new-top-banner-english

Ken u Vyand

E-Boek: Ken u Vyand

Voorwoord

 

Hierdie boekie is ‘n transkripsie van ‘n reeks kassetopnames van Boodskappe wat ek in 1980 oor hierdie belangrike saak, naamlik om ons vyand te ken, gebring het.  Nou na amper 30 jaar daarna, is dit soveel temeer noodsaaklik. 

 

Ons Here Jesus het in sy Profetiese Rede in Matthéüs 24 gewaarsku dat die grootste gevaar, net voor Sy Wederkoms, misleiding sou wees.  Lees bv. Matt. 4, 5, 11 en 24, deur dit vierkeer te herhaal. 

 

In enige stryd is een van die belangrike vereistes dat jy jou vyand ken.  Daarom sal jou vyand homself so goed as hy kan vermom.  Dit is presies wat die duiwel vanaf die tyd van Eden gedoen het. 

 

In hierdie boekie word u gewaarsku en voorberei om hom uit te ken.  Ek glo dat hierdie boekie ook in u hande gekom het om u betyds te waarsku. 

 

F.W.C. Neser.

2 Mei 2007.

 

 

 


Deel 1

Ken u Vyand

Ons lees saam uit:

1 Petrus 5:1-14;

1          EK vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat ‘n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook ‘n deelgenoot is aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word:

2          Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid;

3          ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde.

4          En wanneer die Opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang.

5          Net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees; en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.

6          Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd.

7          Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle. 

8          Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu en soek wie hy kan verslind.

9          Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is.

10        EN mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons ‘n kort tyd gely het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves!

11        Aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.

12        Deur Silvánus, die getroue broeder, soos ek meen, het ek kortliks aan julle geskrywe om julle te vermaan en om te betuig dat dit die ware genade van God is waarin julle staan.

13        Die mede-uitverkorene in Babilon en Markus, my seun, groet julle.

14        Groet mekaar met ‘n kus van liefde. Vrede vir julle almal wat in Christus Jesus is!  Amen.

 

Mag die HERE sy woord aan ons harte seën. 

 

Geliefdes, die onderwerp waaroor ek wil praat is: Ken jou vyand!

 

Ek lees weer vir u verse 8-9;

8          Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu en soek wie hy kan verslind.

9          Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is.

Geliefdes, om jou vyand te ken is om die helfte van die stryd te wen. 

 

Die Apostel Paulus skryf aan die Korinthiërs:

2 Korinthiërs 2:10b-11;

10        - - - dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie;

11         want ons is met sy planne nie onbekend nie. 

 

Sodat julle nie deur die Satan bedrieg mag word nie, “want ons is met sy planne nie onbekend nie”. 

Maar die las wat op my hart lê is dat God se volk met die duiwel se planne

onbekend is.  Daar gebeur met ons daagliks dinge in ‘n mindere of meerdere mate wat nooit moes gebeur het, as ons die werkinge en planne van die duiwel geken het nie. 

 

Ons sal nog in die volgende 3 dienste wat volg daarop uitwei, en dat die HERE ons oë kan oopmaak.  Ek wat vir jare hierdie dinge ken; en ek het u verlede keer gevra om twee van my boekies asseblief weer te lees, nie net om te lees nie maar om te bestudeer.  Dit is die boekies wat ek geskryf het oor “Engele” en “Die Duiwel”. 

Ek sal nie vra om u hande op te steek van dié van u wat dit gedoen het nie.  Maar ek is seker daarvan, ek sal nie ‘n fout maak as ek sê, baie min van u het dit gedoen.  Ons besef nie die stryd waarin ons gewikkel is nie.  Ons besef nie wat in die wêreld aangaan nie.  Ons besef dat in hierdie laaste dae, dit Satan se laaste poging is want hy weet sy tyd word kort.  Hy het God se volk mislei, hy het ons in ‘n greep waarvan alleen die krag van God

(As ons God se woord ken en gehoorsaam) ons sal kan verlos. 

 

Ek het al baie keer in hierdie ou kerkie gesê, as daar darem moet gesê word, as hier ‘n sirkus in die dorp is, een van die leeus het uit die sirkus ontsnap en is hier rond waar ons ou kerkie staan, dan sal u sien hoe die mense skarrel.  Een van die eerste dinge sal wees: waar is my kinders, die leeu kan hulle vang en hulle weet nog nie eers daar is ‘n leeu los nie. 

Hoeveel ouers sê waar is my kinders vandag?  God se woord sê: “die duiwel gaan rond soos ‘n brullende leeu en kyk wie hy kan verskeur”.  Waar is die waaksaamheid van ons ouers, bv. teenoor ons kinders.  Daar is so baie maniere waarop hy te werk gaan. 

Ons het ook al baie kere vir u gesê die formidabele opkoms van die Kommunisme in ‘n bestek van ‘n bietjie meer as 60 jaar, 63 jaar om presies te wees (Dit was in 1980).  In 63 jaar het die Kommuniste meer volgelinge gemaak en gewerf as wat die Christendom reggekry het in 2,000 jaar.  Binne 63 jaar het die Kommunisme gegroei vanaf ‘n handjie vol fanatieke volgelinge van Lenin tot vandag, as een van die magtigste lande in die wêreld. 

As jy mooi daarna kyk is dit absoluut ‘n wonderwerk.  Die wonderwerk van prestasies, ‘n wonderwerk van intrige, ‘n wonderwerk van bedrog, ‘n wonderwerk van absolute kullery en oë met blindheid geslaan en dat hulle dit reggekry het met selfs die Westerse Wêreld, self ons sogenaamde Christelike lande, ons sien dit hier in Suid Afrika.  Ons sien dit die wêreld oor, dat hulle eintlik saamwerk.  Jy kan dit nie verstaan dat hulle saamwerk vir hulle eie ondergang nie.  Waar kom dit vandaan?

 

Openbaring sê dit is die geeste van die duiwels, wat uitgestuur word en uitgaan om die wêreld bymekaar te maak en voor te berei vir Armagéddon.  Ons mense weet absoluut niks daarvan af nie.  Nog nooit was die mens in ‘n meer meedoënlose stryd gewikkel nie.  Die duiwel weet dis sy laaste kans; - - - -. 

Ek lees hier vir u uit:

Openbaring 12:9-12;

9          En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel - - - -

(Die ou slang, hy word vgl met die duiwel)

9          - - - en Satan - - - -

(So, dis die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan.  Die duiwel wat rond gaan soos ‘n brullende leeu om te kyk wie hy kan verskeur.  Die ou slang - en wat genoem word ‘duiwel’.  Daarom kan u al klaar sien dit was nie ‘n slang wat vir Eva bedrieg het in die tuin van Eden nie, dit was die duiwel self). 

 

Die oorspronklike Hebreeus wys vir ons die woord “nachash” waaruit hierdie woord “slang” vertaal was.  Dit kan ook vertaal word as ‘n skynende, skitterende, betowerende wese.  Dit is wat die duiwel was.  Hy het vir Eva kom mislei as die pragtigste persoon, die pragtigste mans persoon wat nog ooit op die wêreld gestaan het. 

 

Paulus skryf ook aan die Korinthiërs; hy sê die duiwel verander homself in die engel van die lig, en dit is wat hy gedoen het.  Nou sê hy, die ou slang die Satan:

9          - - - - wat die hele wêreld verlei - - -

“wat die hele wêreld verlei”.

Ons mense het dit seker al baie in die Bybel gelees, ag, nou ja wat, dit is ‘n ou Bybel versie wat ek gelees het en as dit miskien ‘n Skriflesing was voordat u bed toe gegaan het om u gewete te sus, dan het u hom nou klaar gelees.  Dit het geen indruk op u gemaak nie en geen ingang op u gemaak nie. 

Die gevolg is, die duiwel gaan ongestoord voort en dit is ons vyand wat tot ons vernietiging werk – “wat die hele wêreld verlei”.

9          - - - - hy is neergewerp op die aarde - - - -

 

Nou sien ons, dit is nie net die duiwel nie maar hy het engele wat hom volg.  Nou wys die Bybel vir ons, toe die duiwel in opstand teen God gekom het voor die grondlegging van die wêreld.  Dit is nie net hy wat in opstand gekom het nie maar ‘n derde van die engele van God, het hy met hom saamgebring en hulle sy diensknegte gemaak.  Dit wat ook in daardie gedeeltes was wat ek vanoggend na verwys het, wat ek netnou verder vir u oor sal toelig. 

9          - - - - en sy engele is saam met hom neergewerp. 

10        Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders - - - -

 

So hy is nie net die duiwel en Satan en verleier nie maar hy is die aanklaer van ons broeders. 

- - - - is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. 

So, die duiwel is ook ‘n aanklaer, dag en nag. 

 

As u weer na die kasset luister wat ek ‘n paar jaar gelede gemaak het oor, “Wat ek vrees kom oor my”, (ook nou in ‘n boekie beskikbaar) dan sal u onthou dat ek in die besonderhede vir u verduidelik het, dat die duiwel die verleier, die versoeker is en hy is nog die teëstander; hy stel vir ons strikke en al hierdie dinge wat ek in daardie kasset / boekie behandel het. 

 

Nadat hy jou dan verlei het en op die fynste manier; soos hy die skone Adam en Eva verlei het, wat vars uit die hand van God gekom het; wat nie ingebore sondes in hulle gehad het soos u en ek het nie, omdat ons in sonde gebore en ontvang is.  Maar skoon en vars uit die hand van God!

 

Daar is bewyse in God se woord dat Adam ‘n intellektuele wese was en daarby ook ‘n geestelike wese wat uit die hand van God gekom het, en net ‘n bietjie minder as God geskape was en aangestel was oor die werke van God se hande.  As die Satan dan vir hulle ‘n rat voor die oë kon draai, as ons dit so mag noem, want dit is wat gebeur het.  Hoeveel te meer vir u en vir my nie?  

Nadat hy vir jou ‘n strik gestel het, vir jou ‘n rat voor die oë gedraai het, om jou te kry om te sondig, die moment wat jy sondig, is jy skuldig voor God!  Wat maak hy dan?  Wie gaan kla jou aan voor God?  Die duiwel self!  Die duiwel verander dan in “mnr. Publieke Aanklaer” en hy gaan staan voor God want dit is die enigste manier wat hy die reg het om weer in die hemel te kom nadat hy in opstand gekom het teen God. 

 

Die duiwel is uitgewerp uit die hemel omdat hy in opstand gekom het teen God.  As jy dit bestudeer dan sal jy vind die duiwel was net onder God self.  Toe het hoogmoed in sy hart opgekom en hy het gesê waarom moet ek minder wees as God?  Ek kan gelyk wees met God.  Dit was sy sonde en daarvoor was hy uitgewerp; as hy net, ek sê maar ‘n “toegangskaartjie” kan kry om weer in die hemel te mag kom, dan is dit u sonde en my sonde.  Die moment wat ons sonde doen, dan neem hy daardie kaartjie – “van my sonde”, en hy wys dit vir God en dan moet God aan hom toegang gee.  Dan staan hy voor God en kla hy ons aan. 

 

Hierdie dinge is werklikhede.  Ons bestaan se hoofsaak is nie uit dit wat ons vanmôre hier sien nie, vir my wat hier voor u staan en u wat daar voor my sit nie.  Ons bestaan word bepaal in die onsienlike en dit is daar waar die stryd aangaan.  Dit is daar waar die neerlaag gelei word en dit is daar waar die oorwinning behaal word.  Hierdie aanklaer van ons broers, wat ons aankla voor God dag en nag. 

 

11        En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. 

12        Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. 

“omdat hy weet dat hy min tyd het”

Die kerke, oral vandag praat en skryf die wederkoms van die HERE is op hande.  Daar gaan skaars ‘n diens verby onder die kinders van God waar daar nie gepraat sal word of getuig sal word nie dat die koms van die HERE staan voor die deur.  Dan wys ons na terroriste, ons wys na die Kommuniste, ons wys na die ekonomiese toestand, ons wys na die inflasie, ons wys na hoedat die goddeloosheid op die aarde vermeerder.

 

Ja, die koms van die HERE is naby.  Dit is waar, maar daarmee saam gaan die woede en die lus en die beplanning van die duiwel om soveel in te samel, soveel in te raap as wat hy kan voordat sy tyd verby is.  Want die Here Jesus het gesê in:

Matthéüs 25:41; (dit was nog deel van sy profetiese rede i.v.m. sy wederkoms)

Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.

 

Die duiwel weet dit is sy eindbestemming.  Sy eindbestemming is dat die HERE hom gaan neem, saam met al hierdie engele wat opstandig geword het en hulle gaan werp in die ewige vuur. 

Maar nou sê die duiwel, ek wil nie alleen daar wees nie, ek gaan soveel vir my bymekaar maak as wat ek moontlik kan.   En dit is waarmee hy besig is.  Dit is wat voor ons oë besig is om plaas te vind sonder dat ons dit kan sien.  Want dit sê vir ons, u kan nou kyk na 2 Korinthiërs 4:4, dit sê: “Die god van hierdie wêreld het die sinne verblind van die wat nie glo nie.

 

Ons is ‘n volk, ‘n Christendom wat met blindheid geslaan is.  En wie het ons blind gemaak, niemand anders as die duiwel self nie.  Daarom sê die Apostel Petrus in hierdie teks wat ek met u gelees het, dat ons moet waaksaam wees en dat ons wakker moet wees – “wees nugter en waak want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu en soek wie hy kan verslind”. 

O, as daar van tyd tot tyd in die nuus kom dat iemand deur ‘n leeu verskeur is, o, dan hyg almal na hulle asem.  O, is dit nie verskriklik nie.  Maar ons mense, ons jong mense, ons ouer mense, ons volk word uitmekaar geskeur van dag tot dag deur die duiwel wat rond gaan soos ‘n brullende leeu. 

Al die ellendes op die aarde, al die gevegtery, al die gestryery al die stoeiery al die verbrokkeling van huwelike, al die opstandigheid van die kinders, al die alkoholisme, die verdowings-verslawing.  Kyk maar na die wêreld en u sal dit terugspoor na die Satan wat besig is om ons te verslind.  Wat doen ons daaromtrent, lê ons op ons aangesig voor God?

 

Soos ek gesê het, om jou vyand te ken is die helfte van die stryd gewonne.  Hoeveel van ons leer om God se woord te verstaan.  Hoeveel van ons leer om die werkinge van die duiwel te verstaan.  Dit is daarom dat ek daardie boekie; hoeveel jare gelede het ek dit nie al geskryf nie?  Ek wonder of almal in ons gemeente, al ooit daardie boekie gelees het.  Hy word elke Sondag op daardie rakkie, soos u uitgaan, ten toon gestel – “Die Duiwel”; daar staan dit op die boekie!

 

Ag die duiwel, ag die ou duiwel het my weer dit laat doen, die duiwel het my weer gepootjie.  Ag die ou duiwel dit, ag die ou duiwel dat.  My broer en suster, dit is nie iets om mee te speel nie.  Daar is nie so ‘n stukkie genade by die duiwel nie.  Die duiwel is ‘n moordenaar, die duiwel is ‘n leuenaar, die duiwel is ‘n verwoester, die duiwel is ‘n persoonlikheid wat u en ek nie ligtelik maar sommer netso kan benader nie. 

Daar is nie een van u wat hier sit, of u my boodskap ontvang of nie, of u glo wat ek sê of nie, daar is nie een in hierdie vergadering wat van sy aanvalle gevrywaar is nie.  As u nie glo wat ek sê nie, as u verwerp wat ek sê, is u nog soveel te meer ‘n prooi van die duiwel.  Want as hy jou ongelowig kan maak, as hy jou onverskillig kan maak, as hy jou ligsinnig kan maak, as hy jou laat spot met die woord van God het hy in sy doel geslaag.  Want dit is alleen die bloed van Jesus wat ons kan beskerm.  Daarom het ons hier gelees in Openbaring 12:11, - “Die bloed van die Lam en die woord van hulle getuienis”. 

Dit is die bloed van Jesus en die woord van God wat die swaard van die Gees is.  Dit is alleen daardeur en die Naam van Jesus; hierdie drie - die bloed, die woord, die Naam, waardeur ek my oorwinning behaal. 

Prys die HERE!

Hoeveel ken die krag van die bloed?

Hoeveel ken God se woord?

Hoeveel ken die krag van die Naam van Jesus?

Halleluja!

Loof die HERE en prys sy wonderlike Naam!

Dit is omdat God se kinders hierdie dinge nie ken nie, dat hulle nie net kwesbaar is nie maar die Satan ten prooi val. 

Die Profeet Hoséa sê in:

Hoséa 4:6;

            My volk gaan te gronde - - - -

(My volk vergaan)

            - - - weens gebrek aan kennis - - - -

Sê wat?  Gebrek aan kennis; ons het ‘n man na die Maan gestuur, daar is hulle spore nou nog op die Maan.

Gebrek aan kennis.  Kyk na ons televisie, kyk na ons Radar, Kernaanlegte, ons slim uitvindsels, - kennis!

Nee, nie daardie kennis nie.  Daardie kennis kan jou nie soveel beskerm teen die duiwel nie.  Daardie kennis help die duiwel.  Nee, dit is die kennis van God, die kennis van sy woord. 

O, dit is daarom dat die Apostel Paulus sê: “O, dat ek Hom mag ken en die krag van sy opstanding en gelykvormig gemaak mag word aan sy dood.  Om Jesus te ken is om Jesus te volg. 

 

O, geliefdes, Hy sê kom leer van My, dat Ek nederig en sagmoedig van hart is en julle sal rus vind vir julle siele.  Al hierdie ou opstandigheid, al die ou opgeblasenheid van ons, speel so reguit in die hand van Satan.  Geliefdes, ons moet baie ootmoedig wees.  Ons moet baie nederig wees, ons moet baie laag aan die voete van die HERE bly.  Dit is Hy alleen wat ons kan beskerm. 

 

Soos ons gesê het, soos ons daar in Openbaring gelees het; hy gaan met hierdie woede uit want hy weet sy tyd is kort.   Die koms van Jesus is naby.

Prys die HERE!

Wanneer Jesus kom, kom Hy om die Satan te gryp en hom vas te bind, ’n duisend jaar.  O, en die duiwel weet dit, daarom is hy ekstra besig terwyl die kerk van Jesus aan die slaap is.  Terwyl ons die kerk van die Laodicense is, die louwarm kerk, ons is nie warm nie en ook nie koud nie.  O, ons is nie vol van die Heilige Gees nie. 

Ons is ook nie ‘n klomp ongelowiges nie.  O, nee, ons gaan kerk toe.  Ons bou pragtige kerke.  Ons het slim predikante en pastore, ons het ‘n blink en wonderlike lewe.  Ons gee seker nog baie vir sendingwerk, ek wonder waarvoor en wat ons daarmee doen en so-aan.  Maar ons is lou; lou in hierdie tyd waar dit die uiterste van u en van my vra want ons lewe in die mees belangrike tyd van alle tye. 

Ons lees hier in :

Openbaring 11:15-18;

15         En die sewende engel - - - -

(Ons leef nou in die tyd van die sewende engel)

- - - - het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid. 

Prys die HERE!

16         En die vier-en-twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid

17         en gesê: Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as Koning geheers het.

18         En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. 

“En die nasies was vertoornd”

Terwyl die koms van die HERE naby is, stook en roer die Satan die heiden nasies aan om God se volk te vernietig. 

Daarom sê Psalm 2:1;

            WAAROM woel die nasies en bedink die volke nietige dinge?

 

Wie maak die heiden mal, my broer en suster?

Wie maak hom vol van toorn en woede?

Die duiwel!

Die duiwel, want hy is die prins van hierdie wêreld.  Dis hy wat die nasies oproer, opstook want hy weet sy tyd is kort.  Maar weet ons mense it?  Weet ons politici dit?  Weet ons predikers dit?  As hulle dit weet, dan preek hulle dit nie.  Dan sê hulle nie wat werklik hierdie opstand van hierdie heiden nasies – die swartes en die geles en ja ook onder die wittes, die Russe en al hierdie heiden nasies wat God nie ken en erken nie.  Hulle sê nie vir ons mense wat is die bron en die oorsaak daarvan nie.  Dis die duiwel wat hulle oproer!

Psalm 83, noem hulle ook weer bymekaar:

Hulle hou saam met mekaar raad.  Kom laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer sal wees nie.  Dit is presies wat vandag aan die gang is.  En wie doen dit?  Die duiwel wat hulle opstook, dis hy!

 

Soos ek vir u wys in daardie boekie en baie ander van my boeke, wys ek vir u daardie gedeelte wat vanoggend vir ons voorgelees is in:

Efésiërs 6:10-12;

10         EINDELIK, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.

Hoeveel van ons neem dit te harte?

My broers en susters, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. 

11         Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.

 

Hoeveel van ons doen die moeite om die volle wapenrusting van God aan te trek.  O, ons voel trots en ek voel heeltemal te regte, ons voel trots op ons seuns wat in die weermag is.  Ons voel trots oor die wapens wat ons as ‘n klein nasietjie oor beskik, ten spyte van al die boikotte teen ons.  Ons voel trots wanneer ons sien in sekere operasies waartoe ons in staat is met die wapens wat ons het.  Maar sou ons weermag dit kon doen as ons, ons nie bewapen het nie, ons nie geoefen het nie?  Dit is ‘n dood natuurlike saak. 

 

Maar wanneer ons kom op geestelike gebied, ag, dan weet ons nie eers daarvan nie.  Ons weet nie eers dat ons, ons meer moet bewapen en dat daar ‘n harnas is, dat daar ‘n mondering, dat daar ‘n uniform is wat ons moet aantrek om staande te kan bly teen die liste van die duiwel nie. 

Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, - - - -

 

Wat is ‘n worstelstryd?

Dit is die soort van geveg wat mense in kan wees waar jy en die vyand die naaste is aan mekaar.  ‘n Worstelstryd is nie soos boks nie dat jy nog ‘n hou kan slaan en weer terug retireer nie.  In ‘n worstelstryd is jy handgemeen, jy is partykeer inmekaar in gevleg, die een se been deur die ander, die een se arm, en al hierdie dinge, want ons worstelstryd (daarom word dit so genoem) is nie teen vlees en bloed nie maar teen die owerhede.

Hierdie duiwel wat in opstand teen God gekom het en al sy engele wat saam met hom gegaan het, hy het hierdie magte met hom saamgeneem en vir hom ‘n hiërargie; ‘n hiërargie van vernietiging, van bedrog, van vermoording het hy vir hom aangestel en nou moet u nie dink omdat ons hulle nie kan sien nie, hulle nie bestaan nie, dis hierdie dinge wat die wêreld aandrywe;

12         Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, - - -

Dit is die eerste orde en om miskien u aan te moedig om hierdie boeke te lees gaan ek net vir u hieruit lees wat ek daarin gesê het. 

Die “owerhede” in Efé. 6:12, kom van die woord “ARCHAS”.  Dit is ‘n Griekse woord wat eerstens, vernaamstes beteken en magtige prinse is wie se gebiede groot gedeeltes van die aarde behels met gesag oor die nasies wat daarin woon.  Dit is presies hoe dit is, die nasies in die wêreld weet dit nie, maar hulle het hierdie onsienlike prinse wat werklike persoonlikhede is. 

 

In die dae van Noag het baie van hierdie engele, mense gedaantes aangeneem en met die dogters van die mens getrou.  Ons het verlede Sondag daaroor gepreek.  Ek sien my tyd loop so vinnig aan maar as ek net ‘n oomblik mag afdwaal, maar darem nie heeltemal nie; maar hou u punt hier - - - -

 

Die engele wat die gedaantes van mense kan aanneem; u weet in Hebreërs 13 sê die skrywer aan die Hebreërs, dat jy: “moenie die gasvryheid verwaarloos nie want sodoende het die mense van die outyd dikwels engele as gaste geherberg.  As die skrywer aan die Hebreërs dit dan sê, en God se woord vir alle tye is, dan beteken dit dat daar vandag van tyd tot tyd engele in menslike gedaantes verskyn. 

 

U onthou in die tyd van Lot, het die twee engele gegaan om Sodom en Gomorra te gaan verwoes.  Hulle was sulke – vir die oog – normale mense maar seker pragtige mans, sodat die sodomiete van Sodom vir Lot bedreig het om die twee manne aan hulle uit te lewer dat hulle, hulle vuil welluste in daardie manne kon bevredig. 

 

Daardie manne het vir Lot toe in gepluk in sy huis, die deur gesluit en die mense met blindheid geslaan.  Die volgende dag het hulle vir Lot en sy familie aan die hand gevat en hulle uitgesleep uit Sodom want hulle was nog traag om weg te gaan.  Ek sê dit maar net vir u, om vir u te wys hierdie dinge is werklikheid, werklike persoonlikhede wat mense se gedaantes kan aanneem. 

 

Vir ons moderne mense klink dit na stories, laat dit maar na ‘n storie vir u klink, maar hierdie dinge is werklikheid.  Hierdie persoonlikhede in die onsienlike wat menslike gedaantes kan aanneem, dis hulle wat oor gebiede op die aarde regeer. 

Jou piramide van gesag is:

Heel bo;

Satan.

Owerhede – “Archas”

Magte – “Exousias”

Wêreldheersers

Demone – duiwels

 

In die eerste laag van die piramide onder Satan is hierdie “Archas”, hierdie eerstes of vernaamstes wat oor groot gebiede van die aarde regeer.

Die tweede laag van die piramide is die magte.   Die woord “magte” kom van die Griekse woord “Exousias”, wat outoriteit beteken en vernames of hoogwaardigheidsbekleërs is wat net onder die owerhede staan, heel moontlik ministers wat net onder hulle staan en die verskillende portefeuljes behartig. 

Die derde laag van die piramide is die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu – (Efé. 6:12, nog steeds) is ‘n bediening van bedrog en misleiding om mense se verstand te verduister, veral die van diegene wat andere se denke beïnvloed. 

Ek sal vanaand of volgende Sondagaand, ek sal sien; want dit is so ‘n geweldige onderwerp en ek wil ook elke boodskap op sy eie bene laat staan; sal ek verder praat oor hoe mense se denke beïnvloed word.  Ek sal vir u wys en ek gaan vir u sekere baie welbekende skrywers noem in my boodskap wat erken het dat hulle kan alleenlik skryf wanneer hierdie demone vir hulle, hulle boek se storie gee. 

 

Van die mees bekende en populêre skrywers vandag is mense wat skrywe nie uit hulle eie verstand nie, maar uit ‘n demoon.  Hierdie magte wat vir hulle voorsê wat om te doen.  Ek wil vanmôre konstateer, nie net skrywers nie, daar is predikers; daar is vandag predikers wat preek onder die leiding van demone.  Hou net u plek; ek wil dit vir u wys. 

2 Korinthiërs 11:3,14-15;

Ons lees eers vers 3, die opskrif daar is – “Die valse apostels”. 

3          Maar ek vrees dat, net soos die slang - - - -

(U sien, daar is weer die slang)

3              Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid

bedrieg het, julle sinne - - - -

(julle verstand)

3          - - - - so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. 

Dan moet u maar self verder lees. 

Nou kom ons hier vers 14-15;

14        En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig. 

(Dit is wat hy gedoen het met Eva). 

15         Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.

As u nou daardie gedeelte lees sal u sien dit is mense wat in die tyd van Paulus as apostels gekom het, as predikers, wonderlike manne van God met die Bybel in hulle hand.  Ek wil vanmôre vir u sê, hierdie band gaan oor ons land en ek sal hom netnou afskakel en dan sal ek vir u die name sê.  Maar kyk ‘n bietjie na party van die predikers wat op jou TV kom.  Kyk in sy gesig en kyk wie hy is.  

(Druk net daardie knoppie vir ‘n oomblik broer Faan).

Hierdie dienaars van Satan wat hulle self voordoen as engele van die lig, dis die tyd waarin ons lewe en ons mense weet daar niks van af nie, dit is hulle wat die denke beïnvloed; die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu – (Efé. 6:12, nog steeds) is ‘n bediening van bedrog en misleiding om mense se verstand te verduister, veral die van diegene wat andere se denke beïnvloed. 

 

Hoe beïnvloed jy iemand anders se denke – deur wat jy skryf, deur wat jy preek, deur wat jy verkondig, deur wat jy praat.  Baie van hierdie mense is Satan se gesante, werklike demone wat in mense inwoon.  Kom laat ons vanmôre net ‘n bietjie vat, ons as gelowiges; ons sê ons glo in die Heilige Gees, ons glo dat Jesus woon in ons harte deur die geloof, ons sal graag wil wees – manne en vroue, vol van die Heilige Gees.  Ek glo nie dit is uit myself wat ek hierdie woord bring nie maar deur die Gees van God.  As die Heilige Gees dan in my is, deur my praat, netso praat die gees – die gees van Satan en van sy owerhede en van sy magte en van sy wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu en vaar werklik in mense in. 

 

My broer en suster, daar is pragtige boeke en ek het ‘n boekie daar in my Biblioteek, dit is ook bekombaar; van ‘n herlewing, ‘n lang tyd gelede in Korea in ‘n weeshuis.  En waar hierdie weeskinders die demone gesien het, werklike persoonlikhede.  Jy kan hom net nie met jou natuurlike oog sien nie, hulle lyk net soos mense, dis waar die gevalle engele die dogters van die mens geneem het (soos ons verlede Sondagaand gepraat het) en vir hulle kinders verwek het. 

 

Terloops as u lees in 2 Petrus 2:4, Judas van vers 6-9, waar dit praat van hierdie engele wat gesondig het en wat in kettings van duisternis gewerp is vir die oordeel van die groot dag; vgl dit saam met 1 Petrus 3 vanaf
vers 19; - in die dae van Noag; dan sal u sien dat hierdie engele wat in die dae van Noag hulle vergryp het met die dogters van die mens, het God gevat en hulle is nou in kettings van duisternis en wag vir die oordeel van die groot dag. 

Maar hierdie ander wat nie daardie tyd met die dogters van die mens gemeenskap gehad het nie maar wat Satan se engele gebly het, wat in hierdie onsienlike wyse voortgaan, dit is waarom jy in die tyd van die Here Jesus; waar Hy demone uitgedryf het, het hulle met die Here Jesus gepraat, hulle het gesê: “Ons ken jou, Jy is die Heilige van God”.  Vanwaar af het hulle Jesus geken? Van voor die grondlegging van die wêreld. 

 

My broer en suster, vergewe, ek het oor my tyd gegaan maar daar is nog so baie om vir u te sê maar ek sal hier moet voleindig.  Ons gaan vanaand verder met u praat oor hierdie saak en volgende Sondagoggend en volgende Sondagaand. 

 

Ons vra u voorbidding en ons vra dat u, u eie hart sal ondersoek en dat ons sal begin lewendig word in God en dat ons weer iets vir God sal beteken en ek kan u die versekering gee, as u dit wil waag om hierdie uitdaging te aanvaar, gaan u reaksie sien en u moet uself bewapen met die bloed van Jesus, met die Naam van Jesus en met die woord van God. 

 

Julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu om te kyk wie hy kan verskeur, hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof.

Amen!

 


Deel 2

Christene en Demone

Ons lees saam uit:

Eségiël 28:11-19;

11         Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

12        Mensekind, hef ‘n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir hom: So spreek die Here HERE: Jy was die seëlring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid.

13        Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.

14        Jy was ‘n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.

15        Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.

16        Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut!

17        Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien.

18        Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig; daarom het Ek ‘n vuur uit jou binneste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het.

19        Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou; jy het ‘n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie.

 

Dit is dan die een gedeelte en die ander is ‘n baie kort gedeelte:

Jesaja 14:12-15;

12        Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!

13        En jý het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.

14        Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!

15        Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil!

En so aan.  Ons lees eers net daardie gedeeltes. 

 

My broer en suster, daardie is twee gedeeltes uit die Bybel wat vir ons ‘n baie goeie “in-kyk” gee in die ontstaan en oorsprong van die duiwel.  Baie mense sal sê, ja, maar die profeet of die Heilige Gees deur die profeet praat dan hier met die koning van Tirus.  Dit is waar, die Bybel gebruik dikwels daardie metode om ‘n persoon aan te spreek maar eintlik die persoon binne of agter die persoon. 

Onthou u miskien daar in Matthéüs 16:16, toe die Here Jesus nou vir sy dissipels gevra het; die een sê Ek is hierdie profeet, daardie een sê Ek is daardie profeet, maar julle: “Wie sê julle is Ek?” Toe staan Petrus op en sê: “U is Christus die Seun van die lewende God”. 

Matthéüs 16:17-19;

17        Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. 

18        En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. 

19         En Ek sal jou die sleutel van die koninkryk van die hemele gee; - - .

En so aan. 

 

Toe begin Jesus vir hulle verduidelik dat Hy aan die kruis moes sterwe.  Dat Hy verneder moes word deur die heidene en ‘n bittere lyding moes ly.  Hier staan dieselfde Petrus op wat onder die leiding van God gesê het: “U is die Christus, die Seun van die lewende God”, en vir wie Jesus toe gesê het: 

“Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is”. 

 

Toe staan Petrus op, daardie selfde Petrus, toe Jesus vertel van sy lyding; toe sê Petrus: “Ver van U is dit Here, dit sal nie met U gebeur nie”.

Maar toe sê Jesus: “Gaan weg van my Satan, jy verstaan nie die dinge van God nie”. 

Nou praat Jesus met Petrus en Hy sê vir Petrus – gaan weg agter my Satan.  Die een oomblik toe praat God deur Petrus en die Gees van God gee vir Petrus die grootste openbaring wat in die Bybel is naamlik: Dat Jesus van Násaret die Christus is, die Seun van die lewende God. 

 

Geen wonder dat Jesus gesê het:

“Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is”. 

“En op hierdie rots sal Ek my gemeente bou”. 

Watter rots?

Die rots – die feit dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God.  Daardie oomblik was Petrus ‘n kanaal vir God.  Die volgende oomblik is dieselfde Petrus ‘n kanaal vir die Satan. 

 

Ek praat met u oor diep dinge, ek praat met u oor sake wat God se kinders in hierdie laaste dae moet verstaan en dit is omdat ons dit nie verstaan nie, dat baie keer ‘n kind van God die een oomblik ‘n kanaal kan wees van die Gees van God en die volgende oomblik ‘n kanaal vir die gees van die duiwel. 

 

Dit laat jou sidder!  Dit maak vir jou baie versigtig as jy ernstig is voor God. 

Nou wil ek vir u, voordat ek vir u ‘n ontleding gee van daardie twee gedeeltes wat gelees is, wil ek u net verwys na Matthéüs 13. 

Dit is een van die sleutel gelykenisse wat onse Here Jesus vertel het en met ‘n diep en magtige betekenis daarin. 

 

Ek lees vir u:

Matthéüs 13:24-30;

24        N ANDER gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos ‘n man wat goeie saad in sy land gesaai het;

25        maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan.

“terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan”.

26        En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook.

27        En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie ? Waar kry dit dan die onkruid vandaan ?

28        En hy antwoord hulle: ‘n Vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaarmaak?

29        Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie.

30        Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.

 

Dit is daardie een gedeelte. 

Terloops, ek het net vergeet om vir u my titel te gee, dat u daaroor kan dink.  ‘n Titel is altyd ‘n samevatting van dit dan wat daar onder verskyn.  My titel is:

“Christene en Demone”. 

Christene en demone!.  Hier is ‘n land, die man saai koring en terwyl hulle slaap kom die vyand en hy saai onkruid tussen die koring.  

“Terwyl hulle slaap”. 

Toe dit opkom, toe kom die twee saam op en toe sê hulle, Here, moet ons die onkruid uittrek, toe sê die HERE, nee!  Miskien sal julle die koring saam uittrek, wag tot die oestyd toe.  

Nou wanneer ons vers 36 lees, sien ons waar Jesus die verklaring en uitleg gee.

Matthéüs 13:36-39;

36        NADAT Hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan; en sy dissipels het na Hom gekom en gesê: Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand.

37        En Hy het geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens,

(Luister nou mooi)

“Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens”.

38        en die saailand is die wêreld. Die goeie saad - dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose,

Met ander woorde, hierdie twee sade is albei mense maar die een is die kinders van die koninkryk en die ander is die kinders van die Bose.

39            en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. - - - - -

 

Die kinders van die duiwel het die Bose gesaai, met ander woorde die kinders van die Bose is mense en hulle is deur die duiwel gesaai. . 

39         - - - - - Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele.

 

Met ander woorde, hierdie kinders van die Bose is in die wêreld vandag! Hulle kan nie uitgeken word (met die gewone oog) tussen die kinders van die koninkryk nie.  Die engele alleen sal die onderskeid kan maak.  Ek wil dit weer op u hart beklemtoon dis nie maar sommer net stories nie. 

 

My broer en suster, in die Bybel; en in die Bybel alleen kry jy die grondslag van die ganse bestaan op die aarde.  Slim mense, filosowe, sielkundiges, wetenskaplikes van watter aard ook al; geskiedkundiges kan vir jou baie dinge verklaar, probeer verklaar, hulle kan vir jou dinge sê, maar die hart en die kern van die ontstaan van dinge kan alleen gegee word deur die EEN wat daar was toe dit ontstaan het, - dit is God!

 

Daarom kan jy alleen in die Bybel dit verstaan waar dinge ontstaan het en waar hulle heen gaan.  Nou sê dit:

“ terwyl die mense geslaap het”, het die vyand gekom – en dit is die duiwel, en het hierdie onkruid wat mense is van die Bose, gesaai. 

 

Nou, wanneer jy hierdie saak ondersoek, dan sien jy waar dit ontstaan het.  Hier kom Kain, die eerste gebore mens in die wêreld, gebore uit ongeskonde ouers - Adam en Eva.  Daar was nooit mense voor hulle nie.  Hulle was nie kinders van ander mense dat hulle, hulle slegte eienskappe kon erf nie. 

 

God het vir Adam gemaak uit die stof van die aarde en vir Eva uit sy ribbebeen.  God self het in Adam geblaas – die asem van die lewe!  En hier kom in die eerste kind wat gebore is – ‘n moordenaar! Daaruit het al die onheil van die wêreld gekom, die kinders van die Bose; en die vyand wat dit gesaai het is die duiwel. 

“Terwyl mense geslaap het”. 

 

Ek vra altyd die vraag; en ek vra die vraag ook so dat u ook in u eie lewe kan dink en dat die HERE deur sy Gees vir u verstand en insig sal gee.  Ek het groot geword in die kerk, nie dat ek nou refleksie wil werp nie maar net om vir u te wys hoe toe ‘n mens se oë kan wees.  Ek self het vir jare gepreek en dit nog nie besef nie totdat, nie baie lank gelede nie; toe vra ek myself die vraag af wat ‘n mens jou lankal self moes afgevra het:

Toe die duiwel nou daar by Eva gestaan het in die tuin van Eden en haar versoek het, waar was Adam?

Waar was Adam?

Kon hy haar dan nie beskerm het nie? Terwyl die duiwel besig was om met haar te praat; ek het vir u vanoggend gewys en ons sal weer ‘n bietjie verderaan daarop ingaan.  Dit was nie ‘n slang nie, dit was ‘n skynende, skitterende wese, ‘n engel van die lig wat vir Eva mislei het.  Daar staan hy met haar en praat, Eva was tog fisies en hierdie vyand, om met haar te praat en wat hy met haar gedoen het was fisies. 

 

Net soos ek vanoggend vir u gesê het en verlede Sondagaand, dat die engele – die gevalle engele wat die vlees aangeneem het en met die dogters van die mens gekompileer het – gemeenskap gehad het en kinders voort gebring het, het hulle self verander in fisiese wesens.  Dus was dit ‘n sigbare toneel. 

Waar was Adam?

Soos ek dit hierso verstaan - “toe die mense geslaap het” – ek glo terwyl die mens Adam geslaap het.  Adam het geslaap en toe het die vyand gekom en hy het hierdie Bose saad, wat kinders van die Bose is, gesaai; daar word Kain gebore en ‘n hele ry van gevalle mense. 

Nou my broer en suster, u en ek, ons lewe in ‘n wêreld soos ons vanoggend gehoor het waar die duiwel rond gaan soos ‘n brullende leeu om te kyk wie hy kan verskeur.  Ons het vir u gewys op Efésiërs 6;11-12. 

Net weer vers 12;

Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

 

Ons het vir u gewys hoedat hierdie een kategorie veral die mens se denke beïnvloed.  Ek wil aanstaande Sondagaand in baie groter besonderhede met u daaroor praat, want dit is ‘n geweldige onderwerp.  Maar hierdie denke van die mens; wanneer kry hý dit reg om verkeerde gedagtes, verkeerde begrippe, verkeerde teologiese denke omtrent God, in die mens se gedagtes te saai; wanneer jy aan die “slaap” is!

 

Ons mense is aan die slaap, daarom is daar verkeerde leerstellings uit die Bybel gehaal.  Daar is verkeerde begrippe aangaande die volk van God op ons mense afgedruk, sodat vandag, onder die misleiding van die Satan, kry jy die teerste Christene; onthou ek praat oor Christene en demone; dat van die teerste Christene, ek weet dit klink verskriklik maar ek het vir u gesê ek gaan met u oor groot dinge praat. 

 

Daarom moet u God vra, u moet die HERE vra, u is ‘n denkende wese, u moet nie nou dink u is ‘n hulpelose stukkie prooi wat in die hande van elke gedagte kan val nie.  God het u nie so gemaak nie.  U moet vir u self dink.  U moet die HERE vra om u verstand te verlig maar ek wil vanaand vir u sê omdat “die mense geslaap het” is daar verkeerde saad in ons denke gesaai. 

 

Nou moet u weet, terselfdertyd is hierdie kinders van die Bose, wat menslike wesens is; hulle is op die aarde want dit sê die maaiers is die engele en die oestyd is die voleinding van die wêreld.  Daarom, aan die voleinding van die wêreld sal die engele hulle eers kom uithaal en niemand anders sal hulle uitken nie.  Daarom sal daar ook party van hierdie kinders van die Bose, wat jy nie kan uitken nie in die preekstoel staan. 

Ja, party sal vir jou boeke skryf, pragtige boeke.  Ek gaan aanstaande Sondagaand vir u van ‘n paar van hulle vertel en vir u van hulle name gee.  U weet nou al, ek het met u daaroor gepraat maar kom luister weer en ek sal sekere outeurs vir u noem wat baie populêre outeurs is en erken het, dat hulle alleen kan skrywe wanneer hulle geïnspireer word deur ‘n demoon.

 

Godsdienstige boeke wat party mense, soos die Engelse sê: “They raved about it.  O, is this not a wonderful child of God, has’nt this person got a glorius message, then they received it from a demon and they wrote it down in a book”. 

 

Soveel so, dat baie van die leerstellings wat in die kerke van vandag is, is leerstellings van duiwels.  In hierdie besondere verband, ons is ‘n gemeente wat glo dat ons die volk van God is.  Dit is die een rede waarom ons hier is.  Daar word vandag bv. aan jou gesê en daar word vroom oor gepreek onder die inspirasie, as jy dit nie agter kom nie, sal jy sê dit is ‘n salwing van die Heilige Gees, dat daar vir jou gesê word die Jood is die volk van God en ons is die heidene. 

 

As jy die feite ondersoek dan sal jy vind dat 90% van die Jode van vandag, die tipiese Jood is soos jy hom ken – hy lyk soos die ou Hetiete en die ou nasie, die Kanaäniete van Kanaän en hy is ook hulle nageslag.  Met ander woorde, die Jood vandag; 90% van hom is die nageslag van die heidene van die dae van die Bybel!

 

Wanneer jy daarop ingaan, dan sal jy vind ons lyk soos die ou Israeliete van die dae van die Bybel.  Ons wat die werklike Israel is word gesê, ons voorouers was ‘n klomp heidene, ons was ‘n klomp barbare en nou het ons tot God gekom.  Dit word vir ons gepreek.  Ons met ons hande uitgestrek, sê dankie HERE vir die Jood.  Dankie HERE, die Jood het vir ons die Bybel gegee.  Dankie HERE, die Jood het vir ons Christus gegee en so aan. 

 

Nou, dit is nie my tema nie maar ek probeer net vir u te illustreer wat ek sê.  So is daar leerstellinge deur die eeue toe die kerk in duisternis verval het en die Rooms Katolieke Kerk ontstaan het, wat vandag nog floreer.  Daar is baie van ons leerstellinge wat nie met die hervorming, met die Reformasie verander is nie en waar ons vandag nog in glo.  Leerstellinge wat teenstrydig is met die woord van God. 

Ek sal byvoorbeeld vir u een noem; u ken dit baie goed en u kan in my boekie kyk wat ek geskryf het oor die “Opraping”; waar hierdie sekere Ribera, ‘n Rooms Jesuïtiese priester - - - - -

 

Toe die ou Hervormers die Pous begin uitken en sê, daar is die man van sonde.  Kyk, hy sit in die tempel van God, in die kerk van Rome.  Hy sê, ek is God.  Dit is wat die Pous sê.  Hy sê, hy is die plaasvervanger, hy is die “Viceroy”, hy is onder God op aarde.  Hy het die mag om sonde te vergewe want hy het daardie belofte van Petrus ontvang dat: “Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou”, ensovoorts.

- - - - toe sê die Roomse Kerk vir Ribera, skryf iets! 

Toe skryf Ribera oor hierdie saak en sê, nee, die bees, die man van sonde is ‘n antichris wat aan die einde van die eeu sal kom.  Dan sal hy ‘n verbond sluit met die Jode vir sewe jaar en in die helfte daarvan sal hy dit verbreek en dan sal hy sit in die tempel van God – as God!  Daarvoor moet die tempel in Jerusalem herbou word.  Dit word vandag nog met groot inspirasie gepreek in Pinkster Kerke.  En dit is ‘n leuen van die duiwel en wat nog meer is, dat ter selfde tyd het hierdie Ribera toe gesê: Nee, die koninkryk van God is nou weggeneem van Israel en dit is nou oorgeplaas na die kerk.  Sodat die kerk vandag die nuwe Israel is. 

 

Die nuwe Israel waaraan enige kleur, swart, bruin, geel of wat ook al, kan aan behoort.  Dit is nou die nuwe Israel en daarom moet jy hom toelaat in jou kerk.  Daarom is daar nie meer ras of kleur of enige iets nie en daarom is dit groot sonde; dit word vir ons mense vandag gepreek; om nie die swartes en die bruines toe te laat om saam met jou te aanbid nie.  Die deur toe te sluit vir jou “broers” en nie jou naaste lief te hê soos jouself nie, en al hierdie dinge.  Dit word alles uit die Bybel uitgehaal. 

Waar kom dit vandaan?

Dit kom van die gees van misleiding en dit word deur Christene gepreek.  Ek noem maar vir u hierdie paar voorbeelde maar ek moet myself voorthaas.  Laat ons ‘n bietjie meer kom by hierdie spesifieke saak – die duiwel het in die hemel ontstaan.  In daardié opsig het God hom nie as die duiwel geskape nie.  God het hom geskape as Lucifér, die môrester, die seun van die dageraad, soos ons hier gelees het in:

Jesaja 14:12;

Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad!

 

“Lucifér” wat lig beteken - - - -

Terloops, die van u wat ingelig is, dit is daaruit wat ook die “Illuminati” sy naam gekry het – Lucifér!  Hulle erken openlik die duiwel as hulle god en dit is ook vandaar dat hulle ‘n oorlog verklaar het teen die volk van God, die kerk van God, om dit te vernietig. 

- - - - hierdie gevalle engel, hierdie Lucifér, wat ‘n pragtige, skitterende geskape wese was; weer ook net soos Adam – “’n weinig minder as God”, het in sy hart gesê:

Jesaja 14:13;

En jý het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.

 

Ek wil bokant God uitklim; dit is diep sake hierdie, en ek glo God is besig om in hierdie laaste dae die gordyn verder oop te trek.  Nou is daar baie aanduidings in die Bybel dat hierdie Lucifér; voordat hy die duiwel geword het, nie in daardie sin soos ons dit vandag verstaan, en in die hemel alleenlik was nie, maar dat hy hierdie aarde bewoon het.  Dat sy val daarop neerkom dat hy homself teen God verhef het en die engele wat saam met hom gewees het; dat hulle verander het in hierdie geestes wesens, wat die duiwel en sy demone vandag geword het.  Hierdie “hiërargie” van verderf en opstand teen God – is die owerhede, die magte, wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, die bose geeste in die lug. 

 

Ek het vanoggend vir u genoem en ek sal u baie sterk aanraai as u nog nie die boekie gelees het nie om die boekie te lees: “Visions beyond the Veil” – van daardie groot herlewing wat in Korea plaasgevind het en hoedat hierdie weeskinders die geestes wesens, beide die engele en die demone gesien het en hoe hulle lyk. 

O, dit is ‘n geweldige veld en daarom is die tema van hierdie vier boodskappe, vir hierdie twee Sondae – “Ken u Vyand”.  Ons weet niks van ons vyand af nie, feitlik niks en dit is daarom wat ons hom nie kan weerstaan nie. 

Daar wys hulle bv. vir jou hoedat hulle in die krag van die Heilige Gees was.  Hoedat hulle gesien het hoe sterf ‘n ongelowige en hoedat die demone, die gesante van die duiwel wat soos menslike figure, maar net gedrogte van liederlikheid is, kan jy sê.  Hoe hulle daardie siel vat en hom vasbind en hom wegsleep na die hel en baie ander sulke verskynsels, dinge wat hier rondom ons aangaan terwyl ek besig is om ook met u te praat. 

 

Toe sê hy, ek sal opklim, ek sal gaan sit op die godeberg, ek sal myself gelyk stel aan die Allerhoogste -

Jesaja 14:4;

Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!

En dit is waar sy val gekom het, en dit is waar hy die duiwel of Satan of teëstander of die ou slang geword het.  Dit is vandaar waar hy werk en opereer en in mense vaar, baie keer in Christene self omdat ons nie waak nie.  Is dit nie ‘n ontstellende, sidderende gedagte om daaraan te dink nie.  Hoe dikwels was u nie die mondstuk van die duiwel nie?

Daardie liederlike dinge wat u soms sê.  Daardie bitsige woorde, daardie verskriklike dinge.  Waar kom dit vandaan?  Dink maar ‘n bietjie daaraan. 

 

Maar daardie vals leerstellings, daardie verskriklike verwronge begrippe van God en van die Bybel wat as Teologie bekendstaan.  Ons teoloë en ons predikante word dit vandag geleer.  Ons word geleer van dié dinge wat in baie opsigte teenstrydig is met die woord van God. 

 

Dit laat my sidder om te dink, in ons eie land sit mense aan die voete van kansels en preekstoele waar predikante in dié dinge opgelei is.  Leerstellings van duiwels!  Dit is verskriklike dinge wat ek sê, ek sal heel moontlik daarvoor veroordeel word as dit bekend raak.  Kom laat ek vir u Skrif gee, kom ek lees vir u in:

Johannes 13:2;

En gedurende die maaltyd – die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai –

 

Judas Iskáriot was een van die twaalf wat Jesus uitgekies het na ‘n nag van gebed en die duiwel gee vir Judas Iskáriot dit in om Jesus te verraai. 

Ek lees ook vir u waar die Here Jesus vir die dissipels gesê het in:

Johannes 16:1-2; (ek lees ook vers 1)

1          HIERDIE dinge het Ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie.

2          Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom ‘n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy ‘n diens aan God bewys.

“dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy ‘n diens aan God bewys”. 

Met ander woorde, dit is godsdienstige mense, dit is mense wat dink hulle dien God en dan maak hulle die ware dissipels van God dood.  Dan dink hulle, hulle doen dit tot eer van die HERE. 

Wie laat hulle dit doen? 

Dit is hierdie demoniese magte wat die mense se gedagtes en se denke so versluier en so beïnvloed dat hulle net die teenoorgestelde doen as wat hulle behoort te doen.  Ek hoop en ek vertrou dat dit vir u baie versigtig in u eie lewe sal maak, u tot diepe nadenke sal bring en vir u tot ‘n absolute besef sal bring van u afhanklikheid teenoor God. 

 

Maar nou gaan ons ‘n bietjie verder, ons het nog ‘n paar minute dan moet ek sluit.  Dus, ons het hier gesien –

“o, hoe het jy uit die hemel geval, o môrester” – (Jes.  14:12)

 

Ons het gesien, ek dink ek het dit vanoggend genoem, maar hier is die teks waar die Here Jesus gesê het hoedat Hy die Satan uit die hemel sien val het en sy dissipels nie moet bly wees in die eerste instansie dat Hy hulle mag gegee het oor al die mag van die vyand en dus ook oor die demoniese magte nie maar eerstens dat hul name opgeskryf staan in die hemele.  Prys die Naam van die HERE!

 

Dit is die eerste waaroor jy bly oor moet wees soos dit vir ‘n ware kind van God is wat altyd onder die bloed van die Lam bly, en by die woord van God.  Hy het ons outoriteit gegee oor die mag van die duiwel.  In daardie opsig is hy ‘n verslaande vyand.  Maar in die ander opsig is hy die prins van hierdie wêreld.  Die prins van misleiding, die prins van al die magte onder sy beheer. 

 

Ek sal dit maar net vir u noem maar as u dit wil opskrywe – Lukas 4:5-8.  Lukas se weergawe van hoe die duiwel vir Jesus versoek het en hoedat die duiwel vir Jesus op ‘n hoë berg geneem het en vir Hom al die koninkryke van die wêreld gewys het in ‘n oomblik se tyd en gesê het as Jy nou neerval en my aanbid dan gee ek dit vir Jou, “aan my is dit oorgegee”. 

Jesus het nie gesê, jy lieg nie, hy sou ook nie waag om vir Jesus te lieg nie.  Dit was die waarheid; want dit wás die waarheid, dit was Jesus self en u sal dit vind in Johannes 12:31, Joh. 14:30, Joh. 16:11, waar Jesus die duiwel noem – die prins van hierdie wêreld. 

Die duiwel – die prins van hierdie wêreld?

 

Die HERE het dan vir Adam gesê Ek gee jou heerskappy oor alles.  My broer en suster, hy het dit geword toe Adam gesondig het.  Wat hy gedoen het, hy het daardie heerskappy van Adam gesteel en dit is alleen wanneer Jesus kom, Koning van die konings en die HERE van die here, dat Hy weer daardie heerskappy sal terugneem. 

 

Dit is daarom dat ons nou in die laaste stryd is.  Dis daarom dat Jesus gesê het aangaande die laaste dae, daar sal vals profete wees en vals Christusse, wat groot tekens en wonders sal doen om as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei.

 

Die Engelse Bybel sê: “If it were possible to deceive the very elect”. 

Hoe sal hulle die “very elect” mislei?  Ek het hierdie illustrasie al van te vore gegee.  Ons lees van tyd tot tyd en ons hoor ‘n waarskuwing oor die radio van vals note.  Nou onlangs was vals R20 note in omloop.  So ‘n vals noot moet baie goed nagemaak wees dat ‘n mens dit nie agter kom nie.  Hy moet so goed nagemaak wees dat alleen die kenner die verskil sal sien. 

 

Hoeveel mense weet, en as hulle weet, hoeveel doen die moeite om dit vas te stel.  Hoeveel sal weet hoe om dit vas te stel.  As jy werklik wil weet of dit eg is, hou die noot so teen die lig dan sien jy die watermerk op hom.  ‘n Nagemaakte noot het nie ‘n watermerk op nie.  Dan nog verder as jy nou sal weet wat die nommer is, dan kan jy die nommer kontroleer.  Maar al hierdie dinge, die nommer, die watermerk is daar op die nagemaakte note en hy is goed nagemaak, dan gaan hy deur vir die egte. 

 

Hoe sal die uitverkorenes mislei word? Vals profete en vals Christusse, as hy op die kansel staan en hy dra die predikant of pastoor toga, ja, hy sal nie vir ons ‘n leuen vertel nie.  Hy sal nie vir ons ‘n vals ding verkondig nie.  Julle moet darem weet, ( dit was baie vir my gesê) hy het 7 jaar op Universiteit gestudeer, jy moet darem weet hy is ‘n baie geleerde man, hy het heel moontlik nog ‘n Doktors graad agter sy naam.  Ek verkleineer dit nie.  Geleerdheid is baie goed, op sy regte plek, maar dit is waar die misleiding vandaan kom. 

 

So het die duiwel vir Eva mislei.  Ek wil net vir u hierdie Skrif gee; Dit is so ‘n geweldige onderwerp.  Ek bid dat die HERE u sal help en dat dit vir u samehangend sal wees. 

Ek lees vir u uit Openbaring 20 – wanneer Satan gebind sal word. 

Openbaring 20:1-2;

1          EN ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.

2          En hy het die draak gegryp -  die ou slang wat die duiwel en die Satan is - - - -

Is dit nie duidelik nie, “die ou slang wat die duiwel en Satan is”.  Nou word dit nog vir ons geleer dat die wat slang Eva verlei het, was nou werklik ‘n slang wat op die grond rond geseil het en dat die duiwel nou deur ‘n slang gepraat het.  Met alle respek, weet u dan, dat die duiwel ‘n baie groter wonderwerk verrig het as wat God verrig het toe Hy die donkie laat praat het met Bíleam.  Nee, my broer en suster, - “die ou slang wat die duiwel en die Satan is”.

- - - - - en hy het hom gebind duisend jaar lank.

 

En geliefdes, dis hý; dit is hý wat rondgaan en hierdie slegte saad in ons denke saai en onder die mense saai en ook in u as Christen.  Laat ek vir u nog ‘n voorbeeld noem en dan wil ek net afsluit.

 

In 2 Korinthiërs 12 praat Paulus, die Apostel Paulus, die wonderlike dienskneg van die HERE, en hy praat van sy gesigte wat hy gekry het toe hy opgeruk was in die derde hemel, en hy sê in:

2 Korinthiërs 12:7;

En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my ‘n doring in die vlees gegee, ‘n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. 

 

“ ‘n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan”. 

 

Ag, my broer en suster, party sê dit was ‘n siekte, dit was blindheid, slegte oë – hoekom moet ons die Bybel so verdraai.   Die Bybel sê dit was ‘n engel van die Satan, m.a.w., ‘n engel van die Satan.  Dit was een van die duiwel se demone wat gedurig vir Paulus aangeval het en hom verniel het.  Die HERE het dit nie toegelaat dat hierdie demoon van Paulus wyk nie want God het gesê: “My genade is vir jou genoeg want My krag word in jou swakheid volbring”. 

Geliefdes, ek moet daarmee vanaand sluit.  Onder die toelatingskap van God; word demone ook toegelaat om God se kinders te teister en te kasty.  Maar God het vir ons daaroor oorwinning gegee.  Mag God vir u genade gee, dat u God se woord en God se Gees in die tyd waar u in lewe sal verstaan en dat ons sal wakker word uit ons slaap sodat ons nie langer mislei sal word nie en kom om God te dien en vervul te word met die Heilige Gees. 

 

My broer en suster, bid dat God se woord weer lewendig met ons sal praat.  Ek het vanmôre vir u gesê en u sal dit ook vind in hierdie boekie wat ek geskryf het oor die duiwel, is daar drie maniere om die duiwel te beveg, dit is: 

1) In die Naam van Jesus Christus;

2) Met die bloed van Jesus Christus;

3) Met die woord van God. 

 

Maar dan moet u daardie Naam ken in u hart;

U moet gewas wees in die bloed van die Lam.

U moet die woord van God ken en dan hoef u nie te vrees nie. 

 

Amen!

 


Deel 3

Meer as Oorwinnaars

Ek vra u om saam met my te lees uit ‘n baie welbekende gedeelte van God se woord naamlik:

Lukas 4:1-13;

1          EN Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei,

2          waar Hy veertig dae lank deur die duiwel versoek is; en Hy het niks geëet in dié dae nie; en toe hulle verby was, het Hy naderhand honger geword.

3          Toe sê die duiwel vir Hom: As U die Seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word.

4          Maar Jesus antwoord en sê vir hom: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God.

5          Toe bring die duiwel Hom op ‘n hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd.

6          En die duiwel sê vir Hom: Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil.

7          As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort.

8          En Jesus antwoord en sê vir hom: Gaan weg agter My, Satan, want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

9          Toe bring hy Hom na Jerusalem en stel Hom op die dak van die tempel en sê vir Hom: As U die Seun van God is,werp Uself hiervandaan neer.

10        Want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U om U te bewaar,

11        en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen ‘n klip stamp nie.

12        En Jesus antwoord en sê vir hom: Daar is gesê: Jy mag die Here jou God nie versoek nie.

13        En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy ‘n tyd lank van Hom gewyk. 

 

Ons lees net tot daar maar ek het nog een versie wat ek met u wil saam lees en dit vind u in:

Romeine 8:37;

            Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het. 

Geliefdes, my boodskap dan vanmôre is:

“Meer as oorwinnaars”. 

Soos ons gemeente weet, het die HERE dit op my hart gelê om vir u ‘n reeks van 4 boodskappe te bring waarmee ek verlede Sondag, begin het.  Nou, die boodskappe is elk ‘n boodskap op sigself maar terselfdertyd skakel hulle ook in mekaar. 

 

U sal onthou, verlede Sondagoggend het ek met u gepraat oor: “Ken u vyand”, ek sou sê, ons kan dit ook ons tema maak vir al vier boodskappe wat ons deur die genade van die HERE, glo ons, alles op band sal hê.  Vanaand as die HERE ons spaar sluit ons hierdie reeks af.  Ons sluit dit af met ons boodskap met die titel “Demone en towery” – ken u vyand. 

Ons het nou net hier gelees van ‘n geweldige ontmoeting omtrent 2,000 jaar gelede.  ‘n Ontmoeting tussen Jesus, die Seun van God en die Satan, die duiwel.  Dit is ‘n bekende gedeelte uit die HERE se woord en ek stem saam, maar hoeveel van ons verstaan dit?  Hoeveel van ons besef dit?  Dit is werklike persoonlikhede wat op hierdie toneel verskyn het. 

 

Ons glo almal aan die eenkant aan die werklikheid van Jesus – die Seun van God wat vlees geword het en onder ons kom woon het en sy tabernakel kom opslaan het, wat vir ons kom sterf het aan die kruis.  Ons Here Jesus wat ‘n mens kom word het soos u en ek maar net so ‘n werklikheid soos Jesus daardie dag was en altyd sal wees, so ‘n werklikheid is die Satan en sal dit altyd wees tot op die dag wanneer God met hom klaar is. 

 

Ons lewe in die klimaks van die eeue.  Ons lewe in die tyd wat ek glo, wat ons die onsienlike op sigbare wyse sal sien deurbreek in die sienlike.  Ons glo dit maar wat ons nie besef nie, is dat die onsienlike alreeds op ‘n baie tasbare wyse, maar op ‘n baie slim wyse, alreeds in ons midde beweeg. 

Dat daar meer mense, - - - - -

Meer maniere deur die duiwel en deur sy onderhoriges – die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu en die bose geeste in die lug; hierdie hiërargie onder die aanvoering van hierdie gevalle engel – Lucifér wat Satan die teëstander, die versoeker, die verleier geword het.

- - - - - is wat deur hulle beïnvloed word.  Dat daar meer mense is wat direk in besetenheid aan die eenkant en deur beïnvloeding aan die anderkant in ons midde beweeg as wat ons besef.  Dat ons met hierdie dinge te doene het en dat dit waar is soos die Profeet Hoséa sê: “My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis”.

 

Geliefdes hier sien ons, hoedat die duiwel op ‘n tasbare wyse aan ons Here Jesus verskyn het en met Hom hierdie versoekings probeer uitvoer het.  As hy hierin kon slaag dan het hy natuurlik die ganse Gods plan vernietig en tersyde gestel.  Daar was dus geweldig baie op die spel en omdat daar baie op die spel was is daar vir u en vir my absolute lesse uit te leer. 

Een daarvan wat ek ‘n bietjie wil beklemtoon maar al drie wat ek onder u aandag wil bring in die opsig is: Ons moet leer van die Seun van God.

 

Die Apostel Paulus het gesê in Efésiërs 6, waarna ek nou net verwys het, sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie.  Om te worstel is die naaste kontak wat twee opponente met mekaar kan maak.  Om te worstel is waarlik waar om handgemeen te wees, om waarlik waar noue kontak te maak, daarom gebruik die Apostel Paulus die worstelstryd maar dit is ‘n worstelstryd teen magte wat nie gesien kan word nie, maar wat nogtans des nie teenstaande net so werklik, indien nie meer werklik is, as die wat jy kan sien nie. 

 

Werklike persoonlikhede; In vanaand se boodskap gaan ek vir u voorbeelde gee en gaan ek op sekere dinge wys hoe dat hierdie bose geeste binne mense inkom en werklik waar vir alle praktiese doeleindes, dat dit nie daardie mens is wat jy sien, wat eintlik effektief in die wêreld beweeg nie maar dat dit hierdie geeste, hierdie demone is wat deur hulle werk, deur hulle beweeg. 

 

Ons ken die verhaal maar ek wil dit nogtans net vir u voorlees maar nie daaroor uitwei nie, sodat u waarlik kan sien op watter manier alleen ons meer as oorwinnaars kan wees.  Dat ons kan sien wat Jesus gedoen het toe Hy met die duiwel daardie dag te doen gehad het.  Dat in al drie gevalle Jesus dit vir hom gesê het: “Dit staan geskrywe; dit staan geskrywe” of “dit is gesê”.  Alleen met die woord en die krag van God, alleen daarmee kan ons meer as oorwinnaars wees.  Daarsonder is ons verslaan, daarsonder is ons aan die verloorkant. 

 

Ons sien hoedat die verhaal begin in Jesaja 14 waar daar vir ons gesê word hoedat hierdie groot drama in die hemel begin het en wat vandag op die aarde voort gesit word.

Jesaja 14:12-14;

12        Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! - -

 

Die duiwel word hier aangespreek.  Ek wil hê u moet sien hoe word hy hier genoem – “môrester, seun van die dageraad”.  ‘n Helder, wonderlike persoon was hy, maar hy het geval.  Maar een baie bekende prediker - - - - - –

 

Dr. E.W. Kenyon, wat wonderlike boeke geskryf het; as u tyd het kan u gerus van sy boeke lees: “The Father and His Family”, “In His Presence”, “The Two Kinds of Knowledge”, “The Blood Covenant”, “Jesus the Healer” en baie van daardie boeke. 

 

- - - - - soos hy sê: Die duiwel het geval maar hy het niks van sy sluheid; niks van sy kennis; niks van sy briljantheid verloor nie, dit het net verdorwe geraak:

“Hoe het jy geval o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies! ,

 

“oorweldiger van die nasies!”, dit is wat hý is.  Dit is wat ons mee te doen het en ons is in die klimaks, die laaste periode waar Satan en al sy magte gebind gaan word en God se koninkryk op aarde opgerig gaan word, vir ‘n duisend jaar. 

Prys die HERE!

 

Besef u dat ons die geslag is waarin die laaste stryd gestry word, in al sy woede en in sy geweld.  Het u al ‘n vasgekeerde dier gesien, op ander kere sou hy weg gehardloop het maar as hy besef hy is vasgekeer veg hy tot die dood toe.  Dit is wat die Satan is en ons kan meer as oorwinnaars wees deur waaragtig in die middelpunt van God se wil te staan en in die voetspore van ons Here Jesus te volg. 

O, “oorweldiger van die nasies”.

 

13        En jý het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.

“Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde”.

 

14        Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!

“my gelykstel met die Allerhoogste!”

 

Dit was Satan se ambisie en daarom geliefdes in al die duiwelskunste en waarvan ek sommige vir u vanaand wil uitbring; in alles, u moet mooi kyk, is daar altyd ‘n element van aanbidding.  Satan soek altyd aanbidding.  Daarom hoor ons so baie van duiwelaanbidders en in elkeen van hierdie geestes dinge is daar altyd ‘n element van - aan die eenkant aanbidding en aan die anderkant van verslawing. 

 

Jy kan nie ‘n voorwerp van aanbidding hê as daar nie ‘n aanbidder is nie.  Jy kan nie ‘n god hê as daar nie ‘n volgeling of aanbidder is nie.  Daarom, of dit nou maar in die bekende dinge soos ‘n alkoholis of ‘n verdowing verslaafde is, of wat ook al.  ‘n Verslaafde – daar is iets wat heer en koning oor hom is, dit is die prinsiep van die Satan. 

 

Hy wil aanbid word, hy wil Here wees en daarom is die keuse – of jy sal God aanbid en jy sal aan die HERE behoort.  Jy sal aan die HERE in daardie opsig, sy slaaf wees; of jy sal die Satan aanbid en hom dien.  Daarom het die Here Jesus gesê, jy kan nie twee here dien nie – dit is of God of Mammon.  Jy sal die een lief hê of die ander een verag en so aan. 

 

“Ek sal opklim en ek sal wees soos die Allerhoogste”.

Dan net dieselfde en nog net ‘n nader beskrywing:

Eségiël 28:11-14;

(Hier word die duiwel aangespreek as ‘n sekere koning – die koning van Tirus)

11         Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

12        Mensekind, hef ‘n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir hom: So spreek die Here HERE: Jy was die seëlring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid.

13        Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.

Jy moet mooi kyk hoe mooi was hierdie wese.

14         Jy was ‘n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.

So ‘n wonderlike wese was hy, hou net u plek daar;     

 

In Jesaja 14 waar ek vir u in vers 12 gelees het, wil ek net die 11de vers ook lees:

11         Jou trots is neergewerp in die doderyk, die geruis van jou harpe; onder jou is wurms as ‘n bed gesprei, en maaiers is jou bedekking.

 

Ek sê nie u moet dit dogmaties aanvaar nie, daar is ander Skrifte en die tyd laat dit ons nie toe nie maar Dr. Kenyon wys dit ook vir ons in sy boeke en in ‘n paar Skrifte; dat dit heel moontlik was dat Satan in hierdie hoë posisie (voordat hy Satan geword het) toe hy Lucifér was, seun van die dageraad, dat hy aanbidding tot God gelei het en dat hy aan die hoof was van die hemelse musiek.  Daarom, toe hy nou verdorwe geraak het, toe sy skoonheid in vuilheid verander het, toe sy aanbidding tot God in teenstand tot God ontwikkel het, toe het hy ook die musiek gevat.  Hy het die musiek met hom saamgevat en ook gebruik as een van sy hoof middele om God se koninkryk mee teen te werk.  Dit is daarom dat jy vandag in die “Beat en Rock” musiek en al hierdie dinge; - - -

(getuienisse van mense hoor wat in hierdie dinge was soos André Potgieter en baie ander.  Ons het baie van daardie bande hier in ons kassette biblioteek).  

- - - - - wat hulle vir jou wys dat die musiek; hoe dit gebruik word, sy ritmes, sy reëlmatige toon en aanhoudende klank, hoe dit naderhand ‘n bres, ‘n knoop slaan in ‘n mens se gees en ‘n deur wawyd oopmaak vir die bose geeste wat werklik is, om in mense in te kom. 

Ons gaan net aan daarin:

Eségiël 28:15-19;

15         Jy was volkome in jou weë - - - -

“Jy was volkome in jou weë”

- - - - van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.

Hy was volkome, hy was volmaak in sy weë totdat hy gesê het: “ek wil”

“Ek wil wees soos die Allerhoogste”; ek is sterk genoeg, ek is skoon genoeg, ek is slim genoeg, ek is magtig genoeg.  Hoekom moet ek onder God staan, ek sal bokant Hom staan; daar het die sonde begin. 

16         Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, - - - -

Sien, dit is nie die gewone koning van Tirus hierdie nie, die Satan word maar net in hom aangespreek. 

- - - - en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut!

So, u sien hy was ‘n gérub, een van die hoogste hemel wesens, daar is vandag nog gérubs in die hemel – Jesaja 6.  Ek glo ons sal nog baie van hierdie dinge sien in die tyd waarin ons lewe. 

17         Hoogmoedig het jou hart geword - - - -

U sien!

                        - - - - Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; - - - -

“Hoogmoed”

            - - - jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. - - - -

 

Dit is daarom dat die Apostel Paulus sê, dat die duiwel verander homself vandag nog in ‘n engel van die lig en dit is daarom dat hy sê in 2 Korinthiërs 11:3,14, dat selfs sy apostels, die duiwel se diensknegte is; hulle verander nog vandag in diensknegte van geregtigheid.  Daarom dat ek vir u gesê het party van hulle staan in die preekstoel. 

 

Ja, my broer en suster, die mense weet dit nie; o, die dominee of die pastoor het so gesê, of die leraar het so gesê, dit is ‘n verskriklike gedagte maar dit is die waarheid.  Mag God vir ons genade gee dat die HERE in hierdie tyd ons sal bring soos ek vir u vanmôre gesê het, op die plek waar die HERE ons kan gebruik.  Soos die HERE vanmôre deur sy Gees gesê het – dat Hy ons kan vertrou. 

 

17        Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien.

18        Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig; daarom het Ek ‘n vuur uit jou binneste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het.

19        Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou; jy het 'n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie.

 

Geliefdes, waar het dit verder voortgegaan?

Dit het in die hemel gebeur! 

Wat het toe op die aarde plaasgevind?

Toe die duiwel neergewerp is toe begin God ‘n nuwe skepping soos ons die skeppingsverhaal lees in Génesis.  Maar daar is baie bewyse uit God se woord en uit die wetenskap, dat daar ‘n skepping vantevore was.  Dat hierdie skepping nie net maar 6,000 jaar oud is nie soos ons dit nou het nie.  Daar is menings verskil maar ons sal nie dogmaties daaroor wees nie maar daar is baie wat reken dat Satan op hierdie aarde sy heerskappy gehad het toe hy hierdie gérub was wat beskut het.  Maar toe hy tot ‘n val gekom het, dat hy hierdie aarde saam met hom neergetrek het in ‘n ontploffing (sal ons maar sê) soos die wêreld dit vandag weer in die gesig staar. 

Maar laat dit wees wat dit wil maar wat ‘n feit is, is dit:

Ons lees in Génesis 1:26-28;

26         En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers - - - -

Sien; “laat hulle heers”.  Onthou ek praat oor “meer as oorwinnaars”

            - - - oor die visse van die see - - - -

Dit is onder die water.

            - - - en die voëls van die hemel - - - -

Dit is bokant die aarde.

            - - - en die vee en oor die hele aarde - - - -

Dit is op die aarde.

            - - - - en oor al die diere wat op die aarde kruip.  

Met ander woorde; volkome heerskappy.

27         En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. 

28            En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. 

God het die mens heerskappy gegee. 

 

Hier kom die Satan, toe Jesus gelei was in die wildernis om versoek te word deur die duiwel en hy vat Hom op ‘n hoë berg en hy sê nou vir Jesus: as jy nou neerval en my aanbid (ons het dit gelees in Luk. 4:5-8).  Dit sê, as U nou neerval en my aanbid dan gee ek U al hierdie koninkryke van die aarde, “want dit is aan my oorgegee”. 

Nou wanneer het dit dan gebeur? 

Die HERE het dit vir Adam gegee!

 

Die HERE het dan vir Adam gesê jy het heerskappy.  Jy het heerskappy oor alles en hier kom die Satan en hy sê dit is aan my gegee.  Wanneer het dit gebeur? Wanneer het hierdie verskuiwing plaas gevind?  Onthou Adam het geen sonde gehad toe hy geskape was nie en God het aan hom heerskappy gegee.  Met ander woorde Adam die onderkoning onder God.  Die Psalms, bv. Ps. 8 sê vir ons en daar is verskillende ander plekke om te wys dat Adam was weinig minder gemaak as God self.  “Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis”. 

 

‘n Baie slim, geleerde professor, as hy nou werklikwaar goeie geselskap wil hê wat hom prikkel en stimuleer op sy gebied, dan kan hy nie na ‘n skaapwagter toe gaan nie, hulle sal nie veel geselskap hê nie tensy die professor neerdaal na die skaapwagter se vlak toe.  As God dan gemeenskap wou gehad het, die Grote, Almagtige, Alwyse God; en Hy vir hom ‘n wese gemaak het met wie Hy gemeenskap kon hê; na sy beeld en sy gelykenis, dan moes Adam ‘n magtige wese gewees het. 

 

Toe die Satan vir Adam verlei het is dit wat gebeur het; Satan het daardie heerskappy van Adam af weggeneem.  Van daardie tyd af het Adam en almal wat op hom gevolg het op die pad van slawerny beland!  Dit is alleen toe Jesus kom sterf het aan die kruis en sy bloed vir ons gestort het en vir ons die prys betaal het vir ons sondes, wat Hy die versoening gebring het en die weg voorberei het vir die weg wanneer die mens weer saam met God sal regeer. 

 

Dit is wat nou naby is.  Dit is die tyd waarin u en ek lewe.  U en ek lewe nou in die tyd wanneer die Here Jesus kom en die mens finaal herstel.  Daardie heerskappy nou finaal van Satan gaan terug neem.  Hom gaan bind vir 1,000 jaar en die mens weer herstel in sy heerskappy onder die mens Christus Jesus, die tweede Adam, wat sal regeer vir ‘n 1,000 jaar, die laaste spoor van sonde uitgewis is, en die laaste spoor daarvan is die dood.  En dan alles sal teruggee aan die Vader, sodat God alles en in almal kan wees. 

 

Dit is die tyd waarin u en ek lewe.  Dit is die tyd waar die magte van die hel en die magte van die hemel in hulle laaste doods worsteling gewikkel is.  U en ek is besig om dit te belewe.  Daar gebeur snaakse dinge met ons wat ons nooit sal verstaan nie, as ons hierdié dinge nie insien nie. 

 

O, dit is so wonderlik, terwyl ek daarmee besig is wil ek vir u dan wys, die laaste vyand wat verslaan word, is die dood.  Onthou ons praat oor “meer as oorwinnaars”.  Ek lees vir u uit:

Hebreërs 2:14;

            Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, - - - -

Dit is u en ek.

            - - - - het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, - - - -

Dit is Jesus, hy het ook vlees en bloed geword, luister met watter doel. 

- - - - sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het – dit is die duiwel. 

Alleen deur Jesus, omdat Hy in ons plek kom sterwe het, het Hy die mag van die dood – die duiwel vernietig.  Hierin het ons meer as oorwinnaars geword.  As u miskien kan onthou, ‘n paar Sondae gelede het ek met u gepraat oor grondbeginsels.  Daardie kasset is in ons biblioteek.  Daarin het ek ook daarna verwys wat gebeur het. 

 

Geliefdes, om die oorwinning oor hierdie Satan te behaal, wat die wêreld kom invaar het, die dood gebring het, slawerny van die mens gebring het, die enigste manier wat ‘n Regverdige, Almagtige God, wat aan die eenkant Almagtig was en alles kan doen maar terselfdertyd regverdig is, was daar net een manier en daar was net EEN PERSOON deur wie dit gedoen kon word, dit was deur Jesus, die Seun van God. 

 

Hy het ‘n mens kom word, ons gestalte op Hom geneem.  Hy het ons swakhede en ons kwesbaarheid op Hom geneem, daarom kon Satan Hom versoek.  Hy het honger geword, koud gekry, moeg geword, Hy het hartseer geword, Hy het geween by Lasarus se graf en so aan.  Hy was die enigste EEN, daar was nie eers ‘n engel wat dit kon doen nie.  Hy was die enigste EEN wat vir u en vir my, (luister dit is belangrik en ons is nou amper klaar).  Hy is die enigste EEN wat vir u en vir my, volmaak, volkome in Homself kon opneem. 

 

Nou is die wonder van die Gods plan dit: en daar is heerlikhede aan verbonde bv. die doop, (moenie nou die draad verloor nie).  Byvoorbeeld toe Jesus hom laat doop het en Johannes geweier het omdat Johannes gedink het hy was onwaardig.  Toe sê Jesus, nee, jy moet dit doen want so pas dit Ons om alle geregtigheid te vervul. 

 

Die doop is een van die sakramente wat die saam sterwe van Jesus en die saam opstanding van Jesus, verkondig.  Dit was van die uiterste noodsaaklikheid dat Jesus vir u en vir my in Homself sou opneem.  Dan, dié dag toe Jesus deur die duiwel versoek was, toe was dit nie Jesus nie want die Bybel sê, God kan deur die duiwel en die sonde nie versoek word nie. 

Die kwessie van net tussen God en Satan was uitgemaak daardie dag toe Satan gesê het “ek sal wees soos die Allerhoogste” en toe God hom uitgewerp het.  Van daardie dag af het Satan nooit weer sy hand teen God self, kon oplig nie, dit was verby.

 

Maar nou die saak teen die mens; toe het Jesus gekom, daarom het Hy vlees en bloed op Hom geneem; u en my vlees en bloed.  Daarom sê dit later ook, ons is been van sy been, vlees van sy vlees.  Toe Satan nou vir Jesus versoek het was dit nie in daardie opsig Jesus nie, dit was vir u en vir my in Jesus opgeneem.  Dus, toe Jesus die Satan verslaan het, toe was dit eintlik u en ek wat in Jesus die Satan verslaan het as ons in Jesus glo.  As ek deur die geloof my met Jesus volkome vereenselwig, soos ek vanmôre ook aan die tafel kom om te doen. 

 

Toe Jesus aan die kruis gehang het, toe was dit nie in daardie opsig nie, Jesus as sulks nie, dit was u en ek in Hom.  Toe Jesus na die graf gegaan het en weer opgestaan het, toe was dit u en ek wat in Jesus in die graf gegaan het, daarom sê dit – ons het saam met Hom gesterwe en ons is saam met Hom opgewek, ons is saam met Hom gesete aan die regterhand van God.  Toe Jesus die siekes gesond gemaak het, selfs die dooies opgewek het, die blindes laat sien het, toe was dit nie Jesus - - - - -

U moet mooi kyk na God se woord;

- - - - wat dit in sy eie krag gedoen het nie.  Daar is geen twyfel daaromtrent nie, maar dit is die mens geworde Seun van God wat in die krag van die Heilige Gees die blindes laat sien het, die dowes laat hoor het sodat die Satan nie kan sê: Ja, Allerhoogste God, Skepper, wat hy Hom ook al mag noem, U is magtig om dit te doen, ek erken dit, ek sal nooit weer strewe na gelykstelling met U nie.  U kan die blindes laat sien, U is God.  U kan die dooies lewendig maak, U is God. 

 

Maar die saak gaan oor hierdie gevalle mens, hy wat eers heerskappy gehad het, ‘n slaaf geword het en verneder is, dit gaan om sy herstel, kan hy dit doen? Toe het Jesus gekom en kom word soos u en ek, uitgeslote die sonde.  Selfs Jesus moes wag vir die doping in die Heilige Gees, nadat Hy gedoop was in die Jordaan.  Hy het geen wonderwerke gedoen voor dit nie.  Omdat Hy nie kon in Homself nie, want as mens kon Hy dit nie doen voordat die Gees van God op Hom was nie.  Sodat Hy vir u en vir my kon wys, dat as ons met Hom volkome vereenselwig is en vervul is met die Heilige Gees, kan ons doen net wat Hy gedoen het.  Daarom sê Hy in:

Johannes 14:12;

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in my glo - die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit omdat Ek na my Vader gaan. 

 

Dit is waaroor die saak gaan; u herstel en my herstel. 

Nie net ‘n volkome versoening met God nie maar in volkome heerskappy met God.  Dit is waaromtrent die saak gaan. 

 

O, broer en suster, mag God genade gee dat u dit sal verstaan en as u dit verstaan het, dat u nie sal sê, ag nou ja, dit is te hoog vir my nie.  Ek sal dit aan daardie pastoor of daardie diep geestelike broer of suster - - - - - 

[Ek weet nie wie hulle is nie, dit is maar net uit genade van God dat jy is wat jy is.] 

- - - - - - oorlaat, hulle kan dit seker doen, ek sal seker nooit kan nie.

Ek wil vir u sê, elkeen wat gered is, is in God se oë volkome herstel, in die beeld van God.  Volmaak voorgestel in Christus Jesus en is ons meer as oorwinnaars. 

Vergun my nog ‘n paar oomblikke.  U sal sien in Job, daar in Job 1 en 2, staan hierdie Satan wat uit die hemel gewerp was, voor God - hoe is dit, sê u.  Hier sê dit toe die seuns van God voor God gaan staan het, toe is die Satan ook onder hulle, en nou, hier is die duiwel terug in die hemel en hy is daar dan uitgewerp? 

Hoe het hy weer hier ingekom? 

Dit is ‘n belangrike saak! 

Daar is een manier waarop die duiwel kan teruggaan hemel toe en daagliks!  Ons tyd gaan verstreke so, ek gaan dit vir u noem, ek gaan dit nie vir u lees nie.  U kan ‘n nota maak om te onthou – Open. 12:9-10. 

 

As u dit lees sal u sien die duiwel word daar genoem die aanklaer van die broers.  Nou, dit klink nou baie plat maar ons sal dit so verstaan:

God luister nie na stories nie, niemand kan met stories by God aankom nie, die duiwel ook nie.  Die duiwel kan my en u op één manier aankla - my aanklaer word, dit is as hy dit op wettige gronde doen.  Daarom het hy ook die versoeker geword en dit is wat hy met Jesus ook probeer het. 

Nou kom hy en hy versoek jou en wanneer jy vir sy versoeking val, wat doen jy dan?  Dan word jy skuldig want jy oortree God se wet en God is ‘n regverdige God.  Die moment wat ek God se wet oortree, het die duiwel ‘n wettige klag teen my.  So vinnig as wat ek dit gedoen het gaan staan hy voor God.  Hy wys die vinger net soos in ‘n hof en hy sê daardie persoon is skuldig.  Hy is my aanklaer.  Dit is die enigste manier hoe hy kan teruggaan hemel toe en voor God kan staan en met God kan praat. 

 

Maar nou het ek terselfdertyd 1 Johannes 2:1, (daar is baie ander Skrifte ook) Jesus is ons voorspraak, Jesus is ons advokaat maar u en ek moet dit weet anders bly hy met elke klag en is ek magteloos en verloor ek my heerskappy want as jy skuldig is het jy geen outoriteit nie. 

 

As ek dan die bloed van Jesus pleit en my sonde erken en bely, 1 Johannes 1:9, God is getrou en regverdig om ons, ons sondes te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid.  Die moment wat ek dit doen staan my Advokaat op en wys sy hande, voete en sy, en Hy wys sy bloed, dan is Satan se klag uit die weg geruim en neem hy netso vinnig weer die wyk uit God se teenwoordigheid aangaande u en my wat gesondig het.  Ek het weer outoriteit, moet ek daarin opstaan.  Ek sal hiermee eindig geliefdes. 

 

Mag God vir my genade gegee het, dat ek tenminste vir u ‘n deur oopgemaak het.  Daar is nog baie ander wonderlike Skrifte omtrent die hemel se skares en hulle verbintenis met die mens maar ons sal dit hier beëindig. 

 

Mag God u genade gee dat u sal wandel in die lig wat die HERE uit sy woord gegee het.

 

Amen!


Deel 4

Demone en Towery

Kom ons lees saam uit die woord van God.

Lukas 11:14-28;

14         EN Hy het ‘n duiwel uitgedryf, en dié was stom. En toe die duiwel uitgaan, het die stom man gepraat; en die skare het hulle verwonder.

15         Maar sommige van hulle sê: Deur Beëlsebul, die owerste van die duiwels, dryf Hy die duiwels uit.

16         En ander het Hom versoek en van Hom ‘n teken uit die hemel begeer.

17         Maar Hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en ‘n huis wat teen homself is, val. 

18         En as die Satan ook teen homself verdeeld is, hoe sal sy koninkryk bly staan? Want julle sê dat Ek deur Beëlsebul die duiwels uitdryf.

19         En as Ek deur Beëlsebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle jul regters wees.

20         Maar as Ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom.

21         Wanneer ‘n sterk man wat goed gewapend is, sy huis bewaak, is sy besittings in veiligheid.

22         Maar as een hom oorval wat sterker is as hy en hom oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg waar hy op vertrou het, en deel sy buit uit.

23         Hy wat nie met My is nie, is teen My; en hy wat nie saam met My versamel nie, verstrooi.

24         Wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus; en as hy dit nie vind nie, sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het.

25         En hy kom en vind dit uitgevee en versierd.

26        Dan gaan hy en neem sewe ander geeste, slegter as hy self, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste.

27        En terwyl Hy dit spreek, het ‘n vrou uit die skare haar stem verhef en vir Hom gesê: Salig is die skoot wat U gedra het, en die borste wat U gesoog het.

28        En Hy sê: Ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar.

Mag die HERE sy woord aan ons harte seën

My broer en suster, ons het vanaand gekom aan die einde van ‘n kort reeks van vier boodskappe wat die HERE op my hart gelê het om dit met u te deel.  Vier boodskappe wat van die uiterste belang is vir dié tyd waarin u en ek lewe en ek sou sê die algemene tema van hierdie vier boodskappe sou wees soos ek die eerste oggend verlede Sondag oor gepraat het – “Ken u Vyand”. 

Vanaand is die titel van my boodskap ‘n ernstige een naamlik: “Demone en Towery”.  Iets wat ‘n mens liewers baie graag van wil wegskram maar dit het so ‘n groot werklikheid in ons tyd geword, demoniese aktiwiteite; towerkuns die bonatuurlike van sataniese oorsprong dat die Westerse Wêreld begin vasgegryp raak in hierdie geweldige, verskriklike mag wat hom op verskillende maniere openbaar.  Sommige oop en bloot, ander weer op so ‘n subtiele wyse dat dit waarlik waar is soos ons Here Jesus gesê het aangaande die eindtyd.  Hy het gesê daar sal selfs vals profete, vals Christusse wees. 

“Vals profete en vals Christusse wat groot tekens en wonders sal doen en as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes sal mislei”; sodat, daar gevaar bestaan volgens Jesus se waarskuwing, en dat jy miskien baie ernstig kan wees en ‘n baie teer kind van die HERE, en dat jy gevaar kan staan om al die tyd, mislei te word. 

 

My broer en suster, dit behoort ons te dryf tot ‘n ernstige hertoewyding aan die HERE.  Om ernstig weer te sê: HERE, dan is daar maar net een veilige plek vir my en dis waarlik in die skeur van die Rots.   Dis waarlik onder die kosbare bloed van ons Here Jesus. 

Ek wil vanaand vir u sê dat ek gelukkig nie met u uit eerstehandse kennis oor hierdie kan praat nie.  Dank God, ek het nog nooit met okkulte magte, towery, waarsêery, fortuinvertellery – enige van hierdie dinge – dank God, te doen gehad nie.  Maar ek het taamlik navorsing gedoen en natuurlik die woord van God self. 

Soos een van die persone wat ek baie na geluister het, dit gesê het, toe die HERE hom gelei het en die HERE hierdie besonderse bediening op hom gelê het om hierdie magte van towery en van demone te beveg in die Naam van die Here Jesus. 

Hy het toe tot die besef gekom; hierdie demoniese persoonlikhede het hom meer as ooit tot die besef gebring van die werklikheid van Jesus.  As hierdie bose magte dan werklikheid is, en hulleself in lewendelywe openbaar dan is die anderkant ook net so ‘n groot werklikheid dat Jesus en die engele ‘n werklikheid is. 

As hierdie bose magte dan so was soos in die tyd van Jesus waar hulle soms uitgeskreeu het: “Wie is U, ons ken U, U is die heilige van God.  Soos ek al vantevore vir u verduidelik het in die afgelope drie dienste, hulle het vir Jesus geken nog voor die grondlegging van die wêreld toe hulle saam

met hulle hoof Lucifér uitgewerp is. 

Hulle kén vir Jesus en as daar dan in hierdie tyd en daar is baie van hierdie bedienings geliefdes en moet nou nie vanaand vir die HERE sê, HERE as u vir my daardie bediening wil gee, wil ek dit nie hê nie.  My broer en suster, ek voel dit word doodstil in my siel wanneer ek dit sê, maar ek wil vir u sê, as daar ooit ‘n tyd was waarin u en ek bereid moet wees om op die frontlinie vir Jesus te gaan staan, dan is dit vandag. 

 

As die HERE vir u ‘n bediening gee waar u die naakte werklikheid; duiwelbesetenheid en die ontmaskering van towery en towerkunste; as God vir u daarvoor wil gebruik dan moet u sê: “Spreek HERE, u dienskneg en u diensmaagd luister”.  

 

Maar ek wil vir u sê, as daar al ooit ‘n bediening is, as daar ooit ‘n waarheid is uit God se woord waar jy diep onder die bloed van Jesus moet wees is dit so ‘n bediening.  Soos een ander persoon gesê het; wie die HERE in hierdie jongste tyd baie gebruik het in duiweluitdrywing en so aan, soos hy gesê het: U moet besef wanneer u dit doen, kry u met persoonlikhede te doen wat duisende en duisende jare ondervinding het. 

 

Hierdie owerhede, hierdie magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, bose geeste in die lug, kom nie van gister of eergister nie.  Hulle kom van voor die grondlegging van die wêreld, hulle is geoefend.  U en ek, soos die woord van God sê, ons lewetjie is maar soos ‘n damp, hy verskyn die een oomblik en verdwyn die ander oomblik.  Waar is jou ondervinding? Nêrens nie!  Alleen in die krag van die Heilige Gees kan jy dit doen! 

Ons praat nie oor ligtelike dinge vanaand nie, ek praat nie oor ‘n saak om net ‘n preek af te steek nie.  Ek doen dit nooit.  Ek kom met ‘n boodskap wat God vir my gegee het, dis die enigste rede en ek sal nooit hier voor u staan net om ‘n afspraak na te kom omdat dit Sondag is en dit is preektyd, nou ja, dit is my werk; nee my broer en suster, ek het nie ‘n werk nie, ek het ‘n roeping van God!

 

Ek wil daarom vir u sê, ons geslag, is die klimaks geslag van verspeelde geleenthede.  Ons is ‘n geslag wat kom uit 2,000 jaar van die bestaan van die evangelie.  Ons is ‘n geslag wat kom uit die Reformasie en ‘n amper 500 jaar gelede onder Martin Luther.

 

Ons het ‘n Bybel en dit in ons eie taal, ons het kerke, ons het kommunikasie middele soos die wêreld nog nooit gehad het nie.  Waar ‘n Paulus te voet, miskien partykeer op ‘n pakesel, te perd, per skip – ‘n ou seilbootjie of roeiskip, op sy sendingreise moes gaan.  Daar het ons vliegtuie, ons het radio’s, ons het beeldradio’s, ons het die gedrukte woord van die – pamflette, traktate, boeke, telefone; ons het al daardie geleenthede en wat het ons daarmee gemaak?

My broer en suster, terwyl ek my gedagtes so op papier neersit, toe kom die paar woorde by my op, sommer so duidelik – “elkeen maak een”, dus die roeping van die Christen!

Elkeen – een ánder maak. 

Vra uself vanaand in hierdie vergadering, het u al ‘n ander een gemaak? Kan u sê u het een persoon waarlik na Jesus toe gelei?  Dit is nou hier waar my gelese gedeelte ook inkom. 

Jesus het gesê in verband met hierdie uitdrywing van die duiwels en dat hulle gesê het Hy doen dit deur Beëlsebul en so aan. 

Toe sê Jesus nou van die uitdrywing:

24         Wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus; en as hy dit nie vind nie, sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het.

25         En hy kom en vind dit uitgevee en versierd.

26        Dan gaan hy en neem sewe ander geeste, slegter as hy self, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste.

 

My broer en suster, ek glo deur die voorreg van die evangelie het God ons pad langs gekom as ‘n volk, ons kan dit nie ontken nie.  Deur die voorreg van die evangelie is daar min mense in ons land wat God se woord nog nooit gehoor het nie.  Ek laat nie vir my sê dat die woord van God so kragteloos is dat daar waar die persoon die woord van God hoor, dat dit nie aan hom geraak het nie.  Of dat hy die Bybel gelees het, een of ander tyd, miskien as ‘n klein kindjie van die Sondagskool, dat God nie met hom gepraat het nie. 

 

Maar wat het ons gedoen, ons het gesê gaan verby Here Jesus, ‘n volgende keer sal ek na U luister.  Met ander woorde, tot in ‘n groot mate, want God se woord is kragtig en die HERE sê: “My woord sal nie leeg na My terugkeer nie” – dit is waar – “want dit staan geskrywe”.  Maar op die een of ander manier het God se woord padlangs gekom, die “huis” skoongevee.  Hy het met ons gepraat, maar ons het toe nie daardie “huis” volgemaak nie, daardie “huis” het leeg gebly en toe die gees wat uitgegaan het, gaan rus soek het - - - -

(Daar is groot waarheid daarin maar ons kan nie nou daarop ingaan nie). 

- - - - hy het gaan rus soek daar buitekant, toe sê hy, ek sal kom kyk en hy kyk deur die venster en o wêreld, die vensters is skoon, die huis is skoon maar daar bly niemand nie, a, ek sal sewe ander gaan soek en sê: “kom die huis waaruit ek getrek het is skoon, daar is plek vir nog sewe ander van julle”.  En hulle neem intrek; “die laaste van daardie mens word erger as die eerste”. 

Wanneer ons kyk na die Westerse Wêreld met sy voorregte soos ek dit nou vir u genoem het; uit die Reformasie – Bybelboeke, oop kerkdeure, godsdiensvryheid, kerke, predikers – al stem ons nie altyd oral oor alles saam nie.  Ons praat van dieselfde Here Jesus en so aan.  Maar ons het nie ons harte vol gemaak nie en nou het die demone en duiwels gekom en as u dink ek maak miskien ‘n “oorstelling” – “an over statement”, dink net ‘n bietjie weer voordat u my dalk verwerp op hierdie punt. 

 

Wanneer jy na die Westerse Wêreld kyk, ek praat nie eers van die Ooste se wêreld nie, van die Christen wêreld, dan het ons, ek sê dit met afgemete woorde, tot ‘n groot mate instede van ver-christen, het ons verduiwels.  Ons doen erger dinge in baie opsigte, in die Westerse Wêreld as wat die heidenwêreld doen. 

Ons is in hierdie land ingestuur - - - - -

(Dit is ‘n ander veld geliefdes, ek het dit al op verskillende plekke genoem maar ek sal eendag in meer besonderhede daarop ingaan). 

- - - - maar God se woord wys vir ons duidelik dat daar waar heidense nasies woon daar krioel dit op dieselfde mate, van demone. 

Ek weet die ou mense het baie stories ook vertel, maar ek onthou nog my oupa; hy het my vertel hoedat hulle; dit is natuurlik nou lank na die Voortrekkers, lank voor die Anglo-Boereoorlog; toe die land, veral die platteland en die Vrystaat waar ek vandaan kom, nog nie so dig bevolk was soos vandag nie.  Hy het baie keer vir my vertel dan gaan hulle perdry, dan sien hulle ‘n snaakse gedaante onder ‘n boom sit.  Dan dink hulle dit is ‘n bobbejaan of iets van die aard en terwyl hulle dit dophou en al hoe nader met die perde kom dan sien hulle dit verdwyn netso. 

Ons weet geliefdes, dat hierdie heidense nasies met hulle dolosgooiers en hul toordokters, towenaars, (ek sal netnou verder daarby kom) maar daar is duidelike bewyse dat’ soos hulle hierdie – party ‘n boomstam, partykeer selfs ‘n klip, dat hulle dit tot ‘n mate begin aanbid en hierdie bose geeste in die lug; omdat hulle, hulle harte oopstel, (onthou dit vanaand) beide aan die bose kant en aan God se kant, kan hierdie magte, God se mag – die Heilige Gees en Satan se mag, net op een manier in ‘n mens inkom en dit is as jy jou hart vir hom oopmaak. 

Jy maak jou hart oop deur geloof, netsoos dit geloof neem om vir Jesus in jou hart te laat kom, so neem dit geloof, ja geloof, vir die duiwel om in jou hart te kom.  Ek sal nog meer daaroor uitwei in ‘n oomblik. 

Maar dat hierdie boomstamme en hierdie klip; wanneer die heiden daarin glo, dan trek daar as te ware ‘n demoon in daardie boomstam en in daardie klip in.  As hy dan vir daardie ding gaan bid; hierdie magte het ook mag, dan gee hy vir hom op sekere oomblikke op sekere maniere ‘n antwoord op sy gebed.  Dit gee hom nog meer geloof in daardie boomstam of klip.  Dit is nie daardie voorwerpe nie, dit is die demoon daar agter.  Dieselfde met die afgode.  

Baie van u wat heel moontlik al na die Ooste toe gereis het, ons hoef nie eers daarheen te reis nie, u kan dit in goeie boeke kry, jy sien dit partykeer op die beeldradio, dat daar programme daaroor is, die liederlike en afskuwelike afgode wat hulle het.  Die ou Buddha’s wat daar sit met hulle dik mae en al die liederlike uitdrukkings op hulle gesigte.  Ons sal miskien lag daarvoor maar daardie goed het mag, nie in homself nie, nie in daardie klip of wat hy ook al van gemaak is nie, maar deur die geloof en die aanbidding wat die mense aan hulle gegee het.  Die demone werk daardeur om vir die mense hulle antwoorde te gee.  Ook daardeur, hulle mag nog meer op hulle te verstewig. 

 

Maar ons Westerse Wêreld; ons was eers skoongemaak en toe het hulle rondgetrek en gesê: Maar nee, die huis is leeg, hierdie mense het nie hulle harte volgemaak met Jesus nie, hierdie mense het nie hulle harte vol gemaak met die Heilige Gees nie!

Hoe maak jy jouself vol?

Deur ‘n absolute toewyding, deur waarlik Jesus HEER en KONING van jou lewe te maak, deur vervul te word deur die Heilige Gees.  Die Apostel Paulus sê moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid maar word vervul met die Gees.  As jy dan nie vervul word met die Gees nie, dan is jy nie vol nie.  En as jy nie vol is nie dan kom hy; want hierdie ander magte sê maar hierdie huis is leeg, kom ons maak hom vol. 

Wat is die resultate geliefdes?

Ons het al persone hier, in hierdie preekstoel gehad wat gepraat het van ondervinding van duiwelaanbidding.  Ons het van hulle gehad wat gepraat het van hulle ondervinding oor Popmusiek, hoedat dit die pad oopgemaak het vir demoniese magte in hulle lewens. 

So, wat het ons vandag - die Westerse Wêreld?  Oral hoor jy van die opkoms en selfs van kerke wat gestig word.  Ek het syfers gehoor, van tienduisende in Suid-Afrika wat duiwelaanbidders geword het, in ons Christenland: 

Duiwelaanbidding, towery, spiritisme, waarsêery, astrologie! 

My broer en suster, dit het jare gelede my hart geraak omdat ek nie enige ondervinding van hierdie dinge gehad het nie, nog nooit in my lewe nie – ek dank God daarvoor.  Maar toe ek begin opmerk hoe ons tydskrifte, ons Afrikaanse koerante begin met sy “Horoscope” te dra, sy uitgawe van “Wat sê die sterre”, onder watter ster is jy gebore, is dit Gemini, is dit hierdie een of is dit daardie een, sodat daar vandag al meer en meer van hierdie dinge besig is om met ons te gebeur. 

Jy sal dikwels in ‘n geselskap kom en ek wil vir julle jongmense sê, julle sal die lewe ingaan as Jesus vertoef om te kom, dat jy hulle sal ontmoet as jy hulle nie al ontmoet het nie – “under which star were you born” hy praat gewoonlik met so ‘n (stadige, temerige) stem.  Dis gewoonlik ‘n persoon met ‘n snaakse uitdrukking op sy gesig.  Jy voel sommer die grillerigheid en kriewelry daarvan. 

Towenaars by skole; ons skole het towenaars wat vir hulle kom towerkunste doen.  Nou onlangs het hulle die Vaal Driehoek deur gegaan.  Onthou u, so ‘n jaar of drie gelede in hierdie kerkie het ons ‘n persoon gehad van Amerika wat vir ons ‘n magtige getuienis kom gee het? Ons moes duur betaal vir advertensie in die koerant om daardie diens te adverteer. 

 

Op die voorblad was daardie selfde dag, wat hierdie man by ons kom getuig het, ‘n towenaar wat hier sou optree by ‘n Vereeniging se hoërskool en van die ander skole.  Sy foto was op die voorblad van die Transvaler, gratis advertensie en nog ‘n “write up” ook daaromtrent! Dit het hom niks gekos nie.  Ek het nie daarna gekyk nie maar het dit net gesien op die programme. 

Op ons beeldradio nou onlangs was daar ‘n program van towerkunste.  Al ons kinders het daarna gekyk.  O, dis sommer nou net speletjies.  Nee, my broer en suster, dit is nie speletjies nie, dit is werklikheid. 

 

Een persoon van wie ek baie van my inligting gekry het wat ek vanaand nog verder met u wil deel en hierdie kasset waarna ek geluister het was ‘n preek van hom hier in Januarie 1973, so dit is oor die sewe jaar gelede.  So, wat nog in hierdie sewe jaar gebeur het sal ek nie eers wil raai nie.  In 1973, toe hy hierdie preek gelewer het; daar is baie universiteite in die Verenigde State van Amerika – “who have their residence witch”, hulle inwonende towerheks of towenaar.  Daar was toe een universiteit wat begin het, (ek wonder hoeveel dit nou is) wat ‘n leerstoel gestig het in duiwelkunde.  Hulle sê die aanvraag is daarvoor.  Dit is die posisie. 

 

Nee, my broer en suster, Satan is ‘n werklikheid.  Ons het vir u gewys maar ek wys dit weer vanaand, in Openbaring 16, aangaande die eindtyd waarin u en ek lewe, sê dit onder die sewende engel en die sesde skaal:

Openbaring 16:13-16;

13         En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. 

14         Want dit is die geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. 

15         Kyk, Ek kom soos ’n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. 

16         En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon. 

Daar word al meer en meer oor die hele wêreld deur gepraat van Armagéddon. 

Soms wanneer ons moderne wapens van vernietiging beskryf word, wanneer die groot leërs van die nasies beskryf word, dan sê die mense, wat nie eers in die Bybel glo nie, wat tog Bybelse terme ken, want ons het mos met die Bybel groot geword vir geslagte – ons Westerse Wêreld.  Al glo ons mense nie die Bybel nie, het hulle hom gehoor soos ek netnou gesê het.  Hulle ken so ‘n term soos Armagéddon en so ‘n term soos Lucifér, hulle ken en weet van die Naam van Jesus.  Maar dan sê hierdie verslaggewers in die koerante: “This is moving towards Armageddon”.  Dit is die waarheid. 

 

Maar wie sê God se woord beweeg die nasies na Armagéddon? Die geeste van duiwels wat groot tekens doen, op baie maniere.  Ons behandel maar net ‘n paar van hulle vanaand.  Dit sê in Openbaring 9, dit is ‘n bietjie verder terug in die vervulling maar dit werk nog voort.

Openbaring 9:1-3;

1          EN toe die vyfde engel blaas, sien ek ‘n ster wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. 

Die Engels sê: “The key of the abyss” – die afgrond waarin die duiwel uiteindelik gewerp sal word maar in hierdie afgrond waarin ook hierdie bose geeste in vasgekeer is.

2          En hy het die put van die afgrond oopgemaak - - - -

Sal ons maar sê hy het die deksel oopgemaak. 

- - - - en daar het rook opgekom uit die put soos rook van ‘n groot oond, en die son en lug is deur die rook van die put verduister.

3          En uit die rook het daar sprinkane uitgekom op die aarde, en aan hulle is mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het. 

 

Goed, dit het sy vervulling alreeds gehad maar ook ‘n voortdurende vervulling.  Hierdie goed wat uit die afgrond uitkom, wat mense en nasies aandrywe, so bv. Mohammed – die leier van so ‘n groot deel van die wêreldbevolking en waar ons raserny ook vandag sien in daardie groep van nasies. 

Vir my is daar onteenseglike bewys dat Mohammed hierdie vals profeet, ‘n bose gees hom besoek het toe hy daar in sy verrukking van sinne in daardie grot geval het.  Party sê dit is ‘n soort vallende siekte en toe hy in hierdie transe geval het toe kry hy die openbaring van die Koran en al hierdie dinge.  Die Koran wat vandag miljoene van die wêreld beïnvloed en aanstook, maar ek gaan vir u nog meer noem. 

Ons kyk na die wêreld, ons hoor die uitroepe van “Uhuru”, ons hoor van terrorisme en so baie wat met hierdie saak te doen gehad het, het vir ons onteenseglik getuig, wanneer jy kyk na hierdie mense dan sien jy in hulle oë, jy sien in hulle gesigte, jy sien in hulle optrede dat hulle demonies aangedryf en aangevuur word.  Seer sekerlik is dit waar dat hulle swaar onder die invloed van verdowingsmiddele is en allerhande goed drink wat hulle daardie kragte gee.  Maar dit help nog net meer as kanale en deure vir demone, om van mense besit te neem.

Dit sê in:

1 Timótheüs 4:1;

MAAR die Gees sê uitdruklik dat in hierdie laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word - - - -

Luister!!!

- - - en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang.

“verleidende geeste”

“en leringe van duiwels sal aanhang”. 

 

Nou het ons vir u gewys en ek wil dit net weer vir u herhaal; dat die Apostel Paulus praat van die vals apostels en die vals predikers, en hy sê dat selfs die duiwel sy predikers as die apostels van die lig sal uitstuur. 

Ek lees vir u:

2 Korinthiërs 11:3,13-15;

3          Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. 

Dan praat hy van ‘n ander leer verkondig en so aan. 

13         Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. 

Daar is baie wat vir my sê, maar dit is mos ‘n Christen daardie, dis ‘n uitstaande prediker, dis ‘n uitstaande Christen skrywer, dan noem Paulus die feit dat self in sy tyd, daar al diegene was wat as apostels van Christus gekom het, maar hulle was eintlik apostels van die duiwel.  Dit is ‘n ernstige saak. 

14         En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig. 

As ‘n engel van die lig aan u verskyn, en hy het al baie keer verskyn, moet u nie sommer dadelik aanneem en sê: o, ‘n engel het aan my verskyn nie.  U moenie my teenstaan nie, ‘n engel het dit vir my gesê.  Dit kan dalk die duiwel self wees as ‘n engel van die lig. 

Ons het vanoggend gesien, Jesus het hom net op een manier hanteer;

Dit staan geskrywe;

Dit staan geskrywe:

Dit staan geskrywe!

15         Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. - - - - - 

 

My broer en suster, party is uit en uit towenaars, jy sien hom; hy het sy spesiale manier, hy het sy spesiale plekkie, die een is ‘n “Gypsy” – sigeuner, die ander een is ‘n waarsêer – heldersiende (clairvoyant).  As mense dan so iets direk wil hê dan is daar die mens, die een is ‘n duiwelpriester, daardie een is ‘n fortuinverteller en so aan.  Hulle is daar maar daar is diegene wat glad nie op daardie manier beweeg nie maar wat in belangrike kansels staan. 

 

Ons hier in Suid-Afrika, ons gaan gebuk onder die las van die veroordeling van die Raad van Kerke bv. ons het in Suid-Afrika ons Suid Afrikaanse Raad van kerke – almal mense met groot titels, Biskoppe, Doktors in God geleerdheid, en so aan.  Maar luister wat sê die Apostel Paulus:

- - - - - Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. 

 

Hulle bewillig Tienduisende Rande vir terrorisme ensovoorts. 

Ons kyk na ‘n persoon soos Karl Marx, oor wie ek nie hoef uit te wy nie maar sy boeke is nie net gelees nie, dit word verafgod deur miljoene van mense oor die aarde.  Onder wie se inspirasie het hy dit geskryf? Terloops Karl Marx was eens op ‘n tyd in sy lewe ‘n teologiese student, dit is een van die gevare, daaroor kan ek ook nie uitwei nie.  Maar as ek na die Bybel kyk en hierdie sake ondersoek sal u sien:

Hoe nader jy aan God kom, hoe nader kom jy ook aan die duiwel. 

Hoe nader jy aan God kom, hoe versigtiger moet  jy wees vir beïnvloeding van die Satan want die een rede is om naby God te kom, moet jy jou hart oopmaak en jy staan nie wag by die poort van jou hart nie, dan kan ‘n ander meneer daar instap as ‘n engel van die lig.  

Ons weet van Mao Tse-tung se rooi boekie, wat deur miljoene gedra is en gedra word.  Waar kom dit vandaan? Ons het te doen met die verskyning van die Okkultisme.  U sal miskien nie met my saamstem nie, maar ek gaan vir u drie dinge noem wat ons uit die Ooste uit gekry het en wat deur duisende van ons in ons Westerse Wêreld beoefen word en dit is:

1) Judo;

2) Joga;

3) Karate.

Het u geweet dit is satanies geïnspireer?

Het u geweet dit maak jou hart en jou gees oop vir demone om van jou besit te neem.  Dit is ‘n lesing op sigself.  Maar dit is die waarheid en nou (ek sien ons tyd loop so vinnig aan) is daar pragtige boeke geskrywe, boeke wat deur tienduisende van Christene gelees en aangehang word.  Weet u dat hulle onder demoniese inspirasie geskryf is?

 

Ek wil vir u twee van hulle u noem.  Die een is miskien nie baie goed bekend in Suid-Afrika nie maar dit het ‘n beste verkoper geword in die Engelssprekende wêreld.  Die een persoon wat ek vir u wil noem en ek het al na haar verwys van te vore, is Taylor Cardwell, dit mag u miskien skok, Taylor Cardwell het verskillende boeke geskryf soos bv. “Great Lion of God”, dit is ‘n beskrywing, wat sal ‘n mens sê, ‘n roman of wat ook al, ‘n godsdienstige roman wat geskryf is rondom die lewensgeskiedenis van die Apostel Paulus. 

Ek het die boek al ‘n entjie gelees voordat my oë oopgegaan het.  Ek het nie geweet onder wie se inspirasie dit geskryf is nie, totdat ek dit gehoor het, het ek dit daar gestaak.  Teen die tyd wat ek hom gelees het, het sy op ‘n pragtige en wonderlike wyse, (sy is ‘n baie goeie skryfster of liewer ‘n demoon wat haar inspireer het); hoedat Paulus in sy jong lewe verlei was deur ‘n jong meisie wat ‘n hoer was en hoe hý die ernstige askeet met Fariseërse opleiding, toe hy klaar met haar die sonde gepleeg het hoedat hy toe die vrou verafsku het en so aan.  Daar werp dit al klaar ‘n skaduwee oor daardie groot dienskneg van God se lewe. 

Sy het ook geskryf: “Dear and Glorious Physician”, dit is ‘n boek wat geskryf is rondom Lukas.  Sy het ook die boek “Dialogue with the Devil” geskryf. 

 

Pastoor John McArthur van Amerika van wie ek hierdie inligting gekry het, en hy gee vir jou soos ons in Engels sê: “He quotes chapter and verse”.  ‘n Sielkundige het vir Taylor Cardwell onder waarneming geneem en sy het erken sy skryf onder inspirasie van hierdie demoon en sy bevindinge is geboekstaaf in: “Search for a Soul” en hierdie boek “Search for a Soul” is geresenseer in “Ladies Home Journal” van Oktober 1972 – dis Taylor Cardwell wat vandag deur verskillende organisasies as so ‘n wonderlike Christen skryfster beskou word, dat daar van haar boeke vertaal is, of van haar artikels vertaal is in Afrikaans en voorgehou word aan mense hoe om hulle kinders groot te maak in ‘n Christelike weg. 

 

 

Ek sal vir u nog ‘n ander persoon noem, daar is baie meer maar ons tyd is feitlik verstreke.  Die persoon, sy naam is Richard David Bach, hy het die boek “Jonathan Livingstone Seagull” geskryf.  Dit word vir ons gesê dat die boek “Jonathan Livingstone Seagull” wat ‘n klompie jare gelede geskryf is en ‘n beste verkoper geword het en wat ook verfilm is, ‘n baie bekende rolprent was in sy tyd, dat sedert ” Jonathan Livingstone Seagull” was daar nog nie weer ‘n boek wat meer verkoop het as die van Richard David Bach, het dit geskryf onder die inspirasie van ‘n demoon. 

Hy het later so verbind geraak aan hierdie demoon dat hy sy vrou en ses kinders verlaat het en saam met hierdie demoon gaan lewe het.  EN dit was verorber deur ons Christen Westerse Wêreld. 

Ag, geliefdes, my tyd is verstreke  en ek wou u nog vertel het van fortuinvertellery, ek wou vertel het van die pendulum swaai en die horoskoop, van die kristalkykery, ek wou vir u vertel het van genesing wat deur towerkuns plaasgevind het, van die plansjet (“planchette”) en die Wiji (“Ouija”) bord - van die tafel en glasie skywery, veral vir ons jongmense; u kom eers uit nuuskierigheid – kom kyk ‘n bietjie hoe speel ons glasie, kom luister hoe praat die geeste en spel hulle die alfabet uit.  O, uit nuuskierigheid (en die dinge gebeur), en so kry hulle jou as jongmens in die hande en as daardie ding jou eers het dan is dit alleen die krag van God wat jou kan verlos.

My tyd is verstreke, mag God hierdie boodskap aan u harte seën. 

Maar laat ek dit vir u sê as ek dit nog kan inkry:

1 Johannes 3:8;

“- - - vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. 

1 Johannes 4:4;

“- - - omdat Hy wat  in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. 

 

Ek wil vanaand vir u sê, u hoef vir niks van hierdie magte bang te wees nie as u onder die bloed van Jesus is en u maak u hart vol van Jesus en van die Heilige Gees, hoef u nie te vrees nie, kan u meer as ‘n oorwinnaar wees soos ons vanoggend gesê het. 

 

Mag God u daardie genade gee. 

Amen. 

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580