new-top-banner-english

Hoe sal ons ontvlug?

E-Boek: Hoe sal ons ontvlug?

Kom ons vra net die HERE se seën op sy woord.

 

Ons hemelse Vader,

ons kom na U toe vanaand

in die Naam van onse Here Jesus. 

HERE, ons dank U dat U die lewendige God is.  

Ons dank U Here vir die lewende woord. 

Ons dank U o, HERE vir die lewende weg.

En ons bid dat U o, HERE, U woord weer vir ons,

in ons eie harte lewendig sal maak. 

Seën die spreker en toehoorder. 

Dierbare HERE, gee ons nie net ‘n gesalfde tong nie

maar ook ‘n gesalfde oor en ontvanklike hart.

Ons bid dit in Jesus Naam.

Amen!

 

Geliefdes, ek wil vir u vra om vanaand saam met my te lees , ter aanvang net ‘n paar verse uit:

Hebreërs 2:1-4;

1          DAAROM moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie.

2          Want as die woord deur engele gespreek, onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het,

3          hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid veronagsaam wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het,

4              terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedélinge van die Heilige Gees volgens sy wil?

 

U kan maar self verder daardie hoofstuk voltooi.  Ek lees tot daar om tyd in hierdie boodskap te spaar.  Ons is vanaand hier bymekaar om ook weer ‘n doopdiens te hê, om weer die heerlike en wonderlike voorreg te smaak om diegene te sien wat die HERE gehoorsaam gaan wees volgens sy woord en volgens hierdie wonderlike en kosbare evangelie. 

Die apostel vra hier ‘n baie treffende en ‘n baie belangrike vraag.  Hy vra hier in die 3 de vers; “Hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid veronagsaam?” 

My broer en suster, “so ‘n groot saligheid veronagsaam”.  O, wat ‘n wonderlike liefde en ‘n wonderlike genade het die HERE aan die mens betoon. 

Johannes skryf in sy sendbrief: “wat ‘n liefde het die Vader aan ons betoon dat ons die seuns van God genoem kan word”.

Wonderlike saligheid wat ons uitgehaal het uit die modder en slyk, ons uitgehaal het onder die dwingelandy van die Satan en ons geplaas het in die koninkryk van sy Seun, onse Here Jesus.  Wat ons uitgehaal het uit die duisternis en oorgeplaas het in sy ewige lig.  Die skrywer aan die Hebreërs praat nie van mense wat dit sommer weggooi en wat daarmee spot nie en wat daarmee niks te doen wil hê nie, hy sê: “as ons dit net veronagsaam, hoe sal ons ontvlug”. 

My broer en suster, ek dank die HERE, vir die liefde van die evangelie, ek dank God vir die genade van onse Here Jesus, maar ek dink die mense is te min bewus van die wraak van God.  Hierdie selfde skrywer sê verderaan in:

Hebreërs 10:31;

            Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God.

 

Hoe verder u in hierdie brief gaan, sal u sien as die mens dan hierdie wonderlike offergawe wat die HERE vir hom gebring het, verwerp of net veronagsaam, wat anders kan hom red?

Daarom moet ons ook onsself weer ondersoek, ook in hierdie diens.  Is ek nie miskien besig om hierdie saligheid te verwaarloos nie, my broer en suster?  Is ek nie miskien besig om in my eie siel aan die slaap te laat raak nie? Een van die mens se verskriklikste gebreke wat ons na kan kyk, is hierdie traagheid van hom om God te dien soos Hy gedien behoort te word. 

 

Ons kan reg by Adam begin.  Hierdie man wat geskape is in die beeld van God, waarvan ons nie op hierdie oomblik ‘n idee kan vorm van wat ‘n wonderlike wese hy moes gewees het nie.  Adam het afvallig van God geword, Adam het God se bevele veronagsaam en was hy onverskillig om te staan in die plek waar die HERE hom gestel het.  En nou is ons en die ganse wêreld die tragiese produk van daardie ongehoorsaamheid, daardie onverskilligheid van Adam.

Ons kyk na sy eersgebore seun, tenminste die eersgebore persoon in die Bybel, sover ons dit weet, wat in die wêreld gekom het.  Kain wat opstandig geword het teen God, en ook God se wet en God se weg veronagsaam het.  Hy het wel geoffer maar hy het nie geoffer volgens die betekenis van die bloed soos die HERE dit vir hulle geleer het nie. 

 

Ons kan verder gaan en ons kan kyk na God se uitverkore volk Israel.  Waarvan ons ‘n deel is, daardie volk wat die HERE so begunstig en begenadig het.  Daardie volk wat naderhand die HERE se weë so verwerp het dat God hulle in ballingskap moes stuur.  Dat die HERE heidense konings oor hulle moes laat kom om hulle te verslaan en duisende van hulle neer te vel met die swaard. 

Is ons vanaand beter, is ons vanaand in ‘n gunstiger posisie as dit?

Kan ons sê: “Ons sal ontvlug”.

 

Die Profeet Jeremia sê in:

Jeremia 17:9-10;

9          Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

10           Ek, die HERE, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. 

 

Maar Ek die HERE deursoek die niere; daarom is ook u hart en my hart verdorwe bo alle dinge, en daarom as daar iets is waaroor ons moet waak, wat u voor moet wagstaan, is dit oor u eie hart. 

“Hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid veronagsaam”. 

Is u nie miskien onverskillig in u eie lewe nie?

Is u nie miskien; - - -

(Wel ek is gered, gaan gereeld kerk toe, ek kom uit ‘n goeie huisgesin, dinge gaan nog goed in ons land, dit gaan heeltemal goed, ook met my)

- - - - in ‘n toestand van onverskilligheid nie.

 

As ons kyk na hierdie groot saligheid, as ons kyk na die Here Jesus wat bloed gesweet het in die tuin van Getsémané, as ons gekyk het na onse Here Jesus wat op die hitte van die dag geloop het om te gaan soek na een verdwaalde vrou van Samaría, ‘n vrou wat diep in sonde gelewe het maar wat ons kan sien wat hier in haar hart tog ‘n verlange na God gehad het.  Hy het haar gesoek. 

 

As ons kyk na sy lewe dan sien ons die Here Jesus se lewe was ‘n lewe van erns.  Hy het gesê: Ek het gekom om die wil van die Vader te doen.  En ons, u en ek? Is ons nie miskien in ‘n toestand, ‘n posisie van veronagsaming van die groot saligheid nie?

Is dit nie weer hoogtyd dat ons weer op ons aangesig sal kom en sê: “HERE maak aan my die redding van my eie siel opnuut bekend.  HERE herstel aan my weer daardie eerste liefde.  HERE, herstel weer aan my daardie bewondering. O, daardie uitreiking tot U wat ek eens op ‘n tyd gehad het. 

Is u nie miskien in ‘n toestand van verwaarlosing nie?  Die HERE sê in sy woord; “Hoe sal ons ontvlug?”  Ons moet tog nooit vergeet nie, God is nie net ‘n God van liefde nie, Hy is ook ‘n God van Geregtigheid.  As u sy geregtigheid wil sien, kyk na Jesus:

Kyk na ‘n Jesus wat hang aan die kruis van Gólgota;

Kyk na ‘n Jesus met ‘n kroon van dorings op sy hoof;

Kyk na ‘n Jesus met spykers deur sy hande, sy voete;

Luister na sy stem: My God, My God, waarom het U My verlaat?

 

Is dit nie die wraak van God nie? Is dit nie die wraak van God wat Hy uitgestort het op sy eie Seun sodat u en ek dit mag ontvlug nie? Sekerlik is dit so, en as u dit veronagsaam sal u en sal ek, nie ontvlug nie.  Die Here Jesus sê moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie, maar vrees Hom wat liggaam en siel kan verderwe in die hel.  

Vrees Hom!

Ek voel ons dink te min aan hierdie dinge, ons wil te min “mens” op ons eie manier na God toe bring.  Te min die HERE se woord bring soos dit staan.  Ek voel die tyd het kort geword, ek voel die tyd is hier dat ons weer soos die manne van ouds sal staan voor vriend en voor vyand en sê: “So spreek die HERE”. 

Dat ons nie die guns van mense sal soek nie, maar die guns van God alleen.  Dit sal vervolging bring.  Dit sal ‘n pad van dorings bring.  Maar dank die HERE, ons sal staan in die middepunt van God se wil.  Die mens, en onder die aanvoering van Satan, is geneig om aan die slaap te raak.  En as jy aan die slaap raak, raak jy lomerig, dan raak jy onverantwoordelik.  Dan begin jy dinge nie raak sien nie en dinge veronagsaam.  Is u miskien in ‘n toestand van slaap of is u wakker in die tyd waarin ons lewe.  Is u nie onverskillig nie, nie agterlosig nie?

 

Dit het my so getref as ek so kyk na hierdie selfde mense aan wie hierdie skrywer skryf - die Hebreërs.  Ons dink altyd en ek praat ook so en ek glo dit was ook so, die mense van “hierdie tyd” was mense wat aan die brand was vir God.  Dat dit mense was wat op die plek was waar God hulle wou gehad het.  Dank die HERE vir sulke manne en sulke vroue, anders sou ons nie vanaand hier gewees het nie. 

 

Maar ek wil vir u wys, die mens is dieselfde deur die eeue.   Hy skryf verder aan en u moet onthou hierdie brief is ‘n aaneenlopende trant, dis ‘n fantastiese brief om te lees – “Die brief aan die Hebreërs”. 

Hy skryf in:

Hebreërs 5:8-12;

8          Hy, - - - -

(Hy praat van Jesus)

- - - - - al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het;

9          en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat hom gehoorsaam is, ‘n bewerker van ewige saligheid geword

10        en is deur God genoem ‘n hoëpriester volgens die orde van Melgisédek:

11           waaroor - - - -

(Luister mooi, nog 2 verse)

- - - - ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, - - - - -

(Hoekom is dit swaar om te verklaar?)

- - - - - - omdat julle traag geword het om te hoor. 

12        Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. 

 

Hierdie dinge sê hy is swaar om aan julle duidelik te maak, dit is swaar om aan julle tuis te bring want julle het traag geword om te hoor.  Julle moes teen hierdie tyd al lankal leraars gewees het, (elkeen van julle, sê hy vir hulle), moes al lankal andere kon leer, andere kon aanspoor, andere as het ware kon lei en kan dra, inspireer, maar nou is julle self soos ou babatjies, nou moet julle maar weer met melk gevoed word.  Hierdie mense was besig om hierdie saligheid te veronagsaam.  

 

Toets uself, waar staan u? O, mag die HERE weer ‘n heilige vrees in ons harte inbring, ek sê nie ‘n sieklike vrees nie, maar ‘n heilige opregte vrees dat ons self sal besef dat ons voor God staan; voor wie ons eendag moet staan en voor wie ons eendag verantwoording moet doen.  In die 10de hoofstuk skryf hy hierdie fantastiese woorde nadat hy in die vorige gewys het van die Hoëpriesterskap van die Here Jesus, hoe Hy sy bloed gestort het en hoedat Hy sy bloed ingedra het in die heiligdom en hoedat Hy vir ons ‘n voorspraak is by die Vader en hoedat Hy ‘n priester geword het volgens die orde van Melgisédek.  Hoedat Hy vir ons ‘n volmaakte verlossing bewerkstellig het.

Prys sy wonderlike Naam!

Hebreërs 10:19-21, 22-25;

19        TERWYL ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus

20        op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees,

21           en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het, 

(Luister hy noem hier vir ons enkele punte wat ons moet op let)

“Ons ‘n groot Priester oor die huis van God het”

 

 

Hier is punt no. 1:

22           - - - - - laat ons toetree met ‘n waaragtige hart - - - - - - -

 

Ons het hierdie toegang, ons het hierdie nuwe en lewendig weg in Heilige ter Heilige.  As jy krag nodig het vir u taak, as u krag nodig het vir u getuienis, as u ‘n nuwe liefde nodig het, as u nuwe vuur nodig het, as u ‘n nuwe oorwinning het, gaan staan in die troonkamer, gaan praat met Vader, gaan eis op u erfenis, pleit die bloed van die Lam; die prys wat betaal is, en sê Vader, ek is geregtig om daar te staan, dan, as u dit gedoen het, laat ons toetree met ‘n waaragtige hart.  Wanneer laas het u voor die Vader gaan staan, en dit is nie teorie nie, dit is die heerlike en wonderlike sy, o, dit is die kern van dié boodskap in die heelal, daar is ‘n troonkamer, daar is ‘n teenwoordigheid deur die genadetroon van God. 

“Laat ons toetree met ‘n waaragtige hart”.

 

Punt no. 2:

22    - - - - - - in volle geloofsversekerdheid, - - - - -

 

O, as ek so kyk na die kinders van God, dan is ons so huiwerig, ons is so besluitloos, so onbeslis.  Het ek die reg om na die Vader te gaan of het ek nie die reg nie? Het ek die reg om my genesing op te eis?  Het ek die reg om my oorwinning op te eis? Satan sê jy is sleg, God het jou verwerp, maar die HERE sê Hy het sy bloed vir jou gestort, dit is nie sy skuld as jy verlore gaan nie. 

Ek voel ons paai mekaar te veel, ons sê te veel vir die sondaar, ag my ou broer, ag my ou suster, dit is maar seker jou swakheid.  Kom laat ons mekaar ook partykeer ‘n bietjie bestraf, laat ons ook partykeer vir mekaar sê, God het jou nie geroep tot lamlendigheid en lamsakkigheid nie.  Jy is ‘n erfgenaam van God in Jesus Christus onse Here. 

Die verlore seun het gesê, ek sal opstaan en na my vader gaan.  Dit is al wat God wou gehad het, die res sal die HERE doen.

 

Punt no. 3:

22         - - -die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete - - -

 

Wie kan jou reinig van ‘n slegte gewete? Daardie slegte dinge wat jy gedoen het in jou lewe.  My broer en suster, as jy dit gedoen het, is dit gedoen.  Wie kan dit reinig? - die bloed van Jesus!  Halleluja!  Die bloed van Jesus reinig jou gewete, die bloed van Jesus skryf dit af asof dit nooit gebeur het nie!

O, prys die HERE!

 

Sal u nie partykeer weer ‘n bietjie dink aan u pad wat terug is nie, partykeer dink aan daardie sonde nie en net so ‘n bietjie seëvier voor die troon van God nie?  Steek so ‘n bietjie jou hande in die lug op, so ‘n bietjie huppel en spring en sê:

“HERE U het dit vir my afgeskrywe;

U het dit vir my vrygeskeld; 

U het dit vir my betaal”.

Halleluja!  Halleluja!

“Die harte gereinig deur ‘n slegte gewete”

 

Punt no. 4:

22         - - - - - en die liggaam gewas met rein water. 

 

Hierop gaan ons weer terugkom vanaand.

“Die liggaam gewas met rein water”.

My broer en suster, dit het geen ander betekenis as die doop nie.  As u na u kyk en ek kyk na myself, waarin het u gesondig en daar was nie een van ons wat nie gesondig het nie.  Waarmee het jy gesondig, jy het gesondig in hierdie ou liggaam.  In hierdie ou liggaam het jy al jou sonde gedoen.  Oor hierdie lippe het al jou lelike woorde gekom, al jou bedrog het oor hierdie lippe gekom.  Wat het hierdie hande nie gedoen nie? Waar het hierdie voete nie geloop nie, wat het hierdie liggaam nie gedoen nie, hy is vuil geliefdes, - “Die liggaam gewas met rein water”; waar is daar ‘n beter voorstelling as wanneer jy deur hierdie doopbad gaan?  En ek doen dit as ‘n geloof daad en ek sê voor God, voor die mense, voor die duiwel, voor die demone, so vuil as wat hierdie liggaam was, so het die Here Jesus my gereinig en ek wei hom toe aan die Here – hierdie liggaam, gewas in rein water.  Prys die HERE!  ‘n Offergawe aan God!

 

Punt no. 5:

23    Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, - - - -

 

Hoeveel van God se kinders doen dit? En die belydenis van die hoop dat ek ‘n kind van God is, ‘n burger is in die koninkryk van God, dat daar vir my ‘n ewige heerlikheid wag, dat Hy my sal verheerlik die dag wanneer Hy my voorstel aan die Vader met gejuig soos Judas sê in sy sendbrief – (v. 24) O, om my belydenis van my hoop onwankelbaar vas te hou.  Hoeveel van God se kinders, onder mekaar en teenoor die wêreld bely sy hoop en sy verwagting in God.  Geen wonder dat ons so agterlik is nie, geen wonder dat daar so min krag in ons lewens in is nie!

23         - - - want Hy wat dit beloof het, is getrou;

24        en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor;

Punt 6:

Vers 24a - - - en laat ons op mekaar ag gee - - - - -

Die Engels sê: “Let us consider one another”.

 

Geliefdes, hoeveel gee God se kinders op mekaar ag? Op mekaar ag, ja, om mekaar se foute te sien.  Op mekaar ag, ja, om miskien fout te vind, of neer te kyk, of wat ook al.  Maar hy sê, dat ons op mekaar ag gee tot liefde en goeie werke aan te spoor.  Ons moet mekaar aanspoor – “consider one another to provoke” (dit is vir my ‘n pragtige Engelse woord, “provoke” is eintlik ‘n kragtige woord, - “to provoke some one is to stirr him up, sometime to make him very, very cross).   Prys die Here. Halleluja!

 

Punt 7:

Vers 24b           - - - om tot liefde en goeie werke aan te spoor;

 

“Om mekaar aan te spoor” (om mekaar te “provoke”) aan te spoor tot liefde en tot goeie werke, kom nou ou broer, kom nou ou suster dit is hoogtyd dat jy die HERE beter dien.  Dit is hoogtyd my broer en suster dat jy darem beter getuig, dat jy ook begin uitstaan vir die HERE.  Nie in kritiek nie maar in liefde.  Ag, soos ek ‘n tyd gelede gesê het, daar is so baie van die HERE se kinders, ag, jy sien hom so traag, jy sien hom so teleurgestel, sommer soos ons in Engels sê hy is “down” en wat maak ons?

Ons sê, ag, ek wonder wat is nou weer met hom verkeerd.  Wonder weer wat is met haar verkeerd, wonder of hulle weer stry by die huis gehad het.  Ag, ek wonder of hy genoeg gebid het.  Inplaas daarvan dat ons mekaar aan die hand vat en sê: “Kom nou ou broer dit is nie so sleg nie, kom nou ou suster dit is die moeite werd om die HERE te dien, het jy al gedink aan jou erfenis, het jy gedink waar die HERE jou uitgehaal het en het jy gedink waarheen jy oppad is en so-aan.  En netnou, kom ons gaan weer so ‘n bietjie diens toe, ons gaan weer ‘n bietjie biduur toe.- naderhand, as jy so sê, kom ons gaan maar.  Halleluja!  Ons het mekaar weer aangespoor tot liefde en goeie werke. 

 

Punt 8:

Vers 25a           en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, - - - -

 

So, u sien, as u die onderlinge byeenkomste versuim, ek wil nie hê u moet ‘n verskoning kry nie, maar ek wil vir u wys in geselskap van eeue gelede.  Soos in hierdie tyd, toe die brief aan die Hebreërs geskryf was, was daar diegene alreeds wat die onderlinge byeenkomste versuim het.  Ag wat, ek sal nou nie vanmôre kerk toe gaan nie: vanaand is daar dit en dat aan die gang, ek sal maar nie gaan nie.  Ag nou ja, die bidure, ek het hard gewerk, dit is in die middel van die week, het ‘n moeilike dag op kantoor gehad of by die fabriek, ek sal maar nie gaan nie.  En so verwaarloos ons en versuim ons die onderlinge byeenkomste.  Ons moet dit nie versuim nie, ons moet mekaar aanspoor daartoe geliefdes. 

 

Punt 9:

Vers 25b           - - - - maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom. 

 

O, geliefdes, as dit was soos in die tyd van hierdie skrywer van hierdie brief, hoeveel te meer vandag.  “Sien die dag kom nader”.  Laat ons mekaar vermaan siende dat ons dié dag sien naderkom.  As u dan so alles saamvat, kan u nie sien die toestande en gesindheid van verwaarlosing, die gesindheid van veronagsaming, kan u dan uself verwonderd dat die kerk in sy toestand van kragteloosheid is soos ons hom vandag vind nie? Kan u uself verwonderd waar is die vonk geliefdes, waar is die flits, waar is daardie veerkrag in ons getuienis en ons belydenis? 

O, dit is ‘n wonderlike weg hierdie.

“Laat jou doop en jou sondes afwas”.

Wat beteken dit?

Dit is hier waar God se kinders – kindertjies is; na selfs ons professore en ons teoloë, geliefdes, met alle respek, waar hulle nie besef God se woord is ‘n eenheid, jy moet die Bybel in sy geheel neem en die moment as jy dan van afwassing praat, die moment as jy dan van doop praat, moet jy dwarsdeur God se woord kyk, jy sal sien dat die priesters, voordat hulle die HERE gaan dien het, voordat hulle ingegaan het in die heiligdom, het hulle, hulle liggame gewas, nie net om hul liggaam te reinig nie, maar daardeur om hulle liggame – hulle liggame aan die HERE te offer. 

Dit was die simboliese teken daarvan. 

Daarom, as ons, ons ook laat doop soos dit sê in Romeine 6 - waar ons saam met Hom begrawe is, dat ons saam met Hom opstaan in ‘n nuwe lewe, dan beteken dit: Dit is my belydenis, dat ek daardeur my liggaam, nie net die ou lewe kom begrawe nie en daardeur die boodskap en die simboliek daarvan uitdra nie, maar dat ek daardeur ook sê HERE, - soos die priesters van ouds wy ek my lewe aan U toe.  Dit word deur ons teoloë algemeen aanvaar, daar word baie gepreek oor die priesterskap van die gelowige. 

Verlede Sondag het ons Hervormingsdag gevier en ons het vir u vertel van die betekenis van die hervorming.  Een van die groot twispunte in die hervorming was juis dit; die twispunt van die priesterskap.  Dat die pous gesê het, hy is in die plek van Petrus, dat die HERE hom die hoof van die kerk gemaak het en dat hy die middelaarskap het tussen God en die mens en dat hy die mag en die reg het om te kan vergewe.  En dat in die kerk, jy, om jou sondes vergewe te kry moet jy na die priester toe gaan en daar moet jy jou sonde bely, by dié priester – die priester of die persoon wat daar staan.  As dit nou vandag die pastoor of predikant is – o, wat ‘n dwaling. 

Die lering van God se boodskap is dat elke gelowige ‘n priester is.  Elke gelowige het toegang direk tot daardie troonkamer deur Jesus Christus, onse Here! Daarom elkeen wat gelowig word in die Here Jesus is ‘n priester my broer en suster.  Die priester in die OT moet sy liggaam was, hy moet sy liggaam reinig om voor God te verskyn.  Daarom toe u gelowig geword het, ‘n priester geword het, kom u om u liggaam aan God toe te wei.  Dit is daarom dat dit so noodsaaklik is, dat toe ek tot die geloof gekom het, moet ek gedoop word en geliefdes wat vir my so fantasties is, onthou die woorde “hoe sal ons ontvlug” – “how shall we escape”. 

 

Wanneer vlug ‘n mens? ‘n Mens vlug wanneer jy in gevaar is. Vlug wanneer jy in benoudheid is en geliefdes dit is die boodskap van die evangelie.  Jy jou toestand sien, en jy sien jou blootstelling aan die Satan en jy sien wat jy kan verloor en die ewige verdoemenis wat vir jou wag.  As die evangelie na jou toe kom en hy dring deur tot jou hart, dan vlug jy na Jesus toe. 

Dit is nie ‘n kwessie van “take it or leave it” nie en sê, ag, nou ja, amper het hy my oorgehaal, ek sal maar volgende keer kom, dan sal ek oorgawe maak.  Daar is nog baie tyd, nee, as ons hierdie evangelie sien, dan vlug ons, en as ek vlug dan doen ek wat God vir my sê.  As ek vlug, dan konsolideer ek my posisie, as ek miskien weghardloop, hardloop ek die huis in, dan hardloop ek nie net die huis in nie, julle kinders slaan nog die deur agter julle toe, is dit nie waar nie?

Jy vlug, jy maak seker van jou veiligheid.  As ek dan vlug na Jesus toe dan sorg ek, dat ek Jesus se voorwaardes nakom.  En ek kan dwarsdeur die NT gaan en kan sien dat elkeen wat gevlug het, het gedoen en hy het kompleet uitgevoer wat die HERE gesê het en daarom oral in die Bybel, die mense wat tot bekering gekom het is onmiddellik gedoop.

 

As ek dit net vir u kan noem:

U kan kyk in Handelinge 2; op die dag van Pinkster, toe is daardie selfde dag nog 3,000 gedoop, toe hulle gesê het: “manne, broeders, wat moet ons doen, toe het hulle gesê, glo in die Here Jesus en laat julle doop, bekeer julle en laat julle doop in die Naam van Jesus tot die vergifnis van sonde”.

 

Toe Filippus na Samaría gaan in Handeling 8; geliefdes, toe hulle die evangelie ontvang het, is hulle onmiddellik gedoop.  In handelinge 10, in Cornelius se huis, toe Petrus nog besig was om te praat toe val die Heilige Gees op hulle.  Het Petrus nou gesê dit is gaaf ek is nog vir ‘n paar dae hier by Cornelius, ons sal maar kyk dat ons die doopbad regkry en as dit gerieflik is en wanneer dit hulle pas en wanneer Cornelius daarna voel en dan sal hy nog ‘n paar ander mense nooi, kyk, dan sal ons ‘n doopdiens hou; onmiddellik is Cornelius en sy mense gedoop. 

Die tronkbewaarder, die tronkdeure val oop, die kettings en boeie val af van die prisoniers en hy sê, wat moet ek doen om gered te word; glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huis.  Daardie selfde nag is hy en sy huisgesin nog gedoop.  Hoekom daardie nag? Geliefdes kan u sien, die idee van vlug, die idee van erns, die idee van haastigheid, om myself te konsolideer en myself te bevestig in die HERE, ek is nou gered, ek wei my lewe aan die HERE toe, ek laat my liggaam was met rein water en my gewete besprenkel van bose werke, deur die bloed van Jesus Christus my Here. 

Hy sê: “Pasop dat jy hierdie saligheid nie veronagsaam nie”. 

En so kan ons voortgaan in die HERE se Woord.  O, mag die Here vir ons genade gee dat ons sal sien die erns van hierdie saak voor God.

 

Kom ons staan vir ‘n oomblik voor die HERE.

Halleluja, Halleluja!

HERE onse God, Vader in die hemel,

in die wonderlike naam van onse Here Jesus. 

HERE, terwyl ons hier voor u aangesig staan;

O, HERE terwyl u Woord uitgegaan het en hier vanaand ‘n onverskillige is, dierbare HERE, as hier iemand is wat hierdie saligheid veronagsaam, HERE onse God, sal u dan nie praat vanaand nie. 

O, dierbare HERE, as ons alreeds traag geword het om te hoor, HERE, as ons miskien alreeds te veel gepaai is, o Gees van God, sal U dan nie vanaand ‘n onrus in die harte bewerkstellig nie. 

HERE dat daar weer gesê sal word, “o, wat moet ek doen om gered te word”.  HERE, dit is weer soos ‘n kamerling wat vir Filippus sal sê: “kyk hier is water”.  Wat verhinder my HERE, vanaand is hier water. 

In hierdie ou kerkie, o, my God, daar is so baie van ons wat u Woord al so baie gehoor het, ag HERE, verhoed deur U genade dat dit vir hulle te laat sal wees. 

HERE, sal U nie die erns van ontvlugting in elke hart tuisbring nie. 

HERE, soos ‘n Lot wat deur die engele aan die hand gegryp was en gesê het “VLUG”, want die vuur gaan val. 

HERE, verhoed my God dat daar diegene is wat te lank en te ver en te laat uitgestel het en dat die Woord geen krag meer in hulle harte sal hê nie.

Verhoed dierbare HERE dat daar iemand in hierdie vergadering vanaand sal wees wat miskien in hierdie nag sal sterwe of HERE voor die volgende geleentheid en HERE, hierdie saligheid veronagsaam het. 

Skenk genade o HERE, in Jesus Naam.

Amen!

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580