new-top-banner-english

Na die Dag van die Here

E-Boek: Na die dag van die Here

Hierdie studie wat ek met u gaan behandel volg op ons vorige Bybelstudie naamlik: “Die dag van die HERE”, en die titel van hierdie studie is: “Na die dag van die HERE”. 

Wat gebeur ná die dag van die HERE?

Net ‘n kort inleiding:

Wanneer ‘n mens na die wêreld kyk en kyk na die probleme en na die verskillende vraagstukke:

Daar is die rasse kwessie;

Daar is die bedreiging van die kommunisme;

Daar is die ekonomiese probleme wat baie aktueel vandag is;

Daar is die verbrokkeling van die samelewing en van die Westerse Beskawing;

Daar is die verskillende ideologieë;

Daar is verskillende politieke partye;

Daar is verskillende filosofieë;

Die een verklaar dit, hoekom is daar vliegtuigskakings?;

Hoekom is die heiden in opstand?;

Hoekom lyk dit asof niks hom kan keer nie?;

Hoekom is dit dat dit lyk asof in die Weste daar geen leierskap is nie?

 

Nouja, nou is daar hierdie bespiegeling en daardie bespiegeling en so aan.  Nou wil ek vir u net kortliks sê hoe ek die saak sien, waarom dit so is.  Ons kan maar hier spring en ons kan daar spring en ons kan spring waar ons wil, maar ons sal moet terugkom na God se Woord.  Ons sal moet terugkom om “God Self en onse Here Jesus” in Wie Hy Hom openbaar het, op die regte “plek te bring”.

 

Een van die foute wat die Christendom gemaak het, sonder dat hy dit besef het, is dit as te ware dat hy die HERE afgekamp het in die hemel, en nie vir die wêreld wys en verkondig wat God se bedoeling in werklikheid met die aarde is nie.  Dat God baie beslis “in” ons ekonomiese faset, “in” ons politieke faset en “in” ons sosiale faset is en noem wat jy wil.  Die Here Jesus het tog self die wet opgesom, en Hy het gesê die hele wet kan opgesom word hierin: - Eerstens dat jy die HERE jou God moet lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, en jou hele verstand en al jou kragte en jou naaste soos jouself.

Met ander woorde dat God eerste moet kom.

Hy moet eerste kom in my besigheid;

Hy moet eerste kom in my studies;

Hy moet eerste kom in my boerdery, noem wat jy wil;

Hy moet eerste kom!

Ons het dit nie gedoen nie!

Daar is die eerste en die hoof verklaring daarvoor!

 

Nou kom ons by die tyd van afrekening! 

God gaan Homself nie laat ignoreer nie!  Die HERE gaan ook nie die mens of die duiwel toelaat om sy plan te verydel nie!

Ek sê vir studente en skoliere hierdie tyd van die jaar, dit is nou eksamentyd.  Eksamentyd is eintlik ‘n tyd van afrekening!  ‘n Tyd van verantwoording vir wat jy gedurende die jaar gedoen het.  Jy kon maar klasse afgegee het soos jy wou, ons ken die ding, jy kon maar jou studies verwaarloos het soos jy wou, maar die tregter loop uit op die punt waar jy moet antwoord gee!  So ook met die Christendom!

 

Ons het onse visie en ons het God se Woord en ons het onse opdrag verwaarloos, en ons het Hom geïgnoreer!  Ons noem onsself ‘n Christelike Westerse Beskawing, maar wat het ons van die Christelikheid werklik in ons Westerse Beskawing, net ‘n naam?  Wat beteken God en wat beteken Christus werklik vir ons in al hierdie fasette van ons lewe wat ek genoem het.  God gaan dit nie so toelaat nie, ons het gekom tot die tyd van afrekening!  Ons het gekom tot die tyd vir verantwoording!  Dit is so eenvoudig soos dit!

 

Wanneer ons kyk na die Bybel en ons kyk na die geskiedenis van Israel, dan sien ons dit baie duidelik: Daar was oomblikke in die geskiedenis van Israel soos hy byvoorbeeld sy klimaks bereik het in die tyd van Dawid en toe in Salomo en op verskillende ander tye.  Verskillende van konings, beide van Israel en van Juda waar hulle die HERE gehoorsaam was, waar hulle die gebooie van die HERE bewaar het en in daardie mate en in daardie tempo, was daar veiligheid, was daar rus in Israel, was daar voorspoed, was die heiden op sy plek en was die heiden onder bedwang!

 

Maar in die mate, waarin Israel weggedryf het van God, in daardie mate netsoos ‘n skaal wat jy gewigte weerskante opsit.  In daardie mate; toe Israel afdwaal van God, toe kom die heiden op, hy raak brutaal en hy raak sterk in vergelyking en in verhouding met Israel en daar was oomblikke waar die heiden selfs vir Israel oorheers het, waar Israel vir die heiden slawediens moes verrig!  Dit is presies die posisie vandag!

Ons kan bontspring soos ons wil, ons sal moet terugkom na die Gods Plan en na die Gods Patroon, in elke rigting van ons denke en van ons beweging op watter terrein ook al.

Nou u sal dit ook verderaan sien, as ons nou hierdie opsomming ingedagte hou en u dink bv. aan ons vorige studie oor die “Dag van die HERE”, wat ook ‘n dag van afrekening is dan sal u sien, dit werk ook so.  U sal sien as u daardie boekie van my lees “Rusland in Profesie”, of luister na die kasset, sal u ook daarin sien, dat selfs die opkoms van die Kommunisme, (mense mag my miskien hiervoor kwalik neem, maar as hulle die Bybel glo sal hulle moet erken dat dit so is, dat selfs die opkoms van die Kommunisme, is deur God toegelaat!

 

Is net in hierdie idee van die skaal, omdat ons op so ‘n toestand is, so vér weg van God af gedryf het.  Ons godsdiens, en as u miskien dink ek is nou te skerp daarop en ek is verkeerd, dan vra ek om verskoning, maar ek vra dat u eers daaroor moet dink, voordat u my veroordeel.  Ons godsdiens het so ‘n klug geword, dat dit tot ‘n groot mate ‘n leë dop geword het.  En daarvoor het ‘n godlose ideologie en sy kanaal wat hy gevind het, wat ek vir u baie beskrywe het, uit die oervyande van God en van Israel saamgestel en opgebou; die Antichris Saad.  Dat hy hom ‘n pragtige kombinasie van die duiwel se kant af, die gees van Satan en sy kanaal wat hy gekry het, om op te kom.  Dat daardeur “dit die roede in God se hand” gaan wees om ons mee te slaan en te kasty en te bring op dié plek waar ons sal sê: “HERE help ons!” en dan sal ons die HERE aanroep en dan sal God sy beloftes vervul!

 

Ná die dag van die HERE: 

Ons lees eers ‘n paar Skrifgedeeltes. 

Die eerste is:

Matthéüs 24:22-31; (‘n Baie welbekende gedeelte uit die HERE se Woord.)

22         En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

23         As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! --- moet dit nie glo nie.

24         Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.

25         Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê.

26         As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn moet nie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer - moet dit nie glo nie.

27         Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

28         Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom.

29         EN dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.

30         En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

31         En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot by die ander einde daarvan.

 

Ons volgende Skrifgedeelte is:

Eségiël 30:1-3; ( Ook vir hierdie Bybelklas ‘n baie welbekende gedeelte)

1          VERDER het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

2          Mensekind, profeteer en sê: So spreek die Here HERE: Huil julle! Ag, die dag!

3          Want naby is ‘n dag, ja, naby is ‘n dag van die HERE, ‘n dag van wolke; die tyd van die nasies sal dit wees,

(of soos die K.J.V. sê: It shall be the time of the heathen.)

 

Nou:

Eségiël 34:11-16; 

11         Want so sê die Here HERE: Kyk, hier is Ek, en Ek sal na my skape vra en vir hulle sorg.

12         Soos ‘n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal Ek vir my skape sorg; en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op die dag van wolke en donkerheid.

13         En Ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande en hulle bring in hul land; en Ek sal hulle laat wei op die berge van Israel, in die klowe en in al die bewoonbare plekke van die land.

14         Op ‘n goeie weiveld sal Ek hulle laat wei en op die hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees. Daar sal hulle lê op ‘n goeie plek en wei in ‘n geil weiveld op die berge van Israel.

15         Ek self sal my skape oppas, en Ek self sal hulle laat lê en rus, spreek die Here HERE.

16         Die wat verlore is, sal Ek soek en wat weggedryf is sal Ek terugbring en wat gewond is, sal Ek verbind en die siekes sal Ek versterk; maar die vettes en die sterkes sal Ek verdelg: Ek sal hulle oppas soos dit reg is.

Dan in dieselfde hoofstuk, verse 23-31;

23         En Ek sal een enkele herder oor hulle verwek, en hy sal hulle laat wei, naamlik my kneg Dawid; hy sal hulle laat wei, en hy sal vir hulle ‘n herder wees.

24         En Ek, die HERE, sal vir hulle ‘n God wees, en my kneg Dawid ‘n vors in hulle midde. Ek, die HERE, het dit gespreek.

25         En Ek sal ‘n verbond van vrede met hulle sluit en die wilde diere uit die land laat verdwyn; en hulle sal veilig bly in die woestyn en slaap in die bosse.

26         En Ek sal hulle en die plekke rondom my heuwel tot ‘n seën maak en die stortreën laat val op sy tyd; stortreëns van seën sal dit wees.

27         En die bome van die veld sal hulle vrugte gee, en die land sal sy opbrings gee, en hulle sal veilig wees in hul land; en hulle sal weet dat Ek die HERE is as Ek hulle jukskeie stukkend breek en hulle ruk uit die hand van die wat hulle diensbaar gemaak het.

28         En hulle sal nie meer ‘n prooi vir die nasies wees nie, en die wilde diere van die land sal hulle nie opeet nie; maar hulle sal veilig woon sonder dat iemand hulle verskrik.

29         En Ek sal vir hulle plante van naam verwek, sodat hulle nie meer deur hongersnood in die land weggeruk sal word nie en die smaad van die nasies nie meer sal dra nie.

30         Maar hulle sal weet dat Ek, die HERE hulle God met hulle is, en dat hulle, die huis van Israel, my volk is spreek die Here HERE.

31         En julle is my skape, die skape van my weide; julle is mense, Ek is julle God, spreek die Here HERE.

Dan nog net een gedeelte:

Eségiël 39:21-29;

21         En Ek sal my heerlikheid onder die nasies bring, en al die nasies sal my strafgerig sien wat Ek voltrek het, en my hand wat Ek op hulle gelê het.

22         En die huis van Israel sal weet dat Ek die HERE hulle God is, van die dag af en verder.

23         En die nasies sal weet dat die huis van Israel vanweë hulle ongeregtigheid in ballingskap gegaan het; omdat hulle teen My troubreuk begaan het, het Ek my aangesig vir hulle verberg en hulle in die hand van hul teëstanders oorgegee, sodat hulle almal deur die swaard geval het.

24         Volgens hulle onreinheid en hulle oortredinge het Ek met hulle gehandel en my aangesig vir hulle verberg.

25         Daarom, so sê die Here HERE: Nou sal Ek die lot van Jakob verander en My ontferm oor die hele huis van Israel en ywer vir my heilige Naam.

26         En hulle sal hul smaad vergeet en al hul ontrou wat hulle teen My begaan het, as hulle in hul land veilig woon en daar niemand is wat hulle verskrik nie.

27         As Ek hulle terugbring uit die volke en hulle versamel uit die lande van hulle vyande, dan sal Ek My in hulle as die Heilige laat ken voor die oë van baie nasies.

28         En hulle sal weet dat Ek, die HERE, hulle God is, daaraan dat Ek hulle in ballingskap laat gaan het na die nasies, maar hulle weer versamel het in hulle land en dáár niemand meer uit hulle agter laat bly het nie.

29         En Ek sal my aangesig nie meer vir hulle verberg nie, omdat Ek my Gees oor die huis van Israel uitgegiet het, spreek die Here HERE.

 

Nou ons het gesien in die vorige studie hoe verskriklik die dag van die HERE is.  En ons het ook gesien dat die dag van die HERE lei na die ingryping van God, ter wille van sy volk, ter wille van sy uitverkorenes soos ons hier gesien het in Matthéüs 24:22 – “En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word”.

Hierdie “dag van die HERE” wat dan lei na die ingryping van God en die vernietiging van die mag van die heiden, en die versameling van Israel en die Wederkoms van die Here Jesus.

 

Nabetragting: 

(As ons dit nou in Engels sou sê: “Aftermath”) van die dag van die HERE; is nou die verskriklike oordele, beide van God en van mens, soos ons dit vir u beskrywe het, ek hoop u kan dit nog onthou dat ons nie probeer om dramaties te klink nie, die verskriklikheid wat selfs die hemele in vlamme sal wees.  Daar is niemand wat daardie vuur en daardie woede wat op die aarde sal wees, sal kan keer nie behalwe die HERE self!  Dit sal dus lei na die Wederkoms van die Here Jesus.  En dit is een van die hoofredes vir die Wederkoms van die Here Jesus; “maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word”.

 

Die HERE sal kom om in te gryp en vir die storm te sê: “Swyg, wees stil!”  Dan sal die HERE sy uitverkorenes bymekaar maak sê dit hier in vers 31 van Matthéüs 24 – “En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot by die ander einde daarvan”.  Dieselfde wat in vers 22 gesê is - “maar ter wille van die uitverkorenes sal die dae verkort word”.

Nou moet ons eers kyk wie daardie “uitverkorenes” is.

Die dag van die HERE wat dan uitloop op die Wederkoms van die Here Jesus, wat sal wees “ ‘n Goddelike Ingryping!”  Maar wat gebeur dan?  Wat doen die HERE dan?  Die HERE maak sy uitverkorenes bymekaar uit die vier windstreke van die een einde van die hemel tot die ander.

 

Ons het gesien daar in Eségiël 30 - Dit is die dag van die HERE; en die dag van die heiden; en dit is ‘n dag van wolke en donkerheid!  Dit is ‘n dag van oordeel, dit is ‘n dag van verskrikking!

 

Toe het ons gesien in Eségiël 34 - waar die HERE onder sy verspreide skape beweeg op die dag van wolke en donkerheid!  Wanneer God se volk in gevaar is, en bedreig word met algehele uitwissing dan kom die HERE en Hy gryp in!

 

Ons moet dus nou eers kyk wie is hierdie “uitverkorenes”.

Nou, u in hierdie Bybelklas weet dit al baie goed en die van u wat gereeld luister na ons kassette en die pamflette gelees het, weet dit ook goed.  Maar ek voel vir die aaneen lopenheid van ons studie, vir die afronding van ons studie, moet ons dit net eers vir u wys, en moet ons net na ‘n paar Skrifte kyk.

Ons moet dan eers kyk “wie” hierdie uitverkorenes is.  Want dit is hulle wat die sentrale figuur is, ná die dag van die HERE en as te ware in die midde daarvan en die afronding en die beëindiging daarvan is die “versameling van die HERE se uitverkorenes” om hulle te red, anders sal geen vlees gered word nie.

Terloops ek wil net ook vir u daarop wys, en dit is ‘n geweldige onderwerp, maar ook die heidene; daar gaan ook van hulle oorbly, maar die heidene sal in die eeue wat kom vir God moet dank, vir God “se volk”, want dit is ter wille van hulle (God se volk) dat die HERE die “dag van die HERE” gaan beëindig - anders sal geen vlees gered word nie. 

 

Net soos vandag as, die kerk, ek sonder nie nou hierdie of daardie kerk uit nie, ek praat oor die kerk universeel, die ware liggaam van Christus, die verteenwoordiger van God op aarde.  As die “kerk” sy ware plig sou vervul het, dan moes die kerk al lankal vir die heiden gewys het wie hy is, en vir die heiden gewys het wie die ware Israel is.  Hy moes al lankal vir die heiden gewys het, dat die heiden God ook vandag moet dank en deur die eeue moet dank dat daar God “se volk” op aarde is.

Dit is God se volk wat die beskawing gedra het tot aan die uiterste eindes van die aarde.  Wat is die gevolg vandag?  Hierdie gelykmaking proses, hierdie gelykmaking evangelie en wat aan die heiden ‘n heeltemal valse posisie toeskryf, en wat eintlik vir die heiden self sy ondergang bewerkstellig deur ‘n verkeerde verkondiging aan homself.

Netsoos as iemand in u huis moet instap en vir daardie klein kindertjies van u gaan sê, hoor hierso, jy is absoluut gelyk met Pappie en Mammie.  Hierdie besigheid, dat jy moet luister na Pappie en Mammie se bevele, is nou op ‘n end, dit is ‘n verkeerde evangelie.  Jy is gelyk met jou Pa en Ma, as jou Pa kan bevele uitreik dan kan jy ook bevele uitreik, Jannie of Sannie, of wat hulle name ook mag wees. Wat se chaos, wat se absolute omverwerping van die huishouding, watter verskriklike ondiens sal so ‘n persoon aan daardie kind bewys. Afgesien van die ondiens wat aan die ouers bewys word.

 

Nou dit is presies wat vandag in die wêreld aan die gang is.  In plaas van dat aan die heiden vandag al gewys word, dat hy die HERE moet dank, as hy in die HERE wil glo, dat hy tenminste dankbaar behoort te wees vir dit wat die witman vir hom gebring het.  Maar daar word geen dankbaarheid vir hom gewys nie.  Wat ‘n verskriklike ondiens word daar nie bewys nie, en dit deur die kerk, wat God se Woord nie reg verstaan nie.

 

Kan u dit sien in my inleiding, kan u dit nou ook sien in die lig van afrekening, in die lig van verantwoording, in die lig van ons eksamen, wat ons sal moet skrywe en waar jy sal moet rekenskap gee vir dit wat jy behoort te geweet het, wat jy behoort te geken het!  Daardie afrekening is net so beslis, netso onverbiddelik, netso meedoënloos soos die wet van swaartekrag!

 

Net so bly as wat daardie goeie student sal wees, en daardie een wat sy plig gedoen het, hy is bly oor daardie eksamen, hy is bly oor die geleentheid om aan die eksaminator te wys wat hy gedoen het gedurende die jaar.  Maar netso, wat ‘n verskriklike, is dit vir die een wat nie sy plig gedoen het nie.  Ek wil nie te veel tyd daaraan wy nie maar ek hoop u sien my punt.

 

Nou in hierdie “dag van die HERE”, en dit wat onmiddellik volg, gaan die HERE, hierdie oordele stop sit, deur ‘n Goddelike ingryping wat die Wederkoms van die Here Jesus gaan wees - ”ter wille van die uitverkorenes”; maar daarin sal ook van die nasies wees en in die eeue wat kom, sál hulle nog vir God dank, vir God se volk.  Kan u die punt sien?  Dit is een van die nagevolge wat gaan gebeur, ná die dag van die HERE.

 

Ek gaan vir u wys hoedat die nasies, van die wat oorbly sal kom, soos hulle behoort te gekom het, soos hulle behoort geleer te gewees het van die begin af, om na Israel te kom, na God se volk en te sê: “Leer vir ons julle weë, wys vir ons die pad”.  As ons dit reg gedoen het, dan sou dit nou al gebeur het.

 

Kom ons kyk net eers ‘n bietjie na hierdie  “uitverkorenes.”

Dit word geleer dat die uitverkorenes die “bekeerdes” is, en of hy dan nou swart of geel of bruin of wat ook al is, ter wille dan van die uitverkorenes wat dan die “kerk” is, sê hulle sal die “dae verkort word”.  Maar kom ons kyk wat sê die Bybel en nie wat sê mense nie!  Nie wat sê kerke, maar wat sê die Bybel “wie” is die “uitverkorenes”.

Kom ons kyk net eers na:

Jesaja 43:1-8;

1          MAAR nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!

2          As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere --- hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.

(Verskoon die onderbreking. Ons gaan nog aan tot by vers 8). 

Maar dink ‘n bietjie, dink ‘n bietjie hierdie is nie beeldspraak nie, hierdie is beloftes, en ons gaan dit nodig kry in die dae wat voorlê.  God gaan ‘n ingryping bewerkstellig, in hierdie tyd van benoudheid, wat gaan lei na die “dag van die HERE”, en ook in daardie eerste fase van die “dag van die HERE”, kom ons in die benoudheid van Jakob - Jeremia 30:7, soos ek u al gewys het.  Die Skrifte wys vir ons Israel gaan ‘n nasionale bekering ondervind.  En hulle gaan tot die HERE roep en die HERE gaan hulle vul met sy Heilige Gees, en die HERE gaan vir hulle letterlik deur die vlamme lei, deur letterlike vlamme, gaan die HERE sy volk oppas, in die dag van donkerheid en in die dag van wolke.

 

Eségiël 34 - Hy gaan wandel onder sy verspreide skape.  Onthou die drie Hebreeuse jong manne in die vurige oond.  Onthou die pad deur die see, en ek gaan vir u netnou wys nadat alles verby is, in die eeue wat kom, gaan daar meer gepraat word oor hiérdie redding van sy uitverkorenes, as wat daar gaan gepraat word, selfs oor die groot wonders en tekens waarmee die HERE vir Israel destyds uit Egipte uitgelei het.

 

Mag die HERE genade gee dat die prent vir u sal oopgaan.  O, dat u ‘n geheel beeld sal sien en dat u met blydskap en met triomf in u hart in hierdie dae wat voorlê tegemoet sal gaan en weet u gaan die Majesteit van God aanskou en u gaan die Heerlikheid van die HERE sien neerdaal, in die midde van die aakligste tonele wat die wêreld nog ooit gesien het.  Die waters sal jou nie oorstroom nie, die vlamme sal jou nie brand nie.  En let ook verder op terwyl ons voortgaan, moet tog nie dat iemand vir u sê hierdie Israel is nou die kerk nie!  En dit is ‘n bont kerk, ‘n wit, en ‘n swart en ‘n bruin en wat ook al.  Dank God vir diegene wat gered word, watter kleur dit dan ook al mag wees.  Maar hiérdie beloftes is vir God se volk en God se volk is God se Israel Volk en waarvan ons Blankes, ons Westerse Nasies onteenseglik die nakomelinge is, glo ek, wat ons nou al keer op keer en onomstootlik bewys het vir enigeen wat werklik die moed en die nederigheid sal hê, om dit deeglik te ondersoek!

Vervolg vanaf:

Jesaja 43:3-8;

3          Want Ek is die HERE, jou God, die Heilige van Israel, - - - -

(nie die Heilige van Ammon nie of Moab nie of van die Fillistyne nie, maar die Heilige van Israel!)

- - - - jou Heiland; Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek.

4          Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en Ek jou liefhet, daarom gee Ek mense in jou plek en volke vir jou lewe.

5          Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; Ek sal jou nageslag van die ooste af aanbring en jou bymekaarmaak van die weste af,

6          Ek sal sê aan die noorde: Gee! En vir die suide: Hou nie terug nie! Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die aarde af.

 

(Onthou u Matthéüs 24 vers 31. Hy sal sy engele uitstuur, in daardie dag en hulle sal sy uitverkorenes versamel van die vier windstreke van die een einde van die aarde tot die ander, sy uitverkorenes.  Hier praat Hy met sy uitverkorenes!  Hier sê Hy en Hy noem al vier die windrigtings van die kompas, presies wat die HERE gesê het in Matthéüs 24.)

7          elkeen wat na my Naam genoem is en wat Ek geskape het tot my eer, wat Ek geformeer, wat Ek ook gemaak het.

8          Bring uit die volk wat blind is en tog oë het, en die dowes wat ore het.

 

Kom ons kyk net na:

Jesaja 43:20-21;

20         Die wilde diere van die veld sal My eer, die jakkalse en die volstruise; want Ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis om my volk, my uitverkorene, te laat drink. 

21         Die volk wat Ek vir My geformeer het, hulle sal my lof verkondig.

 

Ons kyk net ook na:

Jesaja 43:10-12, 14-15;

10         Júlle is my getuies, spreek die HERE, en my kneg wat Ek uitverkies het, sodat julle kan weet en My kan glo en insien dat dit Ek is - voor My is geen God geformeer nie, en ná My sal daar geeneen wees nie.

11         Ek, Ek is die HERE, en daar is geen Heiland buiten My nie.

12         Ek het verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar was geen ander god onder julle nie; en julle is my getuies, spreek die HERE, en Ek is God.

14         So sê die HERE, jou Losser, die Heilige van Israel: Om jou ontwil het Ek na Babel gestuur, en Ek sal hulle almal as vlugtelinge laat afdaal, naamlik die Galdeërs in die skepe waarop hulle gejuig het.

15         Ek is die HERE, julle Heilige; die Skepper van Israel, julle Koning.

Is dit nie wonderlik nie!

Loof die HERE!

Ons kyk na:

Jesaja 41:8-10, 14, 21;

8          MAAR jy, Israel, my kneg, Jakob, wat Ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend,

9          jy wat Ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het, en Ek het vir jou gesê: Jy is my kneg; jou het Ek uitverkies en jou nie verwerp nie.

10         Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

Wat ‘n Magtige Belofte!

14         Wees nie bevrees nie, wurmpie van Jakob, volkie van Israel! Ék help jou, spreek die HERE, en jou Losser is die Heilige van Israel.

(Hy praat nie met die kerk nie, Hy praat met die volk, Israel!) 

21         BRING julle regsaak voor, sê die HERE; bring julle bewysgronde aan, sê die Koning van Jakob.

 

Nou kom ons kyk net ‘n bietjie na hierdie Koning van Jakob.  Daar is ‘n massa van Skrifte, ek wil nie te ver daarop ingaan nie, anders sal ons nie met ons studie klaarkry nie.

Ons kyk net na een en dit is:

1 Kronieke 29:23;

23         So het Salomo dan op die troon van die HERE gaan sit as koning in die plek van sy vader Dawid, en hy was voorspoedig; en die hele Israel was hom gehoorsaam.

 

“So het Salomo dan op die troon van die HERE gaan sit as koning in die plek van sy vader Dawid”.  

Hierdie troon van Israel wat ‘n letterlike troon was, Saul het daarop gesit, Dawid het daarop gesit, Salomo het daarop gesit.  “Dit was ‘n letterlike troon!”.  Die koningin van Skeba het van die Suide gekom om daarna te kom kyk, na sy heerlikheid, maar dit word genoem “die troon van die HERE”.  En daar is letterlik dosyne Skrifte om dit te bevestig.  Maar ek wil nie verder daarop ingaan nie.

Ons maak net verder klaar, dan vestig ek net u aandag op onse nabetragting, wat dan werklik gaan gebeur “Na die dag van die HERE”.

Ons lees nou:

Jesaja 44:1-2;

1          MAAR luister nou, my kneg Jakob, en Israel wat Ek uitverkies het!

2          So sê die HERE, jou Maker en jou Formeerder van die moederskoot af, wat jou help: Wees nie bevrees nie, Jakob, my kneg, en Jesúrun wat Ek uitverkies het!

 

Ek dink dit is vir u baie duidelik teen hierdie tyd dat dit Israel is wat “uitverkies” is.  Nou sê dit wanneer die HERE kom op die wolke, (en dit is wolke van oordeel) dit is die beëindiging van die dag van die HERE, is die eerste hooftaak van sy koms is natuurlik om die vlamme te blus, anders gaan geen vlees gered word nie!

 

Wat ‘n magtige boodskap vir die wêreld, in hierdie dae wat voorlê!  Wat ‘n magtige feit om te weet; van die verloop van die Gods Plan met die aarde!  Wat ‘n heerlike versekering dat die aarde nie vernietig gaan word nie!  Dat die HERE gaan ingryp; maar ter wille van wie, ter wille van sy “uitverkorenes”.

Wanneer Hy kom, stuur Hy sy engele om sy uitverkorenes bymekaar te maak – Matthéüs 24:31.

Dan ook:

Matthéüs 24:22;

22         En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

 

Wie is die uitverkorenes?  Israel!  God se volk.  En ook die heiden wat sal oorbly.  Massas van die heiden sal natuurlik op die aarde lê, maar ook van die heiden wat sal oorbly, wat God dan sal dank, vir God se uitverkorenes. Dink u nie dit is ‘n boodskap wat uitgedra moet word nie.  Dink u nie as dit in ‘n tyd soos hierdie kon uitgedra geword het, dan sou ons al hierdie probleme, wat ook Suider Afrika, en die Carter Administrasie, en die 5 Ambassadeurs wat nou ook Suidwes en al hierdie dinge wat in die land is en al daardie dinge, sou nie nodig gewees het nie.  Maar ons wil mos nie luister nie!  Ons gaan gedwing word om daarna te luister!

Maar ek wil nog hierdie punt verder beklemtoon.  Ek voel dit is baie belangrik.  Ek gaan nog ‘n endjie verder met u.

Ons kyk ook na:

Jesaja 44:6-8;

6          SO sê die HERE, die Koning van Israel - - - -

(daar is dit weer van die Koning)

- - - - - en sy Losser, die HERE van die leërskare: Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, buiten My is daar geen God nie.

7          En wie roep soos Ek - laat hom dit dan te kenne gee en aan My voorlê - vandat Ek die volk van die ou tyd gegrond het? En laat hulle die toekomstige dinge en wat sal gebeur, te kenne gee.

8          Wees nie verskrik nie, en moenie bewe nie! Het Ek jou dit nie lank tevore laat hoor en te kenne gegee nie? En júlle is my getuies! Is daar ‘n God buiten My? Ja daar is geen rotssteen nie; Ek ken geeneen nie.

En nou ook:

Jesaja 44:21-23;

21         Dink aan hierdie dinge, o Jakob en Israel! Want jy is my kneg; Ek het jou geformeer; jy is My kneg, Israel! Jy sal deur My nie vergeet word nie!

22         Ek delg jou oortredinge uit soos ‘n newel en jou sondes soos ‘n wolk; keer terug na My, want Ek het jou verlos.

(Ag, en hierdie volgende vers, is ‘n wonderlike vers!)

23         Jubel, o hemele, want die HERE het dit gedoen. Juig dieptes van die aarde! Breek uit in gejubel, o berge, bosse en al die bome daarin! Want die HERE het Jakob verlos, en Hy sal Homself verheerlik aan Israel.

 

Hier word selfs die natuur, hier word selfs die skepping geroep om te jubel en God te dank vir die verlossing van Israel! Want as dit nie vir Israel was nie, dan was die ganse skepping vernietig!

Is dit nie wonderlik nie?

Kan ons die HERE nie daarvoor dank nie!

Loof die HERE!

Ons kyk na:

Jesaja 45:4,11, 17-18, 22-25; 

4          ter wille van Jakob, my kneg, en Israel, my uitverkorene, het Ek jou by jou naam geroep; Ek het jou ‘n erenaam gegee hoewel jy My nie geken het nie. 

11         So, sê die HERE die Heilige van Israel en sy Formeerder: Vra My aangaande die toekomstige dinge; vertrou my seuns en die werk van my hande aan My toe!

17         ISRAEL word verlos deur die HERE met ‘n ewige verlossing; julle sal nie beskaamd staan of in die skande kom tot in alle ewigheid nie.

18         Want so sê die HERE, wat die hemele geskape het - Hy is God! - wat die aarde geformeer het en dit gemaak het - Hy het dit bevestig; Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word - Ek is die HERE, en daar is geen ander nie.

22         Wend julle tot My en laat julle red, alle eindes van die aarde! Want Ek is God, en daar is geen ander nie.

23         Ek sweer by Myself; geregtigheid gaan uit my mond, ‘n woord wat nie herroep word nie: dat voor My elke knie sal neerbuig, by My elke tong sal sweer.

24         Hulle sal van My sê: Alleen in die HERE is volle geregtigheid en sterkte; na Hom sal hulle kom; maar hulle almal sal beskaamd staan wat op Hom toornig is.

25         In die HERE sal geregverdig word en hulle beroem die hele geslag van Israel.

 

Maar die ná gevolge van die “dag van die HERE”, in hierdie verband, sal wees dat ook elke knie sal buig en elke tong sal bely dat die HERE God is!  Maar die HERE doen dit ter wille van sy volk Israel, met wie Hy ‘n ewige onherroeplike verbond gesluit het.

 

Ons kyk nou na:

Eségiël 36:24-38;

24         En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring.

25         Dan sal Ek skoon water op julle giet sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig.

26         En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee.

27         En Ek sal My Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.

28         En julle sal woon in die land wat Ek aan jul vaders gegee het; en julle sal vir My ‘n volk en Ek sal vir julle ‘n God wees.

29         En Ek sal julle verlos van al jul onreinhede; en Ek sal roep na die koring en dit vermenigvuldig, en Ek sal geen hongersnood op julle lê nie.

30         En Ek sal die vrugte van die bome en die opbrings van die veld vermenigvuldig, sodat julle  die smaad van hongersnood nie meer hoef te verdra onder die nasies nie.

31         Dan sal julle dink aan jul verkeerde weë en aan jul handelinge wat nie goed was nie; en julle sal vir julleself walglik wees oor jul ongeregtighede en oor jul gruwels.

32         Ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek die Here HERE - laat dit julle bekend wees!  Skaam julle, en bloos oor jul weë, o huis van Israel. 

33         So sê die Here HERE: In die dag as Ek julle reinig van al jul ongeregtighede, sal Ek die stede laat bewoon, en die puinhope sal opgebou word.

34         En die verwoeste land sal bewerk word, in plaas dat dit ‘n wildernis is voor die oë van almal wat verbygaan.

35         En hulle sal sê: Hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden; en die stede wat in puin gelê het en verwoes en afgebreek was, is versterk en bewoon.

36         Dan sal die nasies weet wat rondom julle oorgebly het, dat Ek, die HERE, opgebou het wat afgebreek was, beplant het wat verwoes was. Ek, die HERE het dit gespreek en sal dit doen.

37         So sê die Here HERE: Ook dit sal Ek My laat vra deur die huis van Israel om dit vir hulle te doen: Ek sal hulle mense vermenigvuldig soos skape.

38         Soos die geheiligde skape, soos die skape van Jerusalem op sy feestye, so sal die stede wat in puin lê vol wees van kuddes van mense; en hulle sal weet dat Ek die HERE is.

 

(Let op vanaf vers 30 – hoedat die HERE ons dan verder sal seën, en hoe dat die HERE selfs die natuur sal verander.  Hoedat die HERE vir ons plante van naam sal gee, hoedat die HERE vir hulle oorvloed sal gee, hoedat die HERE die aarde sal herskep!  Dit is wat ná Armagéddon, ná die Dag van die HERE sal gebeur.

 

Laat ons God dank vir ‘n deurlopende visie.  Laat ons God dank dat ons in hierdie aanstaande “wolk” van oordeel kan vaskyk, en die reënboog daar anderkant kan sien!  Alleen as jy die sleutel het, van wie God se “volk” is kan jy die Skrif verstaan!  En alleen die Skrif gee vir jou ‘n visie.  Jy sal dit in geen filosofie vind nie, jy sal dit in geen ideologie vind nie, jy sal dit op geen ander plek vind nie, alleen in God se Woord! 

 

Waarom sal ons dan nie in hierdie dae begin uitstaan nie.  Laat hulle doen met die kind van God wat hulle wil, hulle het dit met die profete gedoen,  hulle het dit met die Here Jesus gedoen, maar loof die HERE; wat geskrywe staan sal volbring word!

Ons kyk nou na: (u moet tog verseker daardie verse goed deurgaan)

Jeremia 23:3-8;

3          En Ek self sal die oorblyfsel van my skape versamel en uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het; en Ek sal hulle terugbring na hulle weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig.

4          En Ek sal herders oor hulle verwek, wat hulle sal oppas; en hulle sal nie meer bevrees of verskrik wees of vermis word nie, spreek die HERE.

5          KYK, daar kom dae spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.

(So daar sal ‘n Koninkryk wees,’n Koninkryk van Geregtigheid en Reg op die aarde.  Wat ‘n Boodskap vir ‘n tyd soos hierdie).

6          In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; - - - -

(m.a.w. al 12 die Stamme)

- - - - - en dit is sy naam waarmee Hy sal genoem word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.

7          Daarom kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat hulle nie meer sal sê: So waar as die HERE leef wat die kinders van Israel uit Egipteland laat optrek het nie!

8          maar: So waar as die HERE leef wat die geslag van die huis van Israel laat optrek en laat kom het uit die Noordland en uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het! En hulle sal woon in hulle land.

 

Met ander woorde in daardie toekomstige eeu sal die roem wees, waarop beroem sal word, wonderlik soos die verlossing uit Egipte was, wonderlik soos die plae was wat die HERE die wil van Farao mee gebuig het, wonderlik soos die deurtog deur die see was, die pad deur die see, die manna uit die hemel, die riviere uit die rots, wonderlik soos dit was.  Maar hierdie uittrek gaan dit by verre oortref! U kan self dink; in die lig van ons vorige lesings, wanneer die hemele aan die brand slaan en alles wat daarmee saamgaan en God se verlossing!  Wanneer u daaraan dink, te midde van al daardie wonderwerke, die deurtog deur see, ens. het Israel tog maar nog ‘n wederstrewige ou nasie gebly.  Hy het tog maar nog teen God gemurmureer, maar in hierdie vuur oordeel gaan die hele nasie gered word.

Dit sê vir ons in Jeremia 31:34, die een sal nie meer vir die ander sê, ken die HERE, nie want hulle sal almal die HERE ken, van die kleinste tot die grootste.

Die wêreld het dit nog nooit gesien nie, wanneer God ‘n geredde, regverdige volk en met die Here Jesus wat teruggekom het na die aarde, wat ‘n heerlike, glorieryke vooruitsig is daar nie! Dit kom ná die dag van die HERE.  Dit kom ná die oordele van God, nadat die HERE vir die nasies in al hulle trots, ten spyte van hulle “black is beautifull”, ten spyte van hulle Kommunistiese Ideologie waar hulle hierdie godslasterlike woorde al gebruik het, dat gesê is dat ons klaar is met die gode van hierdie aarde, dan sal ons optree teen die God van die hemel.  Dit is die roem en dit is wat die Kommunisme sê, so praat die godloënaars.  Maar God sal hulle daardie dag; sal die HERE vir hulle gewys het Wie is God!  Hulle sal Hom erken, want hulle sal sy Heerlikheid aanskou het, die wat in die lewe oorgebly het.

 

Soos ek alreeds vir u gesê het, al hierdie heerlike dinge sal geskied na ‘n tydperk van ongekende verdrukking, die tyd van die benoudheid van Jakob, wat ek nou al vantevore genoeg op ingegaan het.

 

Kom ons lig dit net verder toe wat gebeur ná die dag van die HERE.

Ons gaan na die bekende 2 Petrus 3.  Ons lees net weer vanaf die 10de vers, maar ek wil eintlik by die 13de vers uitkom. 

2 Petrus 3: 10-13;

10         Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

(Ons het vir u verduidelik dat sy fondamente sal bloot gelê word, dit is wat dit eintlik beteken.)

11         Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie?—

12         julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan, en die elemente sal brand en versmelt.

13         Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.

 

Dus ná die oordele en ná die dag van die HERE verwag ons ‘n nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.  As u nog ons Bybelstudie onthou oor “Die Nuwe Hemele en Die Nuwe Aarde”, dit beteken nou glad nie dat alles vernietig word nie en dat daar heeltemal ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde kom, in die sin, van iets wat nog nooit bestaan het nie.  Die HERE se Woord wys vir ons die aarde gaan nie vergaan nie, in die sin dat dit in ‘n damp gaan verdwyn nie.

Die fondamente gaan bloot gelê word, al die valse stelsels van nasies en die ekonomie gaan vernietig word.  Sodat God se Koninkryk daarop gebou kan word.  Dit sal ‘n nuwe aarde wees, ‘n nuwe hemele dat dit weer vir ons nuut sal word, soos dit was in die begin, toe God dit nuut geskape het – ‘nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon’, waar die Koninkryk van God op gevestig sal wees!

 

Watter heerlike vooruitsig, watter heerlike visie!  Watter absolute essensiële verkondiging nie vir dae soos hierdie nie! U sal met my saamstem soos u voor my sit uit die verskillende vlakke van die samelewing waaruit u kom. 

Die mense wat u in aanraking meekom, party wys dit duidelik, andere as hul eerlik wil wees, sal vir jou sê ek is bang vir die toekoms.  Ek voel gefrustreerd oor die toekoms, ek het geen visie nie.  Ek kyk net vas teen hierdie verskriklike dinge wat voor ons staan.

 

Want elkeen moet sien wie se oë oop is, wat gaan gebeur in Rhodesië, wat gaan gebeur in Suidwes Afrika, wat gaan gebeur in Suid Afrika, wat gaan gebeur in Wes Europa, wat gaan gebeur in Amerika?  Wat gaan gebeur met hierdie verskriklike mag wat Rusland besig is om op te bou? Sjina?  Wys vir my die man, wys vir my die persoon wat deur dit kan kyk en vir u ‘n oplossing kan aanbied.  Vir u anderkant kan sê, wat gaan gebeur; net God se Woord!  En dan ook alleen net met hierdie sleutel soos ons dit met u behandel het. 

 

U sal dit nie eers en ek probeer nie enige kerk organisasie afkraak nie, maar ek voel ons het gekom op ‘n tyd waar ‘n mens nie meer om die bos moet praat nie, waar ‘n mens die waarheid moet bring; die wat jou dan wil aanvaar, laat hulle jou aanvaar en die wat jou verwerp, laat hulle jou verwerp.  Die wat verkeerde motiewe aan jou wil toedig en toeskryf, laat hulle dit maar doen, God ken ‘n mens se hart.  En ek sê hierdie dinge net omdat ek reguit en die waarheid wil sê, jy sal dit nie kry by die gewone Kerk Organisasies nie, omdat hulle nie ‘n visie het nie, omdat hulle nie die sleutel het van die identiteit van God se volk nie.

 

“Nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon!” - kom ons lig dit ‘n bietjie verder toe.

Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 11, ‘n welbekende gedeelte uit die HERE se Woord, maar miskien gaan u dit nou beter verstaan.  Dit is wat gaan gebeur “Ná die dag van die HERE”.  Dit is wat gaan gebeur wanneer Jesus gekom het, “en sy uitverkorenes versamel het uit die vier wind streke van die aarde, van die een einde van die hemel en tot die by die ander einde daarvan”, en sy koninkryk hier kom vestig het.

 

Jesaja 11:1-13;

1          MAAR daar sal ‘n takkie uitspruit uit die stomp van ísai, en ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra;

(die boom lyk afgekap, maar daar kom die spruitjies op, want die Wortel lewe!)

2          En op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE.

3          En Hy het ‘n welgevalle aan die vrees van die HERE; en Hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie;

4          maar aan die armes sal Hy in geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak.

5          En geregtigheid sal die gordel van sy lende en trou die gordel van sy heupe wees.

6          Dan wei die wolf by die lam en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ‘n klein seuntjie sal hulle aanja.

7          Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os;

8          en die suigeling speel by die gat van ‘n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ‘n basilisk.

9          Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek.

(Dit kom ná die dag van die HERE.)

10         En in dié dag sal die nasies (the gentiles) vra na die wortel van ísai wat daar staan as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees.

(Die wat nou op die aarde is wil niks met Hom te doen hê nie, maar in daardie dag sal hulle na Hom vra, die wat oorgebly het). 

11         En in dié dag sal die Here weer vir die tweede keer sy hand uitstrek om die oorblyfsel van sy volk los te koop, wat sal oorbly uit Assirië en Egipte en Patros en Kus en Elam en Sínear en Hamat en uit die kuslande van die see;

12         en Hy sal ‘n banier ophef vir die nasies en bymekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is, uit die vier hoeke van die aarde.

(Sien daar is dit weer)

13         Dan sal die naywer van Efraim verdwyn, en die teëstanders van Juda sal uitgeroei word; Efraim sal Juda nie beny nie, en Juda sal Efraim nie benoud maak nie.

(En so gaan dit aan,)

 

Vers 5 – “En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees”.  Sal u nie met my saamstem as u na die wêreld situasie van vandag kyk, afgesien van al sy baie behoeftes, sal u nie sê, die primêre behoefte van die aarde op hierdie oomblik vandag is geregtigheid nie?  Daar is geen geregtigheid nie, daar is geen standaard van reg nie!  Daar is geen hof van appèl nie.  Mao Tse-tung sê die mag kom uit die loop van ‘n geweer.

 

Die algemene leuse van Babilon is (hierdie stelsel) Mag is reg!  Die een wat die mag het is die ene wat reg is.  Maar dank God daar is Een wat sal kom om geregtigheid te herstel en dit is die Here Jesus.  Dit is die Koning van Israel, wanneer Hy sy volk weer versamel!  Wat ‘n heerlike belofte is dit nie!

 

Ons kyk na:

Jesaja 9:5-6; (Almal bekende gedeeltes, maar miskien so saamgevat en bymekaargebring sal u hulle beter verstaan.)

5          Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee. En die Heerskappy is op Sy skouer, - - - - -

(The Government, “the government” sê die Engelse Bybel, The Government shall be upon his shoulder.)

- - - - -en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors ---

6          tot vermeerdering van die Heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.

 

Loof die HERE!

Nou kyk ons ook na Jesaja hoofstuk 2, alles dinge wat gaan gebeur ná die dag van die HERE.

Jesaja 2:2-5;

2          En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom.

3          En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek na die berg van die HERE, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.

4          En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.

5          Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die HERE!

 

Ons sien dit is nog die huis van Jakob en nog die troon van die HERE wat die middelpunt is.  Kan u sien wat is die posisie vandag?  Vandag hardloop die Israel nasies agter die volke aan, om hier te paai en daar toe te stop. Ná die Dag van die HERE, sal die nasies hardloop na Israel toe.  Hulle sal kom na God se volk, ons sal nie agter hulle aanhardloop nie.

 

U hoor wat die uitsprake is van sprekers en politici hierdie tyd, en dat uiteindelik word daar erken dít wat ons vir jare al gesê het.  Dat in die Westerse Nasies en in die toestand wat hulle is en in die toestand wat hulle gerysmier is, en geïnfiltreer is deur vreemde elemente, dit is hulle wat vir ‘n Carter en ‘n James Callaghan, en almal op die punt gebring het waar hulle vandag is.  Ek weet nie wie van u kan onthou dit was nie lank gelede nie, ek dink dit het oor Monitor gekom, waar hulle erken het, die een spreker oor Monitor, waar hy gesê het; netsoos ‘n Roosevelt ‘n Alger Hiss gehad het wat oor sy skouer gepraat het (ek het nou vergeet wie die persoon is wat hy gesê het, wat oor Churchill se skouer gepraat het).  So het hy gesê: “So lyk dit asof ou Carter ook iemand het wat oor sy skouer praat”. 

 

Nou dit is dinge wat ons vir jare al weet en vir u gesê het.  Die vreemde elemente wat hulle invloed laat geld en dat dit hulle is wat die Westerse Nasies regeer, en mislei.  Dit word nou eers erken dat die Weste sê: Ja, die Blankes in Suider Afrika is eintlik vir hulle ‘n verleentheid.  Ons het lank gelede al gesê hulle beskou die Blankes as “expendable”.  Nou word dit erken!  Nouja, daardie toestand sal verander, ná die dag van die HERE.  En hierdie toestand waar swaarde geswaai word, en waar oorlog gemaak word, sal in daardie dag nié meer wees nie.  Want die nasies sal nie meer leer om oorlog te maak nie, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse.  En daar sal vrede wees, nie net onder die mense nie, maar ook in die natuur.

 

Dieselfde in Jesaja 65 vanaf verse 17.  Laat ek dit net gou vir u lees.  Ek sal nie veel kommentaar daarop lewer nie want dit is nie nodig nie en ek het nog heelwat Skrifte wat ek graag met u wil deel. 

Jesaja 65:17-25;

17         Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ‘n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie.

18         Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat Ek skep; want kyk, Ek skep Jerusalem om te juig, en sy mense om bly te wees.

19         En Ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk; en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeu nie.

20         Daarvandaan sal nie meer kom ‘n suigeling van ‘n paar dae of ‘n grysaard wat sy dae nie vol uitlewe nie; want ‘n seun sal sterwe honderd jaar oud, en wie sondig sal, honderd jaar oud, deur die vloek getref word.

21         En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet:

22         hulle sal nie bou dat ‘n ander dit bewoon nie; hulle sal nie plant dat ‘n ander dit eet nie; want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet.

23         Hulle sal hul nie tevergeefs vermoei of baar vir skielike ondergang nie; want hulle is ‘n geslag van die wat die HERE geseën het en hulle nakomelinge is by hulle.

24         En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek.

25         Die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi eet soos ‘n bees, en stof sal die voedsel van die slang wees; hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, sê die HERE.

 

Die Ekonomiesestelsel:

Kom ons kyk net ‘n bietjie na die verandering in die “ekonomiesestelsel”.  En ek wil dit net kortliks doen.

Ons lees Jesaja 55:1-5; (‘n Baie welbekende gedeelte.)

1          o ALMAL wat dors het, kom na die waters; en wie geen geld het nie, kom, koop en eet; ja kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk!

2          Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na My en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig.

3          Neig julle oor en kom na My toe, luister en julle siel sal lewe: Ek wil met julle ‘n ewige verbond sluit: die bestendige genadebewyse van Dawid. 

4          Kyk, Ek het hom tot ‘n getuie van die volke gemaak, tot ‘n vors en gebieder van die nasies.

5          Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep; en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop ter wille van die HERE jou God en van die Heilige van Israel, omdat Hy jou verheerlik het.

 

In ons Bybelstudie oor die Wet van die HERE het ek vir u daarop gewys,  die absolute valse en gevaarlike waardes wat ons in hierdie stelsel aan geld gegee het.  Geld wat in werklikheid geen waarde het nie!  U kan nou daardie 50 sentstuk uit u sak uithaal, of daardie R10 noot uithaal, u kan hom nie eet nie, u kan u nie met hom toemaak nie, hy het geen waarde nie, hy het alleen waarde in die stelsel, in dit wat hy kan koop.

 

Ons is vandag almal bekend met ons inflasie gang, ons weet wat geld tien jaar gelede kon koop, en wat hy vandag koop en wat sal hy oor tien jaar verder koop as dit so aangaan, wat sal hy kan koop?  Maar ek wil nie nou daarop ingaan nie, ons het dit verlede keer gedoen. 

 

Ons hele stelsel het ons daarop gebou, ons noem dit in ons Bybelstudie die Babiloniese Stelsel, met sy rente en sy woeker as grondslag, ons weet, tenminste party mense weet, dat die gewone mens op straat is maar net die ou miertjie wat maar net moet insamel, is maar hy op wie die las rus, maar ‘n groot gedeelte van hierdie geldstelsel is eintlik nie eers geld nie, daar is eintlik nie eers rande en daar is eintlik nie eers vyftig sente nie.  Dit is inskrywings in boeke en joernale, is dit nie waar nie?  En dit is waaruit dit bestaan. 

Die HERE sê, in sy stelsel na dit vernietig is, u moet dit maar self lees daarin Openbaring 18, en in daardie boek van ons van Openbaring behandel dit; en met die behandeling van Openbaring 18, waar dit wys waar die Koopmans hulle hande in die lug sal gooi en sê daar is niemand, wat ons koopware meer koop nie.  Ons kan sien waarop dit afstuur.

 

Ons ken die verhaal van Wêreldoorlog Nommer 1.  Waar hulle in Duitsland met ‘n kruiwa vol note moes gaan om ‘n brood te koop.  Die geld wat geen waarde het nie.  Ons het waarde gegee aan geld.  In hierdie stelsel sal die waarde nie wees van geld nie, die waarde sal wees van dit wat jy nodig het.  Jy het brood nodig, jy het wyn nodig, jy het melk nodig, ek bedoel dit nou soos in die sin soos dit hier staan, jy het voedsel nodig, jy het dít nodig wat werklik waarde het!

 

Die geld waar hy ‘inkom’ was maar bedoel gewees om ‘n ruilmiddel te wees, om die vloei van hierdie ware wat jy nodig het te vergemaklik.  Maar die wêreld en die mens het gekom en hy het sy stelsel daarop gebou, wat ons maar te goed van weet.  Maar in die dag van die HERE, in die verskriklike verwoesting wat daar plaasvind, een van die hoof dinge wat gaan plaasvind is dat die hele ekonomiesestelsel vernietig en uitgewis gaan word.

 

En wanneer die HERE sy koninkryk oprig, wanneer Hy sy uitverkorenes versamel, sal die HERE dit op sy stelsel vestig, wat jy sonder geld en sonder prys, wyn en melk, “dit wat jy nodig het”; dit wat jy nodig het om van te lewe.  ‘n Stelsel, God se stelsel wat as basis het, luister: Dit is van die uiterste belang, ek het dit behandel in ons Bybelstudie oor die Wet, waar die basis nie profyt is nie, maar waarvan die basis “diens” is!  Waar die motief nie is, wat kan ek uit jou kry nie, maar waar die motief is wat kan ek vir jou gee!  Waar die motief nie is, van watter voordeel kan jy vir my wees nie, maar waar die motief is van watter voordeel kan ek vir jou wees.   Soos die Here Jesus gesê het, die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, en sy lewe te gee, as ‘n Losprys vir baie!

 

As u in die Ou Testament, die wette van die HERE, en die hele motief daarvan bestudeer, dan sal u sien, dat dít die grondslag is!  Nou dit is wat die HERE gaan herstel!  Wanneer die HERE sy koninkryk herstel op aarde en sy volk versamel, dan gaan Hy sy wette vat en dit in hulle harte inskrywe en dit in hulle verstand grafeer, en dit nie nodig sal wees vir die een om vir die ander te sê, ken die HERE nie, want hulle sal almal die HERE ken.  En die nasies wat oorbly; die HERE sal regeer met ‘n ysterroede.  Die HERE sal nie toelaat nie dat daar een van hierdie vals sataniese praktyke meer beoefen word nie.  Wat die wêreld nodig het, is ‘n Regeerder, is ‘n “ Governer” en daar is net Een wat kan regeer, en daar is net Een wat al hierdie dinge kan herstel, en dit is die Here Jesus!

 

En dit is alleen Hy, en daarom moet Israel, en moet God se volk, gelei word met krag en met spoed en met toewyding om hulle daarop te wys!  Om hulle te wys, jy moet nie kyk, watse plan sal daar gemaak word, kan ons hier verdedig word, kan ons daar beveilig word nie.  Ek is nie daarteen dat ons onsself moet verdedig nie.  Maar die hoofmotief moet ons weet, ons moet ons visier as te ware oplig en ons moet kyk na die HERE vanwaar ons verlossing kom!  Ons moet kyk hoedat die HERE dit vir ons beplan het in sy Woord.  En dit is wat ek probeer om vir u te wys.  Ek weet dit is ‘n geweldig studie, dit is ‘n geweldige veld om te dek.  Dit is maar net so ‘n flitsie van die ekonomiesestelsel, ek wil nie te ver daarop ingaan nie, maar ek dink ek het die beginsel vir u gewys.

 

Ons kyk nou na die Regeringstelsel:

Wat se regeringstelsel gaan daar wees?  Ons het op die oomblik ‘n demokratiese stelsel, daar word ‘n verkiesing gevoer een van die dae van ‘n ander regeringstelsel wat in ons land moet kom.  Daar word in Brittanje gepraat dat hulle wil wegdoen met die “House of Law’s”, so op baie gebiede word daar gepraat.  Daar is die verskillende regeringstelsels, daar is die demokraties stelsel, daar is die outokratiese stelsel, daar is die diktatorskappe, daar is die monargies, waar dit ‘n familie is, wat regeer maar wat ook vandag maar net in naam is, maar al hierdie regeringstelsels, gaan verdwyn en gaan vernietig word in die dag van die HERE.  Dan gaan daar ‘n ander regeringstelsel kom, God se Regeringstelsel, ‘n Teokrasie, nie ‘n Demokrasie, nie ‘n Outokrasie nie, nie ‘n Republikeinse vorm van regeringstelsel nie, maar ‘n Teokrasie, ‘n Godsregering.

Kom ons deel met u net hierdie paar welbekende gedeeltes.

Ons kyk na:

Lukas 1:31-33;

31         En kyk, - - - - - -

(Dit is die engel wat vir Maria die geboorte van Jesus aankondig)

- - - - - jy sal swanger word en ‘n Seun baar en jy moet Hom Jesus noem.

32         Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,

33         en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.

 

‘n Teokrasie met Jesus op die Troon.

Ons kyk verder, ons kyk net eers na wanneer Hy sal kom, en wat Hy sal doen.

Ons kyk na:

Romeine 11:25-29; (Nog ‘n baie welbekende gedeelte)

25         Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het;

26         en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

27         en dit is van my kant die verbond met hulle as Ek hulle sondes wegneem.

28         Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande ter wille van julle; maar wat die uitverkiesing betref, bemindes ter wille van die vaders.

29         Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik.

 

Die Verlosser sal uit Sion kom en die goddeloosheid van Jakob afwend!

Die Here Jesus sal kom en die goddeloosheid afwend.

Wanneer? 

Wanneer die volheid van die heidene ingegaan het. 

Wanneer die heiden, die onkruid tot volle rypheid en tot wasdom gekom het.  En as ons na die wêreld so rondom ons kyk, dan lyk dit asof daardie rypheid, op die punt staan om sy laaste fase te bereik.

 

Ons kyk na:

Matthéüs 19:27-28;

27         Daarop antwoord Petrus en sê vir Hom: - - - - -

(Dit is vir die Here Jesus)

- - - - - Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees?

28         En Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon - - - - -

(die troon van sy vader Dawid)

- - - - gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel.

 

Sien u Israel is nog al die tyd die kern, maar dit is ‘n Teokrasie, Jesus sit op sy troon, Hy regeer en onder Hom, ook die twaalf stamme van Israel.  Met Israel as die kern, sal die Godsregering oor die hele aarde geld.

Die Regeringstelsel - ek kan nie nou verder daarop ingaan nie - hier is nog ‘n hele klomp sulke ander Skrifte in daardie selfde trant en in daardie selfde verband.

 

Kom ons lees net vir u:

Daniël 7:13-14, 18;

13         Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel - - - - -

(daar is die wolke alweer)

- - - - - het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nadergebring voor Hom.

14         En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

18         en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja tot in alle ewigheid.

 

Hierdie heiliges van die HERE is niemand anderste as die uitverkorenes nie, as God se volk nie.  Die wat die HERE gesê het julle sal op twaalf trone sit en die twaalf stamme van Israel oordeel.  Hulle sal die Koninkryk ontvang, dit is hulle wat versamel word uit die vier windstreke van die aarde.

Daniël 7:27;

27         Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is ‘n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

 

Is dit nie wonderlik nie, en dit is vir u baie duidelik!

Daarom is die nasies so woedend vandag, en daarom wend hulle hul uiterste poging aan om Israel (ons op die oomblik hier in Suider Afrika) te vernietig, maar Europa staan op die punt om sy beurt te ontvang.  Amerika staan op die punt om sy beurt te ontvang.  U moet sien wat binnekort in Amerika gaan gebeur.  U moet sien wat binnekort in Europa gaan gebeur.  Daarom wil die heiden vir Israel vernietig, want Israel is bestem om onder Koning Jesus die Koninkryk van God op aarde uit te maak en die heerskappy uit te oefen en die nasies sal aan hulle onderdanig wees.  Dit is wat ná die dag van die HERE sal geskied!   

 

In verband met hierdie regeringstelsel moet u ook nog lees:

Openbaring 3:21; Open. 11:15; Open. 12:5; Open. 19:15-16; en ook

Open. 1:5-6 dan Daniël 2:35, 44; Sagaria 14:9; 1 Korinthiërs 15:24 tot 28; Jesaja 60:1-3, en ook 18-21; en dan Jesaja 62:1-2.

 

Openbaring 3:21;

21         Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. 

Openbaring 11:15;

15         EN die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.

Openbaring 12:5;

5          En sy het ‘n manlike kind gebaar wat al die nasies met ‘n ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk na God en sy troon.

Openbaring 19:15-16;

15         En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige.

16         En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.

 

Openbaring 1:5-6;

5          en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde!  Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed.

6          en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en krag tot in alle ewigheid!  Amen.

 

Daniël 2:35, 44;

35         Toe is tegelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyngestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat geen spoor van gevind is nie; maar die klip wat die beeld getref het, het ‘n groot rots geword wat die hele aarde gevul het.

44         Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ‘n einde aan maak, maar self sal dit verewig bestaan --

Sagaría 14:9;

9          En die HERE sal Koning wees oor die hele aarde; en in dié dag sal die HERE een wees, en sy Naam een.

1 Korinthiërs 15:24-28;

24         Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.

25         Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.

26         Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.

27         Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.

28         En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Jesaja 60:1-3;

1          STAAN op, en word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die HERE gaan oor jou op.

2          Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke; maar oor jóu sal die HERE opgaan en sy heerlikheid oor jou gesien word.

3          En nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang.

Jesaja 60:18-22;

18         Van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie - van geen verwoesting of verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie; maar jy sal jou mure Heil noem en jou poorte Lof.

19         Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie; maar die HERE sal vir jou wees ‘n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees.

20         Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie; want die HERE sal vir jou wees ‘n ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby.

21         En jou volk sal almal regverdiges wees, vir ewig sal hulle die land besit -- as lote deur My geplant, ‘n werk van my hande, tot my verheerliking.

22         Die kleinste sal ‘n geslag word, en die geringste ‘n magtige nasie. Ek die HERE sal dit op die regte tyd gou laat kom.

Jesaja 62:1-2;

1          TER wille van Sion sal Ek nie swyg nie en ter wille van Jerusalem nie stil wees nie, totdat sy geregtigheid uitbreek soos ‘n glans en sy heil soos ‘n fakkel wat brand.

2          En die nasies sal jou geregtigheid sien en al die konings jou heerlikheid; en jy sal met ‘n nuwe naam genoem word wat die mond van die HERE sal noem.

 

Daar is heerlike Skrifte wat ook saamgaan met hierdie om vir u te wys wat God se Regering is.  Nou, ‘n volgende belangrike punt; ek gaan net vir u ‘n opsomming gee:

 

Wanneer die dag van die HERE, nou as te ware tot ‘n einde gebring word, deur die Wederkoms van die Here Jesus, deur die ingryping uit die hemel uit, ter wille van die uitverkorenes, anders sal geen vlees gered word nie. Wanneer die Here Jesus kom op die wolke, dan gaan die wat gereed is, Hom tegemoet in die lug, die wat lewe teen daardie tyd en kwalifiseer, word dan verander in ‘n oomblik se tyd, hulle gaan Hom tegemoet in die lug, nou in ‘n onsterflike liggaam en in ‘n onverganklike liggaam, ter selfde tyd gaan die grafte oop, vir die eerste opstanding en die wat dan kwalifiseer vir die eerste opstanding, gaan dan tesame met hierdie veranderdes wat in die lewe was, die Here tegemoet in die lug. 

 

Die Skrif is vir my baie duidelik, dat wat gebeur, is dit:

Dat die wat Hom tegemoet gaan in die lug, is die wat saam met Hom gaan regeer, oor ‘n versamelde Israel, hulle gaan en die HERE stel hulle aan, sal ek nou maar dit stel in ons terme, as sy kabinet.  Dit word genoem in die Bybel die Bruilofsmaal van die Lam.  Hulle kom dan saam met die Here Jesus.  In die tussentyd, die gewone volk Israel op die aarde in daardie verskriklike tyd van benoudheid, het hulle, hulle teen daardie tyd in die Benoudheid van Jakob hulle tot God bekeer.  Die HERE het sy Gees uit die Hemel op hulle uitgestort, hulle het verander, hulle het ‘n nuwe volk geword, hulle het hulleself gereed gemaak, hulle het vir hulle wit klere aangetrek om nou die huweliksplegtigheid te voltrek, met die Bruidegom, die Here Jesus, die Hoof en sy liggaam wat Hom tegemoet gegaan het. Nou word die huwelik voltrek. 

 

Die Koninkryk - die Teokrasie word gekonstitueer.  Die koninkryk op aarde word oorgeneem, deur die Here Jesus, en deur sy liggaam, en deur sy volk.  Die nasies word in bedwang gebring.  Die nasies word onder beheer gebring.  Die nasies kom in gehoorsaamheid aan Hom.  Die Koninkryk van God word op aarde gevestig.

 

Ek beskrywe dit vir u in ons boek:  “Die Boek van Openbaring”, as u begin by hoofstuk 19 net ná hoofstuk 18, die val van Babilon, die vernietiging van die Ekonomiesestelsel, Openbaring 19 - die vernietiging van die Politieke Stelsel.  Wanneer die Here kom en Hy sy koninkryk oprig - Openbaring 20; en Openbaring 21 - Die Nuwe Jerusalem, dit so volg.  Maar u moet die besonderhede daarvan bestudeer en ook in ons reeks: “Die Verlore Tien Stamme van Israel”, in studie nommer 8 en 9 waar ek dit vir u duidelik maak - van die Bruid en die Bruidegom.

 

Net nog ‘n verdere beskrywing:

Ek wil vir u ‘n paar groepe van Psalms vir u gee, ek gaan dit net uitlees ingeval die tyd my gaan inhaal sodat u weer daarna kan kyk.  Ek wil vir u 3 groepe van Psalms gee waar ek vir u wys uit die Psalms, en daar is baie ander gedeeltes van God se Woord om vir u te wys; die oorgang uit die toestand van oordeel en die vestiging van die Koninkryk van God op die aarde. 

 

Die eerste groep wat ek vir u wil gee is: Psalm 45:2, 7, 8, 17; m.a.w. u kan eintlik die hele Psalm lees, dan Psalm 46; Psalm 47; Psalm 48.

 

My tweede groep van: Psalms is: Psalm 72; Psalm 85 en dan met

Psalm 83 daarby, om te wys hoedat die heiden dit probeer verhoed.

 

My derde groep is: Psalm 96:10-13; Psalm 97; Psalm 98; Psalm 9.

 

Einde. 

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580