom probeer dwarsboom het.  As ons uitgewis word. met ander woorde, as ons weggeblaas word van die aarde af, dan bestaan ons nie, maar ook as ons verbaster word, dat ons, ons identiteit verloor, is ons nie meer wat ons is nie en wat God gesê het wat ons sal wees nie, want God het nie gesê dat Hy oor “watter nasie ook al” kom regeer nie, behalwe Israel. 

 

Hy het ook nie gesê dat Hy kom om oor ‘n baster volk te regeer nie, daarom die konsentrasie (ons moet dit mooi sien), op integrasie.  Daarom die konsentrasie op die oopgooi van die hekke op politieke gebied; op kerklike gebied; ekonomiese gebied; sosiale gebied.  Nêrens was daar nog ooit gekla as die Jood homself net by homself hou nie, ons het so groot geword, ek het so groot geword dat die Jode trou net onder mekaar, niemand het ooit daaroor gekla nie en ek het nog nooit iemand vandag daaroor hoor kla nie. 

As die Zulu homself wil suiwer hou dat hy Zulu wil bly, sal niemand daaroor kla nie, om die waarheid te sê, hulle sal sê dit is ‘n wonderlike ding.  As die Xhosa of die Basotho of wie ook al by homself wil hou of wil bly, niemand sal daaroor kla nie, maar laat die blanke by homself wil bly, laat die blanke sy identiteit wil behou is dit vandag die grootste sonde!  Wat my so hartseer maak, nie net op politieke gebied nie maar veral op kerklike gebied vandag, is dit dié baie groot sonde.  Nou dit is hierdie ding, die opkoms van die heiden wat voor ons oë geskied en wat die gewone mens nie raak sien nie.  Nou goed, ons sal weer daarop terugkom.

 

My benadering van die Bybel omdat God hierdie dinge aan my openbaar het toe ek nog ‘n klein seuntjie in die Laerskool was, ek roem nie daaroor nie, ek glo God het dit vir my gegee vir hierdie tyd dat ons hierdie ding in hierdie tyd kan uitbring wanneer dit nodig is.  Maar dwarsdeur my lewe het ek altyd gesê, die Bybel is ‘n redelike boek.  Die Bybel is ‘n logiese boek.  Daar moet ‘n verklaring wees.  Wat is die verklaring verder behalwe nou net dat Satan vir God wil dwarsboom sodat die Here Jesus nie kan terugkom na die aarde toe om dit te doen nie. 

 

Miskien moet ek net vir u in daardie Skrif duideliker wys; daar sal miskien baie vrae wees en as dit nie by u wat vanaand hier is nie, dan sal dit by diegene wees wat na hierdie band sal luister.

Met die geboorte van onse Here Jesus toe die engel die geboorte van Jesus aangekondig het, toe het die engel by Maria gekom en vir Maria hierdie woorde gesê en ek lees dit nou vir u uit:

Lukas 1:31-33;

31         En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

32         Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,

33         en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.

As ons nou mooi kyk, dan sal ons hier sien, net die eerste gedeelte van hierdie woorde van die engel is tot dusver vervul.  Hy sê vir haar:

“jy sal swanger word”, sy het swanger geword;

“en ‘n seun baar”, sy het die seun gebaar;

“en jy moet Hom Jesus noem”, Hy is Jesus genoem;

“Hy sal groot wees”, nou Hy was groot en Hy is groot en Hy sal altyd groot wees;

“en die seun van die Allerhoogste genoem word”, Hy word die seun van die Allerhoogste genoem. 

Maar net tot daar is die woorde van die engel vervul.  Ek vra die vraag, hoekom hoor ons nooit in ons kerke die orige gedeelte van die woorde wat die engel gespreek het nie? 

Die engel het verder gesê:

“en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee”. 

Dawid se troon was ‘n aardse troon.  Dawid se troon was, (nêrens lees ons of in die Bybel of in die geskiedenis dat Dawid se troon ooit in die hemel opgeneem is nie) ‘n aardse, letterlike troon, soos die troon van die Keisers of van enige Koning van die verlede of van die hede.  “Die Here God sal aan Hom gee, die troon van sy vader Dawid”.  Dit het nog nie geskied nie. 

Maar die engel het nog nie klaar gepraat nie: 

“en Hy sal Koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie”. 

 

Hierdie huis van Jakob was nog altyd die letterlike 12 stamme van Israel.  Nêrens het die huis van Jakob ooit die kerk geword nie.  Die huis van Jakob was die letterlike 12 stamme van Israel, met ander woorde, ‘n nasionale entiteit en nie ‘n kerklike entiteit nie.  ‘n Nasionale volk en ons konstateer; en dit gaan ek nou nie vanaand met u behandel nie maar daar is ons boeke en ons het baie kassette daaroor; ons konstateer dat ons blankes vandag die letterlike voortsetting van daardie huis van Jakob is waaroor die Here Jesus gaan koning wees. 

 

Nou as daardie huis van Jakob nie bestaan nie, dan word hierdie woorde van die engel tot leuen verklaar.  Of, God wat deur die engel gespreek het (ek sê dit met groot respekte, maar ek wil dit so sê om dit te benadruk) het God gelieg, of was God onmagtig om dit waar te maak.  Daar is geen ander alternatiewe nie.  Nou God het nie gelieg nie, en God is ook nie onmagtig nie, God is Almagtig, dus die huis van Jakob moet daar wees met die Wederkoms van die Here Jesus om oor te regeer.  Ek sê ons is daardie huis van Jakob en nou kan jy baie duidelik sien, as Satan dan kan regkry om te sorg dat daar nie ‘n huis van Jakob is nie dan kan Jesus nie kom volgens hierdie Skrif nie, en dit is wat op die spel is, dis die hele betekenis van ons tyd, en dit is wat ons moet verstaan en wat ons moet besef.  Daarom die geweldige klem op integrasie. 

 

U weet, liewe vriende, Europa is in ‘n verskriklike toestand.  ‘n Paar jaar gelede het iemand al vir my uit Holland geskryf, dis nou drie, vier jaar gelede, sê dit het oor die Hollandse Radio gekom, dit het nou niks met Godsdiens te doen nie, dit was net ‘n blote nuusberig: die persoon het gesê as dinge voortgaan op die huidige trant met die instroming van Surinamers en ek weet nie watter ander vreemde nasies ook al nie, dan sal binne die volgende tien jaar, dit is nou drie, vier, jaar gelede wat dit gesê is, dan sal binne die volgende tien jaar een uit elke tien Hollanders gekleurd wees. 

 

Dis dieselfde toestand in Brittanje, dis dieselfde toestand in Duitsland.  Die toestand is vinnig besig om te ontwikkel in die Verenigde State van Amerika.  Dertig jaar gelede was jou VSA bevolking nog 60% blank, vandag is daardie persentasie ook al baie minder.  Die gekleurde massas is besig om die Weste te oorstroom en die hekke is besig om vinnig wyd oopgegooi te word, om die waarheid te sê, is vinnig besig dat daar geen grensdraad of keerwal meer sal wees nie.  Dis die betekenis van ons tyd, en die verklaring daarvoor is dit in die Skrif.

 

Nou wil ek met u gaan na waar dit ontstaan het, hoe het dit gekom.  Nou gaan ek vir u net ‘n paar verse lees, eers uit Jesaja 14:12-14.  Dit is ‘n beskrywing van die opstand van Satan teen God voor die grondlegging van hierdie wêreld.  Hoe die duiwel Satan geword het.  God het nie die duiwel geskape nie,  God het ‘n engel geskape, sy naam was Lucifer, hy was die hoof engel van God.  Hy was aangestel om die hoof te wees van die aanbidding van God.  Hy was so ‘n wonderlike wese dat hy gereken het hy kan homself gelykstel met God. 

 

Daar is baie aanduidings uit die Skrif en ook uit ander bronne dat in die vorige wêreld, want daar was ‘n wêreld voor hierdie wêreld, dat in die vorige wêreld hy die hoof was van daardie wêreld soos God Adam die hoof gemaak het van die wêreld wat God geskape het waarvan ons lees in Génesis.  Maar omdat hy so ‘n wonderlike wese was het hy gedagtes in hom begin kry dat hy homself gelyk kon stel met God en dis waar die sonde gekom het en waar hy toe Satan geword het, die teëstander.  Terloops, dis presies dieselfde metode wat hy toe ook probeer gebruik het met Adam en Eva toe hy vir hulle gesê het, as julle van daardie boom eet; God wil maar net nie hê julle moet van die boom van kennis van goed en kwaad eet nie want God weet, die dag as julle daarvan eet sal julle wees soos God is, om te kan onderskei tussen goed en kwaad.  Maar goed, ons sal weer daarby kom.  Ek lees nou maar net eers hier van Satan, hoe hy Satan geword het. 

Jesaja 14:12-14;

12         Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, - - - - -

(onthou Hy spreek hom aan as o môrester, seun van die dageraad, ’n pragtige wese).

            - - - - - -oorweldiger van die nasies!

13         En jý het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.

14         Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!

“My gelykstel met die Allerhoogste”. 

 

Nou wat interessant is hierso is dat hy sê in vers 13, “En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel”, nou as hy sê “ek wil opklim in die hemel”, moet dit beteken dat hy onder die hemel was, dus daar is aanduidings, ek is nie nou dogmaties daaroor nie, want dit maak nou nie veel saak om dit nou tuis te bring nie, maar dit is interessant. 

“Ek wil opklim”, - dit is een van die redes wat vir my en vir baie ander mense die gedagte gee dat hy die hoof was van daardie eerste wêreld en van die mense wat daar gewoon het, daarom kry jy vandag nog geraamtes en skedels wat die wetenskaplikes vir jou sê maar die goed is miljoene jare oud, en ons sê ons wêreld is maar 6,000 jaar oud.  Hoe verklaar jy dit nou, die wetenskap met die Bybel en dan lag baie mense vir die Bybel en sê die Bybel is onwaar, maar dis omdat hulle nie hierdie dinge ken nie. 

“Ek wil opklim en myself gelyk stel met God”, ek wil, ek wil, dis daar waar die sonde ontstaan het, en natuurlik ook die hoogmoed om homself gelyk te stel met God en dis vandag maar nog die bron van alle sonde. 

 

“Ek wil myself gelyk stel met God”.  Ons vind dieselfde ook in Eségiël 28 waar hy vir ons nog ‘n nader beskrywing gee en u kan veral as u daarop wil nagaan lees ook Eségiël 28:12-19, ek gaan nie nou tyd hê om dit te lees nie.   Nou goed, toe het die HERE hom natuurlik uit die hemel gewerp en dit is waar die eerste wêreld toe verwoes geraak het.  Party mense reken, en daar is ook aanduidings daarvoor dat daardie eerste wêreld op dieselfde manier vernietig geraak het soos hierdie bedreiging van die kern vernietiging nou is.

As die kernbomme losgelaat word, en volgens die Skrif en baie ander gegewens wil ek vir u sê vriende, daar is nie die minste twyfel dat kernbomme op hierdie aarde gegooi gaan word binne die volgende paar jaar nie, en as dit nie stopgesit word nie, sal ons uitgewis word, en dit is wat Satan wil hê, maar onthou, die HERE het gesê: “tensy daardie dae verkort word sal geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word”, en ons is die uitverkorenes en die dae moet verkort word, want Jesus moet ‘n volk hê; al is dit ook net ‘n oorblyfsel, Hy moet ‘n volk hê om oor te kom regeer wanneer Hy terug kom, en dit is wat op die spel is in hierdie tyd. 

Génesis 1:1-2;

1          IN die begin het God die hemel en die aarde geskape.

Dis daardie begin, lank voor hierdie skepping soos ons hom nou ken, en dit is daardie hemel en aarde waar Satan die hoof was en gesê het “ek wil opklim” en toe uitgewerp is.

2          En die aarde was woes en leeg, - - - - -

(Die regte vertaling daar is “en die aarde het woes en leeg geword” Nou hoe het hy woes en leeg geword?  Dit moes ‘n ramp gewees het wat hom getref het, presies dieselfde wat ons nou bedreig.  Salomo sê daar is niks nuuts onder die son nie, wat is, was alreeds gewees). 

- - - - en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

 

“Woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters”. 

Toe is alles op die aarde uitgewis en Satan natuurlik uitgewerp, toe het die HERE die aarde herskep.  Toe sê die HERE hierdie woorde, en dis nou baie belangrik: 

Génesis 1:26-28;

26         En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

27         En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

28         En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

 

Nou wil ek hê u moet nou mooi kyk, en onthou, ek is nog besig met hierdie hele draad wat ek voor u lê.  En God het gesê: “Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis”, en die HERE sê toe: “wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde”; vul die aarde met wat? - met My beeld.  Met ander woorde, hierdie mens en daar waar die HERE sê, “laat ons mense maak” daardie woord “mens” in die Hebreeus, as u nou ‘n Hebreeuse Bybel voor u gehad het, is daardie woord “âdâm” – (Strong’s 120). 

Laat ons mense - laat ons “Adam” maak na Ons beeld en na ons gelykenis en laat hulle heers oor die ganse skepping en wees vrugbaar en vul die aarde.  Vul die aarde met wat? - met My beeld. 

Hoe het daardie mens gelyk? - en hoe het God gelyk? 

Ek kom nou by ‘n baie sensitiewe saak liewe toehoorders, maar dit is van die uiterste belang.  Hoe het Adam gelyk.  Hoe het die eerste mens gelyk?  Was hy blank?  Was hy swart?  Was hy gekleurd?  Dit is wat mense vandag rondgooi in die politiek en ook in die Teologie, daar is geen twyfel nie, ons kan baie duidelik weet hoe Adam gelyk het.  Adam was blank, en gaan dit nou vir u bewys.  Adam was blank en nou wil ek vir u nog meer sê, en dit is belangrik!  U het dit al heel moontlik gehoor, dit word baie gesê deur groot internasionale evangeliste om die massas te paai, om te praat na die ore van die massas. 

 

U weet mos, Paulus het geskrywe aan Timótheüs dat in die laaste dae sal hulle vir hulle predikers versamel omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees.  Hulle sal vir hulle predikers versamel wat dié dinge sal preek wat hulle graag wil hoor.  So is daar party predikers wat sê, ja, Jesus was ‘n kleurling, daar is party predikers wat vandag begin sê Jesus was swart - vandaar jou “Swart Teologie”.  Dis maar net deel daarvan, ek sê nie dis al wat “Swart Teologie” behels nie. 

 

Maar ek gaan nou vir u wys Adam was blank, en nou dit, en u moet daaroor dink, kyk ek het nie gekom om vanaand vir u om u ore te streel nie, ek het gekom om vir u die waarheid te vertel soos God in sy Woord.  U moet dit maar self gaan ondersoek.  Waar God in menslike gedaante verskyn het, was God ook blank; Jesus wat God was, geopenbaar in die vlees. 

Johannes 14:8-9,-  toe Filippus sê: “Here toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.  Toe sê Jesus vir Filippus: “Ek is al so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus?  Hy wat My gesien het, het die Vader gesien.  En hoe sê jy dan: Toon ons die Vader?” 

Jesus was blank, dit sal ek vir u wys. 

 

Nou eers by Adam.  Die woord Adam, en u kan dit vir enige predikant of pastoor of wie ook al dit is kan u dit vra, as hy eerlik wil wees en hy ken sy Hebreeus sal hy dit vir u sê, maar uself, u kan ‘n baie goeie konkordansie neem bv ‘n konkordansie soos “Strong’s” en ‘n Young’s Annalitical Concordance”.  U kan die woord Adam opkyk, ek het dit uit “Strong’s” uitgehaal en ek gaan dit ook so vir u in Engels lees soos ek dit uit “Young’s Annalitical Concordance” uitgehaal het. 

 

“James Strong” het daardie konkordansie van hom meer as honderd jaar gelede geskryf toe die kwessie van ras nog nie ter sprake was nie so hy het soos die Engelsman dit nou sal sê, “he had no axe to grind”.  Hy het geen teorie gehad wat hy wou ten gunste van dit of wat ook al moes verkondig nie, hy was ‘n taalkundige en hy het die werklike betekenis gegee en so sê hy, dit is wat Adam beteken: “To show blood, ruddy, to blush, or to turn rosy”.  Nou vra ek vir u, het u al enige swarte of gekleurde gesien dat hy kan “show blood”, dat hy rooierig is, dat hy kan bloos?  Met ander woorde, Adam was ‘n blanke, dis net ‘n blanke wat kan bloos.

Nou, Dawid wat ‘n man was na God se hart, wat sekerlik dié toonbeeld was van ‘n ware Israeliet het só gelyk - 1 Sam. 16:12, dit is toe die HERE nou vir Samuel gestuur het om vir Dawid te gaan salf.

1 Samuel 16:12;

12         Daarop het hy gestuur en hom laat kom; - - - - - -

U weet al die ander seuns van Isai het nou eers verbygegaan, die HERE het gesê nie daardie een nie totdat die outjie wat agter die skape was gekom het.

12         Daarop het hy gestuur en hom laat kom; - - - - -

(Dit was nou Dawid)

- - - - en hy was rooierig, met mooi oë en ‘n mooi voorkoms. En die HERE sê: Staan op, salf hom, want dit is hy.

 

Ek lees ook vir u waar Dawid geveg het teen Góliat en waar Góliat so boos was omdat hulle so seuntjie gestuur het om teen hom te veg, met ander woorde, volgens sy insiens, om hom te verneder.  Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag omdat hy ‘n seun was, rooierige, met ‘n mooi voorkoms.  So, Dawid was blank.  En Jesus is die direkte afstammeling van Dawid.  Daar is vir my die bewys hoe Jesus gelyk het.  En in elk geval, Adam is geskape na die beeld van God, en Adam beteken, rooi, om te bloos, wat bloed onder die vel toon, en so aan.

 

Wat het Satan toe kom doen?  Daardie eerste skepping was verwoes omdat Satan homself bokant God wou verhef, toe sweef die Gees van God oor die waters en God sê: “laat daar lig wees” en daar was lig en die HERE het sy skeppingsdae gehad. 

In ses dae het die HERE die hemel en die aarde geskape en alles wat daarop is en die sewende dag het Hy gerus.  Toe het die HERE die wêreld geskape, min of meer soos ons hom nou ken, maar nog nie heeltemal nie, want die sondvloed het daarna gekom, maar tenminste was daar ‘n aarde. 

 

Die HERE het daarop geplaas hierdie mens wat Hy geskape het na sy beeld.  Hy het vir hom ‘n maat gemaak, Eva, wat by hom sou pas.  Hy het in elk geval vir Eva gemaak uit hom uit deur sy ribbebeen te gebruik, en Hy het vir hulle gesê: “wees vrugbaar en vul die aarde, vul die aarde met My beeld”.  As daar dus nie iets gebeur het nie sou Adam en Eva se kinders, Kain en Abel en almal wat daarna gekom het, sou gelyk het soos hulle pa en ma. 

Ons weet dit vandag dat as ‘n blanke man en ‘n blanke vrou met mekaar trou en hulle bloed is nie vermeng nie is jy absoluut ‘n honderd persent seker dat hulle kinders sal blank wees; en hulle kinders se kinders sal ook blank wees.  Dis dieselfde met diere, dis hoe jy opregte diere teël. 
‘n Opregte dier sal van sy soort voortbring, en dit was ook die wet van die H
ERE dat hulle sou voortbring volgens hulle soort. 

Dus, as daar nie iets gebeur het nie sou die wêreld gevul gewees het met net een tipe mens; en dit is suiwer Adamiete; en hulle sou almal blank gewees het.  Hulle sou almal na die beeld van God gewees het, hulle sou almal met God gewandel het en hierdie aarde sou altyd ‘n paradys gewees het, maar toe gebeur die tragedie. 

Toe verskyn die Satan op die aarde.  Ons ken die verhaal van die boom wat die HERE gesê het van die kennis van goed en kwaad, nou daar kan etlike lesings daaroor gegee word.  Die feit bly, Satan het vir Eva gekry om van die boom te eet en op daardie manier God se bevel te oortree; wat baie belangrik is. 

Nou lees ons hier in Génesis 3:13, nadat die daad gepleeg is en alles, toe kom die HERE; Hy het eers gesê “Adam waar is jy” ens.

Génesis 3:13;

13         Daarop sê die HERE God aan die vrou: Wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het geëet.

 

Nou ons lees dit van ons kinderdae af, maar wat sê die Bybel werklik hier?  Wat het hier gebeur?  Wat Eva hier gesê het, en dit kan u ook uithaal, ek het dit ook uitgehaal uit “Strong’s”.  Hierdie woord “bedrieg” kom uit die Hebreeuse woord – (“nâshâ” Strong’s 5377), jy spreek hom uit “naw-shaw” en “Strong’s” sê dit beteken – “to lead astray, that is mentally to delude or morally to seduce, to beguile, to deceive greatly and utterly”. 

Die ander verklaring wat daarmee saam gaan is – “to lead astray, seduce, mislead, decieved”.  Nou wat beteken die Engelse woord “seduce”, en wat beteken die Afrikaanse woord verlei? 

Met ander woorde, toe die HERE vir Eva sê: “Eva, wat het jy nou gedoen?”  Toe sê Eva vir die HERE: “die Satan het my verlei”.  Met ander woorde, die Satan het met my gemeenskap gehad en die Satan het vir Eva bevrug, sodat toe Kain gebore is, was Kain nie Adam se seun nie.  Kain was die Satan se seun. 

 

Het u ooit daaraan gedink, hier is die eerste mens.  Die eerste mens wat op aarde gebore is, is ‘n moordenaar.  Van wie het hy dit geërf? Adam en Eva was skoon geskape, sonder sonde.  Die HERE sê die duiwel is ‘n moordenaar van die begin af, met ander woorde, Kain het geaard na sy pa.  Kain en Abel was ‘n tweeling.  Toe die duiwel vir Eva verlei het en met haar gemeenskap gehad het, het sy daarna gegaan en gemeenskap met Adam gehad en Kain en Abel was ‘n tweeling.  Kain deur Satan bevrug en Abel deur Adam bevrug.  Abel was dus na God se beeld soos sy pa en Kain was na sy pa se beeld, die Satan.  En daarom het Kain vir Abel doodgeslaan.

 

U sal nou sê, en baie sal sê, nou vertel jy vir ons ‘n klomp stories, wat bv. van Génesis 4:1-2?  Kom ek lees dit vir u:

Génesis 4:1-2;

1          EN die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê: Ek het ‘n man verkry met die hulp van die HERE.

2          Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. En Abel het ‘n skaapherder geword, en Kain ‘n landbouer.

 

Het u daarop gelet dat dit praat van een bekenning en twee geboortes.  Nou wil ek vir u ‘n paar vertalings lees. 

 

Ek wil vir u lees uit ‘n Engelse vertaling:

“Young’s Analytical Concordance” wat hom so vertaal: (dit is daardie vers 2 “daarna het sy ook sy broer Abel gebaar”) “And she added to bare his brother Abel”.

Die “Farrer Fenton Vertaling”:  “She afterwards gave birth to his brother Abel”

Die “Ou Hollandse Vertaling”, vertaal dit so:  “en zij voer voort te baren zijnen broeder Habel” (Abel). 

Nou daardie woord, “daarna het sy ook”, daardie woord “ook” volgens “Young’s Analytical Concordance” sê hy “and she again bare his brother Abel (apparently she continue - - - - - - -”

Daardie woord “ook” of “again” in die Engels, beteken ‘n voortgesette aksie.  Die “Strong’s” sê: “to add or augment or to continue”. 

Sy het aangehou met baar.  En dit is wat gebeur wanneer ‘n tweeling gebore word. 

 

Nou is jou volgende stap in hierdie verhaal, wat u sal sien hoedat dit direk betrekking het op die tekens van ons tye, wil ek net vir u sê, in Génesis 5:3, nou nadat Kain vir Abel doodgeslaan het, toe kry hulle ‘n derde seun en sy naam was Set, ons weet dit, nou kyk wat sê dit. 

Génesis 5:3; 

3          Toe Adam honderd-en-dertig jaar oud was, het hy ‘n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.

 

Hoekom beklemtoon die Bybel dit? - “na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem”. 

Hierdie “sy beeld”: ek wil nou vir u ‘n paar vertalings lees. 

Ek wil vir u lees uit: 

Die “Nuwe Afrikaanse Vertaling” sê:  “sy beeld, een soos hyself”.

Die “Nuwe Hollandse Vertaling”:  “naar zijn gelijkenis, alz zijn beeld”.

Die “Young’s Analytical Concordance”:  “in his likeness according to his image”.

Nou dit is belangrik want dit was God se doel dat daar ‘n geslag op aarde sou wees wat in menslike gedaante soos Hy sal wees, God se kinders op aarde!  Dus Kain was nie net ‘n moordenaar omdat hy na sy pa geaard het nie, maar Kain was ‘n baster.  Dis jou eerste baster op aarde.  Kan u Satan se metode sien?  Satan se metode om die Godsplan te verydel om sy saad tussenin te meng en dis presies wat ook vandag ons finale bedreiging is.  As u Matt. 24:37 lees sal u sien, Jesus het gesê: “en soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees met die koms van die Seun van die mens”. 

 

Nou wat het in Noag se tyd gebeur?    Ek wil nou vir u wys, dit is presies weer dieselfde, ook weer ‘n verbastering. 

Ek lees nou vir u in:

Génesis 6:1-2;

1          TOE die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is,

 

Nou jy vind by teoloë, by predikers en so aan, geweldige probleme hiermee, wat vir my baie snaaks is om te verstaan, hulle moet net gaan na die oorspronklike.  Daardie woord toe “mense” - in die Hebreeus is dit “toe die Adam”.  Toe die Adam op die aarde begin te vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, met ander woorde vir Adam en Eva.  Na Set het hulle seuns en dogters gehad.  Nou toe die dogters nou vermeerder…

2              sien die seuns van God dat die dogters van die mense - - - - -

 

En daardie woordjie mense is weer die “Adam”. Toe sien die seuns van God dat die dogters van Adam mooi was en ek sê altyd natuurlik was hulle mooi, God se volk is altyd mooi. 

 

            - - - - - - mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.

 

Wie was hierdie seuns van God? 

Nou wil ek vir u ‘n paar vertalings lees: 

Die Septuagint (dis nou die “Griekse Bybel” wat uit die Hebreeus vertaal is voor die geboorte van die Here Jesus; daar is sterk aanduidings dat dit eintlik die Bybel was wat Jesus ook die meeste uit gekwoteer het), vertaal dit as “Angels of God”.

Die “New English Bible” vertaling vertaal dit as: “Sons of the gods”.

Die “Good News Bible” vertaal dit as: “Super Natural beings”.

Die “Nuwe Afrikaanse Vertaling” vertaal dit as: “hemelwesens”. 

 

Toe die hemelwesens sien dat die dogters van die Adam mooi was het hulle vir hulle as vroue geneem soos hulle verkies. 

In Job; dit sê in Job 1:6-7, toe die seuns van God voor God verskyn het was die Satan ook onder hulle.  Dis die engele, toe die engele van God voor God verskyn het was die Satan ook onder hulle.

 

Wat het nou hier gebeur?  Hier het nou weer ‘n gruwelike vermenging plaasgevind.  Weer Satan se metode.  Hy, as die hoof gevalle engel het die eerste daad van verbastering gepleeg, toe kom sy gevalle engele en daar is natuurlik ontelbare skares van hulle; het daar van hulle ingegaan by die dogters van Adam en sodoende kinders by hulle verwek.  Die kinders was bonatuurlike wesens self, want dit sê daar was reuse op die aarde.  Dis waar die reuse vandaan kom, want dit is ‘n vermenging van bonatuurlike wesens met menslike wesens en uit hulle het die rebellie gekom, die opstand, en dit is wat so merkwaardig is liewe toehoorders, oral waar daar ‘n vermenging is, is daar altyd opstand, is daar altyd rebellie, en dit is presies wat ons vandag weer in die wêreld aan die gang het.

 

Daardie toestand het so erg geword dat die HERE die sondvloed moes stuur.  Nou dink mense dat die sondvloed gekom het as gevolg van die boosheid, dat die mense boos was op die aarde, dit sê hier in Génesis 6, alles wat die mense bedink het was net sleg en die aarde was gevul met geweld.  Dit kan u lees in Génesis 6:1-9, - geweld. 

 

Is die aarde nie vandag gevul met geweld nie?  Alles wat die mense bedink het was net sleg, is dit nie wat jy vandag vind nie?  Jou televisie en waar jy ook al gaan en dit word vinnig al erger.  Nou reken mense en dit word oor die algemeen so gepreek, dat die HERE die sondvloed gestuur het omdat die mens so goddeloos geword het en so in opstand teen God geraak het dat die HERE ‘n einde aan daardie geslag moes maak. 

 

Dit is waar, maar dit is nie die hele verhaal nie.  Ek kry hoendervleis wanneer ek dit vir u sê.  Mag die HERE genade gee dat u hieroor sal nadink.  Weet u wat was die grootste rede waarom God die sondvloed gestuur het?  Is dat, hierdie vermenging het so ver gegaan dat as die HERE nie daaraan stop gesit het nie, sou daar nie een suiwer Adamiet op aarde oorgebly het nie en vanwaar sou God dan sy beeld, sy volk op aarde kon voortsit?  Wat eintlik sy Godsplan is, is om hierdie aarde te vul met sy beeld en Hy gaan dit nog doen, en ons is nou in die proses van die afronding daarvan.

 

Nou lees ons hier in Génesis 6:9;

9          Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was ‘n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.

Nou dit is al wat ons hoor in ons predikings, Noag het gewandel met God, Noag was ‘n wonderlike man, Noag was ‘n opregte man onder sy tydgenote, maar u het nie die waarheid gehoor nie. 

Daardie woord “opregte” in die Hebreeus is “tâmîym” (Strong’s 8549) uitspraak “taw-meem”.  Die woord “tâmîym” beteken raseg.  Sekerlik was Noag ‘n opregte man, sekerlik was Noag ‘n goeie man, maar hierdie woord sê vir ons dat Noag was ‘n rasegte man.  Die woord “tâmîym” is die woord wat gebruik word van al die offerdiere wat geslag moes word wat geen letsel of enige iets gehad het nie.  As u na die Hebreeus gaan sal u vind dat die woord “tâmîym” was vir sulke offerdiere gebruik. 

M.a.w Noag was die enigste rasegte Adamiet wat oorgebly het in daardie tyd.  Kan u sien hoedat die Godsplan aan ‘n draadjie gehang het?  En as God nie daar drasties opgetree het nie was dit verby. 

Ek sal vir u wys hoekom. 

U weet almal was uitgewis? 

Noag en sy familie was in die ark en hulle is die enigste wat uit die ark uitgekom het.  Het u ooit daaraan gedink hoe Noag se kinders gelyk het?  Noag was raseg.  As Noag se vrou ook raseg was sou Sem, Gam en Jafet ook raseg gewees het en hulle was nie.  Ek wil nou nie die saak uitrek nie ek wil dit nou na ‘n konklusie toe bring. 

 

Gam, ek weet daar is baie stryery vandag maar as jy na die ou bronne toe gaan soos “Smith’s Dictionary of the Bible” en ek het selfs hierso as bronne geneem die “Zondervan Pictorial Bible Dictionary” wat vir ons sê dat Gam was die vader van al die donker nasies.  Gam was die vader van al die swart nasies.  Onthou Gam se een seun was Kanaän, die een wat vervloek was deur Noag en sy ander seun was Kus.  Die Kussiete, of soos die “Engelse Bybel” sê die “ethiopians”.  Die “Ethiopians” kom van die Griekse woord “Aithiǒps” – ahee-thee’-ops (Strong’s 128) wat beteken “burnt face”, m.a.w. wat beteken “swart gesig” en dit sê hierso “shows colour to have been dark” - dit is “Zondervan Pictorial Bible Dictionary”. 

 

Nou vra ek u die vraag - hoe het dit gekom?. 

Noag was ‘n rasegte Adamiet, met ander woorde hy was blank. 

Kus was sy kleinseun want Gam was sy seun; 

Kus was Gam se seun en Kus was swart. 

Waar het Noag ‘n swart kleinseun vandaan gekry? 

Met ander woorde Noag se eie vrou was nie eers suiwer nie.  Gam se eie vrou was ook nie meer suiwer nie.  Daarom die groot verskil tussen Sem, Gam en Jafet. 

As u nou Génesis 9:25-27 lees, dan sal u sien, toe Noag nou sy spreuke uitgespreek het oor sy drie seuns toe noem hy God, as die God van Sem.  God word nie genoem die God van Jafet nie, God word ook nie genoem die God van Gam nie.  Lees die hele geskiedenis verder dan sal u sien Jafet se nageslag en Gam se nageslag het nooit weer iets te doen gehad met God nie, net Sem se nageslag en ook nie eers almal van Sem se nageslag nie.  Ek gaan nou vinnig verder en sal dit so afrond:

 

Uit Sem se nageslag, met die loop van tyd het God een man gevind.  Weer net één man.  Een man met wie God sy oorspronklike plan met Adam kon voortsit en dit was Abraham.  En die HERE sê vir Abram, kom uit jou land en kom uit jou nasie en ek sal van jou ‘n groot nasie maak en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.  Abram het God geglo en dit was vir hom tot geregtigheid gereken.  Aan Abraham is ‘n seun Isak gegee.  ‘n Wonderkind wat die HERE gegee het aan Abraham toe hy ‘n honderd jaar oud was en Sara negentig jaar oud, ver by die stadium verby van voortplanting.  God het Abraham se lewe verjong en Sara se lewe verjong.   

 

Dit is uiters interessant, weet u waarom?  Omdat Sara nie kon kinders hê nie.  Sara was onvrugbaar.  Waar het daardie onvrugbaarheid vandaan gekom? – van Satan.  Satan het probeer keer en verhoed dat die God geslag op aarde kon ontstaan.  So moes God toe ‘n wonderwerk doen, en Isak was ‘n wonderkind en uit Isak sou ‘n wonderras gebore word.

 

Ek weet, liewe vriende, ek weet as (ek weet nie hoeveel van u, ek ken u nie en ek wil u ook nie te na kom nie) maar ek weet as ek vanaand hier ‘n algemene gehoor voor my gehad het en dit moes môre in die koerante gerapporteer gewees het sou dit in verskriklike vet letters gewees het dat hierdie man Neser verkondig ‘n “Herrenvolk” filosofie.  Maar ek wil vir u sê, ek glo dit, maar nie in die sin soos die wêreld dit neem nie, in dié sin dat God het ‘n plan.  En uit hierdie Isak sou ‘n wonderras gebore word en ons is uit daardie geslagslyn en daarom is die stryd vandag teen ons en dit is die klimaks van die betekenis van die tyd waarin ons lewe.

 

Maar nie net was Isak ‘n wonderras nie, maar toe sê die HERE ook nog vir Abraham toe Isak 17 jaar oud was, gaan offer jou seun, ons ken die verhaal.  Abraham het dit gedoen, ten spyte van dat Abraham geweet het uit hierdie kind; uit hierdié kind alleen sou die Godsplan op aarde voltooi kon word.  As hy dood is, is die Godsplan vernietig en het Satan geseëvier.  Maar dit sê in Hebreërs, Abraham het geglo dat God by magte was om selfs vir Isak op te wek uit die dood, so groot was sy geloof.  Ons weet die HERE het gekeer toe hy sy mes klaar reg gehou het om Isak dood te maak en hom te offer, toe keer die HERE; ons ken die verhaal. 

 

Maar wat ons nie ken nie omdat ons dit nie hoor nie, is dat daar het Abraham vir Isak aan God geoffer.  Maar dis nie net Isak wat geoffer was nie, Isak se hele nageslag is geoffer.  Ons is ‘n geofferde geslag.  Ons het net een roeping en dit is om God te verheerlik.  Dit is om God se beeld op aarde te herstel.  Daarom sê ek, daar is nie vir my ‘n magtiger bekerings boodskap as hierdie nie.  Dat die beroep is, mense besef wie julle is, besef waar julle vandaan kom, besef julle bestemming, waarom wil jy nog langer lewe in sonde?  Waarom wil jy nog langer lewe in ydelheid?  Jy het ‘n roeping, wei jouself aan God, God het ‘n werk vir jou, ons is ‘n geofferde ras.  Kyk u na die blanke dan sien u die blanke is ‘n geofferde ras.  Jou sendelinge se grafte lê verstrooi oor die aarde, waar daar op die aarde vooruitgang of voorspoed of wat ook al is, dis die blanke wat dit tot stand gebring het. 

 

Waar die blanke onttrek, ons het ‘n tipiese pragtige illustrasie daarvan, van 1945 af soos ek vir u gesê het, toe die blanke hals oor kop uit Afrika uit getrek het, wat het van Afrika oorgebly?  Almal beklem dit vandag vir jou, Afrika is ‘n tragedie, Afrika is verwoes.  Wat die blanke agtergelaat het is tot niet. 

Omdat dit die blanke (in ons blindheid, ons het baie sonde gedoen ons het baie verkeerde dinge gedoen,) maar in ons blindheid het ons beskawing, godsdiens, opvoeding, bekamping van tropiese siektes, noem wat jy wil, bekamping van hongersnood, al daardie dinge het die blanke gebring na die ander wêreld toe.  Waar die blanke weggeneem word, word daardie dinge weggeneem.  Dis vir my eienaardig dat mense dit nie kan insien nie.

 

Abraham – Isak; uit Isak - Jakob. 

Jakob het 12 seuns gehad wat die twaalf stamme van Israel geword het.  Hulle is verdeel in twee huise.  Die huis van Jakob en die huis van Juda.  Hulle het in sonde gelewe, hulle het nie na God geluister nie, hulle het maar weer geluister na die ou stem van Satan soos Adam en Eva ook; maar God het ‘n verbond met hulle gemaak.  Hulle is as straf weggevoer in ballingskap, die tien stamme van die huis van Israel na Assirië toe, en die 2 stamme na Babilon.  Uit die Babiloniese Ballingskap het ‘n klein oorblyfsel teruggekom waaruit die Here Jesus gebore is en waar Hy toe ook naderhand gekruisig is. 

 

Uit hierdie tien stamme wat weggevoer is in Assiriese Ballingskap het hulle as volk en as nasie nooit teruggekeer nie, met ander woorde, hulle was nie verantwoordelik vir die kruisiging van die Here Jesus nie.  Hulle het naderhand ontsnap uit Assiriese Ballingskap en Europa begin binnestroom sonder dat hulle meer geweet het wie hulle is want teen daardie tyd het hulle die besef van hulle identiteit verloor, maar God het nie vir hulle verloor nie, en so het hulle skielik verskyn as jou Indo-Germaans Rasse en diegene wat uit hulle voortspruit.  In jou volkekunde staan hulle bekend as jou Kaukasiese Ras, die blanke ras.  Die rede daarvoor, dat hierdie tien stamme, een van hulle roetes, Europa in, was deur die Kaukasiese Gebergte. 

 

Dis waar jou geskiedenis van jou blanke ras begin.  U kan enige volkekundige gaan vra, u kan enige taalkundige gaan vra, ek het baie van hulle gevra en ek het baie op hierdie dinge ingegaan.  Hulle sê, jy voer jou Indo-Germaans Tale terug tot die Kaukasiese gebied en partykeer tot oor Kaukasiese Gebergte, min of meer tot in die gebiede wat vandag Iran is, daar rondom Teheran, rondom die Kaspiese en die Swart See. 

 

Dit is waar die tien stamme in hulle ballingskap heen gevoer is en vanwaar hulle ontsnap het.  Dit is waar ons vandaan kom.  Dit is ons oorsprong, dit is ons geskiedenis vanaf die tyd van Eden.  Dit is die verklaring van die stryd van die eeue, en nou, die betekenis van ons tyd, ons het gekom tot die klimaks van daardie tyd.  En nou kom ons by Satan se laaste poging.  Die Koning is aan die kom, die HERE het gesê, daardie gedeelte wat ek vir u gelees het, “wanneer julle hierdie dinge sien gebeur moet julle weet dit is naby dit is voor die deur”. 

 

Satan se laaste kans:  Hy het die Koning probeer doodmaak deur Hom aan die kruis te nael.  Die derde dag het Hy opgestaan, loof die HERE, Hy sit aan die regterhand van God vanwaar Hy wag om te kom.  Satan kan nie sy hand aan die Koning kry nie, maar as hy die volk kan vernietig, of deur uitwissing, of deur verbastering, dan sal hy sy laaste oorlewing kans gehad het. 

Met ander woorde die betekenis van ons tyd; die duiwel veg ‘n oorlewingsstryd.  Dit is die betekenis van ons tyd.

Mag God genade gee, ek het probeer om dit baie kortliks duidelik te maak. 

 

Die HERE seën u!

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533