new-top-banner-english

Die uitlander en vreemdeling

E-Boek: Die Uitlander en Vreemdeling

Ons vra net die HERE se seën:

“Vader in die hemel, baie dankie vir die voorreg om rustig, rondom U Woord te kan sit.

HERE, maak net vir ons U Woord oop HERE,  sodat U Woord vir ons ál sal wees wat tel.

HERE, dat ditnie 'n mense gedagte sal wees nie, maar laat U spreek, ons vra dit in Jesus Naam. 

Amen.”

 

Ons begin weer by daardie kwessie van die “Naaste” - ons het dit op kasset. 

Kom ons kyk na Lukas 10 (van die Samaritaan en die man wat deur die rowers oorval word.)

Lukas 10:25-29;

25        EN daar het ‘n sekere wetgeleerde opgestaan wat Hom versoek het deur te sê: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?

26        En Hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy?

(Nou goed, ek wil net hê u moet nou baie mooi kyk, dit gaan dus om die wet, wat is in die wet geskrywe!  Hoe lees jy?)

27        En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself.

(Dit is wat die Here uit die wet geantwoord het).

28        Toe sê Hy vir hom: Jy het reg geantwoord, doen dit, en jy sal lewe.

29        Maar hy wou hom self regverdig en sê vir Jesus: En wie is my naaste?

 

En toe vertel Jesus nou vir hulle daardie gelykenis van die man wat deur die rowers oorval is, van die barmhartige Samaritaan.  (Ons los dit nou eers). 

Ons kyk nou eers na die betekenis van die naaste; siende dat Jesus vir hom gesê het: “Wat sê die wet?”

M.a.w. dit is die punt wat dit omgaan: “Wat sê die wet?” –

“Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself.

Toe sê hy wie is my “naaste”? - Toe vertel Jesus die gelykenis.

Kom ons kyk nou eers na daardie naaste.

Volgens “Young’s Analytical Concordance” - wat deur almal as gesaghebbend beskou word, sê hy in daardie konkordansie, dat daardie woord naaste beteken in die oorspronklike Grieks:

“The one near or close to”. 

Die een naby of die een baie naby aan jou.  En bv. dieselfde woord word ook gevind in Romeine 13:9, en natuurlik in baie ander ook, maar ons kyk net eers na Romeine 13:9, ons begin net by die 8ste vers.

Romeine 13:8-9;

8          WEES aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat ‘n ander lief het, het die wet vervul.

9          Want dit: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

 

Sien die wet - alles word saam gevat, jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Nou hierdie naaste van Romeine 13:9, en daardie “naaste” wat daardie jongman vir Jesus aangehaal het hier in Lukas 10, is presies dieselfde Griekse oorspronklike woord en dit beteken: Die een naby aan jou - “The one near or close to you”.  

Nou kyk ons waar staan dit in die wet geskrywe.

Onthou hierdie jongman; Jesus antwoord die jongman: “Wat is in die wet geskrywe?  Hoe lees jy?  Dit is daar in Lukas 26:10. 

Toe haal die jongman aan en hy antwoord en sê: “Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself”.

 

Waar staan dit in die wet waar die jongman dit uit aangehaal het?

Dit staan in Levítikus 19:17-18, - Onthou die jongman het uit die wet aangehaal, nie waar nie?

Levítikus 19:17-18;

17         Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie.

18         Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die HERE.   

“Jy moet jou naaste liefhê soos jouself”.

 

Weer volgens “Young’s” – is die oorspronklike Hebreeuse woord die betekenis daar - “friend” - of - “companion” - dit is jou naaste.

Jou vriend of jou metgesel is jou naaste - dis die een wat jy moet liefhê soos jouself; jou vriend of jou “companion”.  Dit praat niks van ‘n vreemdeling nie.

Jou vriend of jou “companion” - in die Ou Testament;

Nuwe Testament die betekenis - “The one near or close to you”.  

Dit is presies dieselfde!

Nou dít is baie belangrik!  Dit is die ding wat hulle ons nou op druk. 

Jy moet nou sommer elke vreemdeling, en elkeen of hy van jou selfde geloof is, en waar hy ook al is; dit is nou jou naaste!

Dit is nié wat die Skrif sê nie!

Volgens die Skrif is dit jou: - “Friend” of jou “Companion, or the one near or close to you”; Dit is op outoriteit van “Young’s Analytical Concordance”.

Kom ons kyk nou net na:

Deuteronómium 23:2; (dit is nou waar die baster nie in die vergadering van die HERE mag inkom nie). 

2          Geen baster mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE nie kom nie.

 

Die volgende wat ek in verband hiermee wil noem is, ek gaan nou nie daarmee in besonderhede op nie, maar as u my kasset nog kan onthou – “Die leer van Bíleam”.

Die groot sonde wat Bíleam vir Israel laat doen het; kyk, Balak wou eers gehad het dat Bíleam (die huurling profeet) moes kom om vir Israel te vervloek.  

As julle nou daarvan notas maak kyk na Númeri hoofstukke 22 tot 24.  

 

Daar het Balak vir Bíleam gehuur om vir Israel te vervloek.  Maar die HERE wou nie vir Bíleam toelaat om Israel te vervloek nie.  Elke keer as Bíleam sy mond oopmaak, het hy hulle net geseën, en dit is mos waar die HERE naderhand die donkie laat praat het.  Toe maak Bíleam ‘n ander plan en dít is baie belangrik!

 

Toe sê hy vir Balak: Nooi vir Israel na julle feeste toe en dit is wat hulle gedoen het, en Israel het dit gedoen.  Op daardie manier het die seuns en die dogters van Moab en van Israel met mekaar oor en weer begin te trou, en dus bloed vermenging gepleeg; teenstrydig met die wil van God, en daarvoor het die HERE vir Israel toe baie swaar gestraf!

 

As ons nou lees in Open. 2:14, in die briewe aan die sewe gemeentes, wat ‘n opgestane Here Jesus vir Johannes gegee het om te skrywe, die derde brief, dit is nou die brief aan die gemeente van Pérgamus.

Openbaring 2:14;

14         Maar Ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bíleam wat Balak geleer het om ‘n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer.

 

Nou as jy daardie Númeri hoofstukke 22, 23 en 24 lees, dan sal jy sien die sonde wat Bíleam vir Israel laat doen het was om hulle te nooi na sy feeste en dat hulle toe met mekaar begin vermeng het.  Die HERE sê Hy het dit teen hierdie gemeente, want hulle het daar mense wat die leer van Bíleam aanhang.

Nou met alle liefde en respek, as jy vandag kyk na die lering van ons kerke en jy kyk na die lering van ons politici, dan is dit presies dieselfde sonde wat vandag gepleeg word.  Want ons mense word aangemoedig om oor en weer te trou!

As dit gesê word, ek sê ek sien geen sonde daarin om oor die kleurgrens heen te trou nie, wat is dit anders as die leer van Bíleam!  Die HERE sê Hy is daarteen!  Teen die “Leer van Bíleam!”

Nou goed ons kan baie daarop uitwei; nou kom ons by hierdie groot saak van Exodus hoofstuk 12 waaroor daar gepreek is, wat nou algemeen die goedkeuring van die kerke wegdra.

Exodus 12:43-51;

43        VERDER het die HERE vir Moses en Aäron gesê: Dit is die insettinge van die pasga: Géén uitlander mag daarvan eet nie.

(So, daardie “uitlander” moet jy na kyk - géén uitlander mag daarvan eet nie).

44        Maar elke slaaf wat ‘n man met geld gekoop het, dié moet jy besny; dan kan hy daarvan eet.

45        Geen vreemde inwoner of huurling mag daarvan eet nie.

46        In een huis moet dit geëet word; jy mag niks van die vleis uit die huis buitentoe bring nie; en julle mag geen been daarvan breek nie.

47        Die hele vergadering van Israel moet dit hou.

48        En as ‘n vreemdeling - - - -

(en dit is nou veral die vers waaroor dit gaan)

- - - - by jou vertoef en tot eer van die HERE die pasga wil vier, dan moet by hom almal wat manlik is, besny word; en dan mag hy naderkom om dit te vier, en hy sal soos ‘n kind van die land wees. Maar géén onbesnedene mag daarvan eet nie.

49        Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef.

50        En al die kinders van Israel het dit gedoen. Soos die HERE Moses en Aäron beveel het, so het hulle gedoen.

51        En op daar dieselfde dag het die HERE die kinders van Israel volgens hulle leërafdelings, uit Egipteland uitgelei.

Nou word dit gesê daar in Exodus 12:48:  As die vreemdeling homself laat besny het, dan het hy gedeel in dieselfde voorregte van die verbond, onder andere kon hy dan die pasga saam eet.

Nou word dit gesê, (dit is natuurlik die beskouing van die groot kerke) dat die doop of die besprenkeling het nou in die plek van die besnydenis gekom.  En elkeen wat nou gedoop is, met ander woorde besprenkel is, het nou ‘n kind van die verbond geword, dit maak nie saak wat die kleur is nie, en as hy dan ‘n kind van die verbond is, dan kan hy saam as hierdie mense, met Israel die pasga kom eet. 

Vandag is jou pasga, jou nagmaal; dit is jou gesamentlike aanbidding, dan kan hulle ook saam met jou aanbid en dit is die groot punt waarom alles gaan.  Dit is mos so. 

Nou ondersoek ons dit ‘n bietjie; die saak is, as ons na die oorspronklike Hebreeus toe gaan, dan is vir elkeen van hierdie mense wat hier genoem word is ‘n ander Hebreeuse woord en daardie Hebreeuse woord het ‘n spesiale betekenis.

 

Ons kyk nou eers weer na Exodus 12:43, - “Verder het die HERE aan Moses en Aäron gesê: Dit is die insetting van die pasga: Géén uitlander mag daarvan eet nie”.

Nou wat is hierdie uitlander?

Nou hierdie “uitlander”, in die Engelse King James is dit “Stranger”.

Die Hebreeuse woord daar in die “Youngs Analytical Concordance” is “Nekar” en dit beteken: “Son of a Stranger or Foreigner”, - ‘n uitlander.  

Die Afrikaanse woord is dan reg vertaal, dit is ‘n “uitlander” – “a foreigner” en dit is gewoonlik die produk van ‘n gemengde huwelik, daardie uitlander.

Nou hierdie selfde woord kom voor in:

Nehemía 9:2;

2          En die afstammelinge van Israel het hulle afgesonder van al die uitlanders, en hulle het gaan staan en belydenis gedoen van hulle sondes en die ongeregtighede van hulle vaders.

 

As jy nou Nehemía lees dan was dit juis die een groot sonde wat hulle gedoen het.  Hulle het met al daardie vreemde mense begin te trou.  Dit het Nehemía verskriklik gegrief.  As u dit weer lees; hy het hulle geslaan, hulle hare uitgepluk omdat hulle dit gedoen het – (Nehemía 13:25).  Hy het toe hierdie bevel gemaak en die afstammelinge van Israel het hulle afgesonder van al die uitlanders.  Maar nou, moet ons, ons met hulle vereenselwig; en dit is wat vandag gebeur!  Daardie selfde woord “Nekar” – “uitlander”, kom voor in Nehemía 9:2.  

Ons kyk ook na Nehemía 10:30;

30            verder dat ons ons dogters nie sou gee aan die volke van die land, en hulle dogters nie sou neem vir ons seuns nie;

Daardie woord “Nekar” kom nou nie hierin voor nie, maar dit is die beginsel; dat hulle die HERE se gebooie sal begin te hou en dat hulle hul dogters nie sou gee aan die volke van die land en hulle dogters nie sou neem vir ons seuns nie. 

Maar nou, waar die woord nou weer voorkom in Nehemía 13:3;

3          En toe hulle die wet hoor, het hulle al die mense van gemengde bloed uit Israel afgesonder.

“al die mense van gemengde bloed het hulle uit Israel afgesonder”.

 

Dan kan ek net vir u lees, hoe Nehemía hulle, verder opgetree het in:

Nehemía 13:23-31;

23         In dié dae het ek ook Jode gesien wat Asdodiese, Ammonitiese, Moabitiese vroue getrou het.

24         En van hulle kinders het die helfte Asdodies gepraat, of die taal van watter volk ook; maar hulle kon geen Joods praat nie.

25         Daarom het ek met hulle getwis en hulle gevloek, en sommige van hulle geslaan en die hare uitgepluk en hulle by God besweer: Julle mag julle dogters nie aan hulle seuns gee, en julle mag nie van hulle dogters vir julle seuns of vir julleself neem nie!

26         Het Salomo, die koning van Israel, nie deur hulle gesondig nie? Alhoewel daar onder baie nasies nie ‘n koning gewees het soos hy nie, en hy ‘n liefling van God was, sodat God hom as koning aangestel het oor die hele Israel, het die vreemde vroue hom tog sonde laat doen.

27         Moet ons nou van julle hoor dat julle al hierdie groot kwaad doen, om ontrou te handel teen God deur vreemde vroue te trou?

28         En een van die seuns van Jojada, die seun van die hoëpriester Eljasib, was ‘n skoonseun van Sanbállat, die Horoniet; daarom het ek hom van my af weggeja.

29         Dink aan hulle, my God, oor die bevlekking van die priesterskap en van die verbond met die priesterskap en met die Leviete.

30         So het ek hulle dan gereinig van al wat vreemd was, en die diensordeninge vir die priesters en die Leviete vasgestel, vir elkeen in sy werk,

31         ook vir die lewering van hout op vasgestelde tye en vir die eerstelinge.  Dink aan my, my God, ten goede!

 

Dit is hoe Nehemía opgetree het.  Dit is hoe hy opgetree het teen hulle wat hulle so vermeng het.

Nou kom ons na die tweede woord daar in Exodus 12, in die gedeelte wat ons gelees het.

Exodus 12:45;

45         Geen vreemde inwoner of huurling mag daarvan eet nie.

Nou is dit ‘n “vreemde inwoner” of ‘n “huurling”.

Die King James sê: “Foreigner” - die Hebreeuse woord daar is “Toshab” en volgens “Youngs” beteken dit “Settler or a Alien in transit”.

‘n Vreemdeling, ‘n uitlander wat aan die deurtrek is, hy mag nie van die pasga eet nie.

Nou kom ons by die belangrikste en dit is vers 48.

48         En as ‘n vreemdeling by jou vertoef en vir die HERE die pasga wil vier, dan moet by hom almal wat manlik is, besny word; en dan mag hy naderkom om dit te vier, en hy sal soos ‘n kind van die land wees. Maar geen onbesnede mag daarvan eet nie.

 

Dit is die groot teks wat hulle nou die klem op lê!

Wie is hierdie vreemdeling?

Hierdie vreemdeling, in die Engelse Bybel weer “Stranger” het nou weer ‘n ander Hebreeuse betekenis.  Hierdie Hebreeuse woord spel jy “Ger”, hulle sê jy spreek hom uit “gêr”.  Nou ja, ek mag verkeerd wees met die uitspraak, maar dit is die spelling - “Ger”!

Volgens “Youngs” beteken dit “Sojourner” or “a person of the same race, but living in another country”.  Dit is ‘n persoon van dieselfde ras, wat ook tydelik by jou tuis gaan en aan die deurtrek is - dit is die vreemdeling, wat as hy hom laat besny, saam met hulle die pasga kan vier.  Met ander woorde, dit is van daardie ander Hebreeuse rasse wat nou nie by die Israel volk ingesluit was nie, maar van dieselfde herkoms is, daarom het hy ‘n ander Hebreeuse woord.

Ons het nou al drie Hebreeuse woorde hier gehad – dit is “Nekar, en Toshab en dit is Ger”. 

Iemand van dieselfde ras maar wat in ‘n ander land woon, wat nou maar natuurlik daar by hulle deurgetrek het.

Kom ons bekyk dit ‘n bietjie van naderby.  Hoe word hierdie woorde gebruik in die alledaagse lewe.  ‘n Mens moet onthou, dat as jy die beste betekenis van ‘n woord wil hê, al sal jy ook die Hebreeus ken, moet jy kyk hoe word hierdie woord gebruik.  Dit is so met Afrikaans en Engels ook. 

 

Ons het bv. selfs in Afrikaans, as jy sekere dele van ons land vat is daar sekere dele wat Afrikaners sekere woorde gebruik, wat in ander dele nie gebruik word nie.  Maar as jy nou die betekenis van daardie woord het, luister hoe praat hulle, en in watter opsigte gebruik hulle die woord dan sal jy mos weet wat hy beteken.

Nou ons gaan nou na ‘n paar tekste in die Bybel kyk, waar hierdie verskillende woorde gebruik word, sodat ons kan sien wat hulle werklik beteken.

Ons gaan nou eerste na hierdie “Ger” - (gêr) of die meervoud daarvan; hoe word hy gebruik?

Kom ons kyk na Levitikus 25:47, daar kom hierdie woord in die oorspronklike, hierdie “Ger” weer voor.

Levitíkus 25:47-49;

47         En as ‘n vreemdeling - - - - -

(dis nou weer die “Ger:)

- - - - of bywoner by jou vermoënd word, en jou broer by hom verarm en hy homself aan ‘n vreemdeling of bywoner by jou verkoop, of aan ‘n familielid uit die geslag van ‘n vreemdeling,

48         dan moet daar vir hom, nadat hy hom verkoop het, reg van lossing wees; een van sy broers kan hom los,

49         of sy oom,” - - - - - - ens.”, en so gaan hy aan.

Dis dieselfde vreemdeling, hy is hier by jou, met ander woorde hy woon onder Israel, maar hy is hierdie “Ger”, hy is van dieselfde ras.

 

Ons kyk na Deuteronómium 14:29; (hier kom die “Ger” weer voor.)

28         dan moet die Leviet kom - omdat hy geen deel of erfenis saam met jou het nie - en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat in jou poorte is, en hulle moet eet en versadig word, sodat die HERE jou God jou kan seën in al die werk van jou hand wat jy doen.

 

Die vreemdeling en die wees en die weduwee wat in sy poorte is, jy moet hulle kos gee sodat hulle versadig kan word.

Maar hierdie vreemdeling is nou nie sommer elke een wat jy gaan optel nie.  Dit is nie ‘n “Toshap” nie, dit is ook nie ‘n “Nekar” nie, in die oorspronklike Hebreeus nie, dit is ‘n “Ger” wat beteken ‘n persoon van dieselfde ras.  Met ander woorde dit is ‘n Hebreër, wat ook onder hulle vertoef.

 

Nou as jy dit nou nie in die oorspronklike, as jy sommer so net ‘n vreemdeling vat, kan dit sommer wyd en syd toegepas word by ‘n swarte, ‘n gele en almal, en dit is waar die groot probleem vandaan kom!  En dit is baie belangrik dat ‘n mens die oorspronklike woord van die HERE het, dat jy moet weet wat was in die gedagte van God, dit is wat tel en nie wat in die gedagte van die mens is nie, maar wat God ingedagte gehad het!

Ons kyk na nog een in Deuteronómium 26:12; - Dit is nog die “Ger” wat as vreemdeling vertaal word.

12         As jy al die tiendes van jou opbrings klaar afgesonder het in die derde jaar, die jaar van die tiendes, dan moet jy aan die Leviet, die vreemdeling, die wees en die weduwee gee, dat hulle in jou poorte kan eet en versadig word.

Daardie vreemdeling is nie enige een nie, dit is nie “Nekar” dis ook nie die “Toshap” nie, dit is die “GER” die een wat van dieselfde RAS is.

(Saam met die Leviet, saam met die wees en saam met die weduwee.  Jy moet kyk dat hulle nie honger ly nie). 

 

Maar in ons prediking van vandag word dit nou veral, die swarte en die ander ook ingesluit en dit is nie wat die Skrif vir ons sê nie!  Maar omdat dit nie vir ons mense duidelik gemaak word nie, word ons daarmee “geboelie” en word ons daarmee oorweldig en oordonder!  As jy mooi kyk, die doel is, dat ons naderhand so oorlaai sal word, soos dit al is, dat hierdie “have not’s” soveel gewig op die kameel se rug gesit word, totdat die laaste strooi ook kom en sy rug breek en dat hy werklikwaar, ons Israeliete so in die grond indruk dat ons ook vergaan en dit is wat die duiwel wil hê.  En dan word daar nie vir die swartes gesê dat as die wit man, so uitmergel is en so gery en gelaai word dat hy vergaan, dan gaan jy óók vergaan.  Want gaan deur al hierdie Afrika lande waar die wit man homself moes onttrek en daar vergaan hulle van die honger en die wat nog nie vergaan het van die honger nie is die wat nog (hand-outs) kry van die witman!

 

Soos dit nou met ons mielies en ons ander dinge ook maar gaan; al na Zambië en hierdie plekke en dit begin nou al na Zimbabwe toe ook gaan.  ‘n Land wat tot ‘n paar maande gelede, wat self gehelp uitvoer het en self gehelp het om andere te voed; en die moment, die swarte is nog nie heeltemal in beheer nie en daar staan al hongersnood voor die deur! 

 

Ons kyk nou na nog ‘n paar Skrifte want dit is belangrik, nog oor die:

(1)  “Ger”, die Rasgenoot.

Levitíkus 19:10;

10         Jou wingerd moet jy ook nie skoon afoes nie, en die trossies wat van jou wingerd val, nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling moet jy dit laat oorbly.  Ek is die HERE julle God.

 

Weer daardie vreemdeling, is nie enige vreemdeling nie, dit is die “Ger” wat jou Rasgenoot is.

Ons kyk na nog een.

Eségiël 47:21-23; (Dit is nou ’n toekoms visioen van die Profeet Eségiël, dit is die grense van die land, dit is volgens die visie hoe dit sal wees). 

21        En julle moet hierdie land aan julle uitdeel volgens die stamme van Israel.

22        En julle moet dit as erfenis laat toeval aan julle en aan die vreemdelinge wat onder julle vertoef, wat kinders onder julle verwek het; en hulle sal vir julle wees soos ‘n kind van die land onder die kinders van Israel; saam met julle moet hulle ‘n erfdeel ontvang onder die stamme van Israel.

23        En in die stam waar die vreemdeling by vertoef, daar moet julle hom sy erfdeel gee, spreek die Here HERE.

Want daardie vreemdeling is wéér die “Ger”.

 

Ons gaan nou ‘n bietjie na die ander een toe wat nie aan die paaslam moes deelneem nie:

(2)  Die “Toshap”.

Ek wil net eers lees wat die betekenis is.  Ek lees dit maar in Engels soos ek dit gekry het.

“To identify one who is different in a unspecified way to the terrain, used to cover a person permitted to visit the priest in Israel but denied any further rights.  He may not under any circumstances eat the Passover or any of the Holy things of the priest.”

Ons kyk na hierdie tekste.

Levitíkus 22:10;

10         Ook mag geen onbevoegde - - - -

(in die Engelse Bybel staan weer “stranger”)

- - - - eet wat heilig is nie. ‘n Bywoner van ‘n priester en ‘n dagloner mag nie eet wat heilig is nie.

Met ander woorde hulle mag dan aan die Pasga ook nie deel hê nie.  Dit sal ook dieselfde geld vir vandag.

Levitíkus 25:45;

45         En ook van die kinders van die bywoners wat by julle vertoef - van hulle mag julle koop en van hulle geslag wat by julle is, wat hulle in julle land verwek het; en dié sal vir julle ‘n besitting wees.

Ek het dit ook maar net geneem want dit is ook daardie woord “Toshap”, waaruit dit vertaal is.  Maar hulle het geen wetlike status gehad nie.

 

(3)  Nou hierdie “Nekar” die Uitlander:

Van Exodus 12:43; - Die Uitlander of “Stranger” volgens die Engelse King James Bybel, wat ek daarvan gekry het was maar net wat ek verder verduidelik:

“Embraces Canaanites Moabites and Ammonites have no rights within the Israel community. Their fate is that af a bastard.”

Nou 'n huwelik tussen die Ger en die Toshap word nie van gepraat in die Bybel nie.

En ‘n huwelik tussen die “Nokri” dit is daardie Uitlander of daardie “Nekar” en die Ger en die Israel volke word beslis verbied, nou ja, al wat ek daarvan kon kry.  

Die Skrif is Genesis 24:3-4; Waar Abraham die bevel uitgevaardig het in verband met Isak se troue.

Genesis 24:3-4;

3          dat ek jou kan laat sweer by die HERE, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaäniete onder wie ek woon nie;

4          maar dat jy na my land en my familie sal gaan om vir my seun Isak ‘n vrou te neem.

Dit is hoe streng Abraham was in verband met Isak se vrou.  En dit is vandag nog presies dieselfde, dat jy onder jou eie familie en Rasgenote sal trou.

Dan is daar nog ‘n ander Hebreeuse woord; dit kom nou nie voor daar in Exodus 12, daardie omstrede gedeelte nie.  Daar is nog ‘n ander woord volgens “Youngs” is dit “zar” of volgens party “zir of ziwr” en daar is ‘n hele ry tekste in die Bybel omtrent hulle wat ook as vreemdelinge vertaal word of “Strangers in die Engelse Bybel en dat dit eintlik hulle is, wat as ‘n mens die Skrifte nagaan wat Israel se ondergang die meeste van almal bewerk het.

Ek lees maar net wat ek hier gekry het.

Aliens of the Foreigh Race, he has no rights in Israel with even justice denied him. The Ziwr or Zar was mainly responsible for Israel’s downfall.

 

Nou gaan ek net vir u hierdie 3 tekste lees waar dit in voorkom, dat u dan kan sien hoe dit gebruik word.

Jesaja 1:7;

7          Julle land is ‘n wildernis, julle stede is met vuur verbrand, vreemdes verteer julle landerye in jul teenwoordigheid, en dit is ‘n wildernis soos by ‘n omkering deur vreemdes.

“Vreemdes verteer julle landerye”, - daardie woord is nou weer nie “Nekar” en ook nie “Toshab” nie, of “Ger” nie; dit is “Zar” of “Zir” in Hebreeus - dit is weer ‘n ander woord.

Ons kyk na Jesaja 29:5; (Altyd in verband met Israel se ellende te doen!)

4          Maar die menigte van jou vyande sal word soos dun stof, en die menigte van die tiranne soos kaf wat wegwaai; en dit sal heeltemal onverwags gebeur.

(Nou hierdie tiranne, ek dink dit het ook daarmee te doen). 

Ons kyk na Hoséa 5:7;

7          Hulle het troueloos gehandel teen die HERE, want hulle het onegte kinders verwek; nou sal die nuwemaan hulle met hul velde verteer.

“want hulle het onegte kinders verwek”

Ek dink die onegte kinders het ‘n verbintenis met die “Zar” en Israel.

So dit is nou wat ek vir u daaromtrent kon opspoor.

 

Ek wil dit net daar byvoeg; as jy nou in die geskiedenis ingaan, dan sal jy vind dat oral waar Israel nasies vermeng het met die swartes, daar het daardie nasies verdwyn en het daardie nasies hulle krag verloor.  Dit was so met die ou Romeine, dit was so met die Portugese.  As jy nou bv. vat die Portugese, hulle geskiedenis; hulle het die ou seevaarders gehad, ‘n Bartholomeus Dias, dit was ‘n koning Hendrik, dit was ‘n land gewees wat gekoloniseer het.

As jy darem vat die koloniale ryk van Portugal hierin Afrika het hy Mosambiek en Angola gehad, hy het in die Verre Ooste het hy besittings gehad.  Hy het in die Amerika’s besittings gehad.  Hulle het ‘n roemryke geskiedenis; maar as jy nou na die ou Portugese se geskiedenis toe gaan en jy kyk na die skilderye van ‘n Bartholomeus Dias, jy kan dit in ou boeke kry.  As jy kyk na ‘n koning Hendrik van Portugal, was dit nie die Portugese soos jy hom vandag kry nie.  Hulle was blankes, hulle het gelyk soos ons Westerlinge vandag, hulle was dit ook.  Hulle was van die ou Israeliete.  Maar toe het hulle met die swartes begin

te vermeng.  Dieselfde met die Spanjaarde, ook die Moore het begin vermeng.

Daarom jou Portugees soos jy hom vandag kry is die produk van daardie vermenging.  En kyk wat het van die Portugal geword.  Hy het absoluut as ‘n Ryk verdwyn.  Die Britse Ryk is vinnig op dieselfde spoor.

 

 

Nie Meer Jood of Griek.

 

Galásiërs: Dit is ‘n brief.

Kom ons kry die saak net mooi in perspektief.  Kyk daar in u Bybels, daar by Galásiërs.  Kyk wat staan daar!

Die Brief van die Apostel Paulus aan die Galásiërs.

So dit is ‘n brief wat hy aan hulle skryf.  Nouja, as ek nou bv. aan u ‘n brief skryf, dan moet ek daardie brief aan u skrywe dat u kan verstaan waaroor ek skrywe, die dinge waaroor ek praat, sal u weet waarvan ek praat.

Dit is wat ons ingedagte moet hou! 

 

Hierdie brief het nou 6 hoofstukke in ons Bybels.

Maar nou moet u onthou, die hoofstuk indelings, is deur die mense daarin gesit en die versies, sodat jy maklik kan, as jy nou na ‘n sekere ding verwys, dat ek nou vir u bv. kan sê: Galásiërs 3:29, dan weet u presies waar om te kyk.  As hy nie ingedeel was in hoofstukke en versies nie, dan sou ons nie vir mekaar kon sê watter deel van daardie brief ek nou presies na wil kyk nie.  So is die hele Bybel só ingedeel deur mense, in hoofstukke en verse dat ons dit dan makliker kan volg.

 

Nou kom ons kyk nou na Galasiërs.  Nou skryf hy aan hierdie mense en hy sê vir hulle in vers 23.

Galasiërs 3:23-24;

23        Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word.

24        Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.

 

Kom ons kyk weer ‘n bietjie: “maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou”, - wie is die “ons” wat onder die wet in bewaring gehou is?  Daar is net een volk wat onder die wet in bewaring gehou was, en dit was Israel.  As Paulus soos dit beweer word en soos dit gepreek word, as hierdie klomp Galásiërs, ‘n klomp heidene was, heidene nou in die sin van “Nie Israelitiese mense”, kon hy nie vir hulle sê: “is ons onder die wet in bewaring gehou” nie, want geen heiden (non-Israelitiese heiden) was ooit onder die wet in bewaring gehou nie.

Maar hierdie Galásiërs was Israeliete wat afgedwaal het en verheidens het, soos die HERE ook vir Israel gesê het dat Hy vir haar ‘n skeibrief sou gee. Dit is hierdie mense na wie Paulus en die ander apostels gegaan het, wat Jesus voor gesê het: “Moenie na die heidene toe gaan nie, maar gaan na die verlore skape van die Huis van Israel”.  Dit is belangrik dat u dit sal insien, dit vind u in:

Matthéüs 10:5-7;

5           Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie en moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie;

6          maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel.

7          En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom.

“Die verlore skape van die huis van Israel”.

Hierdie Galásiërs het getel onder daardie verlore skape van die huis van Israel, daarom kon Paulus vir hulle sê: “v.23 - Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, en vers 24 – “Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe.  Die Wet was nie die tugmeester van enige non-Israeliet nie.  Hulle het nie eers geweet van die wet nie!

Met ander woorde hierdie Galasiërs was klaar Israeliete van geboorte; van Ras!

Nou moet u dus in daardie verband, moet u nou kyk na wat daarop volg.

Galásiërs 3:25-29;

25         Maar nou dat die geloof gekom het is ons nie meer onder ‘n tugmeester nie. 

26         Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus;

 

Onthou nou, jy kan nou nie hierdie teks gebruik om dit op “elke gelowige” toe te pas nie!  En dit is wat ons kerke doen.  Hy praat hier met die Galasiërs, wat Israeliete was, “want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus”.

 

27        want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

28        Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus.

29        En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.

 

Hier is ‘n paar belangrike punte wat ons na moet kyk: Weer vers 28 – “Daar is nie meer Jood of Griek nie”.  Nou Jood of meer streng geneem, hierdie woord “Jood” staan nie in die oorspronklike nie, Paulus het nie gesê Jood nie, Paulus het gesê “Judeër”! As jy na enige Griekse Bybel gaan dan sal jy die woord  “joo.de’en of Judaean” daar kry, dit is Judeër.  Daar is nie meer Judeër of Griek nie.  Daardie woord ‘Griek’ was die woord wat gebruik is vir die heidene, daarom sal jy ook in die Engelse Bybel kry, waar die Afrikaanse Bybel, bv. op party plekke die woord ‘Griek’ gebruik, gebruik die Engelse Bybel die woord ‘Gentile’ – heiden.  Dit is hierdie tien stamme wat verheidens het.

Nou kyk na Johannes hoofstuk 7:34-35;

34         Julle sal My soek en nie vind nie; en waar Ek is, kan julle nie kom nie.

35         En die Jode sê onder mekaar: Waar wil Hy heengaan, dat ons Hom nie sal kry nie?  Hy wil tog nie na die verstrooides onder die Grieke gaan en die Grieke leer nie?

“Die verstrooides onder die Grieke - - - - -.

Wie is hierdie verstrooides onder die Grieke?

Dit is daardie tien stamme wat verstrooi was onder die Grieke.

- - - - en die Grieke leer”.

Sodat hierdie mense wat Grieke genoem was, was dit weer van hierdie tien stamme van Israel.

 

Nou moet ons onthou dat na die dood van Salomo het die breuk gekom in die twaalf stamme van Israel en hulle het verdeel in die Huis van Israel en die Huis van Juda.  Hierdie huis van Juda, het later ook onder andere bekend geraak as die Jode soos ons dit nou het, of die Judeërs en die Israeliete wat ook onder die Grieke versprei was.

Nou ek kan nie nou op besonderhede daarop ingaan nie, maar die tema, een van die hoof temas van die Bybel is die hereniging en heling van die breuk tussen hierdie twee.  Want voordat Jesus kom om sy koninkryk op die aarde te kom vestig volgens al die Profete, moes hierdie breuk eers geheel word.  Die huis van Juda en die Huis van Israel moet weer bymekaar gebring word. 

As jy nou mooi kyk na Paulus dan sal u sien hoe hy dit kort-kort noem.  Ek gaan dit vir u op ‘n paar ander plekke ook wys.  Maar u kan een hoofstuk goed onthou of ‘n nota daarvan maak, dit is bv. Eségiël 37 - van die 2 houte wat in die profeet se hand bymekaar gebring moet word sodat hulle een sal wees, wanneer Jesus kom.  En dit is wat Paulus hier sê: Daar is nie meer Judeër of Griek nie; hierdie breuk het Christus gekom - in Christus het hy gekom om die breuk van Israel te heel.

 

“Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie want julle is almal een in Christus Jesus”.  Christus het gekom om die breuk te heel of jy nou ‘n slaaf of ‘n vryman is. Maar moet nou nie hierdie slaaf en hierdie vryman gaan rondgooi onder al die nasies nie!  Paulus is besig om te skrywe aan hierdie mense wat onder die wet was en hulle; baie van hulle omdat hulle weggedwaal het van die HERE af, en die straf van die HERE op hulle was; baie van hulle was arm en hulle was werklik slawe, hulle het slawe diens verrig, maar of hy nou ‘n slaaf of ‘n vryman is, Christus het gekom om vir hulle weer terug te bring in Homself, dit was die goeie nuus van die Evangelie, wat aan hierdie verstrooides van Israel gebring moes word.

 

Daar is nie meer man en vrou nie.  Nou ja, u kan dadelik sien, as hulle nou konsekwent wil wees om te sê: “almal het nou een geword”, en sê nou goed, die verskil tussen mans en vrouens het ook nou weggeval; maar mans en vrouens is dan nog al die tyd mans en vrouens!  Hy bedoel nét die HERE het gekom om vir ons bymekaar te bring in Christus Jesus; of jy nou ‘n man is of ‘n vrou is Israeliete, Christus het julle gekom om julle te red, want julle is almal een in Christus Jesus, en as julle aan Christus behoort dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte erfgename.

 

Nou as u dit mooi bekyk dan sien u, Paulus het nie bedoel, soos dit nou gepreek word, dat as jy tot geloof gekom het in Christus, dan is jy nou ‘n kind van Abraham, maak nou nie saak of jy swart, geel, bruin of wit is nie.

 

Onthou hy skryf aan Israeliete!  Nee, wat hy hier gesê het is: “Weet julle waarom julle aan Christus behoort?  Is omdat julle kinders van Abraham is”.

Die HERE het gekom om die kinders van Abraham te soek en van hulle weer na Homself toe te bring in Christus.  Een van die beste tekste daarvoor is, en daar is natuurlik baie, is die van Saggéüs:

Lukas 19:8-10;

Dit is hier baie duidelik. U onthou hoe die Here vir Saggéüs gesê het, kom af, uit die boom uit, Ek moet vandag by jou tuis gaan. Saggéüs was so aangedaan, want sy hart was so honger vir die Here, dat daardie man sommer daar en dan tot ‘n kragdadige bekering gekom het, en die vrugte van die bekering dadelik getoon het, deur te sê:

8          Maar Saggéüs het gestaan en vir die Here gesê: Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes; en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbeld terug.

U moet onthou Saggéüs was ‘n tollenaar en een van die grootste sondes van tollenaars was, hulle het die mense afgepers, hulle het die mense uitgebuit, hulle het die mense se goed van hulle gesteel.  En daarom die eerste vrug van Saggéüs se bekering was, ek wil reg maak, wat ek verkeerd gedoen het.  Ek gaan teruggee wat ek gesteel het.  Dit was die betekenis.

9           Toe sê Jesus aan hom: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook ‘n seun van Abraham is.

 

Met ander woorde hierdie man het nie ‘n seun van Abraham geword deur sy redding nie, hierdie man het tot redding gekom omdat hy ‘n seun van Abraham is.  Maar luister nou wat sê Jesus in die 10de vers.

10        Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.

Die Here het gekom om die verlore skape van Israel te soek.  Saggéüs was een van hulle en die Galasiërs was dieselfde.  

 

Maar goed, nou gaan ons na die 4de Hoofstuk van Galásiërs.  Dit is geen weerspreking nie.  Dan gaan hy aan omtrent die erfgenaam en so aan. 

Galásiërs 4:3-11;

3          So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld.

4          Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet.

5          om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.

Wie was onder die wet?  Net Israel!  Nie die heidense nasies nie!

Dus Christus het gekom om die wat onder die wet was, los te koop.  Paulus is nog al die tyd besig om aan hierdie Galásiërs ‘n brief te skryf, en vir hulle hierdie ding duidelik te maak, en dit is hulle met wie hy praat en dit is hulle wat onder die wet was.  Hy was besig om vir hulle die goeie nuus te bring, dat die Messias het gekom, en Jesus is daardie Een om hulle los te maak en hulle vry te maak.

6         En omdat julle kinders is, - - - -

(wat se kinders, nie noudat hulle kinders geword het deur geloof nie, omdat hulle kinders van Abraham is,)

- - - - het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur en Hy roep Abba Vader.

7          Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus.

8          Maar destyds toe julle God nie geken het nie, het julle dié gedien wat van nature geen gode is nie;

9          maar noudat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van voor af aan wil dien?

10        Julle neem dae en maande en tye en jare waar.

11        Ek vrees vir julle dat ek miskien tevergeefs aan julle gearbei het.

 

Nou laat ek net vir u die agtergrond van hierdie brief gee, waarom het Paulus hierdie brief aan die Galásiërs geskrywe?

Sy een hoof doel was om hulle te wys dat hulle die kinders van Abraham is en dat Jesus gekom het om hulle wat onder die wet was vry te koop, maar die ander doel van hierdie brief was; op Paulus se spoor het hierdie Judaïseerders geloop, hierdie Moses mense, hierdie Jode van die wet, wat nie vir Christus wou aanneem nie.  

Waar Paulus gepreek het vir die Galásiërs, kom hulle toe agterna en sê, hoor hierso, Christus is nie genoeg nie, julle kan nie salig word deur Christus te glo nie, julle moet ook die wet hou.  Julle moet julle laat besny, julle moet dae en jare en maande moet julle waarneem.  Julle moet die wet hou, want dit is die groot ding wat hulle teen Jesus gehad het, en ook nou teen Paulus, en daarom wou hulle ook vir Paulus doodmaak.  Omdat Paulus gesê het Christus het gekom, en Hy het die wet vervul en Hy het vir ons die vloek van die wet geword en dis deur geloof in Jesus wat julle salig word, en nie deur die hou van die wet nie, want niemand kon salig word deur die hou van die wet nie.

Maar toe kom hierdie klomp Judaïseerders agterna, en daarom is dit die ander groot rede waarom Paulus hierdie brief aan hulle geskryf het.  En hy het vir hulle gesê: As julle nou die wet begin te hou dan gaan julle weer word soos Hagar, (wat hy nou hier verder skryf) en julle gaan plaas julle nou weer onder die berg Sínai, julle gaan plaas julle self weer onder die wet, dus gaan plaas julle, julle weer self onder die vreemde, en Christus het juis gekom om julle nader te bring.  

Kom ons lees dit dan kan u sien:

Galásiërs 4:12-14, 20-24;

12        Broeders, ek bid julle, word soos ek, want ek is ook soos julle. Julle het my geen onreg aangedoen nie;

13        maar julle weet dat ek ten gevolge van krankheid van die vlees die eerste keer die evangelie aan julle verkondig het;

14        en julle het my beproewing in my vlees nie verag of verfoei nie, maar julle het my ontvang as ‘n engel van God, ja, as Christus Jesus.

En so gaan hy dan aan oor hulle ywer en dan kom hy by die 20ste vers.

20        EN ek sou wens om nou by julle teenwoordig te wees en my stem te verander, want ek is buite raad met julle.

(Ek is moedeloos met julle Galásiërs). 

21        Julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle nie na die wet nie?

22        Want daar is geskrywe dat Abraham twee seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye.

23        Maar die een uit die slavin is gebore na die vlees, en die ander een uit die vrye deur die belofte.

24        Dit is sinnebeelde, want dié vroue staan vir twee verbonde: een, van die berg Sinai afkomstig, wat vir die slawerny kinders baar - dit is Hagar;

 

Die wet is nog ‘n wet van slawe, dit is nog ‘n wet van kinders; net soos hy daar gesê het in die derde hoofstuk, ons was onder die wet in bewaring gehou daarin vers 23; ook die wet was ons tugmeester na Christus toe, maar noudat Christus gekom het, het ons nie meer ‘n tugmeester nodig nie.  En nou kom hierdie Judaïseerders agterna en wil hulle nou weer terug plaas onder die tugmeester, maar hulle het nou volwasse geword in Christus en hulle is nou vry.

Galásiërs 4:25-27;

25        want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabië en kom ooreen met die teenwoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slawerny.

26        Maar Jerusalem daarbo is vry; en dit is die moeder van ons almal.

27        Want daar is geskrywe: Verbly jou, onvrugbare wat nie baar nie; breek uit en roep, jy wat geen barensnood het nie; want die kinders van die eensame is meer as van haar wat ‘n man het.

 

Nou wil ek u iets pragtig wys, o die HERE se Woord is wonderlik en u moet mooi kyk daarna; hier haal Paulus aan uit een van die belangrikste hoofstukke in die Ou Testament, aangaande die tien stamme.  (Dit is die hoofstuk wat die HERE vir my as ‘n klein seuntjie gewys het, toe Hy aan my hierdie Groot Waarheid geopenbaar het – dit is naamlik Jesaja 54). 

Ek wil net weer vir u lees:

Galásiërs 4:27;

27         Want daar is geskrywe: Verbly jou, onvrugbare wat nie baar nie; - ”

En Jesaja 54:1;

1          JUBEL, onvrugbare wat nie gebaar het nie! Breek uit in gejubel en juig, jy wat geen weë gehad het nie! Want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude, sê die HERE.

 

Nou as jy hom mooi in sy verband lees, sal jy sien, die huis van Juda het die getroude gebly.  God het haar nie ‘n skeibrief gegee nie.  Maar die huis van Israel, die tien stamme, het ‘n skeibrief gekry en nou is die hele tema van God se Woord, selfs die sterwe van Jesus aan die kruis, was om sonde van hierdie volk van Hom, te versoen sodat Hy hulle weer bymekaar kon kry.  Sodat hulle weer kinders kon hê, m.a.w. dat hulle weer ‘n getuie vir God op aarde kon wees.  U sien wat is die opskrif daar in ons Afrikaanse Bybels, bokant Jesaja 54 - Die toekoms van Sion.

Die toekoms van Sion - wanneer Israel verenig sal word, vol van die Heilige Gees met Jesus in hulle midde, ‘n glans vir die hele wêreld; en dit is wat Paulus hierna verwys want daar is geskrywe in Galásiërs 4:

Ek is nou terug by Galásiërs 4:27;

27         Want daar is geskrywe: Verbly jou, onvrugbare wat nie baar nie; breek uit en roep, jy wat geen barensnood het nie; - - - -

 

Is dit nie wat hy hier gesê het nie; “Breek uit in gejubel en juig, jy wat geen weë gehad het nie!”  (Weë en barensnood is dieselfde).  Dit is wat hy aanhaal uit Jesaja 54

- - - - want die kinders van die eensame is meer as van haar wat ‘n man het.

Hierdie “eensame” is die tien stamme;

Die wat ‘n “man” het is die twee stamme! 

“want die kinders van die eensame is meer as van haar wat ‘n man het”.

Dit is wat hy hier sê!  “Want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude, sê die HERE” - hy haal presies aan uit Jes. 54:1.

 

Nou loop Jesaja 54 verder en gaan hy net meer in besonderhede in; en dan kom Jesaja 54 naderhand hierso in:

Jesaja 54:11-13;

11        Jy, ellendige, deur storm gejaagde, ongetrooste! - - - -

(Dit is nou die tien stamme.)

- - - - Kyk Ek lê jou stene in sierklei, en Ek grondves jou in saffiere;

12        en jou borswerings maak Ek van robyne en jou poorte van karbonkels en jou hele ringmuur van edelgesteentes.

13        En al jou kinders sal deur die HERE geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees.

 

Vergelyk jy dit nou met Openbaring 21 van die mure van edelgesteentes, die poorte van pêrels en strate van goud; “En die engel sê hom: Dit is die bruid.  En op die poorte staan geskrywe die name van die twaalf stamme van die kinders van Israel”.  Dit is waarvan hy hier praat, want hy skryf ‘n brief, aan die Galásiërs.

Aan hierdie verjaagdes en verstrooides, en hy bring vir hulle die goeie nuus.  Is dit nie wonderlik nie!  Maar as jy dit nie sien nie, as jy daardie sleutel nie het nie, met alle liefde en respek, dan preek jy hierdie dwaling, soos dit vandag gepreek word.

Dit bring die heiden in en dit gooi God se Godsplan heeltemal omver.  En dit speel in die hande van die duiwel vir die vernietiging van die volk van God, en dit is wat vandag besig is om plaas te vind!

Galásiërs 4:28-31;

28         Maar ons, broeders, is soos Isak, kinders van die belofte;

 

Nie belofte deur die geloof nie, letterlike Israeliete, wat kinders van die belofte is!

As ons predikers konsekwent wil wees; dan moet hulle sê “volgens hulle lering” jy word alleen ‘n kind van Abraham deur geloof, dit het niks met Isak te doen nie.  Maar hier sê hy: Isak, juis “Isak”, en hy noem nie Abraham nie, sodat daar geen verwarring moet wees nie.  Dit wys dat hy met Israeliete praat.

29         maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die Gees was, vervolg het, so is dit nou ook. 

Ismael het vir Isak vervolg, en daarom het Abraham hom weggestuur.  En so is dit ook vandag.  So is dit ook in hierdie geval.

30         Maar wat sê die Skrif? Werp die slavin en haar seun uit, - - -

(werp hierdie klomp Judaïseerders uit wat julle so vervolg en julle weer onder slawerny wil bring.)

- - - - want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie.

31        Daarom, broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye.

Christus het ons vry gemaak!

Nou begin hy by Galasiërs 5:1;

1          STAAN dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie.

Moenie laat hierdie klomp mense nou weer die juk van die wet op julle bring nie; dan gaan hy so verder.

 

Ek wil vir u dan nou ook op ‘n ander plek wys, hoedat Paulus hierdie saak van die bymekaarbring van die twee baie na aan die hart gehad het.

Kom ons kyk bv. na sy brief aan die Efésiërs.  Hierdie Efésiërs soos al hierdie ander was ook Israeliete wat hulle gaan opsoek het, om vir hulle die blye nuus te bring!

Ons kyk na Efésiërs 2:11-13; (Ek wil u wys dit is ook ‘n brief aan Israeliete).

11        DAAROM, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis in die vlees met hande verrig word,

12        dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld.

 

Kom ons kyk net eers weer ‘n bietjie daarna, onthou nou weer, dis ‘n brief en u moet dit asb. so beskou. 

Vers 12 – “dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel - - - - -”.  

Jy kan nie van ‘n ding vervreemd raak wat jy nie aan behoort nie, bv. jy praat van ‘n man en vrou wat vervreemd raak van mekaar; ‘n man en ‘n vrou wat nie met mekaar getroud is nie, kan nie vervreemd raak van mekaar nie, want hulle is nie getroud nie!  ‘n Man en vrou kan alleen vervreemd raak van mekaar wat getroud is.  So kan alleen ‘n vader en ‘n seun vervreemd raak van mekaar.  Ek kan nie vervreemd raak van iemand ander se seun nie, want ons was nog nooit, wel, verbind nie.  Net ek en my seun kan vervreemd raak van mekaar, want ons het ‘n verbintenis.  Nou daarom kon hierdie mense aan wie Paulus geskrywe het nie vervreemd geraak het van die burgerskap van Israel, as hulle nie Israeliete was nie. ‘n Klomp heidene kon nie vervreemd geraak het van die burgerskap van Israel nie, want hulle was nooit burgers van Israel gewees nie.  Maar hierdie tien stamme het vervreemd geraak toe die HERE vir hulle die skeibrief gegee het.  Maar nou kom hierdie apostels, Paulus en Petrus en almal, juis om vir hulle die goeie nuus te bring dat Christus nou vir hulle kom sterwe het.

Vers 12 - “- - - - en vreemdelinge van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte - - - -”. 

As hy aan ‘n klomp heidene skrywe; wat weet die heidene van verbonde?  Maar aan hierdie mense skryf hy van die verbonde van die belofte, net soos as ek nou aan u skrywe en ek praat van die dinge wat ons van weet en ek verwys na iets, dan weet jy dadelik wat ek bedoel.  Maar as ‘n vreemdeling nou my brief vat en hom lees, sal hy nie weet waarvan ek praat nie.

Efésiërs 2:12-17;

12        “ - - - - - van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld.

13        Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus.  

Hierdie tien stamme wat ver weg in ballingskap gegaan het, as gevolg van hulle sonde; “julle wat ver was, het nou naby gekom deur die bloed van Christus Jesus”.

14        Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het

15        deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep.

Die tien stamme en die twee stamme, weer hierdie bymekaar bring, van Paulus. 

16         en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. 

17         En Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was;

 

Die huis van Juda was naby, want hulle was nooit weggedryf nie en die huis van Israel was ver.  As dit op heidene bedoel was, wie is die heiden wat ver is, en wie is die heiden wat naby is?  As jy ‘n sondaar is, is jy ‘n sondaar en is jy ver van God.  Daar is nie ‘n sondaar wat naby aan God is nie.  En nie een sondaar is naby aan God nie, en nie een sondaar is ver van God nie.  So dit is nie aan sondaars, aan wie hy skrywe nie.  Sonde is sonde, en jy is ver van God af as jy sonde het.  Dit is nie sondaars aan wie hy skrywe nie, dit is Israeliete aan wie hy skrywe. 

Maar ons kyk na meer:

Efésiërs 2:18-22;

18        want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader.

19        So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God,

20        gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is.

“Gebou op die fondament van die apostels en profete”. 

Wat het die profete gesê?

Nou daag ek enige iemand om deur die profete te gaan en kyk of die profete êrens geskryf het van die bekering van die heidene.  Die profete praat net van die terugkoms van Israel, nêrens praat die profete van die bekering van die heidene nie.  Dit is gebou op die fondament van die apostels en profete.  Gaan jy nou ook na die apostels, dan sien jy dit is die apostels wat die herstel van Israel verkondig; die profete het die herstel van Israel verkondig, en dit is waarop hulle gebou is; vers 20 – “terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is”.

21         In wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ‘n heilige tempel in die Here,

22         in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n woning van God in die Gees.

Is dit nie pragtig nie!

Dit is hierdie saak wat heeltemal anders is, as die verkondiging van die evangelie soos dit vandag verkondig word.

Maar nou word ons die dwalendes, die versteurders, die onkundiges, ens.  genoem en hierdie ander mense, die vroom, die egte en die ware leiers na Christus toe.  As jy nie die swarte en die gele omhels nie, dan is jy nie ‘n kind van die HERE nie.  So word dit vandag vir ons gesê.  Netso is dit as jy nou teruggaan op die ander dinge.  Die Jode wat vandag genoem word die kinders van God is eintlik die nakomelinge van daardie ou heidene en ons wat werklik die nakomelinge van die ou Israeliete is; ons is afstammelinge van die heidene volgens die prediking van vandag!

 

So is ons nou afstammelinge van die heidene, ons velle is nou maar net wit; die swartes is afstammelinge van die heidene en sy vel is net swart, (hy kan dit nie help nie) maar hy word gewas in die bloed van Jesus en ek word gewas in die bloed van Jesus.  So word dit gepreek en daarom is ons nou broers en daarom kan ons maar ook saam aanbid en kan ons maar ook oor die kleurgrens trou en so aan.  Dit sê Satan met ‘n hartlike amen daarop, (ek sê dit met alle respek) want dit pas hom honderd persent in sy plan!

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533