new-top-banner-english

Die Groot Opdrag

E-Boek: Die Groot Opdrag

Ons Hemelse Vader, ons dank U dan in die wonderlike naam van onse Here Jesus vir die groot voorreg om hier te kan wees.  Ons dank U dierbare HERE dat totdat U kom, het U ons aangestel as u boodskappers.  HERE, U het dit so bepaal dat behalwe vir spesiale geleenthede U op geen ander manier sal praat as deur die prediking van U woord nie.  Daarom bid ons dan vanmôre HERE, met hierdie kosbare geleentheid, hierdie kosbare siele voor ons, dat hierdie woord HERE, onbelemmerd en in die krag van die Heilige Gees sal uitgaan. 

Ons vra dit in Jesus Naam.

Amen. 

Ek wil vanmôre met u praat oor die “Groot Opdrag” en dit is die titel van my boodskap.

Die Groot Opdrag; daarvoor gaan ek u vra om saam met my te lees, ‘n baie welbekende hoofstuk uit die Bybel naamlik Matthéüs 28, ons gaan lees vanaf die begin van Matthéüs 28. 

Matthéüs 28:1-20:

1          EN laat ná die sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdaléna en die ander Maria om na die graf te gaan kyk.

2          En daar kom ‘n groot aardbewing, want ‘n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit.

3          En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu.

4          En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword.

5          Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is.

6          Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het;

7          en gaan haastig, sê vir sy dissipels: Hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galiléa. Daar sal julle Hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê.

8          En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan sy dissipels te vertel.

9          En terwyl hulle op weg was om dit aan sy dissipels te vertel, kom Jesus hulle meteens teë en sê: Wees gegroet! Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid Hom.

10         En Jesus sê vir hulle: Moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galiléa moet gaan; en daar sal hulle My sien.

11         EN terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het.

12         En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee

13         en gesê: Julle moet sê; Sy dissipels het in die nag gekom en Hom gesteel terwyl ons aan die slaap was.

14         En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is.

15         Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode, tot vandag toe.

16         EN die elf dissipels het na Galiléa gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het.

17         En toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid; maar sommige het getwyfel.

18         En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in hemel en op aarde.

19         Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

20         En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

Dus, ook my broers en susters, my hart sê: “Kom o Heilige Gees en dryf dit tuis -

Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld”;

Dus ook op hierdie dag; 

Dus ook op hierdie oomblik;

Dus ook op hierdie plek;

“Kyk, Ek is met julle!”.

Daarom, omdat ek hier vanmôre voor julle staan om God se bevel uit te voer, om ‘n opgestane Here Jesus se bevel uit te voer, hierdie boodskap vanmôre vir u te bring is Hy self hier, het hy my sy nederige dienskneg die voorreg gegee om sy mondstuk te wees, maar dit is Hy self wat met u praat.

Is dit nie wonderlik nie?

Voel u nie Sy magtige en heerlike teenwoordigheid nie, my broer en suster?

Die groot opdrag!

Ek wil vanmôre twee, ek sou sê die twee grootste opdragte van die Bybel, met mekaar vergelyk.  Die twee opdragte lui twee tydperke in, die twee magtigste tydperke in die geskiedenis van die mensdom een miskien in die geskiedenis van die ganse skepping. 

Dit is hierdie opdrag, ek lees dit weer.  Ek lees van die 18de vers:

18         En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in hemel en op aarde.

U moet onthou, Hy staan hier in sy opstandings, in sy opstandings krag, in sy opstandings outoriteit en majesteit, en Hy gee vir hulle hierdie opdrag:

19         Gaan dan heen, maak dissipels van al dié nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

20            En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.

Dit is daardie opdrag!

Die ander opdrag vind ons aan die begin van die Bybel en u sal sien hoedat hierdie twee opdragte hierdie twee periodes, hierdie twee magtige oomblikke, die geskiedenis inlui.

Ek lees vir u;

Génesis 1:26-28:

26         En God het gesê - - - - -

(Jesus het gesê – in Matthéüs 28)

- - - Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. 

27         En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

28         En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê; - - - - -

(Luister!)

- - - - Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. 

God het die mens geskape na sy beeld en na sy gelykenis, en Hy het die mens  heerskappy gegee oor sy ganse skepping en God het vir hom gesê dat hy daaroor moet heers.  God het vir hom gesê – dit was ‘n bevel, die opdrag dat hy die aarde moes vul – die aarde moes vul met sy beeld.  Dat hy die aarde moes vul met ‘n geslag – ‘n Gods geslag. 

Wat soos God op hierdie aarde sou beweeg maar onder God se leiding en onder God se hand; God se beeld; God se gelykenis!

Geen ander beeld; Geen ander gelykenis; Geen ander wese dat hulle oor God se skepping sou heers.

 

Dat hulle vir God ‘n nageslag op hierdie aarde sou plant en dat hulle hierdie aarde daarmee sou vul en waar die HERE ook al sou gaan, al is dit so vêr soos China of so vêr as die VSA, of waar ook al, dit dieselfde geslag sou wees en dat God met hulle gemeenskap sou hê; dat hulle God se stem sou hoor, dat hulle God se familie sou wees.  Dat dit ‘n aarde sonder sonde, sonder ellendes, sonder siektes, sonder pyn, sonder terrorisme (of dit nou ANC of Swapo) of wat dit ook al is, mag wees. 

My broer en suster, ons het daardie taal, daardie gedagte en daardie klimaat en atmosfeer, dit ken ons nie eers nie, dit klink vir ons vreemd.  Daar moet so hard gearbei word daaraan om ons te laat verstaan dat die wêreld waarin ons vandag lewe, is nie God se wêreld nie, is nie God se klimaat nie en is in die meeste opsigte nie God se mense nie.  Dit is nie God se skepping nie want met daardie eerste opdrag het daardie eerste mens - die eerste Adam, was hy ongehoorsaam en het hy nie geluister na die stem van die Vader nie.  Instede van te doen, om presies te doen wat die Vader vir hom gesê het hy moes doen; het hy gaan doen soos hy gedink het, en soos hy wou en kon doen. 

 

Die Bybel wys vir ons baie duidelik; ek het nie tyd om daarop in te gaan nie; dat Adam die eerste mens doelbewus met sy oë wyd oop, aan ‘n direkte bevel aan ‘n direkte opdrag van die Vader ongehoorsaam was.  Hy was nie mislei nie, hy was nie verlei nie, sy vrou het dit mee gebeur. 

Adam as die hoof was bewustelik ongehoorsaam.  As gevolg van daardie ongehoorsaamheid aan daardie groot bevel, het daar nou vir die afgelope 6,000 jaar net ellende gevolg en alles wat ons kan noem. 

 

My broer en suster, dit is alleen God se genade dat u en ek vanmôre in ‘n plek soos hierdie is, dat ons nog kan luister na die woord van God en nog die suiwer stem van God kan hoor.  Ons lewe in ‘n Babelse wêreld, Babelse stemme, of dit nou duiwelse musiek is, duiwelse propaganda of dit die geknetter van ‘n masjiengeweer is, of die geluid van barstende bomme, of dit die geluid van gekerm is van die lydendes, die wat uitskree in hospitale en waar ook al. 

 

Ons lewe in ‘n wêreld, amper kan ek sê, ‘n kultuur van ellendes opgebou, dus al wat ons kan dink.  Ek praat nie eers van die vrees wat daar in die wêreld is nie.  Daar is nie een van ons vanmôre hier, wat nie sonder ‘n sekere mate van vrees en wat ook al, hier sit nie.  Ons sit met vrees vir die toekoms, die onmiddellike toekoms – die toekoms van ons eie land, die rigting waarin die politieke struktuur beweeg.  Die rigting waarin die volkere samestellings beweeg.  Die rigting waarin die wêreld klimaat beweeg. 

Ons kan almal voel daar is ‘n soort van ‘n sieklike sinistere kalmte en ‘n stilte wat nie een van ons soos ons hier sit werklik in die diepte van ons harte kan vertrou nie, en heeltemal tereg ook.  Al is die mens so ver verhewe bo die insek, het die mens ook ‘n instink.  My broer en suster, daardie instink van vrees wat u het is; u kan maar luister na hom want dit is die waarheid; ons lewe in so ‘n tyd.

Waar kom dit vandaan?

Dit kom vandaan uit die ongehoorsaamheid van daardié eerste Adam. 

Nou geliefdes, sal die Grote en Almagtige en Alwyse en Liefdevolle God, dit so laat voortgaan?  Gaan Hy, met alle respek gesproke, hande in die lug gooi en sê: “Ag, dit het nou gebeur, my kind was ongehoorsaam, wat kan Ek nou daaraan doen”. 

Nee my broer en suster, dank God, ons dien nie so ‘n God nie, ons dien ‘n Almagtige God.  Ons dien ‘n God wat geen neerlaag ken nie.  Onse God het besluit om die saak reg te maak.  Daarvoor het Hy sy eie Seun; (as ons Hom mag noem die tweede Adam), as ‘n Adam gestuur.  Dank die HERE, Hy was aan dieselfde versoekinge, miskien in baie groter versoekinge onderworpe as die eerste Adam. 

Ons dink selde of miskien nooit daaraan nie.  Maar my broer en suster, net soos die eerste Adam absolute soewereiniteit gehad het en sy eie keuse kon uitvoer, het die Almagtige God nie soveel daarmee in gemeng nie.  O, ons kan ‘n konferensie hou daaroor, waar mense vir jou die vraag vra “Maar as God dan so ‘n Alwetende, Almagtig en so liefdevol is en geweet het die ellende en hartseer wat sou volg uit die ongehoorsaamheid van die eerste Adam, kon God dan nie ingegryp het nie.  My broer en suster, Hy kon maar Hy sou nie omdat dit sy hele Godsplan sou verander en omvêr gewerp het. 

Hy het aan daardie eerste Adam absolute soewereiniteit gegee, daardie eerste Adam kon kies soos hy wil en daarom was daar ook die moontlikheid om toegelaat te word om verkeerd te kies.  Net so met die tweede Adam.

 

My broer en suster, ons Here Jesus; dit moet ons nooit vergeet nie, dit is absoluut essensieel ‘n begrip beide vir ons saligheid en ons begrip wat werklik aangaan; dat Hy werklik ‘n mens kom word het.  Dat Hy werklik sy Godheid volkome opsy gesit het, weer kom word het soos die eerste Adam.  Dus om maar net vir u te noem - toe Hy in die tuin van Getsémané voor die keuse gestel was om die beker te laat verby gaan of te drink, was dit as ‘n volkome mens – vir u en vir my en kon Hy kies as Hy wou, om die beker te laat verbygaan en dan was ons natuurlik almal verlore en dan was die Godsplan finaal verongeluk.  Dan het die Satan vir ewig getriomfeer!

Maar dank die HERE, al het dit hom gekos dat sy sweet verander het in druppels bloed, waar Hy driekeer moes bid; “Vader as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil”, het Hy dit gedrink en was Hy dus gehoorsaam.

Ja, soos Paulus skryf aan die Filippense – “gehoorsaam tot die dood, ja die dood van die kruis!” Die bespuging en die bespotting moes Hy verduur en moes Hy sterf maar op die derde dag het Hy opgestaan. 

Prys die HERE!

Nou, hier staan Hy voor sy dissipels en Hy gee hulle die tweede groot opdrag en Hy sê vir hulle:

            Gaan dan heen, maak dissipels van al dié nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Wie was hierdie nasies?

Ek gaan vanmôre vir u in ‘n paar Skrifte wys - maar ek wil u tot die besef bring – dit is die kern tot die hele Bybel; 

Soos daardie nageslag van dié eerste Adam, nou al vir 6,000 jaar gely het as gevolg van die sonde en ongehoorsaamheid van daardie eerste Adam.  Daar het vreemde nasies, vreemde wesens op hierdie aarde gekom as gevolg van daardie ongehoorsaamheid. 

Nou het hierdié tweede Adam gekom om daardie nageslag van Adam, daardie werklike, oorspronklike Gods saad te kom herwin.  Om hulle te kom terug wen en die prys te betaal vir die sonde.  Uiteindelik ook weer die Gods Regering op hierdie aarde te kom vestig.  Dat hierdie aarde nog vol gemaak sal word met die beeld van God.  Dat God weer sy oorspronklike doel sal bereik en dat Hy weer onder die mense sal kom woon soos Hy oorspronklik bedoel het in dat Hy; soos ons genoem het van China af tot die VSA, van Siberië tot onder by Marion Eiland wat ook die suidelikste is; weer sy kinders sal besoek, dat hulle weer sy stem sal hoor. 

Dat Hy die opdrag gegee het aan sy dissipels, en hulle weer tot aan hulle dissipels, tot u en my vanmôre en te sê dit is die boodskap wat ons moet uitdra - dat ons aan die wêreld die Gods plan moet vertel.  Dat ons moet gaan sê wat God werklik bedoel het.

 

So baie mense sê dan as God alwetend was; ek sê dit weer, hoekom het Hy dan die sondes toegelaat? 

Dan wil ek maar net vir u kortliks sê:

As die eerste Adam nie ongehoorsaam was nie en die Gods doel was bereik, dat die aarde gevul was met sy beeld;

Dan was daar nooit ‘n Gólgota nie; 

Dan was daar nooit die bloed van Jesus nie; 

Dan het ons nooit vir Jesus geken nie; 

Dan het ons Hom nooit gesien nie; 

Dan sou ons die Almag, die Majesteit, die Volheid, die Perfeksie, die Kennis en die Heerlikheid van God nooit gesien en beleef het die afgelope 6,000 jaar nie;

Ons sou nooit die liefde van God geken het nie;

Ons sou nooit geweet het wat dit is – “so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het”;

Sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore sou gaan nie maar die ewige lewe kon hê; 

Ons sou nie geweet het wat dit is om gered te word nie;

Ons sou nie die hart van Vader ooit leer ken het nie!

 

Maar ek kan nie nou daarop verder ingaan nie, ek wil met u verder aangaan.  As u deur u Bybel gaan, ek noem dit maar net vir u omdat die tyd so vinnig aangaan.  As u daarvan wil kennis neem, lees bv. Psalm 8; dan word dit die gedagte daarin ook baie wonderlik waar. 

Dit sê dat God die mens weinig minder gemaak het as ‘n goddelike wese, of as die engele en dat God hom die heerskappy gegee het oor sy skepping; dat juis dít, omdat die mens geval het, dat Hy sy Seun gemaak het – weinig minder in sy aardse hoedanigheid as ‘n Goddelike wese, sodat Hy die prys kon betaal, sodat Hy die mens in daardie posisie van heerskappy kon herstel. 

Dit is wat Hy vir ons kom doen het.  Nou sien ons duidelik, (ek wil nie graag nie, ek huiwer want dit is eintlik baie sleg vir ‘n prediker om dit te doen) om te verwys na my laaste of voorlaaste preek wat ek gesê het, want daar is gewoonlik mense wat nie by daardie preke teenwoordig was nie.  Maar my broer en suster, as u daarna wil luister; het ek laaste keer met u gepraat oor die eerste Adam en die tweede Adam.  Ook in die vorige kere waar ek u daarop gewys het – die gelowiges, die ware kinders van die HERE wat in gemeenskap met God was, was dit altyd hulle hoop dat hulle weer herstel sou word tot die beeld van God. 

Die Psalmis sê bv. in Psalm 17:15: - “dat ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word”. 

Dan skryf  die Apostel Paulus aan die Romeine, in Romeine 8; dat die werk van die Here Jesus is: dat Hy weer die beeld sal herstel en dat Hy weer vir hom baie broers sou oprig van wie Hy die oudste sal wees, - God se familie. 

In Johannes 17:4: (Die Hoë Priesterlike Gebed, sê Hy hierdie wonderlike woorde)

Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat u My gegee het om te doen, het Ek volbring. 

 

U sien, die eerste Adam kon dit nie sê nie want hy was ongehoorsaam.  Hy het nie die werk volbring nie.  Hy het net al die ellende gebring maar nie die tweede Adam nie.  Hy het vir die Vader gesê: “Die werk wat u My gegee het om te doen, het Ek volbring”. 

Prys die HERE!

Hy het opgestaan uit die dode en nou het Hy vir ons die opdrag gegee om hierdie boodskap te bring.  Dus, u en ek moet ook werk.  Hy sê in Johannes 20:21; (u kan dit maar self lees, ek wil dit net vir u noem) – “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook”.

Ons gaan terug na die Hoë Priesterlike gebed:

Johannes 17:18: (bid die Here Jesus)

Soos U my gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die wêreld gestuur.

My broer en suster, om wat te doen?

Om hierdie boodskap van God te bring, dat dit wat verlore geraak het in die eerste Adam, herstel sou word in Hom.  

Maar nou vir wie?

Luister - dit is een van die belangrikste punte van hierdie boodskap vanmôre!

Vir wie moes hierdie boodskap gebring word?

Want as gevolg van wie?

As gevolg van die ongehoorsaamheid van die eerste Adam het daar ook ander geslagte op die aarde ontstaan wat nie God se saad is nie.  Wat nie van God se familie is nie  en wat ook nooit terug sal kom na God nie.  Wat juis deur hierdie afgelope 6,000 jaar, as te ware, Satan se saailand was, Satan se jagveld was, as ek dit so mag noem – Satan se handlangers geword het waarin hy kan werk, wat nooit na God sal terug kom nie. 

Dus, as die aarde dan in ewigheid gaan bestaan, as God weer sy volle bedoeling op aarde gaan uitvoer, sal daardie wesens eers van hierdie aarde verwyder moet word.  Dit is een van die belangrikste aspekte van die eeu want u en ek het nou op daardie oomblik aangeland.

Die Bybel praat van die oestyd en wanneer jy na gewone prediking luister dan hoor jy ‘n oestyd; dit is net ‘n oestyd van siele.   My broer en suster, dit is nie wat die Bybel ons leer nie.  Die Bybel leer vir ons dat soos enige oes in die natuur, is daar twee goed wat eintlik, as ons dit so mag noem, geoes word.  Dit is die onkruid wat geoes word, wat dan verwyder en verbrand word en die koring wat geoes word wat in die skuur bymekaar gemaak gaan word. 

Volgens die prediking van vandag wat hierdie twee opdragte nie verstaan nie en dus die Raadsplan van God nie verstaan nie, word daar gepreek dat alles geoes kan word, in beginsel ten minste vir God.  Dit is nie waar nie en dit is wat mense in verwarring bring. 

Ek is seker daarvan, daar is baie mense op aarde, baie van God se kinders, wat hierdie dinge nie verstaan nie, omdat hulle God nog nie begin ken het nie.  As die Here Jesus dan sê: Ek het vir julle werk gegee, “Soos die Vader My gestuur het, so stuur Ek julle ook”. 

As ons nou ‘n bietjie kyk na ons Here Jesus (en ek gaan dit ook nou-nou vir u noem), is hier vir ons ‘n baie wonderlike leidraad wat eenvoudig is en voor u oë is, wat u nog nooit raak gesien het nie. 

Ek gaan dit maar vir u noem:

Matthéüs 10:5-8: (waar die Here Jesus vir sy dissipels gesê het)

5          En Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie;

6          maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel.

7          en gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele - - - -

(Luister, dit is baie belangrik!)

 - - - - het naby gekom

8          Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit.  Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. 

Lees in Matthéüs 15:24 van die Kananese vrou wat n  Jesus gekom het oor die siekte van haar kind.  Wat die Here Jesus eers geweier het en toe sy by Hom aangedring het, het Hy vir haar gesê: “Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel”. 

Ons moet dus weet wie die huis van Israel is.  Die huis van Israel is die huis van Israel - dit is God se letterlike volk.  Dit is die tien stamme van Israel!  Die Here Jesus sê, Ek is na hulle toe gestuur.  Nou sê Hy vir sy dissipels: “Soos die Vader My gestuur het, so stuur Ek julle”.  Ek stuur julle na die verlore skape van die huis van Israel.  Gaan jy nou hierdie groot opdrag volg, onthou dit is my boodskap – “Die Groot Opdrag” van:

Matthéüs 28:18-20:

18          - - - - - Aan My is gegee alle mag in hemel en op aarde.

19            Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle - - - -

(Leer hulle)

                        - - - - - om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

20         En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.

 

Volg ons nou op die spore van ons Here Jesus se dissipels wat dan nou juis hierdie opdrag gaan uitvoer het, dan sien ons hulle het geloop op daardie spore van die tien stamme van Israel.  Hulle het presies gegaan na daardie gebiede waar hulle wat in daardie tyd in verstrooiing was, in opdrag van die Here Jesus waar Hy vir hulle gesê het: “Gaan heen, maak dissipels van al dié nasies en doop hulle. 

Dié nasies! Watter nasies?

Dié nasies oor wie Hy met hulle die hele tyd gepraat het.  Die nasies wat Hy hulle van vertel het, vir wie Hy gekom het, soos Hy vir hulle gesê het in Matthéüs 10:6 en ook in Matthéüs 15:24. 

Maar kom ons kyk ‘n bietjie verder.  Ons kyk hier in Handelinge 15, toe hulle nou hulle eerste vergadering gehad het.  Hulle eerste vrae gehad het, hulle eerste probleme gehad het na hierdie opdrag, op hierdie nuwe weg.  Toe kom die klomp apostels en ouderlinge in Jerusalem bymekaar onder voorsitterskap van die Apostel Jakobus en nadat hulle toe die uitspraak gegee het, lees ons hier vanaf:

Handelinge 15:13-17:

13         En nadat hulle geswyg het, antwoord Jakobus en sê: Broeders, luister na my!

14         Símeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om ‘n volk uit die heidene - - - - -

(Dit is uit die nasies- -“ethne” Grieks.)

- - - - - vir sy Naam aan te neem.

15         En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is:

 

“En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is”, as ons dus wil weet moet ons gaan na die profete en wanneer ons gaan na die profete, of dit Jesaja, Jeremia, Eségiël, Daniël, Maleági of wie dit ook al is, dan sien ons die profete praat van net een volk, dit is God se Israel volk se herstel soos geskrywe is in:

Handelinge 15:16-17:

16         Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel,

17         sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen. 

 

Hier haal die Apostel Jakobus nou juis aan uit een van die profete.  As u dit wil nagaan, kan u dit nagaan in Amos 9.  Hy haal woordeliks daaruit aan.  Dit is wat die Here gesê het: “Hy sal weer die vervalle hut van Dawid oprig”. 

Om u weer ‘n bietjie terug te neem, luister net ‘n bietjie mooi, in hierdie herwinning van die Adamsaad, is dit baie duidelik, toe die HERE vir Abram geroep het uit Ur van die Galdeërs, toe die HERE ‘n verbond met Abram gemaak het en met Isak en met Jakob; toe die HERE veral vir Abram gesê het: “in Isak sal jou nageslag, sal jou saad, jou “sperma” genoem word”, dat die HERE daardie verbond met hulle voortgesit het. 

Dit is juis hulle wat hierdie genes, - hierdie nageslag van Adam, (die gevalle Adam), gedra het; wat geval het omdat hy ongehoorsaam was aan die eerste opdrag en hierdie tweede Adam wat nou gekom het, om juis nou hierdie saad te herwin, om die vervalle hut van Dawid weer op te rig wat daarvan verwoes is en te herstel. 

Ek wil u nou vra vanmôre, ek weet watter soort mens u is, wat hier voor my sit, u is mense wat soek na die waarheid omdat daar ‘n onrus in u hart gekom het.  Hoor u dit in die algemene prediking, u hoor nêrens van die vervalle hut van Dawid nie. 

Laat ek dit nou maar ook vir u stel, ek loop myself miskien heeltemal vooruit.  As jy nou na hierdie Godsplan kyk, wat ten nouste verbonde is aan hierdie tweede opdrag – “Gaan dan heen, maak dissipels van al dié nasies”, dan sal u baie duidelik sien dat dié Godsplan volgens die profete en ons Here Jesus is. 

Dat die uiteindelike Godsplan op hierdie aarde, ‘n volk gaan herstel; luister! – nasionaal, polities, Israelities en ooreenstemmend met sy verbond met Dawid.  Dat hierdie volk vir die volgende 1,000 jaar die demonstrasie gaan wees van die geregtigheid van God op hierdie aarde, soos hierdie aarde nog nooit gesien het nie. 

Daarom roep God vir u en vir my.

Die HERE het vanmôre met ons gepraat ook deur die uitleg van tale.  HY roep nie net vir die paartjies wat hier voor staan nie, hy roep vir elkéén.  God staan op die punt van die magtigste oomblik wat die wêreld nog gesien het.  Daarom is die Satan ook op sy woedendste want sy koninkryk staan op die punt om vernietig te word. 

Terug by Handeling 15:16:

16         “ - - - - die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel. 

God het so gesê en daarom gaan God dit doen. 

17         sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen.

 

Nou wie is hierdie nasies oor wie sy Naam uitgeroep is? Dit is van die uiterste belang!

Kyk na: Deuteronómium 28:9-10:

9          Die HERE sal jou vir Hom - - - - -

(Die HERE praat hier met Israel)

- - - - - as heilige volk bevestig soos Hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die HERE jou God hou en in sy weë wandel. 

10            En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die HERE oor jou uitgeroep is, en hulle sal jou vrees. 

Hier sê die HERE in Deut. 28, dat Israel die nasie is oor wie sy Naam uitgeroep is!

Ons is op die oomblik in  verskillende nasies verdeel.  Ek weet daar is vandag ‘n algemene SA burgerskap – en dit is ‘n onding in die oë van God.  Ons Israel Nasie van vandag is deel van die Suid-Afrikaanse Nasie, so, is daar ‘n Engelse Nasie, is daar ‘n Duitse Nasie, is daar ‘n Noorweegse Nasie, Hollandse Nasie en al jou ander blanke nasies wat ‘n mens nog kan opnoem. 

Ek gaan met u na Jeremia 14:9:

9          Waarom sou U wees soos ‘n man wat verslae is, soos ‘n held wat nie kan verlos nie? U is tog in ons midde, o HERE, en u Naam is oor ons uitgeroep. Verlaat ons nie!

 

Mag die HERE vir ons genade gee dat ons dit gou sal uitvind dat die Naam van die HERE oor ons uitgeroep is! Dat dit nie meer en al meer vandag vir ons gesê word dit is klaar met ons nie en beter ons ‘n kompromie maak, beter maar ‘n ooreenkoms sluit met die heiden nasies rondom ons. 

Jesaja 43:5-8:

5          Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af.

6          Ek sal sê aan die noorde: Gee! en aan die suide: Hou nie terug nie! Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die aarde af,

7          elkeen wat na my Naam genoem is en wat Ek geskape het tot my eer, wat Ek geformeer, wat Ek ook gemaak het.

8          Bring uit die volk wat blind is en tog oë het, en die dowes wat ore het. 

 

Elkéén wat na my Naam genoem is!

Dit is die nasie wat Jesus gesê het: “Gaan dan heen, maak dissipels van al dié nasies”. 

Onthou nou my broer en suster, die Here Jesus het vir 3½ jaar saam met hierdie klompie dissipels geloop, geëet, geslaap, gepraat, gelewe, Hy was self die Woord wat vlees kom word het, onder sy volk kom woon het.  Al wat Hy met hulle oor gepraat het was oor die Skrif; die Raadsplan van God en dit wat die eerste Adam verloor het en dit wat Hy as die tweede Adam kom herwin het. 

 

As ons dus na die wêreld kyk, dan sien ons, en u moet mooi daarna kyk, ek lees weer vir u daardie deel van die teks: - “maak dissipels van al dié nasies, het dit u ooit getref, u ken daardie Skrif so goed. Die Here Jesus het nie gesê uit al die nasies nie, Hy het gesê maak dissipels van al dié nasies; dus nasies wat tot dissipels word! 

Kyk oor die geskiedenis heen, is daar net een soort nasie wat Christen Nasies geword het en dit is jou blanke nasies.  Geen ander nasie het die Christelike geloof in sy grondwet ingeskrywe nie, behalwe jou blanke nasies.  Net die blanke nasies het die Christen Nasies geword en is een van die grootste verskynsels in die geskiedenis en wat niemand nog ooit raak gesien het nie. 

Die evangelie!

Die wonderlike en heerlike evangelie.  O, daar word vandag so baie gepraat van die evangelie.  Geliefdes, nou sê die Apostel Paulus aan die Galasiërs.  Ek wil dit vir u lees, dit is baie belangrik want Paulus het met hierdie vraagstuk geweldig baie te doen gehad. 

Galasiërs 1:6-9:

6          EK verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe,

(na ‘n ander evangelie toe)

7          terwyl daar geen ander is nie; - - - - -

(daar is nie ‘n ander evangelie nie, daar is net een evangelie maar watter evangelie?)

- - - -behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai.

8          Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees!

(Is dit nie verskriklik nie!)

9          Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ‘n vervloeking wees!

 

Die evangelie wat vandag verkondig word in die wêreld is ‘n ander evangelie as wat Jesus verkondig het, as wat sy dissipels verkondig het, as wat die Apostel Paulus verkondig het. 

Laat ek gou vir u net drie aspekte noem, van ‘n ander evangelie!

1)     Daar word verkondig dat die Jood die volle 12 stamme van Israel is en omdat daar so baie profesieë ook eindtyd profesieë aan Israel gekoppel is, word dit aan die Jood gekoppel en volgens Joodse saghebbendes self, waarvan ons die bewyse in ons boeke gegee het, het 90% van jou Jood vandag nie ‘n druppel Israel bloed in sy are nie.  Nie een druppel nie, met ander woorde hulle is indringers, hulle is juis van hierdie vreemde saad wat geplant is in die tuin van Eden toe die eerste Adam ongehoorsaam was. 

2)     Dit word verkondig dat die kerk die nuwe Israel is, dit het begin by die dag van Pinkster.  Dat die HERE nou sy plan en sy beloftes en verbonde met Israel weggevat het en net so oorgeplaas het op die kerk, wat nou niks met ‘n nasie of ras te doen het nie en dus kan jy vandag alle nasies – swart, geel, wit, rooi, in die kerk inbring en dit is nou die nuwe Israel!  Dit is ‘n vals evangelie.  DieApostel Paulus sê: “laat hom ‘n vervloeking wees wat dit verkondig”.  Weet u my broer en suster, dit is ‘n verskriklike harde woord om te sê maar wanneer sal ons dit hoor, as dit nie gesê word nie. 

3)     Derdens, maar miskien die belangrikste, die gevaarlikste en verskriklikste van dit alles – en dit is dat Christus vir die hele wêreld gesterf het.  Dus maak dit nie saak waar jy gaan nie, jy moet oral die woord verkondig en Jesus het in die groot bevel gesê: “Maak dissipels van al die nasies, dié nasies oor wie my Naam uitgeroep is”, en ek glo as ons daarby gebly het, sou ons ‘n roem en ‘n lof vir God op aarde gewees het, ja ook voor die oë van die ander nasies. 

Ek gaan net vir u noem anders gaan ek nie die tyd kry nie.  As ons bv. ‘n gelykenis van Jesus neem soos in Matthéüs 13; van die onkruid wat in die koring gesaai is.  Waar die Here Jesus duidelik gesê het toe Hy dit verduidelik het, dat die onkruid is die kinders van die Bose, en die koring is die kinders van die koninkryk. 

Sal Jesus nou gesterf het vir die kinders van die Bose? Nooit! Jesus het gesterf vir die kinders van die koninkryk.  Jesus het gesterwe vir die nakomelinge van Adam.  Wat ‘n valse prediking van vandag!

Die Here Jesus sê in:

Matthéüs 15:13:

13         Maar Hy antwoord en sê: Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word.

 

“Plante” – bedoel op mense! Ons sal hulle vandag mense noem wat nie deur God geplant is nie en hulle sal nooit gered word nie!

Matthéüs 23:33, sê vir die Fariseërs van daardie geslag, “slange en adder geslag”, en Hy sê in Johannes 8:44, “julle het die duiwel as vader”. 

Nou weet ek in die prediking word gesê, alle mense wat nog nie tot bekering gekom het nie, is van die duiwel, wat ‘n valse evangelie is dit nie.  Dit is nie wat die Bybel sê nie.  Die Bybel noem vir Israel – “kinders van God” voordat hulle nog tot bekering gekom het. 

In Maleági 1:2-3: sê die profeet: “vir Jakob het Ek lief gehad maar Esau het Ek gehaat.  Sal die HERE die wat Hy haat, red? Nee, dit is deel van die onkruid.  Nou sê baie mense vir my, ja, maar;

Johannes 3:16:

16         Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 

Daarmee vra ek u om saam te lees:

Matthéüs 13:44:

44         VERDER is die koninkryk van die hemele soos ‘n skat wat verborge is in die saailand, wat ‘n man kry en wegsteek; en uit blydskap daaroor gaan hy heen en verkoop alles wat hy het, en koop daardie saailand.

 

Dit is die gelykenis van die skat in die saailand waar Hy sê dit is soos ‘n man wat loop en hy ontdek ‘n skat in ‘n saailand, luister mooi, en hy gaan toe en verkoop alles wat hy gehad het om daardie saailand te koop.  Wil hy die saailand hê, nee, hy wil die skat hê, wat binne in die saailand is.

Wie is God se skat in die saailand?

Die saailand is die wêreld!

Jesus maak dit ook duidelik. 

Die skat in die saailand is al die nasies wat na sy Naam genoem is.  U is deel daarvan.  Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie heerlik nie? Dit is ‘n magtige saak hierdie en ek sal u waarlik vra in God se Naam, begin hierdie saak te ondersoek.  Lees ons pamflette en boeke, luister na ons kassette.  Ons het prioriteite. 

 

Die duiwel het mos gemaak dat ons almal so besig is, dat ons vir niks anders tyd het nie, besig gemaak het met sý dinge, sodat ons nie tyd het vir die dinge van God nie.  Jy moet die dinge van die duiwel opsy sit en die dinge van God ondersoek, begin te bestudeer.  “So lief het God die wêreld gehad” – die saailand, om daardie skat in die hande te kry. 

 

Nou sê mense vir my, maar kyk bv. nou met Billy Graham se prediking, van nou die aand en ek verstaan vanaand is daar weer een.  Hoekom stroom die mense in honderde en duisende dan so na vore?

My broer en suster, dit is vir u baie maklik te verklaar – dit is ‘n vals evangelie.  Dit is ‘n maklike evangelie om te glo. 

Laat ek gou vir u verduidelik. 

Al die gelowe of dit nou die Moslem geloof is, Budiste geloof is, of dit die Hindu geloof is – almal glo aan ‘n hiernamaals en almal wil die beste hê in die hiernamaals. 

Die Moslems belowe vir hulle mense dat as hulle in die geloof sterwe, hulle baie vrouens gaan hê in die hiernamaals, ‘n pragtige paradys, pragtige en wonderlike dinge en so aan – dis hulle hemel. 

Vir die Budiste en vir die Hindu is dit nirwana en karma en dit is daardie dinge en dat hulle tenminste in reïnkarnasie in ‘n beter posisie sal kom as wat hulle nou was en sodoende dat hulle groei en groei tot die volmaaktheid – dit is die hemel. 

 

Daar is geen mens op aarde; (in die prediking word dit baie beklemtoon, ek het na die eerste preek van Billy Graham geluister, verlede Sondagaand, in die gewone terme gesproke, goed) Waar hy vir die mense sê, julle is almal vol onrus, daar slaan hy ‘n regte akkoord, almal is vol onrus – kom na Jesus toe. 

Almal van julle is in stryd, het ‘n behoefte, of daar is ‘n leegte in julle harte, jy kan dit vir die wêreld sê en hy sal sê dit is waar, en dan sal hy vir jou sê - kom na Jesus toe. 

Met ander woorde, as jy nou mooi gaan kyk, wat is die klem van die evangelie?  Die klem van die evangelie is: kom jy – jy sal hemel kry, jy sal verlossing kry, jy sal verheerlik word. 

Waar is God se koninkryk?

Waar is God se plan?

Waar is God se bedoeling met die eerste Adam?

Waar is God se bedoeling met die tweede Adam?

“Gaan dan heen” – hierdie evangelie van die koninkryk sê Jesus sal verkondig word as ‘n getuienis in die hele wêreld voor die einde kom, as ‘n getuienis dat God weer op hierdie aarde gaan regeer.  So, selfs u redding en my redding is in God se plan nie nommer een nie.  Die  verheerliking van God is nommer een.  Moses het gesê en hy was bereid om sy plek in die hemel – in die terme van vandag se prediking prys te gee; HERE, haal liewers my naam uit die boek van die lewe, moenie hierdie volk uitwis nie, wat sal van U Grote Naam word?

Die Apostel Paulus het dieselfde gedoen.  Hy sê, ek sal liewer ‘n vervloeking wees, weg van God af, maar dat my volk gered kan word sodat die HERE se Naam verheerlik kan word. 

 

Wat se misleiding is daar nie vandag in die wêreld nie, niks oor die oestyd nie, jy hoor niks van die onkruid en van die koring nie. 

Laat ek tog maar die laaste paar oomblikke uitkry.

 

 

Jesus sê:

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het”.

“Maak dissipels van al die nasies”

 

As ons nou op die spore van die apostels gegaan het sal ons sien waarheen hulle gegaan het.  Nou moet u mooi kyk na die sendbriewe.  Wat het hulle gepreek, dis te wonderlik as u dit verstaan.  Hulle het vir almal gaan vertel van die verlore verhouding met God wat die eerste Adam verloor het, wat in die tweede Adam herstel is. 

Die verlore geregtigheid.  Wat is geregtigheid? Geregtigheid is een van die hooftemas van die sendbriewe.  Geregtigheid – die geregtigheid van God, luister, is dat ek sal word asof ek nooit gesondig het nie.  Wie kan dit vir my doen as deur die Here Jesus.  Alleen deur die Here Jesus!

Maar vir wie?

Alleen vir Adam, nie vir die duiwel nie, nie vir sy nakomelinge nie, maar vir Adam en sy nakomelinge.  Sodat, deur die geloof in die tweede Adam, dit is wat hulle moes gaan vertel het, dit is wat hulle aan die nasies moes gaan sê het - dat die tweede Adam aan die kruis gesterf het; Hy het jou sonde – Israel, op Hom geneem, sodat jy sy geregtigheid kon terug kry, sodat jy weer in die posisie kan word van die Seun van God. 

 

Daarom sê die Apostel Paulus in Romeine 8:19, dat hy gesê het, “die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God”. 

Daarom het die vals profeet Bíleam; maar God het hom gedwing, sê hy in Númeri 23:21, in een van sy profetiese uitsprake: “Ek sien geen ongeregtigheid in Israel nie”.

Dit is een van die belangrikste uitsprake wat daar ooit gemaak, kon wees. 

Dat die wêreld kan sê, Israel is dan so vol sonde.  Kyk hoe het hulle weggedwaal van God.  Kyk na God se klad - na hulle toe!  Die Here Jesus sê, hierdie volk nader My met hulle lippe en hulle harte is ver van My af.  Dit is waar, dit is vandag ook nog so, met u en met my.  Ons wag op hierdie boodskap waar die HERE gesê het Ek sien geen ongeregtigheid in Israel nie. 

Hoe kan Hy dit ooit sê?

Omdat Hy Israel se ongeregtigheid op die tweede Adam geplaas het.  Net soos die eerste Adam al die sonde, al die ellende op ons gebring het so het die tweede Adam gekom en dit op Hom geneem, aan die kruis daarmee gaan sterwe, Vader se gesig van Hom laat wegdraai en gesterwe het die dood, vir God. 

 

My broer en suster, my verstand kan dit nie begryp nie.  Maar Jesus was ook God, en God het vir sy volk gesterwe en Hy het weer opgestaan, maar net vir sy volk – dit is die boodskap vir vandag! Dit is daardie boodskap wat ons op hierdie oomblik na God se volk toe moet uitbring. 

En dit is hierdie boodskap wat die HERE vir Israel sê, Ek sal die hart van klip, en Hy sê dit net vir Israel, uit jou uithaal en jou ‘n hart van vlees gee.  Ek sal maak dat jy in My gebooie wandel en My insettinge onderhou.  Die HERE sê, Ek maak ‘n nuwe verbond met die huis van Israel en met die huis van Juda.   

Die kerk en die prediking, die evangeliste sê vandag, God maak ‘n nuwe verbond met al die nasies. 

Waar is die eerste verbond wat Hy met die ander nasies gemaak het?

Nêrens staan dit dat Hy ‘n verbond met die ander nasie gemaak het nie! 

 

My broer en suster, dit is die groot opdrag! God het vanmôre vir u gesê, u moet opstaan en daardie groot opdrag moet u gaan uitvoer.  U moet aan die HERE gehoorsaam wees en u moet aan die Hom nougeset gehoorsaam wees.  Baie van u, ook Israeliete wat hierdie boodskap gehoor het en wat nog nooit daardie opdrag uitgevoer het nie -

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld”.

U moet ook kom en vir u laat doop nadat u ‘n dissipel geword het en dit op God se manier en dan moet u hierdie opdrag gaan uitvoer.

God help u daartoe. 

God seën hierdie boodskap in sy Naam en vir sy koninkryk!

In Jesus Naam.

Amen!

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533