new-top-banner-english

Galasiers 3

E-Boek: Galasiers 3

Ons gaan Galásiërs 3 saam ondersoek.  Maak ons Bybels daar oop en dan gaan ek my gedagtes met u deel daaroor.  Voordat ek die 1ste vers neem en net met u stap vir stap deurgaan en die punte beklemtoon wat ek voel wat werklik beklemtoning nodig het en waaroor die groot menings verskil bestaan tussen kinders van die HERE, dat ek dit dan met u in besonderheid sal behandel.  Soos ek sê voordat ek by die 1ste vers begin wil ek tog met u eers verse 23 en 24 lees, ons sal later weer daarby kom.

 

Galásiërs 3:23-24;

23         Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word.

24         Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.

 

Wat het die apostel hier bedoel by hierdie woord “ons” in die eerste instansie; sekerlik tog “hy en die Galásiërs” aan wie hierdie brief geskrywe is.  Nou as hy dan sê: “die wet was ons tugmeester na Christus toe” en vers 24 – “ons was onder die wet in bewaring gehou ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word”. 

Wie se tugmeester?

Wat se wet?

Wie het die wet ontvang?

Het die Filistyne die wet ontvang? Het die Moabiete of die Ammoniete of die Jebusiete; noem enige nasie in die Ou Testament wat ons aan kan dink, het hulle die wet ontvang?

Dan moet ons sê nee! 

Alleen Israel het die wet ontvang!

 

As hy dan vir hierdie Galásiërs hierdie dinge sê, die wet was ons tugmeester, ons was onder die wet in bewaring gehou, m.a.w. hy en hierdie Galásiërs, dan moes daardie Galásiërs Israeliete gewees het.  Ek kan nie daarby verbykom nie, en dus moet dit ook my uitgangspunt wees as ek die hele boek Galásiërs bestudeer en ook in besonder uit hierdie kontroversiële hoofstuk 3 in die besonder, moet ek dit dan as uitgangspunt neem.  As ek dit nie as uitgangspunt neem nie dan is ek ter see sonder ‘n kompas, sonder ‘n roer, en sonder ‘n stuur.  Ek is sonder ‘n fondasie, ek is sonder ‘n vertrekpunt.  Maar om nog verder hierdie saak te bevestig kyk ons na die hoofstuk 4, ons lees vanaf die 4de vers.

 

Galásiërs 4:4-5;

4           Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet,

5           om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.

Nou wie was onder die wet?

Israel! 

Dus, Hy het gekom om die wat onder die wet was - dus Israel, los te koop sodat ons – dit is Israel, die aanneming tot kinders kan ontvang.  En so gaan hy dan voort in die trant. 

 

Nou my volgende punt wat ek by u wil tuisbring en waar daar ook nou baie meningsverskil bestaan het, u moet nou maar self; u is Bybel studente en u moet my beoordeel om vir my te sê in u gedagte en later in die vraetyd kan u dit dan ook sê as u so oortuig voel, dat ek is bevooroordeeld ten gunste van my eie sienings, dan wil ek dit sê: die basis is, die Galásiërs was Israeliete want hulle was onder die wet. 

In Matthéüs 10, ons ken dit goed, verse 5 en 6, het die HERE gesê: “moenie gaan na die heidene nie, moenie gaan na die stad van die Samaritane nie maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel”. 

In Matthéüs 15:24, het Jesus op dieselfde gedagte gespreek, het Hy gesê: “Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel”.

 

Dus, as sy dissipels Hom dan reg gehoor het, soos ons moet aanvaar dat hulle Hom reg gehoor het; toe hulle uitgaan, is dit nie wat hulle gedoen het nie?  Die manier wat ek die HERE se woord verstaan, is dit presies wat hulle gedoen het.  Hulle hét toe na daardie Israeliete toe gegaan waarvan hierdie Galásiërs een groep was.  Presies in gehoorsaamheid aan die bevel van onse Here Jesus, en in ooreenstemming met sy hele sending. 

 

Wanneer ons dan na hierdie 3de hoofstuk kyk, ek het ‘n bietjie gekyk en ‘n kleur potlood geneem want ek is gewoond om my Bybel te merk, en ek het die woord “wet”, in hierdie hoofstuk 3 ‘n kringetjie om getrek en ek het gevind daar is 13 van hulle; 13 keer net in hierdie hoofstuk word die woord “wet” gebruik.  Nou, dit is nog my ander punt: as hierdie mense nou ‘n klomp heidene was, in die sin, dat hulle nie Israeliete was, soos algemeen aan ons gesê word - hulle was! 

Waarom hierdie geweldige klém op die woord WET. 

Wat sou die heidene geweet het van die wet? 

Wat het die heidene te doen gehad met die wet? 

Veral, wat het elkeen te doen met die wet as dit dalk die bedoeling was van Paulus om hulle weer terug te plaas onder die wet.  Dit was juis Paulus se groot stryd met die Judaïseerders wat op sy spoor gevolg het dat hulle juis hierdie nuwe bekeerlinge vir hulle gesê het: ja, dit is nou goed, julle kan die Here Jesus aanneem as julle saligmaker, maar julle moet julle ook laat besny, julle moet ook dae en maande en jare waarneem en so aan.  M.a.w. julle moet ook die rituele gedeelte van die wet ook onderhou en met die bedoeling dan dat hulle daardeur moet erken dat die bloed van die Here Jesus nie algenoegsaam was vir hulle saligheid nie maar dat hulle ook die wet daarby moes bybring, m.a.w. dat hulle dan hulleself weer moes plaas onder die wet, sover dit ook hulle saligheid betref. 

 

Nou, ek is een van die eerstes om te sê: “die HERE het nie die wet verwerp nie.  Die HERE het nie met die wet weggedoen nie”.  Anders sou Hy bv. nie vir Israel gesê het: “Ek sal met julle ‘n nuwe verbond maak”.  Wat gaan Hy met daardie verbond doen, Hy sal sy wet vat en dit op hulle harte skryf en dit in hulle verstand ingee. 

Nee, die wet is baie belangrik, en daarom het Hy die wet, nie die wet tot saligheid nie, die wet kon nie salig maak nie, en die wet sal nooit salig maak nie.  Dit is die bloed van die Here Jesus wat salig maak.  Maar as dit dan salig kan maak, dan sal ek die wet wat op my hart geskrywe is sal ek vanself uitvoer, nie om salig te word nie maar omdat ek salig geword het.  En dan is dit nie nog nodig vir my om dit ritueel uit te voer, om dit te bevestig nie.  Dit was Paulus se stryd.  Maar hierdie Judaïseerders, hoekom sou u dink het hulle so ‘n vatkans op hierdie Galásiërs gehad, juis met die wet.  En dat Paulus so baie, juis toe, oor die wet gesê gehad het.  

 

As hierdie mense ‘n klomp rou heidene was, sou die Judaïseerders, as hulle met die wet na hulle gekom het, sou daardie mense nie eers geweet het waarvan hulle gepraat het nie.  Maar omdat hierdie mense Israeliete was, en juis teer gevoel het en as ons nou kyk na die ander briewe soos aan die Efésiërs en so aan, dat hulle juis teer gevoel oor die feit dat hulle as te ware verwerp was, dat hulle ver weg was, dat hulle vervreemd geraak het van die verbonde van die genade ensovoorts. 

 

Sonder God, sonder hoop in die wêreld, maar dat hulle goed bewus was van wie hulle was.  As ons gaan na ‘n geskiedskrywer soos bv. Josephus dan sê Josephus vir ons waar die tien stamme was.  Met ander woorde, die mense in Judea het geweet waar die tien stamme was, en hulle het geweet wie die tien stamme was.  Sou die tien stamme dan nie self geweet het wie hulle was nie?  Hulle het geweet wie hulle was, en daar is baie sulke aanduidings ook dat hulle geweet het wie hulle was.  Dus kan u nou goed sien hoe hierdie Judaïseerders die vatkans op hulle gehad het met die wet! 

My hele punt in hierdie paar minute se betoog is omdat ek dit wil beklemtoon: hierdie mense was Israeliete!  Daarom is daar so baie van die wet ter sprake. 

Kom ons begin by die eerste vers. 

Galásiërs 3:1-5;

1           o, ONVERSTANDIGE Galásiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig?

2           Dit alleen wil ek van julle weet: het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof?

3           Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees?

4           Het julle verniet so baie gely? As dit maar verniet was!

5           Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen Hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof ?

 

So, daar is die wet al twee keer genoem, m.a.w. hier kan u al klaar sien hier is iets wat Paulus ingedagte gehad het en wat met hierdie mense aan die gang was.  Hierdie Judaïseerders was besig, as ek dit in my eie woorde mag noem, besig om hulle te bewerk met die wet, dat hulle sê daardeur sal julle guns kry by God.  Nou sê hy vir hulle: het julle die Gees so ontvang of het julle die Gees ontvang met die prediking van die geloof.  Sekerlik was die antwoord: ons het die Gees ontvang deur die prediking van die geloof. 

 

Nou net iets hierby, ek wil vir u wys, net vir u sê hoe dit van toepassing is op u en op my.  Daardie Gees is nog steeds besig om te werk en ons moet baie, baie versigtig wees, ons is ook nog geneig om gevang te word deur die Satan deur die gedagte as “beginsel van verdienste”, sonder dat ons weet, sleep ons verdienste in, in die genade van God. 

Wat is verdienste?

Die verdienste is die wet. 

M.a.w. verdienste is dit wat jy doen, dat jy dink jy kan iets vir God gee sodat God jou dan daarvoor iets moet teruggee.  En dit werk nie so nie, jou redding en die Heilige Gees is absolute, suiwer, heerlike, blote, wonderlike genade.  Dit is iets wat jy ontvang waarvoor jy niks kan doen nie.  Dit is belangrik.  So, alhoewel dit na ons toe vandag nie in daardie terme toe kom nie, kom dit tog in ‘n ander terme.  

 

Ek stel dit vir mense baie keer so: In ons gebedslewe, ons bid tog tenminste elke aand, voor ons bed toe gaan en so aan.  Ons bid baiekeer gedurende die dag, maar veral nou in die aand voor jy bed toe gaan.  Nou het jy vandag ‘n baie goeie dag gehad.  Jy het nie met jou man baklei nie, jy het nie met jou vrou baklei nie, jy het nie met jou kinders baklei nie, nie by jou werk baklei nie.  Om die waarheid te sê, jy het ‘n goeie dag gehad.  Lieflik getuig, jy het ‘n wonderlike dag in die HERE gehad.  Nou voel jy vanaand so heilig, jy voel so skoon, jy kan vir die HERE so lekker bid.  Jy het so baie verdien vandag, jy het so ‘n wonderlike toegang tot God, HERE daar kleef niks aan my vandag nie, o, jy bid ook lekker. 

Maar môre, wanneer môreaand kom, môre was dit jou blou Maandag.  Alles het verkeerd gegaan, jy het sommer ‘n hele paar keer gestruikel.  Jy was lelik, jy is teleurgestel in jouself.  Die duiwel het ‘n hele paar keer die kans gehad om vir jou te sê: “ek wonder, dink jy regtig jy is gered, dink jy regtig jy is ‘n kind van die HERE, ‘n kind van die HERE maak nie so nie!  

 

Gaan ‘n bietjie op jou knieë, wat is een van die eerste dinge wat jy aan die HERE sê, ag, HERE; as jy nog iets kan sê, ek is so onwaardig, ag HERE ek is nie eers werd om u Naam in gebede aan te roep nie!  Op watter gronde? Op die gronde van my mislukkings.  Maar is ek dan werd om die HERE aan te roep op gronde van my mislukkings.  Nee, alleen op Sy kosbare bloed, alleen op gronde van Sy verdienste.  Of ek ‘n goeie dag of ‘n slegte dag gehad het, dit is presies dieselfde, ek benader Hom presies dieselfde. 

Nou wat is daardie gesindheid?

Dit is ‘n wettiese gesindheid. 

Dit is ‘n verdienstelike of gesindheid, sien u, die Satan vang ons maar nog met dieselfde.  Dieselfde met die ontvang van die Heilige Gees dieselfde met Goddelike genesing, ag nee, ek is te veel van ‘n sondaar, daar is nog te veel sonde in my lewe, die HERE kan my nie doop met die Heilige Gees nie.  Het jy die Gees ontvang deur die werke van die wet? Ek vra jou nou die vraag, wat Paulus die Galásiërs vra of het jy die Gees ontvang deur die prediking van die geloof.  Die antwoord is deur die prediking van die geloof, as jy moet uit die werke van die wet, sal Satan daarvoor sorg dat hy altyd vir jou ‘n bordjie voorhou en vir jou sê: “wat van dit en wat van dat” en so aan.  En jy sal moet gedoop word in die Heilige Gees. 

Nee, jy dank die HERE!

Efésiërs 2:8-9; 

8          Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;  

9          nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, -

 

Ek hoop dit is ‘n belangrike punt wat u gesien het. 

Ons gaan aan:

Galásiërs 3:6-7;

6           Net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken.

(So, dit is Sy hoof plan, dit is die geloof, uit die geloof word die geregtigheid jou toegereken).

7           Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham.

Goed, wag nou ‘n bietjie, moet nie nou sommer tot die ou gevolgtrekking spring nie. Die ou groef wat ons almal in is, en wat dit so swaar is om ons uit te haal, ja sien jy, die wat uit die geloof is, julle verstaan dan die wat uit die geloof is die is kinders van Abraham. 

Nou in die eerste instansie, daardie woord “kinders”: daardie woord kinders is seuns m.a.w. is nakomelinge.  U kan gerus ‘n bietjie u eie konkordansie vat en daardie woord “kinders” nagaan, u sal sien dit het glad nie ‘n figuurlike betekenis nie, dit het ‘n letterlike betekenis.  Hulle is seuns van Abraham! 

 

En dit is hier waar ons die “woord” - as Bybel studente; u moet die woord, woord vir woord, stap vir stap moet u hom ondersoek in die oorspronklike taal wat hierdie dinge betref.  En hierdie is nie ‘n figuurlike seun nie – kinders nie, dit is letterlike seuns. 

M.a.w. laat ek dit eers vir u stel: dan gaan ek vir u Skrifte gee, m.a.w. dit is net mooi andersom, as wat dit geglo en geleer word.  En wat eintlik die basis is van ons hele, sal ek sê, Gereformeerde Geloof beskouing, Pinkster Geloof beskouing, m.a.w. deur die geloof word jy ‘n kind van Abraham, dit is net andersom, jy glo omdat jy ‘n letterlike nageslag van Abraham is.  Kom ons kyk net; ons sal weer daarby kom, - (vers 29)

Vers 7 – “Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders (of seuns) van Abraham”.

 

Ons gaan nou kyk na ‘n versie wat ons ‘n paar keer weer na sal kyk:

Lukas 19:5-10;

(dit is die bekering van Saggéüs wat in die vyeboom gesit het). 

5          En toe Jesus by die plek kom, - - - -

(Dit is waar Saggéüs in die boom gesit het)

            - - - - kyk Hy op en sien hom en sê vir hom: Saggéüs, maak gou en klim af, want Ek moet vandag in jou huis bly. 

6          Hy maak toe gou en klim af en het Hom met blydskap ontvang.

7          En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê: Hy het by ‘n sondige man tuisgegaan. 

8          Maar Saggéüs, het gaan staan en aan die Here gesê: Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes; en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. 

 

M.a.w. Saggéüs het onmiddellik die vrug van bekering getoon, hy het bewys gelewer dat hy werklik tot bekering gekom het.  Hy was ‘n tollenaar en was een van die mees gehate persone in daardie tyd in daardie plek want hulle was beskou as handlangers, en huurlinge van die Romeine en as onderdrukkers van hulle eie mense.  Want hulle het hierdie tollenaars posisie: het die Romeine op tender uitgegee. 

U weet dit seker en dan het sulke mense daarvoor getender en die een wat dan die tender kry vir daardie posisie in verskillende plekke in die land dan was hy verplig om aan die owerheid daardie bedrag te lewer waarvoor hy getender het.  Alles wat hy meer gekry het, het hy in sy sak gesteek.  Die gevolg was hy het die volk gedruk vir al wat hy werd was om sy tender som te kan hê en ook soveel moontlik vir homself in te palm. 

Met die gevolg, hulle het ryk geword en die volk het hulle daarvoor gehaat, wat ‘n mens die volk ook nie kan kwalik neem nie.  So het hulle baie ongeregtigheid gepleeg.  Dit was die posisie en hy sê toe: “Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes;” (hy het dit in elk geval van die armes gevat met afpersing, hy is dadelik reg om vergoeding te doen) “en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug”. 

 

Nou dit wat ek vir u hierop gaan sê, ek gaan nie nou daarvan soos die Engelse sê ‘n “issue” maak nie maar vir my is dit wonderlik, weet u, vierdubbel restitusie was die restitusie wat geëis was as jy ‘n skaap van iemand gesteel het, dan moes jy 4 skape teruggee.  Hoekom juis vierdubbeld hoekom nie driedubbeld nie, hoekom nie net dubbeld nie, maar vierdubbeld. 

Hier is vir my ‘n wonderlike betekenis van die skaap: nou Israel is God se skape, as jy ooit eendag tyd het en ‘n wonderlike tema wil navolg in die Bybel, volg die skaap tema na, die herder tema, die HERE is my Herder, niks sal my ontbreek nie, die Herder van Israel, die Herder wat onder sy skape sal wees, julle is die skape van My weiding; kyk ‘n bietjie, dit is pragtig, wonderlik dwarsdeur die Bybel. 

Hoekom was Jakob ‘n herder, hoekom was Abel ‘n herder, as jy met hom so dwarsdeur gaan is dit te heerlik en te wonderlik.  Maar nou goed, wat nou eintlik van toepassing is: “Toe sê Jesus aan hom: die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat ‘verlore’ was”.  

 

9          Toe sê Jesus aan hom: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook ‘n seun van Abraham is. 

10         Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. 

Kom ons neem hom letterlik – “Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook ‘n seun van Abraham is”.  Die HERE sê nie “hierdie man het vandag ‘n seun van Abraham geword omdat daar redding gekom het nie, die HERE sê: “daar het redding gekom, omdat hy ‘n seun van Abraham is”.  Sy redding het hom nie ‘n seun van Abraham gemaak nie, maar sy seunskap van Abraham het sy redding bewerkstellig.  “Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was”. 

Nou kom ons kyk na:

Eségiël 34, ek dek nou sommer grond hier wat tog weer nodig sal wees by vers 29 en is dit nie nodig om dit weer met u oor te gaan nie. 

Eségiël - kyk ‘n bietjie na die skaap, die idee ook hier, kyk wat staan daar in die opskrif van ons Afrikaanse Bybel – Die goeie herder en die slegtes.

Eségiël 34:1-4,11-16;

1          EN die woord van die HERE het tot my gekom en gesê:

2           Mensekind, profeteer teen die herders van Israel; - - - - -

(Nou net ‘n herder van Israel  - Israel was al klaar die skape)

             - - - - profeteer en sê vir hulle, die herders: So spreek die Here HERE: Wee die herders van Israel wat aan hulleself weiding verskaf! Moet die herders nie die skape laat wei nie?

3          Julle eet die vet en beklee julle met die wol; julle slag die vettes, maar die skape laat julle nie wei nie;

4           julle versterk die swakkes nie en maak die siekes nie gesond nie en die wat gewond is, verbind julle nie en wat weggedryf is, bring julle nie terug nie en wat verlore is, - - - - -

 

(Let op die woord “verlore”, want die HERE het gesê: “Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was” – Luk.19:10). 

             - - - - soek julle nie; maar met strengheid heers julle oor hulle en met hardheid.

(En so het die kudde dan verstrooid geraak, en so gaan dit aan).

Ons kom by:

Eségiël 34:11-16;

11         Want so sê die Here HERE: Kyk, hier is Ek, en Ek sal na my skape vra en vir hulle sorg. 

 

(So Israel word baie duidelik God se skape genoem.  U sal dit dwarsdeur die Skrif vind – dit is die “Skaap Nasie”.  Onthou die skaap nasies en die bok nasies.  Al hierdie dinge sal u sien hoe val dit in patroon. 

“Ek sal na my skape vra en vir hulle sorg”). 

 

12         Soos ‘n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal Ek vir my skape sorg: en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op die dag van wolke en donkerheid. 

 

(Watter wolke en donkerheid?  “Die dag van die HERE” – wanneer die oordele toesak en wanneer die heiden in finale opstand kom.  Dit is ‘n pragtige studie opsigself as julle tyd kry en na ‘n onderwerp soek, kyk ‘n bietjie daarna, dit is wonderlik.  Neem ‘n konkordansie en vergelyk Skrif met Skrif, en gaan deur hom en u sal sien, kyk na wolke en kyk na donkerheid).   

 

13         En Ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande en hulle bring in hul land; en Ek sal hulle laat wei op die berge van Israel, in die klowe en in al die bewoonbare plekke van die land. 

14         Op ‘n goeie weiveld sal Ek hulle laat wei, en op die hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees. Daar sal hulle lê op ‘n goeie plek en wei in ‘n geil weiveld op die berge van Israel. 

15         Ek self sal my skape oppas, en Ek self sal hulle laat lê en rus, spreek die Here HERE.

16 Die wat verlore is, - - - - -

(Kyk daar is weer ‘n woord ‘verlore’, onthou; ek lees net weer Lukas 19:10,

“Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat ‘verlore’ was”).   

            - - - - sal Ek soek, en wat weggedryf is, sal Ek terugbring, en wat gewond is, sal Ek verbind, en die siekes sal Ek versterk; maar die vettes en die sterkes sal Ek verdelg: Ek sal hulle oppas soos dit reg is. 

“Die wat verlore is sal Ek soek”; “die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat ‘verlore’ was”.  

“Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook ‘n seun van Abraham is” – want “die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat ‘verlore’ was”.  

 

As u nou die res van Lukas 19 lees, dan sal u vind dat toe die mense dit hoor, toe wou hulle onmiddellik Jesus koning maak want hulle het gedink dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn; u sien dit in die 11de vers.  Hoekom het hulle so gedink, hoekom het hulle gedink die koninkryk van God sou onmiddellik verskyn toe Jesus hierdie woorde sê.  Want hulle het onmiddellik daardie profesie onthou.  En as u nou met Eségiël 34 verder gaan en aangaan dan sal u sien dit is ‘n profesie aangaande die wederkoms van ons Here Jesus. 

 

Dan kom die dag van wolke en donkerheid wanneer die Satan die heiden opgehits het en sy finale poging maak, soos ons nou in hierdie tyd lewe, om die skape te vernietig, en sal die Herder op die wolke verskyn en Hy sal kom om hulle te red.  Dit is die hele strekking van die profesie.  En toe die Here Jesus nou hierdie woord sê en direk aanhaal uit Eségiël 34, dink hulle die koninkryk gaan onmiddellik verskyn.   

 

My punt hier is, wat ons baie sterk moet sien is: Hulle het daardie woorde van die Here Jesus in verband gesien uit die feit dat Saggéüs ‘n seun van Abraham was en dat die Herder gekom het om daardie verlore skape te kom opsoek en te kom red.  So het hulle gedebatteer, toe moes Jesus nou eers vir hulle die gelykenis gee van die ponde of talente en nou vir hulle sê daar is ‘n man van Hoë geboorte wat eers na ‘n ver land toe gaan om ‘n koninkryk te gaan kry en dan weer terug te kom.  Hy moes as te ware sê, nee wag, julle is nou te haastig. 

 

Ons wat nou daardie periode deurgemaak het, en op hierdie bergtop staan en na daardie pad kan terug kyk, sien hoe wonderlik daardie gelykenis was en ons staan nou op die punt waar die koninkryk onmiddellik moet verskyn.  Daarom sê Jesus in Matthéüs 24 en Lukas 21, - As julle hierdie dinge sien gebeur moet julle weet die koninkryk is naby, voor die deur.  Dus, ons is die geslag wat moet sê die koninkryk sal nou verskyn.  En daarom moet óns, hierdie geslag, hierdie saak baie goed verstaan en kan sien. 

 

Geliefdes, ek voel baie sterk hieroor.  As jy nou terug kyk oor die kerk geskiedenis en jy kyk terug oor die leerstellings wat gekom het, kan u sien hoedat Satan ‘n lang termyn program gehad het van verduistering van hierdie kwessie: dat jy word nou ‘n verbondskind.  Hierdie verbondskind gedagte - jy word ‘n kind van Abraham deur die geloof.  Dit het so pos gevat dat dit vandag so vassit; dat as jy vir mense sê, nee dit is net andersom, jy is ‘n verbondskind as gevolg dat jy ‘n seun of dogter van Abraham is en daarom kom jy tot die geloof. 

Ons gaan nou terug na Galásiërs en dit moet ons nou baie goed ingedagte hou in Paulus se hele beredenering verder:

 

Galásiërs 3:8; 

8           En die Skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene - - - - - -

 

Hierdie woord heiden is “nasies” want dit is vertaal van “Etnos”, en ek het hier in die konkordansie geskrywe, en u het ook konkordansies, u kan dit maar nagaan, hier by heidene is die Griekse woord “etnos”, en in die Engelse konkordansie sê hy “race”, dan sê hy: (as are of the same habit) dit is vir my nogal belangrik, “race, as of the same habit” dus u kan sê dit is mense wat van amper dieselfde familie is – “that is a tribe, specialy a foreign, non-Jewish, one pagan, gentile, heathen, nation people”.  Dit was die naam wat gegee was vir die wat nie-Jode was nie.  Maar daar was ‘n ras wat van God afstam, wat van Abraham afstam, wat nie Jode was nie, dit was die tien stamme.  En dit, dat hy vooruit in die Skrif gesien het dat God die heidene:

 - - - - - uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke geseën word. 

 

Nou hierdie Skrif wat nou vooruit gesien het dat God die heidene, die “etnos” die nasies in die geloof sou regverdig.  Gaan soek ‘n bietjie die Skrifte en gaan kyk ‘n bietjie na die Skrifte!  Waar sê die Skrifte van die Filistyne, Jebusiete of Hewiete ensovoorts, dat hulle tot bekering sou kom?  Dit is die Skrif wat sê hoedat Israel tot bekering sou kom.  Hoedat Israel sal terugkeer na die HERE toe; Jou vallei van doodsbeendere, dis hopeloos, dit is klaar met ons, hierdie bene – Eségiël, is die hele huis van Israel. 

 

Neem Jesaja, Jeremia, Eségiël, Daniël, al die profete.  Die Skrif praat nie van die bekering van die hele wêreld nie!  Nee, die Skrif  praat in teendeel van ‘n hele wêreld wat in opstand teen God is.  Dit praat van die tyd en die dag van die heiden, van die nasies wat sê, “kom laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie”.  Die nasies wat tot bekering sal kom, is die nakomelinge (nasies) vanuit Abraham, die bloed nakomelinge van hom. 

 

Galásiërs 3:9-16;

9           Sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham.

10         Want almal wat uit die werke van die wet is, - - - - -

(Daar is weer jou ‘wet’)

             - - - - - is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.

 

(Is daar iemand van wie dit gesê kon word wat alles onderhou het wat in die wet geskrywe is? Net EEN, dit was Jesus self.  Van niemand anders kon dit ooit gesê word nie, dat hy in alles gebly het wat in die wet geskrywe was nie, net die Here Jesus. Daarom kon Hy ook aan die kruis vir ons sterwe want dit was nie nodig om vir Homself te sterwe nie). 

 

11         En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe.

 

(Dit is juis wat hierdie Judaïseerders met hierdie Israeliete , hierdie “etnos” besig was om te doen en op hulle af te druk.  En dit is wat Paulus beveg het en weerstaan het). 

 

12         Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe.

(m.a.w. hier is nou, ek het nie die NAV hier nie, maar as u na die NAV kyk, dan gee hy vir my daardie versie baie goed, m.a.w. wat hy daar sê is die ene wat die wet wel volmaak sou doen, sal daardeur leef, maar niemand kan dit doen nie, daarom het hulle gesterwe.  Daarom het Jesus die vloek op Hom geneem). 

 

13         Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word – want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang -

14         sodat die seën van Abraham na die heidene - - - -

(Dit is die “etnos”)

             - - - - kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.

15         Broeders, ek spreek menslikerwys: selfs ‘n mens se testament wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe nie.

16         Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie: En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: En aan jou saad, dit is Christus.

 

(Nou wanneer ons daardie woord “saad” neem, dan sien ons volgens die geleerde mense met hulle konkordansies en die ander geleerde mense wat nie konkordansies nodig het nie, ek het nou ‘n konkordansie nodig, ek dink nie ‘n konkordansie kan ‘n mens mislei nie, dan sê hy hierdie:

“saad” – “sperma”, beteken: saad of kroos of spruit of nakomeling. 

Ek het na die beste van my vermoë vanaf Engels na Afrikaans vertaal, u kan maar self “Strong’s” neem, en dit mooi naslaan. 

 

Die beloftes: Kom ons kyk na daardie beloftes.  En weereens, laat ek dit net vir u beklemtoon, ek hoop nie dit verveel u nie, dit is noodsaaklik, as hierdie mense ‘n klomp heidene was in dié sin dat hulle niks met Israel of haar verlede of geskiedenis of haar identiteit te doen het nie sê nou maar ‘n klomp heidene soos ons swartes, arguments onthalwe, dit praat van die beloftes aan Abraham en aan sy saad; hulle sal sê waarvan praat julle, ons weet nie eers wie Abraham is nie.  En wat het ons te doen met sy beloftes?

 

Wat het jy te doen met die beloftes in elk geval as jy hierdie verbonds idee het dat jy nou ‘n kind van Abraham word, dan word jy nou maar net gelowig en dan word jy ‘n verbondskind; ek het nie eers nodig om Abraham se geskiedenis te bestudeer nie.  Is dit nie een van die redes waarom in hierdie kerke wat dit so sien dat hulle die Ou Testament so verontagsaam nie.  Dat hulle sê ag, die Ou Testament is nie eers nodig nie, dit is vervelig en dit is te ingewikkeld en dit en dat en ek het niks daarmee te doen, dit het ALLES daarmee te doen.  Dit is die wortel waaruit die hele boom groei.  Kom ons kyk na ‘n paar van daardie beloftes.  Dit is belangrik!

Ons kyk na:

Génesis 12:7;

7          Daarop verskyn die HERE aan Abram en sê: Aan jou nageslag sal Ek hierdie land gee. Toe bou hy daar ‘n altaar vir die HERE wat aan hom verskyn het. 

Is dit nie ‘n belofte nie?

Nou Hy praat van die beloftes aan Abraham.  Nou is die beloftes aan Abraham toegesê en aan sy saad, Hy sê nie aan die sade ensovoorts nie.  SAAD m.a.w. NAGESLAG - “SPERMA”; dieselfde wat nageslag hier in Génesis 12:7 gegee word - “aan jou nageslag”.  Letterlike nageslag, die belofte is gemaak aan die letterlike nageslag.

Ons kyk na:

Génesis13:15;

15         want die hele land wat jy sien, sal Ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. 

Dit is mos ‘n belofte! 

Dit is ‘n belofte aan Abraham en sy nageslag, sy SPERMA” - nie mense wat niks met hom fisies te doen het in die vorm van sy kroos nie, soos dit vir ons geleer word nie, mense het nou maar net uit geloof Abraham se kinders geword.  Daar is nie so ‘n begrip in die Bybel as om Abraham se kinders deur geloof te word nie, liewe toehoorders dit is basies.  Dit is ‘n geweldige punt en dit is die tyd waarin ons lewe wat hierdie ding tot sy klimaks kom.  Daarom sien jy hom in jou kerk en in jou politiek. 

Maar ons kyk na nog en daar is nog baie sulkes. 

Génesis 17:7;

7          En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God te wees en vir jou nageslag ná jou. 

 

Vir jou “sperma”, na jou tot in ewigheid.  Dit is wonderlik dat Jesus gesê het: “Ek het gekom om te soek wat verlore was”.  Die Abraham-kinders wat in sonde verval het wat selfs hulle identiteit verloor het, om hulle te soek.  Ek glo deur hierdie boodskap wat God aan ons toevertrou het, is die HERE besig om die Abraham-kinders uit die stof uit te grawe.  Om hulle te vertel wie hulle is, vir hulle te vertel van die beloftes, vir hulle te vertel van hul erfregte, vir hulle te vertel die bedreiging en dat ons werklik op die randjie staan van of ‘n uitwissing as daar nie sulke beloftes was nie, of ‘n ingryping vanuit die hemel; en ons weet ons staan op die randjie van ‘n ingryping uit die hemel. 

Want die genade gawes en beloftes van God is onbegryplik. 

Nog een van hierdie Skrifte wat Paulus na verwys in hierdie brief aan Galásiërs is:

Génesis 24:7; (Ons is nou by Abraham verby, ons is nou al hier by Isak en ek kan so voortgaan na Jakob toe ook).

7           Die HERE, die God van die hemel, wat my uit my vader se huis en uit my geboorteland weggeneem het, en wat met my gespreek en vir my gesweer het met die woorde: Aan jou nageslag sal Ek hierdie land gee – Hy sal sy engel voor jou uit stuur, en jy moet vir my seun daar ‘n vrou gaan haal. 

So Abraham sê hier vir sy dienskneg Eliëser nou; in verband met Isak, dat hy daar vir Isak ‘n vrou moet gaan haal.  En as ons verder gaan, dan sien ons hierdie beloftes en verbonde word netso oorgeplaas op Isak en so ook op Jakob.  En soos die HERE gesê het: “met jou nageslag as ‘n ewige verbond”. 

 

Galásiërs 3:17-24;

17         Maar ek sê dít: die wet wat vier-honderd-en-dertig jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus vantevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot niet te maak nie.

18         Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. Maar God het dit aan Abraham deur ‘n belofte genadiglik geskenk.

19         Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom; en dit is deur engele beskik deur tussenkoms van ‘n middelaar.

(Hou daar totdat ons by v. 24 kom)

20         En die middelaar is nie net vir een nie; maar God is een.

21         Is die wet dan teen die beloftes van God ? Nee, stellig nie! Want as daar ‘n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees.

 

M.a.w. daar is geen ander wet soos die wet wat kan lewendig maak, as jy dan die wet kon onderhou, sou jy daardeur lewendig geword het.  Maar ons – Israel, kon dit nie doen nie.  Toe die vloek van die wet kom het Jesus die vloek op Hom geneem en aan die kruis daarvoor gesterwe en in sy lewe het Hy die wet volbring.  Kom ons stel dit so: Dat as Jesus dan nodig gehad het of as daar een was wat nodig gehad het om die ewige lewe te beërwe deur die wet, was daar net één mens wat dit werklik sou verdien het en dit was Jesus self, dat Hy daardeur sou lewe.  En Hy het dit vervul en Hy sou ook daardeur gelewe het.  Maar dit sou ons nie gered het nie.  Toe neem Hy die vloek van die wet op Homself sodat ons deur geloof in Hom kan lewe.  En ook deur geloof in Hom het elkeen van ons wat aan Hom glo die wet vervul in die oë van God. 

22         Maar die Skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word.

23         Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word.

24         Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.

 

Ek het daaroor gepraat, reg in die begin van hierdie studie.  Ons gaan nie veel tyd daaraan bestee nie behalwe dit: ‘n tugmeester, ‘n pedagoog, ‘n leermeester; wat is ‘n leermeester veral in die terme, van hierdie tyd?  Die Tugmeester se taak was om daardie kind voor te berei as erfgenaam. Die kind is onbekwaam om aangestel te word oor sy vader se besittings.  Die tugmeester was daar om hom op te voed, sodat wanneer hy die regte ouderdom bereik, hy dan geskool is om sy vader se besittings oor te neem en dit te administreer soos vader dit gedoen het.  Dit was die werk van die wet. 

En ek sou sê, in die gelowiges se lewe is dit die wet vandag nog; ek leer die wil van God, ek leer wat goed is, ek leer wat kwaad is, alleen uit die wet van God.  Nie soos vandag dat elkeen vir jou sê vandag moet jou humanisme en al hierdie soorte van goed, soos die Engelse sê: “Your situational ethics”, die etiek van die situasie, die meerderheid wil dit so hê, reg of verkeerd, wat die meerderheid wou, dit is nou reg, so dit is die wet.  Sodat jou begrip van goed en kwaad heeltemal deurmekaar gegooi is.  Waaruit sal ek weet wat is reg en wat is verkeerd?  Uit die wet van God! Deur die krag van die Heilige Gees! En wanneer ek tot ‘n werklike bekering gekom het, ek gelei word deur die Heilige Gees, het ek ook my mondigwording ondergaan!  Kan ek ‘n hemelse Vader se erfenis volkome administreer?.  Dit is ons roeping!  Dit is ons plek wat ons vandag in die wêreld het.  Ek dink die meeste van ons is nog minderjariges, eintlik in werklikheid!  

 

Galásiërs 3:25-26;

25         Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder ‘n tugmeester nie.

26         Want julle is almal kinders - - - - -

(Hierdie woord kinders kan u gerus vir uself nagaan, die Griekse uitspraak is “whee-os” – “huiós”; en dit beteken ‘n seun, ‘n volwaardige seun - julle almal is “huiós”, en gaan hy daarmee voort en in Gal. 4 van die aanneming en so aan wat eintlik die plasing is; dus jy is nou ‘n seun, nou word jy geplaas. 

Laat ek dit nou net noem, in die gebruik van Israel was dit so:  Dat wanneer die seun nou sy mondigwording bereik het, was daar ‘n funksie gereël en daar was ‘n spesiale seremonie waar vriende en almal dan uitgenooi is; waar vader dan die kleed oor die seun se skouers gehang het, en gesê het: my seun neem nou van my oor.  Hy neem nou my plek.  Daarmee gaan hy so pragtig voort in – Gal. 4.  Want dit is wat hy hiervan praat. 

            - - - - van God deur die geloof in Christus Jesus;

 

Wat maak ons predikers vandag?  Hulle neem maklik net vers 26 en maak ‘n hele boodskap daaroor en sê: glo net in die Here Jesus en nou is jy ‘n kind van God.  Wat is die betekenis en gedagte, nou kwalifiseer jy vir die hemel.  Maar dit is nou maar ‘n klein stukkie van die betekenis daardie.  Die ware betekenis is in die konteks soos Paulus dit ontwikkel het hier in Gal. 3 en daarmee aangaan na Gal. 4. 

 

God se doel is nie net om my hemel toe te neem nie.  God se doel is vir die administrasie van hierdie wêreld; vir die dra van sy Beeld; van sy goewerment en vir sy regering; en dat ek saam met Hom sal regeer!  Dat ek sy plan en sy opset sal ken net soos ‘n mondigwording seun, wat goed opgevoed is deur die tugmeester.   Om vader se hele besigheid te ken en die dag as vader sê ek tree nou af, dan stap die seun in en daardie besigheid gaan net so vlot voort soos vader dit gehad het.  Dit was die bedoeling met Adam; daarom het God aan Adam heerskappy oor hierdie aarde gegee.  God kon ‘n aarde gemaak het en dit self regeer het.  Maar God het vir Hom ‘n seun op die aarde geplaas, sodat sy seun op die aarde sal regeer.   

Dit is waarheen die reddingsplan van God ons terugneem, en daarom het die HERE uit Abraham vir Hom hierdie nageslag gekies.  En dit is deur hierdie nageslag wat die aarde regeer en administreer gaan word, kyk maar na ‘n Skrif soos Jesaja 2, Miga 4, kyk maar na al hierdie Skrifte.  Dit is deur Israel, met Jesus Christus op die troon van sy vader Dawid, wat hierdie aarde gaan administreer, en dit is wat die heiden so kwaad maak.  Instinktief in sy wese onder sataniese inspirasie weet hy, dat die heerskappy met ‘n ysterroede oor hom is aan die kom, en nou probeer hy die kettings breek.  Dit is die verklaring van alles wat vandag in die wêreld aan die gang is. 

 

Galásiërs 3:27-28;

27         want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

 

Toe ek gedoop is het ek daardeur bely; ek het aangeneem:

Dat Jesus nie net my sonde weggeneem het nie maar;

Dat Hy my plek geneem het en ek Sy plek;

Dat ek in Hom die wet vervul het;

Dat ek in Hom die geregtigheid van God is; 

Dat ek in Hom die heerskappy het om ‘n mede-erfgenaam en ‘n mederegeerder saam met Jesus op hierdie aarde te wees. 

Wat ‘n heerlike openbaring, wat beteken my Christusskap dan nie vir my nie; hoe heerlik en pragtig en wonderlik!

Hoe armoedig en armsalig is die vorige prediking nie.  Wat jy maar net as te ware aan jou hare gered kry as jy geloofsekerheid het en nou ja, so strompel jy daarmee aan.  Ek weet dit sal mense kwaad maak as hulle dit hoor maar ek voel ernstig daaromtrent. 

 

28         Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus.

Nou hierdie woord Jood – Judeër, Griek, dit was van die terme wat gebruik was vir die tien stamme van daardie tyd.  Daar is baie bewyse daarvoor ek noem maar vir u net een, maar as u verder bewyse hiervoor wil hê, kyk na my reeks oor die “Verlore Tien Stamme van Israel” en u moet ook kyk na my reeks “Israel in die Nuwe Testament”.  

Kom ons kyk net hier na Johannes:

Johannes 7:34-35;

34         Julle sal My soek - - - -

(Dit is nou Jesus wat hier praat)

            - - - - en nie vind nie; en waar Ek is, kan julle nie kom nie. 

35         En die Jode sê onder mekaar: Waar wil Hy heengaan, dat ons Hom nie sal vind nie? Hy wil tog nie na die verstrooides onder die Grieke gaan en die Grieke leer nie?

“Die verstrooides onder die Grieke en die Grieke leer nie?” en so aan.  Hulle het geweet waar daardie verstrooides was, soos ek gesê het, Josephus het geweet!  Almal het geweet waar daardie verstrooides van die tien stamme was!  En hierdie Jode was verskriklik jaloers daarop dat hulle die boodskap moes ontvang. 

Dus, nou kom Paulus en onthou in elk geval; onthou die basiese punt, hy sê: “ons wat onder die wet was”, so in elk geval verse 23 en 24 bevestig vir my klaar dat hierdie Galásiërs Israeliete was.  Dus ook hier waar hy sê: “julle is nou almal een in Christus, daar is nie meer Jood of Griek nie”, hy bedoel daar is nie meer Judeër of tien stamme nie, want dit is nog die ander doel. 

Wanneer ons na die profete kyk, dan sien ons die profete se hoof boodskap is dat hierdie twee wat van mekaar geskeur het, na Salomo se dood, juis bymekaar gebring moes word voor Messías terugkeer.  En dat hulle juis een moet word dat Hy Koning sal wees oor die huis van Jakob.  En die huis van Jakob is die twaalf stamme en hulle is nog verstrooid en dit was juis die boodskap wat die apostels na hierdie verstrooides toe geneem het om vir hulle te sê: “julle straf periode is verby”. 

Julle Lo-Ammi toestand is nou voor versoening gedoen.  Julle kan nou terugkom, julle is nou nie meer “nie My volk nie”, julle is nou kinders van die lewende God! Nou is daar nie meer Judeër nie, daar is nie meer verstrooides onder die Grieke nie.  Daar is nie meer slaaf of vryman nie.  

 

Die Israeliete van daardie tyd het swaar gekry, veral waar hulle gelowiges geword het, party van hulle was werklik slawe, ander was ook vryman, maar nou is julle nie meer slaaf of vryman nie, die hoofsaak is nie dit nie, julle het julle nou met Christus beklee en julle is nou almal een in Jesus Christus.  Julle slaafskap of vrymanskap gaan julle nie berowe van julle erfenis nie. 

Daar is nie meer man en vrou nie, as ons teëstanders op hierdie punt tog net konsekwent wil wees, en sê, sien julle die skeidslyn is uitgewis dan bedoel dit gewoonlik tussen swart en blank.  Gooi oop jou kerkdeure, gooi oop jou parlement, al hierdie dinge en as jy dit nie doen nie dan is jy sondig, dan sal ons vir jou bid jy moet nog tot bekering kom.  Want daar is nie liefde in jou hart nie. 

Is dit nie waar nie?

Dit is die houding en dit is die gesindheid.  Hoekom is jy nie konsekwent nie, dan moet jy ook sê daar is nie meer man en vrou nie.  Dan speel hy saam met hierdie hele rebelse gees van hierdie tyd, waar die mans vrouens wil wees en die vrouens mans wil wees.  Waar die vrouens mansklere dra en die mans vroueklere en al daardie soort van goed.  Hierdie hele, juis omgekeerde en onderstebo geskommelde toestand van die wêreld, onder sataniese invloed wat alles deel is van hierdie opstand patroon. 

Dan moet hy ook kan sê: “Nou goed, nou maak dit ook nie meer verskil van man en vrou nie”.  Maar nee, ons is nog mans en vrouens, maar ek bedoel net, of ek ‘n man of ‘n vrou is, as ek aan Christus behoort, is ons een.  Ons is almal Israeliete.  Ons is almal kinders van Abraham en dit is nou die punt waarna ek toe kom. 

 

Galásiërs 3:29;

29         En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.

 

Julle is nou Bybel studente, neem die eerste en beste geleentheid hardloop na jou “Strong’s” toe, jou “Young’s” toe, en gaan kyk na daardie “nageslag”.  In Engels is dit - “Seed”, so julle sal moet weet dit is “Saad”, daardie is nou net in Engels geskrywe, en kyk wat sê hy, wat is die Grieks se woord daarvoor - “SPERMA”! 

Wat is “sperma”?  

“Sperma” is ‘n letterlike saad soos die saad van ‘n man wat in ‘n vrou ingaan en sy dan bevrug raak.  Daardie letterlike “sperma” is nie ‘n figuurlike taal, dat jy nou ‘n figuurlike seun word nie.  Nee, ‘n letterlik nageslag.  ‘n Letterlike “SPERMA”.  M.a.w. wat sê hy, onthou nou ook die hele liggaam van hierdie hoofstuk, m.a.w. wat hy hier sê, hy sê: “Die feit dat julle aan Christus behoort is omdat julle die nageslag van Abraham is”.  En omdat julle die kinders van Abraham se nageslag is, is julle erfgename volgens die belofte.  Die belofte wat aan Abraham en sy nageslag; en luister liewe toehoorders, was ‘n onvoorwaardelike belofte, dit was ‘n ewige belofte; onvoorwaardelik, ewig!

Prys die HERE.

 

Ek hoop u sien hierdie punt.  Hulle het na Christus toe gekom omdat hulle die nageslag van Abraham is.  Presies dieselfde soos die HERE gesê het vir Saggéüs: “Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook ‘n seun van Abraham is”.  Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.  En nie dat hy ‘n seun van Abraham geword het omdat hy tot geloof gekom het nie! Nou netso hierso, hulle het na Christus toe gekom en hulle het aan Christus behoort omdat hulle die nageslag van Abraham is en hulle het nie die nageslag van Abraham geword omdat hulle vir Christus aangeneem het nie, want as dit so is dan sal daardie nageslag nie “SPERMA” gewees het nie!  Dit sou ‘n ander Griekse woord gewees het. 

Nou sluit ons af met:

Romeine 9:3-5;

3          Want ek self kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, ‘n vervloeking te wees, wég van Christus af. 

4          Hulle is Israeliete:

            aan wie die aanneming tot kinders behoort;

            en die heerlikheid;

            en die verbonde;

            en die wetgewing;

            en die erediens;

            en die beloftes;

5          aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is na die vlees – Hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid! Amen. 

 

Aan wie behoort die verbonde?

Aan wie behoort die aanneming tot kinders?

Aan die Israeliete!

 

Ons kyk nou weer na Galásiërs 3:29;

“En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename”.

 

Dit is aan Israel wat die verbonde behoort, en die aanneming tot kinders, hy sê hierso, ek gaan dit weer lees, ek dink u het dit gemis ek voel dit in die gees:  

En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag;

As julle aan Christus behoort dan is julle kinders van Abraham;

Aan wie behoort die kindskap?

Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort; - (Romeine 9:4)

 

Die aanneming tot kinders behoort aan die Israeliete, en as julle aan Christus behoort dan is julle die kinders van Abraham en volgens die belofte erfgename. 

 

Vraag:

Galásiërs 3:17;

Maar ek sê dit: die wet wat vierhonderd-en-dertig jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus vantevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot niet te maak nie. 

Hier word verwys na die verbond wat God met Abraham gesluit het en sou dit dan beteken God daardie verbond net in Abraham in daardie tyd in Christus bekragtig het?

 

Antwoord:

Ek glo so! Want die Here Jesus sê daar in Johannes 8, “Abraham het My dag gesien en hy was bly”.  Ek glo die HERE het hierdie verbond alreeds in Abraham bekragtig.  Dit is in elk geval baie pragtig.  God se woord is onuitputlik.  Toe die HERE bv. vir Abraham self die belofte gegee het van ‘n kind, daardie drie manne wat na Abraham toe gekom het net voor die vernietiging van Sodom en Gomorra, twee van hulle het toe aangegaan na Lot toe en Sodom en Gomorra was toe vernietig, Een het agter gebly. 

 

Daardie Een by wie Abraham gepleit het soos ek dit verstaan was niemand anders as die Here Jesus.  Daar het Hy ook al ‘n belofte gegee, dat hulle Isak sou hê.  Nou sê hy aan die Korinthiërs, - (Kor. 10); Ons wat vir Israel gevolg het was Christus.  Dus, die Een wat gepraat het uit die wolkkolom, die Een wat gepraat het vanaf die berg, was Christus.  En as jy die hele saak sien, sien jy die herstel van dit wat gebeur het in die tuin van Eden en dat die SAAD alreeds daar belowe was aan Eva en hoedat Satan gedurig die saad probeer uitwis het, dit was Christus.  Dit moes van die aards se kant af gekom het en ook van die hemel se kant.  Maar as die aardse kant m.a.w. die aardse familie wat daardie saad gedra het, as hy êrens uitgewis word, dan was die Godsplan vernietig, dan kon die hemel se kant van die Christus nie voldoende wees nie. 

God het Hom met Adam verbind en dit is wat vir my so wonderlik is.  En dit het God voortgesit deur Abraham en dwarsdeur Israel.  So, daardie voorreg was toe so bevestig. 

 

Daar in die vers - Gal. 3:28, daar is nie meer Jood of Griek nie; verwysende dat, kort voor die wederkoms die huis van Juda en die huis van Israel saam sal wees en nie geskei sal wees nie.  Die idee wat ‘n mens kry as jy vers 28 lees is: “daar is nie meer nie” – dit is teenwoordige tyd of tenminste 2,000 jaar terug, toe dit gesê is en dit dui nie op die toekoms nie.

 

Ons moet onthou dat die Bybel, die Bybel praat van die beginsel saak en dat die beginsel is ‘n afgehandelde saak, in die plan en in die hart van God.  Maar daar is ‘n tydtafel wat moet uitloop net soos bv. die Satan is ‘n verslaande vyand maar ons weet hy is baie besig vandag, maar hy is verslaan en vernietig op die kruis van Gólgota.  Ons neem Adam, die HERE het vir Adam en Eva gesê: “die dag as julle van daardie boom eet sal julle sterwe”, het hulle gesterwe? Ja, in beginsel het hulle gesterwe maar in praktyk het Adam 930 jaar oud geword, u verstaan, dit is die punt. 

 

Mag dit tot ‘n seën vir u wees. 

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533