new-top-banner-english

Ellendige en Armoedige Volk

E-Boek: Ellendige en Armoedige Volk

Sefánja 3:1-20;

(En ons gaan met mekaar die hele hoofstuk lees uit die1933 Vertaling).   

1          WEE die opstandige en die besoedelde, die verdrukkende stad.

2           Dit luister na geen stem nie, dit neem geen tugtiging aan nie; op die HERE vertrou dit nie, tot sy God kom dit nie nader nie.

3           Sy vorste binne-in hom is brullende leeus; sy regters is aandwolwe wat niks vir die môre oorlaat nie.

4           Sy profete is ligsinnig, trouelose manne, sy priesters verontreinig wat heilig is, hulle verkrag die wet.

5           Die HERE is regverdig binne-in hom, Hy doen geen onreg nie; elke môre laat Hy sy reg aan die lig kom, dit ontbreek nooit nie; maar die kwaaddoener ken geen skaamte nie.

6           Ek het nasies uitgeroei, hulle hoekvestings is vernietig; hulle strate het Ek verwoes, sodat niemand meer verbygaan nie; hulle stede is verniel, sodat daar geen mens, geen inwoner in is nie.

7           Ek het gesê: Mag jy My vrees, tugtiging aanneem! Dan sou sy woonplek nie uitgeroei word nie, nie plaasvind alles wat Ek teen hom bestel het nie. Nogtans het hulle met ywer al hulle handelinge bederwe.

8           Daarom, verwag My, spreek die HERE, op die dag wat Ek My gereedmaak vir die buit; want dit is my strafoordeel om nasies te versamel, koninkryke te vergader om my grimmigheid oor hulle uit te stort, al die gloed van my toorn. Want die ganse aarde sal deur die vuur van my ywer verteer word!

9           Want dan sal Ek aan die volke reine lippe toebring, sodat hulle almal die Naam van die HERE met ‘n eenparige skouer sal dien.

10         Oorkant die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring.

11         Op dié dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen My oortree het nie; want dan sal Ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel en jy sal nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie.

12         En Ek sal tussen jou in laat oorbly ‘n ellendige en geringe volk wat by die Naam van die HERE skuiling soek.

13         Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leuentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie; maar hulle sal wei en lê, en niemand sal hulle skrikmaak nie.

14         Jubel, o dogter van Sion, juig, o Israel! Verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem!

15         Die HERE het jou oordele opgehef, jou vyand weggeveeg; die Koning van Israel, die HERE is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie.

16         In dié dag sal vir Jerusalem gesê word: Vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie!

17         Die HERE jou God is by jou, ‘n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.

18         Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel Ek; hulle hoort by jou, die smaad druk swaar op hulle,

19         Kyk, in dié tyd sal Ek met jou verdrukkers handel; en die wat kreupel is, sal Ek red; en die wat verjaag is, versamel; en Ek sal hulle maak tot ‘n lof en ‘n roem wie se skande oor die hele aarde was. 

20         In dié tyd sal Ek julle aanbring, ja in die tyd wanneer Ek julle versamel; want Ek maak julle ‘n roem en ‘n lof onder al die volke van die aarde, wanneer Ek voor julle oë julle lot verander, sê die HERE.

 

O, wat ‘n magtige boodskap is dit nie hierdie nie! Ek lees vir u weer in besonder daardie 12de vers want ek sou sê, dit sal die kern van die boodskap wees – “En Ek sal tussen jou in jou laat oorbly ‘n ellendige en armoedige volk, wat by die Naam van die HERE skuiling soek”  (1933).

 

“En Ek sal tussen jou in laat oorbly ‘n ellendige en armoedige volk, wat by die Naam van die HERE skuiling soek”.

Die boodskap wat die HERE dan op my hart vir u gelê het is: 

“ ‘n Ellendige en armoedige volk”.

Ek wil hê u moet na ‘n pragtige, (eintlik sover dit ons verstand en insig op die oomblik strek), en heerlike kontras in hierdie teks dadelik waarneem sodat u saam met my kan gaan in hierdie paar oomblikke wat ek hierdie boodskap met u deel.

Ek lees hom vir u weer: 

“En Ek sal tussen jou in laat oorbly ‘n ellendige en armoedige volk, wat by die Naam van die HERE skuiling soek.”

“‘n Ellendige en armoedige volk, wat by die Naam van die HERE skuiling soek!”

So aan die eenkant praat dit van ellende en dit praat van armoede maar in die anderkant praat dit van by die HERE skuiling soek!  Die een, en die volk wat by die HERE skuiling soek is nie ellendig en is nie armoedig nie!

Maar nou sal u met my saamstem, dit is dikwels, en ek sou sê in die meeste gevalle, moet dit eers ellende en armoede wees wat ‘n mens na God toe dryf, om by God te gaan skuiling soek.  Dit is die hele boodskap van hierdie tyd, dit is die hele verklaring van die toestand in ons land soos ons op hierdie oomblik is.

 

Daarom sou u dalk nou sê, as ek nie vir u beklemtoon wat ek nou gesê het nie, prediker ons kry alreeds swaar genoeg, en ons sien baie dinge vir ons in die gesig staar, moenie nou weer met my kom praat oor ellende en oor armoede nie! Ek wil liewer hoor van blydskap, ek wil liewer hoor van voorspoed, ek wil liewer hoor van uitkoms, ek wil liewer nou hoor hoe lank gaan hierdie dinge nog aanhou, wat op die oomblik in ons land aan die gang is.  Daarom wil ek vir u sê, dit sal nog erger gaan.  Dit gaan nog baie erger word voordat dit gaan beter gaan word.  Maar wanneer dit beter gaan, gaan dit wonderlik beter gaan!

 

Omdat ons in hierdie hele Babiloniese Stelsel is, het ons heeltemal ‘n verkeerde besef en ‘n verkeerde benadering van waardes gekry!  En die duiwel het daarvoor gesorg, die duiwel het vir ons die glans en die glinster van die goud en die diamante en die rykdom en die eer en die status, het hy vir ons so voor ons oë gestel dat ons as ‘n volk, ons as God se geroepe volk, ons oë op voorspoed en ons oë op sukses gerig!

 

Weet u dit word vandag nie meer in die lewe gevra of ‘n mens karakter het nie.  Dit word net gevra is hy suksesvol?  As hy ‘n suksesvolle besigheidsman is, of ‘n suksesvolle professionele man, of in watter opsig suksesvol is, solank hy net nie in die tronk gekom het nie, is hy die groot figuur in die samelewing!  Ons vra nie meer na die werklike waardes van eerlikheid en waarheid en opregtheid en liefde en daardie diep waarhede en waardes wat vir God kosbaar is nie!

Nou hoe sal ons ooit daaruit kom?

Ek vra dikwels vir mense, en ek vra dit vir elke persoon hier, wat nog klein kindertjies het, en as u nie meer klein kindertjies het nie is u heel moontlik dan al ‘n oupa of ouma, dan het u kleinkinders, of u het boeties of sussies, of familie.  U sien ons kinders; dan sê ek vir u watter vooruitsig het ons, as ons vandag kyk na ons kinders in ons land, tensy daar ‘n drastiese verandering kom.

En hoe gaan daardie verandering kom?

Daardie verandering, dank God, gaan kom volgens sy Woord!

Daarom het die duiwel daarvoor gesorg, nie net met al hierdie dinge soos die televisie en al hierdie ander aanloklikhede buitekant nie.  Ons hele opvoeding sisteem van die wêreld, jou hele finansiële masjinerie, is daarop ingestel om ons weg te trek van die dinge van God en om vir ons weg te trek van sy Woord.  Weet u ons is vandag nog bekend as ‘n Bybelland, ons is bekend as ‘n “kerk land”.  Daar is nie ‘n dorp of ‘n stad in ons land waar daar nie kerke is nie.

Dit sal vir ons baie, baie vreemd wees; ons is so gewoond daaraan dat ons nie daarvoor uitgekyk het nie, maar dit sal vir ons baie vreemd wees as ons ‘n dorp of stad moet ingaan, en begin rondsoek en ons nêrens ooit meer ‘n kerk kry nie.  As die vyand sy sin kan hê, is dit wat gaan gebeur.  Maar ten spyte van ons kerke en ten spyte van ons preekstoele en ten spyte van ons Bybels, is God se volk besig om te vergaan weens ‘n gebrek aan kennis!

 

Ek het vir u nou ‘n hoofstuk gelees soos dit genoem word, “een van die kleinere profete” – Sefánja; hy het maar hierdie drie hoofstukke.  Alhoewel dit kort is, word dit seker daarom een van die “kleinere profete” genoem.  Hy het nie ‘n klein boodskap nie!  Het hy ‘n magtige boodskap! Hy het ‘n boodskap vir u tyd en vir my tyd.  Maar weet u wat word vir ons volk gesê, ook van jou Teoloë?  Dit word gesê ons kan nie die profete letterlik opneem nie!  Daar was nie in die profete se boodskappe profesieë vir ‘n lang tyd vooruit nie.  Dit was nou maar profesieë, en dit was aanmanings, en dit was riglyne vir die mense van hulle tyd.  En tog toe onse Here Jesus met die Émmaüsgangers gepraat het, (u kan dit gerus weer daar in Lukas 24 lees) dan sal u sien Hy het met hulle gepraat uit die profete, uit Moses en uit die Wet en vir hulle al die dinge gewys wat op Hóm betrekking gehad het. 

 

Nou geliefdes, tel die dinge van Jesus dan net tot op die kruis?  Wat van hierdie afgelope tweeduisend jaar?  En wat van hierdie krisis oomblik in die bestaan van hierdie Gods volk, waar u en ek ‘n deel van is.  Het die profete dan niks daarvan te sê nie.  Nee, hulle het baie daaromtrent te sê, en hulle het swaar dinge daaromtrent te sê, maar hulle het ook heerlike dinge daaromtrent te sê! Een van die swaar dinge wat Sefánja sê, en dit word bevestig in baie van die ander profete, is dat hier, aan die einde van die tyd, dat God se volk ‘n ellendige en armoedige volk gaan wees.

 

Met ander woorde, daar gaan dinge oor ons kom, as gevolg van ons ongeregtighede wat vir ons swaar gaan tref en wat vir ons ellendig en armoedig gaan maak.  As ons dan kyk na die toestand van ons volk op hierdie oomblik; u moet maar hierdie skok in u harte verwerk, want van nature gaan u nie geneig wees om saam met my te stem nie want u sal dit nie graag so wil hê nie en ek sal dit ook nie graag so wil hê nie.  Maar dit sal ook nie vir ons help om ons koppe in die sand te steek nie, “ons as ‘n volk” is besig om armer te word.

 

Ons is besig om in ellende te verval, en ek wil vir u sê dit is maar die begin van die smarte, moet nie vir u laat mislei deur hierdie geweldige klim in die prys van goud nie en natuurlik daarmee trek dit amper die Rand aan die hare saam met hom op.  Jy hoor en jy voel al klaar ‘n sug van verligting.  Jy hoor al die baie gepraat: “A, die ekonomie gaan beter word!” Ek dink die minister van finansies het nou ‘n paar dae gelede gesê, dit gaan vir ons vanjaar, sowat R2,500,000000 ekstra inbring in die land, en almal sê:  “A, nou gaan die besigheid weer opleef!" en so aan.

 

Moet u nie laat mislei nie!  U wat my boeke gelees het, na my kassette geluister het, vir die afgelope 30 jaar verkondig ek dit al; dat ek sê aan hierdie eindtyd (dit is waarvoor God my aan die nek gegryp het, om my loopbaan vaarwel te laat sê, omdat ek hierdie dinge toe geweet het, en ook nog vasgeklou het en gesê het: “HERE, maar ek het ‘n wonderlike toekoms voor my” en die HERE sê vir my: “Is dit so ‘n wonderlike toekoms, as jy hierdie dinge weet; wat jy weet uit My Woord uit, en gaan jy nou dink om daardie toekoms vir jou uit te werk en nie jou deel doen om my volk te waarsku nie?”  Ek kon God nie weier nie!)

 

Ek het vir u hierdie afgelope jare al gesê en u sal dit in baie van my boeke kry.  Ek sê hierdie eindtyd sal dit wees soos ‘n kers wat uitgebrand is, daardie pit wat nou net op die punt is om in daardie laaste bietjie “was” om te val.  U weet as daardie pit dan daardie “was” gryp, daardie vlam, dan skiet hy so hoog op en hy daal weer neer!  En as hy ‘n bietjie suurstof kan bykry, dit hang af hoe hy geval het, en hy skiet weer so ‘n paar keer op.  Hy sal so ‘n paar keer opskiet totdat hy heeltemal weg is!  Dit is wat op die oomblik aan die gang is!

 

Ek wil u nie vermoei met besonderhede nie, maar kom ons kyk die feite in die oë, ons kyk na die aanwas van die swartes, in hulle miljoene.  Laat ek dit maar weer herhaal vir die van u wat dit dalk nie weet nie en dit gehoor het nie en vir ander van u wat dit al baie gehoor het.  Ek het vir u gesê volgens statistiek, bring die gemiddelde swart vrou vandag, tussen ses en agt kinders in die wêreld.  Ons blankes is nie net aan die stilstaan nie, maar ons is besig aan die afdaal.  Met ander woorde ons geboortesyfers hou nie meer tred met ons sterftesyfers nie.  En dan is daar dan nog natuurlik baie van ons mense wat besig is om ons land uit te vlug, omdat hulle bang geword het, ek weet nie waar vlug hulle heen nie, want hierdie dinge gaan die hele wêreld tref!

 

Maar in elk geval, die aanwas van die swartes en die aandrang op politieke regte.  U het seker op die nuus gehoor van die bestuur van die Arbeiders Party van die kleurlinge, wanneer hulle in Januarie op hulle algemene vergadering gaan eis vir die vrylating van Mandela, die oopstelling, die ontbanning van die ANC, PAC, al hierdie groepe.  U kan miskien nog onthou in 1976 met die Soweto onluste, was dit nie net die swartes wat skole afgebrand het en so verskriklike tekere gegaan het nie, maar ook die kleurlinge.  Hulle was tydelik tevrede gestel met hulle plek in die parlement.

 

Geliefdes, die gekleurdes is aan die opmars en hierdie dinge is onkeerbaar omdat God ‘n afspraak het met die volke!  En God het ook ‘n afspraak met sy eie volk omdat; (ek kom weer daarna terug) ons waardes is in werklikheid nie meer in God se Woord nie!

 

Ons waardes is nie meer in werklikheid hierdie werklike waarheid van die siel nie; eerlikheid en opregtheid en karakter en Godvresendheid nie!

Ons waardes is status, en is rykdom, en is sukses!

God sal moet toelaat dat al hierdie magte, en dit was so in die dae van ons voorouers, en wanneer ek van voorouers praat, gaan ek nie net tot by die Voortrekkers terug nie, ek gaan terug tot by Israel, want ons is God se volk! Ons voorouers is die mense van hierdie Boek!  Hierdie Israel volk, gaan maar terug in die dae van die Rigters, gaan maar terug in die dae van die konings en gaan maar terug na die dae van die ballingskappe en u sal vind dit was presies dieselfde, omdat Israel nie haar heerskappy op hierdie aarde onder God wou uitoefen nie. 

Maar geliefdes, ‘n heerskappy onder God, ‘n heerskappy as manne en vroue wat van God se geslag is, wat God se karakter het, wat God se liefde en God se Gees in hulle harte het; het Satan gedurig maar voor hulle die glinster van die goud en die silwer en die diamante en die feeste en die lekker lewe, gesleep!

 

Terloops, ek wil net vir u noem, moenie laat dit u van die spoor afbring nie,  van die van u wat die internasionale politiek bestudeer, in die Protokolle, van die sogenaamde geleerde Oudstes van Sion, is een van hulle artikels waar hulle sê: Gee vir die - - - -

(“Gowy” – uitspraak go`ee in Hebreeus volgens Strong’s 1471)

- - - dit is nou die heidene volgens hulle, maar dit is eintlik u en ek; gee vir hulle sport, bou vir hulle groot sportvelde, gee vir hulle baie sport, gee vir hulle ministerie van sport en ontspanning en laat hulle speel, dan sal hulle nie agterkom wat ons besig is om met die wêreld te beplan nie!  Speel ons nie vandag nie?  Speel ons nie te midde van al hierdie verskriklike dinge wat oor ons kom nie?

 

Jy kan skaars vandag met ‘n jong man en jong vrou praat oor dieper dinge, hulle weet daarvan niks af nie.  Hulle wil ook niks daarvan hoor nie.  Hulle wil speel!  Hulle wil hê dinge moet so gou as moontlik regkom.  En nou hoe hoër die goud klim, (en dit is hierdie geflikker van die dood gaande vlam) mense sê vir ons, dit kan maklik na 600, 700, 800, Dollar per fyn “ons” gaan.  Dan gaan die opportunisme en hierdie gesindheid geen perke ken nie, en dan sal jy nog minder met ons volk kan praat!

 

So, die aanwas van die swartes, hulle aandrang op politieke regte, hulle aandrang op ‘n hoër lewens standaard, hulle aandrang op gelyke onderwys, en so aan.  Dan het die droogtes natuurlik gekom, wat ek baie duidelik beskou as een van die dinge wat God toelaat om hierdie volk ‘n bietjie tot bedaring te bring, wat nie wil luister nie.  Daar is oorlog, ons verswakte ekonomie, ons onstabiele politieke toestand en so kan jy aangaan.  ‘n Ellendige en armoedige volk wat by die Naam van die HERE skuiling soek.

 

Die HERE sal hierdie dinge moet toelaat om vir ons tot ons sinne te bring. Daarom voel ek die ernstige en die dure plig wat op my rus om met u te praat en vir u te sê maak jou saak met God reg, sodat wanneer die ellende en die werklike armoede kom, soos ek God se Woord verstaan (ek kan amper sê ek hoop ek is verkeerd maar u moet dit maar self ondersoek) kan ek selfs hongersnood sien kom vir ons volk, die profete praat daar baie van, lees dit maar, u sal dit sien (as u dit vinnig wil opsoek, kry vir u ‘n goeie konkordansie en kyk onder die woord “hongersnood”), en kyk ‘n bietjie na al die Skrifte wat daarvan praat en u sal sien.  Daarom wil ek vir u sê, maar al sal u my nooit weer hoor nie, mag God genade gee dat u hierdie boodskap sal onthou, dat u dan sal sê: “dank God dit is eintlik ‘n goeie ding wat met ons gebeur, dank God dit gaan vir ons terugbring, na ons werklike besef van waardes!” 

 

Geliefdes, ek lees met u weer daar vanaf die 9de vers.

Sefánja 3:9;

9          Want dan sal Ek aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die Naam van die HERE sal aanroep en Hom met ‘n eenparige skouer sal dien. 

10         Oorkant die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring.

11         Op dié dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen My oortree het nie, want dan sal Ek tussen jou uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie.

12         En Ek sal tussen jou in laat oorbly ‘n ellendige en geringe (armoedige) volk wat by die Naam van die HERE skuiling soek.

13         Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leuentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie; maar hulle sal wei en lê, niemand sal hulle skrikmaak nie.

 

Net weer die 9de vers – “Want dan sal Ek aan die volke rein lippe toebring”.

Nou dit is hier waar ons God se Woord moet verstaan! 

As ons hier lees van volke - in vers 9; en ons lees in vers 6 - van nasies.  “Ek het nasies uitgeroei, hulle hoekvestings is vernietig; hulle strate het Ek verwoes, sodat niemand meer verbygaan nie; hulle stede is verniel, sodat daar geen mens, geen inwoner in is nie”, dit is mos verskriklike dinge wat die profeet hiervan praat. 

Dan in die 8ste vers – “Daarom, verwag My, spreek die HERE, op die dag wat Ek My gereedmaak vir die buit;

Nou dit is hier waar ons God se Woord moet leer ken.  Dit is hier waar God se volk vergaan weens ‘n gebrek aan kennis!  As daar ooit ‘n Boek is wat ons as God se volk, die “volk van die Boek” behoort te ken, dan is dit die Bybel!

En ek wil nie graag beskuldiginge bring nie, want beskuldiginge is in baie opsigte nooit goed nie.  En ek weet dit klink so of ek wil sê hoe goed ek is en hoe sleg die ander is, maar ek moet met u uit my hart praat!

 

Want ek sien dit in die Bybel, weet u waar het Israel, ons voorouers, elke keer verkeerd geloop?  Dit het begin verkeerd loop by hulle leiers, dit het begin verkeerd loop by hulle priesters.  As ons in modern taal moet praat, dit het begin verkeerd loop by hulle Predikante en by hulle Pastore, of wat se titels hulle ook al mag hê.  Hulle moes God se volk geleer het!

 

Dit is nie maklik om hierdie Israel volk te leer nie.  Net soos dit vir u wat vandag ouers is, dit nie maklik is om u kinders te leer nie.  Want die kinders weet altyd beter.  Die kinders wil altyd ’n verkeerde koers ingaan.  “Ja, Pa en Ma, julle is outyds, julle verstaan my nie!” En al hierdie soorte van dinge.  So het Israel ook vir die priesters gesê, julle verstaan ons nie, julle wil ons altyd net terughou.  Soos die HERE sê Hy het hulle probeer tem, met toom en teuel, hulle nader bring na Hom toe, maar hulle wou nie. 

 

Nou hier is twee dinge wat ek net vir u wil leer, en wat ons lankal behoort te verstaan het.  Ons predikers behoort dit lankal vir ons duidelik gemaak het.  Maar jy sal dit nie eers sien, as jy dit nie in die oorspronklike verstaan nie!

Hier is twee woorde: in die 6de en die 8ste vers praat God met nasies; laat ek dit net weer vir u lees, Sefánja 3:6 en 8.

“Ek het nasies uitgeroei” – sien u dit in vers 6?

Ons kyk ook na die 8ste vers – “Daarom verwag My spreek die HERE, op die dag wat Ek My gereed maak vir die buit; want dit is my strafoordeel om nasies te versamel, koninkryke te vergader om my grimmigheid oor hulle uit te stort”.

Daardie nasies, as u dit nou in die oorspronklike Hebreeus neem, dan sal u sien dit is in Hebreeus* - “gôwy” (Strong’s 1471), dit is waar die woord “heiden” vandaan vertaal word.

Maar wanneer u nou by die 9de vers kom – “want dan sal Ek aan die volke reine lippe toebring”.

Nou hoe kan jy dit verstaan? 

Aan die eenkant praat die HERE van uitroeiing, en die omverwerping van hulle stede en dat daar niemand meer in hulle strate gevind sal word nie.  Dan praat die HERE sommer weer van reine lippe aan die “volke”.  Maar as u na die oorspronklike toe gaan dan sal u sien dit is twee verskillende woorde!

Daardie in vers 6 en vers 8 is in Hebreeus* - “gôwy” - dit is die “heiden”.

Maar hierin vers 9, die “volke” is in Hebreeus* - “am” (Strong’s 5971, a people as a congregated unit).

En hierdie woord “am” dit is die woord wat die HERE dikwels gebruik in verband met sy eie volk, Israel.

Met ander woorde die HERE sal die nasies uitroei, maar vir “am” - vir Israel sal Hy rein lippe gee, maar deur strafgerig!

Vers 9, - “Want dan sal Ek aan die volke reine lippe toebring, - aan “am”.

 

Onthou u vir Hoséa 1 verse 9 en 10.

Dit praat nou met mense soos ek ken, daar sê die HERE toe Hy gepraat het van die strawwe wat oor Israel sal kom toe sê Hy: Noem hom Lo-Ammi. Wéér die woord “am.”   Noem hom Lo-Ammi, nie My volk nie, en Ek sal ook nie julle God wees nie, sê die HERE.  Dit was die strawwe wat die HERE sou bring oor Israel, maar sonder om hulle uit te roei, maar om hulle nader te bring aan Homself.  Dan haas die HERE Homself as te ware daar in Hoséa, om vinnig te sê, maar in die plek wat vir hom gesê word jy is nie My volk nie, jy is Lo-Ammi, daar sal vir hom gesê word: Julle is kinders van die lewende God.

 

Gaan ons nou deur die profete, dan sien ons dat die HERE hierdie nasies, die “gowy” gebruik om juis die instrument in sy hand te wees, om vir “am”, God se volk te straf, ja, hulle selfs ellendig en armoedig te maak, sodat hulle na God toe kan terugkeer.

 

Nou dank die HERE, my broer en suster, hierdie ou volkie van ons met al ons hardkoppigheid, as ek na sy geskiedenis kyk, en ek kyk na die profete, dan sien ek, wanneer ons werklikwaar in die stof gegooi word, dán kyk ons op na onse God!  Dank God daarvoor!  Dank God vir daardie ingeboude kwaliteit diep in ons harte.

 

Daarom wil ek u ook nou vertroos en bemoedig, en vir u sê, en ook vir u natuurlik waarsku!  Moenie opstandig word wanneer dit swaar gaan nie, buig jou voor God en sê “HERE deurgrond my o God en ken my gedagtes, die gedagtes in my hart, en kyk of daar by my ‘n weg van smart is, en lei my op die ewige weg!”

Sefánja 3:10;

10         Oorkant die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring.

 

Daar is geen twyfel wie hierdie mense oorkant die riviere van Kus is nie. Die profeet toe hy geskryf het was dit Palestina; en Kus of Ethiopië is Afrika; en daardie gedeelte wat bekend was as Suid-Afrika was toe nog nie eers bekend aan daardie wêreld nie.  Dit is oorkant daardie dele wat bekend was, dit is niemand anders as Suid-Afrika nie.  “Oorkant die riviere van Kus vandaan sal My aanbidders, My verstrooide gemeente My offerande bring”.

 

Daar is geen twyfel dat dit op u en op my bedoeling het nie.  En u moet mooi kyk, “My aanbidders, My verstrooide gemeente, My offerande bring”. Wat se offerande is vir God werklik aanneemlik?  Daar is baie Skrifte en u kan dit self naslaan en die meeste van u weet dit.  Die HERE sê vir Israel: “Ek het nie behae in die bloed van stiere en bokke nie, Ek het nie behae in julle goud en julle silwer en wat julle ook al vir My kan bring nie, die beeste op ‘n duisend berge is Myne, Ek is ryker as julle almal.  Julle kan My nie behaag met offerandes nie”.

 

Die offerande van God is ‘n gebroke en verslae hart!  Die offerande van God is lippe wat sy lof verkondig!  Dit is die offerande van God!  My broer en suster onse ou trotse harte, ons ou hoogmoedige hart, hierdie dade wat ons mee oortree het, die HERE sê hiervan in die 11de vers:

Sefánja 3:11;

11         Op dié dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen My oortree het nie; want dan sal Ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op My heilige berg nie.

 

Die HERE sal wanneer ons in die stof lê, sal Hy die hoogmoed van ons af weggeneem het.

Jesaja 2 sê: “In daardie dag (en ek glo daardie dag staan voor die deur) sal hulle hul goud en hul silwer vir die molle en vir die vlermuise gooi”.

 

Soos ek nou die dag vir die mense sê, toe hulle sê: “kyk hoe skiet die goud op, wat is die betekenis Pastoor Neser?” Toe sê ek, die, betekenis van die opskiet van die goud, en onthou dit is nie net goud nie, dis platinum en nie net platinum nie, en een van die dae gaan u sien hoedat die ander minerale se pryse gaan opskiet, staal, koper, dit is altyd so wanneer daar ‘n oorlog dreig!  Vir baie redes, maar nou net om by die goud en die silwer te bly, die mense beskou dit as noodmunt, soos hulle in Engels sê “Emergency Currency”. 

As jy darem sê so ‘n, 8 of 10 Kruger Rande, hier in jou broeksak het, jy sal hulle maklik daarin kan dra, dan is jy volgens die standaarde taamlik goed voorsien, jy sal taamlik baie kos daarmee kan koop.  Maar as daar nie meer kos te koop is nie?

Ek sê vir mense, jy kan nie goud eet nie! Jy kan nie silwer eet nie!  En dit is in daardie dag, wat hulle die goud en die silwer vir die molle en die vlermuise gaan gooi!  Dit gaan so ‘n ontnugtering wees!  Dan sal die HERE die hoogmoed van ons af weggeneem het!

 

Maar dank God, geliefdes, as u Sefánja verder self lees sal u in die lig van my boodskap opmerk (en u moet ook nie die fout maak dat dit nou net op Suid-Afrika betrekking het nie).  Daar is baie wat die fout maak, hulle lees die hele Sefánja 3, dan vertolk hulle Sefánja 3 net volgens vers 10 – “Oorkant die riviere van Kus vandaan sal My aanbidders, My verstrooide Gemeente My offerande bring”.  Die profeet praat so wyd en gekondenseerd, want hy praat met Sion en Jerusalem, as jy daarin die eerste versie kyk en verderaan ook.  En Sion en Jerusalem is altyd die hele Israel.  Maar ek glo dit gaan hier begin, ek glo die eerste slae gaan hier geslaan word, soos die wêreld nou al klaar met sanksies en al daardie dinge op ons kyk. 

Ek het na ‘n man gaan geluister (dit word baie wyd geadverteer, u het seker van sy advertensies gekry, ek wil nie nou vir hom propaganda maak nie, maar ek dink dit is die moeite werd om na hom te gaan luister) ‘n sekere David Earling, wat op die oomblik deur ons land reis met lesings inverband met die Kommunisme.  Dit was baie goed om daarna luister, en Vrydag het hy net teruggekom van Oostenryk af, nadat hy ‘n reis deur Europa gemaak het. 

Ek wil vir u goeie moed daardeur gee, hy sê die verskriklike gesindheid teen ons is net by die amptelike kringe, hy sê die gewone deursnee Oostenryker, Duitser, Engelsman of wie ook al, is aan ons kant.  Hulle het almal simpatie met ons, hulle sal ook bereid wees wanneer dit werklik nodig is, om selfs vir ons te veg. 

Ek glo daar gaan ‘n magtige ontwaking in Israel kom, maar dit sal moet begin in u benoudheid en my benoudheid, maar dit is wanneer ons vasstaan in ons geloof in God en ek glo die HERE gaan dan ook nog kom met wonders en tekens en magtige dade van die Heilige Gees, want dan sal ons nie meer soos dit hier sê in die 12de vers: - “ons sal nie meer op onse besittings steun nie, maar ons sal steun op onse God!”

 

Ek glo die HERE gaan magtige kragte van die Heilige Gees in ons weer laat opvlam my broer en suster, en dan gaan die wêreld na ons kyk, en hulle sal sien ons is arm en uitgetrek, sover dit aardse besittings betref, maar hulle sal sien ons is ryk in die Gees!

 

Dan wys die HERE, waar Hy praat van Israel wat Hy sal versamel van die vier windstreke van die aarde af, u moet daaraan dink my broer en suster, ons praat nou Afrikaans, maar daar is Israeliete wat Duits praat, wat Engels praat, wat Noorweegs praat, wat Deens praat; Israel is versprei oor die Israel lande en selfs oorblyfsels van hulle, en selfs in ander lande, God sal hulle ook bymekaar maak!

 

Ek glo God gaan hierby u en by my begin! En Geliefdes, as u sal kyk na Romeine 4:13, byvoorbeeld en 1 Korinthiërs 6:1-3.

Romeine 4:13;

13         Want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet gekry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof.

1 Korinthiërs 6:1-3;

1          DURF iemand van julle wat ‘n saak het teen ‘n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie?

2          Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle onbevoeg vir die geringste regsake?

3          Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?

 

Dan sal u duidelik sien dat die HERE die heerskappy van die wêreld aan Israel belowe het.  U en ek, (ek weet dit klink nou verskriklik aanmatigend) maar hierdie Israel volk gaan nog die wêreld regeer.   Maar wêreld regeerders; wat sal werklik hulle kwaliteit wees? Nie in goud en in silwer nie, maar in inbors en in karakter, in geloof en hulle verhouding met God.  Want wanneer die klimaks kom, gaan Koning Jesus self neerdaal op hierdie aarde, Hy kom sit op die troon van sy vader Dawid en Hy gaan ons Koning wees!

 

Gaan Hy Koning wees oor ‘n verminkte ou volkie, gaan Hy ‘n verminkte kabinet hê? Nee, my broer en suster dit is waarvoor Hy gesterwe het!  Hy het gesterwe om ons te verlos van ons sondes, Hy het gesterwe om ons te verlos van ons slegte gewoontes, ons slapheid en ons lamlendigheid en vir ons weer te herstel na die beeld van God!  En so sal ons nog saam en onder Hom hierdie wêreld regeer!  Hoewel ons ellendig en armoedig gaan word in die dae wat voorlê, as ons, ons geloof in God en in sy Woord behou, gaan ons ryk word in die Gees! Want ons gaan op die Naam van onse God vertrou!

En ‘waarde’ werklike waarde, gaan weer waarde wees!  En die goud en die silwer sal daar wees om die strate van die Nuwe Jerusalem mee uit te lê, te teer te plavei, en so aan.  En die diamante en die dinge gaan wees om sy mure te bou en nie vir ons om ons siele aan te verkoop nie!

 

Nee, my broer en suster, maar ‘n waardige omgewing vir ‘n waardige geslag, ‘n Gods geslag, wat God uitgekies het en uitverkies het, en luister vir my, onse God laat vaar nooit die werk van sy hande nie!  Hy wat ‘n goeie werk met ons begin het, Hy sal dit ook voltooi en klaarmaak tot op die dag van Jesus Christus onse Here!

 

Daarom ook nou, wanneer ons weer aan hierdie Tafel gaan sit, moet daar ‘n heerlike vooruitsig wees, vir daardie dag wanneer ons dit met Koning Jesus, nuut sal drink in die Koninkryk van sy Vader!  My broer en suster, wat ‘n heerlike en wonderlike dag gaan dit nie wees nie.  Daarom ook vandag; kry u oë gevestig op Jesus, die Leidsman en die Voleinder van onse geloof!

Ons eindig met:

Sefánja 3:20;

In dié tyd sal Ek julle aanbring, ja in die tyd wanneer Ek julle versamel; want Ek maak julle tot ‘n roem en tot ‘n lof onder al die volke van die aarde, wanneer Ek voor julle oë julle lot verander, sê die HERE. 

 

Amen!

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580