new-top-banner-english

Die Dag van die Here

E-Boek: Die dag van die Here

Ek wil saam met u ‘n baie welbekende gedeelte lees wat ek in baie ander gevalle ook al gelees het wat in heelwat van die pamflette voorkom naamlik Openbaring 19 vanaf verse 11 tot 21.

 

Openbaring 19:11-21;

11         TOE het ek die hemel geopen gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.

(Ek wil hê u moet daarop let, - “Hy voer oorlog in geregtigheid”)

12         En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self.

13         En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is:  Die Woord van God.

14         En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.

15         En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; En Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige.

16         En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.

17         En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met ‘n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg: Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God,

18         dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot.

19         En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit en teen sy leër.

20         En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swael brand.

21         En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die voëls is versadig van hulle vlees.

 

Nou daar is genoeg in hierdie gedeelte wat onteenseglik vir ons tot die gevolgtrekking bring, dat dit nie iets denkbeeldig is nie, dat dit nie iets simbolies is nie.  Dit praat van nasies en dit praat van hulle leërs en van die voëls van die hemel wat genooi word om te kom feesvier en hulle sat te eet aan die vlees van mense en van perde en van konings en so aan.  En waar dit hier sê in die eerste vers wat ons gelees het naamlik vers 11 – “Toe het ek die hemel geopen gesien, en daar was ‘n wit perd en Hy wat daarop sit word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid”. 

“Hy voer oorlog in geregtigheid”

 

Die eerste punt wat ons baie goed moet verstaan, wanneer ons hierdie onderwerp behandel naamlik die “dag van die HERE”; en dit is dat, met die Wederkoms van Christus, gaan Christus kom op ‘n tyd wanneer die nasies (dit is die heiden) in ‘n toestand van verset en van opstand is.

Dit is wat ons, rondom ons alreeds kan sien.  En ons kan sien hoe vinnig dit in daardie rigting ontwikkel.  En dat die hemel baie beslis gaan toetree tot hierdie stryd.  Met ander woorde dit gaan ‘n bonatuurlike ingryping wees en dit is ‘n baie groot en geweldige aspek van die “dag van die HERE”. 

 

Daar in die 15de vers sê dit:- “En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige”.

 

Nou in ons volgende studie waarin ek met u gaan behandel die nasleep as te ware van die “dag van die HERE”, wat daaruit voortvloei, kan ek maar vir u daarop wys, dat die HERE uit die Hemel gaan ingryp, en dat Hy die nasies gaan onderwerp met geweld en krag, met outoriteit en met majesteit en dat Hy hulle met ‘n ysterstaf sal regeer.

 

Wat die wêreld nodig het, en al wat die wêreld kan red is ‘n waaragtige outoritêre Regering, wat magtig is om daardie regering uit te oefen, wat regverdig genoeg is om reg en geregtigheid te laat geskied en wat die wysheid het om al God se wette toe te pas.  Daar bestaan nie so ‘n persoon op aarde nie, daar bestaan nie so ‘n organisasie op aarde alleen wat dit kan toepas nie.  Daarom kom die Here Jesus, as die Koning van die konings en die Here van die here.  Maar, Hy het vir Homself al lankal ‘n volk uitgesoek op aarde, deur wie Hy dit gaan toepas.  En dit is waarteen die nasies in verset is.

 

En u moet dit in daardie verband; in al ons tekste wat ons nou gaan behandel en die Skrif wat u in die toekoms in u Bybel gaan raak loop, moet u altyd kyk, u sal sien die “dag van die HERE” staan inverband met die verset van hierdie nasies.  Nie net teen God nie, maar teen God se volk, om God se volk te vernietig.

 

As die mens dit nie verstaan nie, sal jy dit nooit verstaan nie, en daarom is daar so baie bont interpretasies inverband met die Skrif, maar niemand kan verstaan hoe die einddinge werklik gaan plaasvind nie.  Ek het baie gebid en die HERE gevra om my te help om in hierdie studie vir u ‘n patroon te gee en dat u dit sal kan verstaan en wie na hierdie kasset sal luister dit sal kan doen.

 

Nou vers 15; “En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God die Almagtige”.

Nou kom ons kyk na ‘n Skrif, wat ook praat van die parskuip.

Ons lees:

Jesaja 63:1-6;

Die opskrif in ons Afrikaanse Bybels is:  (Die wraakgerig in Edom.)

(Soos ek vroeër gesê het in ons Bybel studies, die opskrifte is natuurlik nie die geïnspireerde woord nie, dit is maar van dié wat die Bybel saamgestel het en hulle is nie altyd reg nie want daar is baie dinge wat hulle nie verstaan nie en hulle verstaan veral nie die visie van God se volk Israel nie, laat dit buite rekening)

 

1          WIE is dit wat daar aankom uit Edom, met bloedrooi klere uit Bosra? Hy daar, pragtig in sy gewaad, wat agteroor buig in die volheid van sy krag?  Dit is Ek wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos.

2          Waarom is u gewaad so rooi? En u klere soos dié van een wat die wynpers trap?

3          Ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by My nie; en Ek het hulle getrap in my toorn en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewensap op my klere gespat en Ek my hele gewaad bevlek het.

4          Want die dag van wraak was in my hart, en die jaar van my verlossing het gekom.

5          En Ek het uitgekyk, maar daar was geen helper nie; en Ek het My verbaas, maar daar was niemand wat ondersteun nie. Toe het my arm My gehelp en my grimmigheid het My ondersteun.

6          En Ek het volke vertrap in my toorn en hulle dronk gemaak in my grimmigheid; en Ek het hulle lewensap op die aarde laat afloop.

Ek wil nie hê dat u moet dink dat enige iets wat ons doen gemik is daarop om dramaties te klink nie, u moet u hart en u hele wese oopmaak om die verskriklikheid te sien van dié dag wat voorlê.  Daarom as die HERE praat van hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste is, sal vernag in die skadu van die Almagtige (Psalm 91), dan moet ons daaraan dink, hoedat ons onsself waarlik moet voorberei vir dit wat aan die kom is.  Dat die HERE vir ons ‘n skuilplek sal gee in hierdie tyd. 

 

Die HERE kom om wraak uit te oefen, en daar gaan dinge op die aarde gebeur, wat die wêreld nog nooit gesien het nie.  Maar dit is die enigste manier waarop die HERE die mag van die heiden gaan breek en die mag van die volkere wat satanies geïnspireer is, en baie van hulle so satanies bevrug is kan jy sê, so satanies gemeng is, weer netsoos met die tyd van die sondvloed.  Dit is die enigste manier waarop die HERE hierdie aarde kan suiwer is dat miljoene en miljoene gaan sterwe.  En dat dit die dag van wraak van God gaan wees.

 

Soos u in vorige van ons studies reeds gesien het en ek dit gaan uitbring in die volgende studie, dat selfs ná dit, wanneer die HERE sy regering dan op aarde gaan vestig, sal selfs dan, nog nie eers al die spore uitgeroei wees nie.  Maar dat Hy dan met ‘n ysterroede, soos ons gesien het sal regeer en dat aan die einde van sy regering daar weer ‘n opstand sal kom en dat dit dan die finale uitwissing sal wees van alles wat in opstand is teen God.

 

So Hy trap die wynpers in sy grimmigheid, en Hy vertrap die volkere in sy wraak!  Nou gaan ons na Handelinge hoofstuk 2 en ons lees vanaf die 14de vers.  Handelinge 2 gee vir ons die weergawe van wat op die dag van pinkster gebeur het, hoedat die HERE sy Gees uitgestort het, hoedat die omstanders gedink het dat die klompie wat in die oppersaal was, was dronk, was onder die invloed van sterk drank, en hoedat Petrus toe opgestaan het en vir hulle verklaar het; die betekenis van wat daar gebeur het.

 

Nou lees ons Handelinge 2:14-21;

14         MAAR Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek: Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde.

15         Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre.

16         Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is:

17         En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.

18         En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer.

(Luister nou mooi.)

19         En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp.

20         Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom.

21         En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

 

“Die grote en deurlugtige dag van die HERE!”

U sien hoedat Petrus hier melding van maak en hy haal natuurlik aan uit die profeet Joël, wanneer hy dit sê.

Lees weer verse 19-20;

19         En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp.

20         Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die grote en deurlugtige dag van die Here kom.

 

Nouja, daardie wonders en tekens bo in die hemel en onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp.  In die vorige studies van Joël het ek vir u gewys hoedat hierdie palmbome van rook, hierdie atoom ontploffings wat 80 duisend voet die lug in pluim en dan bo oopmaak, die vorm presies is van ‘n paddastoel of ‘n Palmboom, dat ons daardie tekens alreeds in ons midde het.  Maar ons gaan verder sien wanneer daardie dinge werklik begin te gebeur hoe dit dan sal wees in die “dag van die Here”, en wie sal staande bly in so ‘n tyd. 

 

Daarom lees ons nou Matthéüs 24:22.  Matthéüs 24 is een van die hoofstukke waar die Here Jesus antwoord gegee het op sy dissipels se vraag, wat die tyd sou wees van sy koms en die teken.  Toe sê die Here Jesus onder andere die volgende:

Matthéüs 24:22;

22         En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

 

“As daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie”.  U kan dus sien die dag van wraak, u kan sien die verskriklike verwoesting wat op die aarde gaan kom.  En dit gaan alles saam met die “dag van die Here”.  Dit is die dag wanneer die HERE kom om wraak uit te oefen op die nasies van die aarde, soos die HERE wraak uitgeoefen het met die sondvloed.

Baie mense verwar (jy lees dit in baie verklaringe van Skrifte en jy hoor dit in baie preke) “dag van die Here” waar die “dag van die Here” sinoniem gemaak word met die wederkoms van die Here Jesus, en dit is nie so nie.  Die “dag van die Here” gaan die wederkoms van die Here Jesus vooraf.  Dit is hierdie dag van die Here wat onverwags gaan kom!  Ek wil vir u ‘n teks gee daarop en dan net verdere kommentaar lewer op Matt. 24:22.

Kom ons kyk ‘n bietjie na:

1 Thessalonicense 5:1-3;

1          MAAR oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie;

2          want julle self weet baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag.

3          Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid - dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.

 

Dus, dit is die “dag van die Here” wat sal kom soos ‘n dief in die nag.  En dit is wat ons besig is om te behandel.  Ons is besig om die “dag van die Here” met u te behandel.  Ons gaan dit met u, in die Skrif deurgaan.  Nou dit is daardie dag van die Here wat ‘n dag van wraak gaan wees!  ‘n Dag van verwoesting op die aarde, maar dit is ‘n dag wat vir die goddelose bedoel is en nie vir die kind van God nie!  Vir die kind van God is daar ‘n skuilplek, daarom sê hy verderaan in:

1 Thessalonicense 5:4-6;

4          Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie.

Dus daardie dag hoef nie die kinders van God te oorval nie, en ons lewe genoeg in die tyd, ek is daar seker van u sal al met my saamstem, u wat die studies sover al met my deurgemaak het.  Dat u en ek al juis elke dag in ‘n dag van waaksaamheid moet lewe, dat ons moet lewe en besef ons lewe vir ‘n groot dag wat baie, baie naby is!  En dat ons dus ons hele lewenspatroon daarop moet inrig.

5          Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.

6          Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.

 

Die ander sal maar slaap en die ander sal maar aangaan in onkunde en so aan, maar laat ons nie slaap nie, laat ons waak en nugter wees, want die dag van die Here sal skielik kom en dit is daardie dag wat hierdie son gaan verander in duisternis en die tekens in die lug en die rookpilare en vuurdamp en bloed en vuur wat die groot en deurlugtige dag van die Here is, wat skielik op die aarde sal kom!

Ek weet nie presies hoe dit gaan gebeur nie en ek kan nie vir u die besonderhede beskrywe nie, maar u weet self in moderne oorlogvoering word daar baie gepraat van verrassingsaanvalle; dat die een met die geweldige wapens, wat vandag die nasies in hulle hande het, dat as hulle ‘n verrassingsaanval die een op die ander kan maak, dat hulle dan alreeds meer as die helfte van die stryd gewen het.  Ons weet hoedat die een teen die ander waak, presies hoever dit is weet ons ook nie, want daar is vandag so baie intriges aan die gang, dat jy nie eers weet of Amerika nou werklik waak teen Rusland of wat ook al en of daar nie ‘n gesamentlike beplanning is nie.  Ek moet u eerlikwaar sê, die besonderhede daarvan weet ek nie, maar die geheel kan jy sien. 

 

Dat die plan is, om God se volk uit te wis!  Vandag het ek na ‘n kasset geluister waar die persoon gesê het dat Khrushchev gesê het ons sal Afrika vat, dan sal ons Engeland vat, en dan sal ons Amerika vat en dan sal ons die wêreld vat en dan gaan ons hemel toe en dan gaan vat ons vir God.  Is dit nie verskriklik nie!  Nou u kan sien dit is nog al die tyd Satan wat die hand teen die troon van God geslaan het toe hy Lucifer was, en waarvoor hy uit die hemel uitgewerp was.  Nou kan hyself dit nie meer doen nie, hy is uitgewerp, maar nou werk hy deur mense.  En dit is wat die kern van die “dag van die Here” is. 

 

Ons gaan sien en die HERE gaan vir die nasies wys en ook vir Satan, Wie God is!  En dan gaan die HERE sy volk beskerm, kyk mooi wat die Skrif sê, as daardie dae nie verkort is nie sal geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes, sal daardie dag verkort word.  En daardie uitverkorenes is God se volk.  Ons het dit al baie met u behandel, en ek wil nie te veel daarop ingaan nie dan sal ons nie klaar kry met ons onderwerp nie.  

 

Kom ons kyk na Lukas 21; dit is Lukas se verslag, van Jesus se antwoord, op die vraag van sy dissipels aangaande die tyd en tekens van sy wederkoms.

Ons lees uit:

Lukas 21:10-11, 25-27;

10         Toe sê Hy vir hulle: Die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander.

11         En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.

25         EN daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun,

26         en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.

27         En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ‘n wolk met groot krag en heerlikheid.

 

Nou daar is weer die tekens aan son en maan en sterre en die radeloosheid van die mense en benoudheid van die nasies en die see en die branders wat dreun en mense se harte wat beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskud word.  In vorige studies het ek dit vir u verduidelik wat dit beteken van die kragte van die hemele, dit is niks anders as die ontploffing van atoombomme en so aan. 

Nou gaan ons na:

2 Petrus 3:10-12;  (Wanneer u tyd het kan u gerus die hele hoofstuk lees.)

10         Maar die dag van die Here - - -

(U sien, hier is ons weer besig met die dag van die Here, onthou dit is ons onderwerp). 

- - - - - sal kom soos ‘n dief in die nag - - - -

(nou kyk ‘n bietjie hier wat die kenmerke van die dag van die Here sal wees)

- - - - waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

11         Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? –

12         julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan, en die elemente sal brand en versmelt.

 

Kan u uself dit indink, ek weet dit is onmoontlik, maar ‘n mens kan probeer om vir jouself ‘n prentjie te vorm.  Kyk die kenmerk van die dag van die Here - die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, so dit sal onverwags wees.

“Waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand”.  Nou kan dit wees dat die aanval eers sal begin, daar op ‘n sluwe manier, ‘n aanval om ons plat te loop.  Want hoe groot die verraad ook al mag wees, soos ons sien is dit besig om uit te werk.  Hoe groot die verlamming ook van die Westerse Nasies is en mag wees as gevolg van intrige en verraad in hoë kringe wat deur die jare al aangaan; waar die rysmier proses aangegaan het; is dit tog vir my baie duidelik uit die Skrif dat daar tog van die Israel Nasies se kant, weerstand gaan wees.

Dat dit nie sommer maar net ‘n heeltemal, soos ons in Engels sê “a walk over” gaan wees nie.  Dat hulle nou sommer net Rhodesië so aan die keel gaan gryp dat hulle hom gaan verwurg dat hy glad nie eers gaan veg nie, dat met Suid Afrika dieselfde gaan gebeur, met sanksies en blokkades of wat ook al, dat daar geen skoot meer geskiet sal word van ons kant af nie.  Dat Europa gaan soos ‘n appel wat vol wurms is, nou maar sommer inmekaar sal krummel wanneer die Russiese leërs oor Europa gaan stroom en dieselfde met Amerika. 

 

Die Skrifte wys vir ons baie duidelik, ek maak dit duidelik daarin ons boekie “Rusland in Profesie”.  Ons het dit ook op kasset, dat daar ‘n weerstand gaan wees, en wel, ‘n suksesvolle weerstand van die Israel kant.  Hoe presies weet ons nog nie, dit lyk vir my, dit is hoe ek dit verstaan en hoe ek dit ook leer, ek skryf dit ook so veral in daardie reeks kassette “Die einde, hoe lank nog?” waar ek verwag dat daar ‘n groot ontwaking gaan kom, dat daar ‘n groot wakker wording in die Westerse Nasies gaan kom.  En dat daar heel moontlik ‘n ontnugtering gaan kom, en dat die ware Israel element die verraad van die leierskap gaan sien. 

 

En dat die HERE natuurlik bonatuurlike krag gaan gee.  Die HERE het maar 300 nodig gehad in die tyd van Gideon, byvoorbeeld.  Daardie tipe van verskynsel glo ek gaan weer gebeur, maar dit wys ook vir ons dat die vyand tog, alles, grotendeels voor hom tot op ‘n sekere stadium plat gaan veeg.  Die profeet Joël wys dit vir ons, voor hom is die land soos die tuin van Eden en agter hom ‘n woeste wildernis en so aan en so aan, en dat Israel sal moet roep tot God: “Spaar U volk o, HERE, en moenie dat die heiden oor ons heers en sê waar is jou God nie.

 

Die benoudheid van Jakob moet kom, en ons sal nog daarby kom, ook nou inverband met die “dag van die Here”.  Dit word spesifiek só genoem.  Dit is heeltemal reg genoeg.  Dus daardie “verrassings element” voel ek, gaan plaasvind voordat die hemel gaan antwoord gee.  Die antwoord van die hemel gaan juis wees, God se ingryping.  Die antwoord van die hemel gaan juis wees, voel ek die werklike “dag van die Here” (want onthou dit word genoem die dag van die Here).  Dat die hemel dan sal oopmaak en dat daardie ingryping, dan die dae sal verkort ter wille van die uitverkorenes.  Ek dink u het min of meer die idee.

 

Nou kom ons kyk nou verder na die Skrifte.  Nou net voordat ons afstap van 2 Petrus 3 - daar waar dit sê die hemele sal verbygaan met gedruis en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand.  In die algemeen in die ander kerke word dit geleer dat hierdie gebeurtenis gaan plaasvind aan die einde van die duisend jaar, die wat glo aan ‘n duisend jaar.

 

My punt was altyd vir jare, waarom sal God, nadat Jesus vir ‘n duisend jaar op aarde regeer het, vir ‘n duisend jaar sy herstel werk gedoen het.  Die leeu strooi geëet het soos die os, die wolf en die lam saam gewei het.  Die pragtige huise en die landerye wat aangelê is - (Jesaja 11:6-7; Miga 4:4), hulle sal elkeen sit onder hulle eie wingerdstok en vyeboom, en niemand sal hulle meer skrikmaak nie).  Nou moet God kom aan die einde van die duisend jaar en nou moet alles verbrand en nou moet alles vergaan. 

 

Nee, dit sê hier baie duidelik “maar die dag van die HERE sal kom” en as u dit nou in sy verband bring, en dit is wat ons nooit moet vergeet nie en dit is die fout wat mense maak wanneer hul die Bybel lees en die Bybel verklaar, dan spring hulle rond.  Maar as jy die dag van die Here het, dan moet jy nou al die Skrifte neem wat praat van die dag van die Here, en dan weet, kyk, hulle praat almal oor dieselfde dag.  En as jy dit dan bymekaarbring dan ontvou die prent vir jou heeltemal.  Dit is nog altyd die dag van die Here wanneer die HERE gaan ingryp en wraak uitoefen op die nasies, soos ons in ons inleiding, Skrifgedeelte gesien het.

 

Nou goed dit is in hierdie tyd wat die hemele sal verbygaan met gedruis en die elemente sal brand en vergaan en ons gaan sien wat ‘n geweldige atoombom aktiwiteit op aarde gaan wees.  En die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand.  Hierdie woord verbrand is ‘n baie ongelukkige vertaling, want dit is nie wat die oorspronklike beteken nie.  Ek wil vir u ‘n paar Skrifte inverband daarmee gee.

Hierdie woord “verbrand” word in sommige moderne vertalings soos “Canon” bv., sê hy, dit sal openbaar word en die werke; die aarde en die werke wat daarop is sal “openbaar word”.

Die “Hollandse Nuwe Vertaling” en die “Revised Version” sê: “dit sal ontdek word”.

“The New English Bible” sê: “It shall be discovered”.  Die aarde sal bloot gelê word.

 

Ek maak dit duidelik in ons boekie “Die Nuwe Hemele en die Nuwe Aarde” as u reg onthou en ook in ons studie wat op kasset is.  Met hierdie verskriklike elemente wat brand, dat die see weer opgesuig sal word vanuit die aarde.  Wat ‘n omwenteling gaan daar nie plaasvind nie.  Wat ‘n asemrowende vooruitsig het ons nie om hierdie dinge te sien en te belewe en as ons gereed is om daardie dag te ontmoet, wanneer alles weer opgesuig word in die lug, dan sal die fondamente van die aarde ontdek word.  En al die dele wat die wêreld en die mens eintlik nog nooit gesien het nie, sal dan bloot gelê word.  Dit is die betekenis van daardie woord wat hier vertaal word as “verbrand”.

 

Kom ons kyk na ‘n paar Skrifte, 2 Samuel 22:15-16.

2 Samuel 22:15-16; (Dit is Dawid se lof en danklied en kyk hoe hy maak die Naam van die HERE groot en natuurlik onder die inspirasie van die Heilige Gees).

15         En Hy het pyle uitgestuur en hulle verstrooi, bliksems en hulle verwar.

(Onthou die dag van die HERE.)

16         En die beddings van die see het sigbaar geword, die fondamente van die wêreld is blootgelê, deur die dreiging van die HERE, vanweë die geblaas van die wind van sy neus. 

 

Is dit nie pragtig nie! Is dit nie wonderlik nie!

U sal dalk sê dit is nou sommer net ‘n versie wat ek uitgekies het, maar kom ons kyk ‘n bietjie na:

Psalm 18:5-18; en ons gaan ook kyk na Jeremia 4.

Ons kyk eers na Psalm 18:5-18;

(Danklied na die Oorwinning, dit is ‘n Psalm van Dawid.)

5          Bande van die dood het my omring, en strome van onheil het my oorval.

6          Bande van die doderyk was rondom my; strikke van die dood het my teëgekom.

7          Toe ek benoud was, het ek die HERE aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp; Hy het my stem uit sy paleis gehoor, en my hulpgeroep voor sy aangesig het in sy ore gekom.

8          Toe het die aarde geskud en gebewe; die fondamente van die berge het gesidder en geskud, omdat Hy toornig was. 

(Die dag van die Here sal God toornig wees!)

9          Rook in sy neus het opgegaan en ‘n vuur uit sy mond het verteer; kole uit Hom het gebrand.

10         En Hy het die hemel gebuig en neergedaal, en donkerheid was onder sy voete.

11         En Hy het op ‘n gérub gery en gevlieg; - - - - -

(onthou ons studie oor vlieënde pierings)

            - - - - ja, Hy het gesweef op die vlerke van die wind.

12         Duisternis het Hy sy skuilplek gemaak, sy hut rondom Hom: duisternis van waters, diktes van wolke.

13         Deur die glans voor Hom het sy wolke verbygetrek, hael en gloeiende kole.

14         En die HERE het in die hemel gedonder, en die Allerhoogste het sy stem laat hoor; hael en gloeiende kole.

15         En Hy het sy pyle uitgestuur en hulle verstrooi; ja, sy bliksems in menigte en het hulle verwar.

16         En die beddings van die waters het sigbaar geword en die fondamente van die wêreld is blootgelê, vanweë u dreiging, o HERE, vanweë die geblaas van die wind van u neus.

17         Hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek, Hy het my gegryp, Hy het my uit groot waters getrek.

18         Hy het my verlos van my magtige vyande en van my haters, omdat hulle te sterk was vir my.

 

Is dit nie wonderlik nie!

Prys die HERE!

Laat ons wag, geliefdes, en God gaan vir ons heerlike en wonderlike dinge wys!

Net nog ‘n lieflike Skrif.

 

Ons kyk na:

Jeremia 4:23-28;

23         Ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg; ook na die hemel, en sy lig was daar nie.

24         Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die heuwels het geskud.

25         Ek het gekyk, en daar was geen mens nie, en al die voëls van die hemel het weggevlieg.

26         Ek het gekyk, en die land van tuine was ‘n woestyn, en al sy stede was afgebreek voor die HERE, voor sy toorngloed.

27         Want so sê die HERE: Die hele land sal ‘n wildernis word, alhoewel Ek daar geen einde aan sal maak nie.

28         Hieroor sal die aarde treur en die hemel daarbo rou dra, omdat Ek dit gespreek, My dit voorgeneem het en Ek geen berou het en daarvan nie sal terugkom nie.

 

So, daar praat dit ook van verskriklike oordele en as u die vorige verse lees dan sal u ook nog meer volledige beskrywings sien.    

 

Ons gaan na Jesaja 34:4, en ek wil u verseker dit is maar net riglyne hierdie, daar is nog baie meer, maar u sal dit dan self kan verstaan wanneer u dit volgende keer lees.  U sal sien die Bybel is in baie plekke, in sulke teksies geskrywe, veral Jesaja en die Psalms.  Eers die verskriklike oordeel, die beskrywing van die dag van die Here, en dan die Gods Regering daarna.  Dit is wat ek met u volgende keer wil behandel.

 

 

Jesaja 34:4;

4          En al die leërskare van die hemel vergaan, en die hemel word inmekaar gerol word soos ‘n boek en al sy leërskare val af soos ‘n blad van die wingerdstok afval en soos vye afval van die vyeboom.

 

Weer die Godsgerig!  Dan as u na Jesaja hoofstuk 35 toe gaan, sien u daar dié opskrif: 

“Grootheid en heerlikheid van die regering van die Messías”.

So sal u baie van sulke pare van hoofstukke sien, wat te wonderlik is as u eers verstaan waarvoor om uit te kyk.

Ons kyk nou na:

Jesaja 66:15-16;

15         Want kyk, die HERE sal kom in vuur, en sy waens soos ‘n stormwind, om in hittigheid sy toorn te openbaar en in vuurvlamme sy dreiging

16         Want met vuur en met sy swaard sal die HERE strafgerig hou oor alle vlees, en hulle wat deur die HERE verslaan is, sal baie wees.

Ons kyk nou na:

Jeremía 23:19-20;

19         Kyk, ‘n storm van die HERE, grimmigheid het uitgegaan, ja, ‘n dwarrelstorm!  Op die hoof van die goddelose mense breek dit los!

 

En ek wil hê u moet in die volgende Skrifte let op die goddelose, en u moet sien dat hierdie dag van die Here is daarop gemik om die goddelose te straf, nou as u kyk na al hierdie goddelose nasies.  Dit is vir my wonderlik, het u ooit daaraan gedink, dat Israel, God se Israel volk, soos God hom saamgestel het in die Bybel, ‘n unieke volk is. Dat dit die enigste volk is aan wie God Homself openbaar het.  En dat dit die enigste volk is wat God, sy volk noem!  Sy volk, en dat dit die enigste volkere is, van wie God, die God van daardie volk genoem is - die God van Israel! 

 

Nêrens word Hy genoem, die God van Moab of die God van Ammon of die God van Gam, of Kus, of wat ook al nie.  En kyk vandag in die wêreld, waar is Sy groep van nasies? In ons sondige toestand soos ons is; maar waar is die groep van nasies wat jy as ‘n nasie kan vat, en kan sê die God van daardie nasie, is die Lewende God, net die Blanke, Protestantse Westerse Nasie.  Dis ‘n unieke versameling van volkere.  Daar is baie andere dinge wat ons uniek maak, maar ek glo u sal met my saamstem, die toppunt van hierdie uniekheid, is die feit dat ons die enigste volkere is, wat God, die Lewende God, as ons God het! - dieselfde as Israel van ouds.

 

Daarom as dit sê: op die goddelose breek dit los, dan moet u nie dink aan jou buurman wat miskien, sê maar ‘n dronklap is, of ‘n ander persoon hier, wat miskien in die tronk gesit het nie, ‘n ander een wat miskien, wat jy ken ‘n vloeker is hier en daar nie.  Goed, hulle is ook goddelose mense.  Maar jy moet na die Bybel in sy konteks kyk, as God praat van oor die goddelose breek dit los, dan handel God met nasies.  En jy moet kyk met watter nasies, die HERE deel ook inverband met die dag van die HERE.  En die prentjie sal vir u al klaar, baie en baie meer en duideliker ontvou.

 

Ons het vers 19 gelees, ons wil ook nog net vers 20 lees van Jeremia 23. “Op die hoof van die goddelose mense breek dit los!”

Jeremia 23:20;

20         Die toorn van die HERE sal nie afgewend word nie, totdat Hy uitgevoer en tot stand gebring het die raadslae van sy hart; aan die einde van die dae sal julle dit duidelik verstaan.

 

Ons lewe aan die einde van die dae, ons begin dit duidelik te verstaan.  Ons sien die versameling van die nasies, ons sien die groepering van nasies!  En ons sien teen wie hulle groepeer.  Op hierdie oomblik is alle oë op Suider Afrika, dis nie net as gevolg van ons strategiese posisie nie, ons grondstowwe of so nie.  Dit is baie dieper as dit!  En ek glo dit is hier waar die Here gaan ingryp!

Jeremía 25:31-33;

31         Oorlogsrumoer het gekom tot by die einde van die aarde, want die HERE het ‘n twis met die nasies, - - - - -

(Wat sê die Engelse Bybel daarin, ek dink dit sê “for the LORD hath a controversy with the nations”)

- - - - - Hy hou gerig oor alle vlees. Die goddelose - aan die swaard het Hy hulle oorgegee, spreek die HERE.

32         So sê die HERE van die leërskare: Kyk, onheil gaan uit van volk tot volk, en ‘n groot storm word opgewek uit die agterhoeke van die aarde.

33         En die wat deur die HERE verslaan is, sal dié dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde; hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie; hulle sal mis op die aarde wees.

 

Is dit nie iets verskrikliks nie!

U weet hulle sê in 1975 was die wêreld bevolking 4 biljoen en hulle bereken dat teen die einde van hierdie eeu, binne hierdie 25 jaar, sal die wêreldbevolking homself net mooi verdubbel het - 8 biljoen en hulle sê dat die wêreld se bevolking het geneem, tot by 1830, het dit van die skepping af, het dit die wêreldbevolking “daardie tyd” geneem om die 1 biljoen kerf te bereik.  En al meer en meer het dit versnel, u kan self dink die menigtes op die aarde en dat die meeste van hulle is in opstand en verset teen God. Wanneer die HERE dan in die dag van die Here gaan handel, met die goddelose, kan uself dink, die slagting wat op die aarde gaan plaasvind.

Ons kyk na:

Jeremía 30:23-24;

(En onthou aan die einde van die dae sal julle dit goed verstaan!)

23         Kyk, ‘n storm van die HERE, grimmigheid het uitgegaan, ‘n dwarrelstorm! Op die hoof van die goddelose mense breek dit los.

(Daar weer, is die goddelose mense.)

24         Die toorngloed van die HERE sal nie afgewend word nie, totdat Hy uitgevoer en tot stand gebring het die raadslae van sy hart; aan die einde van die dae sal julle dit verstaan.

 

En een van daardie raadslae van die hart van die HERE is die herstel van sy volk, die vestiging van Jesus op die troon van sy vader Dawid, die onderwerping van die heiden en om oor hulle te regeer met ‘n ysterroede.

Ons kyk nou na:

Hebreërs 12:25-29;

25         Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want as húlle nie ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde ‘n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemele spreek.

26         Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: Nog eenmaal laat Ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe.

27         En hierdie woord: nog een maal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly.

28         Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik kan dien met eerbied en vrees.

29         Want onse God is ‘n verterende vuur.

 

Soos ons sover gesien het en verder gaan sien, dit is nie net beeldspraak nie.  Dit is ook werklikheid!  Die HERE gaan waarlik oordeel met vuur!

 

Nou my volgende punt wat ek net vir u wil duidelik maak, dit was maar net enkele grepe uit die Skrifte om vir u te wys, van hoe die dag van die HERE gaan lyk.  Nou in watter verband moet ons die dag van die HERE sien, inverband met, sê “die toestande in die wêreld vandag”. 

Nou soos ek alreeds vir u duidelik gemaak het die dag van die HERE is ‘n dag van wraak oor die nasies wat in opstand is teen God.  Ons het al gesien hoedat die nasies in opstand teen God kom, dat dit ‘n sataniese inspirasie is en dat daar sataniese saad binne in die mense is.

Onthou u nog die gelykenis van die koring en die onkruid?  Hoedat die Here gesê het, die onkruid is die kinders van die Bose, dis mense, daar is mense op aarde wat Satan se geslag is.  En dat onder hulle inspirasie, die ander nasies ook mislei word.  En dat dit hulle is wat die nasies van die aarde voer in opstand teen God en dat die tyd gekom het, dat God daarmee moet handel, anders sal geen vlees gered word nie, anders gaan God se volk self vernietig word. 

Nou wil ek vir u wys hoedat die dag van die HERE, hoe dit absoluut inverband staan met die dag van die heiden, absoluut inverband staan met die opstand van die heiden teen God. 

 

Ons gaan nou kyk na Eségiël 30, en ek wil hê as u dan daarna kyk dan moet u vir uself besluit, afgesien van al die tekens wat ons gegee het in ons boekie “Die wederkoms van Christus” of dit nie vir u duidelik is dat hierdie tyd, baie naby is, voor die deur nie.

Eségiël 30:1-3;

1          VERDER het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

2          Mensekind, profeteer en sê: So spreek die Here HERE: Huil julle! Ag, die dag!

3          Want naby is ‘n dag, ja naby is ‘n dag van die HERE, - - - -

(u sien, “ naby” is die dag van die HERE) 

            - - - - - ‘n dag van wolke; die tyd van die nasies sal dit wees. 

Die Engels sê “it shall be the time of the heathen”. 

 

Met ander woorde die dag van die Here en die dag van die heiden is sinoniem.  Nou wat beteken die dag van die heiden?  Wat beteken die dag van die nasies.  Soos ons sover gesien het en soos ons ook verderaan gaan sien, is dit die dag waar die nasies nou die toppunt en die klimaks bereik van hulle opstand teen God en ook dus hulle opstand teen die volk van God.  Dit is van die uiterste belang en u moet tog asb. hierdie gedeelte van Eségiël 30:1-3, moet u nie vergeet nie!  Dit is een van die sleutel gedeeltes as jy dink aan die dag van die Here.

 

Die dag van die Here en die dag van die heiden is die twee wat met mekaar saamgaan.  Dit is as te ware die dag, wanneer die heiden die klimaks gaan bereik van sy opstand en wanneer God gaan antwoord gee uit die hemel.  En waar die HERE vir ewig en vir altyd gaan toon, aan die heiden en aan owerhede en magte, sy Majesteit en sy Heerlikheid!

 

Ons kyk eers verder en dan sal ons in besonderhede gaan “in die verset van die heiden” en sien hoe dit saamgaan met die dag van die Here.

Ons kyk eerste na:

Eségiël 34:11-12; (Dit is ‘n baie wonderlike hoofstuk hierdie hele Eségiël 34.)

11         Want so sê die Here HERE: Kyk, hier is Ek, en Ek sal na my skape vra en vir hulle sorg.

12         Soos ‘n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal Ek vir my skape sorg; en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op die dag van wolke en donkerheid.

 

Wat is hierdie dag van wolke en donkerheid? Dit is die dag van storm, dit is die dag van onheil.  Kom ons kyk net weer na Eségiël 30.  U weet as ‘n mens nie daarop ingestel is nie, dan mis jy dit so maklik.

Kyk wat sê:

Eségiël 30:3;

3          Want naby is die dag, ja, naby is ‘n die dag van die HERE, ‘n dag van wolke; die tyd van die nasies sal dit wees.

Dit is ‘n dag van wolke die dag van die HERE en dit is ook “The Time of the heathen”.

Nou sê die HERE, in daardie dag sal Ek soos ‘n herder onder my verstrooide skape wees!  Is dit nie wonderlik nie!  Die HERE sê: “Ek sal hulle oppas op die dag van wolke en die dag van donkerheid”.  Wat ‘n wonderlike versekering, wat ‘n wonderlike boodskap het ons nie om vir hierdie volk uit te dra nie!

 

Hoe moet ons nie bid dat die HERE ons lippe sal salf, dat die HERE weer soos in die dae van die apostels; soos ons lees in Markus 16; dit sê, toe die dissipels uitgegaan het, het hulle oral gepreek en die HERE het met hulle saamgewerk, en Hy het sy woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het.  Hoe gaan ons hierdie volk vinnig bereik en hulle voorberei, ek glo ons moet ons harte instel en ons moet die aangesig van God soek, dat die salwing van die Heilige Gees op ons kom, waar ons gaan dat die HERE ook vir ons weer sal salf en dat die tekens en die wonders sal volg op die verkondiging van die Woord van die HERE oor ons lippe, sodat dit ons getuigskrif kan wees.  Sodat dit die mense kan dwing om na ons te luister soos op die dag van pinkster en ons vir hulle hierdie dinge kan vertel terwyl die geleentheid nog daar is.

 

Dit wys vir ons hoedat die HERE ons oproep tot ‘n waaragtige toewyding en ‘n oorgawe aan Hom soos nog nooit tevore nie!  Nouja, kom ons bring dit net vinnig inverband met ‘n paar Skrifte, onthou die dag van die Here, die dag van die heiden, en dit is ‘n dag van wolke en donkerheid.  En dat die Here sal wees onder sy skape op daardie dag!

Kom ons kyk na:

Openbaring 1:7;  (Ek dink u ken hom al baie goed teen hierdie tyd en u sal dit nou beter in sy verband verstaan).

7          Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!

 

Dit sal sekerlik ‘n dag van rou bedryf wees, want u sien hoe die gesneuweldes lê van die een einde van die aarde tot die ander einde daarvan, maar in daardie tyd van wolke kom Hy as Redder vir Israel!  Hy kom om sy skape bymekaar te maak!

 

Ons kyk na:

Matthéüs 24:27-30;

27         Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook wees die koms van die Seun van die mens wees.

28         Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls bymekaarkom.

(Onthou u daar in Openbaring 19, waar die voëls van die hemel uitgenooi was, om hulle sat te eet aan die vlees van prinse, en konings en perde en alles.)

29         EN dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele geskud word.

30         En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met grote krag en heerlikheid.

 

Kan u nou die prentjie al sien, kan u vir uself die toneel skilder?

Ons lees nou ook:

Lukas 17:37; (Dit skryf oor dieselfde gebeurtenis.)

37         En hulle antwoord en sê vir Hom: Waar, Here?  En Hy sê vir hulle: Waar die liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom.   

 

Nou die vorige gedeelte is waar die HERE sê: “Dink aan die vrou van Lot” - (vers 32) en so aan.  Die een sal saamgeneem word en die ander een sal agtergelaat word ensovoorts, ons ken daardie omstandigheid.  Nou u sal nou beter verstaan wat die HERE bedoel het, “waar die liggaam lê, daar sal die aasvoëls vergader”.  Hulle sal lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde.  Dit is inverband met die dag van die Here, die dag van die heiden en die versameling en die redding van Israel.

 

Ons kyk na Matthéüs 13:36-43.  Ons het dit verlede keer behandel inverband met die vlieënde pierings en ons het dit ook in ons Israel studies behandel en ook op ‘n paar ander geleenthede waar die onkruid bymekaargemaak is in bondels en die koring gebring word in die skuur. 

Matthéüs 13:36-43;

36         NADAT Hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan; en sy dissipels het na Hom gekom en gesê: Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand.

37         En Hy het geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens,

38         en die saailand is die wêreld. Die goeie saad - dit is die kinders van die koninkryk, - - - -

(Ek het dit vir u baie duidelik gemaak, Israel is God se volk)

            - - - -en die onkruid is die kinders van die Bose,

(dit is dus ook mense)

39         en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel - - - -

(en ons weet wanneer hy dit gesaai het, op ‘n paar plekke, reg daar met die sondeval, hy het dit gesaai toe sy gevalle engele met die dogters van die mens gemeenskap gehad het, beide voor die sondvloed en ook weer daarna). 

            - - - - Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele.

40         Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld:

(Nouja, met vuur verbrand, ons het nou al ‘n hele paar plekke gesien hoe die vuur brand.  Die hemele sal verbygaan met gedruis, die elemente sal brand met onuitbluslike vuur, en die wêreld en dit wat daarop is sal ontbloot word.  Die verskriklik tyd, die pilare van vuur, die stormwind van Jeremia 23, Jeremia 25, en Jeremia 30 wat ons netnou na gekyk het). 

“met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld”.

41         die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, 

(dit is die goddelose)

42         en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

43         Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.

 

U kan nou al sien hoe dit begin inpas.  Nou u weet self Eségiël 38 gee vir ons die beskrywing van die aanslag van Gog en Magog, en al die menigtes wat saam met hom is, op God se volk.  Ons het dit met u behandel, in ons studie oor “Rusland in Profesie”, ons het dit op kasset en in ons boekie.  Dit is nou Eségiël 38 en nou Eségiël 39.

Nou kyk ons na:

Eségiël 39:4-8;

4          Op die berge van Israel sal jy val, - - - 

(dit is nou Gog en Magog en al die wat saam met hom is)

- - -  - jy en al jou leërs en die volke wat saam met jou is; vir die roofvoëls van allerhande vere en aan die wilde diere van die veld het Ek jou as voedsel gegee.

5          Op die oop veld sal jy val; want Ek het dit gesê, spreek die Here HERE.

6          En Ek sal ‘n vuur slinger in Magog en onder hulle wat in die kuslande veilig woon; en hulle sal weet dat Ek die HERE is.

7          En Ek sal my heilige Naam bekend maak onder my volk Israel en sal my heilige Naam nie meer laat ontheilig nie; en die nasies - - - -

(die heiden, “the heathen”)

            - - - - sal weet dat Ek die HERE is, die Heilige in Israel.

8          Kyk, dit kom en gebeur, spreek die Here HERE. Dit is die dag waarvan Ek gespreek het.

 

Watter Dag?

Die dag van die HERE!

So gaan hy voort.  Nou wil ek graag net vir u ‘n interessante opmerking maak, wat ek wil hê uself moet aan dink, en wat nou onlangs na my toe gekom het, ons sien die geweldige instroming van nie-blankes, in Wes Europa, ons sien die probleem in Brittanje, die Jamaikane daar in Burmingham en Manchester.  Die verskillende opstote wat hulle daar gehad het.  Dit is al ‘n hele paar miljoen.  En dit is ‘n groot gevaar dat die hele Britse volk kan vertroebel raak tensy daar iets gebeur. 

Dieselfde gebeur in Holland, waar die Molukkers en al die ander Indonesiërs probleme skep.  Dit lyk asof daar ‘n absolute betowering plaasgevind het: dat die Swartes daar van die mooiste mense in die wêreld vir hulle is.  Jy kan sien hoe die duiwel hulle absoluut verblind het. 

 

Nou onthou u in ons studie reeks oor die 10 Stamme, het ek vir u gewys, hoedat die 10 Stamme uiteindelik te lande gekom het in die kuslande, van Wes Europa.  Dit is waar die moedervolk van Israel vandag is, waaruit ons ook gekom het hier in Suid Afrika.

Nou sê die HERE hier in vers 6. Onthou dit is nou inverband met die stryd van Gog, en dis inverband met die dag van die Here.  U moet ‘n oog hê vir hierdie dinge dan sal u dit sien.  Nou sê die HERE: “Ek sal ‘n vuur slinger in Magog”, goed ons verstaan dit nou goed en onder hulle wat in die kuslande “veilig” woon.  Daardie “veilig”, is meer as ‘n soort van “valse gerustheid”.

Ons lees net eers Eségiël 39:6, in die “King James Version”.

Ezekiel 39:6;

6          And I will send a fire on Magog, and among them that dwell carelessly in the isles:

Sien “carelessly” onverskillig in die “isles” dit is in die kuslande, dus die HERE gaan daardie vuur ook op Israel slinger.  

 

Maar die wat tot ontwaking kom, sal die HERE bewaar, maar die HERE moet die vuur ook in Israel gooi.  Want daar is so baie van hierdie verkeerde en onrein elemente wat die vyand alreeds in ons midde gebring het.  Nou goed, u kan nou miskien sê dis fantasie, maar luister na dit wat ek vir u sê.  ‘n Mens moet mooi kyk in die wêreld, en jy sal baie dinge raaksien, wat vir die gewone mens, heeltemal verborge bly.  Dit is maar soos vir enige iemand, enige iemand in u werk, u sal dinge raaksien in u werk, omdat u elke dag daarmee werk, as ek by u werk kom, u dit vir my duidelik kan maak, daar is ‘n klomp dinge wat ek nooit sal raaksien nie, want ek het nie die oog daarvoor nie.  As jy hierdie dinge sien, dan begin jy ‘n oog kry vir baie dinge, en u moet kyk wat in hierdie laaste tyd gebeur.  As u bv. gaan in 1956, in Hongarye, wat het die Kommuniste gedoen.  Om hulle doelwit te bereik daar in Hongarye, byvoorbeeld teen daardie opstandsbeweging, het hulle die vrouens en die kinders voorgestoot.

 

Jy sien bv. hier in die sogenaamde Israel vandag in Palestina, wat het Satan gedoen, Esau het vir hom die kleed van Jakob aangetrek.  Kan dit wees dat die duiwel wat God se plan ken, ook van sy saad tussen Israel ingestoot het.  Hierdie geweldige onnatuurlike, onnosele toelating van vreemde elemente.  Brittanje kan homself nie eers kos gee nie, hy is so oorbevolk, Holland so ‘n ou klein landjie, ons weet self hoe die Hollanders maar moet spook, nou kom daar nog al hierdie miljoene vreemde elemente.  Kan dit wees dat Satan, hulle daarin stoot en sê: “A, God sal tog nie sy volk vernietig nie, deur vuur te gooi nie, en so sal ook van my saad gespaar bly”.  Dit is maar net ‘n gedagte, maar Loof die HERE, die HERE het ‘n plek in die middel van die vuur, soos wat Hy gehad het vir daardie drie Hebreeuse jongmanne.  Daar sal baie van Israel omkom, sekerlik, van die wat onverskillig is, maar die HERE sal vir Hom ‘n oorblyfsel spaar in daardie vuuroond.

Daar is heelwat sulke tekste wat ek vir u kan noem, u moet veral dink aan Psalm 91.  Ek het al daaroor uitgewei vantevore.  Kom ons kyk nou, ons sê die dag van die HERE, is ook die dag van die heiden.  Kom ons kyk nou ‘n bietjie meer van naderby daarna, om vir u te wys dat dit so is.

 

Ons kyk nou na Joël 1:15, u moet maar weer ons boekie Joël lees, ook nou in hierdie lig inverband met die dag van die HERE, en ook na die kassette luister en u sal dit daar beter agterkom.

Joël 1:15;

15         Ag, die dag! - - - - -

(Dit praat weer van die dag, ag, die dag! Dit is ‘n groot sug, want dit is ‘n verskriklike dag.) 

- - - - Want naby is die dag van die HERE, en hy kom soos ‘n verwoesting van die Almagtige.

Nou gaan ons na:

Joël 2:1-3;

1          BLAAS die basuin op Sion, en blaas alarm op my heilige berg!  Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die HERE kom, want hy is naby -

2          ‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag; soos die môreskemering, uitgesprei oor die berge, kom ‘n talryke en magtige volk, wat van oudsher sy gelyke nie gehad het nie en dit hierna ook nie sal hê tot in die jare van die verste geslagte nie.

3          Voor hom uit verteer ‘n vuur, en agter hom brand ‘n vlam; voor hom lyk die land soos die tuin van Eden, en agter hom is dit ‘n woeste wildernis; ook kan niks daaraan ontkom nie.

 

Maar wat se dag is dit? 

Dit is die dag van die HERE, maar dit is ook die dag van duisternis en donkerheid en wolkenag.  En dit is ‘n dag van ‘n talryke en magtige volk, die dag van die opmars van die heiden.

Ons lees ook:

Joël 2:11, 17;

11         En die HERE verhef sy stem voor sy leërmag uit; want geweldig groot is sy leër, ja, magtig die uitvoerder van sy woord. Want die dag van die HERE is groot en uitermate vreeslik, en wie kan dit verdra?

17         Laat die priesters, die dienaars van die HERE, tussen die voorportaal en die altaar ween en sê: o, HERE, spaar u volk, en gee u erfdeel nie oor aan smaadheid, dat die nasies met hulle spot nie; waarom sou hulle onder die volke sê: Waar is hulle God?

(Die Engelse Bybel sê:

“Let the priests, the ministers of the LORD, weep between the porch and the altar, and let them say, Spare thy people, O LORD, and give not thine heritage to reproach, that the heathen should rule over them: wherefore should they say among the people, Where is their God?”

“that the heathen should rule over them”)

So u sien die aanslag van die heiden en die dag van die HERE!  Dit is belangrik, ek weet nie of u dit al in u kerkbywoning in u hele lewe al ooit gehoor het nie, dat dit so inverband gebring word.  Dit is tog baie duidelik in die Bybel, en as u dit sien dan verstaan jy al klaar die hele saak baie beter. Nou kyk ons na:

Joël 2:30-32;

(Dit is wat Petrus na verwys het op die dag van Pinkster.)

30         En Ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde: bloed en vuur en rookpilare.

(Daardie rookpilare het ek reeds duidelik gemaak “Palm trees of smoke”)

31         Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die grote en deurlugtige dag van die HERE kom.

32         En elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die HERE gesê het, en onder die vrygeraaktes wat die HERE sal roep.

 

Ons kyk na:

Joël 3:2, en dan begin ons by vers 9-18;

2          sal Ek al die nasies versamel en hulle na die dal van Jósafat laat aftrek, om daar met hulle ‘n strafgerig te hou ter wille van my volk en my erfdeel Israel wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het.

(So u sien die dag van die HERE staan inverband met die aanslag van die heiden teen God se volk.  Dit is wat ons kan sien, wat nou besig is om na ‘n klimaks toe te beweeg.  Ons begin daar by vers 9, u ken hierdie gedeelte alreeds goed).

9          Roep dit uit onder die nasies, heilig ‘n oorlog! Wek die helde op, laat al die krygsmanne naderkom, opruk!

10         Smee van julle pikke swaarde en van julle snoeimesse spiese; laat die swakke sê: Ek is ‘n held.

11         Haas julle en kom aan, alle nasies rondom, en versamel julle! Laat u helde, HERE, daarheen aftrek!

(Die Engels sê “the heathen”)

12         Die nasies - - - -

(“The heathen”)

            - - - - moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Jósafat; want daar sal Ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom.

(The heathen round about.)

13         Steek die sekel in, want die oes is ryp! Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor! Want hulle boosheid is groot.

 

(Dit is die onkruid wat ryp geword het.  Onthou die HERE sê die oestyd.  Die voleinding van die wêreld, die maaiers is die engele, en so aan.)

14         Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die HERE, in die dal van beslissing!

(Hier is weer die dag van die HERE.)

15         Die son en die maan word duister, en die sterre trek hulle glans in.

16         En die HERE brul uit Sion, en uit Jerusalem verhef Hy sy stem, sodat hemel en aarde bewe. Maar die HERE sal ‘n toevlug wees vir sy volk en ‘n skuilplek vir die kinders van Israel.

(Sien u nou hoe Israel ook inkom, en die beskerming van Israel, in die dag van die HERE, en u kan sien waarom.)

17         Dan sal julle weet dat Ek die HERE julle God is, wat woon op Sion, my heilige berg; dan sal Jerusalem ‘n heiligdom wees waar geen vreemdes meer deur sal trek nie.

18         En op dié dag sal die berge drup van mos en die heuwels vloei van melk en al die spruitjies van Juda stroom van water; en uit die huis van die HERE sal daar ‘n fontein uitkom om die dal van Sittim te besproei.

Nou gaan ons net na Psalm 2:1-12;

1          WAAROM woel die nasies en bedink die volke nietige dinge?

2          Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE sy Gesalfde en sê:

3          Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!

4          Hy wat in die hemel woon, lag; die HERE spot met hulle. 

5          Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik:

6          Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.

7          Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer.

8          Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting.

9          U sal hulle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ‘n erdepot.

(Onthou Openbaring 19 wat ons gelees het.)

10         Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde!

11         Dien die HERE met vrees, en juig met bewing.

12         Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

 

Nou ons kan sien volgens die ander Skrifte en ons kan sien wat volgens die wêreld plaasvind daar is maar baie min van hulle wat daardie raad gaan volg.  Hulle gaan in opstand wees teen God en die gesneuweldes sal lê van die een einde van die aarde tot die ander einde.

 

Ons vind die selfde in:

Psalm 83:1-8;

1          ‘n LIED.  ‘n Psalm van Asaf.

2          o God, hou U nie stil nie; swyg nie en rus nie, o God!

3          Want kyk, u vyande maak rumoer, en u haters steek die hoof op.

4          Teen u volk smee hulle listig ‘n plan en hou onder mekaar raad teen u verborgenes.

5          Hulle sê: Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat die naam van Israel nie meer genoem word nie.

6          Want hulle het van harte saam raad gehou; teen U sluit hulle ‘n verbond:

7          die tente van Edom en die Ismaeliete, Moab en die Hagareners,

8          Gebal en Ammon en Ámalek, Filistéa saam met die inwoners van Tirus. 

 

En so aan, noem hy ook nog die ander nasies, ek wil net vinnig verder gaan. 

Nou lees ons:

Jeremia 30, (Om te wys hoedat wanneer hierdie nasies in opstand kom, die dag van die HERE, dat dit ook ter selfde tyd die dag van die benoudheid van Jakob is, en waar die HERE dan, sal ingryp, dit is die verkorting van daardie dae.  Dit is wanneer die HERE kom tot redding van sy volk.

Jeremia 30:6-7;

6          Vra tog, kyk of ‘n manspersoon baar? Waarom sien ek elke man met sy hande op sy heupe soos een wat baar, en is alle aangesigte in bleekheid verander?

7          Wee, want die dag is groot, sonder weerga! En is ‘n tyd van benoudheid vir Jakob; maar hy sal daaruit verlos word.

 

Ter wille van die uitverkorenes sal die dae verkort word!  Ek dink u kan nou al die verband begin te sien.

Nou kyk ons verder na “die Benoudheid van Israel”.

Sefánja 1:14-18;

14         Naby is die groot dag van die HERE, naby en baie haastig. Hoor! die dag van die HERE! Bitterlik skreeu die held daar.

15         Dié dag is ‘n dag van grimmigheid, ‘n dag van benoudheid en angs, ‘n dag van woestheid en verwoesting, ‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag,

16         ‘n dag van basuingeklank en krygsgeskreeu teen die versterkte stede en die hoë hoekvestings.

17         En Ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die HERE gesondig het; en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek.

18         Hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van die HERE te red nie, maar deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word; want Hy bring vernietiging, ja, ‘n verskriklike oor die inwoners van die aarde.

 

Dit is ‘n dag van benoudheid!

Jesaja 26:20-21;

(Daar is besondere betekenisse aan hierdie verse.  Die van u wat ons kassette gaan kry van Sondagoggend na Jesaja 26:20-21).

20         Kom, my volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir ‘n klein oomblik totdat die grimmigheid verbygaan.

21         Want kyk, die HERE sal uit sy plek uitgaan om die ongeregtigheid van die bewoners van die aarde oor hulle te besoek; en die aarde sal die bloed openbaar maak wat deur hom gedrink is, en die wat op hom gedood is, nie langer toedek nie.

 

As jy dit inverband bring met Joël, waar dit sê waar die priesters die volk moet bymekaarmaak en dat hulle roep tot God en sê: Spaar U volk, o God, en moenie laat die heiden oor ons heers en vir ons sê, waar is jou God nie.  Dit wys dit vir ons dat die HERE sy volk oproep om homself te onttrek, nie om hulp te gaan soek by ander nie, maar onsself te onttrek in onse binnekamer, ook die binnekamer van ons volk, binnekamer byeenkomste te hê, waar ons sal roep tot God in hierdie tyd: “SPAAR U VOLK!”

 

Die HERE sê dat ons sal onttrek totdat die onheil oor is.  Dit lyk asof die HERE ‘n plek van skuiling sal bied, vir die wat bymekaar sal kom, om God se aangesig te soek totdat die reën (soos die reën nou daar buitekant op die dak val, hier is ons in die huis, ons is droog, want ons het onsself onttrek van daar buite dat daardie reën wat nou daar buitekant val, vir u wat nou luister na hierdie kasset, dit reën taamlik sterk daarbuite ten tye van hierdie Bybelstudie.  Daarom gebruik ek dit as hierdie illustrasie, maar ook wanneer daardie verskriklike dinge daarbuite val, dat ons hierbinne die aangesig van die HERE sal soek.

Vir my is dit ‘n baie belangrike Skrif daardie!

Ons lees Jesaja 34:1-8; (Ons het netnou daarna verwys en ek het vir u gesê Jesaja 35 weer, is weer waar die koninkryk van die HERE weer gevestig is op aarde). 

Jesaja 34:1-8;

1          KOM nader, o volke, om te hoor; en nasies, luister! Laat die aarde hoor en die volheid daarvan, die wêreld en alles wat daaruit voortkom.

2          Want die toorn van die HERE is oor al die nasies, en grimmigheid oor al hulle leërskare; Hy het hulle met die banvloek getref, Hy het hulle oorgegee om geslag te word.

3          En hulle gesneuweldes sal weggewerp word, en die stank van hulle lyke gaan op, en die berge smelt van hulle bloed.

4          En al die leërskare van die hemel vergaan, en die hemel word inmekaar gerol word soos ‘n boek en al sy leërskare val af soos ‘n blad van die wingerdstok afval en soos vye afval van die vyeboom.

(Onthou 2 Petrus 3:10.)

5          Want my swaard het dronk geword in die hemel; kyk, dit kom af op Edom en op die volk van my banvloek, om geoordeel te word.

(Dit is Gog en Magog.)

6          Die swaard van die HERE is vol bloed, en dit drup van vet, van die bloed van die lammers en bokke, van die niervet van die ramme; want die HERE het ‘n slagoffer in Bosra en ‘n groot slagting in die land van Edom.

7          Dan val die buffels saam met hulle, en die jong stiere saam met die stiere; en hulle land word dronk van bloed, en hulle stof versadig van vet.

8          Want die HERE hou ‘n dag van wraak, ‘n jaar van vergelding in die regsaak van Sion.

 

Jesaja 63:1-6 het ons alreeds gelees.

Onthou Eségiël 38, Openbaring 18 wat vir ons wys op die ekonomiese ineenstorting wat ook nog saamgaan met die dag van die HERE!  En daartoe sal oplei dit wat ons nou alreeds besig is om te belewe.

Ons lees:

Jesaja 2:10-22;

10         Gaan in die rots en steek jou weg in die grond vanweë die skrik van die HERE en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil.

11         Die hoë oë van die mense sal verneder word, en die hoogheid van die manne neergebuig word; en die HERE alleen sal in dié dag verhewe wees.

12         Want ‘n dag is daar vir die HERE van die leërskare oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word;

13         en oor al die hoë en verhewe seders van die Líbanon en oor al die eikebome van Basan;

14         en oor al die hoë berge en oor al die verhewe heuwels;

15         en oor al die hoë torings en oor al die versterkte mure;

16         en oor al die skepe van Tarsis en oor al die kosbare pronkstukke.

17         Dan sal die hoogheid van die mense neergebuig en die trotsheid van die manne verneder word; en die HERE alleen sal in díé dag verhewe wees.

18         En die afgode sal geheel en al verdwyn.

19         En hulle sal gaan in die spelonke van die rotse en in die gate van die grond vanweë die skrik van die HERE en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as Hy Hom gereed maak om die aarde te verskrik.

20         In dié dag sal die mens sy silwer afgode en sy goue afgode wat hy vir hom gemaak het om voor neer te buig, weggooi vir die molle en die vlermuise;

21         om te gaan in die skeure van die rotse en in die klowe van die kranse vanweë die skrik van die HERE en om sy majesteit ontwil, as Hy Hom gereed maak om die aarde te verskrik.

22         Laat staan tog die mens wie se asem in sy neus is; want hoe min is hy werd!

 

Net my laaste punt, die dag van die HERE lei na die verlossing en die verheerliking van sy volk Israel en die vestiging van die Koninkryk van God op aarde.  Dit is wat ons volgende keer met mekaar sal behandel en ek dink ek sal volgende keer daarby begin, ek sal maar van daardie Skrifte vir u gee solank as wat die kasset hou maar ons sal dan hiervandaan weer ons aansluiting punt vind. 

Onthou die welbekende gedeelte van:

Jesaja 2:2-5;

2          En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom.  

(Natuurlik die wat dan oorgebly het).  

3          En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek na die berg van die HERE, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.

4          En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer oorlog te voer nie.

5          Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die HERE!

 

U kan ook in u Bybel lees:  

Sagaria 14:1-21; Jesaja 60:1-3; Jesaja 62:1-3; Jesaja 63:1-4; 

Psalm 46:9-11; Psalm 47:1-9; Psalm 95:10-13; Psalm 97:1-2; 

Psalm 98:1-9; Psalm 99:1-4; Lukas 1:31-33; Daniël 7:13-14.

Maar ons sal volgende keer met daardie verse begin en U sal sien die groot blydskap wat u sal kry, in die voorsiening van die HERE.

Soos ek gesê het met die aanvang van hierdie studie, die wêreld het ‘n Regeerder nodig wat magtig is om al die leisels in sy hand te neem, en daar is net Een so ‘n Persoon, en dit is JESUS!

Die wêreld het net een wet nodig, wat waaragtige geregtigheid op aarde sal gee en dit is die Wet van die HERE!

En die wêreld het net een volk wat vir hom gegee is, God het daardie volk geskape.  En dit is God se Israel volk, waarvan u en ek ‘n deel is.

 

Dit is God se plan vir die toekoms, en dit is wat aanleiding gaan gee tot die Dag van die HERE, die heiden is in verset daarteen, onder aanleiding van Satan en die heiden wil nie hê, dat dit gevestig moet word op aarde nie, maar dank die HERE, die raadslae en besluite van die HERE sal Hy uitvoer!  En dit is die dag van die HERE en dit is hoe dit vir ons duidelik gemaak word in die hele Skrif.  Is dit nie vir u wonderlik nie!  Ek dank die HERE vir so ‘n heerlike en wonderlike visie! 

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533