new-top-banner-english

Die Glorieryke Herstel

E-Boek: Die Glorieryke Herstel

 

Die Herstelde Verhouding.

Kom ons bid saam:

Hemelse Vader, ons dank U vanmôre in die wonderlike Naam van onse Here Jesus, HERE vir die geseënde en wonderlike voorreg om nou hierdie ou Bybelboek te kan oopslaan.

O, liefdevolle HERE, waar die gebed van my hart is, waar ons as ’n volk gewoond is om ’n Bybel hê, om self oop te maak en te lees maar HERE, om nie werklik te weet wat ons lees nie, nie werklik om te verstaan wat daar geskrywe is nie.  En HERE, daar waar ons verstaan en waar ons weet maar wat ons nie werklik doen nie. 

O, liefdevolle HERE kom praat met ons vanmôre, gee ons genade HERE om te besef die tyd het uitgeloop en dit het tyd geword o, HERE, om te doen wat U vir ons sê.  HERE gee vir ons ontvanklike harte en ’n gewillige gees in Jesus Naam.  Amen. 

 

Geliefdes ons Skriflesing vanmôre vind u in:

2 Korinthiërs 5:11-21; 

11         OMDAT ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig; maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees.

12         Want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike beroem en nie op die hart nie.

13         Want as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God; en as ons by ons verstand is, is dit om julle ontwil.

14         Want die liefde van Christus dring ons,

15         omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het; en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is.

16         Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie.

17         Daarom, as iemand in Christus is, is hy ’n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

18         En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het,

19         naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.

20         Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.

21         Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

 

Mag die HERE hierdie gedeelte van sy woord ryklik in ons hart seën.  Nou geliefdes, die konferensie waarvoor ons bymekaargekom het is dan gesentreer rondom hierdie heerlike en wonderlike tema nl. “Die Glorieryke Herstel”.  Dit is waaroor ons met u wil praat in hierdie konferensie en dit is dat ons gekom het by die tydperk van die herstel en die wederoprigting van alle dinge.  Maar dan moet ons eerste dinge, eerste plaas en ons moet by die begin, dan begin. 

Daarom is my tema vanmôre:

“Die Herstelde Verhouding.” 

Omdat ek dit glo dat dit was, hier waar die hele verval van daardie skone en pragtige skepping, wat die HERE geskape het en na gekyk het en gesien het dat dit baie goed was, dat die verval en die vernietiging waaraan ons nou vir amper 6 000 jaar ly, begin het omdat die verhouding tussen God en die mens verbreek was.  Omdat daardie koord, daardie band wat Adam en God aanmekaargebind het, afgesny was en daar het die dood vandaan gekom en alles wat daarmee saamgaan.  En dat daar geen glorieryke herstel kan wees voordat daardie verhouding nie herstel is nie. 

 

Daarom moet ons daar begin.  Daarom wil ek, as ek dit dan as my kern teks wil neem vir hierdie boodskap van vanmôre, wil ek dit vir u neem uit
1 Petrus 3:18.  O, ek dank die H
ERE vir baie jare voordat ek in die bediening gegaan het, was dit die teks wat die HERE my mee gegryp het. 

1 Petrus 3:18;

18         Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring - Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;

 

“Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring”. 

“Om óns tot God te bring!” 

As die nakomelinge van Adam weer na God toe teruggebring is gaan alles herstel word, en daarom is ons ook by ’n môre soos vanmôre waar ons spesiaal dink aan die kruisiging van onse Here Jesus, en dat Hy vir ons gesterf het sodat soos ons hier in 2 Korinthiërs 5:21 gelees het, want Hy (dis die Vader) het Hom, (dis die Seun) wat geen sonde geken het nie sonde gemaak vir ons sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. 

 

Dis daardie geregtigheid wat herstel moes word en wanneer die hele Israel, God se volk, die nakomelinge van Adam dit besef en dit ontvang en dit toepas in hulle lewens gaan die glorieryke herstel begin.  Geen onheil wat daarbuite woed, ekonomies, fisies, klimatologies, sosiologies, volkere verhoudings of wat ook al sal dit keer nie.  Maar dit is wat God voor wag.  Die HERE het nog nooit gesoek na getalle nie, die HERE het nog nooit gesoek na meerderhede nie.  Hierdie meerderheids gedagte en hierdie demokratiese idee wat op die wêreld afgegooi is kan ek amper sê en wat selfs deur die kerk omhels is, “o ons is ’n demokratiese stelsel” is ’n stelsel direk van die duiwel. 

 

God het nog altyd gewerk met enkelinge en met minderhede.  U kan dit reg van die begin af neem, God het met Adam begin.  Die HERE het ’n Gideon gebruik, wat maar net ’n Gideonsbende gehad het.  En so regdeur, God het uiteindelik sy eie Seun gestuur en nadat Hy teruggegaan het na die hemel nadat Hy hierdie verlossingswerk vir ons kom doen het en vir ons dit nagelaat het om dit net aan te neem; was dit ’n handjie vol dissipels, daar was maar honderd en twintig daardie dag in die oppersaal toe die Heilige Gees uitgestort was.

 

Daarom, ook ons wat na hierdie konferensie gekom het, bid die HERE nog meer, (ek weet u het met ’n biddende hart gekom want ons het u gevra om dit te doen), dat Hy waarlik u verstand, gees en siel en liggaam sal oopmaak om hierdie heerlike boodskap te ontvang en te besef wie u is, en wat u besitting is, en wat die HERE vir u gedoen het!  Maar geliefdes, kom ons begin dan, ons lê vir u ’n grondslag vir hierdie konferensie.

 

Die glorieryke herstel, en dat die Regverdige vir ons gesterf het, “die onregverdiges om ons tot God te bring, en dat God Hom wat geen sonde geken het nie sonde gemaak het, ter wille van ons sodat ons mag word die geregtigheid van God in Hom”.  Die “geregtigheid” van God.  As jy die geregtigheid van God het, het jy geen sonde meer nie.  As jy die geregtigheid van God het, het jy geen aanklag meer teen jou nie.  As jy die geregtigheid van God het, kan niemand ’n beskuldiging teen jou inbring nie en nie een van ons is instaat of sal ooit instaat wees om dit uit onsself, vir onsself te verwerf nie, dit is alles uit God!  Hý het dit vir ons kom doen, daarom pleit die Apostel Paulus by die Korinthiërs wat ook Israeliete was en hy sê “ek bid julle om Christus ontwil laat julle met God versoen”. 

 

Maar kom ons gaan ’n bietjie terug. 

Ons gaan met u na Handelinge hoofstuk 3.  Die Skrifgedeelte wat ons as ons basis teks wil gebruik vir hierdie hele konferensie. 

Handelinge 3:19-26; (Petrus lewer hier sy tweede preek en hy sê:)

19         Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom,

20         en Hy Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus,

(Luister nou mooi!)

21         Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete.

 

Ek wil vanmôre vir u sê, u en ek is die geslag wat op die drumpel, op die grens staan van hierdie moment “van die wederoprigting van alle dinge waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van sy heilige profete”.  Ons lewe op die drumpel van ’n wederoprigting en nie van ’n vernietiging nie.  Ons lewe op die drumpel van ’n vernietiging van net van dit wat nie van God is nie, en dit sluit die grootste gedeelte van hierdie wêreldstelsel in, dit moet ek vir u duidelik sê.  En sekerlik gaan dit nie ’n sagte of ’n maklike proses wees nie, maar kry visie met hierdie konferensie en kry krag van God om dit deur te sien want aan die anderkant lê die wederoprigting van alle dinge. 

Loof die HERE! 

Dan sal hierdie aarde skoongemaak wees van al sy drek.  Van al die dinge wat Satan op hom afgelaai het en ons toegelaat het om op ons afgelaai te word.  Kom laat ons vanmôre uitstyg met ons oë gevestig op Jesus, die Leidsman en die Voleinder van ons geloof.  Maar, luister vriende, ek praat nie onverantwoordelik nie, ek praat ook nie afbrekend nie maar dan nie op ’n “Jesus” van ’n prediking waarmee die Christendom ongelukkig groot geword het nie. 

 

Die Jesus wat die wêreld oor die algemeen vandag in glo is nie dié Jesus van die Skrifte nie.  Daarom moet ons teruggebring word na die woord; na dié woord; reël op reël, lyn op lyn, woord op woord.  Woord met woord sodat ons vir Jesus kan ken.  “Die wederoprigting van alle dinge waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete”.

Nou verder met Handelinge 3:22-26; 

22         Want Moses het tot die vaders gespreek: Die Here julle God sal vir julle ’n Profeet verwek uit julle broeders net soos ek is; na Hom moet julle luister volgens alles wat Hy met julle sal spreek.

(Daardie profeet wat Moses van gepraat het was die Here Jesus self.  En julle moet luister na alles wat Hy sal spreek).

23         En elke siel wat nie na dié Profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word.

24         En ook al die profete van Samuel af en die wat gevolg het, almal wat gespreek het, het ook hierdie dae aangekondig.

25         En julle is kinders van die profete en van die verbond wat God met ons vaders gesluit het toe Hy vir Abraham gesê het: En in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word.

26         God het, nadat Hy sy Kind Jesus opgewek het, Hom eers vir julle gestuur om julle te seën deur elkeen van sy booshede te bekeer.

 

Geliefdes ons is die hedendaagse kinders van die profete en van die verbond wat God gemaak het met ons vaders toe Hy vir Abram gesê het, “en in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word”.  Ons is daardie geslag in wie hierdie tye van die wederoprigting van alle dinge sal geskied.  Maar dan sal dit geskied volgens wat die profete gesê het en nie volgens wat teoloë gesê het nie en nie volgens wat predikers gesê het nie, maar wat die profete gesê het. 

 

Dit is wat vir my so wonderlik is liewe vriende, dat hierdie ou Bybelboek so geskryf is dat jy nie ’n geleerde, vermaerde, teoloog met ’n string van doktorsgrade hoef te wees om hierdie Skrif te verstaan nie.  Jy kan ’n eenvoudige ou kindjie van die HERE wees en dit soos ’n babatjie aanneem en net glo wat hier staan.  Al wat ons dan nodig het is om te sê nou maar HERE as u dan so sê, as hierdie tyd van wederoprigting, as hierdie tyd van glorieryke herstel dan gebaseer is op wat die profete gesê het, al wat ek nodig het om te doen is om te gaan kyk wat het die profete gesê.  Dit is duidelik en eenvoudig geskrywe en dit laat my hart opspring van vreugde. 

 

Nou kom ons kyk wat hét die profete gesê!  Kom ons kyk net na ’n paar. ‘n Mens sal ’n konferensie nodig hê net om dit vir u te sê wat die profete gesê het.  Maar kom ons kyk net na ’n paar.  Ons kyk eers na hierdie selfde Handelinge, en ons kyk in Handelinge 15, waar Jakobus opgetree het, min of meer as, sal ek sê die voorsitter van die apostels in daardie tyd net kort na die dag van pinkster en verskillende uitsprake moes gee oor verskillende vrae wat die jong gelowiges gevra het en Jakobus antwoord toe so. 

 

Ons begin by:

Handelinge 15:13-18;

13         En nadat hulle geswyg het, antwoord Jakobus en sê: Broeders, luister na my!

14         Símeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om ’n volk uit die heidene - - - - -

(Nou daardie woord heidene is nasies, want dit is “etnos” in die Grieks). 

- - - - - vir sy Naam aan te neem.

15         En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is:

Nou voordat ek dit verder lees wil ek hê u moet daarop let, hoedat die apostels en hoedat die mense van die Bybel, die prominente plek wat hulle aan die profete gegee het.  Watter plek word daar vandag in ons prediking aan die profete gegee?  Niks nie, daar word vir ons gesê wat hierdie teoloog gesê het en wat daardie teoloog gesê het en wat hierdie geleerde gesê het en daardie geleerde gesê het, en die profete word skaars oopgemaak en skaars na gekyk.  Is dit nie waar nie?  En dit is hier waar ons groot probleem lê en dit is hier waar ons haastig moet maak dat as u miskien selfbesef hoeveel grond u verloor het dat u dit haastig sal inhaal. 

En hiermee, vers 15, “En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is”.

“soos geskrywe is!”

16         Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel,

17         sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen.

18         Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend.

 

Die profete het gesê, i.v.m. die tyd van herstel, van die glorieryke herstel, die wederoprigting van alle dinge, daarna vers 16, Handelinge 15 – “Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig”.  Is dit nie ’n wederoprigting nie?  Dus, as ek wil reg laat geskied beide aan die Skrif en aan myself moet ek vir myself vra nou wat is daardie wederoprigting “van die vervalle hut van Dawid en wat daarvan verwoes is sal Ek weer oprig en dit herstel”. 

 

Nêrens kan ek ooit die hut van Dawid vergeestelik nie.  Die hut van Dawid, m.a.w. die huis van Dawid.  Die huis van Dawid was ’n letterlike huis op aarde waaraan die HERE ’n ewigdurende koninkryk belowe het -
2 Samuel 7, en die H
ERE het gesê, “jou troon en jou koninkryk sal vir ewig wees”.  Dan moet ek kyk wat die profete daaroor gesê het.  Dan kyk ek bv. na ’n Skrif soos Amos waar dit uitgehaal is.  Hier, in Amos 9, dis tog die profete, dis wat die profeet gesê het. 

Amos 9 vanaf vers 11, of ons kan eers by vers 9 begin.

Amos 9:9-13;

9          Want kyk, Ek gee bevel en sal die huis van Israel - - - - -

(Dit kan ek ook nie vergeestelik nie dit is God se letterlike volk wat ons soos ons vandag hier is, die hedendaagse afstammelinge is.  Diegene wat hier is, ons is natuurlik nie die enigstes nie.  Ons Israel broers is oor die hele Westerse Wêreld versprei). 

            - - - - - onder al die nasies skud soos in ’n sif geskud word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie.

(Niks daarvan sal verlore raak nie, is dit nie wonderlik nie)

10         Al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe, - - - - - -

(Let daarop – “al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe”, daarom sê Petrus daar – “Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat die tye van verkwikking van die aangesig van die HERE oor julle mag kom en Hy Hom mag stuur wat aan julle belowe is”, en so aan).  

- - - - - die wat sê: Die onheil sal ons nie bereik en ons nie ontmoet nie.

 

Ek hoor hoedat broer Blacky wat daar agter sit sê hoedat die motorkarre by die duisende stroom na Sun City toe.  Na daardie nes wat die vyand reeds daargestel het, daardie slagyster om ons volk mee te verwoes.  Ons sien hoedat die mense orals stroom na hierdie plekke waar die HERE nie gedien word nie.  Want daar is ’n hele komplot, daar is ’n hele skema onder hierdie Babiloniese Stelsel gesmee. 

 

Hierdie Babiloniese Stelsel waar Mammon die God van hierdie wêreld is en wat jou massa kommunikasie in sy besit het, jou televisie, jou radio, jou koerantwese, jou tydskrifte, jou boeke, nou uitgewers.  Al hierdie mense waar ons volk absoluut, mee gebreinspoel word en mee gemesmeriseer word en verswak word, sodat ons die prooi word, van dit wat die wêreld vandag en Satan mee besig is.  

 

Maar soos ‘n broer vir my gister gesê het, bv. op Bloemfontein se skou waar hulle daar glo ’n treintjie het wat natuurlik een van die vermaaklikheid dinge is op so ’n skou, waar die kinders opry, swartetjies, en wittetjies, deurmekaar en skouer aan skouer en almal lag en almal is bly.  En dit; ek is ook ’n Vrystater, uit die hart van die Vrystaat waar, ek weet nie of ons verkeerd was nie, waar dit nog altyd ons hoop en ons trots was dat ons Blanke Identiteit miskien behoue sal bly, omdat dit nie meer die middel provinsie van SA is nie, maar ook nog die hartland van ons Blanke Identiteit..  Maar dis nie meer daar nie, want ons is hier; ons gedagtes en ons denke is gemanipuleer soos daar een boek oor geskryf is, “The Mind- benders”. 

 

Verder met Amos 9:10-13;

10         Al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe, die wat sê: Die onheil sal ons nie bereik en ons nie ontmoet nie.

11         In dié dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd;

(Prys die HERE!)

12         sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die HERE wat dit doen.

13         Kyk, die dae kom, spreek die HERE, dat die ploeër die maaier inhaal, en die druiwetrapper die saadsaaier; en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees.

 

Dit is, die heuwels sal drup en tap van die druiwesap omdat die wingerde so oorvloedig lewer, die oeste sal so groot en so ryk wees dat teen die tyd dat die boer klaar die oes van sy land afgehaal het dan is dit alweer tyd om te ploeg.  O, die natuur is gewillig, daar is wonderlike Skrifte, sommige van die wat ek nog in die konferensie vir u sal gee wat die HERE vir Israel sê: “Ek sal vir jul gee plante van naam”, waar die HERE sê, en ons het dit ook gehoor in die sang vanoggend, wanneer “elkeen sal sit onder sy eie wingerdstok en sy eie vyeboom, en niemand hom sal skrik maak nie”. 

 

Dis die glorieryke herstel, dis die tye van die wederoprigting van alle dinge, maar nou kan ons nie God se woord in kompartementjies sit nie, ons moet kyk na die geheel geliefdes.  Die hut van Dawid wat herstel word, die koninkryk van Dawid wat herstel word en dit as koninkryk.  Dawid was koning oor die 12 stamme van Israel geliefdes, en daardie heerlike samestelling en instelling van God moet op die aarde herstel word.  Maar in die konteks van die herstelde verhouding, sodat ons kontak met ons God reg kan wees. 

 

Die profete sê vir ons dat God se tabernakel sal by die mense wees.  God sal uit die hemel uitkom en by die mense kom woon.  God het saam met Adam en Eva gewandel in die koel aandluggie in die tuin van Eden.  Dit was nooit God se bedoeling gewees dat Hy gaan wegtrek van die mens af nie, God wou saam met Adam woon.  Maar toe die verhouding gebreek is toe gaan God terug na die hemel toe. 

 

Die Skrif wys vir ons dat wanneer daardie verhouding herstel is, dan kom woon God weer by die mens.  En sy tabernakel gaan wees by die mens, en die wêreld gaan dan sien wat God geskape het toe Hy hierdie wêreld gemaak het.  Ons praat van vandag, dit is natuurlik, dat is natuurlik.  Weet u, omtrent niks op hierdie aarde is natuurlik, ons weet glad nie hoe hierdie wêreld gelyk het nie.  Ons weet nie hoe ons gelyk het nie.  Ek laat mense baiekeer glimlag, ek weet daar is baie mense wat dink, en ons sê ook so en ek dank die HERE, ’n mooi mens is vir my altyd mooi, of dit ’n mooi meisie is of ’n mooi seun, ’n mooi vrou of ’n mooi man, ’n mooi mens is iets moois.  Maar ek wil vir u sê, hoe mooi u ook al vanmôre hier is, u is nie naby so mooi soos as wat u gaan wees wanneer alles herstel is nie. 

Prys die Naam van die HERE. 

Halleluja. 

 

Die wederoprigting, die glorieryke herstel.  Nou ja, wanneer hierdie vervalle hut van Dawid dan weer opgerig is en die berge sal vloei van die mos: 

Amos 9:14;

14         En Ek sal die lot van my volk Israel verander - - - - -”.

 

Luister broers en susters, gaan weg van hierdie konferensie wanneer hy klaar is met moed, gaan weg met geloof, gaan weg met vertroue, God gaan ons lot herstel.  Dit lyk asof in die volgende geslag al ons kindertjies ’n klomp bastertjies gaan wees.  Dit lyk asof die Tutu’s en die Mandelas of wie ook al, die land gaan regeer.  God het ’n verbond met Israel. 

Prys die HERE!

 

Kom ons kyk wat sê die profete.  Dit sal geskied volgens die profete. 

“Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon”, en hierdie stede gaan verwoes word.  Hoe dink u gaan die HERE hierdie groot instellings; jou groot Mynmagnate, jou groot Finansiering Korporasies, jou Banke, jou Bougenootskappe, jou Versekeringsmaatskappye, jou Myn Organisasies; hoe gaan ons van hulle ontslae raak? 

 

Nie u en ek nie, die HERE gaan hulle verpletter, en dis die proses, u sien, as ons dan nie die visie van die glorieryke herstel het nie gaan ons net teen die oordeel vaskyk.  Ons gaan net vaskyk teen hierdie dinge wat nie mooi lyk daarbuite nie, en wat ons nou alreeds beginne oorval het.  Ons gaan net vaskyk teen die opstande en opstote binne in ons swart gebiede, en u het, onthou nou die dag daar in PE, ek weet die saak is nog voor die regter, maar, volgens die getuienis, ten minste soos ons dit volgens die nuus gehad het, as daardie polisie met hulle 2 Kaspers en hulle paar manne wat hulle gehad het, nie daar ’n wal gegooi het nie, volgens die nuus, was daardie 4000 Swartes op mars na die naaste Blanke gebied. 

 

Sekerlik my gaan ons nie ’n maklike tyd tegemoet nie.  Daarom wil ek hê u moet in hierdie konferensie, moet u na die visie van die profete kyk om ánderkant te kan kyk.  Sodat as daar van u en ek is wat dan in hierdie proses moet sterwe of gaan sterwe, gaan ons binne die volgende paar jaar weer opstaan en ons gaan in hierdie heerlike nuwe koninkryk saam met Koning Jesus regeer. 

Prys die HERE! 

Moenie dat dit vir u snaaks klink nie, ek weet baie van hierdie dinge klink vir u vreemd, maar word georiënteer volgens die Skrif.  Kry u denke in orde volgens die Skrif.  Hoe teenstrydig dit ook al mag wees met die trant van watter gebied ook al, want hierdie Woord gaan seëvier.  Hierdie Woord gaan die patroon wees waarvolgens alles gaan geskied.

Amos 9:14-15;

14         En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet.

15         En Ek sal hulle plant in hul land, en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hul land wat Ek hulle gegee het nie, sê die HERE jou God.

 

Gaan ons nou terug na wat Jakobus daar gesê het in Handelinge 15 - “van die herstel en die wederoprigting van die vervalle hut van Dawid”, het hy ook gesê “sodat die oorblyfsel die HERE kan soek en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die HERE wat al hierdie dinge doen”.  Nou geliefdes, wanneer ek streng bly by die Skrif kan ek nie nou sommer gaan sê die Naam van die HERE is oor alle nasies uitgeroep nie, want die Skrif sê nie so nie.  Ek moet gaan kyk wat sê die Skrif, en dan wil ek vir u nou bv neem na Skrifte soos hierdie: 

Kom ons kyk na:

Deut. 28, die 10de vers.  Waar die HERE praat met Israel en Hy sê vir Israel, ek lees net die 9de vers ook.

9          Die HERE sal jou vir Hom as heilige volk bevestig soos Hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die HERE jou God hou en in sy weë wandel.

10         En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die HERE oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees.

 

Moses sê vir Israel: “al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die HERE oor jou uitgeroep is”. 

Gaan ons nou terug na Handelinge, ek lees dit weer, dis vers 17 van Handelinge 15, - “sodat die oorblyfsel van die mense die HERE kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is”.

 

Ek kan dit nie nou sommer op al die nasies van die aarde gaan toepas nie.  Die Bybel, die mense wat hier gepraat het soos Jakobus, hulle was nie geïndoktrineer soos ons vandag nie; - - - -

 

Met allerhande teologiese boeke en al hierdie ander geskrifte wat alreeds deur die “Gedagte Manipuleerders”, - die “Mind-benders”, alreeds deur boeke en referate en teologiese lering en al hierdie dinge in ons koppe ingeplaas is;

 

- - - - - - hierdie mense het gepraat en gedink volgens die Skrif.  Dis al wat in hierdie mense se gedagte was, was die Woord.  En as Hy dan praat van al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is moet u onthou Jakobus het nog nie een van hierdie evangelie verkondiging van hierdie tyd en van hierdie wêreld gehoor nie.  Jakobus het nie gehoor dat alle rasse gelyk is nie, Jakobus het nie gehoor dat die HERE het nou nie meer ’n volk nie.  Jakobus het niks van hierdie dinge gehoor nie, Jakobus het net gehoor wat die profete sê.  En as Jakobus dan praat van “al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is” het Jakobus in sy gedagte gehad wat die Skrif sê, wat Deuteronómium 28:10 sê, wat Jeremia 14:9 sê, kyk wat sê dit daar:

Jeremia 14:9;

9          Waarom sou U wees soos ’n man wat verslae is, soos ’n held wat nie kan verlos nie? U is tog in ons midde, o HERE, en u Naam is oor ons uitgeroep. Verlaat ons nie!

 

Oor wie?  Oor Israel uitgeroep.  “Verlaat ons nie”.  Dus, as die profete gepraat het of gehoor het van die Naam van die HERE wat uitgeroep is, was dit uitgeroep oor Israel.  Die Naam van die HERE was nie uitgeroep oor die Filistyne nie, die Naam van die HERE was nie uitgeroep oor die Moabiete of die Ammoniete of die Gesuriete of enige van daardie nasies nie, die Naam van die HERE was oor Israel uitgeroep, en daarom, as Jakobus dan so praat dan weet hy wat hy bedoel.  Nou ja, so kan ek nog verder met u gaan, maar kom ons kyk nog verder wat die profete gesê het. 

Ons kyk bv na:

Jeremia 23:5-8;

5          KYK, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ’n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.

(Hierdie Koning wat die Spruit van Dawid is, is natuurlik niemand anders as die Here Jesus self nie, maar Hy gaan kom sit op die troon van sy vader Dawid dit is wat die engel vir Maria gesê het.  En Hy kom om Koning te wees oor die huis van Jakob, wat die letterlike 12 stamme van Israel is.  Hy gaan op daardie troon sit en Hy gaan reg en geregtigheid doen op aarde, is u nie bly nie?  Weet u, as ek na hierdie wêreld van ongeregtigheid van vandag kyk, dan dank ek die HERE, Koning Jesus is aan die kom en Hy gaan reg en geregtigheid op hierdie aarde herstel). 

Prys die HERE!

6          In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; - - - - -

(Sien u van wie praat Hy, van Juda en van Israel).

- - -  - en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.

Daardie selfde geregtigheid van 2 Korinthiërs 5:21 -  “God het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak ter wille van ons sodat ons mag word die geregtigheid van God in Hom”.  Ek kan nie verwag of hoop dat ek in die regverdige koninkryk van Koning Jesus op hierdie aarde gaan bestaan en ek het nie ook sy geregtigheid hier in my hart ontvang nie.  Dit gaan ’n koninkryk van priesters en ’n heilige nasie wees.  En daarom sal dit ook nie vir my help as ek hierdie visie ken om my bors uit te stoot en sê: “is dit nie wonderlik nie”, maar ek gaan maar aan met my ou lewe daar buitekant soos ek wil. 

Nee, ek roep julle, sê Paulus.  Laat julle met God versoen, herstel die gebroke verhouding, maak die verhouding reg en die grondslag is gelê vir hierdie heerlike herstel, daarom gaan ons op die ry af, en ons laaste boodskap Sondagaand sal wees “Die Herstelde Administrasie”.  Waar u gaan sien hoe hierdie wêreld regeer gaan word in geregtigheid en volgens die reg van God. 

Halleluja! Halleluja!

Prys die HERE!

 

Nou: Jeremia 23:7-8;

7          Daarom kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat hulle nie meer sal sê: So waar as die HERE leef wat die kinders van Israel uit Egipteland laat optrek het nie,

8          maar: So waar as die HERE leef wat die geslag van die huis van Israel laat optrek en laat kom het uit die Noordland en uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het. En hulle sal woon in hulle land.

 

Die glorieryke herstel van Israel onder Koning Jesus en God se geregtigheid op aarde.  Dit laat my net dink, ek het hierdie Skrif wat ek vir u wou genoem het, gedag ek sal nie tyd hê nie, maar ek moet dit doen.  Hier is ’n Skrif, om nou net terug te kom, “al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is”, hierdie Skrif ken u baie goed, 2 Kronieke 7, o dit word so baie op bidure genoem, dit word so baie op saamtrekke genoem waar daar bont gehore is en so aan, en dan is die predikers wat die dienste lei baie, baie vroom wanneer hulle dit gebruik nl.  2 Kronieke 7:14. 

Waar Salomo nou bid as daar droogte kom en dit en dat en so aan en as die volk dan bid. 

2 Kronieke 7:13-14;

13         As Ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as Ek pes onder my volk stuur,

14         en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.

 

Daar staan die prediker, u het dit al baie gesien, dalk was u al in sulke dienste, waar hy sy hand uitstrek dan is daar ’n gemengde gehoor.  “As my volk oor wie my Naam uitgeroep is, hulle bekeer, dan sal Ék hoor uit die hemel”, dan het my volk; hier is die teologie, my volk het nou volgens die teologie en dit is hoe dit oor die algemeen in die kerke geglo word; my volk is nou die kerk.  En nou maak dit geen saak waar jy vandaan kom nie en dit maak geen saak van watter ras jy is nie, maar dis nie wat die Skrif bedoel van met “hierdie volk oor wie my Naam uitgeroep is nie”. 

Toe Salomo gesê het, en “as my volk oor wie my Naam uitgeroep is”, dis wat die HERE vir Salomo sê, “bid en hulle bekeer, dan sal Ék hoor uit die hemel”.  My volk oor wie my Naam uitgeroep is hier, was Israel, en dit is vandag nog Israel.  En dit is hoedat ons die Skrif moet verstaan, anders is ons in ’n verwarring in hierdie tyd en het ons geen visie vir die toekoms nie. 

 

Maar ek gaan myself verder haas.  Ek wil nog vir u hierdie Skrif lees.  Waarom ek dit doen, hier in Handelinge hoofstuk 3, ek wil net weer u gedagte terugbring, ek weet ’n mens se gedagte dwaal maklik, onthou, Petrus sê in:

Handelinge 3:19-21;

19         Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom,

20         en Hy Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus,

21         Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete.

 

Ek is besig om vir u te wys wat het God gespreek deur die mond van sy heilige profete, daarom het ek vir u Jeremia 23 gelees, daarom het ek vir u Amos 9 gelees en u kan deur Jesaja gaan, u kan deur Jeremia gaan, u kan deur die kleinere profete gaan en hulle praat almal van die wederoprigting en die herstel van Israel.  En dit is wat Petrus hierna verwys na al hierdie dinge, “waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete”.  Daarom toe ons Here Jesus na sy opstanding met sy dissipels gepraat het oor sy koninkryk en toe Hy met hulle klaar gepraat het, het hulle gesê “Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?” 

 

Sien u waaroor het Jesus met sy dissipels gepraat?  Hy het met hulle gepraat oor die wederoprigting van die koninkryk van Israel.  Kon sy dissipels Hom dan so verkeerd verstaan?  En soos ek so baie kere in hierdie gemeente gesê het, Jesus is besig om sy laaste woorde met sy dissipels te praat voordat Hy teruggaan na die Vader waar Hy sou gaan bly vir 2000 jaar.  Terwyl Hy wag dat sy dissipels, ook u en ek sy Woord nou moet neem, die profete moet neem, die krag van die Heilige Gees moet neem, hierdie herstelde verhouding wat Hy nou vir ons uitgewerk het aan die kruis van Gólgota deur sy bloed, wat ons vanmôre gaan herdenk, en sy opstanding, waar ons nou 2000 jaar kans gegee is om dit te verkondig en dit uit te dra en sodoende God se volk voor te berei vir die wederkoms van die Koning. 

 

Waarvoor moet ons vir Israel voorberei?  Vir die koms van Jesus volgens die Skrif.  Volgens die Skrif; vat u dit?, sien u dit?  Dis van die uiterste belang!  Ons moet vir Israel voorberei volgens wat die profete gesê het, die HERE gaan in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig.  Natuurlik het Hy met hulle vir daardie veertig dae gepraat oor die oprigting van die koninkryk weer vir Israel. 

Hy het nie met hulle gepraat oor ’n algemene bekering nie.  Weet u wat sê die profete?  Die van u wat dit nie weet nie, dit sal vir u skok, dis sal u dalk kwaad maak, maar dit is die waarheid.  Weet u wat sê die profete?  Die profete praat net van ’n bekering van Israel voor die wederkoms van die Here Jesus. 

Weet u wat sê Hy van die heiden?  Die profete is daar vol van.  Die profete sê die heiden sal in opstand wees teen God.  Maar wat word daar vandag gepreek?  Algemene bekering.  Afrika bv. vir Christus.  Seker Asië vir Christus.  Predikers wat weer in daardie geweste beweeg.  Dis nie wat die profete sê nie.  Die profete sê, Israel vir Christus. ‘n Bekering van Israel tot die HERE, en dit is waartoe ons geroep is. 

 

Nou, die HERE het vir Israel gesê voor sy wederkoms sal Hy vir hulle ’n nuwe hart gee.  Hy sal hulle hart besny in die tyd van benoudheid wat nou vir ons voor die deur lê en as u nie die visie het nie gaan u daar vassteek as ek dit so mag noem.  Daar gaan 10 duisende van ons Israeliete in hierdie “Jordaansrivier”, as ek daardie simboliek mag gebruik, van oordeel wat ons sal moet oorsteek om “Kanaänsland” in te gaan.  Die “Jordaansrivier” gaan swart opstande wees, ekonomiese ineenstorting, die druk van die buitewêreld en al hierdie dinge.  Tien duisende Israeliete gaan in daardie “Jordaansrivier” verdrink omdat hulle nie die visie gekry het nie. 

 

Maar in die benoudheid sê die HERE is daar ’n oorblyfsel wat God se woord sal ken en God se woord sal glo en dit is wat ons al hierdie jare mee besig is, baie van u, seker die meeste van u hierso, is hier direk of indirek omdat u een of ander tyd van ons boeke gelees het, van ons kassette gehoor het, en ek is daar seker van as u genoeg daarvan gelees het en genoeg daarvan gehoor het sal u besef dit is waarmee ons besig is. 

Dit is die las wat God op ons hart gelê het waarmee ons nou in die volle bediening; my vrou en ek nou amper 30 jaar, voltyds instaan.  Maar etlike jare voor dit, toe ek nog in my vorige werk was, was ek alreeds intensief daarmee besig, so is daar verskillende van my pamflette wat geskrywe was voordat ek nog in die bediening gekom het, omdat die HERE hierdie waarskuwing so lank gelede in my hart gelê het. 

 

Wanneer u dan daarna kyk dan sal u sien dat die HERE vir Homself ’n oorblyfsel uitgehou het.  U kan ook deel wees van daardie oorblyfsel, u kan van hulle wees, liewe vriende, wat vir Koning Jesus met triomf tegemoet gaan.  En wat vir Koning Jesus sal kan sê soos Koning Jesus vir die Vader gesê het voordat Hy gekruisig is, voordat Hy gesterf het aan die kruis, Vader, die werk wat U my gegee het, het Ek gedoen, en sy laaste woorde toe sy kop op sy bors geval het toe sê Hy, dit is volbring. 

Dit is volbring, Ek het my werk klaargemaak. 

 

O, as die Koning kom dan soek Hy van elkeen, dat ons, ons werk sal klaarmaak.  Dis nie ’n maklike taak nie, dit is swaar om teen hierdie stroom, nie net van die wêreld met sy sonde en sy swaarkry nie maar teen hierdie stroom van jou mede broers en susters van ander kerke wat hierdie ander evangelie verkondig en die profete verontagsaam,.  Dit kos genade van God. 

 

Daarom is ek vanmôre in my hart, en ek is seker van ons gemeente en my vrou, ons is baie dankbaar om so baie van u by hierdie konferensie te sien.  Omdat dit vir ons ’n bemoediging is en vir ons ’n bewys lewer, dat daar diegene is in wie se harte hierdie boodskap ’n weerklank gevind het.  Daarom dan saam met ’n Paulus kan ons sê, of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan Hom.  As ons getrou is sal ons saam met Hom in die herstelde koninkryk, in die tyd van wederoprigting, saam met Hom regeer. 

 

Maar wees met my geduldig ek het nog 10 minute dan maak ek klaar.  Ek gaan nie met u in besonderhede herhaal wat in die tuin van Eden gebeur het nie, maar as u Gén. 1:26-28 lees dan sal u sien dat die HERE die mens geskape het na sy beeld en na sy gelykenis.  En daardie woord “mens” is Adam.  So die HERE het vir Adam geskape na sy beeld en na sy gelykenis.  En Hy het vir hulle heerskappy gegee en vir hulle gesê julle moet heers oor alles, en daardie heerskappy het hy (Adam) uitgevoer solank sy verhouding ononderbroke was en die HERE het vir hulle gesê wat hulle moes doen.  Onder andere het die HERE vir hulle ook gesê wat hulle moet eet en wat hulle nie moes eet nie.  En al beperking wat op hulle gelê was sover dit, dit betref, was dat hulle ook nie moes eet van daardie boom van die kennis van goed en kwaad nie.  Van al die ander bome kon hulle eet. 

Nou ja, daar is baie spekulasie daaroor, maar as die ander bome, die bome wat saad dra ens. dit wat hulle van moes eet, as dit bome was dan moes daardie ander bome tog ook ’n boom gewees het.  Daar is allerhande vertolkings nou en dis hier waar die Satan nou kom met sy verwarring en al daardie dinge.  Waarom?  Die HERE het gesê julle moet nié van daardie boom eet nie.  En Satan het gekom en hy het hulle verlei en hulle het van daardie boom geëet.  M.a.w. die hoofoorsaak was hulle ongehoorsaamheid, wat veroorsaak het, dat hy hulle sinne kon verblind en verstand kon beïnvloed, ook soos hy vandag nog ons gedagtes kan manipuleer - “Mind-benders”.  Satan kon vir hulle, veral vir Eva, allerhande dinge sê, en toe is die verhouding met die HERE gebreek en die hartseer van die saak is dié hartseer en wat die hartseer vandag nog so is.  Weet u wat het toe gebeur? 

 

Die moment toe die verhouding verstoor is toe kruip Adam en Eva vir God weg, en God moes vir Adam en Eva kom soek.  Vir my; vir mý die hartseerste versie in die hele Bybel is Génesis 3:9.  As jy mooi oor hom kon dink kan jy jou hart uithuil.  Toe roep die Here God na die mens, dis na die Adam, en sê vir hom, waar is jy?  Waar is jy Adam?  Hoekom kruip jy vir My weg?  Vaders, Pappas, in hierdie diens vanmôre, hierdie video of waar ook al, die dag wanneer jou kind vir jou moet wegkruip is ’n hartseer dag.  Is dit nie waar nie?  Dis ’n hartseer dag.  Adam het vir Vader weggekruip.  Hoekom?  Die verhouding was verbreek. 

 

Weet jy wat doen Vader?  Vader sê Ek sal dit herstel.  Ek sal my eie Seun gee, my eie Seun, en Ek sal Hom die tweede Adam maak.  Ek sal Hom weer op hierdie aarde laat loop, Ek sal weer dieselfde versoekings op sy weg lê, die Skrif sê so, Hy was in alle dinge versoek, net soos ons.  Maar Hy het nie daarvoor geval nie, maar Hy moes die prys betaal van die sonde, en as Hy dan nie geval het nie?  Wie se prys was dit dan?  Was Adam sin en al Adam se kinders, ook u sin en myne. 

 

Nou is daardie verhouding herstel, u hoef nie te wag daarvoor nie, die verhouding is herstel, u sonde is vergewe, u hoef nie u knieë deur te kruip nie, u hoef nie lang gebede te bid nie, ek sê nie dat daar nie so iets soos lang gebede is nie. ’n Lang gebed, ’n lang belydenis, u kan u sonde bely van nou af tot môre, of vir ’n week of nog langer, maar as u nie glo dat die verhouding herstel is nie sal u nooit daardie verhouding herstel kry nie.  Jesus het dit klaar herstel. 

 

Dit is wat Israel moet glo, en nou in daardie krag moet Israel teruggaan na die Woord, en hy moet teruggaan na die profete en hy moet sê: “HERE waarom het u dit herstel?  HERE wat is die uiteinde van alles?”  Die uiteinde van alles is dat die wederoprigting van alle dinge waarvan God se heilige profete gespreek het; kom ek lees dit net weer – “Hom wat die hemel moet ontvang (Jesus moet daar bly) tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete”. 

 

Die natuur gaan herstel word, die dorings en die distels gaan verdwyn, die wolf en die lam gaan saam wei, die leeu gaan strooi eet soos die os, niemand gaan kwaad doen of verderf aanrig op God se ganse aarde nie, want die heerlikheid van die HERE sal die aarde oordek soos die waters die seebodem.  Maar niks, niks hiervan kan geskied voordat die verhouding nie herstel was nie.  En nou, Hy het dit klaar gedoen, maar Israel, tensy Adam, Adam se nageslag, dit nie aanneem nie, kan Hy nie kom om hierdie Skrifte te vervul nie. 

 

Totdat u werklik aanneem, u wat siek is, die HERE het u klaar gesond gemaak, goed, ons bid vir u, ons lê vir u hande op, ons prys die HERE, dis alles middele wat God tot ons beskikking gestel het om u te help om u by te staan, maar weet u wat is jou beste gesondwording?  Weet u wat is jou beste uitspring uit jou rystoel?  Jou beste afgooi van daardie kanker of daardie asma of wat ook al, is wanneer hierdie waarheid tot jou deurdring – “Hy het my klaar gesond gemaak”. 

 

Weet jy wanneer is die beste om ontslae te raak van daardie ou slegte gewoonte, of dit drank is en of dit rook is en of dit erger dinge is of wat ook al, jy kan kom dat ’n broer en ’n suster saam met jou bid.  Baiekeer is dit miskien jou enigste manier as jy dan nie die ander kan kry nie maar dit is nie die beste manier nie.  Die beste manier is om te glo wat die Skrif sê, - God het jou klaar vergewe!  “God het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak”, met wie se sonde?  Met jou sonde en my sonde.  “Sonde gemaak sodat u en ek mag word die geregtigheid van God in Hom”. 

 

Wanneer ek daardie geregtigheid het, glo ek kan geen sonde, geen siekte geen slegte gewoonte of niks kan oor jou heerskappy voer nie en word jy ’n kandidaat en kom jy in gereedheid om saam met Koning Jesus wanneer Hy hierdie aarde met geregtigheid gaan regeer.  Om saam met Hom te regeer, saam met Hom oor Jakob te regeer, die wat sal oorbly, en onder Hom, oor Jakob, oor die nasies van die aarde, die wat sal oorbly, met ’n ysterroede. 

 

Ja my broer en suster, dan sal die Tutu’s en die Mandela’s en al hierdie ander weet waar hulle staan.  Dan sal hulle nie aanspraak maak op regte wat hulle vandag doen, wat hulle nie toekom nie as gevolg van ’n valse en ’n verdraaide prediking.  Daar is baie werk vir u en vir my om te doen.  Daar is baie werk om in u eie hart te doen.  U moet eers hierdie saak regkry.  U moet verstaan, die herstelde verhouding en daardie herstelde verhouding moet u nie net in die eerste instansie oor preek nie, u moet dit eers belewe.  Dit moet u eie word, en as iemand in Christus is, is hy ’n nuwe skepsel. 

Amen!

 

 

 

 

 

 


Die Herstelde Beeld.

In die Naam van ons Here Jesus kom ons weer by hierdie groot oomblik om rondom U Woord te vergader.  Dierbare HERE, ons dank U, dat ons ’n geseënde volk is, met oop Bybels, met nog oop kerkdeure.  Ons dank U, dat dit nog ’n wel aangename tyd en die dag van saligheid is. 

Maar o, liefdevolle HERE, die gebed van ons hart is vanaand, praat weereens met ons uit U Woord.  Vader, die gebed van ons hart is, laat ons hoor wat U werklik vir ons wil sê, laat ons verstaan wat U werklik bedoel.  Gee ons dan die genade HERE, om dit te ontvang, dit is die gebed van ons harte, in Jesus Naam.  Amen. 

Prys die HERE!

Kom ons lees met mekaar saam uit Kolossense die eerste hoofstuk en ons lees vanaf die eerste vers. 

Kolossense 1:1-23;

1          PAULUS,’n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en die broeder Timótheüs,

2          aan die heilige en gelowige broeders in Christus wat in Kolosse is: Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus!

3          ONS dank die God en Vader van onse Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid,

4          omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges,

5          vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie,

6          wat julle sowel as die hele wêreld bereik het; en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af dat julle dit gehoor het en die genade van God in waarheid leer ken het;

7          soos julle ook geleer het van Épafras, ons geliefde mededienskneg, wat ’n getroue dienaar van Christus vir julle is,

8          wat ook julle liefde in die Gees aan ons te kenne gegee het.

9          Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig,

10         sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om Hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei,

11         en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap,

12         en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig -

13         Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis - - - - -

Verskoon tog, ek wil net hier, u aandag op vestig, anders gaan u dit dalk nie raaksien nie.  En ek gaan nie tyd hê om daarop te konsentreer nie.  Ek wil hê u moet kyk na die “verledetyd” - “Past Tense”. 

 

13         Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde,

14         in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.

15         Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;

16         want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte - alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.

17         En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.

18         En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.

19         Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon

20         en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis - ek sê deur Hom - die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele.

21         Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het Hy nou versoen

22         in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor Hom te stel;

23         as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus,’n dienaar geword het.

 

Ons lees tot daar, mag die HERE hierdie heerlike woord aan onse hart seën geliefdes. 

 

Onthou u die algehele tema van ons konferensie, “Die Glorieryke Herstel” en wat ons veral gebaseer het op Handelinge 3:19-26, en ons het vanoggend in ons eerste boodskap met u gepraat oor “Die Herstelde Verhouding”, vanaand gaan ons met u praat oor “Die Herstelde Beeld”. 

 

Die Herstelde Beeld en niks minder as dit nie. 

Halleluja!

Prys die Naam van die HERE. 

Maar ons gaan net eers met mekaar weer lees vanaf:

Handelinge 3:19-21;

19         Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom,

20         en Hy Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus,

21         Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete.

 

“Die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete”.

Een van die magtige dinge - die profete, die heilige profete waarvan God oor gespreek het, was oor die herstelde beeld, dat die Here Jesus gesterf het en opgestaan het, om ons te herstel.  Volkome te herstel en te hervestig in die beeld waarmee ons oorspronklik geskape is. 

Prys die HERE! 

Ons het daar gelees in:

Kolossense 1:23;

23         as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, - - - - -

“Die hoop van die evangelie nie”. 

In Kolossense 1:5; (het ons gelees)

5          vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie,

 

Ek wil konstateer dat die hart van daardie woord van die evangelie niks minder as die herstelde beeld is nie.  Ons kyk na die 15 de vers van ons gelese gedeelte. 

Kolossense 1:15;

15            Hy - - - -

(Dit is die Here Jesus)

- - - - is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;

 

Wat is ’n beeld?  Ek wil vir u ’n Engelse definisie lees soos dit gestel is deur ’n baie groot geleerde.  Hy sê: “The Greek (dis nou van hierdie beeld, hierdie “image”), the Greek implies an original of which the image is the copy”.  Die betekenis van die Grieks veronderstel, impliseer dat dit ’n replika is,’n weergawe van die oorspronklike. 

Prys die Naam van die HERE! 

 

Kolossense 1:14-15;

14         in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.

15         Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;

 

Ons Here Jesus is die beeld, is die sigbare manifestasie van die onsigbare en die onsienlike God.  En nou is die evangelie, die blye boodskap, die aankondiging is dit, dat Hy gekom het om ook vir u en vir my in daardie beeld te herstel.  Sodat Hy die Eersgeborene kan wees onder baie broeders.  Dat Hy die Eersgeborene kan wees onder baie kinders, die familie van God gebore uit die lewende God.  Dis die boodskap, en dis die hoop van die evangelie.  Geliefdes, ons gaan weer terug na die oorspronklike.  Ons gaan weer na Génesis 1:26-28, daar lees ons hierdie heerlike woorde.

Génesis 1:26-28;

26         En God het gesê: Laat Ons mense - - - - - -

(Dit is die Adam)

            - - - - - maak na ons beeld,

“laat Ons mense maak na ons beeld”

            - - - - - na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

27         En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; - - - - -

(God mors nie met woorde nie en hier het Hy nou al drie keer herhaal van die beeld).

            - - - - - man en vrou het Hy hulle geskape.

28         En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

 

God het die mens gemaak na sy beeld.  God het die mens gemaak dat hy sal lyk soos Hy en Hy het aan hom heerskappy gegee.  Die wederoprigting; “die wederoprigting van alle dinge waarvan God gepraat het deur die mond van al sy heilige profete” sedert die begin van die wêreld.  Die herstelde beeld!  Dis hierdie beeld wat toe die verhouding gebreek is, toe het die beeld ook gekraak.  Ons is vandag ’n gekraakte beeld, die bestemming is ’n volkome herstel. 

Halleluja!

Prys die Naam van die HERE! 

Ons kyk na 1 Johannes 3, kom ons kyk ’n bietjie, wat was die verwagting van die manne van God wat saam met ons Here Jesus gewandel het, wat sy woorde gehoor het, die uitdrukking in sy gesig gesien het, sy persoonlikheid aangevoel het, gehoor het wat Hy gesê het. 

Hier is die verwagting van Johannes. 

1 Johannes 3:1-3;

1          KYK wat ’n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie.

2          Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.

(Ons sal lyk soos Hy omdat ons Hom sal sien soos Hy is)

3          En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.

 

Ons kyk na Kolossense 3:4. 

(Ek wil vir u ’n paar Skrifte gee en dan wil ek hulle vir u verder toelig). 

4          Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word.

 

“Wanneer Christus, wat ons lewe is”, “sal julle ook saam met Hom geopenbaar word in heerlikheid”.  Ek het vanoggend vir u gesê, ons het ons heerlikheid verloor, ons het ons skoonheid verloor toe die verhouding gebreek is.  Maar Christus het die verhouding herstel en nou moet hierdie boodskap en hierdie evangelie; moet uitgaan en daardie oomblik wanneer ook die beeld herstel is, staan vir ons voor die deur.

Ons lees in:

Filippense 3:20-21;

(hierdie heerlike woorde: “Want ons burgerskap, die Engelse sê: “our citizenship”.

20         Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,

21         wat ons vernederde liggaam, - - - - -

(Dis die gekraakte beeld).

            - - - - - van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.

 

Ons sal verander word en ons sal gelykvormig gemaak word aan sy verheerlikte liggaam.  Die herstelde beeld is die hoop van die evangelie.  Ek gee vir u nog ’n Skrif:

1 Korinthiërs 15:49-55;

(Ek hoop u merk dit, dit is die manier wat die HERE vir my geleer het om sy woord te bedien.  Ek laat God se Woord self praat, ek gee nie my eie gedagtes nie). 

Onthou ons tema, ons boodskap vanaand, “Die Herstelde Beeld”. 

Nou lees nou hier! 

49         En soos ons die beeld van die aardse gedra het, - - - - -

(die beeld wat u en ek nou het).

            - - - - - - so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

50         Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

 

Ek wil net daar eindig, u sien, ons praat almal, al die Christen Kerke praat van die wederkoms van die Here Jesus, maar wat gaan dan gebeur wanneer Hy kom?  Nou ja, daar is baie dinge wat gaan gebeur, maar ek is vanaand besig met die herstelde beeld.  Ons kan nie daardie koninkryk beërwe nie, ons kan nie daardie koninkryk ingaan voordat ons verhouding nie herstel is nie en voordat ons beeld nie herstel is nie.  As ek dit dan so mag stel, voordat ons innerlike nie herstel is nie en ook ons uiterlike.  Ons het nou alreeds die ewige lewe, ons het nou alreeds die wedergeboorte, hier het nou alreeds iets anders binne my plaasgevind, maar my ou liggaam bly nog dieselfde, en dis hierdie liggaam wat sterflik is, hierdie verganklike, hierdie vlees en bloed wat nie die koninkryk kan ingaan nie.  Hy moet verander word na die beeld van onse Here Jesus. 

 

51         Kyk, ek deel julle ’n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,

52         in ’n oomblik, in ’n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.

53         Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.

54         En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.

55         Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?

 

Voordat my beeld nie herstel is nie het die dood nog mag oor hierdie liggaam van my.  Maar wanneer my beeld herstel is het die dood geen mag meer oor my nie.  Ons gaan dan om ’n ewige koninkryk te beërwe, hoe kan ek ’n ewige koninkryk beërwe met ’n sterflike liggaam?  Dan kan ek mos nie vir ewig lewe nie.  My beeld moet verander word na Jesus se heerlike beeld. 

Kyk die visie wat die Psalmis gehad het in Psalm 17:15, o dis vir my ’n pragtige vers hierdie.  Psalm 17:15 soos dit nog hier in die ou vertaling vertaal is.

Psalm 17:15;

15         Maar ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou; ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word.

“Ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word”. 

 

Ons gaan na:

Hebreërs 1:3; (Dit praat hier van die Here Jesus).

3          Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,

 

“Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese”, ons sal herskep word na sy beeld.  Maar is dit, en nou moet u mooi luister, dis hier waar die aanvegbaarheid van ons boodskap inkom en dis hier waar u God se Woord moet ken dat u, u standpunt kan inneem.  Want die wêreld, aan die eenkant sal hy jou as verwaand afmaak, aan die anderkant sal hy jou uitskel as rassisties, afgesien van al die ander aanklagte van dwaling en kettery en al hierdie dinge. 

 

Aan wie is hierdie beloftes gemaak? 

Is dit aan almal gemaak? 

Nee, dis gemaak aan diegene wat oorspronklik die beeld van God gehad het.  Aan Adam en aan sy nageslag en toe Adam dit verloor het, het sy nageslag dit ook verloor.  Toe die HERE aan Adam heerskappy gegee het, het die HERE daardie heerskappy ook aan Adam se nageslag gegee.  Toe Adam daardie heerskappy verloor het, toe het ook sy nageslag daardie heerskappy verloor.  Die beeld en die heerskappy loop met mekaar saam. 

 

Ons staan dus op die drumpel van groot en magtige dinge waarvoor u die HERE moet vra dat Hy u gees sal verander, daarom is dit so nodig, nie net alleen dat ons tot ’n waaragtige bekering sal kom nie, maar dat ons ook waaragtig vervul sal word met die Heilige Gees sodat die Heilige Gees in ons kan werk.  Die Here Jesus het gesê, luister, of dit nie vir u ook vanaand ’n ekstra openbaring sal wees nie.  Hy het gesê, Hy, wanneer Hy gekom het, die Heilige Gees, die Trooster wat Ek vir julle sal stuur, Hy sal van My getuig.  Hy sal van die dinge van My neem en dit aan julle openbaar.  Hy sal My verheerlik.  Hy sal van My getuig.  Hy sal van ’n volle Here Jesus getuig. 

 

Waarvoor het Jesus gekom?  Waarvoor het Jesus na die aarde toe gekom?  Net om ons te verlos van die hel?  Net om ons te verlos van slegte gewoontes, van sonde, en al daardie dinge?  Dank God, dis wonderlik maar dis nie naby die roeping van God nie, die Here Jesus het gekom om ons verhouding te herstel.  Die Here Jesus het gekom om ons beeld te herstel, die Here Jesus het gekom om ons heerskappy te herstel, die HERE het gekom om ons op hierdie aarde te plaas soos ons behoort te wees in heerskappy en in majesteit en na sy beeld.  Sodat wanneer ons na mekaar kyk, (hou dit maar vas en dink daaroor), wanneer ons na mekaar kyk, ons vir Jesus sal sien.  Wanneer ons na mekaar kyk ons vir God sal sien want ons is nou in sy beeld. 

 

God het vir Homself ’n familie beplan, ’n familie, ’n egte familie met egte kinders.  Wat nie net lyk soos Hy is nie maar ook is soos Hy is, God het dit beplan dat Hy aan ons majesteit en heerlikheid sal gee wat die duiwel van ons probeer weghou en wat vir ons lyk en klink asof dit verwaand is om dit vir jouself toe te eien. 

Toe die Here Jesus daardie storm stil gemaak het op die see van Galiléa en gesê het swyg, wees stil, o ja ons kan mos baie maklik en baie wonderlik daaroor preek dit wás Jesus, maar Jesus het dit nie ter wille van Hom, dit gedoen nie.  Jesus het vir ons gedemonstreer wat diegene kan doen wat na sy beeld herstel is.  Daarom kon Hy sê: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo, die werke wat Ek doen sal hy ook doen; en hy sal groter werke as dit doen, omdat Ek na my Vader gaan”. 

 

Maar net soos u liggaam sistematies die regte voedsel nodig het om u liggaam nie net te bou as jy nog jonk is en laat groei nie, maar ook wanneer jy volwasse is om jou liggaam instand te hou, het jy die regte voedsel nodig en wat die regte prosesse in jou liggaam moet deurgaan.  So is God se woord ons voedsel, die mens sal van brood alleen nie lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan.  Daardie woord is die voedsel vir my gees.  Soos die aardse brood voedsel is vir my liggaam.  En soos ek sistematies en gereeld my aardse voedsel moet inneem, so moet ek sistematies en gereeld my geestelike voedsel inneem. 

 

U moet in hierdie konferensie diep daaroor nadink, ook wanneer u teruggaan, dat hierdie woord is waarheid, hierdie woord is lewe, die Here Jesus sê “die woorde wat Ek spreek is gees en is lewe”.  U moet dit inneem, dit sal u ’n tydjie neem, dit sal vir u ’n aanwending neem.  U moet dit toepas, u moet dit appliseer, u moet dit op uself rig totdat dit ’n weerklank vind in u hart. 

 

U sien, ons denke is nie net denke van dwaling, van verkeerde lering nie, maar ons denke is ’n denke van neerlaag, ons denke is ’n denke van mislukking, ons denke is ’n denke van ’n gebroke beeld, ag ek is maar net sleg, ek is maar net nikswerd nie, ag ek is nou maar net soos ek is, ek is nou maar net bestem vir dit, ek kan tog niks goeds doen nie, ek kan tog niks reg doen nie, en ag dit lyk vir my ek kan tog nie eers glo nie, ag ek sien die ander mense is so bly in die HERE, ag ek kan dit ook nie eers wees nie, en so gaan ons aan.  Hoe meer ons aangaan hoe slegter word ons en hoe groter word die kraak van die verbroke beeld instede daarvan dat ek God op sy woord neem en dit waag om te glo, hét Hy my werklik herstel?  Hét Hy my werklik oorgeplaas in die koninkryk van sy liefde, Hy wat my verlos het uit die mag van die duisternis, u is verlos uit die mag van die duisternis! 

Halleluja!

Dis nou weer terug by:

Kolossense 1:13-14;

13         Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde,

Halleluja, ons is alreeds oorgebring daarin!

14         in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.

 

Soos ek vanoggend gesê het, hoe baie pleit ons nog, ag HERE vergewe my, my sonde.  Ek sê nie sonde is nie sonde nie.  Sonde is sonde, dit is waar, maar die HERE het jou sonde vergewe, waarvoor sal jy nog langer daarmee aangaan?  Jy het alreeds die oorwinning.  Maar nou goed, ons moet aangaan. 

 

In Johannes14:9 lees ons hierdie heerlike en baie hoogs betekenisvolle woorde, kom, ons lees daar vanaf die agtste vers.

Johannes 14:8-9;

8          Filippus sê vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.

9          Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader?

 

Hy wat My gesien het, het die Vader gesien.  Nou hoe sê jy toon ons die Vader?  Onthou u nie wat ons gelees het nie?  Hy is die beeld.  Hy is die beeld van die onsienlike God.  Hy’s die sigbare manifestasie van die onsigbare God.

 

Filippus wil jy sien hoe lyk die Vader?  Ja, Here ek wil graag sien hoe lyk die Vader.  Nou Filippus, Ek is dan nou al so lankal by julle, julle het My so lankal gesien, julle het na My gekyk en hier praat Ek nou met julle, hy wat My gesien het, het die Vader gesien.  M.a.w., Hy is die beeld van die Vader.  Maar nou, wat sien ons verder? 

Nou hier kom ek nou terug wat ek netnou na verwys het.  Is dit vir almal bedoel?  Nee, dis vir die nageslag van Adam bedoel.  En wie was Adam se nageslag?  Die HERE het een man uitgekies en dit was Abraham.  Abraham wat die naaste was aan daardie geslag van Adam en uit Abraham het Israel gekom.  Abraham die vader van Isak en Isak die vader van Jakob wat Israel geword het.  Die beeld van Adam, maar ’n gebroke beeld. 

 

Kom ons kyk hoe voer die HERE dit nou verder.  Laat ek net vir u sê, enige van u wat ’n goeie konkordansie kan raadpleeg weet dit alreeds, en as u dit nie weet nie, gaan haas uself dan, die eerste en die beste geleentheid soos bv. vanaand, as u so ’n konkordansie het, soos bv.’n “Strong’s” wat algemeen erken word as ’n gesaghebbende, en wanneer u by Adam kyk dan sal jy daar sien dat “Adam” sê “Strong’s”, in die Hebreeus, ek lees dit maar net hier in Engels soos u dit daar sal lees, dit sê: “it means Ruddy” - rooierig, “to blush, to turn rosy”, om rosig te word, “in other words, a white human being” - ’n wit mens. 

 

Dit is wat Adam was, maar nou wat sê dit van Adam voor sy beeld gebreek is, voor sy beeld gekraak het, as u die geslagsregister van ons Here Jesus in die Nuwe Testament lees, dan lees u dit so, Jesus die seun van so, die seun van so, die seun van so tot jy byvoorbeeld by Juda kom, die seun van Juda, die seun van Jakob, die seun van Isak, die seun van Abraham, dan gaan hy aan totdat hy by Set kom, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God.  Adam was die seun van God, en daarom was Adam se nageslag bedoel om die seuns van God te wees. 

 

Maar ons ken die hartseer verhaal dat toe die verhouding verbreek is, toe is die beeld ook verbreek.  Maar, met alle nederigheid gesê, ek wil nie graag hierdie illustrasie gebruik nie want ek wil dit nie aan onse God toedig nie maar sodat u dit kan verstaan, God het nie toe sy hande in die lug gegooi en gesê, ag, nou ja, My hele plan het misluk nie, Ek sal dit nou maar laat vaar nie, nee, Hy het onmiddellik sy plan inwerking gestel om daardie beeld te herstel.  En daardie beeld sou kom dat sy eie Seun in sy eie beeld die tweede Adam sou word en dat Hy gebreek sou word aan die kruis en voor die kruis in Getsémané; dat sy verhouding gebreek sou word. 

 

Liewe konferensiegangers, vra God om u te help.  Ek dink nie ons sal dit ooit ten volle kan verstaan nie, maar vra God om u te help om daaraan te dink dat Jesus wat geen sonde geken het nie, geen sonde gedoen het nie, uit die boesem van die Vader kom, in die beeld van die Vader, en nou word sy verhouding met die Vader gebreek die moment toe Hy sonde gemaak was ter wille van u en my.  Die moment toe Hy sonde gemaak is, toe is sy verhouding gebreek. 

 

Maar dit moes gebeur sodat u verhouding en my verhouding herstel kon word sodat uit daardie herstelde verhouding ook ons herstelde beeld sou kom.  Maar dit moes uit God kom en dit moes wees vir die kinders van God, geliefdes, daarom die stryd van verbastering.  Daarom Satan se gedurige aanslag om hierdie beeld te breek, om hierdie beeld te verander, daarom die groot stryd ook van integrasie dis nie maar sommer iets wat nou ontstaan het nie, dit was Satan se eerste poging en dit is hoedat die sonde gekom het.

 

Nou kom ons gaan nou ’n entjie verder.  Die HERE sê vir Israel, Ek het jou vantevore geken.  Wanneer was dit?   Wat beteken dit?  Maar kom ons kyk eers na ’n paar tekste. 

Ons kyk eers na:

Romeine 11:1-2;

1          EK vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want ek is ook ’n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin.

(Sien u die nageslag van Abraham?  Hierdie man wat uit Adam uitkom wat God gekies het uit wie Hy sy beeld sou herstel.  Abraham uit die stam van Benjamin).

2          God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie - - -”.

 

Kom ons ondersoek bietjie hierdie woord “vantevore” ‘n bietjie van naderby. 

Ons kyk na:

1 Petrus1:1-2;  (waar Petrus ook aan Israeliete skrywe, dis belangrik om dit te sien, dat hy aan Israeliete skrywe).

1          PETRUS,’n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galásië, Kappadócië, Asië en Bithínië,

2          uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word!

“Uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader”.  Julle wat Ek “vantevore” geken het - die voorkennis van God die Vader. 

Ons kyk na:

Efésiërs 1:4-5;

4          soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld - - - - -

(Sien u van wanneer af ken God ons?  Hy ken ons van voor die grondlegging van die wêreld).

- - - - - om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,

5          deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, - - - - - ”.

“As sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus”. 

Dis nie nou net ’n suiwer geestelike klomp kinders nie, nee, dis ’n gehele kind - gees en siel en liggaam, omdat die beeld herstel moet word. 

 

Nou kyk wat sê die HERE vir Israel in Amos. 

In Amos 3:2 sê Hy;

2              Julle alleen - - - -

(Julle alleen)

- - - - - het Ek geken uit al die geslagte van die aarde; - - - - -

(Vir Israel het Hy geken “uit al die geslagte van die aarde”). 

- - - - - dáárom sal Ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtighede. 

“Julle alleen het Ek geken uit al die geslagte van die aarde;”

 

Ons gaan ’n bietjie na:

Deuteronómium 4:20;

20         Maar die HERE het julle geneem en julle uit die yster-smeltoond, uit Egipte, uitgelei om sy erfvolk te wees soos dit vandag is.

 

“Sy erfvolk”, “julle alleen het Ek geken”, “julle wat Ek vantevore geken het”, God het vir Israel vantevore geken, “Uitverkies vanaf voor die grondlegging van die wêreld”. 

Nou kom ons by:

Romeine 8:29-30;

Vir my gaan dit van heerlikheid tot heerlikheid, vers 29 - “Want die wat Hy vantevore geken het” - nou wie het Hy vantevore geken, ons het gesien in Rom. 11 dis Israel wat Hy vantevore geken het. 

29                Want die wat Hy vantevore geken het - - - - -,

(en luister nou mooi, dis nét die wat “Hy van tevore geken het” op wie dit van toepassing is).

- - - - - dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;

(Dis nie ’n broederskap van geestelike kinders en dis nou swart en wit en geel en rooi nie.  God is hier besig met ’n volk.  God is besig met ’n geslag.  God is besig met Adam om Adam se beeld te herstel en dit het Hom gekos sy eie Seun wat gebreek moes word aan die kruis, daarom elke keer wanneer u aan die Nagmaalstafel sit en daardie woorde gaan uit “dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis”.  Hoekom word sy liggaam gebreek?  Sodat u en ek heel gemaak kon word, sodat die gebroke beeld herstel kon word.  Maar ons lees aan daaruit Romeine.  “Sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders”).

30         en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik.

“Sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders”. 

 

Nou kom ons kyk wat sê die HERE verder van Israel dat u nog verder dit duidelik kan begryp. 

In Jeremia 31:9, 20; (sê die HERE in verse 9 en dan weer in die 20ste, dit).

9          Hulle sal kom met geween, en met smekinge sal Ek hulle lei; Ek sal hulle bring by waterstrome, op ’n gelyk pad waarop hulle nie sal struikel nie; want Ek is vir Israel ’n Vader, en Efraim is my eersgeborene.

“Ek is vir Israel ’n Vader, en Efraim is my eersgeborene”. 

Dis vir Israel, dis nie vir alle nasies nie. 

20         Is Efraim vir My ’n dierbare seun of ’n troetelkind? Want so dikwels as Ek teen hom spreek, dink Ek nog altyd aan hom; daarom is my ingewande oor hom in beroering; Ek sal My sekerlik oor hom ontferm, spreek die HERE.

 

Ek weet in die prediking word dit as beeldspraak gebruik, ek weet dis mooi taal, maar dit is werklikhede, dis deel van ’n ewige magtige patroon wat u moet raaksien en dit is die patroon wat deur Satan beveg word en waarin Satan amper geslaag het om ons heeltemal daarvoor te verblind deur ’n soort van ’n vergeestelike, makende, evangelie wat verkondig is.  Sodat die ware hoop van die evangelie, die herstelde beeld, nooit tot God se ware volk ooit kon deurdring nie. 

 

Dis daarom dat in die geloof en in onse geestelike Christelike siening is daar sekere dinge wat vir ons nie sinkroniseer nie, die ratte kraak as jy hulle wissel.  Hulle glip nie glad inmekaar nie en daar is ’n gevoel van onvolkomenheid.  Daar is ’n gevoel van beneweldheid in die Christen se hart en sy lewe en sy denke.  Omdat die evangelie, die kern, die evangelie soos dit verkondig word, die kern totaal verduister.  En wanneer hierdie sluier vir jou weggetrek word en jy die ewige Godsplan sien, dis wanneer die blydskap kom en waar ek dit kan voorsien, waar hierdie deurbraak kom, waar u ’n volk gaan sien buite hulleself van vreugde en van blydskap, en dis in daardie vreugde en in daardie blydskap wat die volk se onoorwinlikheid sal kom. 

 

Ons kyk na Eksodus 4:22.  dis waar Moses gestuur was om vir Farao te gaan sê dat Hy vir Israel moes laat gaan. 

Exodus 4:22;

22         Dan moet jy vir Farao sê: So spreek die HERE: My eersgebore seun is Israel.

“My eersgebore seun is Israel”.

Dis nie geestelik in die eerste instansie nie, dis letterlik.  “My eersgebore seun is Israel”, want Israel is uit God gebore. 

 

Kom ons gaan nou na Génesis 5:3, dis na Kain vir Abel doodgeslaan het en Kain weggestuur is van die aangesig van die HERE, ons kyk net na die vorige hoofstuk:

Génesis 4:25-26;

25         En Adam het sy vrou weer beken, en sy het ’n seun gebaar en hom Set genoem. Want, het sy gesê, God het my ’n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het.

26         En ook vir Set is ’n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die Naam van die HERE begin aanroep.

 

Nou Génesis 5:3;

3          Toe Adam honderd en dertig jaar oud was, het hy ’n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.

 

Dis nou dieselfde wat ons daar in hoofstuk 4:25 gelees het.  “Toe Adam honderd en dertig jaar oud was, het hy ’n seun verwek na sy gelykenis, let daarop, “na sy gelykenis, na sy ewebeeld” en hom Set genoem”. 

“Na sy gelykenis, na sy ewebeeld en hom Set genoem”, Kain word nie genoem na sy gelykenis nie, Kain word nie genoem na sy ewebeeld nie.  En nou wat belangrik is, as jy nou die geslagsregister lees vanaf Adam verder, sal jy sien Kain kom nié voor in daardie geslagsregister nie, vat jy nou weer Jesus se geslagsregister en jy voer hom terug soos jy hom in die evangelie vind, die seun van so, die seun van so, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God.  Kain kom glad nie in daardie geslagsregister voor nie, want Kain het ’n ander beeld gehad, ons gaan nie nou daarop in nie.  Set was in Adam se beeld en daardie beeld was voortgesit tot in die Here Jesus en die Here Jesus het gekom om daardie beeld te herstel. 

Prys die HERE!

’n Kind lyk na sy ouers.  Is dit nie waar nie?  Dit is van die uiterste belang.  Nou wanneer ons nou kom by die wedergeboorte van Israel, toe die Here vir Nikodémus gesê het, Nikodémus, jy moenie verbaas wees as Ek vir jou sê jy moet weergebore word nie, daardie woord “weergebore”, eintlik die korrekte betekenis is, jy moet van “bo gebore” word.  Jy moet van God gebore word.  Jy is alreeds uit God gebore, maar jy moet weer gebore word, daarom sien ons hier in Petrus net hierdie woorde, dit skiet my nou net te binne.  Ek wil dit net met u deel:

1 Petrus1:23, (en onthou dit is aan Israeliete geskrywe).

23         want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly.

 

Wanneer daardie woord wat ’n onverganklike saad is op die hart van ’n ware Adamiet val, dan vind daar konsepsie plaas en daar vind ’n wedergeboorte plaas.  Maar daar kan alleen ’n wedergeboorte plaasvind omdat daar ’n eerste geboorte was.  Omdat daardie een wat eerste gebore is, uit Adam gebore is.  Hy kan weer gebore word en dis vir hom wat die beeld herstel word. 

Nou, wanneer sal dit plaasvind?  Daardie herstelde beeld, daardie wedergeboorte van ’n volk sal in die benoudheid van Jakob plaasvind.  Daarom in hierdie dinge wat teen ons aanrol op hierdie oomblik, ek weet dit wek vrees op.  Ek weet dit lyk nie mooi nie, dit lyk nie goed nie, en daarom moet ons sterk wees om dit te kan weerstaan, maar ons moet die lig van God hê om dit die hoof te kan bied. 

 

In daardie benoudheid van Jakob sal die wedergeboorte plaasvind, dan sal gebeur met Israel wat die HERE hier gesê het deur die Profeet Hoséa in: Hoséa 1:9-12; (waar die HERE gesê het noem hom Lo-Ammi, want hy is nie my volk nie en Ek is nie sy God nie, sê die HERE).

9          En Hy het gesê: Noem hom Lo-Ammi, want julle is nie my volk nie, en Ek sal nie julle s’n wees nie.

10         Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie; en in plaas dat aan hulle gesê word: Julle is nie my volk nie - sal aan hulle gesê word: Julle is kinders van die lewende God.

Die beeld sal herstel word.

11         Dan sal die kinders van Juda en die kinders van Israel almal saam vergader en vir hulle een hoof aanstel en uit die land optrek; want groot is die dag van Jísreël!

12         Sê vir julle broers: Ammi, - - - - -

(dis nou my volk)

- - - - - en vir julle susters: Rugáma

“Rugáma” wat beteken, nou het jy genade gevind.  Dis die boodskap vir Israel wanneer haar beeld herstel sal word.  Dit is die dag wanneer die Here Jesus kom om op die troon van sy vader Dawid te kom sit en Koning te kom wees oor die huis van Jakob. 

 

Dit is die dag waarvan Jesaja 66:8 spreek.  Daardie laaste paar hoofstukke van Jesaja, is heerlik en is wonderlik, ek wens baiekeer so ek was al daar in my studie van Jesaja, sodat ek dit vir u verder kon oopmaak. 

Ons lees in:

Jesaja 66:8;

8          Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word ’n land op een enkele dag gebore? Of word ’n nasie met een slag gebaar? Want Sion het weë gekry, meteens haar kinders gebaar.

 

‘n Nasie wat op een slag gebaar word.  Eintlik,’n nasie wat op een slag gewederbaar word.  ‘n Magtige ontwaking, ’n magtige verandering wanneer die verganklike met onverganklikheid beklee gaan word en die sterflike met onsterflikheid om Jesus se ewige koninkryk in te gaan.  Wanneer Jesus hierdie keer kom, kom regeer Hy nie oor of ten minste saam met ’n klomp verganklikes nie, Hy kom regeer saam met ’n klomp onverganklikes.  Dis dan wat die HERE vir Petrus gesê het, “julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, in die wederoprigting sal julle op 12 trone sit en die 12 stamme van Israel oordeel”. 

Halleluja, Halleluja!

Prys die Naam van die HERE! 

Dis dan, wanneer dit nie meer nodig sal wees vir die een om vir die ander te sê “ken die HERE nie, want hulle sal almal die HERE ken, van die kleinste tot die grootste”, want die HERE het ons sonde vir ons vergewe. 

 

Ons kyk hier in:

Hebreërs 10:15-18;

15         En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis;

16         want nadat Hy tevore gesê het: Dit is die verbond wat Ek met hulle sal sluit ná dié dae, spreek die Here verder: Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal Ek dit inskrywe,

17         en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie.

18         Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie.

 

Is dit nie heerlik nie?  Is dit nie ’n bevestiging dat in die Nuwe Testament word dit vir ons herhaal, maar nou, vir u en vir my met daardie herstelde beeld, prys die HERE, in hierdie oorgang stadium, voordat alles voltooi is, soek die HERE diegene wat met Hom sal regeer. 

 

Daarom sê Hy in:

Openbaring 3:21;

21         Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.

 

Om ’n Christen te wees; om ’n Christen te wees in die lig van God se woord, is ’n nou paadjie, en as jy op ’n nou paadjie loop beteken dit konsentrasie.  Dit beteken toewyding, dit beteken om jou oog te hou op waar jy loop.  Jy kan nie maar sommer net los en vas wandel nie.  Om die oorwinningslewe te ly is nie net die oorwinning oor sonde nie, dis nie net die oorwinning oor die dinge wat mens elke dag aan veg nie, dis die oorwinning op hierdie heerlike waarheid wat die Satan so lank verduister het, dat die uiteindelike Godsplan is die herstelde beeld.  Toe Hy vir Adam en Eva gesê het wees vrugbaar en vul die aarde, die Engelse Bybel sê “replenish the earth – fill it again”. 

Vul die aarde met wat? 

Vul die aarde met My beeld.  Ek wil die Vader wees van baie kinders.  Maar daardie kinders moet lyk soos Ek lyk. 

Prys die Naam van die HERE.

 

Daarvoor is die duurste prys betaal.   Het die Vader sy eie Seun uit die hemel uitgestuur dat hulle daardie beeld so verniel en verwoes het, Jesaja sê Hy was so verniel dat Hy na geen mens meer gelyk het nie.  Dis altyd vir my so verskriklik, ek het al baie predikers gehoor, dan sê hulle julle sê Jesus was ’n mooi man?  Hulle sê Jesus was ’n baie lelike man, dan haal hulle aan uit daardie profesie, laat ek hom net gou vir u lees, u ken hom seker goed. 

Jesaja 50 waar dit sê Hy is geen mens meer nie, Hy lyk ook nie meer soos die seun van ’n mens nie, dis omdat hulle Hom natuurlik so verniel het, sy baard uitgepluk het, Hom geslaan het met die vuis, daar waar dit sê in die 6de vers.

Jesaja 50:6;

6          Ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die wat die hare uitpluk; my aangesig het Ek nie verberg vir smaadhede en bespuwing nie.

 

“Totdat Hy naderhand soos geen mens meer gelyk het nie!”  Want hulle moes Hom breek sodat Hy vir u en vir my heel kon maak aan die kruis en die beeld vir ons herstel, want ons is bestem vir heerskappy, ons is bestem om saam met Hom te regeer, ons is bestem om weer daardie plek te vul wat die HERE aan Adam toegewys het maar wat die Satan met ongehoorsaamheid dit reggekry het om daardie beeld te skend.  Ons staan op die drumpel van daardie Kanaänsland.  Ons staan op die drumpel van daardie heerlike vervulling! 

Halleluja!

Amen!

 


Die Herstelde Natuur.

Ons dank U, o, dierbare HERE vir die vaste grond waarop ons staan.  Ons dank U, o, dierbare Vader dat U woord sê dat die hemel en die aarde sal verbygaan maar My woord sal nooit verbygaan nie.  Ons dank U, o, dierbare HERE dat U woord ons Rots is waarop ons staan en dierbare HERE, ons dank U vir die heerlike versekering uit U woord, deur die Heilige Gees en ook is ons harte, dat ons weet HERE hoe onmoontlik dit ook al vir die natuurlike oog daarbuite lyk maar HERE wat U woord gesê het sal U doen.  Ons dank U, o, dierbare HERE ook vir dit wat ons vanmiddag gaan hoor.

Liefdevolle HERE, ons vra vir geloof in ons harte, dat ons nie die Heilige van Israel sal beperk nie maar dat ons die Heilige van Israel sy volle plek sal gee, en in ons harte sal sê, dié God wat dit gespreek het, Hy is ook magtig om dit te doen. 

Kom seën ons, in Jesus Naam.

Amen. 

Halleluja!

 

Ons gaan vir ons Skriflesing vanmiddag neem Romeine hoofstuk 8 en ons gaan lees vanaf die 18de vers. 

Romeine 8:18-30;

18         WANT ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.

19         Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.

20         Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe - nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

21         in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God.

22         Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe.

23         En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam.

24         Want ons is gered in hoop; maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie; want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog?

25         Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding.

26         En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.

27         En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.

28         En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.

29         Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;

30         en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik.

 

Ons lees tot daar, mag die HERE sy woord in ons harte seën.  Dit is ons derde boodskap vanmiddag in hierdie konferensie reeks, wat ons as hoof tema het, “Die Glorieryke Herstel”, gebaseer op Handelinge 3:19-26. 

Ek lees dan ook vir u weer vanaf daardie verse 19-21 van Handelinge 3.

Handelinge 3:19-21;

19         Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom,

20         en Hy Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus,

21         Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete.

 

“Die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete”. 

En dan hier weer uit onse gelese gedeeltes, verse 19-22, net weereens uit:

Romeine 8:19-22.

19         Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.

(Dis nie ’n geestelike skepping nie, dis die letterlike skepping, die ganse natuur wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die seuns van God). 

20         Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

21         in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God.

22         Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe.

Die hele skepping roep tot God.  Die hele skepping steek sy hande uit na God wat sê, HERE ons is aan die nietigheid onderworpe ons is aan die slawerny gebring, HERE ons is nie gewillig daaraan nie, HERE daar is ’n roepstem tot ons.  Ek onthou nog, ek dink ek is reg, die van u wat na daardie reeks bande van ons geluister het wat ek in 1981 met my eerste besoek aan Windhoek gemaak het toe ek gepraat het oor “Insig Uit die Verlede en Hede Bring Uitsig op die Toekoms”, toe het ek ’n voorbeeld genoem van proewe wat mense gemaak het met plante, nou ek weet baie van hierdie dinge klink vergesog maar ons moet begin om ons harte in ooreenstemming te bring met die woord van God.

 

Daar het hulle proewe gemaak van mense met plante, van een groep plante wat hulle maar sommer gewoonweg, goed behandel het, maar ’n ander groep plante, waar die persoon met die plante mooi en liefdevol gepraat het, hulle stem, ’n persoon wat baie lief was vir plante, besonder lief vir plante, daardie plante gekoester het en daardie mooi woorde oor daardie plante uitgespreek het en dat daardie plante baie beter gevaar het as die ander plante wat ook goeie behandeling ontvang het. 

 

Ek glo die skepping self het ’n siel.  Daar is lewe in die skepping, daar is ’n verlange, daar is ’n uitreiking en ’n uitstrekking tot sy Skepper wat hom gemaak het, maar onse God het hierdie skepping onderwerp aan Adam en Hy het vir Adam gesê, voer heerskappy oor My skepping, en dis Adam wat geval het, soos ons nou al met u gepraat het. 

 

Dis Adam wie se verhouding met God verbreek was, dis Adam wie se beeld gekraak het, en omdat die HERE vir Adam gestel het as die hoof, u onthou seker, as u die skeppingsverhaal lees, hoe groot en wonderlik dit ook al mag klink, het die HERE selfs die son en die maan en die sterre gemaak vir die mens.  Die HERE het die son gemaak om vir die mens ’n lig te wees by dag en die maan en sterre om vir die mens ’n lig te wees by nag. 

 

Ja ook die skepping was aan die mens onderworpe.  Ek is dus nie verbaas nie dat daardie dag toe daardie stryd gevoer was in die tyd van Josua, en Josua gesien het ons gaan nie hierdie slag kan klaarmaak en tot sy finaliteit bring met die bietjie daglig wat daar tot ons beskikking is nie, u kan dit lees daar in Josua 10; en Josua tot die son gepraat het, en tot die maan en die sterre gepraat het en gesê het staan stil in julle bane, en hulle het stil gestaan vir omtrent ’n volle dag.  Josua het hulle beveel, en dit is met ’n klaar gekraakte beeld alreeds, dis al klaar met ’n gebroke verhouding, maar dat hy tog sy outoriteit onder God besef het, want God het vir hom ’n werk gegee wat hy moes klaarmaak.  Toe daardie val gekom het is die ganse natuur verdorwe en daardie natuur roep en verlang na sy herstel. 

 

Ek dank die HERE dat ek met besondere gevoel hieroor kan praat.  Baie van u het my getuienis al gehoor.  Ek het vir u gesê hoedat die HERE hierdie boodskap aan my en in my hart geopenbaar het, omdat ek gebore is en groot geword het in ’n tyd toe ons volk baie, baie swaar gekry het.  Maar omdat ek die HERE se woord liefgehad het vandat ek kon lees, en dit was nog met ons ou “Hollandse Bybel”, dis nog voordat ek ons Afrikaanse Bybel gehad het, en dat ek altyd vir myself gesê het dis onmoontlik. 

 

Dis onmoontlik dat ’n goeie en Almagtige God ’n wêreld kon maak met trane, met ellende, veral in my konteks, daar waar ek in die Suidwes Vrystaat groot geword het met sy droogtes, met sy vrektes onder jou vee, en die ekonomiese probleme wat daarmee gepaard gegaan het en al sy rimpelings en sy golwe wat hy uitgestuur het, mense se gesondheid wat daaronder ingegee het en baie, baie sulke dinge. 

 

Ons lees nou in hierdie afgelope tyd, met ons ekonomiese probleme, veral daar in die Oos Kaap met die inkorting van die motorfabrieke en so aan, hoedat dit selfs tot huislike probleme lei, egskeidings, en al daardie dinge, al hierdie dinge wat die Satan dan kan gebruik om verder God se hoof skepsel dié mens te vernietig en te kasty en te treiter.  Hoe dikwels het ek vir my vader gesê in hierdie swaarkry, want ons was boere, gesê Pappie, dis onmoontlik.  Dis onmoontlik dat dit so behoort te wees.  Die HERE het dan alles volmaak gemaak. 

Wat het gebeur? 

Dit is waar die HERE hierdie boodskap in my hart laat groei het.  Dít dank ek God voor, ek weet die HERE is besig om alles te herstel.  Noudat dit lyk asof dit op die ergste is, noudat dit lyk asof die mens homself gaan vernietig, noudat dit lyk of alles induie gaan stort is dit die teken van die heerlike en die glorieryke herstel.  En nie net van die mens, maar ook van die ganse natuur.

 

Ek wil vir u enkele tekste vanmiddag uit God se woord wys.  Hoedat hierdie roepstem van die ganse skepping wat wag, “wat wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God”.  Dit is waar die skepping voor wag, jou plante jou bome, ons bewonder die natuur, maar ek wil vir u sê dit is nie naby so mooi as wat God dit werklik gemaak het nie. 

 

Want soos die beeld gebroke is, soos die verhouding gebroke is, so het dit afgegaan en afgegaan tot in die laagste orde van die skepping.  En wanneer die beeld, wanneer die verhouding herstel is, wanneer die beeld herstel is en ons het nou gesien dat daardie beeld gevestig is in God se volk Israel waarvan u en ek vanmiddag verteenwoordigers is, Halleluja!  Wanneer daardie verhouding en daardie beeld herstel is sal die ganse natuur herstel wees. 

 

Daar sal nie meer woestyne wees nie, daar sal nie meer droogtes en peste en ellendes wees nie, o, prys die HERE, ek sal weer daarby kom, maar ek kan nie help om dit ’n bietjie vooruit te loop nie.  Omdat ek so ’n boere agtergrond het.  Ek wil vir u sê, ons boere hier vanmiddag wat swaarkry, dit gaan die lekkerste wees om ’n boer te wees in daardie herstelde natuur.  Prys die HERE!

O, dit gaan heerlik wees! 

Maar kom ons neem dit dan maar ’n bietjie meer sistematies en ek gaan vir u wys, maar net ’n paar plekke, dit sal vir u ’n aanduiding wees, dit sal vir u ’n aansporing wees om self die Skrifte te ondersoek, uself te verbly.  Ek is daar seker van as ons so ’n oproep kry, ’n brief kry vanwaar ook al en ek hoor van broer so en so en suster so en so en hulle sê ons het ’n bietjie buite onsself geraak van blydskap, ons het ’n bietjie gedans dat die stof so staan.  Die mense het gedink ons was mal, prys die HERE, maar ons was mal van blydskap.  Heerlike malligheid my broer en suster.

Halleluja! Halleluja! 

Maar u sál so maak wanneer u God se woord toelaat, dat sý lig in u hart skyn. 

 

Die profete, o, die profete raak liries, die profete raak in ekstase oor wat God gaan herstel, maar kom ons gaan net eers weer ’n bietjie terug na die Skrif wat ek nou elke keer sover gelees het naamlik:

Génesis 1:26-28;

26         En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

 

Dink u vir ’n oomblik dat die HERE die mens gemaak het na sy beeld en hom hierdie heerskappy gegee het om heerskappy uit te voer oor ’n sieklike natuur?  Oor ’n natuur vol peste en ellendes en siektes en droogtes en al hierdie dinge?  Dink u dat God so ’n wêreld gemaak het?  Dat die HERE die mens gemaak het en vir hom gesê het hier is die soort wêreld wat jy oor moet regeer met al sy ellendes.  Nee, God het dit goed en wonderlik gemaak. 

Halleluja!

27         En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

28         En God het hulle geseën, - - - - -

(God het hulle geseën?  As die HERE vir hulle so ’n wêreld gegee het soos die wat ons vandag in lewe, sal jy dit kan sê dat God het hulle geseën?  Nee, ons word vandag vervloek, maar dank God dit is amper dag).

- - - - - en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, - - - - - -

 

Vul die aarde met wat? 

Vul die aarde met My beeld. 

Vul die aarde sodat julle kinders kan swaarkry, sodat julle kinders kan bankrot speel.  Sodat julle kinders kan siek word.  Sodat julle kinders mekaar kan doodmaak, sodat julle kinders nie genoeg kos kan hê om te eet nie, sodat julle kinders in die sweet van hulle aanskyn met moeite en met sorge hulle lewe moet maak.  Is dit die soort wêreld wat God gemaak het, dan sê u nee.  Dan sê ek nou, in die wêreld wat ons vandag in bly?  Dit is so ’n wêreld soos ons vandag in bly, met al hierdie ellende.  Het God dit dan so bedoel?  Gaan dit so bly?  Of gaan God omdat Hy ’n mislukking gemaak het dit maar uitdelg, dit uitvee? 

 

Gaan God maar sy klompie kinders wat aan Hom behoort, wegneem na ’n ander wêreld?  Die meeste noem dit die hemel, dan sê hulle vir ons niks van die aarde nie.  Is dit die toekoms wat ons vir hierdie jong kinders en vir hierdie jong mense kan aanbied wat vanmiddag hier voor ons sit?  Dan sê ek nee, ons het vir julle ’n goeie boodskap.  Ons het vir julle ’n heerlike boodskap, maar julle moet God se woord glo, julle moet God se woord ondersoek en julle moet laat God se woord in julle harte begin lewe.  Julle moet daardie “Kanaänsland” met die geloofsvoet begin ingaan want julle staan op sy grense. 

28         En God het hulle geseën,en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

29         Verder het God gesê: Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees.

 

Dit is wat die HERE vir die mens gegee het, en so was die aarde en die natuur geseënd solank die verhouding tussen God en hierdie mens wat Hy geskape het reg en goed was en solank die beeld ongeskonde was.  Maar die verhaal is bekend en ek gaan nie daaroor uitwy nie, maar voordat daardie val sou kom, geen dorings, geen distels, geen dood, geen vrees, geen bloed, geen trane nie.

Halleluja, Prys die HERE! 

Luister nou, daar is ’n hele klompie elemente in ons denke wat ons moet verander, en u het ’n belangrike aandeel daarin.  U moet ’n wilsbesluit neem.  U moenie net wag op emosie nie, u moenie net wag op ’n ingewing uit die hemel nie, want daar is ’n geweldige stryd in die lug aan die gang op hierdie oomblik, omdat die duiwel en sy onderdane, die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu die bose geeste in die lug, weet hulle tyd is kort. 

 

Soos ek so baie vir mense sê, ons emosies, ons gevoelens is nog in die terrein, in die domein van Satan, maar God se woord staan ongeskonde.  Daarom moet jy ’n besluit neem, jy moet ’n besluit neem - dat ek gaan hierdie woord, my lewe - - - -

(luister dis belangrike dinge wat ek hier sê),

 

- - - - - laat rig, ek gaan hierdie woord my lewe laat oriënteer, ek gaan myself oefen, ek gaan myself dissiplineer om te dink, om te praat en te handel volgens hierdie woord, en nie volgens die denke en die gepraat en die norme van die wêreld daarbuite nie.  U moet daardie besluit neem, anders gaan u die slagoffer bly, die prooi bly van hierdie stroom wat aangaan. 

 

U gaan soos dit baie keer genoem word, ek noem dit maar net omdat dit ’n term is wat u dalk sal verstaan, u gaan dan maar net die prooi wees van die noodlot soos dit genoem word.  U gaan saam stroom met ander magte wat ons denke manipuleer, die “Mind-benders”.  Die mag van die Satan wat juis vir ons so wil instel dat ons nie God se woord, of sal ken of sal verstaan of sal glo nie sodat ons onvoorbereid sal wees vir die krisis oomblik wanneer die HERE gaan sê, sover en nie verder nie.  Nou gaan Ek die werke van die mens vernietig en Ek gaan my Seun stuur en Ek gaan die glorieryke herstel begin. 

 

Daarom, luister, daar is ’n paar terme in u taalgebruik wat u sal moet verander.  Ek wil vir u sê, die toestand van geen dorings, geen distels, geen dood, geen vrees, geen bloed, geen trane, geen ellende, geen gesukkel, geen mislukking, dis die natuurlike orde van dinge.   Die dinge wat ons vandag natuurlik noem, en weet u wat, gaan ons nog verder, ons noem dit nie net natuurlik nie, ons noem dit doodnatuurlik, doodnatuurlik! Het dit u ooit al opgeval hoe baie die woord “dood” in ons taalgebruik is?  O, ek stap sommer so doodluiters aan, o, dit is doodmaklik, en “dood” dit en “dood” dat, o dis doodnatuurlik dat ’n mens moet sonde doen, dis doodnatuurlik dat jy partykeer moet siek word, dis doodnatuurlik dat jy partykeer moet verkoue kry, al die ander kry verkoue. 

 

En dan sê God in sy woord, Hy sê: “Ek is die HERE wat julle gesond maak” en ons sê ons glo die woord maar ons sê dis doodnatuurlik om siek te word!  Ek wil vir u sê dis onnatuurlik om siek te word.  Dis onnatuurlik om ’n neerlaag te lei.  God het van ons oorwinnaars gemaak.  Ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. 

 

Paulus sê ek is tot alles instaat deur Christus wat my die krag gee, en vir my die mooiste demonstrasie daarvan was toe hy en Silas daar in die tronk met hulle voete in kettings gelê het en dit was seker maar ’n ou vuil sel en hy was seker vol van allerhande luise en al hierdie liederlike dinge en hulle rûe was stukkend geslaan, hulle klere was van hulle afgeskeer, buitekant hoor hulle die gestamp van die soldate se voete en die gerinkel van die kettings en so aan.  Satan sê in hulle harte, nou toe nou, waar is die Jesus nou wat jy aanbid, nou is dit klaar met julle.  Maar wat was Paulus en Silas se denke?  Hulle denke was, ek is meer as ’n oorwinnaar deur Jesus wat my die krag gee. 

 

In daardie benarde toestand sing hulle middernag lofliedere tot God en die hemel was so bly om dit te hoor want dit was die natuurlike toestand dat die hemel geantwoord het en die aarde dit laat weerklink het met ’n magtige aardbewing wat daardie ou tronkie uitmekaar geskud het en Paulus en Silas vry laat uitgaan het. 

 

Waarom geliefdes? 

Omdat in daardie manne se harte die verhoudinge herstel was en dit die natuur kon aangryp.  U gees en my gees en die Gees van God kan die natuur in beroering bring want ook die natuur is aan ons gegee.  Die natuur is aan ons onderwerp, maar dan moet ek heerskappy kry.  Ek moet my heerskappy terugkry.  Maar in elk geval, daardie toestande is natuurlik, die toestand wat ons vandag in is met al ons ellende en siekte en konflik en stryd en spanning is onnatuurlik.  Ons lewe op hierdie oomblik in ’n onnatuurlike wêreld.  En dis hierdie onnatuurlike wêreld wat met reikhalsende verlange uitkyk, na die openbaarmaking van die seuns van God.

 

Die val het gekom, die verhouding is verbreek die beeld is geskend, die mens het ongehoorsaam geword, en kyk nou hoe het dit die natuur geaffekteer, en moenie nou net daarna kyk as ’n verhaal van sonde en ’n verhaal van nou ja, dis die “Génesis storie” nie, dis groot en magtige, ewige wette wat hier ter sprake kom, nadat die sonde toe gekom het. 

 

Nou lees ons in:

 

Génesis 3:17-19;

17         En aan die mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie - vervloek is die aarde - - - - -

(Vervloek is die aarde om jou ontwil)

- - - - - om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe.

18         Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die plante van die veld eet.

19         In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.

 

Kom ons praat baie ernstig, volgende keer wanneer u by ’n oop graf staan en die prediker gooi daardie sandjies op die kis en gebruik hierdie woorde, “van stof is jy en tot stof sal jy terugkeer”, moet daar ’n verset in jou hart inkom.  Want dit was nie God se natuurlike orde nie, en u moet dit nie aanvaar as die finale bestel van dinge nie.  Ons staan op die vooraand van die herstel.  Nie een van hierdie dinge het God so beplan nie, nie een van hierdie dinge is God se natuurlike orde van dinge nie, daar was nooit distels, daar was nooit dorings, daar was nooit, “in die sweet van jou aanskyn sal jy jou brood eet nie”. 

 

God het die mens gemaak om ’n heerser te wees en nie om ’n slaaf te wees nie.  God het die mens gemaak om onder God gelyk te wees aan God se beeld.  Van God se klas om met Hom as sy familie gemeenskap te hê.  Die einde van dinge is die herstel daarvan want onse God is nie ’n mislukking nie, onse God is ’n Skepper, is die oorwinnaar! En ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus onse Here.  Dorings, distels, kakiebos, olieboom, God het nie een van dit gemaak nie, dit het gekom as gevolg van die sonde. 

Prys die HERE! 

 

Hulle sal ook weer verdwyn, as die natuur begin roep, sal ons dan die natuur wat laer gemaak is as ons, sal ons dan toelaat dat hy vir ons vooruitgaan?  Sal ons nie eerste begin roep nie?  Sal ons nie begin sê, kom Here Jesus, hier is my lewe, begin by my, u het my verander, my verhouding herstel, ja HERE, ook my beeld sover dit nog hierdie bedeling dit toelaat, weet u ’n bekeerde hart maak jou mooi, ek wil vir elkeen sê as jy werklik wil mooi en vry word, jong meisie, jong seun, kry vir Jesus in jou hart, o dan word jy mooi, maar jy sal nog baie mooier wees wanneer die beeld finaal herstel is. 

Prys die HERE! 

‘n Vervloekte aarde, is nie ’n natuurlike aarde nie, die herstel staan voor die deur.  Maar nie net was die aarde vervloek nie maar toe vind die eerste moord ook nog plaas en Kain slaan vir Abel dood en daar vloei bloed op die aarde en daar is hartseer en alles is ontwrig, is dit God se bedoeling?  U sal sê nee dit kon nooit God se bedoeling wees nie, nou kan God daar niks aan doen nie?  Ja, Hy het vir Jesus gestuur om die verhouding te herstel, soos ons in ons eerste boodskap gesien het.  En ek sê vir u, u moet uself oriënteer, u moet u denke en gedagtes regkry, die herstel staan voor die deur. 

Prys die HERE!

 

Ja die moord, die doodslag, ons seuns wat grens toe gaan.  Die room van die volk wat afgemaai word, die geweldige verlies van tyd.  Ek weet my lewe is in die beplanning van God, as ek terug kyk, dan sê ek dankie HERE, ek het baie vrae gehad, almal van hulle is nog nie beantwoord nie, maar ek was in die laaste oorlog vir 6½ jaar.  6½ jaar uit ’n jongman se lewe is iets verskrikliks.  Toe ek na 6½ jaar van oorlogslewe terugkom, jy kan vir geen mens beskrywe die aanpassing wat jy moet maak nie.  U weet, na die oorlog, (ek het my B.Sc. graad gehad net toe die oorlog begin het) en ek het na die oorlog verder studeer, my M.Sc. graad geneem in wiskunde en ek weet dit sal nou vir u na ’n storie klink maar ek kan vir u eerlik voor die HERE sê dit is die waarheid. 

U weet toe ek met daardie graad begin het, eintlik was dit meer as dit, ek het nie dadelik begin studeer nie, was omtrent 7½ jaar na dit, wat ek toe begin studeer het, wat ek toe eers georiënteer geraak het, naastenby, nou moet jy sommer aangaan, van B.Sc., nou na M.Sc., my ou notaboeke, baie van hulle as hulle nie in my handskrif geskryf was nie kon ek amper ’n eed neem om te sê ek het daardie goed nog nooit van te vore gesien nie, baie van daardie formules en daardie dinge.  Dis nie maklike dinge nie geliefdes, dis groot dinge hierdie maar dis alles deel van hierdie gebroke patroon, maar omdat die druk daar was, moes jy dit deursien. 

Ek sê dit nie dat u vir my moet jammer kry of om myself te bejammer nie, maar ek het gewerk, ek moes buitemuurse klasse loop, as ek vanaand van die klas af terugkom, ek het nie ’n motorkar gehad nie, ek moes ’n bus haal, kom ek partykeer elfuur -  half twaalf by die huis.  Dan kan ek nie nou gaan slaap nie, nou moet ek eers begin studeer tot twee uur in die môre en hierdie dinge het nog ’n dieper bevestiging van hierdie visie in my hart gegee.  Dis nie hoe God dinge beplan het nie, maar jy moet, jy moet want Babilon dryf jou.

 

Nou ja, die eerste moord vind plaas.  God dek Adam en Eva se skaamte toe deur self bloed te vergiet.  Die eerste ou diertjies wat gesterf het, o dis vir my, ek kan amper nie daaroor praat nie, dat God die eerste een was om dood te maak, om lewe te gee. ‘n Aanduiding dat Hy sy eie Seun sou laat doodmaak.  Dat Hy vir sy eie Seun sy gesig sou wegdraai, die angsgeroep van die kruis, my God my God, waarom, waarom het U my verlaat?  Is God dan nie ’n vader nie?  Dink u dat die Vader dit nie gehoor het nie?, dink u nie dat dit sy hart gedraai het nie?  Maar as Hy dit nie gedoen het nie kon Hy u en my en die ganse natuur nie herstel nie.  Hierdie dinge het waarde, en u lewe en my lewe moet dit begin te absorbeer, want die natuur wag vir ons daarbuite. 

 

Nie lank daarna nie, toe is die aarde gevul met geweld, nadat die gevalle engele by die dogters van die mens ingegaan het en daar reuse en gedrogte gebore was en alles nog meer verdorwe was, sodat dit selfs die HERE berou het dat Hy die mens gemaak het.  Maar God het vir Homself ’n volk geroep toe Hy vir Abram uiteindelik uitgeroep het.  Uitgeroep uit ’n verdorwe wêreld.  En uit Abram ’n volk vir Hom sou bou. ‘n Volk aan wie Hy sy wette sou gee, en dat daar ’n voorsmaak sou wees van hoedat dit wat in die volk se hart gebeur, die natuur sou beïnvloed. 

 

Kom ons kyk ’n bietjie na Deuteronómium 28, as ons lees van die eerste versie af; maar ek gaan eers hier so vanaf die 11de vers, net eers lees.

Deuteronómium 28:11-12;

11         En die HERE sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land wat die HERE aan jou vaders - - - - -

(Dit is nou Abraham, Isak en Jakob)

- - - - - met ’n eed beloof het om aan jou te gee.

12         Die HERE sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. 

 

“Die HERE sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee”.  Met ander woorde, as Israel die HERE se gebooie sou gehoorsaam, en dit sal u sien in die vorige verse, waar die HERE vir hom seën, daar sal geen peste onder hulle vee wees nie, daar sal geen misoeste wees nie, daar sal geen kinderlose families onder hulle wees nie, as hulle die HERE se gebooie bewaar.  As hulle die HERE se gebooie bewaar sal hulle reën op hulle tyd kom.  Wanneer die mielies geplant moet word, liewe boere toehoorders, vandag is daar genoeg vog in die grond, wanneer die mielie in die saad kom en die reën so “bitter” nodig het, - - - - -

(gebruik ek alweer die woord bitter, dis nie ’n goeie woord nie, dis ons taal, ons manier van praat, ons sal moet anders begin praat),

- - - - - so baie nodig het, dan word die lug blou, die reën val, en ook nie haelstene nie, lieflike reën om die grond lieflik nat te maak dat die koppe kan uitswel dat hy nie net daar sit met ’n baard en sonder ’n pit op hom nie, maar vol kos, pragtig en wonderlik. 

 

Waar sal dit in die natuur vandaan kom?  Hier uit die hart van Israel.  As dit met die hart van Israel goed gaan, sal dit met die natuur daar buitekant goed gaan.  Affekteer die mens se verhouding met sy God, nie die natuur nie?  En nou is die mens goddeloos, die mens is ongelowig, die mens is onverskillig, die natuur kry swaar, die beeste bulk, die skape blêr, die mielies staan pragtig in die saad, maar daar is geen krag en geen vrug om te bestuif nie.  Dink u nie daardie mielieplant, liewe boere hier in ons saai wêreld, dink u nie daardie mielie roep tot God nie?  Net omdat u sy stem nie kan hoor nie, dink u die mielie kan nie praat nie? 

 

Daar is ’n stem, God se woord sê, die een ster stuur vir die ander een ’n boodskap.  Onhoorbaar is hulle stem, maar hulle verstaan mekaar.  Maar ongelukkig was dit onmoontlik vir Israel om dit op daardie manier te herstel, want die versoening het nog nie plaasgevind nie.  Die Lam was nog nie geslag nie, die gebroke verhouding was nog nie herstel nie en in sy eie krag het Israel nie die krag en die vermoë gehad om dit te doen nie, maar nou het onse Here Jesus gekom, nou het Hy die verhouding herstel, nou het Hy vir ons sy Heilige Gees gestuur, en in hierdie selfde Romeine 8 waar ek by vers 18 begin het, lees ons nou in vers 3.

 

Romeine 8:3-6;

3          Want God het - wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees - deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,

4          sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.

5          Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, - - - -

(Dit is die denke wat ek netnou met u oor gepraat het)

- - - - maar die wat geestelik is, geestelike dinge.

(Die wat geestelik is bedink geestelike dinge).

6          Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,

 

En so aan, ek gaan nou pragtige gedagtes met u verder daaroor deel.  Maar nou gaan ek met u na Galásiërs hoofstuk 3.  Daardie lieflike hoofstuk aan Israel wat tog so baie gebruik word om heeltemal ‘n ander betekenis aan te gee. 

Ek lees:

Galásiërs 3:23-25;

23         Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word.

24         Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.

Wie het die wet ontvang? 

Vir wie was die wet die tugmeester? 

Vir net een volk en dit was vir Israel.  Die wet het niks te doen gehad met die Filistyne nie.  Die wet het niks te doen gehad met die Hetiete nie, hulle het dit nie gehoor nie, hulle het dit nie eers geweet nie.  Nee, die wet was met hierdie volk gemaak, want dit is hierdie volk wat na die beeld van God herskep moet word en dit is waarna die natuur met reikhalsende verlange wag vir daardie heerlike dag wanneer u en ek gaan wakker word en tot ontwaking gaan kom.  Ons lees ook die 25ste vers.

25         Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder ’n tugmeester nie.

 

Nou, ek het nie tyd om daaroor uit te wy nie, maar dis hier waar ons baie goed moet verstaan, ons moet nie aan die Bybel, óns interpretasie heg nie, ons moet aan die Bybel sy eie interpretasie laat gee.  As Paulus dan skrywe van die tugmeester moet jy nie nou dink aan iemand wat net staan met ’n lat in sy hand nie, dis glad nie die betekenis nie, hierdie tugmeester wat in die Grieks hierso eintlik ’n “pedagoog” is. ‘n Pedagoog was ’n leermeester wat ’n ouer in daardie tyd spesiaal aangestel het om sy seun te leer en op te voed, luister, met die doel dat wanneer daardie seun tot mondigheid kom, daardie seun sy pa se volle plek kon inneem.  Sodat daardie seun sy pa se boerdery of sy pa se besigheid of wat ook al net so goed en net so verantwoordelik kan bedryf as wat sy pa dit gedoen het.  Dit was die tugmeester, die pedagoog se bedoeling. 

 

Nou sê Paulus vir hierdie Galásiërs, God het die wet as ons pedagoog aangestel.  Die wet, ’n wonderlike wet, ’n wonderlike leermeester, geen wonder dat die Psalmis sê sy behae is in die wet van die HERE en hy oordink dit dag en nag.  Die HERE sê vir Josua na die dood van Moses, Josua, hierdie wet moet jy oor dink, dag en nag, dit sal jou wysheid wees en dit sal jou verstand wees onder die nasies waarheen ek jou sal lei.  Want die wet is ons leermeester, om vir ons te leer en ons te bring na Christus toe. 

 

Om vir ons te bring, om ons plek onder ons Vader in te neem, die plek wat Adam gehad het.  En die moment wat ons daar kom word nie net ons herstel nie, maar die ganse natuur.  Die dorings, die distels, die kakiebos, die olieboom, dis nou wat die boere in hierdie gehoor vanmiddag vir my gesê het, sal almal verdwyn.  Dis die visie!

Prys die HERE! 

 

Kom ons kyk nou net na:

Galásiërs 4:4-7;

4          Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, - - - - -

(Let op die volheid van die tyd

- - - - - gebore uit ’n vrou, gebore onder die wet,

5          om die wat onder die wet was, - - - - - -

(Wie was dit?Israel)

- - - - - los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.

Nou weereens, laat ons net daar stilstaan.  Hierdie woord aanneming, as ons vandag die woord aanneming hoor dan dink ons, o dis ’n weeskind, iemand het hom aangeneem, of dis dalk ’n onegte kind wat gebore is, daar is baie moedertjies, baie jong ongehude moedertjies vandag wat hulle kindertjies weggee onder hierdie omstandighede omdat daardie kind gebore is en nou soek ons vir pleegouers aanneming, dit het niks daarmee te doen wat hierdie woord beteken nie, hierdie woord aanneming is die plasing van ’n seën.  Sodat ons die plasing van ’n seën, die plasing van kinders kan ontvang.

6          En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader!

7          Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus.

 

Erfgenaam ook van hierdie wêreld.  Van ’n sieklike wêreld?  ‘n Droogte wêreld?  ‘n Wêreld van peste en siektes?  Nee, ’n paradys wêreld soos God dit in die begin geskape het.  Die natuur begin roep.  Goed geliefdes, ek sien die tyd haal my in, kom ek gee vir u ’n paar Skrifte.  Onthou ons tema, “die wederoprigting van alle dinge wat God gespreek het deur sy heilige profete vanaf die begin van die wêreld”. 

 

Kom ons kyk ’n bietjie na ’n paar van hulle. 

Ons kyk na Jesaja 55, dis waar die HERE vir Israel roep om te onthou die gunsbewyse wat aan Dawid belowe is en wat hulle sal koop sonder prys en sonder geld, wyn en melk.

Halleluja!

Prys die HERE!

 

Dan lees ons in:

Jesaja 55:12-13;

12         Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word; die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek, en al die bome van die veld in die hande klap.

Ja die bome sal hande klap van blydskap.  Geliefdes, natuurlik moet ons nou nie, moenie laat ons vyand dinge vir ons bespotlik maak nie, moet nou nie laat die vyand vir u sê, o sal die bome nou skielik hande kry nie, nee, hande klap is ’n term van die betoning van blydskap soos ons, ons hande klap wanneer ons sing en die HERE loof en prys, so sal die bome betoninge gee van blydskap - - - -  

(Soos iemand vanoggend vir my sê as jy so ry en jy kyk so na die besoedelde natuur van ons dan kan jy sommer sien die bome se takke hang so, die blommetjies is nie wat hulle moet wees nie)

- - - - dan sal ons die bome in hulle heerlikheid sien. 

13         Vir ’n doringboom sal ’n sipres opgaan; vir ’n distel - - - -

(vir ’n distel, daar het distels gekom na die sondeval)

-       - - - - sal ’n mirteboom opgaan;

(Onthou dit is die herstelde natuur)

- - - - - - en dit sal vir die HERE wees tot ’n naam, tot ’n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie.

 

Daar is baie dinge op hierdie ou aarde vandag, baie van sy ellendes, dis nie vir God ’n Naam nie, dis nie tot eer van God nie, het God sulke goed gemaak?  Nee, Hy het dit nie gemaak nie, ons het dit gemaak, ons sonde, ons gebroke verhouding.  Nou, ek moenie verder daaroor uitwy nie ek het nog net ’n paar minute en ek sal dalk nie eers al die tekste vir u gelees kan kry nie.

 

Kom ons kyk na Eségiël 34:27.  En ek kan u die versekering gee, ek neem hier net ’n ou paar teksies want my tyd is amper verstreke, die Bybel is vol daarvan. 

Eségiël 34:27-29;

27         En die bome van die veld sal hulle vrugte gee, en die land sal sy opbrings gee, - - - - -

(Hoor u dit,die land sal sy opbrengs gee)

- - - - - en hulle sal veilig wees in hul land; en hulle sal weet dat Ek die HERE is as Ek hulle jukskeie stukkend breek en hulle red uit die hand van die wat hulle diensbaar gemaak het.

28         En hulle sal nie meer ’n prooi vir die nasies wees nie, en die wilde diere van die land sal hulle nie opeet nie; maar hulle sal veilig woon sonder dat iemand hulle verskrik.

(Luister nou)

29         En Ek sal vir hulle plante van naam verwek, sodat hulle nie meer deur hongersnood in die land weggeruk sal word nie en die smaad van die nasies nie meer sal dra nie.

 

Ek wil vir u sê daar sal plante en daar sal bome wees, dat een boom genoeg sal wees om ’n hele familie te voed.  Maar ek het nou nie kans om vir u verder daarop te wys nie. 

Kom ons kyk na:

Eségiël 36:29-30;

29         En Ek sal julle verlos van al jul onreinhede; en Ek sal roep na die koring en dit vermenigvuldig, en Ek sal geen hongersnood op julle lê nie.

30         En Ek sal die vrugte van die bome en die opbrings van die veld vermenigvuldig, sodat julle die smaad van hongersnood nie meer hoef te verdra onder die nasies nie.

 

Kom ons lees:

Openbaring 22:1-5;

1          EN hy het my getoon ’n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam.

2          In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, - - - -

(elke maand sy vrugte gee)

- - - - - en die blare van die boom is tot genesing van die nasies.

3          En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal Hom dien.

4          En hulle sal sy aangesig sien, en sy Naam sal op hulle voorhoofde wees.

5          En nag sal daar nie wees nie; en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig; en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid.

Nie meer slawe nie!

Prys die HERE! 

Ons kyk na:

Openbaring 21:4;

4          En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.

 

Ons gaan gou na:

 

Miga 4:1-4;

1          EN aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal daarheen toestroom.

2          En baie nasies sal heengaan en sê: Kom, laat ons optrek na die berg van die HERE en na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.

3          En Hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die verte; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.

4          Maar hulle sal sit - - -  -

(Luister)

- - - - - elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik; want die mond van die HERE van die leërskare het dit gespreek.

 

Halleluja!

Amen!


Die Herstelde Volk.

O, HERE, ons harte is vol dankbaarheid vanmôre, ons harte is vol aanbidding onse God.  Ons loof en ons prys en ons dank U, dat ons kan sê, sing en juig – “HY het opgestaan”. 

O, dierbare HERE, ons dank U vanmôre dat ons daardie boodskap kan voortsit.  Ons dank U HERE dat ons weer vanmôre gekom het om in bewondering en in aanbidding, o, HERE en in verbasing voor U woord te kom staan en te kan sien wat U Raadsbesluit is. 

Gee ons genade HERE, gee aan die prediker genade om dit uit te bring, gee aan ons almal genade om dit te begryp en te bevat.

In Jesus Naam.

Amen!

 

Geliefdes, ons het vanmôre gekom by ons vierde boodskap in hierdie reeks van dienste wat ons met hierdie konferensie met u gedeel het.  Soos u onthou, ons eerste een, of ten minste eers ons algemene tema: -

“Die Glorieryke Herstel”. 

Soos dit veral gebaseer is op Handelinge 3:19-26. 

Vrydagoggend met ons eerste boodskap het ons met u gepraat oor die - “Herstelde Verhouding”;

Vrydagaand, - “Die Herstelde Beeld”;

Gistermiddag, - “Die Herstelde Natuur”;

Vanmôre wil ek met u praat oor die - “Herstelde Volk”. 

O, Prys die HERE!

O, dis so ’n kosbare skat.  Dis so ’n kosbare boodskap dat jy hom so graag wil bring en ook huiwer om dit te doen, omdat jy voel, HERE, sal ek dit kan hanteer? 

 

Kom ons lees met mekaar saam, Efésiërs 2.  Ek lees nog uit die ou 1933 vertaling, hier en daar mag daar miskien ’n woordjie effens anders wees in die ander vertalings en ’n hele paar plekke heelwat anders in die nuwe vertaling, maar ek glo die basiese betekenis is dieselfde. 

 

Efésiërs 2:1-22;

1          En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes

2          waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk,

3          onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.

4          Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,

5          ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus--uit genade is julle gered--

6          en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,

7          sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus.

8          Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;

9          nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

10         Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

11         DAAROM, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word,

12         dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld.

13         Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus.

14         Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het

15         deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep

16         en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het.

17         En Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was;

18         want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader.

19         So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God,

20         gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is,

21         in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ’n heilige tempel in die Here,

22         in wie julle ook saam opgebou word tot ’n woning van God in die Gees.

 

Halleluja!

 

Mag die HERE hierdie magtige woorde aan ons harte seën; 

Mag die HERE vir ons waarlik verligte oë van die verstand gee om te begryp wat God gesê het; 

Mag die HERE vir ons reinig en skoonmaak van alle verkeerde lering en van alle vooropgesette insigte. 

 

Geliefdes, soos ons vir u gesê het, ons volg met u ’n tema, en alhoewel elkeen van hierdie boodskappe, ons het die HERE so vertrou dat elkeen van hierdie boodskappe, as iemand êrens die kasset moet raakloop, dat elkeen vir hom ’n afgeronde betekenis sal hê, maar dat hierdie vyf boodskappe saam vir u een van die wonderlikste insigte in God se woord sal gee wat u nog ooit gehad het, daarom moet ’n mens die patroon sien.  Dis met enige iets so, as jy eers die patroon gesien het, is dit baie maklik om die “detial”, die besonderhede in te vul as om daardie besonderhede probeer in te vul, sonder dat jy weet wat die patroon is. 

 

Die patroon is: dat die verhouding tussen God en Adam was verbreek toe die sondeval gekom het in die tuin van Eden en dat dit God se hoofdoel is dat Hy daardie verhouding sou herstel.  Want as Hy daardie verhouding nie herstel het nie of kon herstel nie, is alles vir ewig verlore en het Satan daarin geslaag om God se plan volkome vir ewig te dwarsboom en dit was verby, dus was dit tragedie nr 1 - wat die skepping getref het. 

 

Ons gaan vanmôre kom by tragedie nr 2 - maar ons dank God, ons God is magtig om dit te verander en dit te herstel. 

Vandaar ons tema: “Die Glorieryke Herstel”. 

 

Wanneer ons dan met die Bybel geskiedenis aangaan dan word dit baie gou duidelik vir enige iemand wat die Bybel aandagtig lees, dat nie net God vir Adam en Eva die belofte gegee het dat van dié Saad wat sou kom en die slang se kop sou vermorsel nie, maar ons kom baie gou ook op die plek dat ons sien dat God vir Homself ’n volk uit geselekteer het, uit daardie nageslag van Adam en Eva wat die draers sou wees van hierdie Saad wat die hoop, nie net vir die mens nie maar soos ons gistermiddag gesien het, ook van selfs die natuur is, dat selfs die natuur en selfs die diere en die plante herstel gaan word. 

 

Want saam met Adam het die ganse natuur geval en verdorwe geraak en dorings en distels het in al hierdie plek ontstaan, en moord en doodslag en bloed en trane wat God nie bedoel het nie.  Dit kon nooit daar gewees het as God, nadat Hy alles gemaak het en daarna gekyk het en gesê het, dis baie goed.  Dit kan nie baie goed wees met trane nie, dit kan nie baie goed wees met dorings en distels en al hierdie dinge nie.  God het vir Homself ’n man gesoek en gekry in Abram en met hom ’n ewige, onherroeplike en onvoorwaardelike verbond gemaak en daardie verbond oorgeplaas op Isak en daardie verbond van Isak oorgeplaas op Jakob.  Nadat Abraham ook ander seuns gehad het, maar daardie verbond was nie op hulle oorgeplaas nie, dit was op Isak.  Die HERE sê “in Isak sal jou nageslag genoem word”. 

 

Isak het twee seuns gehad.  Jakob en Esau.  Maar die HERE het hierdie verbonde nie oorgeplaas op Esau nie.  Hy het dit oorgeplaas op Jakob en van Jakob af op sy seuns.  En die HERE het hierdie volk geroep en hierdie volk gebou, ons sal vir u wys van die beloftes wat die HERE met hulle gemaak het.  En die HERE het naderhand vir hulle ’n koning gegee.  Saul, en toe Dawid.  Dawid was ’n man na sy hart en aan Dawid het die HERE ’n ewigdurende troon belowe - ’n ewigdurende troon, en dit met sy eed bevestig. 

 

Daardie troon het oorgegaan op Salomo.  Salomo was ongehoorsaam en hy het God se wette oortree veral sy wet van die suiwerheid, die suiwer hou van hierdie saad wat absoluut noodsaaklik was om die Godsplan en die herstel uiteindelik te voltooi, en so na Salomo se dood is die koninkryk verskeur en verdeel in twee dele; Die huis van Israel en die huis van Juda.  So ongehoorsaam het hulle geword dat hulle uiteindelik uit die beloofde land verban is en in ballingskap gegaan het. 

 

Ek wil vanmôre konstateer, dit was tragedie nr 2, en net soos God om sy Godsplan te voltooi tragedie nr 1 moes herstel deur die gebroke verhouding te herstel en daaruit voortvloei die “herstel van die gebroke beeld”, en daaruit voortvloei “die herstel van die gebroke natuur”, so moet God ook doen met “die herstel van die gebroke volk” en daarom is dit vanmôre ons boodskap, - “Die Herstelde Volk”.  Dit is waarop die wêreld wag en dit is die kort verklaring vir al die spanning en stryd van die huidige oomblik; is dat die magte van die hel daarop ingestel is om die herstel van hierdie volk te verhoed en voor te spring. 

 

Maar ons gaan net eers ’n bietjie vir u ’n paar dinge uithaal uit hierdie gelese gedeelte.  Ons kyk daar na die 12de vers.  Daar sê Paulus vir die Efésiërs vir wie hy skryf; “dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte”.

 

Daardie verbonde wat ek gesê het wat die HERE met Abraham Isak en Jakob gesluit het en wat ewig, onvoorwaardelik en onherroeplik was.  Hy sê vir hierdie mense: “julle was vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld”.

 

Die algemene verklaring en prediking en toepassing hiervan is dis die heiden oor die algemeen, dis een van die basiese probleme van ons tyd.  Maar hoekom sal mense God se woord só slordig lees.  Hoekom pas ons ook nie op God se woord die betekenis van woorde en taal toe nie, wat ons in die algemene gang van die lewe toepas?  As ek nou vir u sê, ken u vir broer so en so in die gemeente, - - - - -

 

(ek dink nou aan name sal, ek probeer nou soek om ’n naam te kry wat nie hier in die gemeente is nie maar dit lyk my ek gaan dit nie regkry nie so as daar so ’n naam is dan bedoel ek dit nou nie op enige van u nie). 

 

- - - - - ken u vir broer Jan en suster Sannie?  Ja-nee, ons ken hulle goed.  Weet julle wat het gebeur?  En dan bedoel ek dit nou glad nie as ’n skinderstorie nie, hulle is vanmekaar vervreemd.  Hulle is vanmekaar vervreemd; wat verstaan u? - u verstaan baie duidelik wat ek bedoel.  Daar is probleme tussen hulle twee.  Maar dis net Jan en Sannie wat vanmekaar vervreemd kan raak in hulle verband.  Jan kan nie vervreemd raak van suster Anna of suster Grieta of so nie, wat iemand anders se vrou is nie, Jan kan net vervreemd raak van Sannie, want dis sy vrou, en Sannie ook net van Jan. 

 

Ons verstaan dit so, maar as ons by die Bybel kom dan gee ons ’n ander betekenis daaraan.  Dis waar ons probleem kom.  As die HERE dan sê, as Paulus dan vir hierdie Efésiërs sê: - - - - -

 

“dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die Burgerskap van Israel”. 

 

- - - - - kon die Filistyne, die Moabiete, die Hetiete vervreemd geraak het van die burgerskap van Israel?  Onmoontlik, hulle het nooit aan die burgerskap van Israel behoort nie.  Dus, hierdie Efésiërs was Israeliete!  En nou moet u sien die betekenis, en die betekenis vir vandag en die betekenis in die verband van die herstelde volk, “dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte”.

 

Met wie het God die verbonde van die belofte gemaak?  Sal u êrens in die Bybel kan vind dat God ’n verbond van die belofte met die Filistyne gemaak het?  Met die Moabiete, Ammoniete, Feresiete, noem enige van die nasies.  God het ’n verbond van belofte gemaak met net een volk, Israel.  Dus as hy vir hierdie Efésiërs sê julle het vervreemd geraak van die, ten aansien van die verbonde van die belofte, was hierdie Efésiërs Israeliete.  As hy dan vir hulle in Efé. 2, vers 11 sê; - - - - - -

 

“Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word”,

 

- - - - - -dan verstaan ons wat hy bedoel, en dis presies wat die HERE deur die Profeet Hoséa gesê het. 

 

Toe hierdie skeuring nou gekom het, hierdie 2de tragedie, toe het hierdie 10 stamme in sulke sonde beland dat die HERE naderhand vir hulle gesê het Ek maak van julle Lo-Ammi, Ek maak van julle asof julle nie my volk is nie!  In Bybelse terme en dit moet ons ook goed verstaan, elke volk wat nie aan Israel behoort nie, was as heidene beskou, dis jou betekenis van heidene.  Elke volk wat nie ’n Israeliet was nie was ’n heiden.  Nou toe hierdie 10 stamme Lo-Ammi geword het, toe was hulle vir alle praktiese doeleindes heidene want God het gesê julle is nie my volk nie.  Maar net asof die HERE in sy liefde, omdat Hy ’n ewige liefde en ’n ewige verbond met Israel het, as u Hoséa 1:9-10 lees dan sê die HERE onmiddellik daarna, maar, - - - - -

 

“maar in die plek waar vir julle gesê word julle is nie my volk nie, daar sal julle genoem word, kinders van die lewende God”. 

 

- - - - hoe sou Israel, kinders van die lewende God kon word?  Alleen wanneer die Saad gekom het, die Here Jesus en aan die kruis gesterf het, en weer opgestaan het soos ons vandag daaraan dink, daarom sê: Johannes 1:12.

12         Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;

 

So het die HERE die pad vir Israel oop gemaak om God se kinders te word en dus hulle Lo-Ammi, hulle nie my volk toestand te verlaat en weer ingebring te word in die burgerskap van Israel en sover dit ook die beloftes betref.  Dan kan ons verstaan wanneer ons teruggaan na Efé. 2, die derde versie;- - - - -

 

“onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander”.

 

- - - - - Net soos ook die ander.  Watter ander?  Net soos ook die ander heidene.  Julle wat verheidens het, julle het gewandel volgens die wil en die sinne en die vlees en was kinders van die toorn net soos die ander.

Dan kan ons ook verder sien, maar nou in Christus, dis Efé. 2, die 13de vers - - - -

 

“Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër vér was, naby gekom deur die bloed van Christus”.

 

- - - - - - Nou vra ek vir mense, hoekom sê hy “julle wat vér” was?  Wanneer ons nou weer na die prediking luister, die prediking oor die algemeen, dan klink dit asof daar vér sondaars was en naby sondaars was.  Kan dit wees?  Is daar klein leuentjies en groot leuentjies?  Is daar wit leuentjies en swart leuentjies.  Is almal nie maar leuentjies nie?  In die terminologie wat hierdie mense verstaan het toe Paulus vir hulle gesê het, “vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte”.  

 

Omdat hulle nog hulle identiteit geweet het, het hulle presies geweet wat Paulus bedoel en toe hy vir hulle gesê het, “julle wat vér was, hulle wat vér weggevoer was, die tien stamme was vér weggevoer, dit sê ook so in die Skrif, anderkant die Eufraat en gevestig in die stede van die Meders en die Perse in Halag en in Habor en in daardie gedeeltes, dit is daar, ook nog in die Noorde van die moderne Persië, of Iran.  Daar langs die Swart en die Kaspiese See.  Vér weg van hulle land, vér weg van die tempel, vér weg van die priesterdom, daar het hulle verheidens. 

 

Hulle het die besnydenis verloor, hulle het die wette van die HERE verloor, maar daar het ook hulle hartseer begin, toe hulle besef het hulle is vér weg van God.  En nou kom die evangelie, dit is wat die Here Jesus gedoen het toe Hy sy dissipels uitgestuur het toe sê Hy, moenie gaan na die heidene nie, moenie gaan na die stad van die Samaritane nie, gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel en sê vir hulle, (maak die siekes gesond ensovoorts) die koninkryk van God het naby gekom.  Want die Koning, die Saad het self gekom, Hy het nou klaar gesterwe, Hy het klaar opgestaan.  Hy het die Trooster, die Heilige Gees gestuur, neem vir hulle die goeie nuus, is dit nie evangelie nie?  Wat beteken evangelie?  Evangelie beteken goeie nuus.  Bring vir hulle die goeie nuus dat julle wat vér is het nou naby gekom deur die bloed van Christus,

Halleluja!  Halleluja!

Prys die HERE! 

 

Want, Efé. 2, die 14de vers - - - - - -

“Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het”

 

- - - - - - Wie is hierdie albei?  En ons gaan hom ’n hele paar keer teëkom.  Hoekom “albei”?  Albei beteken twee, is dit nie waar nie?  Die gewone prediking is dit beteken nou Jood en heiden.  En dan word ons ook daar onder ingetel, ons is ook die heidene, want ons is nie Jode nie.  Jood en heiden albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het.  Kom ons pas nou weer die regte betekenis toe, in hierdie saal, hier agter hierdie muur is die bidkamer, maar hierdie saal en die bidkamer hier agter is onder een dak.  Wat is hierdie muur?  Hierdie muur is ’n middelmuur tussen die saal en die bidkamer, ’n middelmuur is alleen ’n middelmuur as hy ’n muur is onder dieselfde dak tussen twee kamers.  Anders is hy nie ’n middelmuur nie.  Hierdie muur kan nie die middelmuur wees van daardie saal daar anderkant nie, dis onder twee verskillende dakke. 

 

Die middelmuur van skeiding, met ander woorde, die Huis van Israel, die tien stamme en die Huis van Juda, die twee stamme is onder dieselfde dak van die twaalf stamme van Israel.  Hulle het saam dieselfde beloftes ontvang, hulle het saam dieselfde burgerskap ontvang, hulle het saam dieselfde verbonde ontvang, hulle is onder dieselfde dak, maar daar het ’n middelmuur van skeiding gekom toe die twee vanmekaar geskeur is na Salomo se dood.  Die tien stamme is in die vér ballingskap weggestuur en die twee stamme na die nader ballingskap van Babilon.  Maar nou sê die HERE in vers 14; - - - - - -

 

“Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het”

 

- - - - - Die goeie nuus moes gaan vertel word dat die sterwe van Jesus het daardie skeuring heel gemaak.  Daardie skeuring is nou verby sover dit God betref, die twee kan nou bymekaar kom. - - - - - -

 

“deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep”.

 

- - - - - - En dis my teksvers: Een nuwe mens, die herstelde volk.  “Een nuwe mens”.  Die wet van gebooie en insettinge wat albei van hulle gebreek het en daardeur die skeiding veroorsaak het, Jesus het in sy eie vlees aan die kruis, het Hy vir dit alles betaal.  Daardeur het Hy die mag van die wet gebreek, en dit tot niet gemaak sodat daar nou niks meer is wat die twee vanmekaar kon skei, en hulle albei saam - van Christus kon skei.  Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie heerlik nie?

 

Prys die wonderlike Naam van die HERE!. 

 

Maar luister nou 2 Efé. die 16de en 17de verse - - - - - -

 

“en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het”.

“En Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat vér was en aan die wat naby was;”

 

- - - - - - Hier is my verwysing van netnou, vér sondaars en naby sondaars.  Daar is nie so iets nie.  Die wat vér was is die tien stamme en die wat naby was is die twee stamme. - - - - - - -

 

Efé. 2 vers 18, “want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader”.

(Weer ons albei)

Efé. 2 vers 19, “So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God”.

 

Luister nou na Efésiërs 2 die 20ste vers - - - - - -

“gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is”,

 

- - - - - Gebou op die fondament van die apostels en profete.  Wat beteken dit?  Die fondament van die apostels en profete.  Gebou op die fondament, met ander woorde, gebou op die waarhede wat die apostels en die profete verkondig het.  Wat het die profete verkondig?  Lees die profete, Jesaja, Jeremia, enige een.  Die profete, en ek gaan vir u net ’n paar daarvan wys in die tydjie tot my beskikking, maar dit sal u blydskap wees om vir dae en nagte en weke met God se woord te sit en na te speur wat die profete gesê het, maar laat ek vir u sê, die profete praat nêrens van die herstel van enige van die heiden nasies nie. 

 

Die profete praat van die herstel van Israel, hulle sing daaroor, hulle juig daaroor.  Dis die fondament van die profete.  Dis wat u en ek in hierdie tyd moet verkondig, dis waarvoor u en ek moet staan.  Dit is waarvoor u en ek moet ly as dit nodig is.  Soos Jesus gely het, soos die apostels gely het, soos Gods manne en Gods vroue deur die eeue gely het.  Gaan u na die apostels dan vind u hulle het presies dieselfde verkondig. 

 

Die Here Jesus sê bv.  (laat ek bv. vir u ’n bekende teksie sommer net kwoteer), in Matthéüs 19:28 toe die Here nou die eise van dissipelskap stel, toe sê Petrus, maar HERE ons het alles verlaat, wat sal ons dan kry?  Toe sê die HERE, in die wedergeboorte, in die wederoprigting van alle dinge, soos ons ook sien in Handelinge 3:19, sal julle op twaalf trone sit en die twaalf stamme van Israel oordeel.  Dis die wederoprigting.  Die twaalf stamme van Israel.  Die Bybel praat net daaroor en dit is wat Paulus nou vir die Efésiërs hier kom verkondig. - - - - - -

 

“20 gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is”,

 

- - - - -Die hoeksteen.  Dis die vernaamste steen, of die vernaamste klip in die hele gebou.  Om die waarheid te sê, dis eintlik die sluitsteen.  Dis die steen wat die hele gebou aanmekaar hou.  Nou wat is die hoeksteen dan nou van die apostels en die profete waarvan Jesus Christus self die hoeksteen is?  Het die engel dan nie vir Maria gesê jy sal swanger word en jy sal ’n seun baar en jy moet hom Jesus noem, Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan Hom gee, die troon van sy vader Dawid, en Hy sal Koning wees oor die huis van Jakob en aan sy koninkryk sal daar geen einde kom nie.  Is dit nie die sluitsteen nie?  Dis die hele kernwaarheid van onse Here Jesus, dit is wat die engel gesê het, dit was die boodskap - die herstelde volk. 

Prys die HERE! 

 

Nou, kom ons kyk ’n bietjie dan na sommige van hierdie heerlike Skrifte van “Die Herstelde Volk”, en onthou toe ek met u gepraat het oor “Die Herstelde Beeld”, dat die volk herstel sal word tot die beeld van Adam soos die HERE hom gemaak het deurdat Hy die tweede Adam gestuur het wat vir ons verbreek sou word sodat ons heelgemaak kon word.  Kom ons kyk na Romeine 5, en net soos hierdie brief van die Efésiërs aan Israeliete geskryf is, netso is dié brief aan die Romeine ook aan Israeliete geskryf. 

En in:

Romeine 5:19; ( lees ons hierdie woorde)

19         Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die Één baie tot regverdiges gestel word.

 

Onse Here Jesus se dood het ons geregtigheid vir ons bewerkstellig, daarom kon die Apostel Paulus aan die Korinthiërs wat ook Israeliete was sê in:

2 Korinthiërs 5:21;

21         Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

 

“God in Hom”.  Dit was die nuus wat die apostels aan hierdie Israeliete gaan bring het. 

Ons kyk na 1 Korinthiërs 15:47-49, En onthou die Korinthiërs was Israeliete, daar is geen twyfel omtrent dit nie.  Ons gaan net nie vir u die bewyse nou gee nie, dan sal ons nie hierdie boodskap klaar kry nie.

1 Korinthiërs 15:46-49;

47         Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.

48         Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.

49         En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

 

Dit het ons met u behandel toe ons met u gepraat het oor die herstelde beeld.  Ons sal verander word na die beeld van ons Skepper, ons sal verander word na die beeld van ons verheerlikte Heiland aan wie se opstanding ons vandag spesiaal dink. 

Halleluja!

Prys die HERE. 

 

Ons lees vir u:

2 Korinthiërs 5:17;

(wat ons maklik vir u kon kwoteer, maar laat u oë self daarop val).

17         Daarom, as iemand in Christus is, is hy ’n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

 

Nou as elke individu in Israel dan ’n nuwe skepsel geword het, het ons dan nie te doen met ’n herstelde volk nie?  As elkeen dan herstel is, dan is die volk herstel.  Dit is die boodskap, en moet tog nooit laat die gedagte wanneer u so na ons ou volkie kyk en ons kyk na ons sondes, en ons kyk na ons afdwalinge, moet tog nooit dat die duiwel jou knieë lam maak nie.  Dis God se plan, en die HERE sal dit bewerkstellig, al moet dit ook gaan deur die benoudheid van Jakob.  Maar dit sal geskiet, en ons staan op die drumpel daarvan. 

 

Ons staan op die drumpel van groot en magtige dinge, ek kan dit nooit genoeg herhaal nie, u en ek deur ons geboorte, ons voorouers en verder, geliefdes, ons is so gewoond aan die sonde, ons is so gewoond aan die “val en opstaan” lewe, ons is so gewoond aan die versoekings en die gebroke beeld dat dit vir ons onmoontlik lyk om ons kop op te tel.  En sê: “HERE, my bestemming is U beeld, my bestemming is U oorwinning, HERE sal U genade gee dat ons voor onsself ’n volk sal sien, ’n volk in die gestalte van God.  ‘n Volk, in die gestalte van ’n opgestane Here Jesus.  Wat geen mag van die hel voor kan standhou nie”. 

 

Dit is u en my erfenis.  Lig dan op julle hoofde, lig op julle harte en kyk op Jesus, die Leidsman en Voleinder van ons geloof.  Kyk op Jesus, die verteenwoordigende Israeliet.  En toe Hy daar aan die kruis gesterf het en daardie klagbrief en verordeninge en gebooie daar vasgespyker het aan die kruis toe het Hý - u en my geregtigheid geword.  Toe het u en ek - Hý geword, toe Hý - u en ek geword het.  Maar ons moet dit glo, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag en hier lê die stryd. 

 

Die stryd lê nie teen die duiwel in die eerste instansie nie, die stryd lê nie teen al hierdie vuil en lelike dinge in die wêreld nie, die stryd lê dat ú moet glo wat God vir u sê.  En as ú glo wat God vir u sê, is ú meer as ’n oorwinnaar, vertrap ú die Satan onder u voete, want al die beloftes van God is ja en amen in Christus Jesus, daar is niks wat die HERE vir ons belowe het, net om voor ons te hou en net om vir ons lus te maak, en ’n ietsie in ons op te wek, en net as ek dit wil vat, dan vat Hy dit weg nie.  Wat Hy belowe het, het Hy bedoel, dat u en ek dit moet besit. 

 

Vra die HERE vir moed, vra die HERE vir volharding om u vinger op God se woord te kan sit.  Sê, HERE hoe onmoontlik dit ook al lyk, HERE al lyk dit of ons ou volkie ten gronde gaan, hier is groot beloftes vir ’n herstelde volk, ek sit my vinger daarop, ek stel my eie lewe daarvolgens in, en ek groei in die genade en in die kennis van my Heer en saligmaker Jesus Christus. 

Halleluja! 

 

Maar geliefdes, kom ons gaan gou met u na nog ’n paar heerlike Skrifte.  Ons kyk na Galásiërs 6.  en die Galásiërs was ook Israeliete, dit is baie maklik om te bewys. 

Galásiërs 6:15;

15         Want in Christus Jesus het nóg die besnydenis nóg die onbesnedenheid enige krag, maar ’n nuwe skepsel.

“Maar ’n nuwe skepsel”

 

U weet, jy kom nou aan die een kant by jou gereformeerde mense en hulle stry en hulle redeneer met jou laat dit klap oor die besnydenis, die doop wat in die plek van die besnydenis gekom het.  Jy kom by ons pinkster mense en ons redeneer en stry net so heftig, nee die doop is reg, maar altwee is onbekeerd, wat help dit?  Nie die besnydenis, of die onbesnedenheid basies nie, maar ’n nuwe skepsel.  En as elkeen ’n nuwe mens is het jy ’n nuwe volk, het jy ’n herstelde volk.

Prys die HERE!

 

Kom ons gaan ’n bietjie verder, ons kyk na 1 Petrus 2:9-10.  En ek sien ek sal ’n bietjie minder moet sê oor elkeen van hierdie, anders gaan ek nie by die heerlikheid uitkom nie, die horlosie wil mos nie stilstaan nie. 

Prys die HERE! 

 

1 Petrus 2:9-10;

Hierdie brief van Petrus is ook aan Israeliete geskryf.  Daar is geen twyfel daaraan nie.  Nou sê hy vir hierdie Israeliete, “maar julle is ‘n uitverkore geslag”.  Daardie woord geslag, die regte betekenis is ras.

9          Maar julle is ‘n uitverkore “ras”/geslag,’n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

10         julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is.

 

Dis amper direkte aanhalings uit Hoséa, jy kan nie nou hierdie Skrifte gaan vat, afgesien van die feit dat dit aan die vreemdelinge van die verstrooiing geskrywe is wat Israeliete was, maar nou word in die prediking vandag geneem, o julle is ‘n uitverkore geslag.  Dan sal die prediker staan voor ‘n bont gehoor van swart en geel en almal; en sê, julle is ‘n uitverkore geslag, want dit is mos nou volgens die prediking van toepassing op alle gelowiges, en dit is nie so nie, hy praat hier met ‘n ras.  Die Grieks sê so, want julle is ‘n uitverkore ras.  Jy kan dit nie vergeestelik nie.

 

‘n Koninklike priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as eiendom verkry, ens. ons het dit nou alreeds gelees.  Kom ons kyk ’n bietjie waar ons dit lees in die Bybel wat Petrus sê.  Ek moet van u kosbare tyd neem om hierdie opmerking te maak.  U moet dit onthou.  U wat by die konferensie is en teruggaan.  Die Bybel gooi nooit sy terme en terminologie deurmekaar nie.  Ons maak met die Bybel so! 

 

Weet u, ons sal nie so maak met ’n storieboek nie.  Ons sal nie met ’n storieboek maak en as hy hier in die begin praat van Jan nie, en ek bedoel nou nie die Jan’ne hierso nie, dis nou maar ’n algemene naam, ons sal nie so maak met ’n storieboek, as nou hier in die eerste hoofstuk lees van Jan, maar nou hier in die tweede en die derde hoofstuk en so aan, gee hulle nou vir Jan ’n ander naam en dan wanneer ek nou by die klimaks in die laaste hoofstuk kom dan kan ek nie verstaan wat die hele bedoeling van die boek was nie want die name is deurmekaar gegooi.  Ons maak so met die Bybel.  As die HERE praat van ’n heilige ras en uitverkore volk, dan het Petrus en almal wat geskrywe het, het net een terminologie.  Hierdie heilige volk wat hy hier van praat is die heilige volk, wat die Ou Testament van praat. 

Nou kom ons kyk wat sê die HERE vir Israel in:

Eksodus 19:5-6;

5          As julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne.

6          En júlle sal vir My ‘n koninkryk van priesters en ‘n heilige nasie - - -

(‘n heilige nasie)

- - - - - wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel.

 

Kom ons kyk nou hier wat sê Hy weer hier in Petrus.

1 Petrus  2:9; 

9          Maar julle is ’n uitverkore geslag, - - - - -

(‘n uitverkore ras, ‘n uitverkore nasie)

- - - - - - ’n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, - - - - - -”

(En júlle sal vir My ’n koninkryk van priesters en ’n heilige nasie wees – Eksodus 19). 

Dis om jouself te hou by jou terme, dan sal jy die Bybel verstaan. 

 

Ons kyk na:

Deuteronómium 7:6-8;

6          Want jy is ’n volk heilig aan die HERE jou God; - - - - -

(Wat sê Hy hierso in 1 Petrus 2:9?

“Maar julle is ’n uitverkore geslag,’n koninklike priesterdom,’n heilige volk”.

‘n Heilige volk.  Hier sê die HERE vir Israel jy is ’n heilige volk aan die HERE jou God).

- - - - - jou het die HERE jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.

(Het die HERE dit dan nou verander? Dan kan ons die Bybel nooit verstaan nie).

7          Die HERE het ’n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, - - -

(Hier is jou uitverkiesing)

- - - - - nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke.

8          Maar omdat die HERE julle liefgehad en die eed gehou het wat Hy vir julle vaders gesweer het, - - - - - - -

(Daardie ede wat ek netnou na verwys het.  Daardie verbonde van die beloftes waar Paulus vir die Efésiërs sê julle is vervreemd gewees van daardie beloftes.  Dit is die eed),

- - - - - het die HERE julle met ’n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos.

 

So kan ons nog met baie meer aangaan, maar ek sal myself moet haas.  Ons lees vir u Eségiël 37.  Daardie lieflike hoofstuk van die vallei van die doodsbeendere, net hierdie paar verse.  Eségiël 37:10-12.  U weet die bene wat almal bymekaargekom het, elke been na sy been en toe, het die HERE vleis en senings daaroor laat kom en toe ’n vel daaroor laat kom en toe het die HERE vir Eségiël gesê hy moet daaroor profeteer en vir die gees sê dat die gees in daardie dooies moes kom, sodat hulle kan lewendig word. 

Eségiël  37:10-12;

10         En ek het geprofeteer soos Hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan – ‘n ontsaglike groot leër!

11         Toe sê Hy vir my: Mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê: Ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore; dit is klaar met ons!

(Dit is wat vandag gesê word in ons volk).

12         Daarom, profeteer en sê aan hulle: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek sal julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o my volk! - - - - -

(kan nie van dit, die kerk maak in die terme soos dit vandag gepreek word nie)

- - - - - En Ek sal julle bring in die land van Israel.

 

Ons kyk na die 36ste hoofstuk van Eségiël, ons begin by die 22ste vers.

Eségiël 36:22-23;

22         Daarom, sê vir die huis van Israel: So spreek die Here HERE: Ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige Naam wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het.

23         En Ek sal my grote Naam heilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het; en die nasies sal weet dat Ek die HERE is, spreek die Here HERE, as Ek My in julle voor hul oë as die Heilige laat ken.

 

Wie is dié julle?  Die huis van Israel. 

“As Ek My in julle voor hul oë as die Heilige laat ken”. 

Dit kan nie geskied as daardie volk nie herstel word nie, en dis die beloftes waarmee ons besig is, dis my tema, die herstelde volk.  Een nuwe mens.  Die wêreld het nog nooit; het nog nooit ’n volk gesien van die kleinste tot die grootste, vervul met die Heilige Gees nie, van die kleinste tot die grootste wat nie nodig het om te sê die een vir die ander, ken die HERE nie, want hulle sal almal die HERE ken van die kleinste tot die grootste, vervul met die Heilige Gees. 

Een man Simson onder die krag van Heilige Gees - slaan hoeveel Filistyne dood?  Ruk die pilare van die tempel om en ruk die hekke van Gasa uit.  Een man onder die krag van die Heilige Gees.  Een jong seun Dawid slaan die reus, Góliat dood.  Wat van ’n volk wat Gees vervuld is?  Die herstelde volk.  Ek wil vir u vanmôre sê, dis die hoop van die wêreld, en dis die gebeurtenis wat voor die deur staan. 

Halleluja!

Prys die HERE! 

Hieroor kan ons juig!  En hieroor kan ons groot geraas maak! 

Halleluja! 

En dit sal aanneemlik wees voor die HERE.

Halleluja!

Maar kom ons lees net nog ’n bietjie verder. 

Ons was by vers 23 van Eségiël 36. 

Eségiël 36:24-28;

24         En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring.

25         Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig

(Is dit nie ’n herstelde volk nie?)

26         En Ek sal julle ’n nuwe hart gee en ’n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ’n hart van vlees gee.

(Ek wil hê u moet daarop let.  Dis onvoorwaardelik.  Die HERE stel geen voorwaarde nie die HERE praat nie eers van bekering nie, hulle sal hulle bekeer.  Hy sal dit bewerk).

27         En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.

28         En julle sal woon in die land wat Ek aan jul vaders gegee het; en julle sal vir My ’n volk en Ek sal vir julle ’n God wees.

 

O ek kan nie verder lees nie want ek wil nog ’n paar Skrifte probeer inkry.  Maar lees dit verder, geliefdes, daar is meer as 17 “ek sal” net in hierdie gedeelte.  Ek sal, ek sal, ek sal.  ‘n Nuwe volk, ’n nuwe hart, ’n nuwe gees. 

Ek lees met u Jesaja 55:5.  O, ek wens die horlosie wil so bietjie stadiger loop.  Daardie lieflike hoofstuk, “kom koop sonder geld, sonder prys, wyn en melk”, ens.  vers 5.

Jesaja 55:5;

5          Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep; en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop, ter wille van die HERE jou God en van die Heilige van Israel, omdat Hy jou verheerlik het.

 

God gaan hierdie volk verheerlik.  En nasies sal na ons toe hardloop as gevolg van dit.  Kom ons lees dit saam met Jesaja 43:21, ons begin net daar by vers 20.

Jesaja 43:20-21;

20         Die wilde diere - - - - -

(Daar is ons weer terug op die herstelde natuur)

- - - - van die veld sal My eer, die jakkalse en die volstruise; want Ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis om my volk, my uitverkorene, te laat drink.

21         Die volk wat Ek vir My geformeer het, hulle sal my lof verkondig.

 

Ons gaan vinnig na Jesaja 60 en ons lees eers die 9de vers en dan gaan ons terug na verse 1-4, vers 9.

Jesaja 60:9, 1-4;

9          Ja, op My wag die eilande, en die skepe van Tarsis kom vooraan, om jou seuns van ver te bring. Hul silwer en hul goud is by hulle, vir die Naam van die HERE jou God en vir die Heilige van Israel, omdat Hy jou heerlik gemaak het.

 

O, hiervoor kan Israel huppel en spring en dans. 

Nou lees ons gou die eerste 4 verse van Jes. 60.

1          Staan op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die HERE gaan oor jou op.

2          Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek - - - - -

(VVO, Swart Afrika, Organisasie van Afrika Eenheid, noem wat jy wil).

            - - - - - en donkerheid die volke; maar oor jóu sal die HERE opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word.

3          En nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang.

4          Slaan jou oë rondom op en kyk - hulle almal kom bymekaar, hulle kom na jou toe; jou seuns kom van ver, en jou dogters word op die heup gedra.

Prys die HERE!

 

Ons kyk na:

Jesaja 60:21;

21         En jou volk sal almal regverdiges wees, - - - - - -

(En jou volk sal almal regverdiges wees),

- - - - -vir ewig sal hulle die land besit - as lote deur My geplant, ’n werk van my hande, tot my verheerliking.

Prys die HERE! 

 

Ons kyk gou na:

Jesaja 62:1-4;  (Ons kyk hoeveel die horlosie ons nog toelaat).

1          Ter wille van Sion sal Ek nie swyg nie en ter wille van Jerusalem nie stil wees nie, totdat sy geregtigheid uitbreek soos ’n glans en sy heil soos ’n fakkel wat brand.

2          En die nasies sal jou geregtigheid sien en al die konings jou heerlikheid; en jy sal met ’n nuwe naam genoem word wat die mond van die HERE sal noem.

3          En jy sal ’n sierlike kroon wees in die hand van die HERE en ’n koninklike tulband in die hand van jou God.

4          Jy sal nie meer genoem word Verlatene nie, en jou land sal nie meer genoem word Wildernis nie. Maar jy sal genoem word: my welbehae, en jou land: die getroude; want die Here het ’n behae in jou, en jou land sal getroud wees.

Prys die HERE! 

 

Ag geliefdes, u moet gerus Jesaja 54 weer lees, daar waar die HERE praat nadat Hy in die huwelik getree het met Israel en as u nou in die ou Afrikaanse Bybels kyk dan sal u die opskrif sien, die opskrif sê, “Die toekoms van Sion”. 

 

Jesaja 54:5,11-13;

5          Want jou Maker is jou Man; HERE van die leërskare is sy Naam; en die Heilige van Israel is jou Verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word.

En verder aan sê die HERE;

11         Jy, ellendige, deur storm gejaagde, ongetrooste! Kyk, Ek lê jou stene in sierklei, en Ek grondves jou in saffiere;

12         en jou borswerings maak Ek van robyne en jou poorte van karbonkels en jou hele ringmuur van edelgesteentes.

13         En al jou kinders sal deur die HERE geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees.

 

Gaan ons na Openbaring 21, waar die engel vir Johannes sê, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam, toe neem hy hom na ’n hoë berg en hy toon vir hom die Nuwe Jerusalem, met sy mure van edelgesteentes, sy strate van Goud, sy poorte van pêrels en hy sê dit is Israel want op haar poorte staan geskrywe, die name van die 12 stamme van Israel.  En die nasies stroom daarheen, na haar glans en stralende heerlikheid want God het Israel verheerlik, God het die volk herstel. 

Die Herstelde Volk, die roem van God, die lig van die wêreld. 

Halleluja!

Amen!

 


Die Herstelde Administrasie.

HERE, ons dank U vir hierdie laaste boodskap van hierdie konferensie reeks.  Ons dank U dierbare HERE vir alles wat U ons geskenk het om dit moontlik te maak.  Ons dank U, o dierbare HERE, soos uit verskillende getuienisse gehoor het, HERE, is ons ‘n aaneengeskakelde span.  Dierbare HERE ons dank U vir elkeen wat so wonderlik meegehelp het.  Ons dank U vir dié in besonder, wat deur niemand gesien was nie, maar HERE ons dank U vir u woord wat sê, U wat in die geheim sien sal in die openbaar vergelde.  Ons dank U daarvoor, ons dank U Heer bo alles vir U lieflike en wonderlike woord en ons vra U ook HERE, in hierdie laaste boodskap HERE, U woord in sy volle krag en openbarings heerlikheid tot ons sal kom.

In Jesus Naam.

Amen!

 

Geliefdes u kan solank u Bybels oopmaak by:

Jeremia 33:1-26;

1          VERDER het die woord van die HERE vir die tweede keer tot Jeremia gekom, terwyl hy nog opgesluit was in die voorhof van bewaking, en gesê:

2          So spreek die HERE wat dit doen, die HERE wat dit formeer om dit te bevestig, HERE is sy Naam:

3          Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.

4          Want so sê die HERE, die God van Israel, met betrekking tot die huise van hierdie stad en die huise van die konings van Juda wat omgegooi is as verdediging teen die walle en die swaard -

5          hulle kom wel om te veg teen die Chaldeërs, maar dit is om dié huise te vul met die lyke van mense wat Ek verslaan het in my toorn en in my grimmigheid en oor al die boosheid van diegene om wie Ek my aangesig vir hierdie stad verberg het.

6          Kyk, Ek laat vir die stad genesing en gesondmaking tot stand kom en sal hulle gesond maak en aan hulle openbaar ’n oorvloed van duursame vrede.

7          En Ek sal die lot van Juda en die lot van Israel verander en hulle bou soos tevore.

8          En Ek sal hulle reinig van al hulle ongeregtigheid waarmee hulle teen My gesondig het, en vergewe al hulle ongeregtighede waarmee hulle teen My gesondig en teen My oortree het.

9          En die stad sal vir My wees ’n vreugdevolle roem, ’n lof en ’n sieraad by al die nasies van die aarde wat sal hoor van al die goeie wat Ek aan hulle doen; en hulle sal bewe en ontroer word oor al die goeie en oor al die vrede wat Ek daaraan bewys.

10         So spreek die HERE: In hierdie plek waarvan julle sê: Dit is woes, sonder mens en sonder dier - in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem wat verwoes is, sonder mens en sonder inwoner en sonder dier, sal weer gehoor word

11         die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, die stem van die wat sê: Loof die HERE van die leërskare, want die HERE is goed, want sy goedertierenheid is in ewigheid! - van die wat ’n lofoffer bring in die huis van die HERE; want Ek sal die lot van die land verander soos tevore, sê die HERE.

12         So spreek die HERE van die leërskare: In hierdie plek wat woes is, sonder mens of dier, en in al die stede daarvan sal weer ’n weiveld vir die herders wees wat troppe kleinvee laat lê en rus.

13         In die stede van die Gebergte, in die stede van die Laeveld en in die stede van die Suidland en in die land Benjamin en in die omstreke van Jerusalem en in die stede van Juda sal die troppe kleinvee weer by die teller verbygaan, sê die HERE.

14         Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek die goeie woord in vervulling laat gaan wat Ek gespreek het aangaande die huis van Israel en die huis van Juda.

15         In dié dae en in dié tyd sal Ek vir Dawid ’n Spruit van geregtigheid laat uitspruit, en Hy sal reg en geregtigheid doen in die land.

16         In dié dae sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon; en dit sal die naam daarvan wees: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.

17         Want so sê die HERE: Daar sal vir Dawid nie ’n man ontbreek wat sit op die troon van die huis van Israel nie;

18         en daar sal vir die Levitiese priesters nooit voor my aangesig ’n man ontbreek wat altyddeur brandoffers bring en spysoffers aan die brand steek en slagoffers berei nie.

19         En die woord van die HERE het tot Jeremia gekom en gesê:

20         So spreek die HERE: As julle my verbond met die dag en my verbond met die nag kan verbreek, dat daar geen dag of nag op hulle tyd is nie,

21         dan sal ook my verbond met Dawid, my kneg, verbreek kan word, dat daar vir hom geen seun sal wees wat regeer op sy troon nie, en met die Leviete, die priesters, my dienaars.

22         Soos die leër van die hemel nie getel en die sand van die see nie gemeet kan word nie, so sal Ek vermenigvuldig die nageslag van my kneg Dawid, en die Leviete wat My dien.

23         Verder het die woord van die HERE tot Jeremia gekom en gesê:

24         Het jy nie gemerk wat hierdie volk spreek nie as hulle sê: Die twee geslagte wat die HERE uitverkies het, dié het Hy verwerp? En hulle verag my volk, sodat dit geen nasie voor hulle meer is nie.

25         So sê die HERE: As Ek my verbond met dag en nag, die insettinge van hemel en aarde, nie vasgestel het nie,

26         dan sal Ek ook die nageslag van Jakob en van my kneg Dawid verwerp, dat Ek nie uit sy nageslag heersers sal neem oor die nageslag van Abraham, Isak en Jakob nie; want Ek sal hulle lot verander en My oor hulle ontferm.

 

Aan die einde van hierdie konferensie waar ons vanaand kom by ons laaste boodskap nl.  “Die Herstelde Administrasie”.  

Onthou u ons algemene tema?:

“Die Glorieryke Herstel”, gebaseer op Handelinge 3:19-26. 

Die eerste een “Die Herstelde Verhouding”; 

Die tweede, “Die Herstelde Beeld”;

Die derde, “Die Herstelde Natuur”;

Die vierde “Die Herstelde Volk;”

Die vyfde en laaste een “Die Herstelde Administrasie”. 

 

Dit behoort nie vir ons baie moeilik te wees as ons oor hierdie saak dink nie, omdat die kern van hierdie hele saak van hartseer en trane en moord en doodslag en swaarkry en bekommernis en vrees; begin het by daardie verbroke verhouding, toe die verhouding tussen Adam en God gebreek was sodat Adam jou werklikwaar vir sy Vader gaan wegkruip het, dat God hom moes kom soek en moes roep, Adam, waar is jy?  Ek dink nie daar was ooit hartseerder woorde in hierdie hele ou wêreld as daardie woorde nie, dat God na Adam moes kom soek. 

 

U sien, toe daardie verhouding nog ongebroke en ongeskonde was en God daardie natuur en daardie hele skepping van Hom kon aanskou waaroor Hy gesê het, dit was goed, was daardie goeie skepping ook goed geadministreer.  In goeie administrasie is daar harmonie.  Dit was een van die hoof punte in my lewe as kind, toe die HERE hierdie dinge aan my openbaar het, ek het dit al baie vir u vertel, daar op daardie ou boereplaas in daardie swaar tyd, toe ek my op God se woord as jong kind verlaat het en na God se woord gewend het; toe wys die HERE vir my hierdie dinge so duidelik, en dis daarom dat ek miskien oor hierdie dinge met groter oortuiging en groter gevoel kan praat miskien as oor enige iets anders.  Omdat dit so ’n intieme deel van my eie getuienis uitmaak. 

 

Waar ek in ons swaarkry en in my jammerte vir my arme vader wat so moes sug en swaarkry onder sy omstandighede, dat ek hom dikwels aan die hand geneem het en vir hom gesê het: “pappie, kom ons gaan bietjie buitekant toe.  Kom ons kyk ’n bietjie na die maan en na die sterre”.  Nou, ons wat in hierdie fabriekstad woon, ons het dit al gewoond geword, ons sien nie werklik die sterre soos hulle is nie, ons sien nie werklik die maan soos dit is nie want hier is so baie besoedeling, maar daar op die platteland waar daar geen besoedeling is nie, daar vonkel die sterretjies vir jou so, daar skyn die volmaan sodat jy jou Bybel in die maanlig kan lees.  En dat ek hom dan vat en sê: “kyk pappie, kyk hoe perfek beweeg daardie hemelliggame, kyk hoe perfek beweeg die sterre en die maan”, en natuurlik bedags die son, die ou Vrystaat is bekend vir sy platheid. 

Vir die wat daar gebore is en groot geword het is dit ’n wonderlike land om in te bly, dit is lieflik as jy daar - - - -

(ons noem hom ’n berg, julle sal hom seker noem ’n randjie, maar by ons is dit ’n berg)

- - - - op daardie ou plat berg staan, op my pa se plaas, dan kyk jy die oneindigheid in en jy sien daar is oom so en so se plaas, daar is oom so se ander plaas, vér weg, ‘n plat wêreld.  En in daardie tyd het ons nie telefone gehad nie, ons het nie radio’s gehad nie, ons het feitelik geen kommunikasie gehad nie.  Hoe sou jy bv. jou tyd kry? My pa het soos ons dit genoem het daardie tyd, die almanak gevat, jy sien mos die son opkom daar op die horison, daar is niks om hom te versper nie, en jy kyk na die almanak, die almanak sê vir jou op so en so tyd sal die son opkom.  En as jou ou huishorlosie gaan staan het, dan kyk jy maar net na die sonsopkoms en jy stel jou horlosie en jy weet sy looptyd is perfek.  Seker net so perfek soos die piep, piep van vandag oor die radio as jy wil kyk of jou horlosie reg is. 

Hoekom?  Hoekom, omdat daar harmonie in die heelal is.  Omdat daar administrasie in die hemele is, want die hand van die mens het nog nie daar gekom nie.  Ek weet nie nou met ons pendeltuie en ons satelliete en so aan nie, wat dit miskien aan die sterre gaan doen nie maar ons weet darem die sterre is baie, baie ver anderkant, ek dink nie hulle sal daarby kom nie. 

Gaan jy in die miniatuur wêreld, ons in hierdie moderne slim eeu van die atoom, en jy kyk na die atoom, dan sien jy daar is orde, daar is harmonie in die atoom.  Bestudeer jy die plantkunde in die blaartjies of in die wortels of in die stamme of waar ook al, dan sien jy ’n plan, jy sien ’n patroon.  Daar is administrasie.  Maar waar die mens se hand aan vat is chaos, is wanorde en op die end dan sny ons mekaar se kele af.  Was dit God se bedoeling?  Nee, nooit!  Daarom wil ek met u praat oor die herstelde administrasie. 

 

Ek het vir my vader gesê, vader, pappie, soos ek hom genoem het.  Dis onmoontlik, dis onmoontlik dat dit ooit so bedoel kon gewees het.  Daar het die HERE my op die spoor van die Israel Identiteit geplaas.  Ek sê, dis onmoontlik, volgens God se woord is ons mense bedoel om die kroon van God se skepping te wees.  En as daar in die son en in die maan en in die sterre en in die plante en waar ook al, as daar harmonie is as gevolg van perfekte administrasie, behoort dit nog meer onder die mens te wees.  En so het ek bv. gesien dat God vir Homself ’n volk geroep het.  Hierdie Israel volk en dat Hy vir hulle sy wette gegee het en vir hulle gesê het, as julle daardie wette onderhou en dit doen, dan sal julle hier geseënd wees en julle sal daar geseënd wees, dit sal wonderlik wees.  U kan daardie seëninge op verskillende plekke lees. 

 

Dit het my nogal vanoggend getref.  Omdat my lewe baie vol is, omdat ek baie moet skryf en baie moet praat, moet ek baie inneem om ook vars materiaal te hê, omdat ek glo dat God se woord nie ’n onwerklike woord is nie.  Dat die werklikheid gekoppel moet word aan die HERE se woord. Maar ek kry baie min tyd om baie dinge te lees, ek moet baie groot opofferings maak om my inligting in te samel, omdat my tyd so beperk is.  Daarom probeer ek my lewe orden.  My opstaan, my aantrek, my skeer, my bad en so aan, dat dit val min of meer in ’n tyd wanneer dit Nuus is, Monitor en so aan. 

So ook op ’n Sondagoggend maak ek my soek van die aangesig van die HERE voor die tyd klaar en dan weer daarna, maar sodat dit, wanneer dit nou Nuus tyd hier by 7uur is, partykeer luister ek wie preek kwart voor 7 en dan luister ek partykeer en rig ek my tyd so in dat ek dan darem na daardie preek ook luister, maar gewoonlik 7uur en dan na 7uur, die koms van die koninkryk en so aan, omdat daar ook nuus van die kerk is en so aan, oor verskillende dele van die wêreld is, en jy kry partykeer ook so inligting. 

 

Nou so het ek vanoggend bv geluister, en dit het my weer so hartseer gemaak toe ek bv. hoor van die een deel van hierdie program waar hulle praat van die kinderlose ouers.  Hoe baie huisgesinne daar is wat nie kindertjies kan hê nie.  Wat ’n probleem dit is met aanneming, en as ek reg kan onthou, dink ek het hulle gesê, hulle kan maar aan die behoeftes van omtrent 30% van kinderlose ouers voorsien met aangenome kindertjies wat kan aangeneem word, - 30%!  So groot is die kinderloosheid. 

 

Die HERE het vir Israel gesê as julle My wette onderhou en in My weë wandel, sal daar nie een kinderlose familie in Israel wees nie.  Die HERE het so gesê, as die administrasie perfek is, as Israel luister na die stem van die HERE.  Dit het in die begin, begin!  Ek lees vir u weer daardie paar verse wat ek nou ’n paar keer gelees het in:

Génesis 1:26-28;

26         En God het gesê: Laat Ons mense - - - -

(Dit is die Adam)

- - - - - maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

(Laat hulle heers het die HERE gesê)

27         En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

28         En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

 

Die HERE het heerskappy aan die mens gegee!.  En toe sy verhouding nog reg was, was sy administrasie ook reg.  Maar toe hy daardie verhouding verbreek het, toe het hy sy heerskappy verloor en toe verval die administrasie in chaos en in wanorde.  Ons ken die verhaal van die dood en die doodslag en naderhand selfs Kain wat vir Abel doodslaan, ek het dit so baiekeer al in hierdie ou kerkie gesê, dit gee my nou nog die rillings en die hoendervleis as ek daaraan dink. 

Daardie eerste nag toe die leeu begin brul.  Daardie eerste nag toe jy die geskreeu van die ou bokkie hoor, soos die leeu, voordat die leeu sy lugpyp heeltemal af, of toegebyt het.  Daardie vrees, daardie angs, daardie getrippel, daardie rondkyk, daardie gedurig op die waak wees.  Waarvoor?  Want daar het wanorde ontstaan! 

 

God het dit nie so bedoel nie, en as God dit nie herstel nie, dan is God, dis ’n vreeslike woord om te sê, maar dan is God ’n mislukking.  Maar Hy is nie ’n mislukking nie.  Daar is ’n herstelde administrasie.  En hy volg die orde van die herstelde verhouding, die herstelde beeld, die herstelde natuur, die herstelde volk. 

Halleluja! 

Dis die pad wat hy loop en dit is waarvan ons op die vooraand staan.  Ons ken die gebed van onse Here Jesus wat Hy ons geleer het om te bid so goed, maar hoe min van ons verstaan en begryp dit werklik? 

“Onse Vader wat in die hemel is”. 

Kom ons staan ’n bietjie stil. 

“Onse Vader wat in die hemel is” - hoe kan jy sê “onse Vader” as die verhouding nie herstel is nie?  Jy kan nie sê “onse Vader” as die verhouding nie reggemaak is nie.  Daar is twee dinge in ’n verhouding, daar is verwantskap en daar is gemeenskap.  Sal miskien dalk in Engels beter verstaan – “There is relationship and there is fellowship”.  Die gemeenskap kan verbreek word in ons aardse bestaan, maar die verwantskap kan alleen die dood breek. 

 

Kom ek lig dit vir u toe, dis belangrik dat u dit verstaan.  Vat ’n pa en sy seun, die moment vandat daardie seun gebore word sal daardie seun die pa se seun bly totdat die dood hulle skei.  Daardie seun kan dalk ’n tronkvoël word, ’n groot alkoholis, ’n groot hartseer vir sy pa maar hy bly sy pa se seun.  Maar tussen daardie pa en daardie seun kan daar ’n lieflike gemeenskap wees as daardie seun gehoorsaam is aan sy pa en daardie pa ’n regte pa vir sy seun is, en wat is liefliker as dit op hierdie ou aarde?  Maar daardie gemeenskap kan gebreek word deur ongehoorsaamheid, en die moment wat die gemeenskap gebreek word is daar ongelukkigheid totdat die gemeenskap herstel is.  Nou, so ook tussen God en Adam en die wat ná Adam sou kom. 

 

Ek weet dis miskien ’n diep saak en ek wil nie baie daaroor uitwei nie, maar alhoewel Adam gesondig het en die verhouding verbreek is, het Adam nog altyd God se seun gebly, maar omdat die verhouding verbreek was is die gevoel en die kommunikasie tussen Vader en seun verbreek en dit sou alleen herstel word deur die tweede Adam, die Here Jesus en wat dit alleen sou herstel deur sy kosbare bloed en sy dood en sy opstanding, en dit is wat gebeur het.  Daarom, ons kan alleen bid, “onse Vader wat in die hemel is” as daardie gemeenskap, daardie “fellowship” herstel is.  Dan kan ek waaragtig sê, “onse Vader”. 

 

Christen vriend en vriendin, toehoorder vanaand in hierdie saal voor hierdie video, kom ons kom in hierdie laat uur van die mens se bestaan, tot die besluit en besef en die insig dat ons hierdie valsheid van ons sal vaarwel moet sê, hierdie skyn van dinge van ons sal wegwerp.  “Onse Vader, wat in die hemel is”, - as God nie jou Vader geword het deur ’n wedergeboorte, deur geloof in die Here Jesus nie, mag jy Hom nie jou Vader noem nie.  Onse Here Jesus het vir ons geleer, en Hy het gesê niemand kom tot die Vader behalwe deur My nie.  Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe. 

 

Daar is baie gelowe, ons het vandag, daar het iemand my daarna gevra en gesê, die God van die Mohammedane, is dit dieselfde God wat ons aan glo?  Ek sê, ja dis dieselfde God, hy noem hom Allah en so aan, ek sê, maar hy kan Hom nie “Vader” noem nie want hy kom nie na Hom toe deur Jesus Christus nie.  Dieselfde met die Jood, die Jood kan Hom nie “Vader” noem nie, want hy kom nie na Hom toe deur Jesus Christus nie, maar so ook u en ek, al noem ons onsself Christene.  Ons kan nie die Skepper “Vader” noem nie, as ons nie na Hom toe kom deur onse Here Jesus nie.  “Vader” impliseer ’n geboorte.  Maar in elk geval ek wil nie nou verder daarop ingaan nie, kom ons gaan verder. 

 

“Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word”. 

Heilig ons sy Naam?  Is dit ons doel en strewe?  Kom ons gaan verder.  “laat u koninkryk kom”, - u koninkryk kom?  Vir hoeveel mense het dit werklik betekenis?  ’n Koninkryk impliseer en behels ook administrasie.  Dit behels regering, ’n koninkryk waarin daar nie orde van regering is nie, is chaos.  En daardie koninkryk geliefdes, is die koninkryk van die Bybel waar die HERE op hierdie aarde kom vestig met sy Seun op die troon van sy vader Dawid en Koning oor die huis van Jakob tot in alle ewigheid.  Maar daar kan nie ’n koninkryk wees sonder ’n grondwet nie, sonder sy wette en sonder sy reëls om die administrasie perfek te laat verloop.  As u dan daardie gebed bid, moet al hierdie punte vir u ’n oortuiging wees. 

 

“Onse Vader, wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom”, maar luister nou verder.  “laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde”.  In die hemel is daar harmonie, want God se wil geskied daar, want God se administrasie is daar perfek, maar op die aarde is daar wanorde, is daar ’n dreigende ekonomiese ineenstorting, is daar droogte is daar ellende, is daar bewapening, dis daar; al hierdie dinge wat vir ons die ou lewe so hartseer maak.  Want hier is geen orde nie, hier is gaan administrasie nie.  Maar, ek het goeie nuus vir u.  Dit staan op die punt om herstel te word. 

Halleluja!

Loof die HERE! 

 

Ons kyk bietjie wat sê onse Here Jesus in:

Matthéüs 5:17-19; (ek wil net sê, dis deel van die bergpredikasie)

17         MOENIE dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.

18         Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.

19         Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.

 

Een van die groot punte in die prediking vandag buite hierdie waarheid is juis, o ons is klaar met die wet, ons het dit niks meer nodig nie.  Dis nie wat Jesus gesê het nie, maar die wet is die perfekte administrasie.  Daarin het die HERE vir ons geleer hoe hierdie ou wêreld regeer en administreer moet word.  Natuurlik is daar van ons Israel mense wat nou, myns insiens, heeltemal oorboord gaan hiermee.  Ook die dele van die wet wat alreeds vervul is, nou ook weer wil instel.  Naderhand verval hulle in ’n toestand van die waarneming van dae en maande en jare en hierdie dag en daardie dag, amper op dieselfde spoor as die heilige dae van die Roomse Kerk.  En daardie dele is vervul toe die Here Jesus juis gekom het om die verhouding te herstel. 

Maar die administratiewe wette, die wette wat ons alledaagse lewe dek, gesondheid, geldwese, landbou en regering, hoe ons land regeer moet word.  Daardie wette is ewige wette, soos die wet van swaartekrag.  As jy die wet van swaartekrag verontagsaam en breek, sal die wet van swaartekrag jou breek.  Ek het nou gesien toe broer Frik vir ons die dak geverf het, dalk sal hy nou miskien nie daarvan hou dat ek sy naam genoem het nie, groot werk wat broer Frik op hierdie dak gedoen het, maar die dak is steil, maar hy moes goeie voorsorg tref.  Hy moes sterk toue gebruik om aan vas te hou om hierdie dak hier buitekant te verf.  Want daar is ’n wet van swaartekrag.  As hy dit nie gehoorsaam nie gaan daardie wet van swaartekrag hom lelik seer laat val op hierdie grond.  Ons is slim genoeg en verstandig genoeg om dit te gehoorsaam. 

 

Maar wanneer ons kom by die ander aspekte, ons geldwese, ons ekonomie, ons bedryf van ons alledaagse lewe, dan gaan ons maar op ons eie manier aan en daardie wette is gedurig besig om “ons” te breek, omdat ons hulle breek.  Ons wat in die Here Jesus glo, ons wat glo dat ons God se volk is, ons moet ook vir God se volk begin te leer wat die administrasie is.  Maar nou, ongelukkig is ons onder ’n ander stelsel waaronder Israel verval het, en waarin ons vasgeklem is soos ons voorvaders van ouds, onder Farao, en ons kan nie daar uitkom voordat die HERE nie uit die hemel kom om ons daarvan te verlos nie. 

 

Ou Israel, ons voorvaders, kon nie die juk van Farao afwerp nie, hoe moes hulle dit doen?  Hulle was slawe, hulle het geen wapens gehad nie, hulle het niks gehad nie, hulle het geen mag gehad nie, maar toe die HERE hulle geroep en hulle gekerm in die hemel hoor toe kom die HERE en Hy haal hulle daaruit.  En die HERE het hulle uitgehaal nadat Hy Farao se wil gebreek het.  Maar, toe het Israel daarna God se wette verwerp, ongehoorsaam geword aan die HERE, en Israel het weer slawe geword, soos ons ook vandag nog slawe is.  

 

Israel het slawe geword onder die Babiloniese Stelsel.  Daardie beeld van Nebukadnésar met sy hoof van goud en sy bors en sy arms van silwer en sy lendene en sy dy van koper, sy bene van yster en sy voete en sy tone van yster en klei.  Daardie groot imposante beeld wat daar gestaan het, geliefdes was die versinnebeelding van die Babiloniese Stelsel wat oor hierdie aarde sou regeer totdat die klip kom wat die koninkryk van onse Here Jesus voorstel oor Israel, wat hom sal omstamp en hom sal fynmaal.   ’n Maal proses, is ’n proses van geweld, en die HERE gaan hom met geweld omverwerp want anders gaan u en ek nooit vry kom nie.

 

Wat is kenmerkend van daardie stelsel?  Baie, die stelsel of die kenmerk van daardie stelsel is geweld, daardie kenmerk van daardie stelsel is op die oppervlakte pragtige verfyndheid, pragtige kuns, pragtige wetenskap, pragtige godsdiens met seremonies en al daardie dinge, maar binnekant skuim dit van ongeregtigheid en op die uiterste word hy alleen instand gehou met geweld.  Sy motief, sy hoof eienskap is profyt; waar die hoof eienskap en motief van God se koninkryk, onder God se perfekte administrasie, weer diens is.  Diens versus profyt.  In hierdie ou wêreld en in sy stelsel, in Mammon se stelsel, is die uitkyk van die wêreld en is die ontmoeting van mense as hulle mekaar ontmoet, as jy nog nie werklik weergebore is nie, is die gesindheid, wat gaan ek uit hierdie ou uitkry, maar jy weet nie hy dink dieselfde van jou nie.  Wat gaan hy uit jou uitkry.  Dit is die motief.  Maar wanneer die administrasie perfek is, wanneer die verhouding herstel is, wanneer die beeld herstel is, wanneer die natuur herstel is, wanneer die volk herstel is, in daardie koninkryk wanneer ons mekaar ontmoet sal die motief wees, wat kan ek vir my broer doen.  Wat kan ek vir hom doen, en jy weet wat agter sy oë hier in die kop aangaan is, wat kan hy vir my doen. 

 

Is dit nie wonderlik nie, as jy daaraan dink dan sal jy sien, hierdie eerste motief van profyt is destruktief.  Hierdie ander motief van diens, is konstruktief.  Ons sal nie mekaar verniel nie, maar ons sal mekaar bou.  Die perfekte administrasie, ons sal kyk, elkeen, jy kyk hoe jy my kan help, ek kyk hoe ek jou kan help en so loop ons saam.  Wat ’n wonderlike wêreld gaan dit nie wees nie, en die Here Jesus het dit vir ons bevestig.  Nou sal u, as ek nou saam met u gaan na ’n paar van die profete, dan sal u dit beter verstaan as ek vir u bv. hierdie welbekende Skrif lees van Jes. 9:5-6, wat ons so goed ken want dit word op so baie Kersfeeskaartjies geskrywe elke jaar.

Jesaja 9:5-6;

5          Want ’n Kind is vir ons gebore,’n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors--

6          tot vermeerdering van die heerskappy - - - - -

(Die heerskappy wat Adam verloor het en waarheen lei dit)

- - - - en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid - - - - -

(Dit is God se orde)

- - - - en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, - - - - - -

(Die kenmerk van hierdie heerskappy, hierdie administrasie is reg)

- - - - - van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.

 

Ek wil vanaand vir u sê, as u dit reg verstaan, weet u wat een van die hoof elemente van u gebed sal wees?  U gebed sal wees Kom Here Jesus, Kom Here Jesus, u alleen kan dit vir ons kom doen HERE, sal dit nie wonderlik wees nie, “die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen”.  Hy sal dit doen met reg en geregtigheid want die heerskappy sal op sy skouers wees.  Perfekte administrasie. 

Prys die HERE!

 

Kom ons kyk net bietjie weer na 1 Korinthiërs 15, ons gaan eers weer ‘n bietjie na die Nuwe Testament toe. 

1 Korinthiërs 15:24-28;

24         Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.

25         Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.

26         Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.

27         Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.

28         En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

 

Wat hy hier sê, is dat die Here Jesus kom om te heers en dat Hy al sy vyande onder sy voete gaan stel, en dat Hy hierdie aarde gaan terugbring tot die perfekte orde en administrasie van God self.  En nadat Hy alles gedoen het, sal Hy die koninkryk teruggee aan die Vader soos dit was net voordat die verhouding verbreek was.  Alles sal weer - klop, glad, heerlik, funksionering, sonder moeite, sonder vrees, sonder dood, sonder haat, sonder nyd, sonder enige iets wat verderf, of wat hinder, wees.  Vir my is dit wonderlik, net voordat ek daarvan afstap, die laatste vyand wat vernietig sal word is die dood. 

 

Want selfs die dood is een van die elemente van die wan administrasie.  Dis nie iets wat lekker is om oor te praat nie.  Maar kom ons erken, is daar iets wat erger ontwrig as die dood?  Hier is vader en moeder, of hy ’n boer is en of hy ’n amptenaar is of wat ook al, vader is die broodwinner, vader is die hoof van die huis, vader is die ene wat sorg, vader is die ene wat die gesag uitoefen, en vader sterwe.  Wat word van die finansies van daardie familie?  Wat word van die grootmaak van die kinders?  Wat word van die organisasie van die plaas as dit ’n boer is?.  Wat word nou van daardie familie.  Moeder moet rondspartel, dis ’n hele ontwrigting.  Die laaste vyand is die dood.  Prys die HERE, Jesus kom om alles, wat ontwrig, alles wat wanordelik is, te herstel.  Kom Here Jesus, kom Here Jesus! 

Halleluja! Halleluja! 

Ons ken in hierdie gemeente Jeremia 31:31-34 so goed, maar kom ons lees dit nogtans. 

Jeremia 31:31-34;

31         Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ’n nuwe verbond sal sluit;

32         nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie - my verbond wat húlle verbreek het, alhoewel Ék gebieder oor hulle was, spreek die HERE.

33         Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ’n God wees, en hulle sal vir My ’n volk wees.

34         En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.

 

“Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle harte”.  En die moment wanneer elkeen dit het, met Koning Jesus op die troon, is daar ’n perfekte administrasie.  O, dan vloei al die seëninge van die HERE en al die moeite en die kommer en die sorge is verby.  Dit is nie maar net ydele prekery en ydele drome en wat u kan sê ag, hoe weet ek dat dit eendag sal gebeur? 

 

Dit is een van die dinge wat die Bybel vir my wonderlik maak in hoe God met my begin het in my kinderdae.  Die HERE het met my begin op die aarde.  Die HERE het met my begin met die swaarkry en die ellende, die HERE vir my die son en die maan en die sterre in hulle perfekte bane gewys.  Toe neem die HERE vir my na sy woord en Hy neem vir my na sy beloftes en sy verbond met Israel en Hy wys vir my hoedat die HERE vir Israel gesê het, as jy hierdie wette van my onderhou sal dit perfek gaan in die natuur, en ek het gesien hoe Israel dit verbreek het, maar ek het die belofte gesien dat die HERE dit in ons harte sal skryf.  En dit alleen op Gólgota.  Alleen toe Jesus vir ons gesterf het aan die kruis, daarom kan ons elke keer wanneer ons aan die Nagmaalstafel sit, dit herhaal en dit bevestig en dit beaam. 

 

Dan kan ek sien, ek dink ons het dit miskien vanoggend of gister gelees, maar kom ons lees dit weer. 

Miga 4:1-2:

1          En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE - - - - - -

(Daardie berg beteken die koninkryk van die HERE, die koninkryk wat die Here Jesus ons voor leer bid het.  Toe Hy ons leer bid het: “laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde”).

- - - - -vasstaan op die top van die berge - - -  -

(Dit is bo die ander koninkryk)

- - - - - en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal daarheen toestroom.

2          En baie nasies sal heengaan en sê: Kom, laat ons optrek na die berg van die HERE en na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.

 

Perfekte administrasie. 

Sal vir u nou-nou wys, die HERE sal dit toepas met ’n ysterroede.  Geliefdes in die nasies rondom, o, dit is wat my so naby aan die hart lê, die nasies rondom, die heiden nasies sal gedwing wees om na Israel te gaan om te kyk wat Israel se geheim is.  Want by Israel sal dit goed gaan en by hulle sal dit nog steeds sleg gaan.  Dit was God se bedoeling, sodat onse hemelse Vader in Israel met perfekte administrasie verheerlik sou word op aarde.  Ek het in al die jare, ek moet dit maar inbring. 

 

Toe ons begin het met hierdie Ekklesia, ons gemeente weet dit, ons het in die eerste klompie jare, omtrent die eerste tien jaar, het ons nie ons eie Paas Konferensie gehou nie, ons was te min, ons was net ’n ou paartjies, en ek het dit self gedoen, ek het vir my mense gesê, daar is ’n groot konferensie op Maranata Park van die AGS, daar is ’n groot konferensie by Irene van die Volle Evangelie, daar is groot konferensies van die PPK, gaan na enige van hulle, word opgebou, kry die seën van die HERE. 

 

En ek het self gegaan, en ek dank die HERE vir lieflike boodskappe, baie wonderlike ondervindinge, maar ek het elke keer weggegaan met ’n pyn in my hart.  Dan het ek gesê, HERE is daardie mooi preke nou werklik die antwoord?  HERE, sê dit vir ons mense in ons ellende dat God het ook ’n oplossing vir jou werk probleem, vir jou boerdery probleem, vir jou besigheid probleem.  Moet dit nou maar so aangaan van sukkel en sukkel totdat nou die oordeel kom, die wegraping soos dit gepreek word.  Totsiens ou aarde, Satan vat maar hierdie wêreld, ons gaan hemel toe, maar wat van die chaos?  Wat van die wanorde?  Is dit ’n mooi advertensie vir God?  Kon God dan niks daaraan doen nie? 

 

En dit het my altyd hartseer gemaak, tot ek dink dis hier in 1973 of daar rond, toe sê ek vir my mense, al is ons net ’n ou paartjies by die konferensie, kom ons hou ons eie konferensie, ons was maar net ’n ou paartjies gewees daardie eerste paar konferensies.  Ons het vir die mense daar in ons motorhuis kos gegee want dit was groot genoeg gewees.  Ek sien baie van ons lag lekker want hulle weet dit was so.  Dit was groot genoeg.  Daar het ons die konferensiegangers onthaal.  So klompie stoele so in die rondte om die muur.  Geliefdes, die veragting, bespotting was groot, maar by die visie kon ons nie verbykom nie. 

 

Dit is maklik geliefdes, ons kon so aanhou en vir u hier ’n les leer.  Nie net in die godsdiens oor die algemeen nie.  Was makliker om maar aan te hou om nie ons konferensies te hê nie, en jaar na jaar na die ander konferensies te gaan en dan buitekant te staan en dit te kritiseer en sê ja dit was nie reg nie, en dat was nie reg nie.  Maar wat van jou eie ding?  U sien geliefdes, as jy nie handel volgens jou oortuiging nie sal jy altyd ’n bedelaar bly.  Jy sal altyd in andere se afval blikke moet gaan soek vir ’n stukkie kos.  Handel volgens jou eie oortuiging.  Dis nie maklik nie, daar was baie werk aan verbonde aan hierdie organisasie van hierdie kamp ook weer hierdie jaar.  Maar glo u sal met my saamstem, dit was die moeite werd, want u het ’n antwoord gekry, u kan volgens 1 Petrus 3:15, verantwoording doen teenoor elkeen wat van u vra van die hoop wat in u is. 

 

U kan sê, ek kan vir jou ’n perfekte administrasie in God se woord wys ek kan vir jou wys hoe die HERE dit gaan doen.  Ek kan vir jou wys dat die HERE die verhouding alreeds herstel het ons moet dit net tot sy uitwerking bring.  Die HERE het die beeld herstel, die HERE gaan die natuur herstel, die HERE gaan die volk herstel, soos Hy ons vanoggend daarin geseën het en dat die HERE gaan hierdie ou aarde nog glad laat funksioneer.  Elke traan gaan afdroog, al die vrees gaan wegneem, al die wanorde, dit sal heerlik en wonderlik wees, want die heerskappy is op sy skouer. 

Prys die wonderlike Naam van die HERE! 

 

Dan kom ons by Jesaja 11 wat natuurlik ook van toepassing is op die herstelde natuur.  Maar kyk na die herstelde administrasie in daardie hoofstuk. 

Jesaja 11:9;

1          MAAR daar sal ’n takkie uitspruit uit die stomp van Ísai, - - - - - -

(‘n Stomp praat van ‘n afgekapte boom, maar daar sal ‘n takkie uitspruit, daar sal weer lewe kom)

- - - - - - en ’n loot uit sy wortels sal vrugte dra;

2          en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE.

3          En Hy het ’n welgevalle aan die vrees van die HERE; en Hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie;

4          maar aan die armes sal Hy in geregtigheid reg doen - - - - -

(Die moment wat daar geregtigheid en reg is, is dit perfekte administrasie)

- - - - - en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak.

5          En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees.

6          Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ’n klein seuntjie sal hulle aanja.

7          Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os;

8          en die suigling speel by die gat van ’n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ’n basilisk.

9          Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek.

 

Wat is die groot probleem van die oomblik in ons land, veral in ons land?  Maar dit is maar so oor die wêreld.  Daar is magte wat hierdie land onregeerbaar wil maak - dis brandstigting, terrorisme, dis vreesaanjaging.  Met die doel dat wet en orde induie moet stort, dan is dit eers chaos, dan is dit eers wanorde. 

Gaan die regering dit werklik intoom kan hou? 

Gaan die regering werklik in hierdie land van ons ’n staat van rus en vrede vestig? 

Nee, maar so ook nie die regerings van Wes Duitsland of Brittanje of die VSA nie, want die hele aarde is in ’n staat van wanorde. 

 

Dit is soos ’n klip wat teen ’n berg afrol.  Dit rol al vinniger, omdat die stelsel die kiem van sy eie vernietiging in homself ronddra.  Daar’s net een wat dit kan herstel en dis die Koning, sy Naam is Jesus.  Halleluja!  En Hy sal dit herstel volgens die patroon van hierdie “Ou Boek”.`  En volgens die patroon van hierdie Ou Boek, die herstelde verhouding, die herstelde beeld, die herstelde natuur, die herstelde volk, die herstelde administrasie.  Hy sal met ’n ysterroede regeer, en Hy sal reg en geregtigheid op hierdie aarde kom vestig. 

Dan net hier in ons gelese gedeelte van Jer. 33 wil ek dan net vir u, wat eintlik my werklik teksvers was, wil ek dan hier aan die einde noem en dit is:

Jeremia 33:15;

15         In dié dae en in dié tyd sal Ek vir Dawid ’n Spruit van geregtigheid laat uitspruit, en Hy sal reg en geregtigheid doen in die land.

 

Hy sal kom om reg en geregtigheid hier te kom vestig. 

Halleluja!

Prys die HERE!

Amen!

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580