new-top-banner-english

Laat U wil geskied

E-boek: Laat U wil geskied

Ek lees met u saam uit ‘n baie belangrike gedeelte uit die HERE se woord naamlik:

Matthéüs 26:36-46;

Die Opskrif: - Jesus  in Getsémané

‘n Baie bekende gedeelte maar mag die HERE met ons ook uit daardie gedeelte spreek.

36         TOE kom Jesus met hulle in ‘n plek met die naam van Getsémané, en Hy sê vir die dissipels: Sit hier onderwyl Ek daar gaan bid.

37         En Hy neem Petrus en die twee seuns van Sebedéüs saam en begin bedroef en benoud word.

38         Toe sê Hy vir hulle: My siel is diep bedroef tot die dood toe; bly hier en waak saam met My. 

39         En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.

40         En Hy kom by die dissipels en vind hulle aan die slaap, en Hy sê vir Petrus: So was julle dan nie in staat om een uur saam met My te waak nie?

41         Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie.  Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.

42         Weer het Hy vir die tweede maal gaan bid en gesê: My Vader, as hierdie beker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied.

43        Toe kom Hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. 

44         En Hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê.

45         Daarop kom Hy by sy dissipels en sê vir hulle: Slaap maar voort en rus.  Kyk, die uur is naby, en die Seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars.

46         Staan op, laat ons gaan; kyk, hy is naby wat My verraai.

 

Dit is ‘n baie bekende gedeelte hierdie maar die HERE het weereens met my baie sterk en baie hard gepraat; naamlik: Oor die gehoorsaamheid van onse Here Jesus. 

Die gehoorsaamheid van onse Here Jesus – u sal vir my sê; maar prediker, dit is vanselfsprekend, Hy was dan die Seun van God.  Sy gehoorsaamheid moet ons aanvaar.  Maar, Hy was ook volkome mens, net soos u en ek, u sal vir my sê; prediker, dit glo ek ook en dit verstaan ek ook.  Maar nou, wat ons miskien nie so maklik verstaan nie, of as ons dit verstaan, ons dit nie uitvoer nie. 

Hier voel ek het die HERE weer opnuut met my, in die tydjie dat ek weg was, baie ernstig gepraat.  Wat help dit as ek sê: “Here HERE, en ek doen nie wat Hy vir my sê nie”. 

Wat help dit vir my as ek sê, ek glo in die Here Jesus en ek sit nie my arms om alles wat Hy vir my gedoen het;

alles wat Hy vir my is;

alles wat Hy vir my belowe het en ook;

alles wat Hy my beveel het, en ek sit nie my arms daarom nie? 

Help dit vir my as ek sê ek glo in die Here Jesus en ek voel hier is iets waar die vyand, ook vandag in hierdie geweldige tyd van misleiding, waar daar ‘n geweldige stryd onder die kinders van die HERE is, dat die duiwel ook hier ons op ‘n baie subtiele manier gevang het en ook aan die slaap gesus het. 

Dit is: Dat as dit nie direk vir ons gesê word nie, al is dit dikwels by implikasie, dit is so maklik om in die Here Jesus te glo.  Ons moet hierdie saak baie goed verstaan, as ek sê - ek glo in die Here Jesus en ek doen nie wat Hy vir my sê nie.   As ek sê ek glo in die Here Jesus, ek het aanvaar en ek ontvang nie alles wat Hy belowe het nie, glo ek nie in die Here Jesus nie. 

 

As ek sê ek glo in die Here Jesus en ek doen nie wat Hy vir my sê nie, ek verander nie my lewe nie en my lewe word nie opgeneem in Hom nie dan glo ek nie werklik in die Here Jesus nie.  My geloof moet sy resultate lewer.  Ons noem ons self nog ‘n Christenland, ons sê nog ons veg vir die Christendom en is een van die redes wat vir ons gesê word en wat ons ook self sê; dit is daarom dat ons die Kommunisme en Terrorisme weerstaan. 

 

Ons veg vir ons Christelike geloof, ons veg vir ons Christelike waardes.  Maar wat is ons Christelike geloof? Wat is ons Christelike waardes?  Ek voel hierin is die kern - gehoorsaamheid aan God! Die gehoorsaamheid, niks minder as wat ons Here Jesus self gehad het nie. 

 

Hier in die tuin van Getsémané het die finale klimaks, “toets” gekom.  Hier moes Hy die saak uitmaak, gaan Hy die wil van die Vader volbring of gaan Hy dit nie doen nie.    Onthou, dat die Here Jesus, alhoewel Hy God was asook volkome mens en in die tydjie wat Hy op aarde was het Hy sy Goddelike gewaad uitgetrek en eenkant gelê en het hy op hierdie aarde gekom as ‘n mens. 

Hy is gebore soos ‘n mens;

Hy was ‘n babatjie soos ‘n mens;

Hy was ‘n seuntjie soos ‘n mens gespeel soos ‘n seuntjie;

Hy was ‘n jongman soos ‘n mens;

Hy het sy manlike lewe ingegaan soos ‘n mens;

Hy het honger geword soos ‘n mens;

Hy het moeg geword soos ‘n mens;

Hy het hartseer geword soos ‘n mens. 

En daarom toe Hy daar in die tuin van Getsémané was, toe moes Hy daar as mens; daardie toets deurstaan naamlik om die wil van die Vader te doen en dit het vir Hom duur gekos.  Hy moes driekeer bid.  Driekeer moes Hy bid.

Ons lees daar in:

En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê:  - - - - -

“Hy het op sy aangesig geval en gebid en gesê”

Dit is al klaar ‘n gebaar van uiterste wilsinspanning, ‘n gebaar van uiterste worsteling.  Jy val nie sommer in hierdie sin, op jou aangesig as daar nie ‘n absolute worsteling is nie.

En Hy het gebid en gesê:

- - - - - My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.

Hier was die wil van die Seun opgestel teen die wil van die Vader. 

Dit is ‘n belangrike saak vir u en vir my om te sien.  As ek dit in ‘n aardse terme mag stel en u moet my werklikwaar hier in volg, dit klink baie plat en dit klink selfs oneerbiedig maar dit is die beste manier wat ek dit kan stel.  Jesus was ten opsigte van die Vader (luister mooi, dit het dus ook op u en my betrekking) nie ‘n ja-broer nie.  Hy was nie ‘n ja-pa nie.  Die Here Jesus het sy eie wil gehad.  Soos u en ek ons eie wil het.  God het nie van ons pionne gemaak nie, God het ons nie aan die nek gevat en gesê nou maak jy soos Ek vir jou sê óf anders, nie.  Ons kon besluit, Adam kon besluit, so kon elke mens besluit.  So kon die tweede Adam – die Here Jesus, ook self besluit en het Hy sy “wil-worsteling” gehad.  

 

Dit was nie ‘n maklike saak vir die Here Jesus nie want hier in die tuin van Getsémané moes Hy die saak uitmaak; gaan Hy die Vader se wil volbring of gaan Hy nie.  Wat was daardie wil van die Vader? Daardie wil van die Vader was, (luister na hierdie heerlikheid) dat Hy ‘n mens; ‘n mens op aarde moes vind wat absoluut uit sy eie vrye wil aan die Vader se wil onderworpe was. 

 

Die eerste mens, die volmaakte mens wat Hy gemaak het, was die eerste Adam.  Die eerste Adam wat Hy gemaak het en op hierdie aarde geplaas het; en vir hierdie eerste Adam ook sy bevele gegee het en ook sy Raadsplanne aan hom bekend gemaak het; hom gemaak het sonder sonde want daardie eerste Adam moes sy lewe voortsit in absolute gehoorsaamheid aan die Vader. 

 

O, God wat die Heerser, die Regeerder die “Governor” van die ganse heelal en van Sy ganse skepping is, kan nie ‘n stofdeeltjie van ongehoorsaamheid toelaat nie.  Want dit sal Sy hele skepping, dit sal Sy hele Raadsplan omvêr gooi.  Daarom kan die son in sy baan, die maan in sy baan, die sterre in hulle bane; kan nie ‘n greintjie ongehoorsaamheid laat plaas vind nie want dan kom daar ‘n ongebalanseerdheid en dan sal die heelal naderhand uitmekaar spat. 

Die kleinste atoom moet funksioneer volgens die wette wat God vir hom gemaak het dus die blydskap en vreugde van die wetenskap vir die mate waarin hy vandag die atoom al kon ontleed en selfs ook sy kragte inspan omdat dit funksioneer, fungeer volgens die wil van God in gehoorsaamheid aan God. 

 

Maar daardie elemente: son maan, sterre, atoom het nie ‘n wil nie, daar was nie aan hom ‘n wil gegee nie.  Hy was in ‘n wetsbaan geplaas en in daardie wetsbaan sou hy bly tensy iets van buite dit versteur.  Maar aan die mens, (ook u en ek), het Hy ‘n wil gegee en omdat Hy aan hom ‘n wil gegee het is ook aan hom ‘n keuse gegee anders het hy nie ‘n wil gehad nie.

Volgens daardie keuse kon hy sy eie wil uitoefen in watter rigting hy ook wou, anders was hy nie vry nie.  Ons sing bv. ‘n ou koortjie, ons Pinkster mense en ons in hierdie gemeente ken dit baie goed:

Ek is vry, vry, vry,

Christus maak my vry,

Eers was ek blind,

Maar nou kan ek sien. 

Maar hoeveel weet ons van vryheid?

Wat is waaragtige vryheid?

Waaragtige vryheid is alleenlik vryheid in absolute gehoorsaamheid.  Die moment toe Adam sy wil gebruik, sy vryheid om nie meer te maak soos God vir hom gesê het nie, maar om te maak soos hy wou en soos die Satan hom mislei, toe verander Adam se vryheid in gebondenheid.  Toe verander Adam se vryheid in slawerny.  Van daardie tyd tot vandag is die mens in slawerny. 

 

Die grootste ketting van die slawerny is natuurlik die dood en is nie een van ons vry nie totdat ons weer ons vryheid kry in die Here Jesus.  Daardie vryheid sal ons alleen kry in absolute gehoorsaamheid.  U sien, ek wil net vir u eers, voordat ek verder terug kom na Matt. 26 en na daardie gebed van ons Here Jesus, wil ek u net neem na Romeine 5.  En u kan gerus Romeine 5, ‘n paar keer oor, en oor, en oor lees. 

Maar ek wil vir u net een versie lees en dit is:

 

Romeine 5:19;

Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die Één baie tot regverdiges gestel word. 

Wie was hierdie een mens wat ongehoorsaam was? Dit was Adam!

            Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens - - - - - -”

(Dit was Adam)

- - - - baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die Één baie tot regverdiges gestel word. 

Wat is daardie sondaars?

Hulle is niks anders as slawe nie want as u nou verder gaan, veral hier in Romeine 6, dan sê Paulus:

“Hy wat die sonde doen is die slaaf van die sonde”.

Dan sê die Here Jesus daar in Johannes 8:

“Hy vir wie die Seun vry gemaak het is waarlik vry”

Of is vry voorwaar, maar jy kan alleen vry wees in die gebondenheid van gehoorsaamheid van Christus. 

Daarom, God kon nie die mens vrymaak; God kon die mens nie vrymaak totdat Hy weer ‘n mens, (o, Halleluja), weer ‘n mens gekry het wat absoluut aan Hom gehoorsaam was.  Die eerste een wat Hy gekry het was die Here Jesus, die tweede Adam. 

Sy toets was groot; Sy toets was geweldig, daarom hierdie groot stryd in die tuin van Getsémané.  Hy neem sy drie uitsoek dissipels met Hom saam om Hom te gaan bystaan in daardie laaste stryd.  Hy val op sy aangesig en sê: “Vader as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan, nie soos Ek wil nie, maar soos U wil”.

Kyk mooi, hy het ‘n begeerte, sy begeerte is dat die beker by Hom verby moet gaan, maar, onmiddellik sê Hy nie soos Ek wil nie maar soos U wil.  Met ander woorde Vader, Ek onderwerp My wil aan U wil. 

Hier lê die geheim van Christen wees.  As u en ek nie bereid is om werklikwaar dit te doen nie sal ons nooit vry word nie.  Sal ons nooit in werklikheid gelowiges wees nie. 

Daardie beker; waarom het die Here Jesus dan so geworstel, waarom het hy gesê as dit moontlik is laat hierdie beker by My verbygaan.  Die Here Jesus was dan dié; as ek dit so mag stel, die wondermens, die tweede Adam, die ene wat in alles gelyk geword het aan ons, uitgeslote die sonde.  Hoekom was dit dan vir Hom so ‘n vreeslike ding om daardie beker te drink?

Wat was daardie beker?

Daardie beker was, dat Hy u skuld en my skuld moes dra.  In al sy volheid, of jy ‘n moordenaar of hoereerder of leuenaar of wat jy ook al was, dat wanneer Hy daardie beker sou drink dat Hy absoluut ‘n transformasie sou ondergaan, dit was God se wil, dit was God se plan, dat Hy ‘n transformasie sou ondergaan en dat Hy in my plek dit sou word - wat ek was – moordenaar, hoereerder, leuenaar, dief en net wat ons ook al mag noem. 

Hy moes plekke ruil met u en met my, maar as dan plekke geruil word, luister, ‘n plek ruil sluit tog twee in.  As ek plek ruil met u, as ek met u daar in die banke ruil – ruil, dan beteken die woord “ruil” - dat ek gaan sit waar u sit en u kom staan hier waar ek staan.  Dit is ruil.  Dus ook as Jesus dan met my kom plekke ruil dan beteken dit Hy word die sondaar en ek word die Seun van God. 

Is dit nie wonderlik nie!

Dit was dié beker, en Hy die vleklose, reine, Lam van God, om nou ‘n sondaar te wees, ‘n leuenaar, ‘n dief, rower, wat ook al.  Die sonde bring skeiding tussen die sondaar en God.  Adam wat God se seun was, wat uit die hand van God gebore is, wat sy asem van God in sy neusgate gedra het, hy was die seun van God. 

 

Maar die moment toe hy gesondig het, met ander woorde, die moment toe hy ongehoorsaam was toe was daar skeiding tussen hom en God.  Toe het hy nie meer die lewe van God nie; toe het hy nie meer die Gees van God nie; toe word hy ‘n sterweling en daar is skeiding tussen hom en God.  Daardie skeiding moes herstel word want dit kon alleen herstel word as daar weer iemand sou kom wat nou die proses omruil en die sondaar se plek kom neem en vir die sondaar weer die reinheid en die sondeloosheid van ‘n eerste Adam kon gee.  En daar was net Één: geen engel, geen aartsengel en niemand kon dit doen nie behalwe die Here Jesus self. 

Dit was die beker.  Hy wat uit die boesem van die Vader gekom het, moet nou van die Vader geskei word – Hy wat self die lewe is.  O, daar is so baie Skrifte as jy nou daarop ingaan, waar gewys word Christus is ons lewe, Christus self is die lewe.  In Hom is alles geskape en in Hom hou alle dinge stand.  Nou moet Hy die sondaar word, nou moet Hy die verworpeling word, nou moet Hy die ene wees van wie die Vader sy aangesig gaan wegdraai, dit was die beker waarvoor Hy teruggedeins het. 

Neem u Hom kwalik?  Ek weet dit is baie moeilik, toe ons broer vir ons gesê het van daardie Skrif wat hy van gelees het, ‘n mens moet diep daaroor nadink.  Jy moet sekerlik diep nadink oor God se woord.  Hier is ‘n saak wat diep oor nagedink moet word, kind van God.  Ek voel ons moet begin nadink oor ons Christelike geloof. 

Dit is die probleem:

Ons is Christene en ons weet nie eintlik wat dit beteken nie;

Ons weet nie eintlik wat Gólgota beteken nie;

Ons weet nie eintlik wat Getsémané beteken nie;

Ons weet nie eintlik wat gehoorsaamheid beteken nie; 

Ons weet nie eintlik wat die Here Jesus vir ons kom doen het nie. 

Vanaand toe ek so hier op die platform sit en peins en ek die teenwoordigheid van die HERE so gewaar word, toe word dit weer vir my so wonderlik duidelik.  As ons werklik besef wat die Here Jesus vir ons gedoen het, dat Hy vir my werklik sondeloos, regverdig gemaak het want ek het met Hom plekke omgeruil, dan het ek waaragtig sy eie outoriteit, dan sal niks vir my onmoontlik wees nie en Hy sê so.  Dan sal ek ook die dinge kan doen, wat Hy doen. 

Hoekom is daar so min, omdat ons nie ons eie geloof bepeins nie.  Ons hardloop gedurig daarby verby.  Ons is aan die soek, elkeen van ons is aan die soek, daarom raak ons baie maklik ontevrede met mekaar.  Daarom raak ons baie maklik ontevrede met ons genootskap of waar ons ook al is.  Daarom is daar gedurig – as jy die een boek klaar gelees het dan wil jy die ander boek lees.  As jy die een diens bygewoon het, kyk jy uit na die ander.  Jy kry nie werklik bevrediging as jy nie jou eie geloof “deurpriem” het nie.  Omdat jou eie geloof nie werklik gesê het: “HERE, deur U genade”, want dit is ook net sy genade wat dit vir jou sal doen; HERE, ek wil waarlik waar kom stil staan by my geloof en ek wil vir my self afvra:

Wat glo ek?

In wie glo ek?

Dat ek werklik by die kern van die saak kan kom.  Die kern van die saak is Jesus.  Die kern van die saak is wat Hy vir my gedoen het by die kruis van Gólgota en toe Hy op die derde dag opgestaan het, en wat Hy vir my doen wanneer Hy nou aan die Regterhand van God sit.  Weet u, ek weet u weet dit, u is ‘n gelowige, maar u dink nie genoeg daaraan nie, dat daar nou in die hemel ‘n mens; die Bybel sê so, die mens Christus Jesus aan die Regterhand van God sit.  ‘n Mens, die enigste mens wat nooit gesondig het nie. 

Die enigste mens wat in sy uiterste oomblik gesê het: “Vader Ek wil dit so hê maar Vader, nie soos Ek wil nie, soos U wil”.  Daar sit ‘n volmaakte mens aan die Regterhand van God op hierdie oomblik; en omdat in hierdie beker, ingeskink was - daardie omruiling; en ook in daardie beker – daarin was u en my volmaaktheid; sodat as ek in Hom glo en ek loof Hom en ek prys Hom in my hart is ek ook ‘n volmaakte mens in God.  Jesus het my volmaakte mens geword en ek het in Jesus, die volmaakte mens geword.  My sonde is vergewe, my sonde is weggewas met sy kosbare bloed, my verhouding met my Vader is herstel. 

 

Luister, gelowige kind van God, die Vader se gesig is nie meer van jou af weggedraai nie.  Die Vader se gesig is na jou toe gedraai.  Jy kan waarlik in sy aangesig kyk en sê: “Abba Vader”.  Jy kan waarlik na Hom toe gaan en Hy het gesê die wat na My toe kom sal Ek nooit uitwerp nie, maar dan moet jy gehoorsaam wees, soos Jesus gehoorsaam was, jy moet jou wil aan sy wil onderwerp.

Daar sal ook terreine in jou lewe kom, momente in jou lewe kom, dit sal ook jou toets wees en my toets, waar jy ook sal moet sê: “Vader, nie my wil nie maar laat U wil geskied.  Want jy het mos nou dieselfde geaardheid as die Here Jesus.  Jy is nou ook uit God gebore deur die lewende woord van God.  Jy het ook nou die “God-natuur”, maar omdat jy ook ‘n wil het en daardie wil nie van jou weggeneem is nie, moet jy daardie wil aan die wil van die Vader onderwerp. 

Dit was die eerste gebed. 

40         En Hy kom by die dissipels en vind hulle aan die slaap, en Hy sê vir Petrus: So was julle dan nie in staat om een uur saam met My te waak nie?

41         Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie.  Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.

Ons het ook van die gees en van die vlees gehoor.  Dit is baie belangrik dat ons die twee van mekaar sal onderskei.

42         Weer het Hy vir die tweede maal gaan bid en gesê: My Vader, as hierdie beker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied.

O, watter magtige woorde is dit nie.

“Laat u wil geskied!”

Dit was die redding van die ganse Adam geslag; 

Dit was die redding van die ganse verlore nageslag van Adam. 

“Laat u wil geskied!”

Prys die Naam van die HERE!

O, hoe dank ek die HERE vir die gehoorsaamheid van ons Here Jesus.  Hoe meer ek dit bepeins hoe meer wil ek op my aangesig voor Hom lê in aanbidding.  Ag, hoe kan ek by u pleit, hoe kan ek sê, kind van God, die HERE het jou nie verlaat nie, die HERE het naby jou gekom in die Here Jesus. 

Prys sy wonderlike en heerlike Naam. 

Hy sal jou nie verlaat nie en Hy sal jou nie begewe nie, maar wees net gehoorsaam en sê: “Laat u wil geskied!” 

43        Toe kom Hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. 

44         En Hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê.

Met ander woorde vir die derde maal het Hy gesê:

“Laat u wil geskied!”

Die Here Jesus het vir ons ‘n voorbeeld nagelaat sodat ons sy voetstappe kan navolg.  Sodat ons ook kan doen soos Hy gedoen het.  Luister, u en ek is nie ‘n pion nie.  Ons is nie een wat rondgeskuif kan word nie, u het ‘n wil. En o, hoe het u nie miskien u wil gebruik tot nou toe nie.  U het gesê, ek wil, ek wil nie vir God luister nie.  Ek wil nie dit en ek wil nie dat.  O, daardie wil moet aan God onderworpe wees. 

Een van die mooiste voorbeelde vir my en al hierdie dinge pas heerlik en wonderlik in mekaar; Abram word genoem die vader van die gelowiges en Abram is ook u vader en my vader, nie net fisies nie, maar ook in die gees.  Omdat ons sy genes (fisies) in ons het, het ons ook die vermoë en die behoefte om soos hy in God te glo.  As ons hierdie waarheid vind, gaan God magtige dinge deur ons doen. 

 

Maar daar is toetse en daar is baie toetse en baie van daardie toetse is fyn toetse.  Ons kom nie altyd daardie toetse agter nie.  Ons moet God se wil en God se bevele deur sy woord leer.

 

Ons moet leer om gehoorsaam te wees, ons moet leer om mekaar lief te hê, ons moet leer om aan mekaar onderdanig te wees, ons moet leer om beledigings te deurstaan, ons moet leer om misverstaan te word en tog nie opstandig te wees nie, ons moet leer om skande en skade te lei en nie te probeer vergeld en terug betaal nie, ons moet leer om nou in die voetstappe van die Meester te wandel.  Hoe meer ek dit doen en hoe meer ek sê: “Vader, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. 

Hoe meer ek nog neigings van die ou mens weerstaan en op die altaar lê, al is die kostes soms hóé groot, hoe meer raak ek gelykvormig aan sy beeld en hoe meer raak ek bruikbaar vir God en hoe meer raak ek ‘n gevaar vir die duiwel. 

‘n Ander wonderlike Skrif vir my en ‘n baie betekenisvolle Skrif is:

Handelinge 5:32;

En ons is sy getuienis van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is.

 

“en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is”.

Hoe baie van God se kinders, ernstige kinders van God is daar wat smag na die doping in die Heilige Gees.  Maar dis asof dit hulle ontwyk.  Ek voel een van die redes is dat hulle nie genoeg besef nie, God gee die Heilige Gees aan die wat aan Hom gehoorsaam is.  Dan is daar van God se kinders wat wel gedoop is in die Heilige Gees maar ons besef self ons lewe is nog vlak, dis oppervlakkig en die rede daarvoor is ongehoorsaamheid. 

Ongehoorsaamheid aan God, aan sy Gees.  Ons moet leer om te luister na die stem van God, ons moet leer om te luister na die stem van die Heilige Gees.  Dan moet ons sê: “Spreek HERE, u dienskneg, u diensmaagd luister”.  Ons moet leer, en dis ‘n prys om te betaal. 

Jesus het driekeer gebid, Hy het op sy aangesig geval en volgens Lukas het sy sweet verander in druppels bloed, so geweldig was die worsteling en die stryd om Homself te onderwerp aan die Vader.  So sal dit vir u ook dikwels ‘n worsteling en ‘n stryd kos. 

Ons Christelike geloof is nie nou maar sommer net ‘n meeloper nie.  Ons Christelike geloof is ook ‘n individuele geloof.  God werk met elkeen van ons persoonlik en God vra vir jou, God vra vir my, my seun, my dogter, lê jou lewe op die altaar.  My seun, my dogter wees aan My gehoorsaam.  Nie uit omstandighede nie.  Baie van ons word gedwing deur omstandighede. 

Luister mooi:

Ek dank God vir elke getuienis van iemand wat in ‘n krisis oomblik tot bekering gekom het.  Ek dank God vir sy genade.  Ek dank God vir elke persoon wat op ‘n plek gekom het en sy en haar bankrotskap erken het en geweet het nou is daar vir my geen ander pad nie as na die HERE toe nie.  Dank God vir sy genade maar vir my is daar ‘n beter weg as dit, en dit is ‘n weg van gewillige gehoorsaamheid.  Jesus was nie in ‘n toestand van bankrotskap toe Hy in die tuin van Getsémané was nie.  Jesus se gehoorsaamheid was doelbewus en in ooreenstemming en doel, van die Vader. 

 

Ek weet, ons as ‘n volk nader nou baie vinnig ons krisis oomblik.  Ek weet ook dit is die enigste ding wat ons volk tot bekering gaan bring, want om hierdie boodskap wat ek nou besig is om met u te deel, om by ‘n volk onder ons huidige omstandighede uit te bring, sien ek dit is onskriftuurlik.  Hulle sal nie na my luister nie, maar ek praat met u as ‘n klompie uitsoek mense wat voor my sit. 

Omdat ek ook glo, dat diegene wat gewillig die HERE gehoorsaam is:

Is omdat hulle die Gods plan sien en;

Omdat hulle vir Gólgota sien;

Omdat hulle Getsémané sien;

Omdat hulle hierdie mens – die mens Christus sien, die enigste sondelose mens wat gesê het: “Vader ek wil so, maar U wil so, laat u wil geskied”.

Die van ons wat Hom sien en sê: “HERE ek wil in daardie voetstappe wandel, ek wil U gehoorsaam wees, omdat ek U Gods plan sien, omdat dit vir my wonderlik en mooi is en nie omdat ek deur ‘n krisis daarheen gedryf is nie”. 

 

Dank God, Hy het vir Jakob in die krisis gered by Jabok, Esau het hom voorgelê.  Jakob moes tot bekering kom anders was dit verby met hom.  Anders het Esau hom uitgeroei.  Jakob het tot bekering gekom en dank God vir sy genade, hoedat Hy ons ook tot bekering bring.  As ons dan nou klaar tot bekering gekom het en die volgende krisis kom én die volgende krisis kom; laat ek dan die volgende krisis as ‘n bekeerde, as kind van God ingaan.  En nie weer uit ‘n ellende en ‘n absolute bankrotskap; nou weer uit die modder uit gehaal word nie.  Laat ek nou doelbewus en laat ek nou met ‘n oorgegewe hart sê: “ Vader ek is nou U kind. Nou Vader, laat u wil geskied, ek wil dit so, maar U wil dit so, hoe moeilik dit ook al Vader, laat u wil geskied. 

 

Dank God, ek is daar seker van, hier sal baie wees wat in hierdie vergadering sal kan opstaan en kan sê, ek gaan nou opstaan, nie om te roem in myself nie maar gaan opstaan om te beaam wat jy sê prediker.  Ek dank God dat ek deur sy genade aan oomblikke in my lewe kan terug dink waar ek doelbewus gesê het: “Vader, nie my wil nie, maar laat u wil geskied”.  Ek kon nie die wil van die Vader op daardie oomblik verstaan nie, dit het vir my, om die waarheid te sê verkeerd gelyk.  Dit het ingedruis teen my hele natuur en my hele rigting, soos ek dinge sien.  Ek het my aan God se wil onderwerp.  Nou staan ek hier en kan ‘n bietjie terug kyk en sê: “Dank God, u wil was die beste wil”.  Dank God as ek daarop kan amen sê in my lewe! 

 

Ons Here Jesus se lewe was ‘n lewe van gehoorsaamheid, was ‘n lewe van absolute gebondenheid aan die wil van die Vader.  O, wat ‘n heerlike studie is dit nie om te maak nie.  Hoe dit my hart verbly het dat ek ‘n bietjie in die rustigheid; van die tydjie wat ons met verlof was, na sommige van hierdie Skrifte kon kyk, waar anders die lewe so gejaagd is.  Ek neem bv. Matthéüs 6, daardie woorde van die “Onse Vader” waar Hy ons leer bid:

Matthéüs 6:10; 

laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;

 

Nou, ons as Israeliete in hierdie gemeente, ons weet en ons glo en ons sien met verlange daarna uit wanneer die wil van God op hierdie sal geskied.  Ons weet almal vandag die wil van God geskied nie op hierdie aarde nie.  Dit is nie die wil van God dat ‘n bom in ‘n motorkar ‘n klomp mense moet verwoes nie.  Dit is nie God se wil dat ‘n liggaam opgevreet moet word deur ‘n kanker nie.  Dit is nie God se wil dat so baie moet vergaan van ellende nie.  Ons weet wat die toestand is, ons weet dat dit die toestand is omdat Satan die god van hierdie wêreldorde is.  Ons ken al hierdie dinge.  Maar nou bid ons:

“laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde”;

Ons weet daardie heerlike dag kom.  Dit is die enigste hoop vir hierdie wêreld.  Dit is die enigste hoop vir u en vir u kinders en kleinkinders – dat die wil van God op hierdie aarde sal geskied. 

Maar nou vir u en vir my, op hierdie oomblik, sal dit teen ons tel as ons as gelowiges hierdie gebed bid:

“laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde”; maar ek sorg nie van dag tot dag dat my eie hart daaraan voldoen nie in die alledaagse stryd, terwyl ek op hierdie wêreld is nie.  Solank daar nog nie ‘n gesindheid by my is van: “Ja Vader, laat u wil ook geskied in my lewe.  Laat u wil môre geskied”. 

Wie weet, wie van u wat hier sit, wat môre ‘n groot besluit moet neem of hierdie week of hierdie oomblik, - laat u wil geskied, “HERE my hele natuur, my neiging, ek wil dit so hê op hierdie oomblik”; praat God miskien met u op hierdie oomblik.  Maar u weet ook uit God se woord wat God se wil is.  Vader, nie my wil nie maar u wil. 

Die gehoorsaamheid van die Here Jesus:

Ons kyk na Johannes 4, ek wil net met u deur so ‘n paar Skrifte gaan dan sal ek hierdie boodskap sluit en mag die HERE verder self met u praat. 

Johannes 4:34;

Jesus sê vir hulle: My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om sy werk te volbring. 

Dit was Jesus se lewe; “om die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om sy werk te volbring”.

Ek wil vir u sê, kind van God, as u en ek meer ‘n lewe soos dit gehad het wat sê: “HERE dit is my kos, dit is my werklike kos om God se wil te soek en dit te doen”, sal ons al klaar ‘n ander atmosfeer hê.  Ons sal ‘n ander gemeente wees.  Ons sal ‘n ander invloed hê op die mense rondom ons.  Ek glo ons sal ‘n ander aantrekkingskrag hê vir menigte soekende siele. 

Johannes 5:19;

(O, een van die pragtigste verse vir baie jare in my lewe)

Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie.  Want alles wat Hý doen, dit doen die Seun ook net so. 

Wat moes dit vir Jesus gekos het, Hy is die Almagtige, die wêreld is deur Hom geskape en tog sê Hy: “Die Seun kan niks uit Homself doen nie”. 

“Ek sê vir julle, die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie.  Want alles wat Hý doen, dit doen die Seun ook net so”. 

 

Hy het Homself so onderwerp, Hy was absoluut afhanklik van die wil van die Vader dat Hy uit Homself niks gedoen het nie.   En ons, hoe is die ou ék; ek wil so, ek dink so, ek meen so, dit is my opinie, ek dink mos vir myself.  Hoe lelik is ons lewens nie, en ons is Christene.  Ons is kinders van God; en ons lewe nog uit onsself, ons lewe nie uit die Vader nie want ek is nog nie onderworpe nie.  Ek het dit nog nie deurdink nie.  Ek het dit nog nie deurbid nie.  Ek sê self vir u, ek praat met u waarlik baie openhartig en intiem.  Ek sê vir u soos die Apostel Paulus gesê het: “Nie dat ek al bereik het of dat ek volmaak is nie maar ek jaag daarna asof ek dit kan gryp”. 

 

Maar dit weet ek sal u met my saamstem; u sal met my saamstem, kind van God, dat dit die wonderlikste soort van lewe kan wees om van oomblik tot oomblik Vader se stem in jou hart te hoor en te sê: “So my seun, nie so nie my dogter, so – so - so. 

 

Een van ons groot probleme is, dikwels weet ons nie wat om te doen nie.  Weet nie wat om te besluit nie.  Watter werk om te neem nie.  Ek weet nie wat om hier te doen of daar te doen nie.  Baie jongmense weet nie met watter een om te trou nie, miskien ‘n keuse tussen ‘n hele paar, ‘n jong man van sy kant af en jong meisies en van die jong meisies teenoor die jong mans.  En hoe baie verkeerde keuses word daar nie gemaak nie.  Ag, as ek tog net êrens ‘n stem kon hoor.  Ek glo ons sal die stem hoor.  Ek glo ons sal die stem van God hoor.  Ek glo ons is so bedoel om sy stem te hoor as ek die voorwaarde nakom, as ek Hom waaragtig gehoorsaam is, sal ek sy stem hoor. 

Johannes 5:30;

Ek kan uit Myself niks doen nie.  Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die vader wat My gestuur het. 

Dit was ‘n positiewe houding van die Here Jesus.  Dit was nie ‘n noodlot houding nie, ons houding is so.  Wees maar eerlik en stem saam, ons houding is so.  Ek is ‘n gelowige, ek is ‘n kind van God, o, wêreld nou is ek in die moeilikheid, ek word siek of ek het finansiële probleme, of honderd-en-een ander probleme.  Hoe soek ek nou Vader se wil.  Nou soek ek God se raad, nou soek ek God se hulp. 

 

Ek sê nie God sal jou nie help nie maar ek sê dit is baie keer moeilik, jy moet positief bly voordat jy in die moeilikheid kom, jy moet nou besluit, dit moet ‘n lewensbeginsel by ons word.  Nie wanneer ek móét uit reaksie; wanneer ek as te ware in die put geval het en hulp soek nie.  Nee, voordat ek in die put geval het moet dit my positiewe lewenshouding wees. 

Ek soek Vader se wil en ek wil Vader se wil hê – dit is my wilsbesluit.  God het vir my ‘n wil gegee en ek maak ‘n besluit en u kan nou so ‘n besluit maak.  Al sal dit miskien ook met wankelende skrede wees.  Maar as jy ‘n beginsel besluit maak en sê dit is my beginsel, ek is ‘n Christen, ek glo in God, ek glo die verhaal van Getsémané, ek glo wat daar gebeur het, ek glo dat Jesus daar geworstel het, maar nou kom ek en sê, ek vereenselwig myself daarmee, ek kom ook om te sê:

“Laat u wil geskied”. 

Dit was ook partykeer vir Jesus, nie net in Getsémané nie, maar in baie omstandighede was dit vir Hom net so moeilik as vir u en vir my. 

Kom laat ek hiermee afsluit, ek het nog baie Skrifte, maar gaan dit vereers daar laat. 

Ek voel ek wil hiermee afsluit, ek wil vir u wys, twee verse uit Hebreërs, dat dit nie net in Getsémané was nie maar ook in Jesus se lewe; dit nie altyd maklik was om die wil van die Vader te doen nie maar omdat Hy gehoorsaam was het Hy dit gedoen en daarom het die Vader Hom geëer en Hom altyd gehoor. 

Ek lees vir u Hebreërs 10:7-9, en dan Hebreërs 5:7. 

Hebreërs 10:7-9;

7          Toe het Ek gesê: Kyk, Ek kom – in die boekrol is dit van My geskrywe – om u wil te doen, o God

8          Nadat Hy hierbo gespreek het: Slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou U nie hê en het U nie behaag nie – wat volgens die wet geoffer word –

9          het Hy daarna gesê: Kyk, Ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel.

 

Is dit nie magtige Skrifte nie.  Hy het gehoorsaamheid geleer uit die dinge wat Hy gely het.  Elke keer wanneer jy sê: “Nie my wil nie maar laat u wil geskied” - leer u gehoorsaamheid.  Jy kan dit op enige plek leer, in die skool, jy kan ‘n onderwyser vra, jy kan ‘n korporaal op die drilgrond vra, jy leer dissipline, jy leer gehoorsaamheid deur ons wil aan die wil van die Vader te onderwerp; u sal sien en sal weer die stem van God in ons lewens hoor.

Amen. 

 

Aanvulling:

Ons het nog so ‘n paar minute tyd oor en ek wil graag ook nog onder u aandag bring:

Psalm 40:9;

(Dit was ook profeties gesê aangaande ons Here Jesus)

Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne-in my ingewande.

Mag God ons ‘n genade gee dat ons ‘n lus sal kry om God se wel behae te doen, dan sal ons lewens ook weer verander. 

Psalm 19:8-12;

8          Die wet van die HERE is volmaak: dit verkwik die siel; die getuienis van die HERE is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige. 

9          Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die HERE is suiwer: dit verlig die oë. 

10         Die vrees van die HERE is rein: dit bestaan tot in ewigheid; die verordeninge van die HERE is waarheid – tesame is hulle regverdig.

11         Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud; en soeter as heuning en heuningstroop.

Ook word u kneg daardeur gewaarsku; in die onderhouding daarvan is groot loon.

Gehoorsaamheid leer ons ook om God se wil te onderskei. 

Johannes 7:16-17;

16         Jesus antwoord hulle en sê: My leer is nie myne nie, maar van Hom wat My gestuur het. 

As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is, en of ek uit myself spreek. 

Ons moet gewillig wees om God se wil te doen en dan sal ons ook leer om God se wil te onderskei.  Christus was gehoorsaam tot die dood toe.  Laat ons Hom nie nog minder gee as dit nie, dan sal dit deur die Heilige Gees, Goddelike krag word wat ons hele lewe sal beheer.  Christus was sy gehoorsaamheid uit die geloof. 

Kom ons lees Johannes 14:10 en Johannes 5:19, 30.

Johannes 14:10;

Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.

Nou lees ons weer:

Johannes 5:19, 30;

19         Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die Seun  kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie.  Want alles wat Hý doen, dit doen die Seun ook net so. 

30         Ek kan uit Myself niks doen nie.  Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het.

Saam lees ons hiermee die volgende baie bekende Skrifte en laat ons dit toepas in ons lewens:

Johannes 14:15, 21, 23, 31;

15         As julle My liefhet, bewaar my gebooie. 

 

Laat ons waarlikwaar sê: “HERE, nie my wil nie, maar u wil geskied.  Ek het U lief en omdat ek U lief het HERE sal ek u gebooie bewaar”.

21         Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.

23         Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. 

31         Maar dat die wêreld kan weet dat Ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader My beveel het - staan op, laat ons hiervandaan weggaan.

 

Wat help dit vir ons om te sê ons glo in die Here Jesus; wat help dit vir ons om al daardie mooi ding aangaande ons geloof te sê maar ons soek nie sy wil nie.  Ons leer nie dissipline van sy wil nie.  Ons leer nie om Hom gehoorsaam te wees nie, al lyk dit soms nie tot ons eie voordeel nie.  Dis hier waar geloof in God moet inkom.  Hy sal ons nie enigiets laat doen wat nie vir ons uiteindelik die goeie beteken nie, wat nie in sy volmaakte wil bestaan nie.  Dit is hier wanneer ons by die fynere punte kom, waar ons so groot skade lei omdat ons die HERE sal volg tot by ‘n seker punt maar verder as dit sê ons; “HERE nie u wil nie maar my wil”, en daar lei ons dan alles skade. 

Ons kyk na:

Johannes 15:7,10,12,14,17;

7          As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien. 

Dit is magtige voorwaarde.

10         Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.

12         Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo – die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan. 

14         As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen. 

17         die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. 

 

Johannes 8:29;

En Hy wat My gestuur het, is met My; die Vader het My nie alleen agter gelaat nie, omdat Ek altyd doen wat Hom welgevallig is. 

 

O, ons wil tog so graag deur God alleen gelaat word.  Maar doen ons alles wat vir Hom welgevallig is? Beproef ons, ons lewens?

 

Nou ja, my band het nou ten einde geloop.

Mag die HERE genade gee dat hierdie dinge vir ons nie net hoorders gemaak het nie, dat dit ons ook daders sal maak.  Dat ons werklikwaar in ons lewens sal sien hierdie dinge werk en dat God ‘n waarmaker is van sy woord.

God seën u en God laat sy lewe en krag, in u lewe gedy.

In Jesus Naam,

Amen!

 

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533