new-top-banner-english

Die einde - Hoe lank Nog?

E-Boek: Die einde hoe lank nog?

Ons lees saam uit:

Lukas 21:1-36;

1          EN toe Hy opkyk, sien Hy die rykes wat hulle gawes in die skatkis gooi.

2          En Hy het ook 'n arm weduwee daar twee geldstukkies sien ingooi.

3          En Hy sê: Waarlik, Ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het.

4          Want hulle almal het uit hul oorvloed by die gawes van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het om van te lewe.

5          EN toe sommige oor die tempel praat, dat dit met mooi klippe en gewyde geskenke versierd was, sê Hy:

6          Hierdie dinge wat julle sien - daar sal dae kom wanneer daar nie een klip op die ander gelaat sal word wat nie afgebreek sal word nie.

7          En hulle vra Hom en sê: Meester, wanneer sal dit dan wees, en wat is die teken wanneer dit gaan gebeur?

8          En Hy antwoord: Pas op dat julle nie mislei word nie; want baie sal onder my Naam kom en sê: Dit is ek! en: Die tyd is naby! Gaan dan nie agter hulle aan nie.

9          En wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie; want dié dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie.

10         Toe sê Hy vir hulle: Die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander.

11         En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.

12         Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam.

13         En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis.

14         Neem julle dan in jul harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie.

15         Want Ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat al julle teëstanders nie sal kan teëspreek of weerstaan nie.

16         Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak.

17         En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my Naam.

18         En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie.

19         Deur julle volharding moet julle jul lewe (siele) in besit kry.

20         EN wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is.

21         Dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug; en die wat in die stad is, moet uitgaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie.

22         Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word.

23         Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae; want daar sal 'n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk.

24         En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is.

25         EN daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun,

26         en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.

27         En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk, met groot krag en heerlikheid.

28         En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.

29         Toe vertel Hy hulle 'n gelykenis: Let op die vyeboom en al die bome.

30         Net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is.

31         So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur.

32         Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie.

33         Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

34         MAAR pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie.

35         Want soos 'n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.

36         Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.

 

Ons lees tot daar, en mag die HERE sy woord ryklik aan ons harte seën.  Die titel van ons advertensie wat u vanaand hiernatoe gebring het is: 

“Die Einde – Hoe ver is dit nog?” 

Ek dink die meeste van u in die verskillende kerke waar u aan behoort begin u al baie te hoor aangaande die wederkoms van die Here Jesus.  En daar word vir ons baie tekens uitgelê en verklaar en so aan.  Ek glo nie ek sal vir u vanaand iets nuuts sê, as ek vir u sê dat die tekens van die tye daarop dui dat die koms van die HERE naby is nie. 

Maar nou is die vraag:  Hoe naby? 

Kan ons dit sê? 

Kan ons sê wat in die volgende jaar gaan gebeur?  In die volgende tien jaar?  Nou ek is daar seker van, dat baie van u wat vanaand hierheen gekom het, is heel moontlik mense wat self baie diep Bybel studente is, en daarom sal u ook vanaand met ‘n fyn oor luister na wat ek sê en ek is baie dankbaar daaroor.  Ek weet dit sal vir my gesê word, en daarmee stem ek volmondig saam, dat die HERE self gesê het ons ken nie die dag of die uur nie, en dit is reg genoeg, maar ek wil hê ons moet daarop let, die HERE is baie spesifiek, en baie duidelik in sy woord.  Die HERE het nie gesê julle ken nie die jaar self, of die dekade nie, Hy het gesê julle ken nie die dag of die uur nie.  Dis al wat Hy gesê het. 

 

Nou, ‘n dag en ‘n uur is baie kort.  ‘n Dag en ‘n uur in terme van die ewigheid is vinniger as die klap van ‘n vinger of die knip van ‘n oog.  Maar Hy het gesê, en dit is die volgende paar tekste; ‘n kort gedeeltetjie wat ek met u wil lees ter inleiding van my boodskap.  Hy het gepraat van die tye en van die geleenthede.  En die gedeelte wat ons gelees het is deel daarvan.  Hy sou sekerlik nie vir ons hierdie tekens gegee het nie en dit word vir ons nog verder gevoer in Matthéüs 24 en ook in Markus 13.  Hy sou dit nie vir ons gegee het as dit nie sy bedoeling was dat ons sou en kon weet wanneer dit sou wees nie. 

 

Daarom voel ek dat ek voor u met ‘n boodskap staan en dat ek dinge vir u uit God se woord wil oopmaak, wat ek glo wat u sal bekoor en wat u hart sal roer en wat u ook sal laat sê, nou hoekom het ek dit nooit raakgesien nie, dit staan so duidelik in God se woord.  Dit is hoe die HERE se woord is.  Ek glo met my hele hart dat ‘n liefdevolle hemelse Vader vir diegene wat werklik soek, nooit hierdie boek laat skrywe het om ‘n verborge boek te wees nie.  Die HERE het juis hierdie boek laat skrywe onder die inspirasie van die Heilige Gees dat dié wat die HERE waarlik wil dien en die HERE waarlik wil volg en waarlik na sy stem wil luister sal weet waar hy staan en weet waar hy heengaan, en weet op watter tydstip hy homself begewe. 

 

O, vriende, ons lewe in ‘n fantastiese tyd.  Ons lewe in die geslag waarna al die profete uitgesien het en uitgereik het met reikhalsende verlange.  Ek het eendag in ons gemeente gesê, herhaal wat iemand anders gesê het en wat ek gehoor het wat ek beaam, en u moenie dink dis ligsinnig gesê nie.  Hy het gesê, ek wil nie graag nou sterwe nie, daar is teveel fantastiese dinge wat op die punt staan om op die aarde te gebeur.  Hy sê, ek wil lewe om dit te sien, maar dit hang af van jou verhouding met God.  As jou hart reg is met die HERE dan sal ek vir u een venstertjie solank oopmaak net om ‘n bietjie vooruit te loop.  Een van die dinge wat baie miskien sal sê is “dis sensasie”.  Ek sal weer daarby kom later in hierdie reeks. 

 

Ek glo dat hierdie geslag, die wat waaragtig reg is met God en dit het ‘n betekenis.  Hoe is ‘n mens werklik reg met God?  Ek glo dat diegene wat werklik reg is met God in hierdie tyd, in hierdie eeu van vlamme en van vuur, dat hulle weer deur die vlamme gaan loop soos daardie drie Hebreeuse jongmanne.  Dit gaan een van die tekens wees aan ‘n sondige en vyandige wêreld, dat die Christen se God, lewe.  Ons harte pla ons dikwels in die ou geloofstryd van die lewe, ek is daar seker van daar is nie een Christen wat nie al baie vir die HERE gesê het nie, “ag HERE, ek weet ek wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie maar HERE, ek sal darem graag baie keer ‘n bietjie meer tekens wou gehad het.  Net om aan die sondaars te wys dat my God lewe.” 

 

Daar is ook ‘n bedoeling daarin waarom die HERE dit nog tot ‘n groot mate weerhou.  U sien, liewe vriende, ons lewe in die tyd, en ons is amper op die einde daarvan, die tyd van die woord.  Wanneer die Here Jesus kom op die wolke, wanneer Hy kom in sy Majesteit en sy Heerlikheid, dan is in daardie mate die tyd van die woord vir hierdie geslag en vir hierdie dispensasie verby.  Dan hoef u nie meer te glo nie, dan hoef u nie meer vir die vyand te sê “my God lewe” nie.  Ek gaan vir u in hierdie paar aande wys hoe God vir vriend en vyand gaan wys dat Hy lewe. 

Halleluja!

 

Hy sal sien, wanneer die hemel oopbreek en wanneer die leër van die hemel op die toneel gaan verskyn, wanneer engele van die hemel weer op die aarde gaan wandel en wanneer God weer sy heilige arm gaan ontbloot. Jy sal nie nodig hê om vir hom te sê: “my God bestaan” nie.  Toe Nebukadnésar so inkyk in daardie vurige oond wat hy sewe keer laat warmer maak het en hy sien daardie jong manne wandel daar te midde van die vlamme en hulle hare is nie eers geskroei nie, en hy kyk so en hy sien ‘n vierde een en hy lyk soos ‘n gode seun, toe sê hy, “Die God van hierdie drie jong manne is die waaragtige God, dit is die lewende God”.  Daar was geen oortuiging meer nodig nie.  Ek glo, ek leer my mense so, ek glo met my hele hart, ek glo wat ons in die Bybel lees, is vir ons tipes, is vir ons venstertjies van die heerlikheid en die grootsheid en die majesteit van God wat in hierdie voleinding geopenbaar gaan word.  Dit staan alles in die woord.  Ons sal weer later daarby kom. 

 

Lees met my net hierdie paar gedeeltes ook nog saam.  Matthéüs 24:3.  Matthéüs se weergawe van Jesus se antwoord op die vraag van sy dissipels aangaande die tyd van sy wederkoms, sê Hy:

Matthéüs 24:3; 

3          En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?

 

“Wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?”

Jesus se antwoord was nie “julle hoef nie te weet nie, dit is in elk geval vir julle verborge”.  Nee, ‘n hele hoofstuk wy Hy daaraan en Hy gee baie tekens.  Sou u nie dink dat dié geslag waarin daardie tekens nou finaal in vervulling sou tree, sou u nie dink dat die geslag wat daarin lewe dat God bedoel het dat hulle dit moet weet nie?  Ek glo ons is daardie geslag.  Ek glo die HERE het dit vir ons gegee.  Ek sal nooit in al die volheid vir u kan bring in hierdie drie aande nie, maar as die HERE vir my genade gegee het en ek guns in sy oë gevind het, wat ek vra met ‘n diepe afhanklikheid van Hom, die HERE ken my hart, ek maak nie propaganda van dit wat ek oor die afgelope twintig jaar en meer geskryf het nie, maar u sal dit vind in ons boeke en ons pamflette wat ek geskryf het. As u verdere uitbreiding wil hê, kan u dit in daardie pamflette kry en in die boeke lees. 

 

In elk geval, kom ons lees nog ‘n stukkie met mekaar saam en dit is:

Handelinge 1:6-8;.

6          Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?

7          En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie;

8          maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

 

Vers 7 - “En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie;” 

So, daar was tye en daar was geleenthede wat die Vader in sy mag bepaal het.  Hierdie vraag was gestel aan die begin van die Christen Dispensasie, daar was baie getuienisse wat moes gelewer word.  Daar was ‘n lang pad wat geloop moes word, daar was profesieë wat vervul moes word, maar nou lewe ons in die tyd waarin ons die tye en geleenthede moet en kan weet.  Nog een gedeelte en dan gaan ek verder voort, en dit is:

1 Thessalonicense 5:1-6;

1          Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie;

2          want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag.

3          Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid - dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.

4          Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie.

(Het u dit mooi gehoor?  So daar is diegene, vir wie die dag nie hoef te oorval nie en wat nie in duisternis behoort te wees nie). 

5          Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.

6          Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.

 

Soos die Here Jesus in Lukas, soos ons gelees het, toe sy dissipels gevra het, “wat sal die tekens wees van U wederkoms en van die voleinding van die wêreld?”  Toe sê Hy vir hulle “Pasop dat julle nie mislei word nie”.  Ek is daar seker van dis nie vir u nuus as ek vir u sê dat dit in baie kringe gesê word, nie net in godsdienstige kringe nie, dat ons lewe in die tyd van misleiding.  Ons lewe in die tyd van die groot leuen.  Ons weet daar was altyd leuens want die duiwel was altyd daar maar nog nooit was daar so ‘n misleiding soos hierdie tyd waarin ons lewe nie. 

 

In die nuus tydskrif - “To the Point;” die jongste een van 5 November skryf hulle in hulle inleidings artikel, “Confrontation” - Konfrontasie.  ‘n Verskriklike woord, en geliefdes, ek wil hê u moet daarop let en ek wil daarnatoe terugkom as een van die groot tekens en ek wil ook vir u wys voor hierdie reeks klaar is dat ek vir u ‘n tyd gaan gee.  Ek kan nie vir u die dag en die uur gee nie, want die Here Jesus het gesê niemand weet dit nie, maar ek glo ek kan vir u ‘n tyd, ek kan vir u die tydperk gee en dit binne ‘n baie kort tyd. 

 

In “To the Point’ van hier êrens in Oktober, ek het net die datum vergeet, ook in sy inleidings artikel eindig die redakteur so, en hy sê:  “it is believed in many circles that Kissinger has privately decided that the whites of Southern Africa are to be the casualties of history.”  Ek wil nie vanaand vir u bang maak nie maar ek wil juis my punt by u tuisbring.  Ons lewe in die verskriklikste, ons staan op die rand van die verskriklikste gevaar wat die wêreld nog ooit gehad het.  Miskien is dit nie vir u nuus nie, maar ek wil vir u wys waarom.  Ek glo as ek vir u die agtergrond wys en ek gee vir u die geheel prent, dan gaan u uit hierdie reeks, dienste, boodskappe, lesings, noem dit wat u wil, dan gaan u uitgaan met ‘n nuwe visie, en gaan die Bybel vir u ‘n nuwe Boek word. 

 

Ek glo ons lewe in die grootste tyd van alle tye!  Ek glo ons lewe in ‘n tyd waar daar dinge gaan gebeur, luister mooi, en moenie dit sommer verwerp as dit nog nie tot u deurgedring het nie.  Laat ek my stelling maak, maar hou dit in u hart totdat u dit verwerk het.  Ek glo ons lewe in ‘n tyd wat selfs die skeppingsdaad gaan oortref.  Ons lewe in ‘n tyd waar die uittog uit Egipte, die Exodus, al die plae wat ons van lees, al die wonder openbarings van die mag van God om die wil van Farao te knak, by verre gaan oortref.  Ons lewe in ‘n tyd wat die sondvloed gaan oortref. 

 

U sien, vriende, u moet God vra, en u moet na die HERE se woord toe gaan en u moet teruggaan na u knieë toe en u moet die HERE vra om u hele wese en u hele verstand en u hele gees te reoriënteer.  U moet u denke regkry.  Die ruimte manne het dit reggekry en hulle het op die maan geloop.  In baie ander opsigte in die wêreld se gebiede begin dit dat die mens hulle aanpas by die tempo van die tyd, maar dit lyk asof die Christen maar nog net bly waar hy is.  Ons lewe op die vooraand van die koms van die Koning!  Ja goed, u sê: “dit weet ek”, maar besef u hoe dit gaan weerstaan word? 

 

Het u ‘n besef van die konfrontasie, van die konflik wat homself gaan afspeel in die hemele en op die aarde?  Het u ‘n besef as die apostels in 2 Petrus 3 sê dat die hemele sal verbygaan met gedruis, en die elemente sal brand met ‘n onuitbluslike vuur en die aarde sal verbrand word.  Besef u, ek weet u kan dit nie besef nie, maar dit is wat u, uself moet op toelê, u moet God vra om u verstand en u gees te verruim.  Dan sal die Heilige Gees kom, en dit is my ander punt van oortref.  Ons lewe op die vooraand te midde van die verskriklikhede en die groothede van wat op die drumpel staan, leef ons in die tyd van dié wat gereed is, wat ‘n nuwe uitstorting van die Heilige Gees gaan ondervind wat die dag van Pinkster vér gaan oortref.  Ons gaan mense word, wat gaan instap in ons erfenis en in die beeld van God as koningseuns en as koningsdogters wat sal heerskappy hê, selfs oor die elemente van die natuur.

 

Ek wil niemand te nakom nie, ek het nie tyd om in die besonderhede op baie van die dinge in te gaan nie, en u moet my waarlik waar vanaand reg verstaan, diegene wat dink hulle gaan enige oomblik uit hierdie wêreld uit weggeneem word, al sou dit dan ook waar wees, dan gaan u van die groot heerlikhede van God mis.  In elk geval dis nie wat die HERE se woord vir ons leer nie.

Dit was vir my so wonderlik vandag, toe loop ek ‘n broer raak wat op ‘n diens was wat toegespreek was deur Ds. Jan Put; wat miskien by u baie bekend is.  Die NG. predikant uit Holland wat homself nou hier in Suid Afrika kom vestig het en wat baie streng praat op byeenkomste en oral aangaande die Kommunistiese bedreiging.  Sê die broer vir my, die vergadering wat daar was, toe sê Ds Jan Put die HERE het aan hom verskyn en met hom gepraat.  Soos die HERE met hom gepraat het daar in die Verre Ooste toe hy besig was om te sterwe.  Die HERE het hom toe teruggebring met dieselfde stem, toe sê die HERE vir hom, Jan Put, jy sal nie in hierdie verdrukking wat voor die deurstaan staande bly as jy nie genade van My ontvang nie.  En dis die waarheid.  Die HERE het vir hom niks gesê van ‘n “wegneem” nie. 

 

Ons gaan hierdie dinge belewe, die HERE het nie daardie drie jong manne weggehou uit die oond nie, hulle was ingegooi, maar binne-in het die HERE sy heerlikheid aan hulle geopenbaar.  Nou maar goed, as u nie met my daaroor saam is nie, kom ons gaan ‘n entjie verder.

 

Dus, in die tyd wat voorlê, is daar verwoesting, doodslag, peste, hongersnode, aardbewings, woede, nasies wat raas en woed, bloed wat gaan vloei soos nooit tevore nie.  Nie net gaan die magte van die aarde met mekaar veg nie, op aarde en in die lug nie, maar die engele van God en die engele van Satan gaan sigbaar deelneem aan hierdie laaste geveg.  Wat ‘n fantastiese uitdaging vir die kind van God in ‘n tyd soos hierdie.

 

Die Bybel gee vir ons ‘n baie duidelike program.  Ons kan in liefde verstaan, daar is groot mylpale en bakens, daar is die penne wat duidelik “op” geskrywe is. Die Bybel is nie saamgegooi uit ‘n paar los onsamehangende voorvalle en beginsels nie, dus luister, as jy die eindtyd wil verstaan moet jy ook die begintyd begryp.  Ek wil vir u net so ‘n raamwerk gee.  Wanneer ons kyk na die begin soos ons dit in die Bybel het, dan is daar baie duidelike tekens en Wetenskaplikes is dit met mekaar eens, en u kan dit in baie boeke lees, Christelike Wetenskaplike boeke.  Dat dit gereken word dat die skepping soos God hom aangetref het, toe die Gees van God oor die dieptes geswewe het, oor die chaos en dit woes en leeg aangetref het, is daar baie Bybel kenners en wetenskaplikes wat dit met mekaar eens is, dat daar ‘n wêreld was voor hierdie wêreld.  En dat ‘n ramp daardie wêreld getref het wat min of meer ooreenstem met die ramp wat hierdie wêreld op die oomblik bedreig. 

 

Die Bybel begin, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, dis  - Génesis 1:1.  Génesis 1:2, - “en die aarde was woes en leeg”.  Beteken dit God het die aarde woes en leeg geskape?  Nee.  Dit was ooreengestem dat tussen vers 1 en vers 2 van Génesis 1; daar miljoene jare kan wees.  Dat dit die verklaring is vir al jou fossiele, al jou fondse wat deur die wetenskap bereken word wat miljoene jare oud is. 

In die begin het God die hemel en die aarde geskape en die aarde was woes en leeg.  Die mense wat slim is in die oorspronklike tale sê vir ons die betekenis eintlik van die “tôhûw – to’-hoo” en die “bôhûw – bo-hoo” is dat die aarde het woes en leeg geword.  Dit word gereken en daar is baie Skrifte, ek kan nie, ek sal my hele tyd misreken as ek daarop sal ingaan. 

 

Maar daar is in Samuel, daar is in Jeremia, daar is in Psalms, daar is in die Nuwe Testament, daar is baie aanduidings dat Satan toe hy nog Lucifer was, toe hy nog die prins van die lig was, die geliefde prins wat onder die Gerubs beweeg het, dat hy die hoof was van daardie skepping, soos Adam was met die tweede skepping.  Dat sy val, toe die HERE gesê het: “ek het die Satan sien val soos ‘n weerligstraal uit die hemel uit” dat daardie val van hom ook daardie hele eerste skepping omgetrek het.   Soos ‘n Simson, sê maar, die pilare van daardie heidense tempel omgetrek het en dat dit inverband staan met ‘n atomiese ontploffing, daar is baie tekens in die natuur daarvan. 

 

En nou sê die Here Jesus in Matthéüs 24 in Matthéüs se weergawe van Jesus se antwoord op die vraag van die dissipels, “wat is die tekens van u koms en van die voleinding van die wêreld?”.  En die Here Jesus die tekens gee, toe kom Hy by:

Matthéüs 24:22; (en Hy sê);

22         En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; - - - - - - ”

 

Wetenskaplikes sê vir ons; - - - - -

(en ek sal verder weer in besonderhede daarop terugkom)

- - - - dat as die waterstof bomme en die kernbomme wat die wêreld tot sy beskikking vandag het, opmekaar losgelaat gaan word, dan bestaan die moontlikheid dat daardie geweldige ontploffing ‘n kettingreaksie aan die gang kan sit wat die ganse natuur met spontane ontbranding aan die brand kan steek. 

 

Die Here Jesus sê: “Tensy daardie dae verkort word sal geen vlees gered word nie”.  Die verkorting van daardie dae kan alleen op een manier geskiet, en dit is die wederkoms van die Here Jesus.  Hy alleen sal vir daardie storm kan sê, swyg, wees stil.  Die wat op die aarde is, en ek sal vir u Skrifte daarvoor gee, dit sê die gesneuweldes sal lê van die een einde van die aarde tot die ander.  Hulle sal niks wees nie, hulle sal bemesting wees vir die aarde, niemand sal hulle kan begrawe nie.  Dis u tyd, en my tyd geliefdes. 

 

Liewe vriende, moenie sê ek probeer sensasie maak nie, dis daarom dat ek bewoë raak, ek kan naderhand nie praat wanneer ek hierdie dinge dink nie.  Om te dink, God se kinders, die mense is soos ‘n klomp skape sonder ‘n herder en hulle weet nie wat vir hulle voorlê nie.  In hierdie volgende paar jaar gaan hierdie dinge gebeur en ek gaan vir u my feite gee.  Maar kom ons gaan net ‘n bietjie verder.

 

Ons weet dat die HERE die aarde geskape het in ses dae en op die sewende dag het Hy gerus.  Dit word meer algemeen aanvaar laat ek maar net vir u vinnig sê, dat God vir die aarde ‘n tydtafel van ‘n week opgestel het.  ‘n Week beteken net ‘n week van sewe dae.  Een dag is soos ‘n duisend jaar.  Ses dae van aarbei, ses dae van stryd, een dag van rus.  Sesduisend jaar van aarbei, van stryd, een duisend jaar van vrede en van rus.  Die duisendjarige vrederyk van die Here Jesus. 

 

As ons kyk na hierdie ses dae, as ons kyk na hierdie program dan staan ons aan die einde van hierdie sesduisend jaar.  Al sal ons dit ook rofweg bereken, dis nou die jaar 1976, daar is ‘n fyner berekening, ek wil net u gedagte bymekaar kry, net om vir u bietjie perspektief te gee.  Dis 1976.  Dis vyfduisend negehonderd ses en sewentig jaar na die skepping.  Dis negentien honderd ses en sewentig jaar na die geboorte van Jesus.  Jesus is gebore in die jaar, min of meer 4000 vanaf die skepping. 

 

Toe God vir Adam op die aarde gesit het toe sê Hy vir hom, Ek gee vir jou heerskappy, Ek maak jou die koning onder My van die ganse aarde en selfs van die voëls in die lug.  Toe Adam geval het, toe het Satan gekom en hy het daardie koninkryk van Adam af weggeneem en vir hierdie afgelope sesduisend jaar ongeveer, is Satan die god van hierdie wêreld.  Ons sien dit in baie Skrifte wat ek nou oor ‘n paar oomblikke vir u sal gee. 

 

En ek wil vir u noem, Lukas 4: 5-8, en ek gaan dit sommer net vir u noem, dis so wel bekend, maar u kan dit self lees. 

Toe die duiwel die Here Jesus versoek het in die wildernis toe neem hy Hom op ‘n hoë berg en hy wys Hom al die koninkryke van hierdie aarde en hy sê vir Hom as U neerval en my aanbid dan gee ek dit vir U, want aan my is dit oorgegee.  Die Here Jesus het nie gesê, “Satan jy het geen reg om dit vir My aan te bied nie”, Jesus het gesê dit staan geskrywe, die HERE jou God moet jy dien, en Hom alleen moet jy aanbid.  Dit was Satan sin. 

Ek lees vir u Johannes 12:31,.dis die Here Jesus se woorde.

Johannes 12:31; 

31         Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word.

 

Hy praat van Satan en hy praat van hom as die owerste van hierdie wêreld. 

Ek lees vir u:

Johannes 14:30;

30         Ek sal nie veel meer met julle spreek nie; want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan My niks nie.

“Die owerste van hierdie wêreld kom en het aan My niks”. 

Ek lees vir u:

2 Korinthiërs 4:4; (Waar die Apostel Paulus sê dat die god van hierdie wêreld het die sinne verblind van die wat nie glo nie).

4          naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.

 

Satan is die prins van hierdie wêreld, nou kom sy onttroning.  Nou staan die Koning, die Here Jesus op die punt om terug te keer.  Gaan Satan hierdie troon en hierdie heerskappy wat hy vir amper sesduisend jaar gehad het, gaan hy dit sommer so sonder slag of stoot afgee?  Die Bybel wys vir ons, en u sien liewe vriende, ons moet God se woord leer ken.  Dis die enigste lig op ons pad, en dis die enigste lamp vir ons voet.  My volk vergaan deur ‘n gebrek aan kennis.  Satan is nie net die god van hierdie wêreld in ‘n onsienlike en ‘n onsigbare vorm nie, en in sy uitwerking in mense se siele om hulle te verslaaf aan sonde en aan al die slegte gewoontes en die bande nie, want Satan is aan die hoof van die nasies van hierdie wêreld. 

 

Hy regeer deur hulle leiers, hy regeer deur die leier van Rusland.  Hy regeer deur die leier van China, hy regeer deur die meeste leiers van die Afrika lande.  Daardie mense, die van u wat hulle op beeldradio sien en die van u wat hulle ken, van die wat hulle prente sien, u moet hierdie dinge sien.  Dit is nie net mense wat daar optree nie.  Dit is demoniese en sataniese magte wat in hulle werk.  Alles wat opwerk na die klimaks van die eeue.  En u en ek gaan binne kort baie aktief in hierdie sake betrokke raak en as u hierdie dinge nie verstaan nie, wat ‘n verskriklike dag gaan dit vir u nie wees nie?

 

En dit is wat ek vir u wil duidelik maak, dit is waartoe ons u wil aanspoor, dat u in die eerste instansie nie hier is en nog nooit die Here Jesus aangeneem het as u Saligmaker nie, dat u, waarlik die HERE in u hart sal neem en dat u weergebore mag word.  En ‘n nuwe skepsel mag word, dat u ‘n geestelike mens sal word.  Dat u hierdie geestelike dinge ook geestelik kan verstaan.  En dat die Heilige Gees kan kom en dat Hy vir u kan lei deur hierdie deel wat onder sy eie inspirasie geskrywe is. 

 

Laat ek verder gaan.  Ek het nog baie dinge om vir u te sê.  Ek lê vir u die fondament, dan kom ek terug in die volheid na die hede, in die besonderhede wat ek u sal bied.  Nadat Adam geval het, het die mensdom vermeerder.  Toe kom ons; ek wil net vir u ‘n paar mylpale wys, dit wat ek netnou gesê het.  Geskiedenis bestaan uit mylpale en as ons daardie mylpale nie begryp nie, sal ons dit nie verstaan in die betekenis van die tyd waarin ons lewe nie. 

Ons kom by Noag:

In die tyd van Noag, het die mens so goddeloos geword, dat die HERE vir Noag gesê het, al die oordenke van sy hart is net sleg en hy is net besig met geweld.  Ek gaan die mense vernietig. 

Nou sê die Here Jesus in:

Matthéüs 24:37;

37         En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. 

 

Hoe was dit in die dae van Noag?  Dit sê in die dae van Noag het die seuns van God gekyk na die dogters van die mens en hulle het gesien dat hulle mooi was en hulle het, vir hulle uit hulle tot vroue geneem, en uit daardie verbintenis is daar reuse gebore.  Nie net reuse van gestalte nie maar reuse van intellek.  ‘n Paring tussen bonatuurlike wesens en menslike wesens waarvan Góliat in die dae van Dawid een van die oorblyfsels was en Góliat se broers.  ‘n Fantastiese studie, met fantastiese betekenisse ook vir vandag.

 

En die HERE sê die mensdom het homself so verdorwe dat Ek hulle gaan uitroei, Noag!  En Hy sê hulle het getrou, sê Jesus, in die dae van Noag, hulle het getrou en in die huwelik uitgegee en hulle het nie geweet nie, totdat die vloed gekom het en hulle weggeneem het.  Nou sê die een vertaling:  “They were marrying and exchanging wifes until the flood came and took them away and they were not”.  Met ander woorde, hierdie is een van die redes waarom ek teruggaan na die bron, en een van die dinge wat die wêreld my oor verwerp en wat ek vir u bied, dat ek die HERE vra dat Hy u hart sal oopmaak. 

 

Weet u wat het gebeur in die dae van Noag?  Hierdie vermenging van gevalle engele wat die gestalte van ‘n mens aangeneem het en met die dogters van die mens getrou het, en wat ‘n ongoddelik kombinasie was, u kan dit sien aan sy resultaat, u kan dit sien aan sy produk, dit was reuse, dit was opstandig, dit was ‘n tyd van geweld.  Wat sien u vandag?  Wat bedink die mens?  Net wat sleg is.  Geweld!  Skakings!  Terrorisme!  Moord!  Doodslag!  Ontsien nie vrou of kind of grysaard nie! Soos dit was in die dae van Noag, sê die HERE, so sal dit wees met die koms van die Seun van die mens. 

 

Daar was ‘n vermenging.  En daar was so ‘n vermenging, en u kan dit goed verstaan, dit is gesonde verstand, dat as God hierdie vermenging moes toelaat sou daar naderhand nie meer een suiwer rasegte nakomeling van Adam gewees het nie.  En dan was God se plan vernietig.  Die HERE het vir Eva gesê, en Adam was daarby, in hulle smart van teleurstelling en mislukking; die HERE sê, Ek sal vir jou ‘n saad gee.  En daar sal vyandskap wees tussen jou - slang, en tussen die vrou, en tussen jou saad en haar saad.  Ek het nie tyd om daarop in te gaan nie.  Dit was geen slang nie, dit was niemand anders as die duiwel self. 

 

Paulus skrywe aan die Korinthiërs en hy sê, geen wonder nie dat die engel vermom homself, stel homself voor as ‘n engel van die lig!  As daardie gevalle engele met die dogters van die mens kon gemeenskap hê en gedrogte en reuse voortbring, lees maar in Deuteronómium.  U lees daarvan in Samuel bv. - van daardie reuse het ses vingers aan elke hand en ses tone aan elke voet gehad.  Dis nie maar sommer net stories nie, dis dinge wat u moet weet om die tyd te verstaan waarin u lewe. 

 

Daardie woord “slang”, u kan enige van u predikante vra wat hulle Hebreeus nog onthou, of hulle kan dit in hulle boeke naslaan, as u ‘n goeie naslaan konkordansie het dan kan u dit self naslaan.  Daardie woord vir die slang in Génesis 3 is “nâchâsh” – (Strong’s 5175) en dit het onder andere die betekenis van ‘n “enchanter” ‘n betoweraar.  ‘n Oorweldiger met sy skoonheid.  Die gevaar was dat as die HERE nie die sondvloed gestuur het nie en daardie mense uitgeroei het nie dat daar geen suiwer, rasegte nakomeling van die suiwer Adam oorgebly het nie.  En dat die saad van Christus wat vanaf Eva moet kom tot by Maria op “Betlehem nag” wat ons nou ook een van die dae weer gaan vier, dat ook daardie saad daar afgesny kon word. 

 

Soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees met die koms van die Seun van die mens.  Hoekom word daar soveel druk uitgeoefen oor gelykstelling?  Hoekom word daar soveel druk uitgeoefen oor; ons moet nou saam aanbid, ons moet nou die deure oopgooi?  Hoekom was daar deur die eeue heen nooit enige twis met die Jood as hy homself suiwer gehou het nie, daar was geen twis met ander nasies as hulle hulleself suiwer wou hou nie, dit was selfs aangeprys.  Maar omdat die Blanke, en veral ons Blanke Protestante ons bloed suiwer wil hou is dit een van die groot misdade van die eeue.  As God nie ‘n tweede oordeel stuur nie, as die Here Jesus nie spoedig ingryp met sy wederkoms nie, en die Mugabe’s en die Samora Machel ensovoorts, met hulle skanse, met hulle voorsiening van akte, en soos dit ook nou lyk soos die Weste dit nou wil toegee.  As dit moet toegelaat word en ons word oorstroom is daar twee, en dis nie eers alternatiewe nie, ons sal of uitgewis word, of ons sal gedwing word om te meng. 

 

Lees asb my pamfletjie ‘Christendom en Kommunisme”  wat ek in 1953 geskryf het toe die wêreld omtrent nog nie geweet het van hierdie dinge nie!  Ek wys vir u daar dat in Oos Europa, onder die Kommuniste in die Staatjies Estland, Lyfland en Littaue, die basiese State, toe hulle oorrompel was deur die Kommuniste, toe was hulle gedwing om met die Mongole van die Ooste te vermeng.  Die mans, die hoofde van die familie was met geweld uit sy plek uitgeneem en na ‘n konsentrasie kamp gestuur en ‘n Mongool was aan die hoof van daardie familie geplaas.  Hy moes met daardie familie voortgaan, hy moes uit daardie vrou uit kinders verder verwek.  Hoekom?  Satan is die god van hierdie wêreld en hy wil God se ras uitroei.

 

U sien vriende, ek het vir u aan die begin gesê, en ek staan nie hier en ons het nie hierdie veldtog georganiseer om u te “entertain” nie, om u te vermaak nie.  Ons het ook nie hierdie veldtog georganiseer om vir u dinge te vertel wat u in u eie kerke kan hoor nie.  Dank God vir die verkondigers van God se woord!  Ons het gekom om vir u dinge te vertel wat u aan moet dink.  En dan sal u God se Woord en die tyd waarin u lewe, beter verstaan. 

 

As u nou in Génesis 6:9 lees dan sal u sien dit sê Noag was opreg met God.  In gewone betekenis en insig beteken Noag was ‘n goeie man, en hy was.  Hy was ‘n opregte man in die gewone sin van die woord.  Maar as u na die Hebreeus toe gaan dan sal u sien die betekenis het niks met moraliteit te doen nie, dit beteken Noag was nog die enigste rasegte Adamiet in die hele wêreld van daardie tyd. 

 

Bybel kenners soos bv. die “Companion Bible” en verskillende ander noem vir jou 46 gevalle waar daardie selfde oorspronklike Hebreeuse woord wat in ons Afrikaanse Bybel as “opreg” vertaal word, waar dit gebruik word inverband met die offerdiere wat moet geoffer word.  U weet die offerdiere, as hulle geoffer word, moet nie ‘n gebreklike dier wees nie, dit moet ‘n absolute opregte dier wees, daar mag nie ‘n gebreekte of skewe been wees of enige iets nie, hy moet “opreg” wees.  Hy moet “raseg” wees.  Dieselfde Hebreeuse woord wat hier in Génesis 6:9 gebruik word.  Noag was nog die enigste suiwer Adamiet, en as God nie opgetree het nie onder die drang, en onder die druk, soos die druk ook nou na ons toe kom, en selfs deur ons eie rasgenote toegepas word, waarom?  Omdat hulle nie weet nie. 

 

Die HERE sê vir Israel, “o Israel, jou leiers is jou verleiers”  blinde leiers van die blindes.  Dis tyd dat ons wakker word.  En moet nou nie dink Pastoor Neser is die enigste ou wat oor hierdie dinge dwaal nie, dank God ons het geesgenote die hele Westerse Wêreld oor.  En dat al meer en al meer begin hierdie dinge sien en begin wakker word.  Ek is daar oortuig van u begin al die trant te sien. 

 

Na die sondvloed, as u in Génesis 9:26 sal lees, dan sien u hierdie.  Of laat ek net vir u die vorige verse verduidelik.  Na die sondvloed, toe die ark weer geland het en Noag en sy vrou en sy drie seuns met hulle vroue, agt siele, uit die ark uitgestap het in ‘n nuwe wêreld.  Terloops, dit sê God het die wêreld vernietig deur die sondvloed, maar u kan sien God het nie die wêreld vernietig nie, Hy het die wêreld geoordeel.  Hy het die werke van die mense vernietig.  Toe die water gesak het was die wêreld nog daar. 

 

Met hierdie tweede oordeel, vir dieselfde rede, maar dis die finale, dan kom die Koning, Halleluja!  Dan gaan die vuur nie die wêreld vernietig in die sin dat dit in damp gaan verdwyn nie, die werke van die mens gaan verbrand, nie een klip sal op die ander lê nie.  Gebruik maar u stadsaal vir die volgende tyd.  Maak die volste gebruik daarvan.  Die HERE gaan net die werk van mensehande vernietig,.  Die bose stelsel van die wêreld sal vernietig word sodat God sy koninkryk kan oprig. 

 

Dit was vir my fantasties toe hulle hierdie stadsaal begin bou het.  Wat het hulle gedoen?  Ons is dankbaar vir die ou stadsaal, sy wonderlike doel wat hy gedien het, ons het wonderlike dienste in die ou stadsaal gehou, maar hy het oud geraak en sy tyd het ten einde geraak.  Maar om hierdie pragtige plek te bou, wat moes hulle doen?  Hulle moes die ou stadsaal afbreek.  Hulle moes selfs diep in die grond ingrawe, sy fondamente uitgrawe om hierdie nuwe pragtige gebou hier op te rig. 

 

Dis presies wat gaan gebeur.  Hierdie werke van mensehande gaan vernietig word met geweld.  Ek sê so baiekeer vir mense, ons lees van geweld.  Die terroriste sê: “ons sal met geweld Rhodesië dwing, Suid Afrika dwing, die Weste dwing”.  Wag tot God se geweld kom.  Dan sal die wêreld sien wat geweld is, en ek gaan vir u baie Skrifte wys in die Bybel aangaande hierdie tyd van God se geweld.

 

In elk geval, Noag stap toe uit op ‘n nuwe wêreld met hierdie klein familietjie van hom wat suiwer gehou is.  En ek kan nie daarop ingaan nie, hier is fantastiese dieptes hierin, maar hulle was self nie suiwer nie.  Daar het iets met Gam gebeur en met sy vrou waar Satan dit reggekry het om deur die sondvloed te glip en weer met sy saad aan te gaan.  Noag plant ‘n wingerd, hy drink van die wyn daarvan, ek voel in my hart oortuig, die Heilige Gees oortuig my so aangaande die woord, ek weet nie hoe dit met u is nie, ek glo nie Noag was sleg nie, ek glo Noag het homself misgis.  Dis soos die persoon wat glad nie drank gewoond is nie, nooit drank gebruik nie, hy kan miskien een so ‘n glasie drink, op een of ander manier, dalk per ongeluk, en dit slaan hom net so plat. 

 

In elk geval, Noag het dronk geword en hy het naak gelê in sy tent en dit sê, Gam het hom gesien en vir sy broers Sem en Jafet gaan sê, toe vat hulle ‘n laken en hulle loop agteruit en hulle maak hul pa se naaktheid toe.  En toe Noag daar wakker word, toe vervloek hy Gam se seun Kanaän.  Nou ja, waarom is Noag nou so wreed?  Ek gaan nie vir u my stelling gee nie, u sal sê ek dwaal verskriklik!  Maar lees in die Bybel, Noag het gelewe vir 350 jaar na die vloed, hy het nooit weer ‘n kind gehad nie.  As u wil weet wat ek daarby bedoel kan u my daarna vra of u kan dit lees in ons pamflet wat ek geskryf het oor engele. 

 

Maar hy vervloek vir Kanaän en hy sê, ‘n houthakker en ‘n waterputter sal hy wees vir sy broer.  Laat Teoloë, Filosowe, Politici, Filantrope, Humaniste, noem hul wat jy wil, laat hulle sê wat hulle wil, dis wat Noag gesê het.  Luister, en nou moet u my mooi verstaan, en al kan ek net dit op hierdie band inkry en ek het nog nie naby gekom waar ek beplan het om te kom nie, laat die wêreld sê wat hulle wil, geskiedenis het dit bewys, daar sou ‘n onderhorige ras in die wêreld wees wat vir sy broers Sem en Jafet, houthakkers en waterputters sou wees. 

 

Maar laat ek nou net gou iets by u regmaak voordat u dalk in opstand kom.  U sien, ek het vroeër gesê u denke moet reg kom, die Heilige Gees moet u geestelik laat dink.  Wanneer ons dink aan ‘n houthakker en ‘n waterputter dan dink ons aan hom in terme van soos ons vandag lewe.  Baie van ons is onwedergebore.  Ons as ‘n nasie en as ‘n volk, ons eerbiedig nie doelbewus die statistiek in die fynste besonderhede en die wette van God nie.  As ons die Bybel neem en die wette van God neem dan sal u sien dat die HERE vir Israel streng bevele gegee het aangaande die vreemdeling onder hom, en dat dieselfde reg wat vir Israel gegeld het, het vir die vreemdeling gegeld, en dat Israel vir die vreemdeling moes goed wees en dat hy goed vir hom moes sorg en dat hy reg aan hom moet laat geskied. 

 

Dis net soos in ‘n familie.  Daar is Pa en Ma en die kinders.  Is daar gelykheid?  Sal u dan sommer vir klein Jannie van vyf jaar in Pa se stoel laat sit en pa se tjekboek gee en pa se motorkar laat drywe en pa se skeermes gee?  Want dis mos nou gelykheid.  U sal sê dis dwaasheid.  Maar dit is wat ons doen.  Ek het al die jare vir my kinders geleer en vir hulle gesê, “goed, ons neem aan ons kan ‘n bediende bekostig finansieel, maar kom, waarom het ons ‘n bediende?  Dat sy maar net ons skiewie moet wees, sodat julle maar net ‘n bietjie later in die môre kan slaap en nie julle beddens hoef op te maak en julle skoene hoef skoon te maak nie? 

 

Is dit die regverdiging om ‘n bediende in die huis te hê?  O nee, dis nie die regverdiging nie.  Die regverdiging as jy ‘n bediende in die huis het is dat jy haar goed sal behandel, dat jy vir haar goed sal sorg en dat julle haar sal respekteer.  Maar dat die werk wat sy doen vir Pappie en Mammie die geleentheid sal gee om werk van ‘n hoër standaard te doen wat ons nie die tyd voor sal hê as ons nog moet skottelgoed was en klere stryk en al hierdie dinge nie, en dieselfde van julle ook.  Dit is die regverdigheid. 

 

Neem dit nou op sy groter skaal.   God het ‘n onderhorige ras gemaak om hierdie ander werk vir ‘n superieure ras te doen wat die geskiedenis bewys het en jy sien dit in die Blanke, en ek wil vir u wys waar die Blanke vandaan kom en wat die doel van God is en wat die betekenis is van die tyd waarin ons lewe.  Maar ons het self heeltemal die kennis verloor en daarom is dit waar die dinge begin vasdraai en deurmekaar raak, maar nou begin ons, want die einde is naby die tyd.  Kyk geliefdes, die natuur druk ons.   God het ‘n program en daardie program is op die punt om afgehandel te word. 

 

Nou druk die tyd ons en die tyd druk die nasies en die tyd druk die Westerse Nasies en hulle sê vir Suid-Afrika, julle moet nou skietgee.  Dis onnatuurlik en dis onregverdig dat ‘n klein minderheid van Blankes oor so klomp Swartes regeer.  Brittanje en die Europese Nasies het dit gedoen en hulle het aan die Swart Nasies van Afrika bv het hulle die status gegee en die masjinerie asof hulle nie, (sal u my verstaan), houthakkers en waterputters is nie, maar dat hulle ‘n gelykwaardige ras is met die Europeane wat ek vir u sal sê wie hulle is. 

 

En wat is die gevolg?  Hongersnood, korrupsie, moord, doodslag, Staatsgrepe.  ‘n Fantastiese land soos Zambië, ek weet nie wie van u ken Zambië nie, ek ken dit ook nie maar ek lees darem ‘n bietjie baie, en miskien is daar party van u wat dit ook doen.  ‘n Fantastiese land met fantastiese minerale, met fantastiese landbougrond, ek het hier ‘n paar notas gemaak en ek het gesê Zambië se ekonomie is 75% af, op waar dit was, toe sy lede 10 jaar gelede haar onafhanklikheid gekry het - 75% af.  ‘n Land, soos Zambië, ek weet nie wie van u weet nie, maar as Rhodesië nie nog elke jaar vir haar mielies stuur nie dan gaan hulle dood van die honger, omdat hy nooit bedoel was om homself te regeer nie. 

 

Dit was nie God se opset nie.  En nou is ons aan die einde van die eeue, ek vul maar net op want ek dink ons tydjie is amper op en ek wil graag dit net op die band kry.  Die Koning is aan die kom, en die Koning gaan hierdie stelsel in God se orde herstel.  Ons verwag nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon, ja ook geregtigheid vir die swarte en vir die gele en vir die kleurling.  Maar nie die geregtigheid van die Filantroop nie, nie die geregtigheid van die misleide onnosel mens sonder God nie, die geregtigheid van God onder God se regering.  Nou is Satan die hoof van hierdie wêreld.  Hy weet dit, en hy voel dit en hy werk deur hierdie nasies sonder dat hulle weet wat in hulle werk en hulle kom in opstand, hulle hare staan regop soos ‘n hond wat wil aanval.  Hulle hare staan regop teen dit wat kom, en dit is wat u besig is om te sien. 

 

Dit is wat ons gaan vernietig as God nie ‘n plan het nie, as God nie gaan ingryp nie, en dis my boodskap.  God het ‘n plan en God gaan ingryp, prys die Naam van die HERE, en hierdie saak gaan geopenbaar word, maar liewe vriende, Jesus het gesê “hulle sal julle voor sinagoges bring, en hulle sal julle haat ter wille van my Naam.  Wat beteken dit “ter wille van my Naam”  en hier moet u my maar as u wil, dit sal van u afhang moet my nie verkeerd verstaan nie.  Ek verkondig God se woord vir u.  U moet vergeet, hierdie selfsugtige idee van die Christene om net te sug, ag, ek wil net in die hemel kom.  As my siel net gered is, is dit vir my  genoeg.  Wat van die eer van God, wat van sy wonderskone Naam, wat van die gebed wat ons Here Jesus ons geleer het.

Luister:

“Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde”. 

Nou kom dit eers na “mý” toe:

“gee mý vandag mý daaglikse brood, en vergeef mý, mý skulde, soos ek ook mý skuldenaars vergewe; en lei mý nie in versoeking nie maar verlos mý van die Bose”. 

 

Ons draai dit om, hoe sal ék in die hemel kom, hoe sal ék my siel gered kry.  Sekerlik tensy jy nie weer gebore is, kan jy die koninkryk van God nie sien nie.  Maar Christen vriende, en ek neem aan soos ek hier kyk, u het na hierdie vergadering toe gekom om te hoor wat ek te sê het.  As ek ‘n beroep moet doen weet ek nie hoeveel gaan opstaan om te sê ek is nog nie eers gered nie.  As daar sulkes is, mag die HERE genadig wees dat u sal opstaan en sê: “HERE wees my - arme sondaar genadig”.  Maar u, wat uself as ‘n Christen beskou, dis hoogtyd dat u uself bekeer van u eie selfsugtige beskouing.  Dis hoogtyd dat u begin kyk wat is God se plan en wat is God se doel met hierdie wêreld. 

 

Dis hoogtyd dat u sê HERE, hier is ek, stuur my, en weet u wat gaan met u gebeur?  Ek kan so ‘n bietjie al daarvan praat, maar dit kom nog.  U gaan vervolg word.  U gaan eenkant geskuiwe word.  Hulle het dit met Jesus gedoen, hulle het dit met sy dissipels gedoen, maar prys die HERE die dag wanneer die Koning kom sê Hy in 2 Tim 2:12, “As ons verdra, sal ons met Hom regeer” - “If we suffer, we shall also reign with him”, Halleluja!. 

 

Openbaring 3:21;

21         Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.

 

Het u geweet daar is twee trone?  Het u geweet daar is die troon van God en die troon van Jesus?  Een van die dae vier ons Kersfees en ons stuur vir mekaar kerskaartjies en in baie kerskaartjies sal Lukas 1 :31-33 geskrywe wees waar die engel vir Maria gesê het “julle moet Hom Jesus noem, en Hy sal groot wees en Hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word,” maar die engel het nog nie klaar gepraat nie, hy sê “en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee, en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie”. 

 

Waar was daardie troon van Dawid?  Nêrens in die Bybel sal u sien dat daardie troon ooit hemel toe geneem is nie, daardie troon is ‘n aardse troon.  Jesus kom terug aarde toe.  En in hierdie stryd waarin Mígael sal veg, Openbaring 12, Mígael sal veg, en sy engele, en Mígael is die aartsengel van Israel, en laat ek dit maar vir u sê, ek het nie kans gehad om dit te verduidelik nie, ons glo ons is deel van daardie Israel volk.  Daarom wil Satan met helse woede, of ons uitwis, of ons bloed vertroebel.  Dan het Jesus geen koninkryk om oor te kom regeer nie.  Dis net so ernstig, dis net so satanies, dis net so lustig soos ek dit nou vir u sê.  Dis wat op die spel is.

 

Die Here Jesus kom om daardie heerskappy van Satan weg te neem.  Openbaring 20:1-6, sê Johannes op die eiland Patmos hy sien ‘n engel met ‘n ketting: en hy het die draak gegryp - die ou slang, wat die duiwel en die Satan is – en hy het hom gebind duisend jaar lank, - - - - -

(Daardie ou slang!  Ek het gedog dis ‘n slang wat op die grond rond seil,  Nou sien ek hy gryp hom, dis Satan, dieselfde ou slang en hy gryp hom en hy bind hom)

- - - - en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël - - - - - - ”. 

Hy sê, en ek sien trone, en hulle sit daarop.  En wie is dit wat daarop sit?  Die wat gesterf het ter wille van die Naam van die Here Jesus en wat deel gehad het aan die eerste opstanding en hulle heers en regeer saam met Hom vir ‘n duisend jaar.   Vir ‘n duisend jaar kom hulle om hierdie ou wêreld, (die Stadsaal van Vereeniging is plat), dit sê in Openbaring 16 “en die stede van die nasies het geval, O, en Babilon is verwoes, die koopmans slaan hulle hande saam en sê niemand koop ons koopware meer nie”.  Ons sien ‘n bietjie daarvan, ons kry so bietjie van die gryp daarvan in ons ekonomiese toestand waarin ons nou is. 

 

Dis deel van die voleinding van die eeu.  Dis deel van die verwoesting van Satan se koninkryk.  En dan kom die Here Jesus en Hy neem die troon van sy vader Dawid.  Hy maak sy volk Israel bymekaar.  Die wat nog gespaar is en ek glo u kan gespaar bly in die dae wat voorlê as u, u saak met God regmaak.  Ek glo die HERE sal vir u die voorreg gee, as Hy u nie die voorreg gee om werklik ter wille van Hom te sterwe nie, ek wil nie dramaties klink nie, maar deur die eeue was daar diegene wat die voorreg gehad het.  Hulle was verordineer om vir Jesus te sterwe.  Ek glo in ons midde is daar diegene wat verordineer is om vir Hom te sterwe. 

Halleluja! 

 

Laat ons saam met Hom lewe, maar daar is diegene wat verordineer is om deur die vlamme te loop, en God se heerlikheid te openbaar aan die koning van hierdie aarde, en dan sal ons saam met Hom regeer en dit sê “die nasies sal kom, en die nasies sal hulleself aan Hom onderwerp.  Ja ook die swartes en die geles wat oorgebly het en dan sal hulle sien hoe heerlik God se plan is, al is dit ook daardie deel wat die hout hak en die water put werk doen. 

 

Liewe vriende, as ek net ‘n oomblikkie mag teruggaan om hierdie punt verder duidelik te maak.  Ek sê vir mense baiekeer so, ek gebruik vir hulle hierdie illustrasie, ek sê: “die Regter daar op die Regbank, geleerde man, ‘n man met ‘n hoë en geëerde posisie en daardie ou straatveër in die straat, in God se plan, as ons hom “reg voer”, is ewe veel “eer” waardig!  Wat sal daardie Regter doen as daar nie ‘n straatveër was nie?  Hy en sy kinders sal doodgaan aan peste en siekte as die vullis en alles ophoop.  Maar die straatveër het sy, hy is toegedaan, “he is veiwed with certain qualitys that qualifies him for that particular work.  But he is worthy of equal honour”.  Maar hy moet sy werk doen dat die Regter ook sy werk kan doen, God het ‘n werk vir sy Israel volk.  Toe Hy hulle uitgeroep het uit Egipteland en Hy hulle bymekaar gebring het by berg Sinai, toe sê Hy vir hulle in Ex 19:5-6, Hy sê:  “julle sal vir my ‘n koninkryk van priesters en ‘n heilige nasie wees”. 

 

Ons weet Israel was ongehoorsaam en hulle het in ballingskap gegaan, maar het God sy plan laat vaar?  Nee, ons staan op die volvoering daarvan.  En dan kom ons by Ex 20, die tien gebooie en God het al hierdie woorde gespreek en laat ons luister met verskuldigde aandag na die voorlesing van die wet van die HERE.  Die HERE het al hierdie woorde gespreek en dan begin Hy, in ses dae het die HERE die hemel en die aarde geskape en die see en alles wat daarin is ens., ens. en jy mag nie, en jy mag nie, en jy mag nie!  Dit is nog God se wil.  Dis nog God se bedoeling dat dit toegepas sal word.  En dat ons dit sal ken en dan met Koning Jesus op die troon, Halleluja, Hy het gesê geen jota of geen tittel van hierdie wet sal ooit verbygaan totdat alles vervul is nie. 

 

Lees maar ‘n bietjie Matthéüs 5 hier vanaf die 17de vers in die berg predikasie, Hy sê “Ek het nie gekom om die wet of die profete en mee weg te doen nie, Ek het gekom om dit te vervul.  En dan sal die HERE regeer, en dis dan wanneer die wolf en die lam saam sal wei.  En dis dan wanneer die leeu strooi sal eet soos die os.  En dis dan wanneer die nasies van die eindes van die aarde sal opkom na Jerusalem om te aanbid in sy tempel en die heerlikheid van die Koning te aanskou en aan Hom hulde te bewys.  Sy naam is Jesus, die Koning van die konings en die Here van die here.

Amen!

 

 

 

 

 

 


Die Einde – Hoe Lank Nog

Deel 2

 

Ek kom vanaand by die tweede aand van hierdie veldtog en hierdie reeks boodskappe wat ek vir u wil bring onder die tema “Die Einde - Hoe Lank Nog.” 

 

In vanaand se Skriflesing wil ek met u neem uit:

Matthéüs 24:15-28;

15         WANNEER julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom - laat hy wat lees, oplet -

16         dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug;

17         wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie;

18         en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.

19         Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae.

20         En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.

21         Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.

22         En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

23         As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! - moet dit nie glo nie.

24         Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.

25         Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê.

26         As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn - moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer - moet dit nie glo nie.

27         Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

28         Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom.

 

Ons lees voorlopig eers net tot daar, en mag die HERE waarlik sy woord aan ons harte seën. 

Daar sal valse christusse, daar sal valse profete wees, daar sal groot tekens en wonders plaasvind.  Tekens en wonders van misleiding.  Ek wil nie, soos ek gisteraand gesê het, hê u moet dink dat wat ek vir u sê of wat ek vir u bring, is enigsins bedoel om sensasioneel te wees nie.  Ek bring vir u die HERE se woord soos Hy dit aan my toevertrou het.  Ons het die tyd betree van angs en benoudheid, dit kan ons almal sien.  Ons sien dit elke dag op die beeldradio, ons hoor dit oor die radio, ons lees dit in die koerante, ons sien wat in die noorde van Suid Wes Afrika plaasvind, ons besef die hele wêreld is in spanning.  Dis maar die begin, dis maar die eerste tekens.  In die verskriklike tye wat voorlê en hulle is voor die deur, teen môreaand as die HERE ons spaar sal ek vir u die tydperk gegee het, maar ek kan vir u nou al sê, dit het begin. 

 

In daardie tyd, met al die aakligheid en die afronding en die voleinding van hierdie eeu en die vernietiging van alles wat die mens tot stand gebring het, teenstrydig met die plan en die wil van God, en dit is die meeste van die mens se handewerk, gaan die bonatuurlike, gaan die onsienlike toetree tot die toneel.  In ‘n tyd van angs en benoudheid, in ‘n tyd van krisis en van spanning, in ‘n tyd van toetsing, in ‘n tyd van dood en van nood, vind die bose geeste altyd ook hulle oop deur om toe te tree tot die toneel.  En dit is nie vir niks dat die Here Jesus sê pasop vir die valse christusse en valse profete wat self groot tekens en wonders sal doen, en as dit moontlik is om selfs die uitverkorenes te mislei, die Engels sê “to decieve even the very ellect”. 

 

Dit gaan ‘n tyd van verwarring wees soos die wêreld nog nooit gesien het nie, en u moet uself afvra, waar staan u.  Ek wil vir u sê, u is bevoorreg, u lewe nog in ‘n wel aangename tyd in die dag van saligheid, maar daardie dag is amper verby.  As u uself nie konsolideer en vestig in die geloof nie, as u uself nie ondersoek, dadelik, of u in die geloof is, gaan u hierdie volgende, ek kan amper sê, maande, op sy langste, hierdie volgende paar jaar, gaan u nie staande bly nie. 

 

Een van die oordele van die eeue wat op ons gaan kom en dit is fantasties as jy die kerkgeskiedenis bestudeer, dan sal u vind dat in elke era waar die mens die groot voorreg aangebied was om die waarheid van God te ontvang en te geniet en hy dit nie gebruik het nie, dan kom daar ‘n oordeel op daardie geslag wat daardie waarheid nie waardeer het nie, en ons is die laaste geslag op wie daardie oordeel gaan kom. 

 

Gaan oor ons geliefde land Suid Afrika, wat sien jy feitlik die eerste as jy ons dorpies nader?  Jy sien die kerktorings.  Ons is ‘n land van kerke.  Oop kerkdeure.  Ons is ‘n land van die Bybel boek.  Ons is ‘n volk en nasie wat eintlik tot stand gekom het as gevolg van hierdie ou Bybel boek, dis ons geskiedenis en dis nie toevallig nie.  En dank God Hy het ‘n doel daarmee en Hy sal dit verwesenlik.  Maar ons het gekom by die tyd van afrekening en dit breek my hart en dis daarom dat ek dikwels bewoë raak en dat ek myself moet staal om nie heeltemal so hartseer te word dat ek nie kan praat nie, ons het ons voorregte verwaarloos.  Die Profeet Hoséa sê, “my volk vergaan weens gebrek aan kennis.”  Ons sê ons is ‘n Christen Volk, ons ken nie ons God nie, ons ken nie sy woord nie en in hierdie tyd van dwaling en verwarring gaan die mense stormloop, hulle gaan mekaar vertrap om te soek na waarheid.  Want die bestaande orde gaan tydelik omvér gegooi word.  U gaan nie meer ‘n kerk kry nie, u gaan nie meer ‘n leraar kry in gewone omstandighede en sê, Dominee, Pastoor, maak die HERE se woord vir my duidelik.  In die tyd sal die omstandighede verby wees. 

 

Nou wat ‘n verskriklikheid gaan dit nie wees nie, dit gaan as u een van hulle is.  Dit gaan u oordeel wees vir ‘n leeftyd van verwaarlosing.  Verwaarlosing van u binnekamer.  Verwaarlosing van hierdie dierbare ou woord wat die kosbaarste skat is op aarde.  Want dit is die woord van God dit is die stem van God, dis Hy wat met ons praat uit sy woord.  Vanoggend oor die nuus het dit bekend geword, vir die wat miskien nie daarvan notisie neem nie, dat dit is vandag die verjaarsdag van die Bolshevistiese Revolusie.  En dat daar ‘n telegram van toenadering gestuur is aan Rusland deur China. 

 

Vir jare het mense gesê ons hoef nie bang te wees nie, die twee Kommunistiese reuse sal mekaar in elk geval pak en ons kan maar “carry on as usual”, en dan beteken dit ons kan maar ons gemaklike lewe voortsit van ‘n gedaante van godsaligheid sonder die krag daarvan.  Nie dat ons, ons eie beuel wil blaas nie maar u kan hierdie boekie van ons lees, “Rusland in Profesie” wat ek in 1962 geskryf het, daar het ek gesê volgens God se woord sal die twee nie teen mekaar veg nie, nie voor die middel of hier teen die einde van die slag van Armagéddon nie, want hulle sal eers saam beweeg om die Christendom feitlik tot op die punt van uitwissing te bring, en dan sal hulle eers aanmekaar spring. 

 

Lenin het gesê ons sal eers Rusland neem vir die Kommunisme en dan sal ons die platteland neem met sy grondstowwe wat ek vir u wil verduidelik, maar net voordat ek dit verduidelik, neem bv Vereeniging, dis ‘n dorp in die kompleks, is dit al amper ‘n stad.  As die platteland, die omgewing van Vereeniging, van Vereeniging afgesny word, dan gaan Vereeniging dood van die honger.  Dis as jy Vereeniging wil neem en Vereeniging is so sterk bewapen dat jy hom nie kan vat nie, dan vat jy die platteland en jy sny sy kos af en dan moet hy oorgee. 

Die Kommunisme beskou die Industriële Wêreld, of die Eerste Wêreld; ons hoor vandag van ‘n Eerste en ‘n Tweede Wêreld en ‘n Derde Wêreld en so aan; lande soos Europa en die Verenigde State van Amerika, in hulle denkwyse en in hulle grondplan, hulle “blue print”, as die “stad”, en die onderontwikkelde lande, of die Derde Wêreld as die “platteland”. 

 

Ek wil net vir u wys, met hulle totstandkoming en met die Bolshevistiese Revolusie hoe satanies hierdie dinge geïnspireerd is en dat ons mense, omdat ons God se woord nie ken nie het ons geen denkbeeld van wat die bose magte, watter invloed dit op ‘n mens se lewe het en op volkere en op nasies, soos ek gisteraand gesê het, nasies word gerig en geregeer deur sataniese magte teen prinse in die onsienlike, magtige wesens. 

 

Die Apostel Paulus sê ons worstel stryd is nie teen vlees en bloed nie maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.  Ek het vir u gewys hoedat Satan die prins of die god van hierdie wêreld geword het, nie maar nou net as ‘n Bybelse term en ‘n mooi ding om in Godsdienstige taal te gebruik nie, dis ‘n feit en dat hy sy onderkonings het wat weer hulle uitwerking het en die inspirasie is van die werklike sigbare konings op aarde. 

 

Nou, in hulle, om te wys hoe satanies slim hulle geïnspireerd was dat wat hulle gesê het en voorgeneem het jare gelede, het presies volgens plan uitgewerk tot vandag toe.  Hy het gesê, ons sal eers Rusland neem en dan sal ons die platteland neem, en dit is wat hy nou bedoel het met die platteland.  Eers Oos en Suidoos Asië, dit is nou feitlik afgehandel.  Die laaste slag, die vernedering van die magtige VSA met die val van Suid Viëtnam, dan sal ons Afrika neem en ons is nou in daardie program. 

 

Ek weet nie wie van u vanoggend gehoor het oor die nuus nie, hoedat die verslaggewer van die SAUK wat daar in die noorde van SWA is en van die vlugtelinge wat oor die grens gekom het, gesê het daar is klein mannetjies wat saamveg daar in die suide van Angola.  Hulle weet nie presies wie hulle is nie.  Hulle is klein mannetjies met plat neuse en toe sê die kommentator oor Monitor vanoggend, dit kan Noord Koreane of dit kan selfs Viëtnamese wees. 

 

Afrika is die volgende op die program, dis die platteland, dis die “kosvoorraad”, dit is die “grondstof voorraad” van die stad.  Die “stad” bedoelende industriële Europa en VSA.  Dan sal ons Suid Amerika neem, en daarom moet u binnekort kyk vir groot verwikkelinge in Suid Amerika, dan sal ons Europa met geweld oorrompel.  Dit word aanvaar, en ek sê dit nie om sensasie te maak nie maar dis ‘n feit, dat as die Russiese leër werklik toeslaan, is hulle binne 24 uur aan die Atlantiese kus, en het hulle Europa platgeloop. 

 

Vir jare het hulle gewerk met hulle rysmier proses sodat Europa in elk geval vandag amper 50% Kommunisties is.  As ons dit dan volvoer het, dan sal ons ‘n ultimatum rig aan die VSA, - afgesny van grondstowwe, afgesny van olie voorrade, en ons sal ‘n ultimatum rig: of jy gee oor, of ons skiet jou plat met kernbomme!  Nou dit was min of meer in breë trekke die program wat jare gelede opgestel is. 

 

Hulle het vir hulleself ‘n doelwit gestel.  En hulle het gesê teen die jare 1973-1975, sal ons dit verwesenlik het, sal ons wêreld oorheersing hê.  Nou ja, hulle program is so bietjie agter, maar nie veel nie.  Daar het een belangrike ding gebeur, natuurlik ook nie rekenskap gehou dat daar is nog ‘n God in die hemel, nie. 

Prys die HERE! 

Maar in 1973, wat baie mense nie weet nie, met die “Jom-kippur Oorlog” was die Russiese magte alreeds in Oos Europa, met hulle geweldige vernietigings krag aan die beweeg oppad na Palestina toe.  Dit is toe dat voormalige President Nixon al die Amerikaanse Kern Magte op ‘n gereedheids grondslag geplaas het, en dis alleen toé dat die Russiese bevel daardie opmars afgelas het.  Baie min mense weet dit, dat in 1973 die wêreld aan ‘n draadjie gehang het of Wêreldoorlog No 3 het uitgebreek.  Maar u sien, God se profetiese program was nog nie voltooi nie, ek het gedag ek sal dit net vir u noem. 

 

Nou gaan ons ’n bietjie terug. 

Ek het vir u gesê dat ons moet kyk na die bron, en ons moet kyk waar dinge vandaan kom om te weet waar hulle heengaan.  En ons moet die HERE vir genade vra uit sy woord om die kernpunte raak te vat.  Wat is die kernpunte?  Die kernpunte is dat hierdie wêreld op die oomblik vanaf die val van Adam onder sataniese beheer is.  Dat Satan die god van hierdie wêreld geword het en dat hy alleen onttroon sal word met die wederkoms van onse Here Jesus. 

Dat toe Adam en Eva daar staan, jy kan jouself voorstel, in hulle hartseer, in hulle vernedering, in hulle ontnugtering, toe beloof God vir hulle ‘n Verlosser, die Here Jesus, maar die Here Jesus sou van Adam en Eva deur die geslagte heen moes gaan totdat Hy gebore was in Betlehem.  Dit is vir ons welbekende nuus, u kan maar Matthéüs lees, u kan Lukas lees en u kan kyk na die geslagsregister van die Here Jesus, en dit voer hom terug tot by Adam. 

Sou daardie draad van afstamming êrens geknip kon word, dan was die ganse plan van God vernietig en verydel.  Wie van u het ooit daaraan gedink, dat daar moes elke keer ‘n vader en ‘n moeder, ‘n pappie en ‘n mammie gewees het vanaf Adam se tyd in wie die Here Jesus se saad was.  As dit nie so was nie, dan kon Hy nie gebore gewees het volgens die Skrif nie.  Van God se kant, sekerlik, Seun van God, van God se kant sekerlik, ontvang deur die Heilige Gees.  Maar hierdie Verlosser van die wêreld, ons hoop, ons Koning Jesus, waaragtig God, maar ook waaragtig mens.  Fantasties, ek kan nie, dit is ‘n veldtog opsigself om die uitleg daarvan te gee. 

 

Maar die mens se kant moes ongeskonde en ononderbroke kom tot by sy geboorte en Satan het gedink hy sal homself nog afknip aan die kruis, maar op die derde dag het Hy opgestaan en Hy lewe tot in alle ewigheid.

Prys die HERE! 

Maar hierdie draad, ek wil vir u ‘n paar van die punte net uitwys en die betekenis daarvan vir u wys, ook in ons tyd, en mag die HERE genade gee dat met ‘n paar sketse en met ‘n paar woorde en deur die genade en die lering van die Heilige Gees, wie se leiding ons gebid het ook oor u hart terwyl ons gebid het en terwyl ons praat, dat die HERE vir u begrip en insig sal gee.  Dat die HERE sy woord vir u sal oopmaak.

 

Ons begin by Abraham.  Ons het gisteraand van Noag gepraat en vir u enkele punte uit Noag uit gewys.  Ons kom by Abraham.  Daar is geen twyfel nie dat hierdie saad van Christus wat ononderbroke moes deurgaan in Abraham te lande gekom het.  Die HERE het vir Abraham gekies en Hy het gesê ek sal van jou ‘n spesiale volk maak en ek wil vir u net ‘n paar verse lees wat by die van u wat Bybel studente is baie, baie wel bekend is, naamlik: 

Génesis. 12:1-3.

1          EN die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys.

(En luister!)

2          En Ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees.

3          En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.

 

Abram kon die fantastiesste man gewees het wat hy wou wees, maar as hy in hom nie die Here Jesus gehad het nie en die Here Jesus nie uit hom uit gekom het nie, dan kon hy nie die seën vir al die nasies wees nie.  En dan sê die HERE ook verder weer vir Abram op ‘n ander geleentheid, en in jou en in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word.  Hier het ons twee fantastiese aspekte omtrent die Godsplan - in jou en in jou saad. 

 

Dan sê Paulus in sy brief aan die Galásiërs, die “saad” is Christus en u moet hierdie saad in gedagte hou, en in ons geskrifte, ek kan nie teveel daarop ingaan nie, dan sal ek nie my tema klaar kry nie, maar dit is fantasties om te sien hoedat die Satan op baie geleenthede hierdie saad probeer knip het.  Net om vir u een geval te noem, in die tyd van die goddelose koningin Atália, het sy al die koningseuntjies doodgemaak totdat daar net een ou seuntjie, ‘n babatjie, sy naam was Joas, oorgebly het.  Die diensmeisie wat hom opgepas het moes met hom vlug van kamer tot kamer, as sy hom in die hande kon kry, (kan u vir Satan hier agter sien?) dan was die ganse Godsplan vernietig.  Op daardie oomblik het die ganse eer van God, die ganse redding van die mensdom, beide van sy siel en van sy bestaan, gehang aan die draadjie van een ou seuntjie in die arms van ‘n diensmeisie. 

 

God het met Abram begin.  En nou wil ek nie sommer, soos ons in Engels sê, “I don’t want to draw a red herring across the trail”, ek wil nie nou die gedagte breek nie maar ons het nie hierdie veldtog gereël om vir u alledaagse dinge te vertel nie.  Ek het vir u gesê die tye waarin ons lewe is ernstig, ek het vir u gesê ek sal vir u niks terughou wat vir u tot seën en tot voordeel is nie.  Ek het vir u gesê, ek wil sê soos die Apostel Paulus, ek het nie nagelaat om aan u die ganse raad van God te verkondig nie. 

 

En as u nie verstaan wat ek nou op hierdie oomblik gaan sê nie, moet nie ontstel word nie, maar moet ook nie vir u verset en u gedagte toesluit nie, u het ‘n verantwoordelikheid teenoor God vir die feit dat u hier is en vir wat u besig is om te hoor en vir wat hier aangebied word. 

 

Abraham was nie ‘n Jood nie.  In Abraham se tyd was die naam Jood nog nie eers bekend nie.  Jy lees nie van die naam Jood tot hier in die konings in die Bybel nie.  Abraham se seun Isak en sy seun Ismael was nie Jode nie.  Ismael het die vader geword van die Arabiere soos ons hulle vandag ken.  As Abraham ‘n Jood was dan was Ismael ‘n Jood want Abraham is sy pa.  Dan was die Arabiere Jode. 

 

Nou ja ek hoef nie verder daarop uit te wy nie.  Isak het ‘n tweeling gehad, Jakob en Esau.  As Isak ‘n Jood was, dan was Jakob ‘n Jood en Esau ‘n Jood.  Dis ‘n algemene feit, elke Bybel kenner weet, dat uit Esau kom die Edomiete, waaruit onder andere die Turke soos ons hulle vandag ken, afstam.  As Isak ‘n Jood was dan was Esau ‘n Jood en dan was die Turke vandag Jode. 

 

Maar jy lees nog nêrens in die Bybel die naam Jood nie.  Ek wil vir u nog meer sê, dis belangrik want ons gaan vir u wys watter betekenis dit het in hierdie dae waarin ons lewe.  Ek wil vir u nog meer sê, nie net alleen was Abraham nie ‘n Jood nie, maar Abraham was nie eers ‘n Israeliet nie.  Die naam Israel het nog glad nie eers voorgekom in Abraham se tyd nie, die wêreld en die Bybel het nog nie eers geweet van so naam Israel nie.  Isak was nie ‘n Israeliet nie, hulle was Hebreërs. 

 

Jakob was nie eers ‘n Israeliet gebore nie.  Jakob het eers Israel geword by Jabbok.  Toe Jakob daar worstel met die engel van God, toe sê die HERE vir hom toe hy nou oorwin het hier teen dagbreek, toe sê die HERE vir hom jy is Jakob, maar van nou af sal jy Israel wees, want soos ‘n prins het jy geworstel met God en oorwin.  En dit is wat Israel beteken.  Israel beteken ‘n Prins met, of heersende met God.  Isra-El – “El” is een van die name van God en “Isra” beteken heersende as ‘n Prins.  Toe het Jakob eers “Israel” geword maar nog nêrens ‘n sprake van ‘n Jood nie. 

 

Jakob het 12 seuns gehad.  Een van die 12 seuns was Juda en uit Juda het die volk gekom wat later as die Jode bekend gestaan het.  Maar nie een van die ander 11 seuns van Jakob was Juda nie.  En dus was hulle nie die voorvaders van die Jode nie.  Dis van die uiterste betekenis, want sal u nie met my saamstem en besef nie, ons gaan dit nog verder sien, dat Israel, God se uitverkore volk, dit is die kern op aarde waarom die eeue wentel en wat tot sy klimaks kom in hierdie tyd. 

 

As Satan wat die aardse nasies inspireer, daarin kan slaag om hierdie volk Israel, en ek wil nou vir u wys wie dit is, as hy hom kan of uitroei met brute geweld, of hom kan verbaster deur bloed vermenging, dan het hy God se plan gedwarsboom.  Hy het sy uiterste gedoen om die saad af te knip, dan was God se plan in elk geval verwoes.  Maar dank God die Christus is gebore en Hy het opgestaan uit die dode en Hy wag om te kom in Majesteit en Heerlikheid. 

Maar volgens die Skrif moet die Christus kom om Israel te versamel, te herstel, te vul met die Heilige Gees, saam te stel as die “nucleus” as die kern van sy koninkryk op aarde.  Om oor Israel te regeer, saam met hulle, oor die nasies van die wêreld te regeer; en die orde van God, die Gods Regering op aarde te herstel.  Christus is uit Satan se hande, hy kan aan Hom niks meer doen nie, maar as hy die volk in die hande kan kry en hy kan hulle uit aksie stel, of deur vernietiging, of deur verbastering, dan het hy nog God se plan gedwarsboom.  En dit is die kern van dit wat nou besig is, op die punt staan om te gebeur. 

 

Maar nou, as jy nou sê Israel beteken die Jood, wat die meeste mense doen, en wat die kerke doen, dan mis hulle die betekenis van die Godsplan en die God se openbaring totaal, en dis een van die grootste misleidings wat nog ooit op die wêreld afgespeel is en dis so eenvoudig.  Die Jode kom alleen uit Juda en Benjamin, die hele Bybel is vol daarvan, maar nêrens sal u in die Bybel lees dat God beloof het of bestem het dat sy Godsplan net deur die afstammelinge van Juda en Benjamin volvoer sal word nie. 

 

Die beloftes was aan Abraham gemaak, aan Isak gemaak en aan Jakob gemaak voor daar nog sprake van Jode was, voor daar nog sprake van Israel was.  Die ander nasies wat uit daardie seun van Jakob afgestam het, en ek het nie tyd om vir u ‘n volledige lesing daarop te gee nie want ek wou vir u die toepassing wys en ek wil vir u wys, die einde, hoe lank nog en die faktore en die karakters wat daar in die toneel gaan speel, aan hierdie eindtyd.  Maar daardie ander nakomelinge van die ander seuns van Jakob het deur die eeue ontwikkel in die Blanke Protestantse Westerse Nasies waarvan u en ek ‘n deel is.  Soos u hier sit is u Israeliete in die ware sin van die woord, en u is deel van God se plan, maar u is ook deel van Satan se wraak. 

 

En dit is wat besig is om te gebeur wanneer die walle gaan breek in Angola, wanneer die walle gaan breek in Mosambiek.  En dit is wat die Kremlin mee besig is.  As hy vir u, vir ons in Suid Afrika en Rhodesië kan uitwis.  Soos ek vir u vroeër gesê het, omtrent die grondplan van Lenin.  Eers die platteland, en dan die stede, in die sin van die onderontwikkelde lande, onthou nou, en van Industriële Europa, dan het hy die Weste oorwin.  Daarom, onthou ek het vir u gesê ek staan nie hier om sensasie te maak nie, ek staan nie hier om groot dinge te sê om u te laat hyg na u asem net ter wille van dit nie.  Ek staan hier om God se woord vir u te bring en u hart en u gedagte aan te spoor om terug te gaan na die “Ou Boek” en dit self te ondersoek.  U is deel van God se volk.

 

Ek wil vir u nog iets meer sê, ek sal nie tyd hê om in besonderhede daarop in te gaan nog in hierdie reeks nie.  Ek wil vir u nog meer sê, u en ek in SA, ons is van die room van God se volk.  Dis nie per toeval dat die Geuzen (Holland) en Hugenoot (Franse) en later 1820 se Britse Setlaars juis na SA gekom het nie, daardie mense, u voorouers en my voorouers, was spesiale mense, wat spesiaal uitgesoek is vir die einde van die eeue.  Ek glo dat in hierdie komende tyd van krisis en ek glo op die langste sal u dit binne die volgende 2 jaar sien, onder die verskriklike druk en benoudheid wat oor ons gaan kom, en dis naby, gaan daar ‘n herlewing uitbreek in Suider-Afrika wat die geskiedenis nog nooit geken het nie, en dat hierdie ou klein landjie waar die oë van wraak en venyn op toegespits is op die oomblik en die vyand al sy lippe aflek en sy tande slyp, dat die redding van die Westerse Wêreld nog uit Suider-Afrika gaan kom. 

 

God het nog nooit gesoek vir getalle nie, God het gesoek vir kwaliteit.  Gideon het met 300 man, het hy al daardie magte verslaan en ek wil vir u wys wie hulle was en ek wil vir u wys hoe presies ons weer in dieselfde situasie is.  En dat die Bybel vir u ‘n fantastiese boek gaan word, dat u die HERE gaan liefkry, dat u bereid sal wees deur sy krag en genade om u lewe vir Hom af te lê en te sê: “of ek lewe en of ek sterwe”, wat myself betref, wat maak dit saak.  In Christus kan ek nooit meer sterwe.  Die kind van God is onoorwinlik, die kind van God het alreeds die ewige lewe.  Al wat hulle kan doen is hulle kan die liggaam doodmaak.  Wanneer Jesus kom, wanneer die aartsengel roep, dan staan jy op, verheerlik, magtig en jy regeer saam met Jesus.  Maar kom ons gaan net ‘n bietjie terug, dat ek vir u die saak net duidelik maak. 

 

Jakob, soos ek vir u gesê het, o ja, net voor dit, as gevolg van hierdie waarheid dat die saad deur Abraham en sy geslag moes kom tot op die Christus en dat die HERE vir hom in Abraham alreeds ‘n volk uitgesoek het wat sy kanaal op aarde sou wees, wat sy instrument op aarde sou wees, “who wants to be his channel, his vehicle, his earthly partner”, sy aardse vennoot sou wees op aarde, is dit fantasties as u nou kyk na Génesis.  Kyk ‘n bietjie, bestudeer Abraham se geskiedenis, bestudeer Isak se geskiedenis, bestudeer Jakob se geskiedenis en u sal sien een van die hoof bevele van God aan hulle was “Julle moet julle bloed suiwer hou!” 

 

Daar was ‘n doel daarmee, want God het vir hom ‘n spesiale volk uitgesoek en dis daarom dat ons vandag ons bloed nog moet suiwer hou, omdat ons vandag nog daardie spesiale volk is.  Kyk maar hoedat Abraham vir sy dienskneg Eliëser gesê het waarnatoe hy moet gaan om vir Isak ‘n vrou te kry.  Kyk maar hoe ontevrede en hartseer Isak en Rebekka was oor Esau wat sommer van die dogters van “Het”-(Hettiete) vir hom gevat het.  Rebekka sê vir Jakob, Jakob, gaan terug daar na my broer toe, gaan terug en gaan haal vir jou daar ‘n vrou, en so, maar ek kan nie veel daarop ingaan nie, maar dit is die gedagte en u moet mooi daarna kyk en u sal die doel sien. 

 

Dan sal u ook sien, soos ek gisteraand gesê het waarom daar so ‘n helse drang is, ja ‘n duiwelse drang omdat dit nou ‘n verskriklike misdaad is as ons nie ons bloed wil vermeng nie, as ons nie integrasie wil hê nie, want Satan is woedend daarop, want sy plan het amper deur sy vingers geglip; die koms van Jesus staan voor die deur.  Hy moet gou speel, dit sê hy gaan rond soos ‘n briesende leeu, hy moet gou speel want hy weet sy tyd is kort.  En u het altyd gedink dit beteken net u siel, dit beteken net sover my redding betref, o nee, meer as dit, sover dit God se eer betref, wat nog belangriker is as my siel. 

Stem u saam? 

Dis belangrik liewe vriende, ek het gisteraand ernstig met u gepraat en gesê Christen van watter kerk u ook hier is, jy moet wegkom van hierdie gedagte af, om te sê al wat nodig is, is net die redding van my siel.  Dis nie die waarheid nie, wat die belangrikste is, is die verheerliking van ons Hemelse Vader.  Die belangrikste is die volvoering van God se plan en as u dit insien dan sal die redding van u siel vir u van soveel groter betekenis wees. 

 

Jakob en Esau se geboorte is iets fantasties.  Isak het met Rebekka getrou en daar is soveel wonderlike dinge wat ek vir u wil sê en wat u die plan van so sal insien, mag die HERE ons help om dit in te kry in die tydjie dat ons dit op ‘n band kan kry.  As u kan onthou as u, u Bybel ken, Sara was onvrugbaar en dit het ‘n wonderwerk gekos voor Isak gebore was.  Is dit toevallig?  Daar is ‘n wêreld van betekenis daaraan.  Satan het geveg, ja as ek dit so mag stel en moet my nie verkeerd verstaan nie, ja tot in die baarmoeder van die vroue wat die saad moes dra.  Die Christus, die saad wat in Abraham was, moes deur sy suiwer vrou Sara kom en nie deur die gekleurde vrou, die diensmeisie Hagar nie. 

 

Satan het geveg en God moes ‘n wonderwerk doen voordat Isak gebore kon word en daarom is Isak ‘n wonder seun en die ras wat uit Isak gebore is, is ‘n wonder ras.  Toe Abraham vir Isak vat en hy gaan offer hom daar op die Berg Moría, toe het dit nie net Abraham se geloof beproef en bevestig nie, maar wat daar gebeur het was - Abraham het die nageslag van Isak; vir Isak en sy volle nageslag, aan God geoffer, daarom is Isak se nageslag ‘n “aan God geofferde ras” en u en ek as deel van daardie nageslag is ‘n ras wat aan God geoffer is. 

 

Moenie laat die wêreld vir u boelie en oorbluf, al is dit ook van die slimste teoloë en sê hoor hierso, dis rassisme en dit is ‘n gogga en ‘n gruwel in die oë van God.  Dan is God die grootste rassis van alle rassiste.  Satan haat hierdie Godsplan.  As die nie-blankes, as die swart nasies maar net wil besef, hulle heil lê in die Godsplan, hulle heil lê in die behoudenis van die Blanke Nasies wat God se volk is.  Ons Voortrekkers het die swartes kom red van uitwissing onder mekaar hier in SA.  Kyk wat gebeur in Angola.  Presies dieselfde sal gebeur in Rhodesië al wat nog daardie swartes weerhou van uitwissing onder mekaar is Ian Smith en sy regering.  En dis presies wat oor die hele wêreld sal gebeur.  Hulle gee nie om nie, die Kommuniste gee nie om nie, hulle wil wêreldoorheersing hê hulle kan mekaar maar uitwis sover dit hulle betref maar op die oomblik pas dit in hulle plan. 

 

Maar in elk geval, kom dat ek vir u wys.  Toe is Isak en Rebekka getroud en daar was Rebekka ook weer onvrugbaar.  Isak moes bid by God, Isak moes sy God smeek om Rebekka se baarmoeder te open.  Satan het weer geveg, en toe doen God vir hom die wonderwerk en sy raak swanger, maar toe gebeur daar iets baie, baie besonders en eienaardig en wat vir die gewone mens, omdat hy die Godsplan nie verstaan en nie ken nie, glad nie eers raaksien nie.  Sy vind toe na ‘n tyd, hier vind iets snaaks binne haar plaas, hier vind ‘n gestoei binne in haar plaas en sy gaan om vir God te vra en sy sê HERE wat beteken dit, hier gaan iets snaaks binne in my plaas, die gewone moeder is dankbaar wanneer sy lewe voel, wanneer sy ‘n nuwe lewetjie verwag, maar hier is iets besonders, ek wil dit vir u lees want dis baie belangrik. 

Génesis 25:22-26;

22         En die kinders het teen mekaar gestoot binne-in haar. Toe sê sy: As dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan om die HERE te raadpleeg.

23         En die HERE het haar geantwoord: Twee nasies is in jou skoot, en twee volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam; en die een volk sal sterker wees as die ander volk; en die oudste sal die jongste dien.

24         En toe haar dae vervul is dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot.

25         En die eerste is gebore

(Luister mooi dis nie ‘n storie nie, hier is fantastiese betekenis aan verbonde).

25         En die eerste is gebore - rooi, geheel en al soos 'n mantel van hare. Daarom het hulle hom Esau genoem.

(Rooi, in ‘n mantel van hare, hou dit in gedagte, en hy is Esau genoem).

26         En daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou. - - - - - - - - - .

Sou u nie sê hier is iets bonatuurliks nie?  Twee ongebore kindertjies, voordat hulle nog die lig gesien het veg so met mekaar dat Rebekka onrustig word en ongemaklik voel en toe hulle gebore is het Jakob nog vir Esau aan die hakskeen beet.  So geweldig is die stryd.  Is dit sonder betekenis?  O nee, ons is nog besig met die betekenis daarvan.  En ons gaan die betekenis sien in hierdie volgende jaar of twee as u dit nie weet nie sal u nie verstaan wat plaasvind nie.  Dis daarom dat my verlange, en die verlange van my hart, en vriende, ek ken baie van u nie, maar ek wil vir die u versekering gee en as u hart met God reg is sal u hart ook met my hart reg wees terwyl ek met u praat.  Ek het so ‘n verlange in my hart dat ek met ons Staatsmanne kan praat en vir hulle hierdie dinge kan sê.  Dit sal van so ‘n fantastiese betekenis en van waarde wees as hulle dit kan weet, want sonder om dit te weet, weet hulle nie hoe om te beplan nie.  Ons het nie met menslike magte te doen nie, ons het met ‘n sataniese mag te doen wat staan teen die Godsplan wat van die eeue tot die eeue strek.

- - - - - - Daarom het hulle hom Jakob genoem. En Isak was sestig jaar oud by hulle geboorte.

27         En die seuns het opgegroei: Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld; maar Jakob was 'n vredeliewende man wat in tente gewoon het.

28         En Isak het Esau liefgehad, want wildsvleis was na sy smaak; maar Rebekka het Jakob liefgehad.

29         En Jakob het 'n kooksel klaargemaak en Esau het moeg uit die veld gekom.

30         Toe sê Esau vir Jakob: Laat my tog sluk van die rooigoed daar, want ek is moeg. Daarom het hulle hom Edom genoem.

31         En Jakob antwoord: Verkoop eers jou eersgeboortereg aan my.

32         En Esau sê: Kyk, ek gaan sterwe, en wat baat die eersgeboortereg my dan?

33         Toe antwoord Jakob: Sweer eers vir my. En hy het vir hom gesweer en sy eersgeboortereg aan Jakob verkoop.

34         En Jakob het aan Esau brood en die kooksel lensies gegee; en hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan. So het Esau dan sy eersgeboortereg verag.

 

As u die Bybel ondersoek en as u die Heilige Gees vra om u verstand en u hart te verlig, dan sal u sien in hierdie eersgeboorte reg was die ganse plan van God gesetel.  In hierdie eersgeboorte reg, was die belofte van die Christus, die ene wat die eersgeboorte reg het sou die Christus dra, sou die verantwoordelikheid van die Godsplan dra en aan die voleinde van die eeue sou dit ook beteken die verkondiging van die evangelie aan die ganse mensdom. 

 

Wie doen dit vir die afgelope paar eeue?  Doen die heidene dit?  Doen die Jood dit?  Nee, die Blanke Westerse Protestantse Nasie verkondig die evangelie, die blye boodskap, die verlossingsplan van God, dis hulle wat hulle sendelinge uitstuur na die uiterste eindes van die aarde.  Op jou sendingvelde, wie se grafte lê daar?  Lê daar die grafte van Chinese?  Lê daar die grafte van Indiërs?  Lê daar die grafte van Bantoe’s?  Lê daar die grafte van Jode?  Afgesien van die uitsondering hier en daar.  Ek praat algemeen.  Nee. Daar lê die grafte van jou Wes Europeane.  Van jou Blanke, soos u en ek.  U sien vriende, waar ons gekom het aan die einde van die eeue en waar daar groot dinge besig is om plaas te vind en groot dinge op die spel is, sal die Bybel wat dan ‘n lig op onse pad en ‘n lamp vir onse voet is, sal dit dan niks daaromtrent te sê hê nie?  Sal daar dan nie vir ons ‘n lamp en ‘n lig wees in hierdie duister wêreld nie?  Kom laat ons God op sy woord neem en laat ons sien dat God het voorsiening gemaak. 

 

Esau was harig en heeltemal in ‘n mantel toegedraai.  Nou wil ek net vir u in Psalm 106:37 net hierdie vers lees. 

Psalm 106:37;

37            Bowendien - - - - -

(Sommer net ‘n versie vir die gewone mens)

- - - - - - het hulle hul seuns en hul dogters aan die duiwels geoffer.

 

Nou in die Hebreeuse taal is daar twee woorde vir duiwel.  Eintlik, demoon en die ene is “Shêd” – (Strong’s 7700) en dit beteken ‘n bederwer of ‘n verwoester en ‘n kwaadaardige of bose gees. 

Die ander woord is “Sâ´îr” – Strong’s 8163) wat ook as duiwel vertaal word in die Bybel of in ons Afrikaanse Bybel op twee plekke as geldduiwels. 

In Engels is een van die woorde “Satyr” – Afr. - Sater, bose geeste.

Maar hierdie woord “Sâ´îr” beteken in die Hebreeuse taal: - (Afr.vertaal) wollerig, harige een, boklam, boksater, duiwel.  Wollerig harige een. 

 

Onthou u wat Jesus gesê het, wanneer hy kom sal hy die skape en die bokke vanmekaar skei.  Esau is gebore, heeltemal met ‘n mantel van hare toegedek, en hy was rooi, en een van die name van die duiwel is die harige een, en mense wat baie van hierdie demone gesien het en as u kom luister na Phill Botha, en dit kom in sy getuienis, waar daar op een geleentheid daardie twee wesens verskyn het om hom die afgrond in te sleep, het hulle ook so gelyk. 

 

U sien vriende, hierdie dinge is nie stories nie, maar nou moet ons kyk na sy uitwerking en wanneer ons kyk na Esau, dan sien ons hy het die eersgeboortereg verag, en dwarsdeur sy lewe het hy homself heeltemal verset teen die Godsplan.  Hy het hom glad nie gesteur aan Isak en Rebekka se waarskuwing dat hy tog nie met die nasies rondom moes trou nie en wanneer ons kom by Exodus 17:16, - ek sal dit maar net vir u vertel en u kan miskien dit onthou:

Toe Israel uit Egipteland uitgegaan het, die HERE hulle uitgelei het oppad na Kanaän toe, wie was die eerste nasie wat hulle aangeval het?  Met die doel om hulle te vernietig, u kan dit lees in Exodus 17, dit was die Ámalekiete, en Ámalek was die kleinseun van Esau.  Sien u Satan nog gedurig op die spoor van God se plan?  Om God se plan te vernietig.  As Ámalek vir Israel daar, soos die HERE later gesê het, en daarom het die HERE oorlog gesweer teen Ámalek van geslag tot geslag.  U lees dit in Exodus 17:16, omdat hy vir Israel aangeval het toe Israel nog swak was.  Hy het net as ‘n slawe volk uitgekom, hy het nog nie geleer om oorlog te maak nie.  Alhoewel, dank die HERE en dit is ook ons hoop vandag, ons kan nie staatmaak op net ons wapens alleen nie, as daar nie bonatuurlike dinge gaan gebeur nie; en dit gaan ek vir u vertel, baie definitief teen môreaand as die HERE ons spaar; hoe dit gaan gebeur en daarom moet u baie beslis ook môreaand hier wees, wat ek vir u net hierdie prentjie sal afrond.  Ons het eintlik baie langer nodig as dit, maar u kan dit alles; in ons pamflette en in ons boeke; rustig en op u tyd gaan lees. 

 

Hy het vir Israel aangeval.  Onthou u dis waar Moses sy arms moes ophou en Aäron en Hur moes weerskante gaan om dit te stut en solank as die arms van Moses op was, was Israel in die oorwinning maar sodra Moses se arms moeg geword het dan het die Ámalekiete weer oorwin.  En so het hulle toe sy arms opgehou tot teen sononder totdat Josua heeltemal die oorwinning behaal het.  Maar toe sê die HERE, Ek sal oorlog hê teen Ámalek van geslag tot geslag. 

 

Nou vat ek u net ‘n bietjie vinnig verder terug en ek bring vir u by Eségiël 38.  Eségiël 38 en 39 word genoem deur baie Bybel studente, die Russiese hoofstukke van Eségiël.  In Eségiël 38 word Rusland op sy naam genoem, Moskou word op sy naam genoem, Tubal in Siberië agter die Ural gebergte word op sy naam genoem, die HERE wys hoe dat Hy vir Rusland en almal wat saam met hom is, en dit is ook China, hierdie toenadering wat ons vanmôre van gehoor het en wat ons altyd gesê het wat daar sal wees want God se woord sê so, en al die Afrika lande en ons sien hulle is Kommunisties, die meeste swart leiers van Afrika.  U kan sien hoedat hulle maar almal saamstaan want die wind waai in daardie rigting, almal met hulle saam sal hê, en hulle word genoem die Libiërs en Put en Kus en almal word genoem in Eségiël 38. 

 

Dan kom ons by vers 17, onthou die HERE het vir Ámalek gesê toe hy vir Israel daar aangeval het net na die uittog uit Egipte toe sê die HERE vir hom Ek sal oorlog met jou voer van geslag tot geslag.  Nou luister mooi, die Bybel wys vir ons dat die oorloë alleen sal ophou met die wederkoms van die Here Jesus, dan sal Hy die boog verbreek en die spies en die lans en dan eers sal daar vrede kom wanneer Jesus kom met ander woorde die laaste oorlog moet Ámalek in betrokke wees, want God sê, Ek sal met jou oorlog voer van geslag tot geslag en die Bybel wys ook vir ons afgesien van God se bonatuurlike ingryping het God altyd sy oorloë, God se oorloë om God se saak te verdedig het Hy altyd deur sy volk Israel gedoen.  Die HERE sê, Ek sal oorlog met jou hê van geslag tot geslag, daarom in die laaste oorlog in die oorlog van Gog en Magog in Eségiël 38 en 39 dus Gog aan die een kant, Ámalek aan die een kant, dis Esau aan die een kant, die harige ene onder inspirasie van die Satan en almal wat saam met hom, teen die Christendom.  Wie veg vandag teen die Kommunisme?  Die Blanke Protestantse Nasie, en God het gesê dit sal Israel wees in die laaste dae. 

 

Nou lees ek vir u Eségiël 38:17, net een vers uit daardie hoofstuk, u sal die volledige opsomming sien in my boekie, “Rusland in Profesie”, wat daar agter op die tafel is.  Luister hoe fantasties dit is.  In die 17de vers, ek begin by die 16de, “en jy” God praat nou met Gog, hierdie hele kombinasie onder aanvoering van Esau.

Eségiël  38:16-17;

16         en jy sal optrek teen my volk Israel soos 'n wolk om die land te oordek. Aan die einde van die dae sal dit wees - dan sal Ek jou teen my land laat aankom, sodat die nasies My kan ken as Ek My in jou, o Gog, voor hulle oë as die Heilige laat ken.

(Luister nou!)

17         So sê die Here HERE: Is jy dit van wie Ek in die voortyd gespreek het deur my knegte, die profete van Israel, wat in dié dae geprofeteer het, jare lank, dat Ek jou teen hulle sal laat aankom?

 

Dis net as’t ware of die HERE uit die hemel uitkyk ek kan dit sien in die gees.  Daar’s so baie, onthou u hoe God, hoe die engel van die HERE toe die Egiptenare vir Israel agterna gesit het en toe hulle in die Rooi See kom, nadat Israel net deur is, en hier staan die walle van die water van die Rooi See, hulle sê toe die Egiptenare in die middel is, toe skuiwe die wolk wat voor Israel is, agter Israel in (tussen Israel en die Egiptenare) en die HERE was in daardie wolk, en dit sê, die HERE, die engel van die HERE het na die Egiptenare gekyk.  My broers en susters, vriende, wat ‘n aaklige kyk.  Wat ‘n verskriklike ding wanneer God kyk in oordeel, en toe God kyk na die Egiptenare toe is daar ‘n gedruis en daar is ‘n gerammel en daardie waters van die see val toe, en die Egiptenare verdrink met hulle perde en alles in die middel van die see, en hulle spoel die volgende dag uit op die strand. 

Hier kom ons by Eségiël 38:17, en ek sien God kyk weer, en in hierdie stryd waar Hy op die punt staan om nou vir Israel te vernietig, en kan u nou sien dat u hierdie dinge moet verstaan, dit beteken nie net ‘n klompie Jode daar in Palestina nie, moet my ook nie verkeerd verstaan nie, die suiwer Jood is ‘n Israeliet, natuurlik, omdat hy ‘n afstammeling is van Juda en Benjamin wat twee van die seuns van Jakob is wat Israel geword het by Jabbok, maar dis nie die enigste Israel nie, die Westerse Nasie is die ander tien seuns van Jakob, en teen wie is Gog en Magog vandag gerig?  Sekerlik het hy sy planne op Palestina gerig want dis die strategiese middelpunt van die wêreld.  Die Wêreld Moondheid wat die Midde Ooste het - hy het wêreld oorheersing, reg genoeg, daarom moet u ook ‘n groot aanslag op Palestina verwag en volgens die profete, (ek sal nog probeer om dit vir u uit te bring), sal dit die finale slag wees in Armagéddon as kern, waar die perde in die bloed tot by hulle tooms gáán wees, maar dis nie al nie, dis die hele wêreld oor, en as hy die Weste kan vernietig dan is soos ons in Engels sê:  “Palestine is just a walk over”. 

 

In hierdie opset en waar u in hierdie verse sien hoedat die HERE sy aanslag voorspel en wat al die nasies wat saam met hom is in sy groot geweldige mag, sien ek hoe kyk God na Gog en hy sê: “so sê die HERE, ‘is jy dit’?”.  U het ook al baie kere ‘n persoon hoor sê, as hy skielik iemand uitken of miskien as ‘n pa en ‘n ma een van die kinders wat nou kwaad gedoen het en hy kyk so rond en hy sien wie se gesiggie is vol konfyt en die konfytblik is leeg, o, ‘is jy dit’?  Is jy die ene?  So kyk die HERE, en Hy kyk na Gog en Hy sê, ‘is jy dit’?  ‘Is jy dit’, die ene wat Ek jare lank gesê het wat Ek teen my volk sal aanbring?  En ek het dit al gesê, in Ex 17:16, dit sal vir u ‘n wêreld van betekenis oopmaak.

 

Ons gaan aan met Jakob, dis net baie belangrik en dis wonderlik, toe Jakob nou klaar sy vroue gekry het, sewe jaar vir Ragel gewerk het, toe kry hy vir Lea in die plek van Ragel. , toe werk hy weer sewe jaar, toe kry hy vir Ragel, toe werk hy weer sewe jaar en hy kry sy vee en na 21 jaar toe is Jakob weer oppad terug na sy land.  In die tussentyd het Esau wraak gesweer en hy het gesê, as ek vir Jakob kry sal ek hom doodmaak, want nie alleen het hy my uit my eersgeboortereg gekul nie, wat Esau in elk geval nie baie in belang gestel het nie, maar hy het ook my seën gesteel, u weet toe Jakob homself voorgedoen het as Esau. 

 

Ek wil nie daarop in besonderhede ingaan nie want dan gaan ek nie my tyd inkry nie, hoedat Rebekka vir hom die bokvelletjies aangetrek het en so aan en toe het Isak hom geseën en net toe hy hom klaar geseën het toe kom Esau aan en al hierdie dinge het hulle uitwerking tot aan die einde.  Toe sê Rebekka vir Jakob, vlug, want Esau gaan jou doodmaak, en dit is hoe Jakob toe gevlug het in die verhaal van die 21 jaar.  En toe dit nou klaar is toe is Jakob terug en toe hy naby die Jabbok Rivier kom, toe kry hy berig dat Esau is oppad na hom met 400 man. 

 

Nou moet u mooi kyk.  Vir die gewone mens is dit maar sommer net ‘n voorval in die geskiedenis van Jakob, maar hier weer, as ek dit so mag noem, sidder en bewe die toekoms van die eeue aan die draaitjie van ‘n moment van die uiterste betekenis.  Esau is oppad met 400 uitgesoekte man, manne wie se swaarde vol van die bloed is van menigte slagoffer.  Esau sê, as ek vir Jakob kry maak ek hom dood en dan is nie net Jakob wat dood is nie maar God se plan wat vernietig is.  En u kan Génesis 32 lees, toe Jakob so aankom toe sê dit, toe ontmoet hierdie engele van God hom en toe noem hy die plek Mahanáim wat twee groepe of twee bendes beteken.  Maar in elk geval, net kortliks u moet dit self lees - Génesis 32, en daar het die engele hom ontmoet. 

Hoekom? 

Hoekom het die engele hom ontmoet? 

Omdat die engele die helde van God is, as u Psalm 103:20-21, lees dan sal u sien, daardie pragtige Psalm wat begin vers 1 - “Loof die HERE, o my siel en alles wat binne-in my is, en vergeet geeneen van sy weldade nie” ens., ens., dan kom hy by verse 20 en 21 dan sê hy, Loof die HERE, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring. 

 

Dan lees ons in Psalm 34:8, - “Die Engel van die HERE trek 'n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit”;

 

Dan lees ons in Hebreërs 1:14, “dat die engele is dienende geeste wat uitgestuur word ten behoewe van die wat die saligheid sal beërwe”;

 

Dan lees ons in Jesaja 37:36, “dat een engel het in een nag ‘n 185,000 van die Assiriërs wat in daardie tyd vir Israel wou verslaan vernietig”;

 

Dan lees ons in 2 Konings 6, toe die Siriërs ‘n groot leer met oorlogwaens gestuur het om vir Elísa gevange te neem en toe Elísa sê HERE maak tog my dienskneg se oë oop, toe hy so kyk toe sien hy die berge rondom vol van vurige waens en vol van vurige perde. 

 

Daarom die engele, toe Jakob vir Esau tegemoet gaan was nie verniet nie, en as ons dan maar ‘n aardse term mag gebruik en wat u nou nie as oneerbiedig moet beskou nie maar net om my punt duidelik te maak, dit was nie om dowe neute nie, hulle was daar om net te kyk dat God se plan nie vernietig word nie.  Nou vriende, dit is waarom ek dit so beklemtoon, dit is waarom ek gisteraand by die begin, begin het.  Hierdie plan is nog nie klaar nie, Satan is nou op die punt om sy laaste aanslag te maak en dit is nog al die tyd Esau.  Nog al die tyd die harige een.  Die engele staan gereed. 

 

Die Here Jesus sê vir Petrus toe hy sy swaard uittrek, en Malgus se oor afkap, hy sê, moenie dit doen nie, hy sê as ek wil kan ek nou twaalf legioene van engele roep; en ‘n legioen in die dae van die Romeine was ± 6,000.  Ek kan nou 72,000 engele roep as Ek wil.  Nou vriende, hulle was toe teruggehou want Christus moes sterf aan die kruis, maar hierdie keer kom Hy nie net soos Hy sê in die glorie in my eie heerlikheid en in die heerlikheid van my Vader en in die glorie van die heilige engele nie, maar Hy kom ook om sy volk te beskerm. 

 

En die Bybel is daar vol van, ons gaan engele sien.  Op ‘n magtige wyse, ons lewe in die fantastiese tyd van alle tye, daarom moet u reg wees met God en u moet ook gebruik maak van hierdie veldtog dat ons vir u kan help as u nog nie u pad na die Here Jesus toe gevind het nie, dat u Hom sal vind. 

 

Ons speel nie op u sentiment nie, ons lê voor u die werklikheid van God se woord.  Die engele was daar.  Nou ja, ons ken die verhaal, Jakob het geworstel met God en hy het oorwin, Esau het verander van hart en Jakob was gespaar, maar dit was nie die einde van die verhaal nie.

 

Ons kom in die tyd van die Rigters, ek sal miskien nog dit inkry om net vir u te wys en ek wil net eers vir u hierdie paar verse uit Rigters lees, dis baie belangrik, en ek lees vir u Rigters 6:3-5, nou is Israel onder die Rigters.  Die tyd van Josua is nou verby en Israel het nou gesondig en as gevolg daarvan het sy onder die hande van die heidense volkere verval.

 

Rigters 6:3-5;

3          Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en Amalekiete en die kinders van die Ooste - - - - - -

(Luister mooi, die kinders van die Ooste)

- - - - - uit, en trek teen hulle op:

4          slaan laers teen hulle op en verwoes die opbrings van die land in die rigting na Gasa, en hulle laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly nie.

5          Want hulle het met hul vee en hul tente opgetrek en gekom soos sprinkane in menigte, terwyl hulle en hul kamele ontelbaar was; so het hulle dan die land ingekom om dit te verwoes.

 

Ek wil nou hê u moet mooi let op die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die Ooste en dat hulle was soos sprinkane in menigte.  Klink dit nie vir u baie bekend?  ‘n China met teen hierdie tyd amper ‘n 900 miljoen, ‘n Rusland van ongeveer 300 miljoen.  ‘n Indië van tussen 600 en 700 miljoen.  ‘n Afrika van ongeveer 300 miljoen.  Waar is Suidoos Asië, waar is Oos Europa?  U het vanoggend gehoor oor die nuus en in Monitor by hoeveel hulle ons oortref met tenks, en met vliegtuie en met mannekrag, en dit is maar net sover hulle dit nog weet, dit is nog baie meer as dit.  U moet kyk hoedat die dinge inmekaar steek.  Nou dit is verse 3-5. 

Rigters 6:33;

33         Toe het al die Midianiete en Ámalekiete en die kinders van die Ooste aanmekaargesluit en deurgetrek en in die laagte van Jísreël laer opgeslaan.

“Hulle het aanmekaargesluit”. 

Iemand het gesê en ek het dit gisteraand genoem, hierdie nasies, luister, net iets wat vir u van betekenis kan wees in u eie lewe, in u huisgesin, man, vrou, vader moeders, kinders, vriende, daar sal nooit eensgesindheid wees buitekant Christus nie.  As u nie in Christus is nie sal man en vrou nie met mekaar klaarkom nie, ouers en kinders sal nie met mekaar klaarkom nie, Satan bring verdeeldheid.  Hy bring verdeeldheid ook in sy eie geledere.

 

Hierdie Swart Nasies, en Kommunistiese Nasies, hulle is maar net een, in die opsig dat hulle die gemeenskaplike doel nastreef, maar soos iemand gesê het, die verenigings faktor in hulle, is hulle haat teen die Weste en veral teen Suid Afrika.  Dit is al wat hulle verenig.  Maar die Skrif wys vir ons, sodra as hulle daarmee begin het, dis deel van die Godsplan, dan val hulle mekaar aan en hulle help mekaar in die verderf, soos God se woord sê, maar in elk geval, dit kom nog.  Nou ja, so het hulle aanmekaargesluit.  Vir my is dit baie belangrik, daardie aanmekaargesluit en deurgetrek en in die laagte van Jísreël laer opgeslaan. 

Nou net:

Rigters 7:12;

12         En die Midianiete en Amalekiete en al die kinders van die Ooste het in die laagte gelê soos sprinkane in menigte, en hulle kamele was ontelbaar soos die sand aan die seestrand in menigte.

 

U kan maar net in die plek van kamele sit oorlogtenks, vegvliegtuie, kanonne, pantsermotors en al die dinge.  Menigtes is dieselfde, die nasies is dieselfde, die konfrontasie is dieselfde, die twee wat teenoor mekaar opgestel is, is dieselfde, die kinders van die Ooste en almal en die Amalekiete en almal en die wat aanmekaargesluit het, hulle nasate vandag presies dieselfde.  Teen Israel in daardie tyd, teen Israel vandag. 

 

Nou gaan ons net ‘n bietjie vinnig vorentoe, na die tyd van die Rigters en Samuel was die laaste en hy was ook die eerste profeet, toe word Israel soos hulle maar altyd mislei was, en ons is maar vandag nog soos ons voorouers, en dis een van ons swakhede, ons gaan so maklik agter die vreemde gode aan, toe sê hulle, ons wil ‘n koning hê, toe is Samuel baie hartseer, en Samuel dink dit was ‘n mosie van wantroue in hom, toe sê die HERE, “nee Samuel, hulle is nie ontevrede met jou nie, hulle is ontevrede met My.”  U kan dit lees in 1 Samuel 8:7.  Hulle sê, die HERE sê vir Samuel, hulle wil ‘n koning hê soos al hierdie ander volkere, hulle wil nie meer hê Ek moet hulle koning wees nie.  En so het die eerste koning Saul gekom. 

 

Ek wil vir u sê, daar gaan ‘n dag kom in ons benoudheid en ek kom nog daarby, lyk my ek gaan nie daarby kom nie, ek sal môreaand daarby kom as die HERE ons spaar, dat die HERE wys hierdie benoudheid van Jakob, net soos Jakob benoud was by Jabbok, en dat hy met God moes worstel, en dat Jakob, die ou bedrieër, daar sy wedergeboorte ondergaan, en daar het Jakob eers Israel geword.  Ek beklemtoon dit weer, Jakob was nie ‘n Israeliet gebore nie, dit is van die uiterste belang!  

 

Hy het eers Israel geword by Jabbok, so is ons sy nasate vandag, wys die HERE se woord vir ons wanneer Ámalek weer kom, wanneer Esau weer kom en hy is so oorweldigend magtig dat ons in eie natuurlike krag nie teen hom opgewasse gaan wees nie, gaan ons weer by ons “Jabbok” kom, weer by ons benoudheid kom en ons gaan ‘n wedergeboorte ondergaan en ons gaan weer Israel word in die ware sin van die woord.

 

Ons het teruggeval na die Jakob toestand, ons het weer die ou bedrieër geword, die ou afvallige, maar in ons tyd van benoudheid sal ons weer Israel word, ook in die ware sin van die woord.  

Prys die Naam van die HERE!

 

Wat gaan ons dan doen?  Dan gaan ons vir die Koning vra, kom terug, vir die eerste keer gaan Israel werklikwaar sê, “ons wil God hê as ons Koning”, dis ons redding, dis die klimaks van die eeue, en dan gaan Hy kom in Majesteit en in Heerlikheid, en al die heilige engele saam met Hom en ek wil nog vir u wys, lyk my ek sal dit môreaand moet doen, ek wil vir u wys hoe gaan Hy veg.  O vriende, die skouspel, die majesteit, die heerlikheid wanneer die natuur, wanneer die aarde gaan bewe, wanneer die engele sigbaar op die toneel gaan verskyn.  Wanneer Satan sy laaste stryd gaan voer, skouspelagtig, fantasties, wonderlik.  Wanneer die sterre van die hemel gaan val.  Wanneer die elemente gaan brand, maar die aarde gaan oprys, waar die riviere droog gelek gaan word, waar die see gaan opstyg in die lug, ja waar die see selfs droog gelek gaan word.  Ons weet nog niks, soos die Engelse gesegde sê: “you’ve heard nothing yet.”  O, my broer en my suster en my vriend, dis die tyd wat u en ek in lewe, dan gaan ons vir die Koning sê, kom terug!

 

Na Saul het Dawid koning geword, en God het fantastiese beloftes aan Dawid gegee van ‘n ewigdurende troon; ‘n ewigdurende troon wat nooit sou vergaan nie, die troon wat uiteindelik sal oorgaan op die ware Koning en dit is Jesus.  Na Dawid het Salomo koning geword, en in die laaste dae van sy lewe het sy baie vroue en uitlandse vroue, sy ongehoorsaamheid aan God se apartheid wette, het hom verlei en hy het agter ander gode aangegaan en toe word sy seun Rehábeam koning en in die tyd van Rehábeam het die tien stamme onder Jeróbeam opstandig geword, het hulle hulself weggeskeur van die troon van Dawid.  Toe wou Rehábeam met geweld; hy het sy manskappe bymekaargemaak en hy wou met militêre geweld hulle terugdwing, toe stuur die HERE sy profeet na hom toe:1 Konings 12:24  en hy sê vir hom, moet dit nie doen nie, “want van My het hierdie saak gekom”. 

 

Van daardie tyd af, as u die Bybel lees het hierdie twee, die tien stamme en die twee stamme, in twee aparte koninkryke ontwikkel met twee aparte koningshuise en wat later in twee aparte afsonderlike ballingskappe gegaan vanwaar ‘n gedeelte van die huis van Juda, 70 jaar later teruggekeer het om Jerusalem en die tempel te herbou en waaruit uiteindelik die Christus gebore is, maar daardie ander 10 stamme het nooit teruggekeer nie.  Uit hulle Assiriese Ballingskap het hulle uiteindelik Europa ingetrek in verskillende trekke en oor verskillende periodes en uiteindelik ontwikkel in die Westerse Nasies soos ons hulle vandag ken.  Dit sal u in ons pamflette kan lees en in ons geskrifte kan sien.  As ek daarop ingaan dan sal ek nie vir u kan voltooi wat ek nog vir u wil bring nie. 

 

Nou kom ons aan die einde, die klimaks van die eeue, en ons is seker, nou wil ek net vir u Psalm 2 lees en dalk sal ek nog ‘n gedeelte van Psalm 83 lees om vir u te wys wat nou op die punt staan om te gebeur. 

Psalm 2, die Psalmis sê: (Die opskrif in ons Afrikaanse Bybel vat dit nogal wonderlik saam, hy sê die – “Stryd en oorwinning van die Messías”.  Maar luister mooi).

1          WAAROM woel die nasies en bedink die volke nietige dinge?

2          Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy gesalfde en sê:

3          Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!

(Is dit nie presies wat vandag gebeur nie)

4          Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot met hulle.

5          Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik:

6          Ék tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.

7          Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer.

(Luister!)

8          Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting.

Is dit nie wêreldoorheersing nie?  Wie gaan wêreldoorheersing hê?  God, my vriende en nie Satan nie.  Wie gaan die koning wees?  Nie die diktator van Rusland nie, maar Jesus.  Hy gaan die Koning wees, en dit is waarheen dinge nou beweeg en dit is waarom die nasies nou in opstand is.  Ek het dit gisteraand vir u gesê, die nasies weet nie wat hulle dryf nie, maar dit is die sataniese magte wat hulle dryf en inspireer, waarom?  Om in opstand te kom teen die Koning wat weldra oor hulle gaan regeer en wat hulle gaan onderwerp en wat oor hulle gaan heers met ‘n ysterroede vir hulle eie beswil en wat vrede gaan bring na hierdie aarde.  Dis die enigste redding, ja sy koninkryk sal strek oor die hele aarde en dit gaan in u geslag en in my geslag gebeur.  Môreaand as die HERE my spaar gaan ek vir u datums en getalle gee, ek gaan dit vir u wys uit die HERE se woord en ek is daar seker van u sal verbaas wees dat u dit nog nooit raakgesien het nie. 

9          U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot.

 

Ek sal vir u wys wat gaan gebeur wanneer die leër van die hemel op die toneel verskyn.  Op die oomblik lyk dit asof dit ons is wat verpletter gaan word en ons gaan sekerlik hard gekasty word, en daar gaan sekerlik tye van benoudheid kom en sekerlik baie gaan sterf.  Maar God het belowe dat sy volk, Israel volk, en dis ook u en ek, sal bestaan vir ewig, die HERE sal oor sy volk waghou.  Daarom as ek tyd het net om dit nog op die band te kry dat u dit kan onthou, daar sal nooit swart regering in Rhodesië wees nie, daar sal nooit swart regering in SA wees nie, luister, ek steek my nek uit om dit te voorspel. 

 

Die HERE gaan ingryp en daar gaan dinge gebeur, daar gaan stryd kom, ja, daar gaan bloed en trane kom, maar daar sal nooit swart regering in Suider-Afrika, dit bedoel, Rhodesië en SA, die deel waar die blankes is, wat God gestuur het met ‘n doel.  Sou God ons na Suider-Afrika toe gestuur het om die ligpunt van die evangelie aan die punt van ‘n donker kontinent te wees en ons dan aan die einde van die eeue laat uitwis?  Nooit, God is ‘n verbonds God, God is ‘n getroue God, maar dan moet u uself tot Hom bekeer.  Dan moet u, u bose weë laat staan. 

 

U moet daardie lewe laat staan waar die HERE maar net bysaak is, soos ek vir baie mense sê, as jy nog jou Bybel lees in die aand, maar net so in die vaakheid nadat jy die beste van jou lewe gegee het in die dag en jou werk en aan die wêreld en darem om jou gewete te sus net so ‘n ou versie te lees en net so ‘n paar woordjies prewel en na die tyd is jy aan die slaap en die kombers is oor jou en jy’s weg vir die nag, in die môre slaap jy so laat as wat jy kan en jy maak maar net vir die HERE ‘n buiging, want jy is eintlik meer bygelowig as gelowig.  Jy’s eintlik meer bang dat daar dalk iets met jou kan gebeur as jy nie net jou knieë voor die HERE buig, as om Hom werklik te aanbid nie, werklik in gemeenskap met Hom te kom nie, is dit nie die waarheid nie, as u wil eerlik wees, en as ek ‘n beroep op diegene maak om te staan en u gaan eerlik wees, wonder ek hoeveel in hierdie gehoor gaan bly sit.  Ek dink ek gaan daar eindig.

 

Amen!

 

 


Die Einde Hoe Lank Nog

Deel 3

 

Lukas 21:11, 25-33;

11         En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.

(U moet onthou dit is die woorde wat onse Here Jesus self gepraat het in ‘n antwoord op sy dissipels wat vir Hom gevra het wat sal die tekens wees van U wederkoms en van die voleinding van die wêreld). 

25         EN daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun,

26         en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.

27         En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk, met groot krag en heerlikheid.

28         En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.

29         Toe vertel Hy hulle 'n gelykenis: Let op die vyeboom en al die bome.

30         Net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is.

31         So moet julle ook weet - - - - - -

(Hoor u, so moet julle ook weet, nie raai nie, wéét)

- - - - - dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur.

32         Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie.

33         Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

 

Liewe vriende, dit is ‘n welbekende feit, dat as die wêreld bevolking wat op die huidige oomblik nie ver van 4 biljoen staan nie, dat as hy moet aanwas teen die huidige tempo dan sal die wêreld bevolking homself verdubbel voor die einde van hierdie eeu.  Met ander woorde, binne die volgende 24 jaar sal die wêreld bevolking dubbel wees as wat dit vandag is, en soos ons hier sit, in hierdie gelukkige land van ons SA, gaan slaap ver meer as die helfte van daardie 4 biljoen met honger mae.  Daar sterf 10 duisende van die honger alreeds op hierdie oomblik.  Die wêreld se voedselvoorraad hang op ‘n skrikwekkende wyse alreeds aan ‘n draadjie, daar moet net iets gebeur om daardie draadjie te knip.  Daar moet net ‘n taamlik wye omwenteling kom, ‘n steuring van kommunikasie, ‘n onderbreking van produksie en miljoene sterf binne enkele weke van die honger. 

 

Ons sien vandag die Kommunistiese bedreiging, ek het daarvan gepraat hierdie afgelope twee aande en daar is baie daarvan in koerante geskryf en in tydskrifte en op baie ander maniere word dit vandag gesê, ek is baie dankbaar om vandag te sê, ook omdat ons die regte sleutel het, het ek hierdie pamfletjie “Christendom en Kommunisme” jare gelede geskryf en wat hierin voorspel is in 1953, is presies besig om plaas te vind.  Ek is dankbaar om dit te sê, ek sê dit nie om daarin te roem nie.  Wat ek sê wat na roem klink sê ek om die HERE te verheerlik wat deur sy Heilige Gees aan sy diensknegte sy woord in die toekoms openbaar. 

 

Hierdie pamfletjie is al deur baie studente op universiteit gebruik in hulle proefskrifte.  Baie predikante, baie predikers maak gebruik van hierdie pamfletjie wat ons jare gelede geskryf het.  En in ons geskrifte en in ons prediking het ons gewys op twee groot dinge en dit is:

Wat Lenin met die inset van die Kommunisme sedert die stigting en sedert die totstandkoming van die Bolshevistiese Revolusie waarvan hulle die verjaardag gister gevier het.   Hy het gesê een van die maniere wat ons wêreldoorheersing sal bekom, ons sal die Weste manipuleer, ons sal hulle dreig, ons sal hulle oorweldig, ons sal hulle soos mens in Engels sê “bully” om hulleself in ‘n toestand van bankrotskap te bevind en te bewerk. 

Dan sal ons ‘n ekonomiese ineenstorting bewerkstellig, waarvoor hulle diaboliese metodes en kontakte het wat ek nie tyd het om op in te gaan nie, want as ek dit sou doen sou ek ‘n hele lesing daarvoor nodig hê want dit sal vir u so fantasties wees dat dit ongelooflik is en daarom as ek dit nie absoluut staaf nie, en daarvoor het jy tyd nodig, sal u my nie glo nie. 

Maar ek wil hê u moet rondom kyk, ek wil hê u moet na u eie sak kyk, u moet na u eie omstandighede kyk en kyk of daar nie ‘n ekonomiese krisis is nie.  En hy het gesê, op die kritieke stadium sal ons daardie ekonomiese toestand verongeluk.  Ons sal hom absoluut tot stilstand laat kom en dan sal ons aanval met al die mag tot ons beskikking.  En dit word vir ons op ‘n wonderbaarlike wyse in die HERE se woord deur die profete duisende jare gelede al voorspel. 

 

En u sal dit vind in ons boeke as u bv in my boek “Openbaring” my kommentaar lees oor Openbaring hoofstuk 18, die val van Babilon.  En waar die handelaars hulle hande in die lug gooi en sê, niemand koop ons koopware meer nie, die skepe kom tot stilstand en die handel hou op om te vloei, wat ‘n verskriklike toestand gaan dit nie wees nie.  Ons maak vir u daarin duidelik hoe dit gebeur het en ook op ons kasset; is ‘n wêreldwye finansiële ineenstorting onvermydelik. 

Dit is ook ‘n algemene feit en wat deur elke kenner besef word dat die wêreld genoeg wapens het, kernwapens dat as hulle gebruik word dat hulle instaat is om die hele wêreld aan die brand te steek.  Ons hoef nie daarvoor te wag in die verre toekoms nie, daardie situasie bestaan vandag.  Hoe presies korrek mnr Carter was, wat nou die verkose President van die VSA is, maar in sy verkiesings veldtog het hy onder andere gesê dat as hy President word sal hy die vervaardiging van kernbomme drasties inkort omdat Amerika genoeg kernbomme het om op elke Russiese stad van ‘n bevolking van duisend of meer, veertig kernbomme te gooi. 

 

Hoe korrek dit is weet ons nie, maar dat daar so iets is, is ‘n feit.  En as Amerika dit kan sê, met die toestand wat die Westerse Wêreld gemanipuleer is en aan die slaap gesus is, hoeveel Rusland dan het, laat ek aan u eie gedagte en u eie verbeelding dan oor.  Jare gelede het wetenskaplikes al gesê dat die moontlikheid bestaan dat wanneer hierdie goed op wêreldskaal gebruik word, dat hulle ‘n spontane verbranding van die elemente aan die gang kan sit en dat die elemente vanself sal brand en dat die wêreld dan sal uitbrand en dat geen menslike wese dit sal keer nie.

 

Ek wil vir u hierdie dinge wys uit die HERE se woord, en ek wil u tot die besef bring dat ons lewe in daardie situasie.  Dat daardie situasie as die vuurhoutjie aangesteek word, is daar genoeg brandstof om dit te laat plaasvind.  En as u daaraan dink dat in die jaar 1914 by Sarajevo het een onbesonne skoot Wêreldoorlog nr 1 aan die gang gesit. 

 

Kom ons kom nou ‘n bietjie nader, en ek lees nou vir u weer die 11de vers van ons gelese gedeelte. 

Lukas 21:11;

11         En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.

“En daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom”. 

 

Nou die 25st en die 26ste verse.

25         En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun,

26         en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.

 

“En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun”. 

Nou in profetiese taal wanneer daar van see en branders gepraat word en in hulle dreuning en in hulle woeling en in hulle onstuimigheid, dan is dit simbolies vir nasies en volkere in ‘n toestand en in ‘n staat van beroering.  Maar net voordat ek dit vir u verder duidelik maak en vir u ‘n paar Skrifte daarop wys, laat ek net vir u ook ‘n paar van die aktuele feite noem.  In die jaar 1954, en dit is nou jare gelede en u besef self hoe geweldig die wetenskap in hierdie dae ontwikkel. 

 

Ons is op die krisis tyd.  Ons is feitlik op die fokus punt, die eindpunt van die eeue.  En dis soos enige iets wat opvaart is en op ‘n afdraande is, sy versnelling neem al vinniger toe, namate hy na sy eindpunt kom.  Ons het in die afgelope 50 jaar, dis baie korter as dit, ver meer ontwikkel as wat die wêreld in die afgelope 1000 jaar ontwikkel het.  Baie van my mense in my gemeente kry so ‘n glimlag op hulle gesig as ek vir hulle sê, ek is nie ‘n baie ou man nie maar ek het groot geword op ‘n plaas waar ons nog met die ossewa gery het.  Waar ons kinders nog gaan piekniek hou het met ‘n ossewa, vandag sit daar voetspore van die mens op die maan.  Wat ‘n geweldige ontwikkeling. 

 

Nou, my punt is dit.  In 1954, met die eerste eksperimentele ontploffing van die waterstofbom op die Bikini Eilande het die see vir ure daarna in daardie omgewing van die ontploffing nog gekook van die hitte van daardie waterstofbom.  Dis jare gelede en dit word gesê dat daardie bom is kinderspeletjies in vergelyking met die bomme wat hulle vandag het.  Daardie ontploffing het getygolwe, - (“tidal waves”) veroorsaak wat hele eilandjies in daardie omgewing oorstroom het. 

“Wanneer see en branders dreun, mense se harte beswyk van vrees en verwagting oor die dinge wat oor die wêreld gaan kom”. 

Dis die fisiese, letterlike gedeelte daarvan. 

 

Maar nou wil ek vir u wys in Openbaring 17:15, daardie hoofstuk wat praat van die hoer wat op die baie waters sit, dan sê dit in:

Openbaring 17:15;

15         En hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale.

“Die waters wat die hoer op sit is volke en menigtes en nasies en tale”. 

En dan sê die profeet in:

Jesaja 57:20-21;

20         Maar die goddelose is soos 'n onstuimige see; want dit kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi slyk en modder op.

21         Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie!

 

Met ander woorde, die goddelose nasies in hulle onstuimigheid, stel die Here Jesus voor as, onthou hierdie hele hoofstuk is deel van sy antwoord op die vraag van sy dissipels, wanneer sal hierdie dinge wees, wanneer is die voleinding van die wêreld en van U wederkoms?  Nou vra ek u, kyk rond, is daar nie al hierdie dinge nie?  Is daar nie die fisiese aspek dat see en branders werklik dreun en dat hulle as daar bv van hierdie atoombomme en waterstofbomme in die see ontplof naby ons kuste, sal dit ons kusstede almal oorstroom, al die kusstede van Amerika en Europa, dis die fisiese deel. 

 

Maar ons lewe in ‘n tyd waarin nasies in beroering is, kyk hoe is dit in Afrika, jy het vir die afgelope jare het jy nie ‘n koerant oopgemaak waarin daar nie berigte van oorlog was en onrus was op een of ander plek nie.  Die mense se harte is in benoudheid, veral die leiers en die Staatsmanne wat baie meer inligting tot hulle beskikking het as u en ek.  Ja, die see en branders dreun.  En mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskud word.  Mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskud word. 

 

In die Griekse oorspronklike Bybel is daardie woord kragte is die woord “dunamis” waaruit onse Afrikaanse woord dinamiet en die Engelse woord “dinamite” vandaan kom, “dunamis”.  En die hemele in die oorspronklike Griekse Bybel is “ǒuranǒs” - ooranos, dieselfde grondwoord waarvan ons woord uranium kom wat die grondstof, die basiese grondstof is in jou kernbom, jou atoombom, of jou waterstofbom.  Ons kan dus sê dat Jesus gesê het dat in die tyd wanneer mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die aarde kom, want die dinamiet van die uranium sal geskud word.  Ons lewe presies in daardie tyd.  Nou ja, vir baie van u is dit miskien ou nuus, hierdie feite, maar vir baie van u sal dit nuut wees. 

 

Laat ek vir u ‘n paar besonderhede gee.  En dit is ook van 1954, dat daardie waterstofbom se ontploffing, sy vuurbal alleen het ‘n deursnee van 4 myl.  Die ontploffing, die rook en die as en die damp styg in paddastoel formasie tot 80,000 en meer voet, die lug in binne ‘n radius van 20 myl.  Na die ontploffing kan geen lewende wese bestaan nie, hy word uitgewis.  Op ‘n afstand van 40 myl, min of meer sê maar op ‘n afstand sover as wat Johannesburg van ons af is, het hy die helderheid van 500 sonne.  Met ander woorde, as hy oor Johannesburg ontplof en daardie moontlikheid bestaan vandag, hulle kan gerig word oor duisende myle op hulle doelwit af.  As hy oor Johannesburg val en ons moet van Vereeniging af daarna met die blote oog kyk, dan gaan kyk ons in 500 sonne, met ander woorde ons sal onmiddellik blind wees, want jy kan nie eers met die blote oog in een son soos ons hom nou het, kyk nie.

U moet hierdie dinge besef, ek sê dit nie vir u om sensasie te maak nie, Jesus het dit gesê, en u lewe in daardie tyd.  En daarom gaan ek vir u naderbring, soos ek vir u die eerste aand gesê het, ons ken nie die dag en die uur nie maar ons ken die tye en die geleenthede, en ek gaan dit vir u bring binne ‘n tydperk wat u sal kan verstaan, en daarom het ek gebid dat die HERE u hart sal oopmaak dat u nie sal sê, maar dis verskriklik nie, of wat u reaksie ook sal wees, en u kop sal skud en dan hier uit sal loop asof daar niks met u gebeur het nie. 

Mag die HERE vir ons genadig wees dat ons die konsekwensie en die verantwoordelikheid van hierdie boodskap sal aanvaar en dat ons ander manne en ander vroue en ander seuns en ander dogters sal wees, wat ‘n klein tydjie oor het om te doen wat God vir ons gegee het om te doen.

 

Ons kom nou, terwyl ons nog daarmee besig is lees ek vir u:

2 Petrus 3:10-12;

10         Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

11         Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? --

12         julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt.

 

Wat ‘n fantastiese geweldige woord is dit nie hierdie nie.  Waar die hemele met gedruis sal verbygaan, die HERE het gesê daar sal groot tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies wanneer see en branders dreun.  Nou wil ek vir u inverband met hierdie atoombom en waterstofbom wil ek net vir u lees uit Sagaria 14:12-15, en dan wil ek vir u van ooggetuies verslae lees van verslaggewers, wat Hiroshima en Nagasaki besoek het wat in 1945 verwoes was deur atoombomme. 

Ek lees vir u:

Sagaría 14:12-15;

12         En dit sal die plaag wees waarmee die HERE al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond.

13         En in dié dag sal 'n groot verwarring van die HERE onder hulle kom, sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een hom sal verhef teen die hand van die ander.

14         En Juda sal ook in Jerusalem veg, en die rykdom van al die nasies rondom sal ingesamel word: goud en silwer en klere - 'n groot hoeveelheid.

15         En soos hierdie plaag is, sal die plaag wees van die perde, die muile, die kamele en die esels en van al die diere wat in daardie laers is.

 

Luister net weer:  “Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond”. 

Nou lees ek dit vir u voor, en as u dit weer wil nagaan, u vind dit in ons boekie, “Die Groot Verdrukking” wat ook daar agter op die tafel is.  Ek lees net hierdie uittreksel daaruit.

 

“’n Noukeurige ondersoek van Sagaría hoofstukke 12-14, sal aan die lig bring dat daar reg aan die einde, net voor die wederkoms van Christus ‘n 2de poging deur die heidense nasies aangewend gaan word om beheer oor Jerusalem te verkry en om die Christendom uit te roei.  En ek het hierdie pamflet baie jare gelede ook geskryf.  Sien my studie “Die boek van Joël” wat in 1962 geskryf is.  Dis in hierdie gedeeltes waar daar so ‘n merkwaardige beskrywing van die uitwerking van atoombestraling op die menslike liggaam gegee word.  Lees Sagaria 14:12-15, (ek het dit nou net aan u voorgelees).  Vergelyk dit dan met hierdie beskrywing van die toestand van die slagoffers in Hiroshima soos beskryf deur Peter Burchett, spesiale verslaggewer van “The Daily Express”.    

Luister, dit is sy verslag.

“In Hiroshima, 30 dae nadat die eerste atoombom die stad verwoes het sterf mense nog geheimsinnig en afgryslik.  Mense wat ongedeerd uit die ontploffing gekom het van ‘n onbekende iets wat ek maar net as die atomiese pes kan beskryf.  Ek het mense in die hospitale aangetref wat, toe die bom geval het, geen beserings opgedoen het nie, maar wat nou sterf aan, jy kan dit amper noem, die spookagtige nagevolge.  Hulle gesondheid het sommer sonder enige skynbare oorsaak begin ingee, hulle begin eetlus verloor, hulle hare het begin uitval, blou kolle het op hulle liggame begin uitslaan, daarna het bloeding uit die ore, neus, mond begin.  Die dokters het my vertel dat hulle eers gedink dat dit die simptome van algemene swakheid was.  Hulle het hulle pasiënte vitamine A inspuitings begin gee.  Die resultate was skrikwekkend.  Die vlees het vanaf die prikplek van die naald begin wegvrot en in elke geval het die pasiënt gesterf. 

Foto’s wat later gepubliseer is het aangetoon dat blootstelling aan atoombestraling soortgelyke nagevolge gehad het sonder die inspuitings om die proses te begin.  Hier is hoe die Britse Regering dit beskryf het in een van hulle amptelike verslae.  Diegene wat uiters bestraal is met gammastrale van die bom het self binne minder as ‘n week gesterf, dit is duidelik dat die gammastrale feitlik die hele beenmurg doodgemaak het sodat die pasiënt noodwendig die een of ander infeksie ten prooi geval het.  Gewoonlik het dit vanaf die mond begin versprei en het met gangreen, dit is verrotting van die lippe, die tong en soms die keel gepaard gegaan.” 

 

In die lig van Sagaría se stelling dat hulle tong sal wegteer in hulle mond, Sagaría 14:12, wie kan ontken dat die Bybel baie meer in tred met die tyd is as wat baie sal wil erken?  Maar, die profeet het ook gesê hulle oë sal wegteer in hulle holtes, Sagaria14:12. 

 

J. Mersey gee ons die volgende ooggetuie verslag kort na die bombardering van Hiroshima, hy sê die volgende: 

“Daar was omtrent 20 man en hulle was almal in presies dieselfde aaklige toestand, hulle gesigte was heeltemal verbrand.  Hulle oogholtes was leeg, die vloeistof uit hulle gesmolte oë het teen hulle wange afgeloop en hulle monde was die ene etter gevulde wonde.”  Verslag uit Hiroshima.

 

Dis aan sulke omstandighede dat die HERE ‘n einde sal moet maak anders sal geen vlees bestaan nie, dit sal Hy doen met sy wederkoms.  Sien ons studie daaroor, u sal dit ook daar agter kry.  Dan sal Hy hierdie heidense magte vernietig en die Christendom bevry en dan gee ek baie Skrif verwysings wat u in daardie pamflet sal kry. 

 

Nou, in so ‘n tyd, voordat ek daartoe terugkeer en vir u nog meer besonderhede gee.  Waar staan die Christen?  Wat is die posisie van die mensdom op die aarde?  As so iets dan aan die gang is, wie sal bestaan?  Ek wil niemand affronteer nie, en ek wil niemand laat sleg voel nie, maar ek wil ook nie ‘n jota afdoen aan die waarheid nie.  Die gewone beskouing van die oorgrote meerderheid van die kerk wat enigsins nog belangstel in profesie, hulle sê “O, die Christen sal nie hier wees nie, hy sal weggeraap wees”. 

 

Ek wil vir u sê daar wag op u ‘n groot ontnugtering, en ek het in hierdie afgelope twee aande ook vir u sekere gedeeltes daarvan gegee en ek sal u ten sterkste aanraai om ons boekie daar ook op die tafel te kry wat ek geskryf het oor die opraping.  Ek noem dit die opraping en nie die wegraping nie.  Daar is baie mense wat sê “O, Pastoor Neser glo glad nie eers aan ‘n opraping nie.”  O ja, ek glo baie beslis aan ‘n opraping.  Ek glo dat wanneer die Here Jesus kom sal ons Hom tegemoet gaan in die lug, maar ek glo dit sal alleen wees met sy sigbare wederkoms.  Ek gaan net vir u enkele grepe wys, dis nie my tema nie, maar dat daardie wederkoms nie gaan plaasvind voordat hierdie verskriklike dinge op aarde plaasgevind het nie.  Daarom sal die Christen en die hele wêreld hierdie dinge moet deurgaan, maar nou is daar goeie nuus en ‘n goeie uitdaging aan u en aan my.  Ek is daar seker van baie van ons ken hierdie geliefde ou Psalm.  .  Laat ek vir u ‘n paar verse daaruit lees:

Psalm 91:1-6;

1          HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.

2          Ek sal tot die HERE sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou.

3          Want Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes.

4          Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is 'n skild en pantser.

5          Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie,

6          vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie!

 

Onthou die Here Jesus het gesê daar sal pessiektes wees.  Daar sal hongersnood wees, daar sal benoudheid van nasies in hulle radeloosheid wees op aarde want die kragte van die hemele sal geskud word en daar sal groot tekens van die hemel af kom en so aan.  “Die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes”.  Onthou u hier waar ek vir u gelees het waar die verslaggewers in Hiroshima gesê hulle kan dit as niks anders beskryf as die atomiese pes nie.  Afgesien van al die ander peste wanneer daar miljoene van verrotte liggame op die hele aarde gaan lê wat ek nog vir u gaan wys verder in die Skrif. 

 

U moet die HERE vra om u verstand en u geestesdenke te verruim.  U moet die HERE vra om vir u los te maak op die manier van denke dat die mens altyd nog dink in terme van die verlede.  Hy dink in terme van sy ondervindings en dan projekteer hy dit in die toekoms.  Die ouers sê, wel ek het so aan my geleerdheid gekom of ek het so aan my besigheid gekom of ek het my plaas so opgewerk of ek het my boerdery so beplan, en nou ja, ek sal sorg dat ek vir my seun sal agterlaat ‘n plaas of geld of ek sal hom laat leer vir dokter of advokaat en so aan en dan sal hy maar weer sy praktyk begin en so sal ek aangaan. 

 

My broer en my suster, daardie tyd is verby.  U moet die HERE vra om nie meer te dink en die terme van die verlede nie.  U moet dink in terme van die toekoms en die onmiddellike toekoms en alleen in terme van die toekoms in die lig van God se woord.  Hierdie dinge wat besig is om plaas te vind is die begin van die smarte.  En net soos ek vir u vroeër in hierdie boodskap gesê het, wanneer ‘n ding na sy einde toe gaan, na sy klimaks, dan versnel hy, en hy raak vinniger.  U moet nie dink dat daar ‘n vertraging of vermindering van spoed in die gebeure gaan kom nie, dit gaan al vinniger en vinniger plaasvind.  En as ek dan vir u ‘n tyd gee, dan moet u weet dat binne daardie tyd is daar nog groot dinge wat gaan gebeur. 

 

Dus, u moet dink aan hierdie tye wat voorlê en u moet dink in terme van die radeloosheid, en die see en die branders wat dreun.  Dit is die nasies in hulle onstuimige toestand.  En u moet dink in terme van die verwoesting wat op die aarde gaan kom, en dan moet u vir uself sien, u moet uself projekteer, waar gaan u wees in daardie dae?  Moenie dink u sal sommer net so ontvlug nie.  Die HERE sê u moet sorg dat u waardig is om hierdie dinge te ontvlug en te staan voor die Seun van die mens.

 

Psalm 91:6-8;

6          vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie!

7          Al val daar duisend aan jou sy en tien duisend aan jou regterhand - na jou sal dit nie aankom nie.

 

Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie, dis nie beeldspraak hierdie nie, dit is nie maar net pragtige verhewe taal nie, dis ‘n profesie.  Dis ‘n werklikheid.  As u ‘n insig in God se woord kry en u vat van Psalm 90 af en u gaan tot by Psalm 100 en u gaan tot by die lofprysinge van ‘n nuwe wêreld, wanneer die Koning gekom het, en u kyk wat daar vooraf gaan, dan sal u dit ook sien.  Hier staan jy.  Kyk nou mooi na uself.  Neem my as voorbeeld.  Jou sy, jou linkerhand.  Al val daar ook duisend aan jou sy aan jou linkerhand, probeer uself ‘n duisend mense voorstel.  Hierdie saal neem ongeveer ‘n duisend mense.  Al val daar so saal vol mense aan jou linkerhand en tien maal soveel aan jou regterhand. 

 

Hier staan jy.  As jy reg is met die HERE; as jy reg is met die HERE - al val daar so ‘n saal vol mense aan jou linkerhand en tien maal soveel aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie.  As jy dan weggeraap was, dan kan dit mos nie gebeur nie.  As al die mense wat vir so ‘n behoudenis kwalifiseer veilig in die hemel is wanneer dit gebeur, hoe sal so ‘n profesie dan in vervulling kom?  Soos ek vir u die vorige aande gesê het, dis juis die getuienis, en soos ek vir u verder sal wys wanneer die HERE sy Gees gaan uitstort in ons tyd van benoudheid gaan dit die getuienis wees vir die vyand.  Dit gaan die getuienis wees vir die wankelmoedige wat teen daardie tyd nog lewe. 

Duisende sal alreeds gesterf het. Maar wanneer hulle sien met so en so gebeur dit nie, dan maak hulle soos Nebukadnésar wat in die vurige oond ingekyk het en daardie drie jong manne gesien het en hulle hare is nie eers geskroei nie en saam met hulle is daar ‘n vierde ene en hy lyk soos ‘n gode seun en hierdie goddelose koning wat vir niemand gebuig en vir niemand gestuit het nie, sê daardie God van daardie drie jong manne is die waaragtige God. 

Halleluja!

Prys die HERE!

So sal die Naam van die HERE verheerlik word. 

Nou ja ek gaan nie vir u ‘n preek lewer oor Psalm 91 nie, maar u moet tog weer ‘n bietjie kyk na die kwalifikasies.  Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste is.  Ens. ens. 

Psalm 91:8;

8          Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien.

 

U sien liewe vriende, broers en susters, God is ‘n God van wraak.  God is ook ‘n God van liefde.  God het nie behae in die dood van ‘n sondaar nie maar daarin dat hul sal bekeer en lewe.  God sal nie behae skep in hierdie dood nie, daarom elkeen wat hom sal bekeer en waaragtig in die skuilplek van die Allerhoogste sal ingaan, hy gaan bonatuurlik beskut word in die midde van dit alles.  Maar die goddelose wat homself nie aan God gaan onderwerp nie, dis hy vir wie hierdie lot gaan tref waarvan u nog baie meer vanaand gaan sien.  Ek het vir u gesê ek gaan niks terughou in hierdie reeks nie, en ek het vir u gesê ek gaan vir u waarsku sodat wanneer hierdie dinge gebeur en u en ek eendag voor die HERE sal staan sal Vereeniging nie kan sê, maar Pastoor Neser, jy het hierdie dinge geweet, hoekom het jy ons nie vertel nie.  Ons het ons bes gedoen om u hier te kry en ons dank God vir diegene van u wat hier is.

Psalm 91-9-11, 14-16;

9          Want U, HERE, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak.

10         Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie;

11         want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.

Ens. ens.  Veertiende vers.

14         Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken.

(Wanneer?  Dank God geliefdes vir elke oomblik in ‘n mens se lewe maar Hy praat hier veral van ‘n spesifieke tyd).

15         Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.

16         Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal hom my heil laat sien.

 

Prys die HERE!

Ek het dit net onder u aandag gebring. 

Nou kom ons by:

Lukas 21:27;

27         En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk, met groot krag en heerlikheid.

“Hulle sal die Seun van die mens sien kom in ‘n wolk, met groot krag en heerlikheid”. 

U het geen idee van daardie krag en daardie heerlikheid nie, maar dank God, weereens laat Hy ons nie in die duisternis nie, en Hy gee vir ons ‘n idee van sy groot krag en heerlikheid, en Hy sal kom in ‘n wolk.  Wat beteken ‘n wolk?  Nou ek wil vir u vra, ons het ‘n band, ons het ‘n kasset waar ek een konferensie gepraat het oor hierdie teks – “Kyk Hy kom met die wolke en elke oog sal Hom sien”.  Daar het ek in die besonderhede daarop ingegaan, en u kan die besonderhede daarop kry, ek kan dit nie nou vir u gee nie. 

 

Hy sal kom.  En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk, met groot krag en heerlikheid.  Laat ek vir u ‘n bietjie daardie wolk en daardie grote krag en heerlikheid beskrywe.  Kom laat ons in die gees bly, kom laat die Heilige Gees u begrip vermoë instaat stel om dit in te neem, en u toe te rus en voor te berei vir die tyd wat God u in bestel en beskik het om in te lewe, en dit is nou. 

 

Kom ons kyk ‘n bietjie na Openbaring 1:7.  Ek sal dit maar sommer vir u kwoteer.  Johannes is op die eiland Patmos en hy was in die gees op die dag van die Here en meteens openbaar die Here aan hom sy wederkoms en hy roep uit met verbasing: “Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien!”  Wat beteken wolke?  U moet onthou, God se woord is nooit onnatuurlik nie, God se woord is bonatuurlik ja, maar God se woord is nooit onnatuurlik nie, met ander woorde God se woord en sy beeldspraak wat Hy gebruik is nooit teenstrydig met die natuur nie.  As Hy sê “die saaier gaan uit om te saai”, dan is dit ‘n saaier wat uitgaan om te saai, en die HERE kan sy gelykenis en sy beeldspraak en sy boodskap daaruit bring en jy kan dit verstaan. 

 

Van die ou kleinste kindertjies hierso, as jy praat van ‘n wolk, dan weet hy wat dit beteken.  ‘n Wolk bring reën.  ‘n Wolk beteken onweer, ‘n Wolk beteken ‘n storm.  ‘n Wolk beteken dat daar groot skade kan kom.  Daar is party wolke, as hy maal, beteken dit ‘n orkaan, daar is party wolke, jy sal hom sien, bring hael en bring verwoesting.  Party wolke is ‘n teken van, saam met die orkaan, groot en verskriklike winde.  Nou laat ek net dit noem wat ek amper vergeet het.  Toe ek vir u beskrywe het, die ontploffing van die waterstofbom en van sy vuurbal wat ‘n deursnit het van vier myl kan u uself voorstel, daardie verskriklike onmiddellike, in Engels - “instant”, verhitting van die atmosfeer in daardie vuurbal, wat doen lug as hy verhit word?  Hy skiet die lug in, dit veroorsaak ‘n onmiddellike lugleë ruimte binne daardie vier myl deursnee wat onmiddellik opgevul moet word.

Soos die mense sê;

Ek het dit altyd so gehoor in my skooldae - my Fisika klas en ook op universiteit – “nature uphall a vacuum “ die natuur kan nie ‘n lugleë ruimte verdra of staan nie.  Die gevolg is lug met orkaan sterkte stroom in en daardie borrel, sal ek maar sê lugbal, wat die lug ingegaan het met sy wolk van paddastoel formasie, onthou nou;

“kyk Hy kom met die wolke” en;

“die mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van wat oor die aarde kom” en;

“die kragte van die hemele sal geskud word.

Wolke!

Wolke van onheil! 

Wolke van oordeel! 

Kyk Hy kom met die wolke, Hy kom in ‘n tyd van oordeel.  Kyk Hy kom in ‘n tyd wat duisend val aan die sy en tien duisend aan die regterhand.  Die lug stroom in met orkaan sterkte om daardie lugleë ruimte op te vul, met sy instroming begin hy draai, net so as jy bad en die prop uittrek en die water draai, om daar deur te gaan. Dis hoe jou orkane en siklone ontstaan.  Daar was ‘n tyd in my lewe wat ek vir amper meer as 5 jaar ‘n Weervoorspeller ook was en ek het met hierdie dinge gewerk en ek kan vir u interessante dinge vertel. 

 

Eségiël 30:1-3;

(Ek wil vir u wys hoe die HERE se woord vol is; dat ons ‘n komplete prent kan hê van dit wat gaan gebeur).

1          VERDER het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

2          Mensekind, profeteer en sê: So spreek die Here HERE: Huil julle! Ag, die dag!

3          Want naby is ‘n dag, ja, naby is ‘n dag van die HERE, ‘n dag van wolke; die tyd van die nasies sal dit wees.

 

Huil julle, naby is die dag, ‘n dag van wolke; die tyd van die nasies sal dit wees. Die Engels sê: “ it shall be the time of the heathen”. In die Engelse Bybel , waar die Afrikaanse Bybel nasies is, staan dit in die Engelse Bybel “The King James Version” – “heathen”, met ander woorde: ‘n dag van wolke en donkerheid en dit is die tyd van die heiden.  Wanneer ons kyk na die atoombom; die tydperk en ons kyk na die atoombom bedreiging is dit presies dieselfde tyd wanneer die see en branders dreun, met ander woorde wanneer die nasies in hulle onstuimigheid is.  Is daar ‘n tyd wanneer hulle erger in hul onstuimigheid was, as vandag? Van die kleinste nasies in Afrika tot die groot reus in Rusland, die groot reus in China, die hele wêreld is in spanning want die nasies is onstuimig 

En dit sal ook ‘n tyd van wolke wees en dit sal ‘n tyd wees wat hulle sal sê ag, die dag, kyk Hy kom met die wolke en elke oog sal Hom sien. 

Terwyl ons by Eségiël is:

Eségiël 34:12; 

12         Soos 'n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal Ek vir my skape sorg; en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, - - - - -

(Luister!)

- - - - - - op die dag van wolke en donkerheid.

Laat ek dit net vir u kortliks verduidelik.  Eségiël praat hier van God se volk.  God se volk Israel, en wat ek gisteraand vir u gewys het, waarvan ons ‘n deel is, en u wat hier nuut is, u moet nie dit sommer verwerp nie, o my broer en suster.  Salomo sê in die Spreuke “hy wat ‘n saak verwerp sonder dat hy dit aangehoor het, vir hom sal dit ‘n dwaasheid en ‘n sotheid wees.”  Neem ons reeks, “Die Tien Stamme van Israel” daar op die tafel en lees dit en u sal sien wie hierdie volk is en dat ons deel daarvan is en dat ons ‘n bestemming van God het en hierin lê ons heil.  Dit is vir my so fantasties, die Herder sê Hy loop rond onder sy skape op die dag van wolke en donkerheid.  Dank God, dis ons behoudenis.  En dis na hierdie Herder toe wat ons moet terugkeer. 

Prys sy wonderlike en lieflike Naam. 

 

Nou neem ek vir u na Matthéüs se weergawe van Jesus se antwoord op die vraag: “wanneer gaan U wederkoms wees en wat is die tekens van die voleinding van die wêreld”, en ek lees vir u uit:

Matthéüs 24:27;

27         Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

 

Luister! “soos die weerlig uit die ooste uitslaan tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees”. 

Het u al weerlig gesien sonder wolke? 

Die weerlig wat uitslaan uit die ooste en skyn tot in die weste, so sal ook wees die koms van die Seun van die mens.  “Kyk Hy kom met die wolke en elke oog sal Hom sien”, en weerlig, nie alle soorte wolke het weerlig nie, daar is party wolke wat sagte reën bring en waar daar geen weerlig in is nie.  Maar daar is donderweer wolke, daar is onweerswolke, daar is gevaarlike wolke, daar is wolke van storm en hael en waar daar weerlig in is.  Soos die weerlig slaan van die een einde van die hemel tot die ander, so sal wees die koms van die Seun van die mens - dis vers 27.

In Matthéüs 24:28;

28         Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom.

 

Met ander woorde ‘n verskriklike doodslag, ‘n verskriklike verwoesting, en dit sal wees soos, so sal wees die koms van die Seun van die mens, soos die weerlig wat slaan, soos onweerswolke – dit is onheil.  En terwyl die flitse slaan draai die aasvoëls in die lug want daar is baie aas op die aarde.  Dis ‘n tyd van verwoesting, dis ‘n tyd van oordeel, en hou u gedagte terwyl ek nou vir u verdere Skrifte gee.  U sien, geliefdes God se woord is op ‘n fantastiese wyse geskrywe en die Profeet Daniël sê “net die verstandiges sal verstaan.  Nie dat ek so verstandig is nie, maar liewe vriende, God maak sy woord oop aan sy diensknegte en aan sy kanale en u moet dit maar aanvaar, dit is so.  Maar dis u voorreg en dis ook u plig om dit dan te ondersoek nadat dit aan u gebring is.  Waar die liggame lê, daar sal die aasvoëls bymekaar kom.  Ons gaan aan. 

Matthéüs 24:29-35;

29         EN dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.

Daar het jy dit weer, die kragte, die “dunamis” van die “ooranos” sal geskud word.

30         En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

 

In hierdie tyd sal die stamme van die aarde rou bedryf.  As u sien, daar lê jou vader.  Daar lê jou moeder, daar lê jou kind afgemaai.  Jy sien hierdie verskriklikste moord en doodslag wat ek vir u nog sal wys.  Dis nie net van hemelse kant nie maar wanneer die nasies en die heiden invaar soos ek gisteraand gesê het, met helse woede en met ‘n laaste kans om God se volk uit te wis.  En God se plan om sy koninkryk op aarde te vernietig en te verydel.  ‘n Geween op die aarde soos die mens nog nooit gesien het nie.  Dan sal die stamme van die aarde roubedryf.  Dis in so tyd dat Jesus sal kom.  U moet nou seker maak, waar gaan u wees in daardie tyd.  Moet u nie laat mislei dat u eendag êrens veilig sal wees nie.  In elk geval, volgens daardie verklaring, as dit reg sou wees, is u reg om God te ontmoet?  Lewe u ‘n lewe wat uself kwalifiseer?  Is u in die skadu van die Almagtige?  Het u sy Naam lief? 

31         En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, - - - - -

(Dis nou eers, na al die stamme van die aarde alreeds rou bedryf het.  Nadat hulle Hom alreeds sien kom het met die wolke, in grote krag en heerlikheid, nou stuur Hy sy engele uit).

- - - - - van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

32         En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.

33         So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.

34         Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

35         Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

Dit was Matthéüs. 

 

Nou neem ek vir u na Jeremia.  Jeremia 23:19-20.  Laat ons nog meer verdere bevestiging kry, en ‘n verdere aaneenskakeling dat ons vir u die toneel en die prentjie voltooi sodat daar by u geen twyfel hoef te wees dat ons lewe in hierdie tyd wat die profete en die Here Jesus self vir ons beskrywe het nie. 

Ek lees vir u:

Jeremia 23:19-20;

19         Kyk, 'n storm van die HERE, grimmigheid het uitgegaan, ja, 'n dwarrelstorm! - - - - -

(Nou kan u al ‘n dwarrelstorm verstaan)

- - - - - Op die hoof van die goddelose mense breek dit los.

(Mag u waarlikwaar na die HERE toe kom.  Gewas word in die bloed van die Lam.  Dan val u nie onder die goddelose nie, daar is vir u ‘n beskutting.  Daar is vir u ‘n kwaliteit, ‘n hoedanigheid wat die HERE u mee sal beklee soos Hy daardie drie Hebreeuse jongmanne beklee het, dat die vuur geen krag of vat op hulle gehad het nie. “Op die hoof van die goddelose mense breek dit los”).

20         Die toorn van die HERE sal nie afgewend word nie, totdat Hy uitgevoer en tot stand gebring het die raadslae van sy hart; aan die einde van die dae sal julle dit duidelik verstaan.

Voor 1945 kon niemand hierdie profesie verstaan nie – “ ‘n Dwarrel storm wat op die goddelose kom”, “En wat die raadslae van die hart van God sal uitvoer”.  Geen Bybel Verklaarder kon dit verstaan nie, maar in 1945 toe die bomme op Hiroshima en Nagasaki geval het, weet u wat sê hulle wat het die grootste skade aangerig aan geboue?  Nie die ontploffing nie, maar die lugdruk.  Die winde wat ingestroom het, die dwarrelstorms.  Maar kom ons kyk verder wat sê Jeremia 25 vir ons in die volgende: 

Jeremia 25:30-33;

30         Jy moet dan al hierdie woorde vir hulle profeteer en aan hulle sê: Die HERE sal brul uit die hoogte en sy stem verhef uit sy heilige woning! Geweldig sal Hy brul oor sy woonplek; soos druiwetrappers sal Hy 'n vreugdegeroep aanhef teen al die inwoners van die aarde.

31         Oorlogsrumoer het gekom tot by die einde van die aarde, - - - - -

(Dis ook tot by SA).

- - - - - want die HERE het 'n twis met die nasies, - - - - -

The Lord has a controversy with the heathen.

- - - - - Hy hou gerig oor alle vlees. Die goddelose - aan die swaard het Hy hulle oorgegee, spreek die HERE.

32         So sê die HERE van die leërskare: Kyk, onheil gaan uit van volk tot volk, - - - - -

(Dis ook tot die volk van SA)

- - - - - - en 'n groot storm - - - - -

(Onthou, kyk Hy kom met die wolke).

- - - - - word opgewek uit die agterhoeke van die aarde.

33         En die wat deur die HERE verslaan is, sal dié dag - - - - -

(Luister)

- - - - - lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde; hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie; hulle sal mis op die aarde wees.

 

Het die wêreld al ooit so iets gesien?  En luister vriend, moenie dat u gedagtes dwaal nie, moenie u saak nou afsluit nie, moenie uself blind maak vir feite nie,  as u God se woord glo, ek lees vir u uit die HERE se woord.   God sê die gesneuweldes sal lê van die een einde van die aarde tot die ander.  Kan u uself voorstel die peste?  Die epidemie wat daaruit gaan kom, en die Here Jesus het gesê dit sal een van die tekens wees van sy wederkoms.  Hulle sal mis op die aarde wees.  Nog een aanhaling uit Jeremia en dis Jeremia 30:23-24.  En u moet kyk wanneer hierdie profete geskryf het.

Jeremia 30:23-24;

23         Kyk, 'n storm van die HERE, grimmigheid het uitgegaan, 'n dwarrelstorm! Op die hoof van die goddelose mense breek dit los.

24         Die toorngloed van die HERE sal nie afgewend word nie, totdat Hy uitgevoer en tot stand gebring het die raadslae van sy hart; aan die einde van die dae sal julle dit verstaan.

 

Is dit nie wonderlik nie?  U is die geslag wat hierdie dinge kan verstaan.  Geen prediker, hoe goed hy ook al was kon voor 1945 oor hierdie tekste preek nie, want die tyd daarvoor het nog nie aangebreek nie, maar u kan dit verstaan.  En daarom omdat hierdie dinge alreeds bestaan kan u sien hoe naby dit is en wanneer ek vir u dan ‘n sekere tydperk gaan gee, glo ek sal ek u voorberei het, wanneer ek dit gee voordat hierdie diens sluit dat dit nie vir u ‘n skok sal wees nie, maar dat die HERE vir u genade gaan gee om u te skik om God te ontmoet.

 

Maar ons gaan voort en ek neem vir u na die Profeet Joël.  En ek lees vir u uit Joël 1:15 en Joël 2:2.

Joël 1:15;

15         Ag, die dag! Want naby is die dag van die HERE, en hy kom soos 'n verwoesting van die Almagtige.

Joël 2:2, ek lees vers 1 ook.

1          BLAAS die basuin op Sion, en blaas alarm op my heilige berg! Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die HERE kom, want hy is naby -

2          'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag; - - - -

(Het u al gesien hoe donker word dit wanneer daar ‘n groot storm gaan losbreek?  Het u al, kan u nog onthou?  Dit is asof daar ‘n stilte kom.  ‘n Afwagting van die hele natuur.  ‘n Afwagting van vrees.  Dan hoor jy, plons, hier val die eerste druppel, plons, daar val die tweede druppel, hier begin die wind te huil, hier skiet die haelstene verby en hier bars die storm los).

- - - - soos die môreskemering, uitgesprei oor die berge, kom 'n talryke en magtige volk, wat van oudsher sy gelyke nie gehad het nie en dit hierna ook nie sal hê tot in die jare van die verste geslagte nie.

 

En soos die profeet dit verder beskrywe, ‘n dag van wolke en wolke nag so dit kan alleen in hierdie kern eeu wees.  En waar die nasies in beroering is en die see en die branders dreun.  Waar is hierdie magtige nasie, waarvan die gelyke nog nooit gewees het en nooit weer sal wees nie, die Kommunistiese kombinasie.  Ek het gisteraand vir u gesê en u het in hierdie afgelope week gehoor by hoe ver hulle ons oortref.  Met vliegtuie, met hulle tenks met hulle wapens.  U het gesien hoedat daar toenadering is tussen Rusland en China, ewe skielik, ons het dit al die tyd voorspel, ons het gesê dit sal so wees.  China met haar byna 900 miljoen, Rusland met haar amper 300 miljoen, Indië met haar ongeveer 600 miljoen, Oos Asië met haar hoeveel miljoene.  En ek wil nog iets vir u sê, u sal dit ook in ons boeke vind.  Ek wil hê u moet kyk in die dae wat voorlê, en omdat die dinge so vinnig is om te versnel wil ek hê u moet kyk na Japan. 

 

U moet kyk na Japan se toenadering tot China, en dan moet u sien dat Japan met haar Tegnologie en China met haar mannekrag en dan natuurlik met die toenadering tot Rusland – China, met Rusland se voorsiening wat hy China mee kan voorsien van hierdie “saam-saam” spoorweg vanaf Tanzanië tot in Lusaka.  Wie kan vir hulle verhinder om hulle mense te stuur?  Hulle kom as koloniste, hulle kom om te kom help en Tanzanië werk mos saam, wie kan keer?  Afrika met haar paar honderd miljoen, ek weet nie presies hoeveel nie, ek het nie nou die getalle nie maar dit is seker hier 300 miljoen, minstens.  Oos Europa met haar hoeveel miljoene.  Die gelyke daarvan sê Joël was nog nooit gewees nie.  En dit is in ‘n tyd van duisternis en ‘n tyd van wolke nag.  Dis ‘n tyd en ‘n tyd waarin die nasies in beroering is. 

 

Is u en ek nie nou in daardie tyd nie?  Maar dank God, terwyl die HERE sy waarskuwing uitstuur wys Hy ook dat daar ‘n plek van toevlug en van ontkoming is, en daarom as u wil luister na God se waarskuwing, het ek so baie kere gesê, dit is die wonderlikste tyd van alle tye om in te lewe.  Dis die opwindendste tyd, want ek wil ook vir u wys dat die HERE sy Gees gaan uitstort ook in hierdie tyd.  Ek het vir u gesê ek glo dat in hierdie landjie Suid Afrika, eerste, laat dit lyk asof ons eerste as’tware in die benoudheid gaan kom. 

 

Dat die herlewing hier eerste gaan kom.  Dat die HERE sy Heilige Gees hier gaan uitstort, dat die HERE die gawes van die Heilige Gees, en daar is nege daarvan, ons het ‘n reeks daaroor aangebied, u sien geliefdes, ons het met God se genade voorbereiding gemaak vir hierdie dinge, jare gelede om God se volk in die tyd van hulle honger vir hulle kos te gee.  U weet, een van die profete, ek dink dis Haggai, ek kan nou net nie die hoofstuk en die vers onthou nie, hy sê daar sal ‘n tyd kom dat daar ‘n honger sal wees, nie vir brood nie, maar vir die woord van God.  Die gawes van die Heilige Gees gaan terugkom in hulle krag en in hulle glorie.  Die vrugte van die Heilige Gees, die vyf bedieninge van die Here Jesus. 

 

My broer en suster die wêreld gaan ‘n demonstrasie sien van die krag van God soos hy dit nog nooit gesien het nie.  God het nog nooit gevra vir getalle nie, God het nog altyd gevra vir kwaliteit.  Die HERE het vir Israel gesê, tien van julle sal ‘n duisend op die vlug laat slaan as julle harte reg is met God.  ‘n Gideon het net 300 nodig gehad om daardie ganse duisende van hulle, wat ontelbaar was soos die sprinkane, lees maar Rigters 6 en Rigters 7 en hulle kamele wat ontelbaar was, in moderne terme, hulle tenks wat ontelbaar was, hulle oorlogsvliegtuie wat ontelbaar was.  Gideon het net 300 nodig gehad. 

 

Sorg dat u regkom met God.  Moet nie langer staan op u tradisies en op u kragtige waardigheid nie, want u weet niks van die woord van God nie.  U weet niks van die betekenis van die tyd waar u in lewe nie.  Dis hoog tyd dat u, u bekeer!  Dis hoogtyd dat u daardie trots van u laat staan.  Dis hoogtyd dat u bietjie nederig kom en dat nederige diensknegte en diensmaagde van God, vir u God se woord leer.  Ja my broer en suster, dis hoogtyd, anderste sal u ook onder die goddelose wees.  Wie is ‘n goddelose?  Net ‘n vloeker?  Net ‘n steler?  Net ‘n moordenaar?  O nee, ons beste werke voor God is soos ‘n weg werplike kleed.  As jy nie gewas is in die bloed van die Lam nie, as jy nie vrede gemaak het met God en die Here Jesus nie is jy ‘n goddelose. 

 

Ek gee nie om aan watter kerk jy behoort nie.  Ek praat nie teen kerke nie.  Dank God vir die wat gered is, in watter kerk dit ook al mag wees.  Maar jou kerklidmaatskap vrywaar jou nie van die term, goddelose nie.  Mag God genade gee dat Hy jou sal skud deur dit.  Ek weet nie of ek weer ‘n geleentheid sal hê om voor, in die openbaar in Vereeniging so te staan nie.  Dis ernstige sake.  Dis ernstige tye.  Ek gee nie vir u die dinge wat ek nou vir u sê om die sensasionele van God se woord oop te maak nie, ek gee dit nie vir u om vir u te wys of laat u miskien dink hoe baie Skrifte ek ken nie, ek vra die HERE elke dag, en sê ag, HERE, maak U dierbare woord nog meer vir my oop.  Daar is nog so min wat ek weet.  Daar is nog baie wat ek nog; O as ek Hom mag ken, en die krag van sy opstanding, en gelykvormig gemaak mag word aan sy dood. 

 

Maar kom, ek neem vir u ‘n bietjie na Sefánja.  Ek wil vir u die geheim bekend maak voordat ons band klaar is.  Maar laat ons kom by:

Sefánja 1:14-18;  (Luister).

14         Naby is die groot dag van die HERE, naby en baie haastig. Hoor! die dag van die HERE! Bitterlik skreeu die held daar.

15         Dié dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag,

Onthou u nog?  “Kyk Hy kom met die wolke”.  Miskien het u dit nooit verstaan voor vanaand nie.

‘n Dag van wolke, dis oordeel, dis storms, en wolkenag.  Terloops, voor ek verder lees, in Matthéüs 24:22 sê die Here Jesus: “tensy daardie dae verkort word sal geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word”.  Wat gaan hom verkort?  Kyk Hy kom met die wolke.  Terwyl hierdie storms losbars en die elemente gaan begin brand en die hemele gaan verby met gedruis, o, en ek moet nog vir u wys hoe die aardbewings gaan kom en ek moet nog vir u wys hoedat die see leeg gelek gaan word. 

 

Ek gaan nie tyd hê nie maar ek kan net daarna verwys maar neem tog ons pamfletjie op die tafel “Die Nuwe Hemel en Die Nuwe Aarde” en ek wys daar vir u fantastiese dinge, dat in hierdie gebeurtenis, ek weet u kan dit nie begryp nie, ek kan dit ook nie begryp nie, maar God se woord wys vir ons, die riviere, die see gaan leeg geskep word en dit gaan weer in hierdie groot dwarrelstorm die lug in getrek word. 

 

Dis ‘n welbekende feit in die Weerkunde en u kan dit in die ensiklopedie lees en u het self al gehoor hulle sê partykeer dit reën paddas, en dit reën werklik paddas.  Hoe het die padda in die lug gekom?  Dis orkane en siklone wat oor damme en riviere getrek het en daardie water met padda en al in die wolke ingetrek het, dis ‘n feit, ek vertel nie vir u ‘n storie nie, en dis maar op klein skaal.  Die see en die riviere gaan nog in die lug in getrek word en die HERE se woord wys vir ons dat die vee gaan benoud wees omdat daar nie water is om te drink nie.  Die velde gaan afgebrand word.  ‘n Dag van duisternis en 'n dag van wolke en wolkenag,

Sefánja 1:16-17;

16         'n dag van basuingeklank en krygsgeskreeu teen die versterkte stede en teen die hoë hoekvestings.

17         En Ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die HERE gesondig het; en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek. 

 

So sê die Heilige Gees deur God se Profeet Sefánja.  Kry u denke in orde en gaan uit van hierdie diens, ‘n ander man en ‘n ander vrou.  Begin u vriende, u familie, u kontakte te waarsku.  Begin om te leef en die smaad van Christus te dra.  Baie sal vir u die skouers optrek.  Hulle sal sê, ag, bog man, maar hulle het op Jesus gespuug. 

Kom ‘n bietjie en dra die smaad van Christus ter wille van die waarheid.

Kom ons steek bietjie die nek uit, kom ons staan ‘n bietjie vir die waarheid, dis hoogtyd. 

Nou moet ek net vir u nog hierdie bring. 

Nahum 1:3-6, en dan Nahum 2:3-4.

Nahum 1:3-6;

3          Die HERE is lankmoedig, maar groot van krag; en nooit laat die HERE ongestraf bly nie. Sy weg is in warrelwind en in storm, - - - -

(Daar is dit alweer)

- - - - - - en wolke is die stof van sy voete.

4          Hy dreig die see en maak dit droog - - - - -

(Het u dit gehoor?  Sien u nou ek het nie vir u ‘n storie vertel nie? “Hy dreig die see en maak dit droog”)

- - - - en laat al die riviere opdroog; Basan en Karmel kwyn weg, en die groenigheid van die Líbanon verwelk.

5          Die berge bewe voor Hom, en die heuwels smelt weg; en die aarde rys op voor sy aangesig, - - - - - -

(Aardbewings.  Verskriklik as die aarde oprys.

- - - - - - ja, die wêreld en almal wat daarin woon.

6          Wie sal standhou voor sy grimmigheid? En wie sal bestand wees teen die gloed van sy toorn? Sy gramskap word uitgegiet soos vuur, en die rotse word stukkend geruk voor Hom.

 

Ek sal maar Nahum 2 so bietjie laat staan, u kan daarvan lees in Joël.  Ek wou graag vir u self beskryf en gewys het hoedat die HERE se woord vir ons die oorlogtenks en vegvliegtuie en al hierdie dinge beskryf, maar in ons boekie Joël sal u dit sien.  Ons gaan nou terug na ons gelese gedeelte en ons begin by:

Lukas 21:28-33;

28         En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.

 

Dis nou vir die kind van God.  Sien u in al hierdie dinge wat ek vir u vertel het, as u hart en u saak reg is met God, dan gaan u nou rondloop en sê o, wee, wat gaan van my word, wat gaan van my kinders word, u gaan opkyk en sê, dankie, kom Here Jesus, U het my belowe U sal my bewaar en U sal dit doen ek is in die skuilplek van die Allerhoogste.  Maar dat ek U majesteit en U heerlikheid sal sien die dag wanneer God Homself aan die mens openbaar en selfs die Kommunis en die heiden sal dit moet erken soos Nebukadnésar by die vurige oond dat die HERE alleen God is. 

 

29         Toe vertel Hy hulle 'n gelykenis: Let op die vyeboom en al die bome.

30         Net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is.

31         So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur.

32         Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie.

33         Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

 

In hierdie woorde het ons, ons tydtafel.  Kom laat ek dit vir u wys: 

29         Toe vertel Hy hulle 'n gelykenis: Let op die vyeboom en al die bome.

30         Net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is.

31         So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is.

 

Matthéüs sê: “voor die deur” wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. 

 

Let op die vyeboom en al die bome.  Kan u sien, weer ‘n natuurlike illustrasie.  Die HERE gebruik nooit beelde teenstrydig met die natuur nie.  Let op die vyeboom en al die bome, wanneer hulle uitloop dan weet julle dat die somer naby is.   Duidelik genoeg.  Wat beteken die vyeboom?  Die vyeboom in die Skrif is altyd simbolies vir die huis van Juda.  Waaruit die suiwer Jood vandag kom.  Die vyeboom en al die bome - wanneer hulle bot is dit ‘n teken dat die winterslaap verby is.  Hulle lewe kom terug, die somer is naby. 

Nou kyk ‘n bietjie.  Nog nooit in die geskiedenis het u dit gesien wat ek nou vir u gaan sê nie.  Vat eers die vyeboom.  Op die 16de Mei 1948, na meer, ver meer as 2,000 jaar het hulle weer ‘n onafhanklike Staat in Palestina tot stand gebring.  Reg genoeg, daar is baie valse voorwendsels daaraan verbonde, maar in hulle midde is daar ook van die suiwer element van Juda.  Op 16 Mei 1948 kom die Israeli Staat tot stand.  In 1945 is die einde van Wêreldoorlog nr 2, nog nooit het die wêreld so ‘n opkoms van Nasionalisme gesien soos na die 2de wêreldoorlog nie.  Hoeveel State het in Afrika nie hulle onafhanklikheid gekry nie?  Nou op die 26ste Oktober toe Transkei onafhanklik geword het toe was dit die 50ste Staat in Afrika alleen wat sedert 1945 onafhanklik geword het, - en al die bome. 

 

‘n Boom staan vir ‘n nasie in profetiese taal.  En al die bome as hulle bot moet julle weet die somer is naby.  Hoeveel State in Oos Asië, die kleinste ou Staatjie, nou die dag, Mauritius, nie eers ‘n miljoen mense nie, hy het ‘n setel op die VVO.  Soveel van hierdie Staatjies het onafhanklik geword dat hulle die VVO oorheers.  Vriende, wil u vir my sê dat God se woord wat ‘n lig op onse pad en ‘n lamp vir onse voet is niks te sê sal hê oor so groot verskynsel in die tyd van wolke en donkerheid, en mense se harte wat beswyk van vrees nie?  Die vyeboom en al die bome.  Nou, die HERE sê, so moet julle weet dat wanneer dit gebeur is die somer naby.  So moet julle ook weet dat wanneer hierdie dinge gebeur is die koninkryk van God naby.  Hierdie geslag sal nie verbygaan voordat alles gebeur het nie.  Met ander woorde, die geslag wat 1948 gesien het, wat 1945 gesien het, sal nie verbygaan voordat die koninkryk van God gekom het nie. 

‘n Bybelse geslag is 40 jaar. 

40 is ‘n baie betekenisvolle getal in die Bybel;

40 dae en 40 nagte het dit gereën; 

Moses was 40 jaar toe hy in die woestyn ingegaan het;

Die Israeliete het 40 jaar in die woestyn geswerf;

Jesus het vir 40 dae in die wildernis ingegaan, en so aan en so aan. 

Tel 40 by 1945 en 1948 en jy kom by 1985 en 1988.  Een van die dae is dit 1977.  Van 1977 tot 1985 is nog 8 jaar, maar nou moet u nie sê, o daar is darem nog 8 jaar oor nie. 

 

Die HERE sê hierdie geslag sal nie verbygaan voordat alles gebeur het nie, met ander woorde, binne daardie tyd.  Dus, ons lewe klaar op die drumpel daarvan en ons kan sien wat besig is om te gebeur en soos ek vir u vroeër gesê het, die tempo versnel en hoe nader dit daar na die fokus punt toe gaan, hoe vinniger word die spoed, hoe vinniger gebeur dinge, daarom, elke dag, elke week, elke maand kan u ‘n versnelling van die tempo sien in alle opsigte, en daarom, binne die volgende 8 jaar, onthou, dan sal die koninkryk van God naby wees, dan beteken dit dat die koninkryk van God gevestig moet wees. 

 

Ek het gisteraand vir u gesê, bv toe hierdie stadsaal gebou is, toe moes hulle eers die ou stadsaal afbreek.  Hulle moes hom uitgrawe, daar was ‘n groot gat hier gegrawe waar hierdie plek staan om hierdie gebou stewig te fondeer om hom te laat opgaan en ons het hom almal gesien opgaan, so moet God die ou orde wat ‘n goddelose orde is wat ‘n orde is wat God verontagsaam het, ‘n orde van ongeregtigheid, van hartseer, van pyn van siekte van ellende wat die HERE nie verheerlik nie moet vernietig word, hy moet uitgegrawe word sodat God se koninkryk op aarde gevestig kan word.  In daardie tyd sal die HERE sy volk behou.  Daar gaan ‘n magtige ontwaking kom, daar gaan ‘n magtige bekering kom, daar gaan ‘n magtige ingryping van God kom.  Hy sal sy volk bewaar, en Hy sal sy volk beskerm en Hy sal sy Naam verheerlik en Hy sal dit groot maak. 

Prys die Naam van die HERE!

 

Daarom, in hierdie tyd van onheil, in hierdie tyd van wolke en wolkenag, in hierdie tyd van krygsgeskreeu soos Joël wat ek nog vir u wou gewys het waar hulle almal hulle wapens en spiese bymekaarmaak en waar hulle bymekaarkom in die dal van beslissing, ek het gisteraand vir u gesê dat daar ‘n nuusberig was in Monitor, ek dink dit was gisteroggend waar hulle hier sê in Suid Wes, waar hulle sê, hulle het klein mannetjies daar opgemerk met plat neuse, mense wat nog nie gesien is nie, dit kan Noord Koreane of dit kan Viëtnamese wees, in hierdie draaikolk van Suider-Afrika word die nasies ingetrek.  Ek verwag dat ook van die Westerse Nasies hier ingetrek word. 

En ek wil vir u iets sê, ek kan daaromtrent verkeerd wees, maar soos ek God se woord verstaan en het ek daarvoor Skrif dat nie net alleen gaan hier ‘n groot herlewing in SA kom onder ons Blankes nie maar ek glo dat die HERE ook vir ons gaan sterk maak wanneer ons tot bekering kom en ek glo ons gaan nog olie ontdek hier in SA en dat die redding en die heil van die Westerse Wêreld gaan begin in hierdie land Suid Afrika. 

 

Geen wonder dat die venyn en die haat van al die nasies op ons gerig is nie.  Ek het vir u gewys in hierdie afgelope twee aande dat die nasies van die wêreld is satanies geïnspireer want Satan is die god van hierdie wêreld en onder hom het hy sy magte en sy owerhede en elke hoof van ‘n staat, of dit nou wie ook al is.  Hy het sy sataniese prins wat hom beheer en dis daarom dat hulle nou gekonsentreer is op Suider-Afrika, want alleenlik van ‘n strategiese hoofpunt as Suider-Afrika val, as hy in die hande van die Kommunisme kom is dit klaar met die res van die Westerse Wêreld.  Maar dan is dit ook klaar met die Blanke bevolking, hulle sal ons uitmoor, hulle sal ons uitroei.  Want dit is sy bedoeling, dit is die haat en die nyd. 

 

Waarom dan het God die room van die reformasie - die Geuzen (Holland) en Hugenoot (Franse) en later in 1820 die Britse setlaar, waarom het Hy hulle na die Suidpunt van Afrika gestuur om aan die einde van die eeue vernietig te word?  O nee my broer, my suster en vriend, om in hierdie landjie in ons uur van benoudheid as ons, ons tot God bekeer, verheerlik te word.  Dis nog die Gideons bende hierdie.  Dis mos die plek waar die krag van God gaan uitgaan. 

 

Ek verwag dat in daardie tydjie groot instroming gaan kom van kapitaal, van fabrieke van masjinerie, binne nabye toekoms dat daar van hierdie land, dat daar nog kragte sal uitgaan wat verder nog sal strek ook na die Noorde om God se saak en God se Naam en God se evangelie te beskerm en te verkondig, maar daar moet eers iets met u en met my gebeur. 

 

U moet uitkom uit hierdie gedagte, ag wie is ek, of wat is ek, ek het dit baie by my mense gebruik, een Amerikaner het gesê:

“It is better to light one candle than to curse the darkness; all that is necessary for evil to truimph is for good men to do nothing”. 

 

Dis tyd dat u opstaan.  Waarom sal u dit nie doen nie?  Dis tyd dat u uself voor God verootmoedig, dis tyd dat u ‘n standpunt inneem, dis tyd dat u die waarheid van die HERE aanvaar en daarvoor staan.  En as ek dit dan nog op die band kan kry, my laaste verse om hierdie diens mee af te sluit is:

 

 

Lukas 21:34-36;

34         Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie.

35         Want soos 'n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.

36         Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.

 

U kan nou sien, wat dit beteken.  My broer en suster, daar is twee tipes van mense wat onvoorbereid sal wees:

Die ene wat met swelgery en dronkenskap, swelgery beteken ryk oordadige, losbandige onverantwoordelike lewe.   Hy sal nie voorbereid wees nie;

Die ander en dis die grootste meerderheid, met sorge van die lewe o dis inflasie, o ek het my werk verloor, o wat gaan word van my vrou en wat gaan word van my kinders?  Gaan die swartes en die geles ons doodmaak, gaan hulle ons uitroei?  O wat ‘n vrees, wat gaan van ons word?  Sorge van die lewe! 

U sal ook onvoorbereid wees. 

Die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. 

 

As ek my vertroue in God stel en ek word vervul met die Heilige Gees en ek word ‘n nuwe mens, ‘n ander mens, kyk bietjie na Gideon, nadat hy by die parskuip was en die engel vir hom sê wees gegroet dapper held, en toe die HERE vir Gideon sy opdrag gegee het, toe sê dit, toe het die Heilige Gees oor Gideon gekom en hy het ‘n ander mens geword. 

 

Loof die HERE en prys sy wonderlike Naam!

 

Amen!

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533