new-top-banner-english

Die Huidige Wereldstelsel

E-Boek: Die Huidige Wereldstelsel

Ek wil ‘n paar gedeeltes eers met u saam lees voordat ek dan my kommentaar lewer, vir die van u wat gereeld ons Bybel studies bywoon en ook na ons kassette luister, baie welbekende Skrifgedeeltes.  Maar kom laat ons hulle vir u dan in hierdie verband en hierdie onderwerp reg groepeer.  Ons gaan dan eerstens saam met mekaar lees uit:

Lukas 4:5-8;

Dit is ‘n gedeelte van die verslag, van wat daar gebeur het, toe die Here Jesus deur die duiwel versoek was in die wildernis.

5          Toe bring die duiwel Hom - - - -

(dit is nou die Here Jesus)

- - - - op ‘n hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld in ‘n oomblik se tyd.

6          En die duiwel sê vir Hom:  Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil.

7          As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort.

8          En Jesus antwoord en sê vir hom:  Gaan weg agter My, Satan, want daar is geskrywe:  Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

 

Net my kort kommentaar vir die oomblik. 

U moet onthou hierdie dinge is werklikhede.  As ‘n mens dan enigsins die Bybel wil neem dan moet jy hom of aanvaar as die gesaghebbende Woord van God of jy moet hom verwerp.  Daar is geen half en half weg met die Bybel en met God nie, en al sal ons dan nou net by dít stilstaan en daaraan dink, is dit ‘n geweldige toneel wat vir ons hier beskrywe word; as u daaraan dink dat die Here Jesus het ‘n mens kom word net soos u en ek, want dit is deel van die Verlossing Plan van God.  Sê nou maar net vir argumentshalwe dat u net die punt sal sien; Sê nou die Here Jesus het gefaal, dit was ‘n geweldige aanbod hierdie; al die koninkryke van die aarde en hulle heerlikheid kan Jy vat, val net neer en aanbid my.  Geen kruis vir Jou nie, geen bespuging en bespotting, niks vir Jou nie, en Jy het wêreldoorheersing! Jy het die wêreld, dit is Joune; val net neer en aanbid my!

‘n Geweldige versoeking!

Onthou die gedagte,“Die Huidige Wêreldstelsel”.

Onthou in hierdie gedeelte wat ons nou net gelees het, al die koninkryke van die wêreld wys Satan aan Jesus; en hy sê Jy kan dit kry as jy my aanbid, want dit is myne, ek gee dit aan wie ek wil.  Jesus het dit nie betwis nie, m.a.w. die duiwel het die waarheid gepraat. ‘n Geweldige waarheid wat, as baie mense dit maar net besef, sal hulle al baie dinge verstaan.

Nou kyk ons na:

Johannes 16:33;

33         Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.

 

Nou daar is ‘n paar Griekse woorde wat in ons Bybels vertaal word as wêreld, maar hierdie tekste wat ek met u wil behandel, oor die wêreldstelsel, al die tekste wat ek gaan neem wat wêreld in gaan voorkom is vertaal uit die Griekse woord “Kosmos”, wat ook beteken - wêreldstelsel (world system).  Die hele wêreldstelsel met al sy fasette; sy ekonomiese fasette; sy politieke stelsel en opset en sy godsdienstige opset –dit is hierdie wêreldstelsel. 

Die Here Jesus sê vir sy dissipels, in hierdie wêreldstelsel (hierdie manier van dinge) m.a.w. wat aan die Satan behoort volgens – (Lukas 4:5-8), sal julle, My dissipels verdrukking hê, maar hou goeie moed, Ek het hierdie ‘wêreldstelsel’ oorwin!

 

Nou ons laaste inleidende Skrif gedeelte:

Matthéüs 6:25-34;

25         Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe - wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam - wat julle sal aantrek nie.  Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie?

26         Kyk na die voëls van die hemel: hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?

27         Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg?

28         En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei: hulle arbei nie en hulle spin nie?

29         En Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie.

30         As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle, kleingelowiges?

31         Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?

32         Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.

33         Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

34         Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.

Ons lees weer vers 32 – ‘Want na al hierdie dinge soek die heidene’. 

‘Na al hierdie dinge’ - kos, klere, huisvesting, ens.  Die bevrediging van die behoeftes van die liggaam; na al hierdie dinge soek die heidene, soek die nasies en dit is vandag nog so!  Hierdie wêreldstelsel wat Satan sin geword het, soos ek vir u sal wys hoe dit gebeur het; baie van u weet dit alreeds. 

Hy het in die mens daardie luste en daardie drange en alleen daardie enkel visie het hy geplaas van ‘n aardse bestaan, maar net om die behoeftes en die luste en die drange en so aan, van die vlees te bevredig. 

 

Wanneer jy vandag na hierdie wêreldstelsel kyk; na die geraas in ons strate, jy kyk na die handel, die koop en die verkoop.  As jy luister na mense se geselskap en as jy kyk na die politieke bedelings; waarmee is hulle besig, alles met die aardse vlak? 

Die Here sê, so moet dit nie wees nie, ‘Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word’. 

 

Nou kom baie geestelikes en hulle vat die saak nou na die ander uiterste en sê jy het niks te doen met hierdie aarde nie.  Jy het niks te doen; God se Woord, en die godsdiens is nie bedoel vir hierdie wêreld nie, kry jou saak en jou hart reg met God; eendag in die hemel is daar vir jou voorsiening gemaak.  Moenie vir jou besig hou met die fisiese bestaan en die fisiese opset op die aarde nie.  Jou politieke stelsel of jou godsdienstige stelsel of jou ekonomiese stelsel; die Bybel het geen antwoord daarvoor nie. 

 

Maar dit is nie wat die HERE gesê het nie.  Die HERE het gesê soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge (kos, klere, huisvesting, aardse dinge) sal vir julle bygevoeg word.

M.a.w. die HERE sê nie vir hulle, julle het niks te doen met die aarde nie, julle het niks te doen met julle fisiese bestaan nie; die HERE wys net vir hulle waar die kern moet lê!  Hier lê die stryd tussen hierdie twee; dit is wat die HERE vir ons uit sy Woord wil leer en wat ons in hierdie tyd moet verstaan!  Dinge is baie anders as wat hulle op die oppervlakte voorkom.  Ek wil vir u net sommer ‘n paar eenvoudige illustrasies gee net om hierdie punt vir u duidelik te maak en u dan te laat sien hoe belangrik dit is.

 

As ons nou byvoorbeeld hierdie televisiestel neem.  Ek dink daar is baie min van ons wat weet wat agter hierdie skerm aangaan.  Al die draadjies en die prinsiepe wat werk, wat die kyker betref; is die beeld wat hy daar sien.  Die opset en die organisasie wat aangaan om daardie beeld hier te kry, gaan hom nie veel aan nie en weet hy ook nie veel daarvan nie.  Hy sien die uiterlike.  Jou motorkar wat jy mee ry; jy klim in hom, jy druk die knoppie, jy skakel die motor aan jy ry met hom, dis wat jou betref.  Wat daar binnekant aangaan; al die vonkies, die tyd en die sinkronisasie van hoe daardie silinders op en afgaan, dit is eintlik iets geweldigs as u daaraan dink.  Ek dink baie keer in my eenvoudigheid, as daardie ou klomp stange en goed nou miskien ‘n bietjie deurmekaar moet raak, wat gaan dan gebeur.  Dit is seker wanneer hy partykeer ‘n slag deur die blok slaan of iets van die aard.  Daar is baie dinge wat aangaan onder die kap van ‘n motorkar.  Jy hoor sy gedreun maar verder weet jy niks.

 

So is dit met die mens en so is dit met hierdie wêreldstelsel.  Die masjinerie is aan die gang, daar word gekoop en daar word verkoop.  Daar word aangetrek, daar word geslaap.  Daar word gelewe, daar word geproduseer, en so gaan ons maar aan.  So gaan die miertjies deur die strate en dra maar die goedjies aan en so lewe ons voort.  Maar hoeveel van ons weet wat agter die skerms aangaan.  Hoeveel mense weet wat daar georganiseer word, wat daar beplan word. 

 

Sover dit die meeste mense betref bestaan ons lewe uit dit wat ons kan sien, uit dit wat ons kan voel, wat ons kan hoor, m.a.w. wat ons deur ons vyf sintuie kan waarneem. Hoeveel mense besef as al hierdie draadjies en transistors en wat ook al alles hier binnekant hierdie beeldradio kas is, as dit nie hier agter die skerms reg werk nie, dan het jy ook nie jou beeld nie.  As jou motorkar nie reg werk nie, en daar is ietsie verkeerd, dan kan jy maar daardie knoppie druk, daar sal niks gebeur nie.

 

So ook met ons aardse bestaan, die dinge wat ons sien, die dinge wat ons belewe, is maar ‘n klein deeltjie, dit is maar eintlik die eindresultaat van dit wat daar in die onsienlike en wat agter die skerms georganiseer word.  Dit is wat die gewone mens niks van weet nie, en ook eintlik niks van wil weet nie.  As hy maar kon besef dat dit vir hom van lewensbelang is, van ewigheidsbelang is, dat hy moet weet wat agter die skerms aangaan.  As hier iets verkeerd gaan met die beeldradio, kan ek nog die tegnikus inroep en hy kan hom vir my regmaak.  As my motorkar gaan staan kan ek dieselfde doen, om ‘n goeie werktuigkundige in die hande kan kry.  Maar vir myself, vir my eie siel en vir my werklike bestaan, moet ek weet wat agter die skerms gebeur en ek moet ook weet wat om daaromtrent te doen.

 

Onthou, u moenie dink ek dwaal van my punt af nie, ek neem partykeer ‘n bietjie lank om ‘n ding te verduidelik. 

Ons kyk nou na Efésiërs 6:10-20;

10         EINDELIK, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.

11         Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. 

(Nou onthou, sover dit alles betref wat ons reeds in hierdie studie geleer het, het ons hom alreeds ontmoet; daar in die woestyn toe hy met Jesus gepraat het.  Toe hy vir Jesus die wêreld aangebied het, dus ‘n baie vername en belangrike persoonlikheid! 

(sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel).

12         Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

(Alles onsienlike dinge! Alles die dinge wat nou agter die skerms aangaan, maar wat van die uiterste belang is vir die sigbare! Die fisiese vlak waarop u en ek beweeg. Teen die bose geeste in die lug!). 

13         Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.

14         Staan dan vas, julle lende met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan,

15         en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede.

16         Behalwe dit alles neem op die skild van die geloof waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.

17         En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees - dit is die woord van GOD -

18         terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges

19         en vir my, sodat ‘n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, 

(julle bekend maak wat agter die skerms aangaan). 

20         waarvoor ek ‘n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek.

 

‘Sodat julle staande kan bly - (vers 11) teen die liste van die duiwel’; vers12 ‘want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug’.

 

Dit is ‘n piramide in die onsienlike!  ‘n Piramide van euwel, ‘n piramide van geweld van sataniese bedrog wat inwerk op die mens, wat te voorskyn kom op “die skerm van die lewe”. 

Op die punt - die slypsteen van hierdie piramide, is Satan self.  Die persoon wat vir Jesus gesê het: “al die koninkryke van hierdie wêreldstelsel behoort aan my”; die wêreldstelsel kan ons sien, maar die hoof kan ons nie sien nie, hy is onsigbaar.  Maar as hy dan die hoof is, dan is hy ook die een wat dit regeer!  Dan is hy ook die een wat dit organiseer, en sy organisasie sal sekerlik nie wees tot u heil en my heil nie, want hy het baie name:

Hy word genoem ‘n Leuenaar, die vader van die leuenaars;

Hy word genoem ‘n Moordenaar, van die begin af;

Hy word genoem ‘n Bedrieër;

Hy word genoem ‘n Verleier;

Hy word genoem die Teëstander.

Al hierdie name is van geweldige betekenis, en hy is die hoof van hierdie wêreldstelsel waaronder u en ek lewe!

Maar hy is nie alleen nie, hy het sy stelsel hier agter die skerm baie fyn georganiseer.  Hy het ‘n piramide gemaak van delegasie en onder hom; het hy owerhede, (hierdie owerhede, in die Grieks – “Archas”, volgens ‘n Engelse Leksikon – “First or Pre-eminent one”), die ‘Eerste of die Vernames’; magtige prinse wie se gebiede groot gedeeltes van die aarde behels, met gesag oor die nasies wat daarin woon - dit is die owerhede!

 

Nou, die magte, die wat net onder hulle is.  (Hulle word genoem in Grieks - die “Exousias” of die “Authority’s” - die gesaghebbendes).  Die magte is net onder hierdie owerhede; heel moontlik ministers wat onder hulle gesag regeer. 

U sien die gewone mens weet niks daarvan af nie! Net soos ek ook niks weet wat eintlik agter die beeld van die beeldradio aangaan nie; maar dit bepaal ons lewens en God se Woord het bedoel dat ons dit sal weet en dat ons dit sal verstaan! 

Die owerhede, die magte!

Nou die volgende: Die wêreldheersers; daar word hulle genoem wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. 

“Die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu” - ‘n bediening van bedrog en misleiding, om mense se verstand te verduister, veral van diegene wat andere se denke beïnvloed!

Onthou u die gelykenis wat die Here Jesus vertel het van die man wat die koring gesaai het, en toe hulle weer sien, toe kom daar ook onkruid op. Hulle sê: “nou maar wat het gebeur?”  Toe sê die Here: “ ‘n Vyandige mens het dit gesaai terwyl die ander geslaap het”. 

Nou terwyl ons slaap; nou wat is slaap?  Dit is nie die gewone slaap nie, dit is die slaap van onkunde deurdat ons nie die kennis het van hierdie wêreldstelsel en hoe hy regeer en hoe hy geadministreer word nie. 

 

Ons besef nie dat daar slim joernaliste is, wat byvoorbeeld deur groot geld magte gehuur en aangestel word en in die massa media hulle dinge te skrywe en op die Beeldradio vir jou dinge aanbied; dit is saai; dit is saai in ons denke!  Ons sit soos babatjies met ‘n fopspeen, sit ons maar net en insuig en indink; want ons “slaap”; want ons weet mos niks wat agter die skerms aangaan nie. 

Ons sien net dit wat voor oë is, ons het geen benul van hierdie wêreldstelsel en sy administrasie nie! En terwyl ons slaap word daar onkruid gesaai in die tuin van ons denke!  Dan kom daar onkruid op, onkruid van verkeerde beginsels, verkeerde insigte, van ‘n verkeerde visie en alles van wat die vyand in ons verstand wil manipuleer.

Maar hierdie piramide is nog nie klaar nie.  Hy word nou al wyer en wyer na ondertoe.

“Die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug”.

Teen die bose geeste in die lug; dus ook hiervan af, terwyl ons besig is om met mekaar hierdie gedagtes te deel.  Die gewone mens sal nou vir jou begin lag, want hy is lankal gemanipuleer, hy het lankal verkeerde saad wat in hom gesaai is, lankal is die Bybel maar sommer ‘n “ outydse boek”!  En dit is hierdie dinge wat ek nou besig is om vir u te sê “stories om vir baba mee bang te maak”; en dan sal ons ook lekker daaroor lag, want ons is lankal beïnvloed!

 

Maar in die tussentyd word ons maar voortgedrywe, deur hierdie onsienlike magte.  Hierdie bose geeste in die lug, ‘n ontelbare swerm van demone, wat die mensdom lei na die growwer sondes en misleiding, die aanwakker van luste en drange en die opwekking van allerhande vleeslike en sinlike begeertes, en so aan.  (Nou daar is verskillende Skrifte wat ek later vir u, verderaan sal gee). 

 

Maar ek wil vir u herinner en u aandag vestig op Daniël hoofstuk 10.

Ek sal dit net vir u vertel want dit sal ‘n bietjie lank neem om daardie hoofstuk te lees, u kan dit self in u Bybel lees.

Maar Daniël, onthou hy was een van die ballinge wat weggevoer was in ballingskap, toe die Twee Stamme, Juda en Benjamin weggevoer was deur Nebukadnésar na die Babiloniese Ballingskap en daar het Daniël en sy vriende hulleself suiwer gehou en hulleself in die geloof van God gehou; en kon God baie dinge aan Daniël openbaar, omdat Daniël hierdie dinge agter die skerms geken het en so aan. 

Daniël was besig om te bid, want daar was ‘n profesie van Jeremia wat in vervulling moes tree wat van die uiterste belang was in die ganse Gods Plan en ook die uiteindelike omverwerping van hierdie wêreldstelsel en die onttroning van Satan en die Troning van die Here Jesus.

 

Daniël was ernstig besig om te bid en te vas, en hy bid vir drie weke en niks gebeur nie, sover dit die ‘skerm’ betref, sover dit die uiterlike betref.  Daniël bid maar hy sien niks, maar Daniël ken die onsienlike wêreld.  Hy ken die troon van God.  Hy ken die engele van God, en hy hou aan met bid.  Op die een-en-twintigste dag, (u sal dit alles in Daniël 10 vind), staan daar ‘n engel by hom, iemand van agter die skerm; een van die diensknegte van God en hy staan by Daniël en sê vir Daniël:

“Geliefde man van God, vanaf die eerste dag af, dat jy jou siel gepynig het met vas en gebed, het God my gestuur”.  God het dadelik gehoor en my gestuur.  Laat dit vir u ‘n aanmoediging wees in alle ander opsigte van gebed.

Maar hy sê toe ek op pad was na jou toe het ek teëstand gekry van die prins van Persië.  Een van hierdie “Archas, of Exousias”, een van hierdie owerhede of een van hierdie magte wat aangestel was deur Satan oor die onderhorige nasies op aarde, waarvan hy die koning is en aan wie dit behoort.  Hy het my teëgestaan en ek kon nie by hom verby kom nie. 

Dit is ‘n geweldige gedagte as u daaraan dink, ‘n magtige engel, maar hy kon nie by hierdie magte, ook persoonlikhede, gevalle engele, wat saam met Satan uit die hemel uitgewerp was, toe hy God se Heerskappy betwis het; verby kom nie!  Ons sal daarby kom om vir u te wys hoedat dit begin het.

Hy het my teëgestaan, totdat Mígael, (een van die aartsengele, en die engel wat aangestel is, oor die besondere belange van God se volk Israel) totdat hy gekom het en my ontset het, m.a.w. of hy hom vasgehou het of uit die weg gestamp het, of hoe dit gebeur het in die onsienlike, dit weet ons nie.  Toe kon hierdie boodskapper bykom en hy staan voor Daniël, hy dring deur die onsigbare, en verskyn in die sigbare (hy verskyn op die skerm, as ons dit so mag noem).  Daniël sien hom, Daniël praat met hom, Daniël hoor sy woorde; hy bring vir Daniël die boodskap van God!  En toe hy klaar is, sê hy nou moet ek teruggaan en ek moet weer met hom gaan veg!

 

Geweldige dinge hierdie, om aan te dink.  Die Bybel is daar vol van.  U het iets daarvan gehoor oor ons reeks studies oor engele en daar is nog baie meer en as ek genade gevind het van die HERE, om tenminste vir u ‘n sleutel te gee, dan sal u baie van sulke dinge nog in die Bybel raaksien!  Nou, dit gee dan vir u ‘n gedagte.

 

Kom ons kyk net ‘n bietjie hoe het dit begin.

Jesaja 14:12-19;

12         Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!

(Dit is ‘n magtige persoon wat nasies kan oorweldig!)

13         En jý het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde.

14         Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!

15         Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil!

16         Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op en sê: Is dit nie die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het?

17         Die wêreld soos ‘n woestyn gemaak en sy stede verwoes het, wat sy gevangenes nie losgelaat het huis toe nie?

18         Al die konings van die nasies, hulle almal rus met eer, elkeen in sy huis;

19         maar jý is gewerp, ver van jou graf, soos ‘n afskuwelike uitspruitsel, oordek met die wat verslaan is, wat deurboor is met die swaard, wat neerdaal na die klippe van die grafkuil soos vertrapte aas.

(En so gaan dit aan.)

Nou: “Hoe het jy uit die hemel geval o môrester, seun van die dageraad”, as u dit nou weer deurlees, dan sal u sien dat dit Lucifer is, dat dit Satan self is, wat hier aangespreek is dat hy uit die hemel gewerp is.  Dat hy die vernaamste Gérub van God was en dat hy aspirasies begin koester het, (ons sal verder vir u nog Skrifte lees dat u meer daarvan sal sien) en dat hy vir homself begin sê het, “ek is so ‘n magtige persoon, ek is so vol skoonheid en wysheid, waarvoor moet ek ondergeskik wees aan God, waarvoor moet ek net een van sy gérubs wees, ek kan self sy plek inneem, ek kan self op die gode berg gaan sit; ek kan myself verhef bokant God!”  En toe is hy, Lucifer uit die hemel uitgewerp en het hy geword Satan, en die Leuenaar en die Moordenaar en die Teëstander en die Verleier en so aan.

 

Nou is hier iets belangriks:

Ons praat oor die “Huidige Wêreldstelsel”.

Ons het oor die algemeen vandag te doen met wêreldoorheersing; ons sien die magte wat saamspan en dit laat ‘n mens sidder as jy daarna kyk en as jy nie weet dat daar ‘n God in die hemel is nie!  Want dit lyk asof niks hulle kan keer nie.  Dit lyk asof alles voor die wind gaan en dat jy die volvoering en die voltooiing van hierdie hele plan sien.  Die van u wat bekend is met die Illuminati en al daardie verwante bedrywighede en bekend is met hierdie plan wat al vir so lank bestaan, en jy sien hoe dit absoluut volgens plan uitgevoer word, dan kan jy sien wat die mikpunt is van wêreldoorheersing en hoe dit bewerkstellig gaan word, of beplan is om te word.

Maar hier sien jy iets anders, hier sien jy ‘n poging, ‘n gryp na, nie net na wêreldoorheersing nie, maar “heelal oorheersing” van die duiwel self!  Dat hy nie “heelal oorheersing” gekry het nie, maar dat hy wêreldoorheersing gekry het.  Ons gaan vir u wys hoe hy dit gekry het; en dat hy heeltemal tereg vir Jesus al die koninkryke van die aarde kon aanbied om Hom daarmee te verlei.

Ons kyk na Lukas 10:18;

18         Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien val.

 

Dit was op daardie moment wat Jesaja 14:12-19, van praat.  En u sal maar self sien die waarskuwinge wat die Here Jesus vir hulle daar gegee het.

Ons gaan nou terug na die beskrywing van die aanmatigende uitreiking van Satan na “heelal oorheersing” wanneer ons ook met mekaar saam kyk na Eségiël 28:12-17 - Die HERE spreek natuurlik hier vir Satan aan in die beeldspraak in die term van die koning van Tirus, maar as u dit nou lees sal u baie duidelik sien dat dit glad nie op ‘n mens kan dui nie.

Eségiël 28:12-17;

12         Mensekind, hef ‘n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir hom: So spreek die Here HERE: Jy was die seëlring van eweredigheid, vol van wysheid en volmaak in skoonheid.

13         Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas, en jaspis, christoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.

14         Jy was ‘n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.

15         Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.

16         Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut!

17         Hoogmoedig het jou hart geword - - - -

(hier was die wortel van die kwaad)

            - - - - oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien.

 

Daarom is daar vandag nog, jy kan amper sê een van die hoof kenmerke van hierdie hele wêreldstelsel is - hoogmoed, is trots, is eie vernaamheid, eie vertoon!  Dit is hoe hierdie dinge inmekaar skakel.

Ons kyk nou na:

Openbaring 20:1-3, 7-10;

1          EN ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.

2          En hy het die draak gegryp - die ou slang wat die duiwel en die Satan is - en hy het hom gebind duisend jaar lank,

3          en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.

Wat ‘n magtige toneel word vir ons hier oopgemaak!

‘n Magtige engel wat die draak (dis een van sy name) die ou slang wat die duiwel en die Satan is; hy het hom gegryp en hy het hom gebind vir ‘n duisend jaar lank.  Hierdie magtige engel het die Satan gegryp, hy het hom gebind, ‘n duisend jaar lank!  Ek beskryf ‘n toneel vir u in ons boek, “Die Boek van Openbaring”.  Dis as te ware asof ek in die gees kan sien, ek het dit so beskrywe, goed dit is miskien verbeelding, dit is beeldspraak, maar ek het daardie geveg ‘n bietjie beskrywe in “Die Boek van Openbaring”.  Ek het altyd vir u gesê wanneer u die Bybel lees, moet jy die Bybel met verbeelding lees.  Jy moet kyk na hierdie dinge en jy moet dit probeer sien en jy moet die Heilige Gees vra om dit vir jou te laat verstaan.

 

Ek hoop as ek nie vervelig mag klink nie, ek wil weer u aandag vestig op my illustrasie, van dit wat agter die sigbare gebeur.  Terloops dit laat u ook sien dat daardie slang, die duiwel is, dit sê, “die ou slang wat die duiwel is”.  U kan mos sien dat dit nie ‘n slang was wat vir Eva mislei het daar in die tuin nie, hier sê dit dan so; “die slang wat die duiwel en die Satan is”; dit is die duiwel - die Satan, wat vir Eva mislei het, dit was nie ‘n slang wat toe miskien regop geloop het, en toe nadat hy, sal ons nou maar sê, as slang tot ‘n val gekom het en op die grond heen geseil het.

‘n Mens glimlag miskien nou, maar vir my is dit tog so eenvoudig, as ons net God op sy Woord wil neem, en Skrif met Skrif wil vergelyk; sal ons sien hy is die Verleier van die nasies, want hy is die hoof van hierdie wêreldstelsel, maar daar kom ‘n dag wat hy gebind sal word vir ‘n duisend jaar.

Kom ons kyk nou net na Openbaring 20:7-10;

7          EN wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis; ontbind word;

8          en hy sal uitgaan om die nasies te verlei - - - -

(die moment wat hy losgelaat word is hy weer terug op sy ou patroon)

            - - - - wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand aan die see.

9          En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind.

10         En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.

So die moment wat hy losgelaat word is hy maar weer daar om die nasies te verlei.

Terloops, hier waar hy gesê het: “ek sal opklim tot die berg, die godeberg in die agterhoeke van die noorde”; ek voel so spyt, ek het ‘n tydskrif en wou dit nog insit maar in my haas het ek toe vergeet; waar daar glo ‘n nuwe ontdekking gemaak is waar die sterrekundiges met hulle teleskope in die noorde in gekyk het.  Nou dit is ‘n algemene feit dat dit feitlik leeg is in daardie rigting in die hemelruim en dat hulle volgens hierdie verhaal, ek weet dit klink vir mý fantasties en tot ‘n mate ongelooflik maar as ons die Bybel neem kan dit moontlik wees.  Wonderlike dinge wat hulle gesien het, van poorte en berge en pilare en wêrelddele waar honderde en duisende van ons eie stelsel in verswelg kan word.  Maar ek sal tog probeer om volgende keer as ek kom, om dit saam te bring en vir u voor te lees. 

 

Kom ons kyk net waar het dit begin: 

Hoe het dit gebeur? 

Nou moet ons teruggaan na die begin van die Bybel. 

 

Ons gaan na Génesis 1:26-28, - Hoe het dit gebeur dat Satan hierdie wêreldstelsel in die hande gekry het en dat hy daarmee hierdie dinge gedoen het soos dit op die wêreld vandag is.

Ons kyk hoe hierdie dinge begin het en hoe dit gebeur het.

 

Ons lees Génesis 1:26-28;

26         En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

27         En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

28         En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Wêreldoorheersing:

God het aan Adam wêreldoorheersing gegee, die HERE het vir hom gesê, daar in vers 26 “en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde”. 

Laat die mens daaroor heers!

Toe het Satan gekom, u ken die verhaal van die sondeval, ek wil nie baie daarop ingaan nie.  Maar wat eintlik daar gebeur het, as u dit mooi ontleed; het Satan daar, hierdie wêreldoorheersing van Adam afgeneem.  Die mens kan alleen werklik heers in onderworpenheid aan God!

Daarom het die Here Jesus gesê: “soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word”.

Daarom het die Here Jesus gesê: “Hy wat sy siel wil red sal dit verloor, maar hy wat sy siel verloor om My ontwil en om die evangelie ontwil sal dit vind!”

Dit is waarmee Satan na Adam en Eva toe gekom het en vir hulle gesê het, as te ware, julle hoef God nie te gehoorsaam nie, God wil nie hê dat julle daardie sekere ding moet doen nie, want die dag as julle dit doen sal julle soos God wees, om te onderskei tussen goed en kwaad.

M.a.w. probeer dit Adam, jy is so ‘n wonderlike skepsel, jy het heerskappy oor die aarde, want jy kan ‘n trappie hoër klim Adam, jy kan wees presies soos God, en God wil nie hê jy moet dit doen nie; doen dit, en dan sal dit met jou gebeur en die moment toe Adam dit doen toe verloor hy dit en dit beland in die hand van Satan.

Vandaar af sien ons dit, sien ons presies dat dit so gebeur het en dat Satan van toe af regeer het.  Dit is hoe dit begin het, ons sal meer in besonderhede verderaan daarna kyk.

So het Satan vir homself toe sy instrumente op aarde gekies.  Onthou hy is ‘n geestes mag, hy is ‘n gees en so is God Gees, “God is Gees en die wat God aanbid moet Hom aanbid in Gees en in Waarheid”, het Jesus vir daardie vrou gesê wat Hy ontmoet het by die put van Samaria.

Dus Satan moet vir hom sy instrumente kies op aarde en so moet God vir Hom sy instrumente op aarde kies; en so sou die stryd voortwoed tot op die bestemde tyd in God se Tydtafel.

 

Ek glo en dit is ‘n geweldige studie en wat ek miskien volgende jaar as die HERE ons spaar met u sal deurgaan, ek sal dit self net eers mooi agter mekaar moet kry om vir u God se tydtafel te wys; God se week van 7 dae, en hoedat (vir my is dit baie duidelik in die Bybel) God natuurlik, wat Alwetend is, het hierdie dinge geweet, en Hy het aan Adam heerskappy gegee, volkome heerskappy, maar net volgens sy tydtafel en wanneer daardie tydtafel verby was, dat God dan weer die reg sou hê om in te gryp!  Maar nie voor dit nie en Satan het dit ook geweet toe Satan daardie heerskappy by Adam afgeneem het, en dat hy daardie lang periode het; (in baie van die boodskappe kom ook hierdie tye van die nasies voor - ‘the time of the Gentiles’ ) waarin God se volk en God se handelwyse met sy volk in sy program, nou baie prominent in verskyn.

 

So het Satan vir homself sy instrumente gekies, ons het dit met u behandel in die reeks van “Die Tien Stamme” hoedat daar die Satan saad op die aarde was en dat ons dit baie duidelik kan sien, en hoedat Satan toe uit hierdie sekere nageslag vir hom sy instrument gekies het.  Ek wil net vir u lees in Génesis 10:8-10; (waar dit sê Kus was een van die nakomelinge van Gam).

8          Kus was ook die vader van Nimrod. Hý het begin om ‘n geweldenaar op aarde te wees.

9          Hy was ‘n geweldige jagter voor die aangesig van die HERE. Daarom sê hulle: Soos Nimrod, ‘n geweldige jagter voor die aangesig van die HERE.

10         En die begin van sy ryk was Babel en Ereg en Akkad en Kalne in die land Sínear.

Babel wat beteken - verwarring (confusion).

So het die Babiloniese Stelsel, wat ‘n stelsel is onder leiding van Satan self, in vyandskap teen God, homself gestel teen die koninkryk van God, waarvan die HERE die kern begin het in sy eie volk Israel wat Hy geroep het, toe Hy vir Abram geroep het uit Ur van die Chaldeërs, soos ons dit vind in:

Génesis 12:1-3;  

1          EN die HERE het vir Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys.

2          En Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ‘n seën sal wees.

3          En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.

 

So het ons dan hierdie twee koninkryke teenoor mekaar; Babel, Satan se wêreldstelsel wat hy aan die Here Jesus aangebied het.

 

Nou wil ek vir u net eers lees wat hierdie kommentaar in die “Scofield Bible” sê, wat ek dink nogal baie goed is, sy kommentaar oor hierdie “kosmos” of hierdie wêreldstelsel.

World (Gr.Kosmos), Summary: In the sense of the present world system, the ethically bad sense of the word refers to the order or arrangement under which Satan has organized the world of unbelieving mankind upon his cosmic principels of force, greed, selfishness, ambition, and pleasure. Kyk mooi; ‘force greed, selfishness, ambition, and pleasure’.

(En dan gee hy hierdie volgende Skrifte waarna ons nou-nou sal kyk: 

Matt. 4:8-9; Joh. 12:31; Joh. 14:30; Joh. 18:36; Efe. 2:2; Efe. 6:12; 1Joh. 2:15-17) 

This world system is imposing and powerful with army and fleet, is often outwardly religious, scientific, cultured, and elegant; but, seething with national and commercial rivalries and ambitions, is upheld in any real crisis only by armed force, and is dominated by satanic principles.

 

Ek dink dit is ‘n baie goeie opsomming, daarom het ek dit vir u gelees.

Kom ons kyk ‘n bietjie na ‘n paar van daardie Skrifte.

Matthéüs 4:8-9; – wat ekwivalent is aan Lukas 4:5,8.

8          Weer neem die duiwel Hom saam na ‘n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid.

9          En sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid.

(Onthou in Lukas se verslag sê dit:, ‘want dit is aan my gegee’).  

 

Toe Adam nou daar geval het, het hierdie heerskappy wat God aan Adam gegee het in die hande van Satan geval.  Van daardie oomblik af, het hy die god van hierdie wêreld geword.  Ek wil dit net vir u lees.

2 Korinthiërs 4:3-4;

3          Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan,

4          naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.

So Satan word genoem die god van hierdie wêreldstelsel! 

Die god van hierdie wêreld, en wat doen hy, hy verblind die sinne van die wat nie glo nie.

Hy stuur sy “Archas”, sy “Exousias”, en sy wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, sy bose geeste in die lug om die denke te vertroebel en te verdraai van die wat nie glo nie!  Sodat dit wat agter die skerms plaasvind op die doek van die wêreldstelsel vandag verskyn.

Daar paradeer hulle, en daar dans die poppe as ter ware van hierdie geweldige poppespel met ‘n onsienlike bose swarte hand uit die onsienlike wat hulle manipuleer vir sy einddoel.  Want hy weet hierdie program, hierdie Tydtafel is amper op ‘n einde!

 

Weldra sal die hemele oopbreek, en daardie engel sal kom met die groot ketting uit die hemel, en sal hierdie ou draak gryp en hom vasbind en hom inperk (ons hoor baie van inperking in hierdie dae) in die afgrond, vir ‘n duisend jaar!

Loof die HERE!

Dit sal ‘n wonderlike inperking wees! 

 

Johannes 12:31; (Om net vir u te wys onteenseglik dat Satan die god is van hierdie wêreldstelsel, en met so ‘n god dan oor so ‘n wêreldstelsel, is ons dan verbaas oor die dinge wat plaasvind op aarde). 

31         Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word.

(Die owerste van hierdie ‘Kosmos’)

 

Johannes 14:30;

(Onthou dit is die woorde van Jesus self wat ons hier lees).

30         En Ek sal nie veel meer met julle spreek nie; want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan My niks nie.

Owerste van hierdie wêreld!

 

Johannes 18:36;

36         Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars - - - -

(dit is die engele)

- - - - geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.

 

My Koninkryk, My Gesag, My Heerskappy het nie sy oorsprong, het nie sy fondasie, sy fondament, sy ondersteuning in hierdie wêreld nie. My koninkryk is van ‘n ander oord,  My koninkryk is van My Vader self aan My toegesê.  En daardie dag van daardie koninkryk is baie naby, en dit is waarom die botsing besig is om te ontwikkel na ‘n klimaks toe.

 

Efésiërs 2:1-2; (En Onthou ek het vir u gesê, oral waar wêreld kom, die oorspronklike Griekse woord in hierdie tekste wat ek met u deel is “Kosmos”. 

1          EN julle het Hy lewendig gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes

2          waarin julle vantevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld (stelsel) volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk.

(Is dit nie duidelik nie! Sien u wat agter die skerms besig is om te werk.)

 

Efésiërs 6:12;

12         Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

“Die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug!”

 

1 Johannes 2:15-17; (‘n baie mooi gedeelte in die HERE se woord hierdie).

15         Moenie die wêreld - - - -

(Hierdie wêreldstelsel)

- - - - liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.

16         Want alles wat in die wêreld is - die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe – - - - -

(daar’s die hoogmoed weer)

- - - - is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

17         En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.

 

Hierdie wêreldstelsel is opgeskryf vir vernietiging!

In elk geval is sy program, sy tydtafel is amper op ‘n einde.

Daarom gaan die Satan so woes te kere, daarom is daar sulke verskriklike dinge aan die ontwikkel en sal weldra op die aarde losbars, soos ons in ons voorlaaste studie gesien het van “Die Dag van die HERE”. 

“Wanneer selfs die hemele sal verby gaan met ‘n gedruis en die elemente sal brand met onuitbluslike vuur!” - (2 Petrus 3:10). 

 

Hierdie wêreld; hierdie wêreldstelsel, alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees; kom ons kyk ‘n bietjie na ons advertensies, kyk na die aksent, kyk vandag na jou kaal vrouens in jou advertensies, kyk na jou beeldradio, kyk na alles wat gedoen word, wat ‘n aanspraak maak (It has an appeal) op die vlees, hoe alles, alles ingewerp word om die mens se luste en se drange op te wek! Die begeerlikheid van die vlees, die magte agter die skerms wat die mens manipuleer.

 

Die begeerlikheid van die oë, o, hoe mooi word die goed nie gemaak vir die mens, alles so mooi.  Alles; met watter doel, om te bedrieg en die mens te vang en vas te wikkel en vas te bind.  (O, hoe baie kan ek nie hieroor praat nie, omdat dit vir myself so na aan my hart lê, omdat ek voel ek is op die ouderdom van die geslag van ons volk wat groot geword het, toe ons ou volkie in die grond gekruip het, toe ons so verskriklik swaar gekry het en geweet het wat dit beteken; wat ‘n ekonomiese beknelling werklikwaar vir ‘n mens beteken. 

 

U weet so baie mense, en ek het dit gesien al die jare wat ek in die bediening was, so baie mense praat van rykdom, wat ‘n verskriklike ding rykdom is, wat ‘n verskriklike verleidelike en verloklike ding rykdom is.  Dit is die waarheid, hoeveel werklike ryk mense dien die HERE? Maar ek wil ook vir u vra hoeveel werklike arm mense dien die HERE?  Hy is so vol armoede, dat hy so ellendig is, en dat hy so ‘n verskriklike stryd het, die wat nog lus het om te werk. 

 

Ek weet in die fabriek kompleks waar ons gemeente is, daardie arme mense, as hy daar uit daardie fabriek uitkom is hy so moeg, en ek kan amper sê so dof en so suf gewerk, jy kan nie met hom ‘n Bybel studie hou soos hierdie nie, jy kan doen wat jy wil as jy hom nog daar kan kry, hy sit al lankal en slaap teen hierdie tyd, ek weet nie wie van u nog wakker is nie? Ek neem hulle nie kwalik nie ek probeer maar net my punt by u tuis bring. 

 

Alles om die mens te bedrieg, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. O, die Meneer wat ‘n groot meneer geword het, groot posisie in die lewe, groot geleerdheid, groot rykdom, groot sukses.  Moenie na hom toe kom met die ou eenvoudige evangelie nie.  Die wêreldstelsel het hom vasgebind met Satan se eie kwaal – hoogmoed, trots, grootsheid, wat hom uit die hemel neergewerp het.

Maar Satan is natuurlik ‘n bedrieër, hy sê nie vir die mense, hoor hier, my hoogmoed het my plek in die hemel gekos nie!  Ek is daar uit gewerp, hy sê dit nie vir hulle nie.  Hy jaag hulle aan met hoogmoed! “keeping up with the Jones”.  Blink wees, die een teenoor die ander!

 

O, laat ons maar self versigtig wees, dat ons nie dalk ook, sonder dat ons dit besef hierdie dinge ten prooi val nie en al sal u miskien min dinge onthou wat ek gesê het maar miskien elke keer as u na die beeldradio kyk sal u wonder wat gaan aan agter die skerms.  Elke keer as u met u motorkar ry, daardie masjien so lekker hoor brom en maar net die blink kap oor die masjien sien sal u miskien dink aan daardie goedjies wat so vinnig op en af gaan daar onder en so aan - agter die skerm. 

 

Misleiding:

Ons kyk ook na 2 Korinthiërs 11:3-4 dan 13-15;.

3          Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien verdorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.

4          Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval.

Maar luister nou, wat sê hy nou hier vanaf vers 13;

13         Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus.

(Is dit nie predikante of Pastore wat dit hiervan praat nie, is daar nie baie wat vir jou preek, wat al die tyd ‘n vals apostel is nie?  Maar kom ons kyk ook verder na verse 14 en 15)).

14         En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.

(Wie sal hom ken, as jy nie weet wat agter die skerms aangaan nie).

15         Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.

 

Is daar nie miskien baie met die toga van die prediker op sy skouers en wat vandag vir die wêreld preek; en waar sal jy makliker mislei kan word as juis van die kansel af?  Dit is wat vandag besig is om te gebeur!  “Die Krag van die Dwaling”; Die krag van die dwaling het ek Sondag oor gepreek in verband met hervorming waarin ek vir u wys dat net soos die krag van dwaling gekom het, het dit gelei na die Donker Middel Eeue.  Wie was dit anders as die Pous, is dit nie in sy priesterlike gewaad nie?  Is hy dan nie die hoof van die bestaande kerk nie; die verskriklike dinge wat daaruit voortgegaan het.  U sal dit lees in my boek “Die Boek van Openbaring”, dit is presies dieselfde ding wat vandag weer besig is om plaas te vind en hoe sal jy dit vermoed?. Jy sal dit mos nie vermoed as hy daar op die kansel staan, of hy nou Pastoor is, of hy Predikant is, laat sy titel wees wat hy wil, dat hy al die tyd ‘n dienaar van die Satan kan wees nie!  Paulus sê so!.

Maar in elk geval ek wil nie nou daarop ingaan nie, ek wil graag nog ‘n paar punte met u deurgaan.

Kom ons kyk wat sê die Here Jesus nog verder aangaande hierdie wêreldstelsel.

Ek gaan ‘n paar tekste saam met u lees.  Ek het ‘n lang lys hier maar kan nie almal met u deurgaan nie!

Johannes 7:7;

7          Die wêreld kan julle nie haat nie; maar My haat hy, omdat Ek van hom getuig dat sy werke boos is.

(Al hierdie verse wat ek vir u gee is “Kosmos” – wêreld, of wêreldstelsel; Satan se koninkryk).

 

Johannes 8:23;

23         En Hy sê vir hulle: - - - -

(Dit is nou die Fariseërs hier met wie Hy altyd sy baie groot konfrontasies gehad het). 

            - - - - - Julle is van benede, Ek is van bo; julle is uit hierdie wêreld, Ek is nie uit hierdie wêreld nie.

 

Hierdie klomp Jode, hierdie Fariseërs en dan gaan Hy verder en sê julle is van julle vader die duiwel en sy werke wil julle doen. Ek hoop u kan begin sien hoe die prentjie homself voltooi, en hoedat uit daardie selfde volk en uit daardie selfde seksie is die hoof figure vandag nog op die sigbare vlak, op die skerm, op die toneel van hierdie wêreldstelsel presies nog doenig!

 

Johannes 12:25;

25         Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe.

 

Onthou u 1 Johannes 2:15-17 - Moenie hierdie wêreld liefhê nie of die dinge in hierdie wêreld.  Moenie jouself vereenselwig met hierdie wêreld, miskien is u in ‘n gelukkige posisie dat selfs ten spyte van wat in hierdie wêreld aangaan, gaan dit met u redelik goed.  U het miskien ‘n goeie werk, goeie vooruitsigte, u is gelukkig getroud en dit gaan goed met u kinders.  Dit gaan miskien met u goed; maar wees versigtig, dat u nie miskien heeltemal dood tevrede is in hierdie wêreldstelsel nie!  Want die HERE sê wie sy lewe liefhet sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreldstelsel sal dit bewaar vir die ewige lewe!  Ons moet ons verset teen hierdie wêreldstelsel, ons moet hierdie dinge haat wat in die wêreld aangaan.  Ons moenie daarmee vriende maak nie! En ons moet ons lig laat skyn, en ons moet onsself laat geld teen alles wat boos is en alles wat satanies is!  Sover die HERE ons daartoe in staat stel. 

Ek gaan vir u die volgende lees sodat ons dit ook op die band kry want ek het nog ‘n hele klompie wat ek met u wil deurgaan. 

Johannes 14:17,19,22,27,30; - (Alles die Kosmos)

Johannes 15:18,19;  Johannes 16:11,33;  Johannes 17:14,16;

Johannes 18:36; (Ons lees net hierdie vers want ek het hier ‘n kommentaar geskryf in my notas, wat ek op die oomblik nie kon verstaan het waarom ek dit gedoen het nie.)

36         Jesus antwoord: - - - -

(Dit is toe Hy voor Pilatus staan)

- - - - My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.

 

Nou ek het gesê in hierdie wêreldstelsel, sy wêreldoorloë, die Illuminati, die geveg vir bestaande stelsels en verswakking van Westerse Israel Nasies en die behoud van heiden se stelsels.

Ja, “Ek is nie van hierdie wêreldstelsel”; as jy dan ingelig is en as jy ingaan op Wêreldoorlog no. 1; Wêreldoorlog no. 2; en Wêreldoorlog no. 3, wat op die punt is; dan sien jy nog dieselfde prinsiep agter die skerm hoedat die hoof dryfkrag, die hoof motief, die hoof manipulasie is, is om die Blanke Nasies uit te roei. 

Jy vind byvoorbeeld in Wêreldoorlog no. 1 en Wêreldoorlog no. 2, dat dieselfde organisasie hulle oorlog fabrieke, hulle wapenfabrieke aan beide kante gehad het.  Hulle geld en hulle munt geslaan het, uit beide kante. Hoedat, stelselmatig die murg en die fleur van jou Blanke Christelike Nasies afgetakel en uitgeroei word, met die doel dat die duisternis oor die aarde moet versprei.

 

Hierdie dinge volg so ‘n duidelike patroon, as jy ingelig is dat jy kan sien dit staan onder ‘n sentrale direksie, die god van hierdie wêreld.  En daar is net Een wat hom kan onttroon en dit is die Here Jesus Self!  Maar dit hang nie net af van die mag van God nie, daardie saak is uitgemaak, toe Satan dit durf waag het om homself bokant God te verhef en hy is uitgewerp!

 

Die saak gaan omtrent u eie siel en my siel, want dit is ‘n vrywillige saak en dit hang van ons af of ons dit aan God gee en of ons dit nie doen nie!  En dit is daarom dat dit lyk asof die stryd so moeilik is.  Maar dank God daar is 'n program en die HERE het belowe daar is ‘n “Dag” soos ek dit verstaan, waar die HERE gaan ingryp en waar Hy sy volk gaan bekeer en waar hulle tot Hom gaan roep!

Dit sal die pad oopmaak vir God om sy heilige arm te ontbloot en Satan te onttroon en dit is dan wanneer hierdie heidense stelsel vernietig gaan word; en die koninkryk van God en sy Geregtigheid op die aarde gevestig gaan word!

En wanneer dit dan vervul sal word waar die engel vir Maria gesê het in:

Lukas 1:31-33;

31         En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en  jy moet Hom Jesus noem.

32         Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee.

33         En Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.

 

En Daniël 2:44; Daniël 7:14,18,22,27; word hierdie gedagte van die herstel van God se koninkryk op aarde onder Koning Jesus, die 2de Adam, word dit vir ons nog meer bevestig!

Ons kyk na 1 Korinthiërs 1 20;

20         Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu?  Het God nie die wysheid van hierdie wêreld (kosmos) dwaas gemaak nie?

 

Al sy slim mense, sy professore al sy seminare; oor hoe ons die ekonomiese posisie kan verbeter, hoe ons watter posisie ook al kan verbeter.  Hoe baie seminare word daar nie gehou nie? Wat ‘n rond geskarrel vandag!  Alles is die wysheid van hierdie wêreld!  Nee, die HERE het dit dwaas gemaak!

1 Korinthiërs 2:12;

12         Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het.

 

Ons het die Gees wat uit God is; ons het die Wysheid van God ontvang om hierdie dinge wat agter die skerm aangaan te verstaan, te ontleed, te ontmasker, en aan die skaak te stel!

 

Wanneer ons kyk na bv. die 2de Wêreldoorlog toe daar vrede moes gesluit word; ons kyk na ‘n Roosevelt, ons kyk na ‘n Truman, ons kyk na ‘n Churchill en so aan, – Israel verteenwoordigers!  Verteenwoordigers van God se Israel volk, ons kyk na ‘n Carter vandag, op hierdie huidige oomblik.  Maar kyk na hulle raadgewers, sataniese raadgewers, sataniese lis, - ‘n Alger Hiss wat oor ‘n sterwende Roosevelt se skouer gekyk het; die opsteller en die vader van die kontrak kan jy amper sê, van die Verenigde Volkere Organisasies en so dwarsdeur.

 

Hoe versigtig moet ons nie wees, in hierdie tyd dat God onse Raadsman sal wees en dat ons gelei sal word deur die Krag van die Heilige Gees nie.

Ek gee nog gou hierdie paar Skrifte:

1 Korinthiërs 7:31,33;

31         en die wat hierdie wêreld gebruik, asof hulle dit nie ten volle gebruik nie; want die gedaante  van hierdie wêreld gaan verby.

33         maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe hy die vrou sal behaag.

 

Nou ek het dit maar net geneem om vir u te wys, die ‘Kosmos’ - die wêreldstelsel, hoedat ons vasgevang is, selfs in ons getroude lewe, want ons moet ook bestaan, in ons aardse lewe, maar hoedat ons hierdie dinge moet verstaan en daar verby kyk en ons wysheid en ons krag van God ontvang!

2 Korinthiërs 7:10; (Net alles waarin ‘Kosmos’ voorkom)

10         Want die droefheid volgens die wil van God werk ‘n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood.

 

As jy in die wêreld vasgevang word op watter manier ook al, daar is geen genade in die wêreldstelsel nie, want sy hoof is Satan self, wat ‘n moordenaar en ‘n leuenaar is van die begin af.  As ons harte bedroef word, laat dit bedroef word oor ons sondes, laat dit ‘n droefheid wees volgens die Wil van God!; dan is daar vir ons verlossing! en dan is daar vir ons vertroosting!

Maar as jy moet huil in die wêreld dan huil jy alleen!

Galásiërs 6:14;

14         Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld.

 

Soos Jesus vir sy dissipels gesê het: julle is in die wêreld maar nie van die wêreld nie. 

Laat hierdie wêreldstelsel vir ons gekruisig wees en ons vir dit!  Laat ek my werk doen, laat ek my plek volstaan maar laat ek onthou ek is nie ‘n burger van hierdie wêreldstelsel nie!

Ek is ‘n burger van die koninkryk van God, my burgerskap is in die hemele saam met die Here Jesus en wanneer Hy kom, Hy vir my kan sê: “Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou oor veel sal Ek jou aanstel!” 

U sal dit ook nog kry in Efésiërs 2:2; Kolossense 2:20; Jakobus 1:27;

Jakobus 4:4 en 2 Petrus 1:4; 2 Petrus 2:20; 1 Johannes 2:15-17;

1 Johannes 3:13;  1 Johannes 4:3-5; 1 Johannes 5:4-5,19.

Openbaring 11:15; (Ek hoop ons kan dit nog gou met mekaar saam lees.  Dit is die klimaks en die heerlike boodskap wat ons vir u het!

Prys die HERE, en laat ons kyk na die voleinding!

Openbaring 11:15;

15         EN die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.

Is dit nie wonderlik nie?

“Die koninkryke van hierdie wêreld het die eiendom van onse Here geword en sy Christus en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid!”

 

Daniël 7:13-14, 18, 22, 27

13         Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nadergebring voor Hom.

14         En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

18         en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

22         totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.  (Die program.)

27         Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is ‘n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

 

In hierdie sataniese stelsel, in hierdie wêreldstelsel waarvan Satan dan die hoof is, is dit dan hy wat die volke aanblaas en aanhits en ophits vir hierdie tyd, want hy weet sy tyd is kort, dat hy onttroon gaan word! Wanneer jy dan hierdie dinge verstaan, dan sal u alles verstaan wat in die wêreld aangaan, ook hierdie toestand van die Westerse Nasies teenoor Suid Afrika op hierdie oomblik.

 

Maar ek dank die HERE!..........................

Amen!

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533