new-top-banner-english

In die OppersaalA

E-Boek: In die Oppersaal

Wat het in die oppersaal gebeur?

Lees: Handelinge 2:1-13; Hand. 1:14; Hand. 2:1,46; Hand. 4:24.

 

Handelinge 2:1-13;

Die uitstorting van die Heilige Gees.

1          EN toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.

2          En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.

3          Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.

4          En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.

5          En daar het in Jerusalem Jode (Judeërs) gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is.

6          En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek;

7          en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: Is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie?

8          En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is?

9          Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotámië, Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië,

10         Frígië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote,

11         Kretense en Arabiere - ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.

12         En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander: Wat kan dit tog wees?

13         Maar ander het gespot en gesê: Hulle is vol soetwyn.

Ons lees ook:

Handelinge 1:14;

14         Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met ‘n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers.

As ook:

Handelinge 2:1,46;

1          EN toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.

46         En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet,

Handelinge 4:24;

24         En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê: Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.

 

U sal dadelik agterkom dat in hierdie paar verse, die een gemeenskaplike woord in elkeen van hulle was “eendragtigheid”. 

Eendragtigheid, en ek wil vir u sê hier lê die geheim, maar hier lê ook die stryd en hier lê ook die uitdaging!  Dit is om ‘n gemeente of ‘n groep mense, wat vir hierdie saak staan, en wat soek om gevul te word met die Heilige Gees en met krag van God; om hulle in eendragtigheid te kry.  Geen wonder dat die Here Jesus gesê het: “as twee van julle saamstem oor enigiets, “oor enigiets”, sal dit vir hulle gedoen word deur my Vader wat in die hemel is”. 

“Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hulle midde”. 

 

Daar is onweerstaanbare en onoorwinlike krag in eendragtigheid; eendragtigheid voor die HERE!  Daar is ook geen groter afbreking, daar is geen groter instrument in die hand van die duiwel as verdeeldheid en daarom wil ek met u kyk, wat het in daardie oppersaal gebeur.

 

Ek wil ‘n paar aspekte vir u uitlig en wil hê ons moet sien wat het in daardie 10 dae gebeur.  Ek wil vir u sê, om vir een aand, met mekaar saam te bid, werklik te bid in die erns, dit vra om gedoen te word.

 

Dit beteken nie om bymekaar te kom en maar net ‘n gebedjie op te sê nie, dit is nie wat ek bedoel nie.  Dit beteken ook nie om daar maar passief bymekaar te kom en elkeen is nie in die erns van die HERE en dit werklikwaar bedoel nie, waarvoor het jy gekom? Wanneer jy dit doen, dan roer jy die onsienlike.  Daar is geen twyfel daaromtrent nie, want ek sien dit in God se woord, dat daar is niks wat die duiwel meer vrees en wat die hel laat sidder en laat bewe, as ‘n groepie mense op grond van God se woord van een hart en een sin en een siel is nie! Daar is niks; daar is niks wat daardie gebede kan verhinder dat dit verhoor sal word nie; want God het dit belowe. 

Prys die naam van die HERE!

 

Daarom is dit ‘n ernstige saak, daarom is dit ‘n ernstige saak om na ‘n biduur te kom, nie net in Pinkstertyd nie, maar in enige biduur.  Daarom is dit ‘n saak waarop jy jou hart moet voorberei, want jy kom om te stry in die hemelse geweste, sekerlik, daar óók, waar die Satan woon.

 

Wat het in die oppersaal gebeur gedurende daardie tien dae?

As een aandjie so moeilik kan wees om in eenheid te kom, wat te meer tien dae!  Tien dae lank!  As God nie vir hulle genadig was nie, het al 120 van hulle naderhand so op mekaar se senuwees gewerk, dat hulle uitmekaar uit sou gespat het, asof ‘n bom onder hulle gesit was!  Dit het genade van God gekos! 

Wat het daar gebeur?

Ek glo dit is die geheim; en die geheim lê dus by elke indiwidu, dit lê nie by die groep alleen nie want die groep bestaan uit indiwidue.  Daardie groep in die oppersaal het bestaan uit ‘n honderd en twintig indiwidue.  Hierdie mense; dit is die eerste wat ek met u wil waarneem, (en ek is daar seker van u sal nog baie, baie ander punte hierop kan kry) hierdie mense was almal geredde mense. 

Dit is die eerste punt:

En ek wil vir u net 2 tekste daaromtrent gee, dat u dit kan sien.

In Johannes 15:3, sê die Here Jesus hierdie woorde: 

Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. 

“Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het”. 

In Johannes 13:10, sê die Here Jesus vir hom:

“ - - - - Hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, - - - -

(en julle is rein)

- - - -  maar nie almal nie. 

 

Die Here Jesus het natuurlik hier bedoel Judas Iskáriot.  Hierdie klompie dissipels, of tenminste sommige van hulle; net kort voor hierdie oppersaal geleentheid, het nog met mekaar gestry en eintlik lelik met mekaar gestry, alhoewel hulle saam met die Here Jesus gelewe het, saam met die Here Jesus gewandel het, saam onder sy magtige invloed was, het hulle met mekaar oor lelike dinge gestry, dit het ‘n lelike eienskap geopenbaar. 

 

Ek wil dit vir u wys:

In Markus 10:35-45, lees u hierdie woorde;

35         En Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedéüs, het na Hom gekom en gesê: Meester, ons wil hê dat U vir ons moet doen wat ons U ook al mag vra.

36         En Hy sê vir hulle: Wat wil julle hê moet Ek vir julle doen?  

37         En hulle antwoord Hom: Gee aan ons dat ons mag sit in u heerlikheid, een aan u regter- en een aan u linkerhand.

38         Maar Jesus sê vir hulle: Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat Ek gedrink, en gedoop word met die doop waarmee Ek gedoop word?

39         En hulle antwoord Hom: Ons kan. Maar Jesus sê vir hulle: Dis waar, die beker wat Ek drink, sal julle drink, en met die doop waarmee Ek gedoop word, sal julle gedoop word;

40         maar om te sit aan my regter- en aan my linkerhand, berus nie by My om te gee nie, maar dit is vir hulle vir wie dit berei is.

41         En toe die tien dit hoor, begin hulle verontwaardig te word oor Jakobus en Johannes.

 

Sal ons dit miskien maar in ander woorde sê: hulle was vies.  Hulle was vies vir Jakobus en Johannes, en miskien het Jakobus en Johannes dit ook verdien.  Dit was net of hulle die ander klompie wou voorspring.  Dit is natuurlik ‘n baie groot voorreg om aan die regter- en linkerhand van Jesus te sit in sy koninkryk wanneer Hy regeer in sy heerlikheid.

Hulle het gesê ons wil dit eerste vra, ons wil dit eerste hê.  Die ander klomp was vir hulle baie kwaad.  Hulle was baie verontwaardig daaroor en ek dink dit was ook nie ‘n mooi stap en ‘n mooi gesindheid van Jakobus en Johannes nie. 

42         Maar Jesus het hulle na Hom geroep en vir hulle gesê: - - - -

(en vir my voel ek die tederheid waarmee Jesus toe met hulle gepraat het)

- - - Julle weet dat die wat gereken word as owerstes van die nasies, oor hulle heers, en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen; 

43         maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees

44         En elkeen wat onder julle eerste wil word,  moet almal se dienskneg wees. 

45         Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe (siel) te gee as ‘n losprys vir baie.

 

Daarom ook vir ons, solank as daar nog kompetisie onder mekaar is, solank as daar nog enige naywer onder mekaar is, is ons nog nie in die eenheid nie, maar is ons nog in stryd met mekaar.  Hulle het dus met mekaar gestry!  En ek glo voor Pinksterdag kon kom, moes hulle met mekaar die saak uitmaak in die oppersaal.

 

Ons is nou baie jare besig met Pinksterbidure en ek is daar seker van u het self ook al baie daaroor gelees, en daar is baie, baie teorie oor Pinkster.  Party sê: ag, dit is ongeloof, jy moet net kom en net ontvang, (en ek glo as jy die voorwaardes nakom, is dit heeltemal reg).  Teveel van ons ontvang nie die Heilige Gees nie, want ons wil Hom nie ontvang nie, ons glo nie om Hom te ontvang nie.

 

Maar aan die anderkant is dit nie so eenvoudig soos dit nie. 

Die Heilige Gees is die Heilige Gees en ek glo die Heilige Gees self, berei ons harte voor vir die doping in die Heilige Gees en daarom berei Hy ons voor deur sy inwerking en Hy berei ons ook voor deur die woord.  Hulle moes die saak met mekaar uitmaak in die oppersaal; met mekaar moes hulle dit uitmaak. 

 

Paulus sê in een van sy sendbriewe: “gee vir die duiwel geen plek nie!”

As ek iets agterkom in my lewe, tussen my en tussen God, of tussen my en my broer en my suster, dan moet ek daardie saak regmaak!  Met ander woorde, ek voel een van die sentrale dinge wat hier gebeur het: daar was belydenis!  Al het dit nie die eerste dag gebeur nie, nie die tweede dag gebeur nie, nie die derde dag gebeur nie, miskien naderhand begin om mekaar te irriteer en toe begin hulle naderhand besef hier is ‘n dieper saak as net dit, want dank God, die Heilige Gees was alreeds aan die werk!

 

Ons moet nie so baie praat nie, ek voel ons praat glads teveel om te sê die duiwel was hier, in die biduur, of die duiwel was dit, waar is die Heilige Gees dan?  Het ons dan nie gekom om te bid om gedoop te word met die Heilige Gees nie?  Ek hoor partykeer geen belydenis van die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie.  O, ons het Hom nie gevoel nie, ons het net die duiwel gevoel.  Dit is ‘n baie hartseer saak, dan is u ongelowig!  As ons kom om God te soek, is God daar.  God sal Hom laat vind deur die wat Hom soek.  Sy woord sê so!  Al is daar dan ook nog ‘n paar duiwels wat daar saam kom kniel, ons kan hulle nie sien nie, maar prys die HERE, Hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is. 

Prys sy wonderlike en lieflike Naam!

 

Ek glo daar was belydenis onder hulle want hulle moes; hulle moes kom tot ‘n eenheid en die woord sê so, hierdie tekste wat ek vir u genoem het: “hulle was eendragtig”; eendragtig by mekaar, een van sin en een van siel en een van hart!

 

In hierdie eendragtigheid glo ek moes hulle ook kom op ‘n plek waar daar geen oorheersing was van die een deur die ander nie!  Jy kan mekaar oorheers met ‘n oorheersende gees of jy kan mekaar ook oorheers deur net niks te doen nie.  Dit is verskriklik swaar om iemand wat nie saam werk in die gees nie, saam te sleep.  Jy het al ‘n groot stryd met jouself, wie van ons het nie ‘n stryd met onsself nie?  Nou moet jy nog die ander een ook saam trek!  Dus ons het baie voorbereiding nodig in onsself om ons lewens met God reg te kry. 

 

Die Heilige Gees oortuig elkeen van ons elke dag in ons lewens!  As jy ernstig is met God,  sal die Heilige Gees vir jou sê, as jy wil luister: “my seun, my dogter, hierdie ding in jou lewe moet reg kom, daardie ding in jou lewe moet reg kom, maak dit dan reg!  Moet nie die onreg gemaak daarmee, na die tyd en die plek van samekoms kom nie!  Eendragtig; geen oorheersing van die een of die ander nie!” 

Kom ons kyk na:

Efésiërs 4:1-3;

1          Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is,

2          met alle nederigheid, en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in die liefde verdra

3          en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede.

Verdra ons mekaar so goed in die liefde?

“Terwyl julle mekaar in die liefde verdra”.

Jy moet daardie saak in jou eie hart en in jou eie lewe regmaak!  Dit is my verantwoordelikheid, dit is u verantwoordelikheid!  Ons moet leer om mekaar in liefde te verdra en ernstig strewe; ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. 

 

Ek voel ons strewe nie genoeg om die eenheid te bewaar in die band van die vrede nie!  U sien, dit is nie omdat ons so sleg is nie, maar dit is omdat ons so ernstig is!  Voordat u ernstig geraak het met die HERE het u nie so maklik gestruikel oor iemand anders nie want dit het mos nie vir jou saak gemaak of hierdie een so sê of daardie een so maak nie, dit raak jou mos nie.  Maar omdat ons ernstig is met die dinge van die HERE, versteur dit ons baie maklik en daarom moet ons soveel te meer strewe om die eenheid te bewaar deur die band van vrede, soos ek reeds vir u gesê het; daar was stryd en daar was verdeeldheid onder hulle soos ons nou alreeds gesien het.  

Kom ons kyk na:

1 Johannes 1:5-7;

5          EN dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie.

Let nou mooi daarop, “en geen duisternis is in Hom nie”.

6          As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie.

Nou wat beteken dit om in die duisternis te wandel?  Beteken dit nou net, om hier om die draai, soos ons nou maar in die ou gewone taal, (verskoon dat dit nou miskien ‘n bietjie plat van ‘n kansel af klink) beteken dit nou, om hier om die draai die kat in die donker te knyp? Is dit nou om in die duisternis te wandel? Nee, sekerlik is dit ook werke van die duisternis, maar wat hier bedoel word, is ver bokant dit.  Dit word uitgebring in die volgende vers.

7          Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.

 

As ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, met ander woorde, solank as daar nog hier ‘n gevoel in my is teenoor my broer of teenoor my suster, iets wat ek nou nie vir hom wil sê nie, maar dit is hier, maar hy weet nie daarvan nie, dan wandel ek in die duisternis, want dit is iets wat nie in die lig gekom het nie!  En daardie ding kom saam met my hier by die samekoms, en die Heilige Gees weet dit en die duiwel weet dit ook! 

 

Ek het baie keer gewonder, ek is nie dogmaties daar omtrent nie, en u kan nou maar ook self daar omtrent dink, ek sê ook nie ek is daar omtrent reg nie, maar hoor die duiwel wat ‘n mens dink?  Weet die duiwel wat in ‘n mens se hart is? Ek dink so, want ek dink in die eerste instansie het hyself dit daar gesit, ek dink dit is hoe hy dit weet.  Dit het nie van jouself gekom nie. 

 

Jy is dan nou ‘n kind van die HERE! Watse goed het jy dan nou in jou hart inherent, as op heel sigself.  Ek glo die HERE het ons gereinig met sy kosbare bloed.  Dus as daar ‘n verkeerde ding in my is, is dit nie meer van my nie, die duiwel het hom daar gesit.  Die duiwel het miskien vir my, op ‘n manier laat sien wat glad nie so is nie.  En as dit dan so is, as daar dan iets verkeerd is in my broer of my suster en dit pla my, goed, dan is dit nie eers die duiwel nie, dan is dit net ‘n feit. 

 

Nou loop ek daarmee rond, ek hou dit in die duister.  Ek moet in die liefde met my broer en suster daaroor praat.  Ek voel ons skiet ver te kort wat dit betref! Nou loop ons met allerhande sere en rankers in ons harte in.  Nou goed, ek het dit nou in my hart, ek moet nou met my broer of suster daaroor praat en sê: “hoor hier, so broer, suster, daardie ding van jou hinder my, verstaan ek jou reg of verstaan ek jou dalk nie reg nie, bring my in die lig, bring my in die waarheid. 

Maar, nou moet my broer of suster met wie ek so praat, moet self ook in die lig wees, sodat hy of sy nou nie onmiddellik op die agterpote is en sê:

“Wonder wat is Pastoor nou weer eintlik agter; is daar nou nie iets agter hierdie ding van hom nie? Kom hy nou nie dalk met ‘n draai hierna my toe nie.  Wat is dit?” 

En netnou is dit ‘n vreeslike rusie, en ‘n vreeslike gevoel wat nog baie erger is as dit.  Nou as dit so kom, is ons nog ver van reg af.  En nou wil ons die Heilige Gees in volle werking hê.  O, ek dank die HERE, die Heilige Gees wag nie tot ons volmaak is nie!

 

Die doping in die Heilige Gees is nie ‘n stempel van God se goedkeuring op my volmaaktheid nie.  My volmaaktheid moet ek aan werk tot die dag van my dood, maar my gesindheid; my gesindheid moet reg wees!  My prinsiep, my beginsel moet reg wees dat ek in die lig sal wandel met my broer en my suster.  Dan het ons gemeenskap met mekaar, hier sê dit so: “en dan reinig die bloed van Jesus Christus ons van alle sonde”. 

 

Ek wonder of daar nie miskien baie sondes in ons lewens is wat ons weet; is u heeltemal sonder sonde my broer en my suster?  Ek praat met u baie, baie ernstig; is u heeltemal sonder sonde? of is daar nog dinge wat u van weet wat u doen wat nie reg in u lewe is nie, hoekom kan u nie daarvan ontslae raak nie? 

 

Het u nie al baie keer, baie teleurgesteld gevoel met uself nie?  Gaan praat met ‘n broer of ‘n suster; die broer of die suster met wie u gaan praat, vra Hom, die HERE, om daardie broer of suster reg voor te berei want dit is ‘n groot verantwoordelikheid wat jy neem.  U weet, ek sê weer vir u ek praat baie openlik en baie reguit met u, ons is met te veel van ‘n groot taak besig om enigiets in die duisternis te hou.

 

Dit word baie gesê: “nee wat, die klomp Christene, by die bidure (en ek werp nou geen refleksie nie, ek praat nou maar net openlik) dis net ‘n skindery wat deur die gebede kom. Ek kan my hart met niemand oop maak nie, want as ek my hart met iemand oop maak, lê dit netnou deur die hele gemeente of dalk nog verder op die straat.  Waar dit vandaan gekom het weet ek nie maar ek weet ek het dit vir daardie broer of daardie suster gesê, en dis al een wat ek dit voor gesê het.  Hoekom weet die hele wêreld nou daarvan? 

 

Solank dit nog so met ons is kan ons nie eers ons harte vir mekaar oop maak nie.  Maar ek dink u kan begin te sien dit is nie net ‘n kwessie van Pinkstertyd net om hierso te kom, op jou knieë te kom en wat ook al te doen; party vreeslik te raas, andere net te spring en te dans, met watter doel?  Sodat ek in tale kan praat, of dat ek kan manifesteer; ek verkleineer dit nie, ek dank God dat alhoewel ek nie soos Paulus kan sê: “ek praat in tale meer as julle almal nie”, dank ek God dat ek in tale praat.  Ek dank God vir wat dit vir my beteken.  Maar as dit ons enigste doel is, dan kan ons dit maar laat staan.  Ons is met baie dieper dinge as dit besig.

 

Belydenis van sonde.

Ons gaan nog “n bietjie meer daarna kyk: maar kom ons kyk wat sê die Heilige Gees, want dit is eintlik rondom Hom wat dit gaan. 

In Johannes 16:7-8;

(Toe het die Here Jesus die Heilige Gees, die Trooster wat in sy plek sou kom belowe, toe sê Hy hierdie woorde, ek lees net vir u die 7de en 8ste vers eers, want dit is wat betrekking het op my boodskap).

 

7          Maar Ek sê vir julle die waarheid: - - - - -

(dit is nou die Here Jesus wat nou hier aan die woord is)

- - - Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;

8          en as Hy kom sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel:

“Die Heilige Gees oortuig van sonde”.

 

Luister nou na ‘n baie groot waarheid.

Die Heilige Gees oortuig van sonde, die duiwel kla aan.

Daar is ‘n groot verskil tussen aankla en oortuig:

Aankla is verdoemend;

Oortuiging is vrymakend.

Die Heilige Gees oortuig, sodat ek mý kan sien soos ek is!  Sodat ek daarmee met belydenis na die HERE kan kom, en ook na diegene op wie dit van betrekking is. 

Daardie selfde 1 Johannes 1, waarvan ek gelees het tot by die 7de vers, vanaf die 8ste vers lees dit so:  (en in my ou Bybel, 1933 vertaling is die opskrif):

Die belydenis van sonde en die vergifnis deur Jesus Christus.

(Sien u dit in u Bybel)

1 Johannes 1:8-10; Joh. 2:1-2;

8          As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.

O, ons is so broos en so kwesbaar, ons het baie sondes wat ons moet bely, en dikwels moet bely. 

9          As ons, ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Vergifnis van sonde kom dus uit belydenis!

10         As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons Hom tot ‘n leuenaar en is sy woord nie in ons nie. 

Johannes 2:1-2;

1          My kinders ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus die Regverdige.

2          En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld. 

Prys die HERE daar is vergifnis op belydenis.

Kom ek gaan met u na my volgende punt.

 

Punt 2.

Ons kan nie maar net ons verbly in die HERE nie, sonder om te strewe om meer en meer soos Jesus te wees nie.

Ek dank God vir verblyding in die HERE!  

Ek dank God vir juig in die HERE! 

Maar, hier is nog ‘n belangrike punt, ek verheerlik nie die duiwel nie maar God se woord sê: “ons is met sy planne nie onbekend nie”.  Die Engels sê dit vir my so mooi: “we are not ignorant of his divices”, en hy het baie “divices”!

Een van sy planne is ‘n gebrek aan balans.  Ek het vir u al in baie gevalle oor die jare gesê; hierdie saak is soos ‘n pendulum (staanklok met slinger), as die Satan jou nie kan vang op hierdie swaai nie, dan vang hy jou op daardie swaai.  Ons moet versigtig wees in Pinkster en ook in hierdie gemeente dat ons nie net die klem lê op die “re-joicing” nie, (net op die verblyding nie). 

Sekerlik, sonder dít kan ons God nie dien nie.  Moet nou nie weer die pendulum na die anderkant toe laat swaai nie, en sê ek praat nou die lofprysinge dood nie, dis die laaste wat ek doen.  Maar, ons kan nie net die HERE wil loof en prys en nie ernstig let op my eie lewe nie.  Ek moet heilig lewe voor God.

Laat ek vir u ‘n teks lees:

Psalm 24:3-5;

(Dit is ‘n Psalm van Dawid, en as daar ooit ‘n man was wat geweet het hoe om God te prys was dit Dawid.  Dawid het die HERE op een keer so geprys, dat sy klere (koninklike bokleed) van hom afgeval het, en dat sy vrou hom verag het. 

Maar hierdie selfde Dawid sê in:

Psalm 24:3-5;

3          Wie mag klim op die berg van die HERE? En wie sal staan in sy heilige plek?

4          Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. 

5          Hy sal seën wegdra van die HERE en geregtigheid van die God van sy heil.

“Rein van hande en suiwer van hart!”

 

Dit is ‘n baie, baie ernstige saak, en ek praat met u vanaand binne-in die familie.  Ek praat met u hier in ons binnekring.  Waar is daar ‘n beter plek om met mekaar so te praat.  Dit is jammer die hele gemeente is nie hier om te kom luister nie.  Dit was deur die jare een van die groot kwesplekke van Pinkster, waar mense juig en dans en hande klap; en dank God dit is alles in die Skrif, maar as jy kyk na sy lewe, dan laat jy jou kop hang in skaamte. 

 

Ek wonder wie van u kan onthou hoe die HERE vanoggend gepraat het in die uitleg van tale en dit was nie ek wat die uitleg gegee het nie, dit was iemand anders, waar die HERE vanmôre vir ons deur die Gawes gesê het: “as jy hier juig en die HERE prys, dan moet jy ook heilig lewe daarbuite”.  Een pastoor het eenkeer gesê: (en hy het nou bietjie vergroot, maar dit is om die punt tuis te bring) hy het gesê as jy Sondag 6vt. hoog spring in die diens, dan moet jy van Maandag tot Saterdag ook by die werk 6vt hoog spring, m.a.w. jy moet heilig lewe, nie om ‘n vertoon te maak nie, maar omdat dit jou lewe is, omdat dit jou hart is. 

 

Hoe baie keer het ek al die klagte teen myself gehad in hierdie jare dat ek in hierdie saak is, dat mense vir my gesê het: “Nee wat, hoor hierso, ek was Sondag in jou kerk, ek was ‘n besoeker daar en ek het gesien daardie een broer hoe hy sy hande klap en uitroep, en so aan, maar ek werk saam met hierdie man en ek hoor hoe vloek hy by die werk.  Dit is ‘n hartseer ding om te sê, maar dit is die waarheid.  Wat moet ek sê.  Die eerste ding wat die duiwel vir jou sê is: “man hoor hierso, hierdie hele saak van julle in lofprysinge, julle spreek in tale, is ‘n klug.”

 

Maar dank God ek weet dit is nie ‘n klug nie.  Ek dank God ek weet dit is die waarheid.  Maar juis omdat dit die waarheid is, en die waarheid ons vrymaak en die waarheid juis die Satan verdryf, daarom sal die Satan sy uiterste doen om dit in diskrediet te bring!

 

Hoe kan ons begeer, luister, hoe kan ons begeer om met die Heilige Gees vervul te wees en nie ‘n innige begeerte tot heiligmaking hê nie?  Is die Heilige Gees dan nie die Heilige Gees nie?  Waarvoor wil ek dan die Heilige Gees hê?  Wil ek die Heilige Gees hê net om die gawes te beoefen, of wil ek die Heilige Gees hê om my te lei in ‘n heilige lewenswandel? 

 

Sekerlik, wil ek ‘n heilige lewenswandel lei maar ek wil ook nie ‘n kragtelose lewe hê nie.  Dit moet ek vir u sê maak my netso hartseer.  Ek wou amper gesê het en dis nou ‘n lelike woord, ek wou gesê het: “dit maak my netso siek”.  Baie Christene sê hulle is so heilig, maar daar is nie soveel krag in hom nie.  Dit is ook nie wat God wil hê nie! 

 

Lees weer ‘n bietjie my ou blaadjie wat ek geskryf het oor die Heilige Gees.  Dis maar net ‘n ou pamfletjie, u kan dit in u Bybel insit.  Lees dit weer, u sal sien ek sê daar op een plek, ek dink dit is by punt nr. 8, as ek reg onthou, ek het dit so lank gelede geskryf. 

Daar het ek gesê: Die Heilige Gees se koms in my lewe -- ek kan nie gered word sonder die Heilige Gees nie.  Dus elkeen wat vanaand hier sit wat gered is, het die Heilige Gees.  Die Heilige Gees het in u lewe gekom, die wedergeboorte, die inkom van die Heilige Gees in jou lewe in, is ‘n toediening van lewe, so het ek dit daar gestel!  Die doping van die Heilige Gees, die koms van die Heilige Gees op jou is ‘n aandoening met krag. 

 

Hierdie dissipels van die Here Jesus het almal die Heilige Gees gehad op die dag van Pinkster.  Die Here Jesus het in Johannes 20, op hulle geblaas en gesê: “ontvang die Heilige Gees”, maar vir daardie selfde mense sê Hy: “julle moet wag in Jerusalem totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte”.

Daar is ‘n baie, baie groot verskil tussen:

om die Heilige Gees te hê;

en dat die Heilige Gees jou het. 

Die Heilige Gees se doping -- is die toerusting met krag, om vir God te getuig!   Prys die naam van die HERE!

 

Dis waar dit dan kom, as jy Markus 16 begin uitvoer en jy begin jou hande op die siekes lê.  Ons het netnou gepraat van hulle sal slange opneem en al daardie dinge.  Nou was daar baie, (deur die jare was daar sulke mense), en ek dink daar bestaan party van hulle vandag nog, hulle word genoem slangtemteerders, of wat ook al in die geloof, baie van hulle is gepik en is ook dood.  Dit is glad nie wat die HERE bedoel het nie, want die Here Jesus sê vir die Satan toe hy vir Hom sê: “spring nou van die tempel af, die HERE het mos gesê Hy sal sy engele stuur en hulle sal jou op die hande dra”.  Die HERE sê: “jy mag die Here jou God nie versoek nie!  Dit beteken nou glad nie dat ek nou moet gaan slange vang om te wys dat as hulle my pik, en ek is nou ‘n super Christen, dat ek nou nie sal dood gaan nie!   Jy sal dood gaan, maar as jy gaan om God se bevel uit te voer en jy gaan om die HERE se werk te doen, en dit jou so tref, dat die Satan vir jou ‘n slang beskik om jou te pik, sal dit jou geen kwaad doen nie.

 

Paulus het dit bewys op Malta.  Hy het daardie adder netso afgeskud in die vuur, en niks het met Paulus gebeur nie!  Paulus was nie ‘n “superman” nie, daar is nie supermense nie, ons is almal sondaars gered deur genade! 

Halleluja! Prys die HERE! 

 

As jy iets dodeliks drink, beteken dit nou glad nie, dat jy vir jou nou ‘n klomp gif moet gaan aanmaak en dit nou drink om net te bewys hoe ‘n super Christen jy nou is nie; veral in daardie tyd en dalk vandag nog, as ons werklik vir die HERE sal gaan werk.  In daardie dae was dit ‘n taamlike algemene gebruik dat hulle mense dood gemaak het deur gif in hulle kos te gooi.  As jy werklikwaar vir die HERE werk onder die krag van die Gees van God en hulle sou gif in jou kos gooi, sal dit jou geen kwaad doen nie!  Dit is God se belofte! 

Maar daarvoor moet jy wag sê die HERE.

Die HERE sê:

“Julle moet wag in Jerusalem totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte”.

 

En in hierdie 10 dae van wag; moes hulle hierdie ou krapperigheid onder mekaar en hierdie skurwe plekke onder mekaar; moes hulle uitstryk  en regmaak!

Ek is jammer as u dalk iets anders van my verwag het maar sover ek God se woord verstaan, as ek kan reg gehelp word moet u my reg help asb., maar ek sien geen ander metode nie, as ek werklikwaar, as ons  werklikwaar die krag van die Gees van God in ons lewens wil hê, moet ons lewens in onsself en onder mekaar skoon kom!

 

Die wit duif, en dit het ek deur baie jare gesê, u sal dit dalk onthou, ek het gesê: “die wit duif gaan sit nie op vuilgoed nie”, ‘n vlieg sit op vuilgoed, maar nie die wit duif van die Heilige Gees nie.  En as ek deur die Skrif gaan, en die HERE praat van die nuwe koninkryk wat ons almal na uitsien; weet u hoe ’n koninkryk dit gaan wees?

 

Dit gaan ‘n heilige koninkryk wees!  Niks wat onrein is, niks wat ongeregtigheid of onheil bedrywe sal deur daardie poorte van die Nuwe Jerusalem gaan nie!  Want dis dan juis die vuilgoed van die sonde wat ons in hierdie ellende gebring het en die Heilige Gees het gekom om ons in hierdie ou vuil wêreld en deur hierdie ou vuil wêreld met triomf te dra. 

Halleluja!  Prys die HERE! 

Daar is ‘n skoon lewe, daar is ‘n lewe.  Laat ons dan die sonde in ons lewens herken en erken.

 

Paulus skrywe aan die Romeine en hy sê van die Heilige Gees:  Ons weet nie reg hoe ons moet bid nie, maar die Heilige Gees tree vir ons in met onuitspreeklike versugtinge, want Hy weet ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God.  Ons het almal die kol misgeskiet en die Heilige Gees weet dit, daarom tree Hy vir ons in.

 

Punt 3.  

Daarom dan my laaste gedeelte:

Herstel begin met belydenis.

Nou hoe moet ek bely en wat moet ek bely en by wie moet ek bely!

Maar voordat ek dit vir u wys, wil ek net eers weer vir u wys op die gesindheid.  As die gesindheid nie reg is nie, dan help dit niks, en om die waarheid te sê moet u liewerste nie eers belydenis probeer nie, want u sal meer kwaad doen as goed.  Wandel dan maar liewer in die duisternis, want dan is dit net jy wat in die duisternis is.   Maar as jy met die verkeerde gesindheid met belydenis begin, stort jy naderhand ‘n hele gemeente in die duisternis.  Kry jou gesindheid reg.

Kry jou gesindheid reg en daarom wil ek vir u die gesindheid wys. 

Ek wil eers vir u lees uit;

1 Petrus 5:5;

Net so moet julle jongeres, aan die oueres onderdanig wees; en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, - - - -

(O, broer en suster daar is baie opstandigheid onder ons, wees met ootmoed beklee)

want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.

Hierdie Bybel is nie geskrywe om maar net ‘n klomp verse te hê nie, hierdie is fundamentele waarhede, wat vir u en vir my hier neer geskrywe is. 

Ons kyk na:

Romeine 12:9-10;

9          LAAT die liefde ongeveins wees; - - - -

(soos die Heilige Gees wat oortuig van sonde, wat vir jou oortuig daar is nog baie geveinsdheid in jou lewe, stop daar, moet nie ‘n tree verder gaan nie; maak die saak met God in jou lewe reg!  Sê vir die Here Jesus: “ek is geveinsd!  Die Heilige Gees het my oortuig”, en moet nie vir die Heilige Gees probeer lieg nie!  Moet ook nie sy stem ignoreer nie, sê: “Here, ek is geveinsd, verlos my, vergewe my!”

- - - - - verafsku wat sleg is; hang die goeie aan;

10         wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die ander voorgaan in eerbetoning!

“Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning”

O, ons druk so maklik die bors uit teenoor mekaar, want ek is so bang ek kom dalk die tweede beste van die saak af en daarom moet ek myself verdedig; ek moet myself beskerm!  Die HERE verdedig sy kind!  Jou pand is veilig in die hande van Jesus, jy hoef jouself nie te verdedig nie!  Hy het homself nie verdedig nie!

Filippense 2:3-8;

3          Moenie iets doen uit selfsug, of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself!

Moenie bang wees dat hulle op jou sal trap, as hulle dan op jou trap terwille van Jesus, so, laat dit dan so wees, dit is tot sy eer; maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.

4          Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n.

5          Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.

6          Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,

7          maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word;

8          en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

 

Die kruis beteken - die dood.  Die dood vir die ou “ek”!  Die ou “ek” moet gekruisig wees.  ‘n Dooie liggaam, jy kan hom maar skop, hy weet daar niks van nie.  As iemand jou dan skop laat hom jou dan skop, die Here is die regverdige Regter. 

Halleluja! 

Maar goed, net hierdie paar tekste, en u sal nog baie ander noem. 

Die gesindheid!

“Die een moet die ander hoër ag as homself”.

Ons moet in liefde mekaar verdra.

Ons moet mekaar vurig liefhê uit ‘n rein hart.

Nou, kom ons kyk ‘n bietjie na “belydenis”.

Een van die grootste sondes in ons lewens, is verkeerde gesindhede, “ a wrong attitude”  ‘n Verkeerde gesindheid; ag, my gesindheid is sommer van die begin af al dwars met my broer of my suster!  Uit daardie gesindheid vloei baie ander dinge.  Ek wil dit nou so stel: en ons is maar almal verskillend, en partykeer vryf ons mekaar die een die ander op.  Ons geaardhede is nie dieselfde nie, en partykeer irriteer ons mekaar.  As dit nou lank genoeg aanhou en ek het ook daaroor gebid, dan moet ek na die broer of die suster toe gaan en sê: “broer, suster, jy irriteer my”. 

Kan ons dit dra?  Kan ons dit vat?

Hoe gaan jy maak as ek nou vir jou kom sê: “Jy irriteer my”. 

Gaan jy sê: “O, ek het maar al die tyd gedag jy het iets teen my, maar al die tyd gedag jou saak met my is nie reg nie”.  Ag, dan is die saak lankal verongeluk.  Regtigwaar, ons moet genade vir God vra om dit te doen.  Dan moet jy dan nou sê: “haai broer, ek is jammer ek het nie geweet nie, wat doen ek?”  Dalk het ek ‘n slegte gewoonte, ek het dalk ‘n irriterende houding.  Ek het dalk ‘n manier van dinge sê.  Ons is almal so onvolmaak, ek is ook so onvolmaak, en ek sal glad nie verbaas wees as ek dalk baie van julle irriteer nie, en julle kan dit maar gerus vir my kom sê en dat ons dan daaroor praat en dan daaroor bid.  Dit sal vir my oneindig baie beteken en ek kan daarvan ontslae raak.

Verkeerde gesindhede: kritiek, kritiek.  Die ou vreeslike kritiek.  O, ons kritiseer so maklik.  Mag die HERE vir ons genade gee, as ons dan kritiseer dat dit opbouend sal wees en dat die een wat ek dan kritiseer, dat ek hom dan nie agter sy rug sal kritiseer nie, dat ek dit ook met hom of haar sal uitmaak. 

 

Dit lyk vir my daar is baie werk vir ons om te doen.

Selfsug, selfsugtigheid in ons lewens;

Liefdeloosheid;             Venyn;                          Ongeduld;

Jaloesie;                       Gierigheid, ens.;            Rebelsheid;

 

Nie al hierdie dinge bely ons teenoor mekaar nie.  Ek sal nounou daarop terug kom.  Teenoor wie bely ek nou verder, ek het nou gesê; verkeerde gesindhede. Teen wie kan ek tog ‘n verkeerde gesindheid hê, as dit nie is teenoor ‘n medemens nie; so die medemens is daar betrokke.

 

Rebelsheid; aandag; o, ‘n soek na aandag.

“O, ja daardie broer het my weer vandag nie by die kerk gegroet nie”.

Ag, broers en susters, dalk het hy net ander pad gekyk, vir glad geen rede wat hy nie eers van dink nie, maar nou loop jy met ‘n verskriklike wrok en ‘n gevoel, want jy wou eintlik daardie dag aandag gehad het.  Miskien kan ons ‘n bietjie meer aandag aan mekaar gee, dit sal dalk baie goed wees. 

Nou ja, so is daar nog baie van die ander dinge, daar is nog die ou eie regverdigheid in onsself en ons selfregverdiging!

Ons moet nie die duiwel vir al hierdie dinge blameer nie, baie van hierdie dinge het ons in onsself. 

 

Nou in die eerste instansie; belydenis!

Ek moet voor die Here Jesus dit bely, want die Heilige Gees het my daarvan oortuig.  Maar nou, as daar ‘n medemens in enige van hierdie aksies van my betrokke was, dan moet ek ook by daardie persoon gaan bely.

Ek was miskien in my ongeduldigheid, waaroor ek ook oorwinning moet kry, was ek miskien skerp of kortaf, met u of u met iemand anders.  Die Heilige Gees sal vir jou sê, die Heilige Gees is baie getrou, die Heilige Gees sal vir jou sê: Onmiddellik!  Jy was skerp! En jy sal al hoe meer sensitief raak, dan moet jy na daardie broer en daardie suster gaan en sê: “broer, suster, onthou jy daardie dag, daardie antwoord wat ek jou gegee het, dalk het jy dit nie agtergekom nie, maar ek het dit agtergekom, die Heilige Gees het vir my gesê, “vergewe my” - - - - .

 

“Vergewe my!”   Amen!

 

 


Geheime Van Die Eerste Gemeentes

 

(Afgeskryf van ‘n kasset van Pastoor Neser.)

 

Dit was ‘n waaragtige waarheid, hulle was onderrig in die waarheid!

Matthéüs 24:10;

En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.

Lukas 21:34;

Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie.

 

Kry die blydskap van God in jou hart, of jy lewe en of jy sterwe, jy behoort aan Jesus Christus!

Filippense 4:4;

Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!

 

Deur volharding moet julle, julle siele in besit kry.

Kry ‘n lewende werklikheid – “without a vision my people perish!”

As jy ‘n verwagting het, dra dit jou deur ‘n krisis - - - -

Laat gebeur wat wil; ek het ‘n verwagting!

‘n Grondige lering; ‘n begrip gehad van die woord!

As jy seker is, het jy groot krag!

Die opstanding van Jesus was vir hierdie mense ‘n heerlike werklikheid!

Hulle was vol van die Heilige Gees!

Hulle was vreesloos en vrymoedig!

Hulle was uitverkoop aan Jesus; Jesus was hulle sekuriteit!

Hulle was bekeerd!

‘n Ware bekeerde mens is ‘n maklike mens om mee klaar te kom!

Hulle het ‘n skoon en rein gewete gehad!

Pasop vir innerlike griewe en gevoelens!

Gee vrede en ontvang vrede!

Hulle was nie mens bewus nie!

Hulle was God bewus!

Amen.

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580